Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεηαπηστηαθή εργαζία. Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας. ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ Μεηαπηστηαθή εργαζία Γηερεύλεζε ηες επίδραζες δσο παραγόληφλ ηες προζφπηθόηεηας ηφλ εθπαηδεσηηθώλ ηες Γεθηηθόηεηας ζηελ Δκπεηρία θαη ηες Δσζσλεηδεζίας- ζηελ αποηειεζκαηηθή ηοσς επηθοηλφλία Υήηα Παλαγηώηα Δπόπηρηα Α : Μαξία Πιαηζίδνπ, Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Δπόπηες Β : Γξεγφξηνο ίκνο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Δπόπηρηα Γ : Ησάλλα Παπαβαζηιείνπ, Δπίθνπξε θαζεγήηξηα 1

2 Περιεχόμενα Δσταρηζηίες Περίιευε Abstract ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ ειίδα 1 Δηζαγφγή Ζ Δπηθοηλφλία Ο Οξηζκφο ηεο Δπηθνηλσλίαο Γηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία ηηι Δπηθνηλσλίαο Θεσξίεο Δπηθνηλσλίαο Φπρνκεηξηθά εξγαιεία Δξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ Προζφπηθόηεηα Σν κνληέιν ησλ πέληε παξαγφλησλ Μέηξεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία Δπζπλεηδεζία Πξνζσπηθφηεηα θαη Δπηθνηλσλία: Δξεπλεηηθά δεδνκέλα Ο προβιεκαηηζκός θαη οη ζηότοη ηες εργαζίας

3 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ Μέζοδος 5. Γείγκα Δρεσλεηηθά Δργαιεία Δξσηεκαηνιφγην Γηαπξνζσπηθήο Δπηθνηλσλίαο Δξσηεκαηνιφγην κέηξεζεο ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο Γηαδηθαζία Αποηειέζκαηα 8.1 Γηεξεχλεζε ησλ επηπέδσλ ηεο Δπηθνηλσλίαο, ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δπηθνηλσλία Γεθηηθφηεηα ζηελ εκπεηξία Δπζπλεηδεζία Αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα Δπηθνηλσλίαο, ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ Δπζπλεηδεζία ρέζεηο αλάκεζα ζηελ επηθνηλσλία, ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ Δπζπλεηδεζία Πξνβιεπηηθέο ζρέζεηο

4 9. σδήηεζε Ζ επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ Ζ Γεθηηθφηεηα ζηελ εκπεηξία θαη ε Δπζπλεηδεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ Αηνκηθέο δηαθνξέο ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ Δπζπλεηδεζία ρέζεηο αλάκεζα ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ζηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ Δπζπλεηδεζία Πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο Περηορηζκοί ηες έρεσλας Βηβιηογραθία Παράρηεκα 82 4

5 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξψηα απ φια θαη πάλσ απφ φινπο ηα παηδηά κνπ, πνπ αλ θαη αλήιηθα δέρηεθαλ θαη θαηαλφεζαλ ηελ πνιχσξε απνπζία ηεο κεηέξαο ηνπο, θαη εηδηθά ηε Μαξία Νεθέιε πνπ, παξά ην κηθξφ ηεο ειηθίαο ηεο, πξνζπαζνχζε λα κε ζηεξίμεη ζηελ πξνζπάζεηά κνπ. Πνιιέο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηελ αδειθή κνπ Βάζσ, πνπ πξφζπκα θαη αθνχξαζηα έπαηξλε ηε ζέζε κνπ ζην ζπίηη κνπ ηηο ψξεο πνπ έιεηπα θαη ήηαλ πάληα εθεί φηαλ ηε ρξεηαδφκνπλ. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην θίιν θαη ζπλάδειθν Παζραιφπνπιν Υξίζην πνπ επηκειήζεθε θηινινγηθά ηελ εξγαζία κνπ θαη κνπ ζπκπαξαζηάζεθε ζαλ πξαγκαηηθφο θίινο, ηελ πνιχ θαιή κνπ θίιε θαη ζπκθνηηήηξηα Κνπινπκπνχ Γέζπνηλα ζηελ νπνία ρξσζηάσ πνιιά θαη ζηεο νπνίαο ηηο πξνηξνπέο νθείισ θαη ηελ απφθαζε λα μεθηλήζσ ην κεηαπηπρηαθφ. Σέινο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο κνπ επραξηζηίεο ζηελ επφπηξηα κνπ Πιαηζίδνπ Μαξία, ε νπνία κνπ έκαζε πνιιά γηα ην πψο γίλεηαη κηα έξεπλα, κε ηνλ ήξεκν αιιά δπλακηθφ θαη θαηαηνπηζηηθφ ηεο ηξφπν. 5

6 Περίιευε Ζ παξνχζα έξεπλα εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε δπν απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ Δπζπλεηδεζία. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 183 εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζηελ επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο εκθαλίζηεθε ζπζρέηηζή ηεο κε ηνπο παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ, ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία θαη ηελ Δπζπλεηδεζία. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη νη δπν απηνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ζε κηθξφ πνζνζηφ ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία. Abstract The present study examines the effective Communication of teachers in relation to Emotional Intelligence and two of the factors of personality, Openness to Experience and Conscientiousness. The study involved 183 teachers of primary and secondary schools from the wider metro area of Thessaloniki. The results showed satisfactory levels in the communicative competence of teachers participating. There has also been correlation with the factors examined, that is Emotional Intelligence, Openness to Experience and Conscientiousness. Finally, it was found that these two factors can predict, up to a point, the effective Communication. 6

7 ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 1. Δηζαγφγή Ο ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη γηα ηελ Διιάδα, θαζψο κέζα απφ ην ζρνιείν ζε φιεο ηηο βαζκίδεο πξνεηνηκάδεηαη ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ ζε φια ηα επίπεδα, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ. Δίλαη αλάγθε ινηπφλ ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν λα απνηειέζεη αληηθείκελν πξνζνρήο θαη κειεηψλ πνπ ζα ην βνεζήζνπλ λα αλαβαζκίζεη ην έξγν ηνπ θαη λα αληεπεμέιζεη ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο θαη ζηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο εμέιημεο θαη αιιαγψλ. Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ, φπσο ε νξγάλσζε, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ν πιηθφο εμνπιηζκφο. Αλαληίξξεηα, φκσο, ν παξάγνληαο πνπ παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν είλαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη επσκίδνληαη ηε κεγαιχηεξε επζχλε ηεο κεηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη ησλ αμηψλ ηεο θνηλσλίαο κε ηελ άκεζε επαθή ηνπο κε ηνπο καζεηέο θαη έκκεζα κε ηελ επαθή κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. Οη δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο εθπαηδεπηηθφο γηα λα αληεπεμέιζεη κε επηηπρία ζην έξγν ηνπ είλαη πνιιέο, κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο φκσο θξίλεηαη πσο είλαη ε απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία. Γπζηπρψο έρεη δηαπηζησζεί πσο ε Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη εμεηαζηεί επαξθψο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, φπσο επίζεο φηη ππάξρεη παληειήο έιιεηςε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ή ζεκηλαξίσλ γηα ηε βειηίσζή ηεο. Ζ δηαπίζησζε απηή ππήξμε ην έλαπζκα ηεο δηεμαγσγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ε νπνία εμεηάδεη ην επίπεδν ηεο επηθνηλσληαθήο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 7

8 Απνθαζίζηεθε ε ηθαλφηεηα απηή λα εμεηαζηεί ζε ζρέζε κε δπν άιιεο παξακέηξνπο, δπν απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ηε Γεθηηθφηεηα ζηελ εκπεηξία θαη ηελ Δπζπλεηδεζία, νη νπνίνη εκθαλίδνληαη επίζεο παξαγθσληζκέλνη ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θπξίσο ζην εμσηεξηθφ θαη εμεηάδνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο δείρλνπλ φηη ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ (George θαη Zhou, 2001) θαη κε ηε ιεθηηθή ηνπο επθπΐα (De Young et al, 2007), εχινγα επνκέλσο δεκηνπξγείηαη ε πξνζδνθία φηη κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία. Όζνλ αθνξά ηελ Δπζπλεηδεζία, επίζεο ππάξρεη ε ζθέςε φηη κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο ηα άηνκα κε πςειφ επίπεδν Δπζπλεηδεζίαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηελ επίηεπμε θαη ηελ επηηπρία θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε επηηπρία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία. Άιισζηε ε έιιεηςε εξεπλψλ πνπ λα εμεηάδνπλ ηελ Δπηθνηλσλία ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο έρεη εληνπηζηεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα (Knapp θαη Daly, 2002) παξά ην γεγνλφο πσο έκκεζα κέζα απφ έξεπλεο έρεη δηαθαλεί ζπζρέηηζή ηνπο. ηφρνο καο είλαη λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζν απηέο νη δπν παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ Δπηθνηλσλία θαη αλ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ζε έλα δείγκα εθπαηδεπηηθψλ. Αλ ε ζπζρέηηζε θαη ε πξφβιεςε απνδεηρζνχλ φηη ππάξρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απηφ ζα ζεκαίλεη φηη ε Δπηθνηλσλία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηα νπνία φκσο δελ αιιάδνπλ (Costa θαη McCrae, 1992, 1997), άξα κεηψλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα βειηίσζήο ηνπο κε επηκνξθσηηθέο επεκβάζεηο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε φκσο πνπ δε ζα θαλεί ζρέζε ή πνπ ηα απνηειέζκαηα δείμνπλ 8

9 κηθξή ζρέζε ζα ππάξρεη έλα επηπιένλ επηρείξεκα γηα ηε δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο Δπηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ δπν κέξε, έλα ζεσξεηηθφ πνπ πεξηέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο έλλνηεο ηεο Δπηθνηλσλίαο, ηεο Γεθηηθφηεηαο ζηελ Δκπεηξία θαη ηεο Δπζπλεηδεζίαο, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ε έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Δπειπηζηνχκε πσο ε έξεπλα απηή ζα απνηειέζεη έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε πεξηζζφηεξσλ εξγαζηψλ πάλσ ζην ζέκα θαη αξρή παξνρήο βνήζεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 2. Δπηθοηλφλία Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο Δπηθνηλσλίαο γίλεηαη θαλεξή απφ ην γεγνλφο πσο ειθχεη ηελ πξνζνρή, ηφζν σο αληηθείκελν έξεπλαο φζν θαη σο αληηθείκελν δηδαζθαιίαο, αδηαιείπησο απφ ηελ αξραία επνρή σο ζήκεξα. Ο σθξάηεο εηζήγαγε ηε δηαιεθηηθή σο κέζν γηα ηελ αλεχξεζε ηεο αιήζεηαο (Πιάησλ, BCE), νη ζνθηζηέο είραλ σο θχξην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο ην ιφγν πνπ ζα πξνζαξκνδφηαλ ζε θάζε δηαθνξεηηθή πεξίζηαζε (Ηζνθξάηεο, , BCE), ν Αξηζηνηέιεο δηαίξεζε ηα κέζα πεηζνχο ζε 3 κέξε: ζηε ινγηθή, ην ήζνο θαη ην ζπλαίζζεκα (πάζνο) (Αξηζηνηέιεο, trans. 1967, ζ. 17). ηε ξσκατθή επνρή ν Κηθέξσλαο εξεπλψληαο ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζηηο δεκφζηεο νκηιίεο έζεζε ηνπο 5 θαλφλεο, ηελ επηλφεζε, ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ θαηάιιειε έθθξαζε, ηε κλήκε θαη ηε κε ιεθηηθή Δπηθνηλσλία. ηελ Αλαγέλλεζε απνδέζκεπζαλ ηελ Δπηθνηλσλία απφ ηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο (Petrus Ramus). Σελ Δπηθνηλσλία ηνπ πιήζνπο επεξέαζε ε αλάπηπμε ηεο ηππνγξαθίαο. 9

10 Απφ ηελ αξρή ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα έσο θαη ην 1940, ε Δπηθνηλσλία εμεηάδεηαη πνηθηινηξφπσο, απφ δηάθνξεο νπηηθέο γσλίεο φπσο: ε Δπηθνηλσλία ζε ζρέζε κε ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, ν ξφινο ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηελ θνηλσληθή δσή, ε θνηλσληθν-ςπρνινγηθή αλάιπζε ηεο Δπηθνηλσλίαο, ε Δπηθνηλσλία θαη ε εθπαίδεπζε θαη ε Δπηθνηλσλία ζε ζρέζε κε ην εκπνξηθφ θέξδνο. Μεηά ην 2 ν παγθφζκην πφιεκν νη εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ θπξίσο κε ζέκαηα φπσο: δεκφζηεο νκηιίεο, επηθνηλσληαθφ άγρνο, δπλακηθή νκάδσλ, πεηζψ θαη επηρεηξεκαηηθή επηθνηλσλία. Καη ζήκεξα ε Δπηθνηλσλία ζπλερίδεη λα είλαη αληηθείκελν έξεπλαο θαη δηαξθψο επεθηείλεηαη θαη ζε πεξηζζφηεξεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο, φπσο καδηθή Δπηθνηλσλία, δηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία, Δπηθνηλσλία νκάδσλ, δηαπνιηηηζκηθή Δπηθνηλσλία, Δπηθνηλσλία ησλ θχισλ θαη άιια πνιιά. Ζ ηζηνξία καο δείρλεη πσο νη άλζξσπνη αλαγλψξηζαλ απφ λσξίο ηελ βαξχλνπζα ζεκαζία ηεο Δπηθνηλσλίαο ζηε δσή ηνπο θαη εξεχλεζαλ ην ξφιν ηεο θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη κε δηαθνξεηηθφ πιαίζην θάζε θνξά Ο Ορηζκός ηες Δπηθοηλφλίας Παξά ην γεγνλφο πσο ε ιέμε Δπηθνηλσλία είλαη γλσζηή ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη έλαο νξηζκφο απηήο κπνξεί λα βξεζεί ζε φια ηα ιεμηθά ηεο πθειίνπ, ην λα δηαηππσζεί έλαο επηζηεκνληθφο νξηζκφο δελ είλαη απφ ηα πην εχθνια εγρεηξήκαηα. Ζ δπζθνιία ηεο δηαηχπσζεο ελφο νξηζκνχ πνπ λα είλαη απνδεθηφο απφ φινπο κπνξεί λα δηαπηζησζεί θαη απφ ηηο πάκπνιιεο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη θαη ηελ πιεζψξα ησλ νξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν θαζέλαο ζθέθηεηαη ηελ έλλνηα ηεο Δπηθνηλσλίαο απφ ηελ νπηηθή γσλία απφ ηελ νπνία ηελ εμεηάδεη. Ο Frank Dance (1970) παξνπζίαζε ηξεηο δηαζηάζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνπο εθάζηνηε νξηζκνχο. Ζ πξψηε είλαη ην επίπεδν ηεο παξαηήξεζεο απφ ηνλ επηζηήκνλα (ραιαξφ πιαίζην, απζηεξφ πιαίζην), ε δεχηεξε ε ηεινινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο (ε νπνία απφ άιινπο κπνξεί λα ππάξρεη θαη απφ άιινπο φρη) θαη ε ηξίηε δηάζηαζε είλαη 10

11 απηή ηεο θξηηηθήο δειαδή ε δηαηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ιακβάλνληαο ππφςε ή φρη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ επηηπρία ή ηελ αθξίβεηα ηεο Δπηθνηλσλίαο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ζα παξαζέζνπκε δπν νξηζκνχο. Ο πξψηνο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Steven (1950) θαη νξίδεη ηελ Δπηθνηλσλία σο ηε δηαθξηηή απάληεζε ελφο νξγαληζκνχ ζε έλα εξέζηζκα. Ο νξηζκφο απηφο είλαη αξθεηά γεληθφο ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Dance, ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αληίδξαζε θάζε νξγαληζκνχ άξα θαη ελφο δψνπ, θαη επίζεο ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Δπηθνηλσλίαο. Έλαο δεχηεξνο νξηζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαη εληάζζεηαη ζηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ ηνλίδεη πσο ε Δπηθνηλσλία δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηε ιεθηηθή, ζαθή θαη ζθφπηκε κεηάδνζε κελπκάησλ αιιά ε έλλνηα ηεο Δπηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο κε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη επεξεάδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. Απηφο ν νξηζκφο βαζίδεηαη πάλσ ζηελ ππφζεζε πσο φιεο νη ελέξγεηεο θαη ηα γεγνλφηα έρνπλ επηθνηλσληαθή ζθνπηά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη γίλνληαη αληηιεπηά απφ θάπνηνλ άλζξσπν. Δπηπιένλ νη ζπγγξαθείο ζπκπιεξψλνπλ πσο κηα ηέηνηνπ είδνπο αληίιεςε αιιάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έλα ππνθείκελν θαηέρεη θαη σο εθ ηνχηνπ αζθείηαη επηξξνή πάλσ ηνπ (Ruesch θαη Bateson, 1951, φπσο αλαθέξεηαη ζην Newman, 1960). Ζ δηαηχπσζε νξηζκψλ παξνπζηάδεη κείσζε θαζψο πεξλνχλ ηα ρξφληα θαη απμάλεηαη ε έξεπλα, δηφηη αλαγλσξίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε δπζθνιία δηαηχπσζεο ελφο νξηζκνχ απνδεθηνχ απφ φινπο θαη θεξδίδεη έδαθνο ε άπνςε πσο ε Δπηθνηλσλία γίλεηαη δηαθνξεηηθά αληηιεπηή θαη αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε έξεπλαο, ελψ παξάιιεια ακθηζβεηείηαη ε αλάγθε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα δηαηχπσζεο ελφο νξηζκνχ γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο 11

12 νπηηθήο είλαη ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη ν Dance: «Πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε ηελ έλλνηα ηεο Δπηθνηλσλίαο λα θάλεη πνιχ δνπιεηά γηα καο» (Dance, 1970, ζ. 210). Γηα ηελ χπαξμε Δπηθνηλσλίαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ελφο πνκπνχ, ελφο δέθηε θαη ελφο κελχκαηνο. Καζψο νη δπν πξψηεο πξνυπνζέζεηο είλαη εχθνια αληηιεπηέο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα παξαζέζνπκε γηα ηελ ηξίηε θάπνηεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βηβιηνγξαθία. Σα κελχκαηα πνπ παξάγνπλ Δπηθνηλσλία κπνξεί λα είλαη ιεθηηθά ή κε ιεθηηθά, κε ηα ηειεπηαία λα πεξηιακβάλνπλ ηα παξαγισζζηθά θαη ηα κελχκαηα πνπ απνβαίλνπλ απφ ηηο θηλήζεηο. Δπίζεο ζηα κε ιεθηηθά κελχκαηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα κε γισζζηθά κελχκαηα δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ πνπ αθνξνχλ πνηθίινπο ηνκείο φπσο ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ δπν θχισλ, ηνλ ηξφπν θαη ηα φξηα αιιειν-επαθψλ, ηνλ ηξφπν θαη ηελ αλάγθε ηεο κάζεζεο θιπ. Οη κχζνη θαη ηα φλεηξα επίζεο απνηεινχλ γιψζζεο έκκεζεο Δπηθνηλσλίαο. (Ruesch &Bateston, 1951, ζ.5-6, φπσο αλαθέξεηαη ζην Newman, 1960) Γηαπροζφπηθή Δπηθοηλφλία Γηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία είλαη απηή πνπ ιακβάλεη ρψξα αλάκεζα ζε άηνκα είηε ζε δπάδεο είηε ζε κηθξέο νκάδεο. Σελ έλλνηα ηεο δηαπξνζσπηθήο Δπηθνηλσλίαο δελ πξέπεη λα ηε δνχκε απφ πνζνηηθή πιεπξά κφλν. Γηα λα πξνθχςεη έλαο νινθιεξσκέλνο νξηζκφο ηεο δηαπξνζσπηθήο Δπηθνηλσλίαο πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ε πνηνηηθή πιεπξά απηήο. Απηφ ζεκαίλεη πσο πξνθχπηεη δηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία φηαλ επηθνηλσλνχλ ηα άηνκα σο κνλάδεο αιιά ηαπηφρξνλα θαη φηαλ νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ γηα λα «δεκηνπξγήζνπλ γλψζε ν έλαο γηα ηνλ άιιν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κελχκαηα-έλλνηεο πνπ ηα κνηξάδνληαη» (Wood, 1999, ζ.24). Τπφ 12

13 απηή ηε ζθνπηά, ε δηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία εκθαλίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα ζπκκεηέρνληα πξφζσπα ζπλδηαιέγνληαη ψζηε λα γλσξίζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν σο άηνκα. Γηα λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί κηα ηέηνηνπ είδνπο Δπηθνηλσλία, δπν παξάγνληεο είλαη βαζηθνί: ε απηναπνθάιπςε θαη ην επηθνηλσληαθφ θιίκα. Απηναπνθάιπςε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην άηνκν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπηθνηλσλίαο, απνθαιχπηεη ζηνηρεία γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ηα νπνία δελ είλαη εκθαλή. Ζ απνθάιπςε πεξλά απφ δηάθνξα ζηάδηα αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο Δπηθνηλσλίαο (αξρηθφ, πξνρσξεκέλν) θαη ζπλήζσο ην άηνκν απνθαιχπηεη δεδνκέλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπ αξρηθά, ζηε ζπλέρεηα απφςεηο θαη γλψκεο θαη ηέινο ζπλαηζζήκαηα. Ζ ακνηβαηφηεηα ζηελ απηναπνθάιπςε ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζνξξνπία θαη ηε ζπλέρηζε ηεο Δπηθνηλσλίαο (Luft, 1969, Mathews et al., 2006). Δπηθνηλσληαθφ θιίκα είλαη «ε γεληθή αίζζεζε ή ε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε» πνπ ππάξρεη «αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο» θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπο (Wood, 1999, ζ. 245). Σν θαηά πφζν ην θιίκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαηά ηελ επηθνηλσληαθή πξάμε ζα είλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ εμαξηάηαη απφ ηξεηο θπξίσο παξάγνληεο: παξαηήξεζε, αλαγλψξηζε θαη έγθξηζε. Όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δπηθνηλσλίαο παξαθνινπζνχλ νη άιινη ηα ιεγφκελά ηνπο ή ηηο θηλήζεηο ηνπο, ηα αλαγλσξίδνπλ θαη ηα εγθξίλνπλ, ηφηε ην επηθνηλσληαθφ θιίκα γη απηνχο είλαη ζεηηθφ, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ή θάπνηνη απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο εθιείπεη ην θιίκα εθιακβάλεηαη σο αξλεηηθφ ηηι Δπηθοηλφλίας 13

14 Καηά ηελ ελαζρφιεζε κε ηε δηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε αζρνιία φρη κφλν κε ην αληηθείκελν ηεο Δπηθνηλσλίαο, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν κε ην ζηηι Δπηθνηλσλίαο ηνπ πνκπνχ θαη ηνπ δέθηε, ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. Ο Norton (1974) νξίδεη ην ζηηι Δπηθνηλσλίαο σο έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην άηνκν αιιειεπηδξά ιεθηηθά θαη κε ιεθηηθά, ψζηε λα δειψζεη πψο ε θπξηνιεθηηθή έλλνηα ζα πξέπεη λα ιεθζεί, λα εξκελεπηεί, λα θηιηξαξηζηεί ή λα θαηαλνεζεί. Ο ίδηνο δηαθξίλεη ελλέα δηαζηάζεηο ζην ζηηι Δπηθνηλσλίαο: ηελ θπξηαξρηθή, ηε δξακαηηθή, ηε θηιφληθν, ηε θηλεηηθή, απηή πνπ θάλεη εληχπσζε, ηε ραιαξή, ηελ πξνζεθηηθή, ηελ αλνηθηή θαη ηε θηιηθή (Norton, 1978). Σα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηελ θπξηαξρηθή δηάζηαζε αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη θπξηαξρνχλ ζ απηήλ, ελψ ηα άηνκα πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο δξακαηηθήο δηάζηαζεο ρξεζηκνπνηνχλ ππεξβνιέο, θαληαζηψζεηο, ηζηνξίεο, κεηαθνξέο, ξπζκφ, ηε θσλή ηνπο θαη νηηδήπνηε άιιν κπνξνχλ ψζηε λα ηνλίζνπλ ή λα ππνβαζκίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο Δπηθνηλσλίαο. Ζ θηιφληθε δηάζηαζε, ε νπνία δειψλεη εξηζηηθή δηάζεζε ηνπ επηθνηλσλνχληνο, φηαλ πηνζεηείηαη έρεη σο απνηέιεζκα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ Δπηθνηλσλία. Ζ χπαξμε ηεο θηλεηηθήο δηάζηαζεο θαλεξψλεη φηη ην άηνκν εθθξάδεηαη κέζσ θπζηθψλ, κε ιεθηηθψλ αιιά θηλεηηθψλ κέζσλ, φπσο επίκνλε νπηηθή επαθή, ρεηξνλνκίεο, λεχκαηα, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θιπ. Ζ δηάζηαζε πνπ δεκηνπξγεί εληππψζεηο είλαη απηή πνπ ιακβάλεη ρψξα φηαλ ην άηνκν πνπ επηθνηλσλεί θαηαθέξλεη λα ην ζπκνχληαη ιφγσ ησλ επηθνηλσληαθψλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνβάιιεη θαηά ηελ επηθνηλσληαθή επαθή. Ζ δηάζηαζε ηνπ ραιαξνχ ζηηι Δπηθνηλσλίαο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην αλ ην άηνκν επηδεηθλχεη ή φρη 14

15 άγρνο θαη έληαζε θαηά ηελ επηθνηλσληαθή πξάμε, έρεη κειεηεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. Ζ δηάζηαζε ηεο πξνζεθηηθήο Δπηθνηλσλίαο είλαη γλσζηή θαη σο ελζπλαίζζεζε ή πξνζεθηηθή αθξφαζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην άηνκν ην νπνίν θαηά ηελ Δπηθνηλσλία δίλεη θαζαξά ηελ εληχπσζε ζην άιιν άηνκν/α φηη παξαθνινπζεί ηα ιεγφκελά ηνπ. Ζ αλνηρηφηεηα σο δηάζηαζε Δπηθνηλσλίαο δείρλεη άηνκν νκηιεηηθφ, θνηλσληθφ, θαηαδεθηηθφ, επράξηζην, εηιηθξηλέο, ρσξίο επηθπιάμεηο, εμσζηξεθέο θαη πξνζηηφ. Σέινο, ε θηιηθή δηάζηαζε δειψλεη είηε απιψο φηη ην άηνκν δελ θξαηά ερζξηθή ζηάζε είηε φηη εθθξάδεη κεγάιε νηθεηφηεηα πξνο ην ζπλνκηιεηή ηνπ (Norton, 1978). Ο ρσξηζκφο απηφο ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζηηι ζε δηαζηάζεηο απφ ην Norton έρεη ηχρεη κεγάιεο απνδνρήο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ αξθεηνχο κειεηεηέο (π.ρ., Sallinen-Kuparinen, 1992). Μηα δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζηηι ζηελ επηθνηλσλία δίλεηαη απφ ηνλ Timothy Leary (1957). χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ Leary νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ ρξεζηκνπνηψληαο δπν δηαζηάζεηο: α) Κπξηαξρίαππνβνιή (ή αιιηψο εμνπζία-επηξξνή) θαη β) πλεξγαζία-αληίζεζε (ή αιιηψο εγγχηεηα). Σν ζρήκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη Den Brok et al., (2002) γηα λα παξαζηήζνπλ ην κνληέιν ηνπ Leary παξνπζηάδεη ηηο πνηθίιεο ζέζεηο πνπ κπνξεί λα πάξεη ην άηνκν πνπ επηθνηλσλεί ζην ζπλερέο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα δπν αληηζεηηθά δεχγε ησλ δηαζηάζεσλ (ρήκα 1). Γηα παξάδεηγκα εάλ έλα άηνκν απφ ζέζε ηζρχνο δίλεη νδεγίεο ή εμεγεί κηα δηαδηθαζία ζην άηνκν κε ην νπνίν επηθνηλσλεί πηνζεηεί ηελ θπξηαξρηθή Δπηθνηλσλία, δηφηη έρεη ηνλ έιεγρν ηεο αιιειεπίδξαζεο. Αλ νη επεμεγήζεηο γίλνληαη κε επγεληθφ, ππνκνλεηηθφ θαη άλεην ηξφπν ηφηε έρνπκε θαη ζπλεξγαηηθή Δπηθνηλσλία θαη κε βάζε ην ρήκα 1 ζα κπνξνχζε λα ηνπνζεηεζεί ζηε ζέζε Α. 15

16 .Αληίζεζε Β Κπξηαξρία Δ π η ξ ξ ν ή Δ γ γ χ η ε η α Α πλεξγαζία Γ Γ Τπνβνιή Brok et al., 2002) ρήκα 1:Σν κνληέιν δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσληαθήο ζπκπεξηθνξάο (Den ηε ζπλέρεηα νη Webbels, Creton θαη Hooymayers (1985, 1987), κεηέθεξαλ ην παξαπάλσ κνληέιν ζηελ Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ρσξίδνληαο ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο ζε νθηψ ππνθαηεγνξίεο, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 2 πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα παξαζηήζνπλ ην θαηλνχξην κνληέιν. 16

17 ρήκα 2:Σν κνληέιν δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσληαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Den Brok et al., 2002). Οη ππνθαηεγνξίεο νλνκάδνληαη Κ, Κ θιπ αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο ζην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα νη ππνθαηεγνξίεο Κ θαη Κ ππνδεηθλχνπλ θαη ηα δπν ηελ χπαξμε θπξηαξρίαο θαη ζπλεξγαζίαο. ην Κ φκσο ε θπξηαξρία ππεξηζρχεη ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ζ απηή ηελ πεξίπησζε ν εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη νξγαλψλνληαο νκάδεο, θάλνληαο αλαζέζεηο θιπ. ηελ ππνθαηεγνξία Κ ππεξηζρχεη ε ζπλεξγαζία θαη ν εθπαηδεπηηθφο πνπ αλήθεη ζε απηή ηελ ππνθαηεγνξία ελεξγεί πην θηιηθά θαη δηαθξηηηθά θαη βνεζά πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο. Οη ππνθαηεγνξίεο πνπ βξίζθνληαη απέλαληη ζην ζρήκα δειψλνπλ θαη εληειψο αληίζεηε ζπκπεξηθνξά Θεφρίες Δπηθοηλφλίας Αθφηνπ κεηά ην 2 ν παγθφζκην πφιεκν ε Δπηθνηλσλία απνηέιεζε αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ θαη έξεπλαο, φινη ζρεδφλ νη επηζηεκνληθνί ηνκείο ηε κειέηεζαλ ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηνπο (ε επηθνηλσλία κέζα απφ ηελ ινγνηερλία, ηα 17

18 καζεκαηηθά, ηελ θνηλσληνινγία, ηελ πνιηηηθή, θιπ). ηε ζπλέρεηα, ε ίδηα ε Δπηθνηλσλία απφ κφλε ηεο απνηέιεζε αληηθείκελν έξεπλαο θαη κειέηεο, φπνπ νη εξεπλεηέο εζηηάδνληαη ζηελ Δπηθνηλσλία σο ην θέληξν ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο. Οη επηζηήκνλεο ηνπ ρψξνπ βιέπνπλ ηελ Δπηθνηλσλία σο ην ζηνηρείν νξγάλσζεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Έηζη ζηαδηαθά ζρεκαηίζηεθαλ ζεσξεηηθά κνληέια πνπ δε βαζίζηεθαλ ζηηο άιιεο επηζηήκεο αιιά ζηελ ελαζρφιεζε κε ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο Δπηθνηλσλίαο. (Littlejonh & Foss, 2011). Ο ηνκέαο ηεο Δπηθνηλσλίαο δελ αληηκεησπίζηεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ. Αξρηθά ζηελ ακεξηθαληθή ήπεηξν ην ζέκα αληηκεησπίζηεθε ρξεζηκνπνηψληαο πνζνηηθέο κεζφδνπο, ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο θνηλσληθήο επηζηήκεο. Σνπο ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν ε κέηξεζε ηεο Δπηθνηλσλίαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζε άιια αληηθείκελα επηζηεκνληθήο έξεπλαο. ηελ Δπξψπε, νη επηζηήκνλεο επεξεαζκέλνη απφ ηε καξμηζηηθή πξννπηηθή αληηκεηψπηζαλ ηνλ ηνκέα πεξηζζφηεξν κε θξηηηθέο/πνιηηηζηηθέο κεζφδνπο. Γηεξεχλεζαλ ηηο αηηίεο ηεο χπαξμεο ή κε επηηπρεκέλεο Δπηθνηλσλίαο θαη ε ίδηα ε Δπηθνηλσλία κπήθε ζην ζηφραζηξν ηεο έξεπλαο. ηαδηαθά επήιζε επηξξνή αλάκεζα ζηηο δπν επείξνπο θαη θπξίσο ε Β. Ακεξηθή άξρηζε λα επεξεάδεηαη απφ ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ζην ζέκα. Βαζηθέο δηαθνξέο εκθαλίδνληαη επίζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο αλάκεζα ζηελ Αλαηνιή θαη ηε Γχζε. ηνλ αλαηνιηθφ θφζκν αληηκεησπίδεηαη ην ζέκα ζηελ νιφηεηά ηνπ θαη ζαλ εληαίν ελψ ζην δπηηθφ εξεπλάηαη πνιιέο θνξέο ηκεκαηηθά ρσξίο λα εληάζζνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ Δπηθνηλσλία σο νιφηεηα. Δπίζεο, ζηε Γχζε επηθξαηεί πεξηζζφηεξν ν αηνκηθηζκφο ζηελ έξεπλα. ηελ Αλαηνιή ηα απνηειέζκαηα ηεο Δπηθνηλσλίαο αληηκεησπίδνληαη γεληθά σο απξνγξακκάηηζηα θαη σο θπζηθά επαθφινπζα ησλ γεγνλφησλ. Ζ δπηηθή αληηκεηψπηζε βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε γλσζηηθή ζθνπηά ελψ ε αλαηνιηθή ηνλίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη 18

19 πλεπκαηηθή δηάζηαζε σο απνηειέζκαηα ηεο Δπηθνηλσλίαο. Ζ φιε αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο, ησλ ζπκβφισλ ηεο θαη ηεο νκηιίαο ζηελ Αλαηνιή είλαη πην ππνβαζκηζκέλε θαη ζθεπηηθηζηηθή απ φηη ζηε Γχζε. ην δπηηθφ θφζκν επηθξαηεί ν νξζνινγηθφο ηξφπνο ζθέςεο ελψ ζηελ αλαηνιηθή ζθέςε ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε επεηδή ζηε θηινζνθία ηεο έρεη κεγαιχηεξε αμία ε δηαηζζεηηθή γλψζε πνπ πεγάδεη απφ ηελ εκπεηξία. Οη παξαπάλσ δηαθνξέο νδήγεζαλ αξθεηνχο εξεπλεηέο λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο ζεσξίεο αλάινγα κε ην κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ζην νπνίν αλαθέξνληαη (Asante, Miike, 2003), ελψ άιινπο λα επηθεληξσζνχλ ζηα θνηλά ζεκεία ησλ δπηηθψλ θαη αλαηνιηθψλ κειεηεηψλ (Littlejonh & Foss, 2011). O Craig (1999) δεκηνχξγεζε έλα κεηα-κνληέιν επηθνηλσλίαο, ην νπνίν ηαμηλνκεί ηηο ζεσξίεο επηθνηλσλίαο κε νιηζηηθφ ηξφπν. ην κνληέιν απηφ, ην αληηθείκελν ηεο επηθνηλσλίαο αληηκεησπίδεηαη απφ επηά δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο: ηελ ξεηνξηθή, ηε ζεκεηνινγηθή, ηελ θαηλνκελνινγηθή, ηελ θνηλσληθν-ςπρνινγηθή, ηελ θπβεξλεηηθή, ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή θαη ηελ θξηηηθή. εκεηοιογηθή προζέγγηζε: εκεηνινγία είλαη ε κειέηε ησλ ζεκείσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ θνηλσληθή δσή, απφ ηα πην απιά έσο ηα πην ζχλζεηα. Ζ γιψζζα θαηέρεη ηελ πην θεληξηθή ζέζε ζηε κειέηε θαζψο απνηειεί ην πιεξέζηεξν ζεκεησηηθφ ζχζηεκα. Δμεηάδνληαο ινηπφλ πψο ηα ζεκεία θζάλνπλ λα αληηπξνζσπεχνπλ ηδέεο, αληηθείκελα, ζπλαηζζήκαηα, ζπλζήθεο θαη θαηαζηάζεηο έμσ απφ ηελ ππφζηαζή ηνπο δίλεηαη κηα δηαθνξεηηθή ζθνπηά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη απηφ εθαξκφδεηαη ζε πνιιέο απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο. ηε ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε ε παξνπζίαζε θαη κεηαθνξά ηνπ κελχκαηνο απφ ηνλ πνκπφ ζην δέθηε κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κφλν κέζα απφ ηε ρξήζε ελφο θνηλνχ ζπζηήκαηνο ζεκείσλ (Craig, 1999). 19

20 Οη ζεσξίεο ηεο κε ιεθηηθήο Δπηθνηλσλίαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ζεκεηνινγηθή πξνζέγγηζε, αληηκεησπίδνπλ ηελ Δπηθνηλσλία σο έλα ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ πνιιά κέξε, έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά. Δζηηάδνπλ ζηα κε ιεθηηθά κελχκαηα πνπ ζηέιλνληαη κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηηο θηλήζεηο, ηνλ ηφλν ηεο θσλήο θιπ. Σα κελχκαηα απηά είλαη ιηγφηεξν δηαθξηηά απφ ηα ιεθηηθά αιιά είλαη θαηαλνεηά απφ φινπο, αλεμαξηήησο ηεο γιψζζαο πνπ κηινχλ ηα άηνκα, θαη επίζεο κέζσ ησλ κε ιεθηηθψλ κελπκάησλ κπνξνχλ λα ζηέιλνληαη ηαπηνρξφλσο πνιιαπιέο πιεξνθνξίεο. (Littlejonh & Foss, 2011). Φαηλοκελοιογηθή προζέγγηζε: Ζ θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε ιακβάλεη σο δεδνκέλν φηη νη άλζξσπνη εξκελεχνπλ ηα ζπκβαίλνληα γχξσ ηνπο θαη αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εκπεηξία. Ζ επηθνηλσλία θάησ απφ απηή ηελ πξνζέγγηζε ηίζεηαη ζηελ ππεξεζία απφθηεζεο εκπεηξηψλ, θαζψο επηθνηλσλψληαο αληηιακβάλεηαη θαλείο ηνλ θφζκν, νη ιέμεηο νδεγνχλ ζε ζθέςεηο θη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο δεκηνπξγνχλ κελχκαηα. Μέζσ απηήο ηεο πξνζέγγηζεο, δειαδή, ελψλεηαη ε εκπεηξία κε ηε γιψζζα θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ζ ζεσξία ηεο απνζηαζηνπνηήζεσο, πνπ αλήθεη ζην ρψξν ηεο θαηλνκελνινγηθήο πξνζέγγηζεο, δίλεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζην γξαπηφ ιφγν, επεηδή ν πξνθνξηθφο ιφγνο είλαη εθήκεξνο ελψ ν γξαπηφο κφληκνο, θαη ππνζηεξίδεη φηη απηφο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ιφγνο θαηαγξάθεηαη, αλεμαξηεηνπνηείηαη απφ ηνλ νκηιεηή θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ εηπψζεθε θαη έρεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη κήλπκα πνπ ν εθάζηνηε αλαγλψζηεο αλαιακβάλεη λα ην εξκελεχζεη (Littlejonh & Foss, 2011). Κσβερλεηηθή προζέγγηζε: ηελ θπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε ηα ζπκβαίλνληα παξνπζηάδνληαη σο απνηέιεζκα ελφο πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο αιιειεπηδξάζεσλ 20

21 δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη ζηνηρείσλ. Ζ θπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη ηελ επηθνηλσλία σο έλα ζχζηεκα απφ παξάγνληεο πνπ αιιεινεπεξεάδνληαη, δηακνξθψλνπλ θαη ειέγρνπλ ην ζχζηεκα ζπλνιηθά θαη επηθέξνπλ ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ αιιαγή. Ζ θπβεξλεηηθή πξνζέγγηζε ζεσξεί φηη φια ηα ζπζηήκαηα ζθέθηνληαη θαη αληηδξνχλ φπσο θαη νη δψληεο νξγαληζκνί βάδνληαο έηζη ζε δνθηκαζία παγησκέλεο αληηιήςεηο (Craeg, 1999). ηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο βξίζθεηαη ε ζεσξία πιεξνθνξίαονινθιήξσζεο ε νπνία εζηηάδεη πάλσ ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπιιέγνληαη θαη νξγαλψλνληαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα άηνκα, ηα αληηθείκελα, ηηο θαηαζηάζεηο θαη πψο κε βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο δηακνξθψλνληαη νη ζηάζεηο- πξνδηαζέζεηο ηνπ αηφκνπ ζεηηθέο ή αξλεηηθέο απέλαληη ζην αληηθείκελν Δπηθνηλσλίαο. Οη ζηάζεηο είλαη ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία απνηέιεζκα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθέο κε άηνκα, αληηθείκελα, θαηαζηάζεηο ή ηελ εκπεηξία (Littlejonh & Foss, 2011). Κοηλφληθο-υστοιογηθή προζέγγηζε: ηελ πξνζέγγηζε απηή ην άηνκν αληηκεησπίδεηαη σο θνηλσληθφ νλ. Οη δηάθνξεο ζεσξίεο ηνπ ρψξνπ απηνχ εζηηάδνπλ ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ηηο ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο, ηηο αηνκηθέο επηδξάζεηο, ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ αληίιεςε θαη ηε γλψζε. Ζ θνηλσληθνςπρνινγηθή πξνζέγγηζε επηδεηεί ηελ απνηειεζκαηηθή ρεηξαγψγεζε ησλ αηηηψλ γηα λα παξάγεη αληηθεηκεληθά, νξηζκέλα θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα (Craeg, 1999). Ζ θνηλσληθν-ςπρνινγηθή πξνζέγγηζε είρε κεγάιε απήρεζε ζηηο ζεσξίεο Δπηθνηλσλίαο. Ζ ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ εκπίπηεη ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε. χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ν ηξφπνο πνπ επηθνηλσλεί ην άηνκν εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη θαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ επηθνηλσληαθή πξάμε. ην ρψξν ηεο ίδηαο πξνζέγγηζεο αλήθνπλ θαη νη ζεσξίεο 21

22 λφεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο εμεηάδνπλ ην πψο ην άηνκν ζθέθηεηαη, νξγαλψλεη θαη απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρεηαη θαη πψο νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο νδεγνχλ ην άηνκν ζηε δηακφξθσζε ζπκπεξηθνξάο. Γίλνπλ έκθαζε ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ λνπ θαη ηδηαίηεξα ζηα ππνζπζηήκαηα ηνπ κπαινχ πνπ ειέγρνπλ ηελ πξνζνρή, ηελ αληίιεςε, ηελ θαηαλφεζε, ηε κλήκε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηθνηλσληαθήο ζπκπεξηθνξάο (Littlejonh & Foss, 2011). Κοηλφληθο-ποιηηηζηηθή προζέγγηζε: Με ηελ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε ε ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ παξνπζηάδεηαη σο απνηέιεζκα έληαμήο ηνπ ζε κηα θνηλσληθή νκάδα, θαζνξίδεη ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ην ξφιν ηνπ απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη ηε ζρέζε ηνπ κ απηνχο. Όζνλ αθνξά ηηο ζεσξίεο επηθνηλσλίαο πνπ εκπίπηνπλ ζ απηφ ην ρψξν, απηέο αζρνινχληαη θπξίσο «κε ηνλ ηξφπν πνπ νη αληηιήςεηο, ηα λνήκαηα, νη λφξκεο, νη ξφινη θαη νη θαλφλεο ιεηηνπξγνχλ αιιειεπηδξαζηηθά ζηελ Δπηθνηλσλία» (Littlejonh & Foss, 2011). Ζ επηθνηλσληαθή ζεσξία ηεο ηαπηφηεηαο πνπ έρεη δηαηππσζεί απφ ην Hecht (Hecht, 2009) θαη αλήθεη ζην ρψξν ηεο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο, ππνζηεξίδεη φηη ε ηαπηφηεηα είλαη ην ζεκείν έλσζεο ηνπ αηφκνπ κε ηελ θνηλσλία θαη φηη ε Δπηθνηλσλία είλαη ν ζχλδεζκνο πνπ επηηξέπεη απηή ηε ζχδεπμε. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ θαζελφο νξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη κέζα απφ ζχκβνια, φπσο ην ληχζηκν, απφ ιέμεηο, φπσο επαλαιακβαλφκελεο εθθξάζεηο ή ιέμεηο, θαη απφ ην λφεκα πνπ απνδίδνπλ ην ίδην ην άηνκν αιιά θαη νη άιινη ζε απηά. χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ε Δπηθνηλσλία είλαη ην κέζν ην νπνίν δηακνξθψλεη ηελ ηαπηφηεηα αιιά θαη απηφ πνπ ηελ αιιάδεη (Hecht, 2009). 22

23 Κρηηηθή προζέγγηζε: ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε θαηαηάζζνληαη πνιιέο ζεσξίεο ηεο Δπηθνηλσλίαο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηελ έξεπλα ηνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ηεο δχλακεο, ηεο θαηαπίεζεο θαη ησλ πξνλνκίσλ σο απνηέιεζκα ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ Δπηθνηλσλίαο κέζα ζηελ θνηλσλία. Γηα ηελ πξνζέγγηζε απηή ην βαζηθφ ζέκα ηεο Δπηθνηλσλίαο είλαη νη πιηθέο θαη νη ηδενινγηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο παξεκβαίλνπλ θαη εκπνδίδνπλ ή δηαζηξεβιψλνπλ ηα κελχκαηα πνπ κεηαδίδνληαη θαηά ηελ επηθνηλσληαθή πξάμε (Craeg, 1999). Ζ ζεσξία ηεο νπηηθήο γσλίαο, εζηηάδεη ζην πσο νη πεξηζηάζεηο ηεο δσήο ελφο αηφκνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν απηφ αληηιακβάλεηαη θαη ρηίδεη ηνλ θφζκν ηνπ. Ο θάζε άλζξσπνο ζχκθσλα κε απηή ηε ζεσξία δηαζέηεη πνιιέο ηαπηφηεηεο (π.ρ., γπλαίθα, εξγαδφκελε, κεηέξα, ιεπθή, θιπ) νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ κηα νπηηθή γσλία πνπ είλαη κνλαδηθή. ηελ επηθνηλσλία επνκέλσο ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο πνπ θέξλνπλ νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνπ επηθνηλσλνχλ (Littlejonh & Foss, 2011). Ρεηορηθή προζέγγηζε: Ζ ξεηνξηθή θαηά ην μεθίλεκά ηεο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ αζρνιήζεθε κε ηελ πεηζψ θαη ηε δεκηνπξγία ιφγσλ θαη επηρεηξεκάησλ, αιιά απνηέιεζε θαη κέζν δηάδνζεο ησλ ηδεψλ. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε ξεηνξηθή αζρνιείηαη κε ην θάζε κέζν κε ην νπνίν ν άλζξσπνο επεξεάδεη ηνπο αλζξψπνπο γχξσ ηνπ θαη δηακνξθψλεη ηνλ θφζκν ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ζχκβνια (Littlejonh & Foss, 2011). Ζ ζεσξία ηεο αιήζεηαο θαη ηεο ξεηνξηθήο δηαηππψζεθε απφ ηνλ Weaver (1953). χκθσλα κε ην Weaver o άλζξσπνο απνηειείηαη απφ ην ζψκα, ην κπαιφ θαη ηελ ςπρή, ε νπνία είλαη κηα ζπλνιηθή δχλακε πνπ ειέγρεη ην ζψκα θαη ην κπαιφ θαη ηα θαζνδεγεί είηε πξνο ην θαιφ είηε πξνο ην θαθφ. Δπνκέλσο θαηά ηελ επηθνηλσλία ηνπ ην άηνκν έρεη ηελ επηινγή θαη ζηφρνο είλαη λα επηιεγεί ε ειεπζεξία θαη ε αιήζεηα θαη φρη ην άιιν άθξν ηεο αλεζηθφηεηαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν επηθνηλσλεί 23

24 θαη αληαιιάζζεη ηδέεο αληαλαθιά ηελ πνηφηεηα ηνπ αηφκνπ ζηε δσή. Έηζη θαηαιήγεη πσο ε ξεηνξηθή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην άηνκν πνπ επηθνηλσλεί γίλεηαη γλσζηφ θαη απνδεθηφ (Weaver, φπσο αλαθέξεηαη ζην Littlejonh & Foss, 2011). Αξθεηέο είλαη νη ελζηάζεηο πνπ πξνθαιεί ε ζεψξεζε ηεο Δπηθνηλσλίαο κέζα απφ ην πξίζκα ηεο ξεηνξηθήο πξνζέγγηζεο θαζψο ζεσξείηαη πσο δίλεηαη κεγαιχηεξε αμία ζηηο απιέο ιέμεηο παξά ζηηο πξάμεηο, ζηελ πεηζηηθή κεηάδνζε ηνπ κελχκαηνο παξά ζηελ αιήζεηα θαη ζεσξείηαη φηη ζηηο θξίζηκεο θαηαζηάζεηο ε θνηλσλία ρξεηάδεηαη ηε ζπιινγηθή δηαβνχιεπζε παξά ηελ αηνκηθή θξίζε πνπ δηνρεηεχεηαη εχζηνρα ζην θνηλφ (Craig, 1999) 2.5. Φστοκεηρηθά εργαιεία Γηα ηε κέηξεζε ηεο Eπηθνηλσλίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξα εξγαιεία. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά εμεηδηθεχνληαη ζηε κέηξεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ Δπηθνηλσλία φπσο ηα θίλεηξα, νη απνηξεπηηθνί γηα ηελ επηηπρή επηθνηλσληαθή πξάμε παξάγνληεο θ.ά. Μεξηθά έρνπλ εζηηάζεη ζηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο Δπηθνηλσλίαο ηνπ αηφκνπ. Οη Rubin θαη Martin (1994) δεκηνχξγεζαλ ην ICCS (Interpersonal Communication Competence Scale) ην νπνίν είλαη έλα εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξψλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη εμεηάδεη 10 δηαζηάζεηο: ηελ απηναπνθάιπςε, ηελ ελζπλαίζζεζε, ηελ έιιεηςε άγρνπο ζηελ θνηλσληθή επαθή, ηελ απηνπεπνίζεζε, ηε δηαρείξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηελ εθθξαζηηθφηεηα, ηελ ακεζφηεηα, ηνλ έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε ζηήξημε θαη ηνλ αιινθεληξηζκφ. Τπάξρνπλ δπν εθδνρέο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε κηα απνηειείηαη απφ 30 δηαηππψζεηο θαη είλαη ε αλαιπηηθή εθδνρή, ελψ ε άιιε είλαη ζχληνκε θαη απνηειείηαη απφ 10 δηαηππψζεηο, κηα γηα θάζε δηάζηαζε. 24

25 Έλα άιιν εξσηεκαηνιφγην πνπ κεηξά ηελ ηθαλνπνίεζε ζηελ Eπηθνηλσλία είλαη ην com-sat πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ Hecht (1978). Απνηειείηαη απφ 28 εξσηήζεηο, είλαη κνλνδηάζηαην θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ κεγάιν βαζκφ αμηνπηζηίαο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ην άηνκν κε ην νπνίν δηεμάγεηαη ε επηθνηλσληαθή πξάμε είλαη θίινο, γλσζηφο ή άγλσζηνο. Ο Bienvenu (1971) δεκηνχξγεζε ην ICI (Interpersonal Communication Inventory), ην νπνίν πξνηείλεηαη σο εξγαιείν γηα ρξήζε ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, ηεο δηδαζθαιίαο θαη γεληθά ζηελ έξεπλα. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ βαζίζηεθε ζε πξνεγνχκελα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο Eπηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε γνλείο θαη παηδηά, ζε νκάδεο ζεξαπείαο θαη ηελ ελδν-εηαηξηθή επηθνηλσλία. Σν ICI ζηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηφκνπ, πξνηχπσλ, ζηηι θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζ απηά. Αξρηθψο ην εξσηεκαηνιφγην πεξηείρε 54 δηαηππψζεηο απφ ηηο νπνίεο αθαηξέζεθαλ απφ ηελ πξψηε έξεπλα νη 4, ελψ ην 1976 αθαηξέζεθαλ θαη άιιεο 10 ψζηε λα θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή κνξθή ησλ 40 δηαηππψζεσλ Δρεσλεηηθά δεδοκέλα γηα ηελ Δπηθοηλφλία ηφλ εθπαηδεσηηθώλ Ζ δηαπξνζσπηθή Eπηθνηλσλία έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο επξέσο, θαζψο θαιχπηεη θάζε ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ θαη επεξεάδεη θάζε πηπρή ηεο δσήο ηνπ. Έηζη ζα βξνχκε έξεπλεο ζην ρψξν ηεο ηαηξηθήο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή Eπηθνηλσλία αζζελνχο θαη ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ, πνιιέο πνπ εξεπλνχλ ηνλ ηξφπν πνπ επηδξνχλ ζηελ Δπηθνηλσλία ηα ζχγρξνλα κέζα επηθνηλσλίαο, φπσο ηειέθσλν, ππνινγηζηήο θιπ, άιιεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρψξν ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπκβνχινπ θαη ζπκβνπιεπφκελνπ. Φπζηθφ φκσο είλαη ε έξεπλα λα έρεη εθηαζεί πνιχ θαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αθνχ αθνξά ην 25

26 δηάζηεκα δηακφξθσζεο ηεο λέαο γεληάο θάζε επνρήο θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ην κέιινλ θάζε θνηλσλίαο. Δπνκέλσο ε έξεπλα έρεη επηθεληξσζεί θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο Δπηθνηλσλίαο κέζα ζηα ζρνιεία. Σν επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ππνρξεψλεη ην άηνκν πνπ ζα ην αθνινπζήζεη ζε κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο Δπηθνηλσλίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί πεξλνχλ ηνλ πεξηζζφηεξν απφ ην ρξφλν εξγαζίαο ηνπο κηιψληαο θαη επηθνηλσλψληαο κε ηελ ηάμε, κεηαδίδνληαο γλψζεηο, κηιψληαο θαη αθνχγνληαο ηνπο καζεηέο, επηθνηλσλψληαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, αληαιιάζζνληαο πιεξνθνξίεο θαη απφςεηο κε ηνπο γνλείο, ζπλελλννχκελνη κε ηνπο δηεπζπληέο γηα ηε ζηάζε πνπ ζα πηνζεηήζνπλ θαη ηε γξακκή πιεχζεο πνπ ζα θξαηήζνπλ σο ζρνιηθή κνλάδα, ρσξίο λα ππνινγίζνπκε ηηο πξνζσπηθέο ηνπο επαθέο θαη ην ρξφλν Δπηθνηλσλίαο έμσ απφ ην ζρνιηθφ ρψξν. Δπφκελν είλαη λα έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα ζηε ζχγρξνλε έξεπλα. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εξεπλψλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έγηλε απφ ηνλ Borich (1977) ζέιεη ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα λα εζηηάδεη ζε ηξία επίπεδα: α) ην πξν-επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, πνπ εμεηάδεη θπξίσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, β) ην δηαδηθαζηηθφ, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ έξεπλα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ ηάμε θαη γ) ην επίπεδν ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ κεηξά θαη αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο κεηξψληαο ηα απνηειέζκαηα απηήο ζηνπο καζεηέο. Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη ζην δεχηεξν θαη ην ηξίην επίπεδν. Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ ηθαλφηεηα Δπηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επηηπρή δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε. Δξεχλεζαλ 26

27 ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο (φπσο ην λα κηινχλ κε θαζαξή θσλή, ζπλνπηηθά, λα αθνχλ νπζηαζηηθά, λα δείρλνπλ ελζπλαίζζεζε θ.ά.), ραξαθηεξηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην θαηά πφζν ηα δπν απηά ζα κπνξνχζαλ λα πξνβιέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία. Με ηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη πψο απηή επεξεάδεηαη απφ ηηο δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αζρνιήζεθαλ θαη παιαηφηεξεο έξεπλεο φπσο απηή ησλ Daly et al (1979). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ππέδεημαλ ελλέα δηαζηάζεηο ηεο ηθαλφηεηαο Eπηθνηλσλίαο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ επηηπρία ζηε δηδαζθαιία: ε θνηλσληθή επηθνηλσλία, ε δεμηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα εθάζηνηε δεδνκέλα, ε ζαθήλεηα, ε επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο, ε επηθνηλσλία κε ζπλαδέιθνπο, ε επηθνηλσλία κε βάζε πξναπνθαζηζκέλνπο ζηφρνπο θαη ε επηθνηλσλία κε νκάδεο δηαθνξεηηθψλ εζλνηήησλ. Οη Powers θαη Lowry (1980) ζπλέδεζαλ ηελ επηηπρή δηδαζθαιία κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα δίλεη ζηνπο καζεηέο ηνπ κελχκαηα κε αθξίβεηα. Ο Daniel (1983) πξνζπαζψληαο λα ζπλδέζεη ηελ απνηειεζκαηηθή Eπηθνηλσλία θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ ηάμε κε ηηο ηθαλφηεηεο ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ βξήθε ηξεηο παξάγνληεο πνπ ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά: ε χπαξμε ζηαζεξψλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ε εθπαηδεπηηθή πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε δηαπξνζσπηθή επειημία. Οη Rubin θαη Feesel (1986), ζηελ έξεπλά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα Eπηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ππέζεζαλ πσο ε απνηειεζκαηηθή Eπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα ζηελ ηάμε εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο: ηα θίλεηξα, ηηο γλψζεηο (πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπο καζεηέο, ην πεξηβάιινλ ηεο δηδαζθαιίαο, ηελ ηάμε) θαη ηηο δεμηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 27

28 έξεπλαο έδεημαλ πσο νπζηαζηηθά ππάξρεη ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ απνηειεζκαηηθή Eπηθνηλσλία θαη ηηο δεμηφηεηεο Eπηθνηλσλίαο, ειάρηζηε επηξξνή ζηελ απνηειεζκαηηθή Eπηθνηλσλία απφ ηηο γλψζεηο, ελψ δελ δηαπηζηψζεθε θακία επηξξνή απφ ηα θίλεηξα. Πνιινί εξεπλεηέο επίζεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ επίδξαζε ηνπ ζηηι Eπηθνηλσλίαο ζηελ επηηπρία ηεο δηδαζθαιίαο. Ο Norton (1977) βξήθε φηη πέληε ζηηι Eπηθνηλσλίαο (ηo πξνζεθηηθφ, απηφ πνπ θάλεη εληχπσζε, ην κε θπξίαξρν, ην αθξηβέο θαη απηφ ηεο επηθνηλσληαθήο εηθφλαο) εμεγνχλ ην 50% ηεο απνηειεζκαηηθήο Eπηθνηλσλίαο ζηελ ηάμε. Οη Nussbaum θαη Scott (1979, 1980) βξήθαλ ζεκαληηθή επηξξνή ησλ ζηηι Eπηθνηλσλίαο ζηελ κάζεζε ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη ζεκαληηθή επηξξνή ζην απνηέιεζκα ηεο δηδαζθαιίαο, ζρεηηδφκελε κε ηελ απηναπνθάιπςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ νη Andersen, Norton θαη Nussbaum (1981) θάλνληαο αλάινγε έξεπλα ζπκπιήξσζαλ θαη ηε ζεκαληηθή επηξξνή ηεο κε ιεθηηθήο εθθξαζηηθφηεηαο. ηελ ηειεπηαία απηή έξεπλα θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ζηηι Eπηθνηλσλίαο αλνηρηφ, δξακαηηθφ, απηφ πνπ δεκηνπξγεί εληχπσζε, ραιαξφ θαη θηιηθφ έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα σο πξνο ηε κάζεζε κέζα ζηελ ηάμε. Σέινο νη Wubbels, Brekelmans θαη Hooymayers (1991) βξήθαλ πσο ην ζηηι Eπηθνηλσλίαο ησλ θαζεγεηψλ Φπζηθήο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ εμεγεί ηελ θαηαλφεζε ή φρη ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο. ε φια ηα παξαπάλσ νη εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη σο ηα άηνκα πνπ παίξλνπλ ζπλεηδεηέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα πηνζεηήζνπλ ζηελ ηάμε. Οη Popkewitzand θαη Wehlage (1977) ζπκπιεξψλνπλ πσο φρη κφλν ε ζπκπεξηθνξά ζηελ αίζνπζα αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα απηψλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηελ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθά. Έηζη ζπλαληάκε έξεπλεο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ νπηηθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ Eπηθνηλσλία, πνπ εξεπλνχλ πψο βιέπνπλ νη ίδηνη ηνπο εαπηνχο ηνπο σο παξάγνληεο Eπηθνηλσλίαο, αλ 28

29 αληηκεησπίδνπλ ηελ Eπηθνηλσλία ηνπο σο θαζήθνλ θαη πψο αληηκεησπίδνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο επηθνηλσληαθήο ηνπο πξάμεο. Μηα έξεπλα πνπ αθνινπζεί ην παξαπάλσ ζθεπηηθφ θαηαιήγεη πσο νη εθπαηδεπηηθνί αιιάδνπλ, αλάινγα κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία θαη ην ρξφλν, ηελ εζηίαζή ηνπο απφ ηνλ εαπηφ ηνπο σο παξάγνληα ηεο Eπηθνηλσλίαο, ζηελ Eπηθνηλσλία σο θαζήθνλ, θαζψο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο Eπηθνηλσλίαο (Book θαη Eisenberg, 1979). Οη Yusof θαη Halim (2014) κειέηεζαλ ηα επηθνηλσληαθά ζηηι ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ επηθνηλσληαθή ηνπο πξνζέγγηζε κέζα ζηελ ηάμε. Γηαπίζησζαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί επηθνηλσλνχλ κε ηνπο καζεηέο θαζψο ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο, ηνπο θαηεπζχλνπλ θαη ηνπο δίλνπλ νδεγίεο, ελψ ε επηθνηλσληαθή πξάμε είλαη ζεκαληηθφηεξε φηαλ ηνπο εμεγνχλ, ηνπο ζέηνπλ εξσηήζεηο θαη πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ απφ απηνχο απαληήζεηο. εκαληηθή θαίλεηαη λα είλαη θαη ε κε ιεθηηθή Eπηθνηλσλία ηεο νπηηθήο επαθήο κέζα απφ ηελ νπνία ζπλήζσο επηηπγράλεηαη ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ θαη ε ελζάξξπλζε πξνο απηνχο. εκαληηθή απνδεηθλχεηαη θαη ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ φπσο έλα ρακφγειν αλαγλψξηζεο ή επηβεβαίσζεο. Ζ Pop (2014) παξνπζηάδεη θαη δείρλεη κεηά απφ ηελ έξεπλά ηεο πσο νη ζσκαηηθέο-αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνηηεηξηψλ κε ηελ παξάιιειε παξνπζία θαη ζπκκεηνρή ησλ δαζθάισλ ηνπο βειηηψλνπλ ηελ Eπηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ δαζθάισλ ηνπο θαη απμάλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηξηψλ γηα ηα αληηθείκελα δηδαζθαιίαο. Οη Zlatic et al., (2014) εξεπλνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο επηθνηλσληαθήο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ. Ζ έξεπλά ηνπο δηήξθεζε 5 ρξφληα θαη εθαξκφζηεθε θαη ζε ζπνπδαζηέο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ελ ελεξγεία. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηά ηνπο ε εθαξκνγή ηνπιάρηζηνλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθήο επηκφξθσζεο νδεγεί ζε ζσζηή δηαρείξηζε 29

30 ζπγθξνχζεσλ. Δπίζεο ε Hobjilă (2014) κειεηά ηα πξνβιήκαηα ζηελ Eπηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο, νη αηηίεο ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ζην άγρνο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ζε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ απξνζπκία γηα Eπηθνηλσλία, ζηελ απξνζπκία απνδνρήο ηεο αξλεηηθήο θξηηηθήο, ζηηο θνηλσληθέο ή ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ γνλέα θαη εθπαηδεπηηθνχ, ζηελ έιιεηςε ελεξγεηηθήο αθξφαζεο θαη ζηελ έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο. Σέινο, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο ζχλδεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο Eπηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο ζηελ ηάμε ζε ζρέζε κε ην ίδην ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο. Δμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηνπ δνκηθνχ πεξηβάιινληνο, δειαδή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλν ην ζρνιείν, ησλ θαλφλσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηάμε, ηνπ ζηηι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δαζθαινθεληξηθφ ή καζεηνθεληξηθφ, αθφκα θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Taylor, Fraser, & Fisher, 1997), ε επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα κάζεζεο ηεο ηάμεο πνπ δνπιεχεη κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (Newby & Fisher, 1997), ε επίδξαζε ηεο ηάμεο κε ηε κνξθή επηζηεκνληθνχ εξγαζηεξίνπ (Fraser, Giddings, & McRobbie, 1995). Όιεο νη έξεπλεο παξνπζηάδνπλ πεηζηηθέο απνδείμεηο φηη ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ππάξρεη ζε απηή απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηα απνηειέζκαηα κάζεζεο. Ζ έξεπλα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα Eπηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είηε γεληθψο είηε επηθεληξσκέλε ζηελ ηάμε είλαη ηδηαίηεξα θησρή. ρεηηθή κε ην ζέκα καο είλαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Γηάλλνπ (2013), πνπ εξεπλά ηελ επίδξαζε ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλάινγα κε ην θχιν ηνπο, πξνο ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο ηάμεο θαηά ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. Οη ππφινηπεο έξεπλεο, πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα, αζρνινχληαη κε ηελ 30

31 Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηνξηζκέλα είηε ζε ζρέζε κε ηνπο γνλείο, είηε ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη Αλδξνπιάθεο θαη ηακάηεο (2009) κε κειέηε πεξίπησζεο εξεχλεζαλ ηελ Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ φπνπ ζπδεηνχληαη ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Μεγάιν ξφιν θάλεθε λα παίδεη ζην απνηέιεζκα ηεο Δπηθνηλσλίαο ε εγεηηθή νκάδα, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε ε νκάδα ηνπ δηεπζπληή κε ηνπο ππνδηεπζπληέο είηε κηα νκάδα εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρεη θαηνξζψζεη λα επηβιεζεί θαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ην ζχιινγν. Δπίζεο θαη ν ηξφπνο αθξφαζεο ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, αλ είλαη αληηθεηκεληθφο αθξναηήο ή αλ ζπλδέεη ηα πάληα κε ηνλ ίδην, αλ ζεσξεί φηη κπνξεί λα πξνβιέςεη ηηο ζθέςεηο ηνπ νκηιεηή κε απνηέιεζκα λα κελ ηνλ πξνζέρεη θαη δηάθνξεο άιιεο ζηάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ, παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Μηα ζεκαληηθή κειέηε γηα ηελ Δπηθνηλσλία ζηνπο ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο έρεη δηεμαρζεί απφ ηνπο Μεξθνχξε θαη ηακάηε (2009) θαη αθνξά ζηελ Δπηθνηλσλία ηνπ δηεπζπληή θπξίσο κε ηνπο γνλείο αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζ απηήλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ θπξίσο δηαπηζηψλνληαη είλαη ε εξηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ γνλέσλ ή ην εχθνιν ζπκπέξαζκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη νη γνλείο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα παηδηά ηνπο, πξνβιήκαηα φκσο πνπ ηειηθά απνδίδνληαη ζηελ ειιηπή επηθνηλσλία. Σνλίδεηαη ε αλάγθε πεξηζζφηεξεο θαη πην νπζηαζηηθήο Δπηθνηλσλίαο, φπσο επίζεο θαη ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηα ζρνιηθά δξψκελα. Ζ παξνχζα έξεπλα ζα εμεηάζεη αλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζσπηθφηεηα κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ηνπο, αλήθεη δειαδή ζην πξν-επηρεηξεζηαθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ 31

32 θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Borich (1977). πγθεθξηκέλα ζα κειεηήζεη ηελ ηπρφλ επίδξαζε πνπ κπνξεί λα έρνπλ δπν παξάγνληεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ε Δπζπλεηδεζία θαη ε Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία, ζηελ απνηειεζκαηηθή Δπηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηή εθδειψλεηαη κε ηνπο καζεηέο, ηνπο ζπλαδέιθνπο, ηνπο γνλείο ή νπνηνλδήπνηε άιιν ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. 3. Προζφπηθόηεηα Ζ πξνζπάζεηα ησλ επηζηεκφλσλ λα εξεπλήζνπλ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο έθεξε κπξνζηά ζε κηα πιεζψξα ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θιηκάθσλ. Πξνέθπςε ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ψζηε λα κπνξνχλ λα εξεπλνχλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππάγνληαη ζε κηα γεληθή νκάδα παξά λα αληηκεησπίδνπλ ην ράνο φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ρσξηζηά. Σαπηφρξνλα, ε θαηεγνξηνπνίεζε αιιά θαη ε νλνκαηνπνίεζε ησλ νκάδσλ πξνζθέξεη ζηνπο κειεηεηέο έλα θνηλφ ηφπν θαη έλα θνηλφ ιεμηιφγην γηα λα θαηαζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ηνπο. Μεηά απφ αξθεηέο πξνζπάζεηεο πηνζεηήζεθε απφ πνιινχο εξεπλεηέο ην κνληέιν ησλ πέληε παξαγφλησλ ην νπνίν δελ απνηειεί ζπγθεθξηκέλε ζεσξεηηθή άπνςε αιιά πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε ησλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θνηλφ ιεμηιφγην ηεο γιψζζαο, γηα λα πεξηγξάςνπλ νη άλζξσπνη ηνλ εαπηφ ηνπο ή ηνπο άιινπο (John θαη Srivastava, 1999) Σο κοληέιο ηφλ πέληε παραγόληφλ 32

33 Γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο εμεηάζηεθε ε πεξηγξαθή ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο κε φξνπο - επίζεηα φπσο δηαηππψλεηαη είηε απφ ηα ίδηα ηα άηνκα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο είηε γηα ηνπο άιινπο. Καηφπηλ αθνινπζήζεθε παξαγνληηθή αλάιπζε γηα λα εληνπηζηνχλ νκάδεο θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη ζηεξηδφκελνο ζηηο κειέηεο ησλ Allport θαη Odbert (1936), Cattell (1978) θαη άιισλ, ν Norman (1963), ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πεξηγξαθέο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, θαηέιεμε ζε πέληε βαζηθνχο παξάγνληεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οη πέληε απηνί παξάγνληεο αλαπαξήρζεζαλ απφ αξθεηνχο κειεηεηέο (Borgatta, Digman θαη Takemoto- Chock, John, 1990) κε ηηο νλνκαζίεο: Δμσζηξέθεηα (Extraversion), πγθαηαβαηηθφηεηα (Agreableness), Δπζπλεηδεζία (Conscientiousness), πλαηζζεκαηηθή ηαζεξφηεηα ή Νεπξσηηζκφο (Emotional Stability versus Neuroticism), Γηαλφεζε ή Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία (Intellect or Openness) (Pevin θαη John, 1999). Χο πξνο ηελ εμσζηξέθεηα ηα άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ πςειφ επίπεδν ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα επίζεηα θνηλσληθφο, ελεξγεηηθφο, νκηιεηηθφο, ηξπθεξφο, πνπ αγαπά ηα αζηεία, ελψ ζηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζπγθξαηεκέλα, λεθάιηα, ζπλεζηαικέλα, επηθπιαθηηθά, άλζξσπνη ηνπ θαζήθνληνο, ππνρσξεηηθνί θαη ήζπρνη. Όζνη εκθαλίδνπλ κεγάιν βαζκφ πγθαηαβαηηθφηεηαο ραξαθηεξίδνληαη σο επζπιαρληθνί, θαιφθαξδνη, γεκάηνη εκπηζηνζχλε, ζέινπλ λα βνεζνχλ, μέξνπλ λα ζπγρσξνχλ, εχπηζηνη θαη επζείο, ελψ απηνί πνπ εκθαλίδνπλ κηθξφ βαζκφ πεξηγξάθνληαη σο θπληθνί, αγελείο, θαρχπνπηνη, κε ζπλεξγάζηκνη, εθδηθεηηθνί, άζπιαρλνη, επεξέζηζηνη θαη παξεκβαηηθνί. Ο κεγάινο βαζκφο Δπζπλεηδεζίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ νξγάλσζε, εξγαηηθφηεηα, πεηζαξρία, αθξίβεηα, ζρνιαζηηθφηεηα, ηαθηηθφηεηα, θηινδνμία θαη θαξηεξηθφηεηα, ελψ ν κηθξφο απφ 33

34 έιιεηςε ζηφρσλ, αλαμηνπηζηία, νθλεξία, απξνζεμία, ραιαξφηεηα, ακέιεηα θαη έιιεηςε βνχιεζεο. Ζ αλεζπρία, ε λεπξηθφηεηα, ν ζπλαηζζεκαηηζκφο, ε αλεπάξθεηα, ραξαθηεξίδνπλ ηα άηνκα κε πςειφ βαζκφ Νεπξσηηζκνχ, ελψ ζηνλ αληίπνδα απηψλ είλαη ηα άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ήξεκα, ραιαξά, απαζή, ζαξξαιέα, αζθαιή, ηθαλνπνηεκέλα απφ ηνλ εαπηφ ηνπο. Σέινο, ε Γηαλφεζε ή Γεθηηθφηεηα ζηελ Δκπεηξία ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηέξγεηα, πιαηηά ελδηαθέξνληα, δεκηνπξγηθφηεηα, πξσηνηππία θαη εθεπξεηηθφηεηα. Οη άλζξσπνη πνπ ζεκεηψλνπλ ρακειή βαζκνινγία ζηνλ παξάγνληα απηφ είλαη ζπκβαηηθνί, πξνζγεησκέλνη, κε πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα, έιιεηςε θαιιηηερληθνχ αηζζεηεξίνπ θαη δπζθνιία ζηελ αλαιπηηθή ζθέςε (Pevin θαη John, 1999). Ο δηαρσξηζκφο απηφο δε δειψλεη φηη ε πξνζσπηθφηεηα κπνξεί λα πεξηγξαθεί θαη λα πεξηνξηζηεί ζε πέληε ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θάζε έλαο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Οη πέληε απηνί παξάγνληεο έρνπλ απνδεηρηεί φηη είλαη θαη αμηφπηζηνη θαη έγθπξνη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, φπσο επίζεο θαη φηη παξακέλνπλ ζηαζεξνί ζηα άηνκα πνπ έρνπλ ελειηθησζεί (McCrae θαη Costa, 1990, 1994). εκαληηθφ ζεσξήζεθε ην λα επηβεβαησζεί ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζηνπο πέληε πεξηεθηηθνχο παξάγνληεο θαη ζε άιιεο γιψζζεο κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, θαζψο, αλ φληνο ζπκβαίλεη απηφ, ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη θαη ζηηο πεξηγξαθέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο κε φξνπο επίζεηα θαη ζηηο άιιεο γιψζζεο. ηελ Οιιαλδία ε έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνπο Hoftee θαη De Raad (1988) θαη νδήγεζε ζε αλάινγα απνηειέζκαηα κε απηά ηεο αγγιηθήο γιψζζαο κε ηε δηαθνξά πσο ν πέκπηνο παξάγνληαο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαλφεζεο θαη ηεο εθεπξεηηθφηεηαο ζηελ νιιαλδηθή θαίλεηαη λα δίλεη έκθαζε ζηελ αληηζπκβαηηθφηεηα θαη ηελ επαλαζηαηηθφηεηα. Ζ δεχηεξε 34

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ

ΣΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΤΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΙΑ ΧΑΣΖΗΑΓΟΡΟΤ ΣΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ Επόπτησ: A. Montgomery,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί;

ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ. Σι είναι ηο παιδί; ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΣΑΓΙΑ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ Σι είναι ηο παιδί; Καη αξρήλ ην παηδί,- ζα-πξέπεη λα ην δνχκε ζαλ μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα. Δίλαη πηα απφ φινπο παξαδεθηφ, φηη ην παηδί δελ είλαη έλαο ελήιηθαο δηαθέξεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ. Τκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΦΔΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΜΠΛΟΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ «ΜΟΝΣΔΛΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ εθπνλήζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα