ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

2 ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ερεύ : Ε λογητ Θε µ ν, πάντοτε, ν ν, κα εί, κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. Ε λογήσαντο το ερέω λέγοµεν τ ν παρόντα ψαλµόν. Ψαλµ ρµβ (142). Κύριε ε σάκουσον τ προσευχ µου, νώτισαι τ ν δέησίν µου ν τ ληθεί σου, ε σάκουσόν µου ν τ δικαιοσύν σου κα µ ε σέλθη ε κρίσιν µετ το δούλου σου, τι ο δικαιωθήσεται νώπιόν σου π ζ ν. τι κατεδίωξεν χθρ τ ν ψυχήν µου, ταπείνωσεν ε γ ν τ ν ζωήν µου, κάθισε µ ν σκοτεινο νεκρο α νο κα κηδίασεν π' µ τ πνε µά µου, ν µο ταράχθη καρδία µου µνήσθην µερ ν ρχαίων, µελέτησα ν πάσι το ργοι σου, ν ποιήµασιν τ ν χειρ ν σου µελέτων. ιεπέτασα πρ σ τ χε ρά µου ψυχή µου γ νυδρο σοί. Ταχ ε σάκουσόν µου, Κύριε ξέλιπε τ πνε µά µου. Μ ποστρέψη τ πρόσωπόν σου π' µο κα µοιωθήσοµαι το καταβαίνουσιν ε λάκκον. κουστ ν ποίησον µο τ πρω τ λεό σου τι π σο λπισα. Γνώρισον µο κύριε δ ν ν πορεύσοµαι τι πρ σ ρα τ ν ψυχήν µου. ξελο µ κ τ ν χθρ ν µου, Κύριε, πρ σ κατέφυγον, δίδαξον µ το ποιε ν τ θέληµά σου τι σ ε Θεό µου. Τ πνε µά σου τ γαθ ν δηγήσει µ ν γ ε θεία. νεκεν το νόµατό σου, Κύριε, ζήσει µέ. ν τ δικαιοσύν σου ξάξει κ θλίψεω τ ν ψυχήν µου, κα ν τ λέει σου ξολεθρεύσει το χθρού µου. Κα πολε πάντα το θλίβοντα τ ν ψυχήν µου, τι γ δο λό σου ε µι. Κα ε θ τ Θε Κύριο, µετ τ ν στίχων α το ξ κάτερων τ ν χορ ν. Θε Κύριο, κα πέφανεν µίν, ε λογηµένο ρχόµενο ν νόµατι Κυρίου. Στίχ,. ξοµολογε σθε τ Κυρί, κα πικαλε σθε τ νοµα τ γιον α το. Θε Κύριο, κα πέφανεν µίν, ε λογηµένο ρχόµενο ν νόµατι Κυρίου. Στίχ. β. Πάντα τ θνη κύκλωσαν µέ, κα τ νόµατι Κυρίου µυναµην α τού, Θε Κύριο, κα πέφανεν µίν, ε λογηµένο ρχόµενο ν νόµατι Κυρίου. Στίχ. γ. Παρ Κυρίου γένετο α τη, κα στι θαυµαστ ν φθαλµο µ ν. Ε τα τ παρόντα τροπάρια. χο δ. ψωθε ν τ Σταυρ. ησο µου πολυέλεε Σ τερ, κδυσωπ σ ταπειν, ησο µου, τ ν γκληµάτων ρύσαι µ κα κάθαρον, ψυχήν µου τ ν τάλαιναν, µολυσµ ν ο σαν πλήρη, κα σ σον Πολυεύσπλαγχνε, το πυρό τη Γεένη, να θαρρούντω, Σ τερ ησο, δοξολογ σ δοξάζων σωζόµενο. όξα Πατρ κα Υ ω κα γίω Πνεύµατι. 2

3 πολυτίκιον το γίου του Ναο. Κα ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων, µ ν. Ο σιωπήσωµεν πότε, Θεοτόκε, τ δυναστεία σου λαλε ν ο νάξιοι (ε µ γ ρ σ προ στασο πρεσβεύουσα, τ µ ρρύσατο κ τοσούτων κινδύνων; Τ δ διεφύλαξεν ω ν ν λευθέρου ; Ο κ ποστ µεν, έσποινα, κ σού, σο γ ρ δούλου σώζει εί, κ παντοίων δειν ν. Ψαλµ ν (50). λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό σου κα κατ τ πλ θο τ ν ο κτιρµ ν σου ξάλειψον τ νόµηµά µου. π πλε ον πλ νον µ π τ νοµία µου κα π τ µαρτία µου καθάρισον µέ. τι τ ν νοµίαν µου γ γινώσκω, κα µαρτία µου νώπιόν µου στι δι παντό σο µόνω µαρτον κα τ πονηρ ν νώπιόν σου ποίησα πω ν δικαιωθ ν το λόγοι σου κα νικήση ν τ κρίνεσθαι σέ. δο γ ρ ν νοµίαι συνελήφθην κα ν µαρτίαι κίσσησεν µ µήτηρ µου. δο γ ρ λήθειαν γάπησα τ δηλα κα τ κρύφια τη σοφία σου δήλωσα µοί. Ραντιε µ σσώπω, κα καθαρισθήσοµαι, πλυνε µέ, κα π ρ χιόνα λευκανθήσοµαι. κουτιε µο γαλλίασιν κα ε φροσύνην, γαλλιάσονται στέα τεταπεινωµένα. πόστρεψον τ πρόσωπόν σου π τ ν µαρτι ν µου κα πάσα τ νοµία µου ξάλειψον. Καρδίαν καθαρ ν κτίσον ν µοί, Θεό, κα πνε µα ε θ γκαίνισον ν το γκάτοι µου. Μ πορρίψη µ π το προσώπου σου κα τ Πνε µα σου τ γιον µ ντανέλη π' µο. πόδο µο τ ν γαλλίασιν το σωτηρίου σου, κα πνεύµατι γεµονικ στήριξον µέ. ιδάξω νόµου τ δού σου, κα σεβε π σ πιστρέψουσιν. Ρύσαι µ ξ α µάτων, Θεό, Θε τ σωτηρία µου γαλλιάσεται γλ σσά µου τ ν δικαιοσύνην σου. Κύριε τ χείλη µου νοίξει, κα τ στόµα µου ναγγελε τ ν α νεσίν σου.,τι ε θέλησα θυσίαν, δωκα ν λοκαυτώµατα ο κ ε δοκήσει. Θυσία τ Θε πνε µα συντετριµµένον καρδίαν συντετριµµένην κα τεταπεινωµένην, Θε ο κ ξουδενώσει. γάθυνον, Κύριε, ν τ ε δοκί σου τ ν Σιων, κα ο κοδοµηθήτω τ τείχη ερουσαληµ. Τότε ε δοκήσει θυσίαν δικαιοσύνη ναφορ ν κα λοκαυτώµατα. Τότε νοίσουσιν π τ θυσιαστήριόν σου µόσχου. Κα ρχόµεθα το κανόνο. δ. χο πλ. δ. Ε ρµ. γρ ν διοδεύσα σε ξηράν, κα τ ν α γυπτίαν µοχθηρίαν διαφυγ ν, σραηλίτη νεβόα, Τ Λυτρωτ κα Θε µ ν σωµεν. ησο γλυκύτατε τ µ, ψυχ τ δυστήνου σ θεράπευσον, ησο, τραύµατα δεινά, κα µαρτία, ησο, τού σου δούλου ξάλειψον. θελον, γλυκύτατε ησο, κρουνο τ ν δακρύων πληµµελήµατα τ µ, κπλύναι, Χριστέ, λλ πατ µ πονηρό, ο τ ν δόλων µ λυτρ σαι. Σ Σ τερ το σύµπαντο, ησο, ρύσαι τ ν σ ν δο λον κ παγίδων το πονηρο, κα ποίησον µέτοχόν τη δόξη, τ Ο ρανίου, Χριστέ µου γλυκύτατε. 3

4 λη, Κόρη, ο σα λη καλ, λη φαεσφόρο, Θεοφόρο τ κα λαµπρά, λάµπρυνον τ µµατα ψυχ µου, κα φωτοφόρον µ λον περγ σαι. δ γ. Ε ρµ. Σ ε τ στερέωµα, τ ν προστρεχόντων σο Κύριε, σ ε τ φ, τ ν σκοτισµένων, κα µνε σ τ πνε µά µου. πόδεξαι δέοµαι, ησο µου, τ ν δο λον σου, κα σ σον µ ν ν παθ ν κα κινδύνων, κα γεέννη πάλλαξον. Ν ν σ σον τ ν δο λον σου, ησο µου γλυκύτατε, κα τ σκληρ καταδίκη ρύσαι, τ ν κρίσει, Φιλάνθρωπε. Χριστέ µου τ ν δο λον σου, ν κατανύξει βοώντα σο, νόσων δειν ν κα θλίψεω πάση, ησο µου, διάσωσον.. Ρύσαι µ τ ν σωτον, µόνη Πανάχραντε, δέοµαι, σα µητρικα πρεσβείαι, κινδύνων κα παντοίων κακώσεων. ιάσωσον, π κινδύνων, γλυκύτατε ησο µου, το π τ ν Θείαν σκέπην Σου καταφεύγοντα, κα δώρησαι µαρτι ν τ ν συγγνώµην. πίβλεψον, ν ε µενεί, πανύµνητε Θεοτόκε, π τ ν µ ν χαλεπήν του σώµατο κάκωσιν, κα ασαι τ ψυχ µου τ λγο. ερε. λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό Σου, δεόµεθά Σου, πάκουσον κα λέησον. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ το ρχιεπισκόπου µ ν (δεινό ) κα πάση τη ν Χριστ µ ν δελφότητο. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ λέου, ζω, ε ρήνη, γεία, σωτηρία, πισκέψεω, συγχωρήσεω κα φέσεω τ ν µαρτι ν τ ν δούλων το Θεο, πάντων τ ν ε σεβ ν κα ρθοδόξων χριστιαν ν, τ ν κατοικούντων κα παρεπιδηµούντων ν τ (κώµ, πόλη) ταύτη, τ ν νοριτ ν, πιτρόπων, συνδοροµητ ν κα φιερωτ ν το γίου ναο τούτου. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ τ ν δούλων το Θεο, ( νόµατα). τι λεήµων κα φιλάνθρωπο Θε πάρχει, κα σο τ ν δόξαν ναπέµποµεν, τ Πατρ κα τ Υ κα τ γί Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. Μετ δ τ ν κφώνησιν, τ πόµενον. Κάθισµα. χο β. Τ νω ζητ ν. Πρεσβεία θερµή, κα τε χο προσµάχητον, λέου πηγή, το κόσµου καταφύγιον, κτεν βο µεν σοί, Θεοτόκε έσποινα, πρόφθασον, κα κ κινδύνων λύτρωσαι µ, µόνη ταχέω προστατεύουσα. 4

5 δ δ. Ε ρµ. Ε σακήκοα, Κύριε, τ ο κονοµία σου τ µυστήριον, κατενόησα τ ργα σου, κα δόξασά σου τ ν θεόητα. ησο µου γλυκύτατε, πάθη τ δεινά µου θεράπευσον, κα το δράκοντο ξάρπασον τ ν χειρ ν, Χριστέ µου, τ ν ο κέτην σου. Σ Φιλάνθρωπε Κύριε, τ πεγνωσµένη ψυχ µου πέφυκα, ησο µου πολύτρωσι, δι πάση θλίψεω µ λύτρωσαι. Τ ν καιρ ν ν µο δέδωκα, Σ τερ ησο µου, κατεδαπάνησα, ε παράνοµα, κα δέοµαι, Σωτ ρ το κόσµου νακάλεσαι. λοφύροµαι, Πάναγνε, φέρων κατ νο ν τ πολλά µου πταίσµατα, δι δώρησαι µο φεσιν, δέοµαί σου, Κόρη, τα πρεσβε ε σου. δ. Ε ρµ. Φώτισον µ, το προστάγµασί σου, Κύριε, κα τ βραχίονί σου τ ψηλ, τ ν σ ν ε ρήνην, παράσχου µίν, φιλάνθρωπε. Ν ν λοσχερ, ησο µου τ ν πανάθλιον, κατατυραννούσι µ πάθη δεινά, δι κραυγάζω, ησο µου, σ διάσωσον. Τ ν σθενει ν, ησο µου, σ πάλλαξον, τ ν ν τ σκέπ σου προστρέχοντα, ησο µου, κα κινδύνων λευθέρωσον. Ο χ µαρτε ποτέ, ησο µου, λλο, ε σπλαγχνε, γώ, Χριστέ µου, θλιο, δι σ σ σον κα κολάσεω ξάρπασον. Ν ν Ναο Θεο, το ν σο Λόγου σκηνώσαντο, δε ξον ε σπλάγχω, Παρθένε γνή, το τ θερµ γκαυχωµένου προστασία Σου. δ. Ε ρµ. λάσθητι µο Σωτήρ, πολλα γ ρ α νοµίαι µου, κα κ βυθο τ ν κακ ν, νάγαγε δέοµαι, πρ σ γ ρ βόησα, κα πάκουσόν µου, Θε τ σωτηρία µου. Θεράπευσον, ησο ψυχ τ µµατα δέοµαι, τυφλώττοντα το ο κτρου, Θεέ µου, κα φώτισον θεία σου λαµπρότητι, να νυµν σέ, ησο µου πολυέλεε. λέησον µέ, Σ τερ, τ ν σωτον κα ταλαίπωρον, γλυκύτατε ησο, κα ρύσαι κακώσεω κα νόσων τ ν δο λον, σο κα τ ν το Βελίαρ τεχνασµάτων µ πάλλαξον. 5

6 πάθεσι χαλεποί, γκυλινδούµενο πάντοτε, γλυκύτατε ησο, πρ σ καταφεύγων ν ν, ζητ τ ν νάρρωσιν. Σ δέ, ησο, Σωτ ρ α τ ν µο δώρησαι. Νεκρ ν περγ σαι ν ν, τι ζ σαν, Πανάσπιλε, κακίαν µου, κα ψυχ τ ν νέκρωσιν ζώωσον, ζω γεννήσασα, χορηγ ν τ ν θε ον, να πόθω µεγαλύνω σέ. ιάσωσον, π κινδύνων, γλυκύτατε ησο µου, το π τ ν Θείαν σκέπην Σου καταφεύγοντα, κα δώρησαι µαρτι ν τ ν συγγνώµην. χραντε, δι λόγου τ ν Λόγον νερµηνεύτω, π' σχάτων τ ν µερ ν τεκο σα, δυσώπησον, χουσα µητρικ ν παρρησίαν. ερε. λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό Σου, δεόµεθά Σου, πάκουσον κα λέησον. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ το ρχιεπισκόπου µ ν (δεινό ) κα πάση τη ν Χριστ µ ν δελφότητο. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ λέου, ζω, ε ρήνη, γεία, σωτηρία, πισκέψεω, συγχωρήσεω κα φέσεω τ ν µαρτι ν τ ν δούλων το Θεο, πάντων τ ν ε σεβ ν κα ρθοδόξων χριστιαν ν, τ ν κατοικούντων κα παρεπιδηµούντων ν τ (κών, πόλη) ταύτη, τ ν νοριτ ν, πιτρόπων, συνδοροµητ ν κα φειρωτ ν το γίου ναο τούτου. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ τ ν δούλων το Θεο, ( νόµατα). τι λεήµων κα φιλάνθρωπο Θε πάρχει, κα σο τ ν δόξαν ναπέµποµεν, τ Πατρ κα τ Υ κα τ γί Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. Μετ δ τ ν κφώνησιν. Κοντάκιον. χο β. Γλυκύτατε ησο, τ ν σωτον σώσα, κα τ ν Πόρνην προσδεξάµενο, ησο µου κα τ ν Α µόρρουν φ ασάµενο, καµέ, ησο µου, γλυκύτατε, τ ν σωτον, ο κτειρον κα ρύσαι κ πάντων τ ν βιωτικ ν πειρατηρίων κα θλίψεων, κα σ σον, ε εργέτα ησο, φιλάνθρωπο. Ε τα τ ντίφωνον τ ν ναβαθµ ν το δ χου. ντίφωνον. χο δ. κ νεότητό µου, πολλ πολεµε µ πάθη, λλ' α τ ντιλαβού, κα σ σον, Σωτήρ µου. (δί ). Ο µισο ντε Σι ν, α σχύνθητε π το Κυρίου, χόρτο γάρ, πυρ σεσθε πεξηραµµένοι. (δί ). γίω Πνεύµατι, πάσα ψυχ ζωο ται, κα καθάρσει ψο ται, λαµπρύνεται τ Τριαδικ µονάδι, εροκρυφίω. 6

7 γίω Πνεύµατι, ναβλύζει τ τ χάριτο ρε θρα, ρδεύοντα πασαν τ ν κτίσιν, πρ ζωογονίαν. Κα ε θ τ προκείµενον. σηµειώθη φ µ τ φ το προσώπου σου, Κύριε. Στίχ. Τί νταποδώσοµεν τ Κυρί περ πάντων ν νταπέδωκεν µίν. Τ φ το προσώπου σου, Κύριε, σηµειώθη φ µ. ερε : Κα π ρ το καταξιωθ ναι µ τ κροάσεω το γίου Ε αγγελίου, Κύριον τ ν Θε ν µ ν κετεύσωµεν. Χορ : Κύριε, λέησον (γ ). ερε : Σοφία. ρθοί, κούσωµεν το γίου Ε αγγελίου. ερε : Ε ρήνη πάσι. Χορ : Κα τ Πνεύµατί σου. ερε : κ το κατ Λουκ ν γίου Ε αγγελίου τ νάγνωσµα. ερε : Πρόσχωµεν. Χορ : όξα σοί, Κύριε, δόξα σοί. Ε αγγέλιον. κ το κατ Λουκ ν (κέφ. Θ κα 22-24). Τ καιρ κείνω γένετο δ ν τ συµπληρο σθαι τ µέρα τ ναλήψεω α το κα α τ τ πρόσωπον α το στήριξεν το πορεύεσθαι ε ερουσαλήµ. Κα πέστειλεν γγέλου πρ προσώπου α το κα πορευθέντε ε σ λθον ε κώµην Σαµαρειτ ν στε τοιµ σαι α τ. Κα ο κ δέξαντο α τόν, τι τ προσ πον α το ν πορευόµενον ε ερουσαλήµ. δόντε δ ο µαθητα α το άκωβο κα ωάννη, ε πον. Κύριε, θέλει ε πωµεν π ρ καταβ ναι π το ο ρανο, κα ναλ σαι α τού, κα λία ποιησε; Στραφε δέ, πετίµησεν α τοί, κα ε πεν. Ο κ ο δατε ο ου πνεύµατο στε µε, γ ρ Υ το νθρώπου ο κ λθε ψυχ νθρώπων πολέσαι, λλ σ σαι. Κα πορεύθησαν ε τέραν κώµην. γένετο δ πορευοµένων α τ ν ν τ δ λεγε το κολουθούσιν α τ. Πάντα µο παρεδόθη π το Πατρό µου, κα ο δε γινώσκει τ στιν Υ ό, ε µ Πατ ρ κα τ στιν Πατήρ, ε µ Υ ό, κα ν βούληται Υ ποκαλύψαι. Κα στραφε πρ το Μαθητ κατ δ αν ε πε. Μακάριοι ο φθαλµο ο βλέποντε βλέπετε, λέγω γ ρ µ ν τι πολλο προφ ται κα βασιλε θέλησαν δε ν µε βλέπετε, κα ο κ ε δον, κα κο σαι κούετε κα ο κ κουσαν. Κα διεπορεύετο κατ πόλει κα κώµα διδάσκων, κα πορείαν ποιούµενο ε ερουσαλήµ. Χορ : όξα σοί, Κύριε, δόξα σοί. χο β. Πάτερ, Λόγε, Πνε µα, Τρι ν Μονάδι, ξάλειψον τ πλήθη, τ ν µ ν γκληµάτων. Τα τ Θεοτόκου, πρεσβείαι, λε µον, ξάλειψον τ πλήθη, τ ν µ ν γκληµάτων. 7

8 Στίχ. λέησον µέ, Θεό, κατ τ µέγα λεό σου, κα κατ τ πλ θο τ ν ο κτιρµ ν σου ξάλειψον τ νόµηµά µου. χο πλ. β. λην ποθέµενοι. ησο γλυκύτατε, τ ν ρθοδόξων τ κλέο, ησο µακρόθυµε, ησο µου, σ σον µ τ ν ο κέτην σου, ησο, ρύσαι µ σθενεία πάση, ησο µου ραιότατε, τ ν προσιόντα σοί, κα πρ σέ, Σωτ ρ καταφεύγοντα, κα µόνο φιλάνθρωπο, τ χειρ το δράκοντο µ ξάρπασον, παθ ν κα κινδύνων, Σωτήρ µου ησο λευθερ ν, κα το θεσµοί σου προσέχειν µέ, ησο, ξίωσον. τερα Θεοτοκία. Ο δε προστρέχων π σο, κατησχυµένο πό σου κπορεύεται, γν Παρθένε Θεοτόκε, λλ' α τε ται τ ν χάριν, κα λαµβάνει τ δώρηµα, πρ τ συµφέρον τ α τήσεω. Μεταβολ τ ν θλιβοµένων, παλλαγ τ ν σθενούντων πάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σ ζε πόλιν κα λαόν, τ ν πολεµουµένων ε ρήνη, τ ν χειµαζοµένων γαλήνη, µόνη προστασία τ ν πιστ ν. ερε : Σ σον, Θεό, τ ν λαόν σου, κα ε λόγησον τ ν κληρονοµίαν σου: πίσκεψαι τ ν κόσµον σου ν λέει κα ο τιρµοί : ψωσον κέρα Χριστιαν ν ρθοδόξων, κα κατάπεµψον φ µ τ λέη σου τ πλούσια: πρεσβείαι τ παναχράντου, εσποίνη µ ν, Θεοτόκου κα ειπαρθένου Μαρία : δυνάµει το τιµίου κα ζωοποιο Σταυρο, προστασίαι τ ν τιµίων πουρανίων υνάµεων σωµάτων, κεσίαι το τιµίου, νδόξου, προφήτου προδρόµου κα βαπτιστο ωάννου, τ ν γίων, νδόξων, κα πανευφήµων ποστόλων. τ ν ν γίοι Πατέρων µ ν, µεγάλων εραρχ ν, κα Ο κουµενικ ν ιδασκάλων, Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου κα ωάννου το Χρυσοστόµου, θανασίου κα Κυρίλλου, ωάννου το λεήµονο, πατριαρχ ν λεξανδρεία : Νικολάου το ν Μύροι τ Λυκία, Σπυρίδωνο πισκόπου Τριµυθο ντο, κα Νεκταρίου τ Πενταπόλεω, τ ν θαυµατουργ ν. τ ν γίων νδόξων µεγαλοµαρτύρων Γεωργίου το Τροπαιοφόρου, ηµητρίου το Μυροβλύτου, Θεοδώρου το Τήρωνο, κα Θεοδώρου το Στρατηλάτου κα Μην το θαυµαρτουργο, τ ν εροµαρτύρων Χαραλάµπου κα λευθερίου: τ ν γίων, νδόξων, µεγάλων µαρτύρων Θέκλα, Βαρβάρα, ναστασία, Κυριακ Φωτην, Μαρίνη : Παρασκευ κα Ε ρήνη : τ ν γίων νδόξων κα καλλινίκων Μαρτύρων, τ ν σίων κα θεοφόρων Πατέρων µ ν, (ναο ), τ ν γίων κα δικαίων θεοπατόρων ωακε µ κα ννη, ( µέρα ), κα πάντων σου τ ν γίων. κετεύοµεν σέ, µόνε πολυέλεε Κύριε, πάκουσον µ ν τ ν µαρτωλ ν δεοµένων σου κα λέησον µ. Χορ : Κύριε, λέησον. ( β ). ερε : λέει, κα ο κτιρµοί, κα φιλανθρωπία το µονογενο σου Υ ο, µεθ ο ε λογητ ε, σ ν τ παναγί κα γαθ κα ζωοποίω σου Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. Χορ : µήν. ποπληρο µεν τ λοιπ δ το κανόνο 8

9 δ ζ. Ε ρµ. Πα δε βραίων ν καµίν, κατεπάτησαν τ ν φλόγα θαρσαλέω, κα ε δρόσον τ π ρ, µετέβαλον βο ντε. Ε λογητ ε Κύριε, Θε ε το α ώνα. Σ τερ το Κόσµου, ησο µου, τ ν ναίσθητον κα σωτον, ο κτίρµον, κατοικτείρησον ν ν κα λύτρωσαι γεέννη, πω ε δοξάζω σέ, Σωτήρα, ησο µου. χων µυρία µαρτία, ο τολµ ησο µου, ναβλέψαι, κα δε ν Ο ρανο τ ψο κ το φόβου, δι βο διάσωσον τ ν ο κτρον, ησο µου. Βέβηλον νο ν, ησο µου, περιφέρων, θερµ ναβο σοί, τ ψυχ µου, Χριστέ, το µώλωπα καθαρ, κ το βυθο µ λύτρωσαι τ κακία, ησο µου. Παναγία Θεοτόκε, ησο ν τ ν γλυκύτατον τεκο σα, το µνο ντα σ ν ν, περίσωζε λιταί σου, κ πάση περιστάσεω, κα κινδύνων δοκήτων. δ. Ε ρµ Τ ν Βασιλέα τ ν ο ραν ν, ν µνούσι στρατια τ ν γγέλων, µνε τε, κα περυψο τε ε πάντα του α ώνα.. Σ ησο µου, κδυσωπ, τ ν Πόρνην, σ πήλλαξα πολλ ν γκληµάτων, ο τω, ησο µου, κάθαρον τ ν ψυχήν µου. ν ψυχοφθόροι περιπεσ ν, ησο µου, τοπίαι πρ σ καταφεύγω, γειρον µ σ σον, γλυκύτατε Θεέ µου. Ρύσαι, Σ τερ τ το Σταυρο σου δυνάµει, τ ν προστρέχοντα πρ σ τ ν Θε ν Λόγον, κα λόγων πάντων παθ ν πάλλαξον µέ. χραντε Κόρη, λύσον δεσµ ν τ ν κακ ν µου, τ στοργ µ συνδέουσα το Λόγου, το κ σο τεχθέντο κα σ σον µ λιταί σου. δ θ. Ε ρµ Κυρίω Θεοτόκον, σ µολογο µεν, ο διά σου σεσωσµένοι, Παρθένε γνή, σ ν σωµάτων χορείαι, σ µεγαλύνοντε. Φιλάνθρωπε, τ ν δο λον, τ ν περβεβηκότα, τα τοπίαι Τελώνην κα σωτον, σ Θεό, ησο µου ο κτίρµον, σ σ σον µέ. Ε ωνύµου µοίρα, γλυκύτατέ µου Σ τερ, τ ν σ ν ο κέτην πάλλαξον δέοµαι, κα τ ν σ ν φραστον δόξαν δε ν ξίωσον. 9

10 ησο Σωτήρ µου, πάση πηρεία δαιµονικ τ ν σ ν δο λον διάσωσον, κα κ παθ ν κα κινδύνων µ λευθέρωσον. Μεµολυσµένον ντα τ ν νο ν µου, Παρθένε, τα µαρτίαι, σ µόνη µόλυντε, κλιπαρ, ποκάθαρον, ν ν τα πρεσβείαι σου. Κα ε θ τ : ξιον στιν ληθ, µακαρίζειν σ τ ν Θεοτόκον, τ ν ειµακάριστον κα παναµώµητον, κα Μητέρα το Θεο µ ν. Κα θυµι ερε τ θυσιαστήριον κα τ ν ναόν, τ ν ο κον, που ψάλλεται Παράκλησι, κα χορ ψάλλει τ παρόντα Μεγαλυνάρια. Τ ν τιµιωτέραν τ ν Χερουβείµ, κα νδοξοτέραν συγκρίτω τ ν Σεραφείµ, τ ν διαφθόρω Θε ν Λόγον τεκο σαν, τ ν ντω Θεοτόκον, σ µεγαλύνοµεν. ησο γλυκύτατε ησο, ησο Σωτήρ µου, τ ψυχ µου τ χαλεπ, άτρευσον νόσου, Θεέ µου, ησο µου, κα σ σον ησο µου τ ν σο προστρέχοντα. έοµαι γλυκύτατε ησο, δέξαι τ ν σ ν δο λον, περάγαθε ησο, σ σον, µ παρίδη τ ν σωτον, Θεέ µου, ο κτίρµον ησο µου ε σπλαγχνε Κύριε. Το τετειχισµένου τ σ Σταυρ, κα γκαυχωµένου το σο Πάθεσιν, ησο, στήριξον ν πέτρ, Χριστέ, τ ν ντολ ν σου, κα σ σον µου, περάγαθο. Σ ε, ησο µου, φωτισµό, τ ο κτρ ψυχ µου, φ το Κόσµου, ησο, σ λάµπρυνον ταύτην, τ θεαυγε φωτί σου, κα ρύσαι α ωνίου Χριστ κολάσεω. Π σαι τ ν γγέλων α στρατιαί, Πρόδροµε Κυρίου, ποστόλων δωδεκά, ο γιοι Πάντε, µετ τ Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, ε τ σωθ ναι µ. Τρισάγιον. γιο Θεό, γιο σχυρό, γιο θάνατο, λέησον µ. (γ ) Παναγία Τριά, λέησον µ. Κύριε, λάσθητι τα µαρτίαι µ ν. έσποτα, συγχώρησον τ νοµία µίν. γιε, πίσκεψαι κα ασαι τ σθενεία µ ν, νεκεν το νόµατό σου. Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Πάτερ µ ν ν το ο ρανοί, γιασθήτω τ νοµά σου, λθέτω βασιλεία σου, γενηθήτω τ θέληµά σου, ν ο ραν, κα π τ γ. Τ ν ρτον µ ν τ ν πιούσιον δ µ ν σήµερον, κα φε µ ν τ φειλήµατα µ ν, κα µε φίεµεν το φειλέται µ ν. Κα µ ε σενέγκη µ ε πειρασµόν, λλ ρύσαι µ π το πονηρο. ερε : τι σου στιν βασιλεία το Πατρό, κα το Υ ο κα το γίου Πνεύµατο ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. χο β. 10

11 Τ ν χραντον Ε κόνα σου προσκυνο µεν, γαθέ, α τούµενοι συγχώρησιν τ ν πταισµάτων µ ν Χριστ Θεό, βουλήσει γ ρ η δόκησα, σαρκ νελθε ν ν τ Σταυρ, να ρύση ο πλασα κ τ δουλεία το χθρο, θεν ε χαρίστω βο µεν σοί, Χαρ πλήρωσα τ πάντα Σωτ ρ µ ν, παραγενόµενο ε τ σ σαι τ ν Κόσµον. τ παρόν. χο β. λκόµενον σέ, Κύριε, πρ τ πάθο το σταυρο, ρ ντε προσκυνο µεν σου τ ν χραντον µορφήν, Χριστ Θε µ ν. Βουλήσει γ ρ η δόκησα σαρκ παθε ν π ρ µ ν, να σώση τ ν κόσµον σου κ τ δουλεία το χθρο. όξα, τ ε σπλαγχνία σου Σωτήρ, δόξα, Πανάγαθε, τ µακροθυµία δυό, δόξα παµβασιεύ, τ συγκαταβάσει σου. χο πλ. β. λέησον µ, Κύριε, λέησον µ, πάση γ ρ πολογία πορο ντε, ταύτην σο τ ν κεσίαν, εσπότη, ο µαρτωλο προσφέροµεν, λε σον µ. Κύριε, λέησον µ, π σο γ ρ πεποίθαµεν, µ ργισθ µ ν σφόδρα, µηδ µνησθ τ ν νοµι ν µ ν, λλ' πίβλεψον κα ν ν, ε σπλαγχνο, κα λύτρωσαι µ κ τ ν χθρ ν µ ν, σ γ ρ ε Θε µ ν, κα µε λαό σου, πάντε ργα χειρ ν σου, κα τ νοµά σου πικεκλήµεθα. Τ ε σπλαγχνία τ ν πύλην νοιξον µίν, ε λογηµένη Θεοτόκε, λπίζοντε ε σέ, µ στοχήσωµεν, ρυσθείηµεν διά σου τ ν περιστάσεων, σ γ ρ ε σωτρηρία το γένου τ ν χριστιαν ν. ερε. λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό Σου, δεόµεθά Σου, πάκουσον κα λέησον. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ το ρχιεπισκόπου µ ν, (δεινό ) κα πάση τη ν Χριστ µ ν δελφότητο. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ λέου, ζω, ε ρήνη, γεία, σωτηρία, πισκέψεω, συγχωρήσεω κα φέσεω τ ν µαρτι ν τ ν δούλων το Θεο, πάντων τ ν ε σεβ ν κα ρθοδόξων χριστιαν ν, τ ν κατοικούντων κα παρεπιδηµούντων ν τ πόλ ταύτη, πιτρόπων, συνδροµητ ν κα φιερωτ ν το γίου ναο τούτου. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ τ ν δούλων το Θεο, ( νόµατα). τι δεόµεθα π ρ το διαφυλαχθ ναι τ ν γίαν κκλησίαν κα τ ν πόλιν ταύτην, κα πάσαν πόλιν κα χώραν π ργ, λοιµο, λιµο, σεισµο, καταποντισµο, πυρό, µαχαίρα, πιδροµ λλοφύλων, µφυλίου πολέµου, κα α φνιδίου θανάτου, π ρ τ ν λεων, ε µεν κα ε διάλακτον, γενέσθαι τ ν γαθ ν κα φιλάνθρωπον Θε ν µ ν, το ποστρέψαι καί, διασκεδ σαι πάσαν ργ ν κα νόσον, τ ν καθ' µ ν κινουµένην, κα ρύσασθαι µ κ τ πικειµένη δικαία α το πειλ, κα λέησαι µ. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα κα π ρ το ε σακο σαι Κύριον τ ν Θε ν φων τ δεήσεω µ ν τ ν µαρτωλ ν, κα λέησαι µ. Κύριε λέησον (γ ). πάκουσον µ ν, Θεό, Σωτ ρ µ ν, λπ πάντων τ ν περάτων τ γ κα τ ν ν θαλάσσ µακράν, κα λεω, λεω γενο µίν, έσποτα π τα µαρτίαι µ ν, κα λέησον µ. Κύριε λέησον (γ ). 11

12 τι λεήµων κα φιλάνθρωπο Θε πάρχει, κα σο τ ν δόξαν ναπέµποµεν, τ Πατρ κα τ Υ κα τ γί Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. όξα σο Θεό, λπ µ ν, Κύριε, δόξα Σοί. Χριστ ληθιν Θε µ ν τα πρεσβείαι τ παναχράντου κα παναµώµου γία Α το µητρό, δυνάµει το τιµίου κα ζωοποιο Σταυρο, προστασίαι τ ν τιµίων πουρανίων υνάµεων σωµάτων, κεσίαι το τιµίου, νδόξου, προφήτου Προδρόµου κα Βαπτιστο ωάννου, τ ν γίων, νδόξων κα πανευφήµων ποστόλων, τ ν γίων νδόξων κα καλλινίκων Μαρτύρων, τ ν σίων κα θεοφόρων Πατέρων µ ν, (το Ναο ) τ ν γίων κα δικαίων θεοπατόρων ωακε µ κα ννη, (τ µέρα ) κα πάντων τ ν γίων, λέησαι κα σ σαι µ, γαθ κα φιλάνθρωπο κα λεήµων Θεό. Μετ' α τ ν δέ, νόσω ο δελφο σπάζονται τ ν ε κόνα τ Θεοτόκου, ψάλλονται τ παρόντα τροπάρια. χο β. τε κ το ξύλου. Σ σαι τ σ ν πλάσµα βουληθε, τ Ο κονοµία τ ντω µέγα Μυστήριον, χάριν ξεπλήρωσα, ησο γαθέ, κα τιµ ξηγόρασα τ ν σύµπαντα Κόσµον, Α µατο τιµίου Σου, Χριστ γλυκύτατε, θεν σου δεόµεθα πίστει, στήριξον µ ησο µου, ν τα ντολαί σου, περάγαθε. χο πλ. δ. λην ποθέµενοι. ησο γλυκύτατε, ψυχ µ θυµηδία, ησο κάθαρσι, το νοό µου έσποτα πολυέλεε, ησο σ σον µέ, ησο σωτήρ µου, ησο µου παντοδύναµε, µ καταλίπη µέ, σ τερ ησο µου παντοδύναµε, µ καταλίπη µέ, σ τερ ησο µ λέησον, κα λύτρωσαι κολάσεω, πάση ησο κα ξίωσον, τ τ ν σωζοµένων, µερίδο ησο κα τ χορ, τ ν κλεκτ ν σου µ σύναξον, ησο φιλάνθρωπε. ησο γλυκύτατε, τ ν ποστόλων δόξα, ησο µου καύχηµα, τ ν µαρτύρων έσποτα παντοδύναµε, ησο σ σον µέ, ησο σωτήρ µου, ησο µου ραιότατε, τ ν σο προστρέχοντα, σ τερ ησο µου λέησον, πρεσβείαι τ τεκούση σέ, πάντων ησο τ ν γίων σου, προφητ ν τ πάντων, σωτήρ µου ησο κα τ τρυφ, το παραδείσου ξίωσον, ησο πανάγαθε. ησο γλυκύτατε, τ ν µοναζόντων τ κλέο, ησο µακρόθυµε, σκητ ν ντρύφηµα κα καλλόπισµα. ησο σ σον µέ, ησο σωτήρ µου, σ τερ ησο µου το δράκοντο, κα τούτου τ ν παγίδων µέ, σ τερ ησο λευθέρωσον, λάκκου κατωτάτου, σωτήρ µου ησο ναγαγών, κα δεξιο συναρίθµησον, ησο προβάτοι µέ. Μ καταπιστεύση µέ, νθρωπίνη προστασία, Παναγία έσποινα, λλ δέξαι δέησιν το κέτου σου. Θλίψι γ ρ χει µέ, φέρειν ο δύναµαι, τ ν δαιµόνων τ τοξεύµατα. Σκέπην ο κέκτηµαι, ο δ πο προσφύγω θλιο, πάντοθεν πολεµούµενο κα παραµυθίαν ο κ χω πλήν σου. έσποινα το κόσµου, λπ κα προστασία τ ν πιστ ν, µή µου παρίδη τ ν δέησιν. Τ συµφέρον ποίησον. ερε : ι' ε χ ν τ ν γίων Πατέρων µ ν, Κύριε ησο Χριστέ Θεό λέησον κα σ σον µ. µήν 12

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Εὔοσµος 2012 2 Περιεχόµενα Σελίδα Παρακλητικός Κανών Αγίων ώδεκα Αναργύρων 4 Παρακλητικός Κανών Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. Ποίημα Θεοκτίστου Μοναχού του Στουδίτου. Ωδή α. Ηχος β. Εν βυθώ κατέστρωσε.

ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. Ποίημα Θεοκτίστου Μοναχού του Στουδίτου. Ωδή α. Ηχος β. Εν βυθώ κατέστρωσε. ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ Ποίημα Θεοκτίστου Μοναχού του Στουδίτου. Ωδή α. Ηχος β. Εν βυθώ κατέστρωσε. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα,

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε, ε;σάκουσον τhς προσευχhς µου, Iνώτισαι τήν

Κύριε, ε;σάκουσον τhς προσευχhς µου, Iνώτισαι τήν 1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΝ (ΠΟΙΗΜΑ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΟΥ) Θεολόγου, εροκήρυκος, #κκλ. Συγγραφέως ΑΘΗΝΑΙ 2002 Ε.λογητός 1 Θεός 2µ4ν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Θεοτόκε, Παρθένε» Το άλµα έχει γίνει βήµα, η φλόγα έχει αλλάξει πλέον σχήµα. Ξεφλουδίζω την ψυχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος!

Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος! Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος! (Προσευχες) Τρισάγιον, Μετανοίας (γ') Δόξα... Καί νύν... Παναγία Τριάς... Κύριε ελέησον (γ') Δόξα... Καί νύν... Πάτερ ημών... Ότι σού εστιν... Ήχος πλ. Β' Ελέησον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΦΩΤΟΔΟΤΕΣ» - Κορυδαλλών 10 Κάντζα Αττικής 153 51 Phone: 210 6658 551 - Email: fotodotes@yahoo.gr ΠΡΟΣΕΥΧΗ: Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Β ΤΟΜΟΣ (Το πρακτικό μέρος) Συγγραφέας: Παπαδημητρακόπουλος Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Παραμυθία. Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ ό το Θεός Κύριος και το εξής: Ήχος δ. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Παναγία Παραμυθία. Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ ό το Θεός Κύριος και το εξής: Ήχος δ. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ. Παναγία Παραμυθία Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ ό το Θεός Κύριος και το εξής: Ήχος δ. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ. Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν αμαρτωλοί και ταπεινοί και προσπέσωμεν,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΗΤΟΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ «Α ΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ»

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΗΤΟΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ «Α ΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΗΤΟΙ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ «Α ΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» ΙΕΡΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙ ΙΟΥ 2010 2 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ «ΚΑΙΡΟΥ» Κα ν νάγνωσιν ν ρ ν ο µέλλον ες λει ουργε ν ρχον αι

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα)

Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα) Λ Σ Λ Φ Σ Π Σ Σ-Ψ Λ Π Σ Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα) ISBN : 978-960-93-4758-7 νας γιορείτης Γέροντας κάποτε κρατώντας τό ψαλτήρι λεγε: " Θεός σκυψε καί ε πε στό παιδί του τόν αβίδ α τά πού θέλει ν'

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Παναγία Μυροβλύτισσα» Μύρο κι ευωδία, στην ανάσα Σου ακουµπάει

Διαβάστε περισσότερα

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09

των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 των η λε κτρο νι κών πτυ χιού χων α νω τέ ρων σχολών O11R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α ) Η ΛΕ ΚΤΡO ΝΙ ΚΩΩΝ ΠΤYΧΙ OY ΧΩΩΝ Α ΝΩΩ ΤΕ ΡΩΩΝ ΣΧO ΛΩΩΝ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ www.scriptural-truth.com Προσευχή της Αζαρίας και το τραγούδι του τους τρεις Εβραίους Η προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Νώε» Άρχισε βροχή, η δυνατή μοιάζει σαν πολλές βροχές που κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Μικρός Παρακλητικός κανόνας ψάλλεται στούς ναούς την περίοδο του Δεκαπενταυγούστου εναλλάξ μετά του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος. Επίσης ψάλλεται υπο των πιστών οπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Μέγα Ωρολόγιον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι

οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τα α α α α α α α α α α α α Χε Δ βι ι ι ι ι ι ιµ µυ Ν ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι χι ΧΕΡΟΥΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΙΚΑ ΚΟΙΩΙΚΟ ΗΧΟΣ Λ. ΧΕΡΟΥΙΚΟ Θ. ΦΩΚΑΕΩΣ) ΗΧΟΣ Λ. Ἦχος η N Οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι οι τ Χ ρο ο ο ο χ ρο βι ι ι ι ι ι ιµ µ µ στι ι κω ως ι κο νι ι ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ:

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ: Η ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ: Η Αικατερίνη είχε κάλλος και ομορφιά ασύγκριτη. Η μητέρα της και οι συγγενείς της την πίεζαν συνεχώς να παντρευτεί, για να μην φύγουν από τα χέρια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 :.Περιτομή του

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14

Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Διδ. Εν. 14 Ο Τριαδικός Θεός: οι γιορτές της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος Διδ. Εν. 14 Σαράντα ημέρες μετά το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου στους ουρανούς Με την Ανάληψη, επισφραγίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Verbi atematici radicali con raddoppiamento

Verbi atematici radicali con raddoppiamento SCHEDE MORFOLOGICHE Verbi atematici radicali con raddoppiamento 1. Presente indicativo attivo τί-θη-μι τί-θη-ς τί-θη-σι(ν) δί-δω-μι δί-δω-ς δί-δω-σι µ-η-μι ἵ-η-ς ἵ-η-σι µ-στη-μι ἵ-στη-ς ἵ-στη-σι τί-θε-μεν

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου-Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου-Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου-Λυκείου Μακρυνίτσα 2009 Ύµνος της οµάδας «εύτε και ιαλεχθώµεν» Ο µαθητής µε το Ληστή τη θέση του αλλάζει, ο Βασιλιάς απ το Σταυρό στον Ουρανό

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα