English summary at the end of the Greek text Ζ ΠΡΟΛΖΨΖ ΣΟΤ ΓΔΩΗΣΟΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΔΒΔΕΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "English summary at the end of the Greek text Ζ ΠΡΟΛΖΨΖ ΣΟΤ ΓΔΩΗΣΟΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΔΒΔΕΑ"

Transcript

1 English summary at the end of the Greek text Ζ ΠΡΟΛΖΨΖ ΣΟΤ ΓΔΩΗΣΟΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΔΒΔΕΑ [Από ηα Πρακηικά ηοσ 6 οσ Πανελληνίοσ Γεωγραθικού σνεδρίοσ ηης Δλληνικής Γεωγραθικής Δηαιρίας, Θεζζαλονόικη 2002] Ιφάλλες Ρέλτδος [ην θείκελν απηό παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα επεμεξγαζίαο εξσηεκαηνινγίνπ (ζε δπν κέξε) πνπ δηαλεκήζεθε ζε καζεηέο πνιιώλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο ρώξαο. Κε ην εξσηεκαηνιόγην δεηείηαη λα δνζνύλ απιέο απαληήζεηο ζρεηηθέο κε ην γεσγξαθηθό θαη ηζηνξηθό πεξηβάιινλ κηαο κηθξήο πόιεο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο, ηεο Πξέβεδαο. Βαζηθή ππόζεζε, πνπ επαιεζεύεηαη πιήξσο, απνηειεί ην γεγνλόο όηη νη ιίγεο νη πεξηζζόηεξεο γλώζεηο ησλ παηδηώλ θαζνξίδνληαη ζε βαζκό "ζηξαγγαιηζηηθό" από κεραληζκνύο δεκηνπξγίαο παξαζηάζεσλ πνπ απν-γεσγξαθηθνπνηνύλ θαη απν-ηζηνξηθνπνηνύλ ην γεσγξαθηθό ρώξν θαη πνπ δπζηπρώο ζπληεξνύληαη από ην ζρνιείν. ηα επόκελα κέξε ζα επηρεηξήζνπκε λα απνθηήζνπκε κηα ηδέα γηα ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ηε ζέζε ηεο Πξέβεδαο ζην ράξηε θαη ζην ρώξν θαζώο επίζεο θαη λα πξνζεγγίζνπκε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ απηνί γηα ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο]. Αλτίιευε τες ζέσες τες Πρέβεδας στο τάρτε θαη στολ ειιεληθό τώρο Από δηδαθηηθή θαη γεληθόηεξε εκπεηξία πξνθύπηεη όηη ε Πξέβεδα ζεσξείηαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ αηηηθνύ ιεθαλνπεδίνπ θαη ηεο λνηηόηεξεο Διιάδαο κηα «βόξεηα» πόιε θαη όρη, γηα παξάδεηγκα, κηα «δπηηθή» πόιε. Σν δήηεκα απηό ζειήζακε λα ην κειεηήζνπκε κε ηε ρξήζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ (πνπ δόζεθε ζε 30 καζεηέο θαη καζήηξηεο δύν γπκλαζίσλ θαη ελόο ιπθείνπ ηεο πξσηεύνπζαο 1 ), όπνπ παξαηίζεηαη θαη κηα ζρεηηθή εξώηεζε. Σν εξώηεκα δηαηππώλεηαη σο εμήο: «ηο ηεηραγφληζκέλο ταρηί [βι. Δηθόλα 1] έτοσλ ζεκεηφζεί κε έλα ζεκείο θαη ηο αρτηθό γράκκα ε ζέζε ηες Αζήλας (Α), ηες Ρόδοσ (Ρ), ηοσ Ηραθιείοσ (Η) θαη ηες Θεζζαιολίθες (Θ). Να ζεκεηώζηε κε έλα ζεκείο θαη ηο αρτηθό γράκκα ηες ζέζε ηες Λάρηζας (Λ), ηοσ Βόιοσ (Β), ηες Πρέβεδας (Π) θαη ηες Κέρθσρας (Κ)» [Σε ζέζε ηνπ Βόινπ δελ ηε ζεκεηώλνπκε εδώ νύηε ηε ιάβακε ππόςε ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία]. Όπσο ζα δνύκε ζηηο επόκελεο ζειίδεο, από ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ, πξνέθπςαλ αλακελόκελεο θαηαλνκέο ησλ ζεκείσλ πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο. Δπίζεο επαιεζεύζεθε θαη ε ππόζεζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε Πξέβεδα ζεσξείηαη κηα «βόξεηα» πόιε. ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ρξεζηκνπνηήζακε σο ζπλνπηηθό δείθηε ηνπ απνηειέζκαηνο κόλν ην «κέζο θέληρο βάροσς» θαη όρη θαη ηελ «standard deviational ellipse» 2. Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ κέζνπ θέληξνπ βάξνπο είλαη πξνθαλώο: X c = x i /N θαη Y c = y i /N (i = 1, 2,..., N θαη Λ = ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ) 1 2 Πρόθεηηαη γηα 10 καζεηές 3 ας γσκλαζίοσ, ηοσ Γσκλαζίοσ Αγίοσ Γεκεηρίοσ Αηηηθής (Μπρατακίοσ), 10 καζεηές 2 ας ισθείοσ, ηοσ 8 οσ Λσθείοσ Παηεζίωλ θαη 10 καζεηές 3 ες γσκλαζίοσ, ηοσ Γσκλαζίοσ Καηζαρηαλής. Το ερωηεκαηοιόγηο δόζεθε ηολ Ιαλοσάρηο Βιέπε ζτεηηθά: (1) David Ebdon, Statistics in Geography, Blackwell, 1985, pp

2 Εηθόλα 1. Σν ηεηξαγσληζκέλν ραξηί πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο (ζε ζκίθξπλζε). Θ: Θεζζαινλίθε, Α: Αζήλα, Ρ: Ρόδνο Η: Ζξάθιεην. Έρεη παξαιεηθζεί ε ζέζε ηνπ Βόινπ Εηθόλα 2. Υάξηεο ηεο Διιάδαο. Φαίλνληαη νη ραξηνγξαθεκέλεο ζέζεηο ησλ πόιεσλ Θέξθπξα, Πξέβεδα θαη Ιάξηζα. Θαζώο θαη νη ζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ σο κέζνη όξνη ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ δνζέλησλ ζεκείσλ. Δίλαη θαλεξή ε κεηαηόπηζε ηεο Πξέβεδαο 2

3 Εηθόλα 3. Θαηαλνκή ησλ (27) ζεκείσλ γηα ηε ζέζε ηεο πόιεο ηεο Θέξθπξαο Πην ζπγθεθξηκέλα ε θαηαλνκή ησλ επηιεγέλησλ ζεκείσλ είλαη απηή πνπ δείρλνπλ νη εηθόλεο 3, 4, θαη 5. Καο δίλεηαη ε επθαηξία λα κειεηήζνπκε, πέξα από ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Πξέβεδαο, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ησλ άιισλ δύν πόιεσλ, ώζηε λα θάλνπκε θαη ηηο ζρεηηθέο ζπγθξίζεηο. ηελ αλσηέξσ εηθόλα 3 είλαη θαλεξή ε θαηαλνκή ησλ επηιεγέλησλ ζεκείσλ, όπνπ γίλεηαη αληηιεπηό όηη ηα πεξηζζόηεξα ζεκεία, παξά ηε κεγάιε δηαζπνξά ηνπο, ζπζζσξεύνληαη πάλσ ζε έλα άμνλα Βνξξά-Λόηνπ. Απηό εθθξάδεη ην γεγνλόο όηη ε δεδνκέλε πεξηβάιινπζα κνξθήο νξζνγσλίνπ απνηεινύζε κε ηε δπηηθόηεξε πιεπξά ηεο όξην ηνπ ειιεληθνύ ραξηνγξαθνύκελνπ εδάθνπο άξα πξόδηδε θαη ην γεσγξαθηθό κήθνο ηεο Θέξθπξαο. Κηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη θαη ε εμήο: Κνινλόηη ε Θέξθπξα απνηειεί βνξεηόηαην ζεκείν ηνπ ειιεληθνύ εδάθνπο, ζε ζρέζε κόλν κε ηελ Ήπεηξν, απέλαληη ηεο νπνίαο θείηαη, ηα πεξηζζόηεξα επηιεγέληα ζεκεία ηνπνζεηνύλ ηελ Θέξθπξα ζε πνιύ κεγαιύηεξα γεσγξαθηθά πιάηε. Θαη κάιηζηα βνξεηόηεξα θαη από ηε Θεζζαινλίθε. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα βόξεηα ειιεληθά ζύλνξα, όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Καθεδνλία θαη ηε Θξάθε, ζεσξνύληαη σο θείκελα επί παξαιιήινπ θύθινπ ηεο πδξνγείνπ, νπόηε ε Θέξθπξα σο ζρεηηθά βόξεηα επζπγξακκίδεηαη κε ηε Θεζζαινλίθε πνπ πξάγκαηη είλαη βόξεηα. Δπηπιένλ, ν καθξόζηελνο ραξαθηήξαο ηεο Θέξθπξαο σο λεζηνύ, ζπληειεί ζηελ πξνο Βνξξά κεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ηεο πόιεο ηεο Θέξθπξαο. Δλδηαθέξνπζα είλαη, πάλησο, επίζεο ε παξαηήξεζε όηη, ηειηθά, ην ζεκείν πνπ πξνθύπηεη από ην κέζν όξν ησλ ηεηκεκέλσλ θαη ην κέζν όξν ησλ ηεηαγκέλσλ ζπκπίπηεη ζρεδόλ κε ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Θέξθπξαο. 3

4 Εηθόλα 4. Θαηαλνκή ησλ (26) ζεκείσλ γηα ηε ζέζε ηεο πόιεο ηεο Ιάξηζαο Αλάινγεο επηζεκάλζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη γηα ηελ εηθόλα 4, ζηελ νπνία θαίλνληαη νη ζέζεηο πνπ επηιέγεθαλ γηα ηελ πόιε ηεο Ιάξηζαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό εδώ όηη πνιπάξηζκα ζεκεία πινπνηνύλ κηα επζεία «Αλαηνιή-Γύζε», πνπ θείηαη ιίγν βνξεηόηεξα από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Ιάξηζαο θαη απνηειεί, εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ, θαηά θάπνην ηξόπν, έλα είδνο «βνξείνπ νξίνπ», γηα ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Ιάξηζαο. Ωζηόζν ηα πεξηζζόηεξα ζεκεία θείληαη πην λόηηα από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο ζεζζαιηθήο απηήο πόιεο, πξάγκα πνπ θαλεξώλεη όηη ζεσξείηαη λνηηόηεξε ή πιεζηέζηεξε ζηελ Αζήλα. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί θαη εδώ όηη ε κέζε ηηκή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζέζεσλ ησλ ζεκείσλ δελ απέρεη πνιύ από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Ιάξηζαο ζην ράξηε. Δξρόκελνη ηώξα ζηελ εηθόλα 5, κε ηελ νπνία απνδόζεθαλ ηα ζεκεία πηζαλώλ ζέζεσλ ηεο Πξέβεδαο, επηζεκαίλνπκε πνιπάξηζκεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο δύν άιιεο πόιεηο. 4

5 Εηθόλα 5. Θαηαλνκή ησλ (24) ζεκείσλ γηα ηε ζέζε ηεο πόιεο ηεο Πξέβεδαο Σα πεξηζζόηεξα ζεκεία ηνπνζεηνύληαη βνξεηόηεξα από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Πξέβεδαο. Ζ δηαζπνξά, πνπ δελ ειέγμακε πνζνηηθά, θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Πξέβεδαο κεγαιύηεξε από όζν γηα ηηο άιιεο πόιεηο. Δμάιινπ απάληεζε δίλνπλ 24 από ηνπο ηξηάληα εξσηώκελνπο. Τπάξρεη κηα ηάζε αληηκεηώπηζεο ηεο ζέζεο ηεο πόιεο σο «δπηηθήο», αιιά ππεξληθάηαη από ηηο δύν απνθιίλνπζεο αλαηνιηθόηεξεο ζέζεηο πνπ επέιεμαλ δπν καζεηέο. Ζ ζέζε ηεο πόιεο κεηαθέξεηαη, θαηά κέζν όξν, ζηε ζέζε ηεο επεηξσηηθήο πξσηεύνπζαο, πνπ είλαη ε πόιε ησλ Ησαλλίλσλ. Ζ ζέζε ηεο πόιεο εθδηώθεηαη από ηε ζάιαζζα, ζηελ νπνία αληηθεηκεληθά θαη ςπρνινγηθά (γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο) αλήθεη. Σειηθά, όπσο παξαηεξνύκε θαη από ην ράξηε ηεο εηθόλαο 2, ε Πξέβεδα, ελώ είλαη λνηηόηεξε θαη από ηελ Θέξθπξα θαη από ηε Ιάξηζα ηνπνζεηείηαη ζηε βνξεηόηεξε ζέζε. Κηα ζύληνκε εξκελεία ησλ αλσηέξσ κπνξεί λα είλαη ε εμήο ή, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη θαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Ζ Πξέβεδα (1) είλαη ζρεηηθά κηθξή πόιε θαη ζπλεπώο είλαη ιηγόηεξν γλσζηή από όζν ε Θέξθπξα θαη ε Ιάξηζα θαη (2) δελ έρεη ραξηνγξαθηθά ζεκεία ζηήξημεο όπσο ε Θέξθπξα πξνο Γπζκάο θαη ε Ιάξηζα ζην άμνλα Αζήλα-Θεζζαινλίθε. Απηό δηθαηνινγεί ηελ, ελδερόκελε, κεγαιύηεξε δηαζπνξά ησλ ζεκείσλ ησλ επηινγώλ ησλ καζεηώλ θαη κάιηζηα ηελ θαζηζηά αλακελόκελε. Δμεγεί επίζεο ην γεγνλόο όηη απαληήζεηο δόζεθαλ κόλν από 24 κόλν καζεηέο, ελώ είρακε 26 γηα ηε Ιάξηζα θαη 27 γηα ηελ Θέξθπξα. Ζ Πξέβεδα, γηα ηνπο μέλνπο, «είλαη κηα πόιε ηεο Ζπείξνπ». Κνινλόηη δελ κνηξάδεηαη κε ηηο άιιεο πεξηνρέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ζπείξνπ (όπσο ν νξεηλόο θαη ν βόξεηνο ραξαθηήξαο), ηνπνζεηείηαη πεξηζζόηεξν ζηε «γεληθή» ζέζε ηεο Ζπείξνπ παξά ζε κηα «εηδηθή» ζέζε ηεο 5

6 Πξέβεδαο. Ζ «γεληθή» ζέζε ηεο Ζπείξνπ πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε θαη ηελ έλλνηα «κεγάιε απόζηαζε» από ηελ Αζήλα. Αθόκα, αλ ιεθζεί ππόςε όηη πνιιέο θνξέο ε Ήπεηξνο, σο έλλνηα, ηαπηίδεηαη κε ηελ πξσηεύνπζά ηεο, δειαδή ηελ πόιε ησλ Ησαλλίλσλ, εμεγείηαη θαη ε ηάζε ησλ καζεηώλ λα ηνπνζεηήζνπλ θαη ηελ Πξέβεδα βνξεηόηεξα. Θαη, κάιηζηα, θαηά κέζν όξν, ζηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ Ησαλλίλσλ. Η Πρέβεδα φς βόρεηα πόιε - Σίλος «Βορρά»; Γελ ζεσξήζακε ζθόπηκν λα επηκείλνπκε ζηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ «βόξεηνπ ραξαθηήξα» πνπ ρξεζηκνπνηήζακε έσο εδώ. Ωζηόζν ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε κηα ζέζε. Γηα κηα κεζνγεηαθή ρώξα, όπσο ε Διιάδα, ε έλλνηα ηνπ «βόξεηνπ ραξαθηήξα» εθηόο από ην ζρεηηθό γεσγξαθηθό-ραξηνγξαθηθό πεξηερόκελν έρεη θαη θάπνην απόιπην πεξηερόκελν. Απηό ζπλδέεηαη, θαηά ηε γλώκε καο, (1) κε ην επεηξσηηθό θιίκα ησλ πεξηνρώλ πνπ είλαη απνκαθξπζκέλεο από ηηο αθηέο θαη ηε ζάιαζζα, (2) κε ηηο ρακειόηεξεο κέζεο εηήζηεο ζεξκνθξαζίεο, (3) κε ηηο κεγαιύηεξεο βξνρνπηώζεηο θαη, ςπρνινγηθά, (4) κε ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο από ηελ Αζήλα κε θαηεύζπλζε «πξνο ηα πάλσ» θαη (5) κε ηε ζέζε ζε ζρέζε κε ηα ρεξζαία ζύλνξα. Ζ Πξέβεδα παξνπζηάδεη γεληθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά (3) θαη (4), όρη όκσο ηα (1) θαη (2). Δμάιινπ, ζρεηηθά κε ην ζηνηρείν (5), ε Πξέβεδα, σο πόιε ηεο Ζπείξνπ, κεηέρεη ζην «γεσπνιηηηθό Βνξξά» πνπ ζπγθξνηνύλ ηα ζύλνξα, όπσο κάιηζηα έγηλε απηόο αηζζεηόο ζηηο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο. Απηόο ν «γεσπνιηηηθόο Βνξξάο» ζπλδέζεθε θαηά εληαίν ηξόπν ειιεληθά ζύλνξα κε Αιβαλία, Γηνπγθνζιαβία θαη Βνπιγαξία κε ηελ αληηπαξάζεζε ηεο Γύζεο κε ηνλ αλαηνιηθό ζπλαζπηζκό. Αο ζεκεηώζνπκε όηη ε ηόζν δηαδεδνκέλε, ηα ηειεπηαία ρξόληα, έλλνηα ηεο «Βνξείνπ Ζπείξνπ», γηα κεξηθά εδάθε θαη γηα ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό ηεο (Λόηηαο) Αιβαλίαο, θέξλεη ιεθηηθά θνληά Βορρά θαη Ήπεηρο. Οπσζδήπνηε, έζησ θαη αθαζόξηζηε ή αηειώο θαζνξηζκέλε, ε έλλνηα ηνπ «ειιεληθνύ Βνξξά» είλαη αλακθηζβήηεηα ππαξθηή θαη, κάιηζηα, όρη κόλν γηα ηε Καθεδνλία θαη ηε Θξάθε, πνπ σο πεξηθέξεηεο βξέζεθαλ ζηηο αιιεινδηάδνρεο κνξθέο ηνπ ηίηινπ «Τποσργείο Μαθεδολίας- Θράθες» πνπ πξώηα ήηαλ «Τποσργείο Βορείοσ Ειιάδος». Έδξα ηνπ είλαη ε Θεζζαινλίθε, εθεί όπνπ εθδίδεηαη θαη ε εθεκεξίδα «Ειιεληθός Βορράς». Πξνζεγγίδνληαο ην έξγν ηνπ ινγνηέρλε Γεκήηξε Υαηδή ν θξηηηθόο Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ δελ δπζθνιεύεηαη λα γξάςεη γηα ην ρώξν ησλ Ησαλλίλσλ όπνπ, σο γλσζηό, ηνπνζεηείηαη ε δξάζε ησλ εξώσλ ζην «Σέιος ηες κηθρής κας πόιες» όηη «ηα [δηεγήκαηα] θηλούληαη [...] γύρφ από [...] ηε ζθελή κηας κηθρής επαρτηαθής πόιες ηοσ ειιεληθού Βορρά 3». Σειεπηαίν: Σν ζέκα ηνπ «ειιεληθνύ Βνξξά» έρεη πάληα θάπνηα ηδηαηηεξόηεηα πνπ απερεί θαη ε ηδηαίηεξε θαζαξεπνπζηάληθε γξακκαηηθή θιίζε ζηελ νπνία θαίλεηαη όηη αλήθεη ε έθθξαζε «Βνξείνπ Διιάδνο» θαη όρη «Βόξεηαο Διιάδαο». αλ λα πξόθεηηαη γηα βεβήισζε αλ ε θαλνληθή θιίζε εθαξκνζηεί θαη ζηνλ ειιεληθό Βνξξά Αλτίιευε τες ηστορίας τες Πρέβεδας θαη τες περηοτής τες Θα επηρεηξήζνπκε ζην κέξνο απηό λα πξνζεγγίζνπκε ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη έιιελεο καζεηέο γηα ηνλ ηζηνξηθό ρώξν ηεο Πξέβεδαο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο. ε 419 καζεηέο δηαθόξσλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο ρώξαο (1996) δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιόγην ζην νπνίν πεξηιακβαλόηαλ θαη κηα εξώηεζε ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ. Ζ εξώηεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην κέξνο ηεο πνπ αθνξά ην δήηεκά καο έρεη σο εμήο: «ηε θσηνγξαθία (Δηθόλα 6) εηθνλίδνληαη νη βξάρνη από όπνπ έπεζαλ νη νπιηώηηζζεο θαη ην ζρεηηθό κλεκείν. 3 Βαγγέιες Χαηδεβαζηιείοσ, Η θοηλωληθή ησποιογία ελός ορθηζκέλοσ ρεαιηζηή, ζηελ Ελεςθεποηςπία/Βιβλιοθήκη, 17 Μαρηίοσ 2000, ζει

7 Εηθόλα 6. Σν κλεκείν ησλ νπιησηηζζώλ ζην βξάρν ηνπ Εαιόγγνπ 1) Γξάςηε πώο ιέγεηαη ην κέξνο πνπ εηθνλίδεηαη: [Εάινγγν] 2) ε πνηα πεξηνρή βξίζθεηαη ην κλεκείν; Βάιηε έλα ζηαπξό κπξνζηά από απηό πνπ λνκίδεηε ζσζηό: [2.1.] Βόξεηνο Ήπεηξνο [2.2.] Λνκόο Ησαλλίλσλ [2.3.] Λνκόο Πξέβεδαο [2.4.] Πεξηνρή Κεζνινγγίνπ». [Έρνπκε ππνδείμεη ηηο αλακελόκελεο ζσζηέο απαληήζεηο]. Από ηνπο καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλακελόηαλ λα ζπκεζνύλ από ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηα εμήο: Σν 1803, κεηά από ζπλζήθε κε ηνλ Αιή Παζά ησλ Ησαλλίλσλ, νη νπιηώηεο εγθαηέιεηπαλ ην ηζηνξηθό ρσξηό ηνπο νύιη. Κία από ηηο νκάδεο θαηεπζπλόηαλ πξνο ηελ Πάξγα, (πόιε ηνπ ζεκεξηλνύ Λνκνύ Πξέβέδαο θαη γλσζηό ζέξεηξν) ηελ νπνία θαηείραλ νη Ρώζνη. ηελ πεξηνρή ηνπ Εαιόγγνπ, ζε απόζηαζε δέθα ρηιηνκέηξσλ από Πξέβεδα, όπνπ ε νκάδα παξέκεηλε γηα λα αλαπαπζεί, ππέζηε επίζεζε από ζηξαηησηηθή κνλάδα ηνπ Αιή Παζά. Θαηά ηελ παξάδνζε 57 γπλαίθεο νη νπνίεο δελ επηζπκνύζαλ λα αηρκαισηηζηνύλ από ηνπο δηώθηεο ηνπο, δείρλνληαο κεγάιν ζάξξνο, πξνηίκεζαλ λα πέζνπλ ρνξεύνληαο, ε κία κεηά ηελ άιιε, ζην εηθνληδόκελν βάξαζξν. Ο γιύπηεο Γηώξγνο Ενγγνιόπνπινο απέδσζε ηε ζθελή ηνπ πεξίθεκνπ «Υνξνύ ηνπ Εαιόγγνπ», κε ην ζύκπιεγκα ησλ γπλαηθώλ πνπ παξηζηά ην κλεκείν, θαη κε κνξθέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό όγθν αλάινγα κε ηελ εγγύηεηα από ην ρείινο ηνπ γθξεκνύ. 7

8 Εηθόλα 7. Απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ Εαιόγγνπ θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη Δίλαη ελδερόκελν όηη ν κέζνο καζεηήο πνπ έρεη πξνθαλώο μεράζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο (Εάινγγν-Πξέβεδα), κπνξεί λα θάλεη ζύγρπζε κε άιια ηνπσλύκηα. Θάηη ηέηνην είλαη, κάιηζηα, ηδηαίηεξα πηζαλό εάλ (1) ηνπ πξνηαζνύλ ηα άιια ηνπσλύκηα σο πηζαλέο απαληήζεηο, (2) εάλ απηά είλαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά θαη (3) εάλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο δελ δίλεηαη ε απαξαίηεηε πξνζνρή ζηηο γεσγξαθηθέο πηπρέο. Θαηά ηελ εθπόλεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξώηεζεο «1)», ζεσξήζακε όηη ην ηνπσλύκην ηνπ Εαιόγγνπ είλαη αξθεηά γλσζηό θαη δελ ζειήζακε λα παξεκβάινπκε πεξηζζόηεξεο πηζαλέο απαληήζεηο, θαζηζηώληαο ην «εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο». Άιισζηε ε θπζηνινγηθή ζρέζε ελόο αηόκνπ κε έλα ηνπσλύκην δελ είλαη ζρέζε «πνιιαπιήο επηινγήο», όπσο γίλεηαη ζηηο κνληέξλεο εμεηάζεηο, αιιά κάιινλ ζρέζε θαη επζείαλ αλάθιεζεο από κλήκεο. Σε δεύηεξε εξώηεζε, «2)», όπνπ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηρζεί ην όλνκα κηαο κηθξήο πόιεο, ηεο Πξέβεδαο, από ηελ νπνία ιακβάλεη ην όλνκά ηνπ ν Λνκόο Πξέβεδαο, ρξεηάζηεθε λα ζέζνπκε ζε δνθηκαζία ην ζσζηό, πνπ είλαη «Πξέβεδα/Λνκόο Πξέβεδαο» κε ηε βνήζεηα εμίζνπ πηζαλώλ απαληήζεσλ. Οη ηξεηο ππόινηπεο απαληήζεηο πνπ παξέρνληαη σο πηζαλέο, έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: (1) Ζ Βόξεηνο Ήπεηξνο, πνπ είλαη γεσγξαθηθά ε Λόηηα Αιβαλία, ζπλδέεηαη ινγηθά κε ηνλ «Σνπξθαιβαλό» Αιή Παζά. Δμάιινπ σο ρώξνο ειιεληθνύ αιπηξσηηζκνύ έρεη πηζαλόηεηεο λα ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξηθή ζπζία ησλ νπιησηηζζώλ. (2) Ο Λνκόο Ησαλλίλσλ, πνπ απνηειεί κηα γεσγξαθηθή ιέμε-θιεηδί γηα ηελ Ήπεηξν, κνινλόηη δελ έρεη ηδηαίηεξε ηζηνξηθή πξνβνιή ζηα ζρνιηθά βηβιία, απνηειεί γεληθή παξαπνκπή γηα ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ επνρή εθείλε. Ήηαλ, εμάιινπ, ε έδξα ηνπ Αιή Παζά. (3) Σέινο, ε εθδνρή ηεο «Πεξηνρήο ηνπ Κεζνινγγίνπ», ε νπνία ζθνπίκσο δελ αλαθέξζεθε σο «Λνκόο Αηησιναθαξλαλίαο» πνπ ζα εμαθάληδε ην ηνπσλύκην «Κεζνιόγγη», εθθξάδεη πξνθαλώο κηα ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία, ζην ζπκβνιηθό επίπεδν ηνπ «εξσηθνύ». Δίλαη ελδερόκελν γηα έλαλ εξσηζκό λα έρεη ιάβεη ρώξα ζηελ πεξηνρή ηεο εξσηθήο πόιεο ηνπ Κεζνινγγίνπ. Δδώ ζειήζακε, πξάγκαηη, λα επαιεζεύζνπκε κηα ππόζεζή καο ζύκθσλα κε ηελ νπνία «έλας ηόπος ερφηθός λα κπορεί λα θρύυεη έλαλ άιιο». Όταλ έλας ερφηθός τόπος θρύβεη έλαλ άιιολ Αο πεξάζνπκε ηώξα ζε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ απαληήζεσλ. Όπσο παξαηεξνύκε ζηελ εηθόλα 7 όπνπ απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ Εαιόγγνπ θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη, κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: 8

9 1) ηελ πξώηε θαηεγνξία (Η) αλήθνπλ νη εξσηώκελνη νη νπνίνη έθξηλαλ όηη ην κέξνο πνπ εηθνλίδεηαη, από όπνπ έπεζαλ νη νπιηώηηζζεο θαη όπνπ αλεγέξζεθε ην κλεκείν είλαη ηνπ νύιη. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο νκάδεο -ΛΠ, -ΛΗ, -ΚΔ θαη -ΒΖ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ θαηά ηε γλώκε ησλ εξσηώκελσλ βξίζθεηαη ην κλεκείν. Οη καζεηέο απηνί αγλννύλ ην Εάινγγν θαη εθηηκνύλ, θαηά πιεηνςεθία, όηη ην νύιη αλήθεη ζηελ «πεξηνρή ηνπ Κεζνινγγίνπ» θαη νπσζδήπνηε όρη ζηελ πεξηνρή ηεο Πξέβεδαο. Ζ εθδνρή ηεο Πξέβεδαο (9 απαληήζεηο) είλαη θη εδώ όπσο, άιισζηε, θαη ζηηο επόκελεο πεξηπηώζεηο ε ιηγόηεξν δεκνθηιήο. 2) ηε δεύηεξε θαηεγνξία (ΗΗ) αλήθνπλ απηνί πνπ ζεσξνύλ όηη νη βξάρνη ηνπ Εαιόγγνπ απνηεινύλ ζηνηρείν ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Κεζνινγγίνπ, νπόηε πξνθαλώο εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κεζνινγγίνπ (απάληεζε Κ-ΚΔ). Υαξαθηεξηζηηθό γηα ηελ θαηεγνξία απηή είλαη ην γεγνλόο όηη ζηηο απαληήζεηο δελ ππάξρνπλ άιιεο πεξηνρέο πνπ λα ζεσξνύληαη όηη ζπγθεληξώλνπλ θαη ηα δύν ραξαθηεξηζηηθά «ηόπνπ/πεξηνρήο» όπνπ έιαβε ρώξα ην ζξπινύκελν γεγνλόο. 3) ηελ ηξίηε θαηεγνξία (ΗΗΗ) αλήθνπλ νη εξσηώκελνη νη νπνίνη γλώξηδαλ ην Εάινγγν σο κέξνο όπνπ έιαβε ρώξα ην ζξπινύκελν γεγνλόο. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο ηέζζεξηο νκάδεο Ε-ΛΠ, Ε-ΛΗ, Ε-ΚΔ θαη Ε-ΒΖ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο (θαη ηεο Αιβαλίαο) ζηελ νπνία νη εξσηώκελνη εληάζζνπλ ην Εάινγγν. Θαη ζηελ θαηεγνξία απηή ε νκάδα ηνπ Κεζνινγγίνπ είλαη ε πνιπαξηζκόηεξε. Ζ νκάδα ηεο Πξέβεδαο πεξηιακβάλεη κόλν 37 άηνκα δειαδή 8,43% ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο θαη απνηειεί ην κηθξό ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ πνπ γλσξίδνπλ ην όλνκα ηνπ ηόπνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην κλεκείν θαζώο θαη ην όλνκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία απηό πξαγκαηηθά βξίζθεηαη. 4) Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε ηέηαξηε θαηεγνξία απαληήζεσλ. Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο Ø-ΛΠ Ø-ΛΗ Ø-ΚΔ θαη Ø-ΒΖ. Σα αληίζηνηρα άηνκα δελ αλαθέξνπλ θαλέλα (Ø) ηνπσλύκην πνπ λα αληηζηνηρεί ζηνλ ηόπν ηνπ κλεκείνπ. Ωζηόζν 1) κε αξθεηή βεβαηόηεηα (47 ζηνπο 74) πξνβάιιεηαη ην Κεζνιόγγη σο πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθεη ην άγλσζην κλεκείν, 2) κε κηθξόηεξε βεβαηόηεηα αλαθέξνληαη ηα Ησάλληλα (18 ζηνπο 74) θαη, ηέινο, 3) από 9 άηνκα αλαθέξεηαη θαη ε Βόξεηνο Ήπεηξνο. Ζ πξαγκαηηθή απάληεζε πνπ είλαη ε Πξέβεδα, γηα ην άγλσζην -έζησ- κλεκείν, δελ ηηκάηαη κε θακία απάληεζε! Ζ αιεζηλή γλώζε εμαηξείηαη σο απάληεζε. ην ζύλνιό ηνπ, ην δήηεκα κε ην νπνίν θαηαπηαλόκαζηε εδώ επηδέρεηαη πνιιέο πξνζεγγίζεηο. Κία πάλησο από ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη βέβαην όηη δελ είλαη εθείλε ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη εξσηώκελνη ζα κπνξνύζαλ λα επηθξηζνύλ γηα έιιεηκκα γλώζεσλ ηζηνξίαογεσγξαθίαο. Όπσο παξαηεξνύκε, νη απαληήζεηο έρνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπκκεηξία: ε θάζε κία από ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, πξώην έξρεηαη πάληα ην Κεζνιόγγη κε ηηο πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο, ζηε δεύηεξε ζέζε έξρνληαη πάληα ηα Ησάλληλα, ζηελ ηξίηε ζέζε ε Βόξεηνο Ήπεηξνο (ζηηο δπν πεξηπηώζεηο), θαη ηέηαξηε (ζηηο δπν πεξηπηώζεηο) έξρεηαη ε ζσζηή απάληεζε, πνπ ζπκπησκαηηθά εδώ ήηαλ ην ηνπσλύκην ηεο κηθξήο πόιεο Πξέβεδαο. Ζ θαηάηαμε έρεη έλα ζαθέο πεξηερόκελν. Αο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, ηηο ζσζηέο σο πξνο ην Εάινγγν εξσηήζεηο (Z-ΛΠ, Z-ΛΗ, Z-MΔ θαη Z-ΒΖ ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο). Γεθάδεο παηδηά, ηα κηζά, γλσξίδνπλ ην κέξνο όπνπ ζπζηάζηεθαλ νη νπιηώηηζζεο. Σν πιαίζην όκσο κέζα ζην νπνίν δηδάρηεθαλ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ή άθνπζαλ γη απηό δελ ηνπο επέηξεςε λα ην ζπλδέζνπλ κε ην ρώξν αιιά κε άιια δεηήκαηα. Απηά είλαη, κε γεσκεηξηθή αθξίβεηα: (1) ε εξσηθή ηδενινγία θαη νη ρσξηθέο αηζζεηνπνηήζεηο ηεο (Κεζνιόγγη), (2) ε κεγάιε ή ε θεληξηθή πόιε (Ησάλληλα), θαη (3) ν γεσπνιηηηθά ηδηάδσλ ρώξνο ηεο Λόηηαο Αιβαλίαο. Δίλαη πηζαλό όηη κηα αλαιπηηθόηεξε ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή εμέηαζε ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ πόιεσλ ηεο Διιάδαο πνπ ζα γηλόηαλ ζε κεγαιύηεξεο ηάμεηο, δελ ζα άθελε ηόζν εθηεζεηκέλα ηα παηδηά, νύηε θαη ηηο κηθξόηεξεο πόιεηο, όηαλ πξόθεηηαη γηα εξσηεκαηνιόγηα ηνπ ηύπνπ απηνύ. Σν όιν δήηεκα καο νδεγεί λα πηζηέςνπκε όηη νξηαθά βξηζθόκαζηε απέλαληη ζε ζπλζήθεο κηαο δηαηαξαρήο ησλ πλεπκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη, γηα παξάδεηγκα, από ηνπο εηδηθνύο ηεο κειέηεο ηεο παηδαγσγηθήο ησλ θπιεηηθώλ ζρέζεσλ. Δίλαη γλσζηό όηη ζε κηα πεξίπησζε, νη καζεηέο πνπ 9

10 έιαβαλ κέξνο ζε έλα πείξακα ςπρνινγίαο απάληεζαλ όηη ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο ελόο ηεκπέιηθνπ θηλεδόπνπινπ πνπ ην έιεγαλ Αιαληίλ ήηαλ καύξν, επεηδή αθξηβώο δελ ήηαλ εξγαηηθό παηδί. Δμάιινπ, ζε κηα άιιε πεξίπησζε πξόθεηηαη γηα ην πεξίθεκν πείξακα ησλ Allport θαη Postman ην άηνκν πνπ θξαηνύζε ην κεγάιν αλνηρηό μπξάθη θνπξείνπ (εηθόλα 8) κπξνζηά ζε αλύπνπηνπο θαζηζκέλνπο αλζξώπνπο ζεσξήζεθε όηη ήηαλ ν καύξνο ηεο ζθελήο επεηδή έθαλε θάηη θαθό. Ωζηόζν ε θσηνγξαθία απεηθόληδε έλαλ ιεπθό! 4. Εηθόλα 8. Όηαλ έγηλε πεξηγξαθή ηεο ζθελήο πνπ απεηθνλίδεηαη εδώ, εθ κέξνπο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ πεηξάκαηνο ησλ Allport θαη Postman, αλαθέξζεθε όηη ην άηνκν πνπ θξαηνύζε ην κεγάιν αλνηρηό μπξάθη θνπξείνπ ήηαλ ν καύξνο θαη όρη ν ιεπθόο Κηα άιιε παξαηήξεζε πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλεη θαη γηα ην ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ ζπληάρζεθαλ νη δύν εξσηήζεηο. Ζ αζπκκεηξία πνπ εηζήρζε κε ηε δηαηύπσζε «Περηοτή ηοσ Μεζοιογγίοσ», αλαγλσξίδνπκε όηη πόισζε ζε θάπνην βαζκό ηηο απαληήζεηο θαηεπζύλνληάο ηηο πξνο ηελ αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθή γεσ-ηζηνξηθή έλλνηα πνπ απνηειεί ην Κεζνιόγγη. Δίλαη βέβαην όηη έλα αλνηρηό ζέκα «ηύπνπ δνθηκίνπ» ζην νπνίν ζα ρξεηαδόηαλ λα αλαπηπρζεί ην ζρεηηθό δήηεκα δελ ζα πόισλε κε ηνλ ηξόπν απηό ηηο απαληήζεηο. Αλαθεξόκαζηε ζην δήηεκα ηεο κνξθήο ηνπ εξσηήκαηνο επεηδή είλαη πξόζθαηε ( ) ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ε γεληθεπκέλε εηζαγσγή ησλ αληηθεηκεληθώλ κνξθώλ εμέηαζεο κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ηαίξηαζκα όκνησλ ελλνηώλ θ.ιπ. Σειηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη κηα κηθξή πόιε ζαλ ηελ Πξέβεδα θαζώο θαη ε πεξηνρή ηεο κπνξνύλ λα έρνπλ ηζηνξία αιιά δελ είλαη βέβαην όηη νη δηδαθηηθέο ηαμηλνκήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αλάδεημή ηεο. Ό δξόκνο κέλεη αλνηρηόο γηα κηα πνιπθιαδηθή γεσγξαθία ηεο πόιεο. Δίλαη, ελ πξνθεηκέλσ, ζαθείο νη ζέζεηο ηεο Καξίαο Βατλά: «Οκοιογοσκέλφς δελ επαρθεί ε δηαπραγκάηεσζε ηοσ ζέκαηος «πόιε» κολάτα από ηελ ασζηερά ηζηορηθή ζθοπηά. Η θοηλφληθή, ε οηθολοκηθή, αιιά θαη ε γεφγραθηθή προοπηηθή ζσκβάιιοσλ ζηε δηακόρθφζε κηας θαηά ηο δσλαηόλ πιερέζηερες εηθόλας ηες πόιες 5». Σειεπηαίν: Σν Μεζοιόγγη γξάθεηαη πάληα θαη ρσξίο εμαίξεζε κε ηελ απόιπηα ειιεληθή θαη εμεπγεληζκέλε γξαθή γγ πνπ απνδίδεη ηνλ θζόγγν /g/ ελώ ην Ζάιογγο απνδίδεηαη ζπρλόηαηα κε γθ 6, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ κεηαγξαθή ησλ μέλσλ ιέμεσλ. Ο λένο Γήκνο Εαιόγγνπ, ζην Λνκό Πξέβεδαο, ρξεζηκνπνηεί ηε γξαθή κε γγ Βι. Michael Bantou, Sociologie des relations raciales, Payot, Paris, 1971, p.321 θαη J. Mathieu [Collection dirigée par:], Initiation aux faits économiques et sociaux, Fernand Nathen, 1969, t. II, p. 78, 80 Μαρία Βαϊλά, Θεωπηηικό πλαίζιο διδακηικήρ ηηρ ηοπικήρ ιζηοπίαρ για ηον εικοζηό ππώηο αιώνα, Gutenberg, 1997, ζει. 98 Βι. Γηώργοσ Μπακπηληώηε, Λεξικό ηηρ Νεαρ Ελληνικήρ Γλώζζαρ,

11 σκπεράσκατα Πξνζεγγίζακε εδώ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ γηα (1) ηε ζέζε ηεο Πξέβεδαο ζην ράξηε θαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν θαη (2) ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Πξέβεδαο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο. Δληάμακε ην δήηεκα ζε έλα πιαίζην πνπ θάζε θνξά πεξηιάκβαλε θαη άιιεο γλσζηόηεξεο θαη κεγαιύηεξεο πόιεηο, πξάγκα πνπ καο επέηξεςε λα έρνπκε κηα ζρεηηθή θαη όρη απόιπηε εηθόλα. Ωζηόζν απηό δελ καο εκπόδηζε λα αληηιεθζνύκε όηη ε γλώζε ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πόιε ηεο Πξέβεδαο είλαη πεξηνξηζκέλε. Θπξίσο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ε Πξέβεδα γίλεηαη αληηιεπηή σο κία έλλνηα, πνπ είλαη αλεμάξηεηε από ην γεσγξαθηθό πεξηερόκελό ηεο Πξέβεδαο σο πόιεο, πεξηνρήο θαη παξειζόληνο. Πνηθίινη κεραληζκνί, πνπ ην ρνιείν δελ θαίλεηαη ηθαλό λα θαηαπνιεκήζεη αλ κάιηζηα δελ ηνπο ζπληεξεί αιινηώλνπλ ζην πλεύκα ησλ καζεηώλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα ρώξνπο θαη επνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ειιεληθέο πόιεηο. Δίλαη βέβαην όηη αλάινγα πξάγκαηα ζα ζπκβαίλνπλ θαη γηα ηελ αληίιεςε πνιιώλ άιισλ ειιεληθώλ θαη μέλσλ πόιεσλ. Πξέπεη ηδηαίηεξα, κάιηζηα, λα ππνγξακκηζηεί όηη ηα άιια καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε Ηζηνξία, ε νπνία ππνηίζεηαη όηη αλαγθαζηηθά ηνπνζεηεί ζην ρώξν ην ηζηνξηνγξαθηθό ηεο πεξηερόκελν ην νπνίν δηδάζθεη, όρη κόλν δελ δηδάζθεη κε αθξίβεηα γηα ην ρώξν, αιιά αληίζεηα δηαζηξεβιώλεη ηελ αληίιεςε γη απηόλ. Θαηά ηελ έλλνηα απηή, είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γεσγξαθίαο κέζα ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 11

12 Ioannis Rentzos Perception of the Geohistorical Environment of Small Towns - Examples from Preveza Certain small Greek towns, particularly those involved at a later stage (in the twentieth century) in the formation of the new Greek State have less 'history' than those which attained independence during the first wave of the revolution of In addition, the names of these towns have come to acquire, rightly or wrongly, certain geographical and historical connotations. Preveza, which is situated on the western mainland, is a case in point. The study sets out to establish whether, in the minds of schoolchildren, Preveza has a history of heroic deeds and is situated to the west or the north of the country. This study, which is divided into two parts, seeks to analyse the impressions of pupils at lower secondary schools (12-14) and upper secondary schools (15-17) regarding Greek geography and history. Firstly, about 30 pupils in the Athens area were asked to locate Corfu, Larissa and Preveza on a map already indicating the positions of Athens, Thessaloniki, Heraklion and Rhodes. Preveza proved much harder to locate correctly than either Corfu or Larissa. Secondly, 419 pupils from several upper and lower secondary schools were asked to identify, name and locate the Zalogos monument situated about 20 kilometres north of Preveza in the Department of Preveza. Given the choice of several possible locations (departments of Ioannina and Preveza and the regions of Messolonghi and Northern Epirus (southern Albania) ), few were able to complete the task correctly, most of them associating it with Messolonghi, which is famous for its heroes. Hence, while the teaching of history and geography, seeks to cultivate in pupils a (very exaggerated) sense of pride in their country and in its heroism, it may, in certain cases, also result in a degree of confusion and inaccuracy with regard to the facts. 12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON.

AND NUMERICAL MAGNITUDE COMPARISON. CHILD DEVELOPMENT,NOVEMBER/DECEMBER 2007, VOLUME 78, NUMBER 6, PAGES 1723-1743 IS 27 A BIG NUMBER? CORRELATIONAL AND CAUSAL CONNECTIONS AMONG NUMERICAL CATEGORIZATION, NUMBER LINE ESTIMATION, AND NUMERICAL

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα