Η σχέση μεταξύ της εμπειρίας χρήσης υπολογιστή και της αντιλαμβανόμενης χρήσης των υπηρεσιών του συστήματος διαχείρισης μαθημάτων E-Class

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η σχέση μεταξύ της εμπειρίας χρήσης υπολογιστή και της αντιλαμβανόμενης χρήσης των υπηρεσιών του συστήματος διαχείρισης μαθημάτων E-Class"

Transcript

1 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Η σχέση μεταξύ της εμπειρίας χρήσης υπολογιστή και της αντιλαμβανόμενης χρήσης των υπηρεσιών του συστήματος διαχείρισης μαθημάτων E-Class Ν. Βερναδάκης, Μ. Γιαννούση, Π. Αντωνίου, Ε. Ζέτου & Ε. Κιουμουρτζόγλου Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Περίληψη Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης εμπειρίας χρήσης υπολογιστή και της αντιλαμβανόμενης χρήσης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από ένα ασύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων - ΣΔΜ (e-class) για την υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας στην αίθουσα. Οι συμμετέχοντες ήταν διακόσιοι επτά (n = 207) προπτυχιακοί φοιτητές, ηλικίας ετών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Εκατόν σαράντα έξι (70,5%) ήταν άνδρες και εξήντα μία ήταν γυναίκες (29,5%). Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας ένα online ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Η ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson έδειξε μια χαμηλή προς μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης εμπειρίας χρήσης υπολογιστή με τις υπηρεσίες: ασκήσεις και περιγραφή μαθήματος, και μια μέτρια θετική συσχέτιση με τις υπηρεσίες: ανακοινώσεις, έγγραφα, εργασίες φοιτητών και γραμμή μάθησης. Συμπερασματικά, η εμπειρία χρήσης υπολογιστή αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών του ΣΔΜ e-class από τους φοιτητές. Λέξεις κλειδιά: σύστημα διαχείρισης μαθημάτων, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εμπειρία χρήσης υπολογιστή. 1. Εισαγωγή Με την έλευση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν σήμερα διάφορα συστήματα διαχείρισης μαθημάτων για να διαχειρίζονται το εκπαιδευτικό υλικό και τη μαθησιακή διαδικασία των φοιτητών (Malikowski, 2008; West, Waddoups & Graham, 2007). Τα Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων (ΣΔΜ) επιτρέπουν την ενσωμάτωση πολλαπλών διδακτικών υλικών, όπως το βίντεο, οι εικόνες και δίνουν τη δυνατότητα συνδέσεων με άλλες ιστοσελίδες για άντληση πληροφοριών. Με αυτό τον τρόπο, απεικονίζονται φυσικές καταστάσεις και έννοιες με διαφορετικές αναπαραστάσεις, ώστε να γίνονται πιο κατανοητές από τους φοιτητές (Weller, 2007). Στην Ελλάδα, το Ελληνικό Πανεπιστημιακό Δίκτυο (GUnet) ανέλαβε την πρωτοβουλία να μεταφράσει το ΣΔΜ Claroline ονομάζοντάς το e-class και να το υποστηρίζει προς όφελος όσων ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων αναζητούσαν ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 126 έναν εύκολο και ανέξοδο τρόπο να εισάγουν παρόμοιες τεχνολογίες ηλεκτρονικής μάθησης στο εκπαιδευτικό τους περιβάλλον (Γεωργούλη, Κοίλιας, Καντζάβελου & Ζαχαρίου, 2006). Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να εξεταστεί εάν η εμπειρία χρήσης υπολογιστή αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει τη συχνότητα χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρει το ΣΔΜ e-class στους φοιτητές των ελληνικών τριτοβάθμιων ιδρυμάτων. 2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας Αρκετά ενδιαφέρουσες έρευνες έχουν εκπονηθεί τα τελευταία χρόνια για τη χρήση της πλατφόρμας e-class σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε μια ενδιαφέρουσα μελέτη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη διδασκαλία του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Δεδομένων», οι Λεβεντίδης, Ντελοπούλου & Σιαφάκα (2005), εντόπισαν μεγάλη χρησιμότητα και ευχρηστία σε βασικά εργαλεία της πλατφόρμας e-class, όπως η «Ατζέντα», οι «Ανακοινώσεις» καθώς και η «Περιοχή Συζήτησης». Σε μια άλλη μελέτη στο ΤΕΙ Λαμίας οι Tziallas, Konogeorgos & Papanastasiou (2005), παραθέτουν μερικά σημαντικά στοιχεία για τη λειτουργικότητα, την αρχιτεκτονική αλλά και τις προσπάθειες ένταξης των υπηρεσιών της πλατφόρμας e-class στην εκπαιδευτική διαδικασία. To 2006 οι Γεωργούλη, Ζαχαρίου, Σαμαράκου, Καρολίδης & Πρεντάκης, πραγματοποίησαν μία μελέτη με σκοπό να διερευνήσουν την αποδοχή που έχει από τους φοιτητές των Τμημάτων Πληροφορικής και Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες του ΣΔΜ e-class. Με βάση τα αποτελέσματα το 70% των φοιτητών της Πληροφορικής δήλωσε «έμπειρος», ενώ το 77% των σπουδαστών του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας δήλωσε «απλός» χρήστης. Επίσης το 70% των φοιτητών της Πληροφορικής εξοικειώθηκε γρήγορα με την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class σε σχέση με τους φοιτητές Ενεργειακής Τεχνολογίας οι οποίοι είχαν μικρότερα ποσοστά. Το παραπάνω ήταν και αναμενόμενο αφού οι φοιτητές της πληροφορικής έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τους Η/Υ. Ένα άλλο χρήσιμο στοιχείο που πρόσφερε αυτή η μελέτη ήταν ότι οι σπουδαστές του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας, λόγω της διαφορετικότητας του αντικειμένου τους αλλά και της μικρότερης εμπειρίας τους πάνω στο αντικείμενο, χρησιμοποιούσαν συχνότερα εργαλεία πιο απλά και πιο χρήσιμα γι αυτούς όπως ανακοινώσεις και έγγραφα σε σχέση με αυτούς της πληροφορικής που είχαν προτίμηση σε εργαλεία όπως η περιοχή συζητήσεων και η συνομιλία (Γεωργούλη, Ζαχαρίου, Σαμαράκου, Καρολίδης & Πρεντάκης, 2006). Σε γενικές γραμμές, προηγούμενες έρευνες έχουν αναγνωρίσει δύο ειδών εμπόδια στην επιτυχή ενσωμάτωση των ΣΔΜ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: εξωτερικούς παράγοντες και ατομικά χαρακτηριστικά των φοιτητών. Εν τούτοις, οι Wood, Mueller, Willoughby, Specht & De Young, (2005) αναφέρουν ότι ορισμένα από τα εξωτερικά εμπόδια, όπως π.χ. η πρόσβαση στη χρήση των υπολογιστών, δεν ισχύουν πλέον στον ίδιο βαθμό, όπως παλιότερα. Όμως, ατομικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπικότητα των φοιτητών, όπως αντιλήψεις, στάσεις, γνώσεις ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ και δεξιότητες, αποτελούν τη θεματική περιοχή τ υ σύγχρονου ενδιαφέρ ντ ς και διερευνάται η συμβολή τους στην επιτυχή ενσωμάτωση των ΣΔΜ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση (Liao & Lu, 2008; McGill & Klobas, 2009). Η βιβλιογραφία επικρίνει την υπόθεση ότι οι περισσότεροι φοιτητές έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον (Jones, Packham, Miller & Jones, 2004) και επισημαίνει ότι πολλοί προπτυχιακοί φοιτητές που εισέρχονται στο πανεπιστήμιο δεν έχουν εμπειρία με το Διαδίκτυο και γενικά με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Kennedy, Judd, Churchward, Gray & Krause, 2008). Στην πραγματικότητα, τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης φαίνεται να είναι άγνωστα ή δύσκολα για μάθηση από πολλούς φοιτητές, γεγονός που ίσως προκαλεί δυσκολίες στη συμμετοχή τους σε online δραστηριότητες (Hong, Ridzuan & Kuek, 2003; Xie, Debacker & Ferguson, 2006). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να έχουν βασικές γνώσεις στη χρήση υπολογιστή, για να διατηρήσουν τον έλεγχο της δικής τους μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Έτσι, εκτός από τις αντιλήψεις και τις στάσεις, ως εξίσου σημαντικός παράγοντας στη συζήτηση για την εκπαιδευτική ένταξη των ΣΔΜ αναδεικνύεται η αυτοαποτελεσματικότητα ως προς τους υπολογιστές, δηλαδή η αυτοαντίληψη κάποιου για τις ικανότητές του να εκτελέσει επιτυχώς συγκεκριμένα έργα με τη χρήση ΣΔΜ (Liao & Lu, 2008; McGill & Klobas, 2009). Γι αυτό, σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης εμπειρίας χρήσης υπολογιστή και της αντιλαμβανόμενης χρήσης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από ένα ασύγχρονο Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων (e-class) για την υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας στην αίθουσα. 3. Μέθοδος 3.1 Συμμετέχοντες Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν διακόσιοι επτά (n=207) προπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.). Η ηλικία τους κυμαινόταν από 19 έως 24 χρόνια (M = 19, SD = 1.12), ενώ 146 από αυτούς ήταν άνδρες (70.5%) και 61 ήταν γυναίκες (29.5%). Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας δειγματοληψίας. Πριν την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι φοιτητές/τριες ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας. 3.2 Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class στην έκδοση 2.1 χρησιμοποιήθηκε για να παρέχει μία εναλλακτική μέθοδο παρουσίασης της πληροφορίας σε σχέση με την παραδοσιακή προσέγγιση. Αυτή η πλατφόρμα είναι η πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου GUnet για την υποστήριξη και ενίσχυση των υπηρεσιών ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 128 Η συγκεκριμένη πλατφόρμα επέτρεπε στο διαχειριστή του μαθήματος να οργανώνει το εκπαιδευτικό του υλικό και να το παρουσιάζει σε διάφορες μορφές μέσω του διαδικτύου. Οι φοιτητές από την πλευρά τους μπορούσαν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό, να αναρτούν εργασίες και κοινόχρηστα έγγραφα και να συμμετέχουν σε συνομιλίες και σε συζητήσεις (Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet, 2010). 3.3 Ερωτηματολόγιο Το ερωτηματολόγιο Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων - ΕΣΔΜ (Βερναδάκη, Αντωνίου, Βερναδάκης, Γιαννούση & Κιουμουρτζόγλου, 2008) χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να καταγραφεί και να κατανοηθεί, το πώς οι φοιτητές του ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρονται από ένα ασύγχρονο ΣΔΜ (e-class) για την υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας στην αίθουσα. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικές με τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων. Ενώ, το δεύτερο μέρος περιλάμβανε οκτώ ερωτήσεις σχετικές με την εμπειρία των φοιτητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών σε μια πενταβάθμια κλίμακα Likert, (1=φτωχή, 2=μέτρια, 3=καλή, 4= πολύ καλή, 5=εξαιρετική). Το τρίτο μέρος αποτελούταν από πέντε διαστάσεις (αλληλεπίδραση, συμμετοχή, εκπαιδευτικό υλικό, χρηστικότητα, έλεγχος του χρήστη) και 21 θέματαμεταβλητές αντίληψης για τη χρήση του e-class στα μαθήματα, δείχνοντας τα επίπεδα συμφωνίας ή διαφωνίας σε μια πενταβάθμια κλίμακα Likert, (1=διαφωνώ απόλυτα, 2=διαφωνώ, 3=ούτε διαφωνώ ούτε συμφωνώ, 4=συμφωνώ, 5=συμφωνώ απόλυτα). Τέλος το τέταρτο μέρος περιλάμβανε ερωτήσεις για τη συχνότητα χρήσης των 11 εκπαιδευτικών εργαλείων που προσφέρει το ΣΔΜ e-class σε μια πενταβάθμια κλίμακα Likert, (1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ). Ωστόσο, επειδή αυτή η έρευνα είναι μέρος ενός μεγαλύτερου, εν εξελίξει 3-έτους έργου, μόνο το δεύτερο μέρος της αντιλαμβανόμενης εμπειρίας στην χρήση των νέων τεχνολογιών και το τέταρτο μέρος της αντιλαμβανόμενης συχνότητας χρήσης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του e-class χρησιμοποιήθηκαν ως μέρος της ανάλυσης. 3.4 Διαδικασία Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2009 στο εργαστήριο πληροφορικής του Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. τρεις μήνες μετά την έναρξη του μαθήματος «Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή». Στη διεξαγωγή της χρησιμοποιήθηκαν οι 18 υπολογιστές του εργαστηρίου. Κάθε υπολογιστής είχε δυνατότητα σύνδεσης σ ένα ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής απαντήσεων για τη συμπλήρωση και υποβολή των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των απαντήσεων ήταν 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια διαδικασίας συλλογής των δεδομένων, οι συμμετέχοντες αφού διαβεβαιώθηκαν για την εμπιστευτικότητα και την ανωνυμία των απαντήσεών τους, απάντησαν στο ερωτηματολόγιο σε πραγματικό χρόνο, περιγράφοντας τη εμπειρία τους από την χρήση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «e-class». Με την ολοκλήρωση της ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

5 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ συμπλήρωσης τ υ ερωτηματ λ γί υ, ζητήθηκε από τ υς συμμετέχ ντες να υπ βάλ υν τις απαντήσεις τ υς. Αυτές ι απαντήσεις κωδικ π ι ύνταν και απ θηκεύ νταν σε μια βάση δεδ μένων των ερευνητών κάθε φ ρά π υ φ ιτητής επέλεγε τ κ υμπί επιβεβαίωσης. 4. Αποτελέσματα Ανάλυση συσχέτισης κατά Pearson εφαρμόστηκε για να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης εμπειρίας χρήσης υπ λ γιστή και των έντεκα υπηρεσιών τ υ e-class π υ χρησιμ π ιήθηκαν για την μέτρηση της συχνότητας χρήσης. Τ επίπεδ σημαντικότητας ρίσθηκε στ (p<.05). Στ ν πίνακα 1 παρουσιάζονται ι συσχετίσεις μεταξύ της αντιλαμβανόμενης εμπειρίας χρήσης υπ λ γιστή και της αντιλαμβανόμενης συχνότητας χρήσης των 11 εκπαιδευτικών υπηρεσιών π υ πρ σφέρ νται από τ ΣΔΜ e-class. Από την ανάλυση των δεδ μένων διαπιστώθηκε μια στατιστικά σημαντική χαμηλή πρ ς μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης εμπειρίας χρήσης υπ λ γιστή με τις υπηρεσίες: α) ασκήσεις (r=.21, p<.01) και β) περιγραφή μαθήματ ς (r=.22, p<.01), και μια μέτρια θετική συσχέτιση με τις υπηρεσίες: γ) ανακ ινώσεις (r=.36, p<.01), δ) έγγραφα (r=.48, p<.01), ε) εργασίες φ ιτητών (r=.39, p<.01) και στ) γραμμή μάθησης (r=.34, p<.01). 5. Συζήτηση Από τα απ τελέσματα διαπιστώνεται ότι η εμπειρία χρήσης υπ λ γιστή έχει θετική σχέση με την αντιλαμβανόμενη χρήση των φ ιτητών ως πρ ς τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες π υ πρ σφέρ νται από τ ασύγχρ ν Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων - e-class για την υπ στήριξη της παραδ σιακής διδασκαλίας στην αίθ υσα. Πι συγκεκριμένα, η εμπειρία χρήσης υπ λ γιστή φαίνεται να αυξάνει περισσότερ τη χρήση των φ ιτητών σε υπηρεσίες όπως τα έγγραφα, τις εργασίες φ ιτητών, τις ανακ ινώσεις και τη γραμμή μάθησης και λιγότερ σε υπηρεσίες όπως την περιγραφή μαθήματ ς και τις ασκήσεις. Επιπλέ ν η εμπειρία στη χρήση των νέων τεχν λ γιών φαίνεται να μην επηρεάζει τη χρήση των φ ιτητών στις υπηρεσίες: χρήστες, μάδες χρηστών, ατζέντα, περι χή συζητήσεων και συν μιλία. Μια πιθανή εξήγηση των απ τελεσμάτων θα ήταν ότι ι καθηγητές στ Τ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ. χρησιμ π ι ύν τ e-class περισσότερ για την ανάρτηση εκπαιδευτικ ύ υλικ ύ, την ενημέρωση και την ανάθεση εργασιών παρά για την επικ ινωνία με τ υς εκπαιδευόμεν υς. Μια άλλη πιθανή εξήγηση ίσως θα ήταν ότι ι φ ιτητές στην καθημερινή τ υς ενασχόληση με τ διαδίκτυ έχ υν συνηθίσει να χρησιμ π ι ύν πι εύχρηστες αντίστ ιχες υπηρεσίες τ υ διαδικτύ υ για να επικ ινων ύν μεταξύ τ υς και ίσως και με τ υς καθηγητές τ υς. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 130 Πίνακας 1: Συσχετίσεις μεταξύ της αναλαμβανόμενης εμπειρίας χρήσης υπολογιστή και της αναλαμβανόμενης χρήσης των 11 εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΣΓΜ e-class Α νακοινώσεις Ασκήσεις Α τζέντα Γ ραμμή μάθησης Έγγραφα Εργασίες φοιτητών Ομάδες χρηστών Περιγραφή μαθήματος Περιοχή συζητήσεων Συνομιλία Χρήστες Εμπειρία στη χρήση Η/Υ,361**,205** -, ** 479**,392**,004,222**,042,061,016 Ανακοινώσεις 374**,223** 979**,622**,489**,04,303**,102,105,09 Ασκήσεις,123,348**,387** 535**,105,125,183**,182**,073 Ατζέντα,211**,075,043,286**,307**,309** 344**,380** Γ ραμμή μάθησης 571 **,469**,063,285**,108,111,105 Έγγραφα 573** -,014,253**,096,085,015 Εργασίες φοιτητών,088,135,185**,155*,039 Ομάδες χρηστών Περιγραφή μαθήματος,046,710**,666**,812**, **,145* Περιοχή συζητήσεων,602**,607** Συνομιλία.65** **p < 0.01, *p < 0.05 Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, πιθανά οι φοιτητές προσδοκούν από τα ΣΔΜ να υποστηρίζουν ποικίλες και ευέλικτες μορφές επικοινωνίας, συνεργασίας και διαμοίρασης της γνώσης. Τα ΣΔΜ θα πρέπει, επομένως, να περιλαμβάνουν εργαλεία για την υποστήριξη τέτοιων μορφών επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι σημαντικές για την υλοποίηση διδακτικών και μαθησιακών προσεγγίσεων που εμπνέονται από τον κοινωνικό εποικοδομητισμό (West, Waddoups & Graham, 2007). Βέβαια, υπάρχει και η πιθανότητα, οι φοιτητές να μην αντιλαμβάνονται τη σημασία των εργαλείων διάδρασης στη μάθηση και στη διδασκαλία. Με συνέπεια να συνεχίζουν να θεωρούν τα ΣΔΜ ως ένα απλό, γρήγορο και προσιτό μέσο, για την ενημέρωσή τους και την ανάκτηση εγγράφων από το διδακτικό προσωπικό. Γι αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια, αυτοί οι τύποι συστημάτων έχουν αλλάξει την ονομασία τους από Συστήματα Διαχείρισης Μαθημάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης. Ενσωματώνοντας σε αυτή τη αλλαγή την έννοια, ότι, τέτοιου είδους συστήματα συνδέονται περισσότερο με τη μάθηση, παρά με την αποτελεσματική παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Επομένως, εάν ο στόχος της ενσωμάτωσης των ΣΔΜ στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι η υποστήριξη διαδραστικών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία και τη μάθηση, καθώς και η αποτελεσματική επικοινωνία, τότε, οι φοιτητές θα μπορούσαν να ωφεληθούν από τη παροχή εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης των υπηρεσιών τους, διευκολύνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία (Lonn & Teasley, 2009). Συνοψίζοντας, η εμπειρία στη χρήση των νέων τεχνολογιών αναβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία της εξ αποστάσεως μάθησης βελτιώνοντας τη χρήση των εκπαιδευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούν οι φοιτητές για το συγκεκριμένο ΣΔΜ. ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7 2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Οι μελλοντικές έρευνες μπορούν να ασχοληθούν με την εύρεση και άλλων χαρακτηριστικών ή ικανοτήτων που θα βοηθούσαν τους φοιτητές να αποδεχτούν και να χρησιμοποιήσουν παρόμοια ΣΔΜ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Βιβλιογραφία Βερναδάκη, Ζ., Αντωνίου, Π., Βερναδάκης, Ν., Γιαννούση, Μ., & Κιουμουρτζόγλου, Ε. (2008). Δημιουργία Ερωτηματολογίου για την Αξιολόγηση της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης «E-Class» ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο Υποστήριξης της Παραδοσιακής Διδασκαλίας. Στο Γ. Κώστα (επιμ.), Πρακτικά 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (σελ. 3-10). Κομοτηνή: ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ. Γεωργούλη Κ., Σαμαράκου, Μ., Πρεντάκης, Π., Ζαχαρίου, Π., Καρολίδης Δ., (2006). Πλατφόρμα e-class: Χρήση και αποδοχή από σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας. Στο Δ. Ψύλλος, Β. Δαγδιλέλης (επιμ.), Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα «Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (σελ ). Θεσσαλονίκη. Γεωργούλη Κ., Κοίλιας X., Καντζάβελου I. & Ζαχαρίου P. (2006). Η ηλεκτρονική υποστήριξη της παραδοσιακής διδασκαλίας στο τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας, 3(1), Hong, K., Ridzuan, A. A., and Kuek, M. (2003). Students attitudes toward the use of the Internet for learning: A study at a university in Malaysia. Educational Technology & Society 6(2), Jones, P., Packham, G., Miller, C., and Jones, A. (2004). An initial evaluation of student withdrawals within an e-learning environment: The case of e-college Wales. Electronic Journal on e-learning 2(1), Kennedy, G. E., Judd, T. S., Churchward, A., Gray, K., & Krause, K. L. (2008). First year students experiences with technology: Are they really digital natives? Australasian Journal o f Educational Technology, 24(1), Λεβεντίδης Ι., Ντελοπούλου Χ. & Σιαφάκα Β. (2005). Εμπλουτισμός της Παραδοσιακής Διδασκαλίας Εργαστηριακού Μαθήματος με τη Χρήση της Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης «η-τάξη» του Ε.Κ.Π.Α. Στο Λιοναράκης, Α. (επιμ.), Πρακτικά του 3ου διεθνούς συνεδρίου για την ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, Τόμος Β ' (σελ ). Πάτρα: ΕΑΠ-Προπομπός. Liao, H. L., and Lu, H. P. (2008). The role of experience and innovation characteristics in the adoption and continued use of e-learning websites. Computers & Education 51(4), Lonn, S., and Teasley, S. (2009). Saving time or innovating practice: Investigating perceptions and uses of Learning Management Systems. Computers & Education, 53(3), ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

8 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 132 Malikowski, S. R. (2008). Factors relted to breadth of use in course management systems. Internet and Higher Education, 11(2), McGill, T. J. & Klobas, J. E. (2009). A task-technology fit view of learning management system impact. Computers & Education, 52, Ομάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet (2010). Περιγραφή Πλατφόρμας (Open eclass 2.3). Ανακτήθηκε 3/12/2010, από τη διεύθυνση el.pdf. Tziallas G., Konogeorgos A. & Papanastasiou C., (2005). An e-learning platform for departmental use. Proceedings o f the 2005 WSEAS International Conference on Engineering Education (pp ). Athens. Xie, K., Debacker, T. K., and Ferguson, C. (2006). Extending the traditional classroom through online discussion: The role of student motivation. Journal o f Educational Computing Research 34(1), Weller, M. (2007). Virtual Learning Environments: Using choosing and developing your VLE. London: Routledge. West, R. E., Waddoups, G., & Graham, C. R. (2007). Understanding the experiences of instructors as they adopt a course management system. Educational Technology Research & Development, 55(1), Doi: /s Wood, E., Mueller, J., Willoughby, T., Specht, J., & De Young, T. (2005). Teachers perceptions: Barriers and supports to using technology in the classroom. Education, Communication & Information, 5, ΜΕΡΟΣ Α - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατερίνα Γεωργούλη, Χρήστος Κοίλιας, Ιωάννα Καντζάβελου, Πένη Ζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ*

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915. ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class: ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΧΗ ΑΠΟ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ* Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 915 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ 3. (Α)σύγχρονη τηλεκπαίδευση σε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Προτάσεις - Προοπτικές ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ e-class:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τρισέλιδες Εργασίες που παρουσιάστηκαν κατά το 16 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού CONTENTS Short papers presented during the 16 th International Congress of Physical Education

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 545 Ατομικοί και σχολικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ό λγα Μητσιοπούλου1, Ιωάννα Βεκύρη2

Διαβάστε περισσότερα

4tt h INTERNATIONAL CONFERENCE. ο ΑΝΟΙΚΤΟ. Forms of D emocracy in EdiCATioN: OpEN Access anci D istance EdiCATioN ΠΡΑΚΤΙΚΑ VOLUME ΤΟΜΟΣ

4tt h INTERNATIONAL CONFERENCE. ο ΑΝΟΙΚΤΟ. Forms of D emocracy in EdiCATioN: OpEN Access anci D istance EdiCATioN ΠΡΑΚΤΙΚΑ VOLUME ΤΟΜΟΣ «/ Λ" ' \ / c & ' \ C k Ο J ΚΛΛΙΙΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΙΛΝΕ11Ι Τ1!Μ ΙΟ ΕΛΛΙΙΝΙΚΟ ΛΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞ AIIOJ-TALEUr ΚΚΙΙΛΙΑΕΥΤΙΙΣ ο ΑΝΟΙΚΤΟ Π α ν ε π ιγ τ η μ ιο Κ υ π ρ ο υ 4tt h INTERNATIONAL CONFERENCE IN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146

«I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 . «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είναι το ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση. ΣΤΟΧΟΙ: H διάδοση και η ανάδειξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Ευθυμία Χατζηγεωργίου 1, Μαρία Παπαδοπούλου 2, Δόμνα Κακανά 3 xatzigeorgiou@uth.gr, mariapap@uth.gr, dkakana@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning).

ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). ιερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων των ενηλίκων εκπαιδευοµένων σε πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µε χρήση των ΤΠΕ (e-learning). Survey of the attitudes and perceptions of adult learners through

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού

Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού Δυνατότητες αξιοποίησης του κοινωνικού λογισμικού στην ΑεξΑE Πηνελόπη Μαρκέλλου markel@ceid.upatras.gr Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περίληψη Αντικείμενο της εργασίας είναι να παρουσιάσει τα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία

Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), 117-130, 2011 Κατασκευή και ψυχομετρικός έλεγχος εργαλείου μέτρησης της χρήσης υπολογιστή από εκπαιδευτικούς για διδασκαλία Θωμαΐς Καρτσιώτου 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Academic Staff Development: A case study at the Hellenic Open University Σοφία Θ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ»

«Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Η στάση των μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. σε σχέση με το φύλο και το μαθησιακό τους στυλ» Βασίλειος Νεοφώτιστος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Αξιολόγηση της ζωντανής μετάδοση μαθημάτων μέσω Διαδικτύου (webcasting) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Evaluating lectures webcasted over the Internet at the University of Athens Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 616 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ Καρατζά Μαριάνθη Τράπεζα Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη

Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Μελλοντικές Νηπιαγωγοί και Διαδίκτυο: Αντιλήψεις, Θέσεις και Προοπτικές Αξιοποίησης στη Διδακτική Πράξη Περίληψη Ιωάννης Μπερδούσης berdousis@upatras.gr ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά ως μαθησιακά εργαλεία: απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών

Σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά ως μαθησιακά εργαλεία: απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών Σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά ως μαθησιακά εργαλεία: απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών Νίκλεια Ετεοκλέους, Γαρύφαλλος Αναγνώστου, Συμεών Τσολακίδης pre.en@fit.ac.cy, pre.ag@fit.ac.cy, pre.st@fit.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι χρήσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών

Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι χρήσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι χρήσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών Φ.Σιάμπου 1, Β.Κόμης 2 fsiabou@upatras.gr, komis@upatras.gr 1,2 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Usage assessment of e-learning system in organization

Usage assessment of e-learning system in organization Usage assessment of e-learning system in organization Valsamidis Stavros, Kazanidis Giannis, Petasakis Giannis TEI of Kavala svalsam@teikav.edu.gr, kazanidis@teikav.edu.gr, jpetasakis@hotmail.com Karakos

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ)

Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 4-19, 2014 Απόψεις εκπαιδευομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικής Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας (ΠΑΔ) Αικατερίνη Κασιμάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 821 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Κλεοπάτρα Νικολοπούλου Β/θµια Εκπαίδευση & ΤΕΑΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth.

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth. Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ.

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίσμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Περίληψη «ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΔΒΜΘ.» Σοφός Αλιβίζος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, lsofos@aegean.gr Σωτηρίου Ιωάννα. Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ikomninou@gmail.com

Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Πειραιά, ikomninou@gmail.com Τα online Μαθήματα του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΔΚΕΕ) με τη χρήση της πλατφόρμας moodle: παρουσίαση μιας καλής πρακτικής στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (DISTANCE LEARNING): ΗΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥΕΑΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία με θέμα: Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα