ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Ποζοηικήρ Ανάλςζηρ, Logistics & Διασείπιζηρ Εθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ, Α.Π.Θ. Άγηο Παπαδόπνπινο Αν. Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Υαξίζηνο Αρίιιαο Υπ. διδάκηοπαρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, Α.Π.Θ. Γεκήηξηνο Αεδόλεο Υπ. διδάκηοπαρ, Επγαζηήπιο Ποζοηικήρ Ανάλςζηρ, Logistics & Διασείπιζηρ Εθοδιαζηικήρ Αλςζίδαρ, Α.Π.Θ. Γεκήηξηνο Αλαζηαζέινο Υπ. διδάκηοπαρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, Α.Π.Θ. Γεώξγηνο Μπαληάο Υπ. διδάκηοπαρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, Α.Π.Θ. Λέξειρ κλειδιά: AEKK, επανασπηζιμοποίηζη, ανακύκλωζη, δομικά ςλικά ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σα απόβιεηα εθζθαθώλ, θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) απνηεινύλ έλα από ηα κεγαιύηεξα ζε όγθν ξεύκαηα απνβιήησλ. Η αλεμέιεγθηε απόξξηςή ηνπο εθηόο από κόιπλζε ηνπ εδάθνπο, ηεο αηκόζθαηξαο θαη ησλ ππνγείσλ πδάηηλσλ πόξσλ, έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο απόξξηςήο ηνπο. Η αλαθύθισζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ ζε θαηάιιειεο κνλάδεο δηαρείξηζεο, κε παξάιιειε παξνρή λέσλ εθκεηαιιεύζηκσλ πιηθώλ, απνηειεί ηε ζύγρξνλε ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο κεραληθήο ζηελ πεξηνρή ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Η παξνύζα εξγαζία επηθεληξώλεηαη ζηελ επηζθόπεζε ησλ δπλαηνηήησλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθύθισζεο ελ αρξεζηία δνκηθώλ πιηθώλ, κέζα από εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 1. ΔΙΑΓΧΓΗ Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ελόο θηηξίνπ παξάγνληαη απνξξίκκαηα, ηα νπνία σο θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθό έρνπλ ηελ έληνλε δηαθνξνπνίεζε ηόζν ζηε ζύζηαζή ηνπο, όζν θαη ζηηο ηειηθέο πξνο δηάζεζε πνζόηεηεο. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ απνξξηκκάησλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ θηηξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ) πξνέξρεηαη θαηά ηελ θαηαζθεπή θαη θαηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ. ηελ Δηθόλα 1 απεηθνλίδεηαη ε ρξήζε ησλ δηαθόξσλ πιηθώλ, νη δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα, θαζώο θαη ε παξαγσγή ησλ απνξξηκκάησλ ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ θύθινπ δσήο ελόο θηηξίνπ. Η ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ από εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζε Υώξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) ή ζε αλεμέιεγθηνπο ρώξνπο δηάζεζεο απνηειεί κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πξόθιεζε. Σν πξόβιεκα έγθεηηαη ζηελ ύπαξμε δηεξγαζηώλ νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζηελ ηειηθή δηάζεζε, ζηε ρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ ηα νπνία δελ έρνπλ θακία δπλαηόηεηα κειινληηθήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή αλαθύθισζεο κεηά ην ηέινο ηεο σθέιηκήο ηνπο δσήο, ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο αιιά θαη ηηο κεζόδνπο θαηεδάθηζεο, νη νπνίεο νδεγνύλ ζηελ παξαγσγή ππεξβνιηθά κεγάισλ πνζνηήησλ απνξξηκκάησλ. Α Ύλες Ανακσκλωμένα Ενέργεια Υλικά Απορρίμμαηα Στεδιαζμός Καηαζκεσή Λειηοσργία Καηεδάθιζη ΦΥΤΑ Απορρίμμαηα καηαζκεσής Ενέργεια Υλικά Ενέργεια Δηθόλα 1. Γηάγξακκα ξνήο πιηθώλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο θηηξίνπ Σα ΑΔΚΚ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεξγαζηώλ όπσο νη θαηαζθεπέο θηηξίσλ, νη θαηεδαθίζεηο θηηξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο, νη αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ γηα ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζή ηνπο, όπσο επίζεο θαη νη θαηαζηξνθέο πνπ νθείινληαη ζε αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. ηνλ Πίλαθα 1 παξαηίζεληαη ηα θπξηόηεξα απνξξίκκαηα ηα νπνία ζπλαληώληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηώλ θύξησλ δηεξγαζηώλ. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Πίλαθαο 1. Παξαγόκελα απνξξίκκαηα αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο Καηεδάθηζε Καηαζθεπή Αλαθαίληζε Αλάκεηθηα. Πεξηιακβάλνπλ ζθπξόδεκα, ηνύβια, θνληάκαηα, ζίδεξν, μύιν, πιαζηηθό, θαιώδηα, κεραληθό εμνπιηζκό, θηι. Ξύιν, κνλσηηθό πιηθό, ζσιήλεο, απνξξίκκαηα ζπζθεπαζηώλ, ζθπξόδεκα, ηνύβια, θνληάκαηα, θηι. Ξύιν, κνλσηηθό πιηθό, ζσιήλεο, απνξξίκκαηα ζπζθεπαζηώλ, ζθπξόδεκα, ηνύβια, κεραληθόο εμνπιηζκόο. 2. ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Η κέρξη πξόζθαηα έιιεηςε λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ AEKK απνηειεί ηε βάζε ηνπ πξνβιήκαηνο πιεκκεινύο δηαρείξηζήο ηνπο ζηελ Διιάδα. ήκεξα, ελώ ην λνκνζεηηθό πιαίζην ππάξρεη, δελ έρεη δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ώζηε λα ηεζεί ζε ηζρύ. πγθεθξηκέλα, ηνλ Μάην ηνπ 2007 ππνγξάθεθε ην ρέδην Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο (Π.Γ.) γηα ηελ «Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ AEEK», ην νπνίν βαζίδεηαη ζηνπο πξνγελέζηεξνπο λόκνπο 1650/86 γηα ηελ «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο» θαη 2939/01 γηα ηηο «πζθεπαζίεο θαη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ», θαζώο επίζεο θαη ζηηο ζρεηηθέο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο [1]. Κύξηα επηδίσμε ηνπ ελ ιόγσ Π.Γ. είλαη ε ζέζπηζε κέηξσλ κε ζηόρν ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ή/θαη αμηνπνίεζε ησλ πιηθώλ απηώλ. Παξάιιεια, πξνβιέπεη ηε δηαινγή θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΔΚΚ ζε εγθεθξηκέλεο κνλάδεο, κε ζθνπό λα επαλαρξεζηκνπνηείηαη κέξνο ηνπο (π.ρ. ζίδεξα, ηνύβια, ζθπξόδεκα θ.ιπ.) θαη κόλν νη πνζόηεηεο πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ λα θαηαιήγνπλ ζε ρώξνπο απόζεζεο. ε γεληθέο γξακκέο, ην Π.Γ. πξνζπαζεί λα βάιεη ηάμε ζηνλ ηξόπν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ ΑΔΚΚ, αιιά θαη λα θαζνξίζεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζα ηα δηαρεηξίδνληαη. Δπηκέξνπο ζηόρνο ηνπ Π.Γ. είλαη επίζεο ε πηνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνύ Καηαιόγνπ Απνβιήησλ (2001/573/ΔΚ) θαη ε επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ΑΔΚΚ. Οη πνζνηηθνί ζηόρνη πνπ ζέηεη ην Π.Γ. είλαη: Μέρξη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2010, λα αμηνπνηείηαη θαη ειάρηζην ην 30% ζε βάξνο, από ην νπνίν λα αλαθπθιώλεηαη ηνπιάρηζηνλ 50%. Μέρξη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015, λα αμηνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ ην 60% ζε βάξνο, από ην νπνίν λα αλαθπθιώλεηαη ηνπιάρηζηνλ 50%. 3. ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΚΛΑΜΑΣΧΝ ΑΔΚΚ Οη θύξηνη ηξόπνη αμηνπνίεζεο ησλ ελ αρξεζηία δνκηθώλ πιηθώλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από ηελ απνδόκεζε, θαηεδάθηζε ή αλαθαίληζε ελόο ηερληθνύ έξγνπ. Η αλάιπζε επηθεληξώλεηαη ζηελ επηζθόπεζε ησλ δπλαηνηήησλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθύθισζεο ελ αρξεζηία δνκηθώλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 πιηθώλ, κέζα από εθαξκνγέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δηεζλέο επίπεδν, ελώ εμεηάδνληαη ηα θπξηόηεξα δνκηθά πιηθά από άπνςε αλαινγίαο ηνπο ζην ζπλνιηθό κείγκα ΑΔΚΚ, όπσο ζθπξόδεκα, ηνύβια, θεξακηθά, πιαθάθηα, μύιν, γπαιί, πιαζηηθό, κέηαιια, θαζώο επίζεο αζθάιηνπ θαη νξπθηήο πίζζαο έξγσλ νδνπνηίαο. 3.1 Διασείπιζη ζκςποδέμαηορ ηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ, από ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα ΑΔΚΚ ελόο ηερληθνύ έξγνπ, ην ζεκαληηθόηεξν πνζνζηό απνηεινύλ ηα απνξξίκκαηα ζθπξνδέκαηνο, ην νπνίν απνηειείηαη από ηζηκέλην, άκκν, γαξκπίιη θαη ραιίθη. Η αμηνπνίεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην ηέινο ηεο σθέιηκήο ηνπ δσήο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δύν ηξόπνπο. Ο πξώηνο αθνξά ζηε ζξαύζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζε θαηαζθεπέο σο έρεη, ελώ ν δεύηεξνο αθνξά ζηελ αλαθύθισζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ παξαγσγή άιισλ πιηθώλ, είηε σο πξόζζεην, είηε σο πιηθό αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηζηκέληνπ. ε γεληθέο γξακκέο πάλησο, ε αλάθηεζε ηνπ πιηθνύ απηνύ δελ ζεσξείηαη εύθνιε ζηελ πξάμε γηα ην ιόγν όηη είλαη πνιύ δύζθνινο ν δηαρσξηζκόο ησλ επηκέξνπο πιηθώλ πνπ πεξηέρεη. Με βάζε ηε δηεζλή πξαθηηθή, νη ζπλεζέζηεξεο πξαθηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην ηέινο ηεο σθέιηκήο ηνπ δσήο ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ, αθνύ έρεη πξνεγνπκέλσο ππνζηεί θάπνηα επεμεξγαζία (π.ρ. ζξπκκαηηζκόο) απνηεινύλ νη παξαθάησ: Σνπνζέηεζή ηνπ γύξσ από ηζηκεληνζσιήλεο γηα όκβξηα ύδαηα. Υξήζε σο αδξαλώλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ ραιηθηώλ θαη ηεο άκκνπ. Υξήζε σο πιηθό γηα βάζεηο θαη ππνβάζεηο θάησ από αζθαιηηθό ηάπεηα ζε έξγα νδνπνηίαο. Υξήζε ζε πξνζσξηλή νδνπνηία θαη ρσκαηόδξνκνπο ή θαη δαζηθνύο δξόκνπο. Υξήζε σο αδξαλώλ ζε παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο θαη αζθάιηνπ. Υξήζε ζηελ θαηαζθεπή πιηθώλ γηα πεδνδξόκηα. Υξήζε σο πιηθό εκεξήζηαο θάιπςεο ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ΥΤΣΑ. Υξήζε σο πιηθό επηρώζεσλ ζε νηθνδνκηθά έξγα. ε έξγα επεμεξγαζίαο θαη βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ιπκάησλ. Σν ζθπξόδεκα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη θπζηθά πιηθά, όπσο άκκνο ή/θαη ραιίθηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζε κεγάιεο πνζόηεηεο γηα ην ζθνπό απηό. 3.2 Διασείπιζη ηούβλων, πλακιδίων και κεπαμικών Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ππάξρνπλ αξθεηνί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν θιάζκα ησλ ΑΔΚΚ. Από ηε κία, ε άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε θεξακηδηώλ από ηηο ζηέγεο θηηξίσλ είλαη απόιπηα εθηθηή, θαζώο ε αθαίξεζή ηνπο θαη ε απνζήθεπζή ηνπο δελ είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε. Δπίζεο, ζε πνιιά νηθνδνκηθά έξγα δελ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 είλαη δπλαηόο ν αθξηβήο ππνινγηζκόο ησλ αλαγθώλ ζε ηνύβια, νπόηε απηά πνπ κέλνπλ αρξεζηκνπνίεηα ζε έλα έξγν κπνξνύλ λα δηνρεηεύνληαη γηα άιιεο ρξήζεηο. Αληίζεηα, ηα ηνύβια πνπ έρνπλ ήδε ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξνθύπηνπλ από εξγαζίεο απνδόκεζεο, θαηεδάθηζεο ή αλαθαίληζεο ελόο ηερληθνύ έξγνπ παξνπζηάδνπλ πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο γηα άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε, γηα ηνλ ιόγν όηη κπνξεί πηζαλόηαηα λα έρνπλ κνιπλζεί µε ζθπξόδεκα, θνλίακα, γύςν ή/θαη άιια πιηθά. ε δηεζλέο επίπεδν, νη θύξηνη ηξόπνη αμηνπνίεζεο ηνύβισλ, πιαθηδίσλ θαη θεξακηθώλ ζην ηέινο ηεο σθέιηκήο ηνπο δσήο είλαη: Αλακόξθσζε σο ηνύβια θαη θεξακίδηα. Τιηθά πιήξσζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο γηα έξγα ππνδνκήο. Παξόιν πνπ ηα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζξαύζε ελόο ηνίρνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δξόκνπο ειαθξηάο θπθινθνξίαο, δελ είλαη θαηάιιεια γηα βαξηά θπθινθνξία ιόγσ ηνπ θηλδύλνπ παξακόξθσζεο. Σα αλσηέξσ πιηθά αληηθαζηζηνύλ θπζηθά πιηθά, όπσο ηελ άκκν θαη ηα ραιίθηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζε κεγάιεο πνζόηεηεο γηα απηό ην ζθνπό. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο, ηα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζξαύζε ελόο ηνίρνπ, αλακηγλύνληαη καδί µε ζθπξόδεκα θαη θπζηθά αδξαλή γηα ηε δεκηνπξγία ελόο κίγκαηνο. Αδξαλή γηα εξγνηαμηαθό θαη πξόρπην ζθπξόδεκα θαη θνληάκαηα. Θξαπζκέλα ηνύβια θαη άιια πιηθά ηνηρνπνηίαο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ εμνκάιπλζε θαη πιήξσζε νξπγκάησλ γηα ζσιήλεο. Σν ζξαπζκέλν πιηθό αληηθαζηζηά θπζηθά πιηθά, όπσο ηελ άκκν, πξνθαιώληαο ιηγόηεξεο αλαηαξαρέο ζε ηνπία. Γηα ηα νξύγκαηα ησλ ζσιελώζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη έλα ιεπηόθνθθν πιηθό. Υνλδξόηεξα ηεκάρηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα άιιεο εθαξκνγέο, όπσο γηα παξάδεηγκα αδξαλή ζθπξνδέκαηνο ή θνληακάησλ. Αδξαλή γηα ηνύβια από ππξηηηθό αζβέζηην. Θξαπζκέλα ηνύβια, θεξακίδηα θαη άιια ζηνηρεία ηνηρνπνηίαο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο αδξαλή ζην έγρπην ζθπξόδεκα. Σν πιηθό αληηθαζηζηά άιιεο πξώηεο ύιεο, όπσο ηελ άκκν. Η παξαγσγή ζξαπζηώλ αδξαλώλ γηα ζθπξόδεκα πεξηιακβάλεη ζξαύζε, ηαμηλόκεζε θαη θαζαξηζκό ηνπ πιηθνύ θαηεδάθηζεο. Η θπξηόηεξε πεξηβαιινληνινγηθή επίπησζε απηήο ηεο δηεξγαζίαο είλαη ε παξαγσγή ζθόλεο θαηά ηε ζξαύζε θαη ην θνζθίληζκα. Σν πξόβιεκα κπνξεί λα κεησζεί µε ηελ θαηάβξεμή ηνπο µε λεξό θαη είλαη αλάινγν µε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη µε ηελ παξαγσγή θπζηθώλ αδξαλώλ. Άκκνο γηα γήπεδα ηέληο. Η άκκνο γηα ηελ επηθαλεηαθή θάιπςε γεπέδσλ ηέληο παξάγεηαη από ηε ζξαύζε εξπζξώλ ηνύβισλ θαη θεξακηδηώλ γηα ζηέγεο. Γηαθνξεηηθά είδε ηνύβισλ δίλνπλ δηαθνξεηηθέο πνηόηεηεο θαη ρξσκαηηζκνύο ηεο άκκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα γήπεδα ηέληο. Η θαιή πνηόηεηα ηνπ ςεκέλνπ πιηθνύ έρεη πνιπάξηζκα επεξγεηήκαηα, όπσο θαιύηεξε απνζηξάγγηζε ηνπ λεξνύ, εληαίν ρξώκα, κεγαιύηεξε ππθλόηεηα (κηθξόηεξνο δηαζθνξπηζκόο από ηνλ αέξα) θαη κηθξόηεξα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 πξνβιήκαηα ρνξηαξηάζµαηνο. Σν ιεπηό επηθαλεηαθό ζηξώκα δηαζηξώλεηαη πάλσ από ρνλδξόθνθθα ζηξώκαηα, ηα νπνία επίζεο κπνξνύλ λα πεξηέρνπλ ζξαπζκέλν πιηθό από ηνύβια. Τπνζηξώκαηα γηα θπηά. Γηα ην ζρεκαηηζκό ππνζηξσκάησλ θαιιηέξγεηαο θπηώλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη κεηαμύ άιισλ θαη ελ αρξεζηία ηνύβια θαη θεξακίδηα. Σν πιηθό κπνξεί λα αλακηρζεί µε άιιεο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή θπηώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα νξγαληθά ιηπάζκαηα. 3.3 Διασείπιζη ξύλος Σν μύιν ζπλαληάηαη ζε αξθεηά κεγάιεο πνζόηεηεο ζην εζσηεξηθό ησλ παιαηόηεξσλ θπξίσο θηηξίσλ, σο πιηθό γηα ηελ επίζηξσζε ησλ παησκάησλ ησλ δσκαηίσλ. Οη πόξηεο ησλ δσκαηίσλ ζην εζσηεξηθό ελόο θηηξίνπ, θαζώο θαη νη ληνπιάπεο όπσο θαη ν πάγθνο ησλ θνπδηλώλ είλαη κέξε ζηα νπνία επίζεο ην μύιν είλαη ην θπξίαξρν πιηθό. Σέινο, ζε αξθεηά θηίξηα (θπξίσο κνλνθαηνηθίεο) νη μύιηλεο νξνθέο θαη ηα μύιηλα θνπθώκαηα απνηεινύλ ζπλήζε θαηαζθεπαζηηθή πξαθηηθή, κε απνηέιεζκα νη ηειηθέο πξνο δηαρείξηζε πνζόηεηεο μύινπ λα απμάλνληαη ζεκαληηθά. Σα απνξξίκκαηα μύινπ, εθηόο ηνπ όηη πξνέξρνληαη από δηαθνξεηηθά είδε μπιείαο, έρνπλ δηαθνξεηηθή θόξκα, κέγεζνο θαη ζπλήζσο πεξηέρνπλ δηαθόξσλ εηδώλ νπζίεο (βεξλίθηα, ρξώκαηα), κε απνηέιεζκα λα είλαη αξθεηά επηθίλδπλα γηα ην πεξηβάιινλ. ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, καδί κε ην μύιν πεξηέρνληαη δηάθνξα απνξξίκκαηα, όπσο κεηαμύ άιισλ θαξθηά θαη γπαιί, ηα νπνία δπζθνιεύνπλ ηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη αλάθηεζή ηνπ. Οη εζσηεξηθέο πόξηεο ησλ θηηξίσλ θαζώο θαη ηα θνπθώκαηα ηα νπνία απνηεινύληαη από μύιν, εθόζνλ βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε, κπνξνύλ λα αθαηξεζνύλ πξνζεθηηθά πξηλ ηελ αλαθαίληζε/θαηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ θαη λα νδεγεζνύλ ζε αγνξέο κεηαρεηξηζκέλσλ πιηθώλ όπνπ κπνξνύλ λα κεηαπσιεζνύλ. Οη θπξηόηεξνη ηξόπνη αλαθύθισζεο μύινπ, ην νπνίν πξνέξρεηαη από θαηεδαθίζεηο είλαη νη εμήο: Καηαζθεπή ζαλίδσλ πάλει (panels) θαζώο θαη κεζαίαο ππθλόηεηαο MDF νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ θαηαζθεπή ζπηηηώλ. Θξπκκαηηζκόο μύινπ (ξνθαλίδηα, ζθόλε) γηα ηελ παξαγσγή πξντόλησλ ζπκπίεζεο, όπσο μύιηλα δάπεδα, ζαλίδεο θόληξα πιαθέ, θιπ. Πξντόληα μύινπ-ζθπξνδέκαηνο. Μπνξεί λα επηηεπρζεί παξαγσγή ηνύβισλ, panels από ππνιείκκαηα μύινπ θαη ζθπξνδέκαηνο κε ζρεηηθά θαιέο ζεξκνκνλσηηθέο θαη αληηππξηθέο ηδηόηεηεο. Αμηνπνίεζε ηεο ζεξκνγόλνπ δύλακήο ηνπ εθόζνλ είλαη απαιιαγκέλν από δηάθνξεο πξνζκίμεηο (ειεγρόκελε θαύζε). Υξήζε ζε ζπλδπαζκό κε αλαθπθισκέλα πιαζηηθά πιηθά γηα ηε δεκηνπξγία εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθώλ, πςειήο απόδνζεο, ζπλζεηηθώλ πιηθώλ. Πεδίν εθαξκνγήο ησλ πιηθώλ απηώλ απνηειεί ε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 ζπζθεπαζία πξντόλησλ, δηάθνξα εμαξηήκαηα ζην εζσηεξηθό ησλ απηνθηλήησλ, ε θαηαζθεπή επίπισλ θαζώο θαη ζε δηάθνξεο εμσηεξηθέο θαηαζθεπέο (π.ρ. παγθάθηα). 3.4 Διασείπιζη γςαλιού Οη πνζόηεηεο γπαιηνύ πξνο δηαρείξηζε κπνξεί λα πξνέιζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο θαηαζθεπήο ή κηαο θαηεδάθηζεο ελόο έξγνπ θπξίσο από ηελ ζξαύζε ησλ παινπηλάθσλ. Σν γπαιί έρεη ην κεγάιν πιενλέθηεκα ζπγθξηηηθά κε ηα ππόινηπα ΑΔΚΚ ζην όηη κπνξεί λα αλαθπθισζεί πνιιέο θνξέο ρσξίο λα αιινησζνύλ νη θπζηθέο θαη κεραληθέο ηνπ ηδηόηεηεο. Γεδνκέλνπ όηη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ απαηηνύληαη αξθεηά κεγάιεο πνζόηεηεο ελέξγεηαο, ε αλάθηεζή ηνπ θαη ε ηειηθή αλαθύθισζή ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αξθεηά κεγάιε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο θαηεδάθηζεο ή αλαθαίληζεο θαη εθόζνλ ην γπαιί δελ ζα νδεγεζεί γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, ζξαύεηαη κε ζθνπό λα κεησζεί ν όγθνο ηνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό δεκηνπξγείηαη ην παιόζξαπζκα, ην νπνίν απνζεθεύεηαη πξνζσξηλά ζε μερσξηζηό θάδν απνζήθεπζεο, έηζη ώζηε λα κελ αλακηρζεί κε άιια απνξξίκκαηα. Σν παιόζξαπζκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο, αζθάιηνπ, παιόηνπβισλ, θεξακηθώλ πιαθηδίσλ θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ αύμεζε ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο. Αλαιπηηθά αλαθπθισκέλν γπαιί ρξεζηκνπνηείηαη γηα: Παξαγσγή ηλώλ γπαιηνύ. Σν αλαθπθισκέλν γπαιί ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ παξαγσγή ηλώλ γπαιηνύ γηα ηελ θαηαζθεπή ερνκνλσηηθώλ θαη ζεξκνκνλσηηθώλ πιηθώλ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ παινβάκβαθα. Σν αλαθπθισκέλν γπαιί ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνζνζηό 3-4% ζε ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο πνζόηεηεο ησλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ πξώησλ πιώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ παινβάκβαθα. Σν γπαιί πνπ πξνέξρεηαη από ΑΔΚΚ κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή θαηλνύξηνπ γπαιηνύ κόλν όηαλ δελ πεξηέρεη θάπνηα άιιε νπζία. Κεξακηθά πιαθάθηα. 100% αληηθαηάζηαζε από αλαθπθισκέλν γπαιί πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ΗΠΑ. Σν ηειηθό πξντόλ παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή αλαθιαζηηθή επηθάλεηα κεηά ην γπάιηζκα. Παξαγσγή αζθάιηνπ γηα θαηαζθεπή δξόκσλ. Σν πξνο αλαθύθισζε γπαιί ζα πξέπεη λα ζξπκκαηηζηεί ζε πνιύ κηθξέο δηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή αζθάιηνπ. Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο. Η πξνζζήθε γπαιηνύ σο πξώηε ύιε θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ειάηησζε ηεο αληνρήο ηνπ παξαγόκελνπ ζθπξνδέκαηνο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 3.5 Διασείπιζη πλαζηικών ηηο θαηαζθεπέο, ην πιαζηηθό ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ύδξεπζεο, απνρέηεπζεο ιπκάησλ θαη νκβξίσλ πδάησλ, ζηα παηώκαηα, ζηα θνπθώκαηα, ζηα θεξακίδηα, θαζώο θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνινγηθώλ θαισδίσλ. H αλαθύθισζε πιαζηηθώλ είλαη αξθεηά δύζθνιε θαη πνιιέο θνξέο νηθνλνκηθά αζύκθνξε. Από πεξηβαιινληηθήο άπνςεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή επεηδή όηαλ θαίγνληαη ηα πιαζηηθά πνπ πεξηέρνπλ ριώξην (π.ρ. πνιπβηλπινρισξίδην) παξάγνπλ ηνμηθέο ελώζεηο (δηνμίλεο θαη θνπξάληα), όπσο επίζεο θαη γηα ην ιόγν όηη ηα πεξηζζόηεξα πιαζηηθά δηαζπώληαη δύζθνια. Τπάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα αλαθνξηθά µε ηα πιαζηηθά θαη ηε δπλαηόηεηα αλαθύθισζήο ηνπο. Απηά νθείινληαη ζην όηη (i) ππάξρνπλ πνιιέο πνηόηεηεο θαη ηύπνη πιαζηηθώλ µε δηαθνξεηηθή ρεκηθή ζύζηαζε αιιά θαη θπζηθέο ηδηόηεηεο, (ii) είλαη αξθεηά δύζθνιν λα αλαγλσξηζζνύλ εύθνια, αθόκα θαη εάλ θαίλνληαη ίδηα, (iii) ππάξρνπλ ζε απηά πνιιέο πξνζκίμεηο. Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ πιαζηηθώλ είλαη ε ζρέζε βάξνπο/όγθνπ πνπ θηάλεη κέρξη θαη 1:3. Λόγσ ηεο ζρέζεο απηήο, ηα πιαζηηθά ζξαύνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθόηεξε κεηαθνξά ηνπο ζηε κνλάδα επεμεξγαζίαο, όπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο απνκαθξύλνληαη νη πξνζκίμεηο. Σα πιαζηηθά πιηθά ηα νπνία αλαθηώληαη από ηα ΑΔΚΚ κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ, λα θαζαξηζηνύλ, λα αλαθπθισζνύλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε πξντόληα ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα λα ρξεζηκνπνηνύλ αλαθπθισκέλα πιαζηηθά σο πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή ηνπο όπσο: Πξντόληα πιαζηηθήο μπιείαο (π.ρ. παγθάθηα, ηξαπέδηα εμνρήο, θαηαζηξώκαηα, θηι.). Γηαρσξηζηηθά απηνθηλεηνδξόκσλ. Κώλνη ξύζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο. Γηα ηελ επηηπρή αλαθύθισζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πιηθώλ θαη ηελ παξαγσγή θαηλνύξησλ πιαζηηθώλ πιηθώλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηόηεηεο θαη πξνδηαγξαθέο, πξέπεη ηα πιηθά απηά λα αλακηγλύνληαη κέρξη θάπνην πνζνζηό κε ηα πιηθά ηα νπνία απνηεινύλ πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή ησλ θαηλνύξησλ απηώλ πιηθώλ. Σν πνζνζηό απηό κπνξεί λα θηάζεη θαη κέρξη θαη 70% αλαθπθισκέλν θαη 30% πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή ησλ θαηλνύξησλ πιαζηηθώλ πιηθώλ. 3.6 Διασείπιζη μεηάλλων Σα κέηαιια πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο θαηαζθεπέο ρσξίδνληαη ζε ζηδεξνύρα (ράιπβαο) θαη κε ζηδεξνύρα (αινπκίλην, ραιθόο, ςεπδάξγπξνο) Σιδηπούσα ε όιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο αιιά θαη θαηεδάθηζεο ελόο έξγνπ πξνθύπηνπλ ζηδεξνύρα απόβιεηα από έλα πιήζνο πεγώλ όπσο θάγθεια, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 ραιύβδηλα πιαίζηα, νπιηζκόο ζθπξνδέκαηνο, ζηδεξόβεξγεο, θιπ. Οη πνζόηεηεο ηνπ ράιπβα ζπιιέγνληαη ζπλήζσο από ηδηώηεο νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηελ αλαθύθισζή ηνπο π.ρ. παξαζθεπή θξακάησλ, ή ηελ πώιεζή ηνπο ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο. Ο ράιπβαο κπνξεί λα αλαθπθισζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή θαηλνύξησλ πνζνηήησλ ράιπβα. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηεδάθηζεο είλαη από ηα ειάρηζηα πιηθά ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε απνθέξεη θέξδνο γηα ηνλ εξγνιάβν, κε απνηέιεζκα ν βαζκόο αλάθηεζήο ηνπο λα πιεζηάδεη ην 100% Μη Σιδηπούσα Σν αινπκίλην απνηειεί ηνλ θπξηόηεξν εθπξόζσπν ησλ κε ζηδεξνύρσλ κεηάιισλ. ηα ΑΔΚΚ ην αινπκίλην κπνξεί λα πξνέιζεη από έλα πιήζνο πεγώλ όπσο θαηαζθεπαζηηθά πιαίζηα, ζθέπαζηξα, νξνθέο, πόξηεο, θνπθώκαηα, πδξνξξνέο, θιπ. Η δηεξγαζία παξαγσγήο ηνπ αινπκηλίνπ είλαη ηδηαίηεξα ελεξγνβόξα, αθνύ έλαο ηόλνο αινπκηλίνπ πνπ παξάγεηαη από βσμίηε απαηηεί θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ησλ 51 MWh. Αληίζεηα, έλαο ηόλνο αινπκηλίνπ πνπ παξάγεηαη από αλαθπθισκέλν αινπκίλην απαηηεί ηελ θαηαλάισζε κόιηο 2 MWh. Δπηηπγράλεηαη επνκέλσο εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο έσο θαη 95%, γεγνλόο ην νπνίν απνηειεί ην κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλαθύθισζε ηνπ αινπκηλίνπ. Κπξηόηεξεο πεγέο παξαγσγήο ραιθνύ απνηεινύλ νη ζσιελώζεηο θπξίσο από ην δίθηπν ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνύ, ηα ζθέπαζηξα νξνθώλ θαζώο θαη ην εζσηεξηθό ησλ θαισδίσλ. Αληίζηνηρα ν κόιπβδνο πξνέξρεηαη από ζσιήλεο πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, παιηέο απνρεηεύζεηο, ζηθώληα θαζώο θαη θύιια κνλώζεσλ. Ο ςεπδάξγπξνο ζπλαληάηαη όρη ηόζν ζπρλά θαη θπξίσο ζε ζσιήλεο ύδξεπζεο θαζώο θαη ζθέπαζηξα νξνθήο. 3.7 Διασείπιζη αζθάληος και οπςκηήρ πίζζαρ, λιθανθπακόπιζζαρ και πποϊόνηα πίζζαρ Γηάθνξεο κνξθέο αζθάιηνπ βξίζθνληαη ζηε θύζε, ζε θαζαξή θαηάζηαζε ή αλακεκηγκέλεο κε δηάθνξεο αλόξγαλεο νπζίεο, ή πξνέξρνληαη από ηε δηύιηζε ηνπ πεηξειαίνπ. Οη θπξηόηεξεο θαηαζθεπαζηηθέο εθαξκνγέο ηεο αζθάιηνπ πεξηιακβάλνπλ ηα έξγα νδνπνηίαο, θαηαζθεπήο γεθπξώλ, ζθεπώλ θαη ζπλζεηηθώλ παησκάησλ. Αληίζηνηρα, ε πίζζα είλαη βηηνπκηλνύρν απόζηαγκα πνπ παξάγεηαη κε απνηθνδνκεηηθή απόζηαμε νξγαληθώλ πιώλ, όπσο είλαη ν ιηζάλζξαθαο θαη ην μύιν. Η άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε απηώλ ησλ πιηθώλ είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιε, θαζώο νη δύν κεγαιύηεξεο θαηεγνξίεο αζθαιηηθώλ πιηθώλ πνπ είλαη ηα πιηθά πνπ πξνέξρνληαη από έξγα νδνπνηίαο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ζθεπώλ, δελ κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ άκεζα ρσξίο νπζηαζηηθή επεμεξγαζία. Καηά θύξην ιόγν, ηα πιηθά απηά ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο επαλαρξεζηκνπνηνύληαη ζε έξγα νδνπνηίαο σο βάζε ζε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 νδνύο, αιιά θαη σο πιηθό ζηξώζεο ζε αγξνηηθνύο δξόκνπο, ελώ κε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ρξεζηκνπνηνύληαη αθόκε θαη γηα λέα άζθαιην. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ηνπ νδνζηξώκαηνο έρνπλ αλαπηπρζεί δύν κέζνδνη. Η κέζνδνο ηεο επηηόπηαο αλαθύθισζεο ζην ρώξν απνθαηάζηαζεο ηνπ δξόκνπ θαη ε κέζνδνο ηεο αλαθύθισζεο ζε θεληξηθή εγθαηάζηαζε παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο. Η επηηόπηα αλαθύθισζε, ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ή ρσξίο ηελ πξνζζήθε ζεξκόηεηαο (ελ ζεξκώ ελ ςπρξώ), πεξηνξίδεηαη κόλν ζηα πιηθά ηεο θπθινθνξηαθήο ζηξώζεο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Η κέζνδνο ηεο αλαθύθισζεο ζε θεληξηθή εγθαηάζηαζε παξαγσγήο αζθαιηνκίγκαηνο επηηξέπεη θαιύηεξν έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ πιηθώλ θαη θαιύηεξν κεραληθό έιεγρν ηεο θαηαζθεπαζηηθή ιεηηνπξγίαο, κε απνηέιεζκα ην παξαγόκελν κίγκα λα παξνπζηάδεη πςειή ζπλνρή θαη πνηόηεηα. 3.8 Διασείπιζη αποππιμμάηων εκζκαθών Σα πιηθά εθζθαθώλ κπνξεί λα είλαη ρώκαηα εθζθαθώλ, άκκνο, ραιίθη, πέηξεο, πεηξώκαηα αξγίινπ θαη νπνηαδήπνηε πιηθά κπνξεί λα πξνθύςνπλ από εθζθαθέο. Σα άρξεζηα πιηθά εθζθαθώλ ππάξρνπλ ζε θάζε θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηδηαίηεξα ζηηο ππόγεηεο θαηαζθεπέο, έξγα ηεο γεσηερληθήο κεραληθήο θαη απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ησλ παξαγόκελσλ απνξξηκκάησλ από θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο. Η ζύζηαζε ησλ πιηθώλ εθζθαθήο εμαξηάηαη ζεκαληηθά από ηα ηνπηθά γεσινγηθά δεδνκέλα θαη από ην είδνο ηεο θαηαζθεπήο. Σα απόβιεηα απηά κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο πιηθά πιήξσζεο θαη ζηαζεξνπνίεζεο ζε θαηαζθεπέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηαζθεπή δξόκσλ θαη κνλνπαηηώλ. Σα απνξξίκκαηα εθζθαθώλ κπνξνύλ λα αληηθαηαζηήζνπλ θπζηθά πιηθά όπσο άκκν θαη ραιίθη. 3.9 Διασείπιζη μονωηικών ςλικών Σα ζεξκνκνλσηηθά πιηθά θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο από πιεπξάο δνκηθήο θπζηθήο θαη έρνπλ σο πξννξηζκό ηνπο λα κεηώζνπλ ην ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαη κείσζε ηεο ζεξκηθήο πξνζόδνπ θαηά ηε πεξίνδν δξνζηζκνύ. Μπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε δύν θύξηεο θαηεγνξίεο: Σα νξγαληθά αθξώδε θαη ηα αλόξγαλα ηλώδε. Κπξηόηεξνη εθπξόζσπνη ηεο πξώηεο θαηεγνξίαο απνηεινύλ ε δηνγθσκέλε θαη εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε θαζώο θαη ν αθξόο πνιπνπξεζάλεο, ελώ ηεο δεύηεξεο θαηεγνξίαο απνηειεί ν πεηξνβάκβαθαο θαη ν παινβάκβαθαο. Ο πεηξνβάκβαθαο ζην ηέινο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ πξαθηηθά δελ κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί. Δίλαη όκσο αλαθπθιώζηκνο θαη ε ζπλεζέζηεξε πξαθηηθή αθνξά ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ σο πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή θαηλνύξηνπ πεηξνβάκβαθα. Μπνξεί επίζεο λα ηνπνζεηεζεί 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 ζε ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ ρσξίο λα επεξεάδεη ην έδαθνο, θαζώο ην πνζνζηό ηνπ νξγαληθνύ άλζξαθα πνπ εκπεξηέρεη βξίζθεηαη θάησ από ην 1,5% ηεο ζπλνιηθήο κάδαο, αξθεηά δειαδή πην ρακειά από ην επηηξεπηό όξην. Σα απνξξίκκαηα ηεο πνιπζηεξίλεο είλαη βιαπηηθά γηα ην πεξηβάιινλ, όρη κόλν εμαηηίαο ηεο δηαθπγήο δηάθνξσλ πξνζζεηηθώλ πιηθώλ, αιιά θαη επεηδή ε πνιπζηεξίλε δελ απνζπληίζεηαη εύθνια. Η πνιπζηεξίλε κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί αιιά θαη λα αλαθπθισζεί ζρεηηθά εύθνια ιόγσ ηεο ζεξκνπιαζηηθήο θύζεο ηνπ πιηθνύ. Η επαλαρξεζηκνπνίεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ ε πνιπζηεξίλε κεηά ηελ απνμήισζή ηεο παξακείλεη ζε θαιή θαηάζηαζε. Αλαθνξηθά κε ηελ αλαθύθισζε, απηή κπνξεί λα επηηεπρζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηελ πνιπζηεξίλε σο πξώηε ύιε γηα ηελ παξαγσγή θαηλνύξηαο πνιπζηεξίλεο, κηα πξαθηηθή ε νπνία πηνζεηείηαη από ηε βηνκεραλία παξαγσγήο κνλσηηθώλ πιηθώλ. Η πνιπζηεξίλε κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί κεηά από ζεξκηθή επεμεξγαζία, γηα ηελ παξαζθεπή άθαπζηνπ, πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, ειαθξνύ ζθπξνδέκαηνο. Σέινο ηα απνξξίκκαηα ηεο πνιπζηεξίλεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ρπηά ηεκάρηα, θπξίσο σο πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη πξνζηαζίαο θαηά ηηο κεηαθνξέο, κεηά από θαηάιιειε ζεξκηθή επεμεξγαζία. 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η απόξξηςε ησλ ΑΔΚΚ ζε ΥΤΣΑ, θαζώο επίζεο θαη ζε αλεμέιεγθηνπο ρώξνπο δηάζεζεο, απνηειεί ζήκεξα ηελ θπξίαξρε πξαθηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ξεύκαηνο απνξξηκκάησλ. Δίλαη θαλεξό όηη απηή ε πξαθηηθή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο νηθνινγηθά νξζή πξαθηηθή δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, θαζώο ζπκβάιιεη ζηε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΔΚΚ, πεξηιακβάλνπλ εθηόο από ηελ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε κόιπλζε ηνπ εδάθνπο, ησλ ππνγείσλ πδάησλ, θαζώο επίζεο θαη ηε κόιπλζε ηεο αηκόζθαηξαο. Η έιιεηςε, κέρξη πξόζθαηα, ζαθνύο λνκηθνύ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ, ε επηζπκία ησλ εξγνιάβσλ λα απνπεξαηώλνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο θαηεδάθηζεο ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα αδηαθνξώληαο γηα ην πνπ ζα θαηαιήμνπλ ηα παξαγόκελα απνξξίκκαηα, θαζώο θαη ε κε ύπαξμε εηδηθώλ ΥΤΣΑ αδξαλώλ πιηθώλ είλαη κεξηθνί κόλν ιόγνη πνπ νδεγνύλ ζηελ εδξαίσζε ηεο πξαθηηθήο απηήο. Σν ζπληξηπηηθό πνζνζηό ησλ ΑΔΚΚ, όπσο αλαιύζεθε δηεμνδηθά ζηελ παξνύζα εξγαζία, κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί, λα αλαθπθισζεί ή λα αμηνπνηεζεί ην ελεξγεηαθό ηνπ πεξηερόκελν, κε κηα κεγάιε πνηθηιία ηξόπσλ θαη εθαξκόδνληαο απιέο ηερληθέο. Η αλαθύθισζε ησλ δνκηθώλ πιηθώλ ζε θαηάιιειεο κνλάδεο δηαρείξηζεο κε παξάιιειε παξνρή λέσλ, εθκεηαιιεύζηκσλ δνκηθώλ πιηθώλ, απνηειεί ηε ζύγρξνλε ηάζε ηεο πεξηβαιινληηθήο κεραληθήο αλαθνξηθά κε ην πεδίν ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ. Πξνο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 απηή ηελ θαηεύζπλζε ζα πξέπεη ε αγνξά ησλ δνκηθώλ πιηθώλ ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΔΚΚ λα αλαπηπρζεί θαη λα ελεκεξσζνύλ όινη νη αξκόδηνη θνξείο γηα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πιηθώλ απηώλ (πεξηβαιινληηθά ή αθόκε θαη νηθνλνκηθά) ζε ζύγθξηζε κε ηα επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελα δνκηθά πιηθά. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο ηεξεώλ Απνβιήησλ, «Απόβιεηα από Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο θαη Καηεδαθίζεηο», URL: (ηει. επίζθεςε: ), (2007) Παπαδόπνπινο Άγηο (Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο), «Πξνδηαγξαθέο ηδηνηήησλ ζεξκνκνλσηηθώλ πιηθώλ», Παξαδνηέν έξγνπ «ρεδηαζκόο & Αλάπηπμε Καηλνηόκσλ Πξντόλησλ Πεηξνβάκβαθα γηα ηελ Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Τθηζηακέλσλ & Νεόδκεησλ Κηηξίσλ», (2004) California Environmental Protection Agency, Integrated Waste Management Board «Deconstruction Training Manual - Waste Management Reuse and Recycling at Mother Field», URL: pdf (ηει. επίζθεςε: ), (2001) Dolan P., Lampo R., Dearborn J., «Concepts for Reuse and Recycling of Construction and Demolition Waste», USACERL Technical Report 97/58, (1999) Environmental Protection Agency, «Construction and Demolition (C&D) Debris», URL: (ηει. επίζθεςε: ), (2006) Fatta, D., Papadopoulos, A., Avramikos, E., Sgourou, E., Moustakas, K., Kourmoussis, F., Mentzis, A. and Loizidou, M., «Generation and management of construction and demolition waste in Greece - An existing challenge», Resources, Conservation and Recycling, 40, pp , (2003) Hendriks CF, Pietersen HS., «Sustainable raw materials: construction and demolition waste», Cachan Cedex, France, RILEM Publication, (2000) Montecinos, W., Holda, A., «Construction and demolition waste management in Denmark. Example of brick, wood, treated wood and PVC management», COWAM Project Report, (2006) Moussiopoulos N., Papadopoulos A., Iakovou E., Achillas H., Aidonis D., Anastaselos D. and Banias G., «Legislative framework on Construction and Demolition waste management», 1st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics, Skiathos, pp , (2007) Tam V., Tam C., «A review on the viable technology for construction waste recycling», Resources, Conservation and Recycling, 47, pp , (2006) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Η ζπλεηζθνξά ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ξύπαλζήο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο,

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006

Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Έθζεζε Βνξείνπ Διιάδαο Λεσλ.Σσκάθνπ 4 45221 Ισάλληλα Έθζεζε Αζελώλ Κνηκ.Θενηόθνπ 2 15124 - Μαξνύζη Τει: 26510 25006,35547 Fax: 26510 25006 Κιν. 6979006348 sales@candleshop.gr Copyright 2007 www.candleshop.gr

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο

INTRAKAT. Waste to Energy. Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή. Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο Waste to Energy Η ιύζε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Αζηηθώλ ηεξεώλ Απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή Υαξάιακπνο Καιιήο Γεληθόο Δηεπζπληήο 1 Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα είλαη ε δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ ΒΩΞΙΣΗ (ΚΒ)

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ ΒΩΞΙΣΗ (ΚΒ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΛΟΙΠΩΝ ΒΩΞΙΣΗ (ΚΒ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΒ : Πεξηβαιινληηθά νθέιε Οηθνλνκηθά νθέιε Tα ΚΒ πξνθύπηνπλ σο αδηάιπην παξαπξντόλ θαηά ηελ παξαγσγή Αινπκίλαο κε ηε κέζνδν Bayer. Η κέζνδνο Bayer είλαη ε πιένλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα