Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα"

Transcript

1 SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα ανοίγματος θυρών, 7 Εγκατάσταση, 16 Εκκίνηση και χρήση, 16 Συντήρηση και φροντίδα, 17 Προφυλάξεις και συμβουλές, 18 Ανωμαλίες και λύσεις, 18 Slovensky Návod na použitie KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA Obsah Návod na použitie, 1 Servisná služba, 2 Popis zariadenia, 4 Popis zariadenia, 6 Zmena smeru otvárania dvierok, 7 Inštalácia, 20 Uvedenie do činnosti a použitie, 20 Údržba a starostlivosť, 21 Opatrenia a rady, 22 Závady a spôsob ich odstraňovania, 23 Česky Návod k použití KOMBINOVANÁ CHLADNIČKA Obsah Návod k použití, 1 Servisní služba, 2 Popis zařízení, 3 Popis zařízení, 5 Zaměnitelnost směru otevírání dvířek, 7 Instalace, 12 Uvedení do provozu a použití, 12 Údržba a péče, 13 Opatření a rady, 14 Závady a způsob jejich odstranění, 15

2 Τεχνική Υποστήριξη Πριν απευθυνθείτε στην Τεχνική Υποστήριξη: Βεβαιωθείτε αν η ανωμαλία μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτόνομα (βλέπε Ανωμαλίες και λύσεις). Αν παρά τους όλους ελέγχους, η συσκευή δεν λειτουργεί και το πρόβλημα που διαπιστώσατε συνεχίζει να υφίσταται, καλέστε το πλησιέστερο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Γνωστοποιήστε: τον τύπο της ανωμαλίας το μοντέλο της μηχανής (Mod.) τον αριθμό σειράς (S/N) Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών στο διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά. Μην προστρέχετε ποτέ σε μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και να αρνείσθε πάντα την εγκατάσταση ανταλλακτικών μη αυθεντικών. Servisní služba Dříve, než se obrátíte na servisní službu: Zkontrolujte, zda zjištěnou závadu nemůžete odstranit vy sami (viz Závady a způsob jejich odstranění). Jestliže zařízení ani po všech provedených kontrolách nefunguje a zjištěná závada přetrvává, obraťte se na nejbližší Servisní středisko. Uveďte: druh závady model vašeho spotřebiče (Mod.) výrobní číslo (S/N) Tyto informace jsou uvedeny na identifikačním štítku umístěném v levé dolní části chladničky. Nikdy nesvěřujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepřipusťte instalaci jiných než originálních náhradních dílů. Servisná služba Skôr, ako sa obrátite na servisnú službu: Skontrolujte, či zistenú závadu nemôžete odstrániť vy sami (viď Závady a spôsob ich odstraňovania). Ak zariadenie ani po všetkých vykonaných kontrolách nefunguje a zistená závada pretrváva, obráťte sa na najbližšie Servisné stredisko. Uveďte: druh závady model vášho spotrebiča (Mod.) výrobné číslo (S/N) Tieto informácie sú uvedené na identifikačnom štítku umiestnenom v ľavej dolnej časti chladničky. Nikdy nezverujte opravu neautorizovanému technickému personálu a nepripusťte inštaláciu iných, ako originálnych náhradných dielov. - model - μοντέλο - model - - výrobní číslo - αριθμός σειράς - výrobné číslo 2

3 OFF Popis zařízení Ovládací panel 1 Otočný knoflík REŽIM ČINNOSTI CHLADNIČKY sloužící k nastavení teploty v chladicím prostoru. označuje optimální teplotu při nízké spotřebě. představuje funkci dovolená (viz Údržba a péče). OFF slouží chladničky. 2 Tlačítko SUPER COOL (rychlé ochlazení) k rychlému snížení teploty v chladicím prostoru. Při jeho stisknutí se rozsvítí kontrolka SUPER COOL (viz Uvedení do provozu a použití). 3 Žlutá kontrolka SUPER COOL (rychlé ochlazení): rozsvítí se po stisknutí tlačítka SUPER COOL. 4 Zelená kontrolka NAPÁJENÍ: rozsvítí se po připojení zařízení do elektrického rozvodu. 5 Tlačítko SUPER FREEZE (rychlé zmrazení) k zmrazení čerstvých potravin. Při jeho stisknutí se rozsvítí kontrolka SUPER FREEZE (viz Uvedení do provozu a použití). 6 Spia gialla SUPER FREEZE (congelamento rapido): si accende quando viene premuto il tasto SUPER FREEZE. 7 Otočný knoflík REŽIM ČINNOSTI MRAZNIČKY sloužící k nastavení teploty v mrazicím prostoru. označuje optimální teplotu při nízké spotřebě. slouží k vypnutí celého zařízení, včetně chladničky.! Kontrolky slouží také k signalizaci poruchového zvýšení teploty v mrazicím prostoru (viz Závady a způsob jejich odstranění) eps

4 Περιγραφή της συσκευής Πίνακας χειρισμού και ελέγχου 1 Επιλογέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ψυγείου. είναι η βέλτιστη θερμοκρασία σε χαμηλή κατανάλωση. είναι η λειτουργία holiday (βλέπε Συντήρηση και φροντίδα). OFF Σβήνει το διαμέρισμα ψυγείου. 2 Κουμπί SUPER COOL (ταχεία ψύξη) για τη γρήγορη μείωση της θερμοκρασίας του διαμερίσματος ψυγείου. Όταν πατιέται ανάβει το ενδεικτικό φωτάκι SUPER COOL (βλέπε Εκκίνηση και χρήση). 3 Ενδεικτικό κίτρινο φωτάκι SUPER COOL (ταχεία ψύξη): ανάβει όταν πατιέται το κουμπί SUPER COOL. 4 Ενδεικτικό πράσινο φωτάκι ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ: ανάβει όταν η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο τροφοδοσίας. 5 Κουμπί SUPER FREEZE (ταχεία κατάψυξη) για κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Όταν πατιέται ανάβει το ενδεικτικό φωτάκι SUPER FREEZE (βλέπε Εκκίνηση και χρήση). 6 Ενδεικτικό κίτρινο φωτάκι SUPER FREEZE (ταχεία κατάψυξη): ανάβει όταν πατιέται το κουμπί SUPER FREEZE. 7 Επιλογέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του διαμερίσματος καταψύκτη. είναι η βέλτιστη θερμοκρασία σε χαμηλή κατανάλωση. σβήνει τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του ψυγείου.! Τα ενδεικτικά φωτάκια χρησιμεύουν και για την επισήμανση μιας ανώμαλης αύξησης θερμοκρασίας στο διαμέρισμα καταψύκτη (βλέπε Ανωμαλίες και λύσεις). Popis zariadenia Ovládací panel 1 Otočný gombík REŽIM ČINNOSTI CHLADNIČKY slúži k nastaveniu teploty v chladiacom priestore: označuje optimálnu teplotu pri nízkej spotrebe. predstavuje funkciu dovolenka (viď Údržba a starostlivosť). OFF vypnutie chladničky. 2 Tlačidlo SUPER COOL (rýchle chladenie) na rýchle zníženie teploty v chladiacom priestore. Pri jeho stlačení sa rozsvieti kontrolka SUPER COOL (viď Uvedenie do činnosti a použitie). 3 Žltá kontrolka SUPER COOL (rýchle chladenie): rozsvieti sa po stlačení tlačidla SUPER COOL. 4 Zelená kontrolka NAPÁJANIA: rozsvieti sa po pripojení zariadenia do elektrického rozvodu. 5 Žltá kontrolka SUPER FREEZE (rýchle zmrazenie): rozsvieti sa po stlačení tlačidla SUPER FREEZE. 6 Tlačidlo SUPER FREEZE (rýchle zamrazenie) na zamrazenie čerstvých potravín. Pri jeho stlačení sa rozsvieti kontrolka SUPER FREEZE (viď Uvedenie do činnosti a použitie). 7 Otočný gombík REŽIM ČINNOSTI MRAZNIČKY slúži k nastaveniu teploty v mraziacom priestore: označuje optimálnu teplotu pri nízkej spotrebe. slúži na vypnutie celého zariadenia, vrátane chladničky.! Kontrolky slúžia aj na signalizáciu poruchového zvýšenia teploty v mraziacom priestore (viď Závady a spôsob ich odstraňovania) eps

5 * * * 6 WINE RACK * * * Popis zařízení Celkový pohled Pokyny k použití platí pro různé modely, a proto je možné, že na obrázku budou zobrazeny součásti odlišující se od zakoupeného zařízení. Popis nejsložitějších součástí je uveden na následujících stránkách. 1 Picioruşe de reglare. 2 KONZERVAČNÍ prostor. 3 MRAZICÍ a KONZERVAČNÍ prostor* 4 Zásuvka OVOCE a ZELENINA * 5 Oddíl FOOD CARE ZONE pro maso a ryby * 6 WINE RACK *. 7 POLICE *. 8 ŽÁROVKA (viz Údržba). 9 Vyjímatelný držák NA RŮZNÉ PŘEDMĚTY *. 10 DRŽÁK NA LÁHVE. * Liší se v počtu a/nebo dle polohy, je součástí pouze některých modelů Completo Ariston Essentia Chil_Verd Unica TIF 5

6 Περιγραφή της συσκευής Συνολική εικόνα Οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για διάφορα μοντέλα οπότε μπορεί η εικόνα να παρουσιάζει λεπτομέρειες διαφορετικές σε σχέση με εκείνες της συσκευής που αποκτήσατε. Η περιγραφή των πλέον σύνθετων αντικειμένων βρίσκεται στις ακόλουθες σελίδες. 1 ΠΟΔΑΡΑΚΙ ρύθμισης 2 Θάλαμος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3 Θάλαμος ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ* 4 Λεκάνη ΦΡΟΥΤΩΝ και ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ * 5 FOOD CARE ZONE * 6 WINE RACK * 7 ΡΑΦΙ * 8 Λυχνία (βλέπε Συντήρηση) 9 Αποσπώμενο ραφάκι για ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ * 10 Ραφάκι ΦΙΑΛΩΝ * Ποικίλουν ως προς τον αριθμό ή/και τη θέση, γπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Popis zariadenia Celkový pohľad Pokyny na použitie platia pre rôzne modely, a preto je možné, že na obrázku budú zobrazené súčasti líšiace sa od zakúpeného zariadenia. Popis najzložitejších súčastí je uvedený na nasledujúcich stránkach. 1 Nastaviteľné NOŽIČKY 2 KONZERVAČNÝ priestor 3 MRAZIACI a KONZERVAČNÝ priestor* 4 Zásuvka OVOCIE a ZELENINA * 5 Priestor FOOD CARE ZONE na mäso a ryby * 6 WINE RACK * 7 POLICA * 8 ŽIAROVKA (viď Údržba). 9 Vyťahovateľný držiak NA RÔZNE PREDMETY * 10 DRŽIAK NA FĽAŠE * Líšia sa počtom a/alebo podľa polohy, tvorí súčasť len niektorých modelov Completo Ariston Essentia Chil_Verd Unica TIF 6

7 1 Zaměnitelnost směru otevírání dvířek * Je součástí pouze některých modelů. 2 3 Αντιστρεψιμότητα ανοίγματος θυρών * Yπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Zmena smeru otvárania dvierok * Tvorí súčasť len niektorých modelov mm * 7

8 BU 8 ;

9 * * За да разполагате с повече пространство във фризера, може да извадите евентуалните чекмеджета от местата им [с изключение на долното], като подреждате продуктите направо на решетъчните/стъклените рафтове от комплекта [където са налични]. VEDI BU 9

10 BU! HOLIDAY

11 BU 11

12 CZ Instalace! Je důležité uschovat tento návod za účelem jeho další konzultace. V případě prodeje, darování nebo stěhování se ujistěte, že zůstane spolu se zařízením, aby informoval nového vlastníka o jeho činnosti a o příslušných upozorněních.! Pozorně si přečtěte uvedené pokyny: obsahují důležité informace týkající se instalace, použití a bezpečnosti. Umístění a zapojení Umístění 1. Zařízení umístěte do dobře větraného prostoru s nízkou vlhkostí. 2. Ponechejte zadní ventilační otvory volně přístupné: Kompresor a kondenzátor jsou zdroji tepla a ke své činnosti charakterizované úsporou elektrické energie vyžadují dobrou ventilaci. 3. Mezi horní částí zařízení a případným nábytkem nacházejícím se nad zařízením ponechte vzdálenost alespoň 10 cm a mezi bočními stěnami a nábytkem/bočními stěnami alespoň 5 cm. 4. Udržujte zařízení v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (přímé sluneční světlo, elektrický sporák). 5. Abyste zajistili optimální vzdálenost výrobku od zadní stěny, namontujte rozpěrky z instalační sady; při montáži postupujte dle pokynů uvedených v příslušném specifickém listu. Umístění do vodorovné polohy 1. Zařízení nainstalujte na pevnou rovnou podlahu. 2. V případě, že podlaha není dokonale vodorovná, vykompenzujte zjištěné rozdíly odšroubováním nebo zašroubováním předních nožiček. Elektrické zapojení Následně po přepravě umístěte zařízení do svislé polohy a před jeho připojením do elektrického rozvodu vyčkejte alespoň 3 hodiny. Před zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu se ujistěte, že: Je zásuvka řádně uzemněna zákonně předepsaným způsobem; je zásuvka schopna unést maximální příkon spotřebiče, uvedený na identifikačním štítku umístěném v levé dolní části chladicího prostoru (např. 150 W); se napájecí napětí nachází v rozsahu hodnot uvedených na identifikačním štítku umístěném vlevo dole (např V); je zásuvka kompatibilní se zástrčkou zařízení. V opačném případě požádejte o výměnu autorizovaného technika (viz Servisní služba); nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozvodky.! Po ukončení instalace zařízení musí být elektrický kabel a zásuvka elektrického rozvodu lehce dostupné.! Kabel nesmí být vystaven ohýbání nebo stlačování.! Kabel musí být podrobován pravidelným kontrolám a smí být nahrazen pouze autorizovanými techniky (viz Servisní služba).! Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případy, kdy nebudou dodržena uvedená pravidla. Uvedení do provozu a použití Uvedení zařízení do provozu! Před uvedením zařízení do provozu se řiďte pokyny pro instalaci (viz Instalace).! Před zapojením zařízení dokonale vyčistěte jednotlivé prostory a příslušenství vlažnou vodou a bikarbonátem.! Zařízení je vybaveno jističem, který uvede do činnosti kompresor po uplynutí přibližně 8 minut od zapnutí. K uvedenému opožděnému uvedení do činnosti dojde po každém (úmyslném nebo neúmyslném) přerušení elektrického napájení (výpadku). 1. nastavte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy. 2. Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrického rozvodu a ujistěte se, že dojde k rozsvícení zelené kontrolky NAPÁJENÍ. 3. Otočte knoflík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy odpovídající průměrné hodnotě a stiskněte tlačítko SUPER FREEZE (rychlé zmrazení): rozsvítí se žlutá kontrolka SUPER FREEZE. K jejímu vypnutí dojde bezprostředně po dosažení optimální teploty uvnitř mrazničky: nyní již bude možné rozmístit dovnitř potraviny. 4. Otočte knoflík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do polohy odpovídající průměrné hodnotě. Do uplynutí několika hodin bude možné vložit potraviny do chladničky. Chladicí systém No Frost Chladicí systém No Frost spravuje nepřetržitý proud studeného vzduchu, který zachycuje vlhkost a zabraňuje tvorbě ledu a námrazy: V chladicím prostoru udržuje správnou hladinu vlhkosti a díky absenci námrazy zachovává původní kvalitu potravin; v mrazicím prostoru zabraňuje tvorbě ledu, čímž umožňuje vyhnout se odmrazování a vzájemnému slepení potravin. Potraviny a nádoby ukládejte tak, aby se přímo nedotýkaly zadní chladicí stěny, a neucpávaly tak větrací otvory a usnadňovaly tvorbu kondenzátu. Zavřete láhve a zabalte potraviny. Optimální způsob použití chladničky Vkládejte dovnitr pouze chladná nebo vlažná jídla, ne však teplá (viz Opatrení a rady). Pamatujte, že varené potraviny si udržují své vlastnosti kratší dobu než syrové. Nevkládejte dovnitr tekutiny v otevrených nádobách: zpusobily by zvýšení vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu. POLICE : plné nebo ve formě mřížky. Jsou vyjímatelné a výškově nastavitelné prostřednictvím příslušných vodicích drážek (viz obrázek), sloužících k zasunutí prostorných nádob nebo potravin. Nastavení výšky nevyžaduje úplné vytažení police. Ukazatel TEPLOTY*: k určení nejchladnější zóny chladničky. 12

13 1. Zkontrolujte, zda je na ukazateli dobře viditelný nápis OK (viz obrázek). 2. Když se nezobrazí nápis OK, znamená to, že je teplota příliš vysoká: nastavte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do jedné z vyšších poloh (odpovídajících vyššímu chladu) a vyčkejte přibližně 10 h až po stabilizaci teploty. 3. Opětovně zkontrolujte ukazatel: dle potřeby přistupte k novému nastavení. Je zcela běžným jevem, že po vložení velkého množství potravin nebo po častém otevírání chladničky ukazatel nezobrazuje OK. Před nastavením otočného knoflíku REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do vyšší polohy vyčkejte nejméně 10 h. Optimální způsob použití mrazničky Prostřednictvím otočného knoflíku REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY (viz Popis) nastavte požadovanou teplotu. Nezmrazujte znovu potraviny, které se rozmrazují nebo již jsou rozmrazeny; tyto potraviny je třeba uvařit a následně zkonzumovat (do 24 hodin). Čerstvé potraviny určené ke zmrazení nesmí být umístěny spolu se zmrazenými potravinami; je třeba je umístit na mřížku nad mrazicím oddělením, dle možností tak, aby se dotýkaly stěn (bočních a zadní), kde teplota klesá pod -18 C a kde je zaručena dobrá rychlost zmrazení. Pro správnější a bezpečnější způsob zmrazení jídel je třeba aktivovat funkci SUPER FREEZE 24 hodin před vložením jídla. Po vložení jídla je třeba znovu aktivovat funkci SUPER FREEZE, která se automaticky zruší po uplynutí 24 hodin; Nevkládejte do mrazničky uzavřené nebo hermeticky utěsněné skleněné láhve obsahující tekutiny. Mohlo by dojít k jejich roztržení. Maximální denní množství potravin ke zmrazení je uvedeno na identifikačním štítku, umístěném v levé dolní části chladicího prostoru (například: Kg/24h 4).! Pro zajištění dostatečného pohybu vzduchu uvnitř mrazničky se doporučuje ponechat ventilační otvory volné a nezakrývat je jídly nebo nádobami.! Během zmrazování potravin neotvírejte dvířka mrazničky.! V případě přerušení dodávky elektrického proudu nebo při výskytu závady neotvírejte dvířka mrazničky: použitím uvedeného postupu lze uchovat mražená a zmražená jídla beze změny jejich vlastností přibližně 9-14 hodin.! Kvůli získání většího prostoru v mrazničce můžete případné zásuvky vyndat z jejich uložení (kromě spodní) a uložit potraviny přímo na mřížky/skleněné police obsažené ve výbavě (jsou-li součástí). Údržba a péče Vypnutí přívodu elektrického proudu Během čištění a údržby je třeba odizolovat zařízení od napájecího přívodu: 1. Nastavte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy. 2. odpojte zástrčku ze zásuvky. * Liší se v počtu a/nebo dle polohy, je součástí pouze některých modelů. Vyčištění zařízení Vnější a vnitřní části i pryžová těsnění je možné čistit houbou navlhčenou ve vlažné vodě a bikarbonátu sodném nebo neutrálním mýdle. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní prostředky, bělidlo ani amoniak. Vyjímatelné příslušenství může být namočeno v teplé vodě s mýdlem nebo čisticím prostředku na nádobí. Opláchněte je a důkladně osušte. Zadní strana zařízení má tendenci pokrýt se prachem, který je možné po vypnutí zařízení a po odpojení zástrčky ze zásuvky elektrického rozvodu opatrně odstranit, a to dlouhým nástavcem vysavače, nastaveného na střední výkon. Zabránění tvorbě plísní a nepříjemných zápachů Zařízení bylo vyrobeno z hygienicky nezávadných materiálů, které nepřenášejí zápachy. Za účelem zachování této vlastnosti je třeba, aby byla jídla neustále chráněna a řádně uzavřena. Zabrání se tak tvorbě skvrn. V případě předpokládané dlohoudobé nečinnosti zařízení vyčistěte jeho vnitřek a nechejte otevřená dvířka. Funkce dovolená Když odjíždíte na delší dovolenou, není třeba vypnout zařízení, protože je vybaveno funkcí, která umožňuje při nízké spotřebě elektrické energie udržovat teplotu v chladicím prostoru na hodnotě 15 C (za účelem ochrany líčidel a kosmetiky před účinky tepla); teplotu mrazicího prostoru je třeba nastavit na minimum (1), nezbytné pro konzervaci potravin. Aktivace funkce: Nastavte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do polohy HOLIDAY. Krátký dvojitý zvukový signál potvrdí její aktivaci; její vypnutí je provázeno jedním zvukovým signálem. Výměna žárovky * Při výměně žárovky osvětlení chladicího prostoru odpojte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu. Řiďte se níže uvedenými pokyny. Přístup k žárovce po odstranění ochranného krytu způsobem naznačeným na obrázku. Vyměňte ji za obdobnou, s příkonem uvedeným na ochranném krytu Opatření a rady! Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s mezinárodními bezpečnostními předpisy. Tato upozornění jsou uváděna z bezpečnostních důvodů a musí být pozorně přečtena. Tento spotřebič je ve shodě s následujícími směrnicemi Evropské unie: - 72/23/EHS z 19/02/73 (Nízké napětí) ve znění pozdějších předpisů; 13 CZ

14 CZ - 89/336/EHS z 03/05/89 (Elektromagnetická kompatibilita) ve znění pozdějších předpisů; /96/CE. Základní bezpečnostní opatření Zařízení bylo navrženo pro neprofesionální použití v domácnosti. Zařízení musí být používáno k uložení a ke zmrazování jídel, pouze dospělými osobami, dle pokynů uvedených v tomto návodu. Zařízení nesmí být nainstalováno na otevřeném prostoru, a to ani v případě, jedná-li se o prostor krytý přístřeškem; jeho vystavení dešti a bouřkám je velice nebezpečné. Nedotýkejte se zařízení bosýma nohama nebo mokrýma rukama či nohama. Nedotýkejte se vnitřních chladicích součástí: existuje nebezpečí popálení nebo poranění. Neodpojujte zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu potáhnutím za kabel, ale řádným uchopením zástrčky. Před zahájením čištění a údržby je třeba odpojit zástrčku ze zásuvky elektrického rozvodu. K odstranění nebezpečí zásahu elektrickým proudem nestačí nastavit otočný knoflík REGULACE TEPLOTY do polohy OFF (vypnuté zařízení). Při výskytu závady v žádném případě nezasahujte do vnitřních mechanismů ve snaze ji odstranit. Uvnitř jednotlivých prostor určených ke konzervaci mražených potravin nepoužívejte ostré a zahrocené předměty ani elektrická zařízení, která nejsou doporučena výrobcem. Nevkládejte si do úst kostky ledu, které byly právě vytaženy z mrazničky. Toto zařízení se považuje za nevhodné pro použití ze strany osob (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osob bez zkušeností a znalostí, s výjimkou případu, kdy jsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost ohledně použití zařízení. Děti by měly být neustále pod dohledem, aby se zajistilo, že si nehrají se zařízením. Obaly nejsou hračkami pro děti. Likvidace Likvidace obalového materiálu: dodržujte místní předpisy za účelem opětovného využití obalů. Evropská směrnice 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních stanovuje, že staré domácí elektrické spotřebiče nesmí být odkládány do běžného netříděného domovního odpadu. Staré spotřebiče musí být odevzdány do odděleného sběru, a to za účelem recyklace a optimálního využití materiálů, které obsahují, a z důvodu předcházení negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol přeškrtnuté popelnice na výrobku vás upozorňuje na povinnost odevzdat zařízení po skončení jeho životnosti do odděleného sběru. Spotřebitelé by měli kontaktovat příslušné místní úřady nebo svého prodejce ohledně informací týkajících se správné likvidace starého zařízení. Úspora energií a ochrana životního prostředí Nainstalujte zařízení do chladného a dobře větraného prostředí, nevystavujte jej působení přímého slunečního světla a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla. Při vkládání a vyjímání potravin udržujte dvířka co nejméně otevřená. Každé otevření dvířek způsobuje výrazný únik energie. Nenaplňujte zařízení nadměrným množstvím potravin: dobrá * Liší se v počtu a/nebo dle polohy, je součástí pouze některých modelů. 14 konzervace je podmíněna volným pohybem chladu. Když se zabrání cirkulaci, kompresor bude pracovat nepřetržitě. Nevkládejte ještě teplá jídla: zvýšila by vnitřní teplotu a přinutila kompresor k nadměrnému výkonu, provázenému plýtváním elektrickou energií. V případě vytvoření námrazy odmrazte zařízení (viz Údržba); vrstva ledu o velké tloušťce způsobuje obtížné odevzdávání chladu potravinám a zvyšuje spotřebu energie. Závady a způsob jejich odstranění Nedochází k rozsvícení zelené kontrolky NAPÁJENÍ. Zástrčka není zastrčena do zásuvky elektrického rozvodu nebo řádné nedoléhá nebo byla přerušena dodávka elektrického proudu v celém bytě/domě. Nedochází k uvedení motoru do chodu. Zařízení je vybaveno jističem (viz Uvedení do provozu a použití). Kontrolky svítí slabým světlem. Odpojte zástrčku a opětovně ji zasuňte do zásuvky po jejím otočení kolem osy. a) Je zapnut akustický signál alarmu. a) Dvířka chladničky zůstala otevřena déle než dvě minuty. K vypnutí akustického signálu dojde při zavření dvířek. Nebo nebylo provedeno správné vypnutí (viz Údržba). b) Je zapnut akustický signál alarmu a blikají dvě žluté kontrolky. b) Zařízení signalizuje nadměrný ohřev mrazničky. Doporučuje se provést kontrolu stavu potravin: Mohlo by být potřebné je vyhodit. + zvukový signál = Nadměrný ohřev c) Je zapnut akustický signál alarmu a blikají dvě žluté kontrolky a jedna zelená. c) Zařízení signalizuje nebezpečně vysoký ohřev mrazničky. Uložené potraviny je třeba vyhodit. + zvukový signál = Nebezpečně vysoký ohřev b/c) V prvním případě bude mraznička udržována na teplotě kolem 0 C, aby nedošlo k rozmrazení potravin. Ve druhém případě se bude udržovat teplota kolem -18 C. Za účelem vypnutí akustického signálu: otevřete a zavřete dvířka chladničky. Za účelem obnovení běžné činnosti: přetočte otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy (vypnuta) a opětovně zapněte zařízení. Bliká zelená kontrolka NAPÁJENÍ. Zařízení nefunguje předepsaným způsobem. Obraťte se na servisní službu. Chladnička a mraznička chladí nedostatečně. Dvířka řádně nedoléhají nebo jsou poškozena těsnění. Dvířka jsou otevírána příliš často. Otočné knoflíky REŽIMU ČINNOSTI se nenacházejí ve správné poloze (viz Popis). Chladnička nebo mraznička je příliš naplněna. Potraviny v mrazničce se zmrazují příliš.

15 Otočný knoflík REŽIMU ČINNOSTI se nenachází ve správné poloze (viz Popis). Potraviny se dotýkají zadní stěny. CZ Motor zůstává v chodu bez přerušení. Bylo stisknuto tlačítko SUPER FREEZE (rychlé ochlazení): Žlutá kontrolka SUPER FREEZE je rozsvícena nebo bliká (viz Popis). Dvířka nejsou správně zavřena nebo jsou otevírána příliš často. Teplota vnějšího prostředí je příliš vysoká. Zařízení vydává nadměrný hluk. Zařízení nebylo řádně uvedeno do vodorovné polohy (viz Instalace). Zařízení bylo nainstalováno mezi kusy nábytku nebo předměty, které vibrují a vydávají hluk. Chladicí plyn uvnitř zařízení produkuje lehký hluk i při zastaveném kompresoru: Nejedná se o závadu, ale o zcela běžný jev. Teplota některých vnějších částí chladničky je vysoká Vysoké teploty jsou potřebné k zabránění tvorby kondenzátu ve specifických zónách výrobku. Na dně chladničky se nachází voda. Vypouštěcí otvor pro odvod vody je ucpán (viz Údržba). 15

16 GR Εγκατάσταση! Είναι σημαντικό να διατηρήσετε το εγχειρίδιο αυτό για να μπορείτε να το συμβουλεύεστε οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή μετακόμισης, βεβαιωθείτε ότι αυτό παραμένει μαζί με τη συσκευή για την πληροφόρηση του νέου ιδιοκτήτη για τη λειτουργία και τις σχετικές προειδοποιήσεις.! Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες: υπάρχουν σημαντικές πληροφορίες για την εγκατάσταση, τη χρήση και την ασφάλεια. Τοποθέτηση και σύνδεση Τοποθέτηση 1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε χώρος καλά αεριζόμενο και χωρίς υγρασία. 2. Μην φράζετε τις πίσω γρίλιες αερισμού: ο συμπιεστής και ο συμπυκνωτής εκπέμπουν θερμότητα και απαιτούν καλό αερισμό για να λειτουργούν καλά και να περιορίζεται η κατανάλωση ηλεκτρικού. 3. Αφήστε μια απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ του επάνω μέρους της συσκευής και των ενδεχόμενων υπερκείμενων επίπλων και τουλάχιστον 5 cm μεταξύ των πλαϊνών και πλευρικών επίπλων/ τοίχων. 4. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας (άμεσο ηλιακό φως, ηλεκτρική κουζίνα). 5. Για τη διατήρηση της βέλτιστης απόστασης του προϊόντος από το πίσω τοίχωμα, μοντάρετε τους αποστάτες που υπάρχουν στο κιτ εγκατάστασης ακολουθώντας τις οδηγίες του αντίστοιχου φύλλου. Οριζοντίωση 1. Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δάπεδο ίσιο και ανθεκτικό. 2. Αν το δάπεδο δεν είναι απόλυτα επίπεδο, αντισταθμίστε ξεβιδώνοντας ή βιδώνοντας τα πρόσθια ποδαράκια. Ηλεκτρική σύνδεση Μετά τη μεταφορά, τοποθετήστε τη συσκευή κατακόρυφα και περιμένετε τουλάχιστον 3 ώρες πριν τη συνδέσετε στην ηλεκτρική εγκατάσταση. Πριν βάλετε το βύσμα στην ηλεκτρική πρίζα, βεβαιωθείτε ότι: η πρίζα διαθέτει γείωση και τηρεί τις εκ του νόμου προδιαγραφές η πρίζα είναι σε θέση να δεχτεί το μέγιστο φορτίο ισχύος της μηχανής, που φαίνεται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών στο διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά (π.χ. 150 W) η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται εντός των τιμών της ταμπελίτσας χαρακτηριστικών, που βρίσκεται κάτω αριστερά (π.χ V) η πρίζα είναι συμβατή με το βύσμα της συσκευής. Σε αντίθετη περίπτωση ζητήστε την αντικατάσταση του βύσματος από εξουσιοδοτημένο τεχνικό (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη). Μη χρησιμοποιείτε προεκτάσεις και πολύπριζα.! Με την εγκατάσταση της συσκευής, το ηλεκτρικό καλώδιο και η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες.! Το καλώδιο δεν πρέπει να διπλώνει ή να συμπιέζεται.! Το καλώδιο πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη).! Η επιχείρηση αποποιείται κάθε ευθύνης όταν δεν τηρούνται οι κανόνες αυτοί. Εκκίνηση και χρήση Εκκίνηση της συσκευής! Πριν εκκινήσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση (βλέπε Εγκατάσταση).! Πριν συνδέσετε τη συσκευή καθαρίστε καλά τους θαλάμους και τα αξεσουάρ με χλιαρό νερό και διττανθρακικό.! Η συσκευή διαθέτει ένα χειριστήριο ελέγχου του κινητήρα που εκκινεί τον συμπιεστή μόνο μετά από περίπου 8 λεπτά από το άναμμα. Αυτό συμβαίνει και μετά από κάθε διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας, εκούσιας ή ακούσιας (black out). 1. τοποθετήστε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ στο. 2. Βάλτε το βύσμα στην πρίζα και βεβαιωθείτε ότι ανάβει το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ. 3. Στρέψτε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ σε μια μεσαία τιμή. Μετά από μερικές ώρες θα μπορείτε να εισάγετε τρόφιμα στο ψυγείο. 4. Στρέψτε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ σε μια μεσαία τιμή και πατήστε το κουμπί SUPER FREEZE (ταχεία κατάψυξη): θα ανάψει το κίτρινο ενδεικτικό φωτάκι SUPER FREEZE. Αυτό θα σβήσει όταν ο καταψύκτης θα φτάσει στη βέλτιστη θερμοκρασία: στο σημείο αυτό θα μπορείτε να εισάγετε τα τρόφιμα. Σύστημα ψύξης No Frost Το No Frost διαχειρίζεται μια συνεχή ροή ψυχρού αέρα που συλλέγει την υγρασία και παρεμποδίζει το σχηματισμό πάγου και πάχνης: στο διαμέρισμα ψυγείου διατηρεί τη σωστή στάθμη υγρασίας και, χάρη στην απουσία πάχνης, διατηρεί την αρχική ποιότητα των τροφίμων. Στο διαμέρισμα ψυγείου αποσοβεί το σχηματισμό πάγου καθιστώντας περιττές τις ενέργειες απόψυξης και παρεμποδίζει τη μεταξύ τους συγκόλληση των τροφίμων. Μη θέτετε τρόφιμα ή δοχεία σε άμεση επαφή με το πίσω ψυκτικό τοίχωμα, για να μη βουλώσετε τις οπές αερισμού και διευκολυνθεί έτσι ο σχηματισμός συμπυκνώματος. Να κλείνετε τις φιάλες και να τυλίγετε τα τρόφιμα. Πώς να χρησιμοποιείτε καλύτερα το ψυγείο Εισάγετε μόνο κρύα τρόφιμα ή χλιαρά, όχι ζεστά (βλέπε Προφυλάξεις και συμβουλές). Να θυμόσαστε ότι τα μαγειρεμένα τρόφιμα δεν διατηρούνται περισσότερο από τα ωμά. Μην εισάγετε υγρά σε δοχεία ακάλυπτα: θα προκαλούσαν αύξηση της υγρασίας με αποτέλεσμα το σχηματισμό συμπυκνώματος. ΡΑΦΙΑ: πλήρη ή με πλέγμα. Είναι αποσπώμενα και ρυθμιζόμενα σε ύψος χάρη στους αντίστοιχους οδηγούς (βλέπε εικόνα), για την εισαγωγή δοχείων ή τροφίμων μεγάλων διαστάσεων. Για τη ρύθμιση του ύψους δεν χρειάζεται να βγάλετε τελείως το ράφι. 16

17 Δείκτης ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ*: για τον εντοπισμό της πλέον ψυχρής περιοχής του ψυγείου. 1. Ελέγξτε αν στο δείκτη φαίνεται καλά το OK (βλέπε εικόνα). 2. Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη ΟΚ σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή: ρυθμίστε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ σε μια υψηλότερη θέση (περισσότερο ψύχος) και περιμένετε περίπου 10 h μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. 3. Ελέγξτε εκ νέου το δείκτη: αν χρειαστεί, προχωρήστε σε νέα ρύθμιση. Αν έχουν εισαχθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων ή ανοίγει συχνά η πόρτα του ψυγείου, είναι φυσιολογικό να μη δείχνει ο δείκτης OK. Περιμένετε τουλάχιστον 10 h πριν ρυθμίσετε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ σε μια υψηλότερη θέση. Food Care Zone * Ζώνη αποκλειστικά για τη συντήρηση τροφίμων φρέσκων όπως κρεατικών και ψαρικών. Χάρη στη χαμηλή θερμοκρασία εντός του διαμερίσματος, η Food Care Zone επιτρέπει την επιμήκυνση των χρόνων συντήρησης μέχρι μια εβδομάδα. Dual led * Ο νέος φωτισμός με διπλό led, χάρη στο ισχυρό διαχεόμενο φως, επιτρέπει μια καλή θέαση κάθε τροφίμου χωρίς καμία ζώνη σκιάς. Στην περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε τα led, απευθυνθείτε στην υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Η μέγιστη ημερήσια ποσότητα τροφίμων προς κατάψυξη αναφέρεται στην ταμπελίτσα χαρακτηριστικών, που βρίσκεται στο διαμέρισμα ψυγείου κάτω αριστερά (παράδειγμα: Kg/24h 4).! για να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του καταψύκτη, συστήνεται να μην εμφράσσετε τις οπές αερισμού με τρόφιμα ή σκεύη! Κατά την κατάψυξη αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα.! Μην ανοίγετε την πόρτα του καταψύκτη, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης: με τον τρόπο αυτόν τα κατεψυγμένα, ταχείας και βραδείας κατάψυξης, θα συντηρηθούν χωρίς αλλοιώσεις για περίπου 9-14 ώρες.! Για την επίτευξη μεγαλύτερου χώρου στον καταψύκτη, μπορείτε να αφαιρέσετε ενδεχόμενα συρτάρια από τις έδρες τους (πλην του κάτω), τακτοποιώντας τα τρόφιμα απ ευθείας στις σχάρες/γυάλινα που σας παρέχονται [όπου υπάρχουν]. Easy Ice * Η διπλή λεκάνη σχεδιάστηκε για τη βελτιστοποίηση του χώρου στο συρτάρι freezer και να καθιστά διαθέσιμο τον πάγο γρήγορα και απλά. Οι λεκανίτσες μπορούν να στοιβαχτούν ή να γεμίσουν και να χρησιμοποιηθούν χωριστά. Επιπλέον, το σχετικό στήριγμα καθιστά το Easy Ice μια λύση εξαιρετικά ευέλικτη, δεδομένου ότι μπορείτε να το τοποθετείτε στο δεξί ή στο αριστερό πλευρό των πρώτων συρταριών. GR Πώς να χρησιμοποιείτε καλύτερα τον καταψύκτη Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρησιμοποιήστε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ (βλέπε Περιγραφή). Μην καταψύχετε πάλι τρόφιμα που αποψύχονται ή αποψυγμένα. Τα τρόφιμα αυτά πρέπει να είναι μαγειρεμένα για να καταναλωθούν (εντός 24 ωρών). Τα φρέσκα τρόφιμα προς κατάψυξη δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα ήδη κατεψυγμένα. Αυτά τακτοποιούνται στον επάνω θάλαμο ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ όπου η θερμοκρασία κατεβαίνει κάτω από τους -18 C και εξασφαλίζει καλή ταχύτητα κατάψυξης. Για την κατάψυξη τροφίμων με τον πλέον ορθό και ασφαλή τρόπο πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SUPER FREEZE 24 ώρες πριν την εισαγωγή του τροφίμου. Μετά την εισαγωγή του τροφίμου, είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη λειτουργία SUPER FREEZE η οποία απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 24 ωρών; Μη βάζετε στον καταψύκτη γυάλινες φιάλες που περιέχουν υγρά, με πώματα ή ερμητικά κλειστές, γιατί θα μπορούσαν να σπάσουν. * Ποικίλουν ως προς τον αριθμό ή/και τη θέση, γπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Συντήρηση και φροντίδα Διακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Κατά τις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης είναι απαραίτητο να απομονώνετε τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας: 1. τοποθετήστε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ στο. 2. βγάλτε το βύσμα από την πρίζα. Καθαρίστε τη συσκευή Τα εξωτερικά μέρη, τα εσωτερικά μέρη και τα λαστιχένια περιβλήματα καθαρίζονται με ένα σφουγγαράκι βρεγμένο σε χλιαρό νερό και διττανθρακικό νάτριο ή ουδέτερο σαπούνι. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, αποξυστικά, χλωρίνη ή αμμωνία. Τα αποσπώμενα αξεσουάρ μπορούν να τεθούν σε μπάνιο ζεστού νερού και σαπουνιού ή απορρυπαντικού πιάτων. Ξεβγάλτε τα και στεγνώστε τα επιμελώς. Το πίσω μέρος της συσκευής τείνει να καλύπτεται από σκόνη, που μπορεί να απομακρυνθεί χρησιμοποιώντας προσεκτικά, αφού έχετε σβήσει τη συσκευή και την βγάλατε από την ηλεκτρική πρίζα, το μακρύ στόμιο της ηλεκτρικής σκούπας, σε μεσαία ισχύ. Απομακρύνετε μούχλα και δυσοσμίες Η συσκευή είναι κατασκευασμένη με υλικά υγιεινής που δεν μεταδίδουν οσμές. Για τη διατήρηση του χαρακτηριστικού αυτού πρέπει τα τρόφιμα να είναι πάντα προστατευμένα και καλά κλεισμένα. Αυτό θα αποτρέψει επίσης και το σχηματισμό λεκέδων. 17

18 GR Στην περίπτωση που θέλετε να σβήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Λειτουργία holiday Αν ξεκινάτε για διακοπές δεν χρειάζεται να σβήσετε τη συσκευή διότι διαθέτει μια λειτουργία που επιτρέπει, με χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού, να διατηρεί τη θερμοκρασία του διαμερίσματος ψυγείου γύρω στους 15 C (για την προστασία από τη ζέστη των καλλυντικών και του μακιγιάζ). Η θερμοκρασία του καταψύκτη τίθεται στο ελάχιστο (1), απαραίτητο για τη συντήρηση των τροφίμων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία: θέστε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ στο. Ένα διπλό σύντομο ηχητικό σήμα θα σας επιβεβαιώσει την ενεργοποίηση. Η απενεργοποίηση θα υποδειχθεί από ένα μόνο ηχητικό σήμα. Αντικατάσταση της λυχνίας * Για την αντικατάσταση της λυχνίας φωτισμού του διαμερίσματος ψυγείου, βγάλτε το βύσμα από την ηλεκτρική πρίζα. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Πλησιάστε τη λυχνία αφαιρώντας το προστατευτικό όπως φαίνεται στην εικόνα. Αντικαταστήστε τη με μια αντίστοιχης ισχύος με εκείνη που υποδεικνύεται στο προστατευτικό Προφυλάξεις και συμβουλές! Η συσκευή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες ασφάλειας. Οι προειδοποιήσεις αυτές παρέχονται για λόγους ασφαλείας και πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά. Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες Κοινοτικές Οδηγίες: - 73/23/CEE της 19/02/73 (Χαμηλή Τάση) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις. - 89/336/CEE της 03/05/89 (Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα) και μεταγενέστερες τροποποιήσεις /96/CE. Γενική ασφάλεια Η συσκευή σχεδιάστηκε για μη επαγγελματική χρήση στο εσωτερικό κατοικίας. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συντήρηση και κατάψυξη τροφίμων, μόνο από ενήλικα άτομα και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η συσκευή δεν εγκαθίσταται σε εξωτερικό χώρο, ακόμη κι αν ο χώρος σκεπάζεται, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο να την αφήνετε εκτεθειμένη στη βροχή και στην κακοκαιρία. Μην αγγίζετε τη συσκευή με γυμνά πόδια ή με τα χέρια ή τα πόδια βρεγμένα. Μην αγγίζετε τα εσωτερικά ψυκτικά μέρη: υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος ή τραυματισμού. Μη βγάζετε το βύσμα από το ρεύμα τραβώντας το καλώδιο, αλλά πιάνοντας το βύσμα. * Ποικίλουν ως προς τον αριθμό ή/και τη θέση, γπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού και συντήρησης είναι αναγκαίο να βγάζετε το βύσμα από την πρίζα. Δεν αρκεί να πιέσετε για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα το κουμπί ON/ OFF στην οθόνη για να αποκλείσετε κάθε ηλεκτρική επαφή. Σε περίπτωση βλάβης, σε καμία περίπτωση μην επεμβαίνετε στους εσωτερικούς μηχανισμούς για επισκευή. Μη χρησιμοποιείτε στο εσωτερικό των διαμερισμάτων συντήρησης κατεψυγμένων τροφίμων, εργαλεία κοφτερά και αιχμηρά ή ηλεκτρικές συσκευές αν αυτές δεν είναι του τύπου που εγκρίνει ο κατασκευαστής Μη βάζετε στο στόμα κύβους που μόλις βγάλατε από τον καταψύκτη. H συσκευή αυτή δεν είναι κατάλληλη για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθησιακές ή νοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός κι αν επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται για να είστε σίγουροι ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Οι συσκευασίες δεν είναι παιχνίδια για παιδιά. Διάθεση Διάθεση του υλικού συσκευασίας: να τηρείτε τους τοπικούς κανόνες, έτσι οι συσκευασίες θα μπορούν αν επαναχρησιμοποιηθούν. Η ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), απαιτεί ότι οι παλαιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να αποβάλονται μαζί με τα υπόλοιπα απόβλητα του δημοτικού δικτύου. Οι παλαιές συσκευές πρέπει να συλλεχθούν χωριστά προκειμένου να βελτιστοποιηθούν η αποκατάσταση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και με σκοπό τη μείωση των βλαβερών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το σύμβολο με το διεγραμμένο δοχείο αποβλήτων στο προϊόν υπενθυμίζει σε σας την υποχρέωσή σας, πως όταν επιθυμείτε να πετάξετε τη συσκευή,πρέπει να συλλεχθεί χωριστά. Οι καταναλωτές θα πρέπει να απευθύνονται στις τοπικές αρχές ή στα καταστήματα λιανικής για πληροφορίες που αφορούν τη σωστή διάθεση των παλαιών ηλεκτρικών συσκευών. Εξοικονόμηση και σεβασμός στο περιβάλλον Εγκαταστήστε τη συσκευή σε δροσερό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, προστατεύστε τη από την άμεση έκθεση στις ηλιακές ακτίνες, μη την τοποθετείτε πλησίον πηγών θερμότητας. Για να εισάγετε ή να εξάγετε τα τρόφιμα, ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής για όσο μικρότερο διάστημα γίνεται. Κάθε άνοιγμα των θυρών προξενεί σημαντική κατανάλωση ενέργειας. Μη γεμίζετε με πολλά τρόφιμα τη συσκευή: για καλύτερη συντήρηση, το ψύχος πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερα. Αν παρεμποδιστεί η κυκλοφορία, ο συμπιεστής θα δουλεύει συνεχώς. Μην εισάγετε ζεστά τρόφιμα: θα ανέβαζαν την εσωτερική θερμοκρασία αναγκάζοντας το συμπιεστή σε υπερβολικό φόρτο εργασίας, με υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αποψύξτε τη συσκευή αν σχηματιστεί πάγος (βλέπε Συντήρηση). Ένα παχύ στρώμα πάγου καθιστά δυσκολότερη την εκχώρηση του ψύχους στα τρόφιμα και αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας. Ανωμαλίες και λύσεις Μπορεί να τύχει να μη λειτουργεί η συσκευή. Πριν τηλεφωνήσετε στην Τεχνική Υποστήριξη (βλέπε Τεχνική Υποστήριξη), ελέγξτε αν πρόκειται για πρόβλημα που αντιμετωπίζεται εύκολα με τη βοήθεια του ακόλουθου καταλόγου. Το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ δεν ανάβει. Το βύσμα δεν έχει μπει στην ηλεκτρική πρίζα ή δεν κάνει καλή επαφή, ή στο σπίτι δεν υπάρχει ρεύμα.

19 Ο κινητήρας δεν ξεκινάει. Η συσκευή διαθέτει έλεγχο του κινητήρα (βλέπε Εκκίνηση και χρήση). Τα ενδεικτικά φωτάκια ανάβουν ασθενικά. Βγάλτε το βύσμα και ξαναβάλτε το στην πρίζα αφού το γυρίσετε γύρω από τον εαυτό του. a) Ηχεί ο συναγερμός. a) Η πόρτα του ψυγείου έμεινε ανοιχτή για περισσότερο από δύο λεπτά. Το ηχητικό σήμα σταματάει με το κλείσιμο της πόρτας. Ή δεν εκτελέστηκε σωστά η διαδικασία σβησίματος (βλέπε Συντήρηση). b) Ηχεί ο συναγερμός και αναβοσβήνουν τα δύο κίτρινα ενδεικτικά φωτάκια. b) Η συσκευή επισημαίνει υπερβολική θέρμανση του καταψύκτη. Συνιστάται ο έλεγχος της κατάστασης των τροφίμων: μπορεί να χρειαστεί να τα πετάξετε. Το εσωτερικό ψυκτικό αέριο παράγει ένα ελαφρύ θόρυβο ακόμη και όταν ο συμπιεστής είναι ανενεργός: δεν είναι ελάττωμα, είναι φυσιολογικό. Η θερμοκρασία ορισμένων εξωτερικών μερών του ψυγείου είναιυψηλή. Οι υψηλές θερμοκρασίες είναι αναγκαίες για την αποφυγή σχηματισμού συμπυκνώματος σε ορισμένες περιοχές του προϊόντος. Στη βάση του ψυγείου υπάρχει νερό. Η οπή αδειάσματος νερού είναι βουλωμένη (βλέπε Συντήρηση). GR + ηχητικό σήμα = Θέρμανση υπερβολική c) Ηχεί ο συναγερμός και αναβοσβήνουν τα δύο κίτρινα ενδεικτικά φωτάκια και το πράσινο. c) Η συσκευή επισημαίνει επικίνδυνη θέρμανση του καταψύκτη: τα τρόφιμα πρέπει να πεταχτούν. + ηχητικό σήμα = Θέρμανσης επικίνδυνο b/c) Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο καταψύκτης θα διατηρηθεί σε μια θερμοκρασία γύρω στους 0 C για να μην καταψυχθούν εκ νέου τα τρόφιμα. Για να σβήσετε το ηχητικό σήμα: ανοίξτε και κλείστε την πόρτα του ψυγείου. Για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας: φέρτε τον επιλογέα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ στη θέση συσκευή. (σβηστό) και ανάψτε εκ νέου τη Το πράσινο ενδεικτικό φωτάκι ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ αναβοσβήνει. Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Καλέστε την Τεχνική Υποστήριξη. Το ψυγείο και ο καταψύκτης ψύχουν λίγο. Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά ή τα περιβλήματα είναι φθαρμένα. Οι πόρτες ανοίγουν πολύ συχνά. Οι επιλογείς ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ δεν είναι σε σωστή θέση (βλέπε Περιγραφή). Το ψυγείο ή ο καταψύκτης γεμίσανε υπερβολικά. Στο ψυγείο τα τρόφιμα παγώνουν. Ο επιλογέας ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ δεν είναι σε σωστή θέση (βλέπε Περιγραφή). Ο κινητήρας λειτουργεί αδιαλείπτως. Πατήθηκε το κουμπί SUPER FREEZE (ταχεία κατάψυξη): το ενδεικτικό κίτρινο φωτάκι SUPER FREEZE είναι αναμμένο ή αναβοσβήνει (βλέπε Περιγρ). Η πόρτα δεν είναι καλά κλεισμένη ή ανοίγει συνεχώς. Η θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. Η συσκευή εκπέμπει πολύ θόρυβο. Η συσκευή δεν εγκαταστάθηκε σε επίπεδο δάπεδο (βλέπε Εγκατάσταση). Η συσκευή εγκαταστάθηκε μεταξύ επίπλων ή αντικειμένων που δονούνται και εκπέμπουν θορύβους. 19

20 SK Inštalácia! Je dôležité uschovať tento návod za účelom jeho ďalšej konzultácie. V prípade predaja, darovania alebo sťahovania sa uistite, že zostane spolu so zariadením, aby informoval nového vlastníka o jeho činnosti a o príslušných upozorneniach.! Pozorne si prečítajte uvedené pokyny: obsahujú dôležité informácie týkajúce sa inštalácie, použitia a bezpečnosti. Umiestnenie a zapojenie Umiestnenie 1. Zariadenie umiestnite do dobre vetraného priestoru s nízkou vlhkosťou. 2. Ponechajte zadné ventilačné otvory voľne prístupné: kompresor a kondenzátor sú zdrojmi tepla a k svojej činnosti charakterizovanej úsporou elektrickej energie vyžadujú dobrú ventiláciu. 3. Medzi hornou časťou zariadenia a prípadným nábytkom nachádzajúcim sa nad zariadením ponechajte vzdialenosť aspoň 10 cm a medzi bočnými stenami a nábytkom/bočnými stenami aspoň 5 cm. 4. Udržujte zariadenie v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla (priame slnečné svetlo, elektrický sporák). 5. Aby ste zaistili optimálnu vzdialenosť výrobku od zadnej steny, namontujte dištančné členy, nachádzajúce sa v inštalačnej sade a postupujte podľa pokynov uvedených na špecifickom liste, určenom na tento účel. Umiestnenie do vodorovnej polohy 1. Zariadenie umiestnite na pevnú rovnú podlahu. 2. V prípade, že podlaha nie je dokonale vodorovná, vykompenzujte zistené rozdiely odskrutkovaním alebo zaskrutkovaním predných nožičiek. Elektrické zapojenie Následne po preprave umiestnite zariadenie do vertikálnej polohy a pred jeho pripojením do elektrického rozvodu vyčkajte aspoň 3 hodiny. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky elektrického rozvodu sa uistite, či: je zásuvka riadne uzemnená zákonne predpísaným spôsobom; je zásuvka schopná uniesť maximálny príkon spotrebiča, uvedený na identifikačnom štítku umiestnenom v ľavej dolnej časti chladiaceho priestoru (napr. 150 W); sa napájacie napätie nachádza v rozsahu hodnôt uvedených na identifikačnom štítku umiestnenom vľavo dolu (napr V); je zásuvka kompatibilná so zástrčkou zariadenia. V opačnom prípade požiadajte o výmenu autorizovaného technika (viď Servisná služba); nepoužívajte predlžovacie káble ani rozvodky.! Po ukončení inštalácie zariadenia musia byť elektrický kábel a zásuvka elektrického rozvodu ľahko dostupné.! Kábel nesmie byť ohýbaný ani stláčaný.! Kábel musí byť podrobovaný pravidelným kontrolám a smie byť nahradený výhradne autorizovanými technikmi (viď Servisná služba).! Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípady, pri ktorých nebudú dodržané uvedené pravidlá. Uvedenie do činnosti a použitie Uvedenie zariadenia do činnosti! Pred uvedením zariadenia do činnosti sa riaďte pokynmi pre inštaláciu (viď Inštalácia).! Pred zapojením zariadenia dokonale vyčistite jednotlivé priestory a príslušenstvo vlažnou vodou a bikarbonátom.! Zariadenie je vybavené ističom, ktorý uvedie do činnosti kompresor po uplynutí približne 8 minút po zapnutí. K spomenutému oneskorenému uvedeniu do činnosti dôjde po každom (úmyselnom alebo neúmyselnom) prerušení elektrického napájanie (výpadku). 1. nastavte otočný gombík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy ; 2. Zasuňte zástrčku do zásuvky elektrického rozvodu a skontrolujte, či sa rozsvietila zelená kontrolka NAPÁJANIA. 3. Otočte gombík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy odpovedajúcej priemernej hodnote a stlačte tlačidlo SUPER FREEZE (rýchle zamrazenie): rozsvieti sa žltá kontrolka SUPER FREEZE. K jej vypnutiu dôjde bezprostredne po dosiahnutí optimálnej teploty vo vnútri mrazničky: a teraz už bude možné rozmiestniť dovnútra potraviny. 4. Otočte gombík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do polohy odpovedajúcej priemernej hodnote. Do uplynutí niekoľkých hodín bude možné vložiť potraviny do chladničky. Chladiaci systém NO FROST Chladiaci systém No Frost zabezpečuje nepretržitý prúd studeného vzduchu, ktorý zachytáva vlhkosť a zabraňuje tvorbe ľadu a námrazy: v chladiacom priestore udržuje správnu hladinu vlhkosti a vďaka nevznikajúcej námraze, zachováva pôvodnú kvalitu potravín; v mraziacom priestore zabraňuje tvorbe ľadu, čím umožňuje vyhnúť sa odmrazovaniu a vzájomnému zlepeniu potravín. Potraviny a nádoby ukladajte tak, aby sa priamo nedotýkali zadnej chladiacej steny a neupchávali tak vetracie otvory, čím by sa uľahčila tvorba kondenzátu. Zatvorte fľaše a obaľte potraviny. Optimálny spôsob použitia chladničky Vkladajte dovnútra len chladné alebo vlažné jedlá, nie však teplé (viď Opatrenia a rady). Pamätajte, že varené potraviny si udržujú svoje vlastnosti kratšiu dobu ako surové. Nevkladajte dovnútra tekutiny v otvorených nádobách: spôsobili by zvýšenie vlhkosti s následnou tvorbou kondenzátu. POLICE: plné nebo v tvare mriežky. Sú vyťahovateľné a výškovo nastaviteľné prostredníctvom príslušných vodiacich drážok (viď obrázok), slúžiacich na zasunutie priestorných nádob alebo potravín. Nastavenie výšky nevyžaduje úplné vytiahnutie police. 20

21 Ukazovateľ TEPLOTY*: na identifikáciu najchladnejšej zóny chladničky. 1. Skontrolujte, či je na ukazovateli dobre viditeľný nápis OK (viď obrázok). 2. Ak nedôjde k zobrazeniu nápisu OK, znamená to, že teplota je príliš vysoká: nastavte otočný gombík REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do jednej z vyšších polôh (odpovedajúcich vyššiemu chladu) a vyčkajte približne 10 h až do stabilizácie teploty. 3. Opätovne skontrolujte ukazovateľ: podľa potreby vykonajte nové nastavenie. Je úplne bežným javom, že po vložení veľkého množstva potravín alebo po častom otváraní chladničky ukazovateľ nezobrazuje OK. Pred nastavením otočného gombíku REŽIMU ČINNOSTI CHLADNIČKY do vyššej polohy vyčkajte najmenej 10 h. Food Care Zone * Priestor určený pre konzerváciu čerstvých potravín ako mäso a ryby. Vďaka nízkej teplote vo vnútri tohto oddelenia umožňuje Food Care Zone predĺžiť dobu konzervácie až do jedného týždňa. Dual led * Nové osvetlenie s dvojitou LED, vďaka výkonnému rozptylovému svetlu, osvetľuje každú potravinu bez akéhokoľvek tieňa. V prípade, keď je potrebné vymeniť LED, obráťte sa na Servisnú službu. Optimálny spôsob použitia mrazničky Prostredníctvom otočného gombíka REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY (viď Popis) nastavte požadovanú teplotu. Nezmrazujte opäť potraviny, ktoré sa rozmrazujú alebo už sú rozmrazené; tieto potraviny je potrebné uvariť a následne skonzumovať (do 24 hodín). Čerstvé potraviny určené na zmrazenie nesmú byť umiestnené spolu so zmrazenými potravinami; je potrebné ich umiestniť do horného oddelenia pre ZAMRAZENIE a KONZERVÁCIU, kde teplota klesá pod -18 C a kde je zaručená dobrá rýchlosť zamrazenia. Pre správnejší a bezpečnejší spôsob zamrazenia jedál je potrebné aktivovať funkciu SUPER FREEZE 24 hodín pred vložením jedla. Po vložení jedla je potrebné znovu aktivovať funkciu SUPER FREEZE, ktorá sa automaticky zruší po uplynutí 24 hodín; Nevkladajte do mrazničky uzatvorené alebo hermeticky utesnené sklenené fľaše obsahujúce tekutiny. Mohlo by dôjsť k ich roztrhnutiu. Maximálne denné množstvo potravín na zamrazenie je uvedené na identifikačnom štítku, umiestnenom v ľavej dolnej časti chladiaceho priestoru (napríklad: Kg/24h 4).! Počas zamrazovania potravín neotvárajte dvierka mrazničky.! V prípade prerušenia dodávky elektrického prúdu alebo pri výskyte závady neotvárajte dvierka mrazničky: použitím uvedeného postupu je možné uchovať mrazené a zamrazené jedlá bez zmeny ich vlastností približne 9-14 hodín.! Aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu vo vnútri mrazničky, odporúča sa ponechať ventilačné otvory voľné a nezakrývať ich jedlami alebo nádobami.! Kvôli získaniu väčšieho priestoru v mrazničke môžete vybrať prípadné zásuvky z ich uložení [ okrem spodnej ], a uložiť potraviny priamo na mriežky/sklá z výbavy [ak sú súčasťou]. Easy Ice * Dvojitá miska bola navrhnutá kvôli optimalizácii priestoru v zásuvke mrazničky a kvôli rýchlejšiemu a jednoduchšiemu vyberaniu ľadu. Misky môžu byť uložené jedna na druhej alebo naplnené a použité samostatne. Okrem toho príslušný úchyt robí z Easy Ice mimoriadne prispôsobivé riešenie, pretože umožňuje jej umiestnenie do pravej alebo ľavej časti prvých zásuviek. Údržba a starostlivosť Vypnutie prívodu elektrického prúdu Počas čistenia a údržby je potrebné odpojiť zariadenie od napájacieho prívodu: 1. nastavte otočný gombík REŽIMU ČINNOSTI MRAZNIČKY do polohy ; 2. odpojte zástrčku zo zásuvky. Vyčistenie zariadenia Vonkajšie a vnútorné časti i gumové tesnenia je možné čistiť špongiou navlhčenou vo vlažnej vode a bikarbonáte sódnom alebo neutrálnom mydle. Nepoužívajte rozpúšťadlá, abrazívne prostriedky, bielidlo ani amoniak. Vyťahovateľné príslušenstvo môže byť namočené v teplej vode s mydlom alebo čistiacim prostriedkom na riad. Opláchnite ho a dôkladne osušte. Zadná strana zariadenia má tendenciu pokryť sa prachom, ktorý je možné po vypnutí zariadenia a po odpojení zástrčky zo zásuvky elektrického rozvodu opatrne odstrániť, a to dlhým nástavcom vysávača, nastaveného na stredný výkon. Zabránenie tvorbe pliesní a nepríjemných pachov Zariadenie bolo vyrobené z hygienicky nezávadných materiálov, ktoré neprenášajú pachy. Za účelom zachovania tejto vlastnosti je potrebné, aby boli jedlá neustále chránené a riadne uzatvorené. Zabráni sa tak tvorbe škvŕn. V prípade predpokladanej dlhodobej nečinnosti zariadenia vyčistite jeho vnútro a nechajte otvorené dvierka. SK * Líšia sa počtom a/alebo podľa polohy, tvorí súčasť len niektorých modelov. 21

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Καταψύκτης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική άποψη Εκκίνηση και Χρήση, 4 Ξεκινώντας τη συσκευή Χρήση της κατάψυξης στη μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

MTM 1911 F MTM 1913 F

MTM 1911 F MTM 1913 F Φυλλάδιο οδηγιών Δίπορτο Ψυγείο GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Αξεσουάρ, 5 Τμήμα συντήρησης Τμήμα κατάψυξης Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Περιεχόμενα Ελληνικά, 13 Εγκατάσταση, 14 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 15-16 Πίνακας χειρισμού Συνολική εικόνα Εκκίνηση και χρήση, 17-18-19 Εκκίνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ Λειτουργία της συσκευής Ενεργοποίηση της συσκευής Συνδέστε την πρίζα. Το φως, που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα διακοπτών ή στο εσωτερικό του προϊόντος (ανάλογα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα

BCB 332 AAI. Φυλλάδιο οδηγιών. Ψυγειοκαταψύκτης. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Φυλλάδιο οδηγιών Ψυγειοκαταψύκτης GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3 Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, Ξεκινώντας τη συσκευή Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Ελληνικά, 1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση. Ελληνικά, 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ Ελληνικά, 1 Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Τοποθέτηση και σύνδεση Περιγραφή της συσκευής, 3-4 Πίνακας Ελέγχου Γενική εικόνα Εκκίνηση και Χρήση, 5-6 Ξεκινώντας τη συσκευή Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ. Τι να κάνετε εάν Πιθανές αιτίες: Λύσεις: Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής. Φως LED Σε σύγκριση με τους συμβατικούς λαμπτήρες, οι λαμπτήρες LED διαρκούν περισσότερο, βελτιώνουν την εσωτερικότητα ορατότητα και είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Απευθυνθείτε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Α. Ψυγείο 1. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά 2. Ράφια και περιοχή για τα ράφια 3. Θερμοστάτης και φωτισμός 4. Ραφάκια 5. Ράφι για φιάλες 6. Αφαιρούμενο στήριγμα για φιάλες 7. Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Α. Ψυγείο 1. Συρτάρι για φρούτα και λαχανικά 2. Ράφια και περιοχή για τα ράφια 3. Θερμοστάτης και φωτισμός 4. Ραφάκια 5. Ράφι για φιάλες 6. Αφαιρούμενο στήριγμα για φιάλες 7. Πινακίδα

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά

Φυλλάδιο οδηγιών CAWD 129. Πλυντήριο Ρούχων. Περιεχόμενα. Ελληνικά Φυλλάδιο οδηγιών Πλυντήριο Ρούχων GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-5 Αποσυσκευασία και οριζοντίωση, Υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, Πρώτος κύκλος πλυσίματος, Τεχνικά στοιχεία, Οδηγίες για το

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact Οδηγίες Χρήσης LB Compact Σας ευχαριστούμε, που διαλέξατε τη μηχανή εσπρέσσο Lavazza BLUE LB Compact. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, που εξηγούν πως μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας)

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) GR ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PowerMust 400/600/1000 Offline UPS (Τροφοδοτικό αδιάκοπης λειτουργίας) 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σηµαντικές οδηγίες για τα

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 221-00 CN 5123 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7081 221-00 CN 5123 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7081 221-00 CN 5123 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης

Καταψύκτης Μπαούλο. Πριν από την πρώτη χρήση. Φροντίζετε το Περιβάλλον. Συστάσεις για Εξοικονόμηση Ενέργειας. Οδηγίες Χρήσης Καταψύκτης Μπαούλο EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια. Ο καταψύκτης μπαούλο είναι μία συσκευή σχεδιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INNOVATOR S51337 ΗΧΕΙΑ HOME THEATER 5.1 SURROUND ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε για την επιλογή του συστήματος Home Theater Innovator S51337. Το σύστημα αυτό συνδέεται με το PC, DVD Player, CD/MP3,

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Καταψύκτης EL Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει με την αγορά της συσκευής μας. Σας ευχόμαστε να βρείτε πολύ ικανοποιητική τη χρήση της. Ο καταψύκτης προορίζεται για οικιακή χρήση, για

Διαβάστε περισσότερα

7081 872-00 KTP 14../KT/K

7081 872-00 KTP 14../KT/K Εγχειρίδιο χρήσης για ψυγεία μικρού και κανονικού μεγέθους 7081 872-00 KTP 14../KT/K 1606 Η συσκευή με μία ματιά Στοιχεία χειρισμού, Σχ. A1: 1 Άνοιγμα/κλείσιμο και Ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 = θερμό 7 =

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30. Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 30 Καταψύκτης 7081 157-00 GT 210 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Το υλικό συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι για παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας από τα πλαστικά φύλλα! Παρακαλούμε επιστρέψτε

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης

Οδηγίες χρήσης. Ψυγείο - Καταψύκτης GR Οδηγίες χρήσης Ψυγείο - Καταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά της συσκευής μας. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση της. Ο ψυγείο-καταψύκτης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 23% (*) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤHΣ 75 cm - BIOFRESH NO FROST No Frost ψυγειοκαταψύκτης Biofresh με 2 ξεχωριστά ψυκτικά στοιχεία (duo cooling) & 1 συμπιεστή

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics

PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV Electronics Κολάρο Φέρμας PLV Electronics PLV 050- Dog Traiiner Οδηγίίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 2. Συσκευασία...3 3. Περιγραφή της συσκευής...4 4. Προετοιμασία της συσκευής...5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF. "Teka"

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF. Teka ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ψυγειοκαταψύκτης CI-350 NF "Teka" Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας τη συσκευή αυτή και σας συγχαίρουμε για την έξοχη επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1000 E 2000 E

Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1000 E 2000 E Οδηγίες Χρήσης 1000 E 2000 E ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ..3 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ. 5 Παροχή κρύου νερού...6 Παροχή ζεστού νερού..6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ.......7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ....9

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA

GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA LINE-INTERACTIVE INTERACTIVE LCD DISPLAY UPS Uninterruptible Power System GUARDIAN LCD 650VA - 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA

ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA körting ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΥΠΟΣ KK 337/2 CLA Οδηγίες Χρήσεως 20 Οδηγίες Χρήσεως Ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και προτίμηση που μας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής της συσκευής είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως. Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης

Οδηγίες Χρήσεως. Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης GR Οδηγίες Χρήσεως Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Κατακόρυφος ψυγειοκαταψύκτης Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας τη συσκευή αυτή και σας συγχαίρουμε για την έξοχη επιλογή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7083 271-00 CN 5113

Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost 7083 271-00 CN 5113 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 58 Ψυγειοκαταψύκτης NoFrost GR 7083 271-00 CN 5113 Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL-

TKI2 300. PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni EL-Εγχειρίδιο οδηγιών PL- 00 Manual anleitung structions strucciones TKI2 300 PT-Manual de Instruções IT-Manuale di istruzioni -Εγχειρίδιο οδηγιών PL- Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα