ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΗΣ Η χρήση του όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και αρκετές έρευνες και εφαρµογές που έχουν καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία αποδεικνύουν την δυνατότητα εξοικονόµησης ενέργειας, ελάττωσης των απαιτήσεων σε φρέσκο νερό και µείωσης του κόστους λειτουργίας. Εικ. 1 Πύργος Ψύξης Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενεργειας Στις περισσότερες από τις εφαρµογές που έχουν καταγραφεί, το όζον χρησιµοποιείται σαν αποκλειστικό χηµικό για την αποφυγή τόσο των βιολογικών όσο και των ανόργανων αποθέσεων. Τα βασικά πλεονεκτήµατα της χρήσης όζοντος σαν αποκλειστική επεξεργασία είναι: Η δυνατότητα αύξησης του βαθµού συµπύκνωσης (cycles of concentration) σε 8-15 έναντι 2-3 των κλασικών συστηµάτων, µε αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση της απαίτησης για φρέσκο νερό. Έχει ισχυρή βακτηριοκτόνο δράση για ευρύ φάσµα βιολογικών αποθέσεων εν προσθέτει χηµικά στο νερό του πύργου ψύξης και εποµένως η διάθεση της αποµάστευσης δεν προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήµατα. εν απαιτεί την αποθήκευση χηµικών ιδιαίτερα των βακτηριοκτόνων που είναι τοξικά και υπόκεινται σε περιβαλλοντικούς περιορισµούς. AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

2 ιατηρεί τις επιφάνειες εναλλαγής θερµότητας καθαρές, ιδιαίτερα όταν η ρύπανση οφείλεται σε βιολογικές αποθέσεις. Στην βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί και εφαρµογές σε πύργους ψύξης µε µηδενική αποµάστευση (zero discharge), ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη νερού. Παρόλα τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η χρήση όζοντος για την κατεργασία νερού σε πύργους ψύξης η εφαρµογή της τεχνολογίας σε συγκεκριµένο πύργο ψύξης απαιτεί την συστηµατικά εξέταση των συνθηκών λειτουργίας του συγκεκριµένου συστήµατος (πύργος ψύξης - χρήσεις νερού ψύξης), της χηµείας του νερού, των υλικών του εξοπλισµού, των συνθηκών περιβάλλοντος στην περιοχή και του µηχανισµού γέννησης και τύπου των αποθέσεων. Το όζον µε µοριακό τύπο Ο 3 είναι µία ένωση αποτελούµενη από τρία άτοµα οξυγόνου και παράγεται σε βιοµηχανική κλίµακα µε ηλεκτρική εκκένωση σε ειδικούς αντιδραστήρες όπου διοχετεύεται αέρας ή καθαρό οξυγόνο. Το όζον στις συνθήκες περιβάλλοντος είναι ένα ασταθές αέριο γαλάζιου χρώµατος µε πολύ χαρακτηριστική οσµή απ όπου προέρχεται και το όνοµά του. Το όζον ανιχνεύεται µε την οσµή σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις (0,01 µε 0,05 ppm vol) ενώ το επιτρεπτό όριο για οκτάωρη έκθεση εργαζόµενου είναι 0,1 ppm vol. Οι βασικές ιδιότητες του όζοντος είναι: Μοριακό βάρος : 48 Πυκνότητα αερίου : 1,4298Kg/Nm 3 Σηµείο βρασµού : -111,9 (+/-0,3) O C Σηµείο τήξης : -192,5 (+/-0,4) O C Κρίσιµη θερµοκρασία : -12,1 0 C Κρίσιµη πίεση : 54,6 0 C Σταθερά Henry 0 0 C : 1,948 Atm/mol 10 0 C : 2,480 Atm/mol 20 0 C : 3,760 Atm/mol 30 0 C : 5,98 Atm/mol υναµικό οξειδοαναγωγής : 2,08Volt Η σταθερότητα του όζοντος στον αέρα (χρόνος ηµιζωής) είναι µεγαλύτερη από ότι στο νερό. Στις συνθήκες λειτουργίας των βιοµηχανικών πύργων ψύξης ο χρόνος ηµιζωής του όζοντος στο νερό είναι 10 µε 20 min ανάλογα µε την θερµοκρασία και την ποιότητα του νερού. Η βασική λειτουργία ενός πύργου ψύξης είναι η µείωση της θερµοκρασίας (ψύξη) ενός ανακυκλωµένου ρεύµατος νερού. Ο πύργος ψύξης λειτουργεί σαν ένας εναλλάκτης, AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

3 φέροντας σε επαφή ένα ρεύµα ατµοσφαιρικού αέρα µε το ανακυκλούµενο νερό, που καταιωνίζεται στον πύργο. Αποτέλεσµα της διεργασίας αυτής είναι ένα µέρος του ζεστού νερού να εξατµίζεται (η εξάτµιση απάγει θερµότητα) ψύχοντας την κύρια µάζα του ανακυκλούµενου νερού, που τροφοδοτείται πίσω στον εξοπλισµό (εναλλάκτες, συµπυκνωτές) που απαιτούν ψύξη. Η εξάτµιση του νερού στον πύργο ψύξης προκαλεί συµπύκνωση των διαφόρων ουσιών (ανόργανων και οργανικών) που περιέχονται στο νερό ανακυκλοφορίας καθώς και συσσώρευση ουσιών που υπάρχουν στον ατµοσφαιρικό αέρα της περιοχής. Η συσσώρευση των ανεπιθύµητων αυτών ουσιών προκαλεί ρύπανση στις επιφάνειες εναλλαγής θερµότητας µε αποτέλεσµα µειωµένη απόδοση και αύξηση του κόστους λειτουργίας. Για την διατήρηση ανεκτών συνθηκών λειτουργίας και συγκέντρωσης των ρύπων απαιτείται κατεργασία του νερού ανακυκλοφορίας, παράλληλα µε την αποµάκρυνση (blowdown) ποσότητας νερού, που αντικαθίσταται µε το φρέσκο. Βασική παράµετρος λειτουργίας των πύργων ψύξης είναι ο βαθµός συµπύκνωσης του νερού που υπολογίζεται συνήθως από τον λόγο των χλωριόντων στο νερό ανακυκλοφορίας ως προς το φρέσκο νερό. Εικ. 2 Βιοµηχανικός Πύργος Ψύξης Όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός συµπύκνωσης τόσο πιο οικονοµικά λειτουργεί ο συγκεκριµένος πύργος ψύξης. Στην πράξη ο βαθµός συµπύκνωσης διατηρείται σε τέτοιο επίπεδο µε χρήση χηµικών ώστε να προκύπτουν ανεκτές συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης µεταξύ του χρόνου δύο διαδοχικών συντηρήσεων του εξοπλισµού. (Σταµάτηµα λειτουργίας και µηχανικός η χηµικός καθαρισµός) Συνήθως χηµικά όπως χλώριο, βρώµιο ή ενώσεις αυτών και άλλα βακτηριοκτόνα (biocides) χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των βιολογικών αποθέσεων στις θερµές επιφάνειες του εξοπλισµού, ενώ διάφορα άλλα ανόργανα η οργανικά χηµικά, χρησιµοποιούνται για αποφυγή αποθέσεων ανόργανων αλάτων και µείωση της διάβρωσης. AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

4 Η χρήση των χηµικών αυτών, που επίσης συσσωρεύονται στην αποµάστευση του πύργου ψύξης (blowdown), µπορεί να δηµιουργήσουν περιβαλλοντικά προβλήµατα στους αποδέκτες η µονάδες κατεργασίας αποβλήτων, λόγω και της διαρκώς αυστηρότερης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Το όζον όταν χρησιµοποιείται στους πύργους ψύξης για τον έλεγχο των αποθέσεων λόγω του µικρού χρόνου ζωής συνήθως δεν επιβαρύνει το ψυκτικό νερό ανακυκλοφορίας και δεν ανιχνεύεται στο νερό της αποµάστευσης εξασφαλίζοντας την συµµόρφωση προς την περιβαλλοντική νοµοθεσία και κανονισµούς. Εκτεταµένες έρευνες σε Ευρώπη και Αµερική σε βιοµηχανική κλίµακα δείχνουν ότι η χρήση όζοντος σαν αποκλειστική κατεργασία του νερού ψύξης δίνουν την δυνατότητα σηµαντικής αύξησης του βαθµού συµπύκνωσης. (5 µε 8 έναντι 1,5 µε 3 για την κλασσική χηµική επεξεργασία) Η παραγωγή του όζοντος για χρήση σε πύργους ψύξης γίνεται συνήθως από αέρα ο οποίος υφίσταται συµπίεση, καθαρισµό και αφαίρεση της υγρασίας πριν οδηγηθεί στον οζονιστήρα. Στον οζονιστήρα, µε ηλεκτρική εκκένωση κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες γίνεται η παραγωγή όζοντος, που εν συνεχεία αναµιγνύεται µε το ψυκτικό νερό. Η τεχνολογία παραγωγής όζοντος έχει εξελιχθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ασφάλεια και αξιοπιστία του εξοπλισµού παραγωγής όζοντος. Στην αγορά υπάρχουν αρκετές εταιρίες που διαθέτουν συµπαγή συστήµατα παραγωγής και ανάµειξης όζοντος. Εικ. 3 Πλήρες Σύστηµα Παραγωγής Όζοντος από Αέρα Η παραγωγή του όζοντος επί τόπου στην ποσότητα που απαιτούν οι καθηµερινές συνθήκες έχει το πλεονέκτηµα της αποφυγής αποθήκευσης χηµικών τα οποία είναι τοξικά και υπόκεινται σε αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους διαχείρισης. Η κύρια δράση του όζοντος στην κατεργασία του νερού ψύξης οφείλεται στην έντονη βακτηριοκτόνο δράση του σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις. Οι πύργοι ψύξης λόγω της φύσης λειτουργίας τους εκτίθενται συνεχώς σε συσσώρευση οργανικών ουσιών και ανάπτυξη αερόβιων βακτηριδίων, αλγών και µυκήτων που αποτελούν δυνητικά κίνδυνο για την λειτουργία του συστήµατος και την υγεία των εργαζοµένων. AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

5 Για παράδειγµα η αρρώστια των λεγεωνάριων (Legionnaire s disease) προκαλείται από το βακτήριο Legionell pneumophilia που συνήθως ανιχνεύεται στους πύργους ψύξης. Υψηλή περιεκτικότητα σε βακτήρια µπορεί επίσης να οδηγήσει σε επιτάχυνση της βιολογικής διάβρωσης του εξοπλισµού. Συγκεκριµένα αναγωγικά θειοβακτήρια ή σιδηροβακτήρια µπορούν να καταστρέψουν σωληνώσεις και εξοπλισµό σε χρονικό διάστηµα µικρότερο των 10 µηνών. Επίσης η επικάλυψη της επιφάνειας εναλλαγής θερµότητας µε biofilm που δρα και σαν συνεκτικός ιστός στην απόθεση ανόργανων αλάτων, οδηγεί σε δραµατική µείωση του ρυθµού µεταφοράς θερµότητας. Η δράση του όζοντος ως βακτηριοκτόνο οφείλεται στην καταστροφή της κυτταρικής µεµβράνης, λόγω της έντονης οξειδωτικής του δράσης, µια διαδικασία στην οποία τα βακτήρια δεν µπορούν να αναπτύξουν ανοσία ή µεθόδους αντίδρασης. όση όζοντος µεγαλύτερη ή ίση µε 0,4 mg/lit έχει αποδειχθεί ότι επιτυγχάνει 100% θανάτωση σε 2 µε 3 λεπτά του βακτηριδίου Pseudomonus fluoresceus βασικού υπεύθυνου της ανάπτυξης βιολογικής ρύπανσης σε εξοπλισµό, ενώ υπολειµµατική δόση 0,1 mg/lit µπορεί να αποµακρύνει το 70-80% της ρύπανσης αυτής από εξοπλισµό σε τρεις ώρες. Ένα άλλο φαινόµενο που πρέπει να αντιµετωπισθεί στους πύργους ψύξης είναι η απόθεση των ανόργανων αλάτων στις θερµές επιφάνειες του εξοπλισµού. Αν και το όζον δεν έχει καµία επίδραση στον µηχανισµό σχηµατισµού και απόθεσης των ανόργανων αλάτων αυτών, έχει αποδειχθεί στην πράξη από τις διάφορες εφαρµογές και µελέτες ότι σε περιπτώσεις όπου το βασικό αίτιο απόθεσης των αλάτων αυτών είναι ο συνεκτικός ιστός που δηµιουργείται από το βιολογικό φιλµ, η χρήση όζοντος έχει σηµαντική επίδραση στην διατήρηση καθαρών επιφανειών εναλλαγής και αποφυγή ρύπανσης. Σε περιπτώσεις όπου ο µηχανισµός απόθεσης ανόργανων αλάτων δεν καθορίζεται από την βιολογική ρύπανση και ιδιαίτερα για θερµές επιφάνειες µε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 55 O C η χρήση όζοντος δεν έχει καµία επίδραση στις αποθέσεις ανόργανων αλάτων και θα πρέπει να αναζητηθούν άλλοι κλασικοί τρόποι µε χρήση χηµικών για έλεγχο της ρύπανσης αυτής. Εικ. 4 Οζονιστήρας για Παραγωγή Οζοντος από Αέρα η Οξυγόνο Αν και το όζον λόγω της έντονα οξειδωτικής δράσης του µπορεί να προσβάλει σηµαντικά µεταλλικά και µη µεταλλικά µέρη εξοπλισµού, στην πράξη έχει αποδειχθεί AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

6 ότι αφενός λόγω των πολύ µικρών δόσεων που απαιτούνται, αφετέρου λόγω της αύξησης του ph σε περιοχή γύρω από το 8,5 οι ρυθµοί διάβρωσης µε ή χωρίς χρήση όζοντος δεν έχουν διαφορά και σε ορισµένες περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί και βελτίωση του ρυθµού διάβρωσης. AQUACHEM Αµαζόνων 1, Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΖΟΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΖΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΟΖΟΝ Το όζον παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση άριστων κολυµβητικών και ατµοσφαιρικών συνθηκών στους κολυµβητές και το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΣΟΦΙΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ i ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. Αγγελάκης, Πολιτικός Μηχανικός Κ. Βούρβαχη, Χηµικός Μηχανικός Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC

Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η MIC Μικροβιολογικά επιρεασµένη διάβρωση έσποινα Μπρασινίκα και Μυρτώ-Σωτηρία Παπαµεντζελοπούλου, 5 ο Εξ. Χ.Μ. ΓΕΝΙΚΑ Η µικροβιολογικά επηρεασµένη διάβρωση προκαλείται από βιολογικούς οργανισµούς (µικρόβια).

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Παραγωγικών ιαδικασιών 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Πράσινη Χημεία ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ: Α. Ι. Ζουµπούλης * και Γ. Τράσκας Τοµέας Χηµικής Τεχνολογίας & Βιοµηχανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας (Box 116) Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο,

Διαβάστε περισσότερα

Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών

Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών Ενότητα 9 Εγγενής Ασφάλεια Διεργασιών 9.1 Εισαγωγή To 1-ναφθυλο-μεθυλοκαρβαμίδιο ή carbaryl ήταν το κύριο συστατικό του εντομοκτόνου Sevin. Η εταιρεία Union Carbide παρήγαγε το συγκεκριμένο υλικό μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον και Καθαρή Τεχνολογία

Περιβάλλον και Καθαρή Τεχνολογία Ενότητα 10 Περιβάλλον και Καθαρή Τεχνολογία 10.1 Εισαγωγή: απόβλητα και αρχές καθαρής τεχνολογίας. Το κύριο πρόβλημα αναφορικά με τη σχέση άμεσης παραγωγικής διαδικασίας-περιβάλλοντος είναι οι εκροές της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΟ ΚΑΥΣΙΜΟ Επιμέλεια: Αλεξίου Μάριος Αρ. Μητρώου: 03100425 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ζαχµάνογλου Θεόδωρος Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ζαχµάνογλου Άρτεµις Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αν και από το 1839

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Ενεργειακός τομέας Πτυχιακή εργασία Αφαλάτωση με Ανανεώσιμες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Ενεργειακός τομέας Πτυχιακή εργασία Αφαλάτωση με Ανανεώσιμες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Ενεργειακός τομέας Πτυχιακή εργασία Αφαλάτωση με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Υφαντίδης Αθανάσιος, Α.Μ. 3988 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Κατασκευή Μονάδας Συµπαραγωγής και Θερµότητας από Αστικά Απορρίµµατα µέσω Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HO 3 S Εφαρµογή της Ιοντοεναλλαγής SO 3 H SO 3 H στην Επεξεργασία Νερού & Υδατικών ιαλυµάτων HO 3 S SO 3 H Πτυχιακή SO 3 HΕργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Επιφανειακή Επεξεργασία Παραγοµένων Υδρογονανθράκων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. Επιφανειακή Επεξεργασία Παραγοµένων Υδρογονανθράκων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Επιφανειακή Επεξεργασία Παραγοµένων Υδρογονανθράκων Η επεξεργασία των παραγόµενων υδρογονανθράκων περιλαµβάνει όλες τις διεργασίες µεταφοράς µάζας, θερµότητας και ορµής που απαιτούνται για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 7: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Στο Παράρτηµα αυτό παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τις εναλλακτικές λύσεις επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ Φ. Ρήγας Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Χηµικός Μηχανικός - Υγιεινολόγος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικειµενικός στόχος του ελέγχου της ατµοσφαιρικής ρύπανσης είναι η διατήρηση της ατµόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες

µονάδες παραγωγής ενέργειας και βιοµηχανικές µονάδες ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Γενικά µε τον όρο ατµόσφαιρα περιγράφουµε το µίγµα των αερίων µαζών που περιβάλλει την γη. Η χηµική σύσταση και η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας ποικίλουν ανάλογα µε το ύψος από τη γη. Η ατµόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΟΣΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την

horn-type sonicator, Ultrason 250 (LabPlant, Huddersfield, UK), όπου έχουµε την ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Αδρανοποίηση του βάκιλλου του άνθρακα µε ακτινοβολία UVA, UVC και υπέρηχους.» Συγγραφή: Μαρκογιαννάκη Ευαγγελία Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για το Σήµα Ποιότητας QUALANOD για Ανοδίωση Αλουµινίου µε βάση το Θειϊκό Οξύ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για το Σήµα Ποιότητας QUALANOD για Ανοδίωση Αλουµινίου µε βάση το Θειϊκό Οξύ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ για το Σήµα Ποιότητας QUALANOD για Ανοδίωση Αλουµινίου µε βάση το Θειϊκό Οξύ ΕΚ ΟΣΗ 01.07.2010 σε ισχύ από 1 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά την προηγούµενη (15/9/2004) και περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα