ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3544 της 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 25(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων (Κυρωτικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 25(111) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΠΕΙΔΗ μέσα στα πλαίσια των στόχων του Παγκόσμιου Οργανισμού Προοίμιο. Τελωνείων είναι η ενθάρρυνση διάφορων χωρών για σύναψη διμερών συμφωνιών, που αποσκοπούν στην περαιτέρω σύσφιγξη της μεταξύ τους συνεργασίας για αμοιβαίο όφελος σε τελωνειακά θέματα. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ παραδοσιακά το Τμήμα Τελωνείων της Κύπρου είχε στενή συνεργασία σε θέματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με το Τμήμα Τελωνείων του Ισραήλ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η συμφωνία θα είναι προς αμοιβαίο όφελος και θα βοηθήσει την περαιτέρω συνεργασία σε τελωνειακά θέματα. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας με την υπ. Αρ και ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου 1999 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ενέκρινε το κείμενο της Συμφωνίας και έχει προχωρήσει στη συνομολόγηση και υπογραφή της Συμφωνίας με την Κυβέρνηση του Ισραήλ. (1943)

2 Ν. 25(ΙΠ)/ Σιινοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση. Πίνακας, Μέρος Ι, Μέρος II, Μέρος III. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων που υπογράφηκε στην Ιερουσαλήμ στις 29 Μαρτίου (1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Συμφωνία της οποίας το κείμενο εκτίθεται στην Ελληνική στο Μέρος Ι του Πίνακα, στην Εβραϊκή στο Μέρος II του Πίνακα και στην Αγγλική στο Μέρος III του Πίνακα. (2) Σε περίπτωση αντίθεσης, μεταξύ του κειμένου στην Ελληνική και του κειμένου στην Εβραϊκή, υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική.

3 1945 Π :ΐ Ν Α Κ Α Σ Μ Ε Ρ Ο Σ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

4 1946 Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ, που από τούδε και στο εξής θα αναφέρονται ως τα "Μέρη". Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας επηρεάζουν δυσμενώς τα οικονομικά, δημοσιονομικά και εμπορικά συμφέροντα των αντίστοιχων χωρών τους, ως επίσης και τα νόμιμα συμφέροντα του εμπορίου, βιομηχανίας και γεωργίας, Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της διασφάλισης του επακριβούς υπολογισμού των τελωνειακών δασμών και άλλων φόρων που εισπράττονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις κατά την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών, Πεπεισμένες ότι η δράση κατά των τελωνειακών παραβάσεων μπορεί να γίνει περισσότερο αποτελεσματική με τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, Έχοντας υπόψη τα ισχύοντα διεθνή νομικά κείμενα που προνοούν την παροχή αμοιβαίας βοήθειας σε τελωνειακά θέματα όπως είναι η Σύσταση του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων) για Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή της 5ηςιΔεκεμβρίου 1953, Έχοντας επίσης υπόψη τις Διεθνείς Συμβάσεις που κυρώθηκαν και από τα δύο Μέρη και οι οποίες περιέχουν απαγορεύσεις, περιορισμούς και ειδικά μέτρα ελέγχου συγκεκριμένων αγαθών, D Εχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: (Ι) "Τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει τους νόμους και κανονισμούς που εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις των δύο Μερών αναφορικά με την εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφόρτωση, διαμετακόμιση, αποθήκευση και κυκλοφορία αγαθών, συμπεριλαμβανομένων νομικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν απαγορεύσεις, περιορισμούς και άλλους παρόμοιους ελέγχους στη διακίνηση ελεγχομένων ειδών διαμέσου συνόρων. (2) "Τελωνειακές Διοικήσεις" σημαίνει για μεν την Κυπριακή Δημοκρατία το Τμήμα Τελωνείων και την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών για δε το Κράτος του Ισραήλ το Τμήμα Τελωνείων και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών. (3) "Παράβαση" σημαίνει κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των τελωνειακών νόμων. (4) "Πληροφορία" σημαίνει οποιαδήποτε στοιχεία, έγγραφα, αναφορές, πιστοποιημένα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, ή άλλες κοινοποιήσεις, μηχανογραφημένες ή μη.

5 1947 (5) "Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση" σημαίνει την Τελωνειακή Διοίκηση που ζητά συνδρομή. (6) "Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση" σημαίνει την Τελωνειακή Διοίκηση από την οποία ζητείται συνδρομή. ΑΡΘΡΟ 2 Έκταση συνδρομής 1. Τα Μέρη συμφωνούν να αλληλοβοηθούνται μέσω των Τελωνειακών τους Διοικήσεων για να αποτρέπουν, διερευνούν, καταστέλλουν και διώκουν οποιαδήποτε παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. 2. Η συνδρομή, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία αυτή, περιλαμβάνει επίσης, κατόπιν αίτησης, την παροχή πληροφοριών για διασφάλιση του επακριβούς υπολογισμού τελωνειακών δασμών και άλλων φόρων που εισπράττονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις κατάντη ν εισαγωγή και εξαγωγή, και της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών νόμων. 3. Η αμοιβαία συνδρομή, όπως προνοείται στις παραγράφους 1 και 2, θα παρέχεται για χρήση σε όλες τις διαδικασίες δικαστικές, διοικητικές ή διερευνητικές. 4. Οποιαδήποτε αίτηση για τη σύλληψη προσώπων, είσπραξη ή αναγκαστική είσπραξη τελωνειακών δασμών, άλλων φόρων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, χρηματικών ποινών ή άλλων χρημάτων εξαιρείται από τέτοια συνδρομή. ΑΡΘΡΟ 3 Υποχρέωση Σεβασμού της Εμπιστευτικότητας 1. Πληροφορίες, έγγραφα και άλλες κοινοποιήσεις που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της παροχής αμοιβαίας συνδρομής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανόμενης της χρησιμοποίησης τους σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. 2. Αιτήσεις ερευνών, πληροφορίες, έγγραφα και άλλες κοινοποιήσεις που λαμβάνονται από κάθε Μέρος θα θεωρούνται εμπιστευτικές και θα τυγχάνουν στη λαμβάνουσα χώρα της ίδιας προστασίας αναφορικά με την εμπιστευτικότητα και το επίσημο απόρρητο, όπως ισχύει στη χώρα αυτή για το ίδιο είδος εγγράφων, πληροφοριών, ή άλλων τέτοιων κοινοποιήσεων που λαμβάνονται στη δική της επικράτεια.

6 1948 AP0PO4 Τύπος και Ουσία των Αιτήσεων 1. Αιτήσεις μ»: βάση την παρούσα Συμφωνία θα γίνονται γρα7:τώς. Έγγραφα αναγκαία για την εκτέλεση τέτοιων αιτήσεων πρέπει να τις συνοδεύουν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου το επιβάλλει επείγουσα κατάσταση, μπορούν να γίνονται δεκτές προφορικές αιτήσεις, που πρέπει όμως να επιβεβαιώνονται γραπτώς αμέσως. 2. Αιτήσεις με βάση την παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) την αρχή που υποβάλλει την αίτηση, τη φύση των διαδικασιών, το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται στη διαδικασία, αν είναι γνωστά. σύντομη περιγραφή του εξεταζόμενου θέματος και τα νομικά σημεία που περιλαμβάνει, και τη σχέση μεταξύ της συνδρομής που ζητείται και του θέματος που σχετίζεται μ'αυτή. ΑΡΘΡΟ 5 Μέσα Επικοινωνίας 1. Η συνδρομή θα παρέχεται με απευθείας επικοινωνία μεταξύ των Προϊσταμένων των αντίστοιχων Τελωνειακών Διοικήσεων ή αξιωματούχων που ορίζονται από αυτούς. 2. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών μπορούν να διευθετήσουν όπως οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διερευνήσεων επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους. 3. Σε περίπτωση που η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση δεν είναι η αρμόδια αρχή για να ανταποκριθεί στην αίτηση, θα πρέπει μετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις, είτε να αποστείλει αμέσως την αίτηση στην αρμόδια αρχή που θα ενεργήσει με βάση την αίτηση μέσα στα πλαίσια των νόμιμων αρμοδιοτήτων της, είτε να συμβουλεύσει την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση για την κατάλληλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί αναφορικά με τέτοια αίτηση.

7 1949 ΑΡΘΡΟ 6 Εκτέλεση Αιτήσεων 1. Για την εκτέλεση των αιτήσεων εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του Καλ,ούμενου Μέρους. Η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα λαμβάνει καθ:-: διοικητικό ή δικαστικό μέτρο αναγκαίο για την εκτέλεση της αίτησης. 2. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους πρέπει, κατόπιν αίτησης τηςτελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να διεξάγει κάθε αναγκαία διερεύνηση, περιλαμβανομένης της ανάκρισης και λήψης καταθέσεων από πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη παράβασης καθώς επίσης και από εμπειρογνώμονες και μάρτυρες. 3. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους πρέπει, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να αναλαμβάνει μεταξύ άλλων επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και έρευνες γεγονότων που σχετίζονται με τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. 4. Σε περίπτωση αίτησης οποιαδήποτε Τελωνειακή Διοίκηση μπορεί να εισηγηθεί όπως ακολουθηθεί μια ορισμένη διαδικασία, οπότε η αίτηση θα εκτελείται στο μέτρο του δυνατού με βάση τους νόμους του Καλούμενου Μέρους σύμφωνα με την παράγραφο Η Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση, αν το ζητήσει, θα ειδοποιείται για το χρόνο και τόπο της ενέργειας που θα γίνει σε ανταπόκριση της αίτησης, έτσι ώστε η ενέργεια αυτή να μπορεί να συντονίζεται. 6. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν μπορεί να τύχει ανταπόκρισης, η Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση θα ειδοποιείται αμέσως για το γεγονός αυτό καθώς και για τους λόγους. 7. Οι αξιωματούχοι της Αιτούσας Τελωνειακής Διοίκησης που είναι εξουσιοδοτημένοι να διερευνούν παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας μπορούν να ζητήσουν από την Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση να εξετάσει σχετικά βιβλία, αρχεία και άλλα έγγραφα ή μηχανογραφημένα στοιχεία και να προμηθεύσει αντίγραφα αυτών ή να παράσχει κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την παράβαση. 8. Η Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης, δε θα χρησιμοποιεί μαρτυρία ή πλ,ηροφορία που αποκτήθηκε με βάση αυτή τη Συμφωνία για κανένα άλλο σκοπό εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση. ΑΡΘΡΟ 7 Έρευνες, Φάκελοι, Έγγραφα και Μάρτυρες Ι. Κατόπιν ειδικής αίτησης θα παρέχονται κατάλληλα επικυρωμένα ή πιστοποιμένα αντίγραφα φακέλων, εγγράφων ή άλλο υλικό.

8 Φάκελοι, έγγραφα και άλλο υλικό που έχουν διαβιβασθεί θα επιστρέφονται το συντομότερο.. Τα δικαιώματα του Καλούμενου Μέρους ή τρίτων μερών που σχετίζονται με αυτά παραμένουν ανεπηρέαστα. 3. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους της, αν οι υπάλληλοι αυτοί συγκατατίθενται προς τούτο, να παρουσιασθούν ενώπιον δικαστηρίων ως εμπειρογνώμονες ή μάρτυρες σε θέματα τελωνειακών παραβάσεων στην επικράτεια του άλλου Μέρους και επίσης να παρουσιάσουν αποδεκτή μαρτυρία σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες στην επικράτεια του άλλου Μέρους. 4. Με τη συναίνεση της Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης αξιωματούχοι της Αιτούσας Τελωνειακής Διοίκησης μπορούν να έχουν διαβουλεύσεις με τους αξιωματούχους της πρώτης στην επικράτεια του Καλούμενου Μέρους αναφορικά με έρευνες ή καταγγελίες για τελωνειακή παράβαση που ενδιαφέρει την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση και να εξετάζουν το σχετικό υλικό. ΑΡΘΡΟ 8 'Εξοδα Ι.Όι Τελωνειακές Διοικήσεις παραιτούνται από κάθε αξίωση για καταβολή εξόδων στα οποία υποβλήθηκαν για την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας με εξαίρεση τα έξοδα και την αμοιβή εμπειρογνωμόνων και μαρτύρων καθώς και για τα έξοδα μεταφραστών, μη Δημοσίων Υπαλλήλων, τα οποία θα καλύπτονται από την Αιτούσα Διοίκηση. 2. Αν για την εκτέλεση της αίτησης απαιτούνται σημαντικά και ασυνήθιστα έξοδα, οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών θα διαβουλεύονται για να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα εκτελεσθεί η αίτηση, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν τα έξοδα. ΑΡΘΡΟ 9 Ειδικές Περιπτώσεις Συνδρομής 1. Κατόπιν αίτησης η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα παρέχει στην Αιτούμενη Τελωνειακή Διοίκηση τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) (β) (γ) εάν αγαθά, τα οποία εξήχθησαν από την Τελωνειακή Επικράτεια του Αιτούμενου Μέρους, έχουν νόμιμα εισαχθεί στην Τελωνειακή Επικράτεια του Καλούμενου Μέρους, εάν αγαθά, τα οποία εισήχθησαν στην Τελωνειακή Επικράτεια του Αιτούμενου Μέρους, έχουν νόμιμα εξαχθεί από την Τελωνειακή Επικράτεια του Καλούμενου Μέρους, την τελωνειακή διαδικασία, αν υπάρχει, κάτω από την οποία τέθηκαν τα αγαθά.

9 Η Τελωνκιακ-ή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, οφείλει στο μέτρο των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και δυνατοτήτων της να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με: (α) (β) (γ) ' μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι χρησιμοποιούνται στη διάπραξη παραβάσεων μέσα στην επικράτεια του Αιτούντος Μέρους, αγαθά που προσδιορίζονται από την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση ότι αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένου λαθρεμπορίου στην Τελωνειακή Επικράτεια του Αιτουμένου Μέρους, συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά ή ύποπτα για τη διάπραξη μιας παράβασης, σε ειδικές περιπτώσεις "και μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας, των εξουσιών και δυνατοτήτων της Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης. 3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, κατόπιν αίτησης, θα παρέχουν η μια στην άλλη κάθε διαθέσιμη πληροφορία αναφορικά με δραστηριότητες που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη διάπραξη παραβάσεων μέσα στην επικράτεια του άλλου Μέρους. Σε σοβαρές περιπτώσεις που δυνατό να συνεπάγονται σημαντική ζημιά στην οικονομία, δημόσια υγεία; δημόσια ασφάλεια ή σε οποιοδήποτε άλλο ζωτικό συμφέρον του άλλου Μέρους, οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται χωρίς να ζητούνται. 4. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, κατόπιν αίτησης, θα παρέχουν γραπτή τεκμηρίωση αναφορικά με τη μεταφορά και φόρτωση αγαθών που να δείχνει την αξία, διάθεση και προορισμό των αγαθών αυτών. 5. Κατόπιν αίτησης η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση, τηρουμένων των νόμων και κανονισμών που ισχύουν στην επικράτεια της, θα γνωστοποιεί στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που διαμένουν στην επικράτεια της ή θα φροντίζει ώστε οι αρμόδιες αρχές να γνωστοποιούν σε αυτά οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση που λήφθηκε από την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής. ΑΡΘΡΟ 10 Αρχαιότητες, Πολιτιστικοί και Καλλιτεχνικοί θησαυροί Ι- Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης, θα παρέχει στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους κάθε διαθέσιμη πληροφορία για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών θησαυρών ή για πρόσωπα που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες. 2. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους, μετά από αίτηση της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, θα παρακολουθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο τις διακινήσεις ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Αρθρου ως επίσης τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα.

10 1952 ΑΡΘΡΟ 11 Ναρκωτικά Φάρμακα και Μ'υχότροπες Ουσίες 1. Οι Τκλωνκισκές Διοικήσεις και των δύο Μερών, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και μέσων που διαθέτουν και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, θα βοηθούν η μια την άλλη στην πρόληψη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παράνομη κατασκευή τους, όπως απαριθμούνται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί και από τα δύο Μέρη. 2. Η Τελωνειακή Διοίκηση οποιουδήποτε Μέρους, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης, θα παρέχει στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους κάθε διαθέσιμη πληροφορία αναφορικά με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών ή προσώπων ή μεταφορικών μέσων αναμεμειγμένων σε τέτοια παράνομη διακίνηση που μπορεί να ενδιαφέρει το άλλο Μέρος. ΑΡΘΡΟ 12 Συνεργασία στην Εκπαίδευση 1. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών συμφωνούν όπο)ς, μετά από διαβουλεύσεις παρέχουν μεταξύ τους συνδρομή στην εκπαίδευση το)ν τελωνειακών τους λειτουργών. 2. Για τον σκοπό αυτό η Τελωνειακή Διοίκηση οποιουδήποτε Μέρους, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα δέχεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα ή στα σεμινάρια που οργανώνονται για τους δικούς του λειτουργούς τελωνειακούς λειτουργούς της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους με σκοπό τη βελτίωση του επαγγελματικού τους επιπέδου και εμπλουτισμό της πρακτικής τους εκπαίδευσης. 3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις_των.Μερών^θα^ανταλλάσσουν, πληροφορίες και, θα. κοινοποιούν μεταξύ τους τις εμπειρίες τους σε νέες μεθόδους και μέσα για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή τελωνειακών παραβάσεων και θα παρέχουν κάθε είδος τεχνικής βοήθειας με την ανταλλαγή επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και εμπειριών αναφορικά με τελωνειακούς κανόνες και διαδικασίες. ΑΡΘΡΟ 13 Εξαιρέσεις από τη συνδρομή 1 Σε καμιά περίπτωση οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνεύονται έτσι ώστε να επιβάλλουν στο Καλούμενο Μέρος την υποχρέωση να συμμορφώνεται σε αίτημα ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει της Συμφωνίας αυτής, όταν το Καλούμενο Μέρος είναι της γνώμης ότι η συμμόρφωση προς τέτοιο αίτημα «<* παραβίαζε τις συνταγματικές του διατάξεις, την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη,δημόσια πολιτική ή άλλο ουσιαστικό εθνικό συμφέρον ή θα περιελάμβανε την παραβίαση βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή θα ήταν αντίθετο με τις εθνικές του νομικές διατάξεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αίτηση για ^Ροχή συνδρομής μπορεί να απορριφθεί ή η συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί

11 1953 εφόσον διασφαλισθεί η τήρηση ορισμένων'όρων και προϋποθέσεων που δυνατόν να θέσει η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση. 2. Η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση μπορεί να αναβάλει την παροχή συνδρομής με το αιτιολογικό ότι θα επηρεάσει συνεχιζόμενη διερεύνηση,, δίωξη.ή διαδικασία. Σε τέτοια περίπτωση η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα διαβουλευθεί με την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση για να καθορίσουν κατά πόσον η συνδρομή μπορεί' να "δοθεί κάτω από τέτοιους όρους ή προϋποθέσεις τις οποίες μπορεί να θέσει η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση. 3. Οπου,η παροχή συνδρομής απορρίπτεται ή αναβάλλεται, θα αναφέρονται οι : λόγοι της απόρριψης ή της αναβολής. ', ΑΡΘΡΟ 14 Εφαρμογή συμφωνά με την Εσωτερική Νομοθεσία :;. Ολες οι ενέργειες με βάση την παρούσα Συμφωνία θα γίνονται από το κάθε Μέρος σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία. '" : " ΑΡΘΡΟ 15 Υλοποίηση της Συμφωνίας Το Τμήμα Τελωνείων και η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Τμήμα Τελωνείων και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας" του Υπουργείου Οικονομικών του Κράτους του Ισραήλ μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με σκοπό το χειρισμό θεμάτων που» προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία *α θα εκδίδουν, διοικητικές οδηγίες για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας και θα προσπαθούν με κοινή συμφωνία να επιλύουν προβλήματα ή αμφιβολίες που προκύπτουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής. ' 'ν;:;.- V'v;-\'r\. ΆΡΘΡΟΝ :..'. L:.-.-:" :--' : Εφαρμογή Η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται στις Τελωνειακές Επικράτειες των δύο Μερών όπως καθορίζονται από τις εθνικές νομικές τους διατάξεις.

12 1954 ΑΡΘΡΟ 17 Έναρξη ισχύος και τερματισμός 1. Η Συμφωνία αυτή θα αρχίσει vu ισχύει την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη θα γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους της και ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι αναγκαίες εθνικές συνταγματικές και/ή νομικές προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της. 2. Υπάρχει πρόθεση όπως η Συμφωνία αυτή έχει απεριόριστη διάρκεια αλλά οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να την τερματίσει ανά πάσα στιγμή μέσω της διπλωματικής οδού. Ο τερματισμός θα ισχύει 3 μήνες μετά τη διακοίνωση καταγγελίας στο άλλο Μέρος. Διαδικασίες που εκκρεμούν κατά το χρόνο της λήξης θα ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας. 3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών θα συναντώνται με σκοπό την ανασκόπηση της εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής και για να επιλύουν άλλα πρακτικά ζητήματα της μεταξύ αυτών συνεργασίας και αλληλεπίδρασης κατόπιν αιτήματος της-μιας από αυτες ή στο τέλος πέντε, χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, εκτός αν γνωστοποιήσουν γραπτώς η μια στην άλλη ότι η ανασκόπηση δεν είναι αναγκαία. ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ οι υποφαινόμενοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, έχουν υπογράψει αυτή τη Συμφωνία. Έγινε στην Ιερουσαλήμ στις...2?.. ^.9cf^.?.H...4.0QO. η οποία αντιστοιχεί με την 22 α του μηνός Adar II, του έτους 5,760 στην ελληνική, εβραϊκή και αγγλική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας-τστην ερμηνεία,^αυπερ^σχι&ειτο^γγλικό κείμενο.-. -,. r- -^. ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

13 1955 Μ Ε Ρ Ο Σ II α ζ on po^-idi??w Γφ^-Ώ^Ό^η nva»n.o Γ = bkiw m»!» rsbii'ao ]Π7Φ οο?3π ", Vna,»n ]»:: 'π.τ'ϊΐ'ο "m

14 1956 /'D^iixn" pn 1?,Vx-w n^ia nbwizni pens? bw np^aia-in nvwaa 3"OTJJ"'S3 msnis oaan imv i-u^a ΠΙΤ:Ϊ«Ρ paiyna ιχ* 3Π3 α?οηυ3* κ3 pn.nrrrnmx Vi> D^ inoam D^ooan.o ' 'VaVan ;Γηχ'?ρπΓη m^ynn,ίποπ ^ly ο,, θ', ϋ', λ^ D^oai oaa "«m Viy np'man nanynn nnuan '^ nnid^n nx pawna jx^ana ; p3to?«7 OKIi l OXTa* Vy 03ΟΠ "^m"» *"» 0" 3}3Π Ο^ΙΠΧ ΊΓ.Τ n^y 1? oaa η "η" 33'ι J J nviitpn nx jidn"? -MDKW my:aiwa jin^na >^ ; ]n!?ir oaan "»νηα ο p3 nvnyo ητιριρ * w v yvon pa nx on^oan ο'ί^ρπ o^aixvi 'an D^aaon 1? ^n^nna 03» n^asa nbnya «prpisv rmnan nxvan p>a,oaa >:r', jy3»ττπη ; 1953 Ί30Χ ""ΤΤΗ,»Vn3,»n»Τ»0 "1313 (,»Β'?Ί2Π 03ΟΠ ρ3πχ) mvoan,d"»tisn "»3ΤΓΛ "«"y ιτινικσ.nvaix^a m:axv ο* prptina jo O^ioa pavov ΟΠΌ DMnra nip^s»νχώχτ mvaan,θ'τ>ο»κ ] pyo :πτ Q3on mo»v»"j; D^aaxj ik D^?mon rnapm cpin οιιητ»ο mm "oaa "»: *Ι".1, nya,513»».xia"»»,χίυ^'? yjn:a ο»πχπ «JS; Va? oaan Vna» mwian m^nj 'ai ητ'ρτπ mxmn man 1?, paio Vrc nxsrn n:onx ΠΪ13Π 'py D"nnx π γ ηη rnp"»d " JTij.^a.κ ntviin.o^ticxv.mp^aau? ctpna \>w mviaav naya py oan oaan ηιχ.vxne? ' n^naa,κητό mm "oaa ^m»»".2 ivan oaav ηλχπ, ρο*nop to np Vairnan,ιχικτι inam to ηση».nmxn I HP» to a"yan Ή Π ^ Ι.D3an '3 Ί V nnonv p'ca τχ man to iron τ» a mm "nmay".3 cpmy,n*!"rm,o"»aaoa.cam:» to WI PD mm "ΪΤΌ".4 D'arcmaa DX ps,d v nnx CITO ΊΧ fv"3:n to o^naixa ix ο^ταηκ». IKV DX pan. J7TO typaan oaan Vn:pa WIT»ο mm " paan oaan Vn3"»a".5.37τ ο o^typaa nnaa oaan Vnn»a IUIT»D ΓΡΓΡ "wp3n?^n oaan Vnj^a".6

15 η νο y pon ηρ^π, y*i:av onbw oaan ^Γην: myxaxa nib πτ yoi 1 o^aooa Ο"»"Π2ΤΠ.1 ιηκτιπ^ oxnna,π ray ba paa pi 1? raynbn joiva 5?, npnv o^xna»τ ο προοχ,n',ypa "«sb,ολ VIVD* ΠΤ naon ΠΊΧΙΊΠ ' Db yno.2 '"ι? D^sajn ΟΉΠΧ c»oan caan *ΒΊ bu; np"ma naiyn n»uanv "η p..caan. "UPι Vu? nnk3 nbnm κη,,, ι xia" " V» oaan "on^a pa.c^a' Vnn baa tzna^v? iro" 1 " 2 i 1 p"o msiin *sv mn»τ»ο.3 n^di^ ik n*»,, aav ix D^JK isyav nwpa ba biba*» xb naxa VJ"»D.4,χτχτή κ"ί3" π by αόλ^π cr ιπκ a 'ca ικ oaa "ΌΊ bvj rmsa Ο '.ΠΚ D^DDD IK mojp 3 η'so ΠΤ'ΤΊΟ by πτό^ν marina HWMP iinn yron ma oaa D^bapnan crnnx Dmi?itraaoa,ΪΤ».1 DO^bna wia^n bbia, TiaiJin oaona men Dan rmoab j?*n ηκ is ba "«"y o^bapnan α nnx ο "man OOZioa,sva.omi^.2 nvxwnb Dm a nsan nmxb nbapan na'iaa IDT Ι O^TSOV lawr»'» nmi? ik yna,qoada by na^ie nrnxa nbrc» "»Da maun nvnobn. iinx nu»a D'usnan no ijnxa O' inx 4 *ps;o yrob rnvpa Vc? pirn mix mjpab D^mn ooaoa.anaa mtyyn πτ oaonb oxnna rnippa axan nid'm *WK3,ο'Ίνιπ o npaa. p 'bx v.bm rn naxn mwpan Dipna HJ ΚΪΠΚΓ. ρ bax,ns bya rnwpa D> njbapnn,πκτ na^na.anaa :Kan y pan πκ n^biban πι ysob 1 p"ob oxnna mwpa ;nu;pan πκ n'zmian jncnn.κ jo 'a^vn a^o.a ;mypab pia 'jm nvjan.3. on αχ,οό^π':» o'mwpn ο" π π bw omjya*» omrnaw. n jd omyan o^odtpan D"»a*mm p nn ywn bu? ιχρ ηχ»η.π. pbx om">na XITTO? p^jsm iyp*»aan yi"»on pa ~κζ?ρπ.ι

16 pyo miopn p*iy ικ oaan Vm 'na inx Va "«nan pa n r;y mv^pna ΓηΜΡ>»τ οη.απ*» τ» b>y D^aiozan n^ppon»m"ptp pa τ» ~wp ΤΊΟΠ7 Q'Win cnixn W oaan ' VHIPQ.onVu? m,, pnn,rrcypa7 nis^b D^xnon ητλη Ό Ή lypanon oaan ττπ"» mpna «pav nwpan rift mpm τ ay χιπ ^ιη^κηο ηνίϊϊ^ηπ " ιπκ ικ,ριππ V D7 τ ηνΐ3*ίθ7 οκηπ3 rro>pan 'ib-'nb VyD*» "rcx, ο»χη?3η Π&'ρ37 yjlljs V37 3ΠΠ37 WW Ο^ΧηΟΠ 'VmjH MS C?p3»H "ΓΑ*7 ρ 1 ".ΓΠ1»ΚΠ 6 pyo mcp3 yiya oaon ^na*».rnwpa y»x*3 ny3 ivirp l&psn» ns 7^ τ»3ή.rwpit] yiya.7 ^jcwa ix "«Vriaa " yxax 733 unpj7 7irny wpanan.pny,ιπκπ ιχπ Vw oaan Vm^a rropa Ό7,ΤΪ: Va 72? oaan Vm* 1» α»*η ππ cr^xa rnynn n ^ajn inw&n mnii.,rrcn n πτ»ρπ?a.ct^qi o'nmna pi.rn pay yyaa bap*»,ίπχπ ΐϊπ VE? oaan bn^a nwpa "»D7~,IX Va Vff oaan Vm'-a n^ivdnnm Γηρ"Ί3.oTna^K,ΊΙΡΠ pa sxav Taxy Vy.πτ oaona D^na nxan D»3"» v ayv nwpa nnais.yxan'» c^ioo Vmirc yxn 1? can Vm^a 73 ' ΚΪΠ rropa ηϊ?ι*ιπ nwxa κηπ3 rcpanan *7*n Ό*»,, DV icaxn m^aa rrc?p3n lanan m mpaa.1 p"o? anpam iytan Vy mm?ap,ηκτ lypa* 1 αχ,upaan oaon 7m «a D«nV mn JIT» arc ma Vy rropa7 na una ϋρ3"»π7 rmnyn rtviydn V».TiaX3 Π7ΊΪ?0 tspa&n oaan ^m^av mpna I H V,mz?pan ιικκ^ nwox»kip mpna."137 ο»ρ )» 3η Vy. τt many Vy j'! *UJ rn pay τιρπ7 craacnon rcpaon oaan Vn:ra 7w o^ nps ιχ οη?3υ jd^naoa y v wpanan oaon ^m"o wpnb ο καη,oann τκ,on7iy D"»pmy ipaci.naia o^ynan Ο" ΊΠΚ Q"»JTJU IX Ο 3ΟΟΟ.ni 'ayv τ«ρρπ τπκ in H 8 Va. Tx^sza' πτ Daon " Ώ7 τν^τη^; yi oa τκ? m xia wonn?* K7 U7p3»n oa?dn 7m" 1» oaan 7nj"»Q 7» wxn» naaon " 73 nwpaa rnyiapn Π7Κ. ρ^κσ nnunv.c?pan?an

17 *py6 ΟΉΐη D^soa,α^ρτι,m ppn >x nrnx: ΓΠΊΧ3 o^naik» u H pmy Txxav.rnrmsa rwpz *>sb.ίπκ.ηοιπ τκ,ooaoa,ο»ρ»η bw ].M: D'nunxa msottna "ΠΥΓΤΡ i nyin Ί&Κ ΙΠΚ τυιπι ΟΌΒΟ»,ο^ρτι o^'wbw nms bt&^ix vpsnan ιχπ bu> nviat. jnnva nanpian.ruy.vdti x> b"jb o'n'wpn 1*BO',ΙΠΧΠ TXH blp DDOH brn^a nu?p3 ^sb, inx ix bu> osnn bnj' a»jd3 ysinb, ρ mipyb. ' aooa " naxn cpisiyn ox τ»ΐ3ΐ» nx ιχπ bw nnx nuu?3,ο»ιι?3 ΊΚ D."»n.D'iaD pi jpa IK ODIP» ΓΡ3 oo' bna mb op ΠΉΧΙ *\xnb pi,02a rvvay p^jysί',ιπκπ.ίπκπ τχπ bu> ηηκ mx» a.^bm^a ηκ D\*U"ID?W Ο'ΉδΠ ΌρΏΏΠ 0323Π "bri^a ^l^pd,ψρώτ\ώπ 03an bnipa Π320Π3 jxnx nuua,u?p3nan osan bru"»a V o' ppo ay ρ>"»*»η;^ BPTP ODD JIVDS,by m rib τχ fbu> rm pnb nrppa.«ppsnartixn bv?.137? yanan Ί»ιπ pmb'i, ha p^jy paan DDOH bna^ab. 8 '«ρ?ο y.i3p2 *jbna3 ηηκχιπ n rnnb mvan VD by *ηηιτ» DDDH ' bm^a pi,d"nybi o^naiab mabypan muxpm mxxin uyab,πτ oson xu>" ]Π3'TON,nbu?aa M3iy ο^κν ο*» «Mi*nnam..D,,»3nnan nib».g?p3sn biwart,nwp3n yix^b n]un'n.iii:nm mbvu mxxm ox nvannm α" χ:ππ rix yiapb nd'omsn bu> 03an ^nrn w^n 1.mxmm IKI?" " 13U7 jdixn nx p.i,rrc?p3n.y:!n3n OTPDV TOX. 9. *pyo, DVD by Dnnra o'npa. yt»an nx paan osan bm' ab x 'xa wpanan coan bnipa,n<pp3 ^ov :x3n ρτπ3 iicn u?p3an ιχπ b'i7 02 an mma CKXvan p3iu DX.X.BTpanan ixn by oaart nou>b pind ixxiv wpaan ixn biy 02 an nt*yb o^kdvari paiu ox.3 jwpanan ixn VIP bdan nui^a. I^TJH by Vmnu,TITD?P'» OX,D3arj Vnu.J

18 1960,γΌΌ^,ΊΠΝΠ ~»1ίΠ 7Φ 03OT bm"'» ΓΗΣ>ρ37,ΙΠΚ IX Vu> ODQH < 7Π3' η mmay yii', :i7 Dm D"»u7nr.Ems? pa omipnn rmann»ϊϊοχ7.κ.'spaan isn 7^ oaan nswa inoa xwna o^nira DTW yap rcpaan DDOH Vm*»» pavjv.3.tppaan τχπ Vu; oann nuu?a pi a Κ7ΰη ^u?n oann 7Π3"»η Vu> η7"ΐ3τη m-naaon rmoaai,dmm Y a o-ipiia.y ντ>ώη Va ΠΚ πτ"? πτ ^ipxa»,nu7pa :Ό7.o'mxn Vy7 oaan -, 7rn'»n nurca rnmay snsns m^1? nv*j^2? ]πκ3ηηφ n^iv^o^ siia'a '^otn ptj Dna η π3 nitiv ViVyu; cnian ο ηρ»3.nnxn ηχπ V nxnx tnwr 737 ix,tia,, i:n ρηο^ν,-η3* χπ mx-nav,n73737 man.mi?pa»73 pdio maxa yma,ιπκπ ΤΥΠ b'v -inx :τ»π nvainv mwpn *nyn ix^a*»,rra?pa ^DV jcmix:! bv oaan 'Vm^a am κ Vw lym pivort ρτκ,pi?n nx nxian,ι^ιο bvj mbwav-i. ^avon πϋΰ^ρ mapnbn a^nnv poaa,wp3nan oaan Vrn^a,rnppa ^DV axrnra nx, ιγηχ πυαο DOunTi nan 1? o 'ysmn D 'IPJXV S^V, tx ix 7Π3»» Vw novnn ΪΚ nviyq 73 Vy.onV isnv maooion nvwirw.πτ naan rmcaa 7*)7an ptj? VaV sna: paan oaan 10 pyo rmaxi main rmxixi mptiy 7Π3»-»7 X"»x» Y,rra?p3 ' 37 *>X.xin-inavra,ix 73 Viy oaan 77U"»o nmart mvvia nwx ny'iv^d Vy pm yma 73 nnxn nxn V oaan o^amyan α.-'αυχ Vy ix,ma-im Π Ι Μ nnsisv mptiy.maxa m-nvysn npd»,ηπχη nxn 7u? oaan Vm-'a rwp37,nx Va Vu? oaan Vn^a pyo7 1 p"oa D--naTTX?jn CUOD bw on» τ an ^s njw ]m pisv '.ona ι^»η«7γτϋ nmannn ^χ»κι Q'-an^y?^ D^^JKH *7y ]ai,πτ 11 n^yo nxnnai on^y^ttxi nmaao miooa,ο^ιιχπ : *?«? oaon ".^ni» - ρτπ TiVa ~»no nyjaa mi m ^y^o- 1,ηη 5?^ n^aixvn np^pn 1? D^vanwon ornonm ο, ', 3Ίΐϋΐ3,, οσ5 o^iain,c, 'utpnx: n-'aoa " "y mniynkq; m, 'aix,?j", a imaxa UTJDJJU; ^DD ' pnn -»n7an crns^a

19 1961 bru^nb x^a"» nwpn. *»sb τχ ',χιπ-"mat τ»η,ιχ ^3 7u> D3an V.i3"»a.2 "ODD "«pin xvn ΊΠΟ? y;n:3 ]»ΒΤ siva Vs ηπκη ΙΥΠ be? osan IK.a^JX'? W1J3 IN, D" ''D'nuTS'OD 0' -Λ'5Π3 IN D^tnplKa nvnb nisv ισκ -naxs *ρ»π Ή73 Ίποη o-d*m>ar? n-ronn " yxax 1?. nnxn 'Ti'b ] > *jy 12 ν, 12 *pyo Π3*ππ3 n?ti?d ηιη'ίζ; πτ 1? ΠΤ p'lsnv D'Nun,ηιχν^ηπ -inx?,οηιχπ W p3nn ^m"»...1.uubv ouan ""T^pD jncdn2 rro.. VDP* 1 ' vin^saa mapaa.'.is '?3 Vu> osan Vnj"»a, 1.7.'moo?.2 " n^pd nx ", τ 'τ»ρον D*»::mxan o-i^ao 5? TN.I 1?^ Π3"ΠΠΠ rn' jain^ m-»an max HTD-'C? nroav,ίπχπ iirn?ty DDOH Vnj» Vy? osan #.on?u> jpswon meonn jniwni onbiz? m» ι span nx πτ 1? πτ lvayn»τ»ο is^n» Ο'ΠΪΠ bw D3an,»bm,»o.3 Vu> 'ΐο^τι πνρπ.nyjo 1? Ο»ΒΠΠ cvxawi mir^ on*jnj'po,, 3 ^siv*n oy ODU yvo 7<y mix 73 πτ7 ΠΤ ip^jim,c3a mv:s?b»rm VVDV *v,pp3,0" J3UI "'" sna.o'^inxpa nvnaiai ST.03a 13 η*so nx wpsnan ixn by mb*»oo3 πτ Ο3οπ πικτιπ njunonn X7 mpa O-IHD.1,πτ D3on7 nxnn3.twvs nbi.yd^ Dip:? nx nu?p37 mjyn 1? mavjnan ηικίΐπ: yud7 n'?ivy rropav mayn Ό.TOO e?p3nan ΎΧΤΜ mpa 733 ik. liarvn mpn, *η»πϋ* 33 1*m, m3"h3, i7u? m^npinn.' nv*no3 nyid3 Π3το XTW ιχ,-irm T.ina -«a-ixv οιυ^χ ριππ mxmn πχ naxnn n^xty ικ n^yixpa ιχ n^-inoa rr»n>, ' yn nx m^nn? nx jvo nnv ]n">j nvx D, ipa3.ητ»η»3δπ. D^a^nca D.^xjn ix nia-noa mtm-n nnx n7,, a3 πηνππ. psnan DDan Vnj"»a b^o^v n7i7y x^nu? pia ^ ynov 7WDJ mmv 7TD" c/p3nan D3an Vn^a.2 Vn^^a.n^axn mp»3.ηλπ nx ny^n,π-! ρπ -jvnav vnsnv jir-j ox yinpv n:a Vy ipp3?^n odan Vnj-'a Dy fy", n" cpnnan DDan»nu;y u;p3nan coan Vnjvoo? "733 m*»jnnb τχ Q->xjnV ητ3^3 p-jyn 5? ix D^xjn 1? ^153 won nx p^jyn 1? ]π" 3 DX yi3p t 7 n:a Vy ^imb».nimnnb :iro^ o-'pia-'^n ^3n3,,,nm] xinu? τχ uro ]n^ «ΤΟΒ? cipa.3.n^mv ix

20 η^σ. oxnrn myidnn ρ» πϊηη inx b? VU τηη^η ODDHV oxr.rn m^nson VD 15 η 'ϊο '.ηπ'ίρνι^γη DDOH ηιχι Vx rc/v nj.^n Vu> mxn nu;n3 Β"5»Ί 03»π η>χ mt»u> v "WpnftV" cxen ] v O"»iDp V»? np^vn.d.n Viy ηχτκπ ησαη B"y&n.nnsyTin inxvv,">n:mn α^οπη?^ n 'yimn o^a^as;:] VID'O mo» 5? ΓΡΠΠ n&sorn iv irwi j^ndian cdonn ο ί " " '? n^nj' a nnin VD ηχ 'Χΐ"'.DDonn bw nnbnna *JR'imams» Dayman mpdo τχ nvys ητζ?***»v rfrnn ri'iktins TUI»D,οηι^ MU? VW DDQH >πϋ Vv bw m o:>on 17 yvo DVDI ηρτη 1? ncad Ο'ΊΙΪΠ \3ti7 η^χππ inxvw D 1»^ ova ηροη 1? DJD', ', nt coon.1 nxan nx "ivipp orra;. ) nvt>», j'?d, 'i η πλ»κ ' siv^m,ητ^ ητ ISM P,ηρτπν inccp? ηι^υο^ηη ηκ/η ηη^ηρτππ,ηνΰϊχ^η nwmn 7Da?i o'msna ΙΠΧ VD ηχ,^παΐΰ " nbn ρτ p isv jwepn 1? πη»» π τ oson.2 DVDH,.D'i>UOlVD', in ΐηΤΐ3" Χ3 ΠνΤ»Π3 DVD "" pv IXOHV ->ΚΰΊ.Ίπχη ixv mpvnonn Vy nynnn ριχηο a^umn rr^ivw ηριη 1? D^D" Dxnnn Λο^ν ρν.οη nyra nrnx^ya ο^ η^ΰη p a^vn,p " D Vy ηχ

21 1963 ιπκ "?\z? nu?p3 s ob,ογρ: 1:} HVTVD ηιη ">υ Vip O-'-'OVO on^ji? TinD^T ητ *iy»tt* DK nvn,ηριιι^ ind^d τ» >κη» c:tp u??on mm IK on». Π3"»Π33 "ρΐϊ pntf 3Π33 ΠΤ^ ητ D3on ^y Ίοηπ,ΠΊΚΌ ρ 1? ^ηοιηιρ.,πϋο π">ΰΐηπη mx ftv Nirrc?,o"wn Ρ. *?3tc Ρ3 οι' a P'J&n' a nawj pniy ^iwa,2000 QQH -^ a^_ ο ν,πηβ Tip» j*! cpnoijn Va^n",Γη^ηκι rpna»,ηη'τρ msura,τιρ»." buxn-noun yid*,mj«ns3 o^vnanvs? mpna VKmv nj"»*io nvrcoo owa np Vaia-in n^v&a o a ]"0', 1Dp V»

22 1964 ΜΕ Ρ Ο Σ III AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL REGARDING MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THEIR CUSTOMS ADMINISTRATIONS

23 1965 The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the State of Israel hereinafter referred to as the "Parties"; Considering that offences against customs laws are prejudicial to the economic, fiscal and commercial interests of their respective countries, as well as to the legitimate interests of trade, industry and agriculture; Considering the importance of assuring the accurate assessment of customs duties and other taxes collected by the Customs Administrations on importation and exportation of goods; Convinced that action against customs offences can be made more effective by co-operation between their Customs Administrations; Having regard to the existing international instruments governing the provision of mutual assistance in customs matters, such as the Recommendation of the Customs Co-operation Council (World Customs Organisation) on Mutual Administrative Assistance of December 5,1953; Having regard also to international conventions, ratified by both Parties, containing prohibitions, restrictions, and special measures of control in respect of specific goods; Have agreed as follows: For the purposes of the present Agreement: ARTICLE 1 Definitions (1) "Customs laws" shall mean such laws and regulations applied or enforced by the Customs Administrations of both Parties concerning the importation, exportation, transhipment, transit, storage, and circulation of goods, including legal and administrative provisions, relating to prohibitions, restrictions and other similar controls on the movement of controlled items across frontiers. (2) "Customs Administrations" shall mean, in the Republic of Cyprus, the Department of Customs and Excise and the VAT Service of the Ministry of Finance and, in the State of Israel, the Department of Customs and Value Added Tax of the Ministry of Finance. (3) "Offence" shall mean any breach or attempted breach of customs laws. (4) "Information" shall mean any data, documents, reports, certified or authenticated copies thereof, or other communications, whether computerised or not. (5) "Requesting Customs Administration" shall mean the Customs Administration which requests assistance.

24 1966 (6) "Requested Customs Administration" shall mean the Customs Administration from which assistance is requested. ARTICLE 2 Scope of Assistance 1. The Parties agree to assist each other through their Customs Administrations to prevent, investigate, repress, and prosecute any offence, in accordance with the provisions of the present Agreement. 2. Assistance as provided in this Agreement shall also include, upon request, the providing of information apt to ensure the accurate assessment of customs duties and other taxes collected by the Customs Administrations on importation and exportation and the proper application of customs laws. 3. Mutual assistance as provided^ in paragraphs 1 and 2 shall be provided for use in all proceedings, whether judicial, administrative, or investigative. 4. Any request for the arrest of persons or the collection or forced collection of customs duties, other taxes collected on importation and exportation, fines or other moneys shall be excluded from such assistance. ARTICLE 3 Obligation to Observe Confidentiality 1. Information, documents, and other communications received in the course of mutual assistance may only be used for the purposes specified in the present Agreement, including the use in judicial or administrative proceedings. 2. Inquiries, information, documents and other communications received by either Party shall be treated as confidential and shall be afforded in the receiving country the same protection in respect of confidentiality and official secrecy as applies in that country to the same kind of documents, information, or other such communications obtained in its own territory. ARTICLE 4 Form and Substance of Requests for Assistance 1. Requests pursuant to the present Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany them. In exceptional cases where the exigency of the situation requires, oral requests may also be accepted, but they shall be promptly confirmed in writing.

25 Requests pursuant to paragraph I shall include the following information: (a) the authority making the request; (b) the nature of the proceedings; (c) the object of and the reason for the request; (d) the names and addresses of the parties concerned in the proceedings, if known; (e) a brief description of the matter under consideration and the legal elements involved; and (f) the connection between the assistance sought and the matter to which it relates. ARTICLE 5 Channel of Communication 1. Assistance shall be carried out by direct communication between the Heads of the respective Customs Administrations or by officials designated by them. 2. The Customs Administrations of the Parties may arrange for their Investigation Services to be in direct communication with each other. 3. In case the Requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with a request, it shall, after appropriate consultation, either promptly transmit the request to the appropriate agency, which shall act upon the request according to its powers under the law, or advise the Requesting Customs Administration of the appropriate procedure to be followed regarding such a request ARTICLE 6 Execution of Requests 1. The law of the Requested Party shall be applicable in the execution of requests. The Requested Customs Administration shall endeavour to seek any administrative or judicial measure necessary to carry out the request. 2. The Customs Administration of either Party shall, upon the request of the Customs Administration of the other Party, conduct any necessary investigation, including the questioning of and the taking of statements from persons suspected of having committed an offence, as well as of experts and witnesses. 3. The Customs Administration of either Party shall, upon the request of the Customs Administration of the other Party, undertake, inter alia, verifications, inspections, and factfinding inquiries in connection with the matters referred to in the present Agreement.

26 In case of a request either Customs Administration may suggest that a certain procedure be followed in which case the request shall be complied with to the extent possible under the laws of the Requested Party in accordance with paragraph The Requesting Customs Administration shall, if it so requests, be advised of the time and place of action to be taken in response to the request so that such action may be coordinated. 6. In the event that the request cannot be complied with, the Requesting Customs Administration shall be promptly notified of that fact and the reasons thereof. 7. The officials of the Requesting Customs Administration authorised to investigate offences against customs laws, may ask that the Requested Customs Administration examine relevant books, registers, and other documents or data-media and supply copies thereof, or provide any other information relating to the offence. 8. The Requesting Customs Administration shall not use evidence or information obtained under this Agreement for purposes^other than those stated in the request without the prior consent of the Requested Customs Administration. ARTICLE 7 Investigations, Files, Documents and Witnesses 1. Upon specific request, appropriately authenticated or duly certified copies of files, documents, or other materials shall be provided. 2. Files, documents, and other materials, which have been transmitted, shall be returned at the earliest opportunity; the rights of the Requested Party or of third parties relating thereto shall remain unaffected. 3. The Customs Administration of one Party shall, upon the request of the Customs Administration of the other Party, authorise its employees, if such employees consent to do so, to appear before a court or tribunal as experts or witnesses, in the territory of the other Party in the matter of a customs offence and also to present admissible evidence in judicial or administrative proceedings in the territory of the other Party. 4. With the agreement of the Requested Customs Administration, officials of the Requesting Customs Administration may consult with officials of the Requested Customs Administration, in the territory of the Requested Party, in connection with inquiries into, or the reporting of, a customs offence of concern to the Requesting Customs Administration and to review relevant material.

27 1969 ARTICLE 8 Costs 1. The Customs Administrations shall waive all claims for the reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses, as well as of the cost of translators and interpreters, other than government employees, which shall be borne by the Requesting Administration. 2. If expenses of a substantial and extraordinary nature will be required to execute the request, the Customs Administrations of the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be bome. ARTICLE 9 Special Instances of Assistance 1. On request, the Requested Customs Administration shall provide the Requesting Customs Administration with the following information: (a) whether goods exported from the Customs Territory of the Requesting Party have been lawfully imported into the Customs Territory of the Requested Party; (b) whether goods imported into the Customs Territory of the Requesting Party have been lawfully exported from the Customs Territory of the Requested Party; (c) the customs procedure, if any, under which the goods have been placed. 2. The Customs Administration of one Party, upon the request of the Customs Administration of the other Party, shall, to the extent of its competence, powers and ability, provide information regarding: (a) means of transport suspected of being used in the commission of offences within the Customs Territory of the Requesting Party; (b) goods designated by the Requesting Customs Administration as the object of an extensive clandestine trade in the Customs Territory of the Requesting Party; (c) in special cases and within the competence, powers, and ability of the Requested Customs Administration, particular persons known to be, or suspected of being, engaged in the commission of an offence. 3. The Customs Administrations of the Parties shall, upon request, furnish each other with all available information regarding activities, which may result in the commission of offences within the territory of the other Party. In serious cases, which could involve substantial damage to the economy, public health, public security, or any other vital interest of the other Party, such information shall be supplied irrespective of a request being made.

28 The Customs Administrations of the Parties shall, upon request, provide documentation relating to the transportation and shipment of goods, showing the value, disposition, and destination of those goods. 5 Upon request, the Requested Customs Administration shall, subject to the laws and regulations in force in its territory, notify the persons concerned residing in its territory, or have them notified by the competent authorities, of any action or decision made by the Requesting Customs Administration concerning any matter falling within the scope of this Agreement. ARTICLE 10 Antiquities and Cultural and Artistic Treasures 1. The Customs Administration of either Party, on its own initiative, or upon request shall provide to the Customs Administration of the other Party, any available information on activities involving the smuggling of antiquities and artistic and cultural treasures, or on persons who are involved in such activities. 2. The Customs Administration of either Party shall, upon the request of the Customs Administration of the other Party, monitor for a specified time period the movement of the items mentioned in paragraph 1 of this Article, as well as persons involved and the means of transport used. ARTICLE 11 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1. The Customs Administrations of both Parties, within their competence and means, and according to their national legislation, will assist each other in the prevention of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and in substances used in their illicit manufacture as enumerated in international conventions ratified by both Parties. 2. The Customs Administration of either Party shall, on its own initiative of upon request, provide to the Customs Administration of the other Party, any available information concerning the illegal trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances, or on persons, or means of transport involved in such illegal trafficking which may be of interest to the other Party. ARTICLE 12 Co-operation in Training 1. The Customs Administrations of the Parties may, after consultation, provide each other assistance in the training of their customs officers. 2. To this end, the Customs Administration of either Party, within its limitations, will accept into its training programmes or into seminars organised for its own officers, customs officers

29 1971 of the Customs Administration of the other Party, for the purpose of improving their professional standard and enriching their practical training. 3. The Customs Administrations of the Parties shall exchange information and communicate to each other their experiences in new methods and means for the prevention, investigation and suppression of customs offences and provide to each other any form of technical assistance with the exchange of professional, scientific, and technical knowledge and expertise, in relation to customs rules and procedures. ARTICLE 13 Exemptions from Assistance 1. In no case shall the provisions of the present Agreement be construed so as to impose on the Requested Party the obligation to comply with a request or take any action pursuant to this Agreement where the Requested Party is of the opinion that compliance with such a request would infringe upon unconstitutional provisions, sovereignty, security, public policy, or other substantive national interest or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legal provisions. In such cases, assistance can be refused or compliance may be made subject to the satisfaction of certain conditions or requirements imposed by the Requested Customs Administration. 2. Assistance may be postponed by the Requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution, or proceeding. In such a case, the Requested Customs Administration shall consult with the Requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the Requested Customs Administration may require. 3. Where assistance is denied or postponed, the reasons for the denial or postponement shall be given. ARTICLE 14 Implementations in Accordance with Domestic Law All actions under the present Agreement by either Party will be performed in accordance with its domestic law. ARTICLE 15 Implementation of the Agreement The Department of Customs and Excise and the Value Added Tax Service of the Ministry of Finance of the Republic of Cyprus and the Department of Customs and Value Added Tax of the Ministry of Finance of the State of Israel may communicate directly for the purpose of dealing with matters arising out of the present Agreement and, after consultation, shall issue any administrative directives for the implementation of the present Agreement,

30 1972 and shall endeavour by mutual accord to resolve problems or doubts arising from the interpretation or application of this Agreement. ARTICLE 16 Application -. This Agreement shall be applicable to the Customs Territories of both Parties as defined in their national legal provisions. ARTICLE 17 Entry into Force and Termination I;--; This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date on which the Parties notify one another, by an exchange of diplomatic notes, that they have accepted its terms and that all necessary national constitutional and/or legal requirements for its entry into force have been fulfilled.?2. This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Party may terminate it at any time by notification through diplomatic channels. The termination shall take effect 4 three months from the date of the notification of denunciation to the other Party. Ongoing proceedings at the time of termination shall nonetheless be completed in accordance with the provisions of this Agreement. r 3. The Customs Administrations of the Parties shall meet in order to review the ) implementation of this Agreement and to resolve other practical matters of co-operation and interaction between them upon the request of one of them or at the end of five years from jthe date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no review is necessary. IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement. Done in. j fc^aj 4i.on ^i.^te-.toooo,..omxa; which corresponds to the 22 nd day of the month Adar II, in the year 5,760, in the Greek, Hebrew, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS FOR THE GOVEj STATE 0F ISRMEi)

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για Παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος

Επισυνάπτεται: Σχετική Απόφαση ΙΜΟ (Φ.06) Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ α.α. ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗΣ Κων/νος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης και Εφαρμογής Σχεδιασμού Έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38. Ημερίδα στην Ελλάδα στις ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (EΣE) ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ 2009/38 Παναγιώτης Κατσαμπάνης Επιστημονικός συνεργάτης της ΟΒΕΣ Ημερίδα στην Ελλάδα στις 1 Μερικές νέες; Ιδέες στην σημερινή κρίση Αγοράστε αμερικανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93

339 Ν. 32(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 E.E. Παρ. Ι (ΠΙ) Αρ. 2841, 3.12.93 339 Ν. 32(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως για την Ενοποίηση Ορισμένων Κανόνων Σχετικών με την Ποινική Δικαιοδοσία επί Θεμάτων Συγκρούσεως Πλοίων ή Άλλων Περιστατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

1338 Ν. 33(ΙΙΙ)/2005

1338 Ν. 33(ΙΙΙ)/2005 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 4049,11.11.2005 1338 Ν. 33(ΙΙΙ)/2005 Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας για Πολιτιστική Συνεργασία (Κυρωτικός) Νόμος του 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80

E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 E.E., Παρ. I, 1259 Ν. 72/80 *Αρ. 1649, 12.12.80 Ό περί της Πολιτιστικής Συμφωνίας μεταεύ τής Κυβερνήσεως τής Κυπριακής Δημοκρατίας και τής Κυβερνήσεως τής Λαϊκής Δημοκρατίας τής Κίνας (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E.

Παρατήρηση 2 από EFT Hellas A.E. Σχόλια του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παρατηρήσεις των Συμμετεχόντων αναφορικά με την Δημόσια Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης της Αγοράς στις 19/9/2013 Παρατήρηση 1 από EFT Hellas

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ενεργειακά Συστήματα" (MSc in Energy Systems) με κατευθύνσεις "Διαχείριση Ενέργειας"

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97

Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 Ε.Ε. Παρ. I(III) Αρ. 3206,15.12.97 1577 Ν. 27(ΙΠ)/97 Ο Κυρωτικός της Συνθήκης Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97

E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 671 Ν. 7(ΠΙ)/97 Αρ. 3127, 21.2.97 Ο περί της Συμβάσεως (Αρ. 172) για τους Όρους Εργασίας στα Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Παρόμοιες Επιχειρήσεις (Κυρωτικός) Νόμος του 1997, εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3875 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων

«Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων «Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και Πολιτική των Υδάτων Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι οι εξειδικευμένοι φοιτητές να αποκτήσουν ευρύτερη γνώση θεμάτων του Δικαίου των Υδάτων όπως τη Διεθνή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Increase of standard VAT rate as from 1 st March 2012

Increase of standard VAT rate as from 1 st March 2012 Indirect Tax Update Issue 74 17 February 2012 Increase of standard VAT rate as from 1 st March 2012 For further information please contact one of our VAT specialist The purpose of this Indirect Tax Update

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009)556 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της υπογραφής, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συµφωνίας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 36(ΙΙΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους

Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους Τα μέτρα εξυγίανσης στις κυπριακές τράπεζες: Τελευταίες εξελίξεις ως προς τη λήψη και εφαρμογή τους 1 Θέματα Κυπριακό τραπεζικό σύστημα πριν την εξυγίανση Αίτηση ένταξης στο μηχανισμό στήριξης Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com

Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com Φιλελλήνων 26 105 58, Αθήνα Τηλ.: 210 3318.170 (24 γραµµές) - Fax: 210 3318.171 (2 γραµµές), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com LEGAL FLASH NEWS 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 This newsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΕΔ (ΑΠΟΦΑΣΗ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΕΔ (ΑΠΟΦΑΣΗ) Κέντρο ΕΕΔ για το.eu το οποίο είναι προσαρτημένο στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Τσεχίας και στο Γεωργικό Επιμελητήριο της Δημοκρατίας της Τσεχίας (Δικαστήριο Διαιτησίας της Τσεχίας) ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Οµιλία κυρίας Μαριέττας Γιαννάκου, Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην τελετή εγκαινίων της νέας πτέρυγος του Μουσείου Ολοκαυτώµος Yad Vashem Ιεροσόλυµα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 9(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3488 της 12ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017

PRODUCT CERTIFICATION CODE: 100414017 GRC-Δ6.3-ΒΙΟ/02/00 To ALGI S.A., INPECTION AND CERTIFICATION ORGANIZATION OF ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS GREEN CONTROL 10 ο klm. Veroia Skydra, P. C. 59035, P. O. B. 50, Tel. 0030-2332043508, Fax 0030-2332043509,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1994 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 531.2 4/2934 Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα των Πρω τοκόλλων 1978 και 1997

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 234/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2565 της 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μεταξύ Κρατών καα Διεθνών Οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: Έρευνα διασφάλισης Ρωσία ανοξείδωτοι σωλήνες και είδη μαχαιροποιίας

Θ Ε Μ Α: Έρευνα διασφάλισης Ρωσία ανοξείδωτοι σωλήνες και είδη μαχαιροποιίας Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. ΠΔΕ - 700 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τ Μ Η Μ Α Α Ταχ.δ/νση : Ερμού & Κορνάρου 1 Ταχ. κώδ. : 105 63 Πληροφορίες : Διονυσία Μπάστα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,.

-,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 77 : patrhenis@keda.gr -,,.. Fosnot. Tobbins Tippins -, -.,, -,., -., -,, -,. Abstract Constructivism constitutes a broad theoretical-cognitive movement encompassing

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Increase of Standard and Reduced VAT Rates

Increase of Standard and Reduced VAT Rates Indirect Tax Update Issue 99 December 2013 Increase of Standard and Reduced VAT Rates For any further questions you may have, please contact: Harry Charalambous Τ: 22 209 300 E: hcharalambous@kpmg.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Άρθρο Πρώτο Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) 125 Ν. 7(ΙΙΙ)/96 Αρ. 3051,11.4.96 Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Τροποποιήσεις) (Κυρωτικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Nοεμβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 1107688/2134/05/ΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR

2004 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR ISV Royalty Πρόγραµµα Content created by 3 Leaf Solutions 1 ISV Royalty Licensing Program Απευθύνεται σε:: Independent Software Vendors (ISVs) εταιρίες ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού οι οποίες ενδιαφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Greece 1 Last edited: November 29, 2005

Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Greece 1 Last edited: November 29, 2005 Summary and Analysis Greece signed the UN Convention on the Rights of the Child (CRC) on January 26, 1990 and ratified it about three years later, on May 11, 1993.

Διαβάστε περισσότερα

The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%.

The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%. Newsletter 1/ January 2012 This newsletter refers to the following matters: The annual interest rate for late settlement of tax liabilities applying as from 1 January 2012 has been set at 5%. Thus the

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ Κύρωση των τροποποιήσεων της ιεθνούς Σύµβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SOLAS) '74», που υιοθετήθηκαν στην ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα