αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -"

Transcript

1 Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. Έλα εξψηεκα: ηη νδήγεζε ζε απηή ηελ αληηδξαζηηθή πξφηαζε θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο ζηνπο καζεηέο; Η φπνηα αληίδξαζε ησλ καζεηψλ πνπ πέξα απφ ηα αφξαηα ηαμηθά ηείρε ηνπο νξζψλνληαη θαη θαηλνχξγηα-νινθάλεξα θαη ζηδεξέληα πηα- ζα γίλεη θη απηή αληηθείκελν ςπρηαηξηθψλ ζπλεληεχμεσλ ηνπ «άξξσζηνπ» καζεηή ή ζα αλαδεηήζνπκε ηα αίηηα ηεο ζε κηα θνηλσλία πνπ μεζθαξηάξεη αλζξψπνπο, πνπ ηε λενιαία ηεο ηελ ξίρλεη ζηα λαξθσηηθά, ηα αδηέμνδα; Πνιιά ηα εξσηεκαηηθά. Απφ ηελ πιεπξά κνπ επηηξέςηε κνπ λα ζέζνπκε νξηζκέλα εξσηήκαηα γηα ην ζέκα ηεο ζεκεξηλήο καο εθδήισζεο, ηα νπνία ζα πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ. 1. Πψο νξίδεηαη ν «ζρνιηθφο εθθνβηζκφο»; 2. Απνηειεί απνθιεηζηηθά ςπρηθφ θαηλφκελν ή είλαη ζπλδπαζκφο πνιιψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ; Πξφθεηηαη γηα ςπρηθφ θαηλφκελν, γηα πξφβιεκα αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαιφγσο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απφ ηνλ εηδηθφ ςπρίαηξν ή ςπρνιφγν, λα βξεζνχλ ίζσο θάπνηνη θαιχηεξνη ηξφπνη απάληεζεο αθφκα θαη θαηαζηνιήο; 3. Πνηνη είλαη ζε γεληθέο γξακκέο νη ςπρηθνί κεραληζκνί πνπ ελεξγνπνηνχλ κηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά; 4. Τη ξφιν έρεη ην ζρνιείν θαη κάιηζηα ην ζρνιείν ηεο θξίζεο ζηελ εθδήισζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ; 5. Καη ηέινο, πνηα κπνξεί λα είλαη ε απάληεζε; Αο αξρίζνπκε φκσο θάπνπ. Σην θαηλφκελν ηνπ «ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ» δφζεθε ην δηεζλέο φλνκα bullying ην Σπλεηδεηά ρξεζηκνπνηνχκε ηε θξάζε «δφζεθε ην φλνκα» κε ηελ έλλνηα φηη ζέηνπκε έλαλ πξνβιεκαηηζκφ αλ ε ζρνιηθή δσή θαη πξηλ ην 1994 δελ πεξηείρε θαη ηέηνηα θαηλφκελα. Όπσο θαη λα είλαη πάλησο, ην bullying κπήθε ζηε δσή καο. Με έλαλ νξηζκφ κάιινλ πξνβιεκαηηθφ πνπ ην πξφβιεκα ηνπ είλαη φηη φρη κφλν δελ μερσξίδεη ηα είδε βίαο πνπ αζθνχληαη αιιά δελ κπνξεί θαη ηζηνξηθά λα απαληήζεη ζην εξψηεκα πψο πξνέθπςε (αλ πξνέθπςε) ε κεηάιιαμε ηνπ πεηξάγκαηνο, ν πεηξνπφιεκνο ζε «ελδνζρνιηθή βία». Φπζηθά θάπνηνο ζα αληηηείλεη φηη ηα πεξηζηαηηθά βίαο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη, ηξηπιαζηάδνληαη ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε άιινπο ρψξνπο. Πξάγκαηη, είλαη αιήζεηα φηη πνιινί νξγαληζκνί πξνβιεκαηίδνληαη αξθεηά θαη απηφ θαίλεηαη θαη κέζα απφ κειέηεο ηνπο θαη εθζέζεηο ηνπο γηα ην θιίκα κέζα ζην ζρνιείν, εηδηθά κέζα ζηελ ηάμε. Γηα παξάδεηγκα έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ αλαθέξεη φηη θαηά κέζν φξν, ην 13% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ - 1 -

2 κέζα ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα αθηεξψλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα θξαηεζεί ε απαξαίηεηε ηάμε θαη πεηζαξρία. Πξνθαλψο ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ελδείμεηο ελφο πξνβιήκαηνο πνπ έρεη βαζχηεξα αίηηα. Αο επηζηξέςνπκε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη ζεκαίλεη bullying. Όπσο πνιχ ζσζηά επηζεκαίλεηαη, ην πξφβιεκα κε έλαλ ηέηνην νξηζκφ είλαη φηη δπζρεξαίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ ηα θνηλσληθά αίηηα θαη απφ ηελ επηπιένλ αδπλακία λα ηεζνχλ αζθαιείο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ ηεο «θπζηνινγηθήο» βίαο πνπ εθδειψλεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ θαη εθείλεο, γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη θαλείο λα αλεζπρεί. Σεκεηψλνπκε κάιηζηα φηη κηα κειέηε ζε 14 ρψξεο έδεημε, κεηαμχ άιισλ, φηη ζηηο κηθξέο ειηθίεο ν εθθνβηζκφο δε δηαθξίλεηαη εχθνια απφ ηηο ινηπέο επηζεηηθέο θαη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο, γεγνλφο πνπ κεηαβάιιεηαη κφλνλ ζηα κεγαιχηεξα παηδηά. Μφλνλ απηά θαηαθέξλνπλ λα δηαρσξίδνπλ ηνλ εθθνβηζκφ απφ ηνλ θαπγά θαη, κάιηζηα, λα δηαθξίλνπλ επηκέξνπο κνξθέο ηνπ, φπσο ην ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ, ην ιεθηηθφ, ηνλ έκκεζν εθθνβηζκφ θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Υπάξρεη ινηπφλ ην πξφβιεκα ηνπ νξηζκνχ θαη ηεο γεληθφηεηάο ηνπ, πνπ είλαη ηφζε ψζηε αληηθεηκεληθά λα ηίζεηαη δήηεκα νξηνζέηεζεο γηα λα γίλεη θαη σο πξάμε πνηληθά θνιάζηκε. Με απηέο ηηο δπζθνιίεο δεδνκέλεο ν ίδηνο ν ζεκεξηλφο ππνπξγφο Γεκφζηαο Τάμεο πξνθαλψο γηα λα πξνθπιαρηεί, φηαλ άξρηζαλ λα ηξέρνπλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ νη πξνηάζεηο ηεο πνηληθνπνίεζεο θαη νη δηαηππψζεηο θαηλνχξγησλ λφκσλ είπε ζε ζπλεληεχμεηο ηνπ «Τν bullying έρεη κηα δηθή ηνπ ινγηθή. Ορη κε ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο δχν παηδηψλ πνπ παίδνπλ, αιιά πξψηα πξέπεη λα ην νξίζνπκε. Τη ελλννχκε κε απηφ. Γη' απηφ έρσ επηθπιάμεηο γηα ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε, γηαηί κηιάκε γηα παηδηά εηψλ. Θα βάιεηο θπιαθή ηνλ καζεηή; Ο ίδηνο επίζεο αξζξνγξαθψληαο πξφζθαηα έγξαςε: «Πξέπεη φκσο πξνεγνπκέλσο λα μερσξίζνπκε κχζνπο θαη πξαγκαηηθφηεηεο ζην πεδίν ηεο ζρνιηθήο βίαο δειαδή λα ηελ νξίζνπκε επαθξηβψο», Αιιν πξφβιεκα ζην λα νξηζηεί κε ζαθήλεηα ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη ηα φξηα κεηαμχ ηνπ αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή. Η απάληεζε ησλ εγρεηξηδίσλ είλαη φηη απηά ηα φξηα βξίζθνληαη ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ. Ο θαζέλαο αληηιακβάλεηαη πσο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ππάξρεη «πεηξαγκφκεηξν» πνπ λα κεηξήζεη κε ζηγνπξηά θαηά πεξίπησζε ηελ «δηάξθεηα» θαη ηελ «έληαζε». Υπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά νη λένη άλζξσπνη ιεηηνπξγνχλ ζηα παηρλίδηα ηνπο, ή ηα πεηξάγκαηά ηνπο ζε εληειψο δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ζθαίξα απ' φηη νη ελήιηθνη. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθφ ιφγν, αιιηψηηθε επηθνηλσλία, «άιιν κήθνο θχκαηνο» θαη ζ' απηή ηε πεξίπησζε ε ρσξίο πεξίζθεςε παξέκβαζε απφ ηνλ «άιιν θφζκν» ησλ ελειίθσλ κπνξεί ζε δηαβάζκηζε λα είλαη απφ πεξηηηή έσο θαη βιαβεξή

3 Υπάξρεη φκσο θαη ην δεχηεξν εξψηεκα, δειαδή: είλαη ηειηθά απνθιεηζηηθά ςπρηθφ θαηλφκελν ή αθφκα απφξξνηα ζρέζεσλ κεηαμχ νκάδσλ πνπ δελ ζέβνληαη ε κηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο άιιεο; Σχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Θαλάζε Αιεμίνπ «Η θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηνλ «ελδνζρνιηθφ εθθνβηζκφ» πεξηνξίδεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ελνρνπνηψληαο νπζηαζηηθά ηελ ιατθή νηθνγέλεηα, γηαηί απηή είλαη πνπ, φπσο δηαθαίλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο, αδπλαηεί λα δηαρεηξηζηεί ην πξφβιεκα («επηζεηηθφηεηα», «καηαίσζε ζηφρσλ», «αλαζθάιεηα», «απνζηέξεζε», «απηνέιεγρν», «ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα» θ.ν.θ.) θαη λα εμνπιίζεη ηα κέιε ηεο κε ηηο ελδεδεηγκέλεο ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο». Όια ινηπφλ είλαη δήηεκα ζεξαπείαο θαη επηκνξθψζεσλ!!! Οκηιίεο εηδηθψλ, πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο, επηκνξθψζεηο, ςπρνιφγνη, ςπρίαηξνη, ζα θάλνπλ θαιά ηνλ άξξσζην, ηνλ αλεπίδεθην θνηλσληθήο καζήζεσο, δειαδή απηφλ πνπ εμσηεξηθεχεη θαηαζηξνθηθά ηε βία πνπ δέρεηαη απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Αλ δερηνχκε απηή ηελ αληίιεςε ηφηε ηα πάληα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ επηκφξθσζε. Μάιηζηα ν θ.κνπξάθεο ήδε έθαλε ιφγν γηα επηκφξθσζε κέζσ ΔΣΠΑ εθπαηδεπηηθψλ ελψ ηαπηφρξνλα κίιεζε γηα ηελ αλάγθε νη δνκέο αγσγήο πγείαο λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο. Φπζηθά, θάπνηνο ζα πεη «δελ ρξεηάδνληαη φια απηά; Γελ ρξεηάδεηαη λα ελεκεξσζεί ε ιατθή νηθνγέλεηα, λα κάζεη πψο λα αληηκεησπίδεη ην θαηλφκελν απηφ;». Φπζηθά, πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ είλαη απαξαίηεηεο, φπσο επίζεο είλαη αλαγθαία θαη ε παξνπζία εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, πρ. Χπρνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηα ζρνιεία. Όκσο αγαπεηνί θίινη απαηηείηαη πξνζνρή! Η παξνπζία ηέηνησλ επηζηεκφλσλ δελ είλαη αλαγθαία γηα λα βξεζεί ν δήζελ άξξσζηνο καζεηήο, νχηε γηα λα κάζνπλ ζηνπο εθήβνπο λα «είλαη θίινη» ή λα ζθέθηνληαη θαη λα κηινχλ ζαλ κηθξνί ςπρνιφγνη. Γηαηί θαθά ηα ςέκαηα, εδψ δελ έρνπκε κφλν λα αληηκεησπίζνπκε ηελ ςπρηαηξηθνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θαη κηα πξνζπάζεηα ν απζνξκεηηζκφο ησλ λέσλ λα κπεη ζηα θαινχπηα ηνπ «πνιηηηθά νξζνχ», πνπ ζε κηα πξννπηηθή δελ ζα είλαη θάπνηνο πεηξαρηήξη αιιά bully-ληαήο, ζχηεο Φπζηθά θάπνηνο θαινπξναίξεηα κπνξεί λα ζέζεη ην εξψηεκα: αθνχ βξίζθεηαη ζηελ θνηλσλία ε βαζηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο, ηφηε γηαηί φινη νη άλζξσπνη δελ εθθξάδνληαη κε επηζεηηθφηεηα, γηαηί φινη νη λένη δελ θάλνπλ κπνχιηλγθ; Αο δνχκε νξηζκέλα δεηήκαηα. Μέρξη ηψξα ζπκθσλνχκε φηη ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ππάξρεη έλαο ζχηεο θαη έλα ζχκα, είηε άηνκα είηε - 3 -

4 νκάδεο. Τη ζεκαίλεη απηφ; Όηη γηα θάπνηα άηνκα έρεη λφεκα λα είλαη ζχηεο. Απηφ απφ κφλν ηνπ δελ θηάλεη. Η επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά δελ έρεη πάληα ηελ ίδηα ζεκαζία, ην ίδην «πξνζσπηθφ λφεκα» γηα εθείλνλ πνπ ηελ εθδειψλεη. Δρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε «ζέζε» πνπ θαηαιακβάλεη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ πξάμε θάζε αλζξψπνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ππεξβνιηθή ακπληηθή αληίδξαζε; Γηα ην απνηέιεζκα κηαο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο; Ή κήπσο απνηειεί έλαλ απηνηειή ζθνπφ θαη απνθηά έλα απηνηειέο λφεκα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα; Πξέπεη λα ζέηνπκε ηελ παξαπάλσ εξψηεζε, γηαηί είλαη ζεκαληηθφ θάζε θνξά λα δηαρσξίδνπκε κε ηη είδνπο επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά έρνπκε λα θάλνπκε. Κη εδψ είλαη θαλεξφ πσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δελ έρνπκε λα θάλνπλ κε κηα εθδήισζε πξφζθαηξεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο, αιιά γηα κηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε πνην βαζχ θαη κφληκν ραξαθηήξα. Κη εδψ, φκσο θαη πάιη, κπνξεί λα έρεη απηή ε ζπκπεξηθνξά δηαθνξεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θη αηηίεο, απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε. Βιέπνπκε δειαδή πσο κέζα ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κέζα ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, δηακνξθψλνληαη ηφζν νη αλάγθεο, φζν θαη ηα θίλεηξα, νη ζηφρνη ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνλ άλζξσπν πξνο ηε κηα ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε θαη δεκηνπξγνχλ ηνλ «πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο». Αλ ε πξνζσπηθφηεηαο δηακνξθψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ απνθηά έλαλ θαζαξά εγσηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλή ε εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ «αλαγθψλ» εθείλνπ πνπ επηηίζεηαη, φπσο, βέβαηα, απηφο ηηο ζπλεηδεηνπνηεί. Π.ρ. ηεο αλάγθεο ηνπ γηα θπξηαξρία κέζα ζε έλα ζχλνιν αλζξψπσλ, ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ, ή ηεο αλάγθεο ηνπ γηα αλαγλψξηζε απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ή αξρηθά ηεο αλαγλψξηζεο απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, γλσξίδνπκε πσο βαζηθή αλάγθε ηνπ παηδηνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ αλζξψπνπ είλαη απηή ηεο αλαγλψξηζεο. Μηα ζεηξά κειεηψλ έδεημαλ πσο ε απνζηέξεζε ηεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα αλαγλψξηζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η αδπλακία πινπνίεζεο απηήο ηεο αλάγθεο νδεγεί ηα παηδηά θαη ζηελ επηζεηηθφηεηα. Τν ίδην θη ε καηαίσζε ηεο αλάγθεο γηα επηθνηλσλία κε ηνπο ελήιηθεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ηεο επηζεηηθφηεηαο. Δθηηκάηαη, επίζεο, φηη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπ. Μηα αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δεκηνπξγεί θαη επηηείλεη ηελ απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Άξα ε αλαδήηεζε ησλ δξφκσλ ηεο ςπρήο είλαη ζεκαληηθή, φπσο θαη ε ελεκέξσζε είλαη ζεκαληηθή θαη αλαγθαία. Πξέπεη λα εληαρζεί φκσο ζε κηα - 4 -

5 επξχηεξε ζπδήηεζε γηα ην πνηνο γελλάεη ην πξφβιεκα θαη φρη γηα λα ζπζθνηηζηεί ην πξφβιεκα. Γηαηί ε απάληεζε δελ είλαη δελ είλαη γεληθά θη αφξηζηα «λα αθηεξψλνπκε πνιχ ρξφλν ζηα παηδηά καο», «λα κηιάκε κε ηα παηδηά καο», «λα γίλνπκε θίινη κε ηα παηδηά», «εκείο ηα ζπδεηάκε φια κε ηα παηδηά καο», «εκείο ζπδεηάκε κε ην δάζθαιν», «πξέπεη λα ππνζηεξίδνπκε ηα φλεηξα ησλ παηδηψλ» θ.ν.θ. Πξψηα απ φια, ην ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα είλαη θνηλσληθή ζρέζε. Καη νη δπν θνηλσληθνί ζεζκνί θνηλσληθνπνηνχλ ζην έδαθνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο, κε ηνπο λφκνπο ηεο, ηηο αμίεο ηεο, θ.α. Καη γηα λα πάκε ινηπφλ ζην ζρνιείν, φρη γεληθά θαη αφξηζηα αιιά ην ζρνιείν ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Δίλαη ή δελ είλαη απφξξνηα ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ ζηε κφξθσζε ε ρακειή απηνεθηίκεζε πνπ φπσο ιέλε ζρεηίδεηαη κε ην bullying; Ή αο ην ζέζνπκε θαη πην ζπγθεθξηκέλα: φια απηά ηα παηδηά πνπ ε θνηλσλία ηα ζπξψρλεη ζηελ πξψηκε θαηάξηηζε θαη ηε καζεηεία απφ ηα 15 ηνπο ρξφληα, έρνπλ απνδερηεί φηη δελ παίξλνπλ ηα γξάκκαηα, έρνπλ ή δελ έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηέηνην κίζνο γηα ηελ θνηλσλία πνπ ηνπο ζηεξεί φλεηξα θαη δηθαηψκαηα πνπ ηειηθά κπνξεί λα πξνρσξήζνπλ ππφ πξνυπνζέζεηο- ζε απηφ πνπ νλνκάδνπλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ; Καη αο δνχκε κηα ππελζχκηζε απφ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ. Απηή ε πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ θπξίαξρσλ λα ςπρηαηξηθνπνηήζεη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα, δελ είλαη κφλν κηα πξνζπάζεηα λα απνθχγεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θνηλσληθψλ αηηηψλ πνπ ηα γελλνχλ. Δίλαη επίζεο θαη κηα απφπεηξα λα ζσθξνλήζεη, λα θαηαζηείιεη ηε λενιαία, λα θφςεη θάζε πξνζπάζεηα ν ζπφξνο απηήο ηεο απφγλσζεο λα γίλεη δχλακε ζηελ πάιε γηα ηηο ζχγρξνλεο λεαληθέο αλάγθεο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζην παξειζφλ ε πξνζπάζεηα αλάδεημεο θαηλνκέλσλ λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο ζπλδέζεθε θαη κηα ζρεηηθή άλνδν ησλ αληηζηάζεσλ ηεο λενιαίαο ε νπνία κάιηζηα, θαηάθεξε ζρεηηθά λα αληηκεησπίζεη κέζα απφ ηηο αμίεο ηεο αιιειεγγχεο θαη θαηλφκελα πνπ ζήκεξα ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ ελδνζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Καη είλαη λα αλαξσηηέηαη θαλείο κε ηελ έθπιεμε πνπ δνθηκάδνπλ νξηζκέλνη, πέθηνπλ απφ ηα ζχλλεθα ζα ιέγακε, πψο γίλεηαη ην ζρνιείν πνπ δηαπαηδαγσγεί ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ, λα γελλά ηέηνηα θαηλφκελα. Καη κάιηζηα ιέλε φηη ην πξφβιεκα δελ είλαη αθξηβψο ην ζρνιείν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, απηφ αο ην αθήζνπκε άζηθην, ην δήηεκα είλαη ε νηθνγέλεηα. Όκσο δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Τν ζρνιείν απφ ηε κηα εζηθνινγεί θαη απφ ηελ άιιε κεηαηξέπεηαη ζε ρψξν πνπ κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ επηρεηξήζεηο, πνιχ πξφζθαην άιισζηε ην παξάδεηγκα εηζφδνπ ησλ ΠΑΔ ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο πνπ εληέιεη δεκηνπξγεί ζηξαηνχο θαη νπαδνχ. Τν - 5 -

6 ζρνιείν απηφ είλαη πνπ ρσξίδεη ζε κηα πξννπηηθή ηα παηδηά, καζαίλνληαο ηνπο φκσο φπσο ιέεη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο αδπλακίεο ηνπο ρσξίο άγρνο, δειαδή λα κεηαζέηνπλ ηηο θνηλσληθέο αηηίεο γηα ηε ζέζε ηνπο ζην ζρνιείν ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Καη πνηνο ζα κηιήζεη γηα ηνλ Σρνιηθφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηα παηδηά ηεο ηξίηεο γπκλαζίνπ, πνπ κέζα απφ ην πξφζρεκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, επηδηψθεη λα πείζεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ «εθ θχζεσο» αηνκηθή δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξννπηηθή ηνπο; Πνπ κε ηηο αζθήζεηο απηνγλσζίαο θαη ην θάιεζκα ζηνπο καζεηέο «λ αγαπήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο», απηφ πνπ νπζηαζηηθά επηδηψθεηαη είλαη νη καζεηέο λ απνδερηνχλ ελεξγεηηθά ηελ πξφσξε ηαμηθή επηινγή, λα εζσηεξηθεχζνπλ ηηο ηαμηθέο αληζφηεηεο ζαλ πξνζσπηθέο δηαθνξέο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην άηνκφ ηνπο, έμππλα θαη επέιηθηα, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ ζ έλαλ θφζκν αληαγσληζηηθφ! Αλ ινηπφλ ζέιεη θάπνηνο λα κηιήζεη γηα βία πξέπεη λα θνηηάμεη θαη πέξα, θαη κάιηζηα θπξίσο πέξα, απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηεο νηθνγέλεηαο. Γηαηί βία είλαη κέζα ζην ζρνιείν ην έλα παηδί λα έρεη πξφζβαζε ζε εμσζρνιηθή ζηήξημε θαη ην άιιν φρη. Βία είλαη ην έλα παηδί λα νξγαλψλεη ηνλ ρξφλν γηα λα δψζεη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα λα πεξάζεη ζε θάπνην παλεπηζηήκην θαη ην άιιν λα έρεη ζπκβηβαζηεί κε ηνπο ηαμηθνχο ηνίρνπο πνπ νξζψλνληαη κπξνζηά ηνπ. Βία είλαη λα κελ κπνξείο λα παο δηαθνπέο θαη ν ζπκκαζεηήο ζνπ λα ιέεη πφζν σξαία πέξαζε ην θαινθαίξη. Βία είλαη λα αθνχο ηα κπξάβν ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ θαζεγεηή θαη εζχ ζπλερψο λα είζαη ην μχιν ην απειέθεην πνπ πξέπεη λα ηειεηψλεη ην ζρνιείν λσξίο-λσξίο γηα λα κάζεη θακηά ηέρλε. Όπσο ζσζηά επηζεκαίλεη ν θαζεγεηήο Φξήζηνο Τνπξηνχξαο: «Τα παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, αληηδξψληαο ζηελ θπξίαξρε ινγηθή, επηρεηξνχλ ηελ ππέξβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πηνζεηψληαο κηαλ «αληηζρνιηθή θνπιηνχξα», κε αλάινγα αληηθνκθνξκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθαινχλ ην ζχζηεκα. Μεηαηξέπνληαη ζε «κάγθεο», πνπ αλαιακβάλνπλ λα ηαξάμνπλ ηελ εξεκία ηεο ζρνιηθήο δσήο, δηαρσξίδνληαο ηε ζέζε ηνπο απφ ηνπο θνηλσληθά θαη ζρνιηθά ζπκκνξθσκέλνπο ζπκκαζεηέο θαη δαζθάινπο ηνπο, ζέηνληαο σζηφζν ηειηθά ηνπο εαπηνχο ηνπο «εθηφο λπκθψλνο». Πξφθεηηαη γηα εθείλνπο ηνπο λένπο πνπ, απαμηψλνληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία πνπ ηνπο έρεη καηαηψζεη πνιιαπιψο, θαηαδηθάδνπλ, νπζηαζηηθά, ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηε δηαηψληζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο ηαμηθήο ηνπο ζέζεο, θάλνληάο ηελ λα θαληάδεη σο αλαπφδξαζην πεπξσκέλν. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηνπ θπξίαξρνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ κεραληζκνχ θαη, κάιηζηα, κέζα αθφκε θαη απφ ηελ ακθηζβήηεζε θαη αλνηρηή αληηπαξάζεζε κε απηφλ». Υπάξρεη ινηπφλ απάληεζε; - 6 -

7 Καηά ηε γλψκε καο, ρξεηάδεηαη κε λεθάιην ηξφπν λα αλνίμεη ε ζπδήηεζε κέζα θαη ζηηο δνκέο ηνπ θηλήκαηνο γηα ηα πξαγκαηηθά θνηλσληθά αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ, ρσξίο ππεξβνιέο θαη σξαηνπνηήζεηο. Πξψηα απ φια φκσο απαηηείηαη ε ίδηα ε ιεηηνπξγία, ε πξαθηηθή ησλ ιατθψλ νξγαλψζεσλ θαη θπξίσο ηεο λεαληθήο ζπιινγηθφηεηαο, λα δεκηνπξγεί φξνπο αιιειεγγχεο, απνκφλσζεο ησλ φπνησλ αλάινγσλ ζπκπεξηθνξψλ, λα κεηνπζηψλεηαη ε δηθαηνινγεκέλε απέρζεηα ζην ζχζηεκα ζε νξγαλσκέλε ζπιινγηθή πάιε. Μφλν κέζα απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ θηλήκαηνο κπνξεί λα γελλεζεί ε πγηείο αληίζεζε ζην φπνην bullying εληνπίδεηαη, θαη πάλησο φρη κε ζηάζε πιεξνθνξηνδφηε πνπ εζίδεηαη ζην λα «δίλεη» ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ. Καη φπνηνο ζεσξεί φηη είλαη αθξαία κηα ηέηνηα έθθξαζε αο δνχκε ηη ιέεη θαη ν «Σπλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ» πνπ πξνηείλεη ηελ «Αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ (15κειψλ θαη 5κειψλ) γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαλφεζεο, δηακφξθσζεο θαη ηήξεζεο ησλ ζρνιηθψλ θαλφλσλ... Σην φλνκα δειαδή ηεο «αιιειεγγχεο» θαη ηεο «πξνζηαζίαο» ησλ παηδηψλ απφ φζα εθείλνη - απζαίξεηα - βαθηίδνπλ «βία», επηρεηξείηαη κηα πξαγκαηηθά βξψκηθε πξνζπάζεηα λα λνκηκνπνηεζεί ζηηο ζπλεηδήζεηο ην «θάξθσκα», ν ραθηεδηζκφο, ε θαηαζηνιή, θαη κάιηζηα αθφκα θη απηά ηα φξγαλα ηνπ καζεηηθνχ θηλήκαηνο, ηα 5κειή θαη 15κειή λα παίμνπλ ηέηνην ξφιν. Η πξνζπάζεηα απηή θαη ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφζρεκα θαη δνχξεην ίππν ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ πνπ νη ίδηνη πξψηνη ηζαιαπαηάλε θαη ιεξψλνληαο αμίεο φπσο ε αιιειεγγχε, είλαη πέξα γηα πέξα ρπδαία. Οη καζεηέο δε ρξεηάδνληαη θαζ' ππφδεημε «ησλ αξρψλ», «νκάδεο θηιίαο» θαη «ξφινπο». Η αιιειεγγχε αλάκεζα ζηα παηδηά ηνπ ιανχ δελ έρεη ζρέζε κε ηηο θαξηθαηνχξεο απηέο. Δίλαη βαζηά θαη αιεζηλή αθξηβψο γηαηί είλαη αιιειεγγχε αλάκεζα ζε ίζνπο. Γελ έρεη ζε ηίπνηα λα θάλεη κε ηελ ηάρα «θηιαλζξσπία» ησλ αζηψλ γηα ηνλ πην αδχλακν ή κε ην ζεβαζκφ ηεο αζηηθήο λνκηκφηεηαο θαη ησλ θαλφλσλ πνπ απηή βάδεη. Γηαηί, αγαπεηνί θίινη, είλαη δηαθνξεηηθφ δήηεκα λα εληνπίδεηο έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη λα ην αλαιχεηο επηζηεκνληθά θαη είλαη εληειψο άιιν πξάγκα κε βάζε κηα δηφγθσζε ελφο ππαξθηνχ πξνβιήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο, λα επηδηψθεηο λα εδξαηψζεηο ηελ αληίιεςε γηα κηα δήζελ «ειεπζεξία» ή ηελ απνθήξπμε γεληθά θαη αφξηζηα ηεο βίαο, ιεο θαη ε ίδηα ε ηζηνξία ηεο Διιάδαο δελ έρεη πνιιά παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ε βία, ε ιατθή βία έπαημε πξννδεπηηθφ ξφιν. Αγαπεηνί θίινη Σηε ζπδήηεζε γηα ηελ ελδνζρνιηθή βία ρξεηάδεηαη λα μερσξίζνπκε θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Πξνθαλψο κπνξεί λα κελ είλαη δηθή ηνπ ε επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, είλαη φκσο ν δξφκνο ηεο αλάιεςεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επζχλεο γηα ηνλ ίδην ην δάζθαιν λα νξγαλψζεη ηε ζρνιηθή δσή κε ηέηνην ηξφπν, λα αλνίμεη ηε ζπδήηεζε ζηελ - 7 -

8 ηάμε έηζη ψζηε ε ηάζε ησλ λέσλ γηα δεκηνπξγία, γηα δξάζε πέξα απφ θάπνηα θιηζέ, ν ζπζζσξεκέλνο ζπκφο γηα ην «ζχζηεκα» λα βξεη ζεηηθή, αγσληζηηθή, ζπιινγηθή δηέμνδν. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ν δάζθαινο πνπ ζέηεη ην ιεηηνχξγεκά ηνπ ζηελ ππεξεζία ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, εθ ησλ πξαγκάησλ έξρεηαη ζε ξήμε κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ ηνλ ζέιεη απιά δηεθπεξαησηή ελφο καζήκαηνο πνπ κεηαδίδεη ηηο αμίεο θαη ηελ ηδενινγία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Όηη δνπιεχεη ζηαζεξά κε εθείλα αθξηβψο ηα παηδηά πνπ είλαη ηα πην «δχζθνια», ηα παηδηά πνπ ιφγσ ηεο ηαμηθήο-θνηλσληθήο ηνπο θαηαγσγήο ν δξφκνο ηνπο πξνο ηε κφξθσζε, ηε γλψζε δελ είλαη ζηξσκέλνο κε ξνδνπέηαια. Έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη πξάμε ηελ αιιειεγγχε κέζα θη έμσ απφ ην κάζεκα, πνπ ζθχβεη ζηε ζρνιηθή απνηπρία φρη γηα λα ηε ζεσξήζεη απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπ δνπιεηάο αιιά έρνληαο επίγλσζε ησλ ηαμηθψλ παξακέηξσλ ηεο αλαιακβάλεη ην δηθφ ηνπ κεξίδην επζχλεο, αθηεξψλνληαο θαη ρξφλν γηα λα αλεβάζεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο. Όκσο εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ γνληψλ. Μέζα ζην ζρνιείν, ζπρλά θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα, κπνξεί λα αθνχγνληαη ή λα δνπιεχνληαη πξάγκαηα πνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ, κπνξεί λα κε βνεζνχλ. Π.ρ. Λέκε ζηα παηδηά καο «γηα λα αληέμεηο ζηε ζεκεξηλή ζθιεξή θνηλσλία πξέπεη λα είζαη ζθιεξφο». Σσζηφ θαη ιάζνο ηαπηφρξνλα. Τν εξψηεκα είλαη ζθιεξφο απέλαληη ζε πνηφλ; Γηαηί αλ ζεκαίλεη «κε δίλεηο θαη ηφζε ζεκαζία ζε φζε δπζηπρία ππάξρεη γχξσ ζνπ, θνίηα εζχ λα ηα θαηαθέξεηο λα κε βξεζείο ζε απηή ηε ζέζε», ηφηε θηλδπλεχνπκε λα δηακνξθψζνπκε πξνζσπηθφηεηεο κε ππεξβνιηθφ εγσηζκφ. Νηψζσ θακηά θνξά φηη ην κήλπκα πξέπεη λα είλαη «γηα λα αληέμεηο ζηε ζεκεξηλή ζθιεξή θνηλσλία πξέπεη λα είζαη επαίζζεηνο θαη δηεθδηθεηηθφο», λα ζπκπνλάο κε ηνλ πφλν ηνπ άιινπ πνπ ηνλ βιέπεηο ζαλ ίζν θαη φρη ζαλ «θαεκέλν», λα θνληνζηέθεζαη θαη λα εξκελεχεηο, λα πξνζπαζείο λα κπεηο ζηε ζέζε ηνπ, δηεθδηθψληαο ην δίθην ζνπ, φρη κφλν ην δηθφ ζνπ αιιά φισλ. Να ζπγθηλνχληαη ηα παηδηά κε ηα παξαδείγκαηα ησλ εξψσλ πνπ έβαιαλ ην ζπιινγηθφ πάλσ απφ ην αηνκηθφ, πνπ αθφκε θαη ζπζηάζηεθαλ γηα παλαλζξψπηλα ηδαληθά, λα εκπλένληαη απφ απηά. Σθεθηείηε γηα παξάδεηγκα πφζα «αληηbullying ζπλαηζζήκαηα» αο κνπ επηηξαπεί ν αδφθηκνο φξνο ζα κπνξνχζε λα εγείξεη ζηνπο καζεηέο κηα ζπδήηεζε ζηε ζρνιηθή ηάμε κηα ζπδήηεζε γηα ηε ζηάζε ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο πνπ ζπκκεηείραλ δεθαεηίεο πξηλ ζηελ εζληθή αληίζηαζε ή ζηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα. Δθεί ζα δνπλ ην θαη ην πξνζσπηθφ «απηνζπλαίζζεκα» εμπςψλεηαη παιεχνληαο γηα ηε δσή φισλ θαη φρη κεηψλνληαο θαη εμεπηειίδνληαο ηνπο άιινπο. Δθεί ζα δνπλ φηη πξαγκαηηθφο ήξσαο είλαη απηφο πνπ κάρεηαη «ππέξ φισλ ησλ αδπλάησλ» θαη φρη απηφο πνπ ρηππά ηνλ αδχλακν

9 Να δηδάμνπκε ζηα παηδηά καο λα βιέπνπλ ηνλ θφζκν ιίγν πην πιαηηά. Κακηά θνξά έρεη αμία λα ηνπο κηιάκε θαη γηα ην ηη γίλεηαη παξαέμσ, ζε ζπίηηα κε θνκκέλν ξεχκα, πψο πεξλνχλ νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ζηε καθξηλή Παιαηζηίλε, φρη γηα λα ληψζνπλ κφλν επραξηζηεκέλα θαη γηα λα εθηηκνχλ ην φηη απηά πνπ έρνπλ (έηζη πάιη δελ πεηπραίλνπκε ην ζηφρν καο απηή ε πξνζέγγηζε είλαη θαη πάιη αηνκηθηζηηθή), αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε δηεθδίθεζε λα έρνπλ φινη φζα δηθαηνχληαη. Ιδηαίηεξα γηα ην γνλέα θαη ην δάζθαιν, ηελ χςηζηε ζεκαζία έρεη ην πξνζσπηθφ παξάδεηγκα. Να βιέπνπλ έκπξαθηα ηελ αιιειεγγχε, ην λνηάμηκν, ην ελδηαθέξνλ, ηε ζπκκεηνρή ζην ιατθφ θίλεκα. Ν αθνχζεη ην παηδί ζηε ζπδήηεζε ζην ηξαπέδη, πψο ν γνληφο ππεξαζπίζηεθε ην ζπλάδειθν πνπ ζίρηεθε ή αδηθήζεθε ζηε δνπιεηά θαη, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ζα ην αμηνπνηήζεη φηαλ ζα ζηρηεί ή ζα ζπκαηνπνηεζεί ν ζπκκαζεηήο ηνπ. Δπηκέλνπκε φκσο αγαπεηνί θίινη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πνιηηηθψλ πξνεθηάζεσλ ηνπ δεηήκαηνο. Με ηελ επθαηξία απηή, νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ ηαμηθή νπηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ bullying απφ ηνλ «Σπλήγνξν ηνπ Παηδηνχ», πνπ ιέεη φηη: «Τα ζρνιεία γηα λα κπνξέζνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ζπκπεξηθνξψλ βίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηψζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ην ξφιν ηνπο σο ζεζκφο θνηλσληθήο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ ζηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία απηά δνπλ...». Αθξηβψο εθεί είλαη θαη ην πξφβιεκα θαη ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο: πνηεο αμίεο πνηαο θνηλσλίαο. Γηαηί ζήκεξα νη «αμίεο» θαη νη «θαλφλεο» ζηηο νπνίεο δηαπαηδαγσγνχληαη νη καζεηέο είλαη απηέο ηνπ αηνκηζκνχ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνπ «πάηα επί πησκάησλ», ηνπ θέξδνπο θαη ηεο «επηρεηξεκαηηθφηεηαο» πνπ ζηχβεη ηνπο εξγάηεο, ηεο θνινβήο θνηλσληθνπνίεζεο, ηεο «ειεπζεξίαο» ησλ λαξθσηηθψλ, ησλ ζάπησλ ηδαληθψλ. Καη επηηξέςηε κνπ λα πσ θιείλνληαο, φηη ε ξηδηθή εμάιεηςε θαηλνκέλσλ ζαλ ην κπνπιηλγθ ζα πξνρσξά φζν νηθνδνκείηαη θη έλα ζρνιείν ζε ξηδηθή αληίζεζε κε απηφ πνπ δνχκε ή δήζακε παιηφηεξα. Έλα ζρνιείν εληαίν πνπ δελ θαηεγνξηνπνηεί ηνπο καζεηέο φπσο ζήκεξα. Τν ζρνιείν απηφ, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ ζρνιείν, ην ηαμηθφ ζρνιείν, ην ηαμηθφ Λχθεην. Γελ ζηεξεί φπσο ζήκεξα απφ ηα παηδηά ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο ηελ αλαγθαία γηα ηε ζεκεξηλή επνρή γεληθή κφξθσζε σο ππφβαζξν γηα θάζε κειινληηθή επαγγεικαηηθή επηινγή θαη κάιηζηα παίξλεη κέηξα εηδηθά γηα ηα παηδηά ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο γηα λα βνεζεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζηα καζήκαηά ηνπο, πνπ δελ ζεσξεί θαλέλα παηδί γηα πέηακα, αλήκπνξν κπξνζηά ζηε γλψζε

10 Έλα ζρνιείν πνπ καδί κε ηε γλψζε νξγαλψλεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ καζεηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή, αλαπηχζζνληαο ηελ αηζζεηηθή θαη θπζηθή αγσγή, ηελ θνηλσληθή δξάζε. Έλα ζρνιείν πνπ γξάθεη ζηε ζεκαία ηνπ «Όινη γηα έλαλ θαη έλαο γηα φινπο»

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Οη ποζοηικέρ ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ε άμεζη παπαηήπηζη γηαηί αθνξά κειέηε ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ, ζε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπλζεθψλ ζηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων

W O R K IN P R O G R E S S! ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΜΕΩ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ: Ένταξη ατόμων με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ ςτην ομϊδα των ςυνομηλύκων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗ ΕΝΣΑΞΗ: ΕΝΑ ΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ κατεφθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικζς συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΦΙΛΟΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΦΙΛΟΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΦΙΛΟΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗ ΑΓΧΓΗ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη)

ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ. ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΦΧΣΖ ΜΧΡΟΓΗΑΝΝΖ ANAMIKTΔ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ γηα ηελ ηξέρνπζα δσή, ηελ θξίζε θαη ΣΖΝ ΜΔΣΑΚΡΗΣΗΚΖ ΤΓΥΤΖ (Έλαο Φπρίαηξνο ζρνιηάδεη) ΗΧΑΝΝΗΝΑ 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Ο Υντθφο άλζξσπνο θαη ν Τπνρζφληνο Δγθέιαδνο. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία

Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη. Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Πρόγραμμα Ειδίκευςησ ςτην Συμβουλευτική και τον Προςανατολιςμό (ΠΕΣΥΠ) Πτυχιακή Εργαςία Θζμα: Αυτιςμόσ και εκπαίδευςη Επιβλζπουςα καθηγήτρια: Μαρία Δερζκα Μπζλτςη Ελζνη Αθήνα 2014 Ππόλογορ Αθνξκή γη απηήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book

ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Γιώργοσ Προφέτησ ΕΠΙΡΡΟΗ & ΑΤΣΟΠΕΠΟΙΘΗΗ Δωρεάν e-book Μάθετε τουσ νόμουσ και τα «μυςτικά» τησ προςωπικήσ επιρροήσ και αποκτήςτε μεγαλφτερη αυτοπεποίθηςη και καλφτερα αποτελζςματα ςτισ πωλήςεισ, την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα.

Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Πξώηα Βήκαηα: Έλα εγρεηξίδην γηα λα αξρίζεηε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα. Απηφ ην εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε δαζθάινπο θαη φινπο φζνη δνπιεχνπλ κε λένπο αλζξψπνπο θαη επηζπκνχλ εηζάγνπλ ηα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν

Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ και η Άποψη των Εκπαιδευτικϊν Καξαληνχια Μαξία Καξπαζίνπ Δηξήλε - Αιεμάλδξα ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Ηγλαηίνπ Μαξία Ιωάννινα Μάρτιοσ 2013 Δθπνλεζείζα πηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλάβαμε 7 κείμενα: I. Η ιστορική διάσταση της εκπαίδευσης στον καπιταλισμό σελ. 1

Συμπεριλάβαμε 7 κείμενα: I. Η ιστορική διάσταση της εκπαίδευσης στον καπιταλισμό σελ. 1 ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2011 Τα κείμενα γράφτηκαν από εμάς, την πρωτοβουλία για την Αυτοοργάνωση στην εκπαίδευση*. Δεν είναι όλα προϊόντα μίας συλλογικής ανάλυσης και συνδιαμόρφωσης, αλλά περισσότερο μία χαρτογράφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει.

Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. Μάπτιορ 2014 (φύλλο 4 o ) Τιμή φύλλος 1 Αζήλα ε πνιιέο πεξηνρέο ζπλαληνχζακε πεξηζζφηεξν μέλνπο παξά Έιιελεο. Άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πέξαζαλ ην δηθφ καο Έβξν γηα λα θηάζνπλ εδψ. (ζει. 7) ρέζεηο εθήβσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο

KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο KINHΗ. ΝΕΩΝ. ΙΔΕΩΝ. ΕΝΕΡΓΩΝ. ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΛΙΣΩΝ. (Κ.Ν.Ι.Ε.Α.Π.) ΣΜΗΜΑ ΠΡΩΣΟΝ Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Ο Ππόλογορ ηος υρ άνυ Επιλόγος από ηο Υπόμνημα Διαμαπηςπίαρ ππορ Διοικηηικό Δικαζηήπιο ηος κάηυθι αναθεπομένος

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε).

Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας. Νέοι Ορίδονηες, (σπό έκδοζε). λένπο. 2 Ιζηνξηθά, κηα πξψηε επαλαηνπνζέηεζε πξαγκαηνπνηήζεθε εδψ θαη Αζελά Αλδξνπηζνπνχινπ 1 Σηο βιβλίο (επιμ) Ο κόζμος ηης παιδικής λογοηετνίας (Τόμος Β): Μελέηη και έρεσνα ηης παιδικής λογοηετνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά

Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο ζηα Μαζεκαηηθά ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΛΩΡΗΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Μαξθάδαο σηήξεο Έλα κνληέιν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο γνληθήο εκπινθήο ησλ Διιήλσλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε;

«Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; 1 «Πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη άρετ ῆ ς πανουργί α και οὐ σοφία φαίνεται» (Πιάησλ, Μελέμελνο) Δίλαη ζύκκαρνο ή ερζξόο ηνπ αλζξώπνπ ε επηζηήκε; Ζ επηζηεκνληθή γλψζε είλαη εζηθά νπδέηεξε. Ζ δηάζπαζε, ιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ

ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟ ΔΣΖΗΟ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΣΖ ΑΓΜΔ ΚΤΡΗΑΚΖ 6/7/2014 Ώξα έλαξμεο 10π.κ. Γξαθείν Λνγηζηψλ, Κάληγγνο 27,5 νο νξ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζζεο ην ζεκεξηλφ εηήζην ζπλέδξην ηεο ΑΓΜΔ γίλεηαη ζην ηέινο κηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή

Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Σηεθαλία Σνπιή Δηθεγόξνο, Μέινο ηεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ ζπκβνπιεπηηθήο ηεο ΓΓΙΦ, πξώελ Σύκβνπινο ηεο ΓΓΙΦ Παξερόκελεο ππεξεζίεο: λνκηθή ζπκβνπιεπηηθή Δίκαη 15 ρξφληα δηθεγφξνο.

Διαβάστε περισσότερα

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο

2. Πνηα ε ζεηηθή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο Δ Ι Α Υ Η Μ Ι Η Βάλια Μπου γάδη Δ Ι Α Φ Η Μ Ι Η 1. Π ν ύ ν θ ε ί ι ε η α η ε α π ν η ε ι ε ζ κ α η η θ ό η ε η α η ε ο δ η α θ ή κ η ζ ε ο Η ηέρλε ηεο δηαθήκηζεο είλαη ζύλζεηε. Γηα ηελ παξαγσγή ελφο θαινχ

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ

Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ Ω ΓΗΑΚΡΗΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΥΩΡΗΜΔΝΖ ΝΟΟΛΟΓΗΚΖ ΟΝΣΟΣΖΣΑ Θ. Μεγαλοοικονόμου Αθεηεξία ησλ πξνβιεκαηηζκψλ πνπ εθηίζεληαη εδψ γχξσ απφ ηε θπζηθή, πξαγκαηηθή χπαξμε, ή, αληίζεηα, ηνλ θαηαζθεπαζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004

ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΓΗΔΘΝΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΖΜΔΡΑ 1 ε - 9/12/2004 ΠΡΟΔΓΡΔΗΟ: ΕΖΗΜΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ ΜΠΟΤΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΓΔΛΖΓΗΑΝΝΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο

ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ Πηπρηαθή Δξγαζία ΦΤΛΟ & ΖΓΔΗΑ: ηεξενηππηθέο Αληηιήςεηο & πκβνπιεπηηθέο Παξεκβάζεηο Μπνπηνπξίδνπ Μαξία Σζηαηά Δπαγγειία Δπηβιέπνπζα: Καζεγήηξηα Καινύξε

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης

Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης Χίλιες και Μία Κοινωνικές Πλάνες Ιδωμένες με το Μικροσκόπιο της Ολιστικής Σκέψης Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ -«Πάλησλ ρξεκάησλ, κέηξνλ Άλζξσπνο» -«Άιιαη αη βνπιαί εκψλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ

Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Θενδώξα Καηζηβαξδάθνπ Δηεπζύληξηα Εξγαζηαθώλ Σρέζεωλ θαη Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο, ΓΓΙΦ Μέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηεο ΓΓΙΦ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη ηεο Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Επηηξνπήο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα