Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo"

Transcript

1 Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo L /2008 Η παρο σα Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo ισχ ει µ νο για προϊ ντα υλικο εξοπλισµο µε εµπορική επωνυµία Lenovo τα οποία αγοράσατε για δική σας χρήση και χι για µεταπώληση. Η παρο σα Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo είναι διαθέσιµη σε άλλες γλώσσες στη διε θυνση Τι καλ πτει η παρο σα Εγγ ηση Η Lenovo εγγυάται τι κάθε προϊ ν υλικο εξοπλισµο που αγοράζετε δεν έχει ελαττώµατα σε,τι αϕορά τα υλικά και την κατασκευή του σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά τη διάρκεια της περι δου εγγ ησης. Η περίοδος εγγ ησης για το προϊ ν αρχίζει κατά την αρχική ηµεροµηνία αγοράς που καθορίζεται στην απ δειξη αγοράς ή στο τιµολ γι σας, εκτ ς εάν η Lenovo σας ενηµερώσει διαϕορετικά εγγράϕως. Η περίοδος εγγ ησης και το είδος των υπηρεσιών εγγ ησης που ισχ ουν για το προϊ ν σας καθορίζονται στο παρακάτω άρθρο Πληροϕορίες σχετικά µε την Εγγ ηση. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΕΣ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, ΟΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΡΚΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΕΣ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Πώς να λάβετε Υπηρεσίες Εγγ ησης Εάν το προϊ ν δεν λειτουργεί πως προβλέπει η εγγ ηση κατά τη διάρκεια της περι δου εγγ ησης, µπορείτε να λάβετε υπηρεσίες εγγ ησης επικοινωνώντας µε τη Lenovo ή µε έναν εγκεκριµένο παροχέα υπηρεσιών. Ο καθένας απ αυτο ς Lenovo 2005, Portions IBM Corp

2 αναϕέρεται ως Παροχέας Υπηρεσιών. ιατίθεται µια λίστα των Παροχέων Υπηρεσιών και των αριθµών τηλεϕώνου τους στη διε θυνση support/phone. Μπορεί να µη διατίθενται υπηρεσίες εγγ ησης σε λες τις τοποθεσίες και οι παρεχ µενες υπηρεσίες µπορεί να διαϕέρουν απ τοποθεσία σε τοποθεσία. Για την παροχή υπηρεσιών εκτ ς της κανονικής περιοχής κάλυψης του Παροχέα Υπηρεσιών µπορεί να ισχ ουν χρεώσεις. Επικοινωνήστε µε έναν τοπικ Παροχέα Υπηρεσιών για πληροϕορίες σχετικά µε τις παρεχ µενες υπηρεσίες στην τοποθεσία σας. Τι θα κάνει ο Παροχέας Υπηρεσιών για τη δι ρθωση προβληµάτων Όταν επικοινωνείτε µε έναν Παροχέα Υπηρεσιών, πρέπει να ακολουθείτε τις καθορισµένες διαδικασίες προσδιορισµο και επίλυσης προβληµάτων. Ο Παροχέας Υπηρεσιών σας θα επιχειρήσει να διαγνώσει και να λ σει το πρ βληµά σας απ τηλεϕώνου, µέσω ή µε την παροχή εξ αποστάσεως βοήθειας. Ο Παροχέας Υπηρεσιών µπορεί να σας ζητήσει να µεταϕορτώσετε και να εγκαταστήσετε συγκεκριµένες ενηµερωµένες εκδ σεις λογισµικο. Ορισµένα προβλήµατα µπορο ν να επιλυθο ν µε ένα εξάρτηµα αντικατάστασης που µπορείτε να εγκαταστήσετε µ νοι σας. Τέτοια εξαρτήµατα ονοµάζονται Μονάδες Αντικαθιστώµενες απ τον Πελάτη (Customer Replaceable Units ή µονάδες CRU ). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Παροχέας Υπηρεσιών θα σας αποστέλλει τη µονάδα CRU ώστε να την εγκαταστήσετε εσείς. Εάν το πρ βληµα που αντιµετωπίζετε δεν µπορεί να επιλυθεί απ τηλεϕώνου ή εξ αποστάσεως, µε την εκ µέρους σας εϕαρµογή αναβαθµίσεων λογισµικο ή την εκ µέρους σας εγκατάσταση µιας µονάδας CRU, ο Παροχέας Υπηρεσιών θα κανονίσει την επισκευή του προϊ ντος βάσει του είδους υπηρεσιών εγγ ησης που προβλέπονται για το προϊ ν στο άρθρο µε τον τίτλο Πληροϕορίες σχετικά µε την Εγγ ηση. Εάν ο Παροχέας Υπηρεσιών καθορίσει τι δεν είναι σε θέση να επισκευάσει το προϊ ν σας, ο Παροχέας Υπηρεσιών θα το αντικαταστήσει µε ένα άλλο προϊ ν που είναι τουλάχιστον ισοδ ναµο απ λειτουργική άποψη. Εάν ο Παροχέας Υπηρεσιών καθορίσει τι δεν είναι σε θέση ο τε να επισκευάσει ο τε να αντικαταστήσει το προϊ ν, τ τε το µοναδικ µέσο επαν ρθωσης είναι να επιστρέψετε το προϊ ν στον τ πο αγοράς του ή στη Lenovo ώστε να σας επιστραϕεί το χρηµατικ ποσ που καταβάλατε για την αγορά του. 2

3 Αντικατάσταση Προϊ ντος ή Εξαρτήµατος Όταν οι υπηρεσίες εγγ ησης περιλαµβάνουν την αντικατάσταση εν ς προϊ ντος ή εξαρτήµατος, το αντικατασταθέν προϊ ν ή εξάρτηµα περιέρχεται στην κυρι τητα της Lenovo και το προϊ ν ή το εξάρτηµα που αντικαθιστά το παλαι περιέρχεται στη δική σας κυρι τητα. Προϋπ θεση για την αντικατάσταση προϊ ντων και εξαρτηµάτων της Lenovo είναι τι το προϊ ν ή το εξάρτηµα δεν έχει τροποποιηθεί. Το παρεχ µενο απ τη Lenovo προϊ ν ή εξάρτηµα που αντικαθιστά το παλαι δεν θα είναι απαραίτητα καινο ργιο, αλλά θα είναι σε κατάσταση καλής λειτουργίας και τουλάχιστον ισοδ ναµο λειτουργικώς µε το αντικατασταθέν προϊ ν ή εξάρτηµα. Το προϊ ν ή το εξάρτηµα που αντικαθιστά το παλαι θα καλ πτεται απ εγγ ηση για το υπ λοιπο της περι δου εγγ ησης που ίσχυε για το αντικατασταθέν προϊ ν. Πριν ο Παροχέας Υπηρεσιών αντικαταστήσει ένα προϊ ν ή εξάρτηµα, συµϕωνείτε τα εξής: 1. Να αϕαιρέσετε λες τις προσθήκες (features), τα εξαρτήµατα, τις προαιρετικές συσκευές (options), τις µετατροπές και τα προσαρτήµατα που δεν καλ πτονται απ υπηρεσίες εγγ ησης. 2. Να εξασϕαλίζετε τι το προϊ ν δεν υπ κειται σε νοµικά κωλ µατα που εµποδίζουν την αντικατάστασή του. 3. Σε περίπτωση που το προϊ ν δεν σας ανήκει, να εξασϕαλίζετε την εξουσιοδ τηση του κυρίου του προϊ ντος για την παροχή υπηρεσιών απ τον Παροχέα Υπηρεσιών. Οι Πρ σθετες Υποχρεώσεις σας Στις περιπτώσεις που ισχ ει, πριν την παροχή των υπηρεσιών, συµϕωνείτε τα εξής: 1. Να ακολουθείτε τις διαδικασίες αίτησης παροχής υπηρεσιών που καθορίζει ο Παροχέας Υπηρεσιών. 2. Να προβαίνετε σε εϕεδρική αποθήκευση (backup) ή να εξασϕαλίζετε την προστασία λων των προγραµµάτων και δεδοµένων που περιέχονται στο προϊ ν. 3. Να παρέχετε στον Παροχέα Υπηρεσιών λα τα κλειδιά συστήµατος ή κωδικο ς πρ σβασης και να του εξασϕαλίζετε επαρκή, δωρεάν και ασϕαλή πρ σβαση στις εγκαταστάσεις σας ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες. Και 4. Να εξασϕαλίζετε τη διαγραϕή απ το προϊ ν οποιωνδήποτε πληροϕοριών στις οποίες δηλώνεται η ταυτ τητα ή απ τις οποίες µπορεί να προκ ψει η ταυτ τητα προσώπων ( εδοµένα Προσωπικο Χαρακτήρα ) ή να συµµορϕώνεστε µε το εϕαρµοστέο δίκαιο αναϕορικά µε οποιαδήποτε εδοµένα Προσωπικο Χαρακτήρα τα οποία δεν διαγράψατε. Χρήση εδοµένων Προσωπικο Χαρακτήρα Εάν λάβετε υπηρεσίες βάσει της παρο σας εγγ ησης, η Lenovo θα αποθηκε σει, θα χρησιµοποιήσει και θα επεξεργαστεί τις πληροϕορίες σχετικά µε τις υπηρεσίες εγγ ησης που λάβατε, καθώς και τις πληροϕορίες επικοινωνίας σας, Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo 3

4 συµπεριλαµβανοµένων του ον µατος, των αριθµών τηλεϕώνου, της ταχυδροµικής διε θυνσης και της ηλεκτρονικής διε θυνσης ( ) σας. Η Lenovo θα χρησιµοποιεί τις εν λ γω πληροϕορίες για την παροχή υπηρεσιών βάσει της παρο σας εγγ ησης και για τη βελτίωση της επιχειρηµατικής µας σχέσης µαζί σας. Ενδέχεται να επικοινωνήσουµε µαζί σας για να σας ζητήσουµε να δηλώσετε το βαθµ ικανοποίησής σας µε τις υπηρεσίες εγγ ησης που σας παρέχουµε ή να σας ειδοποιήσουµε για τυχ ν ανακλήσεις προϊ ντων ή θέµατα ασϕάλειας. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, µπορο µε να µεταβιβάσουµε τις εν λ γω πληροϕορίες σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία δραστηριοποιο µαστε και µπορο µε να τις παράσχουµε σε νοµικά πρ σωπα που ενεργο ν εκ µέρους µας. Επίσης µπορο µε να αποκαλ ψουµε τις πληροϕορίες αυτές ταν η εν λ γω αποκάλυψη απαιτείται απ το ν µο. Τι δεν καλ πτει η παρο σα Εγγ ηση Η παρο σα εγγ ηση δεν καλ πτει τα ακ λουθα: v αδιάλειπτη ή χωρίς σϕάλµατα λειτουργία εν ς προϊ ντος v απώλεια δεδοµένων ή πρ κληση ζηµιάς στα δεδοµένα σας v οποιαδήποτε προγράµµατα λογισµικο, είτε αυτά παρέχονται µε το προϊ ν είτε εγκαθίστανται µεταγενέστερα v βλάβη ή ζηµία εξαιτίας κακής χρήσης, ατυχήµατος, τροποποίησης, ακατάλληλου ϕυσικο ή λειτουργικο περιβάλλοντος, ϕυσικών καταστροϕών, διακυµάνσεων της ηλεκτρικής τάσης ή ακατάλληλης συντήρησης εκ µέρους σας v ζηµία που προκλήθηκε απ µη εξουσιοδοτηµένο παροχέα υπηρεσιών v βλάβη σε, ή ζηµία που προκλήθηκε απ, οποιαδήποτε προϊ ντα τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που η Lenovo µπορεί να παρέχει µε ή να ενσωµατώνει σε προϊ ν της Lenovo κατ πιν αιτήµατ ς σας v οποιαδήποτε τεχνική ή άλλου είδους υποστήριξη, πως η παροχή βοήθειας αναϕορικά µε ερωτήσεις τ που πώς να και ερωτήσεις σχετικές µε τη διάρθρωση και εγκατάσταση προϊ ντων Η παρο σα εγγ ηση ακυρώνεται εάν τροποποιηθο ν ή αϕαιρεθο ν οι αναγνωριστικές ετικέτες απ το προϊ ν ή τα εξαρτήµατά του. Περιορισµ ς Ευθ νης Η Lenovo είναι υπε θυνη για απώλεια του προϊ ντος ή πρ κληση ζηµίας σε αυτ µ νο σο το προϊ ν βρίσκεται: 1) στην κατοχή του Παροχέα Υπηρεσιών ή 2) σε διαµετακ µιση, στις περιπτώσεις στις οποίες ο Παροχέας Υπηρεσιών είναι υπε θυνος για τη µεταϕορά του. Ο τε η Lenovo ο τε ο Παροχέας Υπηρεσιών ϕέρουν ευθ νη για οποιαδήποτε δεδοµένα σας, συµπεριλαµβανοµένων των εµπιστευτικών, αποκλειστικο χαρακτήρα ή προσωπικών πληροϕοριών που περιέχονται σε ένα προϊ ν. Θα πρέπει 4

5 να αϕαιρέσετε λες τις εν λ γω πληροϕορίες απ το προϊ ν ή/και να δηµιουργήσετε εϕεδρικά αντίγραϕά τους πριν την επισκευή ή την επιστροϕή του προϊ ντος. Ενδέχεται να προκ ψουν περιστάσεις κατά τις οποίες, λ γω αθέτησης συµβατικής υποχρέωσης εκ µέρους της Lenovo ή λ γω άλλης ευθ νης, µπορεί να δικαιο στε τη λήψη αποζηµίωσης απ τη Lenovo. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ανεξάρτητα απ τη βάση της αξίωσής σας εναντίον της Lenovo (συµπεριλαµβανοµένης της αθέτησης συµβατικών ρων, αµέλειας, ψευδο ς δήλωσης ή άλλης αξίωσης που απορρέει απ σ µβαση ή αδικοπραξία), εκτ ς εάν και στο βαθµ που δεν είναι δυνατ ς ο αποκλεισµ ς ή περιορισµ ς ευθ νης βάσει του εϕαρµοστέου δικαίου, η Lenovo δεν θα ϕέρει ευθ νη παρά µ νο για το ποσ οποιωνδήποτε θετικών άµεσων ζηµιών που υποστήκατε, έως το ποσ που πληρώσατε για το προϊ ν. Ο περιορισµ ς αυτ ς δεν θα ισχ ει σε περιπτώσεις αποζηµίωσης για σωµατική βλάβη (συµπεριλαµβανοµένου του θανάτου) ή ζηµίας σε κινητή ή ακίνητη προσωπική περιουσία για τις οποίες η Lenovo ϕέρει ευθ νη εκ του ν µου. Το ριο αυτ ισχ ει επίσης για τους προµηθευτές και τους µεταπωλητές της Lenovo, καθώς και για τον Παροχέα Υπηρεσιών σας. Είναι το µέγιστο ποσ για το οποίο ϕέρουν ευθ νη συλλογικά η Lenovo, οι προµηθευτές της, οι µεταπωλητές της και ο Παροχέας Υπηρεσιών σας. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ Η LENOVO, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΟΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ Ή ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ: 1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ, 2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΣΑΣ, 3) ΕΙ ΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡ ΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ, ΑΫΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ Ή ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΩΝ ΚΕΡ ΩΝ. Ε ΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ Ή ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΕΣ ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Επίλυση ιαϕορών Εάν αποκτήσατε το προϊ ν σε µία απ τις χώρες Καµπ τζη, Ινδονησία, Φιλιππίνες, Βιετνάµ ή Σρι Λάνκα, η οριστική διευθέτηση διαϕορών που απορρέουν απ ή σχετίζονται µε την παρο σα εγγ ηση θα γίνεται µε διαιτησία η οποία θα λαµβάνει χώρα στη Σιγκαπο ρη και το δίκαιο της Σιγκαπο ρης θα διέπει την ισχ, την ερµηνεία και την εκτέλεση της παρο σας εγγ ησης, χωρίς να λαµβάνονται υπ ψη οι καν νες του ιδιωτικο διεθνο ς δικαίου. Εάν αποκτήσατε το προϊ ν στην Ινδία, η οριστική διευθέτηση διαϕορών που απορρέουν απ ή σχετίζονται µε την παρο σα εγγ ηση θα γίνεται µε διαιτησία η οποία θα λαµβάνει χώρα στο Bangalore της Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo 5

6 Ινδίας. Η διαιτησία στη Σιγκαπο ρη θα γίνεται σ µϕωνα µε τους εκάστοτε ισχ οντες Καν νες ιαιτησίας του ιεθνο ς Κέντρου ιαιτησίας της Σιγκαπο ρης (Singapore International Arbitration Center) ( Καν νες SIAC ). Η διαιτησία στην Ινδία θα γίνεται σ µϕωνα µε την εκάστοτε ισχ ουσα νοµοθεσία της Ινδίας. Η διαιτητική απ ϕαση θα είναι οριστική και δεσµευτική για τα µέρη, χωρίς δυνατ τητα έϕεσης. Οποιαδήποτε απ ϕαση θα υποβάλλεται εγγράϕως και θα παραθέτει τα πραγµατικά περιστατικά και τα νοµικά συµπεράσµατα. Όλες οι διαδικασίες διαιτησίας, συµπεριλαµβανοµένων λων των εγγράϕων που θα υποβάλλονται στα πλαίσια αυτών των διαδικασιών, θα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα, και η αγγλική έκδοση της παρο σας εγγ ησης θα κατισχ ει οποιασδήποτε άλλης έκδοσης σε άλλη γλώσσα στις εν λ γω διαδικασίες. Άλλα ικαιώµατα Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΛΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΤΗ ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ. ΕΝ ΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΙΑΘΕΤΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ή ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗ LENOVO. ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΟΠΟΙΑ ΗΠΟΤΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ. Ευρωπαϊκ ς Οικονοµικ ς Χώρος (ΕΟΧ) Οι πελάτες στον ΕΟΧ µπορο ν να επικοινωνήσουν µε τη Lenovo στην ακ λουθη διε θυνση: EMEA Service Organisation, Lenovo (International) B.V., Floor 2, Einsteinova 21, , Bratislava, Slovakia. Οι υπηρεσίες βάσει της παρο σας εγγ ησης για προϊ ντα υλικο εξοπλισµο της Lenovo τα οποία αγοράστηκαν σε χώρες του ΕΟΧ µπορο ν να λαµβάνονται σε οποιαδήποτε χώρα του ΕΟΧ στην οποία το προϊ ν έχει ανακοινωθεί και γίνει διαθέσιµο απ τη Lenovo. 6

7 Πληροϕορίες σχετικά µε την Εγγ ηση Τ πος Προϊ ντος Χώρα ή Περιοχή Αγοράς Περίοδος Εγγ ησης Είδος Υπηρεσιών Εγγ ησης Εάν απαιτείται, ο Παροχέας Υπηρεσιών θα παρέχει υπηρεσίες επισκευής ή ανταλλαγής ανάλογα µε το είδος των υπηρεσιών εγγ ησης που καθορίζεται για το προϊ ν σας και τις διαθέσιµες υπηρεσίες. Ο χρ νος παροχής των υπηρεσιών θα εξαρτάται απ το χρ νο της κλήσης σας, τη διαθεσιµ τητα των εξαρτηµάτων και άλλους παράγοντες. Περίοδος εγγ ησης τριών (3) ετών για εξαρτήµατα και εν ς (1) έτους για εργασία σηµαίνει τι η Lenovo θα παρέχει υπηρεσίες εγγ ησης χωρίς χρέωση για: α) εξαρτήµατα και εργασία, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της περι δου εγγ ησης (ή για µεγαλ τερη περίοδο σ µϕωνα µε τις απαιτήσεις του ν µου) β) εξαρτήµατα µ νο, στη βάση ανταλλαγής, κατά τη διάρκεια του δε τερου και του τρίτου έτους της περι δου εγγ ησης. Ο Παροχέας Υπηρεσιών σας θα σας χρεώνει για λα τα έξοδα εργασίας που σχετίζονται µε κάθε επισκευή ή αντικατάσταση κατά το δε τερο και τρίτο έτος της περι δου εγγ ησης. Είδη Υπηρεσιών Εγγ ησης 1. Υπηρεσίες Παροχής Μονάδων Αντικαθιστώµενων απ τον Πελάτη ( CRU ) (CRU Service) Βάσει των Υπηρεσιών CRU, ο Προµηθευτής Υπηρεσιών θα σας αποστέλλει µονάδες CRU ώστε να τις εγκαταστήσετε εσείς. Οι πληροϕορίες σχετικά µε τις µονάδες CRU και οι οδηγίες εγκατάστασης αποστέλλονται µε το προϊ ν σας και είναι διαθέσιµες ανά πάσα στιγµή απ τη Lenovo κατ πιν αιτήµατ ς σας. Οι µονάδες CRU που µπορο ν να εγκατασταθο ν ε κολα απ εσάς ονοµάζονται µονάδες CRU αυτοεξυπηρέτησης (Self-service CRUs), ενώ για την εγκατάσταση µονάδων CRU προαιρετικής εξυπηρέτησης (Optional-service CRUs) µπορεί να απαιτο νται κάποιες τεχνικές δεξι τητες και εργαλεία. Η εγκατάσταση µονάδων CRU αυτοεξυπηρέτησης αποτελεί δική σας ευθ νη. Μπορείτε να ζητήσετε απ έναν Παροχέα Υπηρεσιών να εγκαταστήσει µονάδες CRU προαιρετικής εξυπηρέτησης βάσει κάποιου απ τα άλλα είδη υπηρεσιών εγγ ησης που έχουν καθοριστεί για το προϊ ν σας. H Lenovo µπορεί να παρέχει ένα προαιρετικ πακέτο υπηρεσιών το οποίο µπορείτε να αγοράσετε ώστε η Lenovo να εγκαθιστά τις µονάδες CRU αυτοεξυπηρέτησης για εσάς. Μπορείτε να βρείτε µια λίστα των µονάδων CRU και τη διαβάθµισή τους στο βιβλίο που παρέχεται µε το προϊ ν σας ή στην ιστοσελίδα Τυχ ν απαίτηση επιστροϕής µιας ελαττωµατικής µονάδας CRU θα προσδιορίζεται στα υλικά που αποστέλλονται µε τη Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo 7

8 µονάδα CRU αντικατάστασης. Όταν απαιτείται επιστροϕή: 1) θα αποστέλλονται οδηγίες επιστροϕής, µια ετικέτα επιστροϕής µε προπληρωµένα ταχυδροµικά τέλη και το απαραίτητο υλικ συσκευασίας µαζί µε τη µονάδα CRU αντικατάστασης και 2) η Lenovo µπορεί να σας χρεώσει για τη µονάδα CRU αντικατάστασης εάν δεν λάβει την ελαττωµατική µονάδα CRU εντ ς τριάντα (30) ηµερών απ την ηµεροµηνία που παραλάβατε τη µονάδα CRU αντικατάστασης. 2. Επί Τ που Υπηρεσίες (On-site Service) Βάσει των Επί Τ που Υπηρεσιών, ο Παροχέας Υπηρεσιών θα επισκευάζει ή θα αντικαθιστά το προϊ ν στις εγκαταστάσεις σας. Εσείς πρέπει να παρέχετε τον κατάλληλο χώρο εργασίας για την αποσυναρµολ γηση και επανασυναρµολ γηση του προϊ ντος Lenovo. Για ορισµένα προϊ ντα µπορεί για κάποιες επισκευές να απαιτείται η αποστολή του προϊ ντος απ τον Προµηθευτή Υπηρεσιών σε καθορισµένο κέντρο επισκευής. 3. Υπηρεσίες Courier ή Depot (Courier ή Depot Service) Βάσει των Υπηρεσιών Courier ή Depot, το προϊ ν θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται σε καθορισµένο κέντρο επισκευής, που ο Παροχέας Υπηρεσιών θα κανονίζει τη µεταϕορά του προϊ ντος. Η αποσ νδεση του προϊ ντος αποτελεί δική σας ευθ νη. Θα σας παρέχεται το απαραίτητο υλικ συσκευασίας για την επιστροϕή του προϊ ντος στο καθορισµένο κέντρο επισκευής. Μια υπηρεσία ταχυµεταϕοράς (courier) θα παραλαµβάνει το προϊ ν και θα το παραδίδει στο καθορισµένο κέντρο επισκευής. Μετά την επισκευή ή την αντικατάστασή του, το κέντρο επισκευής θα κανονίζει την παράδοση του προϊ ντος στις εγκαταστάσεις σας. 4. Υπηρεσίες µε Μεταϕορά ή Αποστολή απ τον Πελάτη (Customer Carry-In ή Mail-In Service) Βάσει των Υπηρεσιών µε Μεταϕορά ή Αποστολή απ τον Πελάτη, το προϊ ν θα επισκευάζεται ή θα αντικαθίσταται σε καθορισµένο κέντρο επισκευής, που εσείς θα κανονίζετε την παράδοση ή την αποστολή του προϊ ντος. Εσείς είστε υπε θυνοι να παραδίδετε ή να αποστέλλετε το προϊ ν, πως ορίζει ο Παροχέας Υπηρεσιών (µε εκ µέρους σας προκαταβολή των εξ δων µεταϕοράς, εκτ ς εάν οριστεί διαϕορετικά), κατάλληλα συσκευασµένο σε καθορισµένη τοποθεσία. Μετά την επισκευή ή την αντικατάστασή του, το προϊ ν θα ετοιµάζεται για παραλαβή απ εσάς. Σε περίπτωση µη παραλαβής του προϊ ντος εκ µέρους σας, ο Παροχέας Υπηρεσιών µπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να προβεί στην απ ρριψη του προϊ ντος. Στην περίπτωση των Υπηρεσιών µε Αποστολή απ τον Πελάτη, το προϊ ν θα σας επιστρέϕεται µε έξοδα της Lenovo, εκτ ς εάν ο Παροχέας Υπηρεσιών ορίσει διαϕορετικά. 8

9 5. Υπηρεσίες Ανταλλαγής Προϊ ντος (Product Exchange Service) Βάσει των Υπηρεσιών Ανταλλαγής Προϊ ντος, η Lenovo θα αποστέλλει ένα προϊ ν αντικατάστασης στις εγκαταστάσεις σας. Εσείς είστε υπε θυνοι για την εγκατάσταση και την επαλήθευση της λειτουργίας της. Το προϊ ν αντικατάστασης περιέρχεται στην κυρι τητά σας ως αντάλλαγµα για το προϊ ν που παρουσίασε βλάβη, το οποίο περιέρχεται στην κυρι τητα της Lenovo. Θα πρέπει να συσκευάσετε το προϊ ν που παρουσίασε βλάβη χρησιµοποιώντας τα υλικά συσκευασίας που χρησιµοποιήθηκε για την αποστολή του προϊ ντος αντικατάστασης και να το επιστρέψετε στη Lenovo. Τα έξοδα µεταϕοράς για την αποστολή του προϊ ντος απ και προς τη Lenovo καταβάλλονται απ τη Lenovo. Σε περίπτωση που δεν χρησιµοποιήσετε τα υλικά συσκευασίας στα οποία παραλάβατε το προϊ ν αντικατάστασης, ενδέχεται να ϕέρετε εσείς την ευθ νη για τυχ ν ζηµίες που θα υποστεί το αντικατασταθέν προϊ ν κατά τη διάρκεια της αποστολής του. Η Lenovo µπορεί να σας χρεώσει για το προϊ ν αντικατάστασης εάν δεν παραλάβει το προϊ ν που παρουσίασε βλάβη εντ ς τριάντα (30) ηµερών απ την ηµεροµηνία που εσείς παραλάβατε το προϊ ν αντικατάστασης. Περιορισµένη Εγγ ηση της Lenovo 9

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm

http://www.plaisio.gr/periferiaka-othones/periferiaka/pliktrologia-keyboards.htm ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/ΕΚ (EMC) και φέρει τη σήμανση Αντίγραφο της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ii ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή........ 1 Καλωσορίσατε στην Better Lender........ 1 Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών...... 2

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ CYTACOM SOLUTIONS LTD Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ αυτή γίνεται σήµερα την.. ηµέρα του µηνός.., 2015, στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση του καταναλωτή

Ενηµέρωση του καταναλωτή 5 Ενημέρωση του Καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου Ενηµέρωση του καταναλωτή για τις εξ αποστάσεως συµβάσεις πρόσβασης σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης

Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης Rubik 10 Tablet Οδηγίες Χρήσης Σημειώσεις: Αυτές οι οδηγίες χρήσης περιέχουν σημαντικές προειδοποιήσεις ασφάλειας για σωστή χρήση της συσκευής και αποφυγή ατυχημάτων. Βεβαιωθείτε ότι θα διαβάσετε καλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Xerox Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας: Σύνδεση με τις Θεμελιώδεις Αξίες μας Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της εταιρείας μας αποτυπώνει και ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα