ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ"

Transcript

1 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΟΑ ΕΤΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Δημ. Βικέλα 52 Χαλάνδρι τηλ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2011 Χαλάνδρι, 16 Φεβρουαρίου 2011 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ ΝΑΙ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ - 17/ 2/ / 2/2011 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : Του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α /1999), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 18 παρ. 7 του Ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων Ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 228 Α /2001) και το άρθρο 8 παρ. 8 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α /2003) του Ν. 2286/1995 περί προμηθειών του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 19 Α /1995) του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.), όπως ισχύει, (ΦΕΚ 150Α /2007) του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 64 Α /2007) την υπ αριθμ. 28/ απόφασης της Εφορείας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την διαμονή σε δωμάτια ξενοδοχείων των μετεχόντων στις Διεθνείς 1

3 Συνόδους έτους 2011 της Δ.Ο.Α., προϋπολογισμού δαπάνης ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α.. 2. Ο διαγωνισμός θα γίνει κατ εξαίρεση ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Ο.Α. ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑ 52, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Τρίτη Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας διακήρυξης. 3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (πρακτορεία, ταξιδιωτικά γραφεία κλπ) για κρατήσεις ξενοδοχείων β. συνεταιρισμοί για κρατήσεις ξενοδοχείων γ. ενώσεις κρατήσεων ξενοδοχείων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό απευθείας τα ίδια τα ξενοδοχεία για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και συντονισμού των κρατήσεων. 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με α.το Παράρτημα Α «Τεχνική Περιγραφή», το Παράρτημα Β «Συμπληρωματικοί Γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισμού» και το Παράρτημα Γ «Σχέδιο σύμβασης». Τα ανωτέρω παραρτήματα επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 5. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής του μισού του χρονικού διαστήματος από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως 2

4 άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει των σχετικών διατάξεων του ΠΔ 118/ Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία, αρμόδιος κ. Χ. Σκαλιαράκης τηλ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ 3

5 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAMHΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ,00 Ευρώ, για το σύνολο των κρατήσεων, πλέον τυχόν ΦΠΑ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού για τις μεν συνόδους που περιγράφονται παρακάτω με τα στοιχεία Β. (11 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (11-18/5/2011), Δ. (3 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ (21-27/6/2011) και Ε. (51 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (25/6-9/7/2011) σε ξενοδοχεία πέντε (5) αστέρων (5*****) και μόνο, σύμφωνα με το νέο σύστημα κατάταξης ξενοδοχείων, για τις δε υπόλοιπες συνόδους, που περιγράφονται παρακάτω με τα στοιχεία Α. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (27/4-26/6/2011), Γ. (9 Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2 9/6/2011), ΣΤ. (18 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (2-30/9/2011), και Ζ. (13 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ (9 16/9/2011) σε ξενοδοχεία τεσσάρων (4) αστέρων (4****) και μόνο, σύμφωνα με το νέο σύστημα κατάταξης ξενοδοχείων ΤΟΠΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού σε ξενοδοχεία πέντε (5) αστέρων (5*****) και τεσσάρων (4) αστέρων (4****), σύμφωνα με τα παραπάνω ανά σύνοδο, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Αθηναίων, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Καισαριανής. Σημειώνεται δε ομοίως ότι οι προσφορές για την υπό στοιχείο Α σύνοδο (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, 27/4-26/6/2011) πρέπει να αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού σε ξενοδοχεία τεσσάρων (4) αστέρων (4****), τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αντιστοίχως. ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού σε τιμή του μονόκλινου δωματίου καθώς και σε τιμή του δίκλινου δωματίου. Οι προσφορές πρέπει να είναι κατηγοριοποιημένες σύμφωνα με τις Συνόδους Σεμινάρια της Δ.Ο.Α., όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και Ζ). Παράρτημα Α Τεχνική Περιγραφή σελ. 1

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού σε ένα και μοναδικό ξενοδοχείο για κάθε μια από τις Συνόδους Σεμινάρια, διότι άλλως δεν μπορεί να συντονισθεί η διαμονή των μετεχόντων κάθε Συνόδου ή Σεμιναρίου σε διαφορετικά ξενοδοχεία. Επιτρέπεται όμως οι προσφορές να αναφέρονται σε διαφορετικά ξενοδοχεία όταν πρόκειται για διαφορετικές Συνόδους Σεμινάρια. ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Οι διαγωνιζόμενοι έχουν υποχρέωση επί ποινή αποκλεισμού να προσφέρουν τιμές για όλες τις Συνόδους Σεμινάρια. Η Δ.Ο.Α. θα επιλέξει έναν μειοδότη - ανάδοχο για όλες τις Συνόδους Σεμινάρια, διότι άλλως δεν μπορεί να λειτουργήσει και να συντονισθεί η διαμονή των μετεχόντων από την Δ.Ο.Α.. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: Οι διαγωνιζόμενοι έχουν υποχρέωση επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύουν τις προσφορές τους για κάθε Σύνοδο Σεμινάριο από την αντίστοιχη βεβαίωση του προτεινόμενου από αυτούς ξενοδοχείου περί κράτησης των αντίστοιχων δωματίων (κατά τύπο μονόκλινο ή δίκλινο- και αριθμό) για τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης (ΙΝ και ΟUT) των μετεχόντων κάθε Συνόδου Σεμιναρίου. Η βεβαίωση αυτή του ξενοδοχείου πρέπει να είναι σαφής, ρητή και ανεπιφύλακτη ως προς την διαθεσιμότητα των ζητούμενων δωματίων (κατά τύπο μονόκλινο ή δίκλινοκαι αριθμό) για τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης (ΙΝ και ΟUT) των μετεχόντων κάθε Συνόδου Σεμιναρίου. ΤΙΜΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ: : Οι προσφορές πρέπει να αναφέρονται επί ποινή αποκλεισμού σε τιμή του μονόκλινου δωματίου ή του δίκλινου δωματίου, συμπεριλαμβανομένου του πρωινού και στις δύο περιπτώσεις. ΤΙΜΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: Να δοθεί επίσης τιμή για το γεύμα. Η τιμή του γεύματος θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των ατόμων που θα διαμείνουν στο ξενοδοχείο και τον αριθμό των διαμονών. Για τον αντικειμενικό προσδιορισμό του συνόλου θα υπολογιστεί ένα γεύμα ανά άτομο ανά διαμονή. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ και ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (27/4-26/6/2011) Εκτιμώμενη συμμετοχή: 30 άτομα ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 28 Απριλίου ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 27 Ιουνίου 1 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 28/4 ΙΝ 29/4 OUT 15 δίκλινα (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 2 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 26/6 ΙΝ 27/6 OUT 15 δίκλινα (ΑΘΗΝΑ) Παράρτημα Α Τεχνική Περιγραφή σελ. 2

7 Β. 11 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ (11-18/5/2011) Εκτιμώμενη συμμετοχή: 120 άτομα ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 11 Μαΐου ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 18 Μαΐου 1 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 11/5 ΙΝ 12/5 OUT 10 μονόκλινα & 55 δίκλινα 2 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 17/5 ΙΝ 18/5 OUT 10 μονόκλινα & 55 δίκλινα Γ. 9 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ & ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2-9/6/2011) Εκτιμώμενη συμμετοχή: 80 άτομα ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 2 Ιουνίου ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 9 Ιουνίου 1 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 2/6 ΙΝ 3/6 OUT 10 μονόκλινα & 35 δίκλινα 2 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 8/6 ΙΝ 9/6 OUT 10 μονόκλινα & 35 δίκλινα Δ. 3 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ (21-27/6/2011) Εκτιμώμενη συμμετοχή: 40 άτομα ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 21 Ιουνίου ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 27 Ιουνίου 1 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 21/6 ΙΝ 22/6 OUT 10 μονόκλινα & 15 δίκλινα 2 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 26/6 ΙΝ 27/6 OUT 10 μονόκλινα & 15 δίκλινα Ε. 51 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (25/6-9/7/2011) Εκτιμώμενη συμμετοχή: 210 άτομα ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 25 Ιουνίου ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 9 Ιουλίου 1 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 24/6 ΙΝ 27/6 OUT 7 δίκλινα 25/6 ΙΝ 27/6 OUT 16 μονόκλινα & 90 δίκλινα 2 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 8/7 ΙΝ 9/7 OUT 16 μονόκλινα & 90 δίκλινα 8/7 ΙΝ 10/7 OUT 7 δίκλινα ΣΤ. 18 ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (2-30/9/2011) Εκτιμώμενη συμμετοχή: 40 άτομα ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 2 Σεπτεμβρίου ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 30 Σεπτεμβρίου 1 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 2/9 ΙΝ 3/9 OUT 4 μονόκλινα & 18 δίκλινα 2 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 29/9 ΙΝ 30/9 OUT 4 μονόκλινα & 18 δίκλινα Παράρτημα Α Τεχνική Περιγραφή σελ. 3

8 Ζ. 13 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ (9-16/9/2011) Εκτιμώμενη συμμετοχή: 50 άτομα ΑΦΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: 9 Σεπτεμβρίου ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ: 16 Σεπτεμβρίου 1 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 9/9 ΙΝ 10/9 OUT 6 μονόκλινα & 22 δίκλινα 2 η ΔΙΑΜΟΝΗ: 15/9 ΙΝ 16/9 OUT 6 μονόκλινα & 22 δίκλινα Χαλάνδρι, 16 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ Παράρτημα Α Τεχνική Περιγραφή σελ. 4

9 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η προσφορά (με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τη τεχνική περιγραφή και την οικονομική προσφορά) υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα (εις διπλούν) στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Σε άλλη περίπτωση, δηλαδή εάν δεν υποβληθούν όλα τα έγγραφα εις διπλούν, επιβάλλεται η ποινή της απόρριψης Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία τα αποστολέα Μέσα στον ένα και κυρίως Φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με τη προσφορά στοιχεία και ειδικώτερα ως εξής : Φάκελος σφραγισμένος που θα περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.6 του παρόντος, με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Φάκελος σφραγισμένος που θα περιέχει την Τεχνική Προσφορά, με την ένδειξη ``ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Φάκελος σφραγισμένος που θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά, με την ένδειξη ``ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Οι φάκελοι αυτοί θα φέρουν και τις ενδείξεις και του κυρίως Φακέλου Η προσφορά που αναφέρεται για μέρος της εργασίας που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Παράρτημα Β σελ. 1

10 1.5. Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία : Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλοι οι φάκελοι που περιέχονται μέσα στον κυρίως φάκελο καθώς και όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο που περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτής σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί με FAX ή τηλεγράφημα, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν - κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στον διαγωνιζόμενο ή παραμένουν σφραγισμένες στον σχετικό φάκελο και αποτελούν με το πρακτικό του διαγωνισμού αναπόσπαστο μέρος. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση των δικαιολογητικών του άρθρου 1.6 του παρόντος και της Τεχνικής Προσφοράς είναι άμεση, τότε αποσφραγίζεται και ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς και ανακοινώνεται το προσωρινό αποτέλεσμα Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: i. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. α του ΠΔ 118/2007 καθώς και στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007 ii. Υπεύθυνη δήλωση, όπως αυτή ορίζεται του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β. του Π.Δ. 118/2007 iii. Τα παραστατικά εκπροσώπησης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ. του Π.Δ. 118/2007, εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα κατά περιεχόμενο υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Παράρτημα Β σελ. 2

11 Τα παραπάνω δικαιολογητικά, στην περίπτωση νομικών προσώπων, θα συνοδεύονται από αντίγραφο του καταστατικού τους (με τις τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένου καταστατικού), προκειμένου δε περί ΑΕ και ΕΠΕ απαιτείται αντίγραφο των ΦΕΚ από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της εταιρείας και η ισχύουσα εκπροσώπησή της Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, οφείλει να υποβάλλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του ΠΔ 118/2007, κατά περίπτωση, τα οποία ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6. του παραπάνω διατάγματος. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα αποσφραγισθεί σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί με FAX ή τηλεγράφημα, η οποία θα αναρτηθεί και σε εμφανές μέρος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω δικαιολογητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης Επισημαίνεται ότι : Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.1. Εγγύηση συμμετοχής: κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το πέντε (5%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, Παράρτημα Β σελ. 3

12 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 5.591,25 ) και θα έχει ισχύ για πέντε (5) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι θα ισχύει τουλάχιστον μέχρι την Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που ακολουθεί, ως εξής: «Ονομασία Τράπεζας.. Κατάστημα. (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax ) Τόπος και ημερομηνία έκδοσης Προς Διεθνή Ολυμπακή Ακαδημία, Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι, ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΡΩ.. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ. (και ολογράφως)., υπέρ της εταιρείας. Δ\νση. για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας που θα πραγματοποιηθεί στις με την ονομασία «Ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την διαμονή σε δωμάτια ξενοδοχείων των μετεχόντων στις διεθνείς συνόδους της ΔΟΑ έτους 2011», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/2011 διακήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την Σημείωση για την Τράπεζα Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ και είναι σε ισχύ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το Παράρτημα Β σελ. 4

13 όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας» Εγγύηση καλής εκτέλεσης: για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α.. Η ισχύς της εγγυητικής αυτής επιστολής θα είναι διάρκειας μέχρι την Για το περιεχόμενο των εγγυήσεων και τα σχετικά με αυτές θέματα ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/ ΤΙΜΕΣ 3.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για κάθε μονόκλινο ή δίκλινο δωμάτιο που αφορά τη διαμονή των μετεχόντων κάθε Συνόδου ή Σεμιναρίου και σύμφωνα με τις ημερομηνίες αναχωρήσεων και αφίξεων (ΙΝ και ΟUT), όπως με λεπτομέρεια περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνική Περιγραφή» Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορές που δεν δίνουν τιμή σε ΕΥΡΩ, ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες Η Δ.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη της προσφερόμενης κατ αποκοπή τιμής, οι δε διαγωνιζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρέχουν αυτά Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 4. ΠΛΗΡΩΜΗ 4.1.Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται κάθε φορά κατόπιν πραγματοποίησης και της 2 ης Διαμονής κάθε Συνόδου ή Σεμιναρίου που αναφέρεται στο Παράρτημα Α - Τεχνική Περιγραφή, βάσει αναλυτικής λίστας των διαμενόντων, η οποία θα εκδίδεται από το ξενοδοχείο της διαμονής Εξυπακούεται ότι με την καταβολή των τμηματικών πληρωμών δεν θα γίνεται μείωση του ποσού της εγγυήσεως της καλής εκτέλεσης και οι πληρωμές θα διενεργούνται από την Δ.Ο.Α., αφού ο ανάδοχος προηγούμενα προσκομίσει : - Τιμολόγιο θεωρημένο από την οικεία οικονομική εφορία - Φορολογική ενημερότητα - Ασφαλιστική ενημερότητα - Βεβαίωση του ξενοδοχείου (λίστα διαμονής) όπου θα προκύπτει ο αριθμός, το χρονικό διάστημα και τα ονόματα των μετεχόντων των Συνεδρίων ή Σεμιναρίων ή του προσωπικού της Δ.Ο.Α. ή της Ε.Ο.Ε. που θα διανυκτερεύσουν σ αυτό. Παράρτημα Β σελ. 5

14 - Επικυρωμένη φωτοτυπία χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας του ξενοδοχείου από τον Ε.Ο.Τ. όπου θα προκύπτει η κατηγορία αυτού. 4.3.Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την Δ.Ο.Α. 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 5.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξής: α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολήςτων προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε Παράρτημα Β σελ. 6

15 δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 6.1. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε διαγωνιζομένου Η συμφωνία της προσφοράς σύμφωνα με τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε Στον ανάδοχο θα αποσταλεί σχετική έγγραφη ανακοίνωση για την ανάθεση Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα και θα ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης. 7. Η κατ αποκοπή τιμή της προσφοράς θα μείνει αμετάβλητη και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο, έστω και αν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες μεταβληθούν ουσιωδώς και απροόπτως. 8. Απαγορεύεται η εκχώρηση της εργολαβίας σε τρίτο. 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 9.1. Να τηρεί όλους τους Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) κ.λ.π. και να ευθύνεται έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτές Να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και σε κάθε τρίτο. Παράρτημα Β σελ. 7

16 Σε περίπτωση που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις αυτές, της παραγράφου 9.1., η Δ.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμο μέχρι ποσού 1.000, 00 με απόφαση της αρμοδίου οργάνου της ή και να καταγγείλει την σύμβαση Να παρέχει στο προσωπικό του τις νόμιμες άδειες, ΡΕΠΟ κ.λ.π. και να καλύπτει τα κενά από τυχόν ασθένειες ή αδικαιολόγητες απουσίες, για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων έναντι της Δ.Ο.Α Είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημίας ή βλάβης που ήθελε προκληθεί στο προσωπικό ή στους μετέχοντες στις διεθνείς συνόδους της Δ.Ο.Α., ή σε οποιαδήποτε τρίτο εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα των υπαλλήλων του αναδόχου ή των εργασιών του Να χρησιμοποιεί προσωπικό εξειδικευμένο στις υπηρεσίες που θα παράσχει Να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του όπου απαιτείται 9.7. Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 10. Η Δ.Ο.Α. δεν έχει καμία αστική ή ποινική ευθύνη, για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωση της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του αναδόχου. 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, γνωστοποιείται με έγγραφο του προς την Δ.Ο.Α. εντός 20ημέρου που αποδεικνύει τα περιστατικά που συνέβησαν και προκάλεσαν την αδυναμία του, για την ολική ή μερική εκτέλεση της σύμβασης που ανέλαβε. Εξυπακούεται ότι : Ανωτέρα βία δεν θεωρείται η απεργία, η στάση εργασίας, η τυχόν επίσχεση εργασίας του προσωπικού για οποιονδήποτε λόγο. 12. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο του εκ' της συμβάσεως απορεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχειρίαση των απαιτήσεων του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο. Παράρτημα Β σελ. 8

17 13. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Εάν ο ανάδοχος διακόψει άκαιρα και χωρίς συναίνεση της Δ.Ο.Α το έργο, πριν από την ημερομηνία λήξεως του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή προς την Δ.Ο.Α λόγω ποινικής ρήτρας 500, 00 ημερησίως, για κάθε ημέρα από της διακοπής έως την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης Η Δ.Ο.Α. δικαιούται στην περίπτωση αυτή να προσλάβει ανάδοχο με ελεύθερη τιμή και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής θα βαρύνει τον εκπεσόντα ανάδοχο, ή θα επιδιώκεται η είσπραξη από την ιδιαίτερη περιουσία του, ανεξάρτητα από την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και των προστίμων που θα του επιβληθούν μέχρι τη λήξη της ισχύος της συναφθείσης σύμβασης. 14. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερομένους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου Για ότι δεν προβλέπεται από την διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις του Νόμου 2286/95 και του Π.Δ. 118/2007 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους. Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία. Αρμόδιος ο κ. Χ. Σκαλιαράκης. τηλ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαλάνδρι, 16 Φεβρουαρίου 2011 Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ Παράρτημα Β σελ. 9

18 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ XAMHΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Α. ΕΤΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα την, τα συμβαλλόμενα μέρη: 1. To Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» (εφεξής «Δ.Ο.Α.»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Δημητρίου Βικέλα 52, έχει Α.Φ.Μ...., υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Ισίδωρο Σ. Κούβελο, και 2. Ο κ., εκπρόσωπος της με τον διακριτικό τίτλο (εφεξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ») που εδρεύει στo Δήμο, στην οδό αριθμός, με Α.Φ.Μ., υπάγεται στη Δ.Ο.Y, αφού έλαβαν υπόψη του ότι: Η Δ.Ο.Α. διενήργησε την _ / _ /2011 ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την διαμονή σε δωμάτια ξενοδοχείων των μετεχόντων στις Διεθνείς Συνόδους έτους 2011 της Δ.Ο.Α., προϋπολογισμού δαπάνης ΕΥΡΩ, πλέον Φ.Π.Α.., σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/2011 διακήρυξή της, καθώς και την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή της. Κατά τον διαγωνισμό αυτό αναδείχθηκε μειοδότρια η εκπροσωπούμενη, από τον δεύτερο συμβαλλόμενο εταιρία και στη συνέχεια η Δ.Ο.Α. με την υπ αριθμ.... απόφαση του Προέδρου της δυνάμε ι της υπ αριθμ.... απόφασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1

19 της Εφορείας της κατακύρωσε το αποτέλεσμα του ως άνω διαγωνισμού στη μειοδότρια εταιρία, η οποία θα καλείται στο εξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ και αναθέτει σ' αυτήν το ανωτέρω έργο, υπό τους κάτωθι όρους : 1. Συμβατικά στοιχεία της παρούσας είναι : α. η υπ αριθ. 2/2011 διακήρυξη και Τεχνική Περιγραφή. β. η από.έγγραφη προσφορά της ΑΝΑΔΟΧΟΥ γ. τα από.πρακτικά της ειδικής επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. δ. η υπ' αριθ..απόφαση του Προέδρου της Δ.Ο.Α., τα οποία μαζί με την παρούσα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και υποχρεώνουν αμφοτέρους τους συμβαλλόμενους. 2. Το ύψος τους εργολαβικού ανταλλάγματος το οποίο υποχρεούται να καταβάλει η Δ.Ο.Α., στον ΑΝΑΔΟΧΟ, ανέρχεται στο ποσό των ,00 Ευρώ, μηνιαίως ήτοι ,00 ετησίως, πλέον ΦΠΑ. 3. Η ανωτέρω τιμή θα παραμείνει σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή, έστω και αν οι σημερινές οικονομικές συνθήκες ήθελον μεταβληθεί ουσιωδώς και απροβλέπτως. 4. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης αρχίζει από 00/00/0000 και λήγει στις 00/00/ Η πληρωμή της ΑΝΑΔΟΧΟΥ, θα γίνει όπως με λεπτομέρεια αναφέρεται στην σχετική διακήρυξη. 6. Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ εταιρία κατέθεσε την με αριθ. πρωτ / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 0.000,00 Ευρώ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης 7. Όλα τα ανωτέρω συμβατικά στοιχεία αποτελούν με την παρούσα ένα ενιαίο σύνολο, που δεσμεύουν και υποχρεώνουν τους συμβαλλόμενους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2

20 Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ο.Α. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Χαλάνδρι, 16 Φεβρουαρίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ισίδωρος ΚΟΥΒΕΛΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ XANIA 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : ΨΑΘΑΚΗ Π. Τηλέφωνο : 2821342308 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες»

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015. «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 007/2015 «Προμήθεια ειδών Σίτισης και διανομή 1.330 πακέτων τροφίμων μηνιαίως σε Πολύτεκνες Οικογένειες» ΑΡΘΡΟ 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Αποστολή ιδρύθηκε το 2010 από δύο εκκλησιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583428 2015-02-18

15PROC002583428 2015-02-18 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού Καβάλα 18/02/2015 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα