ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΞΜ-ΕΞΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΞΜ-ΕΞΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή"

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : FAX : Πολύγυρος Αριθ. Πρωτ.: Φ 4γ /1633 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικήςεπιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή έκτη (26 η ) Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ αριθ. 157/ πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ηµήτριος, 3. Πλιάκος Αστέριος, 4. ήµητσας ηµήτριος, τακτικά µέλη της Ο.Ε, 5. Σιµώνης Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Θωµάς Καπλάνης, 3. Μαρία Σαράντη

2 2 Αριθµός θέµατος: 1 ο Αριθµός Απόφασης: 4 Έγκριση ή µη πρακτικού επιτροπής για τον δηµόσιο διαγωνισµό του έργου: «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. Το θέµα εισηγήθηκε ο ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος και τόνισε τα παρακάτω: Όπως καλά γνωρίζετε και όπως άλλωστε καταφαίνεται από την από 19/1/012 γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού για τον ηµόσιο Μειοδοτικό ιαγωνισµό που διεξήχθη στις 10/11/011 για το έργο «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» και που κατατέθηκε στην επιτροπή µας η παραπάνω επιτροπή γνωµοδότησε προς την επιτροπή µας στα πλαίσια εξέτασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν µετά την κατά την 24/11/011 γενόµενη ανακοίνωση προς τους συµµετέχοντες του αρχικού και κατά την 24/11/011 συνταχθέντος εκ µέρους της επιτροπής διαγωνισµού πρακτικού διαγωνισµού, που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής το δε περιεχόµενο του πρακτικού αυτού (πρακτικό εξέτασης ενστάσεων) έχει κατά λέξη ως εξής: Στον Πολύγυρο, σήµερα 19η , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ., στα γραφεία του ήµου Πολυγύρου, συνήλθε η αρµόδια επταµελής Επιτροπή ιαγωνισµού για έργα του Ν.3669/2008, αποτελούµενη από τα πιο κάτω αναφερόµενα µέλη, προκειµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 3669/2008 να ολοκληρώσει το έργο της, διαβιβάζοντας το πρακτικό, τις ενστάσεις και την γνώµη της στην Προϊσταµένη Αρχή, η οποία θα εκδικάσει τις εµπρόθεσµες ενστάσεις, θα αποφασίσει και τελικά θα εγκρίνει το αποτέλεσµα του ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές, µε το σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» σύµφωνα µε την υπ αριθµό 1/2011 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας. Πολυγύρου Ν. Χαλκιδικής. Ο διαγωνισµός του παραπάνω έργου, µε προϋπολογισµό δαπάνης εργασιών ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ,00, για τον οποίο εκδόθηκαν οι 128/2011 (περί έγκρισης όρων ηµ/σης), 155/2011 και 176/2011 (περί επανάληψης

3 3 του ιαγωνισµού) αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, διενεργήθηκε την Πέµπτη 10 Νοεµβρίου Η Επιτροπή ιαγωνισµού αποτελείται από τους: Α) Σύµφωνα µε την υπ αριθµό 129/11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Πολυγύρου, οι: 1) Μανίκα Μαρία, Πρόεδρος 2) Ιωάννη Κυπριώτη, υπάλληλος ΤΥ&Π. Τακτικό µέλος, 3) Παπασαραφιανό Γεώργιο, υπάλληλος ΤΥ&Π. Τακτικό µέλος και 4) Μαθιουδάκη Νικολέττα, υπάλληλος ΤΥ&Π. Τακτικό µέλος, οι οποίοι και παρέστησαν. Β) Ως εκπρόσωπος της Νοµαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε. Ν. Χαλκιδικής ορίσθηκε µε το υπ αριθµό 1326/ έγγραφο της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Ν. Χαλκιδικής ο Χλιούµης Ανδρέας, ο οποίος και παρέστη. Γ) Ως εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων ορίσθηκε µε το υπ αριθµό 26/ έγγραφο της ΤΕ Κ Ν. Χαλκιδικής ο Λακρός Αλέξανδρος, ο οποίος και παρέστη. ) Ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσµων Εργοληπτών ηµοσίων Έργων (ΠΕΣΕ Ε) ορίσθηκε µε το υπ αριθµό 702/ έγγραφο της ΠΕΣΕ Ε ο Γεώργιος Σιούρδος, ο οποίος και παρέστη. Μετά την 24η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα ανακοίνωσης του Προέδρου Επιτροπής του παραπάνω διαγωνισµού του Πρακτικού ηµοπρασίας, κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και εξετάσθηκαν οι παρακάτω ενστάσεις : 1) η µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ6στ/25734 της ένσταση του Κου ίτσα Γεωργίου ως νόµιµου εκπρόσωπου της Κ/ξίας ΙΤΣΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - ΤΣΙΑΠΑ Ν. ΕΛΕΝΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Γ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ η οποία και συνοδεύει τη γνωµοδότηση, µε την οποία ζητά: α) να ακυρωθεί η συµµετοχή της διαγωνιζόµενης Κ/ξίας. ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ - Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ - Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ - Β. ΜΑΛΑΝ ΡΗΣ διότι η. Βούλτσιου µέλος της Κ/ξίας δεν έχει υποβάλει πιστοποιητικό Ασφαλιστικής ενηµερότητας για το έργο µε τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης Τ.. ήµου Κασσάνδρας» ως όφειλε. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν την µε αρ. πρωτ / απάντηση του ήµου Κασσάνδρας που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι δεν έχει υπογραφεί αναφορά περαίωσης για το παραπάνω έργο, προτείνει να γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. 2) η µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ6στ/25737 της ένσταση του Κου Βαλοδήµου Ι. Κωνσταντίνου ως νόµιµου εκπρόσωπου της Κ/ξίας ΠΑΥΛΙ ΗΣ Α.

4 4 ΗΜΗΤΡΙΟΣ - VALCON E.E. (Κ.Ι. ΒΑΛΟ ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) η οποία και συνοδεύει τη γνωµοδότηση, µε την οποία ζητά: α) να ακυρωθεί η συµµετοχή της διαγωνιζόµενης Κ/ξίας ΙΤΣΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - ΤΣΙΑΠΑ Ν. ΕΛΕΝΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Γ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ διότι: α1) έχει υποβάλει µόνο µία σύσταση Κοινοπραξίας ενώ θα έπρεπε πρώτα να γίνει σύσταση αναβαθµισµένης κοινοπραξίας 2 ης Τάξης στα Οικοδοµικά µεταξύ της ΙΤΣΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. µε την ΤΣΙΑΠΑ Ν. ΕΛΕΝΗ και µετά να γίνει η σύσταση Κοινοπραξίας µεταξύ της παραπάνω αναβαθµισµένης Κοινοπραξίας 2 ης Τάξης στην κατηγορία των Οικοδοµικών µε τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ Η Γ. ΛΕΩΝΙ Α. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν: - το Άρθρο 16 παρ. 10 του Ν 3669/2008 (Κ..Ε.) όπου σαφώς αναφέρεται ότι «Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην ίδια τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ µέχρι και την 5 η τάξη επιτρέπεται να αναλάβουν έργα προϋπολογισµού» και - το άρθρο 21.3 της ιακήρυξης όπου µπορεί να συµµετάσχει σε διαγωνισµό Κοινοπραξία Εργοληπτικών επιχειρήσεων για κατηγορίες έργου ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, θεωρεί ότι έπρεπε η σύσταση των αναβαθµισµένων Κοινοπραξιών (Οικοδοµικά - Ηλεκτροµηχανολογικά) να έχει γίνει µε χωριστά κοινοπρακτικά συµφωνητικά, ώστε αυτές να αποκτήσουν υπόσταση και να προηγούνται χρονικά της σύστασης ( ιακατηγοριακής) Κοινοπραξίας. Ως εκ τούτου προτείνει να γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. α2) στην πρώτη σελίδα της οικονοµικής Προσφοράς της δεν αναγράφεται η επωνυµία της Κοινοπραξίας παρά µόνον υπάρχει σφραγίδα του Κου Καραγιάννη Λεωνίδα και ότι στη δεύτερη σελίδα δεν αναγράφεται το Ονοµατεπώνυµο του Κου Γεωργίου ίτσα κάτω από τη σφραγίδα όπως ορίζεται στο έντυπο της Οικονοµικής Προσφοράς. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν το άρθρο 24.2 της ιακήρυξης όπου αναφέρεται ότι οι ελλείψεις αυτές δεν θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη ηµοπρασία, προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. α3) γιατί η εταιρία Γ. ΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. δεν περιέλαβε ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Β οµάδα επειγόντων έργων ύδρευσης έτους 2009 (α φάση)». Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν την µε αρ. πρωτ / Υ2333 της απάντηση της ΕΥΑΘ Α.Ε. που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι το παραπάνω έργο µε ανάδοχο τον Γεώργιο ίτσα Ε..Ε. ολοκληρώθηκε κατασκευαστικά

5 5 στις οπότε και εκδόθηκε Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών για το παραπάνω έργο, προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. 3) η µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ6στ/25740 της ένσταση των Κων Καραγιώργη Νικόλαου και Τσιρογιάννη Βασίλειου ως νόµιµων εκπρόσωπων της Κ/ξίας Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Κ. Ν. - ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. Β. η οποία και συνοδεύει τη γνωµοδότηση, µε την οποία ζητά: α) να γίνει δεκτή και να µην αποκλεισθεί η προσφορά της Κ/ξίας Κ/ξίας Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Κ. Ν. - ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. Β. γιατί: α1) ενώ υποβλήθηκε Ασφαλιστική ενηµερότητα ΤΣΜΕ Ε των στελεχών του πτυχίου της ατοµικής Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ» δεν υποβλήθηκε παράλληλα Ασφαλιστική Ενηµερότητα ΤΣΜΕ Ε της ατοµικής Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ» καθόσον δεν απαιτούνταν βάσει του άρθρου 100, παρ. 10 του Ν 3669/08, «Για κατάταξη στις ειδικές τάξεις Α1, Α2, στην πρώτη και δεύτερη τάξη του ΜΕΕΠ δεν απαιτείται νοµική µορφή εταιρικού σχήµατος» καθώς και της υπ αρ. 314/2002 γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους «Οι Ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν υπό την ισχύ του Ν 2940/01 τη δυνατότητα στελέχωσης και µε άλλα, πλέον του επιχειρηµατία, στελέχη εγγεγραµµένα στο Μ.Ε.Κ., χωρίς να είναι αναγκαίο να περιβληθούν εταιρικό σχήµα οιασδήποτε µορφής.». Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν το άρθρο 100, παρ. 10 του Ν 3669/08 και την υπ αρ. 314 του 2002 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, προτείνει να γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. α2) ο Κος Καραγιώργης Νικόλαος εκ παραδροµής ανέγραψε τον τίτλο παλαιότερου έργου µε τίτλο «Ανέγερση 1 ου ηµοτικού σχολείου Κασσανδρείας» (το οποίο έχει προ πολλού περαιωθεί) στην Υπεύθυνη ήλωσή του περί των υπό εκτέλεση έργων της εταιρίας, ενώ υπέβαλε Βεβαίωση µη οφειλής ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ και Βεβαίωση Ανεκτέλεστου Υπολοίπου για το έργο µε τίτλο «Αποκατάσταση ζηµιών από σεισµούς σε 40 σχολικές µονάδες» Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν 1599/1986 όπου αναφέρεται ότι «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα.. κάθειρξη µέχρι 10 ετών», προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση.

6 6 β) να ακυρωθεί η συµµετοχή της διαγωνιζόµενης Κ/ξίας. ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ - Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ - Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ - Β. ΜΑΛΑΝ ΡΗΣ διότι β1) ο Μαλανδρής Βασιλάκης µέλος της παραπάνω Κ/ξίας δεν έχει υποβάλει πιστοποιητικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας για το έργο µε τίτλο «Αγροτικό ιατρείο.. Ολυµπιάδας» ως µέλος της Κ/ξίας Καραστέργιος Α.- Μαλανδρής Β. ως όφειλε. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν την µε αρ. πρωτ / Αίτηση - ήλωση του Μαλανδρή Βασιλάκη ο οποίος αναφέρει ότι για το παραπάνω έργο έχει γίνει διακοπή εργασιών και δεν θεωρεί ότι έχει έργο υπό κατασκευή για να προσκοµίσει Ασφαλιστική και Φορολογική Ενηµερότητα και το Άρθρο παρ. β και γ της διακήρυξης, προτείνει να γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. β2) ο Καραµάνος Ιωάννης µέλος της παραπάνω Κ/ξίας δεν έχει υποβάλει πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας για το έργο µε τίτλο «Άρση καλωδιακών βλαβών, υπογείων καλωδίων και αποκαταστάσεις οδών και πεζοδροµίων στο Νοµό Χαλκιδικής» ως όφειλε. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν την µε αρ. πρωτ. 521/1036/ απάντηση της ΟΤΕ Α.Ε. που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι οι εργασίες του παραπάνω έργου ολοκληρώθηκαν, προτείνει να απορριφθεί πάνω ένσταση. γ) να ακυρωθεί η συµµετοχή της διαγωνιζόµενης Κ/ξίας ΙΤΣΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - ΤΣΙΑΠΑ Ν. ΕΛΕΝΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Γ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ διότι: γ1) έχει υποβάλει µόνο µία σύσταση Κοινοπραξίας ενώ θα έπρεπε πρώτα να γίνει σύσταση αναβαθµισµένης κοινοπραξίας 2 ης Τάξης σε έργα Οικοδοµικών µεταξύ της ΙΤΣΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. µε την ΤΣΙΑΠΑ Ν. ΕΛΕΝΗ, µετά να γίνει η σύσταση Κοινοπραξίας µεταξύ της ΙΤΣΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. µε τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ Η Γ. ΛΕΩΝΙ Α αναβαθµισµένης κοινοπραξίας 1 ης Τάξης σε έργα Η/Μ και σε τρίτο χρόνο οι δύο Προηγούµενες (και χρονικά) κοινοπραξίες να συστήσουν τη δικαιούµενη Κοινοπραξία συµµετοχής στο διαγωνισµό. Υποβάλει στη συνέχεια υπολογισµό για τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρακτούντων και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν εκπληρώνεται η παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν 3669/08 (Κ Ε) σχετικά µε τα ποσοστά κατανοµής και συµµετοχής των κοινοπρακτούντων στα κέρδη και στις ζηµιές της κοινοπραξίας κατά 30% τουλάχιστον. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν: - το Άρθρο 16 παρ. 10 του Ν 3669/2008 (Κ..Ε.) όπου σαφώς αναφέρεται ότι «Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην ίδια τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ µέχρι και την 5 η τάξη επιτρέπεται να αναλάβουν έργα προϋπολογισµού» και - το άρθρο 21.3 της ιακήρυξης όπου µπορεί να συµµετάσχει σε διαγωνισµό Κοινοπραξία Εργοληπτικών επιχειρήσεων για κατηγορίες έργου ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,

7 7 θεωρεί ότι έπρεπε η σύσταση των αναβαθµισµένων Κοινοπραξιών (Οικοδοµικά - Ηλεκτροµηχανολογικά) να έχει γίνει µε χωριστά κοινοπρακτικά συµφωνητικά, ώστε αυτές να αποκτήσουν υπόσταση και να προηγούνται χρονικά της σύστασης ( ιακατηγοριακής) Κοινοπραξίας. Ως εκ τούτου προτείνει να γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. γ2) η εκπροσώπηση της Κ/ξίας ΙΤΣΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - ΤΣΙΑΠΑ Ν. ΕΛΕΝΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Γ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ είναι παράτυπη διότι σύµφωνα µε το Ειδικό Πληρεξούσιο που προσκόµισε διορίζει πληρεξούσιο την Οµόρρυθµο Τεχνική Εταιρία «Γεώργιος ίτσας και Σια Ε.Τ.Ε.» και όχι Ετερόρρυθµο σύµφωνα µε την επωνυµία του. Ακόµα θα έπρεπε σύµφωνα µε το γ1 θα έπρεπε να γίνουν και να υποβληθούν Πληρεξούσια για κάθε Κοινοπραξία Αναβάθµισης Πτυχίου και στη συνέχεια να γίνει νέο Ειδικό Πληρεξούσιο για την Κοινοπραξία των Κοινοπραξιών Αναβάθµισης Πτυχίων. Η Επιτροπή έλεγξε το πιο πάνω πληρεξούσιο και διαπίστωσε το λάθος. Επίσης συµφωνεί µε την παρατήρηση για την υποβολή χωριστών πληρεξούσιων και προτείνει να γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. γ3) γιατί η εταιρία Γ. ΙΤΣΑΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. δεν περιέλαβε 1) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Αθλητικό Κέντρο ήµου Πατρέων: Κατασκευή προπονητικού στίβου, ηλεκτροφωτισµός και λοιπές εργασίες» στην οποία συµµετείχε σαν µέλος της Κ/ξίας: ΣΤΙΒΟΣ ΑΕΤΕΒΕ Γ. ΙΤΣΑΣ ΑΠ. ΚΩΤΟΥ ΗΣ ΑΠ. ΑΜΙΑΝΙ ΗΣ, 2) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Χρωµατισµοί σε κτίρια του Α.Π.Θ. κατά το έτος » στην οποία συµµετείχε σαν µέλος της Κ/ξίας: Γ. ΙΤΣΑΣ Γ. ΖΩΜΠΟΣ και 3) Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Κρασπέδωση τµήµατος οδού ευκαλίωνος και τµήµατος οδού Σοφοκλέους». Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν 1) την µε αρ. πρωτ. ΤΥ-Εγ/Φ090-60/οικ της απάντηση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι το παραπάνω έργο που εκτελούσε ο Γεώργιος ίτσας Ε..Ε. σε Κοινοπραξία µε τον Απ. Κωτούδη και τον Απ. αµιανίδη έχει περαιωθεί, 2) την µε αρ. πρωτ της απάντηση του Τµήµατος Συντήρησης και εκτέλεσης µικροέργων του Α.Π.Θ. που έλαβε µετά

8 8 από αίτησή της και που αναφέρει ότι το παραπάνω έργο που εκτελούσε ο Γεώργιος ίτσας Ε..Ε. σε Κοινοπραξία µε τον Γ. Ζώµπο έχει ολοκληρωθεί και 3) την µε αρ. πρωτ της απάντηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ήµου Θερµαϊκού που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι το παραπάνω έργο που εκτελούσε ο Γεώργιος ίτσας Ε..Ε. έχει ολοκληρωθεί προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. γ3) γιατί η Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΠΑ, Ε..Ε. δεν περιέλαβε 1) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων ηµοτικού Γηπέδου Απολλωνα Ζαγκλιβερίου ήµου Καλλινδοίων Ν. Θεσσαλονίκης» στην οποία συµµετείχε σαν µέλος της Κ/ξίας: ΚΑΡΑΚΕΖΙ ΗΣ Π. ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΛΑΤΣΙΟΣ Μ., 2) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Οικισµό Λαχανά.. Λαχανά. Αποπεράτωση» στην οποία συµµετείχε σαν µέλος της Κ/ξίας:. ΖΩΙ ΗΣ ΤΣΙΑΠΑ ΕΛΕΝΗ ΒΕΛΟΥΖΟΣ Σ. ΤΣΑΚΑΛΙ ΗΣ Θ. Ο.Ε., 3) Φορολογική και Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «ιαµόρφωση αύλειου χώρου 2 ου ηµοτικού Σχολείου Πολυγύρου» στην οποία συµµετείχε σαν µέλος της Κ/ξίας: Ε. ΤΣΙΑΠΑ Ε. ΚΕΡΑΜΙ ΑΣ, 4) Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Ανακατασκευή παιδικών χαρών ήµου Μενεµένης», 5) Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Συντήρηση κτιρίου Τ. Κ. Πλαταµώνα», 6) Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Επίστρωση γηπέδων τένις µε συνθετικό δάπεδο» και 7) Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Χρωµατισµοί στον ισόγειο όροφο του Α Παιδικού Σταθµού» Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν 1) την αναφορά περαίωσης του Τµήµατος ΤΥ Κ Ν. Θεσσαλονίκης όπου αναφέρεται ότι το έργο περαιώθηκε στις , 2) την µε αρ. πρωτ της απάντηση της Τεχνικής Υπηρεσία του ήµου Λαγκαδά που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι το παραπάνω έργο έχει ολοκληρωθεί, 3) την αναφορά περαίωσης του Τµήµατος ΤΥ Κ Ν. Χαλκιδικής όπου αναφέρεται ότι το έργο περαιώθηκε στις , 4) την µε αρ. πρωτ της απάντηση του Τµήµατος Μελετών, κατασκευών και πολεοδοµικών εφαρµογών του ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι το παραπάνω έργο έχει ολοκληρωθεί, 5) την Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του Τµήµατος οµικών

9 9 Έργων της ΟΤΕ Α.Ε. που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι το παραπάνω έργο έχει ολοκληρωθεί, 6) την µε αρ. πρωτ της απάντηση της /νσης Μελετών και Έργων του ήµου Κορδελιού - Ευόσµου που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι, η Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΠΑ, Ε..Ε. είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος Κοινοπραξίας δεν έχει έργο σε εξέλιξη στον ήµο Κορδελιού Ευόσµου και 7) την Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του Τεχνικού Τµήµατος ήµου Τριανδρίας που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι το παραπάνω έργο έχει ολοκληρωθεί. προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. γ4) γιατί η Εργοληπτική Επιχείρηση ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ, Ε..Ε. έχει µεν υποβάλει Υπεύθυνη ήλωση περί του ότι «το ανεκτέλεστο µέρος των εργολαβικών συµβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια του ανεκτέλεστου που τίθεται στο άρθρο 20 παρ. 4 του Ν 3669/08 (Κ Ε)» και ταυτόχρονα δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει έργα σε εξέλιξη του ΟΤΕ και της ΕΥΑΒ (Κ/Ξ)» πλην όµως η δήλωση αυτή δεν συνοδεύεται από πίνακα των υπό εκτέλεση έργων και Βεβαιώσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν τα άρθρα α.iv, β και γ όπου γίνεται σαφές το ότι ο πίνακας των υπό εκτέλεση έργων και οι Βεβαιώσεις των αρµοδίων Υπηρεσιών για το ανεκτέλεστο µέρος κάθε εργολαβίας υποβάλλονται µετά την ανάδειξη του αναδόχου και στα πλαίσια επανελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής σύµφωνα µε το άρ γ της ιακήρυξης, προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. γ5) γιατί στον Φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς δεν αναγράφεται ευκρινώς η Επωνυµία της Κοινοπραξίας Η Επιτροπή έλεγξε τον πιο πάνω Φάκελο και διαπίστωσε ότι υπάρχουν σφραγίδες των Κοινοπρακτούντων και σύµφωνα µε την παρ. 3.2 της ιακήρυξης δεν αποτελεί λόγο αποκλεισµού της υποψήφιας Κοινοπραξίας και προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. γ6) γιατί στο έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς δεν αναγράφεται η Επωνυµία της Κοινοπραξίας παρά µόνον υπάρχει σφραγίδα του Κου Καραγιάννη Λεωνίδα και ότι δεν συµπληρώθηκε η µέση έκπτωση της προσφοράς. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν το άρθρο 24.2 της ιακήρυξης όπου αναφέρεται ότι οι ελλείψεις αυτές δεν θεωρούνται λόγος αποκλεισµού από τη ηµοπρασία, προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. γ7) γιατί η Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΠΑ, Ε..Ε. κατέθεσε απλό φωτοαντίγραφο της Φορολογικής ενηµερότητας και όχι το πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφό του όπως προβλέπεται στη ιακήρυξη του έργου. Η Επιτροπή αφού έλεγξε την παραπάνω φορολογική Ενηµερότητα και διαπίστωσε ότι είναι πρωτότυπη, προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση.

10 10 δ) να ακυρωθεί η συµµετοχή της διαγωνιζόµενης Κ/ξίας: ΠΑΥΛΙ ΗΣ A. ΗΜΗΤΡΙΟΣ - VALCON E.E διότι δ1) δεν έχει γίνει πρώτα σύσταση αναβαθµισµένης κοινοπραξίας 2 ης Τάξης σε έργα Οικοδοµικών µεταξύ της ΠΑΥΛΙ ΗΣ A. ΗΜΗΤΡΙΟΣ και της VALCON E.E και στη συνέχεια η σύσταση της δικαιούµενης Κοινοπραξίας συµµετοχής στο διαγωνισµό µεταξύ της κοινοπραξίας αναβάθµισης πτυχίου και της VALCON E.E (που διαθέτει πτυχίο Η/Μ 2 ης Τάξης). Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν: - το Άρθρο 16 παρ. 10 του Ν 3669/2008 (Κ..Ε.) όπου σαφώς αναφέρεται ότι «Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην ίδια τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ µέχρι και την 5 η τάξη επιτρέπεται να αναλάβουν έργα προϋπολογισµού» και - το άρθρο 21.3 της ιακήρυξης όπου µπορεί να συµµετάσχει σε διαγωνισµό Κοινοπραξία Εργοληπτικών επιχειρήσεων για κατηγορίες έργου ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, θεωρεί ότι έπρεπε η σύσταση αναβαθµισµένης Κοινοπραξίας για έργα Οικοδοµικών να έχει γίνει µε χωριστό κοινοπρακτικό συµφωνητικό, ώστε αυτή να αποκτήσει υπόσταση και να προηγείται χρονικά της σύστασης ( ιακατηγοριακής) Κοινοπραξίας. Ως εκ τούτου προτείνει να γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. δ2) γιατί η Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΑΥΛΙ ΗΣ A. ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ε..Ε. κατέθεσε απλό φωτοαντίγραφο της Φορολογικής ενηµερότητας και όχι το πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφό του όπως προβλέπεται στη ιακήρυξη του έργου. Η Επιτροπή αφού έλεγξε την παραπάνω φορολογική Ενηµερότητα και διαπίστωσε ότι η σφραγίδα της υπηρεσίας καθώς και η σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου είναι πρωτότυπη, προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. ε) να ακυρωθεί η συµµετοχή της διαγωνιζόµενης «ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε» διότι δεν περιέλαβε 1) Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Κατασκευή κεντρικών αγωγών αποχέτευσης πόλης Κοζάνης» και 2) Ασφαλιστική Ενηµερότητα του έργου µε τίτλο «Ανακατασκευή οδών Ελ. Βενιζέλου Ηρώων Πολυτεχνείου».

11 11 Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν 1) την µε αρ. πρωτ. 37 της απάντηση της ΕΥΑ Κοζάνης που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι το παραπάνω έργο έχει περαιωθεί και 2) την µε αρ. πρωτ / της απάντηση του Τµήµατος Τεχνικών Έργων και πολεοδοµικών εφαρµογών του ήµου Θέρµης που έλαβε µετά από αίτησή της και που αναφέρει ότι το παραπάνω έργο έχει ολοκληρωθεί, προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. 4) η µε αριθµό πρωτοκόλλου Φ6στ/25747 της ένσταση του Κου Βαφειάδη Γεωργίου ως νόµιµου εκπρόσωπου της «ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε.» η οποία και συνοδεύει τη γνωµοδότηση, µε την οποία ζητά: α) να ακυρωθεί η συµµετοχή της διαγωνιζόµενης Κ/ξίας. ΒΟΥΛΤΣΙΟΥ - Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ - Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ - Β. ΜΑΛΑΝ ΡΗΣ διότι ο Μαλανδρής Βασιλάκης µέλος της παραπάνω Κ/ξίας δεν έχει υποβάλει πιστοποιητικό Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενηµερότητας για το έργο µε τίτλο «Αγροτικό ιατρείο.. Ολυµπιάδας» ως όφειλε. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν την µε αρ. πρωτ / Αίτηση - ήλωση του Μαλανδρή Βασιλάκη ο οποίος αναφέρει ότι για το παραπάνω έργο έχει γίνει διακοπή εργασιών και δεν θεωρεί ότι έχει έργο υπό κατασκευή για να προσκοµίσει Ασφαλιστική και Φορολογική Ενηµερότητα και το Άρθρο παρ. β και γ της διακήρυξης, προτείνει να γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. β) να ακυρωθεί η συµµετοχή της διαγωνιζόµενης Κ/ξίας ΙΤΣΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - ΤΣΙΑΠΑ Ν. ΕΛΕΝΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Γ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ διότι: β1) έχει υποβάλει µόνο µία σύσταση Κοινοπραξίας ενώ θα έπρεπε πρώτα να γίνει σύσταση αναβαθµισµένης κοινοπραξίας 2 ης Τάξης σε έργα Οικοδοµικών µεταξύ της ΙΤΣΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. µε την ΤΣΙΑΠΑ Ν. ΕΛΕΝΗ, µετά να γίνει η σύσταση Κοινοπραξίας µεταξύ της ΙΤΣΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. µε τον ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ Η Γ. ΛΕΩΝΙ Α αναβαθµισµένης κοινοπραξίας 1 ης Τάξης σε έργα Η/Μ και σε τρίτο χρόνο οι δύο Προηγούµενες (και χρονικά) κοινοπραξίες να συστήσουν τη δικαιούµενη Κοινοπραξία συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν: - το Άρθρο 16 παρ. 10 του Ν 3669/2008 (Κ..Ε.) όπου σαφώς αναφέρεται ότι «Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην ίδια τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ µέχρι και την 5 η τάξη επιτρέπεται να αναλάβουν έργα προϋπολογισµού» και - το άρθρο 21.3 της ιακήρυξης όπου µπορεί να συµµετάσχει σε διαγωνισµό Κοινοπραξία Εργοληπτικών επιχειρήσεων για κατηγορίες έργου ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ,

12 12 θεωρεί ότι έπρεπε η σύσταση των αναβαθµισµένων Κοινοπραξιών (Οικοδοµικά - Ηλεκτροµηχανολογικά) να έχει γίνει µε χωριστά κοινοπρακτικά συµφωνητικά, ώστε αυτές να αποκτήσουν υπόσταση και να προηγούνται χρονικά της σύστασης ( ιακατηγοριακής) Κοινοπραξίας. Ως εκ τούτου προτείνει να γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. β2) γιατί η Εργοληπτική Επιχείρηση ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΠΑ, Ε..Ε. κατέθεσε απλό φωτοαντίγραφο της Φορολογικής ενηµερότητας και όχι το πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφό του όπως προβλέπεται στη ιακήρυξη του έργου. Η Επιτροπή αφού έλεγξε την παραπάνω φορολογική Ενηµερότητα και διαπίστωσε ότι είναι πρωτότυπη, προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. γ) να ακυρωθεί η συµµετοχή της διαγωνιζόµενης Κ/ξίας: ΠΑΥΛΙ ΗΣ A. ΗΜΗΤΡΙΟΣ - VALCON E.E διότι γ1) δεν έχει γίνει σύσταση αναβαθµισµένης κοινοπραξίας 2 ης Τάξης σε έργα Οικοδοµικών µεταξύ της ΠΑΥΛΙ ΗΣ A. ΗΜΗΤΡΙΟΣ και της VALCON E.E αλλά συστήνει Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία (Οικοδοµικά) και Κοινοπραξία στα Η/Μ για κάλυψη κατηγοριών του έργου ενώ το µέλος «Παυλίδης ηµήτριος» δεν κατέχει πτυχίο στην Κατηγορία Η/Μ. Η Επιτροπή λαµβάνοντας υπ όψιν: - το Άρθρο 16 παρ. 10 του Ν 3669/2008 (Κ..Ε.) όπου σαφώς αναφέρεται ότι «Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην ίδια τάξη και κατηγορία του ΜΕΕΠ µέχρι και την 5 η τάξη επιτρέπεται να αναλάβουν έργα προϋπολογισµού» και - το άρθρο 21.3 της ιακήρυξης όπου µπορεί να συµµετάσχει σε διαγωνισµό Κοινοπραξία Εργοληπτικών επιχειρήσεων για κατηγορίες έργου ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, θεωρεί ότι έπρεπε η σύσταση αναβαθµισµένης Κοινοπραξίας για έργα Οικοδοµικών να έχει γίνει µε χωριστό κοινοπρακτικό συµφωνητικό, ώστε αυτή να αποκτήσει υπόσταση και να προηγείται χρονικά της σύστασης ( ιακατηγοριακής) Κοινοπραξίας.

13 13 Ως εκ τούτου προτείνει να γίνει δεκτή η πιο πάνω ένσταση. γ2) γιατί η Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΑΥΛΙ ΗΣ A. ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ε..Ε. κατέθεσε απλό φωτοαντίγραφο της Φορολογικής ενηµερότητας και όχι το πρωτότυπο ή ακριβές φωτοαντίγραφό του όπως προβλέπεται στη ιακήρυξη του έργου. Η Επιτροπή αφού έλεγξε την παραπάνω φορολογική Ενηµερότητα και διαπίστωσε ότι η σφραγίδα της υπηρεσίας καθώς και η σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου είναι πρωτότυπη, προτείνει να απορριφθεί η πιο πάνω ένσταση. Σύµφωνα µε τα παραπάνω και µετά τον αποκλεισµό των: 1 Κ/Ξ. ΒΟΥΤΣΙΟΥ - Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ - Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ - Β. ΜΑΛΑΝ ΡΗΣ µε αύξοντα αριθµό 13 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 45,22 % 2 Κ/Ξ ΙΤΣΑΣ Γ. (Εκπρ.) & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - ΤΣΙΑΠΑ Ν. ΕΛΕΝΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Γ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ µε αύξοντα αριθµό 5 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 37,00% 3 Κ/Ξ ΠΑΥΛΙ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΙΟΣ - VALCON E.E. (Κ.Ι. ΒΑΛΟ ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) µε αύξοντα αριθµό 6 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 36,52% γίνονται δεκτοί στην δηµοπρασία οι παρακάτω συµµετέχοντες κατά σειρά µειοδοσίας: 1 ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 8 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 34,40% 2 Κ/Ξ ΤΖΗΚΑΣ Γ.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ ΣΤ. ΛΟΥΚΑΣ µε αύξοντα αριθµό 15 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 33,13% 3 Κ/Ξ ΜΠΟΝΟΥ-ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. - ΜΠΟΝΟΥ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ µε εκπρόσωπο τον ΠΕΤΡΙ Η µε αύξοντα αριθµό 7 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 32,06% 4 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΧΡ. Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. µε εκπρόσωπο τον ΗΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ µε αύξοντα αριθµό 10 και

14 14 προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 31,33% 5 ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΚΑΜΕΛΙ ΗΣ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 3 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 30,44% 6 Κ/Ξ "ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." - "ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. - ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ, Ο.Ε." µε εκπρόσωπο ΠΑΤΙΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ µε αύξοντα αριθµό 4 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 26,09% 7 Κ/Ξ Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΜΠΟΥΓΑΪ ΗΣ µε αύξοντα αριθµό 9 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 20,42% 8 Κ/Ξ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΝ ΥΛΗΣ - Υ ΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. (ΧΡ. ΠΕΡΤΣΕΜΛΙ ΗΣ) - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ µε αύξοντα αριθµό 2 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 12,04% 9 Κ/Ξ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΤΡΙΚΙ ΗΣ Γ. ΡΟΒΕΡΤΟΣ - Χ. ΤΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Ι. ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 11,72 % Από τα στοιχεία του φακέλου που επεξεργάσθηκα, τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν και κυρίως από τα έγγραφα που περιήλθαν στην Υπηρεσία µας, σε συνδυασµό και µε τις διατάξεις των νόµων που ορίζουν τους όρους συµµετοχής και κατακύρωσης του διαγωνισµού, όπως επίσης και µε την δηµόσια διακήρυξη του έργου «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» εισηγούµαι να γίνει δεκτή η από 19/11/012 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού και µάλιστα ολοκληρωτικά και λέξη προς λέξη αποτελώντας ένα ενιαίο σύνολο µε την παρούσα και να αποκλεισθούν οι αναφερόµενοι σ αυτήν, ενώ στη συνέχεια να γίνουν δεκτοί στη δηµοπρασία και να εγκριθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού µε την εξής και κατά προτεραιότητα σειρά. Τα µέλη της επιτροπής µετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε και αφού έλαβαν υπόψη τους 1) το από 24/11/011 πρακτικό δηµοπρασίας του ανοικτού δηµοσίου µειοδοτικού διαγωνισµού µε τον τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολύγυρο» που διεξήχθη στις

15 15 10/11/011 2) Την από 19/01/012 γνωµοδότηση της Επιτροπής διαγωνισµού σε σχέση µε την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και την έγκριση του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας µία µία όλες τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, όπως επίσης και όλα τα στοιχεία και έγγραφα του φακέλου του διαγωνισµού που στάλθηκαν στην Επιτροπή ιαγωνισµού µετά την υποβολή των ενστάσεων, και τις διατάξεις του Ν. 3263/04 ήδη αρ. 22 του Κ Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 1. Αποδέχεται ολοκληρωτικά και λέξη προς λέξη την από 19/01/012 γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού για τον ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό του έργου µε τον τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις στον Πολυγύρου» και αποκλείει από τον διαγωνισµό τους εξής διαγωνιζόµενους: 1 Κ/Ξ. ΒΟΥΤΣΙΟΥ - Ι. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ - Κ. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ - Β. ΜΑΛΑΝ ΡΗΣ µε αύξοντα αριθµό 13 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 45,22 % 2 Κ/Ξ ΙΤΣΑΣ Γ. (Εκπρ.) & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. - ΤΣΙΑΠΑ Ν. ΕΛΕΝΗ - ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ Γ. ΛΕΩΝΙ ΑΣ µε αύξοντα αριθµό 5 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 37,00% 3 Κ/Ξ ΠΑΥΛΙ ΗΣ Α. ΗΜΗΤΡΙΟΣ - VALCON E.E. (Κ.Ι. ΒΑΛΟ ΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) µε αύξοντα αριθµό 6 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 36,52% 2. έχεται και εγκρίνει το αποτέλεσµα του παραπάνω διαγωνισµού για τους παρακάτω συµµετέχοντες και κατά σειρά µειοδοσίας ως εξής. 1 ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 8 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 34,40% 2 Κ/Ξ ΤΖΗΚΑΣ Γ.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε. - ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΗΣ ΣΤ. ΛΟΥΚΑΣ µε αύξοντα αριθµό 15 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 33,13% 3 Κ/Ξ ΜΠΟΝΟΥ-ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. - ΜΠΟΝΟΥ ΝΙΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ µε

16 16 εκπρόσωπο τον ΠΕΤΡΙ Η µε αύξοντα αριθµό 7 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 32,06% 4 ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΧΡ. Ι. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ.Σ. µε εκπρόσωπο τον ΗΜ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ µε αύξοντα αριθµό 10 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 31,33% 5 ΠΕΤΡΟΣ Θ. ΚΑΜΕΛΙ ΗΣ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 3 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 30,44% 6 Κ/Ξ "ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε." - "ΠΑΤΙΚΑΣ Ν. - ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Γ. - ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ, Ο.Ε." µε εκπρόσωπο ΠΑΤΙΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ µε αύξοντα αριθµό 4 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 26,09% 7 Κ/Ξ Σ. ΦΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. - ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΜΠΟΥΓΑΪ ΗΣ µε αύξοντα αριθµό 9 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 20,42% 8 Κ/Ξ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΚΟΝ ΥΛΗΣ - Υ ΡΟΦΙΛΗ Α.Ε. (ΧΡ. ΠΕΡΤΣΕΜΛΙ ΗΣ) - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ µε αύξοντα αριθµό 2 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 12,04% 9 Κ/Ξ ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ - ΠΑΤΡΙΚΙ ΗΣ Γ. ΡΟΒΕΡΤΟΣ - Χ. ΤΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. - Ι. ΚΟΥΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. µε αύξοντα αριθµό 1 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 11,72 % Η σχετική σύµβαση θα υπογραφεί µε την κατά σειρά πρώτη µειοδότρια εταιρία ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ Α.Τ.Ε. µε αύξοντα αριθµό 8 και προσφερόµενη µέση έκπτωση Εµ 34,40% µέσα σε χρονικό διάστηµα 15 ηµερών από την κοινοποίηση σ αυτήν της σχετικής πρόσκλησης εκ µέρους της αρµόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου και µε τον όρο ότι µέσα στην παραπάνω προθεσµία θα προσκοµισθούν απ αυτήν τα υπό του νόµου απαιτούµενα δικαιολογητικά.

17 17 Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ήµαρχο Πολυγύρου κ. Αστέριο Ζωγράφο για την υπογραφή της σχετικής εργολαβικής σύµβασης για την εκτέλεση του έργου. Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 4/ 2012 Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ακριβές Αντίγραφο Πoλύγυρoς 26η Ιανουαρίου 2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΞΜ-Β67 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 14/2012 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΞΜ-42Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της.

ΘΕΜΑ Επί της ένστασης κατά του Πρακτικού Ι του διαγωνισµού του έργου Αναβάθµιση και συντήρηση κοινόχρηστων υποδοµών στις Τ.Κ της. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 32217/28-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 27-05-2014 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Προϋπολογισµού: 435.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) Προϋπολογισµού: 435.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 37/2010 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 113/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11029 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 01-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 30298/19-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15-06-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) Προϋπολογισµού: 411.192,17 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση)

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) Προϋπολογισµού: 411.192,17 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου (Α' Φάση) ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η Έργα ύδρευσης ήµου Τυµπακίου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 258.000,00 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Προϋπολογισµού: 258.000,00 σε ΕΥΡΩ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 08-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 12004 ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. Πρόσκλησης 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο)

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 20/2011 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών χώρων υπόγειο) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού.. Γαλιάς ήµου Μοιρών (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ βοηθητικών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Τ.. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός θέµατος: 1 ο έκτακτο Έγκριση ή µη του 2 ου πρακτικού και εξέταση επί της ένστασης της. ηµητρακόπουλος Α.Ε. για την ανάθεση Προµήθειας µε

Αριθµός θέµατος: 1 ο έκτακτο Έγκριση ή µη του 2 ου πρακτικού και εξέταση επί της ένστασης της. ηµητρακόπουλος Α.Ε. για την ανάθεση Προµήθειας µε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δωδεκάτη (12η) Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo ηµoτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ. Προϋπολογισµού: 240.995,73 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 75/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Προϋπολογισµού: 1.100.000,00 σε ΕΥΡΩ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ. Προϋπολογισµού: 1.100.000,00 σε ΕΥΡΩ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΗΒ-1ΒΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 20685/19-11-2012 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΗΒ-1ΒΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 20685/19-11-2012 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 20685/19-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ: 720 Από το πρακτικό 41 ης /2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση των

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Προϋπολογισµού: 115.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. Προϋπολογισµού: 115.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ) Προϋπολογισµού: 450.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Προϋπολογισµού: 2.200.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ. Προϋπολογισµού: 2.200.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 63/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΝΕΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή. Προϋπολογισµού: 470.064,38 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση Κ.Η.Φ.Η - Υποέργο 3 (Ανακαίνιση και επισκευή παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια πινακίδων και εργασίες

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ ΟΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «Προμήθεια πινακίδων και εργασίες Κεντρικό:Δημ. Υψηλάντου 8 &Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" Προϋπολογισµού: 3.049.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΗΜΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ Προϋπολογισµού: 3.049. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα