Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα"

Transcript

1 SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα ανοίγματος θυρών, 7 Εγκατάσταση, 16 Εκκίνηση και χρήση, 16 Συντήρηση και φροντίδα, 17 Προφυλάξεις και συμβουλές, 18 Ανωμαλίες και λύσεις, 18 Slovensky Návod na použitie KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA Obsah Návod na použitie, 1 Servisná služba, 2 Popis zariadenia, 4 Popis zariadenia, 6 Zmena smeru otvárania dvierok, 7 Inštalácia, 20 Uvedenie do činnosti a použitie, 20 Údržba a starostlivosť, 21 Opatrenia a rady, 22 Závady a spôsob ich odstraňovania, 23 Česky Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA Obsah Návod k použití, 1 Servisní služba, 2 Popis zařízení, 3 Popis zařízení, 5 Zaměnitelnost směru otevírání dvířek, 7 Instalace, 12 Uvedení do provozu a použití, 12 Údržba a péče, 13 Opatření a rady, 14 Závady a způsob jejich odstranění, 15

2 Τεχνική Υποστήριξη Πριν απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη: Βεβαιωθείτε αν η ανωμαλία μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτόνομα (βλέπε Ανωμαλίες και λύσεις). Αν παρά τους όλους ελέγχους, η συσκευή δεν λειτουργεί και το πρόβλημα που διαπιστώσατε συνεχίζει να υφίσταται, καλέστε το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Γνωστοποιήστε: τον τύπο της ανωμαλίας το μοντέλο της μηχανής (Mod.) τον αριθμό σειράς (S/N) Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών στο διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά. Μην προστρέχετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και να αρνείσθε πάντα την εγκατάσταση ανταλλακτικών μη αυθεντικών. Servisní služba Dříve, než se obrátíte na servisní službu: Zkontrolujte, zda zjištěnou závadu nemůžete odstranit vy sami (viz Závady a způsob jejich odstranění). Jestliže zařízení ani po všech provedených kontrolách nefunguje a zjištěná závada přetrvává, obraťte se na nejbližší Servisní středisko. Uveďte: druh závady model vašeho spotřebiče (Mod.) výrobní číslo (S/N) Tyto informace jsou uvedeny na identifikačním štítku umístěném v levé dolní části chladničky. Nikdy nesvěřujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepřipusťte instalaci jiných než originálních náhradních dílů. Servisná služba Skôr, ako sa obrátite na servisnú službu: Skontrolujte, či zistenú závadu nemôžete odstrániť vy sami (viď Závady a spôsob ich odstraňovania). Ak zariadenie ani po všetkých vykonaných kontrolách nefunguje a zistená závada pretrváva, obráťte sa na najbližšie Servisné stredisko. Uveďte: druh závady model vášho spotrebiča (Mod.) výrobné číslo (S/N) Tieto informácie sú uvedené na identifikačnom štítku umiestnenom v ľavej dolnej časti chladničky. Nikdy nezverujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepripusťte inštaláciu iných, ako originálnych náhradných dielov. - model - μοντέλο - model - - výrobní číslo - αριθμός σειράς - výrobné číslo 2

3 OFF Popis zařízení Ovládací panel 1 Otočný knoflík REŽIM ČINNOSTI CHLADNIČKY sloužící k nastavení teploty v chladicím prostoru. označuje optimální teplotu při nízké spotřebě. představuje funkci dovolená (viz Údržba a péče). OFF slouží chladničky. 2 Tlačítko SUPER COOL (rychlé ochlazení) k rychlému snížení teploty v chladicím prostoru. Při jeho stisknutí se rozsvítí kontrolka SUPER COOL (viz Uvedení do provozu a použití). 3 Žlutá kontrolka SUPER COOL (rychlé ochlazení): rozsvítí se po stisknutí tlačítka SUPER COOL. 4 Zelená kontrolka NAPÁJENÍ: rozsvítí se po připojení zařízení do elektrického rozvodu. 5 Tlačítko SUPER FREEZE (rychlé zmrazení) k zmrazení čerstvých potravin. Při jeho stisknutí se rozsvítí kontrolka SUPER FREEZE (viz Uvedení do provozu a použití). 6 Spia gialla SUPER FREEZE (congelamento rapido): si accende quando viene premuto il tasto SUPER FREEZE. 7 Otočný knoflík REŽIM ČINNOSTI MRAZNIČKY sloužící k nastavení teploty v mrazicím prostoru. označuje optimální teplotu při nízké spotřebě. slouží k vypnutí celého zařízení, včetně chladničky.! Kontrolky slouží také k signalizaci poruchového zvýšení teploty v mrazicím prostoru (viz Závady a způsob jejich odstranění) eps

4 Περιγραφή της συσκευής Πίνακας χειρισμού και ελέγχου 1 Επιλογέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ψυγείου. είναι η βέλτιστη θερμοκρασία σε χαμηλή κατανάλωση. είναι η λειτουργία holiday (βλέπε Συντήρηση και φροντίδα). OFF Σβήνει το διαμέρισμα ψυγείου. 2 Κουμπί SUPER COOL (ταχεία ψύξη) για τη γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας του διαμερίσματος ψυγείου. Όταν πατιέται ανάβει το ενδεικτικό φωτάκι SUPER COOL (βλέπε Εκκίνηση και χρήση). 3 Ενδεικτικό κίτρινο φωτάκι SUPER COOL (ταχεία ψύξη): ανάβει όταν πατιέται το κουμπί SUPER COOL. 4 Ενδεικτικό πράσινο φωτάκι ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: ανάβει όταν η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο τροφοδοσίας. 5 Κουμπί SUPER FREEZE (ταχεία κατάψυξη) για κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Όταν πατιέται ανάβει το ενδεικτικό φωτάκι SUPER FREEZE (βλέπε Εκκίνηση και χρήση). 6 Ενδεικτικό κίτρινο φωτάκι SUPER FREEZE (ταχεία κατάψυξη): ανάβει όταν πατιέται το κουμπί SUPER FREEZE. 7 Επιλογέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του διαμερίσματος καταψύκτη. είναι η βέλτιστη θερμοκρασία σε χαμηλή κατανάλωση. σβήνει τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του ψυγείου.! Τα ενδεικτικά φωτάκια χρησιμεύουν και για την επισήμανση μιας ανώμαλης αύξησης θερμοκρασίας στο διαμέρισμα καταψύκτη (βλέπε Ανωμαλίες και λύσεις). Popis zariadenia Ovládací panel 1 Otočný gombík REŽIM ČINNOSTI CHLADNIČKY slúži k nastaveniu teploty v chladiacom priestore: označuje optimálnu teplotu pri nízkej spotrebe. predstavuje funkciu dovolenka (viď Údržba a starostlivosť). OFF vypnutie chladničky. 2 Tlačidlo SUPER COOL (rýchle chladenie) na rýchle zníženie teploty v chladiacom priestore. Pri jeho stlačení sa rozsvieti kontrolka SUPER COOL (viď Uvedenie do činnosti a použitie). 3 Žltá kontrolka SUPER COOL (rýchle chladenie): rozsvieti sa po stlačení tlačidla SUPER COOL. 4 Zelená kontrolka NAPÁJANIA: rozsvieti sa po pripojení zariadenia do elektrického rozvodu. 5 Žltá kontrolka SUPER FREEZE (rýchle zmrazenie): rozsvieti sa po stlačení tlačidla SUPER FREEZE. 6 Tlačidlo SUPER FREEZE (rýchle zamrazenie) na zamrazenie čerstvých potravín. Pri jeho stlačení sa rozsvieti kontrolka SUPER FREEZE (viď Uvedenie do činnosti a použitie). 7 Otočný gombík REŽIM ČINNOSTI MRAZNIČKY slúži k nastaveniu teploty v mraziacom priestore: označuje optimálnu teplotu pri nízkej spotrebe. slúži na vypnutie celého zariadenia, vrátane chladničky.! Kontrolky slúžia aj na signalizáciu poruchového zvýšenia teploty v mraziacom priestore (viď Závady a spôsob ich odstraňovania) eps

5 * * * 6 WINE RACK * * * Popis zařízení Celkový pohled Pokyny k použití platí pro různé modely, a proto je možné, že na obrázku budou zobrazeny součásti odlišující se od zakoupeného zařízení. Popis nejsložitějších součástí je uveden na následujících stránkách. 1 Picioruşe de reglare. 2 KONZERVAČNÍ prostor. 3 MRAZICÍ a KONZERVAČNÍ prostor* 4 Zásuvka OVOCE a ZELENINA * 5 Oddíl FOOD CARE ZONE pro maso a ryby * 6 WINE RACK *. 7 POLICE *. 8 ŽÁROVKA (viz Údržba). 9 Vyjímatelný držák NA RŮZNÉ PŘEDMĚTY *. 10 DRŽÁK NA LÁHVE. * Liší se v počtu a/nebo dle polohy, je součástí pouze některých modelů Completo Ariston Essentia Chil_Verd Unica TIF 5

6 Περιγραφή της συσκευής Συνολική εικόνα Οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για διάφορα μοντέλα οπότε μπορεί η εικόνα να παρουσιάζει λεπτομέρειες διαφορετικές σε σχέση με εκείνες της συσκευής που αποκτήσατε. Η περιγραφή των πλέον σύνθετων αντικειμένων βρίσκεται στις ακόλουθες σελίδες. 1 ΠΟΔΑΡΑΚΙ ρύθμισης 2 Θάλαμος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3 Θάλαμος ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ* 4 Λεκάνη ΦΡΟΥΤΩΝ και ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ * 5 FOOD CARE ZONE * 6 WINE RACK * 7 ΡΑΦΙ * 8 Λυχνία (βλέπε Συντήρηση) 9 Αποσπώμενο ραφάκι για ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ * 10 Ραφάκι ΦΙΑΛΩΝ * Ποικίλουν ως προς τον αριθμό ή/και τη θέση, γπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Popis zariadenia Celkový pohľad Pokyny na použitie platia pre rôzne modely, a preto je možné, že na obrázku budú zobrazené súčasti líšiace sa od zakúpeného zariadenia. Popis najzložitejších súčastí je uvedený na nasledujúcich stránkach. 1 Nastaviteľné NOŽIČKY 2 KONZERVAČNÝ priestor 3 MRAZIACI a KONZERVAČNÝ priestor* 4 Zásuvka OVOCIE a ZELENINA * 5 Priestor FOOD CARE ZONE na mäso a ryby * 6 WINE RACK * 7 POLICA * 8 ŽIAROVKA (viď Údržba). 9 Vyťahovateľný držiak NA RÔZNE PREDMETY * 10 DRŽIAK NA FĽAŠE * Líšia sa počtom a/alebo podľa polohy, tvorí súčasť len niektorých modelov Completo Ariston Essentia Chil_Verd Unica TIF 6

7 1 Zaměnitelnost směru otevírání dvířek * Je součástí pouze některých modelů. 2 3 Αντιστρεψιμότητα ανοίγματος θυρών * Yπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Zmena smeru otvárania dvierok * Tvorí súčasť len niektorých modelov mm * 7

8 BU 8 ;

9 * * За да разполагате с повече пространство във фризера, може да извадите евентуалните чекмеджета от местата им [с изключение на долното], като подреждате продуктите направо на решетъчните/стъклените рафтове от комплекта [където са налични]. VEDI BU 9

10 BU! HOLIDAY

11 BU 11

12 CZ Instalace! Je důležité uschovat tento návod za účelem jeho další konzultace. V případě prodeje, darování nebo stěhování se ujistěte, že zůstane spolu se zařízením, aby informoval nového vlastníka o jeho činnosti a o příslušných upozorněních.! Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: obsahují důležité informace týkající se instalace, použití a bezpečnosti. Umístění a zapojení Umístění 1. Zařízení umístěte do dobře větraného prostoru s nízkou vlhkostí. 2. Ponechejte zadní ventilační otvory volně přístupné: Kompresor a kondenzátor jsou zdroji tepla a ke své činnosti charakterizované úsporou elektrické energie vyžadují dobrou ventilaci. 3. Mezi horní částí zařízení a případným nábytkem nacházejícím se nad zařízením ponechte vzdálenost alespoň 10 cm a mezi bočními stěnami a nábytkem/bočními stěnami alespoň 5 cm. 4. Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (přímé sluneční světlo, elektrický sporák). 5. Abyste zajistili optimální vzdálenost výrobku od zadní stěny, namontujte rozpěrky z instalační sady; při montáži postupujte dle pokynů uvedených v příslušném specifickém listu. Umístění do vodorovné polohy 1. Zařízení nainstalujte na pevnou rovnou podlahu. 2. V případě, že podlaha není dokonale vodorovná, vykompenzujte zjištěné rozdíly odšroubováním nebo zašroubováním předních nožiček. Elektrické zapojení Následně po přepravě umístěte zařízení do svislé polohy a před jeho připojením do elektrického rozvodu vyčkejte alespoň 3 hodiny. Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistěte, že: Je zásuvka řádně uzemněna zákonně předepsaným způsobem; je zásuvka schopna unést maximální příkon spotřebiče, uvedený na identifikačním štítku umístěném v levé dolní části chladicího prostoru (např. 150 W); se napájecí napětí nachází v rozsahu hodnot uvedených na identifikačním štítku umístěném vlevo dole (např V); je zásuvka kompatibilní se zástrčkou zařízení. V opačném případě požádejte o výměnu autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.! Po ukončení instalace zařízení musí být elektrický kabel a zásuvka elektrického rozvodu lehce dostupné.! Kabel nesmí být vystaven ohýbání nebo stlačování.! Kabel musí být podrobován pravidelným kontrolám a smí být nahrazen pouze autorizovanými techniky (viz Servisní služba).! Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případy, kdy nebudou dodržena uvedená pravidla. Uvedení do provozu a použití Uvedení zařízení do provozu! Před uvedením zařízení do provozu se řiďte pokyny pro instalaci (viz Instalace).! Před zapojením zařízení dokonale vyčistěte jednotlivé prostory a příslušenství vlažnou vodou a bikarbonátem.! Zařízení je vybaveno jističem, který uvede do činnosti kompresor po uplynutí přibližně 8 minut od zapnutí. K uvedenému opožděnému uvedení do činnosti dojde po každém (úmyslném nebo neúmyslném) přerušení elektrického napájení (výpadku). 1. nastavte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy. 2. Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrického rozvodu a ujistěte se, že dojde k rozsvícení zelené kontrolky NAPÁJENÍ. 3. Otočte knoflík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy odpovídající průměrné hodnotě a stiskněte tlačítko SUPER FREEZE (rychlé zmrazení): rozsvítí se žlutá kontrolka SUPER FREEZE. K jejímu vypnutí dojde bezprostředně po dosažení optimální teploty uvnitř mrazničky: nyní již bude možné rozmístit dovnitř potraviny. 4. Otočte knoflík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do polohy odpovídající průměrné hodnotě. Do uplynutí několika hodin bude možné vložit potraviny do chladničky. Chladicí systém No Frost Chladicí systém No Frost spravuje nepřetržitý proud studeného vzduchu, který zachycuje vlhkost a zabraňuje tvorbě ledu a námrazy: V chladicím prostoru udržuje správnou hladinu vlhkosti a díky absenci námrazy zachovává původní kvalitu potravin; v mrazicím prostoru zabraňuje tvorbě ledu, čímž umožňuje vyhnout se odmrazování a vzájemnému slepení potravin. Potraviny a nádoby ukládejte tak, aby se přímo nedotýkaly zadní chladicí stěny, a neucpávaly tak větrací otvory a usnadňovaly tvorbu kondenzátu. Zavřete láhve a zabalte potraviny. Optimální způsob použití chladničky Vkládejte dovnitr pouze chladná nebo vlažná jídla, ne však teplá (viz Opatrení a rady). Pamatujte, že varené potraviny si udržují své vlastnosti kratší dobu než syrové. Nevkládejte dovnitr tekutiny v otevrených nádobách: zpusobily by zvýšení vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu. POLICE : plné nebo ve formě mřížky. Jsou vyjímatelné a výškově nastavitelné prostřednictvím příslušných vodicích drážek (viz obrázek), sloužících k zasunutí prostorných nádob nebo potravin. Nastavení výšky nevyžaduje úplné vytažení police. Ukazatel TEPLOTY*: k určení nejchladnější zóny chladničky. 12

13 1. Zkontrolujte, zda je na ukazateli dobře viditelný nápis OK (viz obrázek). 2. Když se nezobrazí nápis OK, znamená to, že je teplota příliš vysoká: nastavte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do jedné z vyšších poloh (odpovídajících vyššímu chladu) a vyčkejte přibližně 10 h až po stabilizaci teploty. 3. Opětovně zkontrolujte ukazatel: dle potřeby přistupte k novému nastavení. Je zcela běžným jevem, že po vložení velkého množství potravin nebo po častém otevírání chladničky ukazatel nezobrazuje OK. Před nastavením otočného knoflíku REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do vyšší polohy vyčkejte nejméně 10 h. Optimální způsob použití mrazničky Prostřednictvím otočného knoflíku REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY (viz Popis) nastavte požadovanou teplotu. Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrazují nebo již jsou rozmrazeny; tyto potraviny je třeba uvařit a následně zkonzumovat (do 24 hodin). Čerstvé potraviny určené ke zmrazení nesmí být umístěny spolu se zmrazenými potravinami; je třeba je umístit na mřížku nad mrazicím oddělením, dle možností tak, aby se dotýkaly stěn (bočních a zadní), kde teplota klesá pod -18 C a kde je zaručena dobrá rychlost zmrazení. Pro správnější a bezpečnější způsob zmrazení jídel je třeba aktivovat funkci SUPER FREEZE 24 hodin před vložením jídla. Po vložení jídla je třeba znovu aktivovat funkci SUPER FREEZE, která se automaticky zruší po uplynutí 24 hodin; Nevkládejte do mrazničky uzavřené nebo hermeticky utěsněné skleněné láhve obsahující tekutiny. Mohlo by dojít k jejich roztržení. Maximální denní množství potravin ke zmrazení je uvedeno na identifikačním štítku, umístěném v levé dolní části chladicího prostoru (například: Kg/24h 4).! Pro zajištění dostatečného pohybu vzduchu uvnitř mrazničky se doporučuje ponechat ventilační otvory volné a nezakrývat je jídly nebo nádobami.! Během zmrazování potravin neotvírejte dvířka mrazničky.! V případě přerušení dodávky elektrického proudu nebo při výskytu závady neotvírejte dvířka mrazničky: použitím uvedeného postupu lze uchovat mražená a zmražená jídla beze změny jejich vlastností přibližně 9-14 hodin.! Kvůli získání většího prostoru v mrazničce můžete případné zásuvky vyndat z jejich uložení (kromě spodní) a uložit potraviny přímo na mřížky/skleněné police obsažené ve výbavě (jsou-li součástí). Údržba a péče Vypnutí přívodu elektrického proudu Během čištění a údržby je třeba odizolovat zařízení od napájecího přívodu: 1. Nastavte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy. 2. odpojte zástrčku ze zásuvky. * Liší se v počtu a/nebo dle polohy, je součástí pouze některých modelů. Vyčištění zařízení Vnější a vnitřní části i pryžová těsnění je možné čistit houbou navlhčenou ve vlažné vodě a bikarbonátu sodném nebo neutrálním mýdle. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní prostředky, bělidlo ani amoniak. Vyjímatelné příslušenství může být namočeno v teplé vodě s mýdlem nebo čisticím prostředku na nádobí. Opláchněte je a důkladně osušte. Zadní strana zařízení má tendenci pokrýt se prachem, který je možné po vypnutí zařízení a po odpojení zástrčky ze zásuvky elektrického rozvodu opatrně odstranit, a to dlouhým nástavcem vysavače, nastaveného na střední výkon. Zabránění tvorbě plísní a nepříjemných zápachů Zařízení bylo vyrobeno z hygienicky nezávadných materiálů, které nepřenášejí zápachy. Za účelem zachování této vlastnosti je třeba, aby byla jídla neustále chráněna a řádně uzavřena. Zabrání se tak tvorbě skvrn. V případě předpokládané dlohoudobé nečinnosti zařízení vyčistěte jeho vnitřek a nechejte otevřená dvířka. Funkce dovolená Když odjíždíte na delší dovolenou, není třeba vypnout zařízení, protože je vybaveno funkcí, která umožňuje při nízké spotřebě elektrické energie udržovat teplotu v chladicím prostoru na hodnotě 15 C (za účelem ochrany líčidel a kosmetiky před účinky tepla); teplotu mrazicího prostoru je třeba nastavit na minimum (1), nezbytné pro konzervaci potravin. Aktivace funkce: Nastavte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do polohy HOLIDAY. Krátký dvojitý zvukový signál potvrdí její aktivaci; její vypnutí je provázeno jedním zvukovým signálem. Výměna žárovky * Při výměně žárovky osvětlení chladicího prostoru odpojte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu. Řiďte se níže uvedenými pokyny. Přístup k žárovce po odstranění ochranného krytu způsobem naznačeným na obrázku. Vyměňte ji za obdobnou, s příkonem uvedeným na ochranném krytu Opatření a rady! Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a musí být pozorně přečtena. Tento spotřebič je ve shodě s následujícími směrnicemi Evropské unie: - 72/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napětí) ve znění pozdějších předpisů; 13 CZ

14 CZ - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) ve znění pozdějších předpisů; /96/CE. Základní bezpečnostní opatření Zařízení bylo navrženo pro neprofesionální použití v domácnosti. Zařízení musí být používáno k uložení a ke zmrazování jídel, pouze dospělými osobami, dle pokynů uvedených v tomto návodu. Zařízení nesmí být nainstalováno na otevřeném prostoru, a to ani v případě, jedná-li se o prostor krytý přístřeškem; jeho vystavení dešti a bouřkám je velice nebezpečné. Nedotýkejte se zařízení bosýma nohama nebo mokrýma rukama či nohama. Nedotýkejte se vnitřních chladicích součástí: existuje nebezpečí popálení nebo poranění. Neodpojujte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu potáhnutím za kabel, ale řádným uchopením zástrčky. Před zahájením čištění a údržby je třeba odpojit zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu. K odstranění nebezpečí zásahu elektrickým proudem nestačí nastavit otočný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy OFF (vypnuté zařízení). Při výskytu závady v žádném případě nezasahujte do vnitřních mechanismů ve snaze ji odstranit. Uvnitř jednotlivých prostor určených ke konzervaci mražených potravin nepoužívejte ostré a zahrocené předměty ani elektrická zařízení, která nejsou doporučena výrobcem. Nevkládejte si do úst kostky ledu, které byly právě vytaženy z mrazničky. Toto zařízení se považuje za nevhodné pro použití ze strany osob (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osob bez zkušeností a znalostí, s výjimkou případu, kdy jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost ohledně použití zařízení. Děti by měly být neustále pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrají se zařízením. Obaly nejsou hračkami pro děti. Likvidace Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní předpisy za účelem opětovného využití obalů. Evropská směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotřebiče nesmí být odkládány do běžného netříděného domovního odpadu. Staré spotřebiče musí být odevzdány do odděleného sběru, a to za účelem recyklace a optimálního využití materiálů, které obsahují, a z důvodu předcházení negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozorňuje na povinnost odevzdat zařízení po skončení jeho životnosti do odděleného sběru. Spotřebitelé by měli kontaktovat příslušné místní úřady nebo svého prodejce ohledně informací týkajících se správné likvidace starého zařízení. Úspora energií a ochrana životního prostředí Nainstalujte zařízení do chladného a dobře větraného prostředí, nevystavujte jej působení přímého slunečního světla a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla. Při vkládání a vyjímání potravin udržujte dvířka co nejméně otevřená. Každé otevření dvířek způsobuje výrazný únik energie. Nenaplňujte zařízení nadměrným množstvím potravin: dobrá * Liší se v počtu a/nebo dle polohy, je součástí pouze některých modelů. 14 konzervace je podmíněna volným pohybem chladu. Když se zabrání cirkulaci, kompresor bude pracovat nepřetržitě. Nevkládejte ještě teplá jídla: zvýšila by vnitřní teplotu a přinutila kompresor k nadměrnému výkonu, provázenému plýtváním elektrickou energií. V případě vytvoření námrazy odmrazte zařízení (viz Údržba); vrstva ledu o velké tloušťce způsobuje obtížné odevzdávání chladu potravinám a zvyšuje spotřebu energie. Závady a způsob jejich odstranění Nedochází k rozsvícení zelené kontrolky NAPÁJENÍ. Zástrčka není zastrčena do zásuvky elektrického rozvodu nebo řádné nedoléhá nebo byla přerušena dodávka elektrického proudu v celém bytě/domě. Nedochází k uvedení motoru do chodu. Zařízení je vybaveno jističem (viz Uvedení do provozu a použití). Kontrolky svítí slabým světlem. Odpojte zástrčku a opětovně ji zasuňte do zásuvky po jejím otočení kolem osy. a) Je zapnut akustický signál alarmu. a) Dvířka chladničky zůstala otevřena déle než dvě minuty. K vypnutí akustického signálu dojde při zavření dvířek. Nebo nebylo provedeno správné vypnutí (viz Údržba). b) Je zapnut akustický signál alarmu a blikají dvě žluté kontrolky. b) Zařízení signalizuje nadměrný ohřev mrazničky. Doporučuje se provést kontrolu stavu potravin: Mohlo by být potřebné je vyhodit. + zvukový signál = Nadměrný ohřev c) Je zapnut akustický signál alarmu a blikají dvě žluté kontrolky a jedna zelená. c) Zařízení signalizuje nebezpečně vysoký ohřev mrazničky. Uložené potraviny je třeba vyhodit. + zvukový signál = Nebezpečně vysoký ohřev b/c) V prvním případě bude mraznička udržována na teplotě kolem 0 C, aby nedošlo k rozmrazení potravin. Ve druhém případě se bude udržovat teplota kolem -18 C. Za účelem vypnutí akustického signálu: otevřete a zavřete dvířka chladničky. Za účelem obnovení běžné činnosti: přetočte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy (vypnuta) a opětovně zapněte zařízení. Bliká zelená kontrolka NAPÁJENÍ. Zařízení nefunguje předepsaným způsobem. Obraťte se na servisní službu. Chladnička a mraznička chladí nedostatečně. Dvířka řádně nedoléhají nebo jsou poškozena těsnění. Dvířka jsou otevírána příliš často. Otočné knoflíky REŽIMU ČINNOSTI se nenacházejí ve správné poloze (viz Popis). Chladnička nebo mraznička je příliš naplněna. Potraviny v mrazničce se zmrazují příliš.

15 Otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI se nenachází ve správné poloze (viz Popis). Potraviny se dotýkají zadní stěny. CZ Motor zůstává v chodu bez přerušení. Bylo stisknuto tlačítko SUPER FREEZE (rychlé ochlazení): Žlutá kontrolka SUPER FREEZE je rozsvícena nebo bliká (viz Popis). Dvířka nejsou správně zavřena nebo jsou otevírána příliš často. Teplota vnějšího prostředí je příliš vysoká. Zařízení vydává nadměrný hluk. Zařízení nebylo řádně uvedeno do vodorovné polohy (viz Instalace). Zařízení bylo nainstalováno mezi kusy nábytku nebo předměty, které vibrují a vydávají hluk. Chladicí plyn uvnitř zařízení produkuje lehký hluk i při zastaveném kompresoru: Nejedná se o závadu, ale o zcela běžný jev. Teplota některých vnějších částí chladničky je vysoká Vysoké teploty jsou potřebné k zabránění tvorby kondenzátu ve specifických zónách výrobku. Na dně chladničky se nachází voda. Vypouštěcí otvor pro odvod vody je ucpán (viz Údržba). 15

16 GR Εγκατάσταση! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι αυτό παραμένει μαζί με τη συσκευή για την πληροφόρηση του νέου ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και τις σχετικές προειδοποιήσεις.! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια. Τοποθέτηση και σύνδεση Τοποθέτηση 1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε χώρος καλά αεριζόμενο και χωρίς υγρασία. 2. Μην φράζετε τις πίσω γρίλιες αερισμού: ο συμπιεστής και ο συμπυκνωτής εκπέμπουν θερμότητα και απαιτούν καλό αερισμό για να λειτουργούν καλά και να περιορίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικού. 3. Αφήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και των ενδεχόμενων υπερκείμενων επίπλων και τουλάχιστον 5 cm μεταξύ των πλαϊνών και πλευρικών επίπλων/ τοίχων. 4. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας (άμεσο ηλιακό φως, ηλεκτρική κουζίνα). 5. Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόστασης του προϊόντος από το πίσω τοίχωμα, μοντάρετε τους αποστάτες που υπάρχουν στο κιτ εγκατάστασης ακολουθώντας τις οδηγίες του αντίστοιχου φύλλου. Οριζοντίωση 1. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δάπεδο ίσιο και ανθεκτικό. 2. Αν το δάπεδο δεν είναι απόλυτα επίπεδο, αντισταθμίστε ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας τα πρόσθια ποδαράκια. Ηλεκτρική σύνδεση Μετά τη μεταφορά, τοποθετήστε τη συσκευή κατακόρυφα και περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες πριν τη συνδέσετε στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Πριν βάλετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι: η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου προδιαγραφές η πρίζα είναι σε θέση να δεχτεί το μέγιστο φορτίο ισχύος της μηχανής, που φαίνεται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών στο διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά (π.χ. 150 W) η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται εντός των τιμών της ταμπελίτσας χαρακτηριστικών, που βρίσκεται κάτω αριστερά (π.χ V) η πρίζα είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση ζητήστε την αντικατάσταση του βύσματος από εξουσιοδοτημένο τεχνικό (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη). Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.! Με την εγκατάσταση της συσκευής, το ηλεκτρικό καλώδιο και η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες.! Το καλώδιο δεν πρέπει να διπλώνει ή να συμπιέζεται.! Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη).! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης όταν δεν τηρούνται οι κανόνες αυτοί. Εκκίνηση και χρήση Εκκίνηση της συσκευής! Πριν εκκινήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση (βλέπε Εγκατάσταση).! Πριν συνδέσετε τη συσκευή καθαρίστε καλά τους θαλάμους και τα αξεσουάρ με χλιαρό νερό και διττανθρακικό.! Η συσκευή διαθέτει ένα χειριστήριο ελέγχου του κινητήρα που εκκινεί τον συμπιεστή μόνο μετά από περίπου 8 λεπτά από το άναμμα. Αυτό συμβαίνει και μετά από κάθε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας, εκούσιας ή ακούσιας (black out). 1. τοποθετήστε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ στο. 2. Βάλτε το βύσμα στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. 3. Στρέψτε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ σε μια μεσαία τιμή. Μετά από μερικές ώρες θα μπορείτε να εισάγετε τρόφιμα στο ψυγείο. 4. Στρέψτε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ σε μια μεσαία τιμή και πατήστε το κουμπί SUPER FREEZE (ταχεία κατάψυξη): θα ανάψει το κίτρινο ενδεικτικό φωτάκι SUPER FREEZE. Αυτό θα σβήσει όταν ο καταψύκτης θα φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία: στο σημείο αυτό θα μπορείτε να εισάγετε τα τρόφιμα. Σύστημα ψύξης No Frost Το No Frost διαχειρίζεται μια συνεχή ροή ψυχρού αέρα που συλλέγει την υγρασία και παρεμποδίζει το σχηματισμό πάγου και πάχνης: στο διαμέρισμα ψυγείου διατηρεί τη σωστή στάθμη υγρασίας και, χάρη στην απουσία πάχνης, διατηρεί την αρχική ποιότητα των τροφίμων. Στο διαμέρισμα ψυγείου αποσοβεί το σχηματισμό πάγου καθιστώντας περιττές τις ενέργειες απόψυξης και παρεμποδίζει τη μεταξύ τους συγκόλληση των τροφίμων. Μη θέτετε τρόφιμα ή δοχεία σε άμεση επαφή με το πίσω ψυκτικό τοίχωμα, για να μη βουλώσετε τις οπές αερισμού και διευκολυνθεί έτσι ο σχηματισμός συμπυκνώματος. Να κλείνετε τις φιάλες και να τυλίγετε τα τρόφιμα. Πώς να χρησιμοποιείτε καλύτερα το ψυγείο Εισάγετε μόνο κρύα τρόφιμα ή χλιαρά, όχι ζεστά (βλέπε Προφυλάξεις και συμβουλές). Να θυμόσαστε ότι τα μαγειρεμένα τρόφιμα δεν διατηρούνται περισσότερο από τα ωμά. Μην εισάγετε υγρά σε δοχεία ακάλυπτα: θα προκαλούσαν αύξηση της υγρασίας με αποτέλεσμα το σχηματισμό συμπυκνώματος. ΡΑΦΙΑ: πλήρη ή με πλέγμα. Είναι αποσπώμενα και ρυθμιζόμενα σε ύψος χάρη στους αντίστοιχους οδηγούς (βλέπε εικόνα), για την εισαγωγή δοχείων ή τροφίμων μεγάλων διαστάσεων. Για τη ρύθμιση του ύψους δεν χρειάζεται να βγάλετε τελείως το ράφι. 16

17 Δείκτης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ*: για τον εντοπισμό της πλέον ψυχρής περιοχής του ψυγείου. 1. Ελέγξτε αν στο δείκτη φαίνεται καλά το OK (βλέπε εικόνα). 2. Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη ΟΚ σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή: ρυθμίστε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ σε μια υψηλότερη θέση (περισσότερο ψύχος) και περιμένετε περίπου 10 h μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. 3. Ελέγξτε εκ νέου το δείκτη: αν χρειαστεί, προχωρήστε σε νέα ρύθμιση. Αν έχουν εισαχθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων ή ανοίγει συχνά η πόρτα του ψυγείου, είναι φυσιολογικό να μη δείχνει ο δείκτης OK. Περιμένετε τουλάχιστον 10 h πριν ρυθμίσετε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ σε μια υψηλότερη θέση. Food Care Zone * Ζώνη αποκλειστικά για τη συντήρηση τροφίμων φρέσκων όπως κρεατικών και ψαρικών. Χάρη στη χαμηλή θερμοκρασία εντός του διαμερίσματος, η Food Care Zone επιτρέπει την επιμήκυνση των χρόνων συντήρησης μέχρι μια εβδομάδα. Dual led * Ο νέος φωτισμός με διπλό led, χάρη στο ισχυρό διαχεόμενο φως, επιτρέπει μια καλή θέαση κάθε τροφίμου χωρίς καμία ζώνη σκιάς. Στην περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα led, απευθυνθείτε στην υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Η μέγιστη ημερήσια ποσότητα τροφίμων προς κατάψυξη αναφέρεται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά (παράδειγμα: Kg/24h 4).! για να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του καταψύκτη, συστήνεται να μην εμφράσσετε τις οπές αερισμού με τρόφιμα ή σκεύη! Κατά την κατάψυξη αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα.! Μην ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης: με τον τρόπο αυτόν τα κατεψυγμένα, ταχείας και βραδείας κατάψυξης, θα συντηρηθούν χωρίς αλλοιώσεις για περίπου 9-14 ώρες.! Για την επίτευξη μεγαλύτερου χώρου στον καταψύκτη, μπορείτε να αφαιρέσετε ενδεχόμενα συρτάρια από τις έδρες τους (πλην του κάτω), τακτοποιώντας τα τρόφιμα απ ευθείας στις σχάρες/γυάλινα που σας παρέχονται [όπου υπάρχουν]. Easy Ice * Η διπλή λεκάνη σχεδιάστηκε για τη βελτιστοποίηση του χώρου στο συρτάρι freezer και να καθιστά διαθέσιμο τον πάγο γρήγορα και απλά. Οι λεκανίτσες μπορούν να στοιβαχτούν ή να γεμίσουν και να χρησιμοποιηθούν χωριστά. Επιπλέον, το σχετικό στήριγμα καθιστά το Easy Ice μια λύση εξαιρετικά ευέλικτη, δεδομένου ότι μπορείτε να το τοποθετείτε στο δεξί ή στο αριστερό πλευρό των πρώτων συρταριών. GR Πώς να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον καταψύκτη Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ (βλέπε Περιγραφή). Μην καταψύχετε πάλι τρόφιμα που αποψύχονται ή αποψυγμένα. Τα τρόφιμα αυτά πρέπει να είναι μαγειρεμένα για να καταναλωθούν (εντός 24 ωρών). Τα φρέσκα τρόφιμα προς κατάψυξη δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα ήδη κατεψυγμένα. Αυτά τακτοποιούνται στον επάνω θάλαμο ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ όπου η θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω από τους -18 C και εξασφαλίζει καλή ταχύτητα κατάψυξης. Για την κατάψυξη τροφίμων με τον πλέον ορθό και ασφαλή τρόπο πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SUPER FREEZE 24 ώρες πριν την εισαγωγή του τροφίμου. Μετά την εισαγωγή του τροφίμου, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη λειτουργία SUPER FREEZE η οποία απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 24 ωρών; Μη βάζετε στον καταψύκτη γυάλινες φιάλες που περιέχουν υγρά, με πώματα ή ερμητικά κλειστές, γιατί θα μπορούσαν να σπάσουν. * Ποικίλουν ως προς τον αριθμό ή/και τη θέση, γπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Συντήρηση και φροντίδα Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Κατά τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης είναι απαραίτητο να απομονώνετε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας: 1. τοποθετήστε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ στο. 2. βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. Καθαρίστε τη συσκευή Τα εξωτερικά μέρη, τα εσωτερικά μέρη και τα λαστιχένια περιβλήματα καθαρίζονται με ένα σφουγγαράκι βρεγμένο σε χλιαρό νερό και διττανθρακικό νάτριο ή ουδέτερο σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, αποξυστικά, χλωρίνη ή αμμωνία. Τα αποσπώμενα αξεσουάρ μπορούν να τεθούν σε μπάνιο ζεστού νερού και σαπουνιού ή απορρυπαντικού πιάτων. Ξεβγάλτε τα και στεγνώστε τα επιμελώς. Το πίσω μέρος της συσκευής τείνει να καλύπτεται από σκόνη, που μπορεί να απομακρυνθεί χρησιμοποιώντας προσεκτικά, αφού έχετε σβήσει τη συσκευή και την βγάλατε από την ηλεκτρική πρίζα, το μακρύ στόμιο της ηλεκτρικής σκούπας, σε μεσαία ισχύ. Απομακρύνετε μούχλα και δυσοσμίες Η συσκευή είναι κατασκευασμένη με υλικά υγιεινής που δεν μεταδίδουν οσμές. Για τη διατήρηση του χαρακτηριστικού αυτού πρέπει τα τρόφιμα να είναι πάντα προστατευμένα και καλά κλεισμένα. Αυτό θα αποτρέψει επίσης και το σχηματισμό λεκέδων. 17

18 GR Στην περίπτωση που θέλετε να σβήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Λειτουργία holiday Αν ξεκινάτε για διακοπές δεν χρειάζεται να σβήσετε τη συσκευή διότι διαθέτει μια λειτουργία που επιτρέπει, με χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού, να διατηρεί τη θερμοκρασία του διαμερίσματος ψυγείου γύρω στους 15 C (για την προστασία από τη ζέστη των καλλυντικών και του μακιγιάζ). Η θερμοκρασία του καταψύκτη τίθεται στο ελάχιστο (1), απαραίτητο για τη συντήρηση των τροφίμων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: θέστε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ στο. Ένα διπλό σύντομο ηχητικό σήμα θα σας επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση. Η απενεργοποίηση θα υποδειχθεί από ένα μόνο ηχητικό σήμα. Αντικατάσταση της λυχνίας * Για την αντικατάσταση της λυχνίας φωτισμού του διαμερίσματος ψυγείου, βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Πλησιάστε τη λυχνία αφαιρώντας το προστατευτικό όπως φαίνεται στην εικόνα. Αντικαταστήστε τη με μια αντίστοιχης ισχύος με εκείνη που υποδεικνύεται στο προστατευτικό Προφυλάξεις και συμβουλές! Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας. Οι προειδοποιήσεις αυτές παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά. Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Κοινοτικές Οδηγίες: - 73/23/CEE της 19/02/73 (Χαμηλή Τάση) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις. - 89/336/CEE της 03/05/89 (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις /96/CE. Γενική ασφάλεια Η συσκευή σχεδιάστηκε για μη επαγγελματική χρήση στο εσωτερικό κατοικίας. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και κατάψυξη τροφίμων, μόνο από ενήλικα άτομα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η συσκευή δεν εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο, ακόμη κι αν ο χώρος σκεπάζεται, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να την αφήνετε εκτεθειμένη στη βροχή και στην κακοκαιρία. Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά πόδια ή με τα χέρια ή τα πόδια βρεγμένα. Μην αγγίζετε τα εσωτερικά ψυκτικά μέρη: υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος ή τραυματισμού. Μη βγάζετε το βύσμα από το ρεύμα τραβώντας το καλώδιο, αλλά πιάνοντας το βύσμα. * Ποικίλουν ως προς τον αριθμό ή/και τη θέση, γπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού και συντήρησης είναι αναγκαίο να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα. Δεν αρκεί να πιέσετε για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα το κουμπί ON/ OFF στην οθόνη για να αποκλείσετε κάθε ηλεκτρική επαφή. Σε περίπτωση βλάβης, σε καμία περίπτωση μην επεμβαίνετε στους εσωτερικούς μηχανισμούς για επισκευή. Μη χρησιμοποιείτε στο εσωτερικό των διαμερισμάτων συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων, εργαλεία κοφτερά και αιχμηρά ή ηλεκτρικές συσκευές αν αυτές δεν είναι του τύπου που εγκρίνει ο κατασκευαστής Μη βάζετε στο στόμα κύβους που μόλις βγάλατε από τον καταψύκτη. H συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθησιακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός κι αν επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για παιδιά. Διάθεση Διάθεση του υλικού συσκευασίας: να τηρείτε τους τοπικούς κανόνες, έτσι οι συσκευασίες θα μπορούν αν επαναχρησιμοποιηθούν. Η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), απαιτεί ότι οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να αποβάλονται μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα του δημοτικού δικτύου. Οι παλαιές συσκευές πρέπει να συλλεχθούν χωριστά προκειμένου να βελτιστοποιηθούν η αποκατάσταση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και με σκοπό τη μείωση των βλαβερών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο με το διεγραμμένο δοχείο αποβλήτων στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή,πρέπει να συλλεχθεί χωριστά. Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές αρχές ή στα καταστήματα λιανικής για πληροφορίες που αφορούν τη σωστή διάθεση των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών. Εξοικονόμηση και σεβασμός στο περιβάλλον Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, προστατεύστε τη από την άμεση έκθεση στις ηλιακές ακτίνες, μη την τοποθετείτε πλησίον πηγών θερμότητας. Για να εισάγετε ή να εξάγετε τα τρόφιμα, ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής για όσο μικρότερο διάστημα γίνεται. Κάθε άνοιγμα των θυρών προξενεί σημαντική κατανάλωση ενέργειας. Μη γεμίζετε με πολλά τρόφιμα τη συσκευή: για καλύτερη συντήρηση, το ψύχος πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα. Αν παρεμποδιστεί η κυκλοφορία, ο συμπιεστής θα δουλεύει συνεχώς. Μην εισάγετε ζεστά τρόφιμα: θα ανέβαζαν την εσωτερική θερμοκρασία αναγκάζοντας το συμπιεστή σε υπερβολικό φόρτο εργασίας, με υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αποψύξτε τη συσκευή αν σχηματιστεί πάγος (βλέπε Συντήρηση). Ένα παχύ στρώμα πάγου καθιστά δυσκολότερη την εκχώρηση του ψύχους στα τρόφιμα και αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Ανωμαλίες και λύσεις Μπορεί να τύχει να μη λειτουργεί η συσκευή. Πριν τηλεφωνήσετε στην Τεχνική Υποστήριξη (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη), ελέγξτε αν πρόκειται για πρόβλημα που αντιμετωπίζεται εύκολα με τη βοήθεια του ακόλουθου καταλόγου. Το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ δεν ανάβει. Το βύσμα δεν έχει μπει στην ηλεκτρική πρίζα ή δεν κάνει καλή επαφή, ή στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα.

19 Ο κινητήρας δεν ξεκινάει. Η συσκευή διαθέτει έλεγχο του κινητήρα (βλέπε Εκκίνηση και χρήση). Τα ενδεικτικά φωτάκια ανάβουν ασθενικά. Βγάλτε το βύσμα και ξαναβάλτε το στην πρίζα αφού το γυρίσετε γύρω από τον εαυτό του. a) Ηχεί ο συναγερμός. a) Η πόρτα του ψυγείου έμεινε ανοιχτή για περισσότερο από δύο λεπτά. Το ηχητικό σήμα σταματάει με το κλείσιμο της πόρτας. Ή δεν εκτελέστηκε σωστά η διαδικασία σβησίματος (βλέπε Συντήρηση). b) Ηχεί ο συναγερμός και αναβοσβήνουν τα δύο κίτρινα ενδεικτικά φωτάκια. b) Η συσκευή επισημαίνει υπερβολική θέρμανση του καταψύκτη. Συνιστάται ο έλεγχος της κατάστασης των τροφίμων: μπορεί να χρειαστεί να τα πετάξετε. Το εσωτερικό ψυκτικό αέριο παράγει ένα ελαφρύ θόρυβο ακόμη και όταν ο συμπιεστής είναι ανενεργός: δεν είναι ελάττωμα, είναι φυσιολογικό. Η θερμοκρασία ορισμένων εξωτερικών μερών του ψυγείου είναιυψηλή. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι αναγκαίες για την αποφυγή σχηματισμού συμπυκνώματος σε ορισμένες περιοχές του προϊόντος. Στη βάση του ψυγείου υπάρχει νερό. Η οπή αδειάσματος νερού είναι βουλωμένη (βλέπε Συντήρηση). GR + ηχητικό σήμα = Θέρμανση υπερβολική c) Ηχεί ο συναγερμός και αναβοσβήνουν τα δύο κίτρινα ενδεικτικά φωτάκια και το πράσινο. c) Η συσκευή επισημαίνει επικίνδυνη θέρμανση του καταψύκτη: τα τρόφιμα πρέπει να πεταχτούν. + ηχητικό σήμα = Θέρμανσης επικίνδυνο b/c) Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο καταψύκτης θα διατηρηθεί σε μια θερμοκρασία γύρω στους 0 C για να μην καταψυχθούν εκ νέου τα τρόφιμα. Για να σβήσετε το ηχητικό σήμα: ανοίξτε και κλείστε την πόρτα του ψυγείου. Για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας: φέρτε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ στη θέση συσκευή. (σβηστό) και ανάψτε εκ νέου τη Το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ αναβοσβήνει. Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Καλέστε την Τεχνική Υποστήριξη. Το ψυγείο και ο καταψύκτης ψύχουν λίγο. Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά ή τα περιβλήματα είναι φθαρμένα. Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά. Οι επιλογείς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ δεν είναι σε σωστή θέση (βλέπε Περιγραφή). Το ψυγείο ή ο καταψύκτης γεμίσανε υπερβολικά. Στο ψυγείο τα τρόφιμα παγώνουν. Ο επιλογέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ δεν είναι σε σωστή θέση (βλέπε Περιγραφή). Ο κινητήρας λειτουργεί αδιαλείπτως. Πατήθηκε το κουμπί SUPER FREEZE (ταχεία κατάψυξη): το ενδεικτικό κίτρινο φωτάκι SUPER FREEZE είναι αναμμένο ή αναβοσβήνει (βλέπε Περιγρ). Η πόρτα δεν είναι καλά κλεισμένη ή ανοίγει συνεχώς. Η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Η συσκευή εκπέμπει πολύ θόρυβο. Η συσκευή δεν εγκαταστάθηκε σε επίπεδο δάπεδο (βλέπε Εγκατάσταση). Η συσκευή εγκαταστάθηκε μεταξύ επίπλων ή αντικειμένων που δονούνται και εκπέμπουν θορύβους. 19

20 SK Inštalácia! Je dôležité uschovať tento návod za účelom jeho ďalšej konzultácie. V prípade predaja, darovania alebo sťahovania sa uistite, že zostane spolu so zariadením, aby informoval nového vlastníka o jeho činnosti a o príslušných upozorneniach.! Pozorne si prečítajte uvedené pokyny: obsahujú dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, použitia a bezpečnosti. Umiestnenie a zapojenie Umiestnenie 1. Zariadenie umiestnite do dobre vetraného priestoru s nízkou vlhkosťou. 2. Ponechajte zadné ventilačné otvory voľne prístupné: kompresor a kondenzátor sú zdrojmi tepla a k svojej činnosti charakterizovanej úsporou elektrickej energie vyžadujú dobrú ventiláciu. 3. Medzi hornou časťou zariadenia a prípadným nábytkom nachádzajúcim sa nad zariadením ponechajte vzdialenosť aspoň 10 cm a medzi bočnými stenami a nábytkom/bočnými stenami aspoň 5 cm. 4. Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla (priame slnečné svetlo, elektrický sporák). 5. Aby ste zaistili optimálnu vzdialenosť výrobku od zadnej steny, namontujte dištančné členy, nachádzajúce sa v inštalačnej sade a postupujte podľa pokynov uvedených na špecifickom liste, určenom na tento účel. Umiestnenie do vodorovnej polohy 1. Zariadenie umiestnite na pevnú rovnú podlahu. 2. V prípade, že podlaha nie je dokonale vodorovná, vykompenzujte zistené rozdiely odskrutkovaním alebo zaskrutkovaním predných nožičiek. Elektrické zapojenie Následne po preprave umiestnite zariadenie do vertikálnej polohy a pred jeho pripojením do elektrického rozvodu vyčkajte aspoň 3 hodiny. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu sa uistite, či: je zásuvka riadne uzemnená zákonne predpísaným spôsobom; je zásuvka schopná uniesť maximálny príkon spotrebiča, uvedený na identifikačnom štítku umiestnenom v ľavej dolnej časti chladiaceho priestoru (napr. 150 W); sa napájacie napätie nachádza v rozsahu hodnôt uvedených na identifikačnom štítku umiestnenom vľavo dolu (napr V); je zásuvka kompatibilná so zástrčkou zariadenia. V opačnom prípade požiadajte o výmenu autorizovaného technika (viď Servisná služba); nepoužívajte predlžovacie káble ani rozvodky.! Po ukončení inštalácie zariadenia musia byť elektrický kábel a zásuvka elektrického rozvodu ľahko dostupné.! Kábel nesmie byť ohýbaný ani stláčaný.! Kábel musí byť podrobovaný pravidelným kontrolám a smie byť nahradený výhradne autorizovanými technikmi (viď Servisná služba).! Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípady, pri ktorých nebudú dodržané uvedené pravidlá. Uvedenie do činnosti a použitie Uvedenie zariadenia do činnosti! Pred uvedením zariadenia do činnosti sa riaďte pokynmi pre inštaláciu (viď Inštalácia).! Pred zapojením zariadenia dokonale vyčistite jednotlivé priestory a príslušenstvo vlažnou vodou a bikarbonátom.! Zariadenie je vybavené ističom, ktorý uvedie do činnosti kompresor po uplynutí približne 8 minút po zapnutí. K spomenutému oneskorenému uvedeniu do činnosti dôjde po každom (úmyselnom alebo neúmyselnom) prerušení elektrického napájanie (výpadku). 1. nastavte otočný gombík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy ; 2. Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrického rozvodu a skontrolujte, či sa rozsvietila zelená kontrolka NAPÁJANIA. 3. Otočte gombík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy odpovedajúcej priemernej hodnote a stlačte tlačidlo SUPER FREEZE (rýchle zamrazenie): rozsvieti sa žltá kontrolka SUPER FREEZE. K jej vypnutiu dôjde bezprostredne po dosiahnutí optimálnej teploty vo vnútri mrazničky: a teraz už bude možné rozmiestniť dovnútra potraviny. 4. Otočte gombík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do polohy odpovedajúcej priemernej hodnote. Do uplynutí niekoľkých hodín bude možné vložiť potraviny do chladničky. Chladiaci systém NO FROST Chladiaci systém No Frost zabezpečuje nepretržitý prúd studeného vzduchu, ktorý zachytáva vlhkosť a zabraňuje tvorbe ľadu a námrazy: v chladiacom priestore udržuje správnu hladinu vlhkosti a vďaka nevznikajúcej námraze, zachováva pôvodnú kvalitu potravín; v mraziacom priestore zabraňuje tvorbe ľadu, čím umožňuje vyhnúť sa odmrazovaniu a vzájomnému zlepeniu potravín. Potraviny a nádoby ukladajte tak, aby sa priamo nedotýkali zadnej chladiacej steny a neupchávali tak vetracie otvory, čím by sa uľahčila tvorba kondenzátu. Zatvorte fľaše a obaľte potraviny. Optimálny spôsob použitia chladničky Vkladajte dovnútra len chladné alebo vlažné jedlá, nie však teplé (viď Opatrenia a rady). Pamätajte, že varené potraviny si udržujú svoje vlastnosti kratšiu dobu ako surové. Nevkladajte dovnútra tekutiny v otvorených nádobách: spôsobili by zvýšenie vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu. POLICE: plné nebo v tvare mriežky. Sú vyťahovateľné a výškovo nastaviteľné prostredníctvom príslušných vodiacich drážok (viď obrázok), slúžiacich na zasunutie priestorných nádob alebo potravín. Nastavenie výšky nevyžaduje úplné vytiahnutie police. 20

21 Ukazovateľ TEPLOTY*: na identifikáciu najchladnejšej zóny chladničky. 1. Skontrolujte, či je na ukazovateli dobre viditeľný nápis OK (viď obrázok). 2. Ak nedôjde k zobrazeniu nápisu OK, znamená to, že teplota je príliš vysoká: nastavte otočný gombík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do jednej z vyšších polôh (odpovedajúcich vyššiemu chladu) a vyčkajte približne 10 h až do stabilizácie teploty. 3. Opätovne skontrolujte ukazovateľ: podľa potreby vykonajte nové nastavenie. Je úplne bežným javom, že po vložení veľkého množstva potravín alebo po častom otváraní chladničky ukazovateľ nezobrazuje OK. Pred nastavením otočného gombíku REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do vyššej polohy vyčkajte najmenej 10 h. Food Care Zone * Priestor určený pre konzerváciu čerstvých potravín ako mäso a ryby. Vďaka nízkej teplote vo vnútri tohto oddelenia umožňuje Food Care Zone predĺžiť dobu konzervácie až do jedného týždňa. Dual led * Nové osvetlenie s dvojitou LED, vďaka výkonnému rozptylovému svetlu, osvetľuje každú potravinu bez akéhokoľvek tieňa. V prípade, keď je potrebné vymeniť LED, obráťte sa na Servisnú službu. Optimálny spôsob použitia mrazničky Prostredníctvom otočného gombíka REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY (viď Popis) nastavte požadovanú teplotu. Nezmrazujte opäť potraviny, ktoré sa rozmrazujú alebo už sú rozmrazené; tieto potraviny je potrebné uvariť a následne skonzumovať (do 24 hodín). Čerstvé potraviny určené na zmrazenie nesmú byť umiestnené spolu so zmrazenými potravinami; je potrebné ich umiestniť do horného oddelenia pre ZAMRAZENIE a KONZERVÁCIU, kde teplota klesá pod -18 C a kde je zaručená dobrá rýchlosť zamrazenia. Pre správnejší a bezpečnejší spôsob zamrazenia jedál je potrebné aktivovať funkciu SUPER FREEZE 24 hodín pred vložením jedla. Po vložení jedla je potrebné znovu aktivovať funkciu SUPER FREEZE, ktorá sa automaticky zruší po uplynutí 24 hodín; Nevkladajte do mrazničky uzatvorené alebo hermeticky utesnené sklenené fľaše obsahujúce tekutiny. Mohlo by dôjsť k ich roztrhnutiu. Maximálne denné množstvo potravín na zamrazenie je uvedené na identifikačnom štítku, umiestnenom v ľavej dolnej časti chladiaceho priestoru (napríklad: Kg/24h 4).! Počas zamrazovania potravín neotvárajte dvierka mrazničky.! V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu alebo pri výskyte závady neotvárajte dvierka mrazničky: použitím uvedeného postupu je možné uchovať mrazené a zamrazené jedlá bez zmeny ich vlastností približne 9-14 hodín.! Aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu vo vnútri mrazničky, odporúča sa ponechať ventilačné otvory voľné a nezakrývať ich jedlami alebo nádobami.! Kvôli získaniu väčšieho priestoru v mrazničke môžete vybrať prípadné zásuvky z ich uložení [ okrem spodnej ], a uložiť potraviny priamo na mriežky/sklá z výbavy [ak sú súčasťou]. Easy Ice * Dvojitá miska bola navrhnutá kvôli optimalizácii priestoru v zásuvke mrazničky a kvôli rýchlejšiemu a jednoduchšiemu vyberaniu ľadu. Misky môžu byť uložené jedna na druhej alebo naplnené a použité samostatne. Okrem toho príslušný úchyt robí z Easy Ice mimoriadne prispôsobivé riešenie, pretože umožňuje jej umiestnenie do pravej alebo ľavej časti prvých zásuviek. Údržba a starostlivosť Vypnutie prívodu elektrického prúdu Počas čistenia a údržby je potrebné odpojiť zariadenie od napájacieho prívodu: 1. nastavte otočný gombík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy ; 2. odpojte zástrčku zo zásuvky. Vyčistenie zariadenia Vonkajšie a vnútorné časti i gumové tesnenia je možné čistiť špongiou navlhčenou vo vlažnej vode a bikarbonáte sódnom alebo neutrálnom mydle. Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky, bielidlo ani amoniak. Vyťahovateľné príslušenstvo môže byť namočené v teplej vode s mydlom alebo čistiacim prostriedkom na riad. Opláchnite ho a dôkladne osušte. Zadná strana zariadenia má tendenciu pokryť sa prachom, ktorý je možné po vypnutí zariadenia a po odpojení zástrčky zo zásuvky elektrického rozvodu opatrne odstrániť, a to dlhým nástavcom vysávača, nastaveného na stredný výkon. Zabránenie tvorbe pliesní a nepríjemných pachov Zariadenie bolo vyrobené z hygienicky nezávadných materiálov, ktoré neprenášajú pachy. Za účelom zachovania tejto vlastnosti je potrebné, aby boli jedlá neustále chránené a riadne uzatvorené. Zabráni sa tak tvorbe škvŕn. V prípade predpokladanej dlhodobej nečinnosti zariadenia vyčistite jeho vnútro a nechajte otvorené dvierka. SK * Líšia sa počtom a/alebo podľa polohy, tvorí súčasť len niektorých modelov. 21

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ SBMxxxxNF EBMxxxxxF EBMHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 3 Περιγραφή της συσκευής, 3 Αντιστρεψιμότητα ανοίγματος θυρών, 4 Εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική άποψη Εκκίνηση και Χρήση, 4 Ξεκινώντας τη συσκευή Χρήση της κατάψυξης στη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

MTM 1911 F MTM 1913 F

MTM 1911 F MTM 1913 F Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Τμήμα συντήρησης Τμήμα κατάψυξης Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών ΒΜBL 2021 CF/HA ΒΜBL 2022 CF/HA ΒΜBL 2025 CF/HA. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών ΒΜBL 2021 CF/HA ΒΜBL 2022 CF/HA ΒΜBL 2025 CF/HA. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Αντιστρεφόμενες πόρτες Περιγραφή της συσκευής, 3-4 Πίνακας Ελέγχου Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, 5-6

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών MTM 1521 VR MTM 1522 VR MTM 1523 VR. Δίπορτο Ψυγείο. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών MTM 1521 VR MTM 1522 VR MTM 1523 VR. Δίπορτο Ψυγείο. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Αντιστρεφόμενες πόρτες Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Περιεχόμενα Ελληνικά, 13 Εγκατάσταση, 14 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 15-16 Πίνακας χειρισμού Συνολική εικόνα Εκκίνηση και χρήση, 17-18-19 Εκκίνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας τη συσκευή Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Ελληνικά, 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Ελληνικά, 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Ελληνικά, 1 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3-4 Πίνακας Ελέγχου Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, 5-6 Ξεκινώντας τη συσκευή Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ

MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ NARCISO 12 NARCISO 16 NARCISO 20 NARCISO 24 MANUALE PER L'USO-INSTRUCTION MANUAL-NOTICE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG-MANUAL DE USO-ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΗΣΤΏΝ DEUMIFICATORE-DEHUMIDIFIER-DESHUMIDIFICATEUR LUFTENTFEUCHTER

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση MBL 1911 F MBL 1913 F ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση MBL 1911 F MBL 1913 F ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ Οδηγίες Χρήσης ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ MBL 1911 F MBL 1913 F Περιεχόµενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3-4 Πίνακας ελέγχου Γενική εικόνα Έναρξη λειτουργίας και χρήση, 5-6 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Προτιμήστε οικονομικό πρόγραμμα πλύσης Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία: 30-40 C για χρωματιστά, 50-60 C για λευκά ρούχα. Με πλύση σε 40 C αντί 60 C μεώνετε το κόστος πλύσης κατά 35% Xρησιμοποιήστε το πλυντήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Ïäçãßåò ñþóåùò ØÕÃÅÉÏÊÁÔÁØÕÊÔÇÓ MBL 2011 CS MBL 1811 S MBL 1812 S MBL 1813 S MBL 2012 CS MBL 2021 CS MBL 2055 S MBL 2077 S.

Ïäçãßåò ñþóåùò ØÕÃÅÉÏÊÁÔÁØÕÊÔÇÓ MBL 2011 CS MBL 1811 S MBL 1812 S MBL 1813 S MBL 2012 CS MBL 2021 CS MBL 2055 S MBL 2077 S. Ïäçãßåò ñþóåùò ØÕÃÅÉÏÊÁÔÁØÕÊÔÇÓ MBL 2011 CS MBL 1811 S MBL 1812 S MBL 1813 S MBL 2012 CS MBL 2021 CS MBL 2055 S MBL 2077 S Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Αναστρέψιμη φορά πόρτας Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα σελ. 1. Προειδοποιήσεις... 22 2. Παρουσίαση της συσκευής... 28 3. Επεξηγήσεις της συσκευής σε όλα τα μέρη της... 54 4. Φάσεις συναρμολόγησης... 55 5. Τρόπος χρήσης της συσκευής... 56 6. Συντήρηση...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 46 φιαλών κρασιού MFC-46203 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Side by Side με 4 πόρτες ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΑ 92 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

Νέο Side by Side με 4 πόρτες ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΑ 92 ΕΚΑΤΟΣΤΑ Νέο Side by Side με 4 πόρτες ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΑ 92 ΕΚΑΤΟΣΤΑ 4 πόρτες 4 επιλογές Το καινοτόμο Side by Side της Smeg με τις τέσσερις πόρτες, χρησιμοποιεί τον εσωτερικό χώρο με μια πιο ορθολογική διάταξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Κατακόρυφο ψυγείο με θάλαμο BioFresh 7084666-00 2 1.1 2 1.2 2 1.3 3 1.4 3 4 3.1 4 3.2 4 4 4.1 4 4.2 4 4.3 5 4.4 6 4.5 6 4.6 7 4.7 7 7 5.1 7 5.2 7 5.3 Biofresh 8 9 6.1 9

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr

www.tridimas.gr E-mail: info@tridimas.gr Κεντρικό: Ν. Πλαστήρα 257 & Αιόλου 36, ΤΚ: 135 62, Αγ. Ανάργυροι Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 26 20 250, Fax: 210 26 23 805 Υποκατάστημα: Σμύρνης 31, Τ.Κ.: 143 41, Ν. Φιλαδέλφεια, Αθήνα Τηλ: 210 25 25 534-210

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ST09 ST09A ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ST09 ST09A Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Η συσκευή είναι κατασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Α. Θάλαμος καταψύκτη 1. Παγοθήκη 2. Πλαστικά ράφια 3. Ζώνη ψύξης (με/χωρίς πορτάκι) 4. Διαμέρισμα συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων 5. Ράφια πόρτας καταψύκτη για πίτσα ή άλλα κατεψυγμένα προϊόντα με μικρό

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγεία Total No Frost

Ψυγεία Total No Frost Στατικά Ψυγεία Υψηλή Ενεργειακή Κλάση Α+ & Α++ Η Inventor επενδύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Με τις συσκευές υψηλής ενεργειακής κλάσης Α++, επιτυγχάνετε έως και 40

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Α. Ψυγείο 1. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά 2. Ράφια και περιοχή για τα ράφια 3. Θερμοστάτης και φωτισμός 4. Ραφάκια 5. Ράφι για φιάλες 6. Αφαιρούμενο στήριγμα για φιάλες 7. Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PD 625 ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Puredry ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΜΙΝΙ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PUREDRY HELLAS 2015, PD-GR Σας ευχαριστούμε για την αγορά του καινοτόμου Puredry Μίνι Αφυγραντήρα. Σάς ευχόμαστε πολλά χρόνια υγιεινού καθαρού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA EL Οδηγίες Χρήσης Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3 Λειτουργία 5 Πριν από την πρώτη χρήση 6 Καθημερινή χρήση 6 Υποδείξεις και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AAQCF 81 U http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761790 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Εγχειρίδιο οδηγιών Ψυγείο ΜΟΝΤΕΛΟ: ES 8113 Αγαπητέ πελάτη: Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το ψυγείο. Για να διασφαλιστεί ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το νέο ψυγείο σας, αφιερώστε χρόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes

Οδηγίες χρήσης σελίδα 10. Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία CMes Οδηγίες χρήσης σελίδα 10 Ψυγείο Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία 7083 597-00 CMes Σημειώσεις για την διάθεση Η συσκευή περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και η διάθεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ MDE-1215 www.morris.gr Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον αφυγραντήρα για να μπορείτε εσείς και η οικογένειά σας να απολαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8. Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8. Καταψύκτης Οδηγίες χρήσης Σελίδα 8 Καταψύκτης Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή περιέχει ανακυκλώσιμα υλικά και θα πρέπει να διατίθενται σωστά όχι απλώς μαζί με τα αταξινόμητα οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 Οδηγίες χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 3 2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Κεφάλαιο 1: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...4 1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ...4 1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ...4 1.3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΡΤΩΝ (ΑΝ ΥΠΆΡΧΕΙ)...4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.

Καταψύκτης. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης είναι μία συσκευή σχεδιασμένη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 S72700DSX1 CS EL IT PL SK Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6

Διαβάστε περισσότερα

SECCOreale E l e t t r o n i c o

SECCOreale E l e t t r o n i c o Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ SECCOreale E l e t t r o n i c o ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε., Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. : 2104203625-28, Fax : 2104200036 Ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη που δείξατε. Έχετε αγοράσει έναν από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα