ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΛΤΜΕΡΗ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΑΠΟ ΣΕΡΕΑ ΑΡΓΙΛΟΠΤΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ Ησάλλα Γηαλλνπνύινπ Μησ. Μεηαλλείων Μεηαλλοςπγόρ, Επγαζηήπιο Μεηαλλοςπγίαρ Ε. Μ. Π. Γεκήηξηνο Πάληαο Επίκοςπορ Καθηγηηήρ, Σσολή Μησ. Μεηαλλείων Μεη/γων Ε. Μ. Π. Λέξειρ κλειδιά: γεωπολςμεπή, ιπηάμενη ηέθπα, μπενηονίηηρ, ανόπγανα πολςμεπή ΠΔΡΗΛΖΦΖ: ηελ εξγαζία απηή κειεηάηαη ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ γηα ηελ παξαγσγή δνκηθώλ πιηθώλ από ζηεξεά βηνκεραληθά παξαπξντόληα αξγηινππξηηηθήο ζύζηαζεο. Σα παξαγόκελα γεσπνιπκεξή πιηθά αλέπηπμαλ αληνρή ζε κνλναμνληθή ζιίςε πςειόηεξε απηήο πνπ αλαπηύζζνπλ αξθεηά ζπκβαηηθά δνκηθά πιηθά. Δπηπιένλ, παξνπζίαζαλ εμαηξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ παξαηεηακέλε έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο, ζπγθξηλόκελα κε ζπκβαηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα επξέσο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ θαηαζθεπώλ. 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ αλάπηπμε αλόξγαλσλ πνιπκεξώλ πιηθώλ από ζηεξεά βηνκεραληθά παξαπξντόληα αξγηινππξηηηθήο ζύζηαζεο απνηειεί, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, πεδίν εθηεηακέλεο έξεπλαο. Ζ ηερλνινγία ζύκθσλα κε ηελ νπνία παξάγνληαη απηά ηα πιηθά νλνκάδεηαη «γεσπνιπκεξηζκόο», ιόγσ ησλ νκνηνηήησλ πνπ παξνπζηάδεη κε ηε θπζηθή δηεξγαζία ηεο γεσζύλζεζεο (Davidovits, 1999a) θαη γηα ην ιόγν απηό, ηα παξαγόκελα πιηθά είλαη επξύηεξα γλσζηά θαη σο «γεσπνιπκεξή». Ζ ηερλνινγία ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ βαζίδεηαη ζηελ εηεξνγελή ρεκηθή αληίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη κεηαμύ ζηεξεώλ πιηθώλ πινπζίσλ ζε νμείδηα ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ θαη αιθαιηθώλ ππξηηηθώλ δηαιπκάησλ, ππό έληνλα αιθαιηθέο ζπλζήθεο (Davodovits, 1999a, Xu & Van Deventer, 2000). Ζ αληίδξαζε απηή, νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελόο άκνξθνπ, αξγηινππξηηηθνύ, πνιπκεξνύο πιέγκαηνο πνπ απνηειείηαη από αιπζίδεο ηνπ ηύπνπ (Si-O-Μ- O-Si) n, όπνπ ην Μ ππνδειώλεη άηνκα θπξίσο Si θαη δεπηεξεπόλησο Al. Σν γεσπνιπκεξέο πιέγκα αλαπηύζζεηαη ηξηζδηάζηαηα θαη παίδνληαο ην ξόιν ζπλδεηηθνύ πιηθνύ, ζπλελώλεη κε ρεκηθό ηξόπν ηνπο αδηάιπηνπο ζηεξενύο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 θόθθνπο νδεγώληαο ηειηθά ζην ζρεκαηηζκό ζπκπαγώλ πιηθώλ. Ο ρξόλνο ηεο αληίδξαζεο ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ είλαη ηδηαίηεξα κηθξόο, ελώ ν ζρεκαηηζκόο ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ζπκβαίλεη ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ησλ 100 o C (Davodovits, 1999a). Οη κεραληζκνί πνπ πξνηείλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηε δηεξγαζία ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ (Xu & Van Deventer, 2000, Swanepoel & Strydom, 2002, Van Deventer et al., 2002) πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ηα αθόινπζα ζηάδηα, ηα νπνία εμειίζζνληαη παξάιιεια θαη επνκέλσο, θαζίζηαηαη αδύλαηε ε ζαθήο δηάθξηζή ηνπο: (i) δηάιπζε Si and Al από ηελ επηθάλεηα ησλ θόθθσλ ησλ αξγηινππξηηηθώλ ζηεξεώλ κέζα ζε ηζρπξά αιθαιηθό πδαηηθό πεξηβάιινλ, (ii) ζρεκαηηζκόο νιηγνκεξώλ ρεκηθώλ εηδώλ πνπ απνηεινύληαη από πνιπκεξείο αιπζίδεο ηνπ ηύπνπ Si-O-Si θαη / ή Si-O- Al, (iii) πνιπζπκπύθλσζε ησλ νιηγνκεξώλ ρεκηθώλ εηδώλ πξνο ην ζρεκαηηζκό ελόο ηξηζδηάζηαηνπ αξγηινππξηηηθνύ πνιπκεξνύο πιέγκαηνο θαη (iv) δέζκεπζε ησλ αδηάιπησλ θόθθσλ ηνπ αξρηθνύ ζηεξενύ πιηθνύ ζην γεσπνιπκεξέο πιέγκα θαη ζθιήξπλζε όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο ηε δεκηνπξγία ζπκπαγώλ πιηθώλ. Σα γεσπνιπκεξή πιηθά παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθέο θπζηθνρεκηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο. Πηό ζπγθεθξηκέλα, αλαπηύζζνπλ πςειή κεραληθή αληνρή ζε ζιίςε θαη θάκςε, έρνπλ ρακειή ζεξκηθή δηαζηνιή ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη 800 ν C θαη ρακειό θαηλόκελν πνξώδεο ή λαλνπνξώδεο, είλαη ελδνζεξκηθά πιηθά, ζηαζεξά θαη αλζεθηηθά ζε πδαηηθό θαη όμηλν πεξηβάιινλ, επηδεηθλύνπλ ζηαζεξόηεηα ζε δηαδνρηθνύο θύθινπο ζέξκαλζεο - ςύμεο θαη παξνπζηάδνπλ πςειή ζθιεξόηεηα θαηά Mohs (Davidovits, 1998, Swanepoel & Strydom, 2002, Van Deventer et. al., 2002, Barbosa & MacKenzie, 2003, Cheng & Chiu, 2003). ύκθσλα κε ηηο ηδηόηεηεο απηέο, ραξαθηεξηζηηθό πεδίν εθαξκνγήο ησλ γεσπνιπκεξώλ απνηεινύλ νη ηνκείο θαηαζθεπώλ θαη παξαγσγήο δνκηθώλ πιηθώλ, δεδνκέλνπ όηη νη ηδηόηεηεο ησλ γεσπνιπκεξώλ είλαη εθάκηιιεο ή/θαη θαιύηεξεο αληίζηνηρσλ ηδηνηήησλ αξθεηώλ ζπκβαηηθώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζηνπο ηνκείο απηνύο. Δπηπιένλ, ηα γεσπνιπκεξή παξνπζηάδνπλ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη αξθεηώλ ζπκβαηηθώλ πιηθώλ ησλ ηνκέσλ απηώλ, ηα ζεκαληηθόηεξα από ηα νπνία είλαη ην ρακειό θόζηνο παξαγσγήο, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελέξγεηαο θαη ν θηιηθόο πξνο ην πεξηβάιινλ ραξαθηήξαο ηνπο. Δπνκέλσο, ε ηερλνινγία ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ κπνξεί λα απνηειέζεη βηώζηκε θαη νηθνλνκηθή ιύζε γηα ηελ αμηνπνίεζε αξθεηώλ ζηεξεώλ βηνκεραληθώλ παξαπξντόλησλ αξγηινππξηηηθήο ζύζηαζεο. ύκθσλα κε πξόζθαηεο δεκνζηεύζεηο, ν γεσπνιπκεξηζκόο ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζε πιηθά κε ηθαλνπνηεηηθή κεραληθή αληνρή θαη ρακειή θαηλόκελε ππθλόηεηα (Fernandez-Jimenez & Palomo, 2005, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Bakharev, 2005, Lee & Van Deventer, 2002, Wu & Sun, 2007, Panias et.al., 2007). Αληίζηνηρα, ν γεσπνιπκεξηζκόο ηεο ζθσξίαο πςηθακίλσλ, θαζώο επίζεο θαη κηγκάησλ ζθσξίαο θαη εξπζξάο ηιύνο, κπνξεί λα δεγήζεη ζε πιηθά κε αλεπηπγκέλε κεραληθή αληνρή θαη ρακειό πνξώδεο, αλζεθηηθά ζηε θσηηά θαη ζε έληνλα ρεκηθά πεξηβάιινληα (Barbosa & MacKenzie, 2003, Zhihua et al., 2003). Δπηπιένλ, ν γεσπνιπκεξηζκόο απνξξηκκάησλ ηεο εθκεηάιιεπζεο θανιίλε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ζπκπαγώλ πιηθώλ κε θαιέο κεραληθέο ηδηόηεηεο (Cheng & Chiu, 2003). Ζ παξνύζα εξγαζία ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε γεσπνιπκεξώλ δνκηθώλ πιηθώλ, αμηνπνηώληαο ηελ ηπηάκελε ηέθξα πνπ παξάγεηαη ζε ειιεληθέο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ππεξθείκελα εθκεηάιιεπζεο κπεληνληηώλ ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξγαζία απηή κειεηάηαη ε επίδξαζε βαζηθώλ παξακέηξσλ ζύλζεζεο ησλ γεσπνιπκεξώλ ζηε κεραληθή αληνρή πνπ αλαπηύζζνπλ θαη εμεηάδεηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ γεσπνιπκεξώλ θαηά ηελ παξαηεηακέλε έθζεζε ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο. ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο, ηα παξαγόκελα γεσπνιπκεξή αλέπηπμαλ κεραληθή αληνρή ηεο ηάμεο ησλ 10 MPa - 40 MPa, ε νπνία είλαη πςειόηεξε ηεο αληνρήο πνπ αλαπηύζζνπλ αξθεηά ζπκβαηηθά δνκηθά πιηθά, ελώ επέδεημαλ θαιύηεξε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ παξαηεηακέλε έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο, (~1100 o C) ζπγθξηλόκελα κε ζπκβαηηθά πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα επξέσο γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ησλ θαηαζθεπώλ. 2. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ηνλ Πίλαθα 1 δίλεηαη ε ρεκηθή αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ησλ ζηεξεώλ παξαπξντόλησλ, ηπηάκελεο ηέθξαο (ΗΣ) θαη ππεξθεηκέλσλ ζηξσκάησλ εθκεηάιιεπζεο κπεληνλίηε (Β1 θαη Β2), ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζύλζεζε γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ. Δθηόο από ηα πξναλαθεξόκελα ζηεξεά παξαπξντόληα, ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ζηεξεό NaOH, δηάιπκα ππξηηηθνύ λαηξίνπ (Na 2 O SiO 2 = 3,4, Na 2 O = 7,5-8,5 %, SiO 2 = 25,5-28,5 % θαη d = 1,346 g/l) θαη απηνληζκέλν λεξό. Πίλαθαο 1. Υεκηθή αλάιπζε ησλ ζηεξεώλ παξαπξντόλησλ Ομείδην Μεηάιινπ SiO 2 Αl 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO Κ 2 O Na 2 O MgO TiO L.ν.I. Γείγκα κάδα, % θ.β. ΗΣ 48,95 18,61 9,99 10,91 1,73 0,8 2,76 0,97 4,03 Β1 75,71 10,98 1,26 1,21 2,22 0,73 0,20 0,20 7,50 Β2 85,18 3,61 0,81 0,50 0,42 2,04 0,78 0,10 6,56 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Ζ παξαζθεπή ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ έγηλε ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία. ηελ πγξή θάζε ηεο ζύλζεζεο πνπ ζρεκαηίζηεθε από ηε δηάιπζε ηνπ πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ ζε απηνληζκέλν λεξό θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ δηαιύκαηνο ππξηηηθνύ λαηξίνπ, πξνζηέζεθε ζηαδηαθά θαη ππό ζπλερή, κεραληθή αλάδεπζε ε ζηεξεή θάζε ηεο ζύλζεζεο (ζηεξεό παξαπξντόλ). Οη δύν θάζεηο αλακείρζεθαλ κεραληθά, έσο όηνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα νκνγελέο κίγκα, ην νπνίν κεηαθέξζεθε ζε θαινύπηα γηα κνξθνπνίεζε. Σα δνθίκηα πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ηνπνζεηήζεθαλ καδί κε ηα θαινύπηα εληόο εξγαζηεξηαθνύ μεξαληεξίνπ γηα ηελ σξίκαλζε, όπνπ παξέκεηλαλ 72 ώξεο ππό ζπλζήθεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο 60 ν C. ηε ζπλέρεηα, ηα θαινύπηα αθαηξέζεθαλ θαη ηα παξαγόκελα γεσπνιπκεξή πιηθά παξέκεηλαλ 7 εκέξεο γηα πεξαηηέξσ ζθιήξπλζε ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, πξηλ ηε δηεμαγσγή ησλ δνθηκώλ. Γηα ηε κειέηε ησλ κεραληθώλ ηδηνηήησλ ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ παξήρζεζαλ θπβηθά δνθίκηα δηαζηάζεσλ 50x50x50 mm, ελώ γηα κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο παξήρζεζαλ δνθίκηα ππό κνξθή δίζθσλ δηακέηξνπ 210 mm θαη πάρνπο 10 mm. Οη κεηξήζεηο ηεο αληνρήο ησλ γεσπνιπκεξώλ ζε αλεκπόδηζηε κνλναμνληθή ζιίςε (uniaxial compressive strength) έγηλαλ κε εμνπιηζκό ηεο εηαηξείαο Structural Behavior Engineering Laboratories Inc. (MODEL PTL-10). Γηα ηε κειέηε ηεο ζεξκηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ γεσπνιπκεξώλ θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο (fire resistance), ε κία επηθάλεηα ησλ δνθηκίσλ εθηέζεθε γηα ρξόλν 100 min ζε θιόγα πξνπαλίνπ ζεξκνθξαζίαο 1100 o C. Ζ ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηύρζεθε ζηε κε εθηεζεηκέλε επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ κεηξήζεθε αλά 10 min κε νπηηθό ζεξκόκεηξν αθηίλαο laser (RAYTEK, Raynger MX4), ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα ηε κέηξεζε πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ. 3. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ - ΤΕΖΣΖΖ 3.1. Δπίδξαζε παξακέηξσλ ζύλζεζεο ζηελ αλάπηπμε κεραληθήο αληνρήο Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεξνύ, ηνπ πδξνμεηδίνπ ηνπ λαηξίνπ θαη ηνπ αιθαιηθνύ ππξηηηθνύ δηαιύκαηνο ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ζεσξνύληαη σο νη βαζηθέο παξάκεηξνη επίδξαζεο ζηε κεραληθή αληνρή πνπ αλαπηύζνπλ (Swanepoel & Strydom, 2002, Van Deventer et al., 2002, Wu & Sun, 2007, Panias et.al., 2007, Zhihua et al., 2003). ηελ Δηθόλα 1, ε αληνρή ζε ζιίςε πνπ αλέπηπμαλ ηα γεσπνιπκεξή πιηθά ησλ παξαπξντόλησλ ΗΣ, Β1 θαη Β2 παξνπζηάδεηαη σο ζπλάξηεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηε ζύλζεζή ηνπο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 Ανηοτή ζε θλίυη, MPa B2 15 IT 10 B Περιεκηικόηηηα νερού, % κ.β. Δηθόλα 1. Ζ αληνρή ζε ζιίςε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηε ζύλζεζή ηνπο. ύκθσλα κε ηελ Δηθόλα 1, ε αληνρή ζε ζιίςε ησλ γεσπνιπκεξώλ ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο (ΗΣ) θαη ηνπ παξαπξντόληνο Β1 απμάλεηαη ζρεδόλ εθζεηηθά, θαζώο ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεξνύ ειαηηώλεηαη. Αληίζεηα, ηα γεσπνιπκεξή ηνπ παξαπξντόληνο Β2 παξνπζίαζαλ βειηηζηνπνηεκέλε αληνρή ζε ζιίςε ζηελ ελδηάκεζε από ηηο ηξεηο ηηκέο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ πνπ εμεηάζηεθαλ. Ο ξόινο ηνπ λεξνύ είλαη νπζηαζηηθόο ζε όια ηα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ. Ζ παξνπζία ηνπ λεξνύ ζηελ αξρηθή ζύλζεζε ηνπ γεσπνιπκεξνύο ζπζηήκαηνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ πδαηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δηάιπζεο Si θαη Al από ηελ επηθάλεηα ησλ θόθθσλ ηνπ ζηεξενύ (Lee & Van Deventer, 2002, Panias et al., 2007), όπσο θαίλεηαη ζηελ Δμίζσζε 1, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ έλαξμε ηνπ πνιπκεξηζκνύ, δειαδή γηα ηε δεκηνπξγία νιηγνκεξώλ ππξηηηθώλ ή/θαη αξγηινππξηηηθώλ ρεκηθώλ εηδώλ (Davidovits, 1999a, Xu & Van Deventer, 2000), όπσο θαίλεηαη ζηηο Δμηζώζεηο 2-4. (SiO 2, Al 2 O 3 ) + 2MOH + 5H 2 O Si(OH) 4 + 2Al(OH) M + (1) όπνπ M = Na ή K. Si(OH) 4 + Si(OH) 4 (OH) 3 Si-O-Si(OH) 3 + H 2 O (2) Si(OH) 4 + Al(OH) 4-2Si(OH) 4 + Al(OH) 4 - (OH) 3 Si-O-Al (-) (OH) 3 + H 2 O (3) (OH) 3 Si-O-Al (-) (OH) 2 -O-Si(OH) 3 + 2H 2 O (4) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 Δπηπιένλ, ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεξνύ ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ επεξεάδεη νπζησδώο ην βαζκό πνιπκεξηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο, εθ όζνλ ην λεξό κεηέρεη ζηε ρεκηθή δξάζε ηεο πνιπζπκπύθλσζεο πξνο ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηζδίαζηαηνπ γεσπνιπκεξνύο πιέγκαηνο (Δμηζώζεηο 5a θαη 5b). Σέινο, ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεξνύ ζην γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ηεο ζθιήξπλζεο ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ, δεδνκέλνπ όηη ην λεξό ζπκκεηέρεη σο πξντόλ ζηε ρεκηθή δξάζε πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζπλέλσζε ησλ αδηάιπησλ ζηεξεώλ θόθθσλ ζην γεσπνιπκεξέο πιέγκα (Δμίζσζε 6). n[(oh) 3 Si-O-Si(OH) 3 ] (-Si-O-Si-O-) n + 3nH 2 O (5a) O O n[(oh) 3 Si-O-Al (-) (OH) 3 ] (-Si-O-Al (-) -O-) n + 3nH 2 O (5b) O O >T-OH + ΗO- (-Si-O-Al-O-)n >T-O-(-Si-O-Al-O-)n + H2O (6) O O O O όπνπ T δειώλεη άηνκν Si ή Al. ύκθσλα κε ηηο Δμηζώζεηο 2-4, 5(a)-(b) θαη 6, νη ρεκηθέο δξάζεηο ησλ ζηαδίσλ ηεο πνιπζπκπύθλσζεο θαη ηεο ζθιήξπλζεο ηνπ γεσπνιπκεξνύο ζπζηήκαηνο επλννύληαη από ηελ απνκάθξπλζε κνξίσλ λεξνύ από ην ζύζηεκα ζπλεπώο, ε κείσζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ λεξνύ ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ επηδξά ζεηηθά ζην ζρεκαηηζκό ζηεξεώλ θαη ζπκπαγώλ πιηθώλ πνπ αλαπηύζζνπλ πςειή κεραληθή αληνρή (Panias et al., 2007). Γεληθά, αύμεζε ηνπ βαζκνύ πνιπκεξηζκνύ ζηηο γεσπνιπκεξείο δνκέο ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο ησλ παξαγνκέλσλ πιηθώλ (Swanepoel & Strydom, 2002, Van Deventer et al., 2002). Παξόι απηά, ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεξνύ ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ραξαθηεξίδεηαη από έλα θαηώηαην όξην, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ θαηεξγαζηκόηεηα ηνπ πνιθνύ πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλάκεημε ηεο πγξήο θαη ηεο ζηεξεήο θάζεο ηνπ γεσπνιπκεξνύο ζπζηήκαηνο, θαζώο επίζεο θαη κε ηε δπζθνιία κνξθνπνίεζεο απηνύ ηνπ πνιθνύ (Panias et al., 2007). ηελ παξνύζα κειέηε, ην όξην απηό θαζνξίζηεθε γηα ηα γεσπνιπκεξή ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ζε πεξηεθηηθόηεηα λεξνύ κηθξόηεξε από 24% θ.β., θαζώο επίζεο θαη γηα ηα γεσπνιπκεξή ηνπ παξαπξντόληνο Β2 ζε πεξηεθηηθόηεηα λεξνύ κηθξόηεξε από 17 % θ.β. (ρ. 1). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 Ανηοτή ζε θλίυη, MPa ηελ Δηθόλα 2, δίλεηαη ε αληνρή ζε ζιίςε πνπ αλέπηπμαλ ηα γεσπνιπκεξή ησλ παξαπξντόλησλ ΗΣ, Β1 θαη Β2 σο ζπλάξηεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζή ηνπο. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ Δηθόλα 2, ε κεραληθή αληνρή πνπ αλέπηπμαλ ηα γεσπνιπκεξή ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο (ΗΣ) απμάλεηαη θαζώο απμάλεηαη ε πεξηεθηηθόηεηα ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ κέρξη ηελ ηηκή 7,1 % θ.β. Πέξαλ απηήο ηεο ηηκήο, αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο πξνθαιεί κείσζε ηεο κεραληθήο ηνπο αληνρήο. ύκθσλα κε ηελ Δηθόλα 2, ζηελ πεξίπησζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ησλ πξντόλησλ Β1 θαη Β2, αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο NaOH ζηε ζύλζεζή ηνπο, γηα ηηο ηηκέο πεξηεθηηθόηεηαο NaOH πνπ κειεηήζεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία, ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο πνπ αλέπηπμαλ. Γεληθά, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ επηηαρύλεη νπζησδώο ηε δηάιπζε ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ από ηελ επηθάλεηα ησλ θόθθσλ ηνπ αξρηθνύ ζηεξενύ, επλνώληαο ην ζρεκαηηζκό κνλνππξεληθώλ πδξνμπζπκπιόθσλ ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ (Δμ. 1). Ζ ζπγθέληξσζε κνλνππξεληθώλ πδξνμπζπκπιόθσλ ππξηηίνπ θαη αξγηιίνπ ζην γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα είλαη νπζηαζηηθή παξάκεηξνο γηα ηε δεκηνπξγία νιηγνκεξώλ ρεκηθώλ εηδώλ (Δμ. 2-4) θαη θαη επέθηαζε, γηα ηελ αλάπηπμε ζύλζεησλ γεσπνιπκεξώλ δνκώλ (Δμ. 5a 5b) θαη ην ζρεκαηηζκό ζηέξεσλ, ζπκπαγώλ πιηθώλ. πλεπώο, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ επηδξά ζεηηθά ζηε κεραληθή αληνρή πνπ αλαπηύζζνπλ IT B2 B Περιεκηικόηηηα NaOH, % κ.β. Δηθόλα 2. Ζ αληνρή ζε ζιίςε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζή ηνπο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 Ανηοτή ζε θλίυη, MPa Χζηόζν, ε ζεηηθή απηή επίδξαζε ηνπ NaOH έρεη έλα αλώηαην όξην, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηε ζηαζεξόηεηα ησλ νιηγνκεξώλ ππξηηηθώλ θαη αξγηινππξηηηθώλ ρεκηθώλ εηδώλ. Ζ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ δηακνξθώλεη ην ιόγν SiO 2 / Na 2 O ζην γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα πνπ θαζνξίδεη ην ζρεκαηηζκό απιώλ ή ζύλζεησλ πνιπκεξώλ δνκώλ (Panias et al., 2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, αύμεζε ηνπ ιόγνπ SiO 2 / Na 2 O ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό ζύλζεησλ πνιπκεξώλ δνκώλ, ελώ κείσζή ηνπ ζπλεπάγεηαη ηελ επηθξάηεζε απιώλ πνιπκεξώλ δνκώλ. Γηα ζηαζεξή ζπγθέληξσζε [SiO 2 ] ζην γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζε αλεπαξθή αλάπηπμε γεσπνιπκεξνύο πιέγκαηνο θαη ζπλεπώο, ζε πιηθά κε κεησκέλε κεραληθή αληνρή. πκπεξαζκαηηθά, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ NaOH ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ επηδξά ηόζν ζεηηθά, όζν θαη αξλεηηθά, ζηε κεραληθή αληνρή πνπ αλαπηύζζνπλ. πλεπώο, γηα θάζε γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα ππάξρεη κηα βέιηηζηε ηηκή πεξηεθηηθόηεηαο NaOH πνπ νδεγεί ζε πιηθά κε πςειή κεραληθή αληνρή. Γηα ηα γεσπνιπκεξή ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζηελ παξνύζα εξγαζία, ε ηηκή απηή ήηαλ 7,1 % θ.β., ελώ γηα ηα γεσπνιπκεξή ησλ παξαπξντόλησλ Β1 θαη Β2, ε ηηκή απηή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο ηεο πεξηεθηηθόηεηαο NaOH πνπ εμεηάζηεθαλ ζε απηή ηελ εξγαζία IT B2 B Περιεκηικόηηηα διαλσμένοσ SiO 2 % κ.β. Δηθόλα 3. Ζ αληνρή ζε ζιίςε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ ζπλαξηήζεη ηεο πεξηεθηηθόηεηαο δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζή ηνπο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Ζ αληνρή ζε ζιίςε πνπ αλέπηπμαλ ηα γεσπνιπκεξή ησλ παξαπξντόλησλ ΗΣ, Β1 θαη Β2, σο ζπλάξηεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζή ηνπο, δίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3. Ζ πξνζζήθε δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ γίλεηαη κέζσ ηνπ ππξηηηθνύ δηαιύκαηνο. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 3, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ζπλεπάγεηαη ηε ζρεδόλ γξακκηθή αύμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο πνπ αλαπηύζζνπλ. Ζ αλάπηπμε κεραληθήο αληνρήο ζηα γεσπνιπκεξή πιηθά, ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δεκηνπξγία πνιπππξεληθώλ ππξηηηθώλ ζπκπιόθσλ, ε νπνία επλνείηαη ζε αιθαιηθέο ηηκέο ph ζηηο πςειέο ζπγθεληξώζεηο Si (Panias et al., 2007), θαζώο επίζεο θαη κε ην ζρεκαηηζκό ζύλζεησλ πνιπκεξώλ δνκώλ, ν νπνίνο πξνάγεηαη από ηελ αύμεζε ηνπ ιόγνπ SiO 2 /Na 2 O ζην γεσπνιπκεξέο ζύζηεκα. Γεληθά, ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ πιηθώλ πξνάγεη βαζκηαία ηελ πιήξε αλάπηπμε ηξηζδηάζηαηνπ πνιπκεξνύο πιέγκαηνο, νδεγώληαο ζε πιηθά κε πςειή κεραληθή αληνρή (Lee & Van Deventer, 2002). Ζ επεξγεηηθή δξάζε ηνπ δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε κεραληθή αληνρή ησλ γεσπνιπκεξώλ πεξηνξίδεηαη από ην ημώδεο ηνπ πνιθνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηε ζύλζεζή ηνπο από ηελ αλάκεημε πγξήο θαη ζηεξεήο θάζεο. Μεγάιε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ζπλεπάγεηαη νπζηώδε αύμεζε ηνπ ημώδνπο ηνπ πνιθνύ πνπ ζρεκαηίδεηαη, θαζηζηώληαο δύζθνιε ηελ θαηεξγαζία ηνπ θαη ηε κνξθνπνίεζή ηνπ. ηελ παξνύζα εξγαζία, ε νξηαθή πεξηεθηηθόηεηα δηαιπκέλνπ SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο γηα ηε δεκηνπξγία ζπλεθηηθώλ πιηθώλ ήηαλ 4 % θ.β. Πίλαθαο 3. Απαηηήζεηο αληνρήο ζε ζιίςε ζπκβαηηθώλ δνκηθώλ πιηθώλ Γνκηθό πιηθό ηνηρεία ηνηρνπνηίαο δηάηξεηα Σνύβια πξόζνςεο (facing) Σνύβια ππνλόκσλ Κεξακηθά πιαθίδηα Πιάθεο πεδνδξνκίνπ Καηεγνξία Αληνρή ζε ζιίςε (MPa) Αλαθνξά SW > 17,0 MW > 15,2 ASTM C 62-04a NW > 8,6 ST > 6,9 ASTM SPD > 13,8 C SS > 41,0 SM > 26,0 ASTM MS > 17,0 C MM > 15,0 LBX 6,8 ASTM LB 4,8 C SX > 48,3 MX > 17,2 NX > 17,2 ASTM C ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Τπό ζπλζήθεο βειηηζηνπνηεκέλεο ζύλζεζεο, ε αληνρή ζε αλεκπόδηζηε κνλναμνληθή ζιίςε πνπ αλέπηπμαλ ηα γεσπνιπκεξή ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 40 MPa, ελώ ε αληνρή ησλ γεσπνιπκεξώλ ησλ παξαπξντόλησλ ηεο εμόξπμεο κπεληνλίηε Β1 θαη Β2 ήηαλ ηεο ηάμεσο ησλ 10 MPa θαη 20 MPa, αληίζηνηρα. Όπσο είλαη θαλεξό από ηνλ Πίλαθα 3, ζηνλ νπνίν δίλνληαη νη απαηηήζεηο αληνρήο ζε ζιίςε ραξαθηεξηζηηθώλ δνκηθώλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ, ν γεσπνιπκεξηζκόο ησλ παξαπξντόλησλ ΗΣ, Β1 θαη Β2 κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πιηθά αληαγσληζηηθά αξθεηώλ ζπκβαηηθώλ δνκηθώλ πιηθώλ, όζνλ αθνξά ηε κεραληθή αληνρή ηνπο Θεξκηθή ζπκπεξηθνξά γεσπνιπκεξώλ Γηα ηε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ γεσπνιπκεξώλ θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο, επηιέγεθαλ νη ζπλζέζεηο γεσπνιπκεξώλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε βέιηηζηεο κεραληθήο αληνρήο θαηά ηε κειέηε ησλ παξακέηξσλ ζύλζεζεο. Ζ ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηύρζεθε ζηε κε εθηεζεηκέλε (άλσ) επηθάλεηα ζηε θιόγα θάζε γεσπνιπκεξνύο δνθηκίνπ, σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ έθζεζεο, δίλεηαη ζηελ Δηθόλα 4. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 4, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 20 min ηεο δνθηκήο, ε ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ άλσ επηθάλεηα ησλ δνθηκίσλ ησλ γεσπνιπκεξώλ ησλ παξαπξντόλησλ Β1 θαη Β2 ήηαλ ~ 100 o C. ηελ πεξίπησζε ηνπ γεσπνιπκεξνύο ηνπ παξαπξντόληνο Β1, ζηα επόκελα 40 min ε άλσ επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ απέθηεζε ζεξκνθξαζία ~ 200 o C, ε νπνία παξέκεηλε ζηαζεξή γηα ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο δνθηκήο. Ζ ζεξκνθξαζία ηεο άλσ επηθάλεηαο ηνπ δνθηκίνπ ηνπ δείγκαηνο Β2 απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 175 o C ζηα επόκελα 20 min ηεο δνθηκήο θαη παξέκεηλε ζηαζεξή (~275 o C) κέρξη ην ηέινο ηεο δνθηκήο. ύκθσλα κε ηελ Δηθόλα 4, ην γεσπνιπκεξέο ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο επέδεημε θαηά ηελ έθζεζή ηνπ ζε θιόγα πςειήο ζεξκνθξαζίαο, ζπκπεξηθνξά ίδηα κε απηή ηνπ ππξηηηθνύ αζβεζηίνπ (CaSi), ην νπνίν βξίζθεη ζήκεξα επξεία εθαξκνγή σο πιηθό πξνζηαζίαο ησλ θαηαζθεπώλ από εθδήισζε ππξθαγηάο. Καζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκήο, δελ ζεκεηώζεθε νπνηαδήπνηε έλδεημε αζηνρίαο ή παξακόξθσζεο ησλ δνθηκίσλ ησλ γεσπνιπκεξώλ ηεο ηπηάκελεο ηέθξαο, ελώ ζηα δνθίκηα ησλ γεσπνιπκεξώλ ησλ παξαπξντόλησλ Β1 θαη Β2 παξαηεξήζεθαλ ζηελ θάησ επηθάλεηά ηνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 10 min, κηθξήο έθηαζεο δηνγθώζεηο ρσξίο λα πξνθαιέζνπλ πεξαηηέξσ αζηνρία ή παξακόξθσζή ηνπο. Οη δηνγθώζεηο απηέο, απνδίδνληαη θπξίσο ζην θιεηζηό κηθξν- ή/θαη λαλν- πνξώδεο ησλ γεσπνιπκεξώλ πνπ εκπόδηζε ηε δηαθπγή πδξαηκώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην εζσηεξηθό ησλ δνθηκίσλ, ιόγσ ησλ ειεύζεξσλ θαη ελδνκεκέλσλ ζην γεσπνιπκεξέο πιέγκα κνξίσλ λεξνύ (Phair & Van Deventer, 2002). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 Θερμοκραζία, oc CaSi IT B2 B Υρόνος, min Δηθόλα 4. Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηαο γεσπνιπκεξσλ θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζε θιόγα ζεξκνθξαζίαο 1100 o C, ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ. Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 4, ν γεσπνιπκεξηζκόο ησλ παξαπξντόλησλ Β1 θαη Β2 κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε πιηθώλ αληαγσληζηηθώλ ηνπ ππξηηηθνύ αζβεζηίνπ (CaSi) πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζθεπώλ από θσηηά. 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ζ πεξηεθηηθόηεηα λεξνύ, NaOH θαη SiO 2 ζηε ζύλζεζε ησλ γεσπνιπκεξώλ είλαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάπηπμε κεραληθήο αληνρήο, εθ όζνλ επεξεάδνπλ άκεζα όια ηα ζηάδηα ηεο δηεξγαζίαο ηνπ γεσπνιπκεξηζκνύ. Σα γεσπνιπκεξή ησλ παξαπξντόλησλ ΗΣ, Β1 θαη Β2 αλέπηπμαλ αληνρή ζε αλεκπόδηζηε κνλναμνληθή ζιίςε ίζε κε 41,3 MPa, 9,4 MPa θαη 20,1 MPa, ππό ζπλζήθεο βειηηζηνπνηεκέλεο ζύλζεζεο. Βάζεη απηώλ ησλ ηηκώλ κεραληθήο αληνρήο, ηα γεσπνιπκεξή πιηθά κπνξνύλ λα βξνύλ εθαξκνγή ζηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπώλ, σο δνκηθά πιηθά. Ο γεσπνιπκεξηζκόο παξαπξντόλησλ Β1 θαη Β2 είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε πιηθώλ, θαηάιιεισλ γηα ηελ πξνζηαζία θαηαζθεπώλ από θσηηά (fire resistance materials). Σα γεσπνιπκεξή ησλ παξαπξντόλησλ απηώλ παξνπζίαζαλ, θαηά ηελ έθζεζή ηνπο ζε θιόγα πξνπαλίνπ ζεξκνθξαζίαο 1100 o C, ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ o C κεηαμύ εθηηζέκελεο θαη κε εθηηζέκελεο επηθάλεηαο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 5. ΑΝΑΦΟΡΔ Bakharev, T., Geopolymeric materials prepared using Class F fly ash and elevated temperature curing, Cem. Concr. Res. 35 (2005), Barbosa, V.F.F. & MacKenzie, K.J.D., Thermal behaviour of inorganic geopolymers and composites derived from sodium polysialate, Mater. Res. Bull., Vol. 38 (2003), Cheng, T.W. & Chiu, J.P., Fire-resistant geopolymer produced by granulated blast furnace slag, Miner. Eng., Vol. 16 (2003), Davidovits, J., Chemistry of geopolymeric systems. Terminology, Proceedings of the 2 nd International Conference Geopolymer 99 (1999a), Davidovits, J., Fireproof geopolymeric cements, Proceedings of the 2 nd International Conference Geopolymer 99 (1999b), Fernandez-Jimenez, A. & Palomo, A., Composition and microstructure of alkali activated fly ash binder: Effect of the activator, Cem. Concr. Res., Vol. 35 (2005), Lee, W.K.W. & Van Deventer, J. S. J., Structural reorganization of class F fly ash in alkaline silicate solutions, Colloids Surf., A 211 (2002), Panias, D., Giannopoulou, I. Perraki, Th., Effect of synthesis parameters on the mechanical properties of fly ash-based geopolymers, Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects, vol. 301, No. 1-3 (2007), Phair, J. W. & Van Deventer, J. S. J., Effect of the silicate activator ph on the microstructural characteristics of waste-based geopolymers, Int. J. Miner. Proces., vol. 66 (2002) Swanepoel, J.C. & Strydom, C.A., Utilization of fly ash in a geopolymeric material, Applied Geochemistry, Vol. 17 (2002), Van Deventer, J.G.S, van Deventer, J.S.J, Lukey, G.C., The effect of composition and temperature on the properties of the fly ash- and kaolinitebased geopolymers, Chem. Eng. J., Vol. 89 (2002), Wu, H.C. & Sun, P., New building materials from fly ash-based lightweight inorganic polymer, Con. Build. Mat., Vol. 21 (2007), Xu, H & Van Deventer, J.S.J, The geopolymerization of aluminosilicate minerals, Int. J. of Minerals Processing, 59 (2000), Zhihua, P., Dongxu, L., Jian, Y., Nanru, Y., Properties and microstructure of the hardened alkali-activated red mud-slag cementitius materials, Cement and Concrete Research, Vol. 33 (2003), ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα ανόργανων πολυµερών σκωρίας - καολινίτη σε διάφορα περιβάλλοντα

Ανθεκτικότητα ανόργανων πολυµερών σκωρίας - καολινίτη σε διάφορα περιβάλλοντα Ανθεκτικότητα ανόργανων πολυµερών σκωρίας - καολινίτη σε διάφορα περιβάλλοντα ήµητρα Ζαχαράκη* και Κώστας Κοµνίτσας Τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΚ 73100, Πολυτεχνειούπολη, Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ

ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ΔΝΔΜΑΣΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΑΒΔΣΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΚΔΤΗ ΙΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ Άλλα Καιαγξή, MSc Φημικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/ Διεύθςνζη Τεσνικών Επεςνών Αναζηήλωζηρ Αλδξνλίθε Μηιηηάδνπ Fezans, Δπ. Πολιηικόρ Μησανικόρ, ΥΠ.ΠΟ/

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ ως υλικό παθητικής πυροπροστασίας σε σήραγγες

Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ ως υλικό παθητικής πυροπροστασίας σε σήραγγες Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Θεσσαλονίκη 24-25 Σεπτεμβρίου 2012 Αξιοποίηση της σκωρίας ηλεκτροκαμίνων της Γ.Μ.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ ως υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ

ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ ΑΝΑΚΣΖΖ ΦΧΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔ ΠΡΟΡΟΦΖΖ Δ ΤΓΡΟΞΤ-ΟΞΔΗΓΗΑ ΗΓΖΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΡΟΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΧΝ Κπξηαθή Καιαϊηδίδνπ, Γεώξγηνο Βαξβνύηεο, Μαλαζζήο Μήηξαθαο, Σκήκα Υεκηθώλ Μεραληθώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ

ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΔΝΧΗ ΣΙΜΔΝΣΟΒΙΟΜΗΥΑΝΙΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΔΒΙΠΑΡ Δπηκνξθωηηθό ζεκηλάξην γηα κεραληθνύο ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΚΑΣΑΚΟΤ ΜΑΡΘΑ Γξ. Πνιηηηθόο Μεραληθόο Tν ηέινο ;;;;;

Διαβάστε περισσότερα

Femtosecond Lasers ζηε δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή. Κσλζηαληίλα Ι. Κνπθαιά

Femtosecond Lasers ζηε δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή. Κσλζηαληίλα Ι. Κνπθαιά Femtosecond Lasers ζηε δηαζιαζηηθή ρεηξνπξγηθή Κσλζηαληίλα Ι. Κνπθαιά Femtosecond laser Femtosecond = 10-15 sec Υπέξπζξν 1065 nm Φσηνδηάζπαζε Παξάπιεπξεο βιάβεο: 1000 θνξέο κηθξόηεξεο από ην Nd- YAG laser

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο

ΣΚΙΑΘΟΣ. Ξενοδοτείο Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο. Παιδί. Παιδί. Ενήλικας. 1 ο Παιδί. 3 ος Ενήλικας. 2 ο Παιδί. Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο ΣΚΙΑΘΟΣ Ξενοδοτείο KASSANDRA BAY RESORT & SPA GARDEN VIEW Καη. Διαηροθή Δίκλινο Μονόκλινο 7/7, 11/7, 14/7 1,019 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 18/7, 21/7, 22/8 1,099 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 25/7,28/7 1,159 Κ/Ζ 465 465 Γ/Π 11/8,15/8,18/8

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα