Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 7 ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 7 ν"

Transcript

1 Τεύρνο 9 ν - Άξζξν 7 ν ΤΝΓΡΟΜΟ ΣΡΟΜΟΤ /ΑΣΑΞΙΑ ΠΟΤ ΥΔΣΙΕΔΣΑΙ ΜΔ ΣΟ ΔΤΘΡΑΤΣΟ X (FXTAS) Τζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. Περίληψη. Τν ζύλδξνκν ηξόκνπ/αηαμίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην εύζξαπζην Φ (FXTAS), είλαη κηα πξντνύζα λεπξνεθθπιηζηηθή λόζνο, κε θηλεηηθέο δηαηαξαρέο, γλσζηηθά ειιείκκαηα θαη άλνηα, λεπξνπάζεηα θαη δπζαπηνλνκία. Σην παξόλ άξζξν γίλεηαη κηα αλαζθόπεζε ησλ θπξηόηεξσλ θιηληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη αθηηλνινγηθώλ επξεκάησλ όπσο θαη κηα κηθξή αλαθνξά ζηνπο κνξηαθνύο κεραληζκνύο πνπ επζύλνληαη γηα ηε λόζν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν κε-εηδηθόο ηαηξόο ή λνζειεπηήο, λα αλαγλσξίζεη έγθαηξα ην FXTAS. 1. Δισαγωγή. Πξόθεηηαη γηα ηελ πην ζπρλή κνξθή θιεξνλνκνύκελεο λνεηηθήο πζηέξεζεο πνπ αλαγλσξίζηεθε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ Πξνθαιείηαη από πξνκεηάιιαμε ζην FMR1 γνλίδην ζην ρξσκόζσκα Φ.

2 Τν γνλίδην FMR1 πεξηέρεη κηα 5 ακεηάθξαζηε πεξηνρή CGG επαλαιήςεσλ [1], κε κήθνο από 6-55 ηξηπιέηεο. Σηελ πξνκεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ ππάξρεη επέθηαζε ησλ CGG επαλαιήςεσλ από ηξηπιέηεο. Με κήθνο πάλσ από 200 ηξηπιέηεο (πιήξεο κεηάιιαμε), ην γνλίδην θαζίζηαηαη κε-ιεηηνπξγηθό [2]. Σε άηνκα κε πιήξε κεηάιιαμε ηνπ FMR1 γνληδίνπ, δελ έρεη παξαηεξεζεί πνηέ FXTAS. Τν ζύλδξνκν ραξαθηεξίδεηαη από ηξόκν, αηαμία, παξθηλζνληζκό, γλσζηηθή έθπησζε, άλνηα θαη λεπξνπάζεηα. Εκθαλίδεηαη ζε ειηθίεο κεγαιύηεξεο ησλ 50 εηώλ θαη ππνινγίδεηαη όηη κία ζηηο 259 γπλαίθεο [3] θαη έλαο ζηνπο 813 άλδξεο [4], είλαη θνξείο κηαο πξνκεηάιιαμεο FMR1. Απηό κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη ην ζύλδξνκν πηζαλώο είλαη κία από ηηο πην θνηλέο όςηκεο έλαξμεο λεπξνεθθπιηζηηθέο παζήζεηο. 2. Μοριακή βάση του FXTAS. Τν FMR1 γνλίδην παξάγεη mrna FMR1 πνπ κεηαγξάθεηαη ζε FMRP πξσηεΐλε. Η πξσηεΐλε απηή είλαη κηα RNA-δεζκεπηηθή πξσηεΐλε πνπ ξπζκίδεη ηε κεηάθξαζε ζηνπο δελδξίηεο θαη δηακνξθώλεη ηε ζπλαπηηθή πιαζηηθόηεηα θαη ηε δελδξηηηθή κνξθνινγία [5]. Σηελ πξνκεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ, ε κείσζε ηεο παξαγσγήο FMRP πξνθαιεί αύμεζε θαηά 2 έσο 10 θνξέο ησλ επηπέδσλ ηνπ mrna FMR1. Απηή ε αληζνξξνπία πνπ πηζαλώο αληηζηαζκίδεη έλα κεηαγξαθηθό έιιεηκκα ηεο FMRP [6], πηζηεύεηαη όηη πξνθαιεί λεπξνηνμηθή δξάζε ιόγσ ππεξβνιηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ δεζκεπηηθώλ πξσηετλώλ ησλ ηξηλνπθιενηηδίσλ θαη κεηαγξαθηθώλ παξαγόλησλ κε ηελ πεξίζζεηα ηνπ mrna FMR1 ή/θαη ηνπ επεθηεηακέλνπ ηνπ CGG n πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην κόξηό ηνπ. Η δηαηαξαρή απηή ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπηζηεί κέζσ ηεο δηάβαζεο νπβηθηηίλεο/πξσηεαζώκαηνο. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο δηάβαζεο απηήο, δεκηνπξγνύληαη έγθιεηζηα πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ πξνζηαηεπηηθά, κπνξνύλ όκσο λα ππξνδνηνύλ ηε δηάβαζε απόπησζεο θαη ην λεπξσληθό

3 ζάλαην [7,8]. Η παξνπζία ησλ ελδνππξεληθώλ εγθιείζησλ ζε λεπξώλεο θαη αζηξνθύηηαξα αιιά όρη ζε νιηγνδελδξνθύηηαξα, ζε όιν ηνλ εγθέθαιν, απνηειεί ηελ παζνινγν-αλαηνκηθή ζθξαγίδα ηνπ FXTAS. Τα έγθιεηζηα είλαη ζεηηθά ζηελ νπβηθηηίλε αιιά αξλεηηθά ζηελ TAU πξσηεΐλε θαη ζηε ζπλνπθιεΐλε. Υπό ηελ έλλνηα απηή θαίλεηαη όηη ην FXTAS δελ αλήθεη ζε θακία γλσζηή νκάδα λεπξνεθθπιηζηηθώλ λόζσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη από ηελ παξνπζία ελδνθπηηαξηθώλ εγθιείζησλ (λόζνο Pick, Parkinson, MSA) [9] (εηθόλα 1). Δικόνα 1. Μηθξνθσηνγξαθία θινησδώλ λεπξσληθώλ θαη αζηξνγινηαθώλ θπηηάξσλ πνπ θέξνπλ ελδνππξεληθά έγθιεηζηα (θαθέ ρξώκα κε αλνζνρξώζε νπβηθηηίλεο). Φαίλεηαη επίζεο ππξελίζθνο (κπιέ ρξώκα) ζην λεπξσληθό ππξήλα (κεγέζπλζε ρ1000). Πεγή: Τα ππξεληθά έγθιεηζηα πνπ βξίζθνληαη πνιπάξηζκα ζηνλ ηππόθακπν, βξέζεθε λα πεξηέρνπλ mrna FMR1 θαη πιήζνο πξσηετλώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πιήζνο λεπξσληθέο ιεηηνπξγίεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε κείσζε ησλ παξαγόλησλ απηώλ από ηελ θπηηαξηθή δεμακελή, ζα επηβαξύλεη ζεκαληηθά ηηο θπηηαξηθέο δηεξγαζίεο [10]. 3. Κλινικά χαρακτηριστικά. Τξόκνο θαη αηαμία είλαη νη πξώηεο θηλεηηθέο δηαηαξαρέο θαη νη αζζελείο αλαθέξνπλ ζπρλά επεηζόδηα πηώζεσλ. Ο ηξόκνο αξρηθά παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθνύζησλ θηλήζεσλ θαηά ηελ εθηέιεζε θαζεκεξηλώλ πξάμεσλ θαη ζηελ πνξεία ηεο λόζνπ κπνξεί λα

4 εκθαληζηεί θαη ηξόκνο ζέζεο. Σπλήζσο πξνζβάιιεη ηα άλσ άθξα, μεθηλώληαο από ην θπξίαξρν ρέξη θαη ζηε ζπλέρεηα επεθηείλεηαη θαη ζην άιιν [11]. Η αηαμία είλαη παξεγθεθαιηδηθνύ ηύπνπ κε δπζθνιία ζηε δηαδνρηθή βάδηζε θαη ζηάζε ελώ αθακςία παξθηλζνληθνύ ηύπνπ είλαη ιηγόηεξν εκθαλήο [12, 13]. Η πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα εκθαλίδεηαη ζηα θάησ άθξα κε κείσζε ησλ ελ ησ βάζεη ηελόληησλ αληαλαθιαζηηθώλ, κείσζε ηεο αθήο, πόλν, κπτθή αδπλακία θαη αλσκαιίεο ζηελ ηδηνδεθηηθή απάληεζε [14]. Τα γλσζηηθά ειιείκκαηα είλαη αξρηθά αλεπαίζζεηα. Αθνξνύλ κείσζε ησλ εθηειεζηηθώλ γλσζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ θαη ηεο κλήκεο εξγαζίαο θαη ζπλήζσο δελ αμηνινγνύληαη [15,16]. Μηθξή εμαζζέλεζε ηεο πξσηνγελνύο δεισηηθήο κλήκεο θαη ηεο επεηζνδηαθήο αλάθιεζεο θαίλεηαη λα ζπλππάξρνπλ. Φαξαθηεξηζηηθά εθηειεζηηθά γλσζηηθά ειιείκκαηα, είλαη ε εμαζζέλεζε ζηελ έλαξμε ηεο απνθαζηζηηθόηεηαο θαη ζηνρνθαηεπζπλόκελεο δξαζηεξηόηεηαο. Τα ςπρηαηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ FXTAS εκθαλίδνληαη κε ηε κνξθή άγρνπο, θαηάζιηςεο, επεξεζηζηόηεηαο, άξζεο αλαζηνιώλ ή αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο [17]. Σπλήζσο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο όπσο θαη γλσζηηθά ειιείκκαηα, εκθαλίδνληαη λσξίο πξηλ ηηο θηλεηηθέο δηαηαξαρέο [18]. Η άλνηα παξνπζηάδεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηαπηόρξνλα κε άγρνο ή δηαηαξαρέο δηάζεζεο [17], κε ραξαθηεξηζηηθά κεησπν-ππνθινηώδνπο ηύπνπ άλνηαο θαη νδεγεί ζε πιήξε απώιεηα ηεο απηνλνκίαο ηνπ αξξώζηνπ [19]. 4. Ακτινολογικά χαρακτηριστικά. Σηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ, παξαηεξείηαη γεληθεπκέλε αηξνθία, κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ εγθεθάινπ (θπξίσο κεησπηαία θαη βξεγκαηηθά), ηεο γέθπξαο θαη ηεο

5 παξεγθεθαιίδαο [20, 21]. Υπάξρνπλ ζπξξένπζεο πεξηνρέο απμεκέλεο έληαζεο ζήκαηνο ζηηο Τ 2 ή ζηηο FLAIR απεηθνλίζεηο, πεξηθνηιηαθά θαη ζηελ ελ ησ βάζεη ιεπθή νπζία ησλ εγθεθαιηθώλ εκηζθαηξίσλ [22]. Σπνγγόκνξθν κεζνθπηηάξην νίδεκα ζην κέζν παξεγθεθαιηδηθό ζθέινο (MCP), απεηθνλίδεηαη ζαλ απμεκέλε έληαζε Τ 2 ζήκαηνο ηνπ MCP, αλεπξίζθεηαη όκσο κόλν ζε πνζνζηό 60% ησλ αζζελώλ [23]. Τα αθηηλνινγηθά επξήκαηα έρνπλ επηβεβαησζεί κε λεπξναλαηνκηθέο αλαιύζεηο ζε κεηαζαλάηηνπο εγθεθάινπο αζζελώλ θαη δηθαηνινγνύλ απόιπηα ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλδξόκνπ. 5. υμπέρασμα. Τν FXTAS θαίλεηαη λα είλαη κηα ζπρλή πξννδεπηηθή λεπξνεθθπιηζηηθή πάζεζε ηεο όςηκεο ειηθίαο, κε πξώηκα ζπκπηώκαηα πνπ ζπλήζσο δελ αλαγλσξίδνληαη αιιά απνδίδνληαη ζηε γήξαλζε ή ζε άιιεο λεπξνινγηθέο λόζνπο. Δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία, είλαη ζεκαληηθό ην ζύλδξνκν λα αλαγλσξίδεηαη έγθαηξα κε DNA έξεπλα ηνπ εύζξαπζηνπ Φ (FMR1), πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηνύλ γελεηηθά νη πξνκεηαιιαγκέλνη θνξείο ηνπ γνληδίνπ, ώζηε λα ηνπο παξαζρεζνύλ ζπζηάζεηο γελεηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο. Βιβλιογραυία. 1. Verkerk AJ, Pieretti M, Sutcliffe JS, et al. Identification of a gene (FMR-1) containing a CGG repeat coincident with a breakpoint cluster region exhibiting length variation in fragile X syndrome.

6 Cell 1991;65: Pieretti M, Zhang FP, Fu YH, et al. Absence of expression of the FMR-1 gene in fragile X syndrome. Cell 1991;66: Rousseau F, Rouillard P, Morel ML, Khandjian EW, Morgan K. Prevalence of carriers of premutation-size alleles of the FMRI gene and implications for the population genetics of the fragile X syndrome. Am J Hum Genet 1995;57: Dombrowski C, Levesque ML, Morel ML, Rouillard P, Morgan K, Rousseau F. Premutation and intermediate-size FMR1 alleles in males from the general population: loss of an AGG interruption is a late event in the generation of fragile X syndrome alleles. Hum Mol Genet 2002;11: Bear MF, Huber KM, Warren ST. The mglur theory of fragile X mental retardation. Trends Neurosci 2004;27: Hagerman PJ, Hagerman RJ. The fragile-x premutation: a maturing perspective. Am J Hum Genet 2004;74: Garcia-Arocena D, Iwahashi CK, Won N, et al. Induction of inclusion formation and disruption of lamin A/C structure by premutation CGG-repeat RNA in human cultured neural cells. Hum Mol Genet 2005;14: Oostra BA, Willemsen R. A fragile balance: FMR1 expression levels. Hum Mol Genet 2003;12: Greco CM, Hagerman RJ, Tassone F, et al. Neuronal intranuclear inclusions in a new cerebellar tremor/ataxia syndrome among fragile X carriers. Brain 2002;125: Iwahashi CK, Yasui DH, An H-J, et al. Protein composition of the intranuclear inclusions of FXTAS. Brain 2006;129: Jacquemont S, Hagerman RJ, Leehey M, et al. Fragile X premutation tremor/ataxia syndrome: molecular, clinical, and neuroimaging correlates. Am J Hum Genet 2003;72: Rogers C, Partington MW, Turner GM. Tremor, ataxia and dementia in older men may indicate a carrier of the fragile X syndrome. Clin Genet 2003; 64: Berry-Kravis E, Lewin F, Wuu J, et al. Tremor and ataxia in fragile X premutation carriers: blinded videotape study. Ann Neurol 2003; 53:

7 14. Hagerman RJ, Coffey SM, Maselli R, et al. Neuropathy as a presenting feature in fragile X- associated tremor/ataxia syndrome. Am J Med Genet A 2007;143: Grigsby J, Brega AG, Leehey MA, et al. Impairment of executive cognitive functioning in males with fragile X-associated tremor/ataxia syndrome. Mov Disord 2007;22: Grigsby J, Leehey MA, Jacquemont S, et al. Cognitive impairment in a 65-year-old male with the fragile X-associated tremor-ataxia syndrome (FXTAS). Cogn Behav Neurol 2006;19: Bourgeois JA, Farzin F, Brunberg JA, et al. Dementia with mood symptoms in a fragile X premutation carrier with the fragile X-associated tremor/ataxia syndrome: clinical intervention with donepezil and venlafaxine. J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2006; 18: Moore CJ, Daly EM, Schmitz N, et al. A neuropsychological investigation of male premutation carriers of fragile X syndrome. Neuropsychologia 2004;42: Seritan AL, Nguyen DV, Farias ST, et al. Dementia in fragile X-associated tremor/ataxia syndrome (FXTAS): comparison with Alzheimer s disease. Am J Med Genet B 2008;147: Brunberg JA, Jacquemont S, Hagerman RJ, et al. Fragile X premutation carriers: characteristic MR imaging findings of adult male patients with progressive cerebellar and cognitive dysfunction. Am J Neuroradiol 2002; 23: Loesch DZ, Litewka L, Brotchie P, Huggins RM, Tassone F, Cook M. Magnetic resonance imaging study in older fragile X premutation male carriers. Ann Neurol 2005;58: Storey E, Billimoria P. Increased T2 signal in the middle cerebellar peduncles on MRI is not specific for fragile X premutation syndrome. J Clin Neurosci 2005;12: Okamoto K, Tokiguchi S, Furusawa T, et al. MR features of diseases involving bilateral middle cerebellar peduncles. AJNR Am J Neuroradiol 2003;24:

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν

Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν Τεχρνο 7 ν - Άξζξν 7 ν ΝΟΣΟΣ PARKINSON Τζίληνπ Μαγδαιελή*, Γαιακάγθαο Κπξηάθνο Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 1. Δηζαγσγή. Η λφζνο Parkinson είλαη ε δεχηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ

Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ 04-01-2011 Πεπιζηαηικό ηος μήνα - Ιανοςάπιορ Ο Pόλορ ηων Υπεπεσογπαθήμαηορ ζηεν Εξακπίβωζε ηων Αιηιών Ανδπικήρ Υπογονιμόηεηαρ: Παποςζίαζε Πεπιζηαηικού Αποθπακηικήρ Αδωοζπεπμίαρ Ketul V. Patel BSc MBBS

Διαβάστε περισσότερα

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη

απηνάλνζεο ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Oη πνην ζπρλέο αηηίεο επηλεθξηδηαθήο αλεπάξθεηαο είλαη νη απηνάλνζεο θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό νη ινηκώμεηο ηα θάξκαθα θαη νη κεηαζηαηηθέο λόζνη Ληγόηεξν ζπρλέο αηηίεο είλαη: ΑΓΡΔΝΟΛΔΤΚΟΓΤΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΔΝΟΜΤΔΛΟΝΔΤΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γξ. Μαξία Καξαληθόια Δμαξηεζηνγόλεο νπζίεο: Ζ θάλλαβε ππξνδνηεί ηελ εκθάληζε ζρηδνθξέλεηαο; Νηθνιέηηα Γεσξγίνπ Α.Φ.Σ: 2007407608 Α.Π.Σ:

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ-κλειδιά: ζπνλδπιηθή αξηεξία, απρεληθή κνίξα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ίιηγγνο, νζηεόθπηα

Λέξειρ-κλειδιά: ζπνλδπιηθή αξηεξία, απρεληθή κνίξα ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ίιηγγνο, νζηεόθπηα Πεπίληψη Τν ζύλδξνκν ζπνλδπινβαζηθήο αλεπάξθεηαο (ΣΒΑ) ζπλίζηαηαη ζε ππνηξνπηάδνληα επεηζόδηα ηζραηκίαο ηεο ζπνλδπινβαζηθήο αξηεξίαο θαη ησλ θιάδσλ ηεο. Παξαηεξείηαη ζε πνζνζηό 5% ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύρνο 8 ν - Άξζξν 5 ν

Τεύρνο 8 ν - Άξζξν 5 ν Τεύρνο 8 ν - Άξζξν 5 ν ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ ΚΑΙ mirnas Ε ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΤ ΟΓΚΟΤ Τζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. Περίληψη. Η αλάπηπμε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό

Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό Τι είναι ο αλκοολιζμόρ; Ο όξνο αλαθέξεηαη γηα πξώηε θνξά από έλαλ Οιιαλδό γηαηξό ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ελώ αλαιύζεθε ζε λόζν ην 1972 από ην γηαηξό John Coakley Lettson. Αιθννιηζκόο ζεκαίλεη

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων

Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων Κωνζηανηίνα Γ. Γιαμανηή*, Ιωάννηρ Γ. Ρούηζιαρ**, Παναγιώηηρ Γ. Βλασογιαννόποςλορ*** *,***Τμήμα Παθολογικής Φσζιολογίας, Ιαηρική Στολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΤΡΟΘΗΛΙΑΚΟΤ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΤΡΟΘΗΛΙΑΚΟΤ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΣΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Σμήμα Ιαηπικήρ Μεηαπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών ζηιρ Βαζικέρ Ιαηπικέρ Δπιζηήμερ Δπγαζηήπιο Αναηομίαρ Καηεύθςνζη Μοπιακήρ Αναηομικήρ Γιπλωμαηική Δπγαζία ΠΑΘΟΓΔΝΔΣΙΚΟΙ ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΟΤΡΟΘΗΛΙΑΚΟΤ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά

Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Δηαβήηεο ηύπνπ 1 ζε παηδηά Ζαραξνύια Μαλσιίδνπ RN, MSc Τπάξρεη απμαλόκελε αλεζπρία γηα ηελ απόηνκε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ ηύπνπ 1 δηαβήηε ζε παηδηά θαη εθήβνπο. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια

Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Ν.addison =επινεφριδιακή ανεπάρκεια Πεξηγξάθεθε πξώηε θνξά από ηνλ Thomas Addison πρλόηεξε αηηία ηόηε ε θπκαηίσζε,ηώξα ε απηναλνζία (70-90%), ε ππααλάπηπθηεο ρώξεο πξώηε αηηία ε θπκαηίσζε θαη νη κπθεηηαζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο

Παζήζεηο σκηθήο δώλεο Παζήζεηο σκηθήο δώλεο ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΣΑΗ Ξεθηλάκε πάληνηε από ην ηζηνξηθό. Σα ζπκπηώκαηα είλαη: πόλνο, δπζθακςία, παξακόξθσζε, απώιεηα ιεηηνπξγηθόηεηαο. Ο πόλνο: ε πεξηνρή ηνπ ώκνπ απνηειεί εζηία πόλνπ πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα