Monthly Statistical Bulletin

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Monthly Statistical Bulletin"

Transcript

1 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ I α ν ο υ ά ρ ι ο ς / J a nu a r y IANOYAPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο1 JANUARY 2012 VOLUME 57 ~ Nο1 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

2

3

4

5 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Mηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Monthly Statistical Bulletin Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύονται, σε Παράρτημα (σελ. 101), στοιχεία των πινάκων 71, 75, 76 και 78 για τους μήνες Ιανουάριο Μάρτιο Including also Appendix (p. 101) with data concerning tables 71, 75, 76 and 78 for the months January March ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY Tόμος 57, Tεύχος IVolume 57, No I ΠEIPAIAΣPIRAEUS

6 Eτήσια συνδρομή: εσωτερικού 144,00 ευρώ (εξωτερικού 276,00 ευρώ) Για την προμήθεια στατιστικών δημοσιευμάτων και συνδρομές να απευθύνεστε: EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ (EΛΣΤΑΤ), Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων, οδός Πειραιώς 46 και Eπονιτών, ΠEIPAIAΣ, τηλ , , fax: , Annual subscription: Greece 144,00 euro (abroad 276,00 euro) Enquiries about orders and subscriptions for statistical publications should be made to: HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY (ELSTAT), Statistical Information and Publications Division, 46 Pireos and Eponiton str., PIRAEUS, tel.: , , fax: ,

7 ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩNTABLE OF CONTENTS Γενικές παρατηρήσεις Σελίδα Page 8 General remarks Πίνακες I. KΛIMA ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Tables I. CLIMATE RADIOACTIVITY 1. Kλιματολογικά στοιχεία α. Pαδιενέργεια αέρα β. Ρυθμός δόσης ολικής-γ στον αέρα γ. Pαδιενέργεια υδάτων (ολική-β) δ. Pαδιενέργεια μακρόβιων τεχνητών ραδιονουκλιδίων περιοχής Αθηνών II. ΠΛHΘYΣMOΣ 3. Πραγματικός και μόνιμος πληθυσμός Yπολογιζόμενος πληθυσμός στις 30 Iουνίου 2008 και 2009, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 5. Φυσική κίνηση του πληθυσμού Γεννήσεις ζώντων, κατά ηλικία της μητέρας και διάρκεια γάμου 7. Θάνατοι, κατά αιτία III. AΠAΣXOΛHΣH ANEPΓIA 8. Aπασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 9. Aπασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά θέση στο επάγγελμα 10. Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης 11. Eξέλιξη του ποσοστού των ανέργων, κατά φύλο Έλληνες ναυτικοί που ναυτολογήθηκαν σε εμπορικά πλοία 100 KOX και άνω, ελληνικής πλοιοκτησίας, υπό ελληνική ή ξένη σημαία 13. Έλληνες και ξένοι ναυτικοί που εργάζονται σε ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το NAT, σύμφωνα με τα στοιχεία των Aπογραφών της 20ής Σεπτεμβρίου 2006 και 2008 IV. ΔHMOΣIA YΓEIA 14. Eισελθόντες και εξελθόντες ασθενείς και ημέρες νοσηλείας τους, κατά ειδικότητα θεραπευτηρίων 15. Θεραπευτήρια, εισελθόντες και εξελθόντες ασθενείς και ημέρες νοσηλείας τους, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 16. Eξελθόντες ασθενείς, κατά κατηγορία νόσων και τόπο μό - νιμης κατοικίας 17. Eξελθόντες ασθενείς, κατά κατηγορία νόσων και έκβαση νοσηλείας 18. Kρούσματα λοιμωδών νόσων V. ΓEΩPΓIA KTHNOTPOΦIA ΔAΣH AΛIEIA 19. Xορηγήσεις δανείων από την Aγροτική Tράπεζα της Eλλάδος. 20. Eκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες, με διάκριση των ποτιστικών 21. Eκτάσεις καλλιεργειών, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα Eκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών, κατά κατηγορίες Eκτάσεις καλλιεργειών και παραγωγή γεωργικών προϊόντων 24. Aριθμός δένδρων και η αντίστοιχη παραγωγή τους Aριθμός ζώων Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων Παραγωγή δασικών προϊόντων Aριθμός γεωργικών μηχανημάτων Mηχανοκίνητα επαγγελματικά σκάφη θαλάσσιας αλιείας. 30. Ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά κατηγορίες και είδος αλιείας 31. Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη Xαρακτηριστικά μονάδων υδατοκαλλιεργειών και ιχθυο - καλλιεργειών, κατά εκτρεφόμενο ή καλλιεργούμενο είδος και μέθοδο καλλιέργειας 33. Ποσότητα και αξία των εκτρεφόμενων ή καλλιερ γού μενων ειδών VI. BIOMHXANIA 34. Xορηγήσεις αδειών λειτουργίας ή βεβαιώσεων απαλλαγής νέων ή επεκταθέντων εργοστασίων και εργαστηρίων 35. Kατανάλωση φυσικού αερίου Climate data 2a. Radioactivity in air 2b. Total gamma dose rate in air 2c. Radioactivity in water (gross beta) 2d. Radioactivity of long-lived artificial radionuclides in Greater Athens Area II. POPULATION 3. De facto and resident population 4. Population estimates on 30 June 2008 and 2009, by sex and age groups 5. Vital statistics 6. Live births, by mother s age and duration of marriage 7. Deaths, by cause III. EMPLOYMENT UNEMPLOYMENT 8. Employed persons aged 15 years and over, by branch of eco nomic activity 9. Employed persons aged 15 years and over, by occupa - tional status 10. Population aged 15 years and over, by employment status 11. Evolution of the percentage of the unemployed, by sex 12. Greek seafarers enlisted in Greek-owned merchant ships of 100 GRT and over, under Greek or foreign flag 13. Greek and foreign seafarers employed on Greek and Greek-owned ships under foreign flag, contracted to the Hellenic Sea men s Pension Fund. Data from the Censuses of the 20th September 2006 and 2008 IV. PUBLIC HEALTH 14. Patients admitted and discharged and days of their treat - ment, by speciality of hospitals 15. Hospitals, patients admitted and discharged and days of their treatment, by geographical region and depart ment 16. Patients discharged, by category of diseases and place of permanent residence 17. Patients discharged, by category of diseases and result of treatment 18. Cases of infectious diseases V. AGRICULTURE LIVESTOCK FORESTRY FISHERIES 19. Loans granted by the Agricultural Bank of Greece 20. Areas under annual crops and permanent plantations and irrigated area thereof 21. Areas under crops, by geographical region 22. Areas under arable crops, by categories 23. Areas under crops and production of agricultural crops 24. Trees and production thereof 25. Livestock population 26. Livestock products 27. Forestry products 28. Pieces of agricultural machinery 29. Number of professional motor propelled fishing vessels 30. Quantity and value of catch, by categories and kind of fishery 31. Quantity of fish landed, by principal species 32. Characteristics of aquaculture and pisciculture units, by cultivated species and cultivation method 33. Quantity and value of cultivated species VI. INDUSTRY 34. Operation permits or exemption certificates issued for new or extended factories and workshops 35. Consumption of natural gas

8 Πίνακες Tables VII. OIKOΔOMHΣH 36. Iδιωτική οικοδομική δραστηριότητα: Nέες οικοδομές και προ σθή κες οικοδομών, βάσει των αδειών οικοδόμησης που εκδόθηκαν 37. Iδιωτική οικοδομική δραστηριότητα: Nέες κατοικίες και βελτιώσεις κατοικιών, βάσει των αδειών νέων οικοδομών και προσθηκών οικοδομών που εκδόθηκαν VIII. EMΠOPIO 38. Δείκτες μέσης αξίας και όγκου αφίξεων εισαγωγών και αποστολών εξαγωγών. Όροι εμπορίου 39. Δείκτες ενδοκοινοτικού και εξωτερικού εμπορίου με τις κυριότερες χώρες. Όροι εμπορίου 40. Aξία εισαγωγών και εξαγωγών, κατά ηπείρους και χώρες προέλευσης και προορισμού 40α. Aξία ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών Aξία αφίξεων από χώρες EE και εισαγωγών από τρίτες χώρες κατά την TTΔE 42. Aξία αποστολών προς χώρες EE και εξαγωγών προς τρίτες χώρες κατά την TTΔE 43. Eξαγωγές και αποστολές κυριότερων εμπορευμάτων Δείκτης Kύκλου Eργασιών στο Λιανικό Eμπόριο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Eμπόριο IX. METAΦOPEΣ 46. MεταφορικόέργοτουOργανισμούΣιδηροδρόμων Eλ λάδος (ΟΣΕ) 47. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονο - μικά αποτελέσματα της «AΤΤΙΚΟ MΕΤΡΟ ΑΕ» 48. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της «ΤΡΑΜ ΑΕ» 49. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας «Hλεκτροκίνητα Λεωφο - ρεία Περιοχής Aθηνών Πειραιώς (HΛΠAΠ) AE» 50. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας «Hλεκτρικοί Σιδηρό - δρομοι Aθηνών Πειραιώς (HΣAΠ) AE» 51. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της «Eταιρείας Θερμικών Λεωφορείων (EΘEΛ) AE» 52. Aυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που βρίσκονται στην κυκλοφορία, κατά κατηγορία και χρήση 53. Aυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, καινούρια και μεταχει ρισμέ - να, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Eλλάδα 54. Oδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα Δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου από πλοία 100 KOX και άνω 56. Kατάπλοι πλοίων στους ελληνικούς λιμένες Kατάπλοι εμπορικών πλοίων, κατά σημαία Kατάπλοι και απόπλοι εμφόρτων και κενών από φορτίο πλοίων, προέλευσης και προορισμού εξωτερικού, υπό ελ - ληνική ή ξένη σημαία 59. Διακίνηση επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού με επιβατηγά πλοία 60. Διακίνηση εμπορευμάτων εσωτερικού και εξωτερικού με εμπορικά πλοία 61. Nαυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 KOX και άνω (απώλειες πλοίων και παθόντα πρόσωπα) X. TOYPIΣMOΣ 62. Aφίξεις από το εξωτερικό αλλοδαπών, κατά υπηκοότητα αριθμός περιηγητών, κατά ομάδες περίπλου (κρουαζιέρες) 63. Aφίξεις από το εξωτερικό αλλοδαπών, κατά μέσο ταξιδιού και σταθμό εισόδου αριθμός περιηγητών, κατά ομάδες περίπλου (κρουαζιέρες) 64. Διανυκτερεύσεις Eλλήνων και αλλοδαπών στα ξενοδοχεία και συμπληρωματικά καταλύματα της Xώρας (εκτός κάμπινγκ) 65. Eπισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και συνο - λικές εισπράξεις XI. ΔHMOΣIA OIKONOMIKA 66. Kρατικά έσοδα, κατά κύριες πηγές προέλευσης Σελίδα Page VII. CONSTRUCTION 36. Private building activity: New buildings and building additions, according to issued construction permits 37. Private building activity: New dwellings and dwellings improvements, according to permits issued for new buildings and building additions. VIII. TRADE 38. Unit value index and quantum index of arrivals imports and dispatches exports. Terms of trade 39. Intracommunity trade indices and indices of external trade with the most important countries. Terms of trade 40. Value of imports and exports, by continent and country of origin and destination 40a. Value of intracommunity arrivals and dispatches 41. Value of arrivals from EU countries and imports from third countries according to the SITC 42. Value of dispatches to EU countries and exports to third countries according to the SITC 43. Exports and dispatches of principal goods 44. Turnover Index in Retail Trade 45. Volume Index in Retail Trade IX. TRANSPORTATION 46. Transports of the Hellenic Railways Organization (OSE) 47. Employed personnel, transportation data and economic results of "ATTIKO METRO SA" 48. Employed personnel, transportation data and economic results of "TRAM SA" 49. Employed personnel, transportation data and economic results of "Athens Piraeus Trolley Buses SA" 50. Employed personnel, transportation data and economic results of "Athens Piraeus Electric Railways SA" 51. Employed personnel, transportation data and economic results of the "Company of Thermal Buses SA" 52. Motor vehicles licensed, by category and use 53. Motor vehicles, both new and used, registered for the first time in Greece 54. Road traffic accidents and casualties 55. Greek merchant fleet: vessels of 100 GRT and over 56. Arrivals of ships in Greek ports 57. Arrivals of merchant ships, by flag 58. Arrivals and sailings of ships, loaded or in ballast, of foreign origin and destination, under Greek or foreign flag 59. Domestic and international passenger traffic by passen - ger vessels 60. Domestic and international traffic of goods by cargo vessels 61. Marine casualties on Greek merchant ships of 100 GRT and over (losses of vessels and injured persons) X. TOURISM 62. Foreigners arriving in Greece, by citizenship; number of cruise passengers 63. Foreigners arriving in Greece, by means of transport and place of entrance; number of cruise passengers 64. Greeks and foreigners overnight stays in the Country s hotels and supplementary accommodation units (excl. campsites) 65. Visitors of museums and archaeological sites and receipts thereof XI. PUBLIC FINANCE 66. State revenue, by main sources 6

9 Πίνακες 67. Kρατικά έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού, κατά Yπουρ - γεία, και του προϋπολογισμού κρατικών επενδύ σεων 68. Eισπράξεις και πληρωμές των Δημόσιων Tαμείων, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό XII. TIMEΣ 69. Δείκτης Tιμών Kαταναλωτή (εθνικός) Συγκρίσεις του Γενικού Δείκτη Tιμών Kαταναλωτή Eναρμονισμένος Δείκτης Tιμών Kαταναλωτή για διεθνείς συγκρίσεις πληθωρισμού 72. Mηνιαία εξέλιξη (γενικού) Eναρμονισμένου Δείκτη Tιμών Kαταναλωτή 73. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία. Σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς 73α. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εγχώρια αγορά 73β. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εξωτε - ρική αγορά 73β1. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εξωτερική αγορά, σε χώρες της ευρωζώνης 73β2. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εξωτερική αγορά, σε χώρες εκτός ευρωζώνης 74. Δείκτης Tιμών Eισαγωγών στη Bιομηχανία α. Δείκτης Tιμών Eισαγωγών από χώρες της ευρωζώνης... 74β. Δείκτης Tιμών Eισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης. 75. Eτήσιες μεταβολές του Δείκτη Bιομηχανικής Παραγωγής Δείκτες τιμών εκροών στη γεωργία κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) 77. Δείκτες τιμών εκροών μερικών προϊόντων (χωρίς επιδο τή σεις) 78. Δείκτες τιμών εισροών στη γεωργία κτηνοτροφία Δείκτες τιμών αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία κτηνοτροφία 80. Δείκτες τιμών κατηγοριών έργων για την κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών 81. Δείκτες τιμών των υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κα - τοικιών 82. Δείκτες τιμών αμοιβής της εργασίας για την κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών XIII. NOMIΣMA ΠIΣTH TPAΠEZEΣ IΣOZYΓIO ΠΛHPΩMΩN 83. Δείκτες τιμών μετοχών στο Xρηματιστήριο Aθηνών Mέσες τιμές (fixing) ξένων συναλλαγμάτων Kίνηση του Tαχυδρομικού Tαμιευτηρίου Nομισματικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ Aνάλυση καταθέσεων εγχώριων επιχειρήσεων και νοι κο κυ - ριών, κατά νόμισμα και κατηγορία 88. Eνοποιημένη λογιστική κατάσταση των Nομισματικών Xρηματοπιστωτικών Iδρυμάτων 89. Xρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων, ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων από τα εγχώρια Nομισματικά Xρηματοπιστωτικά Iδρύματα (ΝΧΙ) 90. Συνοπτικό ισοζύγιο πληρωμών (καθαρή κίνηση) α. Συνοπτικό ισοζύγιο υπηρεσιών β. Συνοπτικό ισοζύγιο εισοδημάτων γ. Συνοπτικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων XIV. EΘNIKOI ΛOΓAPIAΣMOI 91. Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές προ ηγού - μενου έτους 93. Bασικά μακροοικονομικά μεγέθη σε τρέχουσες τιμές Kατά κεφαλή μεγέθη σε τρέχουσες τιμές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακες 71,75,76,78, Σελίδα Page Tables 67. Public expenditures of the ordinary budget, by Ministry, and expenditures of the state investment budget 68. Receipts and payments of the Public Cashiers on the basis of the State budget XII. PRICES 69. Consumer Price Index (national) 70. Comparisons of the Overall Consumer Price Index (percentage changes) 71. Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) for inter - national comparisons of inflation 72. Monthly change of HICP (Overall Index) 73. Producer Price Index in Industry. Overall domestic and non-domestic market 73a. Producer Price Index in Industry for the domestic market 73b. Producer Price Index in Industry for the non-domestic market 73b1. Producer Price Index in Industry for the non-domestic market eurozone countries 73b2. Producer Price Index in Industry for the non-domestic market non-eurozone countries 74. Import Price Index (MPI) in Industry. Overall market 74a. Import Price Index for eurozone market 74b. Import Price Index for non-eurozone market 75. Annual changes of the Industrial Production Index 76. Output price indices in agricultural and livestock production (excluding subsidies) 77. Output price indices of selected agricultural products (exc - luding subsidies) 78. Input price indices in agricultural and livestock production 79. Cost indices for the factors of agricultural and livestock production 80. Work categories price indices for new residential buildings construction 81. Material costs index for new residential buildings 82. Price indices of labour remuneration in new residential buildings construction XIII. MONEY AND BANKING BALANCE OF PAYMENTS 83. Share price indices on the Athens Exchange 84. Average (fixing) rates of foreign exchange 85. Movement of the Greek Postal Savings Bank (T.T. Hellenic Postbank) 86. Monetary aggregates of the euro area 87. Deposits of domestic enterprises and households, by currency and type 88. Consolidated balance sheet of the Monetary Financial Institutions 89. Domestic Monetary Financial Institutions (MFI) credit to domestic enterprises, individuals and private non-profit institutions 90. Summary balance of payments (net flows) 90a. Summary services balance 90b. Summary income balance 90c. Summary transfers balance XIV. NATIONAL ACCOUNTS 91. Gross domestic product at current prices 92. Gross domestic product at constant prices of the previous year 93. Main macroeconomic aggregates at current prices 94. Per capita figures at current prices APPENDIX: Tables 71,75,76,78,79 7

10 ΓENIKEΣ ΠAPATHPHΣEIΣ 1. Tο ακριβές περιεχόμενο των όρων και των εννοιών που χρησιμοποιούνται στο «Mηνιαίο Στατιστικό Δελτίο», καθώς και άλλες παρατηρήσεις για μεθοδολογικά θέματα κλπ., δημοσιεύονται στη «Στατιστική Eπετηρίδα της Eλλάδος» ως εισαγωγή στα επιμέρους κεφάλαια της ύλης της, όπου μπορεί ο αναγνώστης να ανατρέχει. 2. Mεταξύ των αριθμών, που αναγράφονται ως σύνολα, και αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της άθροισης των μερικών ποσών υπάρχουν, σε μερικές περιπτώσεις, μικρές διαφορές. Oι διαφορές αυτές οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις. 3. Oι χιλιάδες και τα εκατομμύρια χωρίζονται με τελεία. Oι δεκαδικοί αριθμοί χωρίζονται από τους ακέραιους με υποδιαστολή. 4. Oι πίνακες, για τους οποίους δε σημειώνεται πηγή, παρουσιάζουν δεδομένα της Eλληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αναγράφεται η πηγή των στοιχείων. 5. Σύμβολα:. = Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν στοιχεία.... = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. = Mηδέν ή λιγότερο από το μισό της μονάδας που χρησιμοποιείται. GENERAL REMARKS 1. For the interpretation of the terms, statistical concepts and other remarks appearing in the "Monthly Statistical Bulletin", the reader could refer to the introductory remarks preceding the chapters in the "Statistical Yearbook of Greece". 2. Wherever necessary, the figures have been rounded up to the next final digit. Thus, a slight difference may be noted between the sum of the figures and their total. 3. Thousands and millions are separated by a period. Decimal figures are preceded by a comma. 4. Where no source is stated, the data have been compiled by the Hellenic Statistical Authority. In all other cases the source of data is mentioned. 5. Symbols:. = Provision of data impossible. Not applicable.... = No data available. = Magnitude nil or less than half of the final digit shown. * = Προσωρινά στοιχεία. * = Provisional data. 6. Συντομογραφίες Επεξηγήσεις: ΕΛΣΤΑΤ = Ελληνική Στατιστική Αρχή MΣΔ = Mηνιαίο Στατιστικό Δελτίο EE = Eυρωπαϊκή Ένωση TTΔE = Tυποποιημένη Tαξινόμηση (του) Διεθνούς Eμπορίου ΣTAKOΔ = Στατιστική Tαξινόμηση (των) Kλάδων Oικονομικής Δραστηριό τητας ΔΤΚΟΔ = Διεθνής Tαξινόμηση (των) Kλάδων Oικονομικής Δραστηριότητας KOX KKX E/Γ O/Γ A/Π Δ/Π Π/K μ.α.κ. = Kόροι Ολικής Χωρητικότητας = Kόροι Καθαρής Χωρητικότητας = Eπιβατηγά = Oχηματαγωγά = Aτμόπλοια = Δηζελόπλοια = Πετρελαιοκίνητα πλοία = μη αλλού κατατασσόμενα } 6. Abbreviations Explanatory remarks: ELSTAT = Hellenic Statistical Authority MSB = Monthly Statistical Bulletin EU = European Union SITC = Standard International Trade Clas si - fication STAKOD = (National) Statistical Classifi cation of Economic Activities NACE = (European) Statistical Classification of Economic Activities ISIC = International Standard Industrial Clas - si fi cation GRT = Gross Registered Tons NRT = Net Registered Tons P/S = Passenger ships C/F = Car ferries S/S = Steamship M/S n.e.c Region = Motorship = not classified elsewhere = Great administrative area 8

11 Σταθμοί Aγρίνιο Aλεξανδρούπολη Άραξος Aργοστόλι Άρτα Bόλος (Aγχίαλος) Eλληνικό (Aεροδρόμιο) Zάκυνθος Hράκλειο Θεσσαλονίκη (Mίκρα) Θήρα Iωάννινα Kαλαμάτα (Aεροδρόμιο) Kέρκυρα Kοζάνη Kόρινθος (Bέλο) Kύθηρα Λαμία Λάρισα Λήμνος (Aεροδρόμιο) Mήλος Mυτιλήνη Nέα Φιλαδέλφεια Nάξος Mέση Mean I. KΛIMA ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑCLIMATE RADIOACTIVITY 1. Kλιματολογικά στοιχεία Climate data Θερμοκρασία αέρα ( C) Air temperature ( C) Mέση μέγιστη Average maximum Aπολύ τως μέγιστη Absolute maximum Mέση ελάχιστη Average minimum Aπολύ τως ελάχιστη Absolute minimum Σχετική υγρασία Relative humidity Mέση vέφωση Average nebulosity Yετός (mm) Precipi - tation (mm) Αύγουστος August Yετού Precipitation Hμέρες (αριθμός) Days Aίθριες Fine Nεφο - σκεπείς Overcast Eπικρα - τού σα διεύ θυνση ανέμου Prevailing direction of wind Ώρες ηλιοφάνειας Hours of sunshine 25,7 31,7 36,2 18,6 15,8 66 2,0 47,0 6 4 ΝΔ SW ,4 35,4 40,0 19,5 15,6 57 1,4 96,3 3 6 Δ W ,5 29,7 34,8 18,9 15,0 56 2,4 67,3 7 2 Β N ,7 33,0 36,8 19,5 15,0 48 1,1 6 Α E ,1 30,2 36,8 20,2 17,0 70 1,4 30,0 3 2 ΒΑ NE ,7 33,3 37,2 21,8 18,4 57 1,0 28,4 2 6 ΒΑ NE ,3 29,7 33,5 20,9 16,6 69 2,4 32,1 4 1 ΒΔ NW ,4 32,5 36,5 21,0 17,5 69 1,8 26,8 4 1 ΒΔ NW ,0 31,0 35,0 17,6 14,6 72 2,1 46, Δ W ,6 34,2 38,4 18,5 16,0 67 1,7 20,7 6 2 Δ W ,2 30,5 36,0 19,7 16,2 62 2,0 25,3 8 Δ W... 27,3 31,6 35,0 20,1 17,0 62 1,5 34,5 3 3 Δ W ,0 32,4 37,2 23,5 19,6 52 1,8 22,7 2 3 Β N ,9 34,2 38,0 23,8 19,6 43 0,9 1,3 2 4 Β N ,0 30,5 35,2 21,5 18,4 61 2,0 4 1 Β N ,4 33,6 37,8 22,3 20,0 57 1,1 31, Β N... 27,4 30,2 44,4 23,0 19,6 60 1,4 24,7 4 3 ΒΔ NW ,2 29,7 34,4 23,4 19,6 58 0,5 9 ΒΔ NW ,5 30,9 35,8 20,9 18,4 59 2,5 10,1 7 1 Δ W ,2 33,0 38,6 21,7 17,0 56 1,8 18,8 5 4 Δ W ,3 29,7 34,0 24,1 21,6 66 0,8 4, Δ W ,8 29,7 35,6 23,2 21,2 58 0,2 25 Β N ,7 28,6 34,4 15,2 12,6 73 3,2 124,2 13 ΒΔ NW ,8 32,1 37,0 16,8 13,0 62 2,6 23,3 5 1 ΒΔ NW... 26,2 31,2 38,8 19,6 16,4 60 1,6 26,6 3 4 ΒΔ NW ,7 32,6 39,0 20,2 18,0 59 1,1 13,8 3 3 ΒΔNW ,5 30,3 35,0 20,9 15,0 65 2,4 157,6 3 ΝΑ SE... 28,7 33,5 39,0 21,9 20,2 63 1,7 38, ,4 28,2 35,0 17,1 14,2 57 3,6 38,6 9 1 Β N... 25,8 30,0 36,8 20,0 16,8 55 2,7 37,8 7 2 Β N... 27,1 31,5 37,2 19,3 17,0 67 2,1 19,2 4 5 Β N ,0 34,1 38,0 21,1 17,8 56 1,1 0,4 1 5 ΒΑ NE ,1 28,7 35,2 23,8 20,0 63 0,9 4, ΒΔ NW... 28,3 31,0 34,0 25,5 22,4 51 0,3 0, ΒΑ NE... 25,9 31,9 38,0 18,8 15,2 61 2,2 9,2 5 Δ W , Α E... 25,9 31,5 38,2 18,5 15,4 57 2,5 7,2 4 Α E ,5 33,5 40,8 19,6 14,8 54 1,7 5,3 3 4 Α E ,0 29,2 34,0 21,3 16,4 63 1,6 38,2 3 2 ΒΑ NE ,0 30,8 34,0 22,0 16,0 56 0,5 14 Β N ,0 31,2 37,6 23,1 19,2 47 1,0 21, Β N... 26,7 30,9 39,2 23,0 21,0 40 0,2 25 Β N... 28,0 31,8 41,4 23,3 19,6 61 1,3 8 Β N ,3 33,2 36,8 22,7 20,8 58 0,2 23 ΒΔ NW ,6 32,9 39,2 22,3 18,6 50 2,2 62,1 5 2 Β N ,5 35,2 40,2 23,2 20,0 41 0,8 1,7 2 8 ΒΑ NE ,8 29,2 35,4 23,9 18,8 67 1,2 5 Β N ,7 27,3 31,6 23,2 21,2 69 0,3 13 Β N 379 Stations Agrinio Alexandroupoli Araxos Argostoli Arta Volos (Anghialos) Elliniko (Airport) Zakynthos Iraklio Thessaloniki (Mikra) Thira Ioannina Kalamata (Airport) Kerkyra Kozani Korinthos (Velo) Kythira Lamia Larissa Limnos (Airport) Milos Mytilini Nea Filadelfia Naxos

12 KΛIMA ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Kλιματολογικά στοιχεία (συνέχεια) Climate data (continued) Σταθμοί Pόδος (Παραδείσι) Σάμος (Aεροδρόμιο) Σέρρες Σητεία Σκύρος Tανάγρα Tρίκαλα Tρίπολη Φλώρινα Xανιά (Σούδα) Xίος (Aεροδρόμιο) Χρυσούπολη Mέση Mean Θερμοκρασία αέρα ( C) Air temperature ( C) Mέση μέγιστη Average maximum Aπολύ τως μέγιστη Absolute maximum Mέση ελάχιστη Average minimum Aπολύ τως ελάχιστη Absolute minimum Σχετική υγρασία Relative humidity Mέση vέφωση Average nebulosity Yετός (mm) Precipi - tation (mm) Yετού Precipitation Hμέρες (αριθμός) Days Aίθριες Fine Nεφο - σκεπείς Overcast Eπικρα - τού σα διεύ θυνση ανέμου Prevailing direction of wind Ώρες ηλιοφάνειας Hours of sunshine 27,8 30,6 40,2 24,9 23,4 64 0,3 15 Δ W ,6 31,0 34,2 25,4 23,8 62 0,1 25 ΝΔ SW ,8 32,6 36,0 23,4 18,6 47 0,5 16 Β N ,4 33,4 38,4 23,9 18,4 42 0,1 24 Β N ,6 30,3 35,8 19,0 15,4 59 3,6 37,0 9 1 Β N ,7 34,3 39,8 19,6 15,2 53 2,0 7,6 5 3 Α E ,5 29,0 41,0 23,8 21,0 67 1,0 4,6 3 9 ΒΔ NW ,2 28,4 32,4 23,9 22,4 63 0,5 14 ΒΔ NW ,4 28,4 37,8 23,4 18,6 70 2,1 28,4 3 2 Β N ,2 28,5 31,8 23,1 19,2 76 0,8 10 Β N... 26,3 30,9 38,6 19,4 16,0 51 2,1 22, ,8 32,9 40,8 19,7 15,2 48 0,9 3,9 3 6 Β N ,0 31,4 37,4 18,6 15,6 58 2,8 25,1 4 Β N... 27,3 33,2 40,2 19,2 15,6 59 1,8 45,4 3 8 Β N... 21,3 28,7 36,0 11,7 7,2 50 1,7 61,8 5 3 Β N ,2 31,7 37,8 15,7 13,4 39 1,6 31,6 5 6 Β N ,9 27,1 33,0 15,1 11,0 59 3,9 36,4 7 1 Β N... 24,6 30,9 37,4 16,9 13,6 50 2,4 25,5 8 2 Β N... 26,8 30,9 41,6 22,5 19,0 58 1,4 20,6 4 5 Δ W ,6 31,3 38,8 22,7 20,6 53 0,4 8, ΒΔ NW ,4 31,1 36,6 21,7 17,4 59 0,8 3, Β N ,9 31,1 35,4 22,6 17,0 51 0,0 27 Β N ,7 28,7 31,8 19,2 15,6 64 2,5 26, ,1 30,6 33,4 19,9 15,0 63 1,4 1,2 3 3 Α E 299 Stations Rodos (Paradissi) Samos (Airport) Serres Sitia Skyros Tanagra Trikala Tripoli Florina Chania (Souda) Chios (Airport) Chrissoupoli Π η γ ή :Eθνική Mετεωρολογική Yπηρεσία. S o u r c e : National Meteorological Service. mbq/m 3 αέρα Σταθμοί Mέγιστη Maximum ΝοέμβριοςNovember Eλάχιστη Minimum 2α. Pαδιενέργεια αέρα (1) Radioactivity in air (1) Mέση Mean Mέγιστη Maximum ΔεκέμβριοςDecember Eλάχιστη Minimum Mέση Mean Stations mbq/m 3 in air Aθηνών Aλεξανδρούπολης Aλιβερίου Αργοστολίου Hρακλείου Kερκύρας Mεγαλόπολης Mυτιλήνης Πτολεμαΐδας Pόδου Xρυσούπολης ,94 0,26 0,96 ± 0,03 1,88 0,21 0,81 ± 0,03.. 2,33 0,58 1,55 ± 0,08 3,95 0,34 1,59 ± 0,12 2,12 0,44 1,30 ± 0,07 1,01 0,68 0,80 ± 0,07 1,87 0,58 1,10 ± 0,06 1,15 0,51 0,84 ± 0, ,58 0,26 0,96 ± 0,07 0,78 0,51 0,68 ± 0,07 1,87 0,58 1,10 ± 0,06 1,15 0,51 0,84 ± 0,06 Athens Alexandroupoli Aliveri Argostoli Iraklio Kerkyra Megalopoli Mytilini Ptolemaida Rodos Chrissoupoli Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. Διεξαγωγή μετρήσεων: Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». (1) Oλικός ρυθμός εκπομπής β-σωματιδίων 1Bq (Becquerel) = 1S -1 = 27,03 pci 1mBq = 10-3 Bq. S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. Measurements: Environmental Radioactivity Laboratory / NCSR "Democritos". (1) Total rate of beta-particles emission 1Bq (Becquerel) = 1S -1 = 27,03 pci 1mBq = 10-3 Bq. 10

13 2β. Ρυθμός δόσης ολικής-γ στον αέρα Total gamma dose rate in air CLIMATE RADIOACTIVITY nsv/h Σταθμοί Mέγιστη Maximum ΝοέμβριοςNovember Eλάχιστη Minimum Mέση Mean Mέγιστη Maximum ΔεκέμβριοςDecember Eλάχιστη Minimum Mέση Mean Stations Αγίας Παρασκευής Νέας Φιλαδέλφειας Σαλαμίνας Αλεξανδρούπολης Άργους Βόλου Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων Καβάλας Κέρκυρας Κεφαλλονιάς Κομοτηνής Λαμίας Λάρισας Λήμνου Μεγαλόπολης Μυτιλήνης Πάτρας Πτολεμαΐδας Ρόδου Σάμου Σερρών Σούδας Χανίων ,0 59,1 61,0 92,3 59,4 61,9 42,7 40,4 41,7. 59,2 37,8 39,7 89,8 37,7 40,7 73,3 65,1 68,7 114,6 62,7 69,1.. 77,5 43,0 46,2 81,3 43,9 47,4 76,1 54,2 56,9 92,6 52,8 57,1 106,4 73,3 78,8 76,8 74,5 75, ,2 63,2 66,1 87,5 62,6 66,4 83,2 49,2 52,1 81,3 49,1 52,5 91,8 75,3 78,0 99,6 75,6 78,5 78,5 44,5 47,3 55,9 45,9 47,9 92,2 67,4 70,7 114,5 66,8 70,6 121,0 86,5 89,9 165,5 85,3 90,7 92,3 68,7 72,3 96,2 68,3 72,0 96,2 69,5 71,8 98,8 66,6 72,0 79,1 39,7 42,4 71,7 40,0 43,1.. 87,8 49,7 51,8 90,0 50,4 53,4 87,4 59,4 62,5. 127,2 109,1 115,6 141,6 108,1 113,4 67,7 48,1 50,2... Agia Paraskevi Nea Filadelfia Salamina Alexandroupoli Argos Volos Thessaloniki Ioannina Kavala Kerkyra Kefallonia Komotini Lamia Larissa Limnos Megalopoli Mytilini Patra Ptolemaida Rodos Samos Serres Souda Chania Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. Bq/m3 Σταθμοί Αθηνών (Λίμνη Μαραθώνος) Αθηνών (πόσιμο) Αξιού Στρυμώνα Νέστου Άρδα γ. Ραδιενέργεια υδάτων (ολική-β) Radioactivity in water (gross beta) ΝοέμβριοςNovember ΔεκέμβριοςDecember 353 ± ± ± ± 19 Stations Athens (Marathon Lake) Athens (tap water) Axios river Strymonas river Nestos river Ardas river Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. Διεξαγωγή μετρήσεων: Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Σ η μ ε ί ω σ η : Δε συμπεριλαμβάνεται η ραδιενέργεια του φυσικού ραδιονουκλιδίου ραδόνιο 222 (Rn 222) και των θυγατρικών του παραγώγων, η οποία είναι τυπικά: για τον αέρα ανοικτών χώρων, mbq ανά m 3 και για τα επιφανειακά νερά, Bq ανά m 3. S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. Measurements: Environmental Radioactivity Laboratory / NCSR "Democritos". N o t e : The radioactivity of the natural radionuclide Rn 222 and its decay products is not included. Such radioactivity typically ranges: for open air, from to mbq/m 3, for surface waters, from 20 to 80 Bq/m 3. 2δ. Ραδιενέργεια μακρόβιων τεχνητών ραδιονουκλιδίων περιοχής Αθηνών (1) Radioactivity of long-lived artificial radionuclides in Greater Athens Area (1) Pαδιενέργεια περιοχής Aθηνών Νοέμβριος November Δεκέμβριος December Radioactivity in Greater Athens Area Pαδιενεργός εναπόθεση (Bq/m 2 ) Στο νερό της λίμνης Mαραθώνος (Bq/m 3 ) Στο πόσιμο νερό της περιοχής Aθηνών (Bq/m 3 ) ,10 ± 0,60 7,87 ± 0,44 Fall out (Bq/m 2 ) In the water of Marathon Lake (Bq/m 3 ) In the tap water of Athens (Bq/m 3 ) Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. Διεξαγωγή μετρήσεων: Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». (1) Βλέπε τη σ η μ ε ί ω σ η, πίνακα 2γ (σελίδα 11). S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. Measurements: Environmental Radioactivity Laboratory / NCSR "Democritos". (1) See n o t e, table 2c (page 11). 11

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς / D e c e m b e r 2 0 1 2 ΔEKEMBPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο12 DECEMBER 2012 VOLUME 57 ~ Nο12 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ M ά ι ο ς / M a y 2 0 1 2 MAΪOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο5 MAY 2012 VOLUME 57 ~ Nο5 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT ΣYNOΠTIKH ΣTATIΣTIKH EΠETHPIΔA 2 0 0 9 CONCISE STATISTICAL YEARBOOK ΣYNOΠTIKH στατιστική επετηρίδα CONCISE statistical yearbook 2 0 0 9 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Διαβάστε περισσότερα

H EλλAδα. με αριθμους

H EλλAδα. με αριθμους H EλλAδα με αριθμους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ 2014 Ελληνική Στατιστική Αρχή (EΛΣΤΑΤ) με το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο δίνει Hστη δημοσιότητα μερικά επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν την τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ 2 0 0 6 A G R I C U L T U R E S T A T I S T I C S O F G R E E C E ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / PRIMARY SECTOR STATISTICS Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Σ Τ Α

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Αύγουστος 2008 August ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2011 February 2011

Φεβρουάριος 2011 February 2011 Φεβρουάριος 2011 February 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ## 2011 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments

Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Χρηματιστήριο Αθηνών Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Χρηματιστηριακές Εξελίξεις Athens Exchange Monthly Statistical Bulletin Exchange Developments Νοέμβριος 2008 November ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007

www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 www.financial-directory.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2007 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2007 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου Αϊβαλή,

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 February 2012

Φεβρουάριος 2012 February 2012 Φεβρουάριος 2012 February 2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2012 2012 FEBRUARY FEBRUARY ATHENS EXCHANGE BOARD OF DIRECTORS ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Πρόεδρος LAZARIDIS SOCKRATES

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ με βάση ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Οι συντελεστές της έκδοσης

Οι συντελεστές της έκδοσης Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2008 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Κυριακή 13 Μαρτίου 2011 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TOY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Β. Μακρόπουλος 1, Μ. Ορφανίδης 2 και Ι. Μπόρα 3 Περίληψη: Στα πλαίσια των αγωνιωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ε ίναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report cyprus ports authority ετήσια έκθεση 1annual report περιεχόμενα / index 1. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 Message by the Chairman of the Board of Directors 2. Διοίκηση 7 Board of Directors 3.

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic

Notes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and the Hellenic Republic Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή Σύνταξη Γήρατος Συμφωνια Κοινωνικης Ασφαλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / SEPTEMBER 2013

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / SEPTEMBER 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TABLE 1 : ENTERPRISES & CONSTRUCTIONS DISTRIBUTION

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άρθρα και Μελέτες 1/2012 Ιανουάριος 2012 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Σταύρος Π. Γαβρόγλου Διευθυντής ΕΙΕΑΔ,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 March 2013

Μάρτιος 2013 March 2013 Μάρτιος 2013 March 2013 Αποποίηση Ευθύνης Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα.

Διαβάστε περισσότερα

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67

2.108.600.000 573.600.000 B 14* 7,67 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης Program mes Χαρακτηριστικά προγράµµατος Εθνικοί ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ B1* Οικονοµική ανάπτυξη (κατά κεφαλή ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης (Τίθεται Ε.Ε.25=100) 84,00%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα