Αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot."

Transcript

1 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 Αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot. Α. Μισιρλή, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {komis, Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot. Πρόκειται για μια μελέτη περίπτωσης η οποία λαμβάνει χώρα σε επτά νηπιαγωγεία στα πλαίσια του προγράμματος Fibonacci. Οι αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι καταγράφηκαν μέσα από ατομικές συνεντεύξεις και απεικονίστηκαν σε ατομικά σχέδια πριν και μετά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ενώ τα παιδιά αποδίδουν στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι ανιμιστική ταυτότητα, συγχρόνως διατυπώνουν και απεικονίζουν στοιχεία για τον έλεγχο και χειρισμό του μέσα από την ανάλογη διαδικασία προγραμματισμού. Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ρομποτική, προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot, αναπαραστάσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας. Abstract In the present study are presented preschool children s interpretations about the programmable toy Bee-Bot. It concerns a case study that took place in seven preschools within the European Fibonacci project. The method comprises of pre-post personal interviews and additional drawings for collecting children s ideas about the identity of the programmable toy. The data analysis represents children s animating attributes about the programmable toy whereas they verbalize and depict aspects for its control and manipulation. Key words: educational robotics, programmable toy Bee-Bot, children s perceptions and representations of robots 1. Εισαγωγή Ο όρος «εκπαιδευτική ρομποτική» αναφέρεται στη διδακτική πρακτική κατά την οποία ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τα ρομπότ προσεγγίζει τη γνώση άλλοτε μέσα από τα ρομπότ και άλλοτε για τα ίδια τα ρομπότ. Εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1960 μέσα από το παιδαγωγικό κίνημα της Logo. Η εκπαιδευτική ρομποτική συνιστά μια διδακτική προσέγγιση που επιστρατεύει προγραμματιζόμενα συστήματα και αξιοποιεί την προσέγγιση της μάθησης με συνθετικές εργασίες (project-based learning). Προσδιορίζεται από τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους για παρατήρηση, ανάλυση, μοντελοποίηση και έλεγχο διάφορων φυσικών διεργασιών (Depover, Karsenti & Κόμης, 2007). Πρόκειται για

2 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση μια προσέγγιση που επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να εξοικειωθεί με τις τεχνολογίες της πληροφορικής, με την ευρεία έννοια του όρου, και να τις χρησιμοποιήσει για να καθορίσει ένα σχέδιο, να το διαρθρώσει και να βρει μια συγκεκριμένη λύση στο πρόβλημα που του τίθεται, αντιπαραβάλλοντας την άποψή του με τις απόψεις άλλων (Denis & Baron, 1993; Leroux, Nonnon & Ginestié, 2005). Μια ειδική κατηγορία εκπαιδευτικής ρομποτικής συνιστούν τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια τύπου Logo, τα οποία βρίσκουν ιδιαίτερη εφαρμογή στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια είναι προγραμματιζόμενα ρομπότ, τα οποία ελέγχονται από τον χρήστη για την ανάλογη κίνηση ή διαδρομή που καλούνται να εκτελέσουν. Ο χρήστης σχεδιάζει και καθορίζει το σύνολο των εντολών που εισάγονται στο ρομπότ, κατά περίσταση, ακολουθώντας τις αρχές της γλώσσας προγραμματισμού Logo που ευνοεί την ανάπτυξη μεταγνωστικής ικανότητας, κατά την οποία τα παιδιά αναστοχάζονται σχετικά με τις διαδικασίες σκέψης που έχουν ακολουθήσει, βελτιώνει την ικανότητα επίλυσης προβλήματος και προάγει την ικανότητα χωρικού προσανατολισμού (Clements & Sarama, 2002). Ένα από τα πιο διαδεδομένα προγραμματιζόμενα παιχνίδια είναι το Bee-Bot, το οποίο ενσαρκώνει τη χελώνα Logo και βασίζεται σε αρχές προγραμματισμού της γλώσσας αυτής για τον έλεγχο του ρομπότ δαπέδου. Τα παιδιά μπορούν έτσι να προγραμματίσουν μια διαδρομή πάνω σε ένα δάπεδο. Το ρομπότ δαπέδου Bee-Bot έχει το σχήμα και τα χρώματα της μέλισσας. Ο προγραμματισμός των κινήσεων βρίσκεται στο πάνω μέρος του ρομπότ και στηρίζεται σε ένα σύνολο χρωματιστών πλήκτρων. Τέσσερα πορτοκαλί πλήκτρα εξυπηρετούν την εμπρόσθια και οπίσθια κίνηση και την περιστροφή αριστερά/δεξιά. Το κεντρικό πλήκτρο ( GO ), χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των εντολών του παιχνιδιού. Τα δύο μπλε πλήκτρα εξυπηρετούν διαφορετικές λειτουργίες. Το ένα ( CLEAR ) χρησιμεύει για την διαγραφή των εντολών από τη μνήμη. Το δεύτερο ( PAUSE ) παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να διακόπτει στιγμιαία (1 ) την εκτέλεση των εντολών. 1.1 Αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για προγραμματιζόμενα παιχνίδια Η ένταξη των προγραμματιζόμενων παιχνιδιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία προϋποθέτει την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά τα αντιλαμβάνονται και τα αναπαριστούν. Όμως, η βιβλιογραφική επισκόπηση παρέχει ελάχιστα στοιχεία σχετικά με τις αναπαραστάσεις και τις ιδέες των παιδιών, και ειδικότερα των παιδιών προσχολικής ηλικίας, για τα ρομπότ. O Greff (2002), μελέτησε τις αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας (5 ετών) σχετικά με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Roamer (δύο τετραμελείς ομάδες παιδιών). Σκοπός της μελέτης ήταν τα παιδιά να απεικονίσουν τη διαδικασία εκτέλεσης βήματος του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού. Συμπερασματικά, καταγράφηκαν τα στάδια εξέλιξης της διαδικασίας καθώς και σημαντικά κριτήρια σχετικά με τη διδακτική που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε παρόμοιες διαδικασίες όπως: α) την εμφάνιση

3 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 του συμβατικού αντικειμένου σε αρχικό στάδιο και ύστερα την απόσυρση από το πεδίο δράσης των παιδιών, β) τη δράση σε ατομικό επίπεδο αντί σε ομαδικό και γ) την υποστήριξη από τον ερευνητή κατά την περιγραφή του σχεδίου τους. Σε έρευνα των Highfield & Mulligan (2008) αναφέρεται η αναπαράσταση παιδιού προσχολικής ηλικίας μέσω της πλάγιας μετατόπισης του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού για την επίτευξη της κυκλικής κίνησης. Η έρευνα των Bhamjee, Griffiths & Palmer (2010) σχετικά με τις αναπαραστάσεις και αντιλήψεις παιδιών ηλικίας 7-9 ετών αναφέρει ότι παρατηρείται σύγχυση σχετικά με την απόδοση ιδιότητας στα ρομπότ και στη λειτουργία τους. Η ιδιότητα των ρομπότ διαχωρίζεται σε έμψυχο ή μη έμψυχο αντικείμενο (animate-non animate) ενώ στη λειτουργία αποδίδεται αυτονομία και συγχρόνως ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης. 2. Σκοπός και ερωτήματα της έρευνας Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των αναπαραστάσεων των παιδιών προσχολικής ηλικίας για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot και πως αυτές διαφοροποιούνται μετά από διδακτική παρέμβαση. Τα ερωτήματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα: a. Ποιες είναι οι αρχικές αναπαραστάσεις των παιδιών για το ρομπότ - προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot; b. Ποιες είναι οι τελικές αναπαραστάσεις των παιδιών για το ρομπότ - προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot; c. Παρατηρούνται αλλαγές ανάμεσα στις δυο καταγραφές (αρχικές και τελικές αναπαραστάσεις) και πως αυτές ερμηνεύονται; 3. Μεθοδολογία Στην παρούσα μελέτη εφαρμόστηκε η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης με τέσσερα νηπιαγωγεία της Πάτρας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Fibonacci (http://www.fibonacci-project.eu/). Για την πραγματοποίηση της μελέτης σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα τη διδακτική προσέγγιση εννοιών πληροφορικής και συγκεκριμένα από το πεδίο της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Στο πλαίσιο αυτό επιμορφώθηκαν οι νηπιαγωγοί των νηπιαγωγείων και υλοποίησαν στις τάξεις τους το εκπαιδευτικό σενάριο που περιλαμβάνει επτά φάσεις: α) προσδιορισμός διδακτικού αντικειμένου, β) ανίχνευση πρότερων γνώσεων και αναπαραστάσεων, γ) καθορισμός στόχων του σεναρίου, δ) δημιουργία διδακτικού υλικού-δημιουργία δραστηριοτήτων σεναρίου, ε) αξιολόγηση μαθητή και στ) οδηγίες-παρατηρήσεις (Κόμης, 2010). Το διδακτικό υλικό του σεναρίου αποτέλεσε το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot για τη μέτρηση αποστάσεων μαζί με τα δάπεδα περιήγησης, τις κάρτες αναπαράστασης εντολών και το αντίστοιχο λογισμικό. Η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις αναπαραστάσεις των παιδιών πραγματοποιήθηκε με τις τεχνικές της ατομικής συνέντευξης και του ατομικού

4 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση σχεδίου. Και οι δυο τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν εντάσσονται στις ενότητες δραστηριοτήτων ανίχνευσης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σεναρίου που προηγούνται και έπονται αντίστοιχα των δραστηριοτήτων διδασκαλίας. Η ατομική συνέντευξη περιελάμβανε δύο άξονες: α) ερωτήσεις σχετικά με τη διερεύνηση των ιδεών για την ιδιότητα του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού («Τι νομίζεις ότι είναι;», «Τι νομίζεις ότι κάνει;», «Πώς πετάει/κινείται το Bee-Bot;») και β) ερωτήσεις σχετικά με τη διερεύνηση των ιδεών για τα πλήκτρα κατεύθυνσης και προσανατολισμού που υπάρχουν πάνω στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι. Για κάθε πλήκτρο εντολής το παιδί διατύπωνε την ιδέα που αυτό του δημιουργούσε. Συμπληρωματικά, για κάθε συνέντευξη υπήρξε και αντίστοιχη απεικόνιση σε σχέδιο από το παιδί για το παιχνίδι. Συνεπώς συλλέχθηκαν απαντήσεις και σχέδια των παιδιών για τις ιδέες τους πριν τον πειραματισμό με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι και μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέμβασης. Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από ενενήντα δύο (92) παιδιά (n= 42 αγόρια, n= 50 κορίτσια) ηλικίας 4 με 6 ετών (Μ= 5,4). Προέρχεται από τρία (3) αστικά νηπιαγωγεία και ένα (1) νηπιαγωγείο υπαίθρου. Τα παιδιά οργανώθηκαν σε ομάδες των τεσσάρων με έξι ατόμων. Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες τάξης. 4. Ανάλυση δεδομένων Οι ατομικές συνεντεύξεις και τα σχέδια των παιδιών οργανώθηκαν ποιοτικά, κατατάχθηκαν σε επιμέρους κατηγορίες (επτά μεταβλητές με είκοσι πέντε επιμέρους τιμές) και αναλύθηκαν με παραγοντική ανάλυση πολλαπλών αντιστοιχιών (analyse factorielle des correspondances multiples). Οι επτά κατηγορικές μεταβλητές που αφορούν τις αρχικές αναπαραστάσεις των παιδιών σχετικά με την ιδιότητα και το χειρισμό του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού αναλύονται στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 1). Πίνακας 1: Αρχικές αναπαραστάσεις των παιδιών για το Bee-Bot Περιγραφή του άξονα 1 για τις ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τίτλος μεταβλητής Τίτλος τιμών μεταβλητών Συχνότητα 1η ομάδα: Έλλειψη ιδεών/αναπαραστάσεων Αρχική Αν/ση Λειτουργικού Ορισμού Έλλειψη απάντησης 45,000 Αρχική Αναπαράσταση Χειρισμού Έλλειψη απάντησης 45,000 Αρχική Αν/ση Φανταστικό Περιεχόμενο Έλλειψη απάντησης 45,000 Φύλο Έλλειψη απάντησης 18,000 Τι νομίζεις ότι είναι το Bee-Bot; Έλλειψη απάντησης 18,000 Τι νομίζεις ότι κάνει το Bee-Bot; Έλλειψη απάντησης 20,000 Πώς πετάει/κινείται το Bee-Bot; Έλλειψη απάντησης 23,000 Είναι όλα τα πλήκτρα/κουμπιά ίδια; Έλλειψη απάντησης 29,

5 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου η ομάδα: Συγκεχυμένες ιδέες/αναπαραστάσεις Τι νομίζεις ότι κάνει το Bee-Bot; A_Φανταστική Ερμηνεία 43,000 Αρχική Αναπαράσταση Χειρισμού Α_Αν/ση Χειρισμού Όχι 37,000 Αρχική Αν/ση Λειτουργικού Ορισμού Α_Αν/ση Λειτουργικού Ορισμού Συγκεχυμένη 25,000 Αρχική Αν/ση Λειτουργικού Ορισμού Α_Αν/ση Λειτουργικού Ορισμού Ατελής 39,000 Τι νομίζεις ότι είναι το Bee-Bot; Α_Ζώο 64,000 Αρχική Αναπαράσταση Χειρισμού Α_Αν/ση Χειρισμού Ναι 28,000 Αρχική Αν/ση Φανταστικό Περιεχόμενο Α_Αρχική Αναπαράσταση Φανταστικό Περιεχόμενο 43,000 Ναι Είναι όλα τα πλήκτρα/κουμπιά ίδια; Α_Πλήκτρα Όχι 75,000 Περιγραφή του άξονα 2 για τις ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τίτλος μεταβλητής Τίτλος τιμών μεταβλητών Συχνότητα 3η ομάδα: Μερικώς συγκροτημένες ιδέες / αναπαραστάσεις Μη πλήρεις Αρχική Αναπαράσταση Χειρισμού Α_Αναπαράσταση Χειρισμού 28,000 Ναι Αρχική Αναπαράσταση Λειτουργικού Α_Αναπαράσταση 25,000 Ορισμού Λειτουργικού Ορισμού Συγκεχυμένη Τι νομίζεις ότι κάνει το Bee-Bot; Α_Δράση 28,000 Τι νομίζεις ότι είναι το Bee-Bot; Α_Αντικείμενο_Ζώο 21,000 Ηλικία 5-6 ετών 45,000 Αρχική Αναπαράσταση Φανταστικό Α_Αναπαράσταση 22,000 Περιεχόμενο Φανταστικό Περιεχόμενο Όχι Πώς πετάει/κινείται το Bee-Bot; Α_Mέσω Ενέργειας 9,000 Πώς πετάει/κινείται το Bee-Bot; Α_Mέσω Κίνησης 21,000 2η ομάδα: Συγκεχυμένες ιδέες/αναπαραστάσεις Ηλικία 4-5ετών 26,000 Τι νομίζεις ότι είναι το Bee-Bot; Α_Ζώο 64,000 Πώς πετάει/κινείται το Bee-Bot; Α_Φανταστική Ερμηνεία 26,000 Αρχική Αναπαράσταση Φανταστικό Α_Αναπαράσταση 43,000 Περιεχόμενο Φανταστικό Περιεχόμενο Ναι Τι νομίζεις ότι κάνει το Bee-Bot; Α_Φανταστική Ερμηνεία 43,000 Αρχική Αναπαράσταση Χειρισμού Α_Αναπαράσταση Χειρισμού 37,000 Όχι Αρχική Αναπαράσταση Λειτουργικού Α_Αναπαράσταση 39,

6 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση Ορισμού Λειτουργικού Ορισμού Ατελής Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1, εμφανίζονται τρεις ομάδες αρχικών αναπαραστάσεων των παιδιών για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot. Η μια ομάδα παρουσιάζει έλλειψη ιδεών στις λεκτικές διατυπώσεις (από 18 μέχρι 29 παιδιά) και στις απεικονίσεις της (45 παιδιά στο σύνολο). Συγκεκριμένα, σχετικά με τις λεκτικές διατυπώσεις απουσιάζουν οι ιδέες των παιδιών για την ιδιότητα του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού («Τι νομίζεις ότι είναι το Bee-Bot;», «Τι νομίζεις ότι κάνει το Bee-Bot;», «Πώς πετάει/κινείται το Bee-Bot;», «Είναι όλα τα πλήκτρα/κουμπιά ίδια;») είτε γιατί δεν τους προέκυπτε κάποια ιδέα, είτε γιατί απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης. Ανάλογα διαμορφώνεται η εικόνα των απεικονίσεων των παιδιών στο σύνολό τους. Απουσιάζουν πλήρως τα σχέδιά τους σχετικά με το προγραμματιζόμενο παιχνίδι. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει και το μεγαλύτερο πλήθος παιδιών (μεταξύ 25 και 75 παιδιών) με ένα μεγάλο μέρος να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 4-5 ετών. Σε αυτή την ομάδα παρουσιάζονται οι αρχικές αναπαραστάσεις των παιδιών, οι οποίες συσχετίζονται με την ιδέα που διατυπώνουν για την ιδιότητα του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού και την αντίστοιχη απεικόνισή του. Στα περισσότερα παιδιά σχετικά με την ιδιότητα του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού επικρατεί η ιδέα ότι είναι Ζώο μέλισσα («Τι νομίζεις ότι είναι το Bee-Bot;») αποδίδοντάς του ανάλογη συμπεριφορά δηλαδή θα βγάλει μέλι, θα πετάξει («Τι νομίζεις ότι κάνει το Bee-Bot;») καθώς και ανάλογο τρόπο δράσης δηλαδή με τα φτερά του, με το κεντρί του («Πώς πετάει/κινείται το Bee-Bot;»). Συσχετίζοντας τη μεταβλητή «Τι νομίζεις ότι κάνει το BeeBot» με τη μεταβλητή «Αρχική Αναπαράσταση Φαντασιακό Περιεχόμενο» παρατηρείται πλήρης αντιστοιχία. H πλειοψηφία των παιδιών φαίνεται να αναγνωρίζει την ύπαρξη των κουμπιών που υπάρχουν στο πάνω μέρος του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού για τα οποία δηλώνουν ότι είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Παρόλα αυτά δεν απεικονίζουν καθόλου το σύστημα χειρισμού (κουμπιά) ή τα σύμβολα που βρίσκονται σε αυτό, καθώς επίσης δεν χρησιμοποιούν και λειτουργικούς ορισμούς στην περιγραφή τους, στις περιπτώσεις που το έχουν απεικονίσει έστω και μερικώς («Αρχική Αναπαράσταση Λειτουργικού Ορισμού Ατελής»). Η συγκεκριμένη μεταβλητή συσχετίζεται άμεσα με τα παιδιά (37 από τα 39) τα οποία στις λεκτικές περιγραφές των απεικονίσεών τους δεν αναφέρουν στοιχεία σχετικά με την κίνηση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού («Αρχική Αναπαράσταση Χειρισμού Όχι). Ανάλογα, στις απεικονίσεις μιας μικρότερης μερίδας παιδιών εμφανίζεται μερικώς το σύστημα χειρισμού (κουμπιά) ή τα σύμβολα που βρίσκονται σε αυτό, καθώς και η χρήση λειτουργικών ορισμών στην περιγραφή τους («Αρχική Αναπαράσταση Λειτουργικού Ορισμού Συγκεχυμένη»). Από τον πίνακα 1 προκύπτει ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση με την ομάδα των παιδιών τα οποία στις λεκτικές περιγραφές των απεικονίσεών τους αναφέρουν ότι το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Προχωράει, Μπροστά/Πίσω/Αριστερά/Δεξιά («Αρχική Αναπαράσταση Χειρισμού Ναι). Στην τρίτη ομάδα οι αναπαραστάσεις εμφανίζονται πιο συγκροτημένες από τις

7 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 προηγούμενες. Τα περισσότερα παιδιά ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα των 5-6 ετών και σχετικά με την ιδιότητα του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού επικρατεί η ιδέα ότι είναι Αντικείμενο_Ζώο Αυτοκίνητο/Μέλισσα («Τι νομίζεις ότι είναι το Bee-Bot;») αποδίδοντάς του ανάλογη συμπεριφορά δηλαδή προχωράει, κινείται («Τι νομίζεις ότι κάνει το Bee-Bot;») καθώς και ανάλογο τρόπο δράσης δηλαδή με τις ρόδες του («Πώς πετάει/κινείται το Bee-Bot;»). Πολύ μικρό πλήθος παιδιών αναφέρεται στην αναγκαιότητα των στηλών (μπαταρίες) ως απαραίτητο στοιχείο του αντίστοιχου τρόπου δράσης του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού. Συσχετίζοντας τις παραπάνω μεταβλητές με τις μεταβλητές των απεικονίσεων των παιδιών προκύπτει ότι τα παιδιά εισάγουν περισσότερο στοιχεία που σχετίζονται με το σύστημα χειρισμού (κουμπιά) ή τα σύμβολα που βρίσκονται στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι, καθώς επίσης χρησιμοποιούν και λειτουργικούς ορισμούς στην περιγραφή τους στις περιπτώσεις που το έχουν απεικονίσει έστω και μερικώς («Αρχική Αναπαράσταση Λειτουργικού Ορισμού Συγκεχυμένη»). Συνεπώς αποδίδεται συνέπεια και στις λεκτικές περιγραφές των απεικονίσεών τους, αναφέροντας ότι το παιχνίδι Προχωράει, Μπροστά /Πίσω/Αριστερά/Δεξιά («Αρχική Αναπαράσταση Χειρισμού Ναι). Στη συνέχεια, αναλύονται οι τελικές αναπαραστάσεις των παιδιών για τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Τελικές αναπαραστάσεις για το Bee-Bot Περιγραφή του άξονα 1 για τις ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τίτλος μεταβλητής Τίτλος τιμών μεταβλητών Συχνότητα 1η ομάδα: Έλλειψη ιδεών/αναπαραστάσεων Τελική Ανα/ράσταση Λειτουργικού Ορισμού Έλλειψη απάντησης 29,000 Τελική Αν/ση Φανταστικό Περιεχόμενο Έλλειψη απάντησης 29,000 Τελική Αναπαράσταση Χειρισμού Έλλειψη απάντησης 29,000 Τι νομίζεις ότι κάνει το Bee-Bot; Έλλειψη απάντησης 31,000 Πώς πετάει/κινείται το Bee-Bot; Έλλειψη απάντησης 31,000 Είναι όλα τα πλήκτρα/κουμπιά ίδια; Έλλειψη απάντησης 31,000 3η ομάδα: Πλήρως συγκροτημένες ιδέες / αναπαραστάσεις Είναι όλα τα πλήκτρα/κουμπιά ίδια; Τ_ Πλήκτρα Όχι 76,000 Πώς πετάει/κινείται το Bee-Bot; Τ_Μέσω Χειρισμού 62,000 Τι νομίζεις ότι κάνει το Bee-Bot; Τ_Ερμηνεία/Περιγραφή Ενέργειας 55,000 Τι νομίζεις ότι είναι το Bee-Bot; E_Ζώο 39,000 Τελική Αν/ση Φανταστικό Περιεχόμενο Τ_Αναπαράσταση Φανταστικό Περιεχόμενο Όχι 56,

8 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση Τελική Αναπαράσταση Χειρισμού Τ_Αν/ση Χειρισμού Ναι 42,000 Ηλικία 5-6 ετών 45, Περιγραφή του άξονα 2 για τις ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Τίτλος τιμών Τίτλος μεταβλητής Συχνότητα μεταβλητών 2η ομάδα: Ατελείς ιδέες /αναπαραστάσεις Είναι όλα τα πλήκτρα/κουμπιά ίδια; Τ_ Πλήκτρα Ναι 3,000 Τι νομίζεις ότι είναι το Bee-Bot; Τ_Ζώο 39,000 Τελική Αν/ση Φανταστικό Περιεχόμενο Τελική Αναπαράσταση Λειτουργικού Ορισμού Τ_Αναπαράσταση Φανταστικό Περιεχόμενο Ναι Τ_Αν/ση Λειτουργικού Ορισμού Ατελής 25,000 33,000 Τελική Αναπαράσταση Χειρισμού Τ_Αν/ση Χειρισμού Όχι 39,000 3η ομάδα: Πλήρως συγκροτημένες ιδέες / αναπαραστάσεις Τελική Αναπαράσταση Χειρισμού Τ_Αν/ση Χειρισμού Ναι 42,000 Τι νομίζεις ότι είναι το Bee-Bot; Τ_Αντικείμενο 19,000 Τελική Αν/ση Λειτουργικού Ορισμού Τ_Αν/ση Λειτουργικού Ορισμού Πλήρης 13,000 Τελική Αν/ση Λειτουργικού Ορισμού Τ_Αν/ση Λειτουργικού Ορισμού Συγκεχυμένη 35,000 Τ_Αναπαράσταση Τελική Αν/ση Φανταστικό Περιεχόμενο Φανταστικό Περιεχόμενο 56,000 Όχι Τι νομίζεις ότι κάνει το Bee-Bot; Τ_Ερμηνεία/Περιγραφή Ενέργειας 5,000 Ηλικία 5-6 ετών 45,000 Στην τελική αξιολόγηση επαναλήφθηκε η ατομική συνέντευξη με τους ίδιους άξονες ερωτήσεων και μια νέα ατομική απεικόνιση για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee- Bot. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τρεις ομάδες τελικών αναπαραστάσεων των παιδιών. Η πρώτη ομάδα αφορά ένα μικρό πλήθος παιδιών (μεταξύ 29 και 31 παιδιών), των οποίων απουσιάζουν οι απαντήσεις και αναπαραστάσεις τους. Για τη δεύτερη ομάδα, οι αναπαραστάσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως ατελείς. Αποδίδεται πια από πολύ μικρότερο πλήθος παιδιών η ιδιότητα με ανιμιστικά χαρακτηριστικά στο προγραμματιζόμενο παιχνίδι καθώς και ανάλογα στοιχεία φανταστικού περιεχομένου. Επιπρόσθετα, παρότι το μεγαλύτερο πλήθος των αναπαραστάσεων παρατηρεί και διατυπώνει τη διαφορετικότητα του συστήματος χειρισμού/ των πλήκτρων-κουμπιών χειρισμού και τα σύμβολα όπως απεικονίζονται

9 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, Απριλίου 2012 σε αυτά φαίνεται ότι απουσιάζουν από τις αντίστοιχες απεικονίσεις τους. Μια ερμηνεία είναι ίσως ότι δε βρήκαν τον κατάλληλο τρόπο για την απεικόνιση της αναπαράστασής τους. Στην τρίτη ομάδα αναπαραστάσεων παρουσιάζονται περισσότερο παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Οι αναπαραστάσεις τους αφορούν πλήρεις ιδέες για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι Bee-Bot σχετικά με τη συμπεριφορά και τη δράση του. Οι αναπαραστάσεις της συμπεριφοράς αναφέρονται στην ενέργεια και το χειρισμό του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού, ενώ της δράσης ολοκληρωτικά στο τρόπο χειρισμού. Κατά συνέπεια στις απεικονίσεις τους απουσιάζουν εντελώς στοιχεία φαντασιακού περιεχομένου ενώ εμφανίζονται περισσότερο στοιχεία του συστήματος χειρισμού/ των πλήκτρων-κουμπιών χειρισμού καθώς και των αντίστοιχων σύμβολων όπως απεικονίζονται σε αυτά με συνακόλουθη συστηματικότερη χρήση των λειτουργικών ορισμών. 5. Συζήτηση Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης παρέχουν στοιχεία για τις αναπαραστάσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με την ιδιότητα και το χειρισμό του παιχνιδιού Bee-Bot. Συγκεκριμένα δείχνουν διαφοροποίηση μεταξύ των αρχικών και τελικών αναπαραστάσεων των παιδιών για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι. Στις τελικές αναπαραστάσεις μειώνεται το πλήθος των απαντήσεων που έλειπαν από τις αρχικές αναπαραστάσεις αφού τα παιδιά αυτά φαίνεται να έχουν σχηματίσει κάποια ιδέα για το προγραμματιζόμενο παιχνίδι. Αν και τα περισσότερα παιδιά εξακολουθούν να αποδίδουν ανιμιστική ιδιότητα στο παιχνίδι Bee-Bot, εισάγουν πλέον με πιο συστηματικό τρόπο στοιχεία που σχετίζονται με τη διαδικασία προγραμματισμού για τον έλεγχο και το χειρισμό του με συνακόλουθη χρήση των λειτουργικών ορισμών. Επιπρόσθετα, τα παιδιά φαίνεται να δίνουν έμφαση στη διαδικασία που απαιτείται για τη δημιουργία προγράμματος, χωρίς να δοθεί το σχετικό περίγραμμα όπως προτείνεται σε σχετική έρευνα του Greff, (2005) για να περιοριστεί η έμφαση στη διαδικασία απεικόνισης προγραμματισμού. Η ανάπτυξη εννοιών προγραμματισμού και αλγοριθμικής σκέψης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με τη χρήση του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού Bee-Bot, διευκολύνεται μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων εκπαιδευτικών σεναρίων (Komis & Misirli 2011; Misirli & Komis 2012). Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μέσω του εκπαιδευτικού σεναρίου, δραστηριοτήτων κατάλληλων για την ανάπτυξη ικανοτήτων προγραμματισμού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας φαίνεται από τα αποτελέσματα να αποτέλεσε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία των αντίστοιχων αναπαραστάσεων. Στο σχεδιασμό είχαν προβλεφτεί δραστηριότητες διδασκαλίας σχετικά με τον έλεγχο και χειρισμό του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού. Συνεπώς τα τελικά σχέδια των παιδιών της τρίτης ομάδας και οι ανάλογες διατυπώσεις τους δίνουν στοιχεία για τη διαδικασία έλεγχου και χειρισμού του προγραμματιζόμενου παιχνιδιού σύμφωνη με τις ανάλογες δραστηριότητες

10 Ενότητα V Πληροφορική & Εκπαίδευση Βιβλιογραφία Bhamjee, S.,Griffiths, F. and Palmer, J. (2010). Children s perception and interpretation of robots and robot behavior. In Proceedings of HRPR 2010 Intl. Conference on HUMAN ROBOT PERSONAL RELATIONSHIPS, Leiden, The Netherlands, June 2010, pp Clements, Douglas H., & Sarama, Julie. (2002). The role of technology in early childhood learning. Teaching Children Mathematics, 8(6), Denis, B., Baron, G.L. (1993). Regards sur la robotique pédagogique. Actes du quatrième colloque international sur la robotique pédagogique. INRP : Technologies nouvelles et éducation, Paris. Depover, C., Karsenti, T., & Komis, V. (2007). Enseigner avec les Technologies: Favoriser les apprentissages, développer des competences. Montréal: Presses de l'université du Quebec. Greff, E. (2005). Programme cognitique. Aux Actes de Colloque International «Noter pour penser». Université de Psychologie. Angers (France) janvier Highfield, K. & Mulligan, J. (2008). Young Children s engagement with technological tools: the impact on mathematics learning. In Proceedings of International Congress in Mathematical Education 11, Monterrey, Mexico 6-13 July Komis, V., Misirli A. (2011). Robotique pédagogique et concepts préliminaires de la programmation à l école maternelle: une étude de cas basée sur le jouet programmable Bee-Bot. Aux Actes DIDAPRO 4, Dida et STIC, Patras, Grèce, octobre 2011, pp Leroux P., Nonnon P., Ginestié J., (2005). Actes du 8ème colloque francophone de Robotique Pédagogique. Revue Skhôlé : IUFM, Aix-Marseille. Misirli, A., Komis V. (2012). L usage des jouets programmables à l école maternelle : concevoir et utiliser des scenarios éducatifs de robotique pédagogique. Revue Scholé (in press). Κόμης, Β. (2010). Επιμορφωτικό υλικό για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β Επιπέδου, Πάτρα: ΕΑΙΤΥ

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού

Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού Σ. Τσοβόλας, Β. Κόμης Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών {stsovol,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα και απόψεις ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο ΑΝΟΙΞΗ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 50

Θέματα και απόψεις ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ο ΑΝΟΙΞΗ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 50 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Θέματα και απόψεις ΑΝΟΙΞΗ- ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013 ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 50 ΣΧΟΛΗ Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ε Κ Π

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών

Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών ιδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη ιδασκαλία της Πληροφορικής 1 Κεφάλαιο 10ο Εκπαιδευτική ροµποτική: παιδαγωγικό πλαίσιο και µεθοδολογία ανάπτυξης διαθεµατικών συνθετικών εργασιών Σ. Φράγκου Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Η χρήση του Web 2.0 για τη διεξαγωγή μαθήματος Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ Α. Τζαβάρα 1, Β. Κόμης 1, Μ. Γεωργούτσου 1, Φ. Σιάμπου 1 1 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Διερεύνηση των στάσεων των μαθητών ως προς τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο 843 Hughes, M. et al. (2000). Numeracy and Beyond. Buckingham: Open University Press. Jensen, R. J. (Ed), (1993). Research Ideas for the Classroom, Volume 1: Early Childhood Mathematics. New York, NY:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Πέτρος Κλιάπης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, pkliapis@gmail.com Petros Kliapis Scientific

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*)

Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Δυνατότητα Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στα Σχολεία (*) Σ. Αναγνωστάκης, Α. Μαργετουσάκη, Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 1 sanagn@edc.uoc.gr, 2 amarge@edc.uoc.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT

Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT Εργαλεία Ποιοτικής Ανάλυσης εδοµένων στο πλαίσιο της Θεωρίας της ραστηριότητας: το λογισµικό ColAT Γεώργιος Φιωτάκης¹, Νικόλαος Αβούρης¹, Βασίλης Κόµης², Νικόλαος Τσέλιος² ¹Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση και προσανατολισμός στην προσχολική ηλικία»

«Τοποθέτηση και προσανατολισμός στην προσχολική ηλικία» «Τοποθέτηση και προσανατολισμός στην προσχολική ηλικία» Κωνσταντοπούλου Aναστασία Εκπαιδευτικός ΠΕ60 1/θέσιο Νηπ/γείο Αγ.Ιωάννη Αμαλιάδας natas27sa@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας Πειράματα Χημείας και Τεχνολογικά Γνωστικά Εργαλεία Μοντελοποίησης για Μαθητές Δημοτικού

Συνδυάζοντας Πειράματα Χημείας και Τεχνολογικά Γνωστικά Εργαλεία Μοντελοποίησης για Μαθητές Δημοτικού Συνδυάζοντας Πειράματα Χημείας και Τεχνολογικά Γνωστικά Εργαλεία Μοντελοποίησης για Μαθητές Δημοτικού Νίκος Κομματάς*, Τζούλια Φορτούνη*, Μαρία Φραγκάκη,* Νίκος Πασσάλης & Αγγελική Δημητρακοπούλου** *Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Η/Υ

ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Η/Υ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ Η/Υ Παναγιώτης Χ. Κρεμμυδάς, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Βάσω Σπηλιωτοπούλου, Καθηγήτρια Διδακτικής της ΣΕΛΕΤΕ ΠΑΤΕΣ Πάτρας, ΣΕΛΕΤΕ, Ανθεμίου

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης

Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης Δραστηριότητες στο χώρο των αναλογιών με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού μοντελοποίησης Β. Κόμης. Α. Δημητρακοπούλου, Π. Πολίτης Εισαγωγή: η έννοια της αναλογικότητας Η έννοια της αναλογικότητας καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία

Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Ενότητα ΙV Εκπαιδευτική Ρομποτική Διδακτική της Πληροφορικής με εφαρμογές Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, βασισμένης στην Εποικοδομητική θεωρία Γ. Κυριακού 1, Ν. Φαχαντίδης 2 1 Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπ/σης

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κόμης Β., Μισιρλή Α. & Σκουντζής Γ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch για τη διδασκαλία χωρικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

«Αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch για τη διδασκαλία χωρικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Αξιοποίηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Scratch για τη διδασκαλία χωρικών εννοιών σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Θεοδόσιος Ζαχαριάδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό

Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό Οδηγός για τον εκπαιδευτικό 1η Έκδοση, Σεπτέμβριος 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Editorial

Περιεχόμενα. Editorial Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και την αξιολόγησης των μικροδιδασκαλιών τους

Διαβάστε περισσότερα