ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015"

Transcript

1 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015

2 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη Αγοπά γπαθείων Αγοπά καηοικιών Αγοπά καηαζηημάηων Logistics & Βιομησανία Σοςπιζμόρ... 20

3 3 1. Οικονομική επιζκόπηζη Απφ ηελ άλνημε ηνπ 2010 θαη ιφγσ ηεο έληνλεο επηδείλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε πξνο ηελ Διιάδα κέζσ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο. θνπφο είλαη ε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα απνθαηαζηήζεη ηε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη λα εθαξκφζεη δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα κηα ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Παξά ηελ επλντθή δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζρεηηθά αδχλακν λφκηζκα ηνπ επξψ θαη ηηο κεησκέλεο ηηκέο ελέξγεηαο, ε πξαγκαηηθή ειιεληθή νηθνλνκία αδπλαηεί λα αλαθάκςεη νπζησδψο παγηδεπκέλε ζην θιίκα ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο. Ζ δηαξθψο παξαηεηλφκελε αβεβαηφηεηα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, νδήγεζε ζηελ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, φπσο απηή απνηππψλεηαη απφ ηελ θαζνδηθή πνξεία ηφζν ηνπ δείθηε θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο, φζν θαη ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ. Ζ απνδπλάκσζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο επηηείλεη ηε δεκνζηνλνκηθή αδπλακία ηεο ρψξαο, θαζηζηψληαο αθφκε δπζθνιφηεξε ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο. Οη αλεζπρίεο απηέο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηηο εαξηλέο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ αλαζεσξεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ρεηκεξηλέο πξνβιέςεηο ηεο φζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ηα έηε 2015 θαη Οη ελ ιφγσ πξνβιέςεηο ππφθεηληαη ζε κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εμειίμεηο κέρξη ηελ θαηαιπηηθή εκεξνκελία ηεο 21 εο Απξηιίνπ, ελψ βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή φηη δελ ζα ππάξμεη αιιαγή ηεο πνιηηηθήο. Λακβάλνληαο σζηφζν ππφςε ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ην 2 ν ηξίκελν ηνπ 2015, θαζψο θαη ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ηνπο ζεζκνχο, ζεσξνχκε δεδνκέλν φηη νη ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο ζα αλαζεσξεζνχλ εθ λένπ επί ηα ρείξσ, θάηη πνπ απνηππψλεηαη ζηελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (ΟΟΑ). Δηδηθφηεξα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνέβιεπε ζηελ εαξηλή ηεο έθζεζε ξπζκφ αλάπηπμεο 0,5% γηα ην 2015 (ε πξφβιεςε ηνπ ΟΟΑ είλαη 0,1%), έλαληη ηνπ 2,5% πνπ πξνέβιεπε ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο θαη ηνπ 2,9% ζηα ηέιε ηνπ Οκνίσο, νη πξνβιέςεηο γηα ην νλνκαζηηθφ ηζνδχγην ην 2015 θαη ην 2016 έρνπλ κεησζεί ζην -2,1% θαη ζην -2,2% ηνπ ΑΔΠ αληηζηνίρσο (ε πξφβιεςε ηνπ ΟΟΑ είλαη -3,4% θαη -2,8% αληίζηνηρα).

4 4 Ζ επηβξάδπλζε ηεο πνξείαο αλαθάκςεσο ηεο ρψξαο θαηά ην 1ν εμάκελν ηνπ 2015 έρεη πξνθαιέζεη νπηζζνδξφκεζε θαη ζηελ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ αδπλακία ζπιινγήο εζφδσλ θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2014, πνπ ζπλερίζηεθε θαη ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2015, είρε σο απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ρακειφηεξνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο γεληθήο θπβεξλήζεσο ην 2014 ζε ζρέζε κε ηνλ ηεζέληα ζηφρν. Πηώζη Δπενδύζεων Ο θχξηνο παξάγνληαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηε κεγάιε ππνρψξεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην ΑΔΠ ην 2015 είλαη νη επελδχζεηο, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ ζε πνζνζηφ 3,1% ην 2015 (δειαδή ζα αθαηξέζνπλ απφ ην ΑΔΠ 0,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), έλαληη αχμεζεο 8,4% πνπ πξνβιεπφηαλ ηνλ Ηαλνπάξην. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΑΡΙΝΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο -3,9 0,8 0,5 2,9 Δλαξκνληζκέλνο Πιεζσξηζκφο -0,9-1,4-1,5 0,8 Αλεξγία (% εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 27,5 26,5 25,6 23,2 Έιιεηκκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (% ΑΔΠ) -12,3-3,5-2,1-2,2 Γεκφζην Υξένο (% ΑΔΠ) 175,0 177,1 180,2 173,5 Πηγή: ec.europa.eu ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΟΟΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 0,7 0,1 2,3 Ηδησηηθή Καηαλάισζε 1,4 0,9 1,1 Γεκφζηα Καηαλάισζε -0,8-1,7-0,9 Δμαγσγέο Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ 8,8 2,3 7,8 Δηζαγσγέο Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ 7,4 3,5 4,0 Καζαξέο Δμαγσγέο 0,2-0,5 1,1 Δλαξκνληζκέλνο Πιεζσξηζκφο -1,4-1,4 0,3 Αλεξγία (% εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 26,5 25,7 24,7 Έιιεηκκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (% ΑΔΠ) -3,6-3,4-2,8 Γεκφζην Υξένο (% ΑΔΠ) 177,4 180,0 178,1 Πηγή:

5 5 2. Αγοπά γπαθείων Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηνπ 2015, νη αμίεο κηζζσκάησλ γηα επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ζηελ Κξήηε θηλήζεθαλ πησηηθά ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2014 ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 5-10%. Παξά ην γεγνλφο φηη νη δεηνχκελεο ηηκέο έρνπλ δηακνξθσζεί ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα, ε πησηηθή δηαπξαγκάηεπζε εμαθνινπζεί λα είλαη έληνλε θαη θαηαιήγεη ζπλήζσο ζε απνκεηψζεηο έσο θαη 15-20%. ηα Υανιά, ηα κηζζψκαηα ζηελ πιαηεία Γηθαζηεξίσλ είλαη πςειφηεξα ζπγθξηηηθά κε ην θέληξν ηεο πφιεο ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ θηηξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη ησλ Γηθαζηεξίσλ, ελψ νη πςειφηεξεο αγνξαίεο αμίεο εληνπίδνληαη ζην θέληξν ηεο πφιεο (νδνί Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε θαη θαιίδε, Πιαηεία 1866). Μέγαρο Trianon ζηην περιοτή Δικαζηήρια, Χανιά ην Ηπάκλειο, ε πιεηνςεθία ησλ γξαθεηαθψλ ρψξσλ ζπγθεληξψλεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο νδνχο Εσγξάθνπ, Γαηδάινπ, Γεκνθξαηίαο, Γηθαηνζχλεο, 25 εο Απγνχζηνπ, Έβαλο, Καινθαηξηλνχ, Αβέξσθ θαη πιαηεία Ληνληαξηψλ, φπνπ δηθεγφξνη, γηαηξνί, κεραληθνί θαη ινγηζηέο ελδηαθέξνληαη γηα γξαθεία θνληά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. Αληηζέησο, δελ ππάξρεη θακία δήηεζε γηα γξαθεηαθνχο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ θεληξηθψλ δξφκσλ ηνπ Ζξαθιείνπ, αιιά θαη ζε πξνάζηηα ηεο πφιεο. ην Ρέθςμνο ε αγνξά γξαθείσλ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, ζηελ Παιηά Πφιε θαη ζηελ πιαηεία Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ, ελψ λένη γξαθεηαθνί ρψξνη (10εηίαο πεξίπνπ) εληνπίδνληαη ζηηο βαζηθέο νδνχο πνπ νδεγνχλ ζην θέληξν ηεο πφιεο, φπσο νη Λεσθφξνη Ζγ. Γαβξηήι (δπηηθή είζνδνο) θαη Πνξηάιηνπ (αλαηνιηθή είζνδνο). Σέινο, ζην Λαζίθι, ιφγσ ηνπ κηθξνχ ζρεηηθά κεγέζνπο ησλ πφιεσλ, νη γξαθεηαθνί ρψξνη ζπγθεληξψλνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γχξσ απφ ηελ πιαηεία θάζε πφιεο.

6 6 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

7 7 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

8 8 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε * Οη ηηκέο κίζζσζεο θαη πψιεζεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ αθξηβή ζέζε, ηελ ειηθία, ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη ην επίπεδν ζπληήξεζεο ησλ αθηλήησλ.

9 9 3. Αγοπά καηοικιών Μεηά ηελ πξνθήξπμε ησλ εζληθψλ εθινγψλ (Ηαλνπάξηνο 2015), παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηελ αγνξά κηθξψλ θπξίσο δηακεξηζκάησλ. Αξθεηνί ήηαλ εθείλνη πνπ απέζπξαλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο θαηαζέζεηο θαη ηηο επέλδπζαλ ζηελ αγνξά νηθνλνκηθψλ δηακεξηζκάησλ κε παιαηφηεηα. Σα νηθηζηηθά αθίλεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ θηεκαηαγνξά, απνηέιεζαλ θαηαθχγην αζθαιείαο γηα αξθεηφ θφζκν κε αλεζπρία θαη νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα. Ωζηφζν, ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα δελ ζηάζεθε ηθαλή λα αλαηξέςεη ην άζρεκν θιίκα ηεο θηεκαηαγνξάο θαη δηαθφπεθε απφηνκα ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δεηνχκελεο ηηκέο θηλήζεθαλ πησηηθά ζε ζρέζε κε ην 2014 ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 5%, ελψ ε πησηηθή δηαπξαγκάηεπζε θηλείηαη πιένλ ζε πνζνζηά άλσ ηνπ 15%. Σν αγνξαζηηθφ θαη κηζζσηηθφ ελδηαθέξνλ αθνξά θπξίσο ζε κεζαίνπ κεγέζνπο αζηηθά αθίλεηα κε επηθάλεηα κεηαμχ 70 ηκ θαη 90 ηκ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εμνρηθήο θαηνηθίαο, θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο, δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο πηψζεο ησλ ηηκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ο αξηζκφο ησλ απνχιεησλ εμνρηθψλ θαηνηθηψλ ζηελ Κξήηε ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ, αξηζκφο πνπ έρεη παξακείλεη ζρεδφλ ζηαζεξφο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ιφγσ ηεο παχζεο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σαπηφρξνλα, νη ηηκέο πψιεζεο έρνπλ κεησζεί ζε πνζνζηφ έσο θαη άλσ ηνπ 40% ζε ζρέζε κε ηηο πξν θξίζεο επνρέο. ην ηέινο ηνπ 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2015, ε θηεκαηαγνξά ζηελ Κξήηε παξνπζίαζε κεγάιε χθεζε ιφγσ ησλ πξφζθαησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. Σν φπνην ελδηαθέξνλ ππήξρε απφ μέλνπο ή εγρψξηνπο επελδπηέο γηα νηθηζηηθά αθίλεηα έρεη ζήκεξα παγψζεη. ηα Υανιά, ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ε πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ 25-30εηίαο θαη ην εχξνο ηηκψλ θπκαίλεηαη ζηα /ηκ, αλάινγα κε ηε ζέζε, ηελ ειηθία θαη ηε ζπληήξεζε, ελψ νη ηηκέο πψιεζεο γηα λεφδκεηα αθίλεηα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ. Οη ηηκέο πψιεζεο γηα λέεο ζπκβαηηθέο θαηαζθεπέο ζε δεκνθηιείο νηθηζηηθέο πεξηνρέο θνληά ζην θέληξν ηεο πφιεο, θπκαίλνληαη ζηα /ηκ ζηελ Υαιέπα, ζηα /ηκ ζηα Λεληαξηαλά θαη ηελ Ακπεξηά θαη ζηα /ηκ ζηε Νέα Υψξα. Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο κίζζσζεο, απηέο παξέκεηλαλ ζρεδφλ ζηαζεξέο ζπγθξηηηθά κε ην ην Ηπάκλειο, ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ε πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηψλ είλαη 25εηίαο θαη άλσ, κε ηηο ηηκέο πψιεζεο λα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ, αλάινγα κε ην επίπεδν ζπληήξεζεο θαη ηε δπλαηφηεηα ζηάζκεπζεο. Οη ηηκέο ησλ λεφδκεησλ δηακεξηζκάησλ ζε δεκνθηιείο πεξηνρέο πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ, φπσο ε Αλάιεςε, ν Μαζηακπάο θαη ν Θέξηζζνο, θπκαίλνληαη ζηα /ηκ. Οη ίδηεο ηηκέο ηζρχνπλ θαη γηα ην πξνάζηην

10 10 ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. ηηο ππφινηπεο επεθηάζεηο (Γεηιηλά, Κνξψλε Μαγαξά, Μεζακπειηέο, Παηέιεο, Πφξνο, Καηζακπάο θαη Μπελληεβή), νη ηηκέο πψιεζεο θπκαίλνληαη ζηα /ηκ. Οη ηηκέο κίζζσζεο παξέκεηλαλ ζρεδφλ ζηαζεξέο ζε ζρέζε κε ην 2014 θαη θπκαίλνληαη ζηα 4-6 /ηκ, κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο λα αθνξνχλ ην θέληξν θαη δεκνθηιή πξνάζηηα, φπσο ν Άγηνο Ησάλλεο. ην Ρέθςμνο, ε πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Παιηάο Πφιεο είλαη θηίξηα κεγάιεο παιαηφηεηαο, κε ην εχξνο ηηκψλ πψιεζεο λα θπκαίλεηαη ζηα /ηκ, αλάινγα κε ην επίπεδν ζπληήξεζεο. Οη ηηκέο πψιεζεο γηα λέεο ζπκβαηηθέο θαηνηθίεο ζε πεξηνρέο θνληά ζην θέληξν, φπσο ε Καιιηζέα, ν Μαζηακπάο θαη ν Κνπκπέο, θπκαίλνληαη ζηα /ηκ αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηνθηεζίαο, φπσο ε ηνπνζεζία, ν φξνθνο, ε ζέα θαη ην κέγεζνο. Σα κηζζψκαηα παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζε ζρέζε κε ην 2014, κε κηα κείσζε ηεο ηάμεο πεξίπνπ ηνπ 10% ζε ζρέζε κε ην Νεόδμηηα ζσγκροηήμαηα καηοικιών ζε Ηράκλειο και Ρέθσμνο Σέινο, ζην Λαζίθι, ζηηο πφιεηο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηεο Ηεξάπεηξαο θαη ηεο εηείαο, νη κεγαιχηεξεο ηηκέο πψιεζεο εληνπίδνληαη ζηελ παξαζαιάζζηα δψλε, θαζψο θαη ζηηο λέεο επεθηάζεηο, ιφγσ ηεο χπαξμεο θαηαζθεπψλ κηθξήο ειηθίαο, ελψ νη ηηκέο πψιεζεο ζηα παιαηά ηκήκαηα ησλ πφιεσλ είλαη ειαθξψο κηθξφηεξεο. Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο κίζζσζεο, απηέο παξέκεηλαλ ζρεδφλ ζηαζεξέο ζε ζρέζε κε ην 2014.

11 11 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

12 12 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

13 13 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

14 14 4. Αγοπά καηαζηημάηων H πηψζε ζηηο αγνξαίεο αμίεο θαη ηα κηζζψκαηα ησλ θαηαζηεκάησλ ζπλερίζηεθε ζε γεληθέο γξακκέο θαη ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2015, ελψ ν αξηζκφο ησλ αγνξαπσιεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη πνιχ κηθξφο. Οη αμίεο πψιεζεο είλαη πιένλ αμίεο άκεζεο δηάζεζεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνζθνξάο αθηλήησλ, αιιά θαη ηεο κεγάιεο αλάγθεο ησλ πσιεηψλ γηα ξεπζηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο, εμαηηίαο ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξάιιεια, έρεη απμεζεί πεξαηηέξσ ε πξνζθνξά αθηλήησλ πξνο ελνηθίαζε. Σφζν ζηηο πσιήζεηο φζν θαη ζηηο κηζζψζεηο, ε πησηηθή δηαπξαγκάηεπζε είλαη έληνλε θαη θαηαιήγεη ζε απνκεηψζεηο ηεο ηάμεσο έσο θαη 20% ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο φηη έρεη δηεπξπλζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε δηαθνξά ζηηο αμίεο ησλ αθηλήησλ αλάκεζα ζηηο εκπνξηθέο θαη ηηο κε εκπνξηθέο νδνχο, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο δήηεζεο θαηαζηεκάησλ ζε δξφκνπο πνιχ θαιήο εκπνξηθήο πξνβνιήο. Μηθξή ήηαλ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ παξαηεξήζεθε απφ κεγάιεο εκπνξηθέο αιπζίδεο ην 1ν εμάκελν ηνπ 2015 ζηελ Κξήηε. Σν Μάξηην πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εγθαίληα ηνπ πξψηνπ ππνθαηαζηήκαηνο Ζ&M ζηα Υαληά. Πξφθεηηαη γηα ηξηψξνθν θαηάζηεκα πεξίπνπ ηκ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε έλα απφ ηα πην θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο, επί ηεο νδνχ Σδαλαθάθε. Λίγν αξγφηεξα, ην Μάην, ςεθίζηεθε θαηά πιεηνςεθία ε αδεηνδφηεζε ηνπ δεχηεξνπ πνιπθαηαζηήκαηνο ηνπ νπεδηθνχ θνινζζνχ ζην Ζξάθιεην. Σν ππνθαηάζηεκα ζα ζηεγαζηεί ζε λενθιαζζηθφ θηίξην επί ηεο νδνχ 25 εο Απγνχζηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2015, νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα λέεο κεηψζεηο κηζζσκάησλ πεξηνξίζηεθαλ, ελψ πνιινί ηνπηθνί επαγγεικαηίεο κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζε γεηηνληθά αθίλεηα, ελδερνκέλσο θαιχηεξεο ζέζεο θαη πξνβνιήο, αιιά νπσζδήπνηε κε ζπγθξηηηθά θαιχηεξν κίζζσκα. Με βάζε ηελ πξφζθαηε έξεπλά καο φζνλ αθνξά ηελ αγνξά θαηαζηεκάησλ ζηελ Κξήηε, δηαπηζηψζεθε φηη ην εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νδψλ πνπ νδεγνχλ απφ ηα θέληξα ησλ πφιεσλ πξνο ηηο επεθηάζεηο, έρεη ζρεδφλ εμαλεκηζηεί. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηε ζκίθξπλζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνιιψλ επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα πιήζνο θαηαζηεκάησλ λα παξακέλνπλ θελά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηα Υανιά, ην κεγαιχηεξν κηζζσηηθφ ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη ζην Παιηφ Ληκάλη, κε ηα κηζζψκαηα λα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ, ελψ νη νδνί κε ηε κεγαιχηεξε εκπνξηθφηεηα εμαθνινπζνχλ λα είλαη ε Υάιπδσλ, ε Υαηδ. Γηάλλαξε θαη ε θαιίδε, φπνπ ηα κηζζψκαηα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ. Άλνδνο ζηα κηζζψκαηα παξαηεξείηαη ζηελ νδφ Σδαλαθάθε, ιφγσ ηνπ λένπ θαηαζηήκαηνο H&M, θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή Πνηηέ, ε νπνία κεηά ηελ πξφζθαηε πεδνδξφκεζή ηεο έρεη γίλεη πφινο έιμεο γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.

15 15 ην Ηπάκλειο, ην κηζζσηηθφ ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηα θαηαζηήκαηα εληφο ησλ ηεηρψλ. Οη νδνί κε ηελ κεγαιχηεξε εκπνξηθφηεηα παξακέλνπλ ε Γαηδάινπ, ε 1866 θαη ε πιαηεία Ληνληαξηψλ, κε ηα κηζζψκαηα λα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ. Εμπορικό Κέντρο Olea, Πλατανιάς, Χανιά Εμπορικό Κέντρο Talos Plaza, Ηράκλειο ην Ρέθςμνο, ηα κεληαία κηζζψκαηα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ ζηελ νδφ Αξθαδίνπ (νη κεγαιχηεξεο ηηκέο αθνξνχλ ην βφξεην ηκήκα) θαη ζηα /ηκ ζε δεπηεξεχνπζεο νδνχο (Γεξαθάξε, Δζληθήο Αληηζηάζεσο) ηεο Παιηάο Πφιεο. ην Λαζίθι, ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ παξαιηαθή δψλε θαη ζην θέληξν ησλ πφιεσλ, ελψ ε ζρεηηθά κηθξή πξνζθνξά αθηλήησλ έρεη σο ζπλέπεηα ηηο αξθεηά πςειέο κηζζσηηθέο θαη αγνξαίεο αμίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο.

16 16 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

17 17 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

18 18 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

19 19 5. Logistics & Βιομησανία ηελ Κξήηε, ην ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ logistics θαη ηεο βηνκεραλίαοβηνηερλίαο είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ θαη σο εθ ηνχηνπ, ε αγνξά ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο παξέκεηλε ζηαζεξή θαηά ην 1 ν εμάκελν ηνπ Ζ εμαγνξά ηεο MAKRO Cash & Carry απφ ηνλ Όκηιν θιαβελίηε δελ επέθεξε θάπνηα αιιαγή ζηε ιεηηνπξγία ησλ δχν θαηαζηεκάησλ ζε Ζξάθιεην θαη Υαληά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γεξκαληθή αιπζίδα θαηαζηεκάησλ Praktiker έδεημε ελδηαθέξνλ γηα επέθηαζή ηεο θαη ζηα Υαληά, σζηφζν ηα ζρέδηα αλαβιήζεθαλ ιφγσ ησλ αζηαζψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Διιάδα. Μεγάινη απνζεθεπηηθνί ρψξνη εληνπίδνληαη θπξίσο ζην Ζξάθιεην θαη ηα Υαληά, ιφγσ ηεο χπαξμεο ΒΗ.ΠΔ ζην Ζξάθιεην θαη ΒΗΟ.ΠΑ ζηα Υαληά, θαζψο θαη αεξνδξνκίνπ θαη εκπνξηθνχ ιηκαληνχ ζηηο δχν απηέο πφιεηο. Οη δεηνχκελεο ηηκέο κίζζσζεο θπκαίλνληαη ζπλήζσο ζηα 2-4 /ηκ γηα ην Ζξάθιεην θαη ζηα 1,5-3 /ηκ γηα ηα Υαληά. Όζνλ αθνξά ηηο πεξηνρέο ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηνπ Λαζηζίνπ, δελ ππάξρεη δηακνξθσκέλε θηεκαηαγνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, θαζψο νη ιηγνζηνί κεγάινη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαηαζθεπάδνληαη θαηά παξαγγειία θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.

20 20 6. Σοςπιζμόρ Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ είλαη αληαγσληζηηθφο ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζψο παξά ηηο ζπλερείο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο, επηδεηθλχεη αμηνζεκείσηε πξφνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ην 2014 λα απνηειεί ρξνληά ξεθφξ. Σα πξνλνκηαθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο ππνδνκέο ηνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ εηδηθνχ ραξαθηήξα, απνηεινχλ ερέγγπα γηα ηελ αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζηελ Δπξψπε θαη ζε ζεκαληηθφ κεηαθνξηθφ θφκβν ζε δηεζλέο επίπεδν. Με βάζε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (UNWTO), ε Διιάδα βξίζθεηαη γηα ην έηνο 2014 ζηελ 15 ε ζέζε φζνλ αθνξά ην αξηζκφ ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ, ζεκεηψλνληαο ην 3 ν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αχμεζεο (+22,7%) κεηαμχ ησλ 50 κεγαιχηεξσλ πξννξηζκψλ ζηνλ θφζκν. Οη αξρηθέο εθηηκήζεηο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ) γηα ην έηνο 2015 έζεηαλ σο ζηφρν ηα 25 εθαη. δηεζλψλ αθίμεσλ (ηα 2,5 εθαη. αθνξνχλ αθίμεηο θξνπαδηέξαο) θαη άλσ ησλ 14 δηο. επξψ άκεζα έζνδα. εκεηψλεηαη φηη ην 2014 έθιεηζε κε ηηο αθίμεηο λα αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζηα 24,5 εθαη. θαη ηα έζνδα λα αλέξρνληαη ζηα 13,44 δηο. επξψ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηηο αξρέο ηνπ 2015 ππήξρε κεγάιε αηζηνδνμία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ Γεξκαλψλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα επηζθέπηνληαλ ηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ηελ Κξήηε, θαζψο νη κεγάινη γεξκαληθνί tour operators είραλ απμήζεη ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα ηελ Διιάδα, ελψ ε αξρηθή πξφζεζε ηεο TUI ήηαλ λα δηαζέζεη 10% πεξηζζφηεξεο αεξνπνξηθέο ζέζεηο γηα ηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ην Αεποδπόμια - Αθίξειρ Με βάζε ηα έσο ηψξα ζηνηρεία, αλακέλεηαη κεγάινο αξηζκφο αθίμεσλ ζηα αεξνδξφκηα ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ησλ Υαλίσλ, γεγνλφο πνπ ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ Κξήηε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Μεηά απφ 30 ρξφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ, πηήζε ηεο British Airways απφ ην αεξνδξφκην Gatwick ηνπ Λνλδίλνπ πξνζγεηψζεθε ζην αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ. Ζ εηαηξεία έρεη πξνγξακκαηίζεη ηέζζεξηο πηήζεηο ηελ εβδνκάδα, ελψ ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην ζα πξνζηεζεί αθφκε κία. Παξάιιεια, ζηα ηέιε Μαΐνπ, ε γεξκαληθή εηαηξεία Lufthansa μεθίλεζε θαη πάιη κεηά απφ 20 ρξφληα ηηο πηήζεηο ηεο απφ Μφλαρν πξνο Ζξάθιεην. Ζ εηαηξεία ρακεινχ θφζηνπο Ryanair έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ πηήζεσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πξνο Υαληά, ε εηαηξεία TUIfly ηνπ νκίινπ TUI έρεη πξνζζέζεη ηξεηο λέεο πηήζεηο απφ ηνπηγάξδε, Νηίζειληνξθ θαη Αλφβεξν πξνο Υαληά θαη κία πηήζε απφ Βηέλλε πξνο Ζξάθιεην, ελψ ε θηλιαδηθή εηαηξεία Finnair έρεη εηζάγεη ζην εβδνκαδηαίν πηεηηθφ ηεο πξφγξακκα δχν πηήζεηο απφ Διζίλθη πξνο Ζξάθιεην θαη έμη πηήζεηο απφ Διζίλθη πξνο Υαληά.

21 21 Ο Ηνχληνο απνηέιεζε κήλα ξεθφξ φζνλ αθνξά ηηο αθίμεηο ζην αεξνδξφκην ησλ Υαλίσλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε (25,25%) ησλ αθίμεσλ εζσηεξηθνχ απφ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, κε ηηο αθίμεηο εζσηεξηθνχ λα παξακέλνπλ ζηα πεξζηλά επίπεδα ξεθφξ. Οη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην 1ν εμάκελν ηνπ 2015 αλήιζαλ ζηηο γηα ην αεξνδξφκην Ζξαθιείνπ (- 4,3% ζε ζρέζε κε ην 2014) θαη ζηηο γηα ην αεξνδξφκην Υαλίσλ (+ 1% ζε ζρέζε κε ην 2014). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο OAG Schedules Analyser γηα ηνλ θεηηλφ Αχγνπζην, ην αεξνδξφκην ησλ Υαλίσλ αλακέλεηαη λα βξίζθεηαη ζηε 1ε ζέζε θαη ην αεξνδξφκην Ζξαθιείνπ ζηελ 7ε ζέζε παλεπξσπατθά, φζνλ αθνξά ηα αεξνδξφκηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αχμεζεο ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ Ο απμαλφκελνο αξηζκφο πηήζεσλ πξνο ην αεξνδξφκην ησλ Υαλίσλ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ άκεζε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ επέθηαζεο, ην νπνίν αλακελφηαλ λα παξαδνζεί ζηα ηέιε ηνπ Λιμάνια - Αθίξειρ ηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο, ε Διιάδα απνηειεί ηνλ ηξίην πην δεκνθηιή πξννξηζκφ ζηελ Δπξψπε, κεηά ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία. Παξά ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο γηα κεδεληθή αχμεζε, 2,5 εθαη. ηνπξίζηεο επηβηβάζηεθαλ ζηα ειιεληθά ιηκάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, ζπγθξηηηθά κε ηα 2,2 εθαη. επηβαηψλ ην Όζνλ αθνξά ην 2015, αλακέλεηαη λέα αχμεζε ησλ ηνπξηζηψλ θξνπαδηέξαο ζηελ Κξήηε κε βάζε ηα επίζεκα πξνγξάκκαηα αθίμεσλ, θαζφηη ηα ιηκάληα ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ησλ Υαλίσλ θεξδίδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο λέσλ θαη ζεκαληηθψλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο θξνπαδηεξφπινησλ. Όζνλ αθνξά ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ, ην 2014 ζεκεηψζεθε αχμεζε πεξίπνπ 20% ζπγθξηηηθά κε ην 2013, παξά ην ζεκαληηθφ αληαγσληζκφ απφ άιιεο ρψξεο ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη ηελ απφθαζε νξηζκέλσλ κεγάισλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο θξνπαδηεξφπινησλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηε Μεζφγεην, ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ πεξηνρή. Με βάζε ην επίζεκν πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ, 63 θξνπαδηεξφπινηα έξημαλ άγθπξα ζην ιηκάλη ηνπ Ζξάθιεηνπ ην 1 ν εμάκελν ηνπ έηνπο, ελψ φζνλ αθνξά ην 2 ν εμάκελν ηνπ έηνπο, αλακέλνληαη ζπλνιηθά 93 αθίμεηο, κε κήλα αηρκήο ηνλ Οθηψβξην. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ αθίμεσλ ζην ιηκάλη Ζξαθιείνπ, έρεη νδεγήζεη ζηελ απφθαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ζην δηεζλέο αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ, ν νπνίνο ζα πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο επηβάηεο θξνπαδηέξαο. Όζνλ αθνξά ην ιηκάλη ηεο νχδαο, απηφ δελ θαηάθεξε λα επσθειεζεί απφ ηε γεληθφηεξε άλνδν ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο ιφγσ ησλ ειιηπψλ ππνδνκψλ, κε απνηέιεζκα κφιηο 39 θξνπαδηεξφπινηα λα ξίμνπλ άγθπξα ζην ιηκάλη κέζα ζην 2014, ελψ ην 2013 ν αξηζκφο έθηαζε ηα 47. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απφθαζε ηνπ νκίινπ Royal Caribbean International λα απνζχξεη ην θξνπαδηεξφπινην Navigator of the Sea απφ ην ιηκάλη ηεο νχδαο. Ωζηφζν, ην 2015 αλακέλεηαη λα θιείζεη κε ζεηηθφ πξφζεκν, θαζψο

22 22 θνξπθαίεο παγθνζκίσο εηαηξείεο δηαρείξηζεο θξνπαδηεξφπινησλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξνζεγγίζεηο γηα πξψηε θνξά ζην ιηκάλη ηεο νχδαο θαη εηδηθφηεξα ε MSC Cruises ην Μάην, ε Crystal Cruises ην επηέκβξην θαη ε Costa Cruises ην Ννέκβξην. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ γηα ην 2015 αλέξρνληαη ζηηο 62 (αθνξά ηα ιηκάληα ηεο νχδαο θαη ησλ Υαλίσλ), κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ λα αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηηο πεξίπνπ. Νέος ηερμαηικός ζηαθμός κροσαζιέρας ζηο αεροδρόμιο Ηρακλείοσ Δπενδύζειρ Παξνπζηάδεηαη έληνλν ελδηαθέξνλ απφ ηδησηηθέο επελδπηηθέο εηαηξείεο θαη παγθνζκίαο εκβέιεηαο δηαρεηξηζηέο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε αθφκε πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηψλ, θπξίσο απηψλ κε πςειά εηζνδήκαηα. To επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ αθνξά θπξίσο ζε πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο, κεγάιεο παξαζαιάζζηεο εθηάζεηο, θαζψο θαη κηθξά ηδησηηθά λεζηά. Σν επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ηεο Dolphin Capital Investors πεξηιακβάλεη ηξία κεγάια έξγα ζηε εηεία, ηελ Πιάθα θαη ηελ Σξηφπεηξα. Ζ DCI έρεη έιζεη ήδε ζε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ζηε εηεία ελφο μελνδνρείνπ Waldorf Astoria, πνπ απνηεινχλ ηα πιένλ πνιπηειή ηνπ νκίινπ Hilton Hotels and Resorts. Σν ζπγθξφηεκα ζα αλαπηχζζεηαη ζε κηα παξαζαιάζζηα έθηαζε ζηξεκκάησλ κε 2,5ρικ αθηνγξακκή θαη ζα πεξηιακβάλεη νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ηκ, πνιπηειέο μελνδνρείν 200 δσκαηίσλ, ζπλεδξηαθφ θέληξν, γήπεδν γθνιθ 18 νπψλ, καξίλα 32 ζέζεσλ, εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη άιιεο ππνδνκέο. Σν ζπγθξφηεκα Plaka Bay Resort ζην Λαζίζη ζα αλαπηχζζεηαη ζε κηα παξαζαιάζζηα έθηαζε ζηξεκκάησλ κε 7ρικ αθηνγξακκή θαη ζα πεξηιακβάλεη νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ

23 23 ησλ ηκ, έλα ή πεξηζζφηεξα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ, εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη ελδερνκέλσο έλα γήπεδν γθνιθ 18 νπψλ. Σέινο, ην ζπγθξφηεκα Triopetra ζην λφηην Ρέζπκλν ζα αλαπηχζζεηαη ζε κηα παξαζαιάζζηα έθηαζε άλσ ησλ 110 ζηξεκκάησλ θαη ζα πεξηιακβάλεη έλα πνιπηειέο μελνδνρείν 63 δσκαηίσλ, κε 2.500ηκ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη έλα θέληξν spa θαη αζιεηηζκνχ επηθάλεηαο 600ηκ, θαζψο επίζεο θαη 82 θαηνηθίεο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα άλσ ησλ 8.870ηκ. Sitia Bay Golf Resort Ζ επέλδπζε ΗΣΑΝΟ ΓΑΗΑ ηεο βξεηαληθήο εηαηξείαο Loyalward Ltd, ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Minoan Group Plc, κε πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ 250 εθαη. επξψ, αθνξά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κηαο έθηαζεο πεξίπνπ 250 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή Υεξζφλεζνο ίδεξν Λαζηζίνπ. Με βάζε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, ην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα ζα απαξηίδεηαη απφ πέληε μελνδνρεία κε θιίλεο, έλα γήπεδν γθνιθ θαη άιιεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνζθέξνληαο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο. Σν ζπγθξφηεκα πξνβιέπεηαη φηη ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2017, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαβαζκίδνληαο ζεκαληηθά ην ηνπξηζηηθφ πξνθίι ηεο Κξήηεο. Ζ δηεζλήο αιπζίδα Carlson Rezidor Group έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε franchise κε ηελ ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ηνπ μελνδνρείνπ Minos Imperial Luxury Beach Resort and Spa, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Μίιαηνο ζην Λαζίζη. Ζ κνλάδα ζα κεηνλνκαζζεί ην 2016 ζε Radisson Blu Beach Resort. Ο ακεξηθαληθφο ηνπξηζηηθφο θνινζζφο Diamond Resorts International, πνπ δηαηεξεί ζπλεξγαζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο κε ηέζζεξα μελνδνρεία ζε Ζξάθιεην (Village Holiday Club & Village Heights Golf Resort) θαη Ρέζπκλν (Grand Leoniki & Leoniki Residence), πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη απφ θνηλνχ κε ηελ ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ζε επελδχζεηο χςνπο 3 εθαη. επξψ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 2 μελνδνρείσλ ζην Ρέζπκλν.

24 24 Ο ειιεληθφο μελνδνρεηαθφο φκηινο Vita Hotels νινθιήξσζε ην Μάην 2015 ηελ αγνξά μελνδνρείνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ, θζάλνληαο έηζη ηα 5 ζπλνιηθά ζε νιφθιεξε ηελ Κξήηε, ελψ πξνρψξεζε πξφζθαηα θαη ζηελ εθκίζζσζε γηα πεξίνδν 15 ρξφλσλ ηνπ μελνδνρείνπ θαηεγνξίαο 4* Elounda Aqua Sol, κε ην ζρέδην ηνπ νκίινπ λα πξνβιέπεη κέζα ζην 2016 ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζή ηνπ ζε θαηεγνξίαο 5* θαη ηε κεηνλνκαζία ηνπ ζε Elounda Breeze Resort. Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα μελνδνρεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ν φκηινο, νινθιεξψζεθε ε αλαθαίληζε ησλ 229 δσκαηίσλ θαη ε αλαβάζκηζε απφ 2* ζε 4* ηνπ μελνδνρείνπ Κarolina Mare, ην μελνδνρείν Sun Beach ζα αλαβαζκηζηεί απφ 1* ζε 5* ην 2016, ελψ ζην θαηεγνξίαο 4* μελνδνρείν Zorbas Village κε δπλακηθφηεηα 231 δσκάηηα έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 2015 ε πξνζζήθε πδάηηλνπ πάξθνπ γηα ηνπο επηζθέπηεο. Karolina Mare, Μάλια Ηρακλείοσ Ο φκηινο Καξάηδε πξνηίζεηαη λα θαηαζθεπάζεη λέα μελνδνρεηαθή κνλάδα θαηεγνξίαο 5* θαη δπλακηθφηεηαο 240 θιηλψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Υεξζνλήζνπ Ζξαθιείνπ, επέλδπζε ε νπνία έρεη ππαρζεί ζηνλ Δπελδπηηθφ Νφκν κε ζπλνιηθφ χςνο 14,55 εθαηνκκχξηα επξψ θαη πνζνζηφ ελίζρπζεο 30%. Παξάιιεια, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ ηέιια Πφιαξηο Κξέηα ζρεδηάδεη ηελ θαηαζθεπή λέαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαηεγνξίαο 5* θαη δπλακηθφηεηαο 597 θιηλψλ ζηελ πεξηνρή Άγηνο Ησάλλεο ζηελ Ηεξάπεηξα, επέλδπζε γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ήδε ε αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα. Σέινο, φζνλ αθνξά ηα Υαληά, νη ηδηνθηήηεο ηνπ 5* μελνδνρείνπ Minoa Palace Resort & Spa πξνηίζεληαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλέγεξζε λένπ μελνδνρείνπ θαηεγνξίαο 5* θαη δπλακηθφηεηαο 690 θιηλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θνπηειψλα Κνιπκβαξίνπ, επέλδπζε πνπ έρεη ήδε ππαρζεί ζηνλ Δπελδπηηθφ Νφκν. Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Γεσξγηνχπνιεο, ε νηθνγέλεηα Παπαδάθε κε ην 5* μελνδνρείν Pilot Beach Resort ζρεδηάδεη λέα κνλάδα 5* ζηελ πεξηνρή, ελψ ε νηθνγέλεηα Βαληαξάθε κε ην 4* μελνδνρείν Vantaris Palace έρεη μεθηλήζεη ήδε ηηο εξγαζίεο αλέγεξζεο κηαο λέαο κνλάδαο θαηεγνξίαο 5*, κε ηηο εξγαζίεο λα αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζην 2016.

25 25 ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Λεωφ. Βουλιαγμένησ 15, Τηλ: Fax: Θεσσαλονίκη Ίωνοσ Δραγούμη 4, Τηλ: Fax : Χανιά Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Σηλ.: Fax: Ηράκλειο Αρετούσας 38, Σηλ.: Fax: ΚΤΠΡΟ Λευκωσία Ι. Χατζηιωςήφ 35, 2027 Στρόβολοσ Τηλ: Fax: Λεμεσός Γλάδςτωνοσ 69, 3040 Ακρόπολη, Κέντρο, Κατάςτημα 10 Τηλ: Fax: SERBIA Belgrade 3 Spanskih Βoraca Str New Belgrade Tel.: Fax:

26 26 ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Ζ έθζεζε απηή δεκνζηεχεηαη κφλν γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο. Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πςειά πξφηππα γηα ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ αλάιπζε, ηελ πξνβνιή θαη ηηο πξνβιέςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε, θακία λνκηθή επζχλε δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή απφ ηε ΓΑΝΟ ή BNP PARIBAS Real Estate, γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. Σπρφλ αλαπαξαγσγή νιφθιεξνπ ή ηκήκαηνο ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα επηηξαπεί κφλν κε ηελ ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ έξεπλα ηεο ΓΑΝΟ.

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E.

VIVARTIA ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ A.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ (ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΚΑΗ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ) ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ THN 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ), Χ ΔΥΟΤΝ ΤΗΟΘΔΣΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ Οη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πνιηηηθέο Οξγαληζκώλ Μάξθεηηλγθ Πξννξηζκώλ γηα ηελ πξνζέιθπζε ηεο θξνπαδηέξαο». Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015-2018» Π ε π ι ε σ ό μ ε ν α Κευάλαιο 1 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΣΖ ΝΖΟ ΚΤΘΝΟ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΤ Δ ΑΤΣΖ. πνπδαζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο:

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο & Απνθξαηηθνπνηήζεηο: Η Πεξίπησζε ηεο Πψιεζεο Μεηνρψλ Δηαηξεηψλ Δηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ Αλδξέαο Αλησληάδεο Δπηθ. Καζεγεηήο Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ

ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ ΟΗ ΥΔΔΗ ΔΔ-ΡΩΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΕΖΣΖΜΑ ΣΟΤ ΚΑΛΗΝΗΝΓΚΡΑΝΣ Πεξίιεςε ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε θαηαγξαθή ηνπ πιαηζίνπ ζην νπνίν έρνπλ δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα νη ζρέζεηο ΔΔ-Ρσζίαο, κέζα απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Ζ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ ΒΑΗΛΗΚΖ ΝΗΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛΟΤ Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα

Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο. Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ Κηθνιέηα ΓΘΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΔΕΙΜΟΖΑΟ ΔΖΜΖΗΕΟΕΟ ΠΙΕΙΑ ΠΜΡΞΖΟΠΖΗΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΑΟ ΗΑΖ ΑΚΑΝΠΡΛΕΟ ΠΓΘΖΗΕ ΓΞΓΑΟΖΑ ΔΖΓΞΓΡΚΕΟΕ ΓΝΖΘΜΓΤΚ ΓΗΓΖ ΠΜΡΞΖΟΠΤΚ ΟΠΕΚ ΑΘΕΚΑ Γπηβιέπωλ θαζεγεηήο: Δξ. Πζάξηαο Νάξηο Οπνπδάζηξηα: Απνζηνινπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία

Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙ0 ΣΜΗΜΑ ΑΡΦΕΙΟΝΟΜΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ Οι Ελληνικέσ Ακαδημαΰκέσ Βιβλιοθήκεσ ςε περίοδο ύφεςησ: ςτρατηγικέσ επιβίωςησ με άξονα την αυτοχρηματοδότηςη και την καινοτομία Πτυχιακή εργαςία για

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α «ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΨΗΥΙΑΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (DIGITAL AGENDA) ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην ΜΑΡΣΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΔΠΙΗΜΗ ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ Ι. ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Κχξηνλ Dominique Strauss-Kahn: Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ Washington D.C. Αγαπεηέ Κχξηε Strauss-Kahn: Αζήλα 23

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος

Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική. Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος Σηπαηηγική ηηρ Κύππος για μία Εθνική Ολοκληπωμένη Θαλάζζια Πολιηική Όπαμα: Αειθόπορ Αξιοποίηζη και Ανάπηςξη ηων Θαλαζζών ηηρ Κύππος 1. Ειζαγωγή Ζ Κχπξνο είλαη λεζησηηθφ θξάηνο, ην ηξίην ζε κέγεζνο λεζί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα