ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 45693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ της Γενι κής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι σμού και Αθλητισμού... 1 * Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία Αθλητι σμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά των, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 2 * Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία Αθλητι σμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά των, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 3 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1477/ κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι κτύων και Τουρισμού με θέμα «Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου» με δαπάνη του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος» με σκοπό τη δωρεά αυτής στο Ελλη νικό Δημόσιο (ΦΕΚ 2822/Β / )»... 4 * Μεταφορά θέσης στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύ κης... 5 * Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου... 6 * Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ηρακλείου... 7 * Μεταφορά θέσης στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας» Δήμου Αθηναίων... 8 Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση κα θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ ρες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας... 9 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Ταξιάρχη, Δήμου Πολυγύρου, Περι φερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Σύσταση επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων στο πλαί σιο του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ της Γενικής Γραμμα τείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ Α 13) «Ανάπτυξη της Επι στημονικής και Τεχνολογικής έρευνας», όπως έχει τρο ποποιηθεί με το Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α 128) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» και ισχύει σήμερα, β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικο ποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», γ) του άρθρου 6 παρ. 1 Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ Α 65) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών από το Δημόσιο Τομέα, κα θώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 1326/1983 (ΦΕΚ Α 19) και αντικα ταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2303/1995 (ΦΕΚ Α 80), δ) του άρθρου 101 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κρά τους και άλλες διατάξεις», ε) του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α 194) «Ενίσχυση της δια φάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», στ) του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α 40) «Προ στασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», που αφορά στις δαπάνες μετακινήσεων. 2. Το Ν. 3653/2008 (ΦΕΚ Α 49) «Θεσμικό Πλαίσιο Έρευ νας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις», όπως τρο ποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων

2 45694 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θεμάτων... του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 268). 3. Το Π.Δ. 84/2012 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» (ΦΕΚ Α 141). 4. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 141). 5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 141). 6. Το άρθρο 1, παρ. 1 του Π.Δ. 98/2012 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, με ταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 160). 7. Την υπ αριθμ (ΔΚΗ/Α)1138/2011 (ΦΕΚ Β 2031) απόφαση «Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, τον Προϊστάμενο και τους Προϊστάμενους Μονάδων της Ε.Υ.Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων του δικαιώματος να υπογράφουν "Με εντολή Υπουργού"». 8. Την υπ αριθμ (ΔΚΗ/Α) 1079/2012 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 362) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με ταφορών και Δικτύων, με την οποία διορίστηκε ως μετακλητός Γενικός Γραμματέας, Προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Μάγκλαρης Βασίλειος του Σπυρίδωνα. 9. Του Π.Δ. 189/2009, άρθρο 8 (ΦΕΚ Α 221) «Καθορι σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α 56) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009». 10. Την υπ αριθμ. 5439/1985 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίη ση των κονδυλίων της έρευνας»,όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με τις υπ αριθμ. 5056/1987 (ΦΕΚ Β 319), 7401/1988 (ΦΕΚ Β 308), 570/1994 (ΦΕΚ Β 36), 14231/ΦΟΡ/2738/94 (ΦΕΚ Β 920) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 11. Την υπ αριθμ /2000 (ΦΕΚ Β 1302) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης σχετικά με την «Τροποποίηση και συμπλή ρωση διατάξεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Γ.Γ.Ε.Τ.». 12. Την υπ αριθμ. οικ2/83143/α0024/2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη «διατή ρηση εκτός Προϋπολογισμού Ειδικών Λογαριασμών». 13. Την υπ αριθμ /ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/2010 (ΦΕΚ Β 1856) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας περί «Καθορισμού των στοι χείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισή τους». 14. Την υπ αριθμ. 3883/984Δ/Φ.73/2010 (ΦΕΚ Β 826) Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επι χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, χρηματοδοτούμενων από αμι γώς εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. 15. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ γραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53) και ισχύει. 16. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α 3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντί στοιχων πόρων» καθώς και την υπ αριθμ /ΕΥΣ5 671/2003 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Οι κονομικών «Εξειδίκευσης εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 "Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων"». 17. Την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο μικής στρατηγικής ». 18. Την παρ. 3 του άρθρου 23 και την παρ. 17 του άρ θρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 95) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 19. Την υπ αριθμ κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ερευ νας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (Ε.Τ.Α.Κ.)» (ΦΕΚ 1540/Β / ) όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 809 (ΦΕΚ 1479/ ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Οικονομίας, Αντα γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παιδείας, Δια Βίου Μά θησης και ισχύει. 20. Την υπ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 2970/545/Α2/ / ΑΔΑ:4ΑΕΠΦ ΒΡ, απόφαση ένταξης του έργου «ΟΡΙΖΟ ΝΤΙΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» που εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ » με κωδικό 2011ΣΕ το οποίο συγχρη ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 21. Την ανάγκη για αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και των σχεδίων στρατηγικής ανάπτυξης των εποπτευό μενων από τη Γ.Γ.Ε.Τ. Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτού των και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, αποφασίζουμε: 1. Συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά των, Πολιτισμού και Αθλητισμού διαθεματικές επιτροπές αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ. 2. Οι διαθεματικές επιτροπές απαρτίζονται από πέντε (5) μέλη, προερχόμενα από τις θεματικές περιοχές της δράσης, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι σμού. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία οι προτεινόμενες από τον Ερευνητικό Φορέα θεματικές περιοχές είναι περισσότερες των πέντε (5), είναι δυνατή η ενίσχυση της διαθεματικής επιτροπής με νέα μέλη, με απόφαση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την κάλυψη των αντίστοιχων περιοχών. 4. Οι διαθεματικές επιτροπές αξιολόγησης θα συγκρο τηθούν από επιστήμονες με διεθνή αναγνώριση στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και εμπειρία σε αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων και δεν θα έχουν καθοιονδήποτε τρόπο σχέση με τις προς αξιολόγηση προτάσεις. 5. Έργο των επιτροπών είναι ο έλεγχος της πληρότη τας κάθε πρότασης, η αξιολόγηση των Σχεδίων Στρα τηγικής Ανάπτυξης των Ερευνητικών Φορέων, που είναι υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, καθώς και κάθε προτει νόμενου έργου αυτών, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορί ζονται στον Οδηγό Εφαρμογής, η οριζόντια αξιολόγηση των προτεινόμενων έργων ανά Ερευνητικό Φορέα και η σύνταξη και η υποβολή στην υπηρεσία τεκμηριωμένης εισήγησης ( Έντυπο Αξιολόγησης Επιτροπής) για την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε προτεινόμενου έργου. 6. Οι διαθεματικές επιτροπές θα λειτουργήσουν εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. 7. Η αποζημίωση θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν θα υπερβαίνει τα 300,00 ευρώ μηνιαίως και θα καταβάλ λεται υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις το μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα. 8. Η συμμετοχή στις επιτροπές είναι αμειβόμενη και η δαπάνη θα καλυφθεί από το έργο 2011ΣΕ της ΣΑΕ 013/2 «Δαπάνες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΓΓΕΤ». Οι αμοιβές των μελών των επιτροπών θα είναι σύμφωνες με το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ (2) * Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι τισμού και Αθλητισμού. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υφυ πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α / ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ), (σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α. με αριθμ. πρακτικού 12, των από , και συ νεδριάσεων), μετατάσσεται ο Κοπιδάκης Γεώργιος του Σταύρου, μόνιμος υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά των, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κλάδου ΠΕ 5 Καθηγη τών Φυσικής Αγωγής, με Μ.Κ. του βαθμού Β, από τον κλάδο ΠΕ 5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικών υπαλλήλων, της ίδιας κατηγορίας ΠΕ, με το βαθμό και το Μ.Κ. της κατηγορίας ΠΕ που κατέχει, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επει δή πληροί τις απαιτούμενες από τις προαναφερόμενες διατάξεις προϋποθέσεις. * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1160/Γ / Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (3) * Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι τισμού και Αθλητισμού. Με την υπ αριθμ / απόφαση του Υφυ πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ Α / ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ θρου 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α / ), (σύμ φωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α. με αριθμ. πρακτικού 12 των από , και συνεδριάσεων), μετατάσσεται η Μωραΐτη Ιω άννα του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κλάδου ΠΕ 5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με 4ο Μ.Κ. του βαθμού Β, από τον κλάδο ΠΕ 5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικών υπαλλήλων, της ίδιας κα τηγορίας ΠΕ, με το βαθμό και το Μ.Κ. της κατηγορίας ΠΕ που κατέχει, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, επειδή πληροί τις απαιτούμενες από τις προαναφερόμενες διατάξεις προϋποθέσεις. * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1160/Γ / Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Αριθμ (4) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1477/ κοινής από φασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρι σμού με θέμα «Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου" με δαπάνη του Κοι νωφελούς Ιδρύματος "Σταύρος Σ. Νιάρχος" με σκοπό τη δωρεά αυτής στο Ελληνικό Δημόσιο (ΦΕΚ 2822/ Β / )». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδει οδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαι ρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργεί

4 45696 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 209/Α / ). β) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α / ). γ) Του Π.Δ. 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ λοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 46/Α / ), όπως ισχύει. δ) Του Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28/Α / ), όπως ισχύει. ε) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 56/Α / )». στ) Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ζ) Του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α / ) και ιδίως του άρθρου 2 παρ. 1 περ. δ. η) Του άρθρου 6 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι ών» (ΦΕΚ 141/Α / ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α / ). θ) Του Ν. 3785/2009 «Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Νιάρχος", του Ελληνικού Δημοσίου, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος", του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "Εθνική Λυρική Σκηνή", της Ανώνυμης Εται ρείας με την επωνυμία "Ολυμπιακά Ακίνητα" και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Κτηματική Εται ρεία του Δημοσίου" και ρύθμιση θεμάτων συναφών με την υλοποίηση του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία "Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος"». (ΦΕΚ Α /138/ ). ι) Της υπ αριθμ. 2876/2009 απόφασης Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β / ). ια) Του Ν. 3342/2005 «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδό τηση, χρήσεις, λειτουργίες τους Διάρθρωση, οργά νωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης» (ΦΕΚ 131/Α / ). ιβ) Του Ν. 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης μητροπολιτικές αναπλά σεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α / ) και ιδίως του άρθρου 11, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 51 παρ.4 του Ν. 4042/2012 και ισχύει. ιγ) Του Ν. 3878/2010 «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργεί ου Πολιτισμού και Τουρισμού», όπως ισχύει (ΦΕΚ 161/ Α / ) και των παραγράφων 5 7 του άρθρου 21. ιδ) Της υπ αριθμ. Δ6Α ΕΞ2011/ απόφα σης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας Διά Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Συγχώνευση της ΚΕΔ Α.Ε. και της ETA A.E., με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη και μεταφορά αρμοδιοτήτων από την ΚΕΔ Α.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και στην ΟΣΚ Α.Ε.» (ΦΕΚ 2779/Β / ). ιε) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α ) «Ενίσχυση της διαφά νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ γάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια». 2. Την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2822/Β / ). 3. Τις από και επιστολές του Κοινω φελούς Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος». 4. Το από Ιούνιο 2011 σχέδιο γενικής διάταξης και χωροθέτησης (Master Plan) που εκπόνησε το αρχιτεκτο νικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop με δαπάνη του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Σ. Νιάρχος» για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου και το οποίο εν σωματώνει τον καταρχήν σχεδιασμό του αντικειμένου της μελέτης. 5. Το γεγονός ότι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Αθήνα Αττική 2014», προβλέπει τη δημιουργία μεγάλου πυρήνα πρασίνου με λοιπές συμπληρωματικές χρήσεις (αθλο παιδιών, στάθμευσης, πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων κλπ) με ενιαία φυσιογνωμία με αυτήν του περιβάλλοντα χώρου του υπερτοπικού πολιτιστικού πάρκου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ χος», την επίλυση του θέματος της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρακείμενων κατοικημένων περιο χών, αποτελώντας μείζονα μητροπολιτική παρέμβαση αναβάθμιση της πόλης. 6. Το γεγονός ότι η ανακατανομή αρμοδιοτήτων των συναρμοδίων Υπουργείων και οι αλλαγές στα πρόσωπα και τους τίτλους των εποπτευόντων Γενικών Γραμματέ ων καθώς και σε κάποια εκ των μελών της Επιτροπής Επίβλεψης και Έγκρισης της μελέτης λόγω συνταξιο δότησης, επιβάλλει την τροποποίηση των παραγρά φων 7, 8 και 10 της υπ αριθμ. 1477/ υπουργικής απόφασης. 7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ αριθμ. 1477/ υπουρ γικής απόφασης ως εξής: 1. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Τη γενική εποπτεία εκπόνησης της μελέτης ασκούν από κοινού ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστι κού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Γενικός Γραμ ματέας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων και ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίοι και παραλαμβάνουν τη μελέτη προσωρινά και οριστικά.» 2. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για την επίβλεψη και έγκριση των επί μέρους φά σεων της μελέτης συγκροτείται επιτροπή επίβλεψης και έγκρισης των παραδοτέων της μελέτης. Μέλη της επιτροπής είναι: α) Ο Στυλιανός Χρυσομαλλίδης, αρχιτέκτων μηχανι κός, υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ γειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναπληρωτής διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών (ΔΕΕΑΠ), β) Ο Γεώργιος Γκανασούλης, αρχιτέκτων μηχανικός, υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικοδομικών Κτιριοδομικών Κανονισμών (ΔΟΚΚ),

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Ο Επαμεινώνδας Τολέρης, χημικός μηχανικός υπάλ ληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Διευθυντής της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ), δ) Ο Νικόλαος Μαλακάτας, πολιτικός μηχανικός, υπάλ ληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ), ε) Ο Γεώργιος Ταβλάκης, πολιτικός μηχανικός, υπάλ ληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τμηματάρχης με λετών και προγραμματισμού της Διεύθυνσης Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων (Δ4), στ) Ο Αντώνιος Κοτσώνης, πολιτικός μηχανικός, υπάλ ληλος του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Διευθυντής της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ6), ζ) Ο Χαράλαμπος Φωτόπουλος, μηχανολόγος μηχα νικός, Διευθυντής σχεδιασμού και ανάπτυξης της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), η) Ο Κωνσταντίνος Λιβέρης, πολιτικός μηχανικός, συ ντονιστής της μελέτης ανάπλασης Φαληρικού όρμου, κάτοικος Παλαιού Φαλήρου, οδός Τρίτωνος αρ Η παράγραφος 10 αντικαθίσταται ως εξής: «10. Για τη διαχείριση της αλληλογραφίας και τη διοι κητική διαχείριση της σύμβασης αρμόδια είναι η Διεύ θυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της «ΕΤΑΔ Α.Ε.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ (5) * Μεταφορά θέσης στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης. Με την υπ αριθμ. 1198/2012 απόφαση του Δημάρχου Λυκόβρυσης Πεύκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 77, 79, 101 και 217 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Δ Υπηρεσιακού Συμ βουλίου (υπ αριθμ. 10/2012 πρακτικό), μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΤΖΕΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Σπυρίδω να, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Κήπων στον κλάδο ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών (λόγω απόκτησης εμπειρίας), με μεταφορά της θέσης του. (Η από βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 45437/40285/ ). * Δημοσιευθήκε αρχικά στο ΦΕΚ 1160/Γ / Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ (6) * Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Με την υπ αριθμ. 697/2012 απόφαση του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ Υπηρεσιακού Συμβου λίου (υπ αριθμ. 5/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Γεωργίου, με βαθμό Δ, από τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας, στον κλάδο ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού, με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. βεβ. Τμήματος Λογιστικό Δήμου Αγίου Δημη τρίου 30170/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικ /40306/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1160/Γ / Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ * Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ηρακλείου. Με την υπ αριθμ. 3008/2012 απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 45 παρ. 5 του Ν. 3979/2011, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου ΘΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Ιωάννη, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων στον κλάδο ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων, με μεταφορά της θέσης της, με την ίδια σχέση εργασίας. (Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δή μου Ηρακλείου Δ.Υ./ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 46163/40849/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1146/Γ / Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ (8) * Μεταφορά θέσης στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δι καίου «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νε ολαίας» Δήμου Αθηναίων. Με την υπ αριθμ /2012 απόφαση του Προέδρου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας» Δήμου Αθηναίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότη ση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (υπ αριθμ. 6/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΛΙΑΠΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του Αναστασίου, με βαθμό Ε, από (7)

6 45698 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Γενικά, στον κλάδο ΠΕ 10 Καθηγητών, με μεταφορά της θέσης του. (Αριθμ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.» 11600/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 45480/40325/ ). * Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1160/Γ / Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ Αριθμ / (9) Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρει ας Θεσσαλίας. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ λάδας» (ΦΕΚ 87 Α ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως της από Πράξεως Νομοθετι κού Περιεχόμενου του Προέδρου της Δημοκρατίας "Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως αυτής"» (ΦΕΚ 126 Α ). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3γ της υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 769 Β ). 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 293 Β ), «Μεταβίβαση στους Γενι κούς Γραμματείς Περιφερειών, της αρμοδιότητας για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων». 6. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Περιφέρει ας Θεσσαλίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης) περί καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους πέντε χιλια δων ευρώ (5.000 ) σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2012 που θα καταλογιστεί στους Κ.Α.Ε και , αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που πραγματοποιούν Αγορανομικούς και Ποιοτικούς ελέγχους, σε επιχειρήσεις (αρτοποιεία, ζα χαροπλαστεία, εργαστήρια παραγωγής τροφίμων, κατα στήματα λιανικής πώλησης, εστιατόρια, ταβέρνες, ουζε ρί, οβεληστήρια και λοιπά καταστήματα καταναλωτικών αγαθών) την ημέρα, αλλά και κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να προστατευθεί το καταναλωτικό κοινό. Το προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας θα απασχο λείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύ ουσες διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λάρισα, 24 Οκτωβρίου 2012 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ Αριθμ (10) Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο στην περιοχή Ταξιάρχη, Δήμου Πολυγύρου, Περιφε ρειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α / ). 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α / ). 3. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α / ) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α / ). 4. Την υπ αριθμ /2538/ διαταγή του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου». 5. Την υπ αριθμ / κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γε ωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β / ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και την υπ αριθμ. Η.Π /1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασι ών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, "Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών" του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/Β / ). 6. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ γείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40/Α / ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α / ). 8. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α / ) και συγκεκριμένα το άρθρο 6 παράγραφος Την υπ αριθμ. 1425/2011 απόφαση του Γενικού Γραμ ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θρά κης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Με εντολή Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων» (ΦΕΚ 452/Β / ). 10. Το υπ αριθμ. 30/ έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Πολυγύρου, με συνημμένη την συνταχθείσα από , από επιστημονικό συνεργάτη της Κυνη γετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης «Έκθεση τεκμηρίωσης για τις χωρικές απαγορεύσεις θήρας στην Περιφέρεια του Δασαρχείου Πολυγύρου Χαλκιδικής». 11. Το υπ αριθμ. 4591/ έγγραφο του Τοπικού Συμβουλίου Ταξιάρχη Δήμου Πολυγύρου Περιφερει ακής Ενότητας Χαλκιδικής, με συνημμένο Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2012 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Ταξιάρχη. 12. Το υπ αριθμ. Φ.400.3/31/ έγγραφο της Δι οίκησης Δάσους Ταξιάρχη Βραστάμων με θέμα «Προ σωρινά Καταφύγια Άγριας Ζωής». 13. Την υπ αριθμ. 5476/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο». 14. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Δασαρ χείου Πολυγύρου. 15. Το υπ αριθμ / έγγραφο της Διεύθυν σης Δασών Νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε: Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού όλων των θηραμάτων, για πέντε έτη, από μέχρι σε έκταση εμβαδού δεκατριών χιλιάδων στρεμ μάτων, στην περιοχή Ταξιάρχη, Δήμου Πολυγύρου, Πε ριφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Τα όρια απαγόρευσης απεικονίζονται στον συνημμένο χάρτη και περιγράφονται ως ακολούθως: Αρχίζουν από την θέση Κεραμίδι, ακολουθούν τον επαρ χιακό δρόμο Θεσσαλονίκης Αρναίας μέχρι τη θέση Αμ μούδες, όπου ακολουθούν την ράχη μέχρι την κορυφή Χο λομώντα. Από την κορυφή του Χολομώντα, ακολουθώντας την κορυφογραμμή φτάνουν μέχρι τη θέση Κορομπία και ακολουθώντας την ράχη και στη συνέχεια το δρόμο Κορομπίας Όστριας Στέψου Τούμπα, καταλήγουν στην θέση Τσούκες. Από τις Τσούκες ακολουθούν το ρέμα με Ν.Δ. κατεύθυνση, μέχρι τη θέση Μανώλη Πύργο και συνεχί ζουν ακολουθώντας τον αυχένα μέχρι το ρέμα Κυρκάδικο Φτίκα Δρούγκα Κήποι και από εκεί ακολουθώντας τα ρέματα Βαλούδια και Κακτσές Γαϊδούρι φθάνουν στην θέση Κεραμίδι που είναι και η αρχική. Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ Κυνηγετική Ομο σπονδία Μακεδονίας Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Θεσσαλονίκη 9 Οκτωβρίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

8 45700 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1284 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ ραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2645 6 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή προμήθειας ανταλλαγής τίτλων του Ελ ληνικού Δημοσίου.... 1 Απονομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1967 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β ) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2486 12 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2885/Γ5 443/28.3.2012 (ΦΕΚ Β 1166/10.4.2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3410 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Β 1087484 ΕΞ 2012/7 6 2012 (Β 1839) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36895 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3142 21 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1958 12 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414/Β ) κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 366 10 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 755 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 679 22 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1107881 ΕΞ 2010/5 8 2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 987 26 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2438 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση αναθεώρησης του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. Ελληνικός Γεωργικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2231 1 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγ χου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22471 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1500 20 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 16 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2015.04.07 13:58:44 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1697 14 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 21 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή Χορηγίας από το Κράτος του Ισραήλ.... 1 Καθορισμός κατωτάτου ορίου ποσού

Διαβάστε περισσότερα