ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

2 ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΑ ΤΕ ΚΑΙ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ερεύ : Ε λογητ Θε µ ν, πάντοτε, ν ν, κα εί, κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. Ε λογήσαντο το ερέω λέγοµεν τ ν παρόντα ψαλµόν. Ψαλµ ρµβ (142). Κύριε ε σάκουσον τ προσευχ µου, νώτισαι τ ν δέησίν µου ν τ ληθεί σου, ε σάκουσόν µου ν τ δικαιοσύν σου κα µ ε σέλθη ε κρίσιν µετ το δούλου σου, τι ο δικαιωθήσεται νώπιόν σου π ζ ν. τι κατεδίωξεν χθρ τ ν ψυχήν µου, ταπείνωσεν ε γ ν τ ν ζωήν µου, κάθισε µ ν σκοτεινο νεκρο α νο κα κηδίασεν π' µ τ πνε µά µου, ν µο ταράχθη καρδία µου µνήσθην µερ ν ρχαίων, µελέτησα ν πάσι το ργοι σου, ν ποιήµασιν τ ν χειρ ν σου µελέτων. ιεπέτασα πρ σ τ χε ρά µου ψυχή µου γ νυδρο σοί. Ταχ ε σάκουσόν µου, Κύριε ξέλιπε τ πνε µά µου. Μ ποστρέψη τ πρόσωπόν σου π' µο κα µοιωθήσοµαι το καταβαίνουσιν ε λάκκον. κουστ ν ποίησον µο τ πρω τ λεό σου τι π σο λπισα. Γνώρισον µο κύριε δ ν ν πορεύσοµαι τι πρ σ ρα τ ν ψυχήν µου. ξελο µ κ τ ν χθρ ν µου, Κύριε, πρ σ κατέφυγον, δίδαξον µ το ποιε ν τ θέληµά σου τι σ ε Θεό µου. Τ πνε µά σου τ γαθ ν δηγήσει µ ν γ ε θεία. νεκεν το νόµατό σου, Κύριε, ζήσει µέ. ν τ δικαιοσύν σου ξάξει κ θλίψεω τ ν ψυχήν µου, κα ν τ λέει σου ξολεθρεύσει το χθρού µου. Κα πολε πάντα το θλίβοντα τ ν ψυχήν µου, τι γ δο λό σου ε µι. Κα ε θ τ Θε Κύριο, µετ τ ν στίχων α το ξ κάτερων τ ν χορ ν. Θε Κύριο, κα πέφανεν µίν, ε λογηµένο ρχόµενο ν νόµατι Κυρίου. Στίχ,. ξοµολογε σθε τ Κυρί, κα πικαλε σθε τ νοµα τ γιον α το. Θε Κύριο, κα πέφανεν µίν, ε λογηµένο ρχόµενο ν νόµατι Κυρίου. Στίχ. β. Πάντα τ θνη κύκλωσαν µέ, κα τ νόµατι Κυρίου µυναµην α τού, Θε Κύριο, κα πέφανεν µίν, ε λογηµένο ρχόµενο ν νόµατι Κυρίου. Στίχ. γ. Παρ Κυρίου γένετο α τη, κα στι θαυµαστ ν φθαλµο µ ν. Ε τα τ παρόντα τροπάρια. χο δ. ψωθε ν τ Σταυρ. ησο µου πολυέλεε Σ τερ, κδυσωπ σ ταπειν, ησο µου, τ ν γκληµάτων ρύσαι µ κα κάθαρον, ψυχήν µου τ ν τάλαιναν, µολυσµ ν ο σαν πλήρη, κα σ σον Πολυεύσπλαγχνε, το πυρό τη Γεένη, να θαρρούντω, Σ τερ ησο, δοξολογ σ δοξάζων σωζόµενο. όξα Πατρ κα Υ ω κα γίω Πνεύµατι. 2

3 πολυτίκιον το γίου του Ναο. Κα ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων, µ ν. Ο σιωπήσωµεν πότε, Θεοτόκε, τ δυναστεία σου λαλε ν ο νάξιοι (ε µ γ ρ σ προ στασο πρεσβεύουσα, τ µ ρρύσατο κ τοσούτων κινδύνων; Τ δ διεφύλαξεν ω ν ν λευθέρου ; Ο κ ποστ µεν, έσποινα, κ σού, σο γ ρ δούλου σώζει εί, κ παντοίων δειν ν. Ψαλµ ν (50). λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό σου κα κατ τ πλ θο τ ν ο κτιρµ ν σου ξάλειψον τ νόµηµά µου. π πλε ον πλ νον µ π τ νοµία µου κα π τ µαρτία µου καθάρισον µέ. τι τ ν νοµίαν µου γ γινώσκω, κα µαρτία µου νώπιόν µου στι δι παντό σο µόνω µαρτον κα τ πονηρ ν νώπιόν σου ποίησα πω ν δικαιωθ ν το λόγοι σου κα νικήση ν τ κρίνεσθαι σέ. δο γ ρ ν νοµίαι συνελήφθην κα ν µαρτίαι κίσσησεν µ µήτηρ µου. δο γ ρ λήθειαν γάπησα τ δηλα κα τ κρύφια τη σοφία σου δήλωσα µοί. Ραντιε µ σσώπω, κα καθαρισθήσοµαι, πλυνε µέ, κα π ρ χιόνα λευκανθήσοµαι. κουτιε µο γαλλίασιν κα ε φροσύνην, γαλλιάσονται στέα τεταπεινωµένα. πόστρεψον τ πρόσωπόν σου π τ ν µαρτι ν µου κα πάσα τ νοµία µου ξάλειψον. Καρδίαν καθαρ ν κτίσον ν µοί, Θεό, κα πνε µα ε θ γκαίνισον ν το γκάτοι µου. Μ πορρίψη µ π το προσώπου σου κα τ Πνε µα σου τ γιον µ ντανέλη π' µο. πόδο µο τ ν γαλλίασιν το σωτηρίου σου, κα πνεύµατι γεµονικ στήριξον µέ. ιδάξω νόµου τ δού σου, κα σεβε π σ πιστρέψουσιν. Ρύσαι µ ξ α µάτων, Θεό, Θε τ σωτηρία µου γαλλιάσεται γλ σσά µου τ ν δικαιοσύνην σου. Κύριε τ χείλη µου νοίξει, κα τ στόµα µου ναγγελε τ ν α νεσίν σου.,τι ε θέλησα θυσίαν, δωκα ν λοκαυτώµατα ο κ ε δοκήσει. Θυσία τ Θε πνε µα συντετριµµένον καρδίαν συντετριµµένην κα τεταπεινωµένην, Θε ο κ ξουδενώσει. γάθυνον, Κύριε, ν τ ε δοκί σου τ ν Σιων, κα ο κοδοµηθήτω τ τείχη ερουσαληµ. Τότε ε δοκήσει θυσίαν δικαιοσύνη ναφορ ν κα λοκαυτώµατα. Τότε νοίσουσιν π τ θυσιαστήριόν σου µόσχου. Κα ρχόµεθα το κανόνο. δ. χο πλ. δ. Ε ρµ. γρ ν διοδεύσα σε ξηράν, κα τ ν α γυπτίαν µοχθηρίαν διαφυγ ν, σραηλίτη νεβόα, Τ Λυτρωτ κα Θε µ ν σωµεν. ησο γλυκύτατε τ µ, ψυχ τ δυστήνου σ θεράπευσον, ησο, τραύµατα δεινά, κα µαρτία, ησο, τού σου δούλου ξάλειψον. θελον, γλυκύτατε ησο, κρουνο τ ν δακρύων πληµµελήµατα τ µ, κπλύναι, Χριστέ, λλ πατ µ πονηρό, ο τ ν δόλων µ λυτρ σαι. Σ Σ τερ το σύµπαντο, ησο, ρύσαι τ ν σ ν δο λον κ παγίδων το πονηρο, κα ποίησον µέτοχόν τη δόξη, τ Ο ρανίου, Χριστέ µου γλυκύτατε. 3

4 λη, Κόρη, ο σα λη καλ, λη φαεσφόρο, Θεοφόρο τ κα λαµπρά, λάµπρυνον τ µµατα ψυχ µου, κα φωτοφόρον µ λον περγ σαι. δ γ. Ε ρµ. Σ ε τ στερέωµα, τ ν προστρεχόντων σο Κύριε, σ ε τ φ, τ ν σκοτισµένων, κα µνε σ τ πνε µά µου. πόδεξαι δέοµαι, ησο µου, τ ν δο λον σου, κα σ σον µ ν ν παθ ν κα κινδύνων, κα γεέννη πάλλαξον. Ν ν σ σον τ ν δο λον σου, ησο µου γλυκύτατε, κα τ σκληρ καταδίκη ρύσαι, τ ν κρίσει, Φιλάνθρωπε. Χριστέ µου τ ν δο λον σου, ν κατανύξει βοώντα σο, νόσων δειν ν κα θλίψεω πάση, ησο µου, διάσωσον.. Ρύσαι µ τ ν σωτον, µόνη Πανάχραντε, δέοµαι, σα µητρικα πρεσβείαι, κινδύνων κα παντοίων κακώσεων. ιάσωσον, π κινδύνων, γλυκύτατε ησο µου, το π τ ν Θείαν σκέπην Σου καταφεύγοντα, κα δώρησαι µαρτι ν τ ν συγγνώµην. πίβλεψον, ν ε µενεί, πανύµνητε Θεοτόκε, π τ ν µ ν χαλεπήν του σώµατο κάκωσιν, κα ασαι τ ψυχ µου τ λγο. ερε. λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό Σου, δεόµεθά Σου, πάκουσον κα λέησον. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ το ρχιεπισκόπου µ ν (δεινό ) κα πάση τη ν Χριστ µ ν δελφότητο. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ λέου, ζω, ε ρήνη, γεία, σωτηρία, πισκέψεω, συγχωρήσεω κα φέσεω τ ν µαρτι ν τ ν δούλων το Θεο, πάντων τ ν ε σεβ ν κα ρθοδόξων χριστιαν ν, τ ν κατοικούντων κα παρεπιδηµούντων ν τ (κώµ, πόλη) ταύτη, τ ν νοριτ ν, πιτρόπων, συνδοροµητ ν κα φιερωτ ν το γίου ναο τούτου. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ τ ν δούλων το Θεο, ( νόµατα). τι λεήµων κα φιλάνθρωπο Θε πάρχει, κα σο τ ν δόξαν ναπέµποµεν, τ Πατρ κα τ Υ κα τ γί Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. Μετ δ τ ν κφώνησιν, τ πόµενον. Κάθισµα. χο β. Τ νω ζητ ν. Πρεσβεία θερµή, κα τε χο προσµάχητον, λέου πηγή, το κόσµου καταφύγιον, κτεν βο µεν σοί, Θεοτόκε έσποινα, πρόφθασον, κα κ κινδύνων λύτρωσαι µ, µόνη ταχέω προστατεύουσα. 4

5 δ δ. Ε ρµ. Ε σακήκοα, Κύριε, τ ο κονοµία σου τ µυστήριον, κατενόησα τ ργα σου, κα δόξασά σου τ ν θεόητα. ησο µου γλυκύτατε, πάθη τ δεινά µου θεράπευσον, κα το δράκοντο ξάρπασον τ ν χειρ ν, Χριστέ µου, τ ν ο κέτην σου. Σ Φιλάνθρωπε Κύριε, τ πεγνωσµένη ψυχ µου πέφυκα, ησο µου πολύτρωσι, δι πάση θλίψεω µ λύτρωσαι. Τ ν καιρ ν ν µο δέδωκα, Σ τερ ησο µου, κατεδαπάνησα, ε παράνοµα, κα δέοµαι, Σωτ ρ το κόσµου νακάλεσαι. λοφύροµαι, Πάναγνε, φέρων κατ νο ν τ πολλά µου πταίσµατα, δι δώρησαι µο φεσιν, δέοµαί σου, Κόρη, τα πρεσβε ε σου. δ. Ε ρµ. Φώτισον µ, το προστάγµασί σου, Κύριε, κα τ βραχίονί σου τ ψηλ, τ ν σ ν ε ρήνην, παράσχου µίν, φιλάνθρωπε. Ν ν λοσχερ, ησο µου τ ν πανάθλιον, κατατυραννούσι µ πάθη δεινά, δι κραυγάζω, ησο µου, σ διάσωσον. Τ ν σθενει ν, ησο µου, σ πάλλαξον, τ ν ν τ σκέπ σου προστρέχοντα, ησο µου, κα κινδύνων λευθέρωσον. Ο χ µαρτε ποτέ, ησο µου, λλο, ε σπλαγχνε, γώ, Χριστέ µου, θλιο, δι σ σ σον κα κολάσεω ξάρπασον. Ν ν Ναο Θεο, το ν σο Λόγου σκηνώσαντο, δε ξον ε σπλάγχω, Παρθένε γνή, το τ θερµ γκαυχωµένου προστασία Σου. δ. Ε ρµ. λάσθητι µο Σωτήρ, πολλα γ ρ α νοµίαι µου, κα κ βυθο τ ν κακ ν, νάγαγε δέοµαι, πρ σ γ ρ βόησα, κα πάκουσόν µου, Θε τ σωτηρία µου. Θεράπευσον, ησο ψυχ τ µµατα δέοµαι, τυφλώττοντα το ο κτρου, Θεέ µου, κα φώτισον θεία σου λαµπρότητι, να νυµν σέ, ησο µου πολυέλεε. λέησον µέ, Σ τερ, τ ν σωτον κα ταλαίπωρον, γλυκύτατε ησο, κα ρύσαι κακώσεω κα νόσων τ ν δο λον, σο κα τ ν το Βελίαρ τεχνασµάτων µ πάλλαξον. 5

6 πάθεσι χαλεποί, γκυλινδούµενο πάντοτε, γλυκύτατε ησο, πρ σ καταφεύγων ν ν, ζητ τ ν νάρρωσιν. Σ δέ, ησο, Σωτ ρ α τ ν µο δώρησαι. Νεκρ ν περγ σαι ν ν, τι ζ σαν, Πανάσπιλε, κακίαν µου, κα ψυχ τ ν νέκρωσιν ζώωσον, ζω γεννήσασα, χορηγ ν τ ν θε ον, να πόθω µεγαλύνω σέ. ιάσωσον, π κινδύνων, γλυκύτατε ησο µου, το π τ ν Θείαν σκέπην Σου καταφεύγοντα, κα δώρησαι µαρτι ν τ ν συγγνώµην. χραντε, δι λόγου τ ν Λόγον νερµηνεύτω, π' σχάτων τ ν µερ ν τεκο σα, δυσώπησον, χουσα µητρικ ν παρρησίαν. ερε. λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό Σου, δεόµεθά Σου, πάκουσον κα λέησον. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ το ρχιεπισκόπου µ ν (δεινό ) κα πάση τη ν Χριστ µ ν δελφότητο. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ λέου, ζω, ε ρήνη, γεία, σωτηρία, πισκέψεω, συγχωρήσεω κα φέσεω τ ν µαρτι ν τ ν δούλων το Θεο, πάντων τ ν ε σεβ ν κα ρθοδόξων χριστιαν ν, τ ν κατοικούντων κα παρεπιδηµούντων ν τ (κών, πόλη) ταύτη, τ ν νοριτ ν, πιτρόπων, συνδοροµητ ν κα φειρωτ ν το γίου ναο τούτου. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ τ ν δούλων το Θεο, ( νόµατα). τι λεήµων κα φιλάνθρωπο Θε πάρχει, κα σο τ ν δόξαν ναπέµποµεν, τ Πατρ κα τ Υ κα τ γί Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. Μετ δ τ ν κφώνησιν. Κοντάκιον. χο β. Γλυκύτατε ησο, τ ν σωτον σώσα, κα τ ν Πόρνην προσδεξάµενο, ησο µου κα τ ν Α µόρρουν φ ασάµενο, καµέ, ησο µου, γλυκύτατε, τ ν σωτον, ο κτειρον κα ρύσαι κ πάντων τ ν βιωτικ ν πειρατηρίων κα θλίψεων, κα σ σον, ε εργέτα ησο, φιλάνθρωπο. Ε τα τ ντίφωνον τ ν ναβαθµ ν το δ χου. ντίφωνον. χο δ. κ νεότητό µου, πολλ πολεµε µ πάθη, λλ' α τ ντιλαβού, κα σ σον, Σωτήρ µου. (δί ). Ο µισο ντε Σι ν, α σχύνθητε π το Κυρίου, χόρτο γάρ, πυρ σεσθε πεξηραµµένοι. (δί ). γίω Πνεύµατι, πάσα ψυχ ζωο ται, κα καθάρσει ψο ται, λαµπρύνεται τ Τριαδικ µονάδι, εροκρυφίω. 6

7 γίω Πνεύµατι, ναβλύζει τ τ χάριτο ρε θρα, ρδεύοντα πασαν τ ν κτίσιν, πρ ζωογονίαν. Κα ε θ τ προκείµενον. σηµειώθη φ µ τ φ το προσώπου σου, Κύριε. Στίχ. Τί νταποδώσοµεν τ Κυρί περ πάντων ν νταπέδωκεν µίν. Τ φ το προσώπου σου, Κύριε, σηµειώθη φ µ. ερε : Κα π ρ το καταξιωθ ναι µ τ κροάσεω το γίου Ε αγγελίου, Κύριον τ ν Θε ν µ ν κετεύσωµεν. Χορ : Κύριε, λέησον (γ ). ερε : Σοφία. ρθοί, κούσωµεν το γίου Ε αγγελίου. ερε : Ε ρήνη πάσι. Χορ : Κα τ Πνεύµατί σου. ερε : κ το κατ Λουκ ν γίου Ε αγγελίου τ νάγνωσµα. ερε : Πρόσχωµεν. Χορ : όξα σοί, Κύριε, δόξα σοί. Ε αγγέλιον. κ το κατ Λουκ ν (κέφ. Θ κα 22-24). Τ καιρ κείνω γένετο δ ν τ συµπληρο σθαι τ µέρα τ ναλήψεω α το κα α τ τ πρόσωπον α το στήριξεν το πορεύεσθαι ε ερουσαλήµ. Κα πέστειλεν γγέλου πρ προσώπου α το κα πορευθέντε ε σ λθον ε κώµην Σαµαρειτ ν στε τοιµ σαι α τ. Κα ο κ δέξαντο α τόν, τι τ προσ πον α το ν πορευόµενον ε ερουσαλήµ. δόντε δ ο µαθητα α το άκωβο κα ωάννη, ε πον. Κύριε, θέλει ε πωµεν π ρ καταβ ναι π το ο ρανο, κα ναλ σαι α τού, κα λία ποιησε; Στραφε δέ, πετίµησεν α τοί, κα ε πεν. Ο κ ο δατε ο ου πνεύµατο στε µε, γ ρ Υ το νθρώπου ο κ λθε ψυχ νθρώπων πολέσαι, λλ σ σαι. Κα πορεύθησαν ε τέραν κώµην. γένετο δ πορευοµένων α τ ν ν τ δ λεγε το κολουθούσιν α τ. Πάντα µο παρεδόθη π το Πατρό µου, κα ο δε γινώσκει τ στιν Υ ό, ε µ Πατ ρ κα τ στιν Πατήρ, ε µ Υ ό, κα ν βούληται Υ ποκαλύψαι. Κα στραφε πρ το Μαθητ κατ δ αν ε πε. Μακάριοι ο φθαλµο ο βλέποντε βλέπετε, λέγω γ ρ µ ν τι πολλο προφ ται κα βασιλε θέλησαν δε ν µε βλέπετε, κα ο κ ε δον, κα κο σαι κούετε κα ο κ κουσαν. Κα διεπορεύετο κατ πόλει κα κώµα διδάσκων, κα πορείαν ποιούµενο ε ερουσαλήµ. Χορ : όξα σοί, Κύριε, δόξα σοί. χο β. Πάτερ, Λόγε, Πνε µα, Τρι ν Μονάδι, ξάλειψον τ πλήθη, τ ν µ ν γκληµάτων. Τα τ Θεοτόκου, πρεσβείαι, λε µον, ξάλειψον τ πλήθη, τ ν µ ν γκληµάτων. 7

8 Στίχ. λέησον µέ, Θεό, κατ τ µέγα λεό σου, κα κατ τ πλ θο τ ν ο κτιρµ ν σου ξάλειψον τ νόµηµά µου. χο πλ. β. λην ποθέµενοι. ησο γλυκύτατε, τ ν ρθοδόξων τ κλέο, ησο µακρόθυµε, ησο µου, σ σον µ τ ν ο κέτην σου, ησο, ρύσαι µ σθενεία πάση, ησο µου ραιότατε, τ ν προσιόντα σοί, κα πρ σέ, Σωτ ρ καταφεύγοντα, κα µόνο φιλάνθρωπο, τ χειρ το δράκοντο µ ξάρπασον, παθ ν κα κινδύνων, Σωτήρ µου ησο λευθερ ν, κα το θεσµοί σου προσέχειν µέ, ησο, ξίωσον. τερα Θεοτοκία. Ο δε προστρέχων π σο, κατησχυµένο πό σου κπορεύεται, γν Παρθένε Θεοτόκε, λλ' α τε ται τ ν χάριν, κα λαµβάνει τ δώρηµα, πρ τ συµφέρον τ α τήσεω. Μεταβολ τ ν θλιβοµένων, παλλαγ τ ν σθενούντων πάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε, σ ζε πόλιν κα λαόν, τ ν πολεµουµένων ε ρήνη, τ ν χειµαζοµένων γαλήνη, µόνη προστασία τ ν πιστ ν. ερε : Σ σον, Θεό, τ ν λαόν σου, κα ε λόγησον τ ν κληρονοµίαν σου: πίσκεψαι τ ν κόσµον σου ν λέει κα ο τιρµοί : ψωσον κέρα Χριστιαν ν ρθοδόξων, κα κατάπεµψον φ µ τ λέη σου τ πλούσια: πρεσβείαι τ παναχράντου, εσποίνη µ ν, Θεοτόκου κα ειπαρθένου Μαρία : δυνάµει το τιµίου κα ζωοποιο Σταυρο, προστασίαι τ ν τιµίων πουρανίων υνάµεων σωµάτων, κεσίαι το τιµίου, νδόξου, προφήτου προδρόµου κα βαπτιστο ωάννου, τ ν γίων, νδόξων, κα πανευφήµων ποστόλων. τ ν ν γίοι Πατέρων µ ν, µεγάλων εραρχ ν, κα Ο κουµενικ ν ιδασκάλων, Βασιλείου το Μεγάλου, Γρηγορίου το Θεολόγου κα ωάννου το Χρυσοστόµου, θανασίου κα Κυρίλλου, ωάννου το λεήµονο, πατριαρχ ν λεξανδρεία : Νικολάου το ν Μύροι τ Λυκία, Σπυρίδωνο πισκόπου Τριµυθο ντο, κα Νεκταρίου τ Πενταπόλεω, τ ν θαυµατουργ ν. τ ν γίων νδόξων µεγαλοµαρτύρων Γεωργίου το Τροπαιοφόρου, ηµητρίου το Μυροβλύτου, Θεοδώρου το Τήρωνο, κα Θεοδώρου το Στρατηλάτου κα Μην το θαυµαρτουργο, τ ν εροµαρτύρων Χαραλάµπου κα λευθερίου: τ ν γίων, νδόξων, µεγάλων µαρτύρων Θέκλα, Βαρβάρα, ναστασία, Κυριακ Φωτην, Μαρίνη : Παρασκευ κα Ε ρήνη : τ ν γίων νδόξων κα καλλινίκων Μαρτύρων, τ ν σίων κα θεοφόρων Πατέρων µ ν, (ναο ), τ ν γίων κα δικαίων θεοπατόρων ωακε µ κα ννη, ( µέρα ), κα πάντων σου τ ν γίων. κετεύοµεν σέ, µόνε πολυέλεε Κύριε, πάκουσον µ ν τ ν µαρτωλ ν δεοµένων σου κα λέησον µ. Χορ : Κύριε, λέησον. ( β ). ερε : λέει, κα ο κτιρµοί, κα φιλανθρωπία το µονογενο σου Υ ο, µεθ ο ε λογητ ε, σ ν τ παναγί κα γαθ κα ζωοποίω σου Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. Χορ : µήν. ποπληρο µεν τ λοιπ δ το κανόνο 8

9 δ ζ. Ε ρµ. Πα δε βραίων ν καµίν, κατεπάτησαν τ ν φλόγα θαρσαλέω, κα ε δρόσον τ π ρ, µετέβαλον βο ντε. Ε λογητ ε Κύριε, Θε ε το α ώνα. Σ τερ το Κόσµου, ησο µου, τ ν ναίσθητον κα σωτον, ο κτίρµον, κατοικτείρησον ν ν κα λύτρωσαι γεέννη, πω ε δοξάζω σέ, Σωτήρα, ησο µου. χων µυρία µαρτία, ο τολµ ησο µου, ναβλέψαι, κα δε ν Ο ρανο τ ψο κ το φόβου, δι βο διάσωσον τ ν ο κτρον, ησο µου. Βέβηλον νο ν, ησο µου, περιφέρων, θερµ ναβο σοί, τ ψυχ µου, Χριστέ, το µώλωπα καθαρ, κ το βυθο µ λύτρωσαι τ κακία, ησο µου. Παναγία Θεοτόκε, ησο ν τ ν γλυκύτατον τεκο σα, το µνο ντα σ ν ν, περίσωζε λιταί σου, κ πάση περιστάσεω, κα κινδύνων δοκήτων. δ. Ε ρµ Τ ν Βασιλέα τ ν ο ραν ν, ν µνούσι στρατια τ ν γγέλων, µνε τε, κα περυψο τε ε πάντα του α ώνα.. Σ ησο µου, κδυσωπ, τ ν Πόρνην, σ πήλλαξα πολλ ν γκληµάτων, ο τω, ησο µου, κάθαρον τ ν ψυχήν µου. ν ψυχοφθόροι περιπεσ ν, ησο µου, τοπίαι πρ σ καταφεύγω, γειρον µ σ σον, γλυκύτατε Θεέ µου. Ρύσαι, Σ τερ τ το Σταυρο σου δυνάµει, τ ν προστρέχοντα πρ σ τ ν Θε ν Λόγον, κα λόγων πάντων παθ ν πάλλαξον µέ. χραντε Κόρη, λύσον δεσµ ν τ ν κακ ν µου, τ στοργ µ συνδέουσα το Λόγου, το κ σο τεχθέντο κα σ σον µ λιταί σου. δ θ. Ε ρµ Κυρίω Θεοτόκον, σ µολογο µεν, ο διά σου σεσωσµένοι, Παρθένε γνή, σ ν σωµάτων χορείαι, σ µεγαλύνοντε. Φιλάνθρωπε, τ ν δο λον, τ ν περβεβηκότα, τα τοπίαι Τελώνην κα σωτον, σ Θεό, ησο µου ο κτίρµον, σ σ σον µέ. Ε ωνύµου µοίρα, γλυκύτατέ µου Σ τερ, τ ν σ ν ο κέτην πάλλαξον δέοµαι, κα τ ν σ ν φραστον δόξαν δε ν ξίωσον. 9

10 ησο Σωτήρ µου, πάση πηρεία δαιµονικ τ ν σ ν δο λον διάσωσον, κα κ παθ ν κα κινδύνων µ λευθέρωσον. Μεµολυσµένον ντα τ ν νο ν µου, Παρθένε, τα µαρτίαι, σ µόνη µόλυντε, κλιπαρ, ποκάθαρον, ν ν τα πρεσβείαι σου. Κα ε θ τ : ξιον στιν ληθ, µακαρίζειν σ τ ν Θεοτόκον, τ ν ειµακάριστον κα παναµώµητον, κα Μητέρα το Θεο µ ν. Κα θυµι ερε τ θυσιαστήριον κα τ ν ναόν, τ ν ο κον, που ψάλλεται Παράκλησι, κα χορ ψάλλει τ παρόντα Μεγαλυνάρια. Τ ν τιµιωτέραν τ ν Χερουβείµ, κα νδοξοτέραν συγκρίτω τ ν Σεραφείµ, τ ν διαφθόρω Θε ν Λόγον τεκο σαν, τ ν ντω Θεοτόκον, σ µεγαλύνοµεν. ησο γλυκύτατε ησο, ησο Σωτήρ µου, τ ψυχ µου τ χαλεπ, άτρευσον νόσου, Θεέ µου, ησο µου, κα σ σον ησο µου τ ν σο προστρέχοντα. έοµαι γλυκύτατε ησο, δέξαι τ ν σ ν δο λον, περάγαθε ησο, σ σον, µ παρίδη τ ν σωτον, Θεέ µου, ο κτίρµον ησο µου ε σπλαγχνε Κύριε. Το τετειχισµένου τ σ Σταυρ, κα γκαυχωµένου το σο Πάθεσιν, ησο, στήριξον ν πέτρ, Χριστέ, τ ν ντολ ν σου, κα σ σον µου, περάγαθο. Σ ε, ησο µου, φωτισµό, τ ο κτρ ψυχ µου, φ το Κόσµου, ησο, σ λάµπρυνον ταύτην, τ θεαυγε φωτί σου, κα ρύσαι α ωνίου Χριστ κολάσεω. Π σαι τ ν γγέλων α στρατιαί, Πρόδροµε Κυρίου, ποστόλων δωδεκά, ο γιοι Πάντε, µετ τ Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, ε τ σωθ ναι µ. Τρισάγιον. γιο Θεό, γιο σχυρό, γιο θάνατο, λέησον µ. (γ ) Παναγία Τριά, λέησον µ. Κύριε, λάσθητι τα µαρτίαι µ ν. έσποτα, συγχώρησον τ νοµία µίν. γιε, πίσκεψαι κα ασαι τ σθενεία µ ν, νεκεν το νόµατό σου. Κύριε, λέησον. Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον. Πάτερ µ ν ν το ο ρανοί, γιασθήτω τ νοµά σου, λθέτω βασιλεία σου, γενηθήτω τ θέληµά σου, ν ο ραν, κα π τ γ. Τ ν ρτον µ ν τ ν πιούσιον δ µ ν σήµερον, κα φε µ ν τ φειλήµατα µ ν, κα µε φίεµεν το φειλέται µ ν. Κα µ ε σενέγκη µ ε πειρασµόν, λλ ρύσαι µ π το πονηρο. ερε : τι σου στιν βασιλεία το Πατρό, κα το Υ ο κα το γίου Πνεύµατο ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. χο β. 10

11 Τ ν χραντον Ε κόνα σου προσκυνο µεν, γαθέ, α τούµενοι συγχώρησιν τ ν πταισµάτων µ ν Χριστ Θεό, βουλήσει γ ρ η δόκησα, σαρκ νελθε ν ν τ Σταυρ, να ρύση ο πλασα κ τ δουλεία το χθρο, θεν ε χαρίστω βο µεν σοί, Χαρ πλήρωσα τ πάντα Σωτ ρ µ ν, παραγενόµενο ε τ σ σαι τ ν Κόσµον. τ παρόν. χο β. λκόµενον σέ, Κύριε, πρ τ πάθο το σταυρο, ρ ντε προσκυνο µεν σου τ ν χραντον µορφήν, Χριστ Θε µ ν. Βουλήσει γ ρ η δόκησα σαρκ παθε ν π ρ µ ν, να σώση τ ν κόσµον σου κ τ δουλεία το χθρο. όξα, τ ε σπλαγχνία σου Σωτήρ, δόξα, Πανάγαθε, τ µακροθυµία δυό, δόξα παµβασιεύ, τ συγκαταβάσει σου. χο πλ. β. λέησον µ, Κύριε, λέησον µ, πάση γ ρ πολογία πορο ντε, ταύτην σο τ ν κεσίαν, εσπότη, ο µαρτωλο προσφέροµεν, λε σον µ. Κύριε, λέησον µ, π σο γ ρ πεποίθαµεν, µ ργισθ µ ν σφόδρα, µηδ µνησθ τ ν νοµι ν µ ν, λλ' πίβλεψον κα ν ν, ε σπλαγχνο, κα λύτρωσαι µ κ τ ν χθρ ν µ ν, σ γ ρ ε Θε µ ν, κα µε λαό σου, πάντε ργα χειρ ν σου, κα τ νοµά σου πικεκλήµεθα. Τ ε σπλαγχνία τ ν πύλην νοιξον µίν, ε λογηµένη Θεοτόκε, λπίζοντε ε σέ, µ στοχήσωµεν, ρυσθείηµεν διά σου τ ν περιστάσεων, σ γ ρ ε σωτρηρία το γένου τ ν χριστιαν ν. ερε. λέησον µ Θε κατ τ µέγα λεό Σου, δεόµεθά Σου, πάκουσον κα λέησον. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ το ρχιεπισκόπου µ ν, (δεινό ) κα πάση τη ν Χριστ µ ν δελφότητο. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ λέου, ζω, ε ρήνη, γεία, σωτηρία, πισκέψεω, συγχωρήσεω κα φέσεω τ ν µαρτι ν τ ν δούλων το Θεο, πάντων τ ν ε σεβ ν κα ρθοδόξων χριστιαν ν, τ ν κατοικούντων κα παρεπιδηµούντων ν τ πόλ ταύτη, πιτρόπων, συνδροµητ ν κα φιερωτ ν το γίου ναο τούτου. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα π ρ τ ν δούλων το Θεο, ( νόµατα). τι δεόµεθα π ρ το διαφυλαχθ ναι τ ν γίαν κκλησίαν κα τ ν πόλιν ταύτην, κα πάσαν πόλιν κα χώραν π ργ, λοιµο, λιµο, σεισµο, καταποντισµο, πυρό, µαχαίρα, πιδροµ λλοφύλων, µφυλίου πολέµου, κα α φνιδίου θανάτου, π ρ τ ν λεων, ε µεν κα ε διάλακτον, γενέσθαι τ ν γαθ ν κα φιλάνθρωπον Θε ν µ ν, το ποστρέψαι καί, διασκεδ σαι πάσαν ργ ν κα νόσον, τ ν καθ' µ ν κινουµένην, κα ρύσασθαι µ κ τ πικειµένη δικαία α το πειλ, κα λέησαι µ. Κύριε λέησον (γ ). τι δεόµεθα κα π ρ το ε σακο σαι Κύριον τ ν Θε ν φων τ δεήσεω µ ν τ ν µαρτωλ ν, κα λέησαι µ. Κύριε λέησον (γ ). πάκουσον µ ν, Θεό, Σωτ ρ µ ν, λπ πάντων τ ν περάτων τ γ κα τ ν ν θαλάσσ µακράν, κα λεω, λεω γενο µίν, έσποτα π τα µαρτίαι µ ν, κα λέησον µ. Κύριε λέησον (γ ). 11

12 τι λεήµων κα φιλάνθρωπο Θε πάρχει, κα σο τ ν δόξαν ναπέµποµεν, τ Πατρ κα τ Υ κα τ γί Πνεύµατι, ν ν κα ε κα ε το α ώνα τ ν α ώνων. µήν. όξα σο Θεό, λπ µ ν, Κύριε, δόξα Σοί. Χριστ ληθιν Θε µ ν τα πρεσβείαι τ παναχράντου κα παναµώµου γία Α το µητρό, δυνάµει το τιµίου κα ζωοποιο Σταυρο, προστασίαι τ ν τιµίων πουρανίων υνάµεων σωµάτων, κεσίαι το τιµίου, νδόξου, προφήτου Προδρόµου κα Βαπτιστο ωάννου, τ ν γίων, νδόξων κα πανευφήµων ποστόλων, τ ν γίων νδόξων κα καλλινίκων Μαρτύρων, τ ν σίων κα θεοφόρων Πατέρων µ ν, (το Ναο ) τ ν γίων κα δικαίων θεοπατόρων ωακε µ κα ννη, (τ µέρα ) κα πάντων τ ν γίων, λέησαι κα σ σαι µ, γαθ κα φιλάνθρωπο κα λεήµων Θεό. Μετ' α τ ν δέ, νόσω ο δελφο σπάζονται τ ν ε κόνα τ Θεοτόκου, ψάλλονται τ παρόντα τροπάρια. χο β. τε κ το ξύλου. Σ σαι τ σ ν πλάσµα βουληθε, τ Ο κονοµία τ ντω µέγα Μυστήριον, χάριν ξεπλήρωσα, ησο γαθέ, κα τιµ ξηγόρασα τ ν σύµπαντα Κόσµον, Α µατο τιµίου Σου, Χριστ γλυκύτατε, θεν σου δεόµεθα πίστει, στήριξον µ ησο µου, ν τα ντολαί σου, περάγαθε. χο πλ. δ. λην ποθέµενοι. ησο γλυκύτατε, ψυχ µ θυµηδία, ησο κάθαρσι, το νοό µου έσποτα πολυέλεε, ησο σ σον µέ, ησο σωτήρ µου, ησο µου παντοδύναµε, µ καταλίπη µέ, σ τερ ησο µου παντοδύναµε, µ καταλίπη µέ, σ τερ ησο µ λέησον, κα λύτρωσαι κολάσεω, πάση ησο κα ξίωσον, τ τ ν σωζοµένων, µερίδο ησο κα τ χορ, τ ν κλεκτ ν σου µ σύναξον, ησο φιλάνθρωπε. ησο γλυκύτατε, τ ν ποστόλων δόξα, ησο µου καύχηµα, τ ν µαρτύρων έσποτα παντοδύναµε, ησο σ σον µέ, ησο σωτήρ µου, ησο µου ραιότατε, τ ν σο προστρέχοντα, σ τερ ησο µου λέησον, πρεσβείαι τ τεκούση σέ, πάντων ησο τ ν γίων σου, προφητ ν τ πάντων, σωτήρ µου ησο κα τ τρυφ, το παραδείσου ξίωσον, ησο πανάγαθε. ησο γλυκύτατε, τ ν µοναζόντων τ κλέο, ησο µακρόθυµε, σκητ ν ντρύφηµα κα καλλόπισµα. ησο σ σον µέ, ησο σωτήρ µου, σ τερ ησο µου το δράκοντο, κα τούτου τ ν παγίδων µέ, σ τερ ησο λευθέρωσον, λάκκου κατωτάτου, σωτήρ µου ησο ναγαγών, κα δεξιο συναρίθµησον, ησο προβάτοι µέ. Μ καταπιστεύση µέ, νθρωπίνη προστασία, Παναγία έσποινα, λλ δέξαι δέησιν το κέτου σου. Θλίψι γ ρ χει µέ, φέρειν ο δύναµαι, τ ν δαιµόνων τ τοξεύµατα. Σκέπην ο κέκτηµαι, ο δ πο προσφύγω θλιο, πάντοθεν πολεµούµενο κα παραµυθίαν ο κ χω πλήν σου. έσποινα το κόσµου, λπ κα προστασία τ ν πιστ ν, µή µου παρίδη τ ν δέησιν. Τ συµφέρον ποίησον. ερε : ι' ε χ ν τ ν γίων Πατέρων µ ν, Κύριε ησο Χριστέ Θεό λέησον κα σ σον µ. µήν 12

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ἱερά Μητρόπολις Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως Ἐνορία Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀθανασίου Εὐόσµου ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Εὔοσµος 2012 2 Περιεχόµενα Σελίδα Παρακλητικός Κανών Αγίων ώδεκα Αναργύρων 4 Παρακλητικός Κανών Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. Ποίημα Θεοκτίστου Μοναχού του Στουδίτου. Ωδή α. Ηχος β. Εν βυθώ κατέστρωσε.

ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ. Ποίημα Θεοκτίστου Μοναχού του Στουδίτου. Ωδή α. Ηχος β. Εν βυθώ κατέστρωσε. ΚΑΝΩΝ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ Ποίημα Θεοκτίστου Μοναχού του Στουδίτου. Ωδή α. Ηχος β. Εν βυθώ κατέστρωσε. Ιησού γλυκύτατε Χριστέ, Ιησού μακρόθυμε, τα της ψυχής μου θεράπευσον τραύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε, ε;σάκουσον τhς προσευχhς µου, Iνώτισαι τήν

Κύριε, ε;σάκουσον τhς προσευχhς µου, Iνώτισαι τήν 1 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΙΤΙΣΣΑΝ (ΠΟΙΗΜΑ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝ ΡΙΤΟΥ) Θεολόγου, εροκήρυκος, #κκλ. Συγγραφέως ΑΘΗΝΑΙ 2002 Ε.λογητός 1 Θεός 2µ4ν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου-Λυκείου Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Θεοτόκε, Παρθένε» Το άλµα έχει γίνει βήµα, η φλόγα έχει αλλάξει πλέον σχήµα. Ξεφλουδίζω την ψυχή

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος!

Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος! Γεύσασθε καί ίδετε, ότι χρηστός ο Κύριος! (Προσευχες) Τρισάγιον, Μετανοίας (γ') Δόξα... Καί νύν... Παναγία Τριάς... Κύριε ελέησον (γ') Δόξα... Καί νύν... Πάτερ ημών... Ότι σού εστιν... Ήχος πλ. Β' Ελέησον

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Παραμυθία. Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ ό το Θεός Κύριος και το εξής: Ήχος δ. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ.

Παναγία Παραμυθία. Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ ό το Θεός Κύριος και το εξής: Ήχος δ. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ. Παναγία Παραμυθία Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ ό το Θεός Κύριος και το εξής: Ήχος δ. Ο υψωθείς εν τω Σταυρώ. Τη Θεοτόκω εκτενώς νυν προσδράμωμεν αμαρτωλοί και ταπεινοί και προσπέσωμεν,

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. 1β Συγγραφή: Ειρήνη Ροδοσθένους, Σύµβουλος Φιλολογικών Μαθηµάτων Εποπτεία: Λουκία Χατζηµιχαήλ, Ε.Μ.Ε. Φιλολογικών Μαθηµάτων 1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εκφωνήσεις: ιδαγµένο κείµενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

KANONION TOY ETOYΣ 2010

KANONION TOY ETOYΣ 2010 KANONION TOY ETOYΣ 2010 81 IANOYAPIOΣ 3 πλ. α H Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Κυριακ ς Πρ τ ν Φώτων Τέκνον Τιµ θεε, ν φε ν π σι... Αρχ το Ε αγγελίου Ιησο Χριστο... Β Τιµ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 10 πλ. Θ Κυριακ ς µετ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα)

Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα) Λ Σ Λ Φ Σ Π Σ Σ-Ψ Λ Π Σ Γ Σ Π ΪΣ Γ. (Στην ωσική γλώσσα) ISBN : 978-960-93-4758-7 νας γιορείτης Γέροντας κάποτε κρατώντας τό ψαλτήρι λεγε: " Θεός σκυψε καί ε πε στό παιδί του τόν αβίδ α τά πού θέλει ν'

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Παναγία Μυροβλύτισσα» Μύρο κι ευωδία, στην ανάσα Σου ακουµπάει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες»

Φθινόπωρο 2011. «Ἃγιοι Κολλυβάδες» «Ἃγιοι Κολλυβάδες» πό πατρό Νικολάου ηµαρ ρο Ν. Βαρδακουλ 47 παρ. 3 30300 Ναύπακτο e-mail: dikaio@otenet.gr webmail: http//: orthway.org Συνδροµέ προαιρετικέ στήν παραπάνω διεύθυνση Περιεχόµενα: Φθινόπωρο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης.

Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι άγιες εικόνες: έκφραση της πίστης. Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες.. Όμως δεν πρέπει να προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών, αφού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή

Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ( βιβλίο Α Γυµνασίου) Φύλλο εργασία στη Γραµµατική Ενεστώτα και Μέλλοντα Μέση Φωνή γ λύω Σ λύει Ο το λύει µε λύοµεν µε λύετε Ο τοι λύουσι(ν) Ποιο χρόνο συναντάµε

Διαβάστε περισσότερα

Verbi atematici radicali con raddoppiamento

Verbi atematici radicali con raddoppiamento SCHEDE MORFOLOGICHE Verbi atematici radicali con raddoppiamento 1. Presente indicativo attivo τί-θη-μι τί-θη-ς τί-θη-σι(ν) δί-δω-μι δί-δω-ς δί-δω-σι µ-η-μι ἵ-η-ς ἵ-η-σι µ-στη-μι ἵ-στη-ς ἵ-στη-σι τί-θε-μεν

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6).

MHN MA O. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ. Ανακοµιδή τ ν λειψάνων Αθανασίου. (Τ.Μ.Ε., 2ας Μα ου Περίπτ. 5, 6). MHN MA O EXøN HMEPA 3 1 1. ΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ιερεµίου το Προφήτου, Ισιδώρας Οσίας. Παναρέτου - πισκ που Πάφου (1791). Η κολουθία το Αγίου Παναρέτου ε ρίσκεται ε ς τά Κ πρια Μηνα α. 2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙ ΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της «όξας» Τα «Ωσαννά» βουβαθήκαν Προδωµένος στο Σταυρό Βασιλεύς τώρα της όξης Μ ένα στέµµα ακάνθινο

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Κινδύνων παντοίων απαλλαγήν, ταύτη σου τη πόλει, τη τιμώση σε ευλαβώς, δίδου Παναγία Θεοτόκε, και οικτιρμών θεϊκών τα δωρήματα.

Κινδύνων παντοίων απαλλαγήν, ταύτη σου τη πόλει, τη τιμώση σε ευλαβώς, δίδου Παναγία Θεοτόκε, και οικτιρμών θεϊκών τα δωρήματα. Παρακλητικός Κανόνας στην Παναγία Υανερωμένη (Ροδόπης) Ευλογήσαντος του Ιερέως, το Κύριε εισάκουσον, μεθ ό το Θεός Κύριος και το εξής: Ήχος δ. Ο υψωθείς εν τω ταυρώ. Ως θησαυρόν της προς ημάς ευνοίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ποιήμα του βασιλέως Θεοδώρου Δούκα του Λασκάρεως. Ευλογήσαντος του ιερέως λέγομεν τον παρόντα ψαλμόν. Ψαλμός ρμβ' (142). Κύριε, εισάκουσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας του Γέροντος Παϊσίου Μια ψυχούλα που στάζει αγάπη για όλους χωρίς να διαλέγει. Μια στιγµούλα ν ακούσεις τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Όπως γνωρίζετε χριστιανοί μου, όπως το βλέπετε και όπως το βιώνετε, τη Μεγάλη Σαρακοστή

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί.

Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Την περασμένη Κυριακή αρχίσαμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή με το Γάμο της Κανά, όπου το νερό μετατράπηκε σε κρασί. Το θαύμα αυτό μας δείχνει ότι η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η περίοδος για αλλαγή στον άνθρωπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα