ΕΣΘΑΣΟΡΘΑ ΑΘΗΝΑ. Karavi

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΘΑΣΟΡΘΑ ΑΘΗΝΑ. Karavi"

Transcript

1 ΕΣΘΑΣΟΡΘΑ ΑΘΗΝΑ Haute gastronomie Karavi Chef : Theofanis Stathis Adresse : Athens International Airport Spata Grèce Numéro de téléphone : Site internet : Foie Gras Σεξίλαο καξηλαξηζκέλν κε θόθθηλν θξαζί κε δειέ ρακνκειηνύ θαη θξνύηα ηνπ δάζνπο Φεηή θαξαβίδα κε ιαραληθά από ηηο Πξέζπεο θαη ζσο από θξέζθα θξνύηα - Φαγθξί κε παλαθόηα από θνπλνππίδη, baby ιαραληθά sauté θαη αθξό από lime - Αξλί κε δύν ηξόπνπο ςεζίκαηνο, κπνύηη braise ζε θξνύζηα από ακύγδαια θαη ηξνύθα, πατδάθη αξλί κε κνπζηάξδα Dijon ζεξβηξηζκέλν κε ζπαλάθη θαη ηεγαληηό ζέιεξη Plateau κε γαιιηθά ηπξηά: Comté, Crottin, Valençay, Tomme Κξύν crème brûlée ζνθνιάηαο πάλσ ζε ηξαγαλή βάζε κπηζθόηνπ κε θξέζθηεο θξάνπιεο θαη ζάιηζα sabayon ζακπάληαο Σιμή: 120

2 Haute gastronomie Première Chef : Jean-Charles Metayer Adresse : Syngrou Athens Grèce Numéro de téléphone : Site internet : Terrine de foie gras au café des Indes, groseilles et grue de cacao Langoustines de "Chalkida" carpaccio de poulpes et pâtes fraiches au pavots - Turbot aux truffes et légumes de chez Mr Karalakis - Canon d'agneau autour d'une salade grecque Fromage de chèvres au miel et thym Eclair au chocolat blanc Ivoire, mangue et pistache Σιμή: 120

3 Haute gastronomie Restaurant du musée de l'acropole Chef : Dominique Perrot Adresse : Dionisiou areopagitou Athens Grèce Numéro de téléphone : Trilogie de poisson, terrine de lotte, paupiette de st Jacques en habit vert et ceviche de loup sur tagliatelles de légumes au basilic Feuilleté de chèvre chaud et confiture de figue - Pépite de homard et ses moules grand-mère accompagnée d'un riz noir et d'une sauce bisque - Caille farcie au raisin accompagné d'une trilogie de purees fraîches, carottes, pomme de terre, brocoli et d'une sauce madère Assortiments de fromage, fruits secs et pain d épices Mille-feuille croquant aux fruits rouges et coulis de framboises Σιμή: 65

4 Haute gastronomie CHEF CLUB OF GREECE Chef : MILTIADIS KAROUBAS Adresse : VOULIAGMENIS AVE DAFNI Grèce Numéro de téléphone : Site internet : ΙΦΝΟ-Ρεβίζηα κε ιηαζηή ληνκάηα, ειηέο ξνδέιεο, ηπξί θέηα θαη θξέζθν θξεκκύδη καξηλαξηζκέλε κε ειαηόιαδν θαη θξέζθν ιεκόλη. ΜΤΚΟΝΟ - Οζηξαθνεηδή κε ζάιηζα γαξίδαο - ΕΤΒΟΪΚΟ - Φηιέην Λαβξάθη ςεκέλν ζηνλ αηκό κε ζάιηζα καζηίραο & εζπεξηδνεηδώλ θαη θάζηαλν ξύδη - ΑΜΟΘΡΑΚΗ - Ρνιό αξλί γεκηζηό κε ξόθα θαη ηπξί Μεηζνβόλε Μεηζνβόλε Ηπείξνπ ΝΑΤΠΑΚΣΟ - Λνπθνπκάδεο γεκηζηνί κε κήιν, κέιη αλζέσλ θαη θηζηίθη Αηγίλεο Σιμή: 52

5 Bistrot LA TERRASSE Chef : GEORGE STYLIANOUDAKIS Adresse : 66, DELIGIANNI Str ATHENS KIFISIA Grèce Numéro de téléphone : Site internet : Garden of fresh vegetables with various textures olive soil baby green leaves herbed olive oil Egg - Poached egg at 63c with herb emulation, smoked bullion and apaki chips - Poached Sea Bass in olive oil white asparagus zucchini pureé baby mushrooms fresh herbs - Lamb - slow cooked lamb, textures of artichoke, lemon thyme bullion Cheese - creumeux Graviera, thyme honey jelly, sour apple, micro basil Chocolate Aura chocolate cream cocoa rocks chocolate powder citrus pudding chocolate sorbet perfumed with violet Σιμή: 65

6 Bistrot Polly Maggoo Chef : Georgios ILIOU Adresse : 80,rue Leonidou Athens Grèce Numéro de téléphone : Site internet : αιάηα ζππξσηήο θαθήο Λεπθάδαο κε βηλεγθξέη κνπζηάξδαο Dijon θαη απγό πνζέ παξάγγηα κε ζσο hollandaise - Φηιέην θξέζθνπ κπαθαιηάξνπ, ηεγαληηή ζειελόξηδα, ζσο rouille θαη δσκό θαβνπξηνύ - Αξλάθη ''Nanarin'' Πνηθηιία γαιιηθώλ ηπξηώλ (Pont l' Eveque, Roquefort, Tomme de Savoie) Πξνθηηεξόι κε καύξε ζνθνιάηα Σιμή: 43

7 Bistrot Avenue Bistro & Bar Chef : Ilias Kariotoglou Adresse : Syngrou Avenue Athens Grèce Numéro de téléphone : Site internet : Roasted scallops, beetroot mousseline, spring onion, nori seaweed bread, liquer de vervaine and sea urchin sauce Foie gras, chestnut and caper pastis, clementine,hazelnut tuille and Mandarine Napoleon jus - Monkfish and pancetta roulade with a ginger flavored julienne of vegetables, butter bean puree, celery, meat jus - Venison en croute,broccoli, confit red peppers, pommes brioches, sauce poivrade Mimolette souffle with prune and Armagnac chutney Pave of dark chocolate, orange sherbet, honeycomb ice cream Σιμή: 65

8 Contemporain Museum café-restaurant Chef : Jean Louis Capsalas Adresse : levidoy Athens Grèce Numéro de téléphone : Site internet : Mousse αβγνηάξαρν κε θάξδακν, ζε ζηξόπη ιαδνιέκνλν. πλνδεύεηαη από Sacristain κε ζνπζάκη & μεξνύο θαξπνύο Φρέζθο foie gras ζτάρας κε δάρηα από πράζηλο κήιο, ζε ζαθράλ θαη τσκούς ροδηού - Μεγάιες γαρίδες flambé κε θηλόθηο θαη αθρό από κάραζο - Κόθορας θραζάηος ζε πήιηλο, κε δελδροιίβαλο, καύρες ειηές θαη πορηοθάιη. Σσλοδεύεηαη από ποσρέ ζειηλόρηδας θαη ηρούθες Μηθρό mille-feuilles παληδαρηού ζε mousse Roquefort. Σσλοδεύεηαη από κποσθέηο ζαιαηηθώλ θαη υεκέλα υφκάθηα Μπηζθόηα Sacher κε ακύγδαιο θαη fondant ζοθοιάηας Araquani, ζε ζηρόπη Κοσκθοσάη Σιμή: 40

9 ΕΣΘΑΣΟΡΘΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ Haute gastronomie Alfredo's Grand Dining Chef : Apostolos Altanis Adresse : 12th km Thessaloniki-Airport Thessaloniki Grèce Numéro de téléphone : Site internet : Καπληζηή πάπηα κε ηζάηλεη κήινπ & ηξπθεξά θύιια ιαραληθώλ ληθάδεο ξνθθνξ & νμύκειν Βηζηδνπάδ παληδαξηνύ κε θαπληζηή γαξίδα & ρηέλη ζθαίξα ηπξηνύ ζέβξ & ραβηάξη -Φηιέην θαγθξί ζε νιιαλδέο κσβ θνπλνππηδηνύ θιαλ βαζηιηθνύ θαβνπξηνύ κε ιεκνλόρνξην & καύξν ζθόξδν -Παβέ ζπαινκπξηδόιαο & ζηγνςεκέλν κνζραξάθη πνπξέ θαπληζηήο παηάηαο, πξάζν θνλθί & ζνο ηξνύθαο Κακακπέξ, θόκηε θαη ζεβξ κε αξσκαηηθά βόηαλα Σάξηα γηαληνύρα κε θάξδακν & ζνο θαξακέιαο ρηόλη ιεπθήο ζνθνιάηαο & παγσηό βηνιέηα Σιμή: 68

10 Bistrot La Place Mignonne Chef : Palli Ioanna Maria Adresse : Ethnikis amynis Salonique Grèce Numéro de téléphone : Site internet : Σεξξίλα πνπιεξηθώλ κε δειέ πξάζηλνπ πηπεξηνύ θαη ζάιηζα θξάλκπεξη ζε θξπγαληζκέλν ςσκί κπξηόο Κηο ισξέλ κε ζπαλάθη θαη θαηζηθίζην ηπξί chevre - Υηέληα θαη γαξίδεο κε ζσο πξνζέθν αξσκαηηζκέλε κε ζαθξάλ - ηήζνο πάπηαο κε πξάζν θαη θαξόην αξσκαηηζκέλν κε πνξηνθάιη θαη Grand Marnier Gamamber ςεηό κε ζσο ξνδηνύ Charlotte ζνθνιάηα Σιμή: 60

11 Bistrot Papillion Chef : George Mastrodimitris Adresse : G.Lambraki 207 toumba Thessaloniki Grèce Numéro de téléphone : Site internet : culinology.gr θαξδηεο καξνπιησλ κε πνιπρξσκεο ηνκαηεο καγεηξεκελα κε δηαθνξνπο ηξνπνπο θαη πθεο θξεζθν δπκαξηθν θαξθαιεο κε κειαλη ζνππηαο θαη γαξηδεο, θαξαδηβεο,κπδηα - θηιεην γισζζαο κεληεξ κε πνπξε ζειηλνξηδαο θαη ηαξηαξ - θνηνπνπιν κπξεζη γεκηζηε κε αξσκαηηθν βνπηεξν θαη ηξνπθεο ζαιηζα δνπ θνηαο θαη παηαηεο γεκηζηεο κε ζπθσηηα,κπξσδηθα κπξη κε πξαιηλα θηζηπθη θαη καξκειαδα παληδαξη ηαξηα ιεκνλη κε παγσην εζπεξηδνεηδσλ θαη θξακπι Σιμή: 70

12 Contemporain KALYVA Chef : GEORGIOS (GEORGES) PALISIDIS Adresse : RUE EMMANOUIL FILI THESSALONIQUE Grèce Numéro de téléphone : Site internet : Σαξηάξ θεξαζηώλ πάλσ ζε θαηζηθίζην γαιιηθό ηπξί Ξηλό ηξαραλά κε ηνπηθά ζαιηγθάξηα αιά κπνπξγθηληόλ - Πέζηξνθα ζνηέ κε ηξνύθα πάλσ ζε αγξηόρνξηα θαη θξίηακν - Πάπηα ςεηή κε θνπά γθξά, πνπξέ πξάζηλνπ κήινπ, θαξόηα Βηζί Φνληύ ηνπηθώλ ηπξηώλ (Compte, Raclette, Αγηνξείηηθν) Σάξηα κήινπ ηαηάλ κε κέιη θαη θαξύδηα Καηκάθηζαιαλ, παζπαιηζκέλε κε θαλέια θαη γύξε ινπινπδηώλ Σιμή: 67

13 ΕΣΘΑΣΟΡΘΑ ΛΑΡΘΑ Contemporain Ενλαριζη Chef : Romeo Gkoutzo Adresse : dorotheou Larissa Grèce Numéro de téléphone : Prawn carpaccio with foam estragon Beurre Blanc cassoulet with hummus and harissa - Poached Salmon w/ Herb Vinaigrette - Lamb Shanks Roasted a la Matignon with nouvelle potatoes and ratatouille Warmed goat cheese and brie citrusy honey-lavender vinaigrette chocolate mousse Chocolate Covered Clip Σιμή: 55

14 ΕΣΘΑΣΟΡΘΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ Bistrot MARYVONNE Chef : MATINA LAURA SALOYANNIS Adresse : ILIOKASTRO ERMIONI Grèce Numéro de téléphone : Site internet : Καπληζηό θνπα-γθξά Κνλζνκέ ιαραληθώλ ζε δηιηέλ - Ρηδόην θαξαβίδαο κε ην βνύηπξν ηνπο - Αξλί κε ζπκάξη θαη παηαηνύιεο θνύξλνπ Επηινγή γαιιηθώλ ηπξηώλ θαίξα ζνθνιάηαο κε κνπο ζνθνιάηα θαη παγσηό θαξακέια Σιμή: 47

15 ΕΣΘΑΣΟΡΘΑ ΚΡΗΣΗ Bistrot Skoufos & Oinos Chef : Antonis Stavrianakis Adresse : Killergon St Chania, Crete Grèce Numéro de téléphone : / Site internet : skoufosoinos.gr πνηήξη ακπάληαο κε ςεηό ςσκάθη κε foie gras / πξάζηλε ζαιάηα κε chevre, αριάδη ζσηέ θαη θαξύδηα ςεηή ζαξδέια κε chorizo (pays basque) ζε αξσκαηηζκέλε ζάιηζα ληνκάηαο - πεζθαλδξίηζα (lotte) πνζέ ζε ζάιηζα ζαθξάλ κε νζηξαθνεηδή - θηιέην πάπηαο κε ζόο πνξηνθάιη, καληηάξηα ζσηέ κε θαπληζηή παλζέηα θαη θξεκκπδάθηα γιαζέ brie γεκηζηό κε καληηάξηα, καξκειάδα ληνκάηαο ηάξηα ζνθνιάηαο αξσκαηηζκέλε κε calvados

16

Appetizers 15,00. Ορεκτικά 15,00. Κυρίως Πιάτα 27,00. Main courses 27,00. Desserts 12,00. Επιδόρπια 12,00. Three course menu 47,00

Appetizers 15,00. Ορεκτικά 15,00. Κυρίως Πιάτα 27,00. Main courses 27,00. Desserts 12,00. Επιδόρπια 12,00. Three course menu 47,00 Zωμός από καβούρια με εγχώριες γαρίδες και μυρωδικά από τον κπο μας Ταρτάρ σολομού με μαγιονέζα ελαιόλαδου Παραδοσιακό ριζότο Βενετίας με αρακά και παντσέτα Clear broth from crab with local shrimps and

Διαβάστε περισσότερα

Χταπόδι σχάρας με πράσινη φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια και λάδι πάπρικας * 20 Grilled octopus with green fava, caramelised onions and paprika oil

Χταπόδι σχάρας με πράσινη φάβα, καραμελωμένα κρεμμύδια και λάδι πάπρικας * 20 Grilled octopus with green fava, caramelised onions and paprika oil Ορεκτικά / Starters Ανάμεικτη πράσινη σαλάτα με Κρητικό αλμυρίκι, αβοκάντο, καβουρδισμένο αμύγδαλο 16 και βινεγκρέτ gazpacho V Cretan tamarisk salad with mixed greens, avocado, roasted almond and gazpacho

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Σούπα ημέρας Soup of the day Καρπάτσιο χταποδιού, Octopus carpaccio Καρπάτσιο μοσχαριού Beef carpaccio Πίτα με θαλασσινά Seafood pasty

Σούπα ημέρας Soup of the day Καρπάτσιο χταποδιού, Octopus carpaccio Καρπάτσιο μοσχαριού Beef carpaccio Πίτα με θαλασσινά Seafood pasty MENU Ψωμάκια και κριτσίνια από τον φούρνο μας 1,50 Homemade bread rolls and grissinis Πρώτα πιάτα Σούπα ημέρας Καρπάτσιο χταποδιού, πάνω σε ρεβυθοσαλάτα με λαδολέμονο Καρπάτσιο μοσχαριού με ρόκα, παρμεζάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30

Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30 ROOM SERVICE MENU ΠΡΩΙΝΟ / BREAKFAST 6:30am - 11:30am Ευρωπαϊκό Πρωινό / Continental Breakfast 30 Φρέσκος Χυμός Πορτοκάλι ή Γκρέιπφρουτ Fresh Orange Juice or Grapefruit Juice Εσπρέσο, Εσπρέσο Ντεκαφεϊνέ,

Διαβάστε περισσότερα

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Deep Fried Aubergine with Ponzu Sauce 12.00 Μελιτζάνα Τηγανητή με Πόνζου Σως

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Deep Fried Aubergine with Ponzu Sauce 12.00 Μελιτζάνα Τηγανητή με Πόνζου Σως APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Edamame 5,00 Φασόλια Σόγιας Deep Fried Aubergine with Ponzu Sauce 12.00 Μελιτζάνα Τηγανητή με Πόνζου Σως Tuna Τartar, Ginger Lime Soy Sauce and Caviar 22.00 Ταρτάρ Τόνου, με Σως απο

Διαβάστε περισσότερα

Café la Mode. Café la Mode

Café la Mode. Café la Mode Café la Mode Τα τέσσερα Café la Mode, Ακρόπολης, Μακαρίου, Δασούπολης και Λατσιά, αποτελούν καθημερινά πόλο έλξης, με το καθένα να έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα. Τα Café la Mode συνδυάζουν ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Êáëþò Þëèáôå. Οµελέτα γιαγιάς (αυγά, κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντοµάτα, κολοκυθάκι, πατάτες και φέτα)

Êáëþò Þëèáôå. Οµελέτα γιαγιάς (αυγά, κρεµµύδι, πράσινη πιπεριά, φρέσκια ντοµάτα, κολοκυθάκι, πατάτες και φέτα) Êáëþò Þëèáôå ÊáëÞ óáò üñåîç! Welcome Enjoy your meal! ΠΡΩΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΖΕΙΣ Μπουφές Πρωινό µε ελεύθερη επιλογή. Καφές γαλλικός, µαύρο τσάι, φασκόµηλο, γάλα, σοκολάτα, χυµός πορτοκάλι, βούτυρο, µαργαρίνη, µαρµελάδες

Διαβάστε περισσότερα

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 11.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως

APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ. Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 11.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως APPETIZERS ΟΡΕΚΤΙΚΑ Edamame 6.00 Φασόλια Σόγιας Grilled Aubergine with Daikon Oroshi and Soy Sauce 11.00 Μελιτζάνα Σχάρας με Ντάικον Ορόσι και Σόγια Σως Salmon or Tuna Tartar with Citrus Soy Sauce and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΝΟ. Fruit juices Χυμοί Φρούτων. bread Rolls Ψωμάκια (στρογγυλά) Croissants Κρουασάν. danish pastries Δανέζικα ψωμάκια

ΠΡΩΙΝΟ. Fruit juices Χυμοί Φρούτων. bread Rolls Ψωμάκια (στρογγυλά) Croissants Κρουασάν. danish pastries Δανέζικα ψωμάκια ROOM service Menu CONtINeNtAl breakfast ΠΡΩΙΝΟ Fruit juices Χυμοί Φρούτων bread Rolls Ψωμάκια (στρογγυλά) Croissants Κρουασάν danish pastries Δανέζικα ψωμάκια Marmalade-honey Μαρμελάδα - Μέλι Choice of

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ. absorbent paper: απορροφητικό χαρτί κουζίνας. add: προσθέτω. all purpose flour: αλεύρι για όλες τις χρήσεις.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ. absorbent paper: απορροφητικό χαρτί κουζίνας. add: προσθέτω. all purpose flour: αλεύρι για όλες τις χρήσεις. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ absorbent paper: απορροφητικό χαρτί κουζίνας add: προσθέτω all purpose flour: αλεύρι για όλες τις χρήσεις allspice: μπαχάρι almond: αμύγδαλο among: μεταξύ amount: ποσότητα, ποσό anchovy: αντσούγια,

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 46, 115 28 Αθήνα 46,Vas. Sofias Avenue, 115 28 Athens, Greece www.hiltonathens.gr. FOX design

Βασ. Σοφίας 46, 115 28 Αθήνα 46,Vas. Sofias Avenue, 115 28 Athens, Greece www.hiltonathens.gr. FOX design Βασ. Σοφίας 46, 115 28 Αθήνα 46,Vas. Sofias Avenue, 115 28 Athens, Greece www.hiltonathens.gr FOX design HILTON ATHENS - A GREAT VENUE AT A GREAT TIME OF THE YEAR! Αγαπητοί µας καλεσµένοι, Το 2007 µας

Διαβάστε περισσότερα

Γευστικές Προτάσεις από το εστιατόριο Σελήνη για δεξιώσεις και γεύµατα στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρου Μ. Νοµικού

Γευστικές Προτάσεις από το εστιατόριο Σελήνη για δεξιώσεις και γεύµατα στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρου Μ. Νοµικού Restaurant, Santorini, tel:+302286022249, fax:+302286024395, http://www.selene.gr, email:ιnfo@selene.gr 2012 Γευστικές Προτάσεις από το εστιατόριο Σελήνη για δεξιώσεις και γεύµατα στο Συνεδριακό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ/ CRUSTACEA 1 & 2 CONTAINING GLUTEN ΨΑΡΙΑ/ FISH 1 ΑΥΓΑ/ EGGS 1 ΑΡΑΧΙΔΕΣ. Γρανίτα/ Granita 0

ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ/ CRUSTACEA 1 & 2 CONTAINING GLUTEN ΨΑΡΙΑ/ FISH 1 ΑΥΓΑ/ EGGS 1 ΑΡΑΧΙΔΕΣ. Γρανίτα/ Granita 0 Ημ/νία αναθεώρησης: 29//25 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ / ALLERGEN INFORMATION and products thereof 2 Crustacean is the scientific name of shrimp, crayfish, crabs, lobsters 3 Molluscs is the scientific name

Διαβάστε περισσότερα

MEETand. EaT. dine and wine guide 2009-10 FREE

MEETand. EaT. dine and wine guide 2009-10 FREE MEETand EaT increte dine and wine guide 2009-10 winter FREE What nature started, we perfected DOMAIN ZACHARIOUDAKIS W I N E S O F P A S S I O N WINES OF PASSION VISIT OUR WINERY! Open 8:30-16:30, Wine

Διαβάστε περισσότερα

u The old new city of Limassol

u The old new city of Limassol Vlassides Tsiakkas m en u The old new city of Limassol Vlassides Shiraz 23.00 The grape variety Shiraz shows its distinctive character in this bottle of wine. The intense varietal aroma of blackberry complexes

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦEΔΕΣ KΡΥΟΙ MILKSHAKES

ΚΑΦEΔΕΣ KΡΥΟΙ MILKSHAKES Απολαύστε μια νέα πρόταση για θεϊκό παγωτό, απλό, φρέσκο, αληθινό φαγητό και δροσιστικά ροφήματα δίπλα στο κύμα. Στη δωδώνη beachside σας προσφέρουμε φιλική εξυπηρέτηση σε μια χαλαρή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Διαβάστε περισσότερα

Exclusive retailer for branded US products

Exclusive retailer for branded US products 14/01/2015 10/02/2015 έως Exclusive retailer for branded US products Κρέας Meat 8,99 7,49 1,50 Σπάλα μοσχαρίσια άνευ οστού Boneless beef shoulder 2,45 2,08 15% το τεμάχιο Χοιρινές μπριζόλες Pork steaks

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ. εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Β ΔΣΟ εκεηώζεηο, θύιια εξγαζίαο 2 Δλόηεηα 1 ΔΗΑΓΧΓΖ, ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ ΔΣΗΑΣΟΡΗΟΤ 1. Μελ ηξώηε θαηά ηε παξάζεζε. 2. Μελ θαπλίδεηε θαηά ηε παξάζεζε. 3. Μελ βήρεηε,

Διαβάστε περισσότερα

INVITATION FOR SWIMMING RACES

INVITATION FOR SWIMMING RACES Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Τ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Ε Λ Λ Α Δ ΟΣ HELLENIC SWIMMING FEDERATION SWIMMING DISTRICT COMMITTEE OF MACEDONIA INVITATION FOR SWIMMING RACES P.E.K.K.D.M. (Swimming District Committee of Macedonia)

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτικά γραφεία Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Travel Services Car Rentals

Ταξιδιωτικά γραφεία Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Travel Services Car Rentals Ταξιδιωτικά γραφεία Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Travel Services Car Rentals Ξενοδοχεία / Hotels Καταλύματα / Guestrooms Εστιατόρια / Restaurants Καφέ & σνακ όλη μέρα All-day café & bites Café - Bars - Clubs,

Διαβάστε περισσότερα

The year 2014 is initiating a new concept in Sani Gourmet with a general title Cuisines of the World.

The year 2014 is initiating a new concept in Sani Gourmet with a general title Cuisines of the World. C U I S I N E S O F T H E W O R L D 1 Το 2014 ξεκινά μια νέα θεματική για τη διοργάνωση με τον γενικό τίτλο «Cuisines of the World». Κύριος στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι να παρουσιαστεί η γαστρονομική

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Ahepa in Victoria. March 2006 Volume 2 Issue 4. The Inauguration and Installation of the First District Lodge in Victoria.

Newsletter. Ahepa in Victoria. March 2006 Volume 2 Issue 4. The Inauguration and Installation of the First District Lodge in Victoria. Newsletter 16 8A Church Street, Hawthorn (Melbourne), Victoria, Australia, 3122 Web Site: www.ahepa.org.au email: ahepa@ahepa.org.au Editor: Bro. Theo Sapountzis PSP Tel: (03) 9874 6300 email: abacusts@bigpond.net.au

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΣΤΙΣ 24/01/2013-10/02/2013 ΣΗΜΕΙΩΣH: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ -10/02/2013 Ή ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ. Οι προσφορές ισχύουν με αγορές άνω των 30 σε προϊόντα εκτός προσφοράς σε μια απόδειξη. ΜΈΓΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ Ακεξηθήο ΑΝΑΛΤΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΛΑΔΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΩΝ ΥΕΕΩΝ Γηαπξαγκαηεύζεηο γηα ζύλαςε πκθσλίαο Διεύζεξνπ Δκπνξίνπ κεηαμύ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΓΩΤΟ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ 1 2 Εταιρική Παρουσίαση 2 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΓΩΤΟ Κουβερτούρες Σοκολάτες Απομίμησης Γλασάζ - Mirror Σοκολάτας Πραλίνες - Κρέμες Σοκολάτας - Γεμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

AUTO CASINO THE CHOICE FOLLOW ME DESTINATIONS. Tετρακίνητη απόλαυση 4-wheel drive pleasure >> TO ΠPOΣΩΠIKO ΣAΣ TEYXOΣ - YOUR COMPLIMENTARY ISSUE

AUTO CASINO THE CHOICE FOLLOW ME DESTINATIONS. Tετρακίνητη απόλαυση 4-wheel drive pleasure >> TO ΠPOΣΩΠIKO ΣAΣ TEYXOΣ - YOUR COMPLIMENTARY ISSUE >> TO ΠPOΣΩΠIKO ΣAΣ TEYXOΣ - YOUR COMPLIMENTARY ISSUE ISSUE Νο 01 SPRING 2005 AUTO Tετρακίνητη απόλαυση 4-wheel drive pleasure CASINO Πού και πως µπορείτε να παίξετε Where and how you can bet THE CHOICE

Διαβάστε περισσότερα

NUTRITION THROUGH THE TIME LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS

NUTRITION THROUGH THE TIME LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS NUTRITION THROUGH THE TIME LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS Arsakeio Gymnasium of Patra Mazeikiu Ventos vidurine mokykla Gimnazjum nr 10 im. 1 Dywizji Pancernej Olympion gymnasium - lyceum Instituto

Διαβάστε περισσότερα

Ονειρεύεστε το γάμο σας στη Μήλο; Wishing to have your dream wedding in Milos?

Ονειρεύεστε το γάμο σας στη Μήλο; Wishing to have your dream wedding in Milos? 66 Ονειρεύεστε το γάμο σας στη Μήλο; Wishing to have your dream wedding in Milos? Εμπνευστείτε από τον οδηγό μας. Εδώ θα βρείτε προτάσεις για ένα αξέχαστο και επιτυχημένο γάμο: * Get inspired by our guide.

Διαβάστε περισσότερα

www.metro.com.cy MetroSupermarkets 4.84 1.55 7.99 5.99

www.metro.com.cy MetroSupermarkets 4.84 1.55 7.99 5.99 www.metro.com.cy MetroSupermarkets Μαζί στις διακοπές! 6/8/2015-18/8/2015 4.84 Keo μπίρα/beer 8x33cl 2.55 1.55 Kellogg s Corn Flakes 375g 7.99 Πλωμαρίου Ούζο 70cl Plomari Ouzo 70cl 5.99 Κυπριακό αρνάκι

Διαβάστε περισσότερα