ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Μελέτη του παιχνιδιού και της επικοινωνίας των κωφών/βαρηκόων παιδιών με τα ακούοντα παιδιά μέσα σε ένα νηπιαγωγείο. Δ ι π λ ω μ α τ ι κ ή Ε ρ γ α σ ί α της φοιτήτριας Μαχτή Μαρίας (Α. Μ. 216) υ π ό τ η ν ε π ί β λ ε ψ η της Λαμπροπούλου Βενέττας Καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής Κωφών Πάτρα, 2009

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν μια πρώτη μελέτη του παιχνιδιού και της επικοινωνίας των κωφών/βαρηκόων παιδιών με τα ακούοντα παιδιά μέσα σε ένα νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, σκοπός μας είναι η μελέτη του κοινωνικού παιχνιδιού και του μη κοινωνικού παιχνιδιού των κωφών/βαρηκόων παιδιών, καθώς και της επικοινωνίας τους με το περιβάλλον τους (κωφά ή ακούοντα παιδιά) μέσα και έξω από τη τάξη. Στη παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: α) το είδος παιχνιδιού που χρησιμοποιούν τα κωφά/βαρήκοα παιδιά μόνα τους, μεταξύ τους ή/και με τα ακούοντα παιδιά, μέσα και έξω από τη τάξη και β) τον τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα κωφά/βαρήκοα παιδιά μεταξύ τους ή/και με τα ακούοντα παιδιά, μέσα και έξω από τη τάξη. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 10 παιδιά (Ν=10), από τα οποία τα πέντε ήταν κωφά/βαρήκοα και τα υπόλοιπα πέντε ήταν ακούοντα παιδιά, τα οποία αποτέλεσαν και την ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα της εργασίας έδειξαν ότι τα κωφά/βαρήκοα παιδιά αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν με τα ακούοντα παιδιά, μέσα στη τάξη, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο, έξω από τη τάξη, αφού τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κωφά/βαρήκοα παιδιά αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν μόνο μεταξύ τους. Τέλος, τα αποτελέσματα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες για τη σχολική ένταξη κωφών/βαρηκόων παιδιών σε σχολεία ακουόντων, με σκοπό να προσφέρουν ευκαιρίες για θετικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ κωφών/βαρήκοων και ακουόντων παιδιών. Λέξεις κλειδιά: κωφά/βαρήκοα παιδιά, ακούοντα παιδιά, νηπιαγωγείο, παιχνίδι, επικοινωνία, ένταξη. 2

3 ABSTRACT The aim of this assignment was a first study of the play and the communication among the deaf/hard of hearing children in the kindergarten. In particular, our aim is the study of social and non social play of deaf/hard of hearing children inside and outside of the classroom. At the present study, an effort was made to answer the following questions: a) the type of play that the deaf/hard of hearing children are using by themselves, between them or/and between hearing children, inside and outside the classroom and b) the way of communication, the deaf/hard of hearing children are using between them and/or the hearing children, inside and outside the classroom. In the study 10 children (N=10) participated, five of which were deaf/hard of hearing and the rest five were hearing children, which represented also the control group. The results of this assignment showed that the deaf/hard of hearing children interact and communicate with the hearing children, inside the classroom, but it does not happen the same outside the classroom, since the results showed that the deaf/hard of hearing children interact and communicate only among them. Finally, these results have to be taken under consideration by the teachers, so that they acquire the necessary knowledge and information for the school integration of the deaf/hard of hearing children in regular schools, with the purpose of offering opportunities for positive interactions between deaf/hard of hearing children and hearing children. Key words: deaf/hard of hearing children, hearing children, kindergarten, play, communication, integration 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.7 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Διατύπωση προβλήματος Ερωτήματα... σελ Αναγκαιότητα της μελέτης.. σελ Διευκρίνιση Όρων.σελ Περιορισμοί. σελ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2.1 Ένταξη κωφών/βαρήκοων παιδιών μέσα σε γενικές τάξεις του Νηπιαγωγείου..σελ Θεσμικό πλαίσιο της ένταξης...σελ Έρευνες σχετικές με την ένταξη κωφών/ βαρήκοων παιδιών στο σχολείο ακουόντων...σελ Η σημασία του παιχνιδιού Το παιχνίδι, βασική δραστηριότητα στην προσχολική ηλικία.σελ Τύποι παιχνιδιών..σελ Παιχνίδι Αντικείμενο σελ Διαφορές φύλου ως προς το παιχνίδι...σελ Επικοινωνία...σελ.29 4

5 2.5.1 Ανάγκες και Σκοποί της επικοινωνίας..σελ Μη λεκτική επικοινωνία...σελ Διαφορές φύλου ως προς την επικοινωνία...σελ Η σημασία της επικοινωνίας στο σχολείο...σελ Συστήματα επικοινωνίας του κωφού/βαρήκοου παιδιού.σελ Παιχνίδι και επικοινωνία...σελ Παιχνίδι - Επικοινωνία και κωφό/βαρήκοο παιδί..σελ Έρευνες σχετικές με το είδος του παιχνιδιού των κωφών/βαρήκοων παιδιών στο σχολείο ακουόντων σελ Έρευνες σχετικές με το παιχνίδι και την επικοινωνία των κωφών/βαρήκοων παιδιών στο σχολείο ακουόντων σελ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 3.1 Δείγμα..σελ Ερευνητικά εργαλεία...σελ Ερευνητική διαδικασία σελ Ανάλυση δεδομένων...σελ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5

6 4.1 Είδος παιχνιδιού των κωφών/βαρήκοων παιδιών, μέσα στη τάξη...σελ Είδος παιχνιδιού όλων των κωφών/βαρήκοων και ακουόντων παιδιών, μέσα στη τάξη...σελ Τρόπος επικοινωνίας των κωφών/βαρήκοων παιδιών, μέσα στη τάξη σελ Τρόπος επικοινωνίας όλων των κωφών/βαρήκοων και ακουόντων παιδιών μέσα στη τάξη.σελ Είδος παιχνιδιού των κωφών/βαρήκοων παιδιών, έξω από τη τάξη..σελ Είδος παιχνιδιού όλων των κωφών/βαρήκοων και ακουόντων παιδιών έξω από τη τάξη..σελ Τρόπος επικοινωνίας των κωφών/βαρήκοων παιδιών, έξω από τη τάξη σελ Τρόπος επικοινωνίας όλων των κωφών/βαρήκοων και ακουόντων παιδιών, έξω από τη τάξη.σελ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.σελ. 100 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να του παρέχεται βοήθεια για εκπαίδευση μέχρι τα όρια των ικανοτήτων του, είτε αυτές είναι μεγάλες είτε είναι μικρές. Το νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των νηπίων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Μέσα στο χώρο του νηπιαγωγείου, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη, να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων να συνεργάζονται και κυρίως να ασχολούνται με το παιχνίδι, που αποτελεί το βασικότερο μέσο για την αφύπνιση των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων του παιδιού και γενικότερα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Με το παιχνίδι το παιδί βρίσκει την ευκαιρία να ζήσει τη δική του ζωή, να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, να συναναστραφεί και να επικοινωνήσει με τους συνομηλίκους του. Η ιδέα που μετασχηματίστηκε στη παρούσα έρευνα προέκυψε μέσα από το πλαίσιο της πρακτικής μου άσκησης, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Παρατηρώντας το σύνολο των σχέσεων μεταξύ κωφών/βαρήκοων και ακουόντων παιδιών σκέφτηκα να σκιαγραφήσω την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και το παιχνίδι των παιδιών με την προσδοκία να αναδειχθεί η σημασία αυτών των στοιχείων στη δημιουργία της σχέσης τους. Η παρούσα μελέτη χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται οι προβληματισμοί, διατυπώνονται οι σκοποί και τα ερευνητικά 7

8 ερωτήματα, διευκρινίζονται οι όροι και εντοπίζεται η σημασία και η αναγκαιότητα της μελέτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται η ανασκόπηση βιβλιογραφίας και αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της συγκεκριμένης έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα της μελέτης από πλευράς μεθοδολογίας, η διαδικασία, οι τρόποι συγκέντρωσης και αποτύπωσης των δεδομένων, οι τυχόν περιορισμοί, δυσκολίες και ολοκληρώνεται με την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να δείξει κατά πόσο τα κωφά/βαρήκοα παιδιά αλληλεπιδρούν με τα ακούοντα παιδιά σε μια γενική τάξη του νηπιαγωγείου. 1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Διατύπωση προβλήματος Ερωτήματα Σκοπός της εργασίας αυτής είναι μια πρώτη μελέτη του παιχνιδιού και της επικοινωνίας των κωφών/βαρηκόων παιδιών με τα ακούοντα παιδιά μέσα σε ένα νηπιαγωγείο. Συγκεκριμένα, σκοπός μας είναι η μελέτη του κοινωνικού παιχνιδιού (social play) και του μη κοινωνικού παιχνιδιού ( non social play) των κωφών/βαρηκόων παιδιών, καθώς και της επικοινωνίας τους με το περιβάλλον τους (κωφά ή ακούοντα παιδιά) μέσα και έξω από την τάξη. Αναλυτικότερα γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: (1) το είδος παιχνιδιού που χρησιμοποιούν τα κωφά/βαρήκοα παιδιά όταν παίζουν μόνα τους, με κωφά/βαρήκοα ή/και με ακούοντα παιδιά, μέσα και έξω από την τάξη. (2) τον τρόπο επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τα κωφά/βαρήκοα παιδιά μεταξύ τους ή/και με τα ακούοντα παιδιά, μέσα και έξω από την τάξη. 8

9 1.2 Αναγκαιότητα της μελέτης Το νηπιαγωγείο είναι το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον μάθησης στο οποίο φοιτούν με συστηματικό τρόπο τα παιδιά και για το λόγο αυτό μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και στην πρόληψη των σχολικών δυσκολιών. Στο νηπιαγωγείο θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η επιτυχής σύνδεση παιχνιδιού και μάθησης. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά μπορούν να διερευνήσουν τον περιβάλλοντα χώρο, να πειραματιστούν, να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να προσπαθήσουν να τα επιλύσουν, να συνεργαστούν αλληλεπιδρώντας με άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά ή με ενηλίκους. Το παιχνίδι είναι μια εκδήλωση όλων των εποχών. Από πολύ παλιά, παρακίνησε την προσοχή και τη σκέψη των ανθρώπων και αποτέλεσε αντικείμενο παράστασης στην τέχνη, καθώς και αντικείμενο περιγραφής στην λογοτεχνία και την ποίηση (Αντωνιάδης, 1994). Το παιχνίδι θεωρείται το κέντρο της παιδικής ηλικίας. Δε νοείται παιδί χωρίς παιχνίδι. Για το παιδί κάθε δραστηριότητα είναι παιχνίδι, όπως δηλώνεται και από την ετυμολογική συγγένεια των δύο λέξεων. Η λέξη παιχνίδι έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είχε τρεις τουλάχιστον διαφορετικές λέξεις για το παιχνίδι. Η συνηθέστερη από τις τρεις ήταν η λέξη «παιδιά» που σημαίνει «ό,τι ανήκει ή ό,τι αναφέρεται στο παιδί» ( Huizinga, 1989). Η λέξη παιδιά καθώς και τα παράγωγα της: παίζειν, παίγμα και παίγνιον δήλωναν όχι μόνο τα παιχνίδια των παιδιών αλλά και κάθε είδος παιχνιδιού. Όλες οι παραπάνω λέξεις εμπεριείχαν την έννοια της ξεγνοιασιάς, της ευθυμίας και της χαράς. «Το στοιχείο της ευθυμίας χαρακτηρίζει την ουσία του παιχνιδιού».( Huizinga, 1989, σελ. 14). Το παιχνίδι θεωρείται μια πράξη χωρίς σκοπό, η οποία δεν μεταβάλλει σκόπιμα όπως η εργασία το υλικό περιβάλλον, για να ικανοποιήσει ανάγκες. Αποτελεί όμως το ίδιο μια ανάγκη, μια ορμή ψυχοσωματική του οργανισμού, η οποία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη σωματική, ψυχοπνευματική, κοινωνική ανάπτυξη και ενηλικίωση του ατόμου (Παπαδόπουλος, 1991). Με το παιχνίδι το παιδί ασκεί τις σωματικές του δυνάμεις, ανακαλύπτει πως θα εξουσιάζει τις εμπειρίες του, αποκτά δεξιότητες, βρίσκει την ευκαιρία να ζήσει τη 9

10 δική του ζωή και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, όπως την ανάγκη για συναναστροφή με τους συνομήλικούς του και την ανάγκη της σωματικής άσκησης. Το παιχνίδι αποτελεί για το κωφό/βαρήκοο παιδί ένα μέσο επικοινωνίας, ανακαλύπτει πώς να συνεννοείται με τον κόσμο και χωρίς την χρήση του λόγου. Πρόκειται για μια επικοινωνία που ικανοποιεί εσωτερική ανάγκη του παιδιού και συντελεί στην ολόπλευρη κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή του (Κιτσάρας, 1991). Η επικοινωνία όμως, είναι το βασικό πρόβλημα του κωφού/βαρήκοου παιδιού. Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων είναι απόλυτα απαραίτητη για όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Όταν ένα παιδί κατέχει αυτές τις δεξιότητες, μπορεί εύκολα να επικοινωνεί και να μαθαίνει από τους άλλους. Το κωφό παιδί τείνει να απομονωθεί από τους συνανθρώπους του, καθώς αδυνατεί ή δυσκολεύεται να τους κατανοήσει και να εκφράσει τις σκέψεις του. Έτσι, χάνει όχι μόνο γλώσσα, αλλά και πολλές ευκαιρίες για μάθηση. Αρκετές έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί με απώτερο στόχο το παιχνίδι και την επικοινωνία των κωφών/βαρηκόων παιδιών με τα ακούοντα παιδιά σε ένα νηπιαγωγείο. Αντίθετα στη χώρα μας, έρευνες τέτοιου είδους δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Η αναγκαιότητα για άμεση προσέγγιση και μελέτη του παιχνιδιού καθώς και της επικοινωνίας των κωφών/βαρηκόων παιδιών με τα ακούοντα παιδιά είναι οι λόγοι που συνιστούν την αναγκαιότητα της ερευνητικής αυτής προσπάθειας. 1.3 Διευκρίνιση Όρων Κωφός είναι αυτός που είτε φοράει ακουστικά είτε όχι, δεν αντιλαμβάνεται την ομιλία με την ακοή του μόνο. Χρησιμοποιεί κύρια το οπτικό κανάλι για να αντιληφθεί τους συνομιλητές του (χειλεανάγνωση, νοηματική γλώσσα, γραπτή γλώσσα.) Η ακουστική απώλεια στις περιπτώσεις αυτές είναι από 70db και πάνω (Λαμπροπούλου, 1999). Βαρήκοος είναι αυτός που είτε φοράει ακουστικά είτε όχι, δυσκολεύεται να αντιληφθεί την ομιλία με την ακοή του μόνο. Πάντως το μεγαλύτερο ποσοστό των 10

11 πληροφοριών της ομιλίας το αντιλαμβάνεται από την ακοή του. Η ακουστική βλάβη στις περιπτώσεις αυτές είναι από 35db έως 69db (Λαμπροπούλου, 1999). Ένταξη: είναι η συστηματική τοποθέτηση τινός μέσα σε κάτι άλλο και η ολοκλήρωση του υποκειμένου ως αυτοτελούς, ακέραιου μέρους ενός ευρύτερου συνόλου (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). Παιχνίδι: το παιχνίδι «είναι ένα σύνθετο και πολύμορφο φαινόμενο που περιλαμβάνει πολύ διαφορετικές πράξεις και εκδηλώσεις» (Παπαδόπουλος, 1991). Το παιχνίδι είναι «μια γεμάτη νόημα διαδικασία, κατά την οποία τα παιδιά συνδημιουργούν ενεργητικά τον κόσμο τους με τους συνομηλίκους τους και μαθαίνουν μέσα από τις αλληλεπιδράσεις με τους φίλους» (Αυγητίδου, 2001). Κοινωνικό παιχνίδι (social play): είναι οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται όταν δύο ή περισσότερα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (Bodrova & Leong, 1996). Μη κοινωνικό παιχνίδι (non-social play): είναι οι μοναχικές δραστηριότητες δηλαδή όταν τα παιδιά παίζουν μόνα τους εν παρουσία των άλλων παιδιών. (Coplan & Rubin, 1998). Ελεύθερο παιχνίδι (free play): είναι το παιχνίδι που χρησιμοποιεί το παιδί έξω από την τάξη και είναι κατά κύριο λόγο παιχνίδι κινητικό (Μπότσογλου, 2001). Επικοινωνία: είναι η αλληλεπίδραση ζώντων οργανισμών. Η επικοινωνία είναι δυναμική, αμφίδρομη, μη αναστρέψιμη και λαμβάνει χώρα σε ένα φυσικό και κοινωνικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να συμβεί σε κοινωνικό κενό (Σπινθουράκη, Κατσίλλης και Μουσταίρας, 1997). 11

12 1.4 Περιορισμοί Η μελέτη αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του είδους του παιχνιδιού και του τρόπου επικοινωνίας των κωφών/βαρηκόων παιδιών με τα ακούοντα παιδιά, σε ένα νηπιαγωγείο στην Ελλάδα και για αυτό το λόγο τα στοιχεία της έρευνας παρουσιάζονται με μεγάλη προσοχή. Η συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται σε πληροφορίες από περιορισμένο αριθμό δείγματος και αυτό εκτός το γεγονός ότι δεν μας επιτρέπει γενικεύσεις, συνάμα δημιουργεί επιφυλάξεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 2. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 2.1 Ένταξη κωφών/βαρήκοων παιδιών μέσα σε γενικές τάξεις του νηπιαγωγείου Τα τελευταία χρόνια παγκόσμια αλλά και στη χώρα μας, έχει εδραιωθεί η άποψη πως όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την εθνική, πολιτισμική ή κοινωνική τους ταυτότητα, πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες μάθησης με τους υπόλοιπους μαθητές μέσα σε ένα σχολείο για όλους. Η Ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία που αναφέρεται στην ειδική παιδαγωγική και ευρύτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες, έχει μια πληθώρα διαφορετικών όρων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την από κοινού ζωή και εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με ή χωρίς ειδικές ανάγκες, όπως «ένταξη», «ενσωμάτωση», «συμμετοχή». Σύμφωνα με τους Kirk, Gallagher και Anastasiow (1993), ενσωμάτωση είναι η διαδικασία συνύπαρξης παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες σε περιβάλλον εκπαίδευσης. Άλλοι ειδικοί ορίζουν την ενσωμάτωση ως εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες σε κοινά εκπαιδευτικά πλαίσια μαζί με το γενικό μαθητικό πληθυσμό, στη βάση μιας καλά σχεδιασμένης και προγραμματισμένης παρέμβασης (Λαμπροπούλου, 2003). Ο όρος ένταξη αναφέρεται συνήθως στην τοποθέτηση και την αυξανόμενη συμμετοχή των μαθητών με ειδικές ανάγκες στη 12

13 γενική εκπαιδευτική διαδικασία (Cole, 1989 στο Λαμπροπούλου, 2003). Ο όρος συμμετοχή δηλώνει την πλήρη ενσωμάτωση και εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα σε κοινές τάξεις μαζί με όλους τους μαθητές (Λαμπροπούλου, 2003). Το ερώτημα της ένταξης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολικό σύστημα συχνά φαίνεται να τίθεται γενικά, και να απαντάται συνολικά. Η ένταξη όμως δεν είναι καθορισμένη και ούτε επιτυγχάνεται με το να βρίσκονται μαζί τα λεγόμενα «ανάπηρα» παιδιά με τα λεγόμενα «υγιή». Σκοπός της ένταξης είναι ο κάθε άνθρωπος να αναγνωρίζεται και να μαθαίνει σαν ένα ολοκληρωμένο άτομο, έτσι ώστε να συμμετέχει ισότιμα σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. Δηλαδή μπορεί να έχει σχέσεις με φίλους και γείτονες, να μπορεί να συνεργάζεται στο σχολείο και στην επαγγελματική του ζωή, να μπορεί να συμμετέχει χωρίς διάκριση σε ευρύτερους τομείς, όπως στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου του, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην οικονομία, στην πολιτική (Σούλης, 2002). Σκοπός είναι η δημιουργία ενός σχολείου για ανθρώπους που ξεχωρίζουν ατομικά και ειδικά, που πρέπει και επιτρέπεται να ζούνε διαφορετικούς τρόπους ζωής, που έχουν διαφορετικούς στόχους και που θέλουν να διαμορφώνουν από κοινού το σχολείο και την κοινωνία. Όσον αφορά στην ένταξη που αποσκοπεί στην κοινωνική αγωγή, το σχολείο δεν πρέπει να έχει μόνο ως στόχο το μέγιστο της προώθησης της επίδοσης στα διάφορα μαθήματα, αλλά θα πρέπει να επιδιώκει να έχει και ως στόχο την κοινωνική αγωγή. Δηλαδή το σχολείο πρέπει να δίνει τη δυνατότητα σε διαφορετικούς ανθρώπους να συμβιώνουν σε μια ανθρωπιστική και δημοκρατική κοινωνία. Ο όρος ένταξη (integration) σημαίνει τη συστηματική τοποθέτηση τινός μέσα σε κάτι άλλο και την ολοκλήρωση του υποκειμένου ως αυτοτελούς, ακέραιου μέρους ενός ευρύτερου συνόλου (Ζώνιου-Σιδέρη,2000). Σύμφωνα με τον Σούλη (2002), ο όρος ένταξη αντικατοπτρίζει την από κοινού ζωή και μάθηση όλων και το αδιαίρετο ανθρώπινο. Ο Muth (1986) με την έννοια της ένταξης, εννοεί την κοινή αγωγή παιδιών και νέων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Προϋπόθεση βέβαια για την εφαρμογή της ένταξης είναι η οριζόντια διάρθρωση του σχολείου (Σούλης, 2002). Το κοινό σχολείο, το οποίο αποτελεί τον προθάλαμο των κοινωνικών σχέσεων θα πρέπει να διδάξει σε όλους τους μαθητές ότι τα άτομα είναι διαφορετικά μεταξύ τους και πως όποια και αν είναι αυτή η διαφορά μπορούν να συνυπάρξουν. Το σχολείο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας πάνω στον οποίο αντικατοπτρίζονται όλες 13

14 οι κοινωνικοί πρόοδοι και τα προβλήματα. Μια κοινωνία για όλους οικοδομείται πάνω σε σχολεία για όλους και ένα σχολείο για όλους χτίζεται πάνω σε μια σειρά βασικών αρχών (Πολυχρονοπούλου, 2001).Οι αρχές αυτές αναφέρονται κυρίως: στην πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση στο δικαίωμα για εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας στην αποδοχή και ανάληψη της ευθύνης για την εκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες και δυνατότητες από όλους τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. στην αναγκαιότητα λειτουργίας ψυχολογικών, κοινωνικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών στην αναγκαιότητα συνεχούς και συστηματικής πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας Όλα τα παραπάνω είναι εξίσου σημαντικά και αναγκαία για την οικοδόμηση ενός σχολείου για όλους. Σε ένα τέτοιο σχολείο συνεκπαιδεύονται ανεξαιρέτως όλα τα παιδιά της γειτονιάς, όπως για παράδειγμα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά, παιδιά με ειδικές ανάγκες, αλλοδαπά παιδιά, τσιγγανόπουλα, χαρισματικά παιδιά κ. α. ώστε να αποκτήσουν ικανότητες και να αναπτύξουν δεσμούς που θα τους επιτρέψουν, ως ενήλικοι πολίτες, στο παιχνίδι της κοινωνικής διαπραγμάτευσης, να συνεργάζονται (Σούλης, 2008). Οι υποστηρικτές της ένταξης εστιάζονται στη σημασία της αλληλεπίδρασης με άλλους συνομηλίκους και στην προσδοκία ανάπτυξης φιλικών σχέσεων μεταξύ παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες. Με την κοινή φοίτηση τα κωφά/βαρήκοα παιδιά έχουν περισσότερες ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές με τους ακούοντες συμμαθητές και τους δασκάλους τους και με αυτό το τρόπο αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη μελλοντική κοινωνική και σχολική τους ένταξη (Lynas, 1986 στο Λαμπροπούλου,1999). Επίσης, το φυσικό γλωσσικό περιβάλλον του γενικού σχολείου βοηθάει το κωφό/βαρήκοο παιδί καλύτερα να αναπτύξει προφορικό λόγο και να μορφωθεί περισσότερο. Αντίθετα, αυτοί που διαφωνούν με την ένταξη και πιστεύουν ότι η εκπαίδευση των κωφών/βαρήκοων παιδιών πρέπει να γίνεται στα ειδικά σχολεία, υποστηρίζουν ότι η κώφωση εμποδίζει την επικοινωνία των παιδιών αυτών με τους ακούοντες μέσα σε μια τάξη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απομόνωση των κωφών/βαρήκοων μαθητών από το περιβάλλον του σχολείου γεγονός που τους δημιουργεί έντονα προβλήματα στο τομέα της ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης (Martens, 1989). Ένα 14

15 σχολείο για όλα τα παιδιά, μέσα στο οποίο προσφέρονται ευκαιρίες ανάπτυξης που αντιστοιχούν στη φύση και στις δυνατότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά, αποτελεί αίτημα των καιρών. Υπάρχουν διάφορα προγράμματα και μοντέλα ένταξης (Λαμπροπούλου, 1999). Τα πιο συνηθισμένα είναι: α) Η τοποθέτηση του κωφού/βαρήκοου παιδιού σε τάξη με ακούοντα παιδιά και η παρακολούθηση του από μία ειδική δασκάλα, η οποία επισκέπτεται το σχολείο περιοδικά. β) Η τοποθέτηση του κωφού/βαρήκοου παιδιού σε τάξη ακουόντων παιδιών και η παροχή φροντιστηριακής βοήθειας σε ειδική τάξη, με καθημερινό πρόγραμμα από ειδικό δάσκαλο. γ) Η τοποθέτηση του κωφού/βαρήκοου παιδιού σε ειδική τάξη κωφών μέσα στο σχολείο ακουόντων με ειδικό δάσκαλο. δ) Η τοποθέτηση του κωφού/βαρήκοου παιδιού σε τάξη ακουόντων και η παροχή διερμηνέα Νοηματικής σε μόνιμη βάση στην τάξη αυτή (Vernon and Pricket, 1976, στο Λαμπροπούλου, 1999). Το νηπιαγωγείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα ακολουθεί το μοντέλο της τοποθέτησης του κωφού/βαρήκοου παιδιού σε τάξη ακουόντων και η παροχή βοήθειας από ειδικό παιδαγωγό. 2.2 Θεσμικό πλαίσιο της ένταξης Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 80 η Ειδική Αγωγή λειτουργούσε με αποσπασματικές νομοθεσίες και διατάγματα. Το 1981, για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης, ψηφίζεται ομόφωνα από τη Βουλή των Ελλήνων νόμος για την Ειδική Αγωγή. Πρόκειται για τον πρώτο στην ιστορία ολοκληρωμένο νόμο 1143/81 για την Ειδική Αγωγή (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998). Ο νόμος 1143/81, θεωρήθηκε δικαίως μία κατάκτηση για το χώρο της Ειδικής Αγωγής, αφού «για πρώτη φορά η πολιτεία ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες». Από πολλούς όμως θεωρήθηκε ότι όχι μόνο δεν συνέβαλε στην πολιτική της ένταξης, αλλά σύμφωνα με πολλούς επικριτές του, ενίσχυσε το διαχωρισμό ανάμεσα σε «φυσιολογικούς» και «15

16 αποκλίνοντες» μαθητές, κατατάσσοντας τους σε κατηγορίες προβληματικών ατόμων οδηγώντας τα στην περιθωριοποίηση. Οι επικρίσεις αυτές κατά του νόμου οδήγησαν τελικά στην σύνταξη και δημοσιοποίηση, το 1984, ενός σχεδίου νόμου, γνωστού ως «αντι-309», στο οποίο η Ειδική Αγωγή αντιμετωπιζόταν ως τμήμα της γενικής εκπαίδευσης. Έτσι, ο νόμος 1566/1985 αναφέρεται στην Ειδική Αγωγή σε ξεχωριστό κεφάλαιο, το οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. Από το σχολικό έτος , το ΥΠ.Ε.Π.Θ. άρχισε να προωθεί την στρατηγική της ένταξης, μέσω της λειτουργίας ειδικών τάξεων στα γενικά σχολεία. Οι ρυθμίσεις που συμπεριλάμβανε ο νόμος του 1566/85, ο οποίος δέχτηκε επίσης κάποιες επικρίσεις ήταν: 1. η σταδιακή ένταξη των ιδιωτικών σχολείων στο δημόσιο τομέα 2. η μεταβίβαση αποκλειστικά στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούσαν ζητήματα της πρωτοβάθμιας (γενικής-επαγγελματικής) και θέματα αποκατάστασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 3. η διδασκαλεία μίας ξένης γλώσσας στα ειδικά σχολεία 4. η εκτύπωση με το σύστημα Braille διδακτικών βιβλίων για τυφλούς (Ζώνιου Σιδέρη, 2000). Στη συνέχεια, δύο ακόμα νόμοι έρχονται να συμπληρώσουν το ήδη υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που συμβαδίζει ουσιαστικά με τις εξελίξεις της Ειδικής Αγωγής στην Ευρώπη(Ζώνιου Σιδέρη, 2000) και είναι: 1. O νόμος 1824/1988 με τον οποίο θεσμοθετείται η ενισχυτική διδασκαλία για τους μαθητές του δημοτικού και του γυμνασίου που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες σε συγκεκριμένα μαθήματα, και 2. Ο νόμος 1771/1988 με τον οποίο τροποποιείται το σύστημα εισαγωγής των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Στις 14 Μαρτίου του 2000 δημοσιεύτηκε το σχέδιο νόμου που περιέχει μία σειρά από θετικά στοιχεία τα οποία καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο της Ειδικής Εκπαίδευσης με μία πιο σύγχρονη αντίληψη σε σύγκριση με τα προηγούμενα. Στον νόμο 2817/ (Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 2000) μεταξύ άλλων: 1. επαναδιατυπώνεται η ορολογία της Ειδικής Αγωγής, και δίνεται έμφαση στις κοινές εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και όχι στις αιτίες των προβλημάτων τους 16

17 2. προβλέπονται μέτρα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες της προσχολικής ηλικίας και για όσα από αυτά έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση 3. προωθείται η αρχή της ένταξης και περιορίζεται το ειδικό σχολείο μόνο για περιπτώσεις παιδιών με σοβαρές δυσκολίες 4. καθιερώνεται ο θεσμός των «περιοδευόντων (ειδικών) εκπαιδευτών» 5. θεσμοθετείται η κατάρτιση εξατομικευμένων προγραμμάτων βοήθειας και υπηρεσιών για κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες 6. θεσμοθετείται στην έδρα κάθε νομού η λειτουργία διεπιστημονικής ομάδας διάγνωσης-υποστήριξης με την επωνυμία «Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης» (Κ. Δ. Α. Υ.) 7. δημιουργούνται νέες ειδικότητες προσωπικού Ειδικής Αγωγής 8. εξασφαλίζεται η παροχή μέσων διδασκαλίας σύγχρονης τεχνολογίας 9. αναγνωρίζεται η νοηματική ως επίσημη γλώσσα των κωφών, και 10. ιδρύεται Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για την επιστημονική έρευνα όλων των ζητημάτων της Ειδικής Αγωγής. Την θεσμοθέτηση, όμως της ένταξης δεν ακολούθησε ο σχεδιασμός μιας νέας κοινωνικής πολιτικής με στόχο την αλληλοαποδοχή, ούτε μιας καινούριας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα αφορούσε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης, το σχεδιασμό νέων αναλυτικών προγραμμάτων και τη διαμόρφωση των σχολικών χώρων (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000). 2.3 Έρευνες σχετικές με την ένταξη κωφών/ βαρήκοων παιδιών στο σχολείο ακουόντων Το θετικό κλίμα για την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες ενισχύθηκε ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1970 μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Ιταλία, Αγγλία, Σκανδιναβία κτλ.) και στις ΗΠΑ ειδικοί νόμοι ενθάρρυναν την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα κοινά σχολεία και εξασφάλιζαν τις προϋποθέσεις για την επιτυχία της (Hegarty, 1993 στο Λαμπροπούλου, 2003). Στην Ελλάδα, η μεγάλη ανάπτυξη των ειδικών τάξεων μέσα 17

18 στα κοινά σχολεία σημειώθηκε αργότερα κατά τη δεκαετία του 1980 (Lampropoulou & Padeliadu, 1995). Από τη δεκαετία του 1960 άρχισε να διαμορφώνεται η τάση για την ένταξη των κωφών/βαρήκοων παιδιών σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο ενθαρρύνει την επαφή και την αλληλεπίδραση με ακούοντα παιδιά της ηλικίας του (Λαμπροπούλου, 1999). Η ένταξη των κωφών/βαρήκοων παιδιών στα σχολεία ακουόντων, σαν ιδέα φαίνεται αρκετά προοδευτική και στοχεύει στην προετοιμασία και την μελλοντική ένταξη τους στην κοινωνία. Παρ όλα αυτά υπάρχουν αρκετά αρνητικά στοιχεία, όπως είναι για παράδειγμα η ελλιπής επικοινωνία και ως απόρροια αυτής η μη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κωφού/βαρήκοου παιδιού. Οι έρευνες που έχουν γίνει ως τώρα δεν παρουσιάζουν στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ της ένταξης των κωφών/βαρηκόων μαθητών στα σχολεία ακουόντων (Kyle, 1993). Για παράδειγμα, η Foster (1989 στο Λαμπροπούλου, 1999) βρήκε ότι στις περιγραφές των κωφών/ βαρήκοων μαθητών που φοιτούσαν σε προγράμματα ένταξης υπήρχαν πολλές αναφορές στην μοναξιά που αισθάνονταν, στην απόρριψη και στην κοινωνική απομόνωση τους. Σύμφωνα με τον Burstein (Hundert & Houghton, 1992) τα κωφά/βαρήκοα παιδιά που φοιτούν σε κανονικά νηπιαγωγεία απορρίπτονται κοινωνικά από τους συμμαθητές τους, είναι κοινωνικά αποξενωμένα και δέχονται αρνητικού είδους συμπεριφορές. Οι Long, Stinson & Braeges (Stinson & Antia, 1999) αναφέρουν ότι οι κωφοί/ βαρήκοοι μαθητές λόγω του ότι δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με τους ακούοντες συμμαθητές τους, τις περισσότερες φορές αν όχι πάντα επιλέγουν να μην συμμετέχουν στις κοινές δραστηριότητες με αποτέλεσμα να υπάρχουν επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή τους ζωή. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα (Λαμπροπούλου, 1999), οι δάσκαλοι και οι μαθητές των γενικών σχολείων είναι αρνητικοί προς τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και την ένταξη τους. Υπάρχουν πολλά προβλήματα υποδομής στη γενική εκπαίδευση, ώστε να ανταποκριθεί σωστά στις ανάγκες των κωφών/βαρηκόων παιδιών, ενώ οι ίδιοι οι κωφοί/βαρήκοοι μαθητές έχουν αρνητικές εμπειρίες από τη φοίτηση τους σε σχολεία ακουόντων. Οι κωφοί/βαρήκοοι μαθητές φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ως προς την κοινωνική ένταξη τους με τους ακούοντες συμμαθητές 18

19 τους, τη συμμετοχή στην τάξη και τη δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στη μάθηση γενικότερα (Gregory & Bishop, 1989 στο Λαμπροπούλου, 1999). Οι Fischer και Johnson ( ) ισχυρίζονται ότι υπάρχουν προβλήματα προσωπικής αποδοχής στα κωφά παιδιά σε κανονικά σχολεία. Η ένταξη μπορεί να προκαλέσει φτωχή προσωπική αποδοχή. Η δυσκολία ένταξης κωφών/βαρήκοων παιδιών σε έναν κανονικό σχολικό οργανισμό, έγκειται στη δυσκολία τους να αντιληφθούν την ομιλούμενη και γραπτή γλώσσα, κάτι που αναπόφευκτα τα απομονώνει από το σύστημα (Kyle, 1993). Η Meadow (1980) υποστηρίζει ότι το κωφό/βαρήκοο παιδί από πολύ νωρίς διαισθάνεται από το περιβάλλον ότι είναι το μοναδικό διαφορετικό παιδί, επειδή φοράει ακουστικά, έχει περίεργη ομιλία και δεν αντιλαμβάνεται την ομιλία τόσο γρήγορα όσο τα άλλα παιδιά. Αυτό το γεγονός μπορεί να του δημιουργήσει τρομερά προβλήματα στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της ταυτότητας και της κοινωνικής συμπεριφοράς του (Λαμπροπούλου, 1999). 19

20 2.4 Η σημασία του παιχνιδιού Το παιχνίδι, βασική δραστηριότητα στην προσχολική ηλικία Η προέλευση της λέξης παιχνίδι από τις λέξεις παις, παίζω, παιδεία υπογραμμίζει το πόσο αυτή η λέξη έχει σχέση με το παιδί, τη διασκέδαση, την πνευματική καλλιέργεια και την εκπαίδευση του. Τα παιδιά στην αρχαία Σπάρτη έπαιζαν πολεμικά παιχνίδια και γυμνάζονταν. Στους Ρωμαϊκούς χρόνους στη Ρώμη έπαιζαν με σιδερένια στεφάνια, τυφλόμυγα, πεντόβολα και κότσια. Στο Βυζάντιο τα παιδιά στο σχολείο χαίρονταν να ψάλλουν και να παίζουν ( Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 1998). Το παιχνίδι είναι η παγκόσμια γλώσσα των παιδιών. Μέσα από αυτό μπορούν και εκφράζονται πιο ευέλικτα, σωστά και πολύπλευρα απ ότι με τον προφορικό λόγο. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν τονίσει, πως το παιδί με το παιχνίδι δείχνει τη σωματική, συναισθηματική και κοινωνική του εξέλιξη, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να χειριστεί την πραγματικότητα. Κάτι που είναι σημαντικό και που αφορά την αξία του παιχνιδιού στην εξέλιξη του παιδιού είναι ότι το παιχνίδι, ως δραστηριότητα είναι κατά κύριο λόγο εθελοντική, αυθόρμητη και αυτεξούσια (Rubin, 1980). Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν τον περιβάλλοντα χώρο, να πειραματιστούν, να ανακαλύψουν προβλήματα και να προσπαθήσουν να τα λύσουν, να αξιοποιήσουν την περιέργεια και τη δημιουργικότητα τους, να κάνουν επιλογές και να προβούν σε εφαρμογή των δικών τους ιδεών με το δικό τους τρόπο και ρυθμό. 20

21 Μια άλλη διάσταση του παιχνιδιού είναι η δυνατότητα που δίνει στο παιδί να ξαναζήσει ενεργά και να επεξεργαστεί τραυματικές καταστάσεις, που αρχικά βίωσε παθητικά. Το παιδί είναι δυνατόν να «αλλάξει» ρόλο. Ο πολύπλευρος χαρακτήρας του παιχνιδιού είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιούν τα παιδιά στην προσπάθεια τους να αποσαφηνίσουν το άγνωστο ή τρομακτικό (Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, 1998). Μπορεί κάποιος να νιώσει πως είναι να χτυπιέται χωρίς να συμμετέχει σε ξυλοδαρμό. Μπορεί να παίζει με προσωπικά συναισθήματα, που ίσως να είναι επικίνδυνα ή απαγορευμένα στην πραγματικότητα, όπως χαρά, λύπη, οργή και μίσος, χωρίς όμως να κυριεύεται από πανικό ή να χρειάζεται να χρησιμοποιήσει βία. Ότι γίνεται δεν είναι παρά ένα παιχνίδι. Όποτε θέλει, μπορεί να βγει από το πλαίσιο του παιχνιδιού. Το παιχνίδι λοιπόν κατορθώνει και μειώνει την ένταση, αλλά, όταν η ένταση είναι υπερβολικά μεγάλη, παύει να υπάρχει το πραγματικό παιχνίδι και μετατρέπεται σε καταναγκασμό επανάληψης, όπου το παιδί φτιάχνει συνεχώς τα ίδια με ένα στερεότυπο τρόπο. Ο Johan Huizinga (1989) στο βιβλίο του Homo Lubens υποστηρίζει ότι: «Το παιχνίδι είναι αρχαιότερο από τον πολιτισμό, διότι ο πολιτισμός προϋποθέτει πάντα την ανθρώπινη κοινωνία και τα ζώα δεν περίμεναν να έρθει ο άνθρωπος για να τα μάθει να παίζουν» (σελ.14). Ψυχολόγοι όπως ο Freud και η Klein υποστήριξαν ότι τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού εκφράζουν τους ασυνείδητους φόβους και φαντασιώσεις τους, πράγμα που τους επιτρέπει να συνειδητοποιούν τις βαθύτερες εσωτερικές συγκρούσεις τους (Lewis, 1998). Ο Piaget, από την άλλη μεριά υποστήριζε ότι το παιχνίδι επιτρέπει στο παιδί να εξασκεί δεξιότητες που μαθαίνει στις καθημερινές του δραστηριότητες. Οι απόψεις του Piaget βρίσκονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Bruner, ο οποίος τη δεκαετία του 1970 υποστήριζε το γεγονός ότι το να χρησιμοποιούν τα παιδιά, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ιδέες και σχέδια δράσης διευκολύνει τη διαδικασία της μάθησης (Lewis, 1998). Κατά τον Vygotsky το παιχνίδι δημιουργεί μια κεντρική ζώνη στην εξέλιξη του παιδιού. Με τη βοήθεια του το παιδί ξεπερνά τις δυνατότητες της ηλικίας του, εξελίσσεται ακόμη περισσότερο πέρα από την καθημερινή του συμπεριφορά (Τσιαντζή, 1998). Το παιχνίδι είναι μία έννοια που δύσκολα μπορεί να ορισθεί. Ανάμεσα στις πολλές προσπάθειες που έχουν γίνει για τον ορισμό του παιχνιδιού, το πιο σαφές και 21

22 ευρέως χρησιμοποιημένο σύστημα είναι αυτό που προτάθηκε από τους Krasnor και Pepler (1980). Αυτοί υποστηρίζουν ότι, για να χαρακτηριστεί μια συμπεριφορά ως «παιχνίδι», πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω στοιχεία: α) Να δείχνει θετικό συναίσθημα. Πιο απλά, πρέπει να έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα. β) Να μην είναι κυριολεκτική-πεζή. Να μην εξυπηρετεί κάποιον πεζό σκοπό. γ) Να έχει ευελιξία. Δεν μπορεί να είναι μια πράξη που επαναλαμβάνεται ασταμάτητα. δ) Να προϋποθέτει εσωτερική κινητοποίηση. Δεν πρέπει να επιβάλλεται στον παίκτη, αλλά να γίνεται θεληματικά και για χάρη του παιχνιδιού (Lewis, 1998 σελ.60). Παρατηρήσεις παιχνιδιού σε προσχολικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και νηπιαγωγεία υποδεικνύουν ότι τα παιδιά δεν προσαρμόζονται και εσωτερικεύουν απλώς τη θεσμοποιημένη επιτόπια κουλτούρα του ιδρύματος, αλλά τη διευρύνουν. Μέσα από τη δραστηριότητα του παιχνιδιού μπορεί συχνά να εκφραστούν νέες γνώσεις, ικανότητες και δράσεις (Αυγητίδου, 2001). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το παιχνίδι είναι ένα σημαντικό, μορφωτικό, ηθοπλαστικό και υγιεινό μέσο που συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του παιδιού. Κατά πρώτον τη σωματική με τα ομαδικά παιχνίδια που απαιτούν γρήγορες κινήσεις, ενδυναμώνουν το νευρικό σύστημα και επιφέρουν μία χαλάρωση και ισορροπία. Δεύτερον καλλιεργείται η πνευματική του ανάπτυξη, διότι πειθαρχείται το πνεύμα του, συγκεντρώνεται η προσοχή του, αναπτύσσεται η κρίση, η φαντασία, η μνήμη. Τρίτον παράλληλα συμβάλλει και στην συναισθηματική του ανάπτυξη, προκαλώντας ευχάριστες συναισθηματικές καταστάσεις οι οποίες συμβάλουν στην πνευματική ευφορία. Το παιχνίδι, λοιπόν, αποτελεί φυσική ανθρώπινη δραστηριότητα και βασικό συστατικό της ζωής των παιδιών σε όλους τους πολιτισμούς, προσφέρει βαθιά ικανοποίηση και συγχρόνως συμβάλλει στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού (Τσαλίκη & Γεωργόπουλος, 1998). Για κάθε παιδί, το παιχνίδι είναι η αντανάκλαση της ίδιας της ζωής, με τους δικούς του κανόνες συμπεριφοράς, με πνεύμα συνεργασίας και γενικά με όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να ενταχθεί το άτομο αργότερα στην κοινωνία. Μεγάλη είναι η αξία του παιχνιδιού ως κοινωνικοποιητικού μέσου και πεδίου άσκησης της κοινωνικής αγωγής (Κιτσάρας, 1991). 22

23 2.4.2 Τύποι παιχνιδιών Το παιδί παίζοντας προχωρεί κατακτώντας καινούρια στάδια κυριαρχίας και υπεροχής. Το παιχνίδι στην αρχή χαρακτηρίζεται σαν αυτοκοσμικό γιατί αρχίζει με το ίδιο του το σώμα και έχει σαν κέντρο του το σώμα. Στη συνέχεια προστίθενται σε αυτό τα αντικείμενα και δημιουργείται έτσι ένας κόσμος γύρω από το παιδί (Τσιαντζή, 1998). Το παιχνίδι μπορεί να χωριστεί σε τρεις τύπους: 1) κοινωνικό παιχνίδι (social play) 2) μη-κοινωνικό παιχνίδι (non-social play) 3) παιχνίδι στους υπαίθριους χώρους (free-play) Tο κοινωνικό παιχνίδι, συμβαίνει όταν τα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους γεγονός που τα βοηθάει να ξεπεράσουν την κρίση της εγωπάθειας και να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο. Με το κοινωνικό παιχνίδι βελτιώνεται η συμπεριφορά του παιδιού, μαθαίνει να σέβεται τους συνομηλίκους του και τους κανόνες του παιχνιδιού, να εκδηλώνει ελεύθερα, αυθόρμητα αλλά και πειθαρχημένα τον εσωτερικό του κόσμο, να εκτιμά τις ικανότητες των άλλων και γενικά να ανακαλύπτει τον εαυτό του (Κιτσάρας, 1991). Σύμφωνα με τον Rubin (1990 στο Minnett, Clark και Wilson, 1994), το κοινωνικό παιχνίδι χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες : 1) μοναχικό παιχνίδι (solitary play): το παιδί παίζει μόνο του αλληλεπιδρώντας λίγο ή καθόλου με τα πρόσωπα που είναι γύρω του. 23

24 2) παράλληλο παιχνίδι ( parallel play): το παιδί φαίνεται να συμμετέχει σε ένα κοινό παιχνίδι, καθώς παίζουν με το ίδιο αντικείμενο. Στην πραγματικότητα όμως δεν αλληλεπιδρούν παρά μόνον για να μιμηθούν το ένα τις δραστηριότητες του άλλου. 3) Συνεργατικό παιχνίδι (group play): οι συμμετέχοντες συμφωνούν από κοινού για τους στόχους δραστηριότητας τους και κάνουν καταμερισμό ρόλων. Γενικότερα το κοινωνικό παιχνίδι αφορά στην ανάπτυξη τρόπων συνεργασίας των παιδιών και άλλων μορφών κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Περιλαμβάνει παιχνίδια σε ομάδες, παρατήρησης ή απλή συζήτησης. Ακόμη, δραστηριότητες οι οποίες αποτελούν μορφές κοινωνικού παιχνιδιού κατά τις οποίες τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους (Μπότσογλου, 2001). Το μη-κοινωνικό παιχνίδι συμβαίνει όταν τα παιδιά δεν αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η «παιδαγωγική του παιχνιδιού» περιλαμβάνει ή καλύτερα προτείνει το παιχνίδι από τη μία ως μέσο αγωγής και από την άλλη ως μέθοδος διδασκαλίας. Στην πρώτη περίπτωση, η παιδαγωγική προαγωγή των παιδιών επιτυγχάνεται μέσω της ενασχόλησης του παιδιού με το παιχνίδι. Στη δεύτερη περίπτωση, το παιχνίδι προτείνεται ως μέθοδος για τις οργανωμένες διαδικασίες μάθησης (Πανταζής, 1997). Όταν το παιδί, χρησιμοποιεί μη-κοινωνικό παιχνίδι, δεν του δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξει χρήσιμους μηχανισμούς για την περαιτέρω ανάπτυξη του. Σύμφωνα με τον Rubin (1990 στο Minnett, Clark και Wilson, 1994), το μηκοινωνικό παιχνίδι χωρίζεται ως εξής: 1) μη απασχολούμενη συμπεριφορά ( unoccupied behavior) : το παιδί φαίνεται να μην κάνει τίποτα, αλλά απασχολεί τον εαυτό του παρατηρώντας οτιδήποτε συμβαίνει που έχει στιγμιαίο ενδιαφέρον. 2) παιχνίδι παρατήρησης ( onlooker behavior) : το παιδί απλώς παρατηρεί άλλα παιδιά να παίζουν, χωρίς να συμμετέχει. 3) μετάβαση ( transition): το παιδί ετοιμάζεται να συμμετέχει σε κάποια δραστηριότητα, ή μετακινείται από τη μία σε κάποια άλλη. 4) αλληλεπίδραση με έναν ενήλικα ( adult involvement): το παιδί επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με τον δάσκαλο ή τη δασκάλα. Το παιχνίδι είναι φυσική ανάγκη και φυσική συμπεριφορά του παιδιού. Όταν δεν παίζει το παιδί, πρέπει να συμβαίνει κάτι στη σωματική ή ψυχική του υγεία ( Κιτσάρας, 1991). Η πολυσημαντικότητα του παιχνιδιού στην ανάπτυξη του νηπίου 24

25 δημιουργεί την ανάγκη εξασφάλισης προϋποθέσεων χώρου για απρόσκοπτο παιχνίδι μέσα και έξω από την τάξη. Η αυλή του σχολείου είναι ένας χώρος για αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομηλίκων, ο οποίος έχει τόσο μια θετική, όσο και μια αρνητική πλευρά (Blatchford, 1994 στο Μπότσογλου, 2001). Ένα βασικό πρόβλημα προκύπτει από την αυξητική τάση για περιορισμό των μη επιτηρούμενων δραστηριοτήτων των μαθητών μέσα στο σχολείο, από τη μια πλευρά, και από τα πιθανά οφέλη αυτών των δραστηριοτήτων για την κοινωνική τους ανάπτυξη, από την άλλη. Το παιχνίδι στον υπαίθριο χώρο είναι συνήθως παιχνίδι κινητικό. Στο διάλειμμα το παιδί έχει την ευκαιρία να μετακινηθεί ελεύθερα, να τρέξει στο χώρο, να εκτονωθεί, να χαλαρώσει, να εξερευνήσει τις αλλαγές γύρο του, να παίξει με τα άλλα παιδιά, να αναπτύξει φιλίες (Μπότσογλου, 2001). Η δημιουργία ενός παιχνιδότοπου στην αυλή με παραδοσιακές στατικές κατασκευές, όπως είναι οι κούνιες, προσφέρει ευκαιρίες για σωματική άσκηση. Συχνά τα παιδιά χρησιμοποιούν αυτό τον εξοπλισμό με δημιουργικό τρόπο. Οι παιχνιδοκατασκευές πολλαπλής χρήσης (π.χ. τσουλήθρες με διάφορους τρόπους αναρρίχησης κ.α.) ευνοούν την κίνηση και την αλληλεπίδραση των παιδιών. Η δημιουργία ενός παιχνιδότοπου με κινούμενο εξοπλισμό, νερό, αμμοδόχο κ.α. κινητοποιεί τη φαντασία, ενθαρρύνει τη συνεργασία και το διάλογο, την ανάληψη ρόλων, την επίλυση προβλημάτων. Ήσυχοι, φυσικοί χώροι με χαμηλά δέντρα, φυτά και καθίσματα επιτρέπουν την απομόνωση και την χαλάρωση. Ο υπαίθριος χώρος, στον οποίο τα παιδιά παίζουν κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, μπορεί να αποτελεί τo γενικό πλαίσιο για θεμελιώδεις κοινωνικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν αξία για κοινωνική ανάπτυξη. Γενικά, τα παιχνίδια πρέπει να οργανώνονται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα σε όλα τα συμμετέχοντα άτομα να δραστηριοποιηθούν με κάποιο ουσιαστικό τρόπο, να δίνουν την ευκαιρία στον/ στην αρχηγό του παιχνιδιού να παρεμβαίνει και να δίνει έμφαση σε κάποια σημεία που τα θεωρεί σημαντικά (Τσαλίκη & Γεωργόπουλος, 1998) Παιχνίδι - Αντικείμενο 25

26 Το παιδί, από τους πρώτους μήνες της ζωής του, επιδιώκει την επαφή και την επικοινωνία με το εξωτερικό περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή αρχίζει πολύ νωρίς. Το παιδί πιάνει με τα χέρια του αντικείμενα που βρίσκονται στο κοντινό του περιβάλλον, όπως το μπουκάλι με το γάλα, το πιάτο, το κουτάλι, τα δάχτυλα της μητέρας του, την μπάλα. Όλα αυτά είναι αντικείμενα με τα οποία το παιδί παίζοντας αντιλαμβάνεται και μαθαίνει τον κόσμο. Κάθε αντικείμενο που πιάνει μπορεί να λειτουργήσει παρωθητικά για το παιδί, μπορεί δηλαδή να ξυπνήσει, την περιέργειά του και να ενεργοποιήσει τη διάθεση να το αντιληφθεί (Πανταζής, 1997). Αυτή την ενασχόληση του παιδιού με τα αντικείμενα του περιβάλλοντος την ονομάζουμε παιχνίδι. Τα αντικείμενα αυτά είναι τα μέσα για το παιχνίδι, δηλαδή μέσα-παιχνιδιού. Με τη βοήθειά τους μπορούν τα παιδιά να προσαρμοστούν στον αντικειμενικό κόσμο των μεγάλων. Για τα παιδιά μπορούν να γίνουν μέσα-παιχνιδιού όλα τα αντικείμενα: έπιπλα, σκεύη, υλικά, εργαλεία, χαρτιά, εφημερίδες. Τα παιδιά μαθαίνουν τις λειτουργικές τους ικανότητες παίζοντας, π.χ. πώς ανοίγει και κλείνει η πόρτα, πώς ανοίγει το ραδιόφωνο, πώς ανοίγει και κλείνει το παράθυρο κ.λ.π. Το πρότυπο συμπεριφοράς σ αυτά τα απλά παιχνίδια είναι πάντα οι ενήλικες. Η ενασχόληση των παιδιών με τα αντικείμενα, τα παρωθεί να ανακαλύψουν και άλλες δυνατότητες. Όταν το παιδί δημιουργεί με τη βοήθεια ενός παιχνιδιού-αντικειμένου ένα παιχνίδι, δημιουργεί έναν κόσμο στον οποίο ανακαλύπτει τόσο την καθημερινή όσο και την φανταστική πραγματικότητα, δηλαδή επιτυγχάνεται η συνεύρεση του εξωτερικού με τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού (Πανταζής, 1997). Το παιχνίδι αντικείμενο μπορεί να κατασκευαστεί από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία μπορούν να κατασκευάζουν τα παιχνίδια μόνα τους. Σκαλίζουν σε φλούδες δέντρων πλοία, κατασκευάζουν κουκλόσπιτα, αυτοκίνητα κ.α. κάθε διαδικασία κατασκευής κάνει το παιδί ικανό να χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία: να κόβει με το ψαλίδι, να χρησιμοποιεί το μαχαίρι, να χρωματίζει. Επιπλέον αυξάνει και την αυτοπεποίθηση του παιδιού και δημιουργείται μια ιδιαίτερη συναισθηματική σχέση με τα παιχνίδια του. Το ασυνήθιστο στο παιχνίδι αντικείμενο είναι ότι συνυπάρχουν δύο πραγματικότητες. Η καθημερινή πραγματικότητα (εξωτερικός κόσμος): άνθρωποι, ζώα, φυτά και εκείνη που δημιουργεί η φαντασία του παιδιού (εσωτερικός κόσμος), η οποία όμως προϋποθέτει τις επιθυμίες του, τα συναισθήματα του και εκφράζεται με τη διπλή σημασία που δίνεται από το παιδί στο παιχνίδι αντικείμενο (Πανταζής, 26

27 1997). Όταν το παιδί δημιουργεί με τη βοήθεια ενός παιχνιδιού αντικειμένου ένα παιχνίδι, δημιουργεί έναν κόσμο στον οποίο ανακαλύπτει τόσο την καθημερινή όσο και τη φανταστική πραγματικότητα, δηλαδή επιτυγχάνεται η συνεύρεση του εξωτερικού με τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού. Το παιχνίδι του παιδιού, όσο απλό και αν φαίνεται με την πρώτη ματιά, εμπεριέχει έναν ολόκληρο κόσμο. Έναν κόσμο γεμάτο σημασίες, λειτουργίες και γεγονότα. Για να δημιουργηθεί όμως ο κόσμος αυτός, χρειάζονται αντικείμενα της καθημερινής ζωής, υλικά από το φυσικό περιβάλλον, φυσικά υλικά ή παιχνίδιααντικείμενα. Με τη βοήθεια αυτών των μέσων-παιχνιδιού δημιουργείται ο κόσμος παιχνιδιών του παιδιού Διαφορές φύλου ως προς το παιχνίδι To παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τα μικρά παιδιά και οι διαφορές στις μικρές αυτές ηλικίες είναι δυνατόν να συμβάλλουν στη δημιουργία διαφορών σε μετέπειτα συμπεριφορές και δεξιότητες. Πολυάριθμες παρατηρήσεις τρίχρονων και τετράχρονων παιδιών σε νηπιαγωγεία έχουν δείξει ότι, σε γενικές γραμμές, το παιχνίδι των αγοριών χαρακτηρίζεται από περισσότερη σωματική δράση και ενεργητικότητα συγκριτικά με το παιχνίδι των κοριτσιών, καθώς και ότι τα αγόρια καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο από ότι τα κορίτσια. Στη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, οι Μaccoby και Jacklin (1974) διαπίστωσαν ότι υπάρχει μια συστηματική τάση τα αγόρια να είναι σωματικά περισσότερο δραστήρια από τα κορίτσια.. Τα κορίτσια αρχίζουν να μιλούν νωρίτερα σε σχέση με τα αγόρια και ο λόγος τους είναι πιο εμπλουτισμένος. Υπάρχουν επίσης δεδομένα που δείχνουν ότι, κατά τα μέσα της σχολικής ηλικίας, τα κορίτσια είναι καλύτερα στην ανάγνωση από ό, τι τα αγόρια. Από το δεύτερο έτος της ζωής και μετά, οι διαφορές φύλου είναι εμφανείς στο είδος των παιχνιδιών που επιλέγουν τα παιδιά και στο είδος των δραστηριοτήτων τους μέσα στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, συστηματική παρατήρηση παιδιών δύο έως τεσσάρων ετών στο νηπιαγωγείο και στις ομάδες του παιχνιδιού αποκάλυψε ότι τα αγόρια έπαιζαν συχνότερα από ότι τα κορίτσια με αυτοκινητάκια, κύβους, εργαλεία 27

28 και μπάλες, ενώ τα κορίτσια ασχολούνταν περισσότερο με τη ζωγραφική και το σχέδιο και έπαιζαν πιο συχνά με κούκλες και οικιακά σκεύη, και με παιχνίδια όπως κουζίνες και σίδερα σιδερώματος ( Huston, 1983 στο Turner, 1998). Επίσης, τα αγόρια διαφέρουν από τα κορίτσια και στα θέματα που προτιμούν όταν υποδύονται διάφορους ρόλους στα παιχνίδια τους. Τα κορίτσια υιοθετούν συχνότερα ρόλους που σχετίζονται με διαπροσωπικές σχέσεις, όπως «μαμά και παιδί», οικιακές δραστηριότητες και ενασχολήσεις, όπως είναι το μαγείρεμα και τα ψώνια. Τα αγόρια υιοθετούν συχνότερα ρόλους φανταστικούς και περιπέτειας, όπως τέρατα, αστροναύτες και ήρωες της τηλεόρασης. Από έρευνες τους, οι Maccoby και Jacklin συμπέραναν ότι, σε γενικές γραμμές, υπήρχαν λίγες σταθερές και σαφείς διαφορές ως προς την κοινωνική συμπεριφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Υπάρχει όμως μια εκπληκτικά σταθερή διαφορά: ήδη, από την προσχολική περίοδο, τα αγόρια δείχνουν περισσότερη επιθετικότητα από ό,τι τα κορίτσια. Αν και η κατεύθυνση της διαφοράς των δύο φύλων ως προς την επιθετικότητα είναι συνεπής-σταθερή σε πολλές έρευνες, το μέγεθος της διαφοράς δεν είναι μεγάλο ( Hyde, 1984 στο Turner, 1998). Επιπλέον, υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα ως προς τη σωματική επιθετικότητα παρά ως προς τη λεκτική επιθετικότητα. Ο διαχωρισμός των δύο φύλων κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού γίνεται πιο έντονος από τη προσχολική προς τη μέση σχολική ηλικία (Maccoby, 1974). Από την προσχολική περίοδο και έπειτα, τα παιδιά έχουν την τάση να παίζουν με άλλα παιδιά του ίδιου φύλου. Παρατηρήσεις σε ομάδες παιχνιδιού και σε νηπιαγωγεία έχουν δείξει ότι κατά το διάστημα του ελεύθερου παιχνιδιού, δηλαδή όταν τα παιδιά επιλέγουν μόνα τους τις δραστηριότητες τους και δεν επιδίδονται σε οργανωμένες από άλλους δραστηριότητες, περίπου τα δύο τρίτα των συμπαικτών είναι του ίδιου φύλου (Hartup, 1983 στο Turner, 1998). Μια άλλη διαφορά ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, η οποία διαπιστώθηκε σε πολλές ερευνητικές παρατηρήσεις, είναι η συχνότητα του «σκληρού» παιχνιδιού, όπως η πάλη, η πυγμαχία και το κυνηγητό. Τα αγόρια προτιμούν αυτό τον τύπο παιχνιδιού από ότι τα κορίτσια. Σε μια διεξοδική διαπολιτισμική μελέτη των Whiting & Edwards (1988 στο Turner, 1998) γνωστή ως «Μελέτη των έξι πολιτισμών» - μελετήθηκαν παιδιά στην Κένυα, την Ιαπωνία, την Ινδία, το Μεξικό και τις ΗΠΑ. Στην πλειονότητα και αυτών των κοινωνιών, τα κορίτσια διαπιστώθηκε ότι εκδήλωναν περισσότερη 28

29 στοργή, ενώ τα αγόρια ήταν πιο επιθετικά και έπαιζαν πιο επικίνδυνα παιχνίδια από ότι τα κορίτσια. Ο Grudgeon (1993) σε έρευνα του, υποστήριξε ότι τα παιχνίδια και η γλώσσα της αυλής του σχολείου συμβάλλουν στην απόκτηση της ταυτότητας του φύλου και, όσον αφορά τα κορίτσια, σε μια μορφή ενδυνάμωσης εναντίον των αγοριών. Ίσως τα παιχνίδια-δραστηριότητες που δίνονται στα αγόρια να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της ικανότητας τους για ανεξάρτητη συμπεριφορά και εξερευνητική λύση προβλημάτων, και να τους προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή σε έναν διαρκώς διευρυνόμενο κοινωνικό περίγυρο. Αντίθετα, οι δραστηριότητες που ενισχύονται στα κορίτσια συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περισσότερου δομημένου κόσμου, ο οποίος απαιτεί λιγότερη δημιουργικότητα και περισσότερη συμμόρφωση. 2.5 Επικοινωνία Ο πρώτος ίσως επιστήμονας που έθεσε το θέμα της επικοινωνίας σε σύγχρονα πλαίσια ήταν ο Claude Shannon, στις αρχές της δεκαετίας του 1940 (Josien, 1995). Ο όρος «επικοινωνία» παρουσιάστηκε με ευρεία έννοια, ώστε να συμπεριλαμβάνει όλους τους τρόπους με τους οποίους ένα μυαλό μπορεί να επηρεάσει ένα άλλο. Περιλαμβάνει όχι μόνο το γραπτό και τον προφορικό λόγο, αλλά επίσης μουσική, ζωγραφική, θέατρο, χορό στην πραγματικότητα, όλη την ανθρώπινη συμπεριφορά. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι είναι επικοινωνία. Ένας ευρύτερος ορισμός αναφέρεται στην αλληλεπίδραση ζώντων οργανισμών. Η πλειονότητα όμως των ορισμών που αναφέρονται στην ανθρώπινη επικοινωνία, εστιάζεται στους παράγοντες που επιδρούν στην επιτυχία ή στην αποτυχία της (Λαμπροπούλου, 1999). Η επικοινωνία είναι δυναμική, αμφίδρομη, μη αναστρέψιμη και λαμβάνει χώρα σε ένα φυσικό και κοινωνικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να συμβεί σε κοινωνικό κενό (Σπινθουράκη, Κατσίλλης και Μουσταίρας, 1997). Ο Habermas (1981 στο Λαμπροπούλου, 1999), υποστηρίζει ότι η επικοινωνία αποτελείται από τρία δομικά στοιχεία: τον πολιτισμό, την κοινωνία και την προσωπικότητα. Σύμφωνα με τον Habermas, η επικοινωνία δεν είναι υπόθεση του ενός, αλλά εξαρτάται πάντοτε τόσο από τους κανόνες του συστήματος όσο και από τις προσδοκίες που πηγάζουν από τη συμπεριφορά του ατόμου. Η επικοινωνία εμπλέκεται κατά τη διαδικασία μετάδοσης του μηνύματος με τη γλώσσα, τη σκέψη και τον πολιτισμό. Δεν είναι απλά οι λέξεις ή τα μέρη του λόγου, είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα τους (Chaiha, 1989 στο 29

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΓΚΑΡΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑΣ (Α.Ε.Μ. 10/06) ΘΕΜΑ: «Αυτισμός

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ακαδημαϊκή και Κοινωνική Πρόοδος των Παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

«Η Ακαδημαϊκή και Κοινωνική Πρόοδος των Παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Η Ακαδημαϊκή και Κοινωνική Πρόοδος των Παιδιών με Κοχλιακό Εμφύτευμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Σύγχρονες τάσεις της Παιδαγωγικής: εφαρμογές στο σχολικό πλαίσιο (ΚΠΒ021) «Ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Σύγχρονες τάσεις της Παιδαγωγικής: εφαρμογές στο σχολικό πλαίσιο (ΚΠΒ021) «Ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Σύγχρονες τάσεις της Παιδαγωγικής: εφαρμογές στο σχολικό πλαίσιο (ΚΠΒ021) ΘΕΜΑ: «Ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα (ιστορική εξέλιξη, θεσμικό πλαίσιο, στοχοθεσία, υποστηρικτικοί θεσμοί)»

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ένα σύγχρονο ψυχαγωγικό μέσο και η επιρροή τους στα μικρά παιδιά» Φοιτήτριες: Σπερδούλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπράτιτσης Θαρρενός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Ανάπτυξη λογισμικού Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ο Τάκης Αγροτάκης και η κηποπαρέα του. Πιλοτική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΠΟΠΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΓΝΙΩΔΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» Σπουδάστριες: Παπαδοπούλου Πελαγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υπό την επίβλεψη του καθηγητή ΤΕΠΑΕ κ. Α. Μπακιρτζή ΘΕΜΑ «Βιωματική και γραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή

Η Φυσική Αγωγή στα Ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής: Μια Ιστορική Αναδρομή Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 226 239 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 226-239 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Γεωγραφία Ε Δημοτικού»:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ «Μαθησιακές Δυσκολίες και λογισμικά» Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΕΣ 6 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Σπουδάστριες Βούργα Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματική Γλώσσας Β ΚΔΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού»

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Ε και Στ Δημοτικού» Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών Και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Θέμα Πτυχιακής Εργασίας: «Σχολικές σχέσεις και δραστηριότητες μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ». ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: Δημήτρης Κολιόπουλος Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης: µια εκπαιδευτική έρευνα δράσης»

παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης: µια εκπαιδευτική έρευνα δράσης» ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: «Η οµαδοσυνεργατική µάθηση ανάµεσα στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στο πλαίσιο της τάξης:

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα