αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -"

Transcript

1 Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. Έλα εξψηεκα: ηη νδήγεζε ζε απηή ηελ αληηδξαζηηθή πξφηαζε θαη πνηεο κπνξεί λα είλαη νη ζπλέπεηεο ηεο ζηνπο καζεηέο; Η φπνηα αληίδξαζε ησλ καζεηψλ πνπ πέξα απφ ηα αφξαηα ηαμηθά ηείρε ηνπο νξζψλνληαη θαη θαηλνχξγηα-νινθάλεξα θαη ζηδεξέληα πηα- ζα γίλεη θη απηή αληηθείκελν ςπρηαηξηθψλ ζπλεληεχμεσλ ηνπ «άξξσζηνπ» καζεηή ή ζα αλαδεηήζνπκε ηα αίηηα ηεο ζε κηα θνηλσλία πνπ μεζθαξηάξεη αλζξψπνπο, πνπ ηε λενιαία ηεο ηελ ξίρλεη ζηα λαξθσηηθά, ηα αδηέμνδα; Πνιιά ηα εξσηεκαηηθά. Απφ ηελ πιεπξά κνπ επηηξέςηε κνπ λα ζέζνπκε νξηζκέλα εξσηήκαηα γηα ην ζέκα ηεο ζεκεξηλήο καο εθδήισζεο, ηα νπνία ζα πξνζπαζήζσ λα απαληήζσ. 1. Πψο νξίδεηαη ν «ζρνιηθφο εθθνβηζκφο»; 2. Απνηειεί απνθιεηζηηθά ςπρηθφ θαηλφκελν ή είλαη ζπλδπαζκφο πνιιψλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ; Πξφθεηηαη γηα ςπρηθφ θαηλφκελν, γηα πξφβιεκα αηνκηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ αλαιφγσο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί απφ ηνλ εηδηθφ ςπρίαηξν ή ςπρνιφγν, λα βξεζνχλ ίζσο θάπνηνη θαιχηεξνη ηξφπνη απάληεζεο αθφκα θαη θαηαζηνιήο; 3. Πνηνη είλαη ζε γεληθέο γξακκέο νη ςπρηθνί κεραληζκνί πνπ ελεξγνπνηνχλ κηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά; 4. Τη ξφιν έρεη ην ζρνιείν θαη κάιηζηα ην ζρνιείν ηεο θξίζεο ζηελ εθδήισζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ; 5. Καη ηέινο, πνηα κπνξεί λα είλαη ε απάληεζε; Αο αξρίζνπκε φκσο θάπνπ. Σην θαηλφκελν ηνπ «ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ» δφζεθε ην δηεζλέο φλνκα bullying ην Σπλεηδεηά ρξεζηκνπνηνχκε ηε θξάζε «δφζεθε ην φλνκα» κε ηελ έλλνηα φηη ζέηνπκε έλαλ πξνβιεκαηηζκφ αλ ε ζρνιηθή δσή θαη πξηλ ην 1994 δελ πεξηείρε θαη ηέηνηα θαηλφκελα. Όπσο θαη λα είλαη πάλησο, ην bullying κπήθε ζηε δσή καο. Με έλαλ νξηζκφ κάιινλ πξνβιεκαηηθφ πνπ ην πξφβιεκα ηνπ είλαη φηη φρη κφλν δελ μερσξίδεη ηα είδε βίαο πνπ αζθνχληαη αιιά δελ κπνξεί θαη ηζηνξηθά λα απαληήζεη ζην εξψηεκα πψο πξνέθπςε (αλ πξνέθπςε) ε κεηάιιαμε ηνπ πεηξάγκαηνο, ν πεηξνπφιεκνο ζε «ελδνζρνιηθή βία». Φπζηθά θάπνηνο ζα αληηηείλεη φηη ηα πεξηζηαηηθά βίαο, ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη, ηξηπιαζηάδνληαη ζην ζρνιείν ζε ζρέζε κε άιινπο ρψξνπο. Πξάγκαηη, είλαη αιήζεηα φηη πνιινί νξγαληζκνί πξνβιεκαηίδνληαη αξθεηά θαη απηφ θαίλεηαη θαη κέζα απφ κειέηεο ηνπο θαη εθζέζεηο ηνπο γηα ην θιίκα κέζα ζην ζρνιείν, εηδηθά κέζα ζηελ ηάμε. Γηα παξάδεηγκα έθζεζε ηνπ ΟΟΣΑ αλαθέξεη φηη θαηά κέζν φξν, ην 13% ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ - 1 -

2 κέζα ζηελ ζρνιηθή αίζνπζα αθηεξψλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα θξαηεζεί ε απαξαίηεηε ηάμε θαη πεηζαξρία. Πξνθαλψο ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ελδείμεηο ελφο πξνβιήκαηνο πνπ έρεη βαζχηεξα αίηηα. Αο επηζηξέςνπκε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη ζεκαίλεη bullying. Όπσο πνιχ ζσζηά επηζεκαίλεηαη, ην πξφβιεκα κε έλαλ ηέηνην νξηζκφ είλαη φηη δπζρεξαίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ ηα θνηλσληθά αίηηα θαη απφ ηελ επηπιένλ αδπλακία λα ηεζνχλ αζθαιείο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ ηεο «θπζηνινγηθήο» βίαο πνπ εθδειψλεηαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ θαη εθείλεο, γηα ηελ νπνία ζα πξέπεη θαλείο λα αλεζπρεί. Σεκεηψλνπκε κάιηζηα φηη κηα κειέηε ζε 14 ρψξεο έδεημε, κεηαμχ άιισλ, φηη ζηηο κηθξέο ειηθίεο ν εθθνβηζκφο δε δηαθξίλεηαη εχθνια απφ ηηο ινηπέο επηζεηηθέο θαη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο, γεγνλφο πνπ κεηαβάιιεηαη κφλνλ ζηα κεγαιχηεξα παηδηά. Μφλνλ απηά θαηαθέξλνπλ λα δηαρσξίδνπλ ηνλ εθθνβηζκφ απφ ηνλ θαπγά θαη, κάιηζηα, λα δηαθξίλνπλ επηκέξνπο κνξθέο ηνπ, φπσο ην ζσκαηηθφ εθθνβηζκφ, ην ιεθηηθφ, ηνλ έκκεζν εθθνβηζκφ θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Υπάξρεη ινηπφλ ην πξφβιεκα ηνπ νξηζκνχ θαη ηεο γεληθφηεηάο ηνπ, πνπ είλαη ηφζε ψζηε αληηθεηκεληθά λα ηίζεηαη δήηεκα νξηνζέηεζεο γηα λα γίλεη θαη σο πξάμε πνηληθά θνιάζηκε. Με απηέο ηηο δπζθνιίεο δεδνκέλεο ν ίδηνο ν ζεκεξηλφο ππνπξγφο Γεκφζηαο Τάμεο πξνθαλψο γηα λα πξνθπιαρηεί, φηαλ άξρηζαλ λα ηξέρνπλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ νη πξνηάζεηο ηεο πνηληθνπνίεζεο θαη νη δηαηππψζεηο θαηλνχξγησλ λφκσλ είπε ζε ζπλεληεχμεηο ηνπ «Τν bullying έρεη κηα δηθή ηνπ ινγηθή. Ορη κε ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο δχν παηδηψλ πνπ παίδνπλ, αιιά πξψηα πξέπεη λα ην νξίζνπκε. Τη ελλννχκε κε απηφ. Γη' απηφ έρσ επηθπιάμεηο γηα ηελ λνκνζεηηθή ξχζκηζε, γηαηί κηιάκε γηα παηδηά εηψλ. Θα βάιεηο θπιαθή ηνλ καζεηή; Ο ίδηνο επίζεο αξζξνγξαθψληαο πξφζθαηα έγξαςε: «Πξέπεη φκσο πξνεγνπκέλσο λα μερσξίζνπκε κχζνπο θαη πξαγκαηηθφηεηεο ζην πεδίν ηεο ζρνιηθήο βίαο δειαδή λα ηελ νξίζνπκε επαθξηβψο», Αιιν πξφβιεκα ζην λα νξηζηεί κε ζαθήλεηα ν ζρνιηθφο εθθνβηζκφο είλαη ηα φξηα κεηαμχ ηνπ αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή. Η απάληεζε ησλ εγρεηξηδίσλ είλαη φηη απηά ηα φξηα βξίζθνληαη ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ. Ο θαζέλαο αληηιακβάλεηαη πσο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ππάξρεη «πεηξαγκφκεηξν» πνπ λα κεηξήζεη κε ζηγνπξηά θαηά πεξίπησζε ηελ «δηάξθεηα» θαη ηελ «έληαζε». Υπάξρνπλ γηα παξάδεηγκα πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά νη λένη άλζξσπνη ιεηηνπξγνχλ ζηα παηρλίδηα ηνπο, ή ηα πεηξάγκαηά ηνπο ζε εληειψο δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή ζθαίξα απ' φηη νη ελήιηθνη. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθφ ιφγν, αιιηψηηθε επηθνηλσλία, «άιιν κήθνο θχκαηνο» θαη ζ' απηή ηε πεξίπησζε ε ρσξίο πεξίζθεςε παξέκβαζε απφ ηνλ «άιιν θφζκν» ησλ ελειίθσλ κπνξεί ζε δηαβάζκηζε λα είλαη απφ πεξηηηή έσο θαη βιαβεξή

3 Υπάξρεη φκσο θαη ην δεχηεξν εξψηεκα, δειαδή: είλαη ηειηθά απνθιεηζηηθά ςπρηθφ θαηλφκελν ή αθφκα απφξξνηα ζρέζεσλ κεηαμχ νκάδσλ πνπ δελ ζέβνληαη ε κηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο άιιεο; Σχκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Θαλάζε Αιεμίνπ «Η θπξίαξρε αληίιεςε γηα ηνλ «ελδνζρνιηθφ εθθνβηζκφ» πεξηνξίδεηαη ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ αηφκσλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ελνρνπνηψληαο νπζηαζηηθά ηελ ιατθή νηθνγέλεηα, γηαηί απηή είλαη πνπ, φπσο δηαθαίλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο, αδπλαηεί λα δηαρεηξηζηεί ην πξφβιεκα («επηζεηηθφηεηα», «καηαίσζε ζηφρσλ», «αλαζθάιεηα», «απνζηέξεζε», «απηνέιεγρν», «ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα» θ.ν.θ.) θαη λα εμνπιίζεη ηα κέιε ηεο κε ηηο ελδεδεηγκέλεο ςπρνθνηλσληθέο δεμηφηεηεο». Όια ινηπφλ είλαη δήηεκα ζεξαπείαο θαη επηκνξθψζεσλ!!! Οκηιίεο εηδηθψλ, πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο, επηκνξθψζεηο, ςπρνιφγνη, ςπρίαηξνη, ζα θάλνπλ θαιά ηνλ άξξσζην, ηνλ αλεπίδεθην θνηλσληθήο καζήζεσο, δειαδή απηφλ πνπ εμσηεξηθεχεη θαηαζηξνθηθά ηε βία πνπ δέρεηαη απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Αλ δερηνχκε απηή ηελ αληίιεςε ηφηε ηα πάληα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ επηκφξθσζε. Μάιηζηα ν θ.κνπξάθεο ήδε έθαλε ιφγν γηα επηκφξθσζε κέζσ ΔΣΠΑ εθπαηδεπηηθψλ ελψ ηαπηφρξνλα κίιεζε γηα ηελ αλάγθε νη δνκέο αγσγήο πγείαο λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεηήκαηνο. Φπζηθά, θάπνηνο ζα πεη «δελ ρξεηάδνληαη φια απηά; Γελ ρξεηάδεηαη λα ελεκεξσζεί ε ιατθή νηθνγέλεηα, λα κάζεη πψο λα αληηκεησπίδεη ην θαηλφκελν απηφ;». Φπζηθά, πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ είλαη απαξαίηεηεο, φπσο επίζεο είλαη αλαγθαία θαη ε παξνπζία εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, πρ. Χπρνιφγσλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηα ζρνιεία. Όκσο αγαπεηνί θίινη απαηηείηαη πξνζνρή! Η παξνπζία ηέηνησλ επηζηεκφλσλ δελ είλαη αλαγθαία γηα λα βξεζεί ν δήζελ άξξσζηνο καζεηήο, νχηε γηα λα κάζνπλ ζηνπο εθήβνπο λα «είλαη θίινη» ή λα ζθέθηνληαη θαη λα κηινχλ ζαλ κηθξνί ςπρνιφγνη. Γηαηί θαθά ηα ςέκαηα, εδψ δελ έρνπκε κφλν λα αληηκεησπίζνπκε ηελ ςπρηαηξηθνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά θαη κηα πξνζπάζεηα ν απζνξκεηηζκφο ησλ λέσλ λα κπεη ζηα θαινχπηα ηνπ «πνιηηηθά νξζνχ», πνπ ζε κηα πξννπηηθή δελ ζα είλαη θάπνηνο πεηξαρηήξη αιιά bully-ληαήο, ζχηεο Φπζηθά θάπνηνο θαινπξναίξεηα κπνξεί λα ζέζεη ην εξψηεκα: αθνχ βξίζθεηαη ζηελ θνηλσλία ε βαζηθή αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο, ηφηε γηαηί φινη νη άλζξσπνη δελ εθθξάδνληαη κε επηζεηηθφηεηα, γηαηί φινη νη λένη δελ θάλνπλ κπνχιηλγθ; Αο δνχκε νξηζκέλα δεηήκαηα. Μέρξη ηψξα ζπκθσλνχκε φηη ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ππάξρεη έλαο ζχηεο θαη έλα ζχκα, είηε άηνκα είηε - 3 -

4 νκάδεο. Τη ζεκαίλεη απηφ; Όηη γηα θάπνηα άηνκα έρεη λφεκα λα είλαη ζχηεο. Απηφ απφ κφλν ηνπ δελ θηάλεη. Η επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά δελ έρεη πάληα ηελ ίδηα ζεκαζία, ην ίδην «πξνζσπηθφ λφεκα» γηα εθείλνλ πνπ ηελ εθδειψλεη. Δρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε «ζέζε» πνπ θαηαιακβάλεη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ πξάμε θάζε αλζξψπνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα ππεξβνιηθή ακπληηθή αληίδξαζε; Γηα ην απνηέιεζκα κηαο έληνλεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο; Ή κήπσο απνηειεί έλαλ απηνηειή ζθνπφ θαη απνθηά έλα απηνηειέο λφεκα γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα; Πξέπεη λα ζέηνπκε ηελ παξαπάλσ εξψηεζε, γηαηί είλαη ζεκαληηθφ θάζε θνξά λα δηαρσξίδνπκε κε ηη είδνπο επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά έρνπκε λα θάλνπκε. Κη εδψ είλαη θαλεξφ πσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δελ έρνπκε λα θάλνπλ κε κηα εθδήισζε πξφζθαηξεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο, αιιά γηα κηα επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά κε πνην βαζχ θαη κφληκν ραξαθηήξα. Κη εδψ, φκσο θαη πάιη, κπνξεί λα έρεη απηή ε ζπκπεξηθνξά δηαθνξεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θη αηηίεο, απφ πεξίπησζε ζε πεξίπησζε. Βιέπνπκε δειαδή πσο κέζα ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κέζα ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία, δηακνξθψλνληαη ηφζν νη αλάγθεο, φζν θαη ηα θίλεηξα, νη ζηφρνη ηεο πξνζσπηθφηεηαο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνλ άλζξσπν πξνο ηε κηα ή ηελ άιιε θαηεχζπλζε θαη δεκηνπξγνχλ ηνλ «πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο». Αλ ε πξνζσπηθφηεηαο δηακνξθψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν πνπ απνθηά έλαλ θαζαξά εγσηζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλή ε εθδήισζε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ «αλαγθψλ» εθείλνπ πνπ επηηίζεηαη, φπσο, βέβαηα, απηφο ηηο ζπλεηδεηνπνηεί. Π.ρ. ηεο αλάγθεο ηνπ γηα θπξηαξρία κέζα ζε έλα ζχλνιν αλζξψπσλ, ζε κηα νκάδα αλζξψπσλ, ή ηεο αλάγθεο ηνπ γηα αλαγλψξηζε απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν ή αξρηθά ηεο αλαγλψξηζεο απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, γλσξίδνπκε πσο βαζηθή αλάγθε ηνπ παηδηνχ θαη γεληθφηεξα ηνπ αλζξψπνπ είλαη απηή ηεο αλαγλψξηζεο. Μηα ζεηξά κειεηψλ έδεημαλ πσο ε απνζηέξεζε ηεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ γηα αλαγλψξηζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η αδπλακία πινπνίεζεο απηήο ηεο αλάγθεο νδεγεί ηα παηδηά θαη ζηελ επηζεηηθφηεηα. Τν ίδην θη ε καηαίσζε ηεο αλάγθεο γηα επηθνηλσλία κε ηνπο ελήιηθεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ηεο επηζεηηθφηεηαο. Δθηηκάηαη, επίζεο, φηη ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο ζπλνκήιηθνχο ηνπ. Μηα αξλεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ δεκηνπξγεί θαη επηηείλεη ηελ απνκφλσζε ηνπ παηδηνχ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ. Άξα ε αλαδήηεζε ησλ δξφκσλ ηεο ςπρήο είλαη ζεκαληηθή, φπσο θαη ε ελεκέξσζε είλαη ζεκαληηθή θαη αλαγθαία. Πξέπεη λα εληαρζεί φκσο ζε κηα - 4 -

5 επξχηεξε ζπδήηεζε γηα ην πνηνο γελλάεη ην πξφβιεκα θαη φρη γηα λα ζπζθνηηζηεί ην πξφβιεκα. Γηαηί ε απάληεζε δελ είλαη δελ είλαη γεληθά θη αφξηζηα «λα αθηεξψλνπκε πνιχ ρξφλν ζηα παηδηά καο», «λα κηιάκε κε ηα παηδηά καο», «λα γίλνπκε θίινη κε ηα παηδηά», «εκείο ηα ζπδεηάκε φια κε ηα παηδηά καο», «εκείο ζπδεηάκε κε ην δάζθαιν», «πξέπεη λα ππνζηεξίδνπκε ηα φλεηξα ησλ παηδηψλ» θ.ν.θ. Πξψηα απ φια, ην ζρνιείν θαη ε νηθνγέλεηα είλαη θνηλσληθή ζρέζε. Καη νη δπν θνηλσληθνί ζεζκνί θνηλσληθνπνηνχλ ζην έδαθνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο, κε ηνπο λφκνπο ηεο, ηηο αμίεο ηεο, θ.α. Καη γηα λα πάκε ινηπφλ ζην ζρνιείν, φρη γεληθά θαη αφξηζηα αιιά ην ζρνιείν ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα. Δίλαη ή δελ είλαη απφξξνηα ησλ ηαμηθψλ θξαγκψλ ζηε κφξθσζε ε ρακειή απηνεθηίκεζε πνπ φπσο ιέλε ζρεηίδεηαη κε ην bullying; Ή αο ην ζέζνπκε θαη πην ζπγθεθξηκέλα: φια απηά ηα παηδηά πνπ ε θνηλσλία ηα ζπξψρλεη ζηελ πξψηκε θαηάξηηζε θαη ηε καζεηεία απφ ηα 15 ηνπο ρξφληα, έρνπλ απνδερηεί φηη δελ παίξλνπλ ηα γξάκκαηα, έρνπλ ή δελ έρνπλ εζσηεξηθεχζεη ηέηνην κίζνο γηα ηελ θνηλσλία πνπ ηνπο ζηεξεί φλεηξα θαη δηθαηψκαηα πνπ ηειηθά κπνξεί λα πξνρσξήζνπλ ππφ πξνυπνζέζεηο- ζε απηφ πνπ νλνκάδνπλ ζρνιηθφ εθθνβηζκφ; Καη αο δνχκε κηα ππελζχκηζε απφ ην ηζηνξηθφ παξειζφλ. Απηή ε πξνζπάζεηα απφ ηελ πιεπξά ησλ θπξίαξρσλ λα ςπρηαηξηθνπνηήζεη ηα θνηλσληθά θαηλφκελα, δελ είλαη κφλν κηα πξνζπάζεηα λα απνθχγεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θνηλσληθψλ αηηηψλ πνπ ηα γελλνχλ. Δίλαη επίζεο θαη κηα απφπεηξα λα ζσθξνλήζεη, λα θαηαζηείιεη ηε λενιαία, λα θφςεη θάζε πξνζπάζεηα ν ζπφξνο απηήο ηεο απφγλσζεο λα γίλεη δχλακε ζηελ πάιε γηα ηηο ζχγρξνλεο λεαληθέο αλάγθεο. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζην παξειζφλ ε πξνζπάζεηα αλάδεημεο θαηλνκέλσλ λεαληθήο παξαβαηηθφηεηαο ζπλδέζεθε θαη κηα ζρεηηθή άλνδν ησλ αληηζηάζεσλ ηεο λενιαίαο ε νπνία κάιηζηα, θαηάθεξε ζρεηηθά λα αληηκεησπίζεη κέζα απφ ηηο αμίεο ηεο αιιειεγγχεο θαη θαηλφκελα πνπ ζήκεξα ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ έλλνηα ηνπ ελδνζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Καη είλαη λα αλαξσηηέηαη θαλείο κε ηελ έθπιεμε πνπ δνθηκάδνπλ νξηζκέλνη, πέθηνπλ απφ ηα ζχλλεθα ζα ιέγακε, πψο γίλεηαη ην ζρνιείν πνπ δηαπαηδαγσγεί ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ άιινπ, λα γελλά ηέηνηα θαηλφκελα. Καη κάιηζηα ιέλε φηη ην πξφβιεκα δελ είλαη αθξηβψο ην ζρνιείν θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, απηφ αο ην αθήζνπκε άζηθην, ην δήηεκα είλαη ε νηθνγέλεηα. Όκσο δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Τν ζρνιείν απφ ηε κηα εζηθνινγεί θαη απφ ηελ άιιε κεηαηξέπεηαη ζε ρψξν πνπ κπαίλνπλ θαη βγαίλνπλ επηρεηξήζεηο, πνιχ πξφζθαην άιισζηε ην παξάδεηγκα εηζφδνπ ησλ ΠΑΔ ζε ζρνιηθνχο ρψξνπο πνπ εληέιεη δεκηνπξγεί ζηξαηνχο θαη νπαδνχ. Τν - 5 -

6 ζρνιείν απηφ είλαη πνπ ρσξίδεη ζε κηα πξννπηηθή ηα παηδηά, καζαίλνληαο ηνπο φκσο φπσο ιέεη λα δηαρεηξίδνληαη ηηο αδπλακίεο ηνπο ρσξίο άγρνο, δειαδή λα κεηαζέηνπλ ηηο θνηλσληθέο αηηίεο γηα ηε ζέζε ηνπο ζην ζρνιείν ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ. Καη πνηνο ζα κηιήζεη γηα ηνλ Σρνιηθφ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηα παηδηά ηεο ηξίηεο γπκλαζίνπ, πνπ κέζα απφ ην πξφζρεκα ησλ δηαθνξεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, επηδηψθεη λα πείζεη ηνπο καζεηέο γηα ηελ «εθ θχζεσο» αηνκηθή δηαθνξεηηθή επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξννπηηθή ηνπο; Πνπ κε ηηο αζθήζεηο απηνγλσζίαο θαη ην θάιεζκα ζηνπο καζεηέο «λ αγαπήζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο», απηφ πνπ νπζηαζηηθά επηδηψθεηαη είλαη νη καζεηέο λ απνδερηνχλ ελεξγεηηθά ηελ πξφσξε ηαμηθή επηινγή, λα εζσηεξηθεχζνπλ ηηο ηαμηθέο αληζφηεηεο ζαλ πξνζσπηθέο δηαθνξέο θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ην άηνκφ ηνπο, έμππλα θαη επέιηθηα, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ ζ έλαλ θφζκν αληαγσληζηηθφ! Αλ ινηπφλ ζέιεη θάπνηνο λα κηιήζεη γηα βία πξέπεη λα θνηηάμεη θαη πέξα, θαη κάιηζηα θπξίσο πέξα, απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηεο νηθνγέλεηαο. Γηαηί βία είλαη κέζα ζην ζρνιείν ην έλα παηδί λα έρεη πξφζβαζε ζε εμσζρνιηθή ζηήξημε θαη ην άιιν φρη. Βία είλαη ην έλα παηδί λα νξγαλψλεη ηνλ ρξφλν γηα λα δψζεη παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα λα πεξάζεη ζε θάπνην παλεπηζηήκην θαη ην άιιν λα έρεη ζπκβηβαζηεί κε ηνπο ηαμηθνχο ηνίρνπο πνπ νξζψλνληαη κπξνζηά ηνπ. Βία είλαη λα κελ κπνξείο λα παο δηαθνπέο θαη ν ζπκκαζεηήο ζνπ λα ιέεη πφζν σξαία πέξαζε ην θαινθαίξη. Βία είλαη λα αθνχο ηα κπξάβν ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ θαζεγεηή θαη εζχ ζπλερψο λα είζαη ην μχιν ην απειέθεην πνπ πξέπεη λα ηειεηψλεη ην ζρνιείν λσξίο-λσξίο γηα λα κάζεη θακηά ηέρλε. Όπσο ζσζηά επηζεκαίλεη ν θαζεγεηήο Φξήζηνο Τνπξηνχξαο: «Τα παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, αληηδξψληαο ζηελ θπξίαξρε ινγηθή, επηρεηξνχλ ηελ ππέξβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πηνζεηψληαο κηαλ «αληηζρνιηθή θνπιηνχξα», κε αλάινγα αληηθνκθνξκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνθαινχλ ην ζχζηεκα. Μεηαηξέπνληαη ζε «κάγθεο», πνπ αλαιακβάλνπλ λα ηαξάμνπλ ηελ εξεκία ηεο ζρνιηθήο δσήο, δηαρσξίδνληαο ηε ζέζε ηνπο απφ ηνπο θνηλσληθά θαη ζρνιηθά ζπκκνξθσκέλνπο ζπκκαζεηέο θαη δαζθάινπο ηνπο, ζέηνληαο σζηφζν ηειηθά ηνπο εαπηνχο ηνπο «εθηφο λπκθψλνο». Πξφθεηηαη γηα εθείλνπο ηνπο λένπο πνπ, απαμηψλνληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία πνπ ηνπο έρεη καηαηψζεη πνιιαπιψο, θαηαδηθάδνπλ, νπζηαζηηθά, ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηε δηαηψληζε θαη αλαπαξαγσγή ηεο ηαμηθήο ηνπο ζέζεο, θάλνληάο ηελ λα θαληάδεη σο αλαπφδξαζην πεπξσκέλν. Πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηνπ θπξίαξρνπ ζπζηήκαηνο κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ κεραληζκνχ θαη, κάιηζηα, κέζα αθφκε θαη απφ ηελ ακθηζβήηεζε θαη αλνηρηή αληηπαξάζεζε κε απηφλ». Υπάξρεη ινηπφλ απάληεζε; - 6 -

7 Καηά ηε γλψκε καο, ρξεηάδεηαη κε λεθάιην ηξφπν λα αλνίμεη ε ζπδήηεζε κέζα θαη ζηηο δνκέο ηνπ θηλήκαηνο γηα ηα πξαγκαηηθά θνηλσληθά αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ, ρσξίο ππεξβνιέο θαη σξαηνπνηήζεηο. Πξψηα απ φια φκσο απαηηείηαη ε ίδηα ε ιεηηνπξγία, ε πξαθηηθή ησλ ιατθψλ νξγαλψζεσλ θαη θπξίσο ηεο λεαληθήο ζπιινγηθφηεηαο, λα δεκηνπξγεί φξνπο αιιειεγγχεο, απνκφλσζεο ησλ φπνησλ αλάινγσλ ζπκπεξηθνξψλ, λα κεηνπζηψλεηαη ε δηθαηνινγεκέλε απέρζεηα ζην ζχζηεκα ζε νξγαλσκέλε ζπιινγηθή πάιε. Μφλν κέζα απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ θηλήκαηνο κπνξεί λα γελλεζεί ε πγηείο αληίζεζε ζην φπνην bullying εληνπίδεηαη, θαη πάλησο φρη κε ζηάζε πιεξνθνξηνδφηε πνπ εζίδεηαη ζην λα «δίλεη» ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ. Καη φπνηνο ζεσξεί φηη είλαη αθξαία κηα ηέηνηα έθθξαζε αο δνχκε ηη ιέεη θαη ν «Σπλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ» πνπ πξνηείλεη ηελ «Αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ καζεηηθψλ ζπκβνπιίσλ (15κειψλ θαη 5κειψλ) γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαλφεζεο, δηακφξθσζεο θαη ηήξεζεο ησλ ζρνιηθψλ θαλφλσλ... Σην φλνκα δειαδή ηεο «αιιειεγγχεο» θαη ηεο «πξνζηαζίαο» ησλ παηδηψλ απφ φζα εθείλνη - απζαίξεηα - βαθηίδνπλ «βία», επηρεηξείηαη κηα πξαγκαηηθά βξψκηθε πξνζπάζεηα λα λνκηκνπνηεζεί ζηηο ζπλεηδήζεηο ην «θάξθσκα», ν ραθηεδηζκφο, ε θαηαζηνιή, θαη κάιηζηα αθφκα θη απηά ηα φξγαλα ηνπ καζεηηθνχ θηλήκαηνο, ηα 5κειή θαη 15κειή λα παίμνπλ ηέηνην ξφιν. Η πξνζπάζεηα απηή θαη ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο σο πξφζρεκα θαη δνχξεην ίππν ηα δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ πνπ νη ίδηνη πξψηνη ηζαιαπαηάλε θαη ιεξψλνληαο αμίεο φπσο ε αιιειεγγχε, είλαη πέξα γηα πέξα ρπδαία. Οη καζεηέο δε ρξεηάδνληαη θαζ' ππφδεημε «ησλ αξρψλ», «νκάδεο θηιίαο» θαη «ξφινπο». Η αιιειεγγχε αλάκεζα ζηα παηδηά ηνπ ιανχ δελ έρεη ζρέζε κε ηηο θαξηθαηνχξεο απηέο. Δίλαη βαζηά θαη αιεζηλή αθξηβψο γηαηί είλαη αιιειεγγχε αλάκεζα ζε ίζνπο. Γελ έρεη ζε ηίπνηα λα θάλεη κε ηελ ηάρα «θηιαλζξσπία» ησλ αζηψλ γηα ηνλ πην αδχλακν ή κε ην ζεβαζκφ ηεο αζηηθήο λνκηκφηεηαο θαη ησλ θαλφλσλ πνπ απηή βάδεη. Γηαηί, αγαπεηνί θίινη, είλαη δηαθνξεηηθφ δήηεκα λα εληνπίδεηο έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν θαη λα ην αλαιχεηο επηζηεκνληθά θαη είλαη εληειψο άιιν πξάγκα κε βάζε κηα δηφγθσζε ελφο ππαξθηνχ πξνβιήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ξαηζηζηηθέο αληηιήςεηο, λα επηδηψθεηο λα εδξαηψζεηο ηελ αληίιεςε γηα κηα δήζελ «ειεπζεξία» ή ηελ απνθήξπμε γεληθά θαη αφξηζηα ηεο βίαο, ιεο θαη ε ίδηα ε ηζηνξία ηεο Διιάδαο δελ έρεη πνιιά παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ φηη ε βία, ε ιατθή βία έπαημε πξννδεπηηθφ ξφιν. Αγαπεηνί θίινη Σηε ζπδήηεζε γηα ηελ ελδνζρνιηθή βία ρξεηάδεηαη λα μερσξίζνπκε θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Πξνθαλψο κπνξεί λα κελ είλαη δηθή ηνπ ε επζχλε γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, είλαη φκσο ν δξφκνο ηεο αλάιεςεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο επζχλεο γηα ηνλ ίδην ην δάζθαιν λα νξγαλψζεη ηε ζρνιηθή δσή κε ηέηνην ηξφπν, λα αλνίμεη ηε ζπδήηεζε ζηελ - 7 -

8 ηάμε έηζη ψζηε ε ηάζε ησλ λέσλ γηα δεκηνπξγία, γηα δξάζε πέξα απφ θάπνηα θιηζέ, ν ζπζζσξεκέλνο ζπκφο γηα ην «ζχζηεκα» λα βξεη ζεηηθή, αγσληζηηθή, ζπιινγηθή δηέμνδν. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ν δάζθαινο πνπ ζέηεη ην ιεηηνχξγεκά ηνπ ζηελ ππεξεζία ησλ ιατθψλ αλαγθψλ, εθ ησλ πξαγκάησλ έξρεηαη ζε ξήμε κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ ηνλ ζέιεη απιά δηεθπεξαησηή ελφο καζήκαηνο πνπ κεηαδίδεη ηηο αμίεο θαη ηελ ηδενινγία ηεο θπξίαξρεο ηάμεο. Όηη δνπιεχεη ζηαζεξά κε εθείλα αθξηβψο ηα παηδηά πνπ είλαη ηα πην «δχζθνια», ηα παηδηά πνπ ιφγσ ηεο ηαμηθήο-θνηλσληθήο ηνπο θαηαγσγήο ν δξφκνο ηνπο πξνο ηε κφξθσζε, ηε γλψζε δελ είλαη ζηξσκέλνο κε ξνδνπέηαια. Έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ πξνζπαζεί λα θάλεη πξάμε ηελ αιιειεγγχε κέζα θη έμσ απφ ην κάζεκα, πνπ ζθχβεη ζηε ζρνιηθή απνηπρία φρη γηα λα ηε ζεσξήζεη απνηέιεζκα ηεο δηθήο ηνπ δνπιεηάο αιιά έρνληαο επίγλσζε ησλ ηαμηθψλ παξακέηξσλ ηεο αλαιακβάλεη ην δηθφ ηνπ κεξίδην επζχλεο, αθηεξψλνληαο θαη ρξφλν γηα λα αλεβάζεη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο. Όκσο εμίζνπ ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ γνληψλ. Μέζα ζην ζρνιείν, ζπρλά θαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ νηθνγέλεηα, κπνξεί λα αθνχγνληαη ή λα δνπιεχνληαη πξάγκαηα πνπ, θαηά ηε γλψκε κνπ, κπνξεί λα κε βνεζνχλ. Π.ρ. Λέκε ζηα παηδηά καο «γηα λα αληέμεηο ζηε ζεκεξηλή ζθιεξή θνηλσλία πξέπεη λα είζαη ζθιεξφο». Σσζηφ θαη ιάζνο ηαπηφρξνλα. Τν εξψηεκα είλαη ζθιεξφο απέλαληη ζε πνηφλ; Γηαηί αλ ζεκαίλεη «κε δίλεηο θαη ηφζε ζεκαζία ζε φζε δπζηπρία ππάξρεη γχξσ ζνπ, θνίηα εζχ λα ηα θαηαθέξεηο λα κε βξεζείο ζε απηή ηε ζέζε», ηφηε θηλδπλεχνπκε λα δηακνξθψζνπκε πξνζσπηθφηεηεο κε ππεξβνιηθφ εγσηζκφ. Νηψζσ θακηά θνξά φηη ην κήλπκα πξέπεη λα είλαη «γηα λα αληέμεηο ζηε ζεκεξηλή ζθιεξή θνηλσλία πξέπεη λα είζαη επαίζζεηνο θαη δηεθδηθεηηθφο», λα ζπκπνλάο κε ηνλ πφλν ηνπ άιινπ πνπ ηνλ βιέπεηο ζαλ ίζν θαη φρη ζαλ «θαεκέλν», λα θνληνζηέθεζαη θαη λα εξκελεχεηο, λα πξνζπαζείο λα κπεηο ζηε ζέζε ηνπ, δηεθδηθψληαο ην δίθην ζνπ, φρη κφλν ην δηθφ ζνπ αιιά φισλ. Να ζπγθηλνχληαη ηα παηδηά κε ηα παξαδείγκαηα ησλ εξψσλ πνπ έβαιαλ ην ζπιινγηθφ πάλσ απφ ην αηνκηθφ, πνπ αθφκε θαη ζπζηάζηεθαλ γηα παλαλζξψπηλα ηδαληθά, λα εκπλένληαη απφ απηά. Σθεθηείηε γηα παξάδεηγκα πφζα «αληηbullying ζπλαηζζήκαηα» αο κνπ επηηξαπεί ν αδφθηκνο φξνο ζα κπνξνχζε λα εγείξεη ζηνπο καζεηέο κηα ζπδήηεζε ζηε ζρνιηθή ηάμε κηα ζπδήηεζε γηα ηε ζηάζε ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο πνπ ζπκκεηείραλ δεθαεηίεο πξηλ ζηελ εζληθή αληίζηαζε ή ζηνλ αληηδηθηαηνξηθφ αγψλα. Δθεί ζα δνπλ ην θαη ην πξνζσπηθφ «απηνζπλαίζζεκα» εμπςψλεηαη παιεχνληαο γηα ηε δσή φισλ θαη φρη κεηψλνληαο θαη εμεπηειίδνληαο ηνπο άιινπο. Δθεί ζα δνπλ φηη πξαγκαηηθφο ήξσαο είλαη απηφο πνπ κάρεηαη «ππέξ φισλ ησλ αδπλάησλ» θαη φρη απηφο πνπ ρηππά ηνλ αδχλακν

9 Να δηδάμνπκε ζηα παηδηά καο λα βιέπνπλ ηνλ θφζκν ιίγν πην πιαηηά. Κακηά θνξά έρεη αμία λα ηνπο κηιάκε θαη γηα ην ηη γίλεηαη παξαέμσ, ζε ζπίηηα κε θνκκέλν ξεχκα, πψο πεξλνχλ νη ζπλνκήιηθνί ηνπο ζηε καθξηλή Παιαηζηίλε, φρη γηα λα ληψζνπλ κφλν επραξηζηεκέλα θαη γηα λα εθηηκνχλ ην φηη απηά πνπ έρνπλ (έηζη πάιη δελ πεηπραίλνπκε ην ζηφρν καο απηή ε πξνζέγγηζε είλαη θαη πάιη αηνκηθηζηηθή), αιιά θαη πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηε δηεθδίθεζε λα έρνπλ φινη φζα δηθαηνχληαη. Ιδηαίηεξα γηα ην γνλέα θαη ην δάζθαιν, ηελ χςηζηε ζεκαζία έρεη ην πξνζσπηθφ παξάδεηγκα. Να βιέπνπλ έκπξαθηα ηελ αιιειεγγχε, ην λνηάμηκν, ην ελδηαθέξνλ, ηε ζπκκεηνρή ζην ιατθφ θίλεκα. Ν αθνχζεη ην παηδί ζηε ζπδήηεζε ζην ηξαπέδη, πψο ν γνληφο ππεξαζπίζηεθε ην ζπλάδειθν πνπ ζίρηεθε ή αδηθήζεθε ζηε δνπιεηά θαη, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ζα ην αμηνπνηήζεη φηαλ ζα ζηρηεί ή ζα ζπκαηνπνηεζεί ν ζπκκαζεηήο ηνπ. Δπηκέλνπκε φκσο αγαπεηνί θίινη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πνιηηηθψλ πξνεθηάζεσλ ηνπ δεηήκαηνο. Με ηελ επθαηξία απηή, νθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε ηελ ηαμηθή νπηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ bullying απφ ηνλ «Σπλήγνξν ηνπ Παηδηνχ», πνπ ιέεη φηη: «Τα ζρνιεία γηα λα κπνξέζνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ζπκπεξηθνξψλ βίαο κεηαμχ ησλ καζεηψλ, ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηψζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ην ξφιν ηνπο σο ζεζκφο θνηλσληθήο δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ ζηηο αμίεο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία απηά δνπλ...». Αθξηβψο εθεί είλαη θαη ην πξφβιεκα θαη ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο: πνηεο αμίεο πνηαο θνηλσλίαο. Γηαηί ζήκεξα νη «αμίεο» θαη νη «θαλφλεο» ζηηο νπνίεο δηαπαηδαγσγνχληαη νη καζεηέο είλαη απηέο ηνπ αηνκηζκνχ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, ηνπ «πάηα επί πησκάησλ», ηνπ θέξδνπο θαη ηεο «επηρεηξεκαηηθφηεηαο» πνπ ζηχβεη ηνπο εξγάηεο, ηεο θνινβήο θνηλσληθνπνίεζεο, ηεο «ειεπζεξίαο» ησλ λαξθσηηθψλ, ησλ ζάπησλ ηδαληθψλ. Καη επηηξέςηε κνπ λα πσ θιείλνληαο, φηη ε ξηδηθή εμάιεηςε θαηλνκέλσλ ζαλ ην κπνπιηλγθ ζα πξνρσξά φζν νηθνδνκείηαη θη έλα ζρνιείν ζε ξηδηθή αληίζεζε κε απηφ πνπ δνχκε ή δήζακε παιηφηεξα. Έλα ζρνιείν εληαίν πνπ δελ θαηεγνξηνπνηεί ηνπο καζεηέο φπσο ζήκεξα. Τν ζρνιείν απηφ, δελ έρεη θακία ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ ζρνιείν, ην ηαμηθφ ζρνιείν, ην ηαμηθφ Λχθεην. Γελ ζηεξεί φπσο ζήκεξα απφ ηα παηδηά ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο ηελ αλαγθαία γηα ηε ζεκεξηλή επνρή γεληθή κφξθσζε σο ππφβαζξν γηα θάζε κειινληηθή επαγγεικαηηθή επηινγή θαη κάιηζηα παίξλεη κέηξα εηδηθά γηα ηα παηδηά ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο γηα λα βνεζεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζηα καζήκαηά ηνπο, πνπ δελ ζεσξεί θαλέλα παηδί γηα πέηακα, αλήκπνξν κπξνζηά ζηε γλψζε

10 Έλα ζρνιείν πνπ καδί κε ηε γλψζε νξγαλψλεη ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ καζεηψλ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο δσή, αλαπηχζζνληαο ηελ αηζζεηηθή θαη θπζηθή αγσγή, ηελ θνηλσληθή δξάζε. Έλα ζρνιείν πνπ γξάθεη ζηε ζεκαία ηνπ «Όινη γηα έλαλ θαη έλαο γηα φινπο»

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΣΕΙ ΕΡΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ «ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΑ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΝΑ ΔΞΑΜΖΝΟ: ΔΑΡΗΝΟ 2012-2013 ΚΟΤΦΟΤ ΕΙΡΗΝΗ, ΑΕΜ: 1457 ΣΡΙΑΝΣΗ ΜΑΡΚΕΛΑ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο

Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Ο ρόλος τοσ Διεσθσντή μέσα στο στολείο Υαηξεηίδσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ φινπο θαη ηδηαίηεξα ηνπο κειινληηθνχο εγέηεο ησλ ζρνιείσλ καο! ήκεξα έρσ θιηζεί λα κηιήζσ γηα ηελ θαζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα.

υλλογισμός: η διαδικασία με την οποία ο νους καταστρώνει ένα επιχείρημα. Σ Ρ Ο Π Ο Ι Π Ε Ι Θ Ο Τ 1. ΕΠΙΚΛΗΗ ΣΗ ΛΟΓΙΚΗ: Ο πομπός προσπαθεί να πείσει το δέκτη με επιχειρήματα και τεκμήρια. ΜΕΑ: Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ: είναι μια σειρά λογικών προτάσεων που σχηματίζεται, για να κάνει φανερή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα