English summary at the end of the Greek text Ζ ΠΡΟΛΖΨΖ ΣΟΤ ΓΔΩΗΣΟΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΔΒΔΕΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "English summary at the end of the Greek text Ζ ΠΡΟΛΖΨΖ ΣΟΤ ΓΔΩΗΣΟΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΔΒΔΕΑ"

Transcript

1 English summary at the end of the Greek text Ζ ΠΡΟΛΖΨΖ ΣΟΤ ΓΔΩΗΣΟΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΔΒΔΕΑ [Από ηα Πρακηικά ηοσ 6 οσ Πανελληνίοσ Γεωγραθικού σνεδρίοσ ηης Δλληνικής Γεωγραθικής Δηαιρίας, Θεζζαλονόικη 2002] Ιφάλλες Ρέλτδος [ην θείκελν απηό παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα επεμεξγαζίαο εξσηεκαηνινγίνπ (ζε δπν κέξε) πνπ δηαλεκήζεθε ζε καζεηέο πνιιώλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο ρώξαο. Κε ην εξσηεκαηνιόγην δεηείηαη λα δνζνύλ απιέο απαληήζεηο ζρεηηθέο κε ην γεσγξαθηθό θαη ηζηνξηθό πεξηβάιινλ κηαο κηθξήο πόιεο ηεο ειιεληθήο πεξηθέξεηαο, ηεο Πξέβεδαο. Βαζηθή ππόζεζε, πνπ επαιεζεύεηαη πιήξσο, απνηειεί ην γεγνλόο όηη νη ιίγεο νη πεξηζζόηεξεο γλώζεηο ησλ παηδηώλ θαζνξίδνληαη ζε βαζκό "ζηξαγγαιηζηηθό" από κεραληζκνύο δεκηνπξγίαο παξαζηάζεσλ πνπ απν-γεσγξαθηθνπνηνύλ θαη απν-ηζηνξηθνπνηνύλ ην γεσγξαθηθό ρώξν θαη πνπ δπζηπρώο ζπληεξνύληαη από ην ζρνιείν. ηα επόκελα κέξε ζα επηρεηξήζνπκε λα απνθηήζνπκε κηα ηδέα γηα ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γηα ηε ζέζε ηεο Πξέβεδαο ζην ράξηε θαη ζην ρώξν θαζώο επίζεο θαη λα πξνζεγγίζνπκε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ απηνί γηα ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία ηεο πεξηνρήο]. Αλτίιευε τες ζέσες τες Πρέβεδας στο τάρτε θαη στολ ειιεληθό τώρο Από δηδαθηηθή θαη γεληθόηεξε εκπεηξία πξνθύπηεη όηη ε Πξέβεδα ζεσξείηαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ αηηηθνύ ιεθαλνπεδίνπ θαη ηεο λνηηόηεξεο Διιάδαο κηα «βόξεηα» πόιε θαη όρη, γηα παξάδεηγκα, κηα «δπηηθή» πόιε. Σν δήηεκα απηό ζειήζακε λα ην κειεηήζνπκε κε ηε ρξήζε ελόο εξσηεκαηνινγίνπ (πνπ δόζεθε ζε 30 καζεηέο θαη καζήηξηεο δύν γπκλαζίσλ θαη ελόο ιπθείνπ ηεο πξσηεύνπζαο 1 ), όπνπ παξαηίζεηαη θαη κηα ζρεηηθή εξώηεζε. Σν εξώηεκα δηαηππώλεηαη σο εμήο: «ηο ηεηραγφληζκέλο ταρηί [βι. Δηθόλα 1] έτοσλ ζεκεηφζεί κε έλα ζεκείο θαη ηο αρτηθό γράκκα ε ζέζε ηες Αζήλας (Α), ηες Ρόδοσ (Ρ), ηοσ Ηραθιείοσ (Η) θαη ηες Θεζζαιολίθες (Θ). Να ζεκεηώζηε κε έλα ζεκείο θαη ηο αρτηθό γράκκα ηες ζέζε ηες Λάρηζας (Λ), ηοσ Βόιοσ (Β), ηες Πρέβεδας (Π) θαη ηες Κέρθσρας (Κ)» [Σε ζέζε ηνπ Βόινπ δελ ηε ζεκεηώλνπκε εδώ νύηε ηε ιάβακε ππόςε ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία]. Όπσο ζα δνύκε ζηηο επόκελεο ζειίδεο, από ηηο απαληήζεηο πνπ δόζεθαλ, πξνέθπςαλ αλακελόκελεο θαηαλνκέο ησλ ζεκείσλ πνπ επέιεμαλ νη καζεηέο. Δπίζεο επαιεζεύζεθε θαη ε ππόζεζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε Πξέβεδα ζεσξείηαη κηα «βόξεηα» πόιε. ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ρξεζηκνπνηήζακε σο ζπλνπηηθό δείθηε ηνπ απνηειέζκαηνο κόλν ην «κέζο θέληρο βάροσς» θαη όρη θαη ηελ «standard deviational ellipse» 2. Οη ζπληεηαγκέλεο ηνπ κέζνπ θέληξνπ βάξνπο είλαη πξνθαλώο: X c = x i /N θαη Y c = y i /N (i = 1, 2,..., N θαη Λ = ην πιήζνο ησλ ζεκείσλ) 1 2 Πρόθεηηαη γηα 10 καζεηές 3 ας γσκλαζίοσ, ηοσ Γσκλαζίοσ Αγίοσ Γεκεηρίοσ Αηηηθής (Μπρατακίοσ), 10 καζεηές 2 ας ισθείοσ, ηοσ 8 οσ Λσθείοσ Παηεζίωλ θαη 10 καζεηές 3 ες γσκλαζίοσ, ηοσ Γσκλαζίοσ Καηζαρηαλής. Το ερωηεκαηοιόγηο δόζεθε ηολ Ιαλοσάρηο Βιέπε ζτεηηθά: (1) David Ebdon, Statistics in Geography, Blackwell, 1985, pp

2 Εηθόλα 1. Σν ηεηξαγσληζκέλν ραξηί πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο (ζε ζκίθξπλζε). Θ: Θεζζαινλίθε, Α: Αζήλα, Ρ: Ρόδνο Η: Ζξάθιεην. Έρεη παξαιεηθζεί ε ζέζε ηνπ Βόινπ Εηθόλα 2. Υάξηεο ηεο Διιάδαο. Φαίλνληαη νη ραξηνγξαθεκέλεο ζέζεηο ησλ πόιεσλ Θέξθπξα, Πξέβεδα θαη Ιάξηζα. Θαζώο θαη νη ζέζεηο πνπ πξνέθπςαλ σο κέζνη όξνη ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ δνζέλησλ ζεκείσλ. Δίλαη θαλεξή ε κεηαηόπηζε ηεο Πξέβεδαο 2

3 Εηθόλα 3. Θαηαλνκή ησλ (27) ζεκείσλ γηα ηε ζέζε ηεο πόιεο ηεο Θέξθπξαο Πην ζπγθεθξηκέλα ε θαηαλνκή ησλ επηιεγέλησλ ζεκείσλ είλαη απηή πνπ δείρλνπλ νη εηθόλεο 3, 4, θαη 5. Καο δίλεηαη ε επθαηξία λα κειεηήζνπκε, πέξα από ηελ ηνπνζέηεζε ηεο Πξέβεδαο, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ησλ άιισλ δύν πόιεσλ, ώζηε λα θάλνπκε θαη ηηο ζρεηηθέο ζπγθξίζεηο. ηελ αλσηέξσ εηθόλα 3 είλαη θαλεξή ε θαηαλνκή ησλ επηιεγέλησλ ζεκείσλ, όπνπ γίλεηαη αληηιεπηό όηη ηα πεξηζζόηεξα ζεκεία, παξά ηε κεγάιε δηαζπνξά ηνπο, ζπζζσξεύνληαη πάλσ ζε έλα άμνλα Βνξξά-Λόηνπ. Απηό εθθξάδεη ην γεγνλόο όηη ε δεδνκέλε πεξηβάιινπζα κνξθήο νξζνγσλίνπ απνηεινύζε κε ηε δπηηθόηεξε πιεπξά ηεο όξην ηνπ ειιεληθνύ ραξηνγξαθνύκελνπ εδάθνπο άξα πξόδηδε θαη ην γεσγξαθηθό κήθνο ηεο Θέξθπξαο. Κηα ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ κπνξεί λα γίλεη είλαη θαη ε εμήο: Κνινλόηη ε Θέξθπξα απνηειεί βνξεηόηαην ζεκείν ηνπ ειιεληθνύ εδάθνπο, ζε ζρέζε κόλν κε ηελ Ήπεηξν, απέλαληη ηεο νπνίαο θείηαη, ηα πεξηζζόηεξα επηιεγέληα ζεκεία ηνπνζεηνύλ ηελ Θέξθπξα ζε πνιύ κεγαιύηεξα γεσγξαθηθά πιάηε. Θαη κάιηζηα βνξεηόηεξα θαη από ηε Θεζζαινλίθε. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα βόξεηα ειιεληθά ζύλνξα, όπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Καθεδνλία θαη ηε Θξάθε, ζεσξνύληαη σο θείκελα επί παξαιιήινπ θύθινπ ηεο πδξνγείνπ, νπόηε ε Θέξθπξα σο ζρεηηθά βόξεηα επζπγξακκίδεηαη κε ηε Θεζζαινλίθε πνπ πξάγκαηη είλαη βόξεηα. Δπηπιένλ, ν καθξόζηελνο ραξαθηήξαο ηεο Θέξθπξαο σο λεζηνύ, ζπληειεί ζηελ πξνο Βνξξά κεηαθίλεζε ηεο ζέζεο ηεο πόιεο ηεο Θέξθπξαο. Δλδηαθέξνπζα είλαη, πάλησο, επίζεο ε παξαηήξεζε όηη, ηειηθά, ην ζεκείν πνπ πξνθύπηεη από ην κέζν όξν ησλ ηεηκεκέλσλ θαη ην κέζν όξν ησλ ηεηαγκέλσλ ζπκπίπηεη ζρεδόλ κε ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Θέξθπξαο. 3

4 Εηθόλα 4. Θαηαλνκή ησλ (26) ζεκείσλ γηα ηε ζέζε ηεο πόιεο ηεο Ιάξηζαο Αλάινγεο επηζεκάλζεηο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη γηα ηελ εηθόλα 4, ζηελ νπνία θαίλνληαη νη ζέζεηο πνπ επηιέγεθαλ γηα ηελ πόιε ηεο Ιάξηζαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό εδώ όηη πνιπάξηζκα ζεκεία πινπνηνύλ κηα επζεία «Αλαηνιή-Γύζε», πνπ θείηαη ιίγν βνξεηόηεξα από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Ιάξηζαο θαη απνηειεί, εθ κέξνπο ησλ καζεηώλ, θαηά θάπνην ηξόπν, έλα είδνο «βνξείνπ νξίνπ», γηα ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Ιάξηζαο. Ωζηόζν ηα πεξηζζόηεξα ζεκεία θείληαη πην λόηηα από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο ζεζζαιηθήο απηήο πόιεο, πξάγκα πνπ θαλεξώλεη όηη ζεσξείηαη λνηηόηεξε ή πιεζηέζηεξε ζηελ Αζήλα. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί θαη εδώ όηη ε κέζε ηηκή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ησλ ζέζεσλ ησλ ζεκείσλ δελ απέρεη πνιύ από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Ιάξηζαο ζην ράξηε. Δξρόκελνη ηώξα ζηελ εηθόλα 5, κε ηελ νπνία απνδόζεθαλ ηα ζεκεία πηζαλώλ ζέζεσλ ηεο Πξέβεδαο, επηζεκαίλνπκε πνιπάξηζκεο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο δύν άιιεο πόιεηο. 4

5 Εηθόλα 5. Θαηαλνκή ησλ (24) ζεκείσλ γηα ηε ζέζε ηεο πόιεο ηεο Πξέβεδαο Σα πεξηζζόηεξα ζεκεία ηνπνζεηνύληαη βνξεηόηεξα από ηελ πξαγκαηηθή ζέζε ηεο Πξέβεδαο. Ζ δηαζπνξά, πνπ δελ ειέγμακε πνζνηηθά, θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Πξέβεδαο κεγαιύηεξε από όζν γηα ηηο άιιεο πόιεηο. Δμάιινπ απάληεζε δίλνπλ 24 από ηνπο ηξηάληα εξσηώκελνπο. Τπάξρεη κηα ηάζε αληηκεηώπηζεο ηεο ζέζεο ηεο πόιεο σο «δπηηθήο», αιιά ππεξληθάηαη από ηηο δύν απνθιίλνπζεο αλαηνιηθόηεξεο ζέζεηο πνπ επέιεμαλ δπν καζεηέο. Ζ ζέζε ηεο πόιεο κεηαθέξεηαη, θαηά κέζν όξν, ζηε ζέζε ηεο επεηξσηηθήο πξσηεύνπζαο, πνπ είλαη ε πόιε ησλ Ησαλλίλσλ. Ζ ζέζε ηεο πόιεο εθδηώθεηαη από ηε ζάιαζζα, ζηελ νπνία αληηθεηκεληθά θαη ςπρνινγηθά (γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο) αλήθεη. Σειηθά, όπσο παξαηεξνύκε θαη από ην ράξηε ηεο εηθόλαο 2, ε Πξέβεδα, ελώ είλαη λνηηόηεξε θαη από ηελ Θέξθπξα θαη από ηε Ιάξηζα ηνπνζεηείηαη ζηε βνξεηόηεξε ζέζε. Κηα ζύληνκε εξκελεία ησλ αλσηέξσ κπνξεί λα είλαη ε εμήο ή, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη θαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Ζ Πξέβεδα (1) είλαη ζρεηηθά κηθξή πόιε θαη ζπλεπώο είλαη ιηγόηεξν γλσζηή από όζν ε Θέξθπξα θαη ε Ιάξηζα θαη (2) δελ έρεη ραξηνγξαθηθά ζεκεία ζηήξημεο όπσο ε Θέξθπξα πξνο Γπζκάο θαη ε Ιάξηζα ζην άμνλα Αζήλα-Θεζζαινλίθε. Απηό δηθαηνινγεί ηελ, ελδερόκελε, κεγαιύηεξε δηαζπνξά ησλ ζεκείσλ ησλ επηινγώλ ησλ καζεηώλ θαη κάιηζηα ηελ θαζηζηά αλακελόκελε. Δμεγεί επίζεο ην γεγνλόο όηη απαληήζεηο δόζεθαλ κόλν από 24 κόλν καζεηέο, ελώ είρακε 26 γηα ηε Ιάξηζα θαη 27 γηα ηελ Θέξθπξα. Ζ Πξέβεδα, γηα ηνπο μέλνπο, «είλαη κηα πόιε ηεο Ζπείξνπ». Κνινλόηη δελ κνηξάδεηαη κε ηηο άιιεο πεξηνρέο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ζπείξνπ (όπσο ν νξεηλόο θαη ν βόξεηνο ραξαθηήξαο), ηνπνζεηείηαη πεξηζζόηεξν ζηε «γεληθή» ζέζε ηεο Ζπείξνπ παξά ζε κηα «εηδηθή» ζέζε ηεο 5

6 Πξέβεδαο. Ζ «γεληθή» ζέζε ηεο Ζπείξνπ πεξηιακβάλεη νπσζδήπνηε θαη ηελ έλλνηα «κεγάιε απόζηαζε» από ηελ Αζήλα. Αθόκα, αλ ιεθζεί ππόςε όηη πνιιέο θνξέο ε Ήπεηξνο, σο έλλνηα, ηαπηίδεηαη κε ηελ πξσηεύνπζά ηεο, δειαδή ηελ πόιε ησλ Ησαλλίλσλ, εμεγείηαη θαη ε ηάζε ησλ καζεηώλ λα ηνπνζεηήζνπλ θαη ηελ Πξέβεδα βνξεηόηεξα. Θαη, κάιηζηα, θαηά κέζν όξν, ζηε γεσγξαθηθή ζέζε ησλ Ησαλλίλσλ. Η Πρέβεδα φς βόρεηα πόιε - Σίλος «Βορρά»; Γελ ζεσξήζακε ζθόπηκν λα επηκείλνπκε ζηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ «βόξεηνπ ραξαθηήξα» πνπ ρξεζηκνπνηήζακε έσο εδώ. Ωζηόζν ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε κηα ζέζε. Γηα κηα κεζνγεηαθή ρώξα, όπσο ε Διιάδα, ε έλλνηα ηνπ «βόξεηνπ ραξαθηήξα» εθηόο από ην ζρεηηθό γεσγξαθηθό-ραξηνγξαθηθό πεξηερόκελν έρεη θαη θάπνην απόιπην πεξηερόκελν. Απηό ζπλδέεηαη, θαηά ηε γλώκε καο, (1) κε ην επεηξσηηθό θιίκα ησλ πεξηνρώλ πνπ είλαη απνκαθξπζκέλεο από ηηο αθηέο θαη ηε ζάιαζζα, (2) κε ηηο ρακειόηεξεο κέζεο εηήζηεο ζεξκνθξαζίεο, (3) κε ηηο κεγαιύηεξεο βξνρνπηώζεηο θαη, ςπρνινγηθά, (4) κε ηηο κεγάιεο απνζηάζεηο από ηελ Αζήλα κε θαηεύζπλζε «πξνο ηα πάλσ» θαη (5) κε ηε ζέζε ζε ζρέζε κε ηα ρεξζαία ζύλνξα. Ζ Πξέβεδα παξνπζηάδεη γεληθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά (3) θαη (4), όρη όκσο ηα (1) θαη (2). Δμάιινπ, ζρεηηθά κε ην ζηνηρείν (5), ε Πξέβεδα, σο πόιε ηεο Ζπείξνπ, κεηέρεη ζην «γεσπνιηηηθό Βνξξά» πνπ ζπγθξνηνύλ ηα ζύλνξα, όπσο κάιηζηα έγηλε απηόο αηζζεηόο ζηηο κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο. Απηόο ν «γεσπνιηηηθόο Βνξξάο» ζπλδέζεθε θαηά εληαίν ηξόπν ειιεληθά ζύλνξα κε Αιβαλία, Γηνπγθνζιαβία θαη Βνπιγαξία κε ηελ αληηπαξάζεζε ηεο Γύζεο κε ηνλ αλαηνιηθό ζπλαζπηζκό. Αο ζεκεηώζνπκε όηη ε ηόζν δηαδεδνκέλε, ηα ηειεπηαία ρξόληα, έλλνηα ηεο «Βνξείνπ Ζπείξνπ», γηα κεξηθά εδάθε θαη γηα ηνλ ειιεληθό πιεζπζκό ηεο (Λόηηαο) Αιβαλίαο, θέξλεη ιεθηηθά θνληά Βορρά θαη Ήπεηρο. Οπσζδήπνηε, έζησ θαη αθαζόξηζηε ή αηειώο θαζνξηζκέλε, ε έλλνηα ηνπ «ειιεληθνύ Βνξξά» είλαη αλακθηζβήηεηα ππαξθηή θαη, κάιηζηα, όρη κόλν γηα ηε Καθεδνλία θαη ηε Θξάθε, πνπ σο πεξηθέξεηεο βξέζεθαλ ζηηο αιιεινδηάδνρεο κνξθέο ηνπ ηίηινπ «Τποσργείο Μαθεδολίας- Θράθες» πνπ πξώηα ήηαλ «Τποσργείο Βορείοσ Ειιάδος». Έδξα ηνπ είλαη ε Θεζζαινλίθε, εθεί όπνπ εθδίδεηαη θαη ε εθεκεξίδα «Ειιεληθός Βορράς». Πξνζεγγίδνληαο ην έξγν ηνπ ινγνηέρλε Γεκήηξε Υαηδή ν θξηηηθόο Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ δελ δπζθνιεύεηαη λα γξάςεη γηα ην ρώξν ησλ Ησαλλίλσλ όπνπ, σο γλσζηό, ηνπνζεηείηαη ε δξάζε ησλ εξώσλ ζην «Σέιος ηες κηθρής κας πόιες» όηη «ηα [δηεγήκαηα] θηλούληαη [...] γύρφ από [...] ηε ζθελή κηας κηθρής επαρτηαθής πόιες ηοσ ειιεληθού Βορρά 3». Σειεπηαίν: Σν ζέκα ηνπ «ειιεληθνύ Βνξξά» έρεη πάληα θάπνηα ηδηαηηεξόηεηα πνπ απερεί θαη ε ηδηαίηεξε θαζαξεπνπζηάληθε γξακκαηηθή θιίζε ζηελ νπνία θαίλεηαη όηη αλήθεη ε έθθξαζε «Βνξείνπ Διιάδνο» θαη όρη «Βόξεηαο Διιάδαο». αλ λα πξόθεηηαη γηα βεβήισζε αλ ε θαλνληθή θιίζε εθαξκνζηεί θαη ζηνλ ειιεληθό Βνξξά Αλτίιευε τες ηστορίας τες Πρέβεδας θαη τες περηοτής τες Θα επηρεηξήζνπκε ζην κέξνο απηό λα πξνζεγγίζνπκε ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ νη έιιελεο καζεηέο γηα ηνλ ηζηνξηθό ρώξν ηεο Πξέβεδαο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο. ε 419 καζεηέο δηαθόξσλ γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ ηεο ρώξαο (1996) δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιόγην ζην νπνίν πεξηιακβαλόηαλ θαη κηα εξώηεζε ηζηνξηθνύ πεξηερνκέλνπ. Ζ εξώηεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην κέξνο ηεο πνπ αθνξά ην δήηεκά καο έρεη σο εμήο: «ηε θσηνγξαθία (Δηθόλα 6) εηθνλίδνληαη νη βξάρνη από όπνπ έπεζαλ νη νπιηώηηζζεο θαη ην ζρεηηθό κλεκείν. 3 Βαγγέιες Χαηδεβαζηιείοσ, Η θοηλωληθή ησποιογία ελός ορθηζκέλοσ ρεαιηζηή, ζηελ Ελεςθεποηςπία/Βιβλιοθήκη, 17 Μαρηίοσ 2000, ζει

7 Εηθόλα 6. Σν κλεκείν ησλ νπιησηηζζώλ ζην βξάρν ηνπ Εαιόγγνπ 1) Γξάςηε πώο ιέγεηαη ην κέξνο πνπ εηθνλίδεηαη: [Εάινγγν] 2) ε πνηα πεξηνρή βξίζθεηαη ην κλεκείν; Βάιηε έλα ζηαπξό κπξνζηά από απηό πνπ λνκίδεηε ζσζηό: [2.1.] Βόξεηνο Ήπεηξνο [2.2.] Λνκόο Ησαλλίλσλ [2.3.] Λνκόο Πξέβεδαο [2.4.] Πεξηνρή Κεζνινγγίνπ». [Έρνπκε ππνδείμεη ηηο αλακελόκελεο ζσζηέο απαληήζεηο]. Από ηνπο καζεηέο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλακελόηαλ λα ζπκεζνύλ από ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο ηα εμήο: Σν 1803, κεηά από ζπλζήθε κε ηνλ Αιή Παζά ησλ Ησαλλίλσλ, νη νπιηώηεο εγθαηέιεηπαλ ην ηζηνξηθό ρσξηό ηνπο νύιη. Κία από ηηο νκάδεο θαηεπζπλόηαλ πξνο ηελ Πάξγα, (πόιε ηνπ ζεκεξηλνύ Λνκνύ Πξέβέδαο θαη γλσζηό ζέξεηξν) ηελ νπνία θαηείραλ νη Ρώζνη. ηελ πεξηνρή ηνπ Εαιόγγνπ, ζε απόζηαζε δέθα ρηιηνκέηξσλ από Πξέβεδα, όπνπ ε νκάδα παξέκεηλε γηα λα αλαπαπζεί, ππέζηε επίζεζε από ζηξαηησηηθή κνλάδα ηνπ Αιή Παζά. Θαηά ηελ παξάδνζε 57 γπλαίθεο νη νπνίεο δελ επηζπκνύζαλ λα αηρκαισηηζηνύλ από ηνπο δηώθηεο ηνπο, δείρλνληαο κεγάιν ζάξξνο, πξνηίκεζαλ λα πέζνπλ ρνξεύνληαο, ε κία κεηά ηελ άιιε, ζην εηθνληδόκελν βάξαζξν. Ο γιύπηεο Γηώξγνο Ενγγνιόπνπινο απέδσζε ηε ζθελή ηνπ πεξίθεκνπ «Υνξνύ ηνπ Εαιόγγνπ», κε ην ζύκπιεγκα ησλ γπλαηθώλ πνπ παξηζηά ην κλεκείν, θαη κε κνξθέο πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό όγθν αλάινγα κε ηελ εγγύηεηα από ην ρείινο ηνπ γθξεκνύ. 7

8 Εηθόλα 7. Απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ Εαιόγγνπ θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη Δίλαη ελδερόκελν όηη ν κέζνο καζεηήο πνπ έρεη πξνθαλώο μεράζεη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο ζσζηέο απαληήζεηο (Εάινγγν-Πξέβεδα), κπνξεί λα θάλεη ζύγρπζε κε άιια ηνπσλύκηα. Θάηη ηέηνην είλαη, κάιηζηα, ηδηαίηεξα πηζαλό εάλ (1) ηνπ πξνηαζνύλ ηα άιια ηνπσλύκηα σο πηζαλέο απαληήζεηο, (2) εάλ απηά είλαη πεξηζζόηεξν ζεκαληηθά θαη (3) εάλ ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο δελ δίλεηαη ε απαξαίηεηε πξνζνρή ζηηο γεσγξαθηθέο πηπρέο. Θαηά ηελ εθπόλεζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο εξώηεζεο «1)», ζεσξήζακε όηη ην ηνπσλύκην ηνπ Εαιόγγνπ είλαη αξθεηά γλσζηό θαη δελ ζειήζακε λα παξεκβάινπκε πεξηζζόηεξεο πηζαλέο απαληήζεηο, θαζηζηώληαο ην «εξώηεζε πνιιαπιήο επηινγήο». Άιισζηε ε θπζηνινγηθή ζρέζε ελόο αηόκνπ κε έλα ηνπσλύκην δελ είλαη ζρέζε «πνιιαπιήο επηινγήο», όπσο γίλεηαη ζηηο κνληέξλεο εμεηάζεηο, αιιά κάιινλ ζρέζε θαη επζείαλ αλάθιεζεο από κλήκεο. Σε δεύηεξε εξώηεζε, «2)», όπνπ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηρζεί ην όλνκα κηαο κηθξήο πόιεο, ηεο Πξέβεδαο, από ηελ νπνία ιακβάλεη ην όλνκά ηνπ ν Λνκόο Πξέβεδαο, ρξεηάζηεθε λα ζέζνπκε ζε δνθηκαζία ην ζσζηό, πνπ είλαη «Πξέβεδα/Λνκόο Πξέβεδαο» κε ηε βνήζεηα εμίζνπ πηζαλώλ απαληήζεσλ. Οη ηξεηο ππόινηπεο απαληήζεηο πνπ παξέρνληαη σο πηζαλέο, έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: (1) Ζ Βόξεηνο Ήπεηξνο, πνπ είλαη γεσγξαθηθά ε Λόηηα Αιβαλία, ζπλδέεηαη ινγηθά κε ηνλ «Σνπξθαιβαλό» Αιή Παζά. Δμάιινπ σο ρώξνο ειιεληθνύ αιπηξσηηζκνύ έρεη πηζαλόηεηεο λα ζπλδέεηαη κε ηελ ηζηνξηθή ζπζία ησλ νπιησηηζζώλ. (2) Ο Λνκόο Ησαλλίλσλ, πνπ απνηειεί κηα γεσγξαθηθή ιέμε-θιεηδί γηα ηελ Ήπεηξν, κνινλόηη δελ έρεη ηδηαίηεξε ηζηνξηθή πξνβνιή ζηα ζρνιηθά βηβιία, απνηειεί γεληθή παξαπνκπή γηα ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο θαηά ηελ επνρή εθείλε. Ήηαλ, εμάιινπ, ε έδξα ηνπ Αιή Παζά. (3) Σέινο, ε εθδνρή ηεο «Πεξηνρήο ηνπ Κεζνινγγίνπ», ε νπνία ζθνπίκσο δελ αλαθέξζεθε σο «Λνκόο Αηησιναθαξλαλίαο» πνπ ζα εμαθάληδε ην ηνπσλύκην «Κεζνιόγγη», εθθξάδεη πξνθαλώο κηα ηδηαίηεξε ιεηηνπξγία, ζην ζπκβνιηθό επίπεδν ηνπ «εξσηθνύ». Δίλαη ελδερόκελν γηα έλαλ εξσηζκό λα έρεη ιάβεη ρώξα ζηελ πεξηνρή ηεο εξσηθήο πόιεο ηνπ Κεζνινγγίνπ. Δδώ ζειήζακε, πξάγκαηη, λα επαιεζεύζνπκε κηα ππόζεζή καο ζύκθσλα κε ηελ νπνία «έλας ηόπος ερφηθός λα κπορεί λα θρύυεη έλαλ άιιο». Όταλ έλας ερφηθός τόπος θρύβεη έλαλ άιιολ Αο πεξάζνπκε ηώξα ζε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ απαληήζεσλ. Όπσο παξαηεξνύκε ζηελ εηθόλα 7 όπνπ απνδίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ καζεηώλ ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπ Εαιόγγνπ θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη, κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο: 8

9 1) ηελ πξώηε θαηεγνξία (Η) αλήθνπλ νη εξσηώκελνη νη νπνίνη έθξηλαλ όηη ην κέξνο πνπ εηθνλίδεηαη, από όπνπ έπεζαλ νη νπιηώηηζζεο θαη όπνπ αλεγέξζεθε ην κλεκείν είλαη ηνπ νύιη. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο νκάδεο -ΛΠ, -ΛΗ, -ΚΔ θαη -ΒΖ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ θαηά ηε γλώκε ησλ εξσηώκελσλ βξίζθεηαη ην κλεκείν. Οη καζεηέο απηνί αγλννύλ ην Εάινγγν θαη εθηηκνύλ, θαηά πιεηνςεθία, όηη ην νύιη αλήθεη ζηελ «πεξηνρή ηνπ Κεζνινγγίνπ» θαη νπσζδήπνηε όρη ζηελ πεξηνρή ηεο Πξέβεδαο. Ζ εθδνρή ηεο Πξέβεδαο (9 απαληήζεηο) είλαη θη εδώ όπσο, άιισζηε, θαη ζηηο επόκελεο πεξηπηώζεηο ε ιηγόηεξν δεκνθηιήο. 2) ηε δεύηεξε θαηεγνξία (ΗΗ) αλήθνπλ απηνί πνπ ζεσξνύλ όηη νη βξάρνη ηνπ Εαιόγγνπ απνηεινύλ ζηνηρείν ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηνπ Κεζνινγγίνπ, νπόηε πξνθαλώο εληάζζνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Κεζνινγγίνπ (απάληεζε Κ-ΚΔ). Υαξαθηεξηζηηθό γηα ηελ θαηεγνξία απηή είλαη ην γεγνλόο όηη ζηηο απαληήζεηο δελ ππάξρνπλ άιιεο πεξηνρέο πνπ λα ζεσξνύληαη όηη ζπγθεληξώλνπλ θαη ηα δύν ραξαθηεξηζηηθά «ηόπνπ/πεξηνρήο» όπνπ έιαβε ρώξα ην ζξπινύκελν γεγνλόο. 3) ηελ ηξίηε θαηεγνξία (ΗΗΗ) αλήθνπλ νη εξσηώκελνη νη νπνίνη γλώξηδαλ ην Εάινγγν σο κέξνο όπνπ έιαβε ρώξα ην ζξπινύκελν γεγνλόο. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηηο ηέζζεξηο νκάδεο Ε-ΛΠ, Ε-ΛΗ, Ε-ΚΔ θαη Ε-ΒΖ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ηεο Διιάδαο (θαη ηεο Αιβαλίαο) ζηελ νπνία νη εξσηώκελνη εληάζζνπλ ην Εάινγγν. Θαη ζηελ θαηεγνξία απηή ε νκάδα ηνπ Κεζνινγγίνπ είλαη ε πνιπαξηζκόηεξε. Ζ νκάδα ηεο Πξέβεδαο πεξηιακβάλεη κόλν 37 άηνκα δειαδή 8,43% ηνπ ζπλόινπ ηνπ δείγκαηνο θαη απνηειεί ην κηθξό ζύλνιν ησλ εξσηεζέλησλ πνπ γλσξίδνπλ ην όλνκα ηνπ ηόπνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ην κλεκείν θαζώο θαη ην όλνκα ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία απηό πξαγκαηηθά βξίζθεηαη. 4) Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε ηέηαξηε θαηεγνξία απαληήζεσλ. Πεξηιακβάλεη ηηο θαηεγνξίεο Ø-ΛΠ Ø-ΛΗ Ø-ΚΔ θαη Ø-ΒΖ. Σα αληίζηνηρα άηνκα δελ αλαθέξνπλ θαλέλα (Ø) ηνπσλύκην πνπ λα αληηζηνηρεί ζηνλ ηόπν ηνπ κλεκείνπ. Ωζηόζν 1) κε αξθεηή βεβαηόηεηα (47 ζηνπο 74) πξνβάιιεηαη ην Κεζνιόγγη σο πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθεη ην άγλσζην κλεκείν, 2) κε κηθξόηεξε βεβαηόηεηα αλαθέξνληαη ηα Ησάλληλα (18 ζηνπο 74) θαη, ηέινο, 3) από 9 άηνκα αλαθέξεηαη θαη ε Βόξεηνο Ήπεηξνο. Ζ πξαγκαηηθή απάληεζε πνπ είλαη ε Πξέβεδα, γηα ην άγλσζην -έζησ- κλεκείν, δελ ηηκάηαη κε θακία απάληεζε! Ζ αιεζηλή γλώζε εμαηξείηαη σο απάληεζε. ην ζύλνιό ηνπ, ην δήηεκα κε ην νπνίν θαηαπηαλόκαζηε εδώ επηδέρεηαη πνιιέο πξνζεγγίζεηο. Κία πάλησο από ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη βέβαην όηη δελ είλαη εθείλε ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη εξσηώκελνη ζα κπνξνύζαλ λα επηθξηζνύλ γηα έιιεηκκα γλώζεσλ ηζηνξίαογεσγξαθίαο. Όπσο παξαηεξνύκε, νη απαληήζεηο έρνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή ζπκκεηξία: ε θάζε κία από ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, πξώην έξρεηαη πάληα ην Κεζνιόγγη κε ηηο πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο, ζηε δεύηεξε ζέζε έξρνληαη πάληα ηα Ησάλληλα, ζηελ ηξίηε ζέζε ε Βόξεηνο Ήπεηξνο (ζηηο δπν πεξηπηώζεηο), θαη ηέηαξηε (ζηηο δπν πεξηπηώζεηο) έξρεηαη ε ζσζηή απάληεζε, πνπ ζπκπησκαηηθά εδώ ήηαλ ην ηνπσλύκην ηεο κηθξήο πόιεο Πξέβεδαο. Ζ θαηάηαμε έρεη έλα ζαθέο πεξηερόκελν. Αο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, ηηο ζσζηέο σο πξνο ην Εάινγγν εξσηήζεηο (Z-ΛΠ, Z-ΛΗ, Z-MΔ θαη Z-ΒΖ ηνπ ξαβδνγξάκκαηνο). Γεθάδεο παηδηά, ηα κηζά, γλσξίδνπλ ην κέξνο όπνπ ζπζηάζηεθαλ νη νπιηώηηζζεο. Σν πιαίζην όκσο κέζα ζην νπνίν δηδάρηεθαλ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ή άθνπζαλ γη απηό δελ ηνπο επέηξεςε λα ην ζπλδέζνπλ κε ην ρώξν αιιά κε άιια δεηήκαηα. Απηά είλαη, κε γεσκεηξηθή αθξίβεηα: (1) ε εξσηθή ηδενινγία θαη νη ρσξηθέο αηζζεηνπνηήζεηο ηεο (Κεζνιόγγη), (2) ε κεγάιε ή ε θεληξηθή πόιε (Ησάλληλα), θαη (3) ν γεσπνιηηηθά ηδηάδσλ ρώξνο ηεο Λόηηαο Αιβαλίαο. Δίλαη πηζαλό όηη κηα αλαιπηηθόηεξε ηζηνξηθή θαη γεσγξαθηθή εμέηαζε ησλ πεξηθεξεηώλ θαη ησλ πόιεσλ ηεο Διιάδαο πνπ ζα γηλόηαλ ζε κεγαιύηεξεο ηάμεηο, δελ ζα άθελε ηόζν εθηεζεηκέλα ηα παηδηά, νύηε θαη ηηο κηθξόηεξεο πόιεηο, όηαλ πξόθεηηαη γηα εξσηεκαηνιόγηα ηνπ ηύπνπ απηνύ. Σν όιν δήηεκα καο νδεγεί λα πηζηέςνπκε όηη νξηαθά βξηζθόκαζηε απέλαληη ζε ζπλζήθεο κηαο δηαηαξαρήο ησλ πλεπκαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ ησλ καζεηώλ/καζεηξηώλ παξόκνηεο κε εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη, γηα παξάδεηγκα, από ηνπο εηδηθνύο ηεο κειέηεο ηεο παηδαγσγηθήο ησλ θπιεηηθώλ ζρέζεσλ. Δίλαη γλσζηό όηη ζε κηα πεξίπησζε, νη καζεηέο πνπ 9

10 έιαβαλ κέξνο ζε έλα πείξακα ςπρνινγίαο απάληεζαλ όηη ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο ελόο ηεκπέιηθνπ θηλεδόπνπινπ πνπ ην έιεγαλ Αιαληίλ ήηαλ καύξν, επεηδή αθξηβώο δελ ήηαλ εξγαηηθό παηδί. Δμάιινπ, ζε κηα άιιε πεξίπησζε πξόθεηηαη γηα ην πεξίθεκν πείξακα ησλ Allport θαη Postman ην άηνκν πνπ θξαηνύζε ην κεγάιν αλνηρηό μπξάθη θνπξείνπ (εηθόλα 8) κπξνζηά ζε αλύπνπηνπο θαζηζκέλνπο αλζξώπνπο ζεσξήζεθε όηη ήηαλ ν καύξνο ηεο ζθελήο επεηδή έθαλε θάηη θαθό. Ωζηόζν ε θσηνγξαθία απεηθόληδε έλαλ ιεπθό! 4. Εηθόλα 8. Όηαλ έγηλε πεξηγξαθή ηεο ζθελήο πνπ απεηθνλίδεηαη εδώ, εθ κέξνπο ησλ ππνθεηκέλσλ ηνπ πεηξάκαηνο ησλ Allport θαη Postman, αλαθέξζεθε όηη ην άηνκν πνπ θξαηνύζε ην κεγάιν αλνηρηό μπξάθη θνπξείνπ ήηαλ ν καύξνο θαη όρη ν ιεπθόο Κηα άιιε παξαηήξεζε πξέπεη νπσζδήπνηε λα γίλεη θαη γηα ην ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ ζπληάρζεθαλ νη δύν εξσηήζεηο. Ζ αζπκκεηξία πνπ εηζήρζε κε ηε δηαηύπσζε «Περηοτή ηοσ Μεζοιογγίοσ», αλαγλσξίδνπκε όηη πόισζε ζε θάπνην βαζκό ηηο απαληήζεηο θαηεπζύλνληάο ηηο πξνο ηελ αλακθηζβήηεηα ζεκαληηθή γεσ-ηζηνξηθή έλλνηα πνπ απνηειεί ην Κεζνιόγγη. Δίλαη βέβαην όηη έλα αλνηρηό ζέκα «ηύπνπ δνθηκίνπ» ζην νπνίν ζα ρξεηαδόηαλ λα αλαπηπρζεί ην ζρεηηθό δήηεκα δελ ζα πόισλε κε ηνλ ηξόπν απηό ηηο απαληήζεηο. Αλαθεξόκαζηε ζην δήηεκα ηεο κνξθήο ηνπ εξσηήκαηνο επεηδή είλαη πξόζθαηε ( ) ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ε γεληθεπκέλε εηζαγσγή ησλ αληηθεηκεληθώλ κνξθώλ εμέηαζεο κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ηαίξηαζκα όκνησλ ελλνηώλ θ.ιπ. Σειηθό ζπκπέξαζκα είλαη όηη κηα κηθξή πόιε ζαλ ηελ Πξέβεδα θαζώο θαη ε πεξηνρή ηεο κπνξνύλ λα έρνπλ ηζηνξία αιιά δελ είλαη βέβαην όηη νη δηδαθηηθέο ηαμηλνκήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αλάδεημή ηεο. Ό δξόκνο κέλεη αλνηρηόο γηα κηα πνιπθιαδηθή γεσγξαθία ηεο πόιεο. Δίλαη, ελ πξνθεηκέλσ, ζαθείο νη ζέζεηο ηεο Καξίαο Βατλά: «Οκοιογοσκέλφς δελ επαρθεί ε δηαπραγκάηεσζε ηοσ ζέκαηος «πόιε» κολάτα από ηελ ασζηερά ηζηορηθή ζθοπηά. Η θοηλφληθή, ε οηθολοκηθή, αιιά θαη ε γεφγραθηθή προοπηηθή ζσκβάιιοσλ ζηε δηακόρθφζε κηας θαηά ηο δσλαηόλ πιερέζηερες εηθόλας ηες πόιες 5». Σειεπηαίν: Σν Μεζοιόγγη γξάθεηαη πάληα θαη ρσξίο εμαίξεζε κε ηελ απόιπηα ειιεληθή θαη εμεπγεληζκέλε γξαθή γγ πνπ απνδίδεη ηνλ θζόγγν /g/ ελώ ην Ζάιογγο απνδίδεηαη ζπρλόηαηα κε γθ 6, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ κεηαγξαθή ησλ μέλσλ ιέμεσλ. Ο λένο Γήκνο Εαιόγγνπ, ζην Λνκό Πξέβεδαο, ρξεζηκνπνηεί ηε γξαθή κε γγ Βι. Michael Bantou, Sociologie des relations raciales, Payot, Paris, 1971, p.321 θαη J. Mathieu [Collection dirigée par:], Initiation aux faits économiques et sociaux, Fernand Nathen, 1969, t. II, p. 78, 80 Μαρία Βαϊλά, Θεωπηηικό πλαίζιο διδακηικήρ ηηρ ηοπικήρ ιζηοπίαρ για ηον εικοζηό ππώηο αιώνα, Gutenberg, 1997, ζει. 98 Βι. Γηώργοσ Μπακπηληώηε, Λεξικό ηηρ Νεαρ Ελληνικήρ Γλώζζαρ,

11 σκπεράσκατα Πξνζεγγίζακε εδώ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη καζεηέο γπκλαζίσλ θαη ιπθείσλ γηα (1) ηε ζέζε ηεο Πξέβεδαο ζην ράξηε θαη ζηνλ ειιεληθό ρώξν θαη (2) ηελ αληίιεςή ηνπο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Πξέβεδαο θαη ηεο πεξηνρήο ηεο. Δληάμακε ην δήηεκα ζε έλα πιαίζην πνπ θάζε θνξά πεξηιάκβαλε θαη άιιεο γλσζηόηεξεο θαη κεγαιύηεξεο πόιεηο, πξάγκα πνπ καο επέηξεςε λα έρνπκε κηα ζρεηηθή θαη όρη απόιπηε εηθόλα. Ωζηόζν απηό δελ καο εκπόδηζε λα αληηιεθζνύκε όηη ε γλώζε ησλ αληηθεηκεληθώλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ηελ πόιε ηεο Πξέβεδαο είλαη πεξηνξηζκέλε. Θπξίσο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ε Πξέβεδα γίλεηαη αληηιεπηή σο κία έλλνηα, πνπ είλαη αλεμάξηεηε από ην γεσγξαθηθό πεξηερόκελό ηεο Πξέβεδαο σο πόιεο, πεξηνρήο θαη παξειζόληνο. Πνηθίινη κεραληζκνί, πνπ ην ρνιείν δελ θαίλεηαη ηθαλό λα θαηαπνιεκήζεη αλ κάιηζηα δελ ηνπο ζπληεξεί αιινηώλνπλ ζην πλεύκα ησλ καζεηώλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα γηα ρώξνπο θαη επνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ειιεληθέο πόιεηο. Δίλαη βέβαην όηη αλάινγα πξάγκαηα ζα ζπκβαίλνπλ θαη γηα ηελ αληίιεςε πνιιώλ άιισλ ειιεληθώλ θαη μέλσλ πόιεσλ. Πξέπεη ηδηαίηεξα, κάιηζηα, λα ππνγξακκηζηεί όηη ηα άιια καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε Ηζηνξία, ε νπνία ππνηίζεηαη όηη αλαγθαζηηθά ηνπνζεηεί ζην ρώξν ην ηζηνξηνγξαθηθό ηεο πεξηερόκελν ην νπνίν δηδάζθεη, όρη κόλν δελ δηδάζθεη κε αθξίβεηα γηα ην ρώξν, αιιά αληίζεηα δηαζηξεβιώλεη ηελ αληίιεςε γη απηόλ. Θαηά ηελ έλλνηα απηή, είλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο γεσγξαθίαο κέζα ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. 11

12 Ioannis Rentzos Perception of the Geohistorical Environment of Small Towns - Examples from Preveza Certain small Greek towns, particularly those involved at a later stage (in the twentieth century) in the formation of the new Greek State have less 'history' than those which attained independence during the first wave of the revolution of In addition, the names of these towns have come to acquire, rightly or wrongly, certain geographical and historical connotations. Preveza, which is situated on the western mainland, is a case in point. The study sets out to establish whether, in the minds of schoolchildren, Preveza has a history of heroic deeds and is situated to the west or the north of the country. This study, which is divided into two parts, seeks to analyse the impressions of pupils at lower secondary schools (12-14) and upper secondary schools (15-17) regarding Greek geography and history. Firstly, about 30 pupils in the Athens area were asked to locate Corfu, Larissa and Preveza on a map already indicating the positions of Athens, Thessaloniki, Heraklion and Rhodes. Preveza proved much harder to locate correctly than either Corfu or Larissa. Secondly, 419 pupils from several upper and lower secondary schools were asked to identify, name and locate the Zalogos monument situated about 20 kilometres north of Preveza in the Department of Preveza. Given the choice of several possible locations (departments of Ioannina and Preveza and the regions of Messolonghi and Northern Epirus (southern Albania) ), few were able to complete the task correctly, most of them associating it with Messolonghi, which is famous for its heroes. Hence, while the teaching of history and geography, seeks to cultivate in pupils a (very exaggerated) sense of pride in their country and in its heroism, it may, in certain cases, also result in a degree of confusion and inaccuracy with regard to the facts. 12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα