ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ Ησάλλα Γηαλλνπνύινπ Μησ. Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ, Επγαζηήπιο Μεηαλλοςπγίαρ Ε. Μ. Π. Γεκήηξηνο Πάληαο Επίκοςπορ Καθηγηηήρ, Σσολή Μησ. Μεηαλλείων Μεη/γων Ε. Μ. Π. Λέξειρ κλειδιά: γεωπολςμεπή, ιπηάμενη ηέθπα, μπενηονίηηρ, ανόπγανα πολςμεπή ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία απηή κειεηάηαη ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ γηα ηελ παξαγσγή δνκηθώλ πιηθώλ από ζηεξεά βηνκεραληθά παξαπξντόληα αξγηινππξηηηθήο ζύζηαζεο. Σα παξαγόκελα γεσπνιπκεξή πιηθά αλέπηπμαλ αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε πςειόηεξε απηήο πνπ αλαπηύζζνπλ αξθεηά ζπκβαηηθά δνκηθά πιηθά. Δπηπιένλ, παξνπζίαζαλ εμαηξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ παξαηεηακέλε έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο, ζπγθξηλόκελα κε ζπκβαηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα επξέσο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ θαηαζθεπώλ. 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ αλάπηπμε αλόξγαλσλ πνιπκεξώλ πιηθώλ από ζηεξεά βηνκεραληθά παξαπξντόληα αξγηινππξηηηθήο ζύζηαζεο απνηειεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, πεδίν εθηεηακέλεο έξεπλαο. Ζ ηερλνινγία ζύκθσλα κε ηελ νπνία παξάγνληαη απηά ηα πιηθά νλνκάδεηαη «γεσπνιπκεξηζκόο», ιόγσ ησλ νκνηνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη κε ηε θπζηθή δηεξγαζία ηεο γεσζύλζεζεο (Davidovits, 1999a) θαη γηα ην ιόγν απηό, ηα παξαγόκελα πιηθά είλαη επξύηεξα γλσζηά θαη σο «γεσπνιπκεξή». Ζ ηερλνινγία ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ βαζίδεηαη ζηελ εηεξνγελή ρεκηθή αληίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη κεηαμύ ζηεξεώλ πιηθώλ πινπζίσλ ζε νμείδηα ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ θαη αιθαιηθώλ ππξηηηθώλ δηαιπκάησλ, ππό έληνλα αιθαιηθέο ζπλζήθεο (Davodovits, 1999a, Xu & Van Deventer, 2000). Ζ αληίδξαζε απηή, νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελόο άκνξθνπ, αξγηινππξηηηθνύ, πνιπκεξνύο πιέγκαηνο πνπ απνηειείηαη από αιπζίδεο ηνπ ηύπνπ (Si-O-Μ- O-Si) n, όπνπ ην Μ ππνδειώλεη άηνκα θπξίσο Si θαη δεπηεξεπόλησο Al. Σν γεσπνιπκεξέο πιέγκα αλαπηύζζεηαη ηξηζδηάζηαηα θαη παίδνληαο ην ξόιν ζπλδεηηθνύ πιηθνύ, ζπλελώλεη κε ρεκηθό ηξόπν ηνπο αδηάιπηνπο ζηεξενύο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 θόθθνπο νδεγώληαο ηειηθά ζην ζρεκαηηζκό ζπκπαγώλ πιηθώλ. Ο ρξόλνο ηεο αληίδξαζεο ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ είλαη ηδηαίηεξα κηθξόο, ελώ ν ζρεκαηηζκόο ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ζπκβαίλεη ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ησλ 100 o C (Davodovits, 1999a). Οη κεραληζκνί πνπ πξνηείλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηε δηεξγαζία ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ (Xu & Van Deventer, 2000, Swanepoel & Strydom, 2002, Van Deventer et al., 2002) πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηα αθόινπζα ζηάδηα, ηα νπνία εμειίζζνληαη παξάιιεια θαη επνκέλσο, θαζίζηαηαη αδύλαηε ε ζαθήο δηάθξηζή ηνπο: (i) δηάιπζε Si and Al από ηελ επηθάλεηα ησλ θόθθσλ ησλ αξγηινππξηηηθώλ ζηεξεώλ κέζα ζε ηζρπξά αιθαιηθό πδαηηθό πεξηβάιινλ, (ii) ζρεκαηηζκόο νιηγνκεξώλ ρεκηθώλ εηδώλ πνπ απνηεινύληαη από πνιπκεξείο αιπζίδεο ηνπ ηύπνπ Si-O-Si θαη / ή Si-O- Al, (iii) πνιπζπκπύθλσζε ησλ νιηγνκεξώλ ρεκηθώλ εηδώλ πξνο ην ζρεκαηηζκό ελόο ηξηζδηάζηαηνπ αξγηινππξηηηθνύ πνιπκεξνύο πιέγκαηνο θαη (iv) δέζκεπζε ησλ αδηάιπησλ θόθθσλ ηνπ αξρηθνύ ζηεξενύ πιηθνύ ζην γεσπνιπκεξέο πιέγκα θαη ζθιήξπλζε όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ηε δεκηνπξγία ζπκπαγώλ πιηθώλ. Σα γεσπνιπκεξή πιηθά παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθέο θπζηθνρεκηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο. Πηό ζπγθεθξηκέλα, αλαπηύζζνπλ πςειή κεραληθή αληνρή ζε ζιίςε θαη θάκςε, έρνπλ ρακειή ζεξκηθή δηαζηνιή ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 800 ν C θαη ρακειό θαηλόκελν πνξώδεο ή λαλνπνξώδεο, είλαη ελδνζεξκηθά πιηθά, ζηαζεξά θαη αλζεθηηθά ζε πδαηηθό θαη όμηλν πεξηβάιινλ, επηδεηθλύνπλ ζηαζεξόηεηα ζε δηαδνρηθνύο θύθινπο ζέξκαλζεο - ςύμεο θαη παξνπζηάδνπλ πςειή ζθιεξόηεηα θαηά Mohs (Davidovits, 1998, Swanepoel & Strydom, 2002, Van Deventer et. al., 2002, Barbosa & MacKenzie, 2003, Cheng & Chiu, 2003). ύκθσλα κε ηηο ηδηόηεηεο απηέο, ραξαθηεξηζηηθό πεδίν εθαξκνγήο ησλ γεσπνιπκεξώλ απνηεινύλ νη ηνκείο θαηαζθεπώλ θαη παξαγσγήο δνκηθώλ πιηθώλ, δεδνκέλνπ όηη νη ηδηόηεηεο ησλ γεσπνιπκεξώλ είλαη εθάκηιιεο ή/θαη θαιύηεξεο αληίζηνηρσλ ηδηνηήησλ αξθεηώλ ζπκβαηηθώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζηνπο ηνκείο απηνύο. Δπηπιένλ, ηα γεσπνιπκεξή παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη αξθεηώλ ζπκβαηηθώλ πιηθώλ ησλ ηνκέσλ απηώλ, ηα ζεκαληηθόηεξα από ηα νπνία είλαη ην ρακειό θόζηνο παξαγσγήο, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελέξγεηαο θαη ν θηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ ραξαθηήξαο ηνπο. Δπνκέλσο, ε ηερλνινγία ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ κπνξεί λα απνηειέζεη βηώζηκε θαη νηθνλνκηθή ιύζε γηα ηελ αμηνπνίεζε αξθεηώλ ζηεξεώλ βηνκεραληθώλ παξαπξντόλησλ αξγηινππξηηηθήο ζύζηαζεο. ύκθσλα κε πξόζθαηεο δεκνζηεύζεηο, ν γεσπνιπκεξηζκόο ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζε πιηθά κε ηθαλνπνηεηηθή κεραληθή αληνρή θαη ρακειή θαηλόκελε ππθλόηεηα (Fernandez-Jimenez & Palomo, 2005, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Bakharev, 2005, Lee & Van Deventer, 2002, Wu & Sun, 2007, Panias et.al., 2007). Αληίζηνηρα, ν γεσπνιπκεξηζκόο ηεο ζθσξίαο πςηθακίλσλ, θαζώο επίζεο θαη κηγκάησλ ζθσξίαο θαη εξπζξάο ηιύνο, κπνξεί λα δεγήζεη ζε πιηθά κε αλεπηπγκέλε κεραληθή αληνρή θαη ρακειό πνξώδεο, αλζεθηηθά ζηε θσηηά θαη ζε έληνλα ρεκηθά πεξηβάιινληα (Barbosa & MacKenzie, 2003, Zhihua et al., 2003). Δπηπιένλ, ν γεσπνιπκεξηζκόο απνξξηκκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο θανιίλε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ζπκπαγώλ πιηθώλ κε θαιέο κεραληθέο ηδηόηεηεο (Cheng & Chiu, 2003). Ζ παξνύζα εξγαζία ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε γεσπνιπκεξώλ δνκηθώλ πιηθώλ, αμηνπνηώληαο ηελ ηπηάκελε ηέθξα πνπ παξάγεηαη ζε ειιεληθέο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ππεξθείκελα εθκεηάιιεπζεο κπεληνληηώλ ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξγαζία απηή κειεηάηαη ε επίδξαζε βαζηθώλ παξακέηξσλ ζύλζεζεο ησλ γεσπνιπκεξώλ ζηε κεραληθή αληνρή πνπ αλαπηύζζνπλ θαη εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ γεσπνιπκεξώλ θαηά ηελ παξαηεηακέλε έθζεζε ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ηα παξαγόκελα γεσπνιπκεξή αλέπηπμαλ κεραληθή αληνρή ηεο ηάμεο ησλ 10 MPa - 40 MPa, ε νπνία είλαη πςειόηεξε ηεο αληνρήο πνπ αλαπηύζζνπλ αξθεηά ζπκβαηηθά δνκηθά πιηθά, ελώ επέδεημαλ θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ παξαηεηακέλε έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο, (~1100 o C) ζπγθξηλόκελα κε ζπκβαηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα επξέσο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ θαηαζθεπώλ. 2. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ηνλ Πίλαθα 1 δίλεηαη ε ρεκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ησλ ζηεξεώλ παξαπξντόλησλ, ηπηάκελεο ηέθξαο (ΗΣ) θαη ππεξθεηκέλσλ ζηξσκάησλ εθκεηάιιεπζεο κπεληνλίηε (Β1 θαη Β2), ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύλζεζε γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ. Δθηόο από ηα πξναλαθεξόκελα ζηεξεά παξαπξντόληα, ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ζηεξεό NaOH, δηάιπκα ππξηηηθνύ λαηξίνπ (Na 2 O SiO 2 = 3,4, Na 2 O = 7,5-8,5 %, SiO 2 = 25,5-28,5 % θαη d = 1,346 g/l) θαη απηνληζκέλν λεξό. Πίλαθαο 1. Υεκηθή αλάιπζε ησλ ζηεξεώλ παξαπξντόλησλ Ομείδην Μεηάιινπ SiO 2 Αl 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO Κ 2 O Na 2 O MgO TiO L.ν.I. Γείγκα κάδα, % θ.β. ΗΣ 48,95 18,61 9,99 10,91 1,73 0,8 2,76 0,97 4,03 Β1 75,71 10,98 1,26 1,21 2,22 0,73 0,20 0,20 7,50 Β2 85,18 3,61 0,81 0,50 0,42 2,04 0,78 0,10 6,56 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Ζ παξαζθεπή ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ έγηλε ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία. ηελ πγξή θάζε ηεο ζύλζεζεο πνπ ζρεκαηίζηεθε από ηε δηάιπζε ηνπ πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ ζε απηνληζκέλν λεξό θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ δηαιύκαηνο ππξηηηθνύ λαηξίνπ, πξνζηέζεθε ζηαδηαθά θαη ππό ζπλερή, κεραληθή αλάδεπζε ε ζηεξεή θάζε ηεο ζύλζεζεο (ζηεξεό παξαπξντόλ). Οη δύν θάζεηο αλακείρζεθαλ κεραληθά, έσο όηνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα νκνγελέο κίγκα, ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζε θαινύπηα γηα κνξθνπνίεζε. Σα δνθίκηα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ηνπνζεηήζεθαλ καδί κε ηα θαινύπηα εληόο εξγαζηεξηαθνύ μεξαληεξίνπ γηα ηελ σξίκαλζε, όπνπ παξέκεηλαλ 72 ώξεο ππό ζπλζήθεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο 60 ν C. ηε ζπλέρεηα, ηα θαινύπηα αθαηξέζεθαλ θαη ηα παξαγόκελα γεσπνιπκεξή πιηθά παξέκεηλαλ 7 εκέξεο γηα πεξαηηέξσ ζθιήξπλζε ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκώλ. Γηα ηε κειέηε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ παξήρζεζαλ θπβηθά δνθίκηα δηαζηάζεσλ 50x50x50 mm, ελώ γηα κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο παξήρζεζαλ δνθίκηα ππό κνξθή δίζθσλ δηακέηξνπ 210 mm θαη πάρνπο 10 mm. Οη κεηξήζεηο ηεο αληνρήο ησλ γεσπνιπκεξώλ ζε αλεκπόδηζηε κνλναμνληθή ζιίςε (uniaxial compressive strength) έγηλαλ κε εμνπιηζκό ηεο εηαηξείαο Structural Behavior Engineering Laboratories Inc. (MODEL PTL-10). Γηα ηε κειέηε ηεο ζεξκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ γεσπνιπκεξώλ θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο (fire resistance), ε κία επηθάλεηα ησλ δνθηκίσλ εθηέζεθε γηα ρξόλν 100 min ζε θιόγα πξνπαλίνπ ζεξκνθξαζίαο 1100 o C. Ζ ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηύρζεθε ζηε κε εθηεζεηκέλε επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ κεηξήζεθε αλά 10 min κε νπηηθό ζεξκόκεηξν αθηίλαο laser (RAYTEK, Raynger MX4), ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα ηε κέηξεζε πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ. 3. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ - ΤΕΖΣΖΖ 3.1. Δπίδξαζε παξακέηξσλ ζύλζεζεο ζηελ αλάπηπμε κεραληθήο αληνρήο Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεξνύ, ηνπ πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ θαη ηνπ αιθαιηθνύ ππξηηηθνύ δηαιύκαηνο ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ζεσξνύληαη σο νη βαζηθέο παξάκεηξνη επίδξαζεο ζηε κεραληθή αληνρή πνπ αλαπηύζνπλ (Swanepoel & Strydom, 2002, Van Deventer et al., 2002, Wu & Sun, 2007, Panias et.al., 2007, Zhihua et al., 2003). ηελ Δηθόλα 1, ε αληνρή ζε ζιίςε πνπ αλέπηπμαλ ηα γεσπνιπκεξή πιηθά ησλ παξαπξντόλησλ ΗΣ, Β1 θαη Β2 παξνπζηάδεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηε ζύλζεζή ηνπο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Ανηοτή ζε θλίυη, MPa B2 15 IT 10 B Περιεκηικόηηηα νερού, % κ.β. Δηθόλα 1. Ζ αληνρή ζε ζιίςε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηε ζύλζεζή ηνπο. ύκθσλα κε ηελ Δηθόλα 1, ε αληνρή ζε ζιίςε ησλ γεσπνιπκεξώλ ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο (ΗΣ) θαη ηνπ παξαπξντόληνο Β1 απμάλεηαη ζρεδόλ εθζεηηθά, θαζώο ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεξνύ ειαηηώλεηαη. Αληίζεηα, ηα γεσπνιπκεξή ηνπ παξαπξντόληνο Β2 παξνπζίαζαλ βειηηζηνπνηεκέλε αληνρή ζε ζιίςε ζηελ ελδηάκεζε από ηηο ηξεηο ηηκέο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ πνπ εμεηάζηεθαλ. Ο ξόινο ηνπ λεξνύ είλαη νπζηαζηηθόο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ. Ζ παξνπζία ηνπ λεξνύ ζηελ αξρηθή ζύλζεζε ηνπ γεσπνιπκεξνύο ζπζηήκαηνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πδαηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δηάιπζεο Si θαη Al από ηελ επηθάλεηα ησλ θόθθσλ ηνπ ζηεξενύ (Lee & Van Deventer, 2002, Panias et al., 2007), όπσο θαίλεηαη ζηελ Δμίζσζε 1, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ έλαξμε ηνπ πνιπκεξηζκνύ, δειαδή γηα ηε δεκηνπξγία νιηγνκεξώλ ππξηηηθώλ ή/θαη αξγηινππξηηηθώλ ρεκηθώλ εηδώλ (Davidovits, 1999a, Xu & Van Deventer, 2000), όπσο θαίλεηαη ζηηο Δμηζώζεηο 2-4. (SiO 2, Al 2 O 3 ) + 2MOH + 5H 2 O Si(OH) 4 + 2Al(OH) M + (1) όπνπ M = Na ή K. Si(OH) 4 + Si(OH) 4 (OH) 3 Si-O-Si(OH) 3 + H 2 O (2) Si(OH) 4 + Al(OH) 4-2Si(OH) 4 + Al(OH) 4 - (OH) 3 Si-O-Al (-) (OH) 3 + H 2 O (3) (OH) 3 Si-O-Al (-) (OH) 2 -O-Si(OH) 3 + 2H 2 O (4) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 Δπηπιένλ, ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεξνύ ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ επεξεάδεη νπζησδώο ην βαζκό πνιπκεξηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, εθ όζνλ ην λεξό κεηέρεη ζηε ρεκηθή δξάζε ηεο πνιπζπκπύθλσζεο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηζδίαζηαηνπ γεσπνιπκεξνύο πιέγκαηνο (Δμηζώζεηο 5a θαη 5b). Σέινο, ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεξνύ ζην γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ηεο ζθιήξπλζεο ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ, δεδνκέλνπ όηη ην λεξό ζπκκεηέρεη σο πξντόλ ζηε ρεκηθή δξάζε πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζπλέλσζε ησλ αδηάιπησλ ζηεξεώλ θόθθσλ ζην γεσπνιπκεξέο πιέγκα (Δμίζσζε 6). n[(oh) 3 Si-O-Si(OH) 3 ] (-Si-O-Si-O-) n + 3nH 2 O (5a) O O n[(oh) 3 Si-O-Al (-) (OH) 3 ] (-Si-O-Al (-) -O-) n + 3nH 2 O (5b) O O >T-OH + ΗO- (-Si-O-Al-O-)n >T-O-(-Si-O-Al-O-)n + H2O (6) O O O O όπνπ T δειώλεη άηνκν Si ή Al. ύκθσλα κε ηηο Δμηζώζεηο 2-4, 5(a)-(b) θαη 6, νη ρεκηθέο δξάζεηο ησλ ζηαδίσλ ηεο πνιπζπκπύθλσζεο θαη ηεο ζθιήξπλζεο ηνπ γεσπνιπκεξνύο ζπζηήκαηνο επλννύληαη από ηελ απνκάθξπλζε κνξίσλ λεξνύ από ην ζύζηεκα ζπλεπώο, ε κείσζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ επηδξά ζεηηθά ζην ζρεκαηηζκό ζηεξεώλ θαη ζπκπαγώλ πιηθώλ πνπ αλαπηύζζνπλ πςειή κεραληθή αληνρή (Panias et al., 2007). Γεληθά, αύμεζε ηνπ βαζκνύ πνιπκεξηζκνύ ζηηο γεσπνιπκεξείο δνκέο ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο ησλ παξαγνκέλσλ πιηθώλ (Swanepoel & Strydom, 2002, Van Deventer et al., 2002). Παξόι απηά, ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεξνύ ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ραξαθηεξίδεηαη από έλα θαηώηαην όξην, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ θαηεξγαζηκόηεηα ηνπ πνιθνύ πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλάκεημε ηεο πγξήο θαη ηεο ζηεξεήο θάζεο ηνπ γεσπνιπκεξνύο ζπζηήκαηνο, θαζώο επίζεο θαη κε ηε δπζθνιία κνξθνπνίεζεο απηνύ ηνπ πνιθνύ (Panias et al., 2007). ηελ παξνύζα κειέηε, ην όξην απηό θαζνξίζηεθε γηα ηα γεσπνιπκεξή ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ζε πεξηεθηηθόηεηα λεξνύ κηθξόηεξε από 24% θ.β., θαζώο επίζεο θαη γηα ηα γεσπνιπκεξή ηνπ παξαπξντόληνο Β2 ζε πεξηεθηηθόηεηα λεξνύ κηθξόηεξε από 17 % θ.β. (ρ. 1). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 Ανηοτή ζε θλίυη, MPa ηελ Δηθόλα 2, δίλεηαη ε αληνρή ζε ζιίςε πνπ αλέπηπμαλ ηα γεσπνιπκεξή ησλ παξαπξντόλησλ ΗΣ, Β1 θαη Β2 σο ζπλάξηεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζή ηνπο. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ Δηθόλα 2, ε κεραληθή αληνρή πνπ αλέπηπμαλ ηα γεσπνιπκεξή ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο (ΗΣ) απμάλεηαη θαζώο απμάλεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ κέρξη ηελ ηηκή 7,1 % θ.β. Πέξαλ απηήο ηεο ηηκήο, αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο πξνθαιεί κείσζε ηεο κεραληθήο ηνπο αληνρήο. ύκθσλα κε ηελ Δηθόλα 2, ζηελ πεξίπησζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ησλ πξντόλησλ Β1 θαη Β2, αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο NaOH ζηε ζύλζεζή ηνπο, γηα ηηο ηηκέο πεξηεθηηθόηεηαο NaOH πνπ κειεηήζεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο πνπ αλέπηπμαλ. Γεληθά, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ επηηαρύλεη νπζησδώο ηε δηάιπζε ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ από ηελ επηθάλεηα ησλ θόθθσλ ηνπ αξρηθνύ ζηεξενύ, επλνώληαο ην ζρεκαηηζκό κνλνππξεληθώλ πδξνμπζπκπιόθσλ ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ (Δμ. 1). Ζ ζπγθέληξσζε κνλνππξεληθώλ πδξνμπζπκπιόθσλ ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ ζην γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα είλαη νπζηαζηηθή παξάκεηξνο γηα ηε δεκηνπξγία νιηγνκεξώλ ρεκηθώλ εηδώλ (Δμ. 2-4) θαη θαη επέθηαζε, γηα ηελ αλάπηπμε ζύλζεησλ γεσπνιπκεξώλ δνκώλ (Δμ. 5a 5b) θαη ην ζρεκαηηζκό ζηέξεσλ, ζπκπαγώλ πιηθώλ. πλεπώο, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ επηδξά ζεηηθά ζηε κεραληθή αληνρή πνπ αλαπηύζζνπλ IT B2 B Περιεκηικόηηηα NaOH, % κ.β. Δηθόλα 2. Ζ αληνρή ζε ζιίςε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζή ηνπο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Ανηοτή ζε θλίυη, MPa Χζηόζν, ε ζεηηθή απηή επίδξαζε ηνπ NaOH έρεη έλα αλώηαην όξην, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηε ζηαζεξόηεηα ησλ νιηγνκεξώλ ππξηηηθώλ θαη αξγηινππξηηηθώλ ρεκηθώλ εηδώλ. Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ δηακνξθώλεη ην ιόγν SiO 2 / Na 2 O ζην γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα πνπ θαζνξίδεη ην ζρεκαηηζκό απιώλ ή ζύλζεησλ πνιπκεξώλ δνκώλ (Panias et al., 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, αύμεζε ηνπ ιόγνπ SiO 2 / Na 2 O ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό ζύλζεησλ πνιπκεξώλ δνκώλ, ελώ κείσζή ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηθξάηεζε απιώλ πνιπκεξώλ δνκώλ. Γηα ζηαζεξή ζπγθέληξσζε [SiO 2 ] ζην γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζε αλεπαξθή αλάπηπμε γεσπνιπκεξνύο πιέγκαηνο θαη ζπλεπώο, ζε πιηθά κε κεησκέλε κεραληθή αληνρή. πκπεξαζκαηηθά, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ επηδξά ηόζν ζεηηθά, όζν θαη αξλεηηθά, ζηε κεραληθή αληνρή πνπ αλαπηύζζνπλ. πλεπώο, γηα θάζε γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα ππάξρεη κηα βέιηηζηε ηηκή πεξηεθηηθόηεηαο NaOH πνπ νδεγεί ζε πιηθά κε πςειή κεραληθή αληνρή. Γηα ηα γεσπνιπκεξή ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία, ε ηηκή απηή ήηαλ 7,1 % θ.β., ελώ γηα ηα γεσπνιπκεξή ησλ παξαπξντόλησλ Β1 θαη Β2, ε ηηκή απηή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο NaOH πνπ εμεηάζηεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία IT B2 B Περιεκηικόηηηα διαλσμένοσ SiO 2 % κ.β. Δηθόλα 3. Ζ αληνρή ζε ζιίςε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθόηεηαο δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζή ηνπο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Ζ αληνρή ζε ζιίςε πνπ αλέπηπμαλ ηα γεσπνιπκεξή ησλ παξαπξντόλησλ ΗΣ, Β1 θαη Β2, σο ζπλάξηεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζή ηνπο, δίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3. Ζ πξνζζήθε δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ γίλεηαη κέζσ ηνπ ππξηηηθνύ δηαιύκαηνο. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ζπλεπάγεηαη ηε ζρεδόλ γξακκηθή αύμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο πνπ αλαπηύζζνπλ. Ζ αλάπηπμε κεραληθήο αληνρήο ζηα γεσπνιπκεξή πιηθά, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκηνπξγία πνιπππξεληθώλ ππξηηηθώλ ζπκπιόθσλ, ε νπνία επλνείηαη ζε αιθαιηθέο ηηκέο ph ζηηο πςειέο ζπγθεληξώζεηο Si (Panias et al., 2007), θαζώο επίζεο θαη κε ην ζρεκαηηζκό ζύλζεησλ πνιπκεξώλ δνκώλ, ν νπνίνο πξνάγεηαη από ηελ αύμεζε ηνπ ιόγνπ SiO 2 /Na 2 O ζην γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα. Γεληθά, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ πξνάγεη βαζκηαία ηελ πιήξε αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ πνιπκεξνύο πιέγκαηνο, νδεγώληαο ζε πιηθά κε πςειή κεραληθή αληνρή (Lee & Van Deventer, 2002). Ζ επεξγεηηθή δξάζε ηνπ δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε κεραληθή αληνρή ησλ γεσπνιπκεξώλ πεξηνξίδεηαη από ην ημώδεο ηνπ πνιθνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηε ζύλζεζή ηνπο από ηελ αλάκεημε πγξήο θαη ζηεξεήο θάζεο. Μεγάιε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ζπλεπάγεηαη νπζηώδε αύμεζε ηνπ ημώδνπο ηνπ πνιθνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη, θαζηζηώληαο δύζθνιε ηελ θαηεξγαζία ηνπ θαη ηε κνξθνπνίεζή ηνπ. ηελ παξνύζα εξγαζία, ε νξηαθή πεξηεθηηθόηεηα δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεθηηθώλ πιηθώλ ήηαλ 4 % θ.β. Πίλαθαο 3. Απαηηήζεηο αληνρήο ζε ζιίςε ζπκβαηηθώλ δνκηθώλ πιηθώλ Γνκηθό πιηθό ηνηρεία ηνηρνπνηίαο δηάηξεηα Σνύβια πξόζνςεο (facing) Σνύβια ππνλόκσλ Κεξακηθά πιαθίδηα Πιάθεο πεδνδξνκίνπ Καηεγνξία Αληνρή ζε ζιίςε (MPa) Αλαθνξά SW > 17,0 MW > 15,2 ASTM C 62-04a NW > 8,6 ST > 6,9 ASTM SPD > 13,8 C SS > 41,0 SM > 26,0 ASTM MS > 17,0 C MM > 15,0 LBX 6,8 ASTM LB 4,8 C SX > 48,3 MX > 17,2 NX > 17,2 ASTM C ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Τπό ζπλζήθεο βειηηζηνπνηεκέλεο ζύλζεζεο, ε αληνρή ζε αλεκπόδηζηε κνλναμνληθή ζιίςε πνπ αλέπηπμαλ ηα γεσπνιπκεξή ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 40 MPa, ελώ ε αληνρή ησλ γεσπνιπκεξώλ ησλ παξαπξντόλησλ ηεο εμόξπμεο κπεληνλίηε Β1 θαη Β2 ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 10 MPa θαη 20 MPa, αληίζηνηρα. Όπσο είλαη θαλεξό από ηνλ Πίλαθα 3, ζηνλ νπνίν δίλνληαη νη απαηηήζεηο αληνρήο ζε ζιίςε ραξαθηεξηζηηθώλ δνκηθώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ, ν γεσπνιπκεξηζκόο ησλ παξαπξντόλησλ ΗΣ, Β1 θαη Β2 κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιηθά αληαγσληζηηθά αξθεηώλ ζπκβαηηθώλ δνκηθώλ πιηθώλ, όζνλ αθνξά ηε κεραληθή αληνρή ηνπο Θεξκηθή ζπκπεξηθνξά γεσπνιπκεξώλ Γηα ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γεσπνιπκεξώλ θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο, επηιέγεθαλ νη ζπλζέζεηο γεσπνιπκεξώλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε βέιηηζηεο κεραληθήο αληνρήο θαηά ηε κειέηε ησλ παξακέηξσλ ζύλζεζεο. Ζ ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηύρζεθε ζηε κε εθηεζεηκέλε (άλσ) επηθάλεηα ζηε θιόγα θάζε γεσπνιπκεξνύο δνθηκίνπ, σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ έθζεζεο, δίλεηαη ζηελ Δηθόλα 4. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 4, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 20 min ηεο δνθηκήο, ε ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ άλσ επηθάλεηα ησλ δνθηκίσλ ησλ γεσπνιπκεξώλ ησλ παξαπξντόλησλ Β1 θαη Β2 ήηαλ ~ 100 o C. ηελ πεξίπησζε ηνπ γεσπνιπκεξνύο ηνπ παξαπξντόληνο Β1, ζηα επόκελα 40 min ε άλσ επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ απέθηεζε ζεξκνθξαζία ~ 200 o C, ε νπνία παξέκεηλε ζηαζεξή γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο δνθηκήο. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο άλσ επηθάλεηαο ηνπ δνθηκίνπ ηνπ δείγκαηνο Β2 απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 175 o C ζηα επόκελα 20 min ηεο δνθηκήο θαη παξέκεηλε ζηαζεξή (~275 o C) κέρξη ην ηέινο ηεο δνθηκήο. ύκθσλα κε ηελ Δηθόλα 4, ην γεσπνιπκεξέο ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο επέδεημε θαηά ηελ έθζεζή ηνπ ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο, ζπκπεξηθνξά ίδηα κε απηή ηνπ ππξηηηθνύ αζβεζηίνπ (CaSi), ην νπνίν βξίζθεη ζήκεξα επξεία εθαξκνγή σο πιηθό πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπώλ από εθδήισζε ππξθαγηάο. Καζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, δελ ζεκεηώζεθε νπνηαδήπνηε έλδεημε αζηνρίαο ή παξακόξθσζεο ησλ δνθηκίσλ ησλ γεσπνιπκεξώλ ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο, ελώ ζηα δνθίκηα ησλ γεσπνιπκεξώλ ησλ παξαπξντόλησλ Β1 θαη Β2 παξαηεξήζεθαλ ζηελ θάησ επηθάλεηά ηνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 10 min, κηθξήο έθηαζεο δηνγθώζεηο ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ πεξαηηέξσ αζηνρία ή παξακόξθσζή ηνπο. Οη δηνγθώζεηο απηέο, απνδίδνληαη θπξίσο ζην θιεηζηό κηθξν- ή/θαη λαλν- πνξώδεο ησλ γεσπνιπκεξώλ πνπ εκπόδηζε ηε δηαθπγή πδξαηκώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην εζσηεξηθό ησλ δνθηκίσλ, ιόγσ ησλ ειεύζεξσλ θαη ελδνκεκέλσλ ζην γεσπνιπκεξέο πιέγκα κνξίσλ λεξνύ (Phair & Van Deventer, 2002). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Θερμοκραζία, oc CaSi IT B2 B Υρόνος, min Δηθόλα 4. Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηαο γεσπνιπκεξσλ θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζε θιόγα ζεξκνθξαζίαο 1100 o C, ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 4, ν γεσπνιπκεξηζκόο ησλ παξαπξντόλησλ Β1 θαη Β2 κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε πιηθώλ αληαγσληζηηθώλ ηνπ ππξηηηθνύ αζβεζηίνπ (CaSi) πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπώλ από θσηηά. 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ζ πεξηεθηηθόηεηα λεξνύ, NaOH θαη SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ είλαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάπηπμε κεραληθήο αληνρήο, εθ όζνλ επεξεάδνπλ άκεζα όια ηα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ. Σα γεσπνιπκεξή ησλ παξαπξντόλησλ ΗΣ, Β1 θαη Β2 αλέπηπμαλ αληνρή ζε αλεκπόδηζηε κνλναμνληθή ζιίςε ίζε κε 41,3 MPa, 9,4 MPa θαη 20,1 MPa, ππό ζπλζήθεο βειηηζηνπνηεκέλεο ζύλζεζεο. Βάζεη απηώλ ησλ ηηκώλ κεραληθήο αληνρήο, ηα γεσπνιπκεξή πιηθά κπνξνύλ λα βξνύλ εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ, σο δνκηθά πιηθά. Ο γεσπνιπκεξηζκόο παξαπξντόλησλ Β1 θαη Β2 είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε πιηθώλ, θαηάιιεισλ γηα ηελ πξνζηαζία θαηαζθεπώλ από θσηηά (fire resistance materials). Σα γεσπνιπκεξή ησλ παξαπξντόλησλ απηώλ παξνπζίαζαλ, θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πξνπαλίνπ ζεξκνθξαζίαο 1100 o C, ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ o C κεηαμύ εθηηζέκελεο θαη κε εθηηζέκελεο επηθάλεηαο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 5. ΑΝΑΦΟΡΔ Bakharev, T., Geopolymeric materials prepared using Class F fly ash and elevated temperature curing, Cem. Concr. Res. 35 (2005), Barbosa, V.F.F. & MacKenzie, K.J.D., Thermal behaviour of inorganic geopolymers and composites derived from sodium polysialate, Mater. Res. Bull., Vol. 38 (2003), Cheng, T.W. & Chiu, J.P., Fire-resistant geopolymer produced by granulated blast furnace slag, Miner. Eng., Vol. 16 (2003), Davidovits, J., Chemistry of geopolymeric systems. Terminology, Proceedings of the 2 nd International Conference Geopolymer 99 (1999a), Davidovits, J., Fireproof geopolymeric cements, Proceedings of the 2 nd International Conference Geopolymer 99 (1999b), Fernandez-Jimenez, A. & Palomo, A., Composition and microstructure of alkali activated fly ash binder: Effect of the activator, Cem. Concr. Res., Vol. 35 (2005), Lee, W.K.W. & Van Deventer, J. S. J., Structural reorganization of class F fly ash in alkaline silicate solutions, Colloids Surf., A 211 (2002), Panias, D., Giannopoulou, I. Perraki, Th., Effect of synthesis parameters on the mechanical properties of fly ash-based geopolymers, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects, vol. 301, No. 1-3 (2007), Phair, J. W. & Van Deventer, J. S. J., Effect of the silicate activator ph on the microstructural characteristics of waste-based geopolymers, Int. J. Miner. Proces., vol. 66 (2002) Swanepoel, J.C. & Strydom, C.A., Utilization of fly ash in a geopolymeric material, Applied Geochemistry, Vol. 17 (2002), Van Deventer, J.G.S, van Deventer, J.S.J, Lukey, G.C., The effect of composition and temperature on the properties of the fly ash- and kaolinitebased geopolymers, Chem. Eng. J., Vol. 89 (2002), Wu, H.C. & Sun, P., New building materials from fly ash-based lightweight inorganic polymer, Con. Build. Mat., Vol. 21 (2007), Xu, H & Van Deventer, J.S.J, The geopolymerization of aluminosilicate minerals, Int. J. of Minerals Processing, 59 (2000), Zhihua, P., Dongxu, L., Jian, Y., Nanru, Y., Properties and microstructure of the hardened alkali-activated red mud-slag cementitius materials, Cement and Concrete Research, Vol. 33 (2003), ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ ΜΔΛΔΣΗ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΓΑΠΔΓΑ Ισάλλα Παπαγηάλλε Καθηγήηπια, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Διεπζέξηνο Αλαζηαζίνπ Πολιηικόρ Μησανικόρ MSc, Δπγαζηήπιο Γομικών Υλικών Α.Π.Θ. Μηράιεο Παπαρξηζηνθόξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ

ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΦΤΙΚΟΥΗΜΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΓΙΑΒΡΔΚΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΑΒΔΣΙΣΙΚΟΤ ΦΑΜΜΙΣΗ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ Αλδξνληθνύιια Αλδξένπ Υποτήθια Διδάκηοπαρ, Τμήμα Γευλογίαρ, Πανεπιζηήμιο Παηπών Ησάλλεο Ησάλλνπ Λέκηοπαρ, Τμήμα Πολιηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΤΠΕΡΛΕΠΣΗ ΚΟΝΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΥΡΙΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Γεώξγηνο Ζαλλήο Υποτ. Διδ. Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Θσάλλεο Αλησληάδεο Αναπλ. Καθηγήρ Σσολήρ Μησ. Μησ. Ε.Μ.Π. Μαξία Φνύληε

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΣΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΑ ΡΗΣΙΝΟΤΥΑ ΓΑΠΔΓΑ Θενδσξίδεο Υξήζηνο Μησανικόρ Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ Μησανικόρ, BASF CC HELLAS SA Λέξειρ κλειδιά: Ρηηινούσα, πολςοςπεθανικά δάπεδα, Επιζηπώζειρ πποζηαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ

ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ ΔΠΙΛΔΚΣΙΚΗ ΑΝΑΚΣΗΗ ΜΙΓΜΑΣΟ ΦΑΙΝΟΛΙΚΧΝ ΔΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΤΠΔΡΦΤΥΡΑ - ΤΠΔΡΚΟΡΑ ΓΙΑΛΤΜΑΣΑ ΜΔ ΣΗΝ ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΦΤΥΟΜΔΝΗ ΚΡΤΣΑΛΛΧΗ. Κονηός, Π. Κοσηζούκος, Υρ. Παραζκεσά Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΚΥΤΛΗΖ ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΧΝ ΤΣΑΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΕΤΜΧΝ - ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ. Υανιώηη, Π. ιαμανδούπα, Κ. Σζιά Δξγαζηήξην Υεκείαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ρνιή Υεκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina

Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή κηθξνβηαθνύ ιίπνπο από ηνλ κύθεηα Mortierella isabellina ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Π.Μ.. «Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ θαη Γηαηξνθή ηνπ Αλζξώπνπ» Καηεύζπλζε: «Μεραληθή Σξνθίκωλ θαη Δθαξκνγή Ζ/Τ ζηελ Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκωλ» Αμηνπνίεζε ακπινύρσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ Κπξηαθή Καιαϊηδίδνπ, Γεώξγηνο Βαξβνύηεο, Μαλαζζήο Μήηξαθαο, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών»

«ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών» 1 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ Γιδάζκυν: κ. ιγάλαρ «ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών» Μςζηηπίδος Δμμανοςέλα (ΑΜ 861) Παπαζκεςή 15 Οκηυβπίος 2010 Πεπίλητη Οξηζκέλεο από ηηο κεζόδνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ 234 U θαη 232 Th CERN-THESIS-2007-115 01/12/2007 Γηδαθηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ ΒΗΟΜΑΕΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΤΦΖΛΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΣΗΜΑΣΨΝ ΕΙΔΙΚΕΤΗ : ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ AΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΛΗΓΝΟΚΤΣΣΑΡΗΝΟΤΥΟΤ

Διαβάστε περισσότερα