ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 1 ο Εξάμηνο 2015"

Transcript

1 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 1 ο Εξάμηνο 2015

2 2 Πίνακαρ Πεπιεσομένων 1. Οικονομική επιζκόπηζη Αγοπά γπαθείων Αγοπά καηοικιών Αγοπά καηαζηημάηων Logistics & Βιομησανία Σοςπιζμόρ... 20

3 3 1. Οικονομική επιζκόπηζη Απφ ηελ άλνημε ηνπ 2010 θαη ιφγσ ηεο έληνλεο επηδείλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε πξνο ηελ Διιάδα κέζσ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο. θνπφο είλαη ε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα απνθαηαζηήζεη ηε δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη λα εθαξκφζεη δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα κηα ζηαζεξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Παξά ηελ επλντθή δηεζλή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζρεηηθά αδχλακν λφκηζκα ηνπ επξψ θαη ηηο κεησκέλεο ηηκέο ελέξγεηαο, ε πξαγκαηηθή ειιεληθή νηθνλνκία αδπλαηεί λα αλαθάκςεη νπζησδψο παγηδεπκέλε ζην θιίκα ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο. Ζ δηαξθψο παξαηεηλφκελε αβεβαηφηεηα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, θαζψο θαη ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, νδήγεζε ζηελ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, φπσο απηή απνηππψλεηαη απφ ηελ θαζνδηθή πνξεία ηφζν ηνπ δείθηε θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο, φζν θαη ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθψλ πξνζδνθηψλ. Ζ απνδπλάκσζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο επηηείλεη ηε δεκνζηνλνκηθή αδπλακία ηεο ρψξαο, θαζηζηψληαο αθφκε δπζθνιφηεξε ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηεο. Οη αλεζπρίεο απηέο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηηο εαξηλέο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ αλαζεσξεί ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ρεηκεξηλέο πξνβιέςεηο ηεο φζνλ αθνξά ηνπο δείθηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα ηα έηε 2015 θαη Οη ελ ιφγσ πξνβιέςεηο ππφθεηληαη ζε κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηαο θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηηο εμειίμεηο κέρξη ηελ θαηαιπηηθή εκεξνκελία ηεο 21 εο Απξηιίνπ, ελψ βαζίδνληαη ζηελ παξαδνρή φηη δελ ζα ππάξμεη αιιαγή ηεο πνιηηηθήο. Λακβάλνληαο σζηφζν ππφςε ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ην 2 ν ηξίκελν ηνπ 2015, θαζψο θαη ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο κε ηνπο ζεζκνχο, ζεσξνχκε δεδνκέλν φηη νη ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο ζα αλαζεσξεζνχλ εθ λένπ επί ηα ρείξσ, θάηη πνπ απνηππψλεηαη ζηελ εμακεληαία έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (ΟΟΑ). Δηδηθφηεξα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνέβιεπε ζηελ εαξηλή ηεο έθζεζε ξπζκφ αλάπηπμεο 0,5% γηα ην 2015 (ε πξφβιεςε ηνπ ΟΟΑ είλαη 0,1%), έλαληη ηνπ 2,5% πνπ πξνέβιεπε ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο θαη ηνπ 2,9% ζηα ηέιε ηνπ Οκνίσο, νη πξνβιέςεηο γηα ην νλνκαζηηθφ ηζνδχγην ην 2015 θαη ην 2016 έρνπλ κεησζεί ζην -2,1% θαη ζην -2,2% ηνπ ΑΔΠ αληηζηνίρσο (ε πξφβιεςε ηνπ ΟΟΑ είλαη -3,4% θαη -2,8% αληίζηνηρα).

4 4 Ζ επηβξάδπλζε ηεο πνξείαο αλαθάκςεσο ηεο ρψξαο θαηά ην 1ν εμάκελν ηνπ 2015 έρεη πξνθαιέζεη νπηζζνδξφκεζε θαη ζηελ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ αδπλακία ζπιινγήο εζφδσλ θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2014, πνπ ζπλερίζηεθε θαη ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2015, είρε σο απνηέιεζκα ηε δηακφξθσζε ρακειφηεξνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηεο γεληθήο θπβεξλήζεσο ην 2014 ζε ζρέζε κε ηνλ ηεζέληα ζηφρν. Πηώζη Δπενδύζεων Ο θχξηνο παξάγνληαο πνπ πξνζδηνξίδεη ηε κεγάιε ππνρψξεζε ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην ΑΔΠ ην 2015 είλαη νη επελδχζεηο, νη νπνίεο εθηηκάηαη φηη ζα κεησζνχλ ζε πνζνζηφ 3,1% ην 2015 (δειαδή ζα αθαηξέζνπλ απφ ην ΑΔΠ 0,4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο), έλαληη αχμεζεο 8,4% πνπ πξνβιεπφηαλ ηνλ Ηαλνπάξην. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΑΡΙΝΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο -3,9 0,8 0,5 2,9 Δλαξκνληζκέλνο Πιεζσξηζκφο -0,9-1,4-1,5 0,8 Αλεξγία (% εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 27,5 26,5 25,6 23,2 Έιιεηκκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (% ΑΔΠ) -12,3-3,5-2,1-2,2 Γεκφζην Υξένο (% ΑΔΠ) 175,0 177,1 180,2 173,5 Πηγή: ec.europa.eu ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΟΟΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΑΔΠ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 0,7 0,1 2,3 Ηδησηηθή Καηαλάισζε 1,4 0,9 1,1 Γεκφζηα Καηαλάισζε -0,8-1,7-0,9 Δμαγσγέο Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ 8,8 2,3 7,8 Δηζαγσγέο Πξντφλησλ & Τπεξεζηψλ 7,4 3,5 4,0 Καζαξέο Δμαγσγέο 0,2-0,5 1,1 Δλαξκνληζκέλνο Πιεζσξηζκφο -1,4-1,4 0,3 Αλεξγία (% εξγαηηθνχ δπλακηθνχ) 26,5 25,7 24,7 Έιιεηκκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (% ΑΔΠ) -3,6-3,4-2,8 Γεκφζην Υξένο (% ΑΔΠ) 177,4 180,0 178,1 Πηγή:

5 5 2. Αγοπά γπαθείων Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1νπ εμακήλνπ ηνπ 2015, νη αμίεο κηζζσκάησλ γηα επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ζηελ Κξήηε θηλήζεθαλ πησηηθά ζε ζρέζε κε ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2014 ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 5-10%. Παξά ην γεγνλφο φηη νη δεηνχκελεο ηηκέο έρνπλ δηακνξθσζεί ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα, ε πησηηθή δηαπξαγκάηεπζε εμαθνινπζεί λα είλαη έληνλε θαη θαηαιήγεη ζπλήζσο ζε απνκεηψζεηο έσο θαη 15-20%. ηα Υανιά, ηα κηζζψκαηα ζηελ πιαηεία Γηθαζηεξίσλ είλαη πςειφηεξα ζπγθξηηηθά κε ην θέληξν ηεο πφιεο ιφγσ ηεο χπαξμεο ηνπ θηηξίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο θαη ησλ Γηθαζηεξίσλ, ελψ νη πςειφηεξεο αγνξαίεο αμίεο εληνπίδνληαη ζην θέληξν ηεο πφιεο (νδνί Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε θαη θαιίδε, Πιαηεία 1866). Μέγαρο Trianon ζηην περιοτή Δικαζηήρια, Χανιά ην Ηπάκλειο, ε πιεηνςεθία ησλ γξαθεηαθψλ ρψξσλ ζπγθεληξψλεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο νδνχο Εσγξάθνπ, Γαηδάινπ, Γεκνθξαηίαο, Γηθαηνζχλεο, 25 εο Απγνχζηνπ, Έβαλο, Καινθαηξηλνχ, Αβέξσθ θαη πιαηεία Ληνληαξηψλ, φπνπ δηθεγφξνη, γηαηξνί, κεραληθνί θαη ινγηζηέο ελδηαθέξνληαη γηα γξαθεία θνληά ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο. Αληηζέησο, δελ ππάξρεη θακία δήηεζε γηα γξαθεηαθνχο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ θεληξηθψλ δξφκσλ ηνπ Ζξαθιείνπ, αιιά θαη ζε πξνάζηηα ηεο πφιεο. ην Ρέθςμνο ε αγνξά γξαθείσλ βξίζθεηαη γχξσ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο, ζηελ Παιηά Πφιε θαη ζηελ πιαηεία Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ, ελψ λένη γξαθεηαθνί ρψξνη (10εηίαο πεξίπνπ) εληνπίδνληαη ζηηο βαζηθέο νδνχο πνπ νδεγνχλ ζην θέληξν ηεο πφιεο, φπσο νη Λεσθφξνη Ζγ. Γαβξηήι (δπηηθή είζνδνο) θαη Πνξηάιηνπ (αλαηνιηθή είζνδνο). Σέινο, ζην Λαζίθι, ιφγσ ηνπ κηθξνχ ζρεηηθά κεγέζνπο ησλ πφιεσλ, νη γξαθεηαθνί ρψξνη ζπγθεληξψλνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γχξσ απφ ηελ πιαηεία θάζε πφιεο.

6 6 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

7 7 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

8 8 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε * Οη ηηκέο κίζζσζεο θαη πψιεζεο δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ αθξηβή ζέζε, ηελ ειηθία, ηελ πνηφηεηα θαηαζθεπήο θαη ην επίπεδν ζπληήξεζεο ησλ αθηλήησλ.

9 9 3. Αγοπά καηοικιών Μεηά ηελ πξνθήξπμε ησλ εζληθψλ εθινγψλ (Ηαλνπάξηνο 2015), παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηελ αγνξά κηθξψλ θπξίσο δηακεξηζκάησλ. Αξθεηνί ήηαλ εθείλνη πνπ απέζπξαλ ηηο ηξαπεδηθέο ηνπο θαηαζέζεηο θαη ηηο επέλδπζαλ ζηελ αγνξά νηθνλνκηθψλ δηακεξηζκάησλ κε παιαηφηεηα. Σα νηθηζηηθά αθίλεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ θηεκαηαγνξά, απνηέιεζαλ θαηαθχγην αζθαιείαο γηα αξθεηφ θφζκν κε αλεζπρία θαη νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα. Ωζηφζν, ε ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα δελ ζηάζεθε ηθαλή λα αλαηξέςεη ην άζρεκν θιίκα ηεο θηεκαηαγνξάο θαη δηαθφπεθε απφηνκα ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δεηνχκελεο ηηκέο θηλήζεθαλ πησηηθά ζε ζρέζε κε ην 2014 ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 5%, ελψ ε πησηηθή δηαπξαγκάηεπζε θηλείηαη πιένλ ζε πνζνζηά άλσ ηνπ 15%. Σν αγνξαζηηθφ θαη κηζζσηηθφ ελδηαθέξνλ αθνξά θπξίσο ζε κεζαίνπ κεγέζνπο αζηηθά αθίλεηα κε επηθάλεηα κεηαμχ 70 ηκ θαη 90 ηκ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εμνρηθήο θαηνηθίαο, θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο, δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο πηψζεο ησλ ηηκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ο αξηζκφο ησλ απνχιεησλ εμνρηθψλ θαηνηθηψλ ζηελ Κξήηε ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ, αξηζκφο πνπ έρεη παξακείλεη ζρεδφλ ζηαζεξφο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ιφγσ ηεο παχζεο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σαπηφρξνλα, νη ηηκέο πψιεζεο έρνπλ κεησζεί ζε πνζνζηφ έσο θαη άλσ ηνπ 40% ζε ζρέζε κε ηηο πξν θξίζεο επνρέο. ην ηέινο ηνπ 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2015, ε θηεκαηαγνξά ζηελ Κξήηε παξνπζίαζε κεγάιε χθεζε ιφγσ ησλ πξφζθαησλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. Σν φπνην ελδηαθέξνλ ππήξρε απφ μέλνπο ή εγρψξηνπο επελδπηέο γηα νηθηζηηθά αθίλεηα έρεη ζήκεξα παγψζεη. ηα Υανιά, ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ε πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηψλ είλαη ηνπιάρηζηνλ 25-30εηίαο θαη ην εχξνο ηηκψλ θπκαίλεηαη ζηα /ηκ, αλάινγα κε ηε ζέζε, ηελ ειηθία θαη ηε ζπληήξεζε, ελψ νη ηηκέο πψιεζεο γηα λεφδκεηα αθίλεηα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ. Οη ηηκέο πψιεζεο γηα λέεο ζπκβαηηθέο θαηαζθεπέο ζε δεκνθηιείο νηθηζηηθέο πεξηνρέο θνληά ζην θέληξν ηεο πφιεο, θπκαίλνληαη ζηα /ηκ ζηελ Υαιέπα, ζηα /ηκ ζηα Λεληαξηαλά θαη ηελ Ακπεξηά θαη ζηα /ηκ ζηε Νέα Υψξα. Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο κίζζσζεο, απηέο παξέκεηλαλ ζρεδφλ ζηαζεξέο ζπγθξηηηθά κε ην ην Ηπάκλειο, ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ, ε πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηψλ είλαη 25εηίαο θαη άλσ, κε ηηο ηηκέο πψιεζεο λα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ, αλάινγα κε ην επίπεδν ζπληήξεζεο θαη ηε δπλαηφηεηα ζηάζκεπζεο. Οη ηηκέο ησλ λεφδκεησλ δηακεξηζκάησλ ζε δεκνθηιείο πεξηνρέο πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ, φπσο ε Αλάιεςε, ν Μαζηακπάο θαη ν Θέξηζζνο, θπκαίλνληαη ζηα /ηκ. Οη ίδηεο ηηκέο ηζρχνπλ θαη γηα ην πξνάζηην

10 10 ηνπ Αγίνπ Ησάλλε. ηηο ππφινηπεο επεθηάζεηο (Γεηιηλά, Κνξψλε Μαγαξά, Μεζακπειηέο, Παηέιεο, Πφξνο, Καηζακπάο θαη Μπελληεβή), νη ηηκέο πψιεζεο θπκαίλνληαη ζηα /ηκ. Οη ηηκέο κίζζσζεο παξέκεηλαλ ζρεδφλ ζηαζεξέο ζε ζρέζε κε ην 2014 θαη θπκαίλνληαη ζηα 4-6 /ηκ, κε ηηο κεγαιχηεξεο ηηκέο λα αθνξνχλ ην θέληξν θαη δεκνθηιή πξνάζηηα, φπσο ν Άγηνο Ησάλλεο. ην Ρέθςμνο, ε πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Παιηάο Πφιεο είλαη θηίξηα κεγάιεο παιαηφηεηαο, κε ην εχξνο ηηκψλ πψιεζεο λα θπκαίλεηαη ζηα /ηκ, αλάινγα κε ην επίπεδν ζπληήξεζεο. Οη ηηκέο πψιεζεο γηα λέεο ζπκβαηηθέο θαηνηθίεο ζε πεξηνρέο θνληά ζην θέληξν, φπσο ε Καιιηζέα, ν Μαζηακπάο θαη ν Κνπκπέο, θπκαίλνληαη ζηα /ηκ αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδηνθηεζίαο, φπσο ε ηνπνζεζία, ν φξνθνο, ε ζέα θαη ην κέγεζνο. Σα κηζζψκαηα παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζε ζρέζε κε ην 2014, κε κηα κείσζε ηεο ηάμεο πεξίπνπ ηνπ 10% ζε ζρέζε κε ην Νεόδμηηα ζσγκροηήμαηα καηοικιών ζε Ηράκλειο και Ρέθσμνο Σέινο, ζην Λαζίθι, ζηηο πφιεηο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηεο Ηεξάπεηξαο θαη ηεο εηείαο, νη κεγαιχηεξεο ηηκέο πψιεζεο εληνπίδνληαη ζηελ παξαζαιάζζηα δψλε, θαζψο θαη ζηηο λέεο επεθηάζεηο, ιφγσ ηεο χπαξμεο θαηαζθεπψλ κηθξήο ειηθίαο, ελψ νη ηηκέο πψιεζεο ζηα παιαηά ηκήκαηα ησλ πφιεσλ είλαη ειαθξψο κηθξφηεξεο. Όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο κίζζσζεο, απηέο παξέκεηλαλ ζρεδφλ ζηαζεξέο ζε ζρέζε κε ην 2014.

11 11 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

12 12 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

13 13 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

14 14 4. Αγοπά καηαζηημάηων H πηψζε ζηηο αγνξαίεο αμίεο θαη ηα κηζζψκαηα ησλ θαηαζηεκάησλ ζπλερίζηεθε ζε γεληθέο γξακκέο θαη ην 1 ν εμάκελν ηνπ 2015, ελψ ν αξηζκφο ησλ αγνξαπσιεζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ είλαη πνιχ κηθξφο. Οη αμίεο πψιεζεο είλαη πιένλ αμίεο άκεζεο δηάζεζεο, ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνζθνξάο αθηλήησλ, αιιά θαη ηεο κεγάιεο αλάγθεο ησλ πσιεηψλ γηα ξεπζηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπο, εμαηηίαο ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Παξάιιεια, έρεη απμεζεί πεξαηηέξσ ε πξνζθνξά αθηλήησλ πξνο ελνηθίαζε. Σφζν ζηηο πσιήζεηο φζν θαη ζηηο κηζζψζεηο, ε πησηηθή δηαπξαγκάηεπζε είλαη έληνλε θαη θαηαιήγεη ζε απνκεηψζεηο ηεο ηάμεσο έσο θαη 20% ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη επίζεο φηη έρεη δηεπξπλζεί αθφκε πεξηζζφηεξν ε δηαθνξά ζηηο αμίεο ησλ αθηλήησλ αλάκεζα ζηηο εκπνξηθέο θαη ηηο κε εκπνξηθέο νδνχο, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο δήηεζεο θαηαζηεκάησλ ζε δξφκνπο πνιχ θαιήο εκπνξηθήο πξνβνιήο. Μηθξή ήηαλ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ παξαηεξήζεθε απφ κεγάιεο εκπνξηθέο αιπζίδεο ην 1ν εμάκελν ηνπ 2015 ζηελ Κξήηε. Σν Μάξηην πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εγθαίληα ηνπ πξψηνπ ππνθαηαζηήκαηνο Ζ&M ζηα Υαληά. Πξφθεηηαη γηα ηξηψξνθν θαηάζηεκα πεξίπνπ ηκ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε έλα απφ ηα πην θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο, επί ηεο νδνχ Σδαλαθάθε. Λίγν αξγφηεξα, ην Μάην, ςεθίζηεθε θαηά πιεηνςεθία ε αδεηνδφηεζε ηνπ δεχηεξνπ πνιπθαηαζηήκαηνο ηνπ νπεδηθνχ θνινζζνχ ζην Ζξάθιεην. Σν ππνθαηάζηεκα ζα ζηεγαζηεί ζε λενθιαζζηθφ θηίξην επί ηεο νδνχ 25 εο Απγνχζηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 1 νπ εμακήλνπ ηνπ 2015, νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα λέεο κεηψζεηο κηζζσκάησλ πεξηνξίζηεθαλ, ελψ πνιινί ηνπηθνί επαγγεικαηίεο κεηεγθαηαζηάζεθαλ ζε γεηηνληθά αθίλεηα, ελδερνκέλσο θαιχηεξεο ζέζεο θαη πξνβνιήο, αιιά νπσζδήπνηε κε ζπγθξηηηθά θαιχηεξν κίζζσκα. Με βάζε ηελ πξφζθαηε έξεπλά καο φζνλ αθνξά ηελ αγνξά θαηαζηεκάησλ ζηελ Κξήηε, δηαπηζηψζεθε φηη ην εκπνξηθφ ελδηαθέξνλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νδψλ πνπ νδεγνχλ απφ ηα θέληξα ησλ πφιεσλ πξνο ηηο επεθηάζεηο, έρεη ζρεδφλ εμαλεκηζηεί. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηε ζκίθξπλζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πνιιψλ επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα πιήζνο θαηαζηεκάησλ λα παξακέλνπλ θελά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηα Υανιά, ην κεγαιχηεξν κηζζσηηθφ ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη ζην Παιηφ Ληκάλη, κε ηα κηζζψκαηα λα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ, ελψ νη νδνί κε ηε κεγαιχηεξε εκπνξηθφηεηα εμαθνινπζνχλ λα είλαη ε Υάιπδσλ, ε Υαηδ. Γηάλλαξε θαη ε θαιίδε, φπνπ ηα κηζζψκαηα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ. Άλνδνο ζηα κηζζψκαηα παξαηεξείηαη ζηελ νδφ Σδαλαθάθε, ιφγσ ηνπ λένπ θαηαζηήκαηνο H&M, θαζψο θαη ζηελ πεξηνρή Πνηηέ, ε νπνία κεηά ηελ πξφζθαηε πεδνδξφκεζή ηεο έρεη γίλεη πφινο έιμεο γηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο.

15 15 ην Ηπάκλειο, ην κηζζσηηθφ ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηα θαηαζηήκαηα εληφο ησλ ηεηρψλ. Οη νδνί κε ηελ κεγαιχηεξε εκπνξηθφηεηα παξακέλνπλ ε Γαηδάινπ, ε 1866 θαη ε πιαηεία Ληνληαξηψλ, κε ηα κηζζψκαηα λα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ. Εμπορικό Κέντρο Olea, Πλατανιάς, Χανιά Εμπορικό Κέντρο Talos Plaza, Ηράκλειο ην Ρέθςμνο, ηα κεληαία κηζζψκαηα θπκαίλνληαη ζηα /ηκ ζηελ νδφ Αξθαδίνπ (νη κεγαιχηεξεο ηηκέο αθνξνχλ ην βφξεην ηκήκα) θαη ζηα /ηκ ζε δεπηεξεχνπζεο νδνχο (Γεξαθάξε, Δζληθήο Αληηζηάζεσο) ηεο Παιηάο Πφιεο. ην Λαζίθι, ε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ παξαιηαθή δψλε θαη ζην θέληξν ησλ πφιεσλ, ελψ ε ζρεηηθά κηθξή πξνζθνξά αθηλήησλ έρεη σο ζπλέπεηα ηηο αξθεηά πςειέο κηζζσηηθέο θαη αγνξαίεο αμίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο.

16 16 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

17 17 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

18 18 Πηγή: Δανός - Μελάκης επε

19 19 5. Logistics & Βιομησανία ηελ Κξήηε, ην ελδηαθέξνλ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ logistics θαη ηεο βηνκεραλίαοβηνηερλίαο είλαη ηδηαίηεξα κηθξφ θαη σο εθ ηνχηνπ, ε αγνξά ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο παξέκεηλε ζηαζεξή θαηά ην 1 ν εμάκελν ηνπ Ζ εμαγνξά ηεο MAKRO Cash & Carry απφ ηνλ Όκηιν θιαβελίηε δελ επέθεξε θάπνηα αιιαγή ζηε ιεηηνπξγία ησλ δχν θαηαζηεκάησλ ζε Ζξάθιεην θαη Υαληά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε γεξκαληθή αιπζίδα θαηαζηεκάησλ Praktiker έδεημε ελδηαθέξνλ γηα επέθηαζή ηεο θαη ζηα Υαληά, σζηφζν ηα ζρέδηα αλαβιήζεθαλ ιφγσ ησλ αζηαζψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Διιάδα. Μεγάινη απνζεθεπηηθνί ρψξνη εληνπίδνληαη θπξίσο ζην Ζξάθιεην θαη ηα Υαληά, ιφγσ ηεο χπαξμεο ΒΗ.ΠΔ ζην Ζξάθιεην θαη ΒΗΟ.ΠΑ ζηα Υαληά, θαζψο θαη αεξνδξνκίνπ θαη εκπνξηθνχ ιηκαληνχ ζηηο δχν απηέο πφιεηο. Οη δεηνχκελεο ηηκέο κίζζσζεο θπκαίλνληαη ζπλήζσο ζηα 2-4 /ηκ γηα ην Ζξάθιεην θαη ζηα 1,5-3 /ηκ γηα ηα Υαληά. Όζνλ αθνξά ηηο πεξηνρέο ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ηνπ Λαζηζίνπ, δελ ππάξρεη δηακνξθσκέλε θηεκαηαγνξά ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, θαζψο νη ιηγνζηνί κεγάινη απνζεθεπηηθνί ρψξνη θαηαζθεπάδνληαη θαηά παξαγγειία θαη ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ.

20 20 6. Σοςπιζμόρ Ο ηνπξηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ είλαη αληαγσληζηηθφο ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζψο παξά ηηο ζπλερείο νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο, επηδεηθλχεη αμηνζεκείσηε πξφνδν ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε ην 2014 λα απνηειεί ρξνληά ξεθφξ. Σα πξνλνκηαθά γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηαρέσο αλαπηπζζφκελεο ππνδνκέο ηνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ εηδηθνχ ραξαθηήξα, απνηεινχλ ερέγγπα γηα ηελ αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζηελ Δπξψπε θαη ζε ζεκαληηθφ κεηαθνξηθφ θφκβν ζε δηεζλέο επίπεδν. Με βάζε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχηεθαλ απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (UNWTO), ε Διιάδα βξίζθεηαη γηα ην έηνο 2014 ζηελ 15 ε ζέζε φζνλ αθνξά ην αξηζκφ ησλ δηεζλψλ ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ, ζεκεηψλνληαο ην 3 ν κεγαιχηεξν πνζνζηφ αχμεζεο (+22,7%) κεηαμχ ησλ 50 κεγαιχηεξσλ πξννξηζκψλ ζηνλ θφζκν. Οη αξρηθέο εθηηκήζεηο ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ (ΔΣΔ) γηα ην έηνο 2015 έζεηαλ σο ζηφρν ηα 25 εθαη. δηεζλψλ αθίμεσλ (ηα 2,5 εθαη. αθνξνχλ αθίμεηο θξνπαδηέξαο) θαη άλσ ησλ 14 δηο. επξψ άκεζα έζνδα. εκεηψλεηαη φηη ην 2014 έθιεηζε κε ηηο αθίμεηο λα αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζηα 24,5 εθαη. θαη ηα έζνδα λα αλέξρνληαη ζηα 13,44 δηο. επξψ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηηο αξρέο ηνπ 2015 ππήξρε κεγάιε αηζηνδνμία γηα ηνλ αξηζκφ ησλ Γεξκαλψλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα επηζθέπηνληαλ ηελ Διιάδα θαη εηδηθφηεξα ηελ Κξήηε, θαζψο νη κεγάινη γεξκαληθνί tour operators είραλ απμήζεη ηηο πξνζθνξέο ηνπο γηα ηελ Διιάδα, ελψ ε αξρηθή πξφζεζε ηεο TUI ήηαλ λα δηαζέζεη 10% πεξηζζφηεξεο αεξνπνξηθέο ζέζεηο γηα ηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ην Αεποδπόμια - Αθίξειρ Με βάζε ηα έσο ηψξα ζηνηρεία, αλακέλεηαη κεγάινο αξηζκφο αθίμεσλ ζηα αεξνδξφκηα ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ησλ Υαλίσλ, γεγνλφο πνπ ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ Κξήηε ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Μεηά απφ 30 ρξφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ηέιε ηνπ Απξηιίνπ, πηήζε ηεο British Airways απφ ην αεξνδξφκην Gatwick ηνπ Λνλδίλνπ πξνζγεηψζεθε ζην αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ. Ζ εηαηξεία έρεη πξνγξακκαηίζεη ηέζζεξηο πηήζεηο ηελ εβδνκάδα, ελψ ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην ζα πξνζηεζεί αθφκε κία. Παξάιιεια, ζηα ηέιε Μαΐνπ, ε γεξκαληθή εηαηξεία Lufthansa μεθίλεζε θαη πάιη κεηά απφ 20 ρξφληα ηηο πηήζεηο ηεο απφ Μφλαρν πξνο Ζξάθιεην. Ζ εηαηξεία ρακεινχ θφζηνπο Ryanair έρεη απμήζεη ζεκαληηθά ηνλ αξηζκφ ησλ πηήζεσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πξνο Υαληά, ε εηαηξεία TUIfly ηνπ νκίινπ TUI έρεη πξνζζέζεη ηξεηο λέεο πηήζεηο απφ ηνπηγάξδε, Νηίζειληνξθ θαη Αλφβεξν πξνο Υαληά θαη κία πηήζε απφ Βηέλλε πξνο Ζξάθιεην, ελψ ε θηλιαδηθή εηαηξεία Finnair έρεη εηζάγεη ζην εβδνκαδηαίν πηεηηθφ ηεο πξφγξακκα δχν πηήζεηο απφ Διζίλθη πξνο Ζξάθιεην θαη έμη πηήζεηο απφ Διζίλθη πξνο Υαληά.

21 21 Ο Ηνχληνο απνηέιεζε κήλα ξεθφξ φζνλ αθνξά ηηο αθίμεηο ζην αεξνδξφκην ησλ Υαλίσλ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθή αχμεζε (25,25%) ησλ αθίμεσλ εζσηεξηθνχ απφ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, κε ηηο αθίμεηο εζσηεξηθνχ λα παξακέλνπλ ζηα πεξζηλά επίπεδα ξεθφξ. Οη δηεζλείο ηνπξηζηηθέο αθίμεηο γηα ην 1ν εμάκελν ηνπ 2015 αλήιζαλ ζηηο γηα ην αεξνδξφκην Ζξαθιείνπ (- 4,3% ζε ζρέζε κε ην 2014) θαη ζηηο γηα ην αεξνδξφκην Υαλίσλ (+ 1% ζε ζρέζε κε ην 2014). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο OAG Schedules Analyser γηα ηνλ θεηηλφ Αχγνπζην, ην αεξνδξφκην ησλ Υαλίσλ αλακέλεηαη λα βξίζθεηαη ζηε 1ε ζέζε θαη ην αεξνδξφκην Ζξαθιείνπ ζηελ 7ε ζέζε παλεπξσπατθά, φζνλ αθνξά ηα αεξνδξφκηα κε ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αχμεζεο ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο πηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ Ο απμαλφκελνο αξηζκφο πηήζεσλ πξνο ην αεξνδξφκην ησλ Υαλίσλ θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ άκεζε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ επέθηαζεο, ην νπνίν αλακελφηαλ λα παξαδνζεί ζηα ηέιε ηνπ Λιμάνια - Αθίξειρ ηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο, ε Διιάδα απνηειεί ηνλ ηξίην πην δεκνθηιή πξννξηζκφ ζηελ Δπξψπε, κεηά ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία. Παξά ηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο γηα κεδεληθή αχμεζε, 2,5 εθαη. ηνπξίζηεο επηβηβάζηεθαλ ζηα ειιεληθά ιηκάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014, ζπγθξηηηθά κε ηα 2,2 εθαη. επηβαηψλ ην Όζνλ αθνξά ην 2015, αλακέλεηαη λέα αχμεζε ησλ ηνπξηζηψλ θξνπαδηέξαο ζηελ Κξήηε κε βάζε ηα επίζεκα πξνγξάκκαηα αθίμεσλ, θαζφηη ηα ιηκάληα ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ησλ Υαλίσλ θεξδίδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο λέσλ θαη ζεκαληηθψλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο θξνπαδηεξφπινησλ. Όζνλ αθνξά ην ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ, ην 2014 ζεκεηψζεθε αχμεζε πεξίπνπ 20% ζπγθξηηηθά κε ην 2013, παξά ην ζεκαληηθφ αληαγσληζκφ απφ άιιεο ρψξεο ζηελ πεξηνρή, θαζψο θαη ηελ απφθαζε νξηζκέλσλ κεγάισλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο θξνπαδηεξφπινησλ λα απνρσξήζνπλ απφ ηε Μεζφγεην, ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ εμειίμεσλ ζηελ πεξηνρή. Με βάζε ην επίζεκν πξφγξακκα ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ, 63 θξνπαδηεξφπινηα έξημαλ άγθπξα ζην ιηκάλη ηνπ Ζξάθιεηνπ ην 1 ν εμάκελν ηνπ έηνπο, ελψ φζνλ αθνξά ην 2 ν εμάκελν ηνπ έηνπο, αλακέλνληαη ζπλνιηθά 93 αθίμεηο, κε κήλα αηρκήο ηνλ Οθηψβξην. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ αθίμεσλ ζην ιηκάλη Ζξαθιείνπ, έρεη νδεγήζεη ζηελ απφθαζε γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ ζην δηεζλέο αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ, ν νπνίνο ζα πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο επηβάηεο θξνπαδηέξαο. Όζνλ αθνξά ην ιηκάλη ηεο νχδαο, απηφ δελ θαηάθεξε λα επσθειεζεί απφ ηε γεληθφηεξε άλνδν ζηνλ ηνκέα ηεο θξνπαδηέξαο ιφγσ ησλ ειιηπψλ ππνδνκψλ, κε απνηέιεζκα κφιηο 39 θξνπαδηεξφπινηα λα ξίμνπλ άγθπξα ζην ιηκάλη κέζα ζην 2014, ελψ ην 2013 ν αξηζκφο έθηαζε ηα 47. Ζ κείσζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απφθαζε ηνπ νκίινπ Royal Caribbean International λα απνζχξεη ην θξνπαδηεξφπινην Navigator of the Sea απφ ην ιηκάλη ηεο νχδαο. Ωζηφζν, ην 2015 αλακέλεηαη λα θιείζεη κε ζεηηθφ πξφζεκν, θαζψο

22 22 θνξπθαίεο παγθνζκίσο εηαηξείεο δηαρείξηζεο θξνπαδηεξφπινησλ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξνζεγγίζεηο γηα πξψηε θνξά ζην ιηκάλη ηεο νχδαο θαη εηδηθφηεξα ε MSC Cruises ην Μάην, ε Crystal Cruises ην επηέκβξην θαη ε Costa Cruises ην Ννέκβξην. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ γηα ην 2015 αλέξρνληαη ζηηο 62 (αθνξά ηα ιηκάληα ηεο νχδαο θαη ησλ Υαλίσλ), κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ λα αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζηηο πεξίπνπ. Νέος ηερμαηικός ζηαθμός κροσαζιέρας ζηο αεροδρόμιο Ηρακλείοσ Δπενδύζειρ Παξνπζηάδεηαη έληνλν ελδηαθέξνλ απφ ηδησηηθέο επελδπηηθέο εηαηξείεο θαη παγθνζκίαο εκβέιεηαο δηαρεηξηζηέο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά, ηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ πξνζέιθπζε αθφκε πεξηζζφηεξσλ ηνπξηζηψλ, θπξίσο απηψλ κε πςειά εηζνδήκαηα. To επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ αθνξά θπξίσο ζε πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθέο κνλάδεο κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο, κεγάιεο παξαζαιάζζηεο εθηάζεηο, θαζψο θαη κηθξά ηδησηηθά λεζηά. Σν επελδπηηθφ ραξηνθπιάθην ηεο Dolphin Capital Investors πεξηιακβάλεη ηξία κεγάια έξγα ζηε εηεία, ηελ Πιάθα θαη ηελ Σξηφπεηξα. Ζ DCI έρεη έιζεη ήδε ζε ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ζηε εηεία ελφο μελνδνρείνπ Waldorf Astoria, πνπ απνηεινχλ ηα πιένλ πνιπηειή ηνπ νκίινπ Hilton Hotels and Resorts. Σν ζπγθξφηεκα ζα αλαπηχζζεηαη ζε κηα παξαζαιάζζηα έθηαζε ζηξεκκάησλ κε 2,5ρικ αθηνγξακκή θαη ζα πεξηιακβάλεη νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ ησλ ηκ, πνιπηειέο μελνδνρείν 200 δσκαηίσλ, ζπλεδξηαθφ θέληξν, γήπεδν γθνιθ 18 νπψλ, καξίλα 32 ζέζεσλ, εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη άιιεο ππνδνκέο. Σν ζπγθξφηεκα Plaka Bay Resort ζην Λαζίζη ζα αλαπηχζζεηαη ζε κηα παξαζαιάζζηα έθηαζε ζηξεκκάησλ κε 7ρικ αθηνγξακκή θαη ζα πεξηιακβάλεη νηθηζηηθφ ζπγθξφηεκα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο άλσ

23 23 ησλ ηκ, έλα ή πεξηζζφηεξα μελνδνρεία 5 αζηέξσλ, εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη ελδερνκέλσο έλα γήπεδν γθνιθ 18 νπψλ. Σέινο, ην ζπγθξφηεκα Triopetra ζην λφηην Ρέζπκλν ζα αλαπηχζζεηαη ζε κηα παξαζαιάζζηα έθηαζε άλσ ησλ 110 ζηξεκκάησλ θαη ζα πεξηιακβάλεη έλα πνιπηειέο μελνδνρείν 63 δσκαηίσλ, κε 2.500ηκ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη έλα θέληξν spa θαη αζιεηηζκνχ επηθάλεηαο 600ηκ, θαζψο επίζεο θαη 82 θαηνηθίεο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα άλσ ησλ 8.870ηκ. Sitia Bay Golf Resort Ζ επέλδπζε ΗΣΑΝΟ ΓΑΗΑ ηεο βξεηαληθήο εηαηξείαο Loyalward Ltd, ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Minoan Group Plc, κε πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ 250 εθαη. επξψ, αθνξά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κηαο έθηαζεο πεξίπνπ 250 ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή Υεξζφλεζνο ίδεξν Λαζηζίνπ. Με βάζε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ, ην μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα ζα απαξηίδεηαη απφ πέληε μελνδνρεία κε θιίλεο, έλα γήπεδν γθνιθ θαη άιιεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πξνζθέξνληαο πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο. Σν ζπγθξφηεκα πξνβιέπεηαη φηη ζα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 2017, δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλαβαζκίδνληαο ζεκαληηθά ην ηνπξηζηηθφ πξνθίι ηεο Κξήηεο. Ζ δηεζλήο αιπζίδα Carlson Rezidor Group έρεη ππνγξάςεη ζχκβαζε franchise κε ηελ ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ηνπ μελνδνρείνπ Minos Imperial Luxury Beach Resort and Spa, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Μίιαηνο ζην Λαζίζη. Ζ κνλάδα ζα κεηνλνκαζζεί ην 2016 ζε Radisson Blu Beach Resort. Ο ακεξηθαληθφο ηνπξηζηηθφο θνινζζφο Diamond Resorts International, πνπ δηαηεξεί ζπλεξγαζίεο ρξνλνκεξηζηηθήο κίζζσζεο κε ηέζζεξα μελνδνρεία ζε Ζξάθιεην (Village Holiday Club & Village Heights Golf Resort) θαη Ρέζπκλν (Grand Leoniki & Leoniki Residence), πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη απφ θνηλνχ κε ηελ ηδηνθηήηξηα εηαηξεία ζε επελδχζεηο χςνπο 3 εθαη. επξψ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 2 μελνδνρείσλ ζην Ρέζπκλν.

24 24 Ο ειιεληθφο μελνδνρεηαθφο φκηινο Vita Hotels νινθιήξσζε ην Μάην 2015 ηελ αγνξά μελνδνρείνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ, θζάλνληαο έηζη ηα 5 ζπλνιηθά ζε νιφθιεξε ηελ Κξήηε, ελψ πξνρψξεζε πξφζθαηα θαη ζηελ εθκίζζσζε γηα πεξίνδν 15 ρξφλσλ ηνπ μελνδνρείνπ θαηεγνξίαο 4* Elounda Aqua Sol, κε ην ζρέδην ηνπ νκίινπ λα πξνβιέπεη κέζα ζην 2016 ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζή ηνπ ζε θαηεγνξίαο 5* θαη ηε κεηνλνκαζία ηνπ ζε Elounda Breeze Resort. Όζνλ αθνξά ηα ππφινηπα μελνδνρεία πνπ δηαρεηξίδεηαη ν φκηινο, νινθιεξψζεθε ε αλαθαίληζε ησλ 229 δσκαηίσλ θαη ε αλαβάζκηζε απφ 2* ζε 4* ηνπ μελνδνρείνπ Κarolina Mare, ην μελνδνρείν Sun Beach ζα αλαβαζκηζηεί απφ 1* ζε 5* ην 2016, ελψ ζην θαηεγνξίαο 4* μελνδνρείν Zorbas Village κε δπλακηθφηεηα 231 δσκάηηα έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ 2015 ε πξνζζήθε πδάηηλνπ πάξθνπ γηα ηνπο επηζθέπηεο. Karolina Mare, Μάλια Ηρακλείοσ Ο φκηινο Καξάηδε πξνηίζεηαη λα θαηαζθεπάζεη λέα μελνδνρεηαθή κνλάδα θαηεγνξίαο 5* θαη δπλακηθφηεηαο 240 θιηλψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Υεξζνλήζνπ Ζξαθιείνπ, επέλδπζε ε νπνία έρεη ππαρζεί ζηνλ Δπελδπηηθφ Νφκν κε ζπλνιηθφ χςνο 14,55 εθαηνκκχξηα επξψ θαη πνζνζηφ ελίζρπζεο 30%. Παξάιιεια, ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ ηέιια Πφιαξηο Κξέηα ζρεδηάδεη ηελ θαηαζθεπή λέαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο θαηεγνξίαο 5* θαη δπλακηθφηεηαο 597 θιηλψλ ζηελ πεξηνρή Άγηνο Ησάλλεο ζηελ Ηεξάπεηξα, επέλδπζε γηα ηελ νπνία έρεη εθδνζεί ήδε ε αληίζηνηρε νηθνδνκηθή άδεηα. Σέινο, φζνλ αθνξά ηα Υαληά, νη ηδηνθηήηεο ηνπ 5* μελνδνρείνπ Minoa Palace Resort & Spa πξνηίζεληαη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλέγεξζε λένπ μελνδνρείνπ θαηεγνξίαο 5* θαη δπλακηθφηεηαο 690 θιηλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θνπηειψλα Κνιπκβαξίνπ, επέλδπζε πνπ έρεη ήδε ππαρζεί ζηνλ Δπελδπηηθφ Νφκν. Δπίζεο, ζηελ πεξηνρή ηεο Γεσξγηνχπνιεο, ε νηθνγέλεηα Παπαδάθε κε ην 5* μελνδνρείν Pilot Beach Resort ζρεδηάδεη λέα κνλάδα 5* ζηελ πεξηνρή, ελψ ε νηθνγέλεηα Βαληαξάθε κε ην 4* μελνδνρείν Vantaris Palace έρεη μεθηλήζεη ήδε ηηο εξγαζίεο αλέγεξζεο κηαο λέαο κνλάδαο θαηεγνξίαο 5*, κε ηηο εξγαζίεο λα αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ κέζα ζην 2016.

25 25 ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα Λεωφ. Βουλιαγμένησ 15, Τηλ: Fax: Θεσσαλονίκη Ίωνοσ Δραγούμη 4, Τηλ: Fax : Χανιά Ηρώων Πολυτεχνείου 3, Σηλ.: Fax: Ηράκλειο Αρετούσας 38, Σηλ.: Fax: ΚΤΠΡΟ Λευκωσία Ι. Χατζηιωςήφ 35, 2027 Στρόβολοσ Τηλ: Fax: Λεμεσός Γλάδςτωνοσ 69, 3040 Ακρόπολη, Κέντρο, Κατάςτημα 10 Τηλ: Fax: SERBIA Belgrade 3 Spanskih Βoraca Str New Belgrade Tel.: Fax:

26 26 ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ Ζ έθζεζε απηή δεκνζηεχεηαη κφλν γηα γεληθέο πιεξνθνξίεο. Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πςειά πξφηππα γηα ηελ άληιεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηελ αλάιπζε, ηελ πξνβνιή θαη ηηο πξνβιέςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε, θακία λνκηθή επζχλε δελ κπνξεί λα γίλεη απνδεθηή απφ ηε ΓΑΝΟ ή BNP PARIBAS Real Estate, γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα ή δεκία πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ. Σπρφλ αλαπαξαγσγή νιφθιεξνπ ή ηκήκαηνο ηνπ εγγξάθνπ κπνξεί λα επηηξαπεί κφλν κε ηελ ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ έξεπλα ηεο ΓΑΝΟ.

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη»

13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Αθήνα, 21 Οκτωβρίοσ 2014 13ο Σςνέδπιο «Τοςπιζμόρ & Ανάπηςξη» «Τα Σηπαηηγικά Πλεονεκηήμαηα ηηρ Ελλάδορ: Επενδύζειρ & Ανάπηςξη» Ομιλία κ. Χπήζηος Μεγάλος Διεςθύνυν Σύμβοςλορ, Eurobank Κπξίεο θαη Κχξηνη,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ. Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριοσ - Σεπτζμβριοσ 2009 Υπεύθςνορ Έκδοζηρ: Φπήζηορ Φαπμάκηρ-Σςμβοςλορ ΟΕΥ Α Επιμέλεια: Σπςπίδων Οικονόμος, Γπαμμαηέαρ ΟΕΥ Α -Sonila-Sofia Kisi Πρεςβεία τησ Ελλάδασ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν

Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο. ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Ίδξπζε θαη αλάπηπμε μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αλαπηπμηαθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάµηνο 2015

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάµηνο 2015 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάµηνο 2015 2 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Οικονοµική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραφείων... 5 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστηµάτων... 14 5. Logistics & Βιοµηχανία... 18 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ο ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ ΡΟΓΟ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΟΤ: ΜΗΑ ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΒΒΗΓΟΤ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ. Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ηειεπηαίωλ 20 εηώλ

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ. Ο ξόινο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Αλάιπζε ηωλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηωλ ηειεπηαίωλ 20 εηώλ ` ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Δπηζπκνχκε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά, ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή καο θ. Μαξίλν Ρνπζηά, γηα ηελ παξνρή ζεκαληηθήο πεγήο γλψζεο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ καο θαη ηεο εξγαζίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013

Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελώλ Παξνπζίαζε ηνρεπκέλωλ Κηλήηξωλ Θεξηλήο Πεξηόδνπ 2013 14.3.2013 Αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο αεξνπνξηθήο αγνξάο ηεο Αζήλαο ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηνπ ΓΑΑ Δληζρπκέλν Πξόγξακκα Κηλήηξωλ

Διαβάστε περισσότερα

FRANCHISING 1999-2010

FRANCHISING 1999-2010 FRANCHISING 1999-2010 Γηα 13 ε ρξνληά παξνπζηάδνπκε ηα ζπλνπηηθά απνηειέζκαηα ηεο εηήζηαο έξεπλαο ηνπ Franchise Success ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο THE FRANCHISE CO. γηα ηελ πνξεία ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζην Νφκν Γσδεθαλήζσλ θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε ηνπηθή νηθνλνκία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ

1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. ύληνκε ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ηνπξηζηηθνύ θαηλνκέλνπ Ν Ρνπξηζκφο σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, πνπ εθδειψλεηαη κε ηε κεηαθίλεζε αηφκσλ απφ έλαλ ηφπν ζ έλαλ άιιν, δελ απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΔΝΙΑ 2011 Α. I. Οηθνλνκηθέο εμειίμεηο (Γεληθά) ζει.2 II. Σξέρνπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Αξκελία. ζει. 3 III. Δκπφξην.ζει. 7 IV. Αγξνηηθφο ηνκέαο. ζει. 9 V. Οξγάλσζε Αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα