ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3544 της 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 25(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων (Κυρωτικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 25(111) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΠΕΙΔΗ μέσα στα πλαίσια των στόχων του Παγκόσμιου Οργανισμού Προοίμιο. Τελωνείων είναι η ενθάρρυνση διάφορων χωρών για σύναψη διμερών συμφωνιών, που αποσκοπούν στην περαιτέρω σύσφιγξη της μεταξύ τους συνεργασίας για αμοιβαίο όφελος σε τελωνειακά θέματα. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ παραδοσιακά το Τμήμα Τελωνείων της Κύπρου είχε στενή συνεργασία σε θέματα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με το Τμήμα Τελωνείων του Ισραήλ. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η συμφωνία θα είναι προς αμοιβαίο όφελος και θα βοηθήσει την περαιτέρω συνεργασία σε τελωνειακά θέματα. ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας με την υπ. Αρ και ημερομηνία 1η Σεπτεμβρίου 1999 Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ενέκρινε το κείμενο της Συμφωνίας και έχει προχωρήσει στη συνομολόγηση και υπογραφή της Συμφωνίας με την Κυβέρνηση του Ισραήλ. (1943)

2 Ν. 25(ΙΠ)/ Σιινοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κύρωση. Πίνακας, Μέρος Ι, Μέρος II, Μέρος III. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων (Κυρωτικός) Νόμος του Στον παρόντα Νόμο «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για Αμοιβαία Συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων που υπογράφηκε στην Ιερουσαλήμ στις 29 Μαρτίου (1) Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Συμφωνία της οποίας το κείμενο εκτίθεται στην Ελληνική στο Μέρος Ι του Πίνακα, στην Εβραϊκή στο Μέρος II του Πίνακα και στην Αγγλική στο Μέρος III του Πίνακα. (2) Σε περίπτωση αντίθεσης, μεταξύ του κειμένου στην Ελληνική και του κειμένου στην Εβραϊκή, υπερισχύει το κείμενο στην Αγγλική.

3 1945 Π :ΐ Ν Α Κ Α Σ Μ Ε Ρ Ο Σ I ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΠΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

4 1946 Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ, που από τούδε και στο εξής θα αναφέρονται ως τα "Μέρη". Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας επηρεάζουν δυσμενώς τα οικονομικά, δημοσιονομικά και εμπορικά συμφέροντα των αντίστοιχων χωρών τους, ως επίσης και τα νόμιμα συμφέροντα του εμπορίου, βιομηχανίας και γεωργίας, Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα της διασφάλισης του επακριβούς υπολογισμού των τελωνειακών δασμών και άλλων φόρων που εισπράττονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις κατά την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών, Πεπεισμένες ότι η δράση κατά των τελωνειακών παραβάσεων μπορεί να γίνει περισσότερο αποτελεσματική με τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων, Έχοντας υπόψη τα ισχύοντα διεθνή νομικά κείμενα που προνοούν την παροχή αμοιβαίας βοήθειας σε τελωνειακά θέματα όπως είναι η Σύσταση του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας (Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων) για Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή της 5ηςιΔεκεμβρίου 1953, Έχοντας επίσης υπόψη τις Διεθνείς Συμβάσεις που κυρώθηκαν και από τα δύο Μέρη και οι οποίες περιέχουν απαγορεύσεις, περιορισμούς και ειδικά μέτρα ελέγχου συγκεκριμένων αγαθών, D Εχουν συμφωνήσει τα ακόλουθα: ΑΡΘΡΟ 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας: (Ι) "Τελωνειακοί νόμοι" σημαίνει τους νόμους και κανονισμούς που εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις των δύο Μερών αναφορικά με την εισαγωγή, εξαγωγή, μεταφόρτωση, διαμετακόμιση, αποθήκευση και κυκλοφορία αγαθών, συμπεριλαμβανομένων νομικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν απαγορεύσεις, περιορισμούς και άλλους παρόμοιους ελέγχους στη διακίνηση ελεγχομένων ειδών διαμέσου συνόρων. (2) "Τελωνειακές Διοικήσεις" σημαίνει για μεν την Κυπριακή Δημοκρατία το Τμήμα Τελωνείων και την Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών για δε το Κράτος του Ισραήλ το Τμήμα Τελωνείων και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών. (3) "Παράβαση" σημαίνει κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των τελωνειακών νόμων. (4) "Πληροφορία" σημαίνει οποιαδήποτε στοιχεία, έγγραφα, αναφορές, πιστοποιημένα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, ή άλλες κοινοποιήσεις, μηχανογραφημένες ή μη.

5 1947 (5) "Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση" σημαίνει την Τελωνειακή Διοίκηση που ζητά συνδρομή. (6) "Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση" σημαίνει την Τελωνειακή Διοίκηση από την οποία ζητείται συνδρομή. ΑΡΘΡΟ 2 Έκταση συνδρομής 1. Τα Μέρη συμφωνούν να αλληλοβοηθούνται μέσω των Τελωνειακών τους Διοικήσεων για να αποτρέπουν, διερευνούν, καταστέλλουν και διώκουν οποιαδήποτε παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας. 2. Η συνδρομή, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία αυτή, περιλαμβάνει επίσης, κατόπιν αίτησης, την παροχή πληροφοριών για διασφάλιση του επακριβούς υπολογισμού τελωνειακών δασμών και άλλων φόρων που εισπράττονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις κατάντη ν εισαγωγή και εξαγωγή, και της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών νόμων. 3. Η αμοιβαία συνδρομή, όπως προνοείται στις παραγράφους 1 και 2, θα παρέχεται για χρήση σε όλες τις διαδικασίες δικαστικές, διοικητικές ή διερευνητικές. 4. Οποιαδήποτε αίτηση για τη σύλληψη προσώπων, είσπραξη ή αναγκαστική είσπραξη τελωνειακών δασμών, άλλων φόρων που εισπράττονται κατά την εισαγωγή και εξαγωγή, χρηματικών ποινών ή άλλων χρημάτων εξαιρείται από τέτοια συνδρομή. ΑΡΘΡΟ 3 Υποχρέωση Σεβασμού της Εμπιστευτικότητας 1. Πληροφορίες, έγγραφα και άλλες κοινοποιήσεις που λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της παροχής αμοιβαίας συνδρομής μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, συμπεριλαμβανόμενης της χρησιμοποίησης τους σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. 2. Αιτήσεις ερευνών, πληροφορίες, έγγραφα και άλλες κοινοποιήσεις που λαμβάνονται από κάθε Μέρος θα θεωρούνται εμπιστευτικές και θα τυγχάνουν στη λαμβάνουσα χώρα της ίδιας προστασίας αναφορικά με την εμπιστευτικότητα και το επίσημο απόρρητο, όπως ισχύει στη χώρα αυτή για το ίδιο είδος εγγράφων, πληροφοριών, ή άλλων τέτοιων κοινοποιήσεων που λαμβάνονται στη δική της επικράτεια.

6 1948 AP0PO4 Τύπος και Ουσία των Αιτήσεων 1. Αιτήσεις μ»: βάση την παρούσα Συμφωνία θα γίνονται γρα7:τώς. Έγγραφα αναγκαία για την εκτέλεση τέτοιων αιτήσεων πρέπει να τις συνοδεύουν. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου το επιβάλλει επείγουσα κατάσταση, μπορούν να γίνονται δεκτές προφορικές αιτήσεις, που πρέπει όμως να επιβεβαιώνονται γραπτώς αμέσως. 2. Αιτήσεις με βάση την παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) την αρχή που υποβάλλει την αίτηση, τη φύση των διαδικασιών, το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται στη διαδικασία, αν είναι γνωστά. σύντομη περιγραφή του εξεταζόμενου θέματος και τα νομικά σημεία που περιλαμβάνει, και τη σχέση μεταξύ της συνδρομής που ζητείται και του θέματος που σχετίζεται μ'αυτή. ΑΡΘΡΟ 5 Μέσα Επικοινωνίας 1. Η συνδρομή θα παρέχεται με απευθείας επικοινωνία μεταξύ των Προϊσταμένων των αντίστοιχων Τελωνειακών Διοικήσεων ή αξιωματούχων που ορίζονται από αυτούς. 2. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών μπορούν να διευθετήσουν όπως οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διερευνήσεων επικοινωνούν απευθείας μεταξύ τους. 3. Σε περίπτωση που η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση δεν είναι η αρμόδια αρχή για να ανταποκριθεί στην αίτηση, θα πρέπει μετά από κατάλληλες διαβουλεύσεις, είτε να αποστείλει αμέσως την αίτηση στην αρμόδια αρχή που θα ενεργήσει με βάση την αίτηση μέσα στα πλαίσια των νόμιμων αρμοδιοτήτων της, είτε να συμβουλεύσει την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση για την κατάλληλη διαδικασία που θα ακολουθηθεί αναφορικά με τέτοια αίτηση.

7 1949 ΑΡΘΡΟ 6 Εκτέλεση Αιτήσεων 1. Για την εκτέλεση των αιτήσεων εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του Καλ,ούμενου Μέρους. Η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα λαμβάνει καθ:-: διοικητικό ή δικαστικό μέτρο αναγκαίο για την εκτέλεση της αίτησης. 2. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους πρέπει, κατόπιν αίτησης τηςτελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να διεξάγει κάθε αναγκαία διερεύνηση, περιλαμβανομένης της ανάκρισης και λήψης καταθέσεων από πρόσωπα ύποπτα για διάπραξη παράβασης καθώς επίσης και από εμπειρογνώμονες και μάρτυρες. 3. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους πρέπει, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να αναλαμβάνει μεταξύ άλλων επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και έρευνες γεγονότων που σχετίζονται με τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία. 4. Σε περίπτωση αίτησης οποιαδήποτε Τελωνειακή Διοίκηση μπορεί να εισηγηθεί όπως ακολουθηθεί μια ορισμένη διαδικασία, οπότε η αίτηση θα εκτελείται στο μέτρο του δυνατού με βάση τους νόμους του Καλούμενου Μέρους σύμφωνα με την παράγραφο Η Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση, αν το ζητήσει, θα ειδοποιείται για το χρόνο και τόπο της ενέργειας που θα γίνει σε ανταπόκριση της αίτησης, έτσι ώστε η ενέργεια αυτή να μπορεί να συντονίζεται. 6. Στην περίπτωση που η αίτηση δεν μπορεί να τύχει ανταπόκρισης, η Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση θα ειδοποιείται αμέσως για το γεγονός αυτό καθώς και για τους λόγους. 7. Οι αξιωματούχοι της Αιτούσας Τελωνειακής Διοίκησης που είναι εξουσιοδοτημένοι να διερευνούν παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας μπορούν να ζητήσουν από την Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση να εξετάσει σχετικά βιβλία, αρχεία και άλλα έγγραφα ή μηχανογραφημένα στοιχεία και να προμηθεύσει αντίγραφα αυτών ή να παράσχει κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την παράβαση. 8. Η Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης, δε θα χρησιμοποιεί μαρτυρία ή πλ,ηροφορία που αποκτήθηκε με βάση αυτή τη Συμφωνία για κανένα άλλο σκοπό εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση. ΑΡΘΡΟ 7 Έρευνες, Φάκελοι, Έγγραφα και Μάρτυρες Ι. Κατόπιν ειδικής αίτησης θα παρέχονται κατάλληλα επικυρωμένα ή πιστοποιμένα αντίγραφα φακέλων, εγγράφων ή άλλο υλικό.

8 Φάκελοι, έγγραφα και άλλο υλικό που έχουν διαβιβασθεί θα επιστρέφονται το συντομότερο.. Τα δικαιώματα του Καλούμενου Μέρους ή τρίτων μερών που σχετίζονται με αυτά παραμένουν ανεπηρέαστα. 3. Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους της, αν οι υπάλληλοι αυτοί συγκατατίθενται προς τούτο, να παρουσιασθούν ενώπιον δικαστηρίων ως εμπειρογνώμονες ή μάρτυρες σε θέματα τελωνειακών παραβάσεων στην επικράτεια του άλλου Μέρους και επίσης να παρουσιάσουν αποδεκτή μαρτυρία σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες στην επικράτεια του άλλου Μέρους. 4. Με τη συναίνεση της Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης αξιωματούχοι της Αιτούσας Τελωνειακής Διοίκησης μπορούν να έχουν διαβουλεύσεις με τους αξιωματούχους της πρώτης στην επικράτεια του Καλούμενου Μέρους αναφορικά με έρευνες ή καταγγελίες για τελωνειακή παράβαση που ενδιαφέρει την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση και να εξετάζουν το σχετικό υλικό. ΑΡΘΡΟ 8 'Εξοδα Ι.Όι Τελωνειακές Διοικήσεις παραιτούνται από κάθε αξίωση για καταβολή εξόδων στα οποία υποβλήθηκαν για την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας με εξαίρεση τα έξοδα και την αμοιβή εμπειρογνωμόνων και μαρτύρων καθώς και για τα έξοδα μεταφραστών, μη Δημοσίων Υπαλλήλων, τα οποία θα καλύπτονται από την Αιτούσα Διοίκηση. 2. Αν για την εκτέλεση της αίτησης απαιτούνται σημαντικά και ασυνήθιστα έξοδα, οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών θα διαβουλεύονται για να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα εκτελεσθεί η αίτηση, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθούν τα έξοδα. ΑΡΘΡΟ 9 Ειδικές Περιπτώσεις Συνδρομής 1. Κατόπιν αίτησης η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα παρέχει στην Αιτούμενη Τελωνειακή Διοίκηση τις ακόλουθες πληροφορίες: (α) (β) (γ) εάν αγαθά, τα οποία εξήχθησαν από την Τελωνειακή Επικράτεια του Αιτούμενου Μέρους, έχουν νόμιμα εισαχθεί στην Τελωνειακή Επικράτεια του Καλούμενου Μέρους, εάν αγαθά, τα οποία εισήχθησαν στην Τελωνειακή Επικράτεια του Αιτούμενου Μέρους, έχουν νόμιμα εξαχθεί από την Τελωνειακή Επικράτεια του Καλούμενου Μέρους, την τελωνειακή διαδικασία, αν υπάρχει, κάτω από την οποία τέθηκαν τα αγαθά.

9 Η Τελωνκιακ-ή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, οφείλει στο μέτρο των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και δυνατοτήτων της να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με: (α) (β) (γ) ' μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι χρησιμοποιούνται στη διάπραξη παραβάσεων μέσα στην επικράτεια του Αιτούντος Μέρους, αγαθά που προσδιορίζονται από την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση ότι αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένου λαθρεμπορίου στην Τελωνειακή Επικράτεια του Αιτουμένου Μέρους, συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά ή ύποπτα για τη διάπραξη μιας παράβασης, σε ειδικές περιπτώσεις "και μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας, των εξουσιών και δυνατοτήτων της Καλούμενης Τελωνειακής Διοίκησης. 3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, κατόπιν αίτησης, θα παρέχουν η μια στην άλλη κάθε διαθέσιμη πληροφορία αναφορικά με δραστηριότητες που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη διάπραξη παραβάσεων μέσα στην επικράτεια του άλλου Μέρους. Σε σοβαρές περιπτώσεις που δυνατό να συνεπάγονται σημαντική ζημιά στην οικονομία, δημόσια υγεία; δημόσια ασφάλεια ή σε οποιοδήποτε άλλο ζωτικό συμφέρον του άλλου Μέρους, οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται χωρίς να ζητούνται. 4. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, κατόπιν αίτησης, θα παρέχουν γραπτή τεκμηρίωση αναφορικά με τη μεταφορά και φόρτωση αγαθών που να δείχνει την αξία, διάθεση και προορισμό των αγαθών αυτών. 5. Κατόπιν αίτησης η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση, τηρουμένων των νόμων και κανονισμών που ισχύουν στην επικράτεια της, θα γνωστοποιεί στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα που διαμένουν στην επικράτεια της ή θα φροντίζει ώστε οι αρμόδιες αρχές να γνωστοποιούν σε αυτά οποιαδήποτε ενέργεια ή απόφαση που λήφθηκε από την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής. ΑΡΘΡΟ 10 Αρχαιότητες, Πολιτιστικοί και Καλλιτεχνικοί θησαυροί Ι- Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης, θα παρέχει στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους κάθε διαθέσιμη πληροφορία για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών θησαυρών ή για πρόσωπα που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες. 2. Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους, μετά από αίτηση της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, θα παρακολουθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο τις διακινήσεις ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος Αρθρου ως επίσης τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και τα χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα.

10 1952 ΑΡΘΡΟ 11 Ναρκωτικά Φάρμακα και Μ'υχότροπες Ουσίες 1. Οι Τκλωνκισκές Διοικήσεις και των δύο Μερών, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και μέσων που διαθέτουν και σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, θα βοηθούν η μια την άλλη στην πρόληψη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παράνομη κατασκευή τους, όπως απαριθμούνται σε διεθνείς συμβάσεις που έχουν κυρωθεί και από τα δύο Μέρη. 2. Η Τελωνειακή Διοίκηση οποιουδήποτε Μέρους, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αίτησης, θα παρέχει στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους κάθε διαθέσιμη πληροφορία αναφορικά με την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων ουσιών ή προσώπων ή μεταφορικών μέσων αναμεμειγμένων σε τέτοια παράνομη διακίνηση που μπορεί να ενδιαφέρει το άλλο Μέρος. ΑΡΘΡΟ 12 Συνεργασία στην Εκπαίδευση 1. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών συμφωνούν όπο)ς, μετά από διαβουλεύσεις παρέχουν μεταξύ τους συνδρομή στην εκπαίδευση το)ν τελωνειακών τους λειτουργών. 2. Για τον σκοπό αυτό η Τελωνειακή Διοίκηση οποιουδήποτε Μέρους, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, θα δέχεται στα εκπαιδευτικά προγράμματα ή στα σεμινάρια που οργανώνονται για τους δικούς του λειτουργούς τελωνειακούς λειτουργούς της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους με σκοπό τη βελτίωση του επαγγελματικού τους επιπέδου και εμπλουτισμό της πρακτικής τους εκπαίδευσης. 3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις_των.Μερών^θα^ανταλλάσσουν, πληροφορίες και, θα. κοινοποιούν μεταξύ τους τις εμπειρίες τους σε νέες μεθόδους και μέσα για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή τελωνειακών παραβάσεων και θα παρέχουν κάθε είδος τεχνικής βοήθειας με την ανταλλαγή επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων και εμπειριών αναφορικά με τελωνειακούς κανόνες και διαδικασίες. ΑΡΘΡΟ 13 Εξαιρέσεις από τη συνδρομή 1 Σε καμιά περίπτωση οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θα ερμηνεύονται έτσι ώστε να επιβάλλουν στο Καλούμενο Μέρος την υποχρέωση να συμμορφώνεται σε αίτημα ή να προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια δυνάμει της Συμφωνίας αυτής, όταν το Καλούμενο Μέρος είναι της γνώμης ότι η συμμόρφωση προς τέτοιο αίτημα «<* παραβίαζε τις συνταγματικές του διατάξεις, την κυριαρχία, την ασφάλεια, τη,δημόσια πολιτική ή άλλο ουσιαστικό εθνικό συμφέρον ή θα περιελάμβανε την παραβίαση βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή θα ήταν αντίθετο με τις εθνικές του νομικές διατάξεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις η αίτηση για ^Ροχή συνδρομής μπορεί να απορριφθεί ή η συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί

11 1953 εφόσον διασφαλισθεί η τήρηση ορισμένων'όρων και προϋποθέσεων που δυνατόν να θέσει η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση. 2. Η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση μπορεί να αναβάλει την παροχή συνδρομής με το αιτιολογικό ότι θα επηρεάσει συνεχιζόμενη διερεύνηση,, δίωξη.ή διαδικασία. Σε τέτοια περίπτωση η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση θα διαβουλευθεί με την Αιτούσα Τελωνειακή Διοίκηση για να καθορίσουν κατά πόσον η συνδρομή μπορεί' να "δοθεί κάτω από τέτοιους όρους ή προϋποθέσεις τις οποίες μπορεί να θέσει η Καλούμενη Τελωνειακή Διοίκηση. 3. Οπου,η παροχή συνδρομής απορρίπτεται ή αναβάλλεται, θα αναφέρονται οι : λόγοι της απόρριψης ή της αναβολής. ', ΑΡΘΡΟ 14 Εφαρμογή συμφωνά με την Εσωτερική Νομοθεσία :;. Ολες οι ενέργειες με βάση την παρούσα Συμφωνία θα γίνονται από το κάθε Μέρος σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία. '" : " ΑΡΘΡΟ 15 Υλοποίηση της Συμφωνίας Το Τμήμα Τελωνείων και η Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Τμήμα Τελωνείων και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας" του Υπουργείου Οικονομικών του Κράτους του Ισραήλ μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με σκοπό το χειρισμό θεμάτων που» προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία *α θα εκδίδουν, διοικητικές οδηγίες για την υλοποίηση της παρούσας Συμφωνίας και θα προσπαθούν με κοινή συμφωνία να επιλύουν προβλήματα ή αμφιβολίες που προκύπτουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής. ' 'ν;:;.- V'v;-\'r\. ΆΡΘΡΟΝ :..'. L:.-.-:" :--' : Εφαρμογή Η παρούσα Συμφωνία θα εφαρμόζεται στις Τελωνειακές Επικράτειες των δύο Μερών όπως καθορίζονται από τις εθνικές νομικές τους διατάξεις.

12 1954 ΑΡΘΡΟ 17 Έναρξη ισχύος και τερματισμός 1. Η Συμφωνία αυτή θα αρχίσει vu ισχύει την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη θα γνωστοποιήσουν το ένα στο άλλο με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους της και ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι αναγκαίες εθνικές συνταγματικές και/ή νομικές προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της. 2. Υπάρχει πρόθεση όπως η Συμφωνία αυτή έχει απεριόριστη διάρκεια αλλά οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να την τερματίσει ανά πάσα στιγμή μέσω της διπλωματικής οδού. Ο τερματισμός θα ισχύει 3 μήνες μετά τη διακοίνωση καταγγελίας στο άλλο Μέρος. Διαδικασίες που εκκρεμούν κατά το χρόνο της λήξης θα ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής της Συμφωνίας. 3. Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών θα συναντώνται με σκοπό την ανασκόπηση της εφαρμογής της Συμφωνίας αυτής και για να επιλύουν άλλα πρακτικά ζητήματα της μεταξύ αυτών συνεργασίας και αλληλεπίδρασης κατόπιν αιτήματος της-μιας από αυτες ή στο τέλος πέντε, χρόνων από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, εκτός αν γνωστοποιήσουν γραπτώς η μια στην άλλη ότι η ανασκόπηση δεν είναι αναγκαία. ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΥΤΗΣ οι υποφαινόμενοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, έχουν υπογράψει αυτή τη Συμφωνία. Έγινε στην Ιερουσαλήμ στις...2?.. ^.9cf^.?.H...4.0QO. η οποία αντιστοιχεί με την 22 α του μηνός Adar II, του έτους 5,760 στην ελληνική, εβραϊκή και αγγλική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας-τστην ερμηνεία,^αυπερ^σχι&ειτο^γγλικό κείμενο.-. -,. r- -^. ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ

13 1955 Μ Ε Ρ Ο Σ II α ζ on po^-idi??w Γφ^-Ώ^Ό^η nva»n.o Γ = bkiw m»!» rsbii'ao ]Π7Φ οο?3π ", Vna,»n ]»:: 'π.τ'ϊΐ'ο "m

14 1956 /'D^iixn" pn 1?,Vx-w n^ia nbwizni pens? bw np^aia-in nvwaa 3"OTJJ"'S3 msnis oaan imv i-u^a ΠΙΤ:Ϊ«Ρ paiyna ιχ* 3Π3 α?οηυ3* κ3 pn.nrrrnmx Vi> D^ inoam D^ooan.o ' 'VaVan ;Γηχ'?ρπΓη m^ynn,ίποπ ^ly ο,, θ', ϋ', λ^ D^oai oaa "«m Viy np'man nanynn nnuan '^ nnid^n nx pawna jx^ana ; p3to?«7 OKIi l OXTa* Vy 03ΟΠ "^m"» *"» 0" 3}3Π Ο^ΙΠΧ ΊΓ.Τ n^y 1? oaa η "η" 33'ι J J nviitpn nx jidn"? -MDKW my:aiwa jin^na >^ ; ]n!?ir oaan "»νηα ο p3 nvnyo ητιριρ * w v yvon pa nx on^oan ο'ί^ρπ o^aixvi 'an D^aaon 1? ^n^nna 03» n^asa nbnya «prpisv rmnan nxvan p>a,oaa >:r', jy3»ττπη ; 1953 Ί30Χ ""ΤΤΗ,»Vn3,»n»Τ»0 "1313 (,»Β'?Ί2Π 03ΟΠ ρ3πχ) mvoan,d"»tisn "»3ΤΓΛ "«"y ιτινικσ.nvaix^a m:axv ο* prptina jo O^ioa pavov ΟΠΌ DMnra nip^s»νχώχτ mvaan,θ'τ>ο»κ ] pyo :πτ Q3on mo»v»"j; D^aaxj ik D^?mon rnapm cpin οιιητ»ο mm "oaa "»: *Ι".1, nya,513»».xia"»»,χίυ^'? yjn:a ο»πχπ «JS; Va? oaan Vna» mwian m^nj 'ai ητ'ρτπ mxmn man 1?, paio Vrc nxsrn n:onx ΠΪ13Π 'py D"nnx π γ ηη rnp"»d " JTij.^a.κ ntviin.o^ticxv.mp^aau? ctpna \>w mviaav naya py oan oaan ηιχ.vxne? ' n^naa,κητό mm "oaa ^m»»".2 ivan oaav ηλχπ, ρο*nop to np Vairnan,ιχικτι inam to ηση».nmxn I HP» to a"yan Ή Π ^ Ι.D3an '3 Ί V nnonv p'ca τχ man to iron τ» a mm "nmay".3 cpmy,n*!"rm,o"»aaoa.cam:» to WI PD mm "ΪΤΌ".4 D'arcmaa DX ps,d v nnx CITO ΊΧ fv"3:n to o^naixa ix ο^ταηκ». IKV DX pan. J7TO typaan oaan Vn:pa WIT»ο mm " paan oaan Vn3"»a".5.37τ ο o^typaa nnaa oaan Vnn»a IUIT»D ΓΡΓΡ "wp3n?^n oaan Vnj^a".6

15 η νο y pon ηρ^π, y*i:av onbw oaan ^Γην: myxaxa nib πτ yoi 1 o^aooa Ο"»"Π2ΤΠ.1 ιηκτιπ^ oxnna,π ray ba paa pi 1? raynbn joiva 5?, npnv o^xna»τ ο προοχ,n',ypa "«sb,ολ VIVD* ΠΤ naon ΠΊΧΙΊΠ ' Db yno.2 '"ι? D^sajn ΟΉΠΧ c»oan caan *ΒΊ bu; np"ma naiyn n»uanv "η p..caan. "UPι Vu? nnk3 nbnm κη,,, ι xia" " V» oaan "on^a pa.c^a' Vnn baa tzna^v? iro" 1 " 2 i 1 p"o msiin *sv mn»τ»ο.3 n^di^ ik n*»,, aav ix D^JK isyav nwpa ba biba*» xb naxa VJ"»D.4,χτχτή κ"ί3" π by αόλ^π cr ιπκ a 'ca ικ oaa "ΌΊ bvj rmsa Ο '.ΠΚ D^DDD IK mojp 3 η'so ΠΤ'ΤΊΟ by πτό^ν marina HWMP iinn yron ma oaa D^bapnan crnnx Dmi?itraaoa,ΪΤ».1 DO^bna wia^n bbia, TiaiJin oaona men Dan rmoab j?*n ηκ is ba "«"y o^bapnan α nnx ο "man OOZioa,sva.omi^.2 nvxwnb Dm a nsan nmxb nbapan na'iaa IDT Ι O^TSOV lawr»'» nmi? ik yna,qoada by na^ie nrnxa nbrc» "»Da maun nvnobn. iinx nu»a D'usnan no ijnxa O' inx 4 *ps;o yrob rnvpa Vc? pirn mix mjpab D^mn ooaoa.anaa mtyyn πτ oaonb oxnna rnippa axan nid'm *WK3,ο'Ίνιπ o npaa. p 'bx v.bm rn naxn mwpan Dipna HJ ΚΪΠΚΓ. ρ bax,ns bya rnwpa D> njbapnn,πκτ na^na.anaa :Kan y pan πκ n^biban πι ysob 1 p"ob oxnna mwpa ;nu;pan πκ n'zmian jncnn.κ jo 'a^vn a^o.a ;mypab pia 'jm nvjan.3. on αχ,οό^π':» o'mwpn ο" π π bw omjya*» omrnaw. n jd omyan o^odtpan D"»a*mm p nn ywn bu? ιχρ ηχ»η.π. pbx om">na XITTO? p^jsm iyp*»aan yi"»on pa ~κζ?ρπ.ι

16 pyo miopn p*iy ικ oaan Vm 'na inx Va "«nan pa n r;y mv^pna ΓηΜΡ>»τ οη.απ*» τ» b>y D^aiozan n^ppon»m"ptp pa τ» ~wp ΤΊΟΠ7 Q'Win cnixn W oaan ' VHIPQ.onVu? m,, pnn,rrcypa7 nis^b D^xnon ητλη Ό Ή lypanon oaan ττπ"» mpna «pav nwpan rift mpm τ ay χιπ ^ιη^κηο ηνίϊϊ^ηπ " ιπκ ικ,ριππ V D7 τ ηνΐ3*ίθ7 οκηπ3 rro>pan 'ib-'nb VyD*» "rcx, ο»χη?3η Π&'ρ37 yjlljs V37 3ΠΠ37 WW Ο^ΧηΟΠ 'VmjH MS C?p3»H "ΓΑ*7 ρ 1 ".ΓΠ1»ΚΠ 6 pyo mcp3 yiya oaon ^na*».rnwpa y»x*3 ny3 ivirp l&psn» ns 7^ τ»3ή.rwpit] yiya.7 ^jcwa ix "«Vriaa " yxax 733 unpj7 7irny wpanan.pny,ιπκπ ιχπ Vw oaan Vm^a rropa Ό7,ΤΪ: Va 72? oaan Vm* 1» α»*η ππ cr^xa rnynn n ^ajn inw&n mnii.,rrcn n πτ»ρπ?a.ct^qi o'nmna pi.rn pay yyaa bap*»,ίπχπ ΐϊπ VE? oaan bn^a nwpa "»D7~,IX Va Vff oaan Vm'-a n^ivdnnm Γηρ"Ί3.oTna^K,ΊΙΡΠ pa sxav Taxy Vy.πτ oaona D^na nxan D»3"» v ayv nwpa nnais.yxan'» c^ioo Vmirc yxn 1? can Vm^a 73 ' ΚΪΠ rropa ηϊ?ι*ιπ nwxa κηπ3 rcpanan *7*n Ό*»,, DV icaxn m^aa rrc?p3n lanan m mpaa.1 p"o? anpam iytan Vy mm?ap,ηκτ lypa* 1 αχ,upaan oaon 7m «a D«nV mn JIT» arc ma Vy rropa7 na una ϋρ3"»π7 rmnyn rtviydn V».TiaX3 Π7ΊΪ?0 tspa&n oaan ^m^av mpna I H V,mz?pan ιικκ^ nwox»kip mpna."137 ο»ρ )» 3η Vy. τt many Vy j'! *UJ rn pay τιρπ7 craacnon rcpaon oaan Vn:ra 7w o^ nps ιχ οη?3υ jd^naoa y v wpanan oaon ^m"o wpnb ο καη,oann τκ,on7iy D"»pmy ipaci.naia o^ynan Ο" ΊΠΚ Q"»JTJU IX Ο 3ΟΟΟ.ni 'ayv τ«ρρπ τπκ in H 8 Va. Tx^sza' πτ Daon " Ώ7 τν^τη^; yi oa τκ? m xia wonn?* K7 U7p3»n oa?dn 7m" 1» oaan 7nj"»Q 7» wxn» naaon " 73 nwpaa rnyiapn Π7Κ. ρ^κσ nnunv.c?pan?an

17 *py6 ΟΉΐη D^soa,α^ρτι,m ppn >x nrnx: ΓΠΊΧ3 o^naik» u H pmy Txxav.rnrmsa rwpz *>sb.ίπκ.ηοιπ τκ,ooaoa,ο»ρ»η bw ].M: D'nunxa msottna "ΠΥΓΤΡ i nyin Ί&Κ ΙΠΚ τυιπι ΟΌΒΟ»,ο^ρτι o^'wbw nms bt&^ix vpsnan ιχπ bu> nviat. jnnva nanpian.ruy.vdti x> b"jb o'n'wpn 1*BO',ΙΠΧΠ TXH blp DDOH brn^a nu?p3 ^sb, inx ix bu> osnn bnj' a»jd3 ysinb, ρ mipyb. ' aooa " naxn cpisiyn ox τ»ΐ3ΐ» nx ιχπ bw nnx nuu?3,ο»ιι?3 ΊΚ D."»n.D'iaD pi jpa IK ODIP» ΓΡ3 oo' bna mb op ΠΉΧΙ *\xnb pi,02a rvvay p^jysί',ιπκπ.ίπκπ τχπ bu> ηηκ mx» a.^bm^a ηκ D\*U"ID?W Ο'ΉδΠ ΌρΏΏΠ 0323Π "bri^a ^l^pd,ψρώτ\ώπ 03an bnipa Π320Π3 jxnx nuua,u?p3nan osan bru"»a V o' ppo ay ρ>"»*»η;^ BPTP ODD JIVDS,by m rib τχ fbu> rm pnb nrppa.«ppsnartixn bv?.137? yanan Ί»ιπ pmb'i, ha p^jy paan DDOH bna^ab. 8 '«ρ?ο y.i3p2 *jbna3 ηηκχιπ n rnnb mvan VD by *ηηιτ» DDDH ' bm^a pi,d"nybi o^naiab mabypan muxpm mxxin uyab,πτ oson xu>" ]Π3'TON,nbu?aa M3iy ο^κν ο*» «Mi*nnam..D,,»3nnan nib».g?p3sn biwart,nwp3n yix^b n]un'n.iii:nm mbvu mxxm ox nvannm α" χ:ππ rix yiapb nd'omsn bu> 03an ^nrn w^n 1.mxmm IKI?" " 13U7 jdixn nx p.i,rrc?p3n.y:!n3n OTPDV TOX. 9. *pyo, DVD by Dnnra o'npa. yt»an nx paan osan bm' ab x 'xa wpanan coan bnipa,n<pp3 ^ov :x3n ρτπ3 iicn u?p3an ιχπ b'i7 02 an mma CKXvan p3iu DX.X.BTpanan ixn by oaart nou>b pind ixxiv wpaan ixn biy 02 an nt*yb o^kdvari paiu ox.3 jwpanan ixn VIP bdan nui^a. I^TJH by Vmnu,TITD?P'» OX,D3arj Vnu.J

18 1960,γΌΌ^,ΊΠΝΠ ~»1ίΠ 7Φ 03OT bm"'» ΓΗΣ>ρ37,ΙΠΚ IX Vu> ODQH < 7Π3' η mmay yii', :i7 Dm D"»u7nr.Ems? pa omipnn rmann»ϊϊοχ7.κ.'spaan isn 7^ oaan nswa inoa xwna o^nira DTW yap rcpaan DDOH Vm*»» pavjv.3.tppaan τχπ Vu; oann nuu?a pi a Κ7ΰη ^u?n oann 7Π3"»η Vu> η7"ΐ3τη m-naaon rmoaai,dmm Y a o-ipiia.y ντ>ώη Va ΠΚ πτ"? πτ ^ipxa»,nu7pa :Ό7.o'mxn Vy7 oaan -, 7rn'»n nurca rnmay snsns m^1? nv*j^2? ]πκ3ηηφ n^iv^o^ siia'a '^otn ptj Dna η π3 nitiv ViVyu; cnian ο ηρ»3.nnxn ηχπ V nxnx tnwr 737 ix,tia,, i:n ρηο^ν,-η3* χπ mx-nav,n73737 man.mi?pa»73 pdio maxa yma,ιπκπ ΤΥΠ b'v -inx :τ»π nvainv mwpn *nyn ix^a*»,rra?pa ^DV jcmix:! bv oaan 'Vm^a am κ Vw lym pivort ρτκ,pi?n nx nxian,ι^ιο bvj mbwav-i. ^avon πϋΰ^ρ mapnbn a^nnv poaa,wp3nan oaan Vrn^a,rnppa ^DV axrnra nx, ιγηχ πυαο DOunTi nan 1? o 'ysmn D 'IPJXV S^V, tx ix 7Π3»» Vw novnn ΪΚ nviyq 73 Vy.onV isnv maooion nvwirw.πτ naan rmcaa 7*)7an ptj? VaV sna: paan oaan 10 pyo rmaxi main rmxixi mptiy 7Π3»-»7 X"»x» Y,rra?p3 ' 37 *>X.xin-inavra,ix 73 Viy oaan 77U"»o nmart mvvia nwx ny'iv^d Vy pm yma 73 nnxn nxn V oaan o^amyan α.-'αυχ Vy ix,ma-im Π Ι Μ nnsisv mptiy.maxa m-nvysn npd»,ηπχη nxn 7u? oaan Vm-'a rwp37,nx Va Vu? oaan Vn^a pyo7 1 p"oa D--naTTX?jn CUOD bw on» τ an ^s njw ]m pisv '.ona ι^»η«7γτϋ nmannn ^χ»κι Q'-an^y?^ D^^JKH *7y ]ai,πτ 11 n^yo nxnnai on^y^ttxi nmaao miooa,ο^ιιχπ : *?«? oaon ".^ni» - ρτπ TiVa ~»no nyjaa mi m ^y^o- 1,ηη 5?^ n^aixvn np^pn 1? D^vanwon ornonm ο, ', 3Ίΐϋΐ3,, οσ5 o^iain,c, 'utpnx: n-'aoa " "y mniynkq; m, 'aix,?j", a imaxa UTJDJJU; ^DD ' pnn -»n7an crns^a

19 1961 bru^nb x^a"» nwpn. *»sb τχ ',χιπ-"mat τ»η,ιχ ^3 7u> D3an V.i3"»a.2 "ODD "«pin xvn ΊΠΟ? y;n:3 ]»ΒΤ siva Vs ηπκη ΙΥΠ be? osan IK.a^JX'? W1J3 IN, D" ''D'nuTS'OD 0' -Λ'5Π3 IN D^tnplKa nvnb nisv ισκ -naxs *ρ»π Ή73 Ίποη o-d*m>ar? n-ronn " yxax 1?. nnxn 'Ti'b ] > *jy 12 ν, 12 *pyo Π3*ππ3 n?ti?d ηιη'ίζ; πτ 1? ΠΤ p'lsnv D'Nun,ηιχν^ηπ -inx?,οηιχπ W p3nn ^m"»...1.uubv ouan ""T^pD jncdn2 rro.. VDP* 1 ' vin^saa mapaa.'.is '?3 Vu> osan Vnj"»a, 1.7.'moo?.2 " n^pd nx ", τ 'τ»ρον D*»::mxan o-i^ao 5? TN.I 1?^ Π3"ΠΠΠ rn' jain^ m-»an max HTD-'C? nroav,ίπχπ iirn?ty DDOH Vnj» Vy? osan #.on?u> jpswon meonn jniwni onbiz? m» ι span nx πτ 1? πτ lvayn»τ»ο is^n» Ο'ΠΪΠ bw D3an,»bm,»o.3 Vu> 'ΐο^τι πνρπ.nyjo 1? Ο»ΒΠΠ cvxawi mir^ on*jnj'po,, 3 ^siv*n oy ODU yvo 7<y mix 73 πτ7 ΠΤ ip^jim,c3a mv:s?b»rm VVDV *v,pp3,0" J3UI "'" sna.o'^inxpa nvnaiai ST.03a 13 η*so nx wpsnan ixn by mb*»oo3 πτ Ο3οπ πικτιπ njunonn X7 mpa O-IHD.1,πτ D3on7 nxnn3.twvs nbi.yd^ Dip:? nx nu?p37 mjyn 1? mavjnan ηικίΐπ: yud7 n'?ivy rropav mayn Ό.TOO e?p3nan ΎΧΤΜ mpa 733 ik. liarvn mpn, *η»πϋ* 33 1*m, m3"h3, i7u? m^npinn.' nv*no3 nyid3 Π3το XTW ιχ,-irm T.ina -«a-ixv οιυ^χ ριππ mxmn πχ naxnn n^xty ικ n^yixpa ιχ n^-inoa rr»n>, ' yn nx m^nn? nx jvo nnv ]n">j nvx D, ipa3.ητ»η»3δπ. D^a^nca D.^xjn ix nia-noa mtm-n nnx n7,, a3 πηνππ. psnan DDan Vnj"»a b^o^v n7i7y x^nu? pia ^ ynov 7WDJ mmv 7TD" c/p3nan D3an Vn^a.2 Vn^^a.n^axn mp»3.ηλπ nx ny^n,π-! ρπ -jvnav vnsnv jir-j ox yinpv n:a Vy ipp3?^n odan Vnj-'a Dy fy", n" cpnnan DDan»nu;y u;p3nan coan Vnjvoo? "733 m*»jnnb τχ Q->xjnV ητ3^3 p-jyn 5? ix D^xjn 1? ^153 won nx p^jyn 1? ]π" 3 DX yi3p t 7 n:a Vy ^imb».nimnnb :iro^ o-'pia-'^n ^3n3,,,nm] xinu? τχ uro ]n^ «ΤΟΒ? cipa.3.n^mv ix

20 η^σ. oxnrn myidnn ρ» πϊηη inx b? VU τηη^η ODDHV oxr.rn m^nson VD 15 η 'ϊο '.ηπ'ίρνι^γη DDOH ηιχι Vx rc/v nj.^n Vu> mxn nu;n3 Β"5»Ί 03»π η>χ mt»u> v "WpnftV" cxen ] v O"»iDp V»? np^vn.d.n Viy ηχτκπ ησαη B"y&n.nnsyTin inxvv,">n:mn α^οπη?^ n 'yimn o^a^as;:] VID'O mo» 5? ΓΡΠΠ n&sorn iv irwi j^ndian cdonn ο ί " " '? n^nj' a nnin VD ηχ 'Χΐ"'.DDonn bw nnbnna *JR'imams» Dayman mpdo τχ nvys ητζ?***»v rfrnn ri'iktins TUI»D,οηι^ MU? VW DDQH >πϋ Vv bw m o:>on 17 yvo DVDI ηρτη 1? ncad Ο'ΊΙΪΠ \3ti7 η^χππ inxvw D 1»^ ova ηροη 1? DJD', ', nt coon.1 nxan nx "ivipp orra;. ) nvt>», j'?d, 'i η πλ»κ ' siv^m,ητ^ ητ ISM P,ηρτπν inccp? ηι^υο^ηη ηκ/η ηη^ηρτππ,ηνΰϊχ^η nwmn 7Da?i o'msna ΙΠΧ VD ηχ,^παΐΰ " nbn ρτ p isv jwepn 1? πη»» π τ oson.2 DVDH,.D'i>UOlVD', in ΐηΤΐ3" Χ3 ΠνΤ»Π3 DVD "" pv IXOHV ->ΚΰΊ.Ίπχη ixv mpvnonn Vy nynnn ριχηο a^umn rr^ivw ηριη 1? D^D" Dxnnn Λο^ν ρν.οη nyra nrnx^ya ο^ η^ΰη p a^vn,p " D Vy ηχ

21 1963 ιπκ "?\z? nu?p3 s ob,ογρ: 1:} HVTVD ηιη ">υ Vip O-'-'OVO on^ji? TinD^T ητ *iy»tt* DK nvn,ηριιι^ ind^d τ» >κη» c:tp u??on mm IK on». Π3"»Π33 "ρΐϊ pntf 3Π33 ΠΤ^ ητ D3on ^y Ίοηπ,ΠΊΚΌ ρ 1? ^ηοιηιρ.,πϋο π">ΰΐηπη mx ftv Nirrc?,o"wn Ρ. *?3tc Ρ3 οι' a P'J&n' a nawj pniy ^iwa,2000 QQH -^ a^_ ο ν,πηβ Tip» j*! cpnoijn Va^n",Γη^ηκι rpna»,ηη'τρ msura,τιρ»." buxn-noun yid*,mj«ns3 o^vnanvs? mpna VKmv nj"»*io nvrcoo owa np Vaia-in n^v&a o a ]"0', 1Dp V»

22 1964 ΜΕ Ρ Ο Σ III AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL REGARDING MUTUAL ASSISTANCE BETWEEN THEIR CUSTOMS ADMINISTRATIONS

23 1965 The Government of the Republic of Cyprus and the Government of the State of Israel hereinafter referred to as the "Parties"; Considering that offences against customs laws are prejudicial to the economic, fiscal and commercial interests of their respective countries, as well as to the legitimate interests of trade, industry and agriculture; Considering the importance of assuring the accurate assessment of customs duties and other taxes collected by the Customs Administrations on importation and exportation of goods; Convinced that action against customs offences can be made more effective by co-operation between their Customs Administrations; Having regard to the existing international instruments governing the provision of mutual assistance in customs matters, such as the Recommendation of the Customs Co-operation Council (World Customs Organisation) on Mutual Administrative Assistance of December 5,1953; Having regard also to international conventions, ratified by both Parties, containing prohibitions, restrictions, and special measures of control in respect of specific goods; Have agreed as follows: For the purposes of the present Agreement: ARTICLE 1 Definitions (1) "Customs laws" shall mean such laws and regulations applied or enforced by the Customs Administrations of both Parties concerning the importation, exportation, transhipment, transit, storage, and circulation of goods, including legal and administrative provisions, relating to prohibitions, restrictions and other similar controls on the movement of controlled items across frontiers. (2) "Customs Administrations" shall mean, in the Republic of Cyprus, the Department of Customs and Excise and the VAT Service of the Ministry of Finance and, in the State of Israel, the Department of Customs and Value Added Tax of the Ministry of Finance. (3) "Offence" shall mean any breach or attempted breach of customs laws. (4) "Information" shall mean any data, documents, reports, certified or authenticated copies thereof, or other communications, whether computerised or not. (5) "Requesting Customs Administration" shall mean the Customs Administration which requests assistance.

24 1966 (6) "Requested Customs Administration" shall mean the Customs Administration from which assistance is requested. ARTICLE 2 Scope of Assistance 1. The Parties agree to assist each other through their Customs Administrations to prevent, investigate, repress, and prosecute any offence, in accordance with the provisions of the present Agreement. 2. Assistance as provided in this Agreement shall also include, upon request, the providing of information apt to ensure the accurate assessment of customs duties and other taxes collected by the Customs Administrations on importation and exportation and the proper application of customs laws. 3. Mutual assistance as provided^ in paragraphs 1 and 2 shall be provided for use in all proceedings, whether judicial, administrative, or investigative. 4. Any request for the arrest of persons or the collection or forced collection of customs duties, other taxes collected on importation and exportation, fines or other moneys shall be excluded from such assistance. ARTICLE 3 Obligation to Observe Confidentiality 1. Information, documents, and other communications received in the course of mutual assistance may only be used for the purposes specified in the present Agreement, including the use in judicial or administrative proceedings. 2. Inquiries, information, documents and other communications received by either Party shall be treated as confidential and shall be afforded in the receiving country the same protection in respect of confidentiality and official secrecy as applies in that country to the same kind of documents, information, or other such communications obtained in its own territory. ARTICLE 4 Form and Substance of Requests for Assistance 1. Requests pursuant to the present Agreement shall be made in writing. Documents necessary for the execution of such requests shall accompany them. In exceptional cases where the exigency of the situation requires, oral requests may also be accepted, but they shall be promptly confirmed in writing.

25 Requests pursuant to paragraph I shall include the following information: (a) the authority making the request; (b) the nature of the proceedings; (c) the object of and the reason for the request; (d) the names and addresses of the parties concerned in the proceedings, if known; (e) a brief description of the matter under consideration and the legal elements involved; and (f) the connection between the assistance sought and the matter to which it relates. ARTICLE 5 Channel of Communication 1. Assistance shall be carried out by direct communication between the Heads of the respective Customs Administrations or by officials designated by them. 2. The Customs Administrations of the Parties may arrange for their Investigation Services to be in direct communication with each other. 3. In case the Requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with a request, it shall, after appropriate consultation, either promptly transmit the request to the appropriate agency, which shall act upon the request according to its powers under the law, or advise the Requesting Customs Administration of the appropriate procedure to be followed regarding such a request ARTICLE 6 Execution of Requests 1. The law of the Requested Party shall be applicable in the execution of requests. The Requested Customs Administration shall endeavour to seek any administrative or judicial measure necessary to carry out the request. 2. The Customs Administration of either Party shall, upon the request of the Customs Administration of the other Party, conduct any necessary investigation, including the questioning of and the taking of statements from persons suspected of having committed an offence, as well as of experts and witnesses. 3. The Customs Administration of either Party shall, upon the request of the Customs Administration of the other Party, undertake, inter alia, verifications, inspections, and factfinding inquiries in connection with the matters referred to in the present Agreement.

26 In case of a request either Customs Administration may suggest that a certain procedure be followed in which case the request shall be complied with to the extent possible under the laws of the Requested Party in accordance with paragraph The Requesting Customs Administration shall, if it so requests, be advised of the time and place of action to be taken in response to the request so that such action may be coordinated. 6. In the event that the request cannot be complied with, the Requesting Customs Administration shall be promptly notified of that fact and the reasons thereof. 7. The officials of the Requesting Customs Administration authorised to investigate offences against customs laws, may ask that the Requested Customs Administration examine relevant books, registers, and other documents or data-media and supply copies thereof, or provide any other information relating to the offence. 8. The Requesting Customs Administration shall not use evidence or information obtained under this Agreement for purposes^other than those stated in the request without the prior consent of the Requested Customs Administration. ARTICLE 7 Investigations, Files, Documents and Witnesses 1. Upon specific request, appropriately authenticated or duly certified copies of files, documents, or other materials shall be provided. 2. Files, documents, and other materials, which have been transmitted, shall be returned at the earliest opportunity; the rights of the Requested Party or of third parties relating thereto shall remain unaffected. 3. The Customs Administration of one Party shall, upon the request of the Customs Administration of the other Party, authorise its employees, if such employees consent to do so, to appear before a court or tribunal as experts or witnesses, in the territory of the other Party in the matter of a customs offence and also to present admissible evidence in judicial or administrative proceedings in the territory of the other Party. 4. With the agreement of the Requested Customs Administration, officials of the Requesting Customs Administration may consult with officials of the Requested Customs Administration, in the territory of the Requested Party, in connection with inquiries into, or the reporting of, a customs offence of concern to the Requesting Customs Administration and to review relevant material.

27 1969 ARTICLE 8 Costs 1. The Customs Administrations shall waive all claims for the reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses, as well as of the cost of translators and interpreters, other than government employees, which shall be borne by the Requesting Administration. 2. If expenses of a substantial and extraordinary nature will be required to execute the request, the Customs Administrations of the Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be bome. ARTICLE 9 Special Instances of Assistance 1. On request, the Requested Customs Administration shall provide the Requesting Customs Administration with the following information: (a) whether goods exported from the Customs Territory of the Requesting Party have been lawfully imported into the Customs Territory of the Requested Party; (b) whether goods imported into the Customs Territory of the Requesting Party have been lawfully exported from the Customs Territory of the Requested Party; (c) the customs procedure, if any, under which the goods have been placed. 2. The Customs Administration of one Party, upon the request of the Customs Administration of the other Party, shall, to the extent of its competence, powers and ability, provide information regarding: (a) means of transport suspected of being used in the commission of offences within the Customs Territory of the Requesting Party; (b) goods designated by the Requesting Customs Administration as the object of an extensive clandestine trade in the Customs Territory of the Requesting Party; (c) in special cases and within the competence, powers, and ability of the Requested Customs Administration, particular persons known to be, or suspected of being, engaged in the commission of an offence. 3. The Customs Administrations of the Parties shall, upon request, furnish each other with all available information regarding activities, which may result in the commission of offences within the territory of the other Party. In serious cases, which could involve substantial damage to the economy, public health, public security, or any other vital interest of the other Party, such information shall be supplied irrespective of a request being made.

28 The Customs Administrations of the Parties shall, upon request, provide documentation relating to the transportation and shipment of goods, showing the value, disposition, and destination of those goods. 5 Upon request, the Requested Customs Administration shall, subject to the laws and regulations in force in its territory, notify the persons concerned residing in its territory, or have them notified by the competent authorities, of any action or decision made by the Requesting Customs Administration concerning any matter falling within the scope of this Agreement. ARTICLE 10 Antiquities and Cultural and Artistic Treasures 1. The Customs Administration of either Party, on its own initiative, or upon request shall provide to the Customs Administration of the other Party, any available information on activities involving the smuggling of antiquities and artistic and cultural treasures, or on persons who are involved in such activities. 2. The Customs Administration of either Party shall, upon the request of the Customs Administration of the other Party, monitor for a specified time period the movement of the items mentioned in paragraph 1 of this Article, as well as persons involved and the means of transport used. ARTICLE 11 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1. The Customs Administrations of both Parties, within their competence and means, and according to their national legislation, will assist each other in the prevention of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, and in substances used in their illicit manufacture as enumerated in international conventions ratified by both Parties. 2. The Customs Administration of either Party shall, on its own initiative of upon request, provide to the Customs Administration of the other Party, any available information concerning the illegal trafficking in narcotic drugs or psychotropic substances, or on persons, or means of transport involved in such illegal trafficking which may be of interest to the other Party. ARTICLE 12 Co-operation in Training 1. The Customs Administrations of the Parties may, after consultation, provide each other assistance in the training of their customs officers. 2. To this end, the Customs Administration of either Party, within its limitations, will accept into its training programmes or into seminars organised for its own officers, customs officers

29 1971 of the Customs Administration of the other Party, for the purpose of improving their professional standard and enriching their practical training. 3. The Customs Administrations of the Parties shall exchange information and communicate to each other their experiences in new methods and means for the prevention, investigation and suppression of customs offences and provide to each other any form of technical assistance with the exchange of professional, scientific, and technical knowledge and expertise, in relation to customs rules and procedures. ARTICLE 13 Exemptions from Assistance 1. In no case shall the provisions of the present Agreement be construed so as to impose on the Requested Party the obligation to comply with a request or take any action pursuant to this Agreement where the Requested Party is of the opinion that compliance with such a request would infringe upon unconstitutional provisions, sovereignty, security, public policy, or other substantive national interest or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legal provisions. In such cases, assistance can be refused or compliance may be made subject to the satisfaction of certain conditions or requirements imposed by the Requested Customs Administration. 2. Assistance may be postponed by the Requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution, or proceeding. In such a case, the Requested Customs Administration shall consult with the Requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the Requested Customs Administration may require. 3. Where assistance is denied or postponed, the reasons for the denial or postponement shall be given. ARTICLE 14 Implementations in Accordance with Domestic Law All actions under the present Agreement by either Party will be performed in accordance with its domestic law. ARTICLE 15 Implementation of the Agreement The Department of Customs and Excise and the Value Added Tax Service of the Ministry of Finance of the Republic of Cyprus and the Department of Customs and Value Added Tax of the Ministry of Finance of the State of Israel may communicate directly for the purpose of dealing with matters arising out of the present Agreement and, after consultation, shall issue any administrative directives for the implementation of the present Agreement,

30 1972 and shall endeavour by mutual accord to resolve problems or doubts arising from the interpretation or application of this Agreement. ARTICLE 16 Application -. This Agreement shall be applicable to the Customs Territories of both Parties as defined in their national legal provisions. ARTICLE 17 Entry into Force and Termination I;--; This Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the date on which the Parties notify one another, by an exchange of diplomatic notes, that they have accepted its terms and that all necessary national constitutional and/or legal requirements for its entry into force have been fulfilled.?2. This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Party may terminate it at any time by notification through diplomatic channels. The termination shall take effect 4 three months from the date of the notification of denunciation to the other Party. Ongoing proceedings at the time of termination shall nonetheless be completed in accordance with the provisions of this Agreement. r 3. The Customs Administrations of the Parties shall meet in order to review the ) implementation of this Agreement and to resolve other practical matters of co-operation and interaction between them upon the request of one of them or at the end of five years from jthe date of its entry into force, unless they notify one another in writing that no review is necessary. IN WITNESS THEREOF, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement. Done in. j fc^aj 4i.on ^i.^te-.toooo,..omxa; which corresponds to the 22 nd day of the month Adar II, in the year 5,760, in the Greek, Hebrew, and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CYPRUS FOR THE GOVEj STATE 0F ISRMEi)

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95

E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 E.E. Παρ. Ι(ΠΙ) Αρ. 2990, 21.7.95 1379 Ν. 19(ΠΙ)/95 Ο περί της Συνθήκης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για Παροχή Δικαστικής Συνδρομής σε θέματα Αστικού, Εμπορικού και Ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 8(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3985 της 22ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για Νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93

217 Ν. 14(ΙΠ)/93. E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 E.E. Παρ. I (III) Αρ. 2798, 21.5.93 217 Ν. 14(ΙΠ)/93 Ο περί της Διεθνούς Συνθήκης εναντίον της Στρατολόγησης, Χρησιμοποίησης, Χρηματοδότησης και Εκπαίδευσης Μισθοφόρων (Κυρωτικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 38(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4055 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 36(ΙΙΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3758 της 3ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμφωνίας για Συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 49/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2494 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών εναντίον της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E. Παρ. Ι(ΙΙΙ) 2717 Ν. 22(ΙΠ)/2004 Αρ. 3850, 30.4.2004 Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Ν. 21(111)72006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ III Αριθμός 4074 Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2006 353 Ο περί της Σύμβασης για τον Έλεγχο και Σήμανση των Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 24(ΙΙΙ)/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3540 της 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης/UNESCO για την Αναγνώριση Προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθµός 27 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 78/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2064 της 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διάκρισης σε βάρος της Γυναίκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 17/84 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡ9ΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 1937 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1984 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Δευτέρου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Έκδοσης Φυγόδικων (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2032 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2032 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 11/85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2032 της 8ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Αναγνώριση Σπουδών, Διπλωμάτων και Πτυχίων τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1

Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1 Σύμβαση ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΙΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3331 (ΦΕΚ Α 83/06.04.2005) 1 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94

99 Ν. 6(ΠΙ)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 E.E. Παρ. Ι(ΙΠ) Αρ. 2869, 24.3.94 99 Ν. 6(ΠΙ)/94 Ο περί της Σύμβασης για τη Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ραδιοεπικοινωνιών (ERO) (Κυρωτικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 50(ΙΙΙ)/2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 4064 της 30ής ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Σύμβασης του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ" 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν, 40/82 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡί?ΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ϋττ" 'Αρ. 1786 της 2ας ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί της Συμβάσεως περί της έν τη Αλλοδαπή 'Επιδόσεως Δικαστικών και Ετέρων Έγγραφων εις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2643 της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2643 της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 184/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2643 της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (1979) για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2787 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2787 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 8(ΙΙΙ)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2787 της 2ας ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία Κατοικίδιων Ζώων (Κυρωτικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 213/88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2368 της 2ας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1988 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας του 1944 κατ Δεκατριών Πρωτοκόλλων αυτής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 20 Σεπτεμβρίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3875 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A )

Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ. NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Σύμβαση EΛΛAΔAΣ - ΠOΛΩNIAΣ NOMOΣ ΥΠ APIΘ. 1939/1991 1 (ΦEK 37 /13-3-91/τ.A ) Kύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Kυβερνήσεων της Eλληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας για την αποφυγή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 243/9t ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2566 της 28ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Συμβάσεως περί των Δικαιωμάτων του Παιδιού (Κυρωτικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. Αριθµός 18(ΙΙΙ) του 2009. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ν. 18(ΙΙΙ)/2009 Αριθµός 4125 Παρασκευή, 18 εκεµβρίου 2009 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Ο περί της Αναθεωρηµένης Ευρωπαϊκής Σύµβασης για την Προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.10.2009 COM(2009)556 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της υπογραφής, εξ ονόµατος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Συµφωνίας σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα