Monthly Statistical Bulletin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Monthly Statistical Bulletin"

Transcript

1 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ I α ν ο υ ά ρ ι ο ς / J a nu a r y IANOYAPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο1 JANUARY 2012 VOLUME 57 ~ Nο1 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

2

3

4

5 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Mηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Monthly Statistical Bulletin Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύονται, σε Παράρτημα (σελ. 101), στοιχεία των πινάκων 71, 75, 76 και 78 για τους μήνες Ιανουάριο Μάρτιο Including also Appendix (p. 101) with data concerning tables 71, 75, 76 and 78 for the months January March ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ JANUARY Tόμος 57, Tεύχος IVolume 57, No I ΠEIPAIAΣPIRAEUS

6 Eτήσια συνδρομή: εσωτερικού 144,00 ευρώ (εξωτερικού 276,00 ευρώ) Για την προμήθεια στατιστικών δημοσιευμάτων και συνδρομές να απευθύνεστε: EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ (EΛΣΤΑΤ), Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων, οδός Πειραιώς 46 και Eπονιτών, ΠEIPAIAΣ, τηλ , , fax: , Annual subscription: Greece 144,00 euro (abroad 276,00 euro) Enquiries about orders and subscriptions for statistical publications should be made to: HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY (ELSTAT), Statistical Information and Publications Division, 46 Pireos and Eponiton str., PIRAEUS, tel.: , , fax: ,

7 ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩNTABLE OF CONTENTS Γενικές παρατηρήσεις Σελίδα Page 8 General remarks Πίνακες I. KΛIMA ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ Tables I. CLIMATE RADIOACTIVITY 1. Kλιματολογικά στοιχεία α. Pαδιενέργεια αέρα β. Ρυθμός δόσης ολικής-γ στον αέρα γ. Pαδιενέργεια υδάτων (ολική-β) δ. Pαδιενέργεια μακρόβιων τεχνητών ραδιονουκλιδίων περιοχής Αθηνών II. ΠΛHΘYΣMOΣ 3. Πραγματικός και μόνιμος πληθυσμός Yπολογιζόμενος πληθυσμός στις 30 Iουνίου 2008 και 2009, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών 5. Φυσική κίνηση του πληθυσμού Γεννήσεις ζώντων, κατά ηλικία της μητέρας και διάρκεια γάμου 7. Θάνατοι, κατά αιτία III. AΠAΣXOΛHΣH ANEPΓIA 8. Aπασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 9. Aπασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά θέση στο επάγγελμα 10. Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης 11. Eξέλιξη του ποσοστού των ανέργων, κατά φύλο Έλληνες ναυτικοί που ναυτολογήθηκαν σε εμπορικά πλοία 100 KOX και άνω, ελληνικής πλοιοκτησίας, υπό ελληνική ή ξένη σημαία 13. Έλληνες και ξένοι ναυτικοί που εργάζονται σε ελληνικά και ελληνόκτητα πλοία υπό ξένη σημαία, συμβεβλημένα με το NAT, σύμφωνα με τα στοιχεία των Aπογραφών της 20ής Σεπτεμβρίου 2006 και 2008 IV. ΔHMOΣIA YΓEIA 14. Eισελθόντες και εξελθόντες ασθενείς και ημέρες νοσηλείας τους, κατά ειδικότητα θεραπευτηρίων 15. Θεραπευτήρια, εισελθόντες και εξελθόντες ασθενείς και ημέρες νοσηλείας τους, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομό 16. Eξελθόντες ασθενείς, κατά κατηγορία νόσων και τόπο μό - νιμης κατοικίας 17. Eξελθόντες ασθενείς, κατά κατηγορία νόσων και έκβαση νοσηλείας 18. Kρούσματα λοιμωδών νόσων V. ΓEΩPΓIA KTHNOTPOΦIA ΔAΣH AΛIEIA 19. Xορηγήσεις δανείων από την Aγροτική Tράπεζα της Eλλάδος. 20. Eκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες, με διάκριση των ποτιστικών 21. Eκτάσεις καλλιεργειών, κατά γεωγραφικό διαμέρισμα Eκτάσεις αροτραίων καλλιεργειών, κατά κατηγορίες Eκτάσεις καλλιεργειών και παραγωγή γεωργικών προϊόντων 24. Aριθμός δένδρων και η αντίστοιχη παραγωγή τους Aριθμός ζώων Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων Παραγωγή δασικών προϊόντων Aριθμός γεωργικών μηχανημάτων Mηχανοκίνητα επαγγελματικά σκάφη θαλάσσιας αλιείας. 30. Ποσότητα και αξία αλιευμάτων, κατά κατηγορίες και είδος αλιείας 31. Ποσότητα αλιευμάτων, κατά κυριότερα είδη Xαρακτηριστικά μονάδων υδατοκαλλιεργειών και ιχθυο - καλλιεργειών, κατά εκτρεφόμενο ή καλλιεργούμενο είδος και μέθοδο καλλιέργειας 33. Ποσότητα και αξία των εκτρεφόμενων ή καλλιερ γού μενων ειδών VI. BIOMHXANIA 34. Xορηγήσεις αδειών λειτουργίας ή βεβαιώσεων απαλλαγής νέων ή επεκταθέντων εργοστασίων και εργαστηρίων 35. Kατανάλωση φυσικού αερίου Climate data 2a. Radioactivity in air 2b. Total gamma dose rate in air 2c. Radioactivity in water (gross beta) 2d. Radioactivity of long-lived artificial radionuclides in Greater Athens Area II. POPULATION 3. De facto and resident population 4. Population estimates on 30 June 2008 and 2009, by sex and age groups 5. Vital statistics 6. Live births, by mother s age and duration of marriage 7. Deaths, by cause III. EMPLOYMENT UNEMPLOYMENT 8. Employed persons aged 15 years and over, by branch of eco nomic activity 9. Employed persons aged 15 years and over, by occupa - tional status 10. Population aged 15 years and over, by employment status 11. Evolution of the percentage of the unemployed, by sex 12. Greek seafarers enlisted in Greek-owned merchant ships of 100 GRT and over, under Greek or foreign flag 13. Greek and foreign seafarers employed on Greek and Greek-owned ships under foreign flag, contracted to the Hellenic Sea men s Pension Fund. Data from the Censuses of the 20th September 2006 and 2008 IV. PUBLIC HEALTH 14. Patients admitted and discharged and days of their treat - ment, by speciality of hospitals 15. Hospitals, patients admitted and discharged and days of their treatment, by geographical region and depart ment 16. Patients discharged, by category of diseases and place of permanent residence 17. Patients discharged, by category of diseases and result of treatment 18. Cases of infectious diseases V. AGRICULTURE LIVESTOCK FORESTRY FISHERIES 19. Loans granted by the Agricultural Bank of Greece 20. Areas under annual crops and permanent plantations and irrigated area thereof 21. Areas under crops, by geographical region 22. Areas under arable crops, by categories 23. Areas under crops and production of agricultural crops 24. Trees and production thereof 25. Livestock population 26. Livestock products 27. Forestry products 28. Pieces of agricultural machinery 29. Number of professional motor propelled fishing vessels 30. Quantity and value of catch, by categories and kind of fishery 31. Quantity of fish landed, by principal species 32. Characteristics of aquaculture and pisciculture units, by cultivated species and cultivation method 33. Quantity and value of cultivated species VI. INDUSTRY 34. Operation permits or exemption certificates issued for new or extended factories and workshops 35. Consumption of natural gas

8 Πίνακες Tables VII. OIKOΔOMHΣH 36. Iδιωτική οικοδομική δραστηριότητα: Nέες οικοδομές και προ σθή κες οικοδομών, βάσει των αδειών οικοδόμησης που εκδόθηκαν 37. Iδιωτική οικοδομική δραστηριότητα: Nέες κατοικίες και βελτιώσεις κατοικιών, βάσει των αδειών νέων οικοδομών και προσθηκών οικοδομών που εκδόθηκαν VIII. EMΠOPIO 38. Δείκτες μέσης αξίας και όγκου αφίξεων εισαγωγών και αποστολών εξαγωγών. Όροι εμπορίου 39. Δείκτες ενδοκοινοτικού και εξωτερικού εμπορίου με τις κυριότερες χώρες. Όροι εμπορίου 40. Aξία εισαγωγών και εξαγωγών, κατά ηπείρους και χώρες προέλευσης και προορισμού 40α. Aξία ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών Aξία αφίξεων από χώρες EE και εισαγωγών από τρίτες χώρες κατά την TTΔE 42. Aξία αποστολών προς χώρες EE και εξαγωγών προς τρίτες χώρες κατά την TTΔE 43. Eξαγωγές και αποστολές κυριότερων εμπορευμάτων Δείκτης Kύκλου Eργασιών στο Λιανικό Eμπόριο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Eμπόριο IX. METAΦOPEΣ 46. MεταφορικόέργοτουOργανισμούΣιδηροδρόμων Eλ λάδος (ΟΣΕ) 47. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονο - μικά αποτελέσματα της «AΤΤΙΚΟ MΕΤΡΟ ΑΕ» 48. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της «ΤΡΑΜ ΑΕ» 49. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας «Hλεκτροκίνητα Λεωφο - ρεία Περιοχής Aθηνών Πειραιώς (HΛΠAΠ) AE» 50. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας «Hλεκτρικοί Σιδηρό - δρομοι Aθηνών Πειραιώς (HΣAΠ) AE» 51. Aπασχολούμενο προσωπικό, μεταφορικό έργο και οικονομικά αποτελέσματα της «Eταιρείας Θερμικών Λεωφορείων (EΘEΛ) AE» 52. Aυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που βρίσκονται στην κυκλοφορία, κατά κατηγορία και χρήση 53. Aυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, καινούρια και μεταχει ρισμέ - να, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Eλλάδα 54. Oδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντα πρόσωπα Δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου από πλοία 100 KOX και άνω 56. Kατάπλοι πλοίων στους ελληνικούς λιμένες Kατάπλοι εμπορικών πλοίων, κατά σημαία Kατάπλοι και απόπλοι εμφόρτων και κενών από φορτίο πλοίων, προέλευσης και προορισμού εξωτερικού, υπό ελ - ληνική ή ξένη σημαία 59. Διακίνηση επιβατών εσωτερικού και εξωτερικού με επιβατηγά πλοία 60. Διακίνηση εμπορευμάτων εσωτερικού και εξωτερικού με εμπορικά πλοία 61. Nαυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 KOX και άνω (απώλειες πλοίων και παθόντα πρόσωπα) X. TOYPIΣMOΣ 62. Aφίξεις από το εξωτερικό αλλοδαπών, κατά υπηκοότητα αριθμός περιηγητών, κατά ομάδες περίπλου (κρουαζιέρες) 63. Aφίξεις από το εξωτερικό αλλοδαπών, κατά μέσο ταξιδιού και σταθμό εισόδου αριθμός περιηγητών, κατά ομάδες περίπλου (κρουαζιέρες) 64. Διανυκτερεύσεις Eλλήνων και αλλοδαπών στα ξενοδοχεία και συμπληρωματικά καταλύματα της Xώρας (εκτός κάμπινγκ) 65. Eπισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και συνο - λικές εισπράξεις XI. ΔHMOΣIA OIKONOMIKA 66. Kρατικά έσοδα, κατά κύριες πηγές προέλευσης Σελίδα Page VII. CONSTRUCTION 36. Private building activity: New buildings and building additions, according to issued construction permits 37. Private building activity: New dwellings and dwellings improvements, according to permits issued for new buildings and building additions. VIII. TRADE 38. Unit value index and quantum index of arrivals imports and dispatches exports. Terms of trade 39. Intracommunity trade indices and indices of external trade with the most important countries. Terms of trade 40. Value of imports and exports, by continent and country of origin and destination 40a. Value of intracommunity arrivals and dispatches 41. Value of arrivals from EU countries and imports from third countries according to the SITC 42. Value of dispatches to EU countries and exports to third countries according to the SITC 43. Exports and dispatches of principal goods 44. Turnover Index in Retail Trade 45. Volume Index in Retail Trade IX. TRANSPORTATION 46. Transports of the Hellenic Railways Organization (OSE) 47. Employed personnel, transportation data and economic results of "ATTIKO METRO SA" 48. Employed personnel, transportation data and economic results of "TRAM SA" 49. Employed personnel, transportation data and economic results of "Athens Piraeus Trolley Buses SA" 50. Employed personnel, transportation data and economic results of "Athens Piraeus Electric Railways SA" 51. Employed personnel, transportation data and economic results of the "Company of Thermal Buses SA" 52. Motor vehicles licensed, by category and use 53. Motor vehicles, both new and used, registered for the first time in Greece 54. Road traffic accidents and casualties 55. Greek merchant fleet: vessels of 100 GRT and over 56. Arrivals of ships in Greek ports 57. Arrivals of merchant ships, by flag 58. Arrivals and sailings of ships, loaded or in ballast, of foreign origin and destination, under Greek or foreign flag 59. Domestic and international passenger traffic by passen - ger vessels 60. Domestic and international traffic of goods by cargo vessels 61. Marine casualties on Greek merchant ships of 100 GRT and over (losses of vessels and injured persons) X. TOURISM 62. Foreigners arriving in Greece, by citizenship; number of cruise passengers 63. Foreigners arriving in Greece, by means of transport and place of entrance; number of cruise passengers 64. Greeks and foreigners overnight stays in the Country s hotels and supplementary accommodation units (excl. campsites) 65. Visitors of museums and archaeological sites and receipts thereof XI. PUBLIC FINANCE 66. State revenue, by main sources 6

9 Πίνακες 67. Kρατικά έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού, κατά Yπουρ - γεία, και του προϋπολογισμού κρατικών επενδύ σεων 68. Eισπράξεις και πληρωμές των Δημόσιων Tαμείων, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό XII. TIMEΣ 69. Δείκτης Tιμών Kαταναλωτή (εθνικός) Συγκρίσεις του Γενικού Δείκτη Tιμών Kαταναλωτή Eναρμονισμένος Δείκτης Tιμών Kαταναλωτή για διεθνείς συγκρίσεις πληθωρισμού 72. Mηνιαία εξέλιξη (γενικού) Eναρμονισμένου Δείκτη Tιμών Kαταναλωτή 73. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία. Σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς 73α. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εγχώρια αγορά 73β. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εξωτε - ρική αγορά 73β1. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εξωτερική αγορά, σε χώρες της ευρωζώνης 73β2. Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Bιομηχανία για την εξωτερική αγορά, σε χώρες εκτός ευρωζώνης 74. Δείκτης Tιμών Eισαγωγών στη Bιομηχανία α. Δείκτης Tιμών Eισαγωγών από χώρες της ευρωζώνης... 74β. Δείκτης Tιμών Eισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης. 75. Eτήσιες μεταβολές του Δείκτη Bιομηχανικής Παραγωγής Δείκτες τιμών εκροών στη γεωργία κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) 77. Δείκτες τιμών εκροών μερικών προϊόντων (χωρίς επιδο τή σεις) 78. Δείκτες τιμών εισροών στη γεωργία κτηνοτροφία Δείκτες τιμών αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία κτηνοτροφία 80. Δείκτες τιμών κατηγοριών έργων για την κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών 81. Δείκτες τιμών των υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κα - τοικιών 82. Δείκτες τιμών αμοιβής της εργασίας για την κατασκευή νέων κτιρίων κατοικιών XIII. NOMIΣMA ΠIΣTH TPAΠEZEΣ IΣOZYΓIO ΠΛHPΩMΩN 83. Δείκτες τιμών μετοχών στο Xρηματιστήριο Aθηνών Mέσες τιμές (fixing) ξένων συναλλαγμάτων Kίνηση του Tαχυδρομικού Tαμιευτηρίου Nομισματικά μεγέθη της ζώνης του ευρώ Aνάλυση καταθέσεων εγχώριων επιχειρήσεων και νοι κο κυ - ριών, κατά νόμισμα και κατηγορία 88. Eνοποιημένη λογιστική κατάσταση των Nομισματικών Xρηματοπιστωτικών Iδρυμάτων 89. Xρηματοδότηση των εγχώριων επιχειρήσεων, ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων από τα εγχώρια Nομισματικά Xρηματοπιστωτικά Iδρύματα (ΝΧΙ) 90. Συνοπτικό ισοζύγιο πληρωμών (καθαρή κίνηση) α. Συνοπτικό ισοζύγιο υπηρεσιών β. Συνοπτικό ισοζύγιο εισοδημάτων γ. Συνοπτικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων XIV. EΘNIKOI ΛOΓAPIAΣMOI 91. Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν σε σταθερές τιμές προ ηγού - μενου έτους 93. Bασικά μακροοικονομικά μεγέθη σε τρέχουσες τιμές Kατά κεφαλή μεγέθη σε τρέχουσες τιμές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακες 71,75,76,78, Σελίδα Page Tables 67. Public expenditures of the ordinary budget, by Ministry, and expenditures of the state investment budget 68. Receipts and payments of the Public Cashiers on the basis of the State budget XII. PRICES 69. Consumer Price Index (national) 70. Comparisons of the Overall Consumer Price Index (percentage changes) 71. Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) for inter - national comparisons of inflation 72. Monthly change of HICP (Overall Index) 73. Producer Price Index in Industry. Overall domestic and non-domestic market 73a. Producer Price Index in Industry for the domestic market 73b. Producer Price Index in Industry for the non-domestic market 73b1. Producer Price Index in Industry for the non-domestic market eurozone countries 73b2. Producer Price Index in Industry for the non-domestic market non-eurozone countries 74. Import Price Index (MPI) in Industry. Overall market 74a. Import Price Index for eurozone market 74b. Import Price Index for non-eurozone market 75. Annual changes of the Industrial Production Index 76. Output price indices in agricultural and livestock production (excluding subsidies) 77. Output price indices of selected agricultural products (exc - luding subsidies) 78. Input price indices in agricultural and livestock production 79. Cost indices for the factors of agricultural and livestock production 80. Work categories price indices for new residential buildings construction 81. Material costs index for new residential buildings 82. Price indices of labour remuneration in new residential buildings construction XIII. MONEY AND BANKING BALANCE OF PAYMENTS 83. Share price indices on the Athens Exchange 84. Average (fixing) rates of foreign exchange 85. Movement of the Greek Postal Savings Bank (T.T. Hellenic Postbank) 86. Monetary aggregates of the euro area 87. Deposits of domestic enterprises and households, by currency and type 88. Consolidated balance sheet of the Monetary Financial Institutions 89. Domestic Monetary Financial Institutions (MFI) credit to domestic enterprises, individuals and private non-profit institutions 90. Summary balance of payments (net flows) 90a. Summary services balance 90b. Summary income balance 90c. Summary transfers balance XIV. NATIONAL ACCOUNTS 91. Gross domestic product at current prices 92. Gross domestic product at constant prices of the previous year 93. Main macroeconomic aggregates at current prices 94. Per capita figures at current prices APPENDIX: Tables 71,75,76,78,79 7

10 ΓENIKEΣ ΠAPATHPHΣEIΣ 1. Tο ακριβές περιεχόμενο των όρων και των εννοιών που χρησιμοποιούνται στο «Mηνιαίο Στατιστικό Δελτίο», καθώς και άλλες παρατηρήσεις για μεθοδολογικά θέματα κλπ., δημοσιεύονται στη «Στατιστική Eπετηρίδα της Eλλάδος» ως εισαγωγή στα επιμέρους κεφάλαια της ύλης της, όπου μπορεί ο αναγνώστης να ανατρέχει. 2. Mεταξύ των αριθμών, που αναγράφονται ως σύνολα, και αυτών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της άθροισης των μερικών ποσών υπάρχουν, σε μερικές περιπτώσεις, μικρές διαφορές. Oι διαφορές αυτές οφείλονται στις στρογγυλοποιήσεις. 3. Oι χιλιάδες και τα εκατομμύρια χωρίζονται με τελεία. Oι δεκαδικοί αριθμοί χωρίζονται από τους ακέραιους με υποδιαστολή. 4. Oι πίνακες, για τους οποίους δε σημειώνεται πηγή, παρουσιάζουν δεδομένα της Eλληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αναγράφεται η πηγή των στοιχείων. 5. Σύμβολα:. = Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν στοιχεία.... = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. = Mηδέν ή λιγότερο από το μισό της μονάδας που χρησιμοποιείται. GENERAL REMARKS 1. For the interpretation of the terms, statistical concepts and other remarks appearing in the "Monthly Statistical Bulletin", the reader could refer to the introductory remarks preceding the chapters in the "Statistical Yearbook of Greece". 2. Wherever necessary, the figures have been rounded up to the next final digit. Thus, a slight difference may be noted between the sum of the figures and their total. 3. Thousands and millions are separated by a period. Decimal figures are preceded by a comma. 4. Where no source is stated, the data have been compiled by the Hellenic Statistical Authority. In all other cases the source of data is mentioned. 5. Symbols:. = Provision of data impossible. Not applicable.... = No data available. = Magnitude nil or less than half of the final digit shown. * = Προσωρινά στοιχεία. * = Provisional data. 6. Συντομογραφίες Επεξηγήσεις: ΕΛΣΤΑΤ = Ελληνική Στατιστική Αρχή MΣΔ = Mηνιαίο Στατιστικό Δελτίο EE = Eυρωπαϊκή Ένωση TTΔE = Tυποποιημένη Tαξινόμηση (του) Διεθνούς Eμπορίου ΣTAKOΔ = Στατιστική Tαξινόμηση (των) Kλάδων Oικονομικής Δραστηριό τητας ΔΤΚΟΔ = Διεθνής Tαξινόμηση (των) Kλάδων Oικονομικής Δραστηριότητας KOX KKX E/Γ O/Γ A/Π Δ/Π Π/K μ.α.κ. = Kόροι Ολικής Χωρητικότητας = Kόροι Καθαρής Χωρητικότητας = Eπιβατηγά = Oχηματαγωγά = Aτμόπλοια = Δηζελόπλοια = Πετρελαιοκίνητα πλοία = μη αλλού κατατασσόμενα } 6. Abbreviations Explanatory remarks: ELSTAT = Hellenic Statistical Authority MSB = Monthly Statistical Bulletin EU = European Union SITC = Standard International Trade Clas si - fication STAKOD = (National) Statistical Classifi cation of Economic Activities NACE = (European) Statistical Classification of Economic Activities ISIC = International Standard Industrial Clas - si fi cation GRT = Gross Registered Tons NRT = Net Registered Tons P/S = Passenger ships C/F = Car ferries S/S = Steamship M/S n.e.c Region = Motorship = not classified elsewhere = Great administrative area 8

11 Σταθμοί Aγρίνιο Aλεξανδρούπολη Άραξος Aργοστόλι Άρτα Bόλος (Aγχίαλος) Eλληνικό (Aεροδρόμιο) Zάκυνθος Hράκλειο Θεσσαλονίκη (Mίκρα) Θήρα Iωάννινα Kαλαμάτα (Aεροδρόμιο) Kέρκυρα Kοζάνη Kόρινθος (Bέλο) Kύθηρα Λαμία Λάρισα Λήμνος (Aεροδρόμιο) Mήλος Mυτιλήνη Nέα Φιλαδέλφεια Nάξος Mέση Mean I. KΛIMA ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑCLIMATE RADIOACTIVITY 1. Kλιματολογικά στοιχεία Climate data Θερμοκρασία αέρα ( C) Air temperature ( C) Mέση μέγιστη Average maximum Aπολύ τως μέγιστη Absolute maximum Mέση ελάχιστη Average minimum Aπολύ τως ελάχιστη Absolute minimum Σχετική υγρασία Relative humidity Mέση vέφωση Average nebulosity Yετός (mm) Precipi - tation (mm) Αύγουστος August Yετού Precipitation Hμέρες (αριθμός) Days Aίθριες Fine Nεφο - σκεπείς Overcast Eπικρα - τού σα διεύ θυνση ανέμου Prevailing direction of wind Ώρες ηλιοφάνειας Hours of sunshine 25,7 31,7 36,2 18,6 15,8 66 2,0 47,0 6 4 ΝΔ SW ,4 35,4 40,0 19,5 15,6 57 1,4 96,3 3 6 Δ W ,5 29,7 34,8 18,9 15,0 56 2,4 67,3 7 2 Β N ,7 33,0 36,8 19,5 15,0 48 1,1 6 Α E ,1 30,2 36,8 20,2 17,0 70 1,4 30,0 3 2 ΒΑ NE ,7 33,3 37,2 21,8 18,4 57 1,0 28,4 2 6 ΒΑ NE ,3 29,7 33,5 20,9 16,6 69 2,4 32,1 4 1 ΒΔ NW ,4 32,5 36,5 21,0 17,5 69 1,8 26,8 4 1 ΒΔ NW ,0 31,0 35,0 17,6 14,6 72 2,1 46, Δ W ,6 34,2 38,4 18,5 16,0 67 1,7 20,7 6 2 Δ W ,2 30,5 36,0 19,7 16,2 62 2,0 25,3 8 Δ W... 27,3 31,6 35,0 20,1 17,0 62 1,5 34,5 3 3 Δ W ,0 32,4 37,2 23,5 19,6 52 1,8 22,7 2 3 Β N ,9 34,2 38,0 23,8 19,6 43 0,9 1,3 2 4 Β N ,0 30,5 35,2 21,5 18,4 61 2,0 4 1 Β N ,4 33,6 37,8 22,3 20,0 57 1,1 31, Β N... 27,4 30,2 44,4 23,0 19,6 60 1,4 24,7 4 3 ΒΔ NW ,2 29,7 34,4 23,4 19,6 58 0,5 9 ΒΔ NW ,5 30,9 35,8 20,9 18,4 59 2,5 10,1 7 1 Δ W ,2 33,0 38,6 21,7 17,0 56 1,8 18,8 5 4 Δ W ,3 29,7 34,0 24,1 21,6 66 0,8 4, Δ W ,8 29,7 35,6 23,2 21,2 58 0,2 25 Β N ,7 28,6 34,4 15,2 12,6 73 3,2 124,2 13 ΒΔ NW ,8 32,1 37,0 16,8 13,0 62 2,6 23,3 5 1 ΒΔ NW... 26,2 31,2 38,8 19,6 16,4 60 1,6 26,6 3 4 ΒΔ NW ,7 32,6 39,0 20,2 18,0 59 1,1 13,8 3 3 ΒΔNW ,5 30,3 35,0 20,9 15,0 65 2,4 157,6 3 ΝΑ SE... 28,7 33,5 39,0 21,9 20,2 63 1,7 38, ,4 28,2 35,0 17,1 14,2 57 3,6 38,6 9 1 Β N... 25,8 30,0 36,8 20,0 16,8 55 2,7 37,8 7 2 Β N... 27,1 31,5 37,2 19,3 17,0 67 2,1 19,2 4 5 Β N ,0 34,1 38,0 21,1 17,8 56 1,1 0,4 1 5 ΒΑ NE ,1 28,7 35,2 23,8 20,0 63 0,9 4, ΒΔ NW... 28,3 31,0 34,0 25,5 22,4 51 0,3 0, ΒΑ NE... 25,9 31,9 38,0 18,8 15,2 61 2,2 9,2 5 Δ W , Α E... 25,9 31,5 38,2 18,5 15,4 57 2,5 7,2 4 Α E ,5 33,5 40,8 19,6 14,8 54 1,7 5,3 3 4 Α E ,0 29,2 34,0 21,3 16,4 63 1,6 38,2 3 2 ΒΑ NE ,0 30,8 34,0 22,0 16,0 56 0,5 14 Β N ,0 31,2 37,6 23,1 19,2 47 1,0 21, Β N... 26,7 30,9 39,2 23,0 21,0 40 0,2 25 Β N... 28,0 31,8 41,4 23,3 19,6 61 1,3 8 Β N ,3 33,2 36,8 22,7 20,8 58 0,2 23 ΒΔ NW ,6 32,9 39,2 22,3 18,6 50 2,2 62,1 5 2 Β N ,5 35,2 40,2 23,2 20,0 41 0,8 1,7 2 8 ΒΑ NE ,8 29,2 35,4 23,9 18,8 67 1,2 5 Β N ,7 27,3 31,6 23,2 21,2 69 0,3 13 Β N 379 Stations Agrinio Alexandroupoli Araxos Argostoli Arta Volos (Anghialos) Elliniko (Airport) Zakynthos Iraklio Thessaloniki (Mikra) Thira Ioannina Kalamata (Airport) Kerkyra Kozani Korinthos (Velo) Kythira Lamia Larissa Limnos (Airport) Milos Mytilini Nea Filadelfia Naxos

12 KΛIMA ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 1. Kλιματολογικά στοιχεία (συνέχεια) Climate data (continued) Σταθμοί Pόδος (Παραδείσι) Σάμος (Aεροδρόμιο) Σέρρες Σητεία Σκύρος Tανάγρα Tρίκαλα Tρίπολη Φλώρινα Xανιά (Σούδα) Xίος (Aεροδρόμιο) Χρυσούπολη Mέση Mean Θερμοκρασία αέρα ( C) Air temperature ( C) Mέση μέγιστη Average maximum Aπολύ τως μέγιστη Absolute maximum Mέση ελάχιστη Average minimum Aπολύ τως ελάχιστη Absolute minimum Σχετική υγρασία Relative humidity Mέση vέφωση Average nebulosity Yετός (mm) Precipi - tation (mm) Yετού Precipitation Hμέρες (αριθμός) Days Aίθριες Fine Nεφο - σκεπείς Overcast Eπικρα - τού σα διεύ θυνση ανέμου Prevailing direction of wind Ώρες ηλιοφάνειας Hours of sunshine 27,8 30,6 40,2 24,9 23,4 64 0,3 15 Δ W ,6 31,0 34,2 25,4 23,8 62 0,1 25 ΝΔ SW ,8 32,6 36,0 23,4 18,6 47 0,5 16 Β N ,4 33,4 38,4 23,9 18,4 42 0,1 24 Β N ,6 30,3 35,8 19,0 15,4 59 3,6 37,0 9 1 Β N ,7 34,3 39,8 19,6 15,2 53 2,0 7,6 5 3 Α E ,5 29,0 41,0 23,8 21,0 67 1,0 4,6 3 9 ΒΔ NW ,2 28,4 32,4 23,9 22,4 63 0,5 14 ΒΔ NW ,4 28,4 37,8 23,4 18,6 70 2,1 28,4 3 2 Β N ,2 28,5 31,8 23,1 19,2 76 0,8 10 Β N... 26,3 30,9 38,6 19,4 16,0 51 2,1 22, ,8 32,9 40,8 19,7 15,2 48 0,9 3,9 3 6 Β N ,0 31,4 37,4 18,6 15,6 58 2,8 25,1 4 Β N... 27,3 33,2 40,2 19,2 15,6 59 1,8 45,4 3 8 Β N... 21,3 28,7 36,0 11,7 7,2 50 1,7 61,8 5 3 Β N ,2 31,7 37,8 15,7 13,4 39 1,6 31,6 5 6 Β N ,9 27,1 33,0 15,1 11,0 59 3,9 36,4 7 1 Β N... 24,6 30,9 37,4 16,9 13,6 50 2,4 25,5 8 2 Β N... 26,8 30,9 41,6 22,5 19,0 58 1,4 20,6 4 5 Δ W ,6 31,3 38,8 22,7 20,6 53 0,4 8, ΒΔ NW ,4 31,1 36,6 21,7 17,4 59 0,8 3, Β N ,9 31,1 35,4 22,6 17,0 51 0,0 27 Β N ,7 28,7 31,8 19,2 15,6 64 2,5 26, ,1 30,6 33,4 19,9 15,0 63 1,4 1,2 3 3 Α E 299 Stations Rodos (Paradissi) Samos (Airport) Serres Sitia Skyros Tanagra Trikala Tripoli Florina Chania (Souda) Chios (Airport) Chrissoupoli Π η γ ή :Eθνική Mετεωρολογική Yπηρεσία. S o u r c e : National Meteorological Service. mbq/m 3 αέρα Σταθμοί Mέγιστη Maximum ΝοέμβριοςNovember Eλάχιστη Minimum 2α. Pαδιενέργεια αέρα (1) Radioactivity in air (1) Mέση Mean Mέγιστη Maximum ΔεκέμβριοςDecember Eλάχιστη Minimum Mέση Mean Stations mbq/m 3 in air Aθηνών Aλεξανδρούπολης Aλιβερίου Αργοστολίου Hρακλείου Kερκύρας Mεγαλόπολης Mυτιλήνης Πτολεμαΐδας Pόδου Xρυσούπολης ,94 0,26 0,96 ± 0,03 1,88 0,21 0,81 ± 0,03.. 2,33 0,58 1,55 ± 0,08 3,95 0,34 1,59 ± 0,12 2,12 0,44 1,30 ± 0,07 1,01 0,68 0,80 ± 0,07 1,87 0,58 1,10 ± 0,06 1,15 0,51 0,84 ± 0, ,58 0,26 0,96 ± 0,07 0,78 0,51 0,68 ± 0,07 1,87 0,58 1,10 ± 0,06 1,15 0,51 0,84 ± 0,06 Athens Alexandroupoli Aliveri Argostoli Iraklio Kerkyra Megalopoli Mytilini Ptolemaida Rodos Chrissoupoli Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. Διεξαγωγή μετρήσεων: Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». (1) Oλικός ρυθμός εκπομπής β-σωματιδίων 1Bq (Becquerel) = 1S -1 = 27,03 pci 1mBq = 10-3 Bq. S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. Measurements: Environmental Radioactivity Laboratory / NCSR "Democritos". (1) Total rate of beta-particles emission 1Bq (Becquerel) = 1S -1 = 27,03 pci 1mBq = 10-3 Bq. 10

13 2β. Ρυθμός δόσης ολικής-γ στον αέρα Total gamma dose rate in air CLIMATE RADIOACTIVITY nsv/h Σταθμοί Mέγιστη Maximum ΝοέμβριοςNovember Eλάχιστη Minimum Mέση Mean Mέγιστη Maximum ΔεκέμβριοςDecember Eλάχιστη Minimum Mέση Mean Stations Αγίας Παρασκευής Νέας Φιλαδέλφειας Σαλαμίνας Αλεξανδρούπολης Άργους Βόλου Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων Καβάλας Κέρκυρας Κεφαλλονιάς Κομοτηνής Λαμίας Λάρισας Λήμνου Μεγαλόπολης Μυτιλήνης Πάτρας Πτολεμαΐδας Ρόδου Σάμου Σερρών Σούδας Χανίων ,0 59,1 61,0 92,3 59,4 61,9 42,7 40,4 41,7. 59,2 37,8 39,7 89,8 37,7 40,7 73,3 65,1 68,7 114,6 62,7 69,1.. 77,5 43,0 46,2 81,3 43,9 47,4 76,1 54,2 56,9 92,6 52,8 57,1 106,4 73,3 78,8 76,8 74,5 75, ,2 63,2 66,1 87,5 62,6 66,4 83,2 49,2 52,1 81,3 49,1 52,5 91,8 75,3 78,0 99,6 75,6 78,5 78,5 44,5 47,3 55,9 45,9 47,9 92,2 67,4 70,7 114,5 66,8 70,6 121,0 86,5 89,9 165,5 85,3 90,7 92,3 68,7 72,3 96,2 68,3 72,0 96,2 69,5 71,8 98,8 66,6 72,0 79,1 39,7 42,4 71,7 40,0 43,1.. 87,8 49,7 51,8 90,0 50,4 53,4 87,4 59,4 62,5. 127,2 109,1 115,6 141,6 108,1 113,4 67,7 48,1 50,2... Agia Paraskevi Nea Filadelfia Salamina Alexandroupoli Argos Volos Thessaloniki Ioannina Kavala Kerkyra Kefallonia Komotini Lamia Larissa Limnos Megalopoli Mytilini Patra Ptolemaida Rodos Samos Serres Souda Chania Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. Bq/m3 Σταθμοί Αθηνών (Λίμνη Μαραθώνος) Αθηνών (πόσιμο) Αξιού Στρυμώνα Νέστου Άρδα γ. Ραδιενέργεια υδάτων (ολική-β) Radioactivity in water (gross beta) ΝοέμβριοςNovember ΔεκέμβριοςDecember 353 ± ± ± ± 19 Stations Athens (Marathon Lake) Athens (tap water) Axios river Strymonas river Nestos river Ardas river Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. Διεξαγωγή μετρήσεων: Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Σ η μ ε ί ω σ η : Δε συμπεριλαμβάνεται η ραδιενέργεια του φυσικού ραδιονουκλιδίου ραδόνιο 222 (Rn 222) και των θυγατρικών του παραγώγων, η οποία είναι τυπικά: για τον αέρα ανοικτών χώρων, mbq ανά m 3 και για τα επιφανειακά νερά, Bq ανά m 3. S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. Measurements: Environmental Radioactivity Laboratory / NCSR "Democritos". N o t e : The radioactivity of the natural radionuclide Rn 222 and its decay products is not included. Such radioactivity typically ranges: for open air, from to mbq/m 3, for surface waters, from 20 to 80 Bq/m 3. 2δ. Ραδιενέργεια μακρόβιων τεχνητών ραδιονουκλιδίων περιοχής Αθηνών (1) Radioactivity of long-lived artificial radionuclides in Greater Athens Area (1) Pαδιενέργεια περιοχής Aθηνών Νοέμβριος November Δεκέμβριος December Radioactivity in Greater Athens Area Pαδιενεργός εναπόθεση (Bq/m 2 ) Στο νερό της λίμνης Mαραθώνος (Bq/m 3 ) Στο πόσιμο νερό της περιοχής Aθηνών (Bq/m 3 ) ,10 ± 0,60 7,87 ± 0,44 Fall out (Bq/m 2 ) In the water of Marathon Lake (Bq/m 3 ) In the tap water of Athens (Bq/m 3 ) Π η γ ή : Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας. Διεξαγωγή μετρήσεων: Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος / ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». (1) Βλέπε τη σ η μ ε ί ω σ η, πίνακα 2γ (σελίδα 11). S o u r c e : Greek Atomic Energy Commission. Measurements: Environmental Radioactivity Laboratory / NCSR "Democritos". (1) See n o t e, table 2c (page 11). 11

14 II. ΠΛHΘYΣMOΣPOPULATION 3. α) Πραγματικός πληθυσμός (Aπογραφές: 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, Eκτιμήσεις στο μέσο των ετών 1985 και 1990) β) Mόνιμος πληθυσμός (Eκτιμήσεις στο μέσο των ετών ) a) De facto population (Censuses: 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, Mid-year estimates 1985 and 1990) b) Resident population (Mid-year estimates ) Έτος Year Σύνολο Total ΠληθυσμόςPopulation Άρρενες Males Θήλεις Females Aπόλυτοι αριθμοί Absolute numbers MεταβολέςChanges % AπογραφέςCensuses 1951 (7/4/51) (19/3/61) (14/3/71) (1) (5/4/81) (2) (17/3/91) (18/3/01) Eκτιμήσεις (μέσο έτους) Mid-year estimates , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 (1) Δειγματοληπτική επεξεργασία 25% των δελτίων της Aπογραφής. (2) Δειγματοληπτική επεξεργασία 10% των δελτίων της Aπογραφής. (1) Sample processing of 25% of the Census questionnaires. (2) Sample processing of 10% of the Census questionnaires. 4. Yπολογιζόμενος πληθυσμός στις 30 Iουνίου 2008 και 2009, κατά φύλο και ομάδες ηλικιών Population estimates on 30 June 2008 and 2009, by sex and age groups Oμάδες ηλικιών Age groups Σύνολο Total Πληθυσμός στις 30 Iουνίου των ετών 2008 και 2009 Population on 30 June 2008 and Άρρενες Males Θήλεις Females Σύνολο Total Άρρενες Males Θήλεις Females ΣύνολοTotal ετώνyears »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» »» ετώνyears ετών και άνωyears and over Σ η μ ε ί ω σ η : Tα στοιχεία αναθεωρήθηκαν με βάση τις Aπογραφές 1991 και N o t e : The data have been revised according to the 1991 and 2001 Censuses.

15 5. Φυσική κίνηση του πληθυσμού (1) Vital statistics (1) POPULATION * 2009* Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος * January * February * March Απρίλιος * April ΣYNOΛO EΛΛAΔOΣGREECE, TOTAL Γάμοι (3) Marriages Γεννήσεις ζώντων Live births Άρρενες Θήλεις Males Females Θάνατοι (2) Deaths (2) Άρρενες Θήλεις Males Females Aπό αυτούς, θάνατοι βρεφών κάτω του έτους Thereof, infants deaths under one year Άρρενες Θήλεις Males Females Yπεροχή γεννήσεων Excess of births Γεννήσεις νεκρών Γεννήσεις εκτός γάμου (2) Stillbirths Births out of wedlock (2) ΠEPIΦEPEIEΣREGIONS Aνατολική Mακεδονία και Θράκη Eastern Makedonia and Thraki Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths Kεντρική Mακεδονία Central Makedonia Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths Δυτική Mακεδονία Western Makedonia Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths Θεσσαλία Thessalia Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths 'Hπειρος Ipiros Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths Ιόνιοι Nήσοι Ionian Islands Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths Δυτική Eλλάς Western Greece Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths Στερεά Eλλάς Central Greece Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths 13

16 ΠΛHΘYΣMOΣ 5. Φυσική κίνηση του πληθυσμού (1) (συνέχεια) Vital statistics (1) (continued) * 2009* Ιανουάριος * January Φεβρουάριος * February Μάρτιος * March Απρίλιος * April Πελοπόννησος Peloponnissos Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths Aττική Attiki Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths Bόρειο Aιγαίο Northern Egeo Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths Nότιο Aιγαίο Southern Egeo Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths Kρήτη Kriti Γάμοι Γεννήσεις ζώντων Θάνατοι Marriages Live births Deaths (1) Tα γεγονότα φυσικής κίνησης πληθυσμού (γάμοι, γεννήσεις, θάνατοι) εμφανίζονται στους πίνακες, κατά τον τόπο όπου συμβαίνουν και όχι κατά τον τόπο μόνιμης κατοικίας των ατόμων. Eπίσης, ως χρόνος συμβάντος λαμβάνεται ο χρόνος καταχώρισης και όχι ο χρόνος κατά τον οποίο πράγματι συμβαίνουν. (2) Στους θανάτους δεν περιλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών. Oι γεννήσεις ζώντων και νεκρών εκτός γάμου περιλαμβάνονται στις αντίστοιχες κατηγορίες γεννήσεων ζώντων και γεννήσεων νεκρών. (3) Aπό το σύνολο των γάμων των ετών 2008 και 2009 οι και , αντίστοιχα, ήταν πολιτικοί γάμοι. (1) Marriages, births and deaths are stated, by place of occurrence. Time of occurrence is considered the time of their registration, not the time the event actually occurred. (2) Deaths do not include stillbirths. Live births and stillbirths out of wedlock are included in live births and stillbirths, respectively. (3) Out of the total of marriages registered in 2008 and 2009, and marriages respectively were civil ones. 6. Γεννήσεις ζώντων, κατά ηλικία της μητέρας και διάρκεια γάμου Live births, by mother s age and duration of marriage Hλικία της μητέραςmother s age Διάρκεια γάμου Σύνολο Total Kάτω των 15 Under και 50 άνω and over Δε δηλώθηκε ηλικία Not declared Duration of marriage Kάτω του ενός έτους 1έτους ετών » » » » » » » » ετών ετών και άνω Δε δηλώθηκε Under 1 year 1» 2 years 3» 4» 5» 6» 7» 8» 9» 10 14» years 20 years and over Not declared 14

17 7. Θάνατοι (1), κατά αιτία Deaths (1), by cause POPULATION Aιτίες θανάτων (Συνεπτυγμένη Διεθνής Oνοματολογία 1975) 2009* Ιανουάριος * January Φεβρουάριος * February Μάρτιος * March Aπρίλιος * Αpril Causes of deaths (Abridged International List of 1975) Σύνολο Total 01. Eντερικές λοιμώξεις Φυματίωση Άλλα μικροβιακά νοσήματα Iογενή νοσήματα Pικκετσιώσεις και άλλα νοσήματα που μεταδίδονται με αρθρόποδα 06. Aφροδίσια νοσήματα Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα και απώτερες συνέπειες λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων 08. Kακοήθη νεοπλάσματα των χειλιών, της στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα 09. Kακοήθη νεοπλάσματα των οργάνων του πεπτικού συστήματος και του περιτοναίου 10. Kακοήθη νεοπλάσματα των οργάνων του αναπνευστικού συστήματος και των ενδοθωρακικών οργάνων 11. Kακοήθη νεοπλάσματα των οστών, του συνδετικού ιστού, του δέρματος και του μαστού 12. Kακοήθη νεοπλάσματα των ουροποιογεννητικών οργάνων 13. Kακοήθη νεοπλάσματα άλλων και μη καθορισμένων εντοπίσεων 14. Kακοήθη νεοπλάσματα του λεμφικού και αιμοποιητικού ιστού 15. Kαλοήθη νεοπλάσματα Kαρκινώματα in situ Άλλα και μη καθορισμένα νεοπλάσματα Eνδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα, ανοσολογικές διαταραχές 19. Aνεπάρκειες της θρέψης Nοσήματα του αίματος και των αιμοποιητικών οργάνων 21. Ψυχικές διαταραχές Nοσήματα του νευρικού συστήματος Διαταραχές του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του 24. Nοσήματα του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης 25. Pευματικός πυρετός και ρευματική καρδιοπάθεια 26. Yπερτασική νόσος Iσχαιμική καρδιοπάθεια Nοσήματα της πνευμονικής κυκλοφορίας και άλλες μορφές καρδιοπάθειας 29. Nόσος εγκεφαλικών αγγείων Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος 31. Nοσήματα της ανώτερης αναπνευστικής οδού. 32. Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος 33. Nοσήματα στοματικής κοιλότητας, σιελογόνων αδένων και γνάθων 34. Nοσήματα άλλων τμημάτων του πεπτικού συστήματος 35. Nοσήματα του ουροποιητικού συστήματος Nοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων. 37. Nοσήματα των γυναικείων γεννητικών οργάνων 38. Έκτρωση Άμεσες αιτίες μαιευτικών επεμβάσεων Έμμεσες αιτίες μαιευτικών επεμβάσεων Φυσιολογικός τοκετός Nοσήματα του δέρματος και του υποδορίου ιστού 43. Nοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού 44. Συγγενείς ανωμαλίες Oρισμένες καταστάσεις περιγεννητικής προέλευσης 46. Σημεία, συμπτώματα και ασαφώς καθορισμένες καταστάσεις E47. Aτυχήματα από μεταφορικά μέσα E48. Tυχαία δηλητηρίαση E49. Συμβάματα κατά τη διάρκεια ιατρικής περίθαλψης, ανώμαλες αντιδράσεις, όψιμες επιπλοκές E50. Aτυχήματα από πτώση E51. Aτυχήματα από φωτιά και φλόγες E52. Άλλα ατυχήματα (περιλαμβάνονται και όψιμες επιπλοκές) E53. Φάρμακα, φαρμακευτικές ουσίες που προκαλούν παρενέργειες κατά τη θεραπευτική χρήση E54. Aυτοκτονία και αυτοεπιβαλλόμενη κάκωση.... E55. Aνθρωποκτονία και κάκωση επιβαλλόμενη από πρόθεση από άλλα πρόσωπα E56. Άλλη βίαιη ενέργεια Δεν απαντήθηκε Intestinal infectious diseases 02. Tuberculosis 03. Other bacterial diseases 04. Viral diseases 05. Rickettsiosis and other arthropod-borne diseases 06. Venereal diseases 07. Other infectious and parasitic diseases and late effects of infectious and parasitic diseases 08. Malignant neoplasm of lip, oral cavity and pharynx 09. Malignant neoplasm of digestive organs and peri - to neum 10. Malignant neoplasm of respiratory and intra tho - racic organs 11. Malignant neoplasm of bone, connective tissue, skin and breast 12. Malignant neoplasm of genito-urinary organs 13. Malignant neoplasm of other and unspecified sites 14. Malignant neoplasm of lymphatic and haemo - poietic tissue 15. Benign neoplasm 16. Carcinoma in situ 17. Other and unspecified neoplasm 18. Endocrine and metabolic diseases, immunity dis - orders 19. Nutritional deficiencies 20. Diseases of blood and blood-forming organs 21. Mental disorders 22. Diseases of the nervous system 23. Disorders of the eye and adnexa 24. Diseases of the ear and mastoid process 25. Rheumatic fever and rheumatic heart disease 26. Hypertensive disease 27. Ischaemic heart disease 28. Diseases of pulmonary circulation and other forms of heart disease 29. Cerebrovascular disease 30. Other diseases of the circulatory system 31. Diseases of the upper respiratory tract 32. Other diseases of the respiratory system 33. Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws 34. Diseases of other parts of the digestive system 35. Diseases of urinary system 36. Diseases of male genital organs 37. Diseases of female genital organs 38. Abortion 39. Direct obstetric causes 40. Indirect obstetric causes 41. Normal delivery 42. Diseases of skin and subcutaneous tissue 43. Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 44. Congenital anomalies 45. Certain conditions originating in the perinatal pe - riod 46. Signs, symptoms and ill-defined conditions E47. Transport accidents E48. Accidental poisoning E49. Misadventures during medical care, abnormal re - actions, late complications E50. Accidental falls E51. Accidents caused by fire and flames E52. Other accidents, including late effects E53. Drugs, medicaments causing adverse effects in therapeutic use E54. Suicide and self-inflicted injury E55. Homicide and injury purposely inflicted by other persons E56. Other violent assault Not answered (1) Bλέπε την υ π ο σ η μ ε ί ω σ η (1), πίνακα 5 (σελίδα 14), όσον αφορά στο χρόνο του συμβάντος. (1) See f o o t n o t e (1), table 5 (page 14), regarding the time of occurrence. 15

18 Χιλιάδες III. AΠAΣXOΛHΣH AΝΕΡΓΙΑEMPLOYMENT UNEMPLOYMENT 8. Απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Employed persons aged 15 years and over, by branch of economic activity Thousands Kλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Branches of economic activity TρίμηναQuarters A 1st B 2nd Γ 3rd Δ 4th A 1st B 2nd Γ 3rd Δ 4th ΣύνολοTotal , , , , , , , ,8 Γεωργία, δασοκομία και αλιείαagriculture, forestry and fishing... Ορυχεία και λατομείαmining and quarrying ΜεταποίησηManufacturing Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμούelectricity, gas, steam and air conditioning supply Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσηςwater supply; sewerage, waste management and remediation activities ΚατασκευέςConstruction Χονδρικό και λιανικό εμπόριο επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετώνwholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles Μεταφορά και αποθήκευσηtransportation and storage Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασηςaccommodation and food service activities Ενημέρωση και επικοινωνίαinformation and communication Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητεςfinancial and insurance activities Διαχείριση ακίνητης περιουσίαςreal estate activities Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότη - τεςprofessional, scientific and technical activities Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητεςadministrative and support service activities Δημόσια διοίκηση και άμυνα υποχρεωτική κοινωνική ασφάλι - σηpublic administration and defence; compulsory social security. ΕκπαίδευσηEducation Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας Human health and social work activities Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγίαarts, entertainment and recreation Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιώνother service activities Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτώνactivities of house - holds as employers Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέωνactivities of extraterritorial organizations and bodies ,4 13,4 481,9 27,0 31,3 340,4 785,5 217,1 288,0 88,6 114,5 7,2 226,1 69,1 373,2 331,2 243,9 47,0 85,8 90,1 1,8 551,7 13,4 483,1 27,6 32,3 330,0 801,1 204,8 302,2 87,6 115,1 6,5 215,2 74,1 374,4 331,1 247,8 49,0 87,1 91,3 1,5 551,3 13,5 465,2 25,6 35,1 319,4 800,2 207,9 333,4 83,3 116,0 6,0 209,8 76,8 370,1 310,0 244,8 51,5 90,9 90,5 1,6 533,8 14,4 448,8 24,7 32,9 298,6 795,0 209,8 296,7 83,2 113,9 5,1 213,0 76,7 369,9 313,1 243,1 47,9 87,9 89,3 1,6 519,0 11,1 440,7 24,5 27,4 267,2 782,0 203,2 272,3 83,1 113,7 4,7 218,9 79,1 373,2 308,8 244,6 46,7 87,6 84,6 2,1 509,8 10,4 417,0 22,7 28,1 262,2 772,9 205,5 303,8 79,5 111,9 4,5 212,4 81,7 365,9 313,0 238,7 48,4 87,6 78,6 2,0 504,1 12,6 419,0 25,4 26,3 241,8 744,8 196,8 317,4 70,8 115,2 6,3 213,0 74,4 359,0 304,3 241,3 49,7 86,4 68,2 2,6 496,7 12,2 388,1 26,2 25,8 227,0 723,4 192,9 286,8 68,2 116,8 7,1 216,0 71,9 341,8 303,0 234,3 47,0 82,4 63,2 2,0 Σ η μ ε ί ω σ η :Aπό το Α τρίμηνο 2008 στην Έρευνα Eργατικού Δυνα μικού χρησιμοποιείται η ταξινόμηση ΣTAKOΔ 08 (NACE Αναθ.2). N o t e : From the 1st quarter 2008 onwards in the LFS, NACE Rev. 2 classification is used for the branches of economic activity. 16

19 Χιλιάδες EMPLOYMENT UNEMPLOYMENT 9. Απασχολούμενοι ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά θέση στο επάγγελμα Employed persons aged 15 years and over, by occupational status Thousands Θέση στο επάγγελμα Occupational status TρίμηναQuarters TρίμηναQuarters A 1st B 2nd Γ 3rd Δ 4th A 1st B 2nd Γ 3rd Δ 4th ΣύνολοTotal , , , , , , , ,1 Αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικόemployers.. 361,4 364,6 362,5 355,1 362,1 369,7 366,6 369,6 Αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικόown account workers ,1 962,8 966,7 967,7 964,5 963,4 948,0 949,1 Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο)salaried employees , , , , , , , ,4 Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρησηunpaid family workers ,8 291,2 296,8 299,2 296,1 290,4 286,2 276,0 (συνέχεια του πίνακα 9table 9 continued) Θέση στο επάγγελμα Occupational status TρίμηναQuarters TρίμηναQuarters A 1st B 2nd Γ 3rd Δ 4th A 1st B 2nd Γ 3rd Δ 4th ΣύνολοTotal , , , , , , , ,8 Αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικόemployers.. 375,9 381,2 393,5 392,5 388,4 384,9 375,3 369,0 Αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικόown account workers ,5 957,6 957,8 963,9 967,6 961,2 967,7 973,5 Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο)salaried employees , , , , , , , ,4 Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρησηunpaid family workers ,3 268,9 268,5 265,8 260,4 263,7 267,8 263,0 (συνέχεια του πίνακα 9table 9 continued) Θέση στο επάγγελμα Occupational status TρίμηναQuarters TρίμηναQuarters A 1st B 2nd Γ 3rd Δ 4th A 1st B 2nd Γ 3rd Δ 4th ΣύνολοTotal , , , , , , , ,8 Αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικόemployers.. 363,2 354,9 345,9 337,2 334,9 325,1 313,0 299,5 Αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικόown account workers ,9 975,3 977,5 973,2 967,7 953,0 939,4 944,9 Μισθωτοί (με μισθό ή ημερομίσθιο)salaried employees , , , , , , , ,5 Βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρησηunpaid family workers ,4 242,9 249,8 241,4 231,6 232,3 215,6 209,0 17 2

20 AΠAΣXOΛHΣH AΝΕΡΓΙΑ Χιλιάδες 10. Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω, κατά κατάσταση απασχόλησης Population aged 15 years and over, by employment status Thousands Περίοδος αναφοράς Reference period 2006: A τρίμηνο 1st quarter.. B» 2nd».. Γ» 3rd».. Δ τρίμηνο 4th quarter : A τρίμηνο 1st quarter.. B» 2nd».. Γ» 3rd».. Δ τρίμηνο 4th quarter : A τρίμηνο 1st quarter.. B» 2nd».. Γ» 3rd».. Δ τρίμηνο 4th quarter : A τρίμηνο 1st quarter.. B» 2nd».. Γ» 3rd».. Δ τρίμηνο 4th quarter : A τρίμηνο 1st quarter.. B» 2nd».. Γ» 3rd».. Δ τρίμηνο 4th quarter : A τρίμηνο 1st quarter.. B» 2nd».. Γ» 3rd» Δ τρίμηνο 4th quarter.. Γενικό σύνολο Grand total Σύνολο Total Ποσοστό % επί του πληθυσμού Percentage of the population Eργατικό δυναμικόlabour force Aπασχο - λούμενοι Employed Ποσοστό % επί του εργα τικού δυναμικού Percentage of the labour force Άνεργοι Unemployed Ποσοστό % επί του εργα τικού δυναμικού Percentage of the labour force Mέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας Annual average unemploy - ment percentage Mη οικονομικά ενεργός πληθυσμός Econo mically inactive population 9.136, ,1 53, ,0 90,3 473,1 9, , , , , ,5 53,3 53, , ,2 91,2 91,7 427,4 408,3 8,8 8,3 8, , , , ,2 53, ,1 91,2 429,1 8, , , ,9 53, ,2 90,9 445,7 9, , , , , ,8 53,4 53, , ,3 91,9 92,1 398,0 387,5 8,1 7,9 8, , , , ,6 53, ,1 91,9 396,5 8, , , ,2 53, ,6 91,7 406,5 8, , , , , ,9 53,5 53, , ,8 92,8 92,8 357,1 355,1 7,2 7,2 7, , , , ,3 53, ,6 92,1 392,7 7, , , ,1 53, ,8 90,7 462,3 9, , , , , ,3 53,7 54, , ,1 91,1 90,7 442,6 465,1 8,9 9,3 9, , , , ,2 53, ,8 89,7 514,4 10, , , ,4 53, ,6 88,3 586,8 11, , , ,0 54, ,0 88,2 594,0 11, , , ,9 54, ,9 87,6 621,9 12,4 12,5 } 4.286, , ,1 53, ,0 85,8 712,1 14, , , ,0 53, ,4 84,1 792,6 15, , , ,2 53, ,3 83,7 810,8 16,3 17, , , ,6 53, ,3 82,3 878,3 17,7 } 4.388, , ,7 53, ,8 79, ,9 20, ,8 } } } } 11. Eξέλιξη του ποσοστού των ανέργων, κατά φύλο (1) Evolution of the percentage of the unemployed, by sex (1) ΈτοςYear ΣύνολοTotal ΆρρενεςMales ΘήλειςFemales ,7 4,9 12,5 7,5 4,6 12,4 7,0 4,3 11,7 7,7 4,8 12,8 8,7 5,4 14,2 9,7 6,4 15,2 9,6 6,5 14,9 10,0 6,7 15,3 10,3 6,3 16,6 9,6 6,2 14,9 10,8 7,1 16,7 11,9 7,7 18,2 11,2 7,4 17,0 10,4 6,9 15,9 9,9 6,4 15,2 9,3 6,0 14,3 10,2 6,4 15,9 9,6 5,8 15,2 8,8 5,6 13,4 8,1 5,0 12,6 7,2 4,7 10,9 8,9 6,3 12,5 11,8 9,4 15,3 16,3 13,7 20,0 (1) Tα στοιχεία αναφέρονται στο B τρίμηνο κάθε έτους. (1) Data refer to the 2nd quarter of each year. 18

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Ιούλιος 26 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. July 26 in m3, surface in m2

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. εκέµβριος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. December 5 in m3, surface in

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 3.637 8.016 5.9.012 1.493.551 54.638.975 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 2.725 5.499 4.363.712 1.150.6 46.939.888 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 3.540 7.469 5.7.361 1.450.177 56.494.211 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Ιούλιος 0 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. July 0 Σύνολο Χώρας 2.002 2. 1.951.92 440..59.53 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume εκέµβριος 06 Table. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. December 06 Σύνολο Χώρας..6.63. 0. 6.0. Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Πίνακας., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Αύγουστος 00 Table. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region.

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Table. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 1.44 1. 1..48 8.4.04.68 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Σύνολο Χώρας 0 72.1 1.10.2.2 Greece, Total ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 7 0.71 10.02 0.0 EASTERN MAKEDONIA AND THRAKI ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

MHNIAIO TATI TIKO E TIO

MHNIAIO TATI TIKO E TIO E NIKH TATI TIKH Y HPE IA TH E A O ºEBPOYAPIO 2010 TOMO 55~NÔ2 MHNIAIO TATI TIKO E TIO ºÂ ÚÔ ÚÈÔ / February 2010 FEBRUARY 2010 VOLUME 55 ~ NÔ2 Monthly Statistical Bulletin NATIONAL STATISTICAL SERVICE

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ OCTOBER 2012 VOLUME 57 ~ Nο10 OKTΩBPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο10 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ I ο ύ λ ι ο ς / Ju ly 2 0 1 0 IOYΛIOΣ 2010 TOMOΣ 55~Nο7 JULY 2010 VOLUME 55 ~ Nο7 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Aύ γ ο υ σ τ ο ς / A u g u s t 2 0 1 2 AYΓOYΣTOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο8 AUGUST 2012 VOLUME 57 ~ Nο8 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς / D e c e m b e r 2 0 1 2 ΔEKEMBPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο12 DECEMBER 2012 VOLUME 57 ~ Nο12 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς / D e c e m b e r 2 0 1 1 ΔEKEMBPIOΣ 2011 TOMOΣ 56 ~ Nο12 DECEMBER 2011 VOLUME 56 ~ Nο12 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς / Fe b r u a r y 2 0 1 2 ΦEBPOYAPIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο2 FEBRUARY 2012 VOLUME 57 ~ Nο2 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ N ο έ μ β ρ ι ο ς / N ove m b e r 2 0 1 1 NOEMBPIOΣ 2011 TOMOΣ 56 ~ Nο11 NOVEMBER 2011 VOLUME 56 ~ Nο11 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ M ά ι ο ς / M a y 2 0 1 2 MAΪOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο5 MAY 2012 VOLUME 57 ~ Nο5 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς / Fe b r u a r y 2 0 1 1 ΦEBPOYAPIOΣ 2011 TOMOΣ 56 ~ Nο2 FEBRUARY 2011 VOLUME 56 ~ Nο2 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. σ τ ο ι χ ε ι α.d a t a 2 0 0 9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS

Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η. σ τ ο ι χ ε ι α.d a t a 2 0 0 9 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔEYTEPOΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ / SECONDARY SECTOR STATISTICS Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η O I K O Δ O M I K H Σ Δ P A Σ T H P I O T H T A Σ B U I L D I N G A C T I V I T Y S T A T I S T I C S σ τ ο ι χ ε ι α.d

Διαβάστε περισσότερα

3.- Εσοδα και έξοδα του δημοσίου από τρέχουσες συναλλαγές 57. Current revenue and expenditure of central government

3.- Εσοδα και έξοδα του δημοσίου από τρέχουσες συναλλαγές 57. Current revenue and expenditure of central government 3.- Εσοδα και έξοδα του δημοσίου από τρέχουσες 57 Current revenue and expenditure of general government Ανάλυοη πίνακα 3 58 Analysis of table 3 4.- Αμεσοι και έμμεσοι φόροι δημοσίου 64 Direct and indirect

Διαβάστε περισσότερα

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017

Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 Π1 ΕΝΣΤΠΟ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΕΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚONOMIKOY ΕΣΟΤ 2017 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΜΗΜΑ Ταχ. Δ/νση : Πληροφορίες : Τηλέφωνο : Fax : e-mail : Κ.Α. ΕΟΔΟΤ Περιγραφή εσόδου: ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems

Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems 1 Financial Crisis and Sustainability of Healthcare Systems Nikos Vettas Professor, Athens University of Economics and Business General Director of IOBE (vettas@iobe.gr, www.iobe.gr, http://www.aueb.gr/users/vettas)

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2009

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ JUNE 2011 VOLUME 56 ~ Nο6 IOYNIOΣ 2011 TOMOΣ 56 ~ Nο6 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Mηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE DES MATIERES

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE DES MATIERES ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE DES MATIERES ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αναλυτική κατάταξη των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (4-ψήφια ταξινόμηση, ΣΤΑΚΟΔ-92) Κλείδα αντιστοιχίας της Στατιστικής Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ I ο ύ ν ι ο ς / Ju n e 2 0 1 2 IOYNIOΣ 2012 TOMOΣ 57 ~ Nο6 JUNE 2012 VOLUME 57 ~ Nο6 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Statistical Bulletin

Monthly Statistical Bulletin EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ A π ρ ί λ ι ο ς / A p r i l 2 0 1 0 AΠPIΛIOΣ 2010 TOMOΣ 55~Nο4 APRIL 2010 VOLUME 55 ~ Nο4 Monthly Statistical Bulletin HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτίες θανάτων έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αιτίες θανάτων έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31/03/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιτίες θανάτων έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν τις αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 16 Πίνακας ΜΕΡΟΣ Α' I. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1. Δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου, από πλοία 100 Κ.Ο.Χ. και άνω, κατά κατηγορίες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Αύγουστος 2011 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ TΩN ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΊΟ ΕΤΟΣ 1981

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ TΩN ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΊΟ ΕΤΟΣ 1981 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ TΩN ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΊΟ ΕΤΟΣ 1981 I. Γενικά II. Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα III. Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου

Διαβάστε περισσότερα

Complementary data, information and statistics

Complementary data, information and statistics ANNEX 1 Complementary, information statistics I) Main sources links II) Available statistics 1 The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) 2 provided the following statistical except from where it is indicated

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 7 Οκτωβρίου 2011 7 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

- II - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 1988

- II - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 1988 - II - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 3ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 1988 I. Γενικά II. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν III Ακαθόριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά!

επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά! επενδύστε στην εταιρία που κινεί τις εξελίξεις στην αγορά! Our philosophy Γνωρίστε το μεγαλύτερο όμιλο πλακιδίων και ειδών υγιεινής στην Ελλάδα Η PORCELANA, μέλος του ομίλου επιχειρήσεων XATZHΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE OF CONTENTS PREFACE ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ I. Διαθέσιμοι πόροι και δαπάνη της οικονομίας II. Ακαθάριστο εθνικό εισόδημα III.Ακαθάριστες

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 19 Οκτωβρίου 2012 19 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 2 0 1 5 Δ Ε Λ Τ ΙΑ ΤΥ Π Ο Υ Χ ΡΟ Ν Ο Σ Α Ν ΑΦ Ο Ρ Α Σ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 18 Οκτωβρίου 2013 18 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Δείκτες Υγείας της Ελλάδας

Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Δείκτες Υγείας της Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Κοινωνία & Υγεία Οργάνωση Υπηρεσιών: Δείκτες Υγείας της Ελλάδας Τάσος Φιλαλήθης Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Ορισμοί 1 Life Expectancy Προσδόκιμο

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 2 Δεκεμβρίου 2011 2 December ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση

Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Αγορά Ακινήτων και η ελληνική Κρίση Γκίκας Α. Χαρδούβελης Οικονομικός Σύμβουλος, Eurobank Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά PRODEXPO 213 14ο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι ο κυρίαρχος Διεθνής Οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης και δραστηριοποιείται προς αυτήν την κατεύθυνση παρέχοντας υπηρεσίες και συμβουλευτικό ρόλο στις κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 23 Σεπτεμβρίου 2011 23 September ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 30 Δεκεμβρίου 2011 30 December ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2015 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 3. Κατανομή ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 Κ.Ο.Χ. και άνω, καθ' ομάδας ηλικιών και κατηγορίας,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. 3. Κατανομή ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 Κ.Ο.Χ. και άνω, καθ' ομάδας ηλικιών και κατηγορίας, ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελίς 11 13 ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 15 Πίναξ ΜΕΡΟΣ Α' I. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 1. Δύναμις ελληνικού εμπορικού στόλου, εκ πλοίων 100 Κ.Ο.Χ. και άνω, κατά κατηγορίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η OΔIKΩΝ TPOXAIΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η OΔIKΩΝ TPOXAIΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ OΔIKΩΝ TPOXAIΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ [ α τ υ χ ή μ α τ α & π α θ ό ν τ α π ρ ό σω π α ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 211 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 7 Ioύλιος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ

1. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ . ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 23 NEW SHARES' * ISSUES FROM LISTED COMPANIES DURING THE st HALF OF 23 TOTAL ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CATEGORIES Αντληθέντα Κεφάλαια από (Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Σέ τρέχουσες τιμές 13.- Ίσοζύγιο διεθνών συναλλαγών κατά τρίμηνο

Σέ τρέχουσες τιμές 13.- Ίσοζύγιο διεθνών συναλλαγών κατά τρίμηνο Σέ σταθερές τιμές 1970 1.- Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν καί εθνικό εισόδημα κατά τρίμηνα 2.- Ποσοστιαίες (%) μεταβολές του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος καί εθνικού εισοδήματος κατά τρίμηνα 3.- Ποσοστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ [ εμπορικός στόλος - ναυτεργατικό δυναμικό - ναυτιλιακή κίνηση ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 27 Ιουλίου 2012 27 July ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 2 0 1 6 Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2012 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT

στατιστική επετηρίδα EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY ELSTAT ΣYNOΠTIKH ΣTATIΣTIKH EΠETHPIΔA 2 0 0 9 CONCISE STATISTICAL YEARBOOK ΣYNOΠTIKH στατιστική επετηρίδα CONCISE statistical yearbook 2 0 0 9 EΛΛΗNIKH ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ EΛ.ΣΤΑΤ. HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 29 Ιουνίου 2012 29 June ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος 3 Σελίδα Πίνακες Ι. ΕΔΑΦΟΣ - ΚΛΙΜΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Γεωγραφικές συντεταγμένες των ακραίων σημείων της Ελλάδος 23 2. Αποστάσεις μεταξύ των ακραίων σημείων 23 3. Μήκος των ηπειρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Aύγουστος 2013 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Cite as: Pol Antras, course materials for International Economics I, Spring MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/), Massachusetts

Cite as: Pol Antras, course materials for International Economics I, Spring MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/), Massachusetts / / σ/σ σ/σ θ θ θ θ y 1 0.75 0.5 0.25 0 0 0.5 1 1.5 2 θ θ θ x θ θ Φ θ Φ θ Φ π θ /Φ γφ /θ σ θ π θ Φ θ θ Φ θ θ θ θ σ θ / Φ θ θ / Φ / θ / θ Normalized import share: (Xni / Xn) / (XII / XI) 1 0.1 0.01 0.001

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ασφάλειας του certolizumab pegol από τα αρχεία της UCB

Δεδομένα ασφάλειας του certolizumab pegol από τα αρχεία της UCB Click to edit Master title style 1 Δεδομένα ασφάλειας του certolizumab pegol από τα αρχεία της UCB cut-off date of 31st October 2010 Κων/να Χουχούλη Ρευματολόγος Medical Advisor Immunology Δεδομένα Click

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2014 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 10 Ιουνίου 2016 10 June ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δημοσίευμα Η Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ

1. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1. ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ* ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013 NEW SHARES' * ISSUES FROM LISTED COMPANIES DURING THE 2nd HALF OF 2013 TOTAL ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CATEGORIES Αντληθέντα Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA HELLENIC REPUBLIC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 15 Σεπτεμβρίου/15 September 2017 ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 24 Ιανουαρίου 2014 24 January ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Πειραιάς 2012 Piraeus ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y

E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η. Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο. α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y E Λ Λ Η N I K H Σ T A T Ι Σ Τ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο α ν α κ ο ι ν ώ σ ε ω ν Δ Ε Λ Τ Ι Ω Ν Τ Υ Π Ο Y 2 01 7 2 0 1 7 2 0 1 7 2 0 1 7 2 0 1 7 Διεύθυνση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Μαΐου 2013 17 May ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 28 Δεκεμβρίου 2012 28 December ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Economic crisis, regional inequalities and development

Economic crisis, regional inequalities and development Σεμινάριο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφ. Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14/01/2015 Economic crisis, regional inequalities and development Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΡΜΑΣ BSc, MSc, MBA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Οκτ 2014 Ο ρόλος των Υπουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βασική λειτουργία του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 13 Ιουλίου 2012 13 July ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επιβλέπων: Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα, Μάρτιος 2013 Πολυεπίπεδη διερεύνηση επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 9 Ιουνίου 2017 9 June ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το δημοσίευμα Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 8 Ιανουαρίου 2016 8 January ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 2 Νοεμβρίου 2012 2 November ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13

Βαζκόο Αζθαιείαο. Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13 Βαζκόο Αζθαιείαο ΑΘΗΝΑ 08/10/2008 Αξηζ. Πξση. Γ71/ 13 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΜΔΛΔΣΩΝ & ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: Σνπο απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΣΜΗΜΑ: Αναλογιζηικό Σ. Γιεύθςνζη: Αγ.

Διαβάστε περισσότερα