ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ."

Transcript

1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τε.φ. 23 ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΣΠΟΥ ΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΤΣΑΛΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Μ.172 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΗΝΑ2011 ΤΕ Ι ΒΙ ΒΛΙΟ Θ Η ΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 11

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο τουρισμός έχει γίνει σημαντικός βιομηχανικός κλάδος. Για την Ελλάδα αποτελεί μια από τις κυριότερες πηγές εισοδήματος. Η τουριστική βιομηχανία είναι τεράστια και αποτελείται από πολλά τμ~1ματα και κάθε ένα από αυτά έχει τον δικό του ρόλο. Οι ξενοδοχειακές μονάδες Οι επισιτιστικές μονάδες Οι επιχειρήσεις μεταφοράς Τα τουριστικά γραφεία Οι μονάδες αναψυχi1ς Διάφορες άλλες επιχειρήσε ις Τα τουριστικά γραφεία διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Όποιες υπηρεσίες και να είναι σκοπός του τουριστικού γραφείου είναι να εξυπηρετήσει τον πελάτη και να του πουλήσει κάποιες υπηρεσίες. Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία θα παρουσιάσω την διαδικασία ίδρυσης ενός τουριστικού γραφείου, την διαδικασία δημιουργίας ενός τουριστικού πακέτου αλλά και την λειτουργία ενός συγκεκριμένου τουριστικού γραφείου με βάση την 6μηνη εμπειρία μου. SUMMARY Touri sιn has become an impoιtant industry. Fοι Greece is a ιnajor source of income. The touήsm industry is huge and consists of seνeral parts and each one has its own role. Hotels Restaurants Transport companies Touή st offices Entertainment Seνeral other companies Touή st offices are diνides into different categories depending οη tl1e services they offer. The aim of tbe touήst office is to serve the customer and to sell them some services. In this paper 1 will present the process of establishing a touήsιn office, the process of creating a package tour and the running of a traνel agency based on my six month experience. Σελίδα Ι 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... σελ.5 ΚΕΦΑΛΑ/ Ιστορική ανασκόπηση... σελ.6 Ι.2 Διακρίσεις τουριστικών γραφείων... σελ Υποχρεώσεις τουριστικών γραφείων... σελ Διαδικασία έκδοσης σήματος σελ Εποχικότητα... σελ.16 ΚΕΦΑΛΑ/ Χωροθέτηση τουριστικού γραφείου... σελ Τα τμήματα του γραφείου και τα καθήκοντα των υπαλλήλων σελ Γενικός Διευθυντής... σελ Τμήμα Υποδοχής... σελ Τμήμα Διαφήμισης σελ Τμήμα μεμονωμένου ταξιδιού σελ Τμήμα εσωτερικού τουρισμού... σελ Τμήμα πωλήσεων εξωτερικού... σελ Γενικοί Όροι Συμμετοχής στις οργανωμένες εκδρομές σελ Τμήμα σχολικών εκδρομών... σελ Τμήμα Λογιστηρίου σελ Τμήμα Συνεδρίων... σελ Σχέσεις μεταξύ των τμημάτων... σελ Εξωτερικο ί συνεργάτες και υπάλληλοι... σελ.51 Σελίδα Ι 3

4 2.5 Συνοδοί-Ξεναγοί σελ.52 ΚΕΦΑΛΑ/ Τουριστικά πακέτα... σελ Συστατικά του τουριστικού πακέτου... σελ Διακρίσεις των τουριστικών πακέτων... σελ Γενικά χαρακτηριστικά των τουριστικών πακέτων... σελ Βασικά στάδια δημιουργίας τουριστικών πακέτων... σελ Σχεδιασμός τουριστικού πακέτου μεμονωμένων ταξιδιωτών... σελ Τουριστικά πακέτα ομάδων ταξιδιωτών σελ Σχεδιασμός πακέτου ομάδας ταξιδιωτών... σελ Προβολή και προώθηση των τουριστικών πακέτων... σελ.77 ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ σελ.80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτημα σελ.82 Παράρτημα σελ.83 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... σελ.84 Σελίδα Ι 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα τουριστικά γραφεία. Αρχικά παρουσιάζεται μια γενικότερη εικόνα των τουριστικών γραφείων και στην συνέχεια δίνεται μια λεπτομερής περιγραφή των λειτουργιών ενός συγκεκριμένου τουριστικού γραφείου. Ο στόχος και ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να κατανο11σει κάποιος που δεν γνωρίζε ι, τον τρόπο λειτουργίας ενός τουριστικού γραφείου. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποιες θεωρητικές πληροφορίες σχετικά με τα τουριστικά γραφεία. Δηλαδ11 ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός τέτοιου γραφείου, ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση σήματος λειτουργίας και πολλά άλλα. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικά τα τμ11 ματα ενός τουριστικού γραφείου αλλά και τα προσόντα που χρε ιάζονται οι υπάλληλοι για να λειτουργεί σωστά. Επιπλέον, θα κατανοήσουμε την διαφορά πράξης και θεωρίας. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο θα μάθουμε πως δη μιουργείται ένα τουριστικό πακέτο. Πολλά από τα τουριστικά γραφεία στηρίζονται στις πωλήσεις των πακέτων καθώς είναι το ση μαντικότερο και πιο κερδοφόρο προϊόν πώλησης. Σελίδα Ι 5

6 ΚΕΦΑΛΑ/ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τουρισμός είναι η πρόσκαιρη διακίνηση ατόμων από το γεωγραφικό περιβάλλον της μόνιμης διαμονής σε ά'λλο, με σκοπό την ψυχική ευχαρίστηση. Για να έχουμε τουρ ισμό, είνα ι απαραίτητο να υπάρχουν δύο τουλάχιστον τόποι, αυτός της μόνιμης κατοικίας κα ι εκε ίνος του τουρ ιστικού προορισμού. Το στοιχείο της μετακίνησης αποτελεί ένα θέμα το οποίο απα ιτεί οριοθέτηση σε σχέση με το χρόνο που διαρκεί. Συνηθίζεται να θεωρείται τουριστική η μετακίνηση η οποία έχει διάρκεια τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες. Ο σκοπός του τουριστικού ταξιδιού είναι κάτι το υποκειμενικό. Υπάρχουν πολλές και διάφορες αιτίες που ωθούν το σύγχρονο άνθρωπο στην τουρ ιστική κατανάλωση. Γ ια να ονομάσουμε έναν άνθρωπο τουρίστα, μια από τις κυρ ιότερες αιτίες που τον οδήγησαν στο ταξίδι πρέπει να είναι η ψυχική ευχαρίστηση. Έτσι μπορούμε να θεωρή σουμε τουρίστα τον άνθρωπο που ταξιδεύε ι για επαγγελματ ικούς λόγους ή γ ια λόγους υγείας, όταν καταναλώνει ένα σημαντικό μέρος του χρόνου του ταξιδιού στην αναψυχή και διασκέδασ11 του. Ο τουρ ισμός είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να παρατηρηθεί από πολλές πλευρές, ανάλογα με τα ενδ ιαφέροντα του παρατηρητή. Αν δούμε τον τουρισμό από την πλευρά του τουρ ίστα, τότε θα θεωρήσου με ότι είναι μια ευκαιρία γ ια ξεκούραση και ψυχαγωγία. Αν δούμε τον τουρισμό από την πλευρά της χώρας υποδοχής, τότε θα θεωρήσουμε ότ ι είναι πηγή συναλλαγματ ικής ε ισροής. Αν δούμε τον τουρισμό από την επιχειρη ματική πλευρά, τότε θα θεωρήσουμε ότ ι είναι μ ια δραστηριότητα η οποία προσφέρει ευκαιρίες για κέρδος. Για πολλούς κατοίκους χωρών τουρ ιστ ικής υποδοχής, ο τουρ ισμός ε ίναι κλάδος που προσφέρει πολλές και διάφορες θέσεις εργασίας. Αν δούμε τον τουρ ισμό από την κο ινωνιολογ ική πλευρά, τότε θα θεωρήσουμε ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία εξυπηρετεί την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων λαών. Υπάρχουν πολλές αντιληπτικές γωνίες, από τις οποίες μπορεί να εξεταστεί το φαινόμενο του τουρισμού, η νομική, η θρησκευτική, η πληθυσμιακή κα ι άλλες. (Λαλούμης & Ρούπας, 1998:33) Σελίδα Ι 6

7 Οι ταξιδιώτες δεν είναι και δεν 11ταν πάντα τουρίστες. Ο τουρισμός πηγάζει από τον τρόπο ζωής στον τόπο μόνιμης διαμονής κι αποτελεί νέο τρόπο ζω~ίς στον τουριστικό προορισμό. Εκατοντάδες χρόνια πριν η διαβίωση 1Ίταν πολύ διαφορετ ικ1ί από τη σημερινή. Έτσ ι είναι φυσικό ο τουρισμός της κάθε εποχής να έχει διαφορετικά κίνητρα και οι τουριστικές ανάγκες να διαφέρουν μέσα στο χρόνο. Είναι λοιπόν δύσκολο να θεωρηθεί ο ταξιδιώτης της αρχαιότητας τουρίστας με την έννο ια που επικρατεί σήμερα. Οι ταξιδιώτες της αρχαιότητας αντιμετώπιζαν αντίξοες συνθήκες. Έλλειψη δρόμων, συγκοινωνιακών μέσων, έλλε ιψη στέγης και τροφής στη διαδρομή τους, ληστές στην ξηρά και πειρατές στη θάλασσα. Τα επαγγελματικά ταξίδια αποδείχτηκαν συμφέροντα και τα θαλάσσ ια ταξίδια ιδιαίτερα αποδοτικά. Οι ταξιδιώτες αυξήθηκαν και με την πάροδο του χρόνου αντιμετωπίστηκαν πολλά από τα προβλήματα. Αργότερα η καθιέρωση των νομισμάτων εξυπηρέτησε τον τουρισμό των αρχαίων χρόνων. Ο τουρίστας στην αρχαία Ελλάδα 1Ίταν κάτι πολύτ ιμο. Ο τουρίστας εκτός από την φιλοξενία την οποία είχε από τους κατοίκους, δέχονταν και δώρα για την τουριστική του ιδιότητα. Όταν ο ι τουρίστες πολλαπλασιάστηκαν σε αριθμό τότε χάθηκε και αυτό το πλεονέκτημα τους. Με αποτέλεσμα να πρέπει να πληρώνουν για το κατάλυμα, το φαγητό, το ποτό και ότι άλλο ήθελαν για να ικανοποιi1σουν τις τουριστ ικές τους ανάγκες. Ανάλογα με την πολιτιστική και τεχνολογική πρόοδο της κάθε εποχής και περιοχής, άλλαζε το επίπεδο περιποίησης των ξένων, το οποίο ήταν ανάλογο με τα χρήματα που ο ξένος είχε διαθέσιμα. Μ ε την πάροδο των ετών παρουσιάστηκε ένα είδος ταξιδιώτη ο οποίος ταξίδευε για να ξεκουραστεί και να απολαύσει. Ο ταξιδιώτης αυτός είναι ο τουρίστας με την έννοια που έχει σήμερα. ( Λαλούμης & Ρούπας, 1998:35) Με την πάροδο του χρόνου και την ανάπτυξη του εμπορικού επαγγέλματος, παρουσιάστηκε μια ροή πληροφοριών, η οποία μπορούσε να ενημερώσει αυτούς που ήθελαν να ταξιδέψουν για τις ασφαλείς ή μη συνθήκες που επικρατούσαν σε διάφορες περιοχές. Στην Αμερ ική το πρώτο επίσημο τουριστικό γραφείο ιδρύθηκε το 1915 από την Ameήcan Express, εταιρεία μέχρι τότε μεταφοράς φορτίων, αγαθών και χρημάτων, που το 1922 διοργάνωσε την πρώτη κρουαζιέρα γύρω από τον κόσμο. Η Σελιδα Ι 7

8 American Express ως τουριστικό γραφείο λε ιτουργεί και σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο και δραστη ριοποιείται κυρίως στον τομέα των επαγγελματικών ταξιδι6)ν. Στην Ελλάδα τα πρώτα ταξ ιδ ιωτικά γραφεία λειτούργησαν κυρίως σαν μεταναστευτικά κέντρα και έπαψαν να λε ιτουργούν με την κήρυξη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Μ εταπολεμικά, τα πρώτα γραφεία άρχισαν να λειτουργούν ουσιαστικά μετά τις αρχές της δεκαετίας του '50. Την εποχή εκείνη συντελείται και η μεγάλη στροφή των γραφείων από τον περιηγητικό τουρισμό κάποιων αλλοδαπών ευγενών ή αρχαιολόγων στο μαζικό τουρισμό, με συνεργασίες με ευρωπαϊκά και αμερικάνικα γραφε ία γ ια την υποδοχi1 ομάδων τουριστών που επιθυ μούσαν να γνωρίζουν την Αθήνα. Η πρώτη ομάδα οργανωμένων τουριστών ήταν 25 φοιτητές του Πανεπιστη μίου της Σορβόννης, που έφθασαν με τρένο στο Πρίντεζι και στη συνέχεια με το πλοίο «Κολοκοτρώνης» ήλθαν στον Πειραιά. (Παπαγεωργίου, 2007:37) Ο Thoιηas Cook είναι ο πρώτος ταξιδιωτικός πράκτορας. Στις 5 Ιουλίου του 1841 δ ιοργάνωσε ημερήσια εκδρομή με τρένο έναντι αμοιβής ( 1 στερλίνα) για 540 άτομα από το Leicester στο Loughborough, ενώ το 1845 έγ ινε ο πρώτος επίσημος ταξιδ ιωτικός πράκτορας στην Ευρώπη, ιδρύοντας το πρώτο γραφε ίο ταξιδιών στο Leicester. Υπήρξε ένας καινοτόμος τουριστικός επιχειρηματίας, ο οποίος έδωσε στο τουρ ιστικό πρακτορείο τη μορφή που έχε ι και σήμε ρα. Η επαγγελματ ική ιστορία του περιγράφει την ιστορία των τουριστικών γραφείων και αρχίζει το 1841, όταν οργάνωσε την πρώτη ομαδική εκδρομή με τραίνο. Το 1945 ίδρυσε το πρώτο τουριστικό του γραφ είο και το 1856 προσέφερε στην αγορά πακέτα περ ιηγήσεω ν. Ο Thoιηas Cook πρωτοτύπησε σε πολλά σημεία, όπως η οργάνωση κρουαζιέρας, η οργάνωση ταξ ιδιών που έκαναν το γύρο του κόσμου, η θεσμοθέτηση των ταξιδιωτικών επιταγών και των vouchers. Η επιχείρηση Thomas Cook and Son πραγματοποιεί το τον πρώτο γύρο τη ς γης, με διάρκεια 222 ημέρες, που κάλυψε περισσότερα από μίλια. Λίγα χρόνια μετά το θάνατο του Tho111as Cook (1892) αλλά και του γιου του (1899), η εταιρεία είναι η πρώτη που λανσάρε ι τα αεροπορικά ταξίδια αναψυχή ς, ήδη από το Στα 1927 πραγματοποιεί το πρώτο αεροπορικό ταξίδι σε γκρουπ με συνοδό από τη Νέα Υόρκη στο Σικάγο για ένα τουρνουά μποξ, ενώ το 1939 εισαγάγει την έννοια του charter fligl1t. ( Παπαγεωργίου, 2007:41) Σελίδα Ι 8

9 1.2 ΔΙΑΚΡΙΣΕ/Σ ΤΟ ΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Τα τουριστικά γραφεία, παρά το γεγονός ότι το αντικείμενό τους φαινομενικά είναι το ίδιο, διαφέρουν μεταξύ τους. Τα τουριστικά γραφεία μπορούν να διακριθούν με πολλούς τρόπους (Παπαγεωργίου, 2007:43): 1) Σύμφωνα με τον νόμο: Τουριστικά γραφεία γενικού τουρ ισμού Τουριστικά γραφεία εσωτερικού τουρισμού 2) Σύμφωνα με τη δυνατότητα έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων: Τουριστικά γραφεία ΙΑ ΤΤΑ Τουριστ ικά γραφεία ηοη-ια ΠΑ 3) Σύμφωνα με τη χώρα προέλευσης κα ι προορισμού των διακινούμενων ταξιδιωτών: Τουριστικά γραφεία εισερχόμενου τουρισμού (incoming) Τουριστικά γραφεία εξερχόμενου τουρισμού ( outgoing) Τουρ ιστ ικά γραφεία εσωτερικού (εγχώρ ιου) τουρισμού 4) Σύμφωνα με την εξειδ ίκευση των γραφείων : Τουριστικά γραφεία επαγγελματικού τουρισμού Τουριστικά γραφεία εναλλακτικού τουρισμού 5) Σύμφωνα με την ειδική μορφή των γραφε ίων: Γενικοί πράκτορες πωλήσεων (General Sales Agent) Τουριστικά γραφεία δικαιόχρησης (franchising) Δ ιαδικτυακά τουριστικά γραφεία (intemet) Τα τουριστικά γραφεία γενικού τουρ ισμού προσφέρουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών σε ημεδαπούς αλλά και αλλοδαπούς πελάτες. 'Ενα γραφείο γεν ικού τουρισμού είναι δυνατόν να δραστηριοποιε ίται στον ε ισερχόμενο, τον εξερχόμενο, τον επαγγελματικό ή κα ι σε οποιαδήποτε άλλη μορφή τουρισμού. Τα γραφεία εσωτερικού τουρισμού παρέχουν υπηρεσίες μόνο σε Έλληνες ταξιδιώτες και μόνο μέσα στα όρια της ελλη νική ς επικράτειας, με αποτέλεσ μα ο ι αρμοδ ιότητες τους να είναι περιορισμένες. Ένα γραφείο εσωτερικού τουρισμού μπορεί να εξελιχθεί σε γραφείο γενικού τουρισμού, εάν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος. Σελιδα Ι 9

10 Μια άλλη κατηγορία τουριστικών γραφείων είναι ανάλογα με την δυνατότητα ή όχι που έχουν για να εκδίδουν αεροπορικά εισιτήρια. Για πτήσεις εσωτερικού έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν όλα τα γραφεία, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις (οικονομικές, εξοπλισμού). Αεροπορικά εισιτήρια για πτήσεις εκτός της Ελλάδας μπορούν να εκδώσουν μόνο τα γραφεία τα οποία είναι μέλη της Διεθνούς Ενώσεως Αερομεταφορών. Τα γραφεία αυτά ονομάζονται ΙΑ ΤΑ Traνel Agencies, και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια, τους δίνεται συγκεκριμένος κωδικός αριθμός ο οποίος εκτυπώνεται σε όλα τα έντυπα του γραφείου και τέλος, τους χορηγείται το ειδικό σήμα εγκεκριμένου πράκτορα ΙΑ ΠΑ βάση συγκεκριμένης διαδικασίας. Μια άλλη διάκριση γίνεται με βάση τα φυσικά όρια των χωρών στις οποίες γίνεται η διακίνηση των τουριστών. Τα γραφεία εξερχόμενου τουρισμού ειδικεύονται στη διακίνηση ημεδαπών τουριστών προς το εξωτερικό. Τα γραφεία εισερχόμενου τουρισμού ειδικεύονται στη διακίνηση τουριστών από τη χώρα που μονίμως αυτοί διαμένουν στη χώρα που τα γραφεία εδρεύουν. Τα γραφεία εσωτερικού τουρισμού ειδικεύονται στη διακίνηση ημεδαπών τουριστών στο εσωτερικό της χώρας τους. Υπάρχουν τα γραφεία επαγγελματικού τουρισμού αλλά και εναλλακτικού τουρισμού. Ο τουρισμός κινήτρων, εκθέσεων, τα επαγγελματικά ταξίδια αλλά και τα συνέδρια ανήκουν στον επαγγελματικό τουρισμό. Στον εναλλακτικό τουρισμό ανήκουν νέες μορφές τουρισμού οι οποίες διαφοροποιούνται από το κλασικό πρότυπο. Νέες μορφές τουρισμού είναι ο αγροτουρισμός, ο Θρησκευτικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας αλλά και πολλές άλλες μορφές. Μια άλλη κατηγορία είναι ανάλογα με την ειδικ1ί μορφή των γραφείων. Υπάρχουν τα τουριστικά γραφεία αντιπροσώπευσης όπου ένας προμηθευτής βρίσκει έναν αντιπρόσωπο. Τα τουριστικά γραφεία δικαιόχρησης όπου μια εταιρεία επιτρέπει σε μια άλλη να χρησιμοποιήσει το όνομά της. Τέλος, τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία, όπου όλες οι ενέργειες γίνονται μέσω ίntemet. Σελίδα l 10

11 1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Τα τουριστικά γραφεία υποχρεούνται: Να διαθέτουν άρτια και ευπρεmί γραφειακή εγκατάσταση. Να αναγράφουν στα έντυπα που χρησιμοποιούν για τις συναλλαγές τους, στα ενημερωτικά τους έντυπα (brochures) και στον δικτυακό τους τόπο (website) τον αριθμό του ειδικού σήματος λειτουργίας, διακριτικό τίτλο και το σήμα, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, τον την ακριβή διεύθυνση της επιχείρησης, τον αριθμό τηλεφώνου και fax και την ηλεκτρονική διεύθυνσή τους. Να συνάπτουν συμβάσεις ή συμφωνίες για λογαριασμό των πελατών τους, είτε αυτοί είναι πρόσωπα (μεμονωμένοι ταξιδιώτες 11 συμμετέχοντες σε οργανωμένο ταξίδι) είτε τουριστικά γραφεία (διοργανωτές τουριστικών προγραμμάτων) του εσωτερικού ή του εξωτερικού, μόνο με τουριστικές επιχειρήσεις του Ν /1993, όπως ισχύει, που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίαs. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και αντίστροφα. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύμβαση ή συμφωνία είναι άκυρη. Στις συμβάσεις ή συμφωνίες της παραπάνω παραγράφου αναγράφονται υποχρεωτικά κα ι επί ποινή ακυρότητάς τους ο αριθμός του ειδικού σήματος λειτουργίας, η λειτουργική μορφή, η κατηγορία και ο αριθμός φορολογικού μητρώου της τουριστικής επιχείρησης, καθώς και τα στοιχεία του τουριστικού γραφείου που αναφέρονται. Όταν πρόκειται για τουριστικά γραφεία των κρατών μελών της Ε.Ε., αναγράφονται στη σύμβαση ή τη συμφωνία υποχρεωτικά τα αντίστοιχα στοιχεία που προβλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. Για κάθε σύμβαση ή συμφωνία που υπογράφεται από αλλοδαπά τουριστ ικά γραφεία (εκτός χωρών Ε.Ε.), για τουριστικές υπηρεσίες που παρέχονται στην ελληνική επικράτεια στα πλαίσια οργανωμένου ταξιδιού, είναι απαραίτητη η προσυπογραφή της από τουριστικό γραφείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και το οποίο εκπροσωπεί στην Ελλάδα το αλλοδαπό. Σελίδα l 11

12 Να μη διαφημίζουν τουριστικές εγκαταστάσε ις και υπηρεσίες διαφορετικού είδους ή/και κατηγορίας από εκείνες που ορίζονται στο ειδικό σήμα λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτό)ν, ή διαφορετικού ποιοτικού επιπέδου και σύνθεσης λειτουργιών από εκείνες που διαθέτουν (παραπλανητική διαφήμιση). 1.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Για να λειτουργήσει ένα τουριστικό γραφείο απαιτείται η χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας. Το σήμα το χορηγεί η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του ΕΟΤ, στην οποία ανήκει το τουριστικό γραφείο, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ελληνική ιθαγένεια μετά από σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Το ειδικό αυτό σήμα λειτουργίας που καθιερώθηκε με τον ν 2160/93, αντικατέστησε την άδεια λειτουργίας επιχειρήσεων που χορηγούσε μέχρι τότε ο ΕΟΤ. Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος σε φυσικά πρόσωπα απαιτείται η υποβολί1 των εξής δικαιολογητικών: 1. Αίτηση του επιχειρηματία για χορήγηση του ειδικού σήματος και έγκριση του διακριτικού τίτλου της επιχείρηση ς, καθώς επίσης και γ ια τον έλεγχο της γραφειακής εγκατάστασης. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν. 2160/ Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β (όχι απόσπασμα), 3μηνης ισχύος. 4. Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών, από το οποίο να φαίνεται ότι ο επιχειρηματίας α. δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, β. δεν βρίσκεται σε απαγόρευση ή δικαστικ1ί αντίληψη. 5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 6. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού. Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του ΠΔ 288/ Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας. Αν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών, η γνώση της ξένης γλώσσας μπορεί να Σελίδα l 12

13 αποδειχθεί με εξέταση στον ειδικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Τουρισμού. 8. Παράβολο υπέρ Δημοσίου και ΕΟΤ 293,47 ευρώ. 9. Διπλότυπο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. για τέλη χαρτοσήμου ευρώ, συν 20% υπέρ ΟΓ Α. 1 Ο. Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΠΕΡΠ 58,69 ευρώ. 11. Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ,81 ευρώ για γραφεία Γενικού Τουρισμού και 5.869,4 1 ευρώ για γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού, που θα έχει υποχρεωτικά διάρκεια πενταετή συν ένα εξάμηνο. 12. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του επιχειρηματία 1; βεβαίωση έναρξης της επιχείρησης. Η αίτηση στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του ΕΟΤ για τη χορ1iγηση του σήματος υποβάλλεται από τον υπόχρεο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης. Π έραν των ανωτέρω, γ ια την χορήγηση του ειδικού σήματος στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων που εκμεταλλεύονται νομικά πρόσωπα, απαιτείται υποβολή των εξής προσθέτων δικαιολογητικών: 13. Το αρχικό καταστατικό της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις του. Η διάρκεια του αρχικού καταστατικού είναι το λιγότερο πενταετ~)ς. 14. Για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ τα αντίστοιχα Φ ΕΚ, στα οποία έχουν δημοσιευθεί τα καταστατικά τους. 15. Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών, που εκδίδεται για τις ΕΠΕ,ΟΕ και ΕΕ από το πρωτοδικείο και για τις ΑΕ από την Υπηρεσία Εμπορίου τ~1ς οικείας Νομαρχίας. Οτιδi1 ποτε υποβληθεί σε φωτοαντίγραφο, πρέπει να είνα ι επικυρωμένο. 16. Βεβαίωση Γραμματέα Πρωτοδ ικών, από την οποία να φαίνεται ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. 17. Όσες εταιρείες έχουν την έδρα τους στη ν ΕΕ και αιτούνται ειδικό σήμα λειτουργίας Γενικού Τουρ ισμού, υποχρεούνται να ορίσουν τον εκπρόσωπό τους με ειδικό πληρεξούσιο, υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά 3,4, και 5. Για τις εταιρείες που έχουν την έδρα τους εκτός ΕΕ και επιθυμούν να λάβουν το ειδικό σήμα λειτουργίας Σελίδα l 13

14 γραφείου Γενικού Τουρισμού, ισχύει η αρχή περί αμοιβαιότητας που αποδεικνύεται με βεβαίωση του υπουργείου Εξωτερικών. Για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, απαιτείται γραφειακή εγκατάσταση εμβαδού 20 τμ για γραφεία Γενικού Τουρισμού και 12 τμ για γραφεία Εσωτερικού Τουρισμού. Ο έλεγχος της γραφειακής εγκατάστασης γίνεται από την Περιφερειακί1 Υπηρεσία Τουρισμού του ΕΟΤ. Εξετάζονται: Η ύπαρξη πλήρους και ανεξάρτητης γραφειακής εγκατάστασης, του αντίστοιχου κατά περίπτωση εμβαδού. Σε περίπτωση που ο χώρος μισθώνεται από το γραφείο, απαιτείται η ύπαρξη μισθωτηρίου συμβολαίου, επικυρωμένου από την αρμόδια Δ.0.Υ.. Σε περίπτωση που το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο, πρέπει να επιδεικνύονται οι αντίστοιχοι τίτλοι ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που το γραφείο στεγάζεται σε υπόγειο, πρέπει να υπάρχει βεβαίωση του οικείου πολεοδομικού γραφείου ότι ο συγκεκρ ιμένος χώρος είναι κύριας χρήσης. Το σήμα που χορηγείται στις επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων σύμφωνα με τα παραπάνω, καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο που τηρεί η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του ΕΟΤ και περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό του βιβλίου καταχώρησης, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, τη μορφ11 της τουριστικής επιχείρησης, τη διεύθυνση της επιχείρησης, το διακριτικό τίτλο και τα στοιχεία του επιχειρηματία. Το σήμα πρέπει να αναρτάται σε εμφανές σημείο, ενώ στο γραφείο πρέπει να είναι όλα τα στοιχεία διαθέσιμα για τη διευκόλυνση του ελέγχου. Το ειδ ικό σήμα λειτουργίας ενός τουριστικού γραφείου εκδίδεται στο όνομα φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Το πρόσωπο αυτό έχει τη δυνατότητα να ορίσει Υπεύθυνο, που εγκρίνεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του ΕΟΤ και είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος του τουριστικού γραφείου. Κατά τον νόμο (288/91 ), όποιος αιτείται σιίμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: Σελίδα l 14

15 Να είναι ικανός για δικαιοπραξία. Να μην έχει καταδικασθεί σε ποινή φυλάκισης πέρα των τριών μηνών. Να μην έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου. Να κατέχει επαρκή γνώση της ελληνικi1ς γλώσσας και μιας τουλάχιστον από τις γλώσσες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να διαθέτει πλήρη και ανεξάρτητη γραφειακή εγκατάσταση εμβαδού τουλάχιστον 20 τμ όταν πρόκειται για γραφεία Γενικού Τουρισμού και τουλάχιστον 12 τμ όταν πρόκειται για γραφείο Εσωτερικού Τουρισμού. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η συστέγαση με επιχείρηση άλλη εκτός από αυτές που έχουν τουριστικούς σκοπούς. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος και ο υπεύθυνος του γραφείου είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο ΤΑΝ Π Υ(Ταμείο Ασφάλισης Ναυτιλιακών Πρακτόρων και Υπαλλήλων). Όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις πρέπει να αποδεικνύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό γεννήσεως. Πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικών, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Π ιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλων σπουδών. Το ειδικό σήμα λειτουργίας ισχύει έως ότου ανακληθεί. Για την ανανέωση του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών γραφείων και για τα νομικά πρόσωπα ισχύουν τα εξής: Παράταση της εγγυητικής επιστολής που ήδη έχει κατατεθεί στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού του ΕΟΤ και στην οποία θα αναφέρεται ότι η εν λόγω παράταση ισχύει για άλλα πέντε χρόνια και ένα εξάμηνο μετά την ημερομηνία ανάκλησης του ειδικού σήματος λειτουργίας του τουριστικού γραφείου. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας στο όνομα του νομικού προσώπου που έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Σελίδα l 15

16 Βεβαίωση γραμματέα Πρωτοδικών από την οποία φαίνεται ότι η εταιρία δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. Πιστοποιητικό εταιρικών μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ από το Πρωτοδικείο και για τις ΑΕ από την υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας, καθώς όλες τις τροποποιήσε ις του καταστατικού και τα αντίστοιχα ΦΕΚ, που αναφ έρονται στο παραπάνω πιστοποιητικό. Τριπλότυπο Δημοσίου ταμείου στο όνομα του νομικού προσώπου για τέλη χαρτοσήμου 29,35 ευρώ, συν χαρτόσημο ΟΓ Α. Παράβολο υπέρ Δημοσίου και ΕΟΤ 293,47 ευρώ. Παράβολο υπέρ ΤΕΑΠΕΡΠ 58,69 ευρώ. Υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας του νόμου 1599/86, για τη συνέχιση της λειτουργίας του γραφείου στο χώρο που έχει χορηγηθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Πιστοποιητικό γραμματέα Πρωτοδικών από το οποίο φαίνεται ότι οι διαχειριστές της εταιρείας, για τις ΕΠ Ε, ΟΕ και ΕΕ ή γ ια τις ΑΕ οι νόμιμοι εκπρόσωποι τη ς, α) δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και β) δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β. 1.5 ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Ένα γνώρισμα της τουριστική ς ζήτηση ς, που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της, είναι η εποχικότητα 11 οι περίοδοι αιχμής και ύφεσης των τουριστικών ροών. Αυτό κυρίως οφείλεται στις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας-δέκτη, διότι πολλοί από τους τουριστικούς πόρους είναι από τη φύση τους εποχικοί. Τέτο ια πόροι είναι η Θε ρμοκρασία και η ηλιοφάνε ια. Οφε ίλεται όμως και στις κλιματολογικές συνθήκες των χωρών που παράγουν τουρισμό, όπως και στους Θεσμικούς παράγοντες που περιλαμβάνουν τις σχολικές διακοπές, το κλείσιμο των εργοστασίων τον Αύγουστο, τις διακοπές του Πάσχα και των Χριστουγέννων, που κάνουν την τουριστ ική ζήτηση να συγκεντρώνεται σ ' αυτές τις περιόδους. Έτσι η τουριστική Σελίδα/ 16

17 ζήτηση δεν μπορεί να κατανέμεται ομαλά σ' ολόκληρο το χρόνο. Σαν αποτέλεσμα τέτοιων διακυμάνσεων, οι περισσότεροι προορισμοί υποφέρουν από τουρισμό περιόδων αιχμής, περιόδων χαμηλής κίνησης και περιόδων απραξίας. Αυτό είναι επιζήμιο για τη χώρα που δέχεται τον τουρισμό κα ι δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις τουριστικές επιχειρήσεις εκτός κι αν ο εσωτερικός τουρισμός είναι αρκετά ανεπτυγμένος για να συμπληρώσε ι τις αδρανείς περιόδους. Πολλές χώρες έχουν δώσει μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη αντί-εποχικής τουριστικής πολιτικής. Σ' αρκετές περ ιπτώσεις έχουν ληφθεί, ενάντια στην εποχικότητα, τα παρακάτω μέτρα: Η κλιμάκωση των διακοπών. Η δημιουργία ειδικών εγκαταστάσεων. Οι προωθητ ικές τιμές στις περιόδους χαμηλής κίνησης, δηλαδ1ί χαμηλές τιμές τουρ ιστικών πακέτων. Οι φθηνές εκδρομές για ηλιόλουστες περιοχές. Η επέκταση του Σαββατοκύριακου. Η βελτίωση του προβλήματος της εποχικότητας με τα παραπάνω μέτρα δεν καταλήγει πάντα σ ' εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο λόγος είνα ι ότι απα ιτείται ολοκληρωμένη προσπάθεια για ν' ανατραπεί το κατεστημένο. Ο ι μ ικρής έντασης προσπάθειες συνήθως περνούν απαρατήρητες ή τ' αποτελέσματά τους δεν έχουν δ ιάρκεια. Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου. Ο τουρίστας έχει πλέον συνηθίσε ι σ' έναν τρόπο ζω1ίς κατά τη διάρκε ια των δ ιακοπών, ο οποίος περ ιλαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες καλύπτουν ένα μέρος του χρόνου των διακοπών. Στο βαθμό που οι δραστηριότητες αυτές, όπως κολύμβηση, ηλιοθεραπεία, περίπατοι, επισκέψεις σε μπαρ και κέντρα διασκέδασης, εκδρομές, κ.λπ. δεν καλύπτουν το χρόνο του τουρίστα τότε αυτός πλή ττει. Για μια χώρα της Μεσογείου όπως η Ελλάδα, ο τουρίστας καταδικάζεται σε απραξία σε περίπτωση που καταλύσει σ' ένα παραθαλάσσιο ξενοδοχείο αναψυχής το χειμώνα. Γ ι' αυτόν τον λόγο, μόνο σε περίπτωση που διαμορφωθούν τομείς απασχόλησης του τουρίστα οι οποίοι συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντά του, μπαίνουν οι βάσεις για αντί-εποχικοί Σελίδα l 17

18 τουριστική πολιτική. Τέτοιες απασχολήσεις μπορούν να προσφέρουν οι πόλεις τυχερών παιχνιδιών με πολλά καζίνο κι ανάλογες εγκαταστάσεις, τα οργανωμένα χιονοδρομικά κέντρα κ.λπ. (Λαλούμης & Ρούπας,1998:74) Όπως είναι λογικό, ανάλογα με την εποχικότητα του τουρισμού γενικότερα δημ ιουργείται και η εποχικότητα των τουριστικών γραφε ίων. Είναι κάποιες ημέρες όπου τα γραφεία έχουν πολύ δουλειά και κάποιες άλλες ημέρες που δεν έχουν. Η περίοδος με την πολύ δουλειά είναι πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων, πριν τις διακοπές του Πάσχα και βέβαια πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Η ζήτηση των πακέτων για αυτές τις περιόδους ξεκινά περίπου ένα με ενάμιση μήνα πριν. Για παράδειγμα η ζήτηση των Χριστουγεννιάτικων πακέτων ξεκινά από τις αρχές Νοέμβρη. Μέσα στον χρόνο όμως, ο κόσμος ζητάει και κάποιες ολιγοήμερες αποδράσεις. Οπότε όταν υπάρχουν αργίες τις εκμεταλλεύετα ι για διακοπές, με αποτέλεσμα πάλι τα γραφεία να ανεβάζουν την δουλειά τους λίγο πριν τις αργίες. Για παράδειγμα δη μιουργούνται ειδ ικά πακέτα για την 25η Μαρτίου, την Οκτωβρίου αλλά και για τον Δεκαπενταύγουστο. Μια άλλη περίοδος που έχει ζήτηση είναι η περίοδος των Αποκριών. Λέγοντας λοιπόν ότ ι τις συγκεκριμένες αυτές περιόδους στα τουριστικά γραφεία αυξάνεται η δουλειά, εννοούμε ότι δέχονται περισσότερα τηλεφωνήματα, περισσότερα και περισσότερους πελάτες στα γραφεία τους. Τα τηλεφωνήματα αυξάνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Τα τηλέφωνα δεν σταματούν καθ' όλη τη δ ιάρκεια της ημέρας, όμως οι ώρες που έχουν περισσότερα τηλεφωνήματα είναι από τ ις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Το χειμώνα, πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων το τηλεφωνικό κέντρο δέχεται τα περισσότερα τηλεφωνήματα, περισσότερα κα ι από αυτά των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό ίσως συμβαίνει διότι το καλοκαίρι είναι χρον ικά μεγαλύτερο οπότε τα τηλεφων1)ματα μοιράζονται. Το καλοκαίρι όμως ο κόσμος επισκέπτεται περισσότερο το γραφείο. Μέσα στην εβδομάδα η ημέρα που έχει την μεγαλύτερη προσέλευση στο γραφείο είναι το Σάββατο. Σελίδα l 18

19 ΚΕΦΑΛΑ/ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Η επ ιλογή του τόπου εγκατάστασης ενός τουριστικού γραφείου μαζί με την εσωτερική οργάνωση και διακόσμηση αποτελεί ένα βασικό στοιχείο μελέτης διότι συμβάλλε ι στην προσέλκυση πελατών. Το τουριστ ικό γραφείο το οποίο θα αναλύσουμε βρίσκεται στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας. Η πρόσβαση στο κέντρο είναι αρκετά εύκολη για όλες τις περιοχές της πρωτεύουσας. Υπάρχει εύκολη πρόσβαση για τους πελάτες που έρχονται από τον Π ειραιά, από τα Δυτικά, από τα Βόρεια αλλά και από τα Νότια. Η πλατεία συνορεύει με την οδό Βασιλέως Γεωργίου στα βόρεια, την οδό Όθωνος στα νότια, την οδό Φιλελλήνων στα Δυτικά και την Λεωφόρο Αμαλίας στα ανατολικά. 'Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η συγκοινωνιακή κάλυψη της περιοχής. Η πλατεία Συντάγματος αποτελεί κόμβο για τις Αττικές συγκοινωνίες. Το μετρό, τραμ, τα τρόλεϊ και πολλές λεωφορειακές γραμμές έχουν σταθμούς στην πλατεία. το Η λεωφορε ιακή γραμμή που συνδέει το κέντρο της Αθήνας με το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει αφετηρία στη βόρεια πλευρά της πλατείας. Η πρόσβαση είνα ι αρκετά εύκολη καθώς υπάρχει σταθμός του μετρό ο οποίος συνδέεται και με τον προαστιακό οπότε το μεγαλύτερο μέρος της Αθήνας έχε ι εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Επιπλέον υπάρχουν πολλά λεωφορεία και τρόλεϊ τα οποία συνδέουν το Σύνταγμα με αρκετές περιοχές. Η ευκολία πρόσβασης συμβάλλει θετικά καθώς θα επηρεάσει την προσέλευση. Η πλατεία βρίσκετα ι πολύ κοντά στα περισσότερα αξιοθέατα της Κεντρικής Αθήνας. Βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις γειτονίες Πλάκα, Μοναστηράκι, Κολωνάκι και Ψυρρή. Οι αρχαιολογικοί χώροι της Ακρόπολης, Αρχαίας Αγοράς, Βιβλιοθ1Ίκης του Αδρ ιανού είναι επίσης πολύ κοντά. Η πλατεία βρίσκετα ι κοντά σε πολλά υπουργεία (Υπουργείο Οικονομίας και Εξωτερικών), Δημόσιες Υπηρεσίες και μουσεία Εξαιτίας της προνομιακής της θέση ς η πλατεία έχει πολλά ξενοδοχεία. Στο νότιο τμήμα της πλατείας ξεκινά η οδός Ερμού που αποτελεί τον πιο εμπορικό δρόμο της Αθ1Ίνας. Ο δρόμος αυτός φιλοξενεί γραφεία και πολλά καταστήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της Αθήνας προτιμά να κάνει τις αγορές του από Σελίδα l 19

20 εκεί καθώς μπορεί να βρει τα πάντα. Η εμπορική δραστηριότητα και η ευημερία της περιοχή ς είναι από τις πιο ανεπτυγμένες. Ο δρόμος που είναι το γραφείο είναι παράλληλος της Ερμού (από τους πιο γνωστούς δρόμους της Αθήνας λόγω της μεγάλης ποικιλίας καταστημάτων). Συγκεκριμένα στην οδό Μητροπόλεως Η περιοχή εγκατάσταση ς βρίσκετα ι κοντά στους προμηθευτές του γραφείου. Σε πολύ κοντινές αποστάσεις βρίσκονται τα γραφεία τα οποία μας προμηθεύουν τα αεροπορικά ε ισιτήρια αλλά και τα ακτοπλοϊκά. Επιπλέον, υπάρχουν όλες οι τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται το γραφείο και χρειάζονται σχεδόν για καθημερ ινές συναλλαγές. Τέλος, πολύ κοντά βρίσκοντα ι και οι αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται πολύ στενά το γραφείο. Στην κεντρ ική πόρτα γράφεται ολοκάθαρα το νούμερο του κτιρίου. Επομένως, όταν ο πελάτης γνωρίζε ι την οδό και τον αρ ιθμό η πρόσβαση στο γραφείο είνα ι αρκετά εύκολη. Αυτό που μπορε ί να δυσκολέψε ι κάποιον πελάτη είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχε ι ταμπέλα με το όνομα του γραφ είου στο εξωτερικό μέρος του κτιρίου δ ιότ ι αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Υπάρχε ι όμως ετικέτα του γραφείου πάνω στο κουδούνι ώστε ο πελάτη ς να βλέπε ι ξεκάθαρα ποιο κουδούνι πρέπει να χτυπήσει όταν η είσοδος δεν είναι ανοιχτή. Ο πελάτης με την είσοδό του βλέπει στα αριστερά του πινακίδες με τα διάφορα γραφ εία τα οποία περιλαμβάνει το οχταώροφο κτίριο. Επομένως καταλαβαίνει αμέσως ότι είνα ι στο σωστό μέρος. Στην είσοδο υπάρχε ι ένα μικρό εμφανές γραφείο στο οποίο βρίσκεται ο θυρωρός. Ο θυρωρός είναι συνήθως γυναίκα και βρίσκεται εκεί από τις 8 το πρωί έως και τ ις 4 το απόγευμα. Οι υποχρεώσεις του Θυρωρού είναι να διατηρεί το κτίριο καθαρό, να μοιράζε ι την αλληλογραφία στο κτίριο και βέβαια να ενημερώνει τους επισκέπτες σε οτιδήποτε τον ρωτούν. Αναλυτικά το κτίριο πε ριλαμβάνει: l ος όροφος -SJGNA TURE TRA VEL ΣΤΡΑ ΤΟΣ ΤΕΖΑ ΨΙΔΗΣ ΚΌΣΜΗΜΑ ΤΑ 2ος όροφος -0.Ε.Δ.Β. Δ/ΝΣΗ ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ Σελίδα Ι 20

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Διεύθυνση: Τσόχα 24, Αμπελόκηποι 11521 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνα : 210 8707743

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τσόχα 24, 11521 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ιταλία - Πάδοβα»

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ιταλία - Πάδοβα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε Νέα Σμύρνη, 02-12-2015 & Δ.Ε ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 506 Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 5 ο ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΡΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2016

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΡΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2016 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΩΡΟΣ ΜΑΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2016 Γενικά Τουρισμός είναι η πρόσκαιρη διακίνηση ατόμων από το γεωγραφικό περιβάλλον της μόνιμης διαμονής σε άλλο, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία.

Πολυσταδιακή δειγματοληψία με χρήση quota ως προς τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων

Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων Ενότητα 1: Εννοιολογική προσέγγιση και Κοινωνικοοικονομική διάσταση του Τουρισμού. Γιανναράκης Γρηγόρης ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4

Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ταυτότητα της Έρευνας... σελ. 4 ΜΕΡΟΣ Α : Στοιχεία για τους επισκέπτες της Ελλάδας 1. Αριθμός ημερών παραμονής στην Ελλάδα... 7 2. Αριθμός επισκέψεων στην Ελλάδα για διακοπές...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 5 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Το άυλο των τουρ. υπηρεσιών Δε µπορούν να δειγµατιστούν ή να εξεταστούν πριν από την αγορά τους Η ετερογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

4802/ΙΑ/ Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

4802/ΙΑ/ Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 ο 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών. Reference: Ηγουμενάκης, Ν.Γ. (1999) Τουριστικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Interbooks (pp.81-91).

Οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών. Reference: Ηγουμενάκης, Ν.Γ. (1999) Τουριστικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Interbooks (pp.81-91). Οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών υπηρεσιών Reference: Ηγουμενάκης, Ν.Γ. (1999) Τουριστικό Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Interbooks (pp.81-91). α) Το άυλο των τουριστικών υπηρεσιών Λόγω του ότι οι τουριστικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου

HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES. Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Προσφορά για το Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου Ταυτότητα του Hellenic Memories Travel Services Μια επιχείρηση συνεπής με την ιστορία και τις υπηρεσίες. Το Hellenic Memories Travel Services δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι Ελληνικές Τουριστικές Εισπράξεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι Ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Προς: Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.)

ΠΡΟΣ : Προς: Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λαγκαδάς, 23/1/2017 Αρ. Πρωτ : 16 Δ/ΝΣΗ Π.Ε ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΣ : Προς: Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613)

Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Τουριστικών Επαγγελμάτων ΑΣΤΕ Ρόδου (613) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ), ιδρύθηκε το 1956, ήταν η πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αναγράφεται ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (αναγράφεται ο φορέας) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (που δεν υπάγονται στη διαδικασία των ΥμΣ Κ1-802/2011)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (που δεν υπάγονται στη διαδικασία των ΥμΣ Κ1-802/2011) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (που δεν υπάγονται στη διαδικασία των ΥμΣ Κ1-802/2011) ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1. Εξουσιοδότηση για την προεγγραφή, όταν ο αιτών δεν είναι ο ίδιος ο φορέας της υπό έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Κεφάλαιο 10: Νέες Τεχνολογίες και Επάγγελμα Η Αργυρώ και ο Βασίλης μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισαν να επισκεφτούν το θείο Αριστείδη, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Τήνο, το όμορφο νησί των Κυκλάδων. Βασίλης: «Πρέπει σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

- Επιταγές αξίας 100 / ζευγάρι για εκδρομές στο Ντουμπάι διοργάνωσης SIGMA TRAVEL.

- Επιταγές αξίας 100 / ζευγάρι για εκδρομές στο Ντουμπάι διοργάνωσης SIGMA TRAVEL. Λεοφόρος Ηρακειδων, RHODESLAND +30 22410 71222 Φαξ:+30 22410 96697 e-mail :sigmatravel @gmail.com www. Sigma-travel.gr Kεντρικό κατάστημα : εμπορικό κέντρο Tηλ:+30 22410 90049, ΠΡΟΣ YΠΟΨΗ ΘΕΜΑ :ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας 2016

Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας 2016 Βελισσαρίου Ευστάθιος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομίας ΤΕΙ Θεσσαλίας 2016 1 Η τουριστική προσφορά Η τουριστική προσφορά (σύμφωνα με τον Hoffmann (1970) αποτελείται από την : Α) Φυσική προσφορά, Β) την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9563608 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη

Προκηρύσσουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 23/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 2561 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 ο ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001

Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 Κατά την διάρκεια ενός έτους, περίπου πόσα ταξίδια αναψυχής πραγματοποιείτε στην Ελλάδα, που απαιτούν μια διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο ή κατάλυμα; 2001 1 φορά το χρόνο 32,8 2 φορές το χρόνο 22,0 3 φορές

Διαβάστε περισσότερα

στους αποφοίτους των τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων του ΤΕΙ.

στους αποφοίτους των τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων του ΤΕΙ. ΤΕΙ Πειραιά Ο οδηγός αυτός του τουριστικού επαγγέλματος απευθύνεται: στους αποφοίτους των τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων του ΤΕΙ. Ο σκοπός του οδηγού είναι να ενημερώσει τους φοιτητές, τους αποφοίτους

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί - Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.rural-cyprus.com ή αποστέλλονται μετά από αίτημα από pga@navigator-consulting.com.

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ)

Α ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α + Β ΕΞΑΜΗΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος Προλεγόμενα συγγραφέων ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σημείωμα συγγραφέων..015 Πρόλογος...017 Προλεγόμενα συγγραφέων....019 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...025 Κεφάλαιο Α : Εισαγωγικές έννοιες για τον τουρισμό...027 1. Γενικά...027 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4, Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 2 ο ΙΕΚ Πειραιά Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κ. Τσαγκαράκης 06/10/2009 Τουριστικό Μάρκετινγκ 1 Βασικές Έννοιες Τι είναι ο Τουρισμός; Τι είναι Τουρίστας; Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

3o ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ. Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση

3o ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ. Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ 3o ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων

5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 5 η Διδακτική Ενότητα Οι βασικές αρχές και

Διαβάστε περισσότερα

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 55 τ.μ.

Ενοικιάζεται διαμέρισμα 55 τ.μ. www.urbanexperts.gr id:1118791 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 55 τ.μ. Άνω Ιλίσια Αθήνα- Κέντρο 600 Περιγραφή Α) ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ (2ΟΣ ), 55 ΤΜ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΕΩΣ, ΠΡΟΣΦΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΦΡΟΝΙΜΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Χαιρετίζω κι εγώ το Συνέδριο, ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και

Κος ΦΡΟΝΙΜΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Χαιρετίζω κι εγώ το Συνέδριο, ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και Κος ΦΡΟΝΙΜΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας. Χαιρετίζω κι εγώ το Συνέδριο, ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου και τιμή να βρίσκομαι εδώ πέρα. Δυστυχώς κι εγώ, για τεχνικούς

Διαβάστε περισσότερα

Την επιλογή περιοχής/τοποθεσίας Τον καθορισμό του μεγέθους και του τύπου γραφείων Τη διαδικασία αναζήτησης και το κόστος της

Την επιλογή περιοχής/τοποθεσίας Τον καθορισμό του μεγέθους και του τύπου γραφείων Τη διαδικασία αναζήτησης και το κόστος της Επιλογή Επαγγελματικής Στέγης Η επιλογή της σωστής επαγγελματικής στέγης θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την παραγωγικότητά σας, να προσελκύσετε και να διατηρήσετε υπαλλήλους και να δίνετε μία θετική εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενικό πλαίσιο Η Εγγραφή των νέων µελών στο Επιµελητήριο πραγµατοποιείται µε βάση τις διατάξεις του ν.2081/1992 (άρθρο 1 παρ. 3), όπως ισχύει. Tην υπουργική απόφαση µε αριθµό Κ1-5056/1986 και τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σύμφωνα με την ΥΙΒ/8577/83 και την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη) και την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600

Διαβάστε περισσότερα

15 η Διδακτική Ενότητα «Η ΟΡΓAΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΜΟΡΦΏΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ»

15 η Διδακτική Ενότητα «Η ΟΡΓAΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΜΟΡΦΏΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΎ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην Oργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 15 η Διδακτική Ενότητα «Η ΟΡΓAΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟIΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Μ.Κ.Ε.) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την ίδρυση μιας επιχείρησης (ανεξαρτήτου μορφής και νομικής υπόστασης) είναι απαραίτητα τα παρακάτω βήματα: ΒΗΜΑ 1 ο : Πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Σελίδα 1 από 6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ : Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Σελίδα 1 από 6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΠΡΟΣ : Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 από 6 ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην Ιταλία (Βενετία-Φλωρεντία-Σιέννα-Ρώμη)

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην Ιταλία (Βενετία-Φλωρεντία-Σιέννα-Ρώμη) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ----- Tαχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΔΑΡΑΤΣΟ 73100 ΔΑΡΑΤΣΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 28210-33195 ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ( Για την εκδρομή της Γ Τάξης, από 24/4/2012 ως 27/4/2011, στην Αθήνα) Οι μαθητές και οι μαθήτριες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay Αγαπητοί Συνεργάτες, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στα πλαίσια της διοργάνωσης του «9 ου Θερινού Σχολείου» της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ A Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΠ-Γ6 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Προσδιορισμός νομικής μορφής. (Ατομική, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη εταιρία, Ε.Π.Ε., Α.Ε.). Σε εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την εγγραφή στο ΤΕΒΕ ΤΑΕ 1 Πηγή : www.oaee.gr Για την εγγραφή στα Μητρώα Ασφ/νων συντάσσεται από την Υπηρεσία Δελτίο Εγγραφής ασφαλισμένου παρουσία του ίδιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27/07/2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/87167 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "LOGISTICS" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ LOGISTICS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ "LOGISTICS" ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΙΒΑΝΗΣ ΦΑΝΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ ΟΥ ΤΗΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ: ΤΣΙΛΙΚΕΡ ΣΠΟΡΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αν ακόµα και τώρα που ξεφυλλίζετε τον κόσµο λιµάνι-λιµάνι βασανίζεστε για µια απάντηση, αναλογιστείτε

Αν ακόµα και τώρα που ξεφυλλίζετε τον κόσµο λιµάνι-λιµάνι βασανίζεστε για µια απάντηση, αναλογιστείτε Καλοκαίρι 2012 Γιατί να επιλέξω µια κρουαζιέρα; Αν ακόµα και τώρα που ξεφυλλίζετε τον κόσµο λιµάνι-λιµάνι βασανίζεστε για µια απάντηση, αναλογιστείτε πως µια κρουαζιέρα µπορεί να σας οδηγήσει σε µέρη που

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι των ευκαιριών ξεκινά!

Το ταξίδι των ευκαιριών ξεκινά! Το ταξίδι των ευκαιριών ξεκινά! Τι είναι η ΜΙΤΕ; Η MITE διοργανώνεται στην Αθήνα και επιδιώκει να επιτευχθεί η μεγαλύτερη συνάντηση ανθρώπων από την τουριστική βιομηχανία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» Προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες: Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργες, μισθωτοί,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ

Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Ο Ι Ε ΛΛΗΝΙΚΕΣ Τ ΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Ε ΙΣΠΡΑΞΕΙΣ Σ ΥΝΟΨΗ Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι η ανάλυση των αλλοδαπών τουριστικών δαπανών που πραγµατοποιούνται στη χώρα τους όσο και στη διάρκεια της παραµονής τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ alco THE PULSE OF SOCIETY ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΤΥΠΟΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΧΡΟΝΟΣ: ALCO Ε.Ο.Τ. ΠΟΣΟΤΙΚΗ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ) 1.500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ο.Κ.Α.Π 20 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ο.Κ.Α.Π 20 Μαρτίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Ο.Κ.Α.Π 20 Μαρτίου 2017 Αγαπητοί γονείς, O Δήμος μας στα πλαίσια υλοποίησης Νέων δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 ξεκινά μια δυναμική προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 4 η ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 29.4.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: Α/ 11080 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ Κοζάνη : 31-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων

ACCOUNTING SERVICES TAX TAX ADVISORY AUDIT. Ίδρυση επιχειρήσεων Ίδρυση επιχειρήσεων 6 Βήματα στην έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Οι συνεργάτες της E.F.M. θα σας βοηθήσουν σε όλα τα θέματα για τη δημιουργία μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην

Διαβάστε περισσότερα

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα.

Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Κος ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ: Καλησπέρα. Η δική μας εισήγηση θα είχε άμεση σχέση και θα είχε ενδιαφέρον να ακολουθούσε την εισήγηση του κυρίου Λέλεκα. Δεν είναι πάντα εφικτό να το προγραμματίζουμε κατά προτεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στη Γεωργία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής

Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στη Γεωργία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής Κατάλογος δικαιολογητικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλουν στη Γεωργία οι αιτούντες θεώρηση βραχείας διαμονής 1. Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με σκοπό την επίσκεψη σε στενούς συγγενείς σύζυγο, τέκνα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986.

1. Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986. Εάν η επιχείρησή σας ανήκει στα «μη κύρια τουριστικά καταλύματα», θα χρειαστεί να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας: ΙΙ. Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση Στήριξης Φάκελος υποψηφιότητας και Δικαιολογητικά 1. Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη

Προκηρύσσουμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 30/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 2389 Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2 ο ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 2230 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ Η ΔΕΘ HELEXPO αποτελεί έναν εκ τους σημαντικότερους φορείς διοργάνωσης εκθεσιακών, συνεδριακών και λοιπών δράσεων τόσο στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο) TOURIST GUIDES OF CRETE ΜΗ.Τ.Ε. 1039 Ε 6061 01849 01 Ανδρεαδάκη, 13-15 Ηράκλειο Κρήτη Τ.Κ. 71201 e-mail: touristguidesofcrete@gmail.com web site: www.travelcrete.gr Tel: +30 2810 342222 Fax: +30 2810 342212

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Επιχειρήσεις Τουριστικών Γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2015 ΣΤΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2015 ΣΤΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ 2015 ΣΤΗ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ Β ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 19 Μαΐου 2015 ΩΡΑ : 10:00 12:00 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 2 έως και 3 Μαΐου Περιοχή διεξαγωγής. Πληθυσµός Η ΚΑΠΑ RESEARCH

Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 2 έως και 3 Μαΐου Περιοχή διεξαγωγής. Πληθυσµός Η ΚΑΠΑ RESEARCH Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε από την ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε. Περίοδος διεξαγωγής Η συλλογή των στοιχείων έγινε από 2 έως και 3 Μαΐου 26 Περιοχή διεξαγωγής Πληθυσµός είγµα Τεχνική συλλογής πληροφοριών Μέθοδος δειγµατοληψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟΥ 1. Προστασία φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος 2. Ποιοτική βελτίωση της τουριστικής πελατείας 3. Δηµιουργία νέων τύπων τουρ/κών καταλυµάτων 4. Βελτίωση & εκσυγχρονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ_ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 2/6

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ_ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ 2/6 Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚ50.10.19.04 8 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με πλοία που ενεργούν πλόες εσωτερικού 6. Τουρισμός Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚ50.10.19.05 8 Υπηρεσίες μεταφορών επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με Υπ. Τουρισμού Αρ. Πρωτ. 15732/13.11.2012 Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση

Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση Αγαπητοί Πάροχοι, Προκειμένου να προχωρήσετε στην ενημέρωση και προετοιμασία των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την θεωρητική και πρακτική φάση των προγραμμάτων κατάρτισης του κέντρου σας, για την

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να:

Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να: ΕΝΟΤΗΤΑ:1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΟΧΟΙ Με τη συµπλήρωση αυτού του µαθήµατος ο µαθητής/τρια θα πρέπει να µπορεί να: 1.Ορίζει την Εστιατορική τέχνη και αναφέρει τις επιχειρήσεις στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα.

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. 2 Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2015 Προϊόντα Γεύσεις Υπηρεσίες Πολιτισμός ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Σεμινάρια Τουριστικών Επιχειρήσεων Επιδοτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση των απασχολούμενων στον τουρισμό Οικονομική ενίσχυση της τουριστικής επιχείρησης μέσω επιστροφής εισφορών Ειδικά για τις τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Travel Guide

Corporate Travel Guide Corporate Travel Guide Ένας οδηγός με τις εταιρείες που εξυπηρετούν τις ταξιδιωτικές ανάγκες των στελεχών επιχειρήσεων ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο περιοδικό

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία

χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Οροι και προυποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για κατάθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Α.ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ Πληρ: Μελίνης Σταύρος Δνση: Οφρύνιο Καβάλας 64008

Διαβάστε περισσότερα