M a c. J Ο H ANNE TRANÉR, LITT ER. HUMAN A D J. ET FROFESS. R EO.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "M a c. J Ο H ANNE TRANÉR, LITT ER. HUMAN A D J. ET FROFESS. R EO."

Transcript

1 7 i " UNDECIMA ILIADIS HOMERICA! RHAPSODIA G R X. C E IT SVKTKICK. QUAM» v e n i a a m f l. FACULT. PHILOS. u p s a l i e n s. P R IS ID I M a c. J Ο H ANNE TRANÉR, LITT ER. HUMAN A D J. ET FROFESS. R EO. r ' f P. p. C A R O L U S JÄCO BU S a f N O R D IN STIP. ORD. EQUESTRIS* BOTHNIENSIS. P. I. O f. l x x i v. Ί * IN A U D IT. GUST. DIE XXI FEB R. MDCCCXXI. H. A. M. S, U P S A L I JE ) EXCUDEBANT REGI- ACADEMI TYPOGRAPH*.

2 IN SACRAM REGIAM MAJESTATEM SUMM/E FIDEr VIRO ORDINUM REGIORUM EQUITI ET COMMENDATORI ORDINIS REGIS CAROLI XIJI EQUITI.GENERALIS LOCUM TENENTI ILLUSTRISSIMO COMITI DOMINO j Λ LOBO dela GARDIE NEC NON IN SACRAM REGIAM MAJESTATEM MAGNAE FIDEI VIRIS GENEROSISSIMIS AC NOBILISSIMIS CURIAE EQUESTRIA D IRECTORIBUS MAECENATIBUS SUMMIS S A C R U M otuif, defiuit AROLUS JAC. AF FORDIS*

3 KONUNGENS H0GTBETRODDE MAN LANDSHOFD1NGEN STÅTHÅLLAREN OCH COMMEN- DEUREN AF KONGL. NORDSTJERNE-ORDEN H0GVÅLBORNE FRIHERRE H E R R JOHAN a f NORDIN SAMT H0GVÅLBORNA FRIHERRINNAN BEATA C ap NORDIN f0dd ROSENBORG «e d största vördnad och tacksamhet tillegnadt af CARL JAC, af NORDI#.

4 BISKOPINNAN FRU V Å L B O R N A MARGARETA E- NORDIN f o d d CLAS O N Den huldaste Moder helgas dessa blad af den sonliga vördnaden, kärleken och tacksamheten;

5 INNEHÅLL: ΑολΜΕΛίΝΟΜ, iklädd sim rustning, utförer Akaierra till träffning,' Gör underverk af tapperhet, ocli slor förödelse hland Troerna, Zovs nedsänder Iris till H ektor, med befallning, att undvika träifning, tiildess Agamemnon, såiad, nödgat* återgå till lägret, Agamemnon, sirad af K oon, viker, Hektor framträhger. Od)ssevs omringas af lienden ; men läddas af Meuelaos oek Ajas Likväl såras Akaiernas Drotfar: Ody-sevs al Sokos: Diumédes, Evrypylos ocli Makaon af Paris. Patröklos sändes al Akitlevs till Nestor, n tt ofterforska, hvil» ka sårats. B lir, anländ till skoppen-, nndenutlad, att bland deras antal ar äf- en Makåon, Bevekes af Nestors tal, och återvänder till Akillevs tält. Träf- far under vägen de sårade Evrypylos, Ledsagar houom till skeppen. Förbinder hans så/, och lisar lians amärtnr.

6 I L I A S E l f t e S ä n g e n. C) p p fteg Eos ur bädden ifrån f m fo lte T it onos, A t t fram bära hen Jkulle åt Gudar och menniskor ljuset. Och nu fkickade Z cvs till Akniernas fnabba galejor MenHga E r is, fo m krigets baner fram sträckte med handen* 5 Strax hon beträdde Odijssevs Jkepp, det g rä slig a, fvcirta, Som der f o d i mi dt en, att horns hon kunde åt alla Sidorna, både till A jas' tä lt, Telamoniske hjeltens, Och till Peleids: ty begge de Ukn galejor vid lägrets Andar hade f o r la g tt t rots fulle a f fiijrka och handkraft. io JOer flod nu G udinnan, och ropte, fö rfä rlig och m ä k tig,. J f εκ λεχεων τίοίξ dyccucu T ibccvclo ωςνυβ\ iv db ctvdrart φόως φεξοι r ji βξοτοίσΐ Z evs <T Ε ξΐάοο ΎΤξοίχλλε Beds ε7ϊ) VYjUS 'Αχαιών α ξγχλεην, 7Sολεμοιο τεξχε p e rd χεξσϊν Αχούσαν, 5 στη ά επ θάυσσηοε μ εχ κ κ η τεϊ vift μελχΐγη, η εν μεσσχτω εσχδ, ysyxvspev χμφατεξωσδ-, η μεν επ Ajctvrcs κλισΐας Τελαμωνιχόαο, ηό" επ Α χιλλη ο ε rot ε σ χ χ τ χ vijocs Haas είξυσχν, ηνοςέη πΐσυνοι Kcti κά ξτεϊ χείξων. 1 6 wboc σ τχ σ ηϋσε Bed μ ε γ χ τ ε, < W c v r e,

7 flv g t til! A k ai enms h a r, och ing ut hvarjom i hjertat D en alisvåidiga kr o f t, ett. idligen kriga cch hampa. S tra x dtm ljufvare b lef, a tt drabba, än vända tillbaka t P ä ds holkade f u p p, till älskade fädernejorden. 1 s A f ven A treid utropte och bod, att Argeierna /kulte Sig omgordla; men fje lf iklädde han blänkande kopparn. F årst kring benen gesvindl pdsatie han brynjorna, blanka, P r y d lig a, nätttillknäppie med ftlfverne ankelspännen: Och påklädde dernäst rundtorn kring bråstct fitt harnesk, 20 Hvilket han fo rr aj Κ ί nyras få t t t få r att vara en gästskänk. T y det väldiga ryckte fig fp r id t till K ypros, att fnarlig Skulle till Trojas fä s te på Jkeppen Akaierna fegla : D el få r detta han g a f åt honom, att Kungen behaga. Rundtorn prunkade tio a f β ål blådunklige r ä fo r, of Bi ΆχαιοΤσι, μ έ γ χ ås cssvos εμβχλ* εκχστω Yjxfåly, χλληκτον 7τολεμίζειν rjås μ χ χ ε α ^ χ ι. το7σι å χ φ χ ξ Ίϊολεμος y h v /.Ιων ys\ε τ } ηέ νεεσβχι εν νηνσι γλ χ φ υ ξγσ ι φίλην ες 7ΐχτξ'ιάχ yx7xv. 1 5 Ατξείάης å εβοτρεν, lås ζωννυν^χι χιω γεν Άξγείους* ev å' χυτό ς εάυσχτο νωξοτίχ χχλκόν. κννιμ7άχς μεν ττςω τχ πεξ) χνημ^σιν ε$ηκε χ.χ λχ $, χςγυξεοισιν επισφυςιοιε χξα ξυίχς' άευτεξον χ υ άςγ\κχ 71 εξ) στη&εσσιν εάυνε, 20 τον 7ΐοτε οι Κ/νυξης ά α χε, ζβιντήϋν είνχι. πευίάετο γοίξ Κ υ7τξονάε peyoe' κλέος, ουνεκ Ά χ χιο ι es Τ ξοΐην νηεσσιν άνχ7ϊλευσεσ!άχι εμέλλον TGVYSKX οι τον åωκε, χχξιζό μ ένο ς β χ σ ιλ η ϊ. του ό rjtot άεκχ οίμοι euoty μ ελα νό ς κυάνοιο,

8 j To//' r f gl 8donde g n id, och tjugo a f blankare tennet. 'i V t Hl* rirdcklige drakar fig hsjde ni o t halsen ph blida St do i na, dkr till fd r g regnbagarna, hvilka i ntohvtn Z ev s u ppställer, till under f o r fpråkbegåfvade ηιςηηύοτ. Derpå, omkring fm Jkuilra han kastade J vd rdef \ i hvilket 30 Gyllene f i f t allbldnktt: och rundtorn Jkimrade /Ridan, Silfverbelagd, uatthaftad uti gnidsm idda gehdnget. L y fte f a opp omskarmande. mångarbetade fks ld en, P ryd lig och tu n g, rundkant ad med tio rdndir a f koppar: H vita glansade tjugo a f tenn uppskjutande bucklor, 35 Och i midten en enda utaf blådunkliga fiålet. R undt kring dessa der f a t t, vildsgda, förskräckliga Gorgo, M ed harmgnistrande blick, och bredvid fa tt Fasan och Flykten. Också var Jkdldgehängct a f fl/v e r : och cfuan på detta * 5 d c d d e x a åe %ςυσο7θ) kcc) είκοσι κχσσιτέξοιο' κυχνεοι de όϊξάκοντες έςω ξεχχτο 7ΐξοτ\ όειξγν ΤξεΊς, εκοίτεςβό ίξίσσιν εοικότες ^ οίς τέ ϋξονίων εν νεφεϊ στϊΐξΐ^ε, τ ίξ χ ς μεςο7των οονβξώπων. χ μ φ ) d χ ξ ωμόισι β ά λ ετο ξίφος- εν d i cl ήλοι 3 Χξΰσειοι π χ μ φ ά ιν ο ν α τ χ ξ 7refi κονλεον r,ev dfyvgecv) χξνσεοισιν χοξτιόςεσσιν χξν\ξός. uv f ελετ οομφιβξότίτν, ηολυό'αί^α?\ον, οίσπβχ Βονξιν, κ α λή ν, r f στε'ξι μεν κύκλοι 8εκχ 'χάλγ.εοι ησχν, εν όε οι ομφχλό) Ϋισαν ε είκοσι κχσσίτεξοιο 35 λευκό), εν de μέσασιν ery μελανός Ϋ.υχνοιο. τυ\ <Γ επι μεν Γοςγω β λ οσνςωπις εστεφάνωτο δεινόν ΰεξν,ομενγ], π εξ) de hrlfxor τε, Φόβος τέ. rij? d εξ -άξγύξέος τελάρω ν r\\> ' ά υ τ χ ς Irt χυτοί /

9 K n blåsprdcktig drake f g vre d: tre hti/vud a f denne, 4 0 V a xte upp a en halr, omkrokte det ena det andra. Slot om f t t hå% fyrbuckliga, fiarkombråmade hjelmen, Tagelyfvig : och g rym t nedvinkade busken fr å n ofvan. Också han tog två mcfktiga lansar, med koppar beskodda U ddiga: kopparen fjd rra n a f dem mot himmelens fa ste 45 Strålade: hogt thordsnte der t ill Atenaia och Here, Årande fy n g e n uti det guldform ogna Mykené. A lle hjeltarne nu befallde åt hvarje β η korsuen, A tt der hålla fitt fp ann i ordnade leder vid grafven.. M ett, fotkcfmpar> de fje lfv e, i rustningar pansarklddde 50 Rusade fram : omåteligt blef vid gryningen hdrgnyt. Ordnade gingo fra m fo r horskamparna desse till grafven:: N åra fsljde dem åt horskdmparne. Sonen a f Kronos vcooivecs ελελιχ,ίο 3ξοίν.&jv, κ εφ χ λχι 3ε οι r,auv 4 0 τςε7s ά μ φ ισ τεφ εες, hos χυχένος εκ7ΐεφυυϊοα. γ.ξχτ\ 3 ετι χμ φ ιφ χλο ν κυνε/jv Βετο^ τ ετξοοφχλ^ξον ϊττ7τονξΐν' δεινόν 3ε Κόφος χ,όιβυτιεξβεν ενενεν. είλετο 3' όόλκιμα 3ουξε 3υω, κεκβξυβ μενοο χ α λ κ ω,. cffhx τη λε 3ε *χοιλκός U7t χυτοφιν ουξχνον εισω 4 5 λ ά μ π * έπι 3' ε^/3ουην}σεν ΑΒηνχΐη.τ ε κ α ί Ηξϊ],, τιμοόσχι β α σ ιλ η χ πολυχξυσοιο Μυκήνες.. γ\νιόχού μεν επ ειτα εω επέτελλεν έκαστος 'ίππους ευ κ α τ α κόσμον εξυκεμεν χυβ επ) ταφξο )'' αυτοί όέ πςνλεες συν τευχεσι ΒίνςνιχΒίντες 50 βοίοντ" άσβεστος 3ε βοη χενετ ηωβι 7Τξό. φβοόν 3ε μεβ' Ιππέων επ) τ ά φ ξ γ -/οσμνιβεντες*' ίπ π η ες 3 oalfcv μετεκιοοβον' εν 3ε κο3οιμόν.

10 Hackte ett rysligt tumme t, och fiä n kte fr å n o f v an en regndagg. M ängd med drypande blod, u r etern, emedan han vills 55 M ånga behjertade hufvuden ner till A ir få r sanda. M ot le ds hade fig ftällt på kullen a f fältet de T roer, t H ä r den ädle P olydam as, der den väldige H ektor, S je lf A incias, a f folket fom G u d bland Troerr.a ärad, Och tre fo n tr dernäfi a f hjelten A n téio rs den unge Co A 'kamas, Gudarna lik, osh, med P o lyb js, ädle A genor: H ektor ibland förlederna bar jemnbnckliga fiiolden. Liksom utur nattdimmorna Jkiner férderfiiga ftjern a n, Alluppklarund, ;/j jz åter försänks i Jhuggiga molnen; Så fiteri H ektor, fåfnart han än blan l de fö rste f ig tedde, C 5 de fiste, befallande. Helt omsluten i koppar Blänkte han, liksom en blixt frå n Egidskakandc f a d r en. ωςσε κακόν Κξονίάης, κ α τά J" υ ψό3εν ηκεν εεξσα^ε alpars μυόχλεχς Ιζ α\3εξος, ουνεκ εμελλε 5 5 κο λλά ζ ιφ3ίμους κ εφ α λές " Α ζ λ ττ^ρ-άφε/ν. Τςωες 3' αύ& ετεξω3εν é?τι 3ξωσμω πεά'ιοιο, Εκτοξχ τ α μ φ ι μ εγα ν, καί αμνμονα HcvAväåyavTai Å ινειαν ιθ, σ ί Τ^ωσι 3 eos ως τίετο är/μω, ΤξεΊς f Άντγ\νρξβας, Πόλυβον, καί Ά γ ιρ ο ς χ L *, θ'ο rii3ecv τ Α κ α μ α \ τ\ ετηεικελον ά3ανάτοισιν% Εκτωξ 3' εν τΐξάτοισι φέξ άσπίάα πάντοσ ειαην. ρίος å εκ νεφεων αναφαίνεται ονλιος άσττ,ξ. τταμφαίνων, τό τε ä α υ τί: eju νεφεα σκιοειτα* ως ^Εκτως οτε μεν τε μ ε τ ά ΡΤξωτοισι φάνεσην * «5 ά λλο τε i εν τιυμάτοισι, κελευων * π α ί J'1 άςρρ χ α λ κ α λ ά ρ φ \ στε στεξοπη 7ίχτξός Διοε aiyiiyjuo.

11 i y S A D N O T A N D A ad Iliada XI. SxspA T T A T trr jam Ho m e r u s in mnftas Agamemnonis laudes, ffrenui defun&us, in praecedentibus, praeconio Diomedis, qui, Ulysse ffipatus, egregia ediderat facinora. Hunc Diomedem infignioris inter Graecos heroas exifiin)ationis, fato abfnmtam, jacere ferunt fepultum iv rtj ον.ωτνμφ ννσφ t vel rti una Diomedearum in mari Adriatico Infularum, Sepulto autem hoc deinceps tribuit A r i s t o t e l e s epitaphium: A iv yro v n w.tta m v fm % 5 a va is Α ιβμ ηίϊη Ιΐξ * r.u7ΐχ,ιι vijros ομω ννμΐη, f. f» H år ^biom fdes, berömd af alla (It dödlige, fwilar På dtn heliga ön : δη, fom förvarar hans namn. Vid. A r i s t o t e l i s Πιχ>.9τ, Pietatis etiam fuae exftare fecit idem Diomedes indicium, quum pretio* fum Apollini Pythio facrificarct Tripoda, quem in certaminibus ad Patrocli tumulum ceperat. Χ«λ* tos ειμ ι Ύ g im v i ' å uvxjtstyott oiyxx poe> k «; μ ι.τι liu r goy.xav v ncöus 'lor.vs A % l\x tv S T v i t i a s <T u u S q x t β ο η ν u y x å o s Αιομηά*.!, Kinjcrus Υπηοισι tru ga η Χ χ τ υ ν CE7ÖXiunovro*, i. <? ofag år en koppar Tripod: tti k It ho d åt Pythiern helgad: Öfvrr Patr oklos mig fatte engong fotfnabbe A kw. ev s ; Men fen IJahde mig har D iom edis, den flarke i kårrop, N år med fitt Jpann han Jegrat vid Helle fp ont en, den vida. Cfr. Epigrammata uiiamr» in Anthologia Graeca, vel C t.a r k ii Hctm k r u m II. XXIII Ipsam poematis in hoc libro a8iionem per campum Trojanum haud procul a fepufchro I l i, fiitit Vates. This fcook opens with the eight and twentieth day of the poem: and tbe fame day, with its warious aétions and adventures, is extended through the tw elfth, thirteenth» fourteenth, itft.-^enrb, ilxteenth, feventeenth, and part of the eighteenth books. Po p e. Idem A uftor, in Agamemnone laudando haud parcus, inter alia addit:?'he feem fully confcjous of his owon fuperior authority, and akvays knows the time, wherr to exert it: be is perfonaly vali.rr t, but not without foroe mixture of fierce ness: highly resentful of the injuries done his family, even more than Menelaus himfelf: warm both in his pasfions and afteftions, particulary in the love he bears his brotber. In fhort» he is, (as Ho»

12 mere himfelf in another place defcribes him), both a good king, and a great warrier.* J/. ϊ. Π «/ xyxviv ΤΛωνβΐα, ab a d m ira n d o, fuperbo vel generofo Tithono: frä n (i dun af' adle Titonos. Tithonus, fiiius Lacm ejontis t Troi ini regis., ab Aurora adamatus, &, rui nuberet, t littus. Is, quum a D:is tvmere petiit, vere nactus tft 11$χ< ασί<*ν. Ο γ ΐς χ ν ytvoyivo*, iix ir,j 'xyvoixv ovx i?r»;7are ub.uvx? ixv c w oiyvpajtx. Hli.C tjbe CCl it^tuu', at mori nefeium, fua fcnerji quobammoco juvenefcere fecit conjux. Γ. 8 Έ τχχτχ,,td ex trem is eaftrorum p a r t u : v id ändarna a f lägret- Scilicet a finiftra parte fu ani Achilles fubdwxerat navem juxta Rhoef«utn; juxta Sigaeum veto ab ala dextra Aj;rx Telamonius iuam, in quorum medio flabat Ulysfes. V. II. OgS *: intentisjima voce. Sic explicant Grammatici:»b 'foswv, quod volunt tsfe caruntt, fublatiori cantatum fono: cantus Classicus. Enet praeterea og$ns»».««. J- *dem ac νόμος ανλ^τιχ *., οντιο χα.\ονμ>νος, iiot το iivett ίυτονος, xcxi uvt/.τιχσιν t%ttv. Koppen vero, hac exodfirione non contentus, refert of3«* ud ruax, ut fit: Jlans eretta. Quod haud quidem male faétum exiftimabis. Interim vero n os, receptum explicandi modum fecuti, μίγ*. τι, iemr re per Adje&ivuin haud injufte expresfimus. V. /5. ζών- *i,c5ui 'Hecingi. Zona indui, omgårdla fig, idem ac Ivklftrhn, armari, quoniam <ό*ν, ζωστηζ ultimum iliud erat, quod, cingulo totam armaturam ambiente, exeuntibus in bellum fuperimponebatur. Cfr. II. 1V Sic Latini dicunt: In procinctu efse. Sic contrario fensu X e r x e s, cum Abderam pervenisfet, Athenis fugiene, & a periculo tutum fe ratus, dicitur λν'ί<ν φόνν/ν, zonam folvere: i. e. armis fe exuisfe. Cfr. H e r o - idotum Lib. VII f. Hanc vero ξηπν: "kittv ζ<όνην, caveas, ne cum Latinorum confundas locutionibus: zonam folvere, quod denotat, nunc virginitatis florem exlrnguere, nunc nubere, vel viro tradi. Zonam Yero perdere, eft marsupium & pecuniam amittere, vel nihil habere jjummorum. V. 18. "Επισφόξίον, s, quod talis vel malleolis pedis fuperimponitur, eosque cingit. Nimirum ocreis militaribus additae erant argentese fibuhe, fupra talos malleolosve jungendis: ankelfponnen: fotknmhdcktor: a σφοξον, malleolus in pede. Cfr. quae circa vocem χ«λλ/σφνfi» ad II. IX. v. 553 & 556 disferuimus, huc facientia. V Ktvvpi:: Hic C in yra s, rex Cypri infulae, Trojani belli tempore vixit. Hunc infert P in d aru s regem, de quo multi circumferrentur per Cyprum rumores : r«, inquit χμφί K/wfitv πυλλαχιι φχμχι Κνττ^/- *v. Pyth. m 26 Hunc infert T y r t a e u s ditisfimum:

OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA CAROLUS AUG. SCHRÖDER. U P s A L I M. M a c. J O H A N N E T R A N É R, P. V JI.

OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA CAROLUS AUG. SCHRÖDER. U P s A L I M. M a c. J O H A N N E T R A N É R, P. V JI. OCTAVA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA S a C ET SVETHICE. Q TTA M, 'VENIA A M Pl. FACULT. PHILOS. UPSALIENS. PR SIDE M a c. J O H A N N E T R A N É R, L U T E R. HUMAN. ADJ. ET PROFESS. REG. P. P. CAROLUS AUG.

Διαβάστε περισσότερα

M ag. JOHANNE TRANER, LITTER. Η ΙΜ Λ Κ. ADJ. ET PROfESS. REG.

M ag. JOHANNE TRANER, LITTER. Η ΙΜ Λ Κ. ADJ. ET PROfESS. REG. DECIMA ILIADIS [IO illeric^l R H APSODIA, 7/ eixjece ET SvETHICE. QdAM, VENIA AJIPL. FACULT. PHILOS, UPSALIENS. P R ie S I D E M ag. JOHANNE TRANER, LITTER. Η ΙΜ Λ Κ. ADJ. ET PROfESS. REG. P. P. JON. W

Διαβάστε περισσότερα

Q U IN T A ILIADIS HOMERICAE RHAPSODIA P. III, VENIA AMPL. FACULT. PHILOS, UPSALIENS. OP. XXIX. IN AUDIT. GUSTAVIANO DIE XIV JUN. MDCCCXVII.

Q U IN T A ILIADIS HOMERICAE RHAPSODIA P. III, VENIA AMPL. FACULT. PHILOS, UPSALIENS. OP. XXIX. IN AUDIT. GUSTAVIANO DIE XIV JUN. MDCCCXVII. Q U IN T A ILIADIS HOMERICAE RHAPSODIA GRACE i t svethicb. QUAM VENIA AMPL. FACULT. PHILOS, UPSALIENS. LirriR. HUMAW. ADJ. ET PROFESS. RBG, P. p. P. III, OP. XXIX. IN AUDIT. GUSTAVIANO DIE XIV JUN. MDCCCXVII.

Διαβάστε περισσότερα

s < \ y M a g. JOHANNES TRANÉR. Rom, Litter. Docens. CAROLUS ER. HALLSTRÖM Ollrogothi, P. I. VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALTENS.

s < \ y M a g. JOHANNES TRANÉR. Rom, Litter. Docens. CAROLUS ER. HALLSTRÖM Ollrogothi, P. I. VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALTENS. QJU A M VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALTENS. PUBLrCE VENTILANDAM DEFERUNT s < \ y M a g. JOHANNES TRANÉR. Rom, Litter. Docens. E T. CAROLUS ER. HALLSTRÖM Ollrogothi, f. % IN AUDIT. GUST. DIE XV JU N

Διαβάστε περισσότερα

P. V, SEPT3IWA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA ERICUS ANDREAS WALLBERG VENIA AMPL. FACULT. PHILOS, UPSAL1 ENS. O p. x l i x

P. V, SEPT3IWA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA ERICUS ANDREAS WALLBERG VENIA AMPL. FACULT. PHILOS, UPSAL1 ENS. O p. x l i x SEPT3IWA ILIADIS HOMERICA RHAPSODIA VENIA AMPL. FACULT. PHILOS, UPSAL1 ENS. PRiSIDE UTTER. HUMA». ADI. ET PROFESS. REG,. P. ERICUS ANDREAS WALLBERG 3TIP. REG. GOTHOJJ1JRGKNSIS, P. V, O p. x l i x IN AUDIT.

Διαβάστε περισσότερα

t i ' SEPTIMA ILTADIS HOMERICA RHAPSODIA QUAM, M a c. J O H A N N E T R A N E R, r. p. P. I. O p. X L V. VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALIENS.

t i ' SEPTIMA ILTADIS HOMERICA RHAPSODIA QUAM, M a c. J O H A N N E T R A N E R, r. p. P. I. O p. X L V. VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALIENS. t i ' SEPTIMA ILTADIS HOMERICA RHAPSODIA * R ΛΕ C E ET SYETHICE. QUAM, VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALIENS. r R Λ S I D E M a c. J O H A N N E T R A N E R, IIT T E K. HUMAN, A D I. ET JPROFESS. R EC.

Διαβάστε περισσότερα

op. x l. QUAM, JOHANNES FR. LINDROTH TPLANDUS. M a g. J O H A N N E T R A N E R, P. III. SEXTA ILIADIS H OM ERICA RHAPSODIA,

op. x l. QUAM, JOHANNES FR. LINDROTH TPLANDUS. M a g. J O H A N N E T R A N E R, P. III. SEXTA ILIADIS H OM ERICA RHAPSODIA, y/ SEXTA ILIADIS H OM ERICA RHAPSODIA, G R jece e t s t e t h i c e. QUAM, VENIA AMPL. FACULT. PHILOS. UPSALIENS. PR1 SIDE M a g. J O H A N N E T R A N E R, LUTER. HUMAN. ADJ. ET FROFESS. REG. PRO G R

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM

ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA. COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM QUAM ΤΟΥ ΨΕΑΑΟΥ MIXAHA Εις την Ψνχογονίαν τον Πλάτωνος. MICHAÉLIS PSELLI IN PLATONIS DE ANINLE PROCREATIONE PR/ECEPTA COmmiNTARIIS NUNC PRIMUM EX COD. BIBL. UPSAL. EDITUS EMENDATUS LATINE REDDITUS EXPLICATUS.

Διαβάστε περισσότερα

Acerca de este libro. Normas de uso

Acerca de este libro. Normas de uso Acerca de este libro Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto

Διαβάστε περισσότερα

KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS. SVDERMANNO-KBRICrr,

KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS. SVDERMANNO-KBRICrr, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ KAN.CN ΠΌΛΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ Ε CODICE BENZELIANO LINCOPENSI EDITUS CUJUS PARTEM PRIMAM VENIA AMPL. FAC. PHILOS. UPSALIENSIS PUBLICO e x a m in i s u b j ic iu n t M A S. GUST. W I L H. G U ^ ^ L I

Διαβάστε περισσότερα

roi Ώνθιον Χηψθείι. Extat et ap. Hes. [et Phot.T Schn. iex. Suppl.]

roi Ώνθιον Χηψθείι. Extat et ap. Hes. [et Phot.T Schn. iex. Suppl.] ? 0W Π Υ Θ [Τ. III. pp. 605-607.] ΠΤΘ 8044 Ul. 38» Τ1*θμ*νι#ωε, ibid. Vide Schn LM.VH", *"Μνθμενέω, Jambl. Arithm." ρ 166 A ad Diod. S. 1. c." Schmf. Mss. ^sch. f, Choeph. 940.] Est et aliud COMP. ΠυθύΧηττο*,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm

ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA. Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm ΔΙΑΛΟΓΟΣ NYBÖRJARKURS I GREKISKA Ove Strid Ingela Nilsson Patrik Granholm Första upplagan 2011 Andra reviderade upplagan 2012 Ove Strid & Ingela Nilsson Layout: Patrik Granholm Illustrationer: Monica Hellström

Διαβάστε περισσότερα

A COLORLESS GREEN IDEA Kees Huigen

A COLORLESS GREEN IDEA Kees Huigen BABYLONIAN PLANETARY OMEN A COLORLESS GREEN IDEA Kees Huigen ND 4362:23 MUL Dil bat ina AN e NU IGI HA.A KUR GIŠ.HUR SIG7 NIGIN ma i ad dar ma If Venus is not seen in the sky: destruction of the land she

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM.

LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM. ccclr LEX. VOCUM PEREGR. IN SCRIPTT. GR. OBVIARUM. [pp. 425, 426. TEWATERI AUCTARIUM VOCUM PAUCARUM, RECTE AUT SECUS PRO iegyptiacis HABITARUM. NEMO facile erit, ut spero et confido, qui non magno- 'Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα

Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 679 Διδάσκοντας φυσικές επιστήμες με την κεραμική τέχνη και τις ψηφιακές αφηγήσεις: Οι ιδιότητες του αέρα Άννα Λέτσι 1, Ξένια Αραπάκη 2 και Φανή Σέρογλου 3 letsianna@eled.auth.gr, parap@uth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772

5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772 5771 ΛΗΘ [Τ. ιι. pp. 697 698 ] ΛΗΘ 5772 accipere pro Clandestine recessu. ["Λάθρα, Cattier. Α πάνταε έλάνθανε δάκρυα λείβων, II. Χ (277 ) *Άψδ' Gazoph. Diod. S. 1, 234. ad Eur. Dan. 2S. Αάθρη, 'Αχιλήϊ

Διαβάστε περισσότερα

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT

C. MVSONII RVFI RELIQVIAE O. HENSE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI LIPSIAE MCMV EDIDIT C. MVSONII RVFI RELIQVIAE EDIDIT O. HENSE MCMV LIPSIAE IN AEDIBVS B. G. TEVBNERI L1PBIA.K: TYPIB B. G. TBVBDRI THEODORO GOMPERZ S. PRAEFATIO. Vt olim tertio Ioannis Stobaei volumini pra.ennsunus Teletem

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 1606 της 30ής ΜΑΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 27/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ 'Αρ. 166 της ής ΜΑΙΥ 198 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) (Άρ. 4) Νόΐμς τϋ 198 εκδίδεται διά δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

H. A. 1, 820.] scribit quosdam Ostracium vocare, quod aliqui Onychen 'Οστρακόδερμος, Cui testa loco cutis est, Qui testa

H. A. 1, 820.] scribit quosdam Ostracium vocare, quod aliqui Onychen 'Οστρακόδερμος, Cui testa loco cutis est, Qui testa ( 7043 ΟΣΤ [Τ. II. pp. 1524 1526.] ΟΣΤ 7044 autem, cujusmodi haec όστρακα fuerint, figulinane an A Lucian. 2, 330. Thom. M. 526. Moer. 226. et n. ostreoruni. Sed et ea testa, qua ova integuntur, * Όστρακόεις,

Διαβάστε περισσότερα

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM.

IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. L E X I C O N V O C U M P E R E G R., IN GR. AUCTORIBUS, GLOSSOGRAPHIS MAXIME, OBVIARUM. P R J E F A M E N. CONSILIUM, quo colligere Lexicon vocabulorum peregrinorum et novo Thesauro Stepbaniano pra. mittere

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4Γ92. 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.]

4Γ92. 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.] 4721 KAA [Τ. ii. pp.. 34 35.] Bud. _ ex. Aristot., ' dici. Ιπί τον τελέως. σπουδαίου, '... de A Jacobs. Γ> j c Anim. I too 188. Unix Heyn. ττιιντη Horn._5, SS 485. rmmstj Κ. W; 3on a( j Eo/ qui est absolutae

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390. " Male ergo in Josepho

8.] ΑΓΓ 378. ϊσθ' εκείνον θανάσιμοι βεβηκότα. Vide nos ad Άπαγγελία.] Audiendi Ratione p. 390.  Male ergo in Josepho 3 rr dedit, sed perperam, παρήγγειλαν. Denique in Cod. A, Jub. et August, diserte scriptum ήγγειλε extat. Et profecto Aoristus ipsi rei congruentior esse videtur." Fischer. Eurip. Hec. 666. ής άπηγγέλθη

Διαβάστε περισσότερα

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI

ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE. Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI ANECDOTA DELPHICA. ANECDOTA DELPHICA EDIDIT ERNESTUS CURTIUS ACCEDUNT TABULAE DUAE DELPHICAE Plislum»ides, Crissaea rura, Locridem, Parnassia saxa cum sepulcris Delphicis BEROLINI IMPENSIS GUILELMI BESSER

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας

Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας Στοιχεία από Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Εύβοιας ΕΤΟ Σ... Α / Α Ο. T. A. ΕΡΓΟ Α ΡΙΘ Μ Ο Σ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛ. ΤΡΟ Π Ο Σ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΠΤΠΙΗ % ΑΝ ΑΔΟΧΟΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ { 1. X ^ o C. ils o c i O jo n t N.Ai\C,\c4 i 1 1 V ' 1

Διαβάστε περισσότερα

FIRST AND SECOND YEARS.

FIRST AND SECOND YEARS. ANNUAL EXAMINATION. FIRST AND SECOND YEARS. Translate into Latin Prose The life and faculties of man, at the best but short and limited, cannot be employed more rationally or laudably, than in the search

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα