ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ (Νομικός χαρακτηρισμός των συναθροίσεων προς παρακολούθηση ποδοσφαιρικού αγώνα) Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδος Αριθμ.639(26/2/1966) Σύνταγμα -«συναθροίσεις» εν υπαίθρω - έννοια και διακρίσεις αυτών κατά το άρθρο 10 Συντάγματος και διατάξεων Αστύνομιας ή κανόν. Χωροφυλακής. -περιπτώσεις καθ ας παρίσταται Εισαγγελεύς και καθήκοντα αυτού. -ποδοσφαιρικός αγώνας δεν θεωρείται «συνάθροισις» κατά το άρθρο 10 Συντάγματος. -κίνδυνος διασαλεύσεως δημόσιας τάξεως λόγω εξάψεως οπαδών συναγονιζομένων ομάδων. -δικαίωμα αστυνομίας προς απαγόρευσιν. Κ. Διοικητήν Υ.Χ. Αμαλιάδος Εις απάντησιν του υπ αριθμόν 7/36/119β της 23/2/66 υμετέρου εγγράφου, δι ου καλούμεθα όπως παραστώμεν κατά την διάρκειαν ποδοσφαιρικής συναντήσεως εν τω γυμναστηρίω Αμαλιάδος την 27 ην τρέχοντος και ώραν 15.00, επί τω ισχυρισμώ ότι ενδεχομένως να προκληθούν έκτροπα λόγω της κρισιμότητος του αγώνος, έχουμεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι: Αι σχετικαί διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αίτινες προβλέπουσι περί διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων είναι αι: 1. των άρθρων 1 και 2 του ν. 29/1943κυρωθέντος δια της υπ αριθ.301/1946 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, 2. των άρθρων 299 και 300 του από 12 Μαρτίου 1958 Κανονισμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής,ως εκυρώθη δια του από 22/3/1958 β.δ. 3. των άρθρων του κανονισμού της εν πόλεσιν υπηρεσίας των στρατευμάτων και 4. του υπ αριθ. 61/1952 Κανονισμού Αρχηγείου Αστυν. Πόλεων και 76/1954 Αστυν. Διατάξεως Αθηνών. Εκ τών διαληφθεισών ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι το κατασταλτικόν μέτρον της διαλύσεως των εν υπαίθρω δημοσίων συναθροίσεων, εις ας περιλαμβάνονται και αι κινηταί τοιαύται(διαδηλώσεις, πορείαι εις οδούς κλπ. Οράτε σχετ. Α.Σβώλου- Ι.Βλάχου :Το Σύνταγμα της Ελλάδος τομ. Β σελ ), εφαρμόζεται εις την περίπτωσιν,καθ ήν αύται είναι ή κατέστησαν παράνομοι(σχετ. άρθρο 294 8β Κανον. Υπηρ. Χωροφ.).Τοιαύται δέ θεωρούνται αι παρά το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους, γενόμεναι, ως λ.χ. αι απαγορευθείσαι υπό της Αστυνομικής Αρχής λόγω επικείμενου κινδύνου εις την δημόσιαν ασφάλειαν, ως και οι νόμιμαι συναθροίσεις, αφ ής στιγμής προεκλήθησαν εν αυταίς ταραχαι ή διασάλευσις της τάξεως. Και εάν μεν αι παράνομοι δημόσιοι εν υπαίθρω συναθροίσεις αποτελούνται εξ αόπλων και ησύχων ατόμων(μη αποβλεπόντων τουτέστιν σε επαναστατικούς ή άλλους εγκληματικούς σκοπούς ), διαλύονται υπό της Αστυνομικής Αρχής δι ηπίων μέσων και άνευ χρήσεως βίας. Εάν δέ ενεργώνται συναθροίσεις παρά την απαγόρευσιν αυτών υπό της Αστυνομικής Αρχής ή εάν πρόκειται περί ταραχωδών αόπλων συγκεντρώσεων, αποβλεπουσών εις επαναστατικούς ή άλλους

2 εγκληματικούς σκοπούς, ο οικείος Διευθυντής Χωροφυλακής (ή Αστυνομικός Διευθυντής), ειδοποιεί, αν μη είναι όλως αιφνιδιαστική η συνάθροισις, εγκαίρως τον Νομάρχην και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όπου δε δεν υπάρχει Εισαγγελεύς τον Ειρηνοδίκην, ίνα, είτε οι ίδιοι, είτε οι νόμιμοι αυτών αναπληρωταί, παραστώσιν, ως έχουσιν υποχρέωσιν, εις την συνάθροισιν, μετά τούτων δε μεταβαίνει εις τον οικείον τόπον και προτρέπει το πλήθος να διαλύθεί κατά την διαδικασίαν, ήν ειδικώτερον προβλέπει ο νόμος (άρθρον 299 Κανον.Χωροφ.κλπ.) Εκ των ανωτέρω εκτεθέντων προκύπτει ότι ο Εισαγγελεύς καλείται υπό της Αστυν. Αρχής εις τον τόπον της παρανόμου εν υπαίθρω συγκεντρώσεως, ουχί βεβαίως δια να αναλάβη την τήρησιν της τάξεως ή να δώση οιανδήποτε περί ταύτης υπεύθυνον γνώμην ή διαταγήν βίαις διαλύσεως, διότι περί πάντων τούτων την πρωτοβουλίαν, αλλά και την ευθύνην έχει, κατά νόμον, εξ ολοκλήρου η Αστυνομική και Διοικητική Αρχή, εις ας ανήκει η τήρησις της τάξεως, αλλά δια την διατήρησιν της διαδικασίας, ήτις είναι αναγκαία δια την χρήσιν των όπλων προς διάλυσιν της συγκεντρώσεως και δη αφ ενός μεν δια την εν ονόματι του Νόμου πρόσκλησιν του πλήθους όπως διαλυθή μετά τας προηγούμενας τρείς (3) προσκλήσεις του Διοικητού της δημοσίας δυνάμεως, αφ ετέρου δε δια την έκδοσιν εγγράφου διαταγής δια την χρήσιν των όπλων(οράτε σχετ. υπ αριθ.314/1956 γνωμοδότησιν Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Η επέμβασις του Εισαγγελέως και δια την εν ονόματι του νόμου πρόσκλησιν και δια την διαταγήν χρήσεως όπλων, είναι επικουρική, δέον, τουτέστιν, να γίνηται μόνον εν ελλείψει του εκπροσώπου της διοικητικής αρχής. Τούτο προκύπτει: α) εκ του άρθρου εδ. Β Κανον. Υπηρ. Χωρ/κής, ένθα ρητώς ορίζεται ότι δύναται να γίνη χρήσις των όπλων τη εγγράφω διαταγή του εκπροσώπου της διοικητικής αρχής ή ελλείψει αυτού του εισαγγελέως ή του Ειρηνοδίκου,β)εκ των άρθρων 58 και 66 του από 5.8/10/1949 Κώδικος περί Νομαρχών κλπ., καθ ά ο Νομάρχης προίσταται των αστυνομικών αρχών και εποπτεύει την δημόσιαν τάξιν, εκδίδων τας δέουσας διαταγάς προς την Χωροφυλακήν και την Αστυνομίαν, γ)εκ των 124 και128 Κανον. της εν Πόλεσιν υπηρεσίας τω στρατευμάτων, καθ άς ορίζεται η εκτίμησις της ανάγκης προσφυγής εις την χρήσιν όπλων παρά των προς τήρησιν της δημοσίας τάξεως προσεπικαλουμένων στρατευμάτων και η πρωτοβουλία της τοιαύτης ενόπλου επεμβάσεως, ανήκει εις την Διοικητικήν Αρχήν, αντιπρόσωπος της οποίας μεταβαίνει εις τον τόπον της συγκεντρώσεως, ήτις εκδίδει έγγραφον προς τούτο διαταγήν, και ταύτης απούσης εις τον προιστάμενον της δημόσιας ασφάλειας κλπ. Ουδαμού εν τω Κανονισμώ τούτω μνημονεύεται η δικαστική αρχή. Και δ)εκ της διαζευκτικής και εν συνεχεία του εκπροσώπου της διοικητικής αρχής μνείας του τοιούτου της δικαστικής αρχής εν τω άρθρω 2 του ν. 29/1943. Πέραν όμως των προπαρατεθεισών σκέψεων, φρονούμεν ότι στην απασχολούσαν υμάς περίπτωσιν ποδοσφαιρικού αγώνος,δεν δύνανται να τυχώσιν εφαρμογής αι μνησθείσαι διατάξεις, πολλώ δε μάλλον να παραστώμεν εν τω γυμνασηρίω, άτε μη υφισταμένης νομικής υποχρεώσεως ή υπηρεσιακού καθήκοντος, αλλά και δια τους εξής πρόσθετους λόγους: Άπασαι αι αναφερθείσαι ανωτέρω νομικαί διατάξεις αφορώσιν συναθροίσεις και δή δημόσιας τοιαύτας, περί ων προβλέπει βασικώς το άρθρο 10 Συντάγματος Είναι δε συνάθροισις η συγκέντρωσις πολλών επί το αυτό μετά προηγούμενην συνεννόησιν, προς λήψιν αποφάσεως και κοινήν ενέργειαν (άρθρο Κανον. Χωροφ.). Αλλά ασχέτως νομοθετικού ορισμού, γενικώς «συνάθροισις» είναι η σκόπιμος κατ αρχήν, και όχι τυχαία, προσωρινή επί το αυτό συνάντησις αξιόλογου αριθμού προσώπον προς έκφρασιν ή ακρόασιν ανακοινώσεως ή γνώμης επί ωρισμένου θέματος, ή προς διαδήλωσιν φρονημάτων ή αιτημάτων οιουδήποτε χαρακτήρος, ή προς λήψιν από κοινού αποφάσεων, ή προς από κοινού άσκησιν του

3 δικαιώματος του αναφέρεσθαι.(α.σβώλου Ι.Βλάχου: Το Σύνταγμα της Ελλάδος τομ. Β σελ , Ν.Ν.Σαριπόλου: Συνταγμ. Δικ. Γ 1923σελ.160, Δ.Κυριακού: Ερμηνεία του Συντάγματος σελ. 85 επ.,χρ.σγουρίτσα:συντ. Δικ. Σελ.450, Γ.Βαρβαρέτου: Το νέον Σύνταγμα σελ.25 ) Κατά συνέπειαν δεν αποτελεί «συνάθροισιν» κατά την έννοια του άρθρου 10 Συντάγματος, η κοινωνικού, ή άλλου χαρακτήρος συγκέντρωσις προς ψυχαγωγίαν(χορός, ιπποδρομίαι, θεάματα, ή επιδείξεις, αθλητικοί αγώνες, εορταί, κλπ.), Δι ό και υπόκεινται εις την γενικήν αστυνομικήν ρύθμισην (αρθρ. 267 Κανον.Χωρ/κής, υπ αριθ.37/1951 Αστυν. Διατ. Αθηνών), δυνάμεναι ν απαγορευθώσι όχι μόνον όταν κινδυνεύη η δημόσια ασφάλεια, αλλά και δι άλλους λόγους(π.χ. υγιεινής κλπ.) Δήλον καθίσταται ότι εν τη τελευταία ταύτη κατηγορία υπάγεται και πάσα ποδοσφαιρική συνάντησις μη δυναμένη να θεωρηθή ως συνάθροισις κατ άρθρ.10 Συντάγματος(οράτε Γ.Βαρβαρέτου ενθ ανωτ. Σελ. 25 εν τέλει). Δι ό και κρίνομεν σκόπιμον την δι ηυξημένης υμετέρας δυνάμεως παράστασιν εν τω ρηθέντι γυμναστήριω προς τήρησιν ευταξίας και περιφρούρησιν της ασφάλειας, εις ην δε περίπτωσιν ήθελε λάβει χώρα αξιόποινος τις πράξις, την άμεσον σύλληψιν των υπαιτίων και την ενώπιον ημών οδήγησιν συμφώνως τοις άρθροις 417 και επομ. Κωδ. Ποιν. Δικον. Ο εισαγγελικός πάρεδρος Α. ΦΑΚΟΣ Πραγματικά περιστατικά: Ο Διοικητής της Υπηρεσίας Χωροφυλακής Αμαλιάδος εν όψει ποδοσφαιρικού αγώνα που θα ελάμβανε χώρα την 27 ην Φεβρουαρίου στο γυμναστήριο Αμαλιάδος στις αποστέλλει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδος το υπ αρ. 7/36/119β έγγραφο της 23/2/1966.Με το έγγραφο αυτό ζητά να παραστεί στον ποδοσφαιρικό αγώνα ένας Εισαγγελέας με τον ισχυρισμό ότι ο αγώνας ήταν κρίσιμος και ενδέχετο να προκληθούν έκτροπα, με τα οποία θα διαταρασσόταν η δημόσια τάξη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδος απάντά στην πρόσκληση αυτή με την άνωθεν γνωμοδότηση. Προσωπικό σχόλιο: Μέρος α - Παρουσία Εισαγγελέα σε «εν υπαίθρω δημόσιαν συνάθροισιν» Για να τεθεί σε ισχύ η κείμενη νομοθεσία (1966) σχετικά με την διάλυση των δημοσίων συναθροίσεων που θεσπίζεται με: 1) τα άρθρα 1και 2 του ν.29/1943 2) τα άρθρα 299 και 300 του από 12/3/1958 Κανονισμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής 3) τα άρθρα του Κανονισμού της υπηρεσίας των στρατευμάτων στις πόλεις 4) το υπ αριθ. 61/1952 Κανονισμού Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων και 76/1954 Αστυνομικής διατάξεως Αθηνών θα πρέπει η «εν υπαίθρω δημόσια συνάθροισις» να έχει καταστεί παράνομη σύμφωνα με το άρθρο 294 8β του Κανονισμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής.

4 Συνεπώς θα πρέπει ο ποδοσφαιρικός αγώνας,είτε να έχει κηρυχθεί παράνομος από την Αστυνομική Αρχή, είτε παρότι είναι νόμιμη συνάθροιση να προκληθούν σε αυτόν ταραχές που διασαλεύουν την δημόσια τάξη. Ο Εισαγγελεύς είναι δυνατόν να παραστεί σε δημόσια εν υπαίθρω συνάθροιση μόνο μετά από πρόσκληση του οικείου Διοικητή της Χωροφυλακής (ή Αστυνομικό Διευθυντή) και στις εξής περιπτώσεις: εάν η συνάθροιση πραγματοποιείται παρά την απαγόρευση της Αστυνομικής Αρχής, εάν η συνάθροιση είναι ταραχώδης και άοπλη με επαναστατικούς ή άλλους εγκληματικούς σκοπούς, ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε αιφνιδιασμός, που θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει κίνδυνο για την δημόσια τάξη και ασφάλεια. Επιπλέον η επέμβαση του Εισαγγελέα είναι επικουρική, προτιμάται να γίνεται ελλείψει του εκπροσώπου της διοικητικής αρχής και έχει συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή την επίβλεψη της νόμιμης διαδικασίας,η οποία πρέπει να τηρηθεί για την διάλυση του πλήθους. Αυτή η διαδικασία έχει δύο σκέλη, αφ ενός την πρόσκληση προς το πλήθος,μετά τις τρεις προσκλήσεις που έχει απευθύνει ο Διοικητής της δημόσιας δυνάμεως, να διαλυθεί και αφ ετέρου την έκδοση εγγράφου διαταγής για την χρήση όπλων προς διάλυση της συναθροίσεως (σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.) Λόγω,λοιπόν, του επικουρικού χαρακτήρα της παρεμβάσεως του Εισαγγελέα, ο οποίος και θεμελιώνεται βάσει των άρθρων : 1) εδ.β Κανον. Υπηρ. Χωροφυλακής, 2) 58 και 66 του από 5/ Κώδικα περί Νομαρχών, 3) 124 και 128 Κανον. Της υπηρεσίας των Στρατευμάτων στις πόλεις, 4) 2 του ν.29/1943 με την διαζευκτική και εν συνεχεία του εκπροσώπου της διοικητικής αρχής μνείας αυτού της δικαστικής αρχής, δεν κρίνεται απαραίτητη η παρουσία Εισαγγελέα στον εν λόγω ποδοσφαιρικό αγώνα. Μέρος β - Χαρακτηρισμός του ποδοσφαιρικού αγώνα ως «δημόσιαν εν υπαίθρω συνάθροισιν» Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος του 1952 «Μόνον εις τας δημόσιας συναθροίσεις δύνανται να παρίσταται η αστυνομία. Αι εν υπαίθρω δημόσιαι συναθροίσεις δύνανται να απαγορευθώσιν αν ως εκ τούτων επίκειται κίνδυνος εις την δημόσιαν ασφάλειαν.». Οι τότε συνταγματικές θεωρίες περί των συναθροίσεων αποδέχονταν ότι «συνάθροισις είναι η σκόπιμος και κατ αρχήν, και όχι τυχαία, προσωρινή επί το αυτό συνάντησις αξιόλογου αριθμού προσώπων, προς έκφρασιν ή ακρόασιν ανακοινώσεως ή γνώμης επί ορισμένου θέματος,ή προς διαδήλωσιν φρονημάτων ή αιτημάτων οιουδήποτε χαρακτήρα,ή προς λήψιν από κοινού αποφάσεων,ή προς άσκησιν δικαιώματος του αναφέρεσθαι. Ακόμη σύμφωνα με το άρθρο Κανον. Χωροφ. Ως συνάθροιση λαμβάνεται «η συγκέντρωσις πολλών επί το αυτό μετά την προηγούμενην συννενόησιν, προς λήψιν αποφάσεως και κοινήν ενέργειαν». Βάσει λοιπόν των ανωτέρω ο ποδοσφαιρικός αγώνας δεν μπορεί αν χαρακτηριστεί ως συνάθροιση επομένως ούτε και εν υπαίθρω δημόσια συνάθροιση ώστε να υπαχθεί στις διατάξεις που αναφέρονατι στο μέρος α.

5 Όμως ο ποδοσφαιρικός αγώνας υπάγεται στην γενική αστυνομική ρύθμιση (άρθρο 267 του Κανον. Χωρ/κης,37/1951 Αστυν. Διατ. Αθηνών) περί των κοινωνικών ή άλλου χαρακτήρος συγκεντρώσεων περί ψυχαγωγίας, οι οποίες είναι δυνατόν να απαγορευθούν λόγω κινδύνου της δημόσιας ασφάλειας και για άλλους λόγους (π.χ. υγιεινής ). Έτσι είναι δυνατή η παρουσία της αστυνομίας, χώρις όμως και την παρουσία Εισαγγελέα. Περίληψη γνωμοδότησης: Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδος έκρινε ότι η παρουσία Εισαγγελέα στην ποδοσφαιρική συνάντηση δεν ήταν αναγκαία κατά το γράμμα του νόμου,παρά μόνο λόγω ελλείψεως του εκπροσώπου της διοικητικής αρχής. Επιπλέον ο ποδοσφαιρικός αγώνας κρίθηκε ότι δεν αποτελεί συνάθροιση κατά το άρθρο 10 του Συντάγματος επομένως δεν μπορούσε να υπαχθεί στις διατάξεις που αφορούσαν τις εν υπαίθρω δημόσιες συναθροίσεις. Εν τέλει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδος αποφάνθηκε ότι λόγω της υπαγωγής του ποδοσφαιρικού αγώνα στο άρθρο 267 του Κανον. Χωρ/κης,37/1951 Αστυν. Διατ. Αθηνών είναι δυνατή η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων κατά την διάρκεια του, ώστε να τηρηθεί η ευταξία και να περιφρουρηθεί η ασφάλεια,και πως η οποιαδήποτε ανάμειξη της εισαγγελίας θα ήταν έπειτα από κάποια αξιόποινη πράξη και την σύλληψη των υπαιτίων σύμφωνα με τα άρθρα 417 και επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Άρθρα: 1 και 2 ν.29/1943, 267,294 1, 3εδ.β, 8β,299 και 300 Κανονισμός Υπηρεσίας Χωροφυλακής, Κανονισμού της εν πόλεσιν υπηρεσίας των στρατευμάτων,61/1952 Κανονισμού Αρχηγείου Αστυνομίας Πόλεων,76/1954 Αστυνομικής Διατάξεως Αθηνών, 58 και 66 του από 5/ Κώδικος περί Νομαρχών, 417 Κωδ. Ποιν. Δικον.,314/1956 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.,10 του Συντάγματος 1952 Νομικό Βήμα Έτος 14 ον σελ

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων

3. Συλλογή νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στη συμμετοχή στην πολιτική ζωή και στα κέντρα λήψης αποφάσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 3. Συλλογή νομοθεσίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη

Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Επιμέλεια: Μ. Τσαπόγας, ΔρΝ Ειδικός Επιστήμονας στο Συνήγορο του Πολίτη ΕΣΔΑ άρθρο 8, Διεθνής Σύμβ. Καθεστ. Προσφ. (ν.δ. 3989/59) άρθρο 25.1, Διεθνές Σύμφ. Οικ. Κοιν. Μορφ. Δικαιωμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος 2005-2006 Αλέξανδρος Κ. Βαρνάβας Α.Μ.: 1340200100655

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14:

1. Εισαγωγή: 1 Σύνταγµα άρθρο 14: 1. Εισαγωγή: Στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες αναγνωρίζεται µέσα από το Σύνταγµα κάθε κράτους το δικαίωµα της ελευθερίας του τύπου. Το ελληνικό Σύνταγµα κατοχυρώνει συνταγµατικά την ελευθερία του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ολ ΑΠ 21/2001 Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ιστορικό: Στην απόφαση 21/2001, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιλαμβανόμενη της υπόθεσης κατόπιν παραπομπής του Ζ Πολιτικού Τμήματος, αναιρεί απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις Πηγή: Νόμος και Φύση ΣτΕ Ολ. 32/2013 [Αντισυνταγματικότητα του ν. 3147/2003 ως προς τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης] Πρόεδρος: Π. Πικραμένος Εισηγητής: Ν. Ρόζος Δικηγόροι: Δ. Νικόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 146 14 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 113 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλο δαπούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΡΗΓΟΡΙΑ EΠΩΝΥΜΟ: KOMHNOY ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972427022 Α.Μ.: 1340200300196 Ι ΡΥΜΑ Ε.Κ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: K.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 114 Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδα πούς και ανιθαγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 5325 Έτος: 1932 Τέθηκε σε ισχύ: 16.04.1932 Τίτλος "Περί συναλλαγµατικής και γραµµατίου εις διαταγήν" Θέµατα Συναλλαγµατική και γραµµάτιο εις διαταγήν, Πτώχευση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο Περί Ουσιωδών Υπηρεσιών (Ρύθμιση του Δικαιώματος της

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 12 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4170 Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου

ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003) ικαίωµα πολιτικών προσφύγων για σύναψη γάµου (Αναφορές υπ αρ. πρωτ. 3875/2004 & 18331/2004, πόρισµα της 25.7.2007) Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α

6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 269 6. π ο λ ι τ ι κ η δ ι κ ο ν ο μ ι α 27/2009 (Πρόεδρος: Νικόλαος Τρούσας, Πρόεδρος Εφετών). (Δικαστές: Σπυριδούλα Γεωργάκη, Δημήτριος Νίττας-Εισηγητής, Εφέτες). (Δικηγόροι: Κωνσταντίνος Ράπτης, Ιάκωβος

Διαβάστε περισσότερα

Το κατ άρθρο 62 του Συντάγματος ακαταδίωκτο του βουλευτή υπό το πρίσμα. του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ.

Το κατ άρθρο 62 του Συντάγματος ακαταδίωκτο του βουλευτή υπό το πρίσμα. του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Το κατ άρθρο 62 του Συντάγματος ακαταδίωκτο του βουλευτή υπό το πρίσμα του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ Τ ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΠΑΡΑΡΑΣ Α ΑΡΘΡΑ 61 ΚΑΙ 62 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ αποτελούν ένα πλέγμα διατάξεων, με το οποίο θεσπίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη

ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη ΣτΕ Ολ. 3500/2009 Θέμα:[Εξαίρεση από την κατεδάφιση. Συνταγματικότητα διατάξεων] Περίληψη Εωσότου τεθούν από το νομοθέτη οι βασικοί κανόνες πολεοδόμησης προς εκπλήρωση της σχετικής συνταγματικής επιταγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα