Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας"

Transcript

1 Ιούλιος 2011 Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας Κύριο Άρθρο Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας Εις Βάθος Η πλατφόρμα Language Campus: παιχνίδι εναλλαγής ρόλων σε ένα περιβάλλον e-learning Ανάπτυξη σοβαρών παιχνιδιών: από την μαθησιακή διαδικασία με φυσική παρουσία στη μαθησιακή διαδικασία με βάση τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Αναζήτηση σε βάθος: Δυνατότητα για μάθηση στα metaverses και τους τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους EnerCities, ένα σοβαρό παιχνίδι που παρέχει κίνητρα για την αειφόρο βιωσιμότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας: προκαταρκτικά αποτελέσματα Στην Πράξη AVATAR Το Μάθημα: Προτάσεις για τη χρήση τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων στη διδασκαλία Σοβαρά Παιχνίδια και Τυπική και Άτυπη Μάθηση Αγγίζοντας την οθόνη με τα δάχτυλα: Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι για μαθητές με νοητική υστέρηση Envigame Συνδυάζοντας την Περιβαλλοντική Αγωγή με τις ΤΠΕ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Τσεχίας Το σχέδιο ENGAGE: Ανταλλαγή εμπειριών από εργαστήρια Μάθησης με Βάση το Παιχνίδι είλαη κία έθδνζε ηεο elearningeuropa.info, ηεο δηθηπαθήο πύιεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Έθδνζε θαη παξαγσγή: P.A.U. Education, S.L. ISSN Τα θείκελα πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηή ηελ πεξηνδηθή έθδνζε, θαη εθ όζνλ δελ αλαθέξεηαη ην αληίζεην, ππόθεηληαη ζηελ άδεηα Creative Commons Αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό-με εκπνξηθή ρξήζε-όρη παξάγσγα έξγα 2.5. Η αληηγξαθή, δηαλνκή θαη έθζεζή ηνπο επηηξέπεηαη κόλν ππό ηνλ όξνλ όηη αλαθέξεηαη ν ζπγγξαθέαο θαη ε ειεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε πνπ ηα δεκνζηεύεη, δει. ε. Απαγνξεύεηαη ε εκπνξηθή ρξήζε θαη ε δεκηνπξγία παξαγώγσλ έξγσλ. Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ πιήξε άδεηα εδώ

2 Κύριο Άρθρο Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε τα παιχνίδια στη διαδικασία της μάθησης; Πώς πρέπει να τα χρησιμοποιούμε; Ποια παιχνίδια ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες μας; Η παρούσα έκδοση της θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Οι δυνατότητες που μας παρέχει η Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι (Game Based Learning) είναι πολύ περισσότερες από ότι έχουμε υπολογίσει μέχρι τώρα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι μπορεί να παίξει πρωταρχικό ρόλο στην ανανέωση της διαδικασίας της μάθησης όπως την αντιλαμβάνονται οι μαθητευόμενοι σε όλα τα επίπεδα των συστημάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Παράλληλα με την εκπληκτική άνθηση που παρουσιάζει η βιομηχανία ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών, με το πέρασμα του χρόνου αυξάνεται η αποδοχή αυτών των παιχνιδιών και σε άλλους τομείς. Η πρόσβαση στα πρώτα παιχνίδια, όπως ήταν το Tennis for Two (1959) και το Spacewar (1962), περιοριζόταν σε όσους διέθεταν ηλεκτρονικό υπολογιστή και γενικά στο τεχνικό προσωπικό των Πανεπιστημίων. Όμως, ξεκινώντας από αυτές τις μεμονωμένες εφαρμογές και περνώντας μέσα από τις στοές ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τους Η/Υ και τις βιντεοκονσόλες, τα ψηφιακά παιχνίδια έφτασαν τελικά να αποτελούν τμήμα της κουλτούρας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να επηρεάζουν, σήμερα, τον τρόπο διάδρασης και τις προσδοκίες μας από τις ψηφιακές εφαρμογές, την ψηφιακή τέχνη, τον τρόπο που επικοινωνούμε και τέλος τον τρόπο που μαθαίνουμε. Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει πλέον εναγκαλιστεί τα ψηφιακά παιχνίδια ως πεδίο έρευνας. Επιπλέον ο εκπαιδευτικός τομέας έχει ανακαλύψει ότι τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν μια ιδανική πλατφόρμα διάδρασης, που υποστηρίζει και προάγει τη μάθηση. Τα παιχνίδια για ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ένα δημοφιλές και αποτελεσματικό μέσον, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να προσφέρει κίνητρα στους μαθητευόμενους, να τους βοηθήσει να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε αυτά που μαθαίνουν και να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις που θα παραμείνουν βαθιά χαραγμένες μέσα τους. Στα περιβάλλοντα άτυπης μάθησης η παρουσία των παιχνιδιών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Αντίθετα, η τυπική μάθηση εξακολουθεί να θεωρεί τα παιχνίδια ως μία μη σοβαρή δραστηριότητα ενώ δεν έχουν ακόμα ανακαλυφθεί οι δυνατότητες που παρέχουν για υποστήριξη της μάθησης. Παρόλα αυτά, όταν αξιολογούν τα παιχνίδια μαζί με τα παιδιά τους, το 85% των γονέων πιστεύει ότι τα παιχνίδια για ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν διασκεδάζουν απλώς τα παιδιά τους αλλά τα βοηθούν να μαθαίνουν. Επίσης, όταν ερωτήθηκαν, οι περισσότεροι δάσκαλοι ανέφεραν ότι οι ίδιοι ήταν πρόθυμοι να συμπεριλάβουν τα παιχνίδια στα σχέδια του μαθήματός τους, αλλά ότι σπάνια λάμβαναν πληροφορίες σχετικά με την έρευνα σε αυτόν τον τομέα, τις διαθέσιμες τεχνικές και τα πιο κατάλληλα παιχνίδια. ISSN:

3 Πέρα από τη φαντασία και τη διασκέδαση, τα παιχνίδια προάγουν την ικανότητα των παικτών να επικοινωνούν και να έρχονται σε διεπαφή με άλλους παίκτες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα παιχνίδια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βοηθούν τους παίκτες να εξασκούν την κρίση τους όταν τους ζητείται να δημιουργούν συσχετίσεις μεταξύ εικονικής και πραγματικής ζωής. Επιπλέον, οι δραστηριότητες και τα συνεργατικά παιχνίδια μεταξύ ίσων προωθούν την ηθική συμπεριφορά. Τηρώντας τους κανόνες των παιχνιδιών οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις διαστάσεις της εντιμότητας, της αμεροληψίας, του σεβασμού και της ομαδικής αλληλεγγύης. Τα μαθησιακά περιβάλλοντα που μοιάζουν με παιχνίδι παρέχουν κίνητρα για διατομεακή μάθηση, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητευόμενους να βελτιώνουν τις συνεργατικές τους δεξιότητες, ενώ παράλληλα τους βοηθούν να αφομοιώνουν νέες έννοιες και να συνδυάζουν νέες πληροφορίες. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των παιχνιδιών είναι οι δυνατότητες που παρέχουν για απόκτηση ηγετικών και άλλων προσόντων στον τομέα των επιχειρήσεων, καθώς επιτρέπουν την εξάσκηση αυτών των προσόντων μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Maja Pivec, Information Design, FH Joanneum Lluís Tarín,, Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής Tapio Koskinen,, Διευθυντής της Συντακτικής Επιτροπής ISSN:

4 Εις Βάθος Η πλατφόρμα Language Campus: παιχνίδι εναλλαγής ρόλων σε ένα περιβάλλον e-learning Συγγραφέας Paul Pivec, Πανεπιστήμιο Deakin εκμάθηση ξένων γλωσσών, παιχνίδια εναλλαγής ρόλων, Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι, μοντέλο βέλτιστης πρακτικής Η συνεργατική μάθηση επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να παράγουν ιδέες, να απλοποιούν προβλήματα και να εκπληρώνουν καθήκοντα. Με τη χρήση μιας πλατφόρμας e-learning μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον, ο καθηγητής μετατρέπεται σε ενεργό συνεργάτη, συντονιστή και σύμβουλο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι μαθητευόμενοι. Η παρούσα δημοσίευση εξετάζει με ποιο τρόπο τα παιχνίδια εναλλαγής ρόλων για πολλαπλούς παίκτες (παιχνίδια που έχουν ένα κοινωνικό περιβάλλον που επιτρέπει στους παίκτες να επικοινωνούν μεταξύ τους) μπορούν να προάγουν τόσο καλά αυτή τη μαθησιακή εμπειρία. Επιπλέον, με βάση προηγούμενες μελέτες του συγγραφέα και άλλων ειδικών, η δημοσίευση εξετάζει γιατί τα παιχνίδια εναλλαγής ρόλων είναι τα πλέον κατάλληλα ψηφιακά παιχνίδια για Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι. Το άρθρο περιγράφει τα συγκεκριμένα σημεία που θα πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη του όταν σχεδιάζει ένα σενάριο για παιχνίδια εναλλαγής ρόλων προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε ένα ψηφιακό παιχνίδι και όταν μοιράζεται την εμπειρία από τη δημιουργία και την μετέπειτα δοκιμή αυτών των θεωριών χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα ένα παιχνίδι για έναν μόνο παίκτη. Η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε ονομάζεται Language Campus και χρησιμοποιείται ως χαρακτηριστικό δείγμα ενός μοντέλου βέλτιστης πρακτικής για Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι που περιλαμβάνει σενάρια παιχνιδιών εναλλαγής ρόλων μέσα σε ένα συνεργατικό, κοινωνικό περιβάλλον e-learning. Πλήρες κείμενο: ISSN:

5 Εις Βάθος Ανάπτυξη σοβαρών παιχνιδιών: από την μαθησιακή διαδικασία με φυσική παρουσία στη μαθησιακή διαδικασία με βάση τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Ariadna Padrós Margarida Romero Mireia Usart ESADE συνεργατική μάθηση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανάπτυξη παιχνιδιών, Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση Η δημοσίευση παρουσιάζει μία μεθοδολογία για τον σχεδιασμό ενός συνεργατικού μοντέλου Μάθησης με Βάση το Παιχνίδι, το οποίο εδώ χρησιμοποιείται στο πλαίσιο ενός μαθήματος οικονομικών σε ένα περιβάλλον παραδοσιακής μάθησης μέσα στην αίθουσα. Στην παρούσα δημοσίευση εξετάζουμε τρεις εκδόσεις του παιχνιδιού Finance Assets Game: το μοντέλο με φυσική παρουσία του καθηγητή, το μοντέλο που βασίζεται στη χρήση έντυπου υλικού, και το μοντέλο που βασίζεται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η μεταφορά της δραστηριότητας με φυσική παρουσία του καθηγητή πρώτα σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στη χρήση έντυπου υλικού και στη συνέχεια σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη μαθησιακή εμπειρία και απόδοση δια μέσου αυτών των τριών διαδικασιών, αποτελεί πρόκληση για τον τομέα της διδακτικής σχεδίασης και της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (Computer Human Interaction). Για την εκτέλεση αυτής της εργασίας, ακολουθήσαμε μία σταδιακή διαδικασία επανασχεδίασης του παιχνιδιού Finance Assets Game με φυσική παρουσία του καθηγητή. Αναπτύξαμε πρώτα μία έκδοση βασισμένη στη χρήση έντυπου υλικού προκειμένου να αξιολογήσουμε τη δυναμική της συνεργασίας, και στη συνέχεια αναπτύξαμε μία έκδοση βασισμένη στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή που περιελάμβανε ένα εργαλείο σύγχρονης επικοινωνίας (chat). Με βάση τις παρατηρήσεις μας σχετικά με αυτή τη διαδικασία, στόχος μας είναι να συγκρίνουμε την απόδοση των μαθητευόμενων στις μορφές που βασίζονται στη χρήση έντυπου υλικού και στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο βαθμός αποδοχής και χρηστικότητας εκ μέρους των μαθητευόμενων αναλύεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τη χρήση του Μοντέλου Αποδοχής Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model) που αναπτύχθηκε από τον Davis (1986). Η δημοσίευσή μας τελειώνει εξετάζοντας μια πιθανή διαδικασία συνεργατικής Μάθησης με Βάση το Παιχνίδι για εξ αποστάσεως on-line μαθησιακά περιβάλλοντα. Πλήρες κείμενο: ISSN:

6 Εις Βάθος Αναζήτηση σε βάθος: Δυνατότητα για μάθηση στα metaverses και τους τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους Mar Camacho Vanessa Esteve Mercè Gisbert Πανεπιστήμιο Rovira i Virgili metaverses, μαθησιακά εργαλεία, τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι, συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα Τα metaverses και οι τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με στόχο τη δημιουργία μαθησιακών εμπειριών οι οποίες θα είναι παρεμβατικές, γνήσιες και εμπλουτισμένες με οπτικοακουστικά μέσα. Πιο συγκεκριμένα, μας παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας εξ αποστάσεως μάθησης με πολύ ενδιαφέροντες τρόπους και γενικά έρχονται με ταχύ ρυθμό να αποτελέσουν τμήμα του μαθησιακού τοπίου. Ανάμεσα στους επαγγελματίες του κλάδου της εκπαίδευσης και τους ερευνητές παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για τις δυνατότητες που παρέχουν αυτά τα μοναδικά μαθησιακά περιβάλλοντα για κατάρτιση και διάχυση γνώσης, ενώ ταυτόχρονα οι σύγχρονες τεχνολογίες εικονικών κόσμων προσφέρουν ένα φάσμα δεξιοτήτων που θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Στόχος της παρούσας δημοσίευσης είναι να εξετάσει τις δυνατότητες που μας παρέχουν τα metaverses και οι τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι και με ποιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μαθησιακό εργαλείο. Το άρθρο λαμβάνει υπόψη του τις καινοτομίες που θα πρέπει να εισαχθούν στη σχολική εκπαίδευση και το ευρύ πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί προκειμένου να υποστηρίξει τη σχεδίαση και τη μελέτη μάθησης με εμβύθιση. Η δημοσίευση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτά τα περιβάλλοντα βοηθούν στην επέκταση της μάθησης πέρα από τον χώρο της αίθουσας διδασκαλίας. Εκπαιδευτικοί, επαγγελματίες και ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους ένα ευρύ φάσμα προτάσεων ενώ ταυτόχρονα τους υποδεικνύονται σημεία-κλειδιά για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πρακτικών και την εξασφάλιση της απόκτησης ουσιαστικών γνώσεων. Η δημοσίευση σκιαγραφεί διαφορετικές εκπαιδευτικές βέλτιστες πρακτικές που χρησιμοποιούν metaverses και εικονικούς τρισδιάστατους κόσμους σαν μαθησιακά εργαλεία. Πλήρες κείμενο: ISSN:

7 Εις Βάθος EnerCities, ένα σοβαρό παιχνίδι που παρέχει κίνητρα για την αειφόρο βιωσιμότητα και την εξοικονόμηση ενέργειας: προκαταρκτικά αποτελέσματα Erik Knol, Ιδιοκτήτης του γραφείου μελετών Qeam BV και πρωτεργάτης του σχεδίου EnerCities Peter W. de Vries, Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επιστήμης της Συμπεριφοράς, Πανεπιστήμιο του Twente Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι, σοβαρά παιχνίδια, ευαισθητοποίηση σε θέματα ενέργειας, EnerCities Τα σοβαρά παιχνίδια θεωρούνται ένας ιδιαίτερα κατάλληλος τρόπος εκπαίδευσης. Η χρήση αυτών των παιχνιδιών προκειμένου να επηρεαστούν θετικά οι μελλοντικοί καταναλωτές ενέργειας, με άλλα λόγια προκειμένου οι σημερινοί μαθητές της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μάθουν να σέβονται περισσότερο το Περιβάλλον και να εξοικονομούν περισσότερη ενέργεια στο σπίτι τους, αποτελεί πρόκληση για τους ερευνητές και τους σχεδιαστές. Τα παιχνίδια θα πρέπει όχι μόνο να οδηγούν στις επιθυμητές επιπτώσεις στις μεταβλητές των αποτελεσμάτων, αλλά και να αρέσουν σε όσους είναι ιδιαίτερα επικριτικοί. Η δημοσίευση παρουσιάζει μερικά προκαταρκτικά αποτελέσματα της αξιολόγησης ενός σοβαρού παιχνιδιού που αναπτύχθηκε με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη βελτίωση της στάσης των χρηστών όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας από τα νοικοκυριά, σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των διερευνητικών ποιοτικών και ποσοτικών πιλοτικών μελετών και των ποσοτικών πειραμάτων πεδίου, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: η χρήση (σοβαρών) παιχνιδιών στον τομέα της αειφόρου βιωσιμότητας και της εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι συνήθης ανάμεσα στους μαθητευόμενους, όπως αποδεικνύεται από τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά αναφορών σχετικά με τη χρήση τους. Επιπλέον, τα αποτελέσματα δείχνουν σαφώς ότι παίζοντας το EnerCities οι παίκτες ευαισθητοποιήθηκαν περισσότερο και υιοθέτησαν μια πιο θετική στάση απέναντι σε μερικές από τις καθημερινές τους συμπεριφορές που σχετίζονται με την ενέργεια. Πλήρες κείμενο: ISSN:

8 Στην Πράξη AVATAR Το Μάθημα: Προτάσεις για τη χρήση τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων στη διδασκαλία Maja Pivec, Information Design, FH Joanneum Cristina Stefanelli, Consorzio FOR.COM Inger-Marie F. Christensen, Πανεπιστήμιο Νότιας Δανίας Jutta Pauschenwein, ZML Innovative Learning Scenarios, FH Joanneum Το σχέδιο AVATAR ανάπτυξε ένα μάθημα παγκόσμιας κλίμακας για καθηγητές, το οποίο παραδόθηκε εξ αποστάσεως κατά τη χρονική περίοδο τεσσάρων μηνών. Το μάθημα περιελάμβανε εννέα ενότητες, κατανεμημένες μέσω πλατφόρμων ηλεκτρονικής και εικονικής μάθησης (e-learning και v-learning). Το μάθημα εκπονήθηκε στα Αγγλικά, αλλά προκειμένου να υποστηριχθεί η καμπύλη εκμάθησης πολύγλωσσων και διεθνών ομάδων, ο συντονισμός ορισμένων ενοτήτων έγινε από εθνικές ομάδες. Αυτή η ανακοίνωση παρουσιάζει με λεπτομέρεια τη φιλοσοφία που κρύβεται πίσω από αυτό το μάθημα, τεκμηριώνει δύο μελέτες περίπτωσης ολοκληρωμένων σχεδίων μέσα σε έναν εικονικό κόσμο, υπογραμμίζει τις προκλήσεις και τις επιτυχίες των ενοτήτων, και τελειώνει με συμπεράσματα και συστάσεις για τη διεξαγωγή μαθημάτων σε έναν on-line τρισδιάστατο εικονικό κόσμο. Πλήρες κείμενο: εικονικά μαθησιακά περιβάλλοντα, κατάρτιση εκπαιδευτικών, ανάπτυξη μαθήματος on-line, μελέτες περίπτωσης ISSN:

9 Στην Πράξη Σοβαρά Παιχνίδια και Τυπική και Άτυπη Μάθηση Αριστείδης Πρωτοψάλτης, Serious Games Institute Lucia Pannese, Imaginary srl Δήμητρα Παππά, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Sonia Hetzner, Πανεπιστήμιο Friedrich- Alexander Η εμπειρία που αποκτήσαμε από το σχέδιο e-vita μας βοηθά να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ σοβαρών παιχνιδιών και τυπικής και άτυπης μάθησης. Το σχέδιο e-vita προωθεί και ερευνά την καινοτομία σε παιδαγωγική βάση, καθορίζοντας και αξιολογώντας τέσσερις διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Επιπλέον, το σχέδιο έχει στόχο να παρουσιάσει μηχανισμούς μεταφοράς γνώσεων, μέσω του συνδυασμού τη Μάθησης με Βάση το Παιχνίδι με έννοιες διαγενεακής μάθησης. Στο πλαίσιο του σχεδίου έχει αναπτυχθεί μία δέσμη παιχνιδιών με στόχο την ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση σε θέματα Ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσω της μεταφοράς διασυνοριακών εμπειριών ηλικιωμένων Ευρωπαίων. Η δημοσίευση αυτή παρουσιάζει το πρώτο μέρος της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων από εμπειρογνώμονες. Πλήρες κείμενο: σοβαρά παιχνίδια, μελέτες περίπτωσης, άτυπη μάθηση, αξιολόγηση Αγγίζοντας την οθόνη με τα δάχτυλα: Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι για μαθητές με νοητική υστέρηση Μαρία Σαριδάκη Κωνσταντίνος Μουρλάς Πανεπιστήμιο Αθηνών Η εφαρμογή της Μάθησης με Βάση το Παιχνίδι στις αίθουσες ειδικής αγωγής αντιμετωπίζεται ακόμα με επιφύλαξη από τους εκπαιδευτικούς παράγοντες, ή χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον ως εξωγενής ενισχυτικός παράγοντας. Αυτή η ανακοίνωση παρουσιάζει μια σειρά παρατηρήσεων που πραγματοποίησαν ερευνητές και εκπαιδευτικοί παράγοντες σχετικά με τον αντίκτυπο των παιχνιδιών στην παροχή κινήτρων στην εκπαιδευτική εμπειρία των χρηστών με νοητική υστέρηση. Πλήρες κείμενο: νοητική υστέρηση, παροχή κινήτρων, Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι, ειδική αγωγή ISSN:

10 Στην Πράξη Envigame Συνδυάζοντας την Περιβαλλοντική Αγωγή με τις ΤΠΕ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Τσεχίας Συγγραφέας Barbora Štollová, ENVI GAME project coordinator περιβαλλοντική αγωγή, εκπαιδευτική πλατφόρμα, εκπαίδευση και ΤΠΕ Το σχέδιο Envigame εκπονήθηκε με στόχο να αντιμετωπισθεί η έλλειψη μεθοδολογικής καθοδήγησης και πρακτικού εκπαιδευτικού υλικού εκ μέρους των Τσέχων δασκάλων. Τα αποτελέσματα του σχεδίου είναι μία δέσμη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μορφή διαδραστικών ψηφιακών παιχνιδιών και βοηθήματα μεθοδολογίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει μία πλατφόρμα στην οποία αναφορτώνεται μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού υλικού και οργανώνεται σε μορφή σεναρίων παιχνιδιών. Το σχέδιο συνδυάζει με επιτυχία τη χρήση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Αγωγή, που αποτελεί βασικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού συστήματος Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Τσεχίας. Πλήρες κείμενο: Το σχέδιο ENGAGE: Ανταλλαγή εμπειριών από εργαστήρια Μάθησης με Βάση το Παιχνίδι Gisela Vidal José Luis Soler Florida Universitaria Στόχος του άρθρου δεν είναι η παροχή οριστικών λύσεων αλλά η ανταλλαγή γνώσεων από τη διατομεακή διεξαγωγή περισσότερων από 15 εργαστηρίων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της δικτυακής πύλης του σχεδίου ENGAGE. Ελπίζουμε ότι οι συλλογισμοί μας γύρω από το τι συμβάλλει στην επιτυχή διεξαγωγή ενός εργαστηρίου και οι συζητήσεις για ορισμένες από τις αναδυόμενες προκλήσεις, θα βοηθήσουν όσους επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαστήρια σαν μέθοδο προώθησης της Μάθησης με Βάση το Παιχνίδι με καθηγητές/εκπαιδευτές σε ένα ειδικό πλαίσιο. Πλήρες κείμενο: Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι, ΤΠΕ, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παιδαγωγική καινοτομία, ενεργός μάθηση ISSN:

Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση

Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Απρίλιος 2012 Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Κύριο Άρθρο Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Εις Βάθος e-learning: Η σκοτεινή πλευρά; Οι εμπειρίες των παιδιών από τη σεξουαλική παρενόχληση

Διαβάστε περισσότερα

Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin

Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin Αρ. 21 Σεπτέµβριος 2010 elearning Papers Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin Καινοτοµία, γνώσεις πληροφορικής και δια βίου µάθηση: δηµιουργώντας µια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της e-learning στις Κοινωνικές Επιστήµες: πρακτικά µαθήµατα από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου Katharina Schiederig

Χρήση της e-learning στις Κοινωνικές Επιστήµες: πρακτικά µαθήµατα από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου Katharina Schiederig Nº 3 Μάρτιος 2007 elearning Papers Κύριο Άρθρο Μικτή µάθηση Roberto Carneiro και Lluís Tarín Άρθρα Επιτυχηµένα Σχέδια Μικτής Μάθησης το 2006: Εµπειρίες από διαφορετικά περιβάλλοντα τυπικής, µη τυπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θ έμα π τυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θ έμα π τυχιακής εργασίας: «Η ποιότητα στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, αξιολόγηση π ρογραμμά τω ν και υπηρεσιών» Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η e-learning και οι διαπολιτισμικές διαστάσεις των μαθησιακών θεωριών και των μοντέλων διδασκαλίας Claire Bélisle

Η e-learning και οι διαπολιτισμικές διαστάσεις των μαθησιακών θεωριών και των μοντέλων διδασκαλίας Claire Bélisle Αρ. 7 Φεβρουάριος 2008 elearning Papers Κύριο Άρθρο Μάθηση και διαπολιτισμικότητα Roberto Carneiro, Lluís Tarín & Elina Jokisalo Άρθρα Η μετανάστευση και το Δίκτυο: νέοι εικονικοί χώροι για το χτίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ε-LEARNING) ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΕΡΔΕΒΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνίου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνίου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Volume nº1 Νοέµβριος 2006

Volume nº1 Νοέµβριος 2006 Volume nº1 Νοέµβριος 2006 Κύριο Άρθρο Πρώτη δηµοσίευση της έκδοσης elearning Papers Pierre-Antoine Ullmo Άρθρα mgbl Μάθηση µέσω παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα: προοπτικές και χρήση σε θέµατα µάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη»

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Αξιοποίηση και αξιολόγηση του πολυχρηστικού εικονικού περιβάλλοντος ανοικτού κώδικα Open Sim σε διασύνδεση με το Scratch4OS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική μελέτη»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Συγκριτική μελέτη» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες λογισμικές πλατφόρμες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση- Συγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη

Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη...1 Εισαγωγή...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...6 Από την Τυπική εκπαίδευση στην ΑΑΕ...6 ΠΡΩΤΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ: Πώς ερμηνεύεται η

Διαβάστε περισσότερα

Οι κρυφές πτυχές της καινοτόµου e-learning: µια πρώτη ανεπίσηµη παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του σχεδίου HELIOS 2006/07 Claudio Dondi

Οι κρυφές πτυχές της καινοτόµου e-learning: µια πρώτη ανεπίσηµη παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του σχεδίου HELIOS 2006/07 Claudio Dondi Αρ. 4 Μάιος 2007 elearning Papers Κύριο Άρθρο Παρατηρώντας το φαινόµενο elearning Roberto Carneiro και Fabio Nascimbeni Άρθρα Παρατηρώντας το φαινόµενο elearning Roberto Carneiro και Fabio Nascimbeni Οι

Διαβάστε περισσότερα

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu

Online Μπορείτε να «κατεβάσετε» δωρεάν την ηλεκτρονική μορφή του εγχειριδίου από τη διεύθυνση http://www.tcteacher.eu Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα