ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

2 ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ερεύ : Ε λογητ Θε µ ν, πάντοτε, ν ν, κα εί, κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. Ε λογήσαντο το ερέω λέγοµεν τ ν παρόντα ψαλµόν. Ψαλµ ρµβ (142). Κύριε ε σάκουσον τ προσευχ µου, νώτισαι τ ν δέησίν µου ν τ ληθεί σου, ε σάκουσόν µου ν τ δικαιοσύν σου κα µ ε σέλθη ε κρίσιν µετ το δούλου σου, τι ο δικαιωθήσεται νώπιόν σου π ζ ν. τι κατεδίωξεν χθρ τ ν ψυχήν µου, ταπείνωσεν ε γ ν τ ν ζωήν µου, κάθισε µ ν σκοτεινο νεκρο α νο κα κηδίασεν π' µ τ πνε µά µου, ν µο ταράχθη καρδία µου µνήσθην µερ ν ρχαίων, µελέτησα ν πάσι το ργοι σου, ν ποιήµασιν τ ν χειρ ν σου µελέτων. ιεπέτασα πρ σ τ χε ρά µου ψυχή µου γ νυδρο σοί. Ταχ ε σάκουσόν µου, Κύριε ξέλιπε τ πνε µά µου. Μ ποστρέψη τ πρόσωπόν σου π' µο κα µοιωθήσοµαι το καταβαίνουσιν ε λάκκον. κουστ ν ποίησον µο τ πρω τ λεό σου τι π σο λπισα. Γνώρισον µο κύριε δ ν ν πορεύσοµαι τι πρ σ ρα τ ν ψυχήν µου. ξελο µ κ τ ν χθρ ν µου, Κύριε, πρ σ κατέφυγον, δίδαξον µ το ποιε ν τ θέληµά σου τι σ ε Θεό µου. Τ πνε µά σου τ γαθ ν δηγήσει µ ν γ ε θεία. νεκεν το νόµατό σου, Κύριε, ζήσει µέ. ν τ δικαιοσύν σου ξάξει κ θλίψεω τ ν ψυχήν µου, κα ν τ λέει σου ξολεθρεύσει το χθρού µου. Κα πολε πάντα το θλίβοντα τ ν ψυχήν µου, τι γ δο λό σου ε µι. Κα ε θ τ Θε Κύριο, µετ τ ν στίχων α το ξ κάτερων τ ν χορ ν. Θε Κύριο, κα πέφανεν µίν, ε λογηµένο ρχόµενο ν νόµατι Κυρίου. Στίχ,. ξοµολογε σθε τ Κυρί, κα πικαλε σθε τ νοµα τ γιον α το. Θε Κύριο, κα πέφανεν µίν, ε λογηµένο ρχόµενο ν νόµατι Κυρίου. Στίχ. β. Πάντα τ θνη κύκλωσαν µέ, κα τ νόµατι Κυρίου µυναµην α τού, Θε Κύριο, κα πέφανεν µίν, ε λογηµένο ρχόµενο ν νόµατι Κυρίου. Στίχ. γ. Παρ Κυρίου γένετο α τη, κα στι θαυµαστ ν φθαλµο µ ν. Ε τα τ παρόντα τροπάρια. χο δ. ψωθε ν τ Σταυρ. ησο µου πολυέλεε Σ τερ, κδυσωπ σ ταπειν, ησο µου, τ ν γκληµάτων ρύσαι µ κα κάθαρον, ψυχήν µου τ ν τάλαιναν, µολυσµ ν ο σαν πλήρη, κα σ σον Πολυεύσπλαγχνε, το πυρό τη Γεένη, να θαρρούντω, Σ τερ ησο, δοξολογ σ δοξάζων σωζόµενο. όξα Πατρ κα Υ ω κα γίω Πνεύµατι. 2

3 πολυτίκιον το γίου του Ναο. Κα ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων, µ ν. Ο σιωπήσωµεν πότε, Θεοτόκε, τ δυναστεία σου λαλε ν ο νάξιοι (ε µ γ ρ σ προ στασο πρεσβεύουσα, τ µ ρρύσατο κ τοσούτων κινδύνων; Τ δ διεφύλαξεν ω ν ν λευθέρου ; Ο κ ποστ µεν, έσποινα, κ σού, σο γ ρ δούλου σώζει εί, κ παντοίων δειν ν. Ψαλµ ν (50). λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό σου κα κατ τ πλ θο τ ν ο κτιρµ ν σου ξάλειψον τ νόµηµά µου. π πλε ον πλ νον µ π τ νοµία µου κα π τ µαρτία µου καθάρισον µέ. τι τ ν νοµίαν µου γ γινώσκω, κα µαρτία µου νώπιόν µου στι δι παντό σο µόνω µαρτον κα τ πονηρ ν νώπιόν σου ποίησα πω ν δικαιωθ ν το λόγοι σου κα νικήση ν τ κρίνεσθαι σέ. δο γ ρ ν νοµίαι συνελήφθην κα ν µαρτίαι κίσσησεν µ µήτηρ µου. δο γ ρ λήθειαν γάπησα τ δηλα κα τ κρύφια τη σοφία σου δήλωσα µοί. Ραντιε µ σσώπω, κα καθαρισθήσοµαι, πλυνε µέ, κα π ρ χιόνα λευκανθήσοµαι. κουτιε µο γαλλίασιν κα ε φροσύνην, γαλλιάσονται στέα τεταπεινωµένα. πόστρεψον τ πρόσωπόν σου π τ ν µαρτι ν µου κα πάσα τ νοµία µου ξάλειψον. Καρδίαν καθαρ ν κτίσον ν µοί, Θεό, κα πνε µα ε θ γκαίνισον ν το γκάτοι µου. Μ πορρίψη µ π το προσώπου σου κα τ Πνε µα σου τ γιον µ ντανέλη π' µο. πόδο µο τ ν γαλλίασιν το σωτηρίου σου, κα πνεύµατι γεµονικ στήριξον µέ. ιδάξω νόµου τ δού σου, κα σεβε π σ πιστρέψουσιν. Ρύσαι µ ξ α µάτων, Θεό, Θε τ σωτηρία µου γαλλιάσεται γλ σσά µου τ ν δικαιοσύνην σου. Κύριε τ χείλη µου νοίξει, κα τ στόµα µου ναγγελε τ ν α νεσίν σου.,τι ε θέλησα θυσίαν, δωκα ν λοκαυτώµατα ο κ ε δοκήσει. Θυσία τ Θε πνε µα συντετριµµένον καρδίαν συντετριµµένην κα τεταπεινωµένην, Θε ο κ ξουδενώσει. γάθυνον, Κύριε, ν τ ε δοκί σου τ ν Σιων, κα ο κοδοµηθήτω τ τείχη ερουσαληµ. Τότε ε δοκήσει θυσίαν δικαιοσύνη ναφορ ν κα λοκαυτώµατα. Τότε νοίσουσιν π τ θυσιαστήριόν σου µόσχου. Κα ρχόµεθα το κανόνο. δ. χο πλ. δ. Ε ρµ. γρ ν διοδεύσα σε ξηράν, κα τ ν α γυπτίαν µοχθηρίαν διαφυγ ν, σραηλίτη νεβόα, Τ Λυτρωτ κα Θε µ ν σωµεν. ησο γλυκύτατε τ µ, ψυχ τ δυστήνου σ θεράπευσον, ησο, τραύµατα δεινά, κα µαρτία, ησο, τού σου δούλου ξάλειψον. θελον, γλυκύτατε ησο, κρουνο τ ν δακρύων πληµµελήµατα τ µ, κπλύναι, Χριστέ, λλ πατ µ πονηρό, ο τ ν δόλων µ λυτρ σαι. Σ Σ τερ το σύµπαντο, ησο, ρύσαι τ ν σ ν δο λον κ παγίδων το πονηρο, κα ποίησον µέτοχόν τη δόξη, τ Ο ρανίου, Χριστέ µου γλυκύτατε. 3

4 λη, Κόρη, ο σα λη καλ, λη φαεσφόρο, Θεοφόρο τ κα λαµπρά, λάµπρυνον τ µµατα ψυχ µου, κα φωτοφόρον µ λον περγ σαι. δ γ. Ε ρµ. Σ ε τ στερέωµα, τ ν προστρεχόντων σο Κύριε, σ ε τ φ, τ ν σκοτισµένων, κα µνε σ τ πνε µά µου. πόδεξαι δέοµαι, ησο µου, τ ν δο λον σου, κα σ σον µ ν ν παθ ν κα κινδύνων, κα γεέννη πάλλαξον. Ν ν σ σον τ ν δο λον σου, ησο µου γλυκύτατε, κα τ σκληρ καταδίκη ρύσαι, τ ν κρίσει, Φιλάνθρωπε. Χριστέ µου τ ν δο λον σου, ν κατανύξει βοώντα σο, νόσων δειν ν κα θλίψεω πάση, ησο µου, διάσωσον.. Ρύσαι µ τ ν σωτον, µόνη Πανάχραντε, δέοµαι, σα µητρικα πρεσβείαι, κινδύνων κα παντοίων κακώσεων. ιάσωσον, π κινδύνων, γλυκύτατε ησο µου, το π τ ν Θείαν σκέπην Σου καταφεύγοντα, κα δώρησαι µαρτι ν τ ν συγγνώµην. πίβλεψον, ν ε µενεί, πανύµνητε Θεοτόκε, π τ ν µ ν χαλεπήν του σώµατο κάκωσιν, κα ασαι τ ψυχ µου τ λγο. ερε. λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό Σου, δεόµεθά Σου, πάκουσον κα λέησον. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ το ρχιεπισκόπου µ ν (δεινό ) κα πάση τη ν Χριστ µ ν δελφότητο. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ λέου, ζω, ε ρήνη, γεία, σωτηρία, πισκέψεω, συγχωρήσεω κα φέσεω τ ν µαρτι ν τ ν δούλων το Θεο, πάντων τ ν ε σεβ ν κα ρθοδόξων χριστιαν ν, τ ν κατοικούντων κα παρεπιδηµούντων ν τ (κώµ, πόλη) ταύτη, τ ν νοριτ ν, πιτρόπων, συνδοροµητ ν κα φιερωτ ν το γίου ναο τούτου. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ τ ν δούλων το Θεο, ( νόµατα). τι λεήµων κα φιλάνθρωπο Θε πάρχει, κα σο τ ν δόξαν ναπέµποµεν, τ Πατρ κα τ Υ κα τ γί Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. Μετ δ τ ν κφώνησιν, τ πόµενον. Κάθισµα. χο β. Τ νω ζητ ν. Πρεσβεία θερµή, κα τε χο προσµάχητον, λέου πηγή, το κόσµου καταφύγιον, κτεν βο µεν σοί, Θεοτόκε έσποινα, πρόφθασον, κα κ κινδύνων λύτρωσαι µ, µόνη ταχέω προστατεύουσα. 4

5 δ δ. Ε ρµ. Ε σακήκοα, Κύριε, τ ο κονοµία σου τ µυστήριον, κατενόησα τ ργα σου, κα δόξασά σου τ ν θεόητα. ησο µου γλυκύτατε, πάθη τ δεινά µου θεράπευσον, κα το δράκοντο ξάρπασον τ ν χειρ ν, Χριστέ µου, τ ν ο κέτην σου. Σ Φιλάνθρωπε Κύριε, τ πεγνωσµένη ψυχ µου πέφυκα, ησο µου πολύτρωσι, δι πάση θλίψεω µ λύτρωσαι. Τ ν καιρ ν ν µο δέδωκα, Σ τερ ησο µου, κατεδαπάνησα, ε παράνοµα, κα δέοµαι, Σωτ ρ το κόσµου νακάλεσαι. λοφύροµαι, Πάναγνε, φέρων κατ νο ν τ πολλά µου πταίσµατα, δι δώρησαι µο φεσιν, δέοµαί σου, Κόρη, τα πρεσβε ε σου. δ. Ε ρµ. Φώτισον µ, το προστάγµασί σου, Κύριε, κα τ βραχίονί σου τ ψηλ, τ ν σ ν ε ρήνην, παράσχου µίν, φιλάνθρωπε. Ν ν λοσχερ, ησο µου τ ν πανάθλιον, κατατυραννούσι µ πάθη δεινά, δι κραυγάζω, ησο µου, σ διάσωσον. Τ ν σθενει ν, ησο µου, σ πάλλαξον, τ ν ν τ σκέπ σου προστρέχοντα, ησο µου, κα κινδύνων λευθέρωσον. Ο χ µαρτε ποτέ, ησο µου, λλο, ε σπλαγχνε, γώ, Χριστέ µου, θλιο, δι σ σ σον κα κολάσεω ξάρπασον. Ν ν Ναο Θεο, το ν σο Λόγου σκηνώσαντο, δε ξον ε σπλάγχω, Παρθένε γνή, το τ θερµ γκαυχωµένου προστασία Σου. δ. Ε ρµ. λάσθητι µο Σωτήρ, πολλα γ ρ α νοµίαι µου, κα κ βυθο τ ν κακ ν, νάγαγε δέοµαι, πρ σ γ ρ βόησα, κα πάκουσόν µου, Θε τ σωτηρία µου. Θεράπευσον, ησο ψυχ τ µµατα δέοµαι, τυφλώττοντα το ο κτρου, Θεέ µου, κα φώτισον θεία σου λαµπρότητι, να νυµν σέ, ησο µου πολυέλεε. λέησον µέ, Σ τερ, τ ν σωτον κα ταλαίπωρον, γλυκύτατε ησο, κα ρύσαι κακώσεω κα νόσων τ ν δο λον, σο κα τ ν το Βελίαρ τεχνασµάτων µ πάλλαξον. 5

6 πάθεσι χαλεποί, γκυλινδούµενο πάντοτε, γλυκύτατε ησο, πρ σ καταφεύγων ν ν, ζητ τ ν νάρρωσιν. Σ δέ, ησο, Σωτ ρ α τ ν µο δώρησαι. Νεκρ ν περγ σαι ν ν, τι ζ σαν, Πανάσπιλε, κακίαν µου, κα ψυχ τ ν νέκρωσιν ζώωσον, ζω γεννήσασα, χορηγ ν τ ν θε ον, να πόθω µεγαλύνω σέ. ιάσωσον, π κινδύνων, γλυκύτατε ησο µου, το π τ ν Θείαν σκέπην Σου καταφεύγοντα, κα δώρησαι µαρτι ν τ ν συγγνώµην. χραντε, δι λόγου τ ν Λόγον νερµηνεύτω, π' σχάτων τ ν µερ ν τεκο σα, δυσώπησον, χουσα µητρικ ν παρρησίαν. ερε. λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό Σου, δεόµεθά Σου, πάκουσον κα λέησον. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ το ρχιεπισκόπου µ ν (δεινό ) κα πάση τη ν Χριστ µ ν δελφότητο. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ λέου, ζω, ε ρήνη, γεία, σωτηρία, πισκέψεω, συγχωρήσεω κα φέσεω τ ν µαρτι ν τ ν δούλων το Θεο, πάντων τ ν ε σεβ ν κα ρθοδόξων χριστιαν ν, τ ν κατοικούντων κα παρεπιδηµούντων ν τ (κών, πόλη) ταύτη, τ ν νοριτ ν, πιτρόπων, συνδοροµητ ν κα φειρωτ ν το γίου ναο τούτου. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ τ ν δούλων το Θεο, ( νόµατα). τι λεήµων κα φιλάνθρωπο Θε πάρχει, κα σο τ ν δόξαν ναπέµποµεν, τ Πατρ κα τ Υ κα τ γί Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. Μετ δ τ ν κφώνησιν. Κοντάκιον. χο β. Γλυκύτατε ησο, τ ν σωτον σώσα, κα τ ν Πόρνην προσδεξάµενο, ησο µου κα τ ν Α µόρρουν φ ασάµενο, καµέ, ησο µου, γλυκύτατε, τ ν σωτον, ο κτειρον κα ρύσαι κ πάντων τ ν βιωτικ ν πειρατηρίων κα θλίψεων, κα σ σον, ε εργέτα ησο, φιλάνθρωπο. Ε τα τ ντίφωνον τ ν ναβαθµ ν το δ χου. ντίφωνον. χο δ. κ νεότητό µου, πολλ πολεµε µ πάθη, λλ' α τ ντιλαβού, κα σ σον, Σωτήρ µου. (δί ). Ο µισο ντε Σι ν, α σχύνθητε π το Κυρίου, χόρτο γάρ, πυρ σεσθε πεξηραµµένοι. (δί ). γίω Πνεύµατι, πάσα ψυχ ζωο ται, κα καθάρσει ψο ται, λαµπρύνεται τ Τριαδικ µονάδι, εροκρυφίω. 6

7 γίω Πνεύµατι, ναβλύζει τ τ χάριτο ρε θρα, ρδεύοντα πασαν τ ν κτίσιν, πρ ζωογονίαν. Κα ε θ τ προκείµενον. σηµειώθη φ µ τ φ το προσώπου σου, Κύριε. Στίχ. Τί νταποδώσοµεν τ Κυρί περ πάντων ν νταπέδωκεν µίν. Τ φ το προσώπου σου, Κύριε, σηµειώθη φ µ. ερε : Κα π ρ το καταξιωθ ναι µ τ κροάσεω το γίου Ε αγγελίου, Κύριον τ ν Θε ν µ ν κετεύσωµεν. Χορ : Κύριε, λέησον (γ ). ερε : Σοφία. ρθοί, κούσωµεν το γίου Ε αγγελίου. ερε : Ε ρήνη πάσι. Χορ : Κα τ Πνεύµατί σου. ερε : κ το κατ Λουκ ν γίου Ε αγγελίου τ νάγνωσµα. ερε : Πρόσχωµεν. Χορ : όξα σοί, Κύριε, δόξα σοί. Ε αγγέλιον. κ το κατ Λουκ ν (κέφ. Θ κα 22-24). Τ καιρ κείνω γένετο δ ν τ συµπληρο σθαι τ µέρα τ ναλήψεω α το κα α τ τ πρόσωπον α το στήριξεν το πορεύεσθαι ε ερουσαλήµ. Κα πέστειλεν γγέλου πρ προσώπου α το κα πορευθέντε ε σ λθον ε κώµην Σαµαρειτ ν στε τοιµ σαι α τ. Κα ο κ δέξαντο α τόν, τι τ προσ πον α το ν πορευόµενον ε ερουσαλήµ. δόντε δ ο µαθητα α το άκωβο κα ωάννη, ε πον. Κύριε, θέλει ε πωµεν π ρ καταβ ναι π το ο ρανο, κα ναλ σαι α τού, κα λία ποιησε; Στραφε δέ, πετίµησεν α τοί, κα ε πεν. Ο κ ο δατε ο ου πνεύµατο στε µε, γ ρ Υ το νθρώπου ο κ λθε ψυχ νθρώπων πολέσαι, λλ σ σαι. Κα πορεύθησαν ε τέραν κώµην. γένετο δ πορευοµένων α τ ν ν τ δ λεγε το κολουθούσιν α τ. Πάντα µο παρεδόθη π το Πατρό µου, κα ο δε γινώσκει τ στιν Υ ό, ε µ Πατ ρ κα τ στιν Πατήρ, ε µ Υ ό, κα ν βούληται Υ ποκαλύψαι. Κα στραφε πρ το Μαθητ κατ δ αν ε πε. Μακάριοι ο φθαλµο ο βλέποντε βλέπετε, λέγω γ ρ µ ν τι πολλο προφ ται κα βασιλε θέλησαν δε ν µε βλέπετε, κα ο κ ε δον, κα κο σαι κούετε κα ο κ κουσαν. Κα διεπορεύετο κατ πόλει κα κώµα διδάσκων, κα πορείαν ποιούµενο ε ερουσαλήµ. Χορ : όξα σοί, Κύριε, δόξα σοί. χο β. Πάτερ, Λόγε, Πνε µα, Τρι ν Μονάδι, ξάλειψον τ πλήθη, τ ν µ ν γκληµάτων. Τα τ Θεοτόκου, πρεσβείαι, λε µον, ξάλειψον τ πλήθη, τ ν µ ν γκληµάτων. 7

8 Στίχ. λέησον µέ, Θεό, κατ τ µέγα λεό σου, κα κατ τ πλ θο τ ν ο κτιρµ ν σου ξάλειψον τ νόµηµά µου. χο πλ. β. λην ποθέµενοι. ησο γλυκύτατε, τ ν ρθοδόξων τ κλέο, ησο µακρόθυµε, ησο µου, σ σον µ τ ν ο κέτην σου, ησο, ρύσαι µ σθενεία πάση, ησο µου ραιότατε, τ ν προσιόντα σοί, κα πρ σέ, Σωτ ρ καταφεύγοντα, κα µόνο φιλάνθρωπο, τ χειρ το δράκοντο µ ξάρπασον, παθ ν κα κινδύνων, Σωτήρ µου ησο λευθερ ν, κα το θεσµοί σου προσέχειν µέ, ησο, ξίωσον. τερα Θεοτοκία. Ο δε προστρέχων π σο, κατησχυµένο πό σου κπορεύεται, γν Παρθένε Θεοτόκε, λλ' α τε ται τ ν χάριν, κα λαµβάνει τ δώρηµα, πρ τ συµφέρον τ α τήσεω. Μεταβολ τ ν θλιβοµένων, παλλαγ τ ν σθενούντων πάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σ ζε πόλιν κα λαόν, τ ν πολεµουµένων ε ρήνη, τ ν χειµαζοµένων γαλήνη, µόνη προστασία τ ν πιστ ν. ερε : Σ σον, Θεό, τ ν λαόν σου, κα ε λόγησον τ ν κληρονοµίαν σου: πίσκεψαι τ ν κόσµον σου ν λέει κα ο τιρµοί : ψωσον κέρα Χριστιαν ν ρθοδόξων, κα κατάπεµψον φ µ τ λέη σου τ πλούσια: πρεσβείαι τ παναχράντου, εσποίνη µ ν, Θεοτόκου κα ειπαρθένου Μαρία : δυνάµει το τιµίου κα ζωοποιο Σταυρο, προστασίαι τ ν τιµίων πουρανίων υνάµεων σωµάτων, κεσίαι το τιµίου, νδόξου, προφήτου προδρόµου κα βαπτιστο ωάννου, τ ν γίων, νδόξων, κα πανευφήµων ποστόλων. τ ν ν γίοι Πατέρων µ ν, µεγάλων εραρχ ν, κα Ο κουµενικ ν ιδασκάλων, Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου κα ωάννου το Χρυσοστόµου, θανασίου κα Κυρίλλου, ωάννου το λεήµονο, πατριαρχ ν λεξανδρεία : Νικολάου το ν Μύροι τ Λυκία, Σπυρίδωνο πισκόπου Τριµυθο ντο, κα Νεκταρίου τ Πενταπόλεω, τ ν θαυµατουργ ν. τ ν γίων νδόξων µεγαλοµαρτύρων Γεωργίου το Τροπαιοφόρου, ηµητρίου το Μυροβλύτου, Θεοδώρου το Τήρωνο, κα Θεοδώρου το Στρατηλάτου κα Μην το θαυµαρτουργο, τ ν εροµαρτύρων Χαραλάµπου κα λευθερίου: τ ν γίων, νδόξων, µεγάλων µαρτύρων Θέκλα, Βαρβάρα, ναστασία, Κυριακ Φωτην, Μαρίνη : Παρασκευ κα Ε ρήνη : τ ν γίων νδόξων κα καλλινίκων Μαρτύρων, τ ν σίων κα θεοφόρων Πατέρων µ ν, (ναο ), τ ν γίων κα δικαίων θεοπατόρων ωακε µ κα ννη, ( µέρα ), κα πάντων σου τ ν γίων. κετεύοµεν σέ, µόνε πολυέλεε Κύριε, πάκουσον µ ν τ ν µαρτωλ ν δεοµένων σου κα λέησον µ. Χορ : Κύριε, λέησον. ( β ). ερε : λέει, κα ο κτιρµοί, κα φιλανθρωπία το µονογενο σου Υ ο, µεθ ο ε λογητ ε, σ ν τ παναγί κα γαθ κα ζωοποίω σου Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. Χορ : µήν. ποπληρο µεν τ λοιπ δ το κανόνο 8

9 δ ζ. Ε ρµ. Πα δε βραίων ν καµίν, κατεπάτησαν τ ν φλόγα θαρσαλέω, κα ε δρόσον τ π ρ, µετέβαλον βο ντε. Ε λογητ ε Κύριε, Θε ε το α ώνα. Σ τερ το Κόσµου, ησο µου, τ ν ναίσθητον κα σωτον, ο κτίρµον, κατοικτείρησον ν ν κα λύτρωσαι γεέννη, πω ε δοξάζω σέ, Σωτήρα, ησο µου. χων µυρία µαρτία, ο τολµ ησο µου, ναβλέψαι, κα δε ν Ο ρανο τ ψο κ το φόβου, δι βο διάσωσον τ ν ο κτρον, ησο µου. Βέβηλον νο ν, ησο µου, περιφέρων, θερµ ναβο σοί, τ ψυχ µου, Χριστέ, το µώλωπα καθαρ, κ το βυθο µ λύτρωσαι τ κακία, ησο µου. Παναγία Θεοτόκε, ησο ν τ ν γλυκύτατον τεκο σα, το µνο ντα σ ν ν, περίσωζε λιταί σου, κ πάση περιστάσεω, κα κινδύνων δοκήτων. δ. Ε ρµ Τ ν Βασιλέα τ ν ο ραν ν, ν µνούσι στρατια τ ν γγέλων, µνε τε, κα περυψο τε ε πάντα του α ώνα.. Σ ησο µου, κδυσωπ, τ ν Πόρνην, σ πήλλαξα πολλ ν γκληµάτων, ο τω, ησο µου, κάθαρον τ ν ψυχήν µου. ν ψυχοφθόροι περιπεσ ν, ησο µου, τοπίαι πρ σ καταφεύγω, γειρον µ σ σον, γλυκύτατε Θεέ µου. Ρύσαι, Σ τερ τ το Σταυρο σου δυνάµει, τ ν προστρέχοντα πρ σ τ ν Θε ν Λόγον, κα λόγων πάντων παθ ν πάλλαξον µέ. χραντε Κόρη, λύσον δεσµ ν τ ν κακ ν µου, τ στοργ µ συνδέουσα το Λόγου, το κ σο τεχθέντο κα σ σον µ λιταί σου. δ θ. Ε ρµ Κυρίω Θεοτόκον, σ µολογο µεν, ο διά σου σεσωσµένοι, Παρθένε γνή, σ ν σωµάτων χορείαι, σ µεγαλύνοντε. Φιλάνθρωπε, τ ν δο λον, τ ν περβεβηκότα, τα τοπίαι Τελώνην κα σωτον, σ Θεό, ησο µου ο κτίρµον, σ σ σον µέ. Ε ωνύµου µοίρα, γλυκύτατέ µου Σ τερ, τ ν σ ν ο κέτην πάλλαξον δέοµαι, κα τ ν σ ν φραστον δόξαν δε ν ξίωσον. 9

10 ησο Σωτήρ µου, πάση πηρεία δαιµονικ τ ν σ ν δο λον διάσωσον, κα κ παθ ν κα κινδύνων µ λευθέρωσον. Μεµολυσµένον ντα τ ν νο ν µου, Παρθένε, τα µαρτίαι, σ µόνη µόλυντε, κλιπαρ, ποκάθαρον, ν ν τα πρεσβείαι σου. Κα ε θ τ : ξιον στιν ληθ, µακαρίζειν σ τ ν Θεοτόκον, τ ν ειµακάριστον κα παναµώµητον, κα Μητέρα το Θεο µ ν. Κα θυµι ερε τ θυσιαστήριον κα τ ν ναόν, τ ν ο κον, που ψάλλεται Παράκλησι, κα χορ ψάλλει τ παρόντα Μεγαλυνάρια. Τ ν τιµιωτέραν τ ν Χερουβείµ, κα νδοξοτέραν συγκρίτω τ ν Σεραφείµ, τ ν διαφθόρω Θε ν Λόγον τεκο σαν, τ ν ντω Θεοτόκον, σ µεγαλύνοµεν. ησο γλυκύτατε ησο, ησο Σωτήρ µου, τ ψυχ µου τ χαλεπ, άτρευσον νόσου, Θεέ µου, ησο µου, κα σ σον ησο µου τ ν σο προστρέχοντα. έοµαι γλυκύτατε ησο, δέξαι τ ν σ ν δο λον, περάγαθε ησο, σ σον, µ παρίδη τ ν σωτον, Θεέ µου, ο κτίρµον ησο µου ε σπλαγχνε Κύριε. Το τετειχισµένου τ σ Σταυρ, κα γκαυχωµένου το σο Πάθεσιν, ησο, στήριξον ν πέτρ, Χριστέ, τ ν ντολ ν σου, κα σ σον µου, περάγαθο. Σ ε, ησο µου, φωτισµό, τ ο κτρ ψυχ µου, φ το Κόσµου, ησο, σ λάµπρυνον ταύτην, τ θεαυγε φωτί σου, κα ρύσαι α ωνίου Χριστ κολάσεω. Π σαι τ ν γγέλων α στρατιαί, Πρόδροµε Κυρίου, ποστόλων δωδεκά, ο γιοι Πάντε, µετ τ Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, ε τ σωθ ναι µ. Τρισάγιον. γιο Θεό, γιο σχυρό, γιο θάνατο, λέησον µ. (γ ) Παναγία Τριά, λέησον µ. Κύριε, λάσθητι τα µαρτίαι µ ν. έσποτα, συγχώρησον τ νοµία µίν. γιε, πίσκεψαι κα ασαι τ σθενεία µ ν, νεκεν το νόµατό σου. Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Πάτερ µ ν ν το ο ρανοί, γιασθήτω τ νοµά σου, λθέτω βασιλεία σου, γενηθήτω τ θέληµά σου, ν ο ραν, κα π τ γ. Τ ν ρτον µ ν τ ν πιούσιον δ µ ν σήµερον, κα φε µ ν τ φειλήµατα µ ν, κα µε φίεµεν το φειλέται µ ν. Κα µ ε σενέγκη µ ε πειρασµόν, λλ ρύσαι µ π το πονηρο. ερε : τι σου στιν βασιλεία το Πατρό, κα το Υ ο κα το γίου Πνεύµατο ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. χο β. 10

11 Τ ν χραντον Ε κόνα σου προσκυνο µεν, γαθέ, α τούµενοι συγχώρησιν τ ν πταισµάτων µ ν Χριστ Θεό, βουλήσει γ ρ η δόκησα, σαρκ νελθε ν ν τ Σταυρ, να ρύση ο πλασα κ τ δουλεία το χθρο, θεν ε χαρίστω βο µεν σοί, Χαρ πλήρωσα τ πάντα Σωτ ρ µ ν, παραγενόµενο ε τ σ σαι τ ν Κόσµον. τ παρόν. χο β. λκόµενον σέ, Κύριε, πρ τ πάθο το σταυρο, ρ ντε προσκυνο µεν σου τ ν χραντον µορφήν, Χριστ Θε µ ν. Βουλήσει γ ρ η δόκησα σαρκ παθε ν π ρ µ ν, να σώση τ ν κόσµον σου κ τ δουλεία το χθρο. όξα, τ ε σπλαγχνία σου Σωτήρ, δόξα, Πανάγαθε, τ µακροθυµία δυό, δόξα παµβασιεύ, τ συγκαταβάσει σου. χο πλ. β. λέησον µ, Κύριε, λέησον µ, πάση γ ρ πολογία πορο ντε, ταύτην σο τ ν κεσίαν, εσπότη, ο µαρτωλο προσφέροµεν, λε σον µ. Κύριε, λέησον µ, π σο γ ρ πεποίθαµεν, µ ργισθ µ ν σφόδρα, µηδ µνησθ τ ν νοµι ν µ ν, λλ' πίβλεψον κα ν ν, ε σπλαγχνο, κα λύτρωσαι µ κ τ ν χθρ ν µ ν, σ γ ρ ε Θε µ ν, κα µε λαό σου, πάντε ργα χειρ ν σου, κα τ νοµά σου πικεκλήµεθα. Τ ε σπλαγχνία τ ν πύλην νοιξον µίν, ε λογηµένη Θεοτόκε, λπίζοντε ε σέ, µ στοχήσωµεν, ρυσθείηµεν διά σου τ ν περιστάσεων, σ γ ρ ε σωτρηρία το γένου τ ν χριστιαν ν. ερε. λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό Σου, δεόµεθά Σου, πάκουσον κα λέησον. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ το ρχιεπισκόπου µ ν, (δεινό ) κα πάση τη ν Χριστ µ ν δελφότητο. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ λέου, ζω, ε ρήνη, γεία, σωτηρία, πισκέψεω, συγχωρήσεω κα φέσεω τ ν µαρτι ν τ ν δούλων το Θεο, πάντων τ ν ε σεβ ν κα ρθοδόξων χριστιαν ν, τ ν κατοικούντων κα παρεπιδηµούντων ν τ πόλ ταύτη, πιτρόπων, συνδροµητ ν κα φιερωτ ν το γίου ναο τούτου. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ τ ν δούλων το Θεο, ( νόµατα). τι δεόµεθα π ρ το διαφυλαχθ ναι τ ν γίαν κκλησίαν κα τ ν πόλιν ταύτην, κα πάσαν πόλιν κα χώραν π ργ, λοιµο, λιµο, σεισµο, καταποντισµο, πυρό, µαχαίρα, πιδροµ λλοφύλων, µφυλίου πολέµου, κα α φνιδίου θανάτου, π ρ τ ν λεων, ε µεν κα ε διάλακτον, γενέσθαι τ ν γαθ ν κα φιλάνθρωπον Θε ν µ ν, το ποστρέψαι καί, διασκεδ σαι πάσαν ργ ν κα νόσον, τ ν καθ' µ ν κινουµένην, κα ρύσασθαι µ κ τ πικειµένη δικαία α το πειλ, κα λέησαι µ. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα κα π ρ το ε σακο σαι Κύριον τ ν Θε ν φων τ δεήσεω µ ν τ ν µαρτωλ ν, κα λέησαι µ. Κύριε λέησον (γ ). πάκουσον µ ν, Θεό, Σωτ ρ µ ν, λπ πάντων τ ν περάτων τ γ κα τ ν ν θαλάσσ µακράν, κα λεω, λεω γενο µίν, έσποτα π τα µαρτίαι µ ν, κα λέησον µ. Κύριε λέησον (γ ). 11

12 τι λεήµων κα φιλάνθρωπο Θε πάρχει, κα σο τ ν δόξαν ναπέµποµεν, τ Πατρ κα τ Υ κα τ γί Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. όξα σο Θεό, λπ µ ν, Κύριε, δόξα Σοί. Χριστ ληθιν Θε µ ν τα πρεσβείαι τ παναχράντου κα παναµώµου γία Α το µητρό, δυνάµει το τιµίου κα ζωοποιο Σταυρο, προστασίαι τ ν τιµίων πουρανίων υνάµεων σωµάτων, κεσίαι το τιµίου, νδόξου, προφήτου Προδρόµου κα Βαπτιστο ωάννου, τ ν γίων, νδόξων κα πανευφήµων ποστόλων, τ ν γίων νδόξων κα καλλινίκων Μαρτύρων, τ ν σίων κα θεοφόρων Πατέρων µ ν, (το Ναο ) τ ν γίων κα δικαίων θεοπατόρων ωακε µ κα ννη, (τ µέρα ) κα πάντων τ ν γίων, λέησαι κα σ σαι µ, γαθ κα φιλάνθρωπο κα λεήµων Θεό. Μετ' α τ ν δέ, νόσω ο δελφο σπάζονται τ ν ε κόνα τ Θεοτόκου, ψάλλονται τ παρόντα τροπάρια. χο β. τε κ το ξύλου. Σ σαι τ σ ν πλάσµα βουληθε, τ Ο κονοµία τ ντω µέγα Μυστήριον, χάριν ξεπλήρωσα, ησο γαθέ, κα τιµ ξηγόρασα τ ν σύµπαντα Κόσµον, Α µατο τιµίου Σου, Χριστ γλυκύτατε, θεν σου δεόµεθα πίστει, στήριξον µ ησο µου, ν τα ντολαί σου, περάγαθε. χο πλ. δ. λην ποθέµενοι. ησο γλυκύτατε, ψυχ µ θυµηδία, ησο κάθαρσι, το νοό µου έσποτα πολυέλεε, ησο σ σον µέ, ησο σωτήρ µου, ησο µου παντοδύναµε, µ καταλίπη µέ, σ τερ ησο µου παντοδύναµε, µ καταλίπη µέ, σ τερ ησο µ λέησον, κα λύτρωσαι κολάσεω, πάση ησο κα ξίωσον, τ τ ν σωζοµένων, µερίδο ησο κα τ χορ, τ ν κλεκτ ν σου µ σύναξον, ησο φιλάνθρωπε. ησο γλυκύτατε, τ ν ποστόλων δόξα, ησο µου καύχηµα, τ ν µαρτύρων έσποτα παντοδύναµε, ησο σ σον µέ, ησο σωτήρ µου, ησο µου ραιότατε, τ ν σο προστρέχοντα, σ τερ ησο µου λέησον, πρεσβείαι τ τεκούση σέ, πάντων ησο τ ν γίων σου, προφητ ν τ πάντων, σωτήρ µου ησο κα τ τρυφ, το παραδείσου ξίωσον, ησο πανάγαθε. ησο γλυκύτατε, τ ν µοναζόντων τ κλέο, ησο µακρόθυµε, σκητ ν ντρύφηµα κα καλλόπισµα. ησο σ σον µέ, ησο σωτήρ µου, σ τερ ησο µου το δράκοντο, κα τούτου τ ν παγίδων µέ, σ τερ ησο λευθέρωσον, λάκκου κατωτάτου, σωτήρ µου ησο ναγαγών, κα δεξιο συναρίθµησον, ησο προβάτοι µέ. Μ καταπιστεύση µέ, νθρωπίνη προστασία, Παναγία έσποινα, λλ δέξαι δέησιν το κέτου σου. Θλίψι γ ρ χει µέ, φέρειν ο δύναµαι, τ ν δαιµόνων τ τοξεύµατα. Σκέπην ο κέκτηµαι, ο δ πο προσφύγω θλιο, πάντοθεν πολεµούµενο κα παραµυθίαν ο κ χω πλήν σου. έσποινα το κόσµου, λπ κα προστασία τ ν πιστ ν, µή µου παρίδη τ ν δέησιν. Τ συµφέρον ποίησον. ερε : ι' ε χ ν τ ν γίων Πατέρων µ ν, Κύριε ησο Χριστέ Θεό λέησον κα σ σον µ. µήν 12

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Εὔοσµος 2012 2 Περιεχόµενα Σελίδα Παρακλητικός Κανών Αγίων ώδεκα Αναργύρων 4 Παρακλητικός Κανών Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΝΩΝ ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ ΤΥΠΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ Ε ύχει µνήµη ν γίων ν µέρ Κυριακ, συµψάλλεται κολουθία α τ ν µετ τ ν ναστασίµων,

Διαβάστε περισσότερα

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν.

MHN A PI IO. 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. MHN A PI IO EXøN HMEPA 3 0 1. ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ. Εορτάζοµεν τ ν Ιερ ν Νιπτ ρα, τ ν Μυστικ ν ε πνον, τήν περφυ Προσευχήν καί τήν Προδοσίαν. Μαρίας τ ς Α γυπτίας, σίας. Μακαρίου σίου ( Εθνική Εορτή). Τ Μ. Τετάρτ

Διαβάστε περισσότερα

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6).

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6). MHN MA O EXøN HMEPA 3 1 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιερεµίου το Προφήτου, Ισιδώρας Οσίας. Παναρέτου - πισκ που Πάφου (1791). Η κολουθία το Αγίου Παναρέτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2010 1 2010. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ ΤΗΝ ΓΟΡΓΟΫΠΗ- ΚΟΟ. Ἔκδοση ὑπό : ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Ευλογήσαντος του Ιερέως. Ψαλμός ρμβ (142) Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτισαι την δέησιν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνην σου. Και μη εισέλθεις

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικό Κανών εἰ τόν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεω, ὡ ψάλλεται ἐν τῷ καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, τὴν Τετάρτην ἐκάστη

Παρακλητικό Κανών εἰ τόν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεω, ὡ ψάλλεται ἐν τῷ καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, τὴν Τετάρτην ἐκάστη Παρακλητικό Κανών εἰ τόν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεω, ὡ ψάλλεται ἐν τῷ καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, τὴν Τετάρτην ἐκάστη ἑβδομάδο ἑσπέρα καθ' ὅλον τὸ ἔτο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1

MHN AY OY TO. EXøN HMEPA 3 1 MHN AY OY TO EXøN HMEPA 3 1 1. ΚΥΡΙΑΚΗ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Η Πρ οδος το Τιµίου Σταυρο. Τ ν πτά Μακκα αίων Παίδων, τ ς µητρ ς α τ ν Σολοµον ς καί το διδασκάλου α τ ν Ελεαζάρου. Ηχος α. Εωθιν ν Ι. Απ σήµερον ρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3).

MHN E TEMBPIO. EXøN HMEPA 3 0. Μνήµη τ ν γίων 40 γυναικ ν, Αµµο ν διακ νου, Καλλίστης µαρτ ρων. (Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Σεπτεµ ρίου 1, 2, 3). MER_B_DIATAX_MHNES 17-12-10 09:30 ΠM Σελίδα339 MHN E TEMBPIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΠΕΜΠΤΗ. Αρχή τ ς Ινδίκτου, τοι το νέου τους. Συµεών το Στυλίτου. Ιησο το Ναυ. Σ ναξις τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου τ ν Μιασην ν.

Διαβάστε περισσότερα

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003

THE NEW COVENANT. The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus. Revision: 23rd April 2003 Η ΚΑΙΝΗ ΙΑΘΗΚΗ THE NEW COVENANT The New Testament in the Original Greek Stephanus 1550 Textus Receptus With Critical Apparatus Revision: 23rd April 2003 The latest draft of this book can be downloaded

Διαβάστε περισσότερα

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου

MHN OKTøBPIO. EXøN HMEPA 3 1. 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου MHN OKTøBPIO EXøN HMEPA 3 1 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. Ανανίου Αποστ λου, Ρωµανο το Μελ ωδο, Ιωάννου Κουκουζέλους σίου. Μνήµην πιτελο µεν τ ς γίας Σκέπης τ ς Υπεραγίας Θεοτ κου. 2. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Κυπριανο Ιεροµάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο χορός Αμήν. Ο Ιερεύς Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν Σαββάτου Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά Κυριακή Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου Βασιλείου Προηγιασμένη ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ

«Ἃγιοι Κολλυβάδες» Ανοικτή πιστολή πρό τόν Ν.Η. Μητροπολίτην Πειραι κ. Σεραφείµ «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό π. Νικολάου ηµαρ Dr.Jur. Βαρδακουλ 47, πάρ. 3, 30300 Ναύπακτο τηλ.: 2610-341269 2610-334086 Καλοκαίρι 2009 Website/ στοσελίδα στό διαδίκτυο: http://orthway.org Ανοικτή πιστολή πρό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Ὁ πρῶτος τῇ τάξει τῶν Ἱερέων Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς: Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι. ασιλεῦ Οὐράνιε, αράκλητε, τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙ ΡΟΣ (αποσπάσµατα)

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙ ΡΟΣ (αποσπάσµατα) 243e9 e9-245c4 {ΣΩ.} Ο τωσ τοίνυν, πα καλέ, ννόησον, ς µ ν 244 πρότερος ν λόγος Φαίδρου το Πυθοκλέους, Μυρρινουσίου νδρός ν δ µέλλω λέγειν, Στησιχόρου το Ε φήµου, µεραίου. λεκτέος δ δε, τι Ο κ στ τυµος

Διαβάστε περισσότερα

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0

MHN IOYNIO. EXøN HMEPA 3 0 MHN IOYNIO EXøN HMEPA 3 0 1. ΤΡΙΤΗ. Ιουστίνου φιλοσ φου καί µάρτυρος, Ιο στου, Χαρίτωνος καί Χαριτο ς µαρτ ρων. 2. ΤΕΤΑΡΤΗ. Νικηφ ρου Αρχιεπισκ που Κωνσταντινουπ λεως το Ο- µολογητο. Σήµερον γει τά νοµαστήριά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ -97- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 104 «ΔΙΕΛΘΩΜΕΝ ΔΗ ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ...» (Λουκ. β 15) M κατάνυξη γιορτ ζουμε τη μεγαλ τερη γιορτ τ ς Χριστιανοσ νης, τήν μητρ πολη τ ν ορτ ν, πως λ γoνται, τ Χριστο γεννα!.

Διαβάστε περισσότερα

Χειµώνας 2012-13. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Προσευχή. 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 Ο?ρανο8!

Χειµώνας 2012-13. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» Προσευχή. 6 ε7σοδος το8 9νθρώπου στό 9ενάως γίγνεσθαι το8 Ο?ρανο8! «Ἃγιοι Κολλυβάδες» ΟB γυναeκες στήν Kκκλησιαστική διακονία:"κα δο Μαριµ λεπρσα σε χιών". Γυναeκα καf Ψαλτική. Παράλληλη µαρτυρία @γίου Κυρίλλου hεροσολύµων πό πατρός Νικολάου ηµαρ ρος Ν. Βαρδακουλ 47 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΦΟΡΟΥ Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεὶ, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ψαλμὸς ρμβ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης

Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΕΛΤΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ: Μητροπολίτης ττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ ΗΜΟΣ ριθµός φύλλου 313 Φεβρουάριος 2012 Τό µέγεθος τ ς πισκοπικ ς ε θύνης ΚΕΙΜΕΝΟ Γίνωσκε γάρ, ποθεινότατε µ ν καί τιµιώτατε,

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου, καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η Γα η µιν

Διαβάστε περισσότερα

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ

ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ ΞENOΦΩNTOΣ OIKONOMIKOΣ Tίτλος: Ξενοφ ντος, O κονομικ ς Mετάφρασις-Σχ λια: Xρίστου Σωτ. Θεοδωράτου Eκδ σεις: ΓEΩPΓIAΔH-«BIBΛIOΘHKH TΩN EΛΛHNΩN» Yπε θυνος Eκδ σεως: Aδωνις Aθ. Γεωργιάδης

Διαβάστε περισσότερα