ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: , Ηλεκτρον. /νση: Αθήνα, 22 Ιουλίου 2010 Αρ. πρωτ.: (***) ΠΡΟΣ: Ασφαλιστική εταιρία (***) ΚΟΙΝ: κα (***) Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων µας, κατ άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α ), µε σκοπό την συναινετική επίλυση της διαφοράς που ανέκυψε, κατόπιν της από αναφοράς της κας (***) (αριθµ. πρωτ. εισερχ. (***), σας αποστέλλουµε την παρούσα, για να σας γνωρίσουµε τα κάτωθι: Κατόπιν ελέγχου του φακέλου της υπό κρίση διαφοράς και µετά την συνάντηση προς επίτευξη συµβιβασµού που έλαβε χώρα στα γραφεία της Αρχής, στις , διαπιστώνουµε τα ακόλουθα:

2 2 Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» δέχθηκε στις 27 Αυγούστου 2009 την αναφορά της κας (***), στην οποία δόθηκε αριθµ. πρωτ (***). Στην ως άνω έγγραφη αναφορά της, η ασφαλισµένη καταγγέλλει την ασφαλιστική της εταιρία (***) για παράνοµη και αντισυµβατική άρνηση καταβολής ασφαλιστικής αποζηµίωσης, ως ασφαλιζόµενη µε το υπ αριθµ. (***) ασφαλιστήριο συµβόλαιο ζωής µε προσαρτηµατική κάλυψη για ασφάλιση υπερκάρτας υγείας (***). Με το υπ αριθµ. πρωτ. Β/(***)/ έγγραφό του, ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» διαβίβασε στην καταγγελλόµενη ασφαλιστική εταιρία την παραπάνω αναφορά και ζήτησε να εκθέσει τις απόψεις της. Επί του ανωτέρω εγγράφου, η εταιρία απέστειλε την υπ αριθµ. πρωτ. εισερχοµένου Β/(***)/ απάντησή της, στην οποία αναλύει τα επιχειρήµατά της περί του µη ασφαλιστικά καλυπτόµενου της εν θέµατι περίπτωσης. Με το υπ αριθµ. πρωτ. Β/(***)/ έγγραφο του «Συνηγόρου του Καταναλωτή», εκλήθησαν τα εµπλεκόµενα µέρη για την επίτευξη συµβιβασµού στις 20 Ιανουαρίου 2010 στα γραφεία της Αρχής, αλλά η εν λόγω συνάντηση αναβλήθηκε για τις 8 Φεβρουαρίου 2010, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της εταιρίας. Κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία, αφού έγινε ανταλλαγή απόψεων, υπεγράφη το µε αρ. πρωτ. Β/(***)/ πρακτικό συνάντησης για την επίτευξη συµβιβασµού, µε το οποίο η καταγγελλόµενη εταιρία, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον κ. (***), δικηγόρο και υπεύθυνο δεοντολογίας στην (***) και τον κ. (***), διευθυντή Κλάδου Ζωής, δεσµεύτηκε να επανεξετάσει την εν θέµατι υπόθεση και να ενηµερώσει σχετικά εγγράφως τόσο την ασφαλισµένη όσο και την Ανεξάρτητη Αρχή. Σε συνέχεια του ανωτέρω πρακτικού, η εταιρία απέστειλε το από έγγραφό της, µε το οποίο δήλωνε ότι επανεξέτασε την ασφαλιστική περίπτωση της ασφαλισµένης της, αλλά εµµένει στην αρχική της απάντηση. Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η ασφάλιση ασθενειών είναι µία ασφάλιση προσωπικών κινδύνων που ρυθµίζεται στο άρθρο 32 Ασφ.Ν. και καλύπτει τον κίνδυνο των οικονοµικών συνεπειών της διαταραχής της υγείας που δεν οφείλεται σε ατύχηµα. Περιλαµβάνει τις ασθένειες που προέρχονται από αιτίες που δεν υπήρχαν ή υπήρχαν, αλλά ο ασφαλισµένος δικαιολογηµένα αγνοούσε την ύπαρξή τους κατά τη σύναψη της σύµβασης (άρθρο 32 παρ. 1 Ασφ.Ν.). Ασθένεια είναι κάθε διαταραχή από την κατάσταση υγείας. Υγεία υπάρχει, σύµφωνα µε τις σύγχρονες αντιλήψεις, όταν δεν αισθάνεται κανείς

3 3 υποκειµενικά ενοχλήµατα και δεν εµφανίζει αντικειµενική διαταραχή ή εκτροπή της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων του 1. Η ασφάλιση ασθενειών µπορεί να συµφωνηθεί ως ασφάλιση ζηµιών και να παρέχεται σύµφωνα µε την έκταση των συγκεκριµένων δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε ο ασφαλισµένος για την αντιµετώπιση της ασθένειας, ενώ διαµορφώνεται σε µία ποικιλία ασφαλιστικών προϊόντων, όπως η κάλυψη νοσοκοµειακής περίθαλψης, η κάλυψη ιατρικών επισκέψεων, φαρµάκων κ.λπ. 2 Το ασφαλιστήριο είναι το έγγραφο, όπου εγγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία της ασφαλιστικής σύµβασης και ό,τι άλλο επιπλέον εξατοµικευµένο ή ρήτρα επιθυµούν οι συµβαλλόµενοι, ένα είδος βεβαίωσης ασφάλισης. Οι ασφαλιστικοί όροι περιέχουν προϋποθέσεις, µε τις οποίες παρέχεται η κάλυψη από τον συγκεκριµένο ασφαλιστή. Όλα τα στοιχεία, τόσο του ασφαλιστηρίου, όσο και των ασφαλιστικών όρων, αποτελούν τους όρους από τους οποίους διέπεται η ασφαλιστική σύµβαση και είναι όλοι εξίσου δεσµευτικοί 3. Η ασφαλιστική σύµβαση ερµηνεύεται όπως κάθε σύµβαση, πλην όµως, επειδή η θέση του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισµένου είναι ασθενέστερη, οι όροι της σύµβασης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα εύλογα συµφέροντά του κατ επιταγή της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 2496/1997, σύµφωνα µε την οποία «Όλοι οι όροι του ασφαλιστηρίου πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τα εύλογα συµφέροντα του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισµένου και να γράφονται µε σαφήνεια και µε ευδιάκριτα στοιχεία». Κατά την ερµηνεία των Γ.Ο.Σ. εφαρµόζονται καταρχήν οι ειδικοί ερµηνευτικοί κανόνες που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3-5 ν. 2251/1994. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον ερµηνευτικό κανόνα του άρθρου 2 παρ. 4 του ως άνω νόµου «Κατά την ερµηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας των καταναλωτών. Γενικοί όροι των συναλλαγών που διατυπώθηκαν µονοµερώς από τον προµηθευτή ή από τρίτο για λογαριασµό του προµηθευτή σε περίπτωση αµφιβολίας ερµηνεύονται υπέρ του καταναλωτή». Η αµφιβολία µπορεί να συνίσταται είτε σε δυνατότητα υποστήριξης δύο ή περισσότερων ερµηνευτικών εκδοχών για την ίδια ρήτρα (διφορούµενη ρήτρα, αµφισήµαντη ή πολυσήµαντη), είτε σε αντίφαση µεταξύ περισσότερων ρητρών των ίδιων ΓΟΣ (αντιφατικές ρήτρες). Και στις δύο περιπτώσεις προτιµάται η ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή εκδοχή ή ρήτρα 4. Πρόκειται για έναν ερµηνευτικό κανόνα, που και πριν τη ρητή νοµοθετική του καθιέρωση, έβρισκε θεµελίωση κυρίως στην ΑΚ 200. Κάθε γενικός όρος εξειδικεύεται στο πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης, λαµβανοµένων υπόψη και των συναλλακτικών ηθών. Θα πρέπει, λοιπόν, για την ερµηνεία τους, να λαµβάνονται υπόψη οι προσδοκίες που δηµιουργούνται στο µέσο πελάτη, δηλαδή σε 1 Βλ. Ράνια Χατζηνικολάου Αγγελίδου, Ιδιωτικό Ασφαλιστικό ίκαιο, Β εκδ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σελ Βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκας, Ιδιωτική Ασφάλιση, δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης & της ασφαλιστικής επιχείρησης, εκδ. 2006, ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, σελ Βλ. Ιωάννη Κ. Ρόκας, ό.π., σελ Βλ. Ελ. Αλεξανδρίδου, ίκαιο Προστασίας Καταναλωτή, Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2008, σελ. 106.

4 4 έναν καταναλωτή που δεν έχει την εµπειρία των συναλλακτικών σχέσεων που επιχειρεί ένας προµηθευτής. Η υπέρ του καταναλωτή ερµηνεία ενισχύεται και για έναν ακόµη λόγο. Η διατύπωση ενός γενικού όρου ασφαλίσεως ανήκει αποκλειστικά στον ασφαλιστή. Η αρχή της καλής πίστης συνηγορεί, αν υπάρχει αµφιβολία ως προς το περιεχόµενό του, ο γενικός όρος να ερµηνεύεται εναντίον του συντάκτη της 5. Με βάση την κρατούσα γνώµη για τη νοµική φύση των ΓΟΣ ως συµβατικών κανόνων η ερµηνεία τους πρέπει να γίνεται µε τους κανόνες ερµηνείας των δικαιοπραξιών (ΑΚ 173, 200), λαµβάνοντας όµως, ιδιαιτέρως υπόψη την ανάγκη προστασίας της εµπιστοσύνης που επιδεικνύει ο καταναλωτής, όταν αποδέχεται χωρίς διαπραγµάτευση τους προδιατυπωµένους όρους του προµηθευτή. Έτσι, ξεκινώντας από την υποκειµενική µέθοδο ερµηνείας της ΑΚ 173, αναζητείται καταρχήν το νόηµα µε το οποίο προµηθευτής και καταναλωτής αντελήφθησαν πραγµατικά τους ΓΟΣ. Εφόσον διαπιστώνεται ότι και οι δύο αντελήφθησαν όµοια έναν όρο, τότε ο όρος αυτός ισχύει µε το κοινό τούτο νόηµα. Επειδή, όµως, στις περισσότερες περιπτώσεις, ο καταναλωτής δεν έχει σχηµατίσει συγκεκριµένη αντίληψη για το ειδικότερο περιεχόµενο των ΓΟΣ, είτε διότι δεν προλαβαίνει να τους µελετήσει, είτε διότι δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τη νοµική σηµασία τους, η υποκειµενική ερµηνεία οδηγεί συνήθως στο συµπέρασµα ότι προµηθευτής και καταναλωτής δεν αποδίδουν το ίδιο νόηµα στους ΓΟΣ. Σε περίπτωση σύγκρουσης των ερµηνευτικών αντιλήψεων προµηθευτή και καταναλωτή, οι ΓΟΣ πρέπει να καταλογίζονται στα µέρη µε το νόηµα που είναι αναµενόµενο να προσδώσει σε αυτούς ο µέσης πείρας και αντίληψης καταναλωτής του συγκεκριµένου είδους αγαθών ή κλάδου συναλλαγών, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιοµορφίες της εκάστοτε περίπτωσης 6. Σύµφωνα µε τη διατύπωση του άρθρου 1 παρ. 1 του Ασφ. Ν., ασφαλιστική περίπτωση είναι το περιστατικό, από το οποίο συµφωνήθηκε να εξαρτάται η υποχρέωση του ασφαλιστή για την καταβολή του ασφαλίσµατος. Βεβαίως το περιστατικό αυτό είναι η πραγµατοποίηση του κινδύνου, που συµφωνήθηκε να καλύπτεται µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο (άρθρο 1 παρ. 2 Ασφ.Ν.). Με την πραγµατοποίηση της ασφαλιστικής περίπτωσης, η παροχή προσδοκίας του ασφαλιστή εισέρχεται σε ένα δυναµικό στάδιο και µετατρέπεται σε υποχρέωση καταβολής του ασφαλίσµατος. 7 Ο ασφαλιστής, όταν επέλθει ο κίνδυνος, κατ επιταγή των αρχών της καλής πίστης, οφείλει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, να αποδεχθεί ή να αρνηθεί την καταρχήν ευθύνη του. Γ. ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Στην εν θέµατι περίπτωση, η κα (***) είναι ασφαλισµένη στην (***), δυνάµει του υπ αριθµ. (***) ασφαλιστηρίου συµβολαίου ζωής. 5 Βλ. ΜΠρΑθ 3874/2001, ΕΕ 2001, σηµ. Μελίνας Μουζουράκη, σελ Βλ. Ελ. Αλεξανδρίδου, ό.π., σελ Βλ. Ράνια Χατζηνικολάου Αγγελίδου, ό.π., σελ. 187.

5 5 Η εν λόγω ασφαλιστική σύµβαση, που πλην της βασικής ασφάλισης ζωής, περιλαµβάνει και πρόσθετες καλύψεις, µεταξύ των οποίων Πρόσθετη Ασφάλιση Υπερκάρτας Υγείας (***), συνήφθη στις και συµφωνήθηκε ισόβιας διάρκειας. Η κα (***) στις υπεβλήθη σε επέµβαση υπερµετρωπικού αστιγµατισµού και στους δύο οφθαλµούς της µε µέθοδο Laser από τη Χειρουργό Οφθαλµίατρο κα (***) στο Οφθαλµολογικό Κέντρο (***), το οποίο είναι συµβεβληµένο µε την αναφερόµενη ασφαλιστική εταιρία. Κατόπιν τούτου, προκειµένου να εισπράξει την ασφαλιστική αποζηµίωση για τα έξοδα της επέµβασης, υπέβαλε στην εταιρία τα σχετικά δικαιολογητικά και µετά από παρέλευση µεγάλου χρονικού διαστήµατος, περίπου δύο µηνών, έλαβε µέσω τηλεοµοιοτυπίας την από έγγραφη απάντηση της εταιρίας. Η εταιρία στην απάντησή της προς την ασφαλισµένη ανέφερε ότι η διαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού δεν αποτελεί πάθηση, αλλά ανατοµική ανωµαλία του οφθαλµού και ότι ως εκ τούτου δεν εµπίπτει στους όρους του Προσαρτήµατος (***), ως αποζηµιούµενο έξοδο, κατ άρθρο 1 παρ. β του προσαρτήµατος, που διατυπώνει τον ορισµό της «ασθένειας». Η ίδια θέση της εταιρίας είχε εκφραστεί και µε την από επιστολή της προς την ασφαλισµένη, όταν η τελευταία είχε ζητήσει προέγκριση, για να προβεί στην εν λόγω επέµβαση. Στο προσάρτηµα ΧΧΧ του παρόντος συµβολαίου, υπό τον τίτλο «Ασφάλιση Υπερκάρτας Υγείας (***) ορίζεται ότι «Η Εταιρία µε αυτό το προσάρτηµα υποχρεούται να καταβάλει τις παροχές που αναγράφονται στον πίνακα καλυπτοµένων περιπτώσεων και παροχών προς τον ασφαλιζόµενο και τα τυχόν καλυπτόµενα µέλη της οικογένειάς του σε περίπτωση νοσοκοµειακής περίθαλψης εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήµατος σύµφωνα µε τα αναφερόµενα µε τους κατωτέρω γενικούς όρους και συµφωνίες, ενώ σύµφωνα µε το υπ αριθµ. 1 στοιχ. β άρθρο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, «Ασθένεια νοείται κάθε νόσος, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια ισχύος του προσαρτήµατος και που συνεπάγεται έξοδα νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περιθάλψεως». Κατά τη διάταξη δε του άρθρου 5 του ιδίου προσαρτήµατος ορίζεται ότι «Η βαρύτητα των χειρουργικών επεµβάσεων βάσει της οποίας καταβάλλονται οι αµοιβές χειρούργου και αναισθησιολόγου, καθορίζεται από τον συνηµµένο πίνακα χειρουργικών επεµβάσεων», ενώ στο άρθρο 6 προβλέπεται ότι «Εάν εξαιτίας ατυχήµατος ή ασθενείας κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος, ο ασφαλιζόµενος ή καλυπτόµενο µέλος της οικογένειάς του, χειρουργηθεί χωρίς να νοσηλευθεί (συµπεριλαµβανοµένων και των χειρουργικών επεµβάσεων µε laser), η Εταιρία υποχρεούται να καταβάλει αποζηµίωση ίση µε το σύνολο των αναγνωρισµένων και πραγµατοποιουµένων εξόδων (σύµφωνα µε το άρθρο 5 του παρόντος προσαρτήµατος), αφού αφαιρεθεί η τυχόν συµµετοχή του ασφαλιζοµένου. Εποµένως, βάσει όλων των ανωτέρω, η εν θέµατι επέµβαση, στην οποία υπεβλήθη η κα (***) εµπίπτει στις ασφαλιστικά καλυπτόµενες περιπτώσεις, καθώς µάλιστα δεν αναφέρεται στις υπό του άρθρου 18 του προσαρτήµατος «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (***)», προβλεπόµενες εξαιρέσεις, ενώ η οφθαλµολογική επέµβαση της υπερµετρωπίας χαρακτηρίζεται ως µεγάλη επέµβαση, βάσει του πίνακα

6 6 χειρουργικών επεµβάσεων του παρόντος προσαρτήµατος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Με το από διαβιβαστικό µας έγγραφο προς την εταιρία ζητούσαµε ειδικότερα από την τελευταία αφενός να µας διευκρινίσει τον λόγο για τον οποίο δεν προβαίνει σε κάλυψη της εν λόγω επέµβασης, ενώ αυτή συγκαταλέγεται στις ασφαλιστικά καλυπτόµενες, όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και αφετέρου όπως µας υποδείξει τον όρο του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, ο οποίος εξαιρεί την κάλυψη των διαθλαστικών ανωµαλιών του οφθαλµού και σε αυτήν την περίπτωση πώς δικαιολογείται η ένταξη της µυωπίας και της υπερµετρωπίας, που αποτελούν διαθλαστικές ανωµαλίες του οφθαλµού, στον πίνακα των ασφαλιστικά καλυπτοµένων επεµβάσεων, χωρίς κανέναν περιορισµό. Οι ισχυρισµοί της εταιρίας περί του µη ασφαλιστικά καλυπτόµενου της επέµβασης, στην οποία υπεβλήθη η κυρία (***), όπως αυτοί διατυπώθηκαν τόσο εγγράφως µε την από απάντησή της προς την Αρχή µας, όσο και προφορικά από τους εκπροσώπους της στα γραφεία µας, κατά τη συνάντηση, που έλαβε χώρα για τη συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς, συνοψίζονται στους ακόλουθους: 1. Συγκεκριµένα, στην απάντησή της η εταιρία αναγράφει τον ορισµό της ασθένειας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 1 του προσαρτήµατος ΧΧΧ: «Ασθένεια νοείται κάθε νόσος που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια ισχύος του προσαρτήµατος και που συνεπάγεται έξοδα νοσοκοµειακής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης» και επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε την ιατρική εκτίµηση η νόσος και η πάθηση σχετίζονται µε την παθοφυσιολογία του οργανισµού, ενώ η ασθένεια µε την κλινική εικόνα, δηλαδή κάποιος είναι δυνατόν να έχει µία πάθηση, αλλά να µην ασθενεί. Σύµφωνα µε το ανωτέρω επιχείρηµα, η εταιρία φαίνεται να κάνει διαχωρισµό της έννοιας «ασθένεια» µε τις έννοιες «νόσος» και «πάθηση», κρίση που δεν προκύπτει από τον ίδιο όρο της «ασθένειας», όπως έχει διατυπωθεί και µάλιστα µονοµερώς από την εταιρία. Αντίθετα µάλιστα, η «νόσος», όπως φαίνεται από τον όρο του συµβολαίου, δίνεται ως συνώνυµο της «ασθένειας», χωρίς κανέναν περιορισµό ή επιφύλαξη, σχετική µε τα ανωτέρω διατυπωθέντα στο έγγραφό της. Επιπρόσθετα και στην ίδια έγγραφη απάντηση αναφέρει ότι πρόκειται για διαθλαστική ανωµαλία, η οποία σαφώς αποτελεί παρεκτροπή από την υγιή κατάσταση των οφθαλµών, όπως αυτό είχε επισηµανθεί µε την ανωτέρω από διαβιβαστική επιστολή µας, αλλά ότι αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι και ασθένεια. Προσθέτει δε ότι σύµφωνα µε την ιατρική εκτίµηση, αν οι βαθµοί της διαθλαστικής ανωµαλίας είναι χαµηλοί, ο οργανισµός προσαρµόζεται, αν οι βαθµοί είναι µεγαλύτεροι, τότε τα γυαλιά και οι φακοί επαφής αποτελούν τις ευρέως διαδεδοµένες και ολοσχερώς παραδεκτές λύσεις αντιµετώπισής της, ενώ σε µεγάλους βαθµούς ή σε περιπτώσεις ύπαρξης αλλεργιών κρίνεται ιατρικώς επιβεβληµένη η επέµβαση λόγω των παράπλευρων δυσµενών αποτελεσµάτων εφαρµογής των προαναφερόµενων λύσεων αντιµετώπισής της. Τέλος, καταλήγει ότι στο ασφαλιστήριο η επέµβαση της διαθλαστικής ανωµαλίας χαρακτηρίζεται ως «µεγάλη», καθόσον υπάρχουν περιπτώσεις, όπου είναι ιατρικώς επιβεβληµένη και ως τέτοια δύναται να καλυφθεί, που δεν συµβαίνει εν προκειµένω, καθώς η εταιρία έκρινε ότι για την περίπτωση της κας (***) η επέµβαση δεν ήταν ιατρικώς επιβεβληµένη.

7 7 Ακόµη και σε περίπτωση που ήθελε υποτεθεί ότι η ανωτέρω διάκριση του πότε η εν λόγω επέµβαση είναι ασφαλιστικά καλυπτόµενη και µη σε σχέση µε το ιατρικώς επιβεβληµένο αυτής, είναι ορθή σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου, η ασφαλιστική εταιρία πάλι ενέµεινε αδικαιολόγητα στη θέση της περί µη ασφαλιστικά καλυπτόµενης περίπτωσης, καθώς η ασφαλισµένη προσκόµισε την από ιατρική γνωµάτευση της θεράπουσας ιατρού της, Χειρουργού Οφθαλµίατρου, κας (***), από το περιεχόµενο της οποίας προκύπτει ότι η αντιµετώπιση του περιστατικού µε επέµβαση ήταν ιατρικώς επιβεβληµένη. Ειδικότερα, στην εν λόγω ιατρική γνωµάτευση αναφέρεται δυσανεξία στους φακούς επαφής, έντονη δακρύρροια, πονοκέφαλοι, καθώς και κακή ποιότητα όρασης κατά τις βραδινές ώρες µε τα γυαλιά της, ενώ η γνωµάτευση καταλήγει µε το συµπέρασµα ότι: «Λόγω των αναφερόµενων προβληµάτων της ασθενούς συνεστήθη η διόρθωση των διαθλαστικών της ανωµαλιών µε φωτοδιαθλαστική κερατεκτοµή µε Excimer laser (Lasik) και στους δύο οφθαλµούς». Πρέπει δε να τονιστεί ότι ενδεικτικό της σύγχυσης που υπάρχει γύρω από τις έννοιες της «ασθένειας», αλλά και της «πάθησης» και του πώς χαρακτηρίζεται τελικά η διαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού είναι το ότι η ίδια εταιρία δίνει αντιφατικές απαντήσεις. Ειδικότερα, στην από απάντησή της προς την ασφαλισµένη της αναφέρει ότι η διαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού δεν αποτελεί πάθηση, ενώ στην από απάντησή της προς την Αρχή µας αναφέρει ότι «κάποιος είναι δυνατόν να έχει µία πάθηση, αλλά να µην ασθενεί», δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο στη διαθλαστική ανωµαλία τον χαρακτηρισµό της πάθησης. 2. Στην συνάντηση στα γραφεία µας, µεταξύ άλλων, οι εκπρόσωποι της εταιρίας διατύπωσαν την άποψη ότι η εν θέµατι επέµβαση ναι µεν περιλαµβάνεται στις καλυπτόµενες περιπτώσεις και χαρακτηρίζεται µεγάλη επέµβαση, αλλά µόνο στην περίπτωση που επέλθει συνεπεία ατυχήµατος. Οι ανωτέρω ισχυρισµοί της εταιρίας κρίνονται αβάσιµοι. Ειδικότερα, ως προς τον πρώτο ισχυρισµό, λεκτέα τα ακόλουθα: Εάν η εταιρία ήθελε να θέσει στενότερα πλαίσια στην έννοια «ασθένεια», από αυτή που δίνεται τόσο στη βιβλιογραφία για την ασφαλιστική νοµοθεσία, όσο και από αυτή που δίνεται µε τον ίδιο τον ορισµό του οικείου προσαρτήµατος, ή να θέσει κάποιους περιορισµούς ή κάποιες εξαιρέσεις, όπως κάνει εκ των υστέρων, δίνοντας µία αυθαίρετη ερµηνεία, περιορίζοντας το ασφαλιστικά καλυπτόµενο είτε στην περίπτωση που η επέµβαση κρίνεται ιατρικώς επιβεβληµένη, είτε στην περίπτωση ατυχήµατος, θα έπρεπε να έχει αναφερθεί για τα ανωτέρω στο συµβόλαιό της κατά τρόπο ρητό και σαφή, προκειµένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις της. Η εκτίµηση ως προς το ιατρικώς επιβεβληµένο της επέµβασης δεν ορίζεται από τους όρους του συµβολαίου, ως προϋπόθεση για το ασφαλιστικά καλυπτόµενο. Επιπρόσθετα, σχετικά µε τον δεύτερο ισχυρισµό ότι η εν λόγω επέµβαση καλύπτεται σε περίπτωση ατυχήµατος, πρέπει να ειπωθεί, πλην των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, ότι δεν περιλαµβάνεται καµία σχετική ρητή αναφορά στις εξαιρέσεις του εν λόγω προσαρτήµατος, ενώ αυτό θα έπρεπε να προσδιορίζεται στον πίνακα χειρουργικών επεµβάσεων, ο οποίος αποτελεί τµήµα του συγκεκριµένου προσαρτήµατος, όπως συµβαίνει σε άλλη περίπτωση. Ειδικότερα, στον πίνακα για τις επεµβάσεις επανορθωτικής και πλαστικής χειρουργικής γίνεται σαφές ότι αυτές καλύπτονται µόνο συνεπεία ατυχήµατος, καθώς υπάρχει τίτλος µε τη διατύπωση «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

8 8 ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ/ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ», οι οποίες, άλλωστε, σε αντίθετη περίπτωση ρητά εξαιρούνται και από το άρθρο 18 του προσαρτήµατος, ενώ στον αντίστοιχο πίνακα για τις οφθαλµολογικές επεµβάσεις δεν γίνεται σχετική διευκρίνιση. Ως εκ τούτου, όλως ευλόγως συνάγεται από τον ασφαλισµένο ότι δεν υπάρχει σχετική διάκριση για τις αναφερόµενες στον πίνακα οφθαλµολογικές επεµβάσεις. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, είναι ασαφές ως προς το ότι µε την έννοια «ασθένεια» δεν νοείται η διαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού και ότι εξαιρείται της ασφάλισης, όπως υποστηρίζει η εταιρία και ως εκ τούτου πρέπει να ερµηνευθεί υπέρ του καταναλωτή, µε δεδοµένο ότι ο µέσης αντίληψης και γνωστικής ικανότητας καταναλωτής δεν µπορεί να συναγάγει ότι από τον όρο «ασθένεια» εξαιρούνται οι παθήσεις του οφθαλµού, όταν µάλιστα από τον πίνακα καλυπτοµένων χειρουργικών επεµβάσεων του Προσαρτήµατος ΧΧΧ, οι επεµβάσεις του οφθαλµού (µυωπία, υπερµετρωπία) χαρακτηρίζονται βαριές επεµβάσεις, χωρίς να τίθενται τυχόν περιορισµοί. Εποµένως, ο συγκεκριµένος γενικός όρος της «ασθένειας» είναι ασαφής και πρέπει να ερµηνευτεί, όπως επιτάσσει το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2251/1994, υπέρ του καταναλωτή. εν µπορεί να τελεί υπό τη µονοµερή κρίση της εταιρίας το αν πληρούνται ορισµένα κριτήρια, προϋποθέσεις για το αν ένα περιστατικό χαρακτηρίζεται «ασθένεια», τα οποία, όµως, δεν εξειδικεύονται στο συµβόλαιο, δεν τέθηκαν ουδέποτε υπόψη του ασφαλισµένου και δεν έχουν καταστεί συµβατικό δεσµευτικό περιεχόµενο του συµβολαίου και η εταιρία να οδηγείται σε αυθαίρετες κρίσεις περί του ασφαλιστικά καλυπτόµενου, επικαλούµενη µάλιστα αντιφατικούς ισχυρισµούς, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, όταν άλλοτε χαρακτηρίζει τη διαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού πάθηση και άλλοτε όχι. Τέλος, η βεβαιότητα περί του ασφαλιστικά καλυπτόµενου της εν λόγω επέµβασης από τους όρους του εν θέµατι ασφαλιστηρίου συµβολαίου ενισχύεται και από το γεγονός ότι η ασφαλιστική εταιρία, όπου ήθελε να εξαιρέσει την κάλυψη της διαθλαστικής ανωµαλίας του οφθαλµού από τους όρους του συµβολαίου, το έχει κάνει ρητά. Στο Προσάρτηµα XXVII µε τον τίτλο «ΕΞΟ Α ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ» στο υπ αριθµ. 8 άρθρο αυτού µε τον τίτλο «Εξαιρέσεις - Απαλλαγές» θεσπίζεται ρητή εξέταση για τις διαθλαστικές ανωµαλίες του οφθαλµού. Ειδικότερα, αναγράφεται: «Από την ασφάλιση αυτή δεν καλύπτονται επίσης τα έξοδα διενέργειας διαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών επισκέψεων ή νοσηλευτικών υπηρεσιών συνεπεία µίας ή περισσοτέρων από τις κατωτέρω αιτίες: ( ) ζ) εν καλύπτονται οδοντιατρικές εξετάσεις σε δόντια, φατνία και ούλα καθώς και ιατρικές πράξεις που αφορούν στη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση νοσηµάτων και εν γένει προβληµάτων ή ανωµαλιών από οποιαδήποτε αιτία που αφορούν τους οφθαλµούς (εκτός εάν προέρχονται από ατύχηµα, το οποίο έγινε κατά τον χρόνο ισχύος του προσαρτήµατος)». Επιπρόσθετα, ο ανωτέρω όρος είναι αντιφατικός µε τους όρους του Προσαρτήµατος XXX, όπως αυτοί έχουν αναλυτικά εκτεθεί ανωτέρω. Από τους εν λόγω όρους

9 9 κανένας δεν αποτελεί γενικότερο ή ειδικότερο άλλου, ενώ όλοι αποτελούν τµήµα των όρων ασφάλισης του συµβολαίου και ως εκ τούτου συνάγεται ότι υπάρχει ασάφεια ως προς τις περιπτώσεις και τις προϋποθέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης. Η αντιφατικότητα συνίσταται στο ότι ενώ στο προσάρτηµα XXX ορίζεται στον υπ αριθµ. 6 όρο αυτού ότι καλύπτονται και οι χειρουργικές επεµβάσεις µε laser χωρίς νοσηλεία, χωρίς περιορισµό ως προς το αν προέρχονται από ατύχηµα ή ασθένεια, ενώ η διενεργηθείσα επέµβαση δεν περιλαµβάνεται και στις εξαιρέσεις απαλλαγές του υπ αριθµ. 18 άρθρου και χαρακτηρίζεται και ως µεγάλη επέµβαση στον πίνακα χειρουργικών επεµβάσεων του ιδίου προσαρτήµατος, στο προσάρτηµα XXVII οι ιατρικές πράξεις που αφορούν στη διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση νοσηµάτων και εν γένει προβληµάτων ή ανωµαλιών των οφθαλµών εξαιρούνται της κάλυψης, εκτός εάν προέρχονται από ατύχηµα. Εκτός από την ως άνω διαπιστούµενη αντιφατικότητα των όρων του συµβολαίου, υπάρχει σύγχυση και ασάφεια, δεδοµένου ότι η εν λόγω εξαίρεση του προσαρτήµατος XXVII αναφέρεται σε ιατρικές πράξεις που γίνονται ακόµη και για την αποκατάσταση νοσηµάτων και δεν αναφέρεται σε απλές διαγνωστικές και ιατρικές εξετάσεις νοσηλευτικής φροντίδας, όπως είναι ο τίτλος του παρόντος προσαρτήµατος. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω προσάρτηµα επί λέξει : «Η Εταιρία µε το παρόν προσάρτηµα αναλαµβάνει έναντι του ασφαλιζοµένου και ( ) τον κίνδυνο της κάλυψης των εξόδων που θα απαιτηθούν: (α) για τις αναγκαίες εξωνοσοκοµειακές διαγνωστικές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθούν εξαιτίας ασθενείας ή ατυχήµατός τους, (β) για τη λήψη διά τηλεφώνου ιατρικών συµβουλών και πληροφοριών και για την πραγµατοποίηση ιατρικών επισκέψεων σε περίπτωση ανάγκης ιατρικής βοήθειας εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήµατός τους, (γ) για τη διενέργεια ετήσιου προληπτικού ελέγχου (check up), δ) για την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών, διά µέσου εξειδικευµένου διαγνωστικού κέντρου, που θα παρέχει τις υπηρεσίες του απευθείας προς τα καλυπτόµενα πρόσωπα». Στο δε άρθρο 1 και ειδικότερα στους ορισµούς των «διαγνωστικών εξετάσεων», της «κλινικής εξέτασης», των «νοσηλευτικών υπηρεσιών» δεν περιλαµβάνονται οι ιατρικές πράξεις και πολύ περισσότερο οι επεµβάσεις. Εποµένως, η σχετική εξαίρεση κακώς έχει συµπεριληφθεί στο εν λόγω προσάρτηµα, το οποίο, εν προκειµένω, δεν εφαρµόζεται, αλλά ούτε και η ίδια η εταιρία κάνει υπαγωγή της περίπτωσης της κας (***) στις διατάξεις του. Εξάλλου, ως αποδέκτης των όρων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, η ασφαλισµένη µπορούσε, αλλά και όφειλε να αντιληφθεί ότι η περίπτωσή της υπάγεται στις διατάξεις του προσαρτήµατος ΧΧΧ, αφού υποβλήθηκε σε επέµβαση και όχι σε διαγνωστικές εξετάσεις ή εξετάσεις νοσηλευτικής φροντίδας, που είναι η περίπτωση του προσαρτήµατος XXVII.

10 10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗ Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Ι) Απευθύνει σύσταση προς την αναφερόµενη ασφαλιστική εταιρία (***) να καταβάλει άµεσα την οφειλόµενη ασφαλιστική αποζηµίωση στην ασφαλισµένη, βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. ΙΙΙ) Καλεί την αναφερόµενη ασφαλιστική εταιρία να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή της παρούσας, εάν αποδέχεται τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. ΙV) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η αναφερόµενη ασφαλιστική εταιρία δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση, τότε ο «Συνήγορος του Καταναλωτή» θα ενεργήσει σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004. Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ευάγγελος Ζερβέας Εσωτερική ιανοµή: Γραφείο Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 Ν. 3297/2004) Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή: Αθήνα 26 Ιουλίου 2013 Δρ. Βασιλική Μπώλου Αριθ. Πρωτ. :17961 Εισηγήτρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας-Νομικός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458

Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια : ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια : Ελένη Παπαγεωργίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /ση: el_pap@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητές: Διονύσιος Ραυτόπουλος, Ειδικός Επιστήμονας -Οικονομολόγος Θεοδώρα Ρούμπου, Ειδική Επιστήμονας -Νομικός Αθήνα, 10

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Policyno ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ Κ.Σ.: Synergatis Symbalomenos Asfalismenos Symbstreet SymbTK SymbPerioxi Asfstreet AsfTK AsfPerioxi ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Διονύσιος Ραυτόπουλος Ειδικός Επιστήμονας Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2012 e-mail: draftopoul@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :11394 Δρ. Βασιλική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis»

Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 155 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008 Θέµα: Νέα προϊόντα υγείας, «Safe Life for All» και «Safe Life Diagnosis» Η Εταιρία µε στόχο την προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 13ης Νοεμβρίου 2007 5.12.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 319/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/64/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/KΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 197/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β.Καραπιστόλη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200818 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3.1.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UNIDROIT 1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (2010) 2 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ (Αντικείμενο των Αρχών) Οι Αρχές που ακολουθούν θέτουν γενικούς κανόνες που αποβλέπουν στη ρύθμιση των διεθνών εμπορικών συμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο

Διαβάστε περισσότερα