ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ"

Transcript

1

2 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΓΔΝΓΡΑ Γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ηξόπνπ θαξπνθνξίαο ηα θαξπνθόξα δέλδξα ρσξίζηεθαλ ζε δηάθνξεο νκάδεο: α) ε απηέο πνπ ηα είδε είλαη ζπγγεληθά (ζηελή βνηαληθή ζπγγέλεηα) θαη θέξνπλ ίδηα ή παξόκνηα θαξπνθόξα όξγαλα. Σέηνηεο νκάδεο είλαη ηα Ππξελόθαξπα, ηα Μεινεηδή θαη ηα Δζπεξηδνεηδή. β) ε νκάδεο πνπ έρνπλ όκνην ηξόπν θαξπνθνξίαο ρσξίο λα έρνπλ βνηαληθή ζπγγέλεηα κεηαμύ ηνπο (π.ρ. Αθξόδξπα) θαη γ) ηα δηάθνξα αλεμάξηεηα είδε κε ηδηαίηεξν ηξόπν θαξπνθνξίαο (π.ρ. ζπθηά, ειηά θ. ά.)

3 Γηεπθξηληζηηθνί όξνη Οθζαικόο είλαη ην όξγαλν πνπ πεξηέρεη ζε εκβξπαθέο κνξθέο (θαηαβνιέο) έλα βιαζηό, έλα άλζνο ή θαη πνιιά άλζε κεκνλσκέλα ή ζε αλζνηαμία, ή ηέινο κπνξεί λα θέξεη θαηαβνιέο βιαζηνύ θαη ηαπηόρξνλα αλζέσλ πλήζσο ηα εκβξπαθά απηά κέξε επεηδή είλαη επαίζζεηα πξνζηαηεύνληαη εμσηεξηθά από ιέπηα

4 Δίδε νθζαικώλ Ξπινθόξνη Aπινί αλζνθόξνη Μηθηνί Ξπινθόξνη ή βιαζηνθόξνη νθζαικνί είλαη απηνί πνπ πεξηέρνπλ κόλν θαηαβνιέο βιαζηνύ θαη όηαλ εθπηπρζνύλ ζα δώζνπλ κόλν βιαζηό κε θύιια θαη νθζαικνύο Απινί αλζνθόξνη Πεξηέρνπλ θαηαβνιέο έλα ή πεξηζζόηεξσλ αλζέσλ κεκνλσκέλσλ ή ζε αλζνηαμία Μηθηνί νθζαικνί είλαη νη νθζαικνί πνπ πεξηέρνπλ θαηαβνιέο θαη βιαζηνύ θαη αλζέσλ (έλα ή πεξηζζνηέξσλ) Γεληθά θάζε είδνο νπσξνθόξνπ δέλδξνπ έρεη δύν είδε νθζαικώλ ηνπο μπινθόξνπο θαη έλα είδνο αλζνθόξσλ νθζαικώλ, απινύο ή κηθηνύο. Δμαίξεζε απνηεινύλ ιίγα είδε δέλδξσλ όπσο, ε θαξπδηά, ε θνπληνπθηά θαη ε ζπθηά πνπ έρνπλ θαη ηα ηξία είδε νθζαικώλ

5 Άλζε νπσξνθόξσλ δέλδξσλ Σν άλζνο πξνέξρεηαη από ηελ έθπηπμε ελόο αλζνθόξνπ νθζαικνύ ( απινύ ή κηθηνύ) θαη απνηειείηαη ζπλήζσο από ηνλ θάιπθα (ζέπαια), ηε ζηεθάλε (πέηαια), ηνλ ύπεξν (ζειπθό κέξνο) θαη ηνπο ζηήκνλεο (αξζεληθό κέξνο) Όηαλ ζπλππάξρνπλ ζην ίδην άλζνο ύπεξνο θαη ζηήκνλεο ηόηε ην άλζνο ιέγεηαη ηέιεην ή εξκαδξόδηην. Αληίζεηα όηαλ ππάξρεη κόλνλ ν ύπεξνο ή νη ζηήκνλεο ηα άλζε ιέγνληαη αηειή Αηειή άλζε πνπ θέξνπλ κόλν ζηήκνλεο ιέγνληαη ζηεκνλνθόξα ή αξζεληθά άλζε, ελώ απηά πνπ θέξνπλ κόλν ύπεξν ιέγνληαη ζειπθά άλζε Σα άλζε βξίζθνληαη είηε κεκνλσκέλα (κνλήξε) πάλσ ζηνπο βιαζηνύο ή πνιιά καδί πάλσ ζε ηαμηαλζίεο δηαθόξσλ ζρεκάησλ (βόηξπο, ζηάρπο, θόξπκβνο θ.ά.)

6 Παξαδείγκαηα ηαμηαλζηώλ Άλζε κνλήξε: ξνδαθηληά, ακπγδαιηά, βεξηθνθηά Σαμηαλζία θόξπκβνο: κειηά, αριαδηά Σαμηαλζία ζθηάδην: θεξαζηά Σαμηαλζία βόηξπο: ειηά Σαμηαλζία ζύλζεηνο βόηξπο: ζειπθή θηζηηθηά Σαμηαλζία ίνπινο: θαξπδηά, θνπληνπθηά, θαζηαληά

7 ΔΗΓΖ ΒΛΑΣΩΝ Καλνληθνί Λνγρνεηδή Λεπηνθιάδηα Ξπινθόξα Αλζνθόξα Καλνληθνί βιαζηνί Οη βιαζηνί απηνί πξνέξρνληαη από επάθξηνπο ή πιάγηνπο μπινθόξνπο νθζαικνύο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο από κηθηνύο (θαζηαληά, θαξπδηά, ζπθηά). Έρνπλ κέηξην έσο κεγάιν κήθνο ( cm) αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε ζξεπηηθή θαηάζηαζε ηνπ δέλδξνπ Λεπηνθιάδηα Δίλαη βιαζηνί κηθξνί, επιύγηζηνη θαη κηθξνύ κήθνπο (5-15 cm πεξίπνπ) Λνγρνεηδή Δίλαη βιαζηνί βξαρείαο θαη βξαδείαο αλαπηύμεσο ( cm). Όηαλ έρνπλ έζησ θαη έλα αλζνθόξν νθζαικό ηόηε κπνξνύλ λα δώζνπλ άλζε θαη θαξπνύο θαη ιέγνληαη αλζνθόξα ή θαξπνθόξα ινγρνεηδή Όηαλ όκσο έρνπλ κόλν μπινθόξνπο νθζαικνύο ιέγνληαη μπινθόξα ινγρνεηδή ή θεληξηά

8 Δηδηθνί νξηζκνί βιαζηώλ Βιαζηόο ηξέρνπζαο επνρήο Δίλαη ν βιαζηόο πνπ πξνέξρεηαη από έλα νθζαικό ηελ άλνημε θαη αλαπηύζζεηαη θαη ην θαινθαίξη κέρξη πνπ πέθηνπλ ηα θύιια ηνπ ην θζηλόπσξν Βιαζηόο ελόο (1) έηνπο ή παξειζόληνο έηνπο Δίλαη ν βιαζηόο ηξέρνπζαο επνρήο από ηόηε πνπ πέθηνπλ ηα θύιια κέρξη ην επόκελν θζηλόπσξν Λαίκαξγνη βιαζηνί Δίλαη βιαζηνί δσεξνί, κεγάινπ κήθνπο κε κεγάια κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα πνπ κεξηθέο θέξνπλ θαη αγθάζηα. πλήζσο δελ θέξνπλ αλζνθόξνπο νθζαικνύο θαη άξα δελ κπνξνύλ λα δώζνπλ θαξπνθνξία

9 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΒΟΣΑΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ Οηθνγέλεηα Γέλνο Δίδνο Κνηλή Oκάδα Ολνκαζία Οκάδα Α ε θάζε θόκβν ησλ βιαζηώλ θέξεη έλα νθζαικό Rosaceae Prunus cerasus Βπζζηληά Α Rosaceae Prunus avium Κεξαζηά Α Οκάδα Β ε θάζε θόκβν ησλ βιαζηώλ θέξεη έλα έσο ηξεηο (3) νθζαικνύο Rosaceae Prunus amygdalus Ακπγδαιηά Β Rosaceae Prunus armeniaca Βεξηθνθηά Β Rosaceae Prunus domestica Γακαζθεληά Β Rosaceae Prunus persica Ρνδαθηληά Β Ο ηξόπνο θαξπνθνξίαο όκσο θαη ηα θαξπνθόξα όξγαλα είλαη ίδηα θαη ζηηο δύν νκάδεο, ππάξρνπλ όκσο θαη κηθξέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εηδώλ

10 ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΠΤΡΖΝΟΚΑΡΠΩΝ Γηάθξηζε μπινθόξσλ-αλζνθόξσλ νθζαικώλ Οη αλζνθόξνη μερσξίδνπλ εύθνια από ηνπο μπινθόξνπο κόλν ζηα είδε ξνδαθηληά, ακπγδαιηά θαη βεξηθνθηά. Οη αλζνθόξνη είλαη κεγαιύηεξνη θαη νη μπινθόξνη κηθξόηεξνη θαη νμύιεθηνη Αξηζκόο αλζέσλ αλά νθζαικό Ακπγδαιηά, Βεξηθνθηά θαη ξνδαθηληά: έλαο νθζαικόο έλα άλζνο # Βπζζηληά, θεξαζηά, δακαζθεληά: έλαο νθζαικόο έλα ή πεξηζζόηεξα Γηάξθεηα δσήο ησλ ινγρνεηδώλ Κεξαζηά 6 ρξόληα, ξνδαθηληά 2 ρξόληα Τπόινηπα είδε 3-4 ρξόληα Σξόπνο θαξπνθνξίαο Σα ππξελόθαξπα θαξπνθνξνύλ ζε βιαζηό παξειζόληνο έηνπο, πιάγηα από απινύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο Καξπνθόξα όξγαλα ππξελνθάξπσλ είλαη νη απινί αλζνθόξνη νθζαικνί θαη ηα ινγρνεηδή. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη ηα ιεπηνθιάδηα (ξνδαθηληά)

11 Δμέιημε νθζαικώλ ππξελνθάξπσλ θαη ζέζε απηώλ Έρνπκε δύν είδε νθζαικώλ: Ξπινθόξνη (Γ) πνπ βξίζθνληαη Δπάθξηα θαη Πιάγηα (Δ/Π) Αλζνθόξνη (Ο) πνπ βξίζθνληαη κόλν Πιάγηα (Π) θαη ζα δώζνπλ άλζνο ή άλζε Δμέιημε μπινθόξσλ νθζαικώλ Γ (Δ) (Π) Βιαζηό Λεπηνθιάδη Βιαζηό Λεπηνθιάδη Λνγρνεηδέο (αλζνθόξν ή μπινθόξν) Παξακέλεη ιαλζάλσλ

12 ΔΗΓΖ ΒΛΑΣΩΝ ΠΤΡΖΝΟΚΑΡΠΩΝ 1. Καλνληθνί 2. Λνγρνεηδή ( cm) (κηθξνί βιαζηνί 5-15 cm) Ξπινθόξα Αλζνθόξα ή Μπνπθέηα ηνπ Ματνπ 3. Λεπηνθιάδηα (Λεπηνί, επιύγηζηνη θαη κηθξνί βιαζηνί cm) Ξπινθόξα Φέξνπλ κόλν μπινθόξνπο Π.ρ. ζηε δακαζθεληά Αλζνθόξα Φέξνπλ θαη αλζνθόξνπο νθζαικνύο π.ρ. ζηε ξνδαθηληά

13 Υ Φπιινβόιν 2. Μέηξηνο αξ. ινγρνεηδώλ 3. Γ: Δ/Π ελώ Ο: Π 4. >1 νθζαικόο/θόκβν 5. 1 άλζνο/αλζ. νθζαικό K-08 Κ-09 ΑΜΤΓΓΑΛΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ + ΣΡΔΥΟΤΑ ΒΛΑΣΖΖ

14 1. Φπιινβόιν 2. Πνιιά ινγρνεηδή 3. Γ: Δ/Π ελώ Ο: Π 4. 1 νθζαικόο/θόκβν 5. Πνιιά άλζε/αλζ. νθζαικό K-O8 ΚΔΡΑΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ + ΣΡΔΥΟΤΑ ΒΛΑΣΖΖ

15 Βεξηθνθηά (Λήζαξγνο-Έλαξμε έθπηπμεο) Βεξηθνθηά (πιήξεο άλζεζε) Βεξηθνθηά (κηθξνί θαξπνί) Βεξηθνθηά (κεγάινη θαξπνί)

16 Γακαζθεληά (Λήζαξγνο-Έλαξμε έθπηπμεο) Γακαζθεληά (πιήξεο άλζεζε) Γακαζθεληά (κηθξνί θαξπνί) Γακαζθεληά (θαξπνί)

17 Ακπγδαιηά (Λήζαξγνο-Έλαξμε έθπηπμεο) Ακπγδαιηά (πιήξεο άλζεζε) Ακπγδαιηά (κηθξνί θαξπνί) Ακπγδαιηά (κεγάινη θαξπνί)

18 Ρνδαθηληά (ιήζαξγνο, θνύζθσκα νθζαικώλ) Ρνδαθηληά (πιήξεο άλζεζε) Ρνδαθηληά (θαξπίδηα) Ρνδαθηληά (θαξπνί)

19 Κεξαζηά (Λήζαξγνο-Έλαξμε έθπηπμεο) Κεξαζηά (πιήξεο άλζεζε) Κεξαζηά (κηθξνί θαξπνί) Κεξαζηά (κεγάινη θαξπνί)

20 Βπζζηληά (ιήζαξγνο-έλαξμε έθπηπμεο) Βπζζηληά (άλζεζε) Βπζζηληά (θαξπίδηα) Βπζζηληά (ώξηκνη θαξπνί)

21 ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΠΤΡΖΝΟΚΑΡΠΩΝ Ρνδαθηληά: καθξόζηελα θύιια κε θπκαηνεηδέο πεξίγξακκα, πνιιαπινί νθζαικνί αλά θόκβν θαη ρλνπδσηνί, δηρξσκία βιαζηνύ (επάλσ πιεπξά ξνδνθόθθηλε θάησ πιεπξά πξάζηλε) ε νπνία δηαηεξείηαη γηα αξθεηό θαηξό Βεξηθνθηά: θαξδηόζρεκα θύιια κε καθξύ κίζρν ν νπνίνο θέξεη ζθνύξα εμνγθώκαηα, νθζαικνί πνιινί καδί αλά θόκβν θαη βξίζθνληαη επάλσ ζε κηα δηόγθσζε ζαλ πιαηθόξκα πάλσ ζην βιαζηό, θξέκ ζηίγκαηα ζηνλ βιαζηό (ν νπνίνο έρεη ζθνύξν θαθέ ρξώκα) Ακπγδαιηά: καθξόζηελα θύιια, πνιινί νθζαικνί αλά θόκβν ζαλ θνπθνπλαξάθηα, ε ηξέρνπζα βιάζηεζε ρξώκα πξάζηλν γηα πνιύ θαηξό, κέλνπλ ζην θιαδί νη πνδίζθνη ησλ θαξπώλ, αξθεηά κπνπθέηα Ματνπ. Γακαζθεληά: πνιιά κπνπθέηα Ματνπ, νμύιεθηνη νθζαικνί πνπ «ηζηκπάλε» δίλνπλ εληύπσζε αθαλζώδνπο δέλδξνπ, κηθξνί ζε κέγεζνο Κεξαζηά: Μεγάια θύιια δηο-νδνλησηά, κεγάιε δηάκεηξνο βιαζηνύ, αλνηρηό θαθέ ρξώκα ην μύιν, πνιιά κπνπθέηα Ματνπ, έλαο νθζαικόο αλά θόκβν Βπζζηληά: κηθξά θύιια δηο-νδνλησηά, έλαο νθζαικόο αλά θόκβν ππνζηξόγγπινο-σνεηδήο, κηθξήο δηακέηξνπ θιαδηά ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ θακπύιεο, πνιύ ιίγα ινγρνεηδή

22 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΜΖΛΟΔΗΓΩΝ ΒΟΣΑΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ Οηθνγέλεηα Γέλνο Δίδνο Κνηλή Ολνκαζία Rosaceae Malus domestica Μειηά Rosaceae Pyrus communis Αριαδηά Rosaceae Cydonia oblonga Κπδσληά ΔΙΓΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Ξπινθόξνη Μηθηνί Δπάθξηα πιάγηα επάθξηα πιάγηα (κειηά, αριαδηά) (θαη ηα ηξία είδε)

23 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΜΗΛΟΔΙΓΩΝ ΓΙΑΚΡΙΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Μειηά: Οη κηθηνί έρνπλ ζρήκα ζθαηξηθό ή θπιηλδξηθό, κεγάιν κέγεζνο θαη θέξνπλ ρλνύδη. Οη μπινθόξνη είλαη κηθξνί, θσληθνί θαη θέξνπλ ρλνύδη Αριαδηά: Οη κηθηνί είλαη θσληθνί, κεγάινπ κεγέζνπο ρσξίο ρλνύδη Οη μπινθόξνη είλαη νμύιεθηνη, θσληθνύ ζρήκαηνο κηθξόηεξνη ησλ κηθηώλ ΔΙΓΗ ΒΛΑΣΩΝ ΜΗΛΙΑ-ΑΥΛΑΓΙΑ Λνγρνεηδή Λεπηνθιάδηα Καλνληθνί Ξπινθόξα Αλζνθόξα ή ιακβνύξδεο Σα ιεπηνθιάδηα ησλ κεινεηδώλ είλαη ζπλήζσο θαξπνθόξα, δειαδή έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα κηθηό νθζαικό πνπ δίλεη άλζε θαη θαξπνύο

24 ΔΞΔΛΙΞΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΜΗΛΙΑ-ΑΥΛΑΓΙΑ επάθξηνο μπινθόξνο βιαζηό επέθηαζεο (επάθξην βιαζηό) πιάγηνο μπινθόξνο αλζνθόξν ινγρνεηδέο μπινθόξν ινγρνεηδέο πιάγην βιαζηό αηρκέο ή παξακέλεη ιαλζάλσλ ΔΞΔΛΙΞΗ ΜΙΚΣΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΜΗΛΙΑ-ΑΥΛΑΓΙΑ Μηθηόο νθζαικόο (επάθξηνο ή πιάγηνο) κηθξό βιαζηό+ηαμηαλζία ζηελ θνξπθή αζθό (κε θαξπνύο, νθζαικνύο, ινγρνεηδή θαη ιεπηνθιάδηα) Καξπνθόξα όξγαλα κειηάο-αριαδηάο 1. Αλζνθόξνη νθζαικνί 2. Λακβνύξδεο 3. Αζθνί 4. Αλζνθόξα ιεπηνθιάδηα Σξόπνο θαξπνθνξίαο: Καξπνθνξνύλ από κηθηνύο νθζαικνύο πνπ βξίζθνληαη ζηα πιάγηα ή επάθξηα βιαζηώλ ελώ νη θαξπνί θέξνληαη ζε βιαζηό ηξέρνπζαο επνρήο επάθξηα

25 Γηαθνξέο ινργνεηδώλ κεηαμύ ππξελνθάξπσλ θαη κεινεηδώλ Λνγρνεηδή κεινεηδώλ Λνγρνεηδή ππξελνθάξπσλ

26 Δίδε βιαζηώλ ζε κειηά θαη αριαδηά

27 Υ1 1. Φπιινβόιν 2. Λνγρνεηδή-Αζθνί 3. Γ: Δ/Π θαη : Δ/Π 4. 1 νθζαικόο/θόκβν 5. Πνιιά άλζε/αλζ. Οθζαικό K1 ΜΖΛΗΑ - ΑΥΛΑΓΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ + ΣΡΔΥΟΤΑ ΒΛΑΣΖΖ K2

28 Μειηά (ιήζαξγνο, έθπηπμε κηθηνύ) Μειηά (πξάζηλε θνξπθή) Μειηά (ξόδηλε θνξπθή) Μειηά (ιεπθή θνξπθή πιήξεο άλζεζε)

29 Μειηά (πηώζε πεηάισλ) Μειηά (θαξπίδηα) Μειηά (ώξηκνη θαξπνί) Μειηά (αζθόο κε ιεπηνθιάδη)

30 Αριαδηά (ιήζαξγνο) Μ ε ι η ά Αριαδηά (πξάζηλε θνξπθή) Αριαδηά (ξόδηλε θνξπθή) Αριαδηά (ιεπθή θνξπθή πιήξεο άλζεζε)

31 Αριαδηά (πηώζε πεηάισλ) Αριαδηά (θαξπίδηα) Αριαδηά (ώξηκνη θαξπνί) Αριαδηά (αζθόο)

32 ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΜΖΛΟΔΗΓΩΝ Μειηά: θνξπθαίνο νθζαικόο ζπλήζσο κεγάινο, όινη νη νθζαικνί ρλνπδσηνί, νη πιάγηνη νθζαικνί ζηελ ηξέρνπζα βιάζηεζε εθάπηνληαη ηνπ βιαζηνύ, βιαζηόο θέξεη ρλνύδη (ηξέρνπζαο βιάζηεζεο), παξνπζία ιακβνύξδσλ θαη αζθώλ, θύιια νδνλησηά, κέηξηα-κεγάια ζε κέγεζνο θαη ζρήκα ινγρνεηδέο Αριαδηά: κηθξά, ζηηιπλά θύιια κε κεγάιν κίζρν, σνεηδή, νθζαικνί ζρεκαηίδνπλ γσλία κε ην βιαζηό, αηρκεξνί κηθηνί νθζαικνί πνπ δίλνπλ ηελ εληύπσζε όηη ηζηκπάλε όπσο θαη νη ιακβνύξδεο, παξνπζία αζθώλ θαη ινγρνεηδώλ, όρη ρλνύδη, ρξώκα βιαζηνύ αλνηρηό θαθέ/ κνπζηαξδί Κπδσληά: νσεηδή θύιια, ζρεηηθά ζθιεξά αιιά βεινύδηλα όηαλ είλαη λεαξά, κηθξέο βιαζηήζεηο, πνιιέο θνξύλεο θαη θαζόινπ ινγρνεηδή

33 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΦΟΡΙΑ ΚΤΓΩΝΙΑ Καξπνθόξα όξγαλα θπδσληάο κηθηνί νθζαικνί (κόλν ζηα πιάγηα) θαη νη θνξύλεο Γηαθνξέο θπδσληάο από κειηά-αριαδηά Κπδσληά Μειηά-Αριαδηά Θέζε κηθηώλ κόλν πιάγηα πιάγηα θαη επάθξηα Αξηζκόο αλζέσλ/νθζαικό έλα πνιιά (5-12) Λνγρνεηδή, ιεπηνθιάδηα δελ θέξεη θέξνπλ Καξπνθόξα όξγαλα κηθηνί νθζαικνί κηθηνί νθζαικνί, αζθνί, θαη θνξύλεο ιεπηνθιάδηα, θαη ιακβνύξδεο

34 1. Φπιινβόιν 2. Κνξύλεο όρη ινγρνεηδή 3. Γ: Δ/Π θαη : Π 4. 1 νθζαικόο/θόκβν 5. Έλα άλζνο/αλζ. Οθζαικό ΚΤΓΩΝΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ + ΣΡΔΥΟΤΑ ΒΛΑΣΖΖ

35 Κπδσληά (θνξύλε θαη έθπηπμε νθζαικώλ) Κπδσληά (άλζεζε) Κπδσληά (θαξπνί πάλσ ζε θνξύλεο) Κπδσληά (ώξηκνο θαξπόο ζε θνξύλε)

36 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΑΚΡΟΓΡΤΩΝ ΒΟΣΑΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ Οηθνγέλεηα Γέλνο είδνο Κνηλή Ολνκαζία Anacardiaceae Pistacia Vera Φηζηηθηά Juglandaceae Juglans regia Καξπδηά Betulaceae Corylus avellana Φνπληνπθηά Fagaceae Castanea sativa Καζηαληά Juglandaceae Carya olivaeformis Πεθάλ

37 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΦΗΣΗΚΗΑ Η θηζηηθηά είλαη δέλδξν δίνηθν (αξζεληθά θαη ζειπθά δέλδξα), πξσηαλδξηθό (αλζίδνπλ πξώηα ηα αξζεληθά άλζε), αλεκόθηιν θαη παξνπζηάδεη παξεληαπηνθνξία (παξαγσγή θαξπώλ αλά δηεηία) Παξνπζηάδεη ην κνλαδηθό θαηλόκελν λα πέθηνπλ νη ΑΝΘΟΦΟΡΟΗ ΟΦΘΑΛΜΟΗ ηεο ηξέρνπζαο βιάζηεζεο κεηά ηηο 20 Ινπιίνπ, όηαλ ΚΑΡΠΟΦΟΡΔΗ ην ηκήκα ηνπ θιαδηνύ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο Γηαθέξεη από ηα ππόινηπα αθξόδξπα ζην είδνο ησλ αλζνθόξσλ νθζαικώλ. Η θηζηηθηά έρεη απινύο ελώ ηα ππόινηπα είδε κηθηνύο ΔΙΓΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΦΙΣΙΚΙΑ Ξπινθόξνη Δπάθξηα ή πιάγηα Απινί αλζνθόξνη κόλν πιάγηα ΓΙΑΚΡΙΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Ξπινθόξνη: Δίλαη κηθξνύ κεγέζνπο θσληθνί έσο αηρκεξνί Απινί αλζνθόξνη: κεγάιν κέγεζνο, ζθαηξηθνύ έσο θσληθνύ ζρήκαηνο Σξόπνο θαξπνθνξίαο: Η θηζηηθηά θαξπνθνξεί πιάγηα ζε βιαζηό ηνπ παξειζόληνο έηνπο από απινύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο

38 1. Φπιινβόιν 2. Γίνηθν 3. Γ: Δ/Π θαη Ο: Π 4. 1 νθζαικόο/θόκβν 5. Σαμηθαξπία 6. Πέθηνπλ νη αλζνθόξνη ηεο ηξέρνπζαο ππό θαξπνθνξία ΘΖΛΤΚΖ ΦΗΣΗΚΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΑΤΓΟΤΣΟ Δ ΑΚΑΡΠΗΑ

39 1. Φπιινβόιν 2. Γίνηθν 3. Γ: Δ/Π θαη Ο: Π 4. 1 νθζαικόο/θόκβν 5. Σαμηθαξπία 6. Πέθηνπλ νη αλζνθόξνη ηεο ηξέρνπζαο ππό θαξπνθνξία ΘΖΛΤΚΖ ΦΗΣΗΚΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΑΤΓΟΤΣΟ Δ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ

40 Αξζεληθή Φηζηηθηά (ηαμηαλζίεο) Θειπθή Φηζηηθηά (ηαμηαλζίεο) Θειπθή Φηζηηθηά (ηαμηαλζίεο) Θειπθή Φηζηηθηά (θαξπόδεζε)

41 2. ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΚΑΡΤΓΗΑ Η θαξπδηά είλαη δέλδξν κόλνηθν-δίθιηλν, αλεκόθηιν θαη έρεη θύιια ζύλζεηα πεξηηηόιεθηα. Παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν ηεο δηρνγακίαο θαη κάιηζηα είλαη πξσηαλδξηθό ΔΙΓΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΡΤΓΙΑ Ξπινθόξνη Ηνπινθόξνη Μηθηνί νθζαικνί Δπάθξηα πιάγηα κόλν πιάγηα επάθξηα πιάγηα

42 ΓΙΑΚΡΙΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΡΤΓΙΑ Ξπινθόξνη: Δίλαη κηθξνύ κεγέζνπο θσληθνί έσο αηρκεξνί Μηθηνί: Έρνπλ κεγάιν κέγεζνο θαη ζθαηξηθό ζρήκα Ηνπινθόξνη: Έρνπλ θσληθό ζρήκα, κέηξην έσο κεγάιν κέγεζνο θαη δηθηπσηή επηθάλεηα πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ηνπο δηαθξίλεη από ηα δύν άιια είδε νθζαικώλ ηελ θαξπδηά ζε θάζε θόκβν ππάξρνπλ έλαο έσο ηξεηο νθζαικνί πνπ είλαη ππεξθείκελνη θαη από ηνπο νπνίνπο ν έλαο κπνξεί λα είλαη κηθηόο ε μπινθόξνο θαη νη άιινη ηνπινθόξνη ΔΞΔΛΙΞΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΡΤΓΙΑ Δπάθξηνο μπινθόξνο επάθξην βιαζηό (βιαζηό επέθηαζεο) Πιάγηνο μπινθόξνο πιάγην βιαζηό Ηνπινθόξνο ίνπιν (αξζεληθή ηαμηαλζία κε πνιιά αξζεληθά άλζε) Μηθηόο Μεγάιν (θαλνληθό) βιαζηό θαη ζηελ άθξε ηαμηαλζία κε 1-4 ζειπθά άλζε Σξόπνο θαξπνθνξίαο. Η θαξπδηά θαξπνθνξεί από κηθηνύο νθζαικνύο ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε επάθξηα

43 Δμέιημε βιαζηνύ θαξπδηάο

44 1. Φπιινβόιν 2. Μόλνηθν δίθιηλν 3. Δ/Π θαη : Π 4. Τπεξθείκελνη νθζαικνί / θόκβν ΚΑΡΤΓΗΑ 5. Ίνπινη από ηνπινθόξνπο

45 Καξπδηά (ιήζαξγνο, ηνπινθόξνη νθζαικνί) Καξπδηά (ηαμηαλζία ζειπθώλ αλζέσλ) Καξπδηά (ηαμηαλζία αξζεληθώλ αλζέσλ) Καξπδηά (θαξπνί)

46 3. ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΑ Η θνπληνπθηά είλαη δέλδξν κόλνηθν-δίθιηλν, αλεκόθηιν θαη έρεη θύιια απιά. Παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν ηεο δηρνγακίαο θαη κάιηζηα είλαη πξσηαλδξηθό ΔΙΓΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΦΟΤΝΣΟΤΚΙΑ Ξπινθόξνη Ηνπινθόξνη Μηθηνί (επάθξηα ή πιάγηα) (επάθξηα ή πιάγηα) (επάθξηα ή πιάγηα) ΓΙΑΚΡΙΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Ξπινθόξνη: ζθαηξηθό ζρήκα, πξάζηλν ρξώκα, δελ δηαθξίλνληαη εύθνια από ηνπο κηθηνύο Μηθηνί: ζθαηξηθό ζρήκα, πξάζηλνη, δηαθξίλνληαη από ην Φεβξνπάξην πνπ αλνίγνπλ ζηελ θνξπθή ιίγν θαη θαίλεηαη ην θόθθηλν ζηίγκα ηνπ ππέξνπ Ηνπινθόξνη: Αξρηθά δελ μερσξίδνπλ αιιά όηαλ αξρίδεη ε έθπηπμή ηνπο (επηέκβξην) έρνπλ δηθηπσηή πθή.

47 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΙΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Ξπινθόξνο Σελ άλνημε θαη δίλεη επάθξην ή πιάγην βιαζηό Ινπινθόξνο Από επηέκβξην Φεθξνπάξην θαη δίλεη ινγρνεηδή βιάζηεζε κε ίνπινπο Μηθηόο Σελ Άλνημε θαη δίλεη κηθξό βιαζηό θαη ζηελ άθξε ηαμηαλζία κε 8 ζειπθά άλζε Σξόπνο θαξπνθνξίαο Η θνπληνπθηά θαξπνθνξεί από κηθηνύο νθζαικνύο θαη νη θαξπνί θέξνληαη επάθξηα ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε

48 Δμέιημε νθζαικώλ θνπληνπθηάο ζηηο δηάθνξεο επνρέο ηνπ ρξόλνπ Μηθηόο Άλζε ηίγκαηα Ίνπινο

49 1. Φπιινβόιν 2. Μόλνηθν δίθιηλν 3. : Δ/Π 4. Έλαο νθζαικόο / θόκβν ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΑ

50

51 4. ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΚΑΣΑΝΗΑ Η θαζηαληά είλαη δέλδξν κόλνηθν-δίθιηλν, αλεκόθηιν θαη έρεη θύιια απιά. Παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν ηεο δηρνγακίαο θαη κάιηζηα είλαη πξσηαλδξηθό Γηαθνξέο από ηελ θαξπδηά θαη θνπληνπθηά Έρεη δύν είδε νθζαικώλ κηθηνύο θαη μπινθόξνπο Φέξεη ίνπινπο νη νπνίνη όκσο ζρεκαηίδνληαη από ην κηθηό νθζαικό Οη θαξπνί θέξνληαη ζπλήζσο ζηα πιάγηα ησλ βιαζηώλ αιιά θνληά ζηελ θνξπθή ηνπο θαη ζηε βάζε ησλ ίνπισλ Σξόπνο θαξπνθνξίαο Η θαζηαληά θαξπνθνξεί από κηθηνύο νθζαικνύο θαη νη θαξπνί θέξνληαη πιάγηα ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε αιιά θνληά ζηελ θνξπθή ησλ βιαζηώλ 5. ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΠΔΚΑΝ Σν πεθάλ έρεη ηα ίδηα είδε νθζαικώλ κε ηελ θαξπδηά θαη θαξπνθνξεί κε ηνλ ίδην ηξόπν κε απηή

52

53 ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΑΚΡΟΓΡΤΩΝ Φηζηηθηά: ρξώκα παιαηνύ μύινπ γθξίδν, λένπ μύινπ θαθέ, θύιια ζύλζεηα πεξηηηόιεθηα, νθζαικνί πνιύ κεγάινη ζηελ αξζεληθή, κηθξόηεξνη ζηελ ζειπθή, απνπζία αλζνθόξσλ νθζαικώλ ζηε ζειπθή ζηελ ηξέρνπζα βιάζηεζε ζεκαίλεη όηη θαξπνθόξεζε, παξνπζία νθζαικώλ ζηε ζειπθή ζεκαίλεη όηη δελ θαξπνθόξεζε Καξπδηά: κεγάια ζύλζεηα θύιια πεξηηηόιεθηα, νθζαικνί ν έλαο πάλσ από ηνλ άιιν πνιινί αλά θόκβν, θάπνηνη ζαλ θνπθνπλαξάθηα (ηνπινθόξνη), ρξώκα μύινπ θαθέ ζθνύξν, νπιή θύιινπ θαξδηόζρεκε (ζρήκα θαξ(π)δηά) Φνπληνπθηά: θαξδηόζρεκα βεινύδηλα θύιια, ιεπηνί βιαζηνί θαη πξάζηλνη νθζαικνί Καζηαληά: νμύιεθηνη νθζαικνί, κεγάια θύιια κε εγθνιπώζεηο ζηελ πεξηθέξεηα θαη κηθξή άθαλζα (ή κε), ρξώκα μύινπ κνπζηαξδί-θαθέ

54 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΤΚΙΑ ΒΟΣΑΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ Οηθνγέλεηα Γέλνο Δίδνο Κνηλή Ολνκαζία Moraceae Ficus carica πθηά Η ζπθηά ζεσξείηαη δίνηθν δέλδξν. Η ήκεξε ζπθηά είλαη πάληα ζειπθό δέλδξν ελώ ε άγξηα πνπ είλαη κόλνηθν-δίθιηλν δέλδξν απνηειεί ηαπηόρξνλα ην αξζεληθό δέλδξν γηα ηελ ήκεξε ζπθηά ΔΙΓΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΚΙΑ Ξπινθόξνη Δπάθξηα ή πιάγηα, ζρήκα θσληθό, κε δηάθνξα κεγέζε Μηθηνί Δπάθξηα θαη ζπάληα πιάγηα, θσληθνί, κεγάινη θαη πξάζηλνη Απινί αλζνθόξνη Μόλν πιάγηα, κηθξνί, ζθαηξηθνί ε θάζε θόκβν ε ζπθηά έρεη 1-3 νθζαικνύο από ηνπο νπνίνπο ν έλαο κπνξεί λα είλαη μπινθόξνο ή κηθηόο ελώ νη άιινη απινί αλζνθόξνη

55 ΔΞΔΛΙΞΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΚΙΑ Ξπινθόξνο βιαζηό επάθξην ή πιάγην αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ Απιόο αλζνθόξνο α. Σαμηαλζία κε πνιιά ζειπθά άλζε (ήκεξε θαη άγξηα ζπθηά) ή β. Σαμηαλζία κε ζειπθά θαη αξζεληθά άλζε (εξηλενί) πνπ παξάγνληαη κόλν ζηελ άγξηα ζπθηά Μηθηόο Μεγάιν (θαλνληθό) βιαζηό θαη ζηα πιάγηα απινύο αλζνθόξνπο πνπ εμειίζζνληαη όπσο πην πάλσ αλαθέξεηαη Η ήκεξε ζπθηά πεξηιακβάλεη κνλόθνξεο θαη δίθνξεο πνηθηιίεο πνπ δηαθέξνπλ ζην ηξόπν θαξπνθνξίαο Η άγξηα ζπθηά έρεη 3-4 εζνδείεο γη απηό ζεσξείηαη πνιύθνξε 1ε εζνδεία Σα ζύθα ηεο εζνδείαο απηήο νλνκάδνληαη εξηλενί έρνπλ αξζεληθά θαη ζειπθά άλζε θαη θέξνληαη ζε βιαζηό παξειζόληνο έηνπο 2ε εζνδεία Σα ζύθα ηεο εζνδείαο απηήο νλνκάδνληαη θαινθαηξηλά, έρνπλ κόλν ζειπθέο ηαμηαλζίεο θαη θέξνληαη ζε βιαζηό ηξέρνπζαο επνρήο 3ε/4ε εζνδεία Σα ζύθα ηεο εζνδείαο απηήο νλνκάδνληαη θζηλνπσξηλά/ρεηκεξηλά, όιπλζνη ή θξαηεηήξεο. Παξάγνληαη ην θζηλόπσξν θαη παξακέλνπλ ζηα δέλδξα κέρξη ηελ επόκελε άλνημε. ηα ζύθα απηά δηαρεηκάδεη ν ςήλαο

56 Δπηθνλίαζε ήκεξεο θαη άγξηαο ζπθηάο- θύθινο ςήλα Σν πκελόπηεξν Blastophaga psenes ή grossorum θνηλώο ςήλαο έρεη 3-4 γεληέο όζεο θαη νη εζνδείεο ησλ ζύθσλ ηεο άγξηαο ζπθηάο Γηαρεηκάδεη ππό κνξθή πξνλύκθεο ζηνπο όιπλζνπο ηεο άγξηαο ζπθηάο Σέιε Μαξηίνπ έμνδνο ςήλα από ηνπο όιπλζνπο επίζθεςε θαη σνηνθία ζηνπο εξηλενύο όπνπ παξάγεηαη ε γύξε έμνδνο από ηνπο εξηλενύο καδί κε γύξε (ηέινο Άλνημεο) επίζθεςε θαινθαηξηλώλ ηαμηαλζηώλ (ήκεξεο θαη άγξηαο) επηθνλίαζε Οη εξηλενί πνπ είλαη αξρηθά ηαμηαλζίεο παξνπζηάδνπλ δηρνγακία θαη πξσηνγπλία Σα ζειπθά άλζε αλζίδνπλ ηνλ Απξίιην ελώ ηα αξζεληθά ηέιε Ματνπ-αξρέο Ινπλίνπ.

57 Αρρενοςυκιά Τζλοσ Μαρτίου Τζλοσ Άνοιξησ Τζλοσ καλοκαιριοφφθινόπωρο ζωσ και επόμενη άνοιξη Ερινεοί (Αρςενικά & Θηλυκά) Καλοκαιρινά (Θηλυκά) Όλυνθοι ή κρατητήρεσ (θηλυκά άνθη) Ήμερη μονόφορη -- Μοναδική ςοδειά με θηλυκά Ήμερη Δίφορη Θηλυκά 1 ησ ςοδειάσ Θηλυκά 2 ησ ςοδειάσ

58 Δμέιημε βιαζηώλ κνλόθνξεο θαη δίθνξεο ήκεξεο ζπθηάο

59 Δμέιημε βιαζηνύ άγξηαο ζπθηάο

60 Σξόπνο θαξπνθνξίαο πθηάο Η αξζεληθή ζπθηά θαξπνθνξεί πιάγηα από απινύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο ζε Ξύιν παξειζόληνο έηνπο (εξηλενύο) ε ηξέρνπζα βιάζηεζε (θαινθαηξηλά θαη όιπλζνη ή θξαηεηήξεο) Η ζειπθή ζπθηά θαξπνθνξεί πιάγηα από απινύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο ζε Ξύιν παξειζόληνο έηνπο (1 ε ζνδεηά ηεο δίθνξεο) Σξέρνπζα βιάζηεζε (2 ε ζνδεηά ηεο δίθνξεο θαη κνλαδηθή ζνδεηά ηεο κνλόθνξεο)

61 πθηά (ιήζαξγνο, έθπηπμε κηθηνύ) πθηά (έθπηπμε κηθηνύ θαη απινύ) πθηά δίθνξε (Ινύληνο, 1ε θαη 2ε εζνδεία) πθηά κνλόθνξε (Ινύληνο, κία εζνδεία)

62 ύθν αξξελνζπθηάο ηνλ Ηνύλην Θειπθά άλζε Αξζεληθά άλζε

63 ΑΔΗΘΑΛΖ ΓΔΝΓΡΑ 1. ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΔΛΗΑ Η ειηά είλαη δέλδξν αεηζαιέο, αλεκόθηιν. Σα θύιια δηαηεξνύληαη κέρξη 28 κήλεο πάλσ ζην δέλδξν θαη ε θπιιόπησζε ζπκβαίλεη θπζηνινγηθά ηελ άλνημε. ηελ ειηά εκθαλίδεηαη θα ην θαηλόκελν ηεο παξεληαπηνθνξίαο Παξεληαπηνθνξία Μεξηθή Οιηθή Οιηθή Παξεληαπηνθνξία: Δίλαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ηε κηα ρξνληά ην δέλδξν έρεη πιήξε θαξπνθνξία θαη ηελ επόκελε πιήξε αθαξπία Μεξηθή Παξεληαπηνθνξία: Δίλαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ηε κηα ρξνληά ην δέλδξν έρεη κηα θαιή αιιά όρη πιήξε θαξπνθνξία (π.ρ. 70 ή 80%) θαη ηελ επνκέλε κεησκέλε θαξπνθνξία (π.ρ. 30 ή 40%)

64 ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΛΙΑ ΔΗΓΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΔΛΗΑ Ξπινθόξνη Μηθηνί Δπάθξηα πιάγηα πιάγηα επάθξηα (ζπάληα) ΓΗΑΚΡΗΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Ξπινθόξνη: Δίλαη κηθξνύ κεγέζνπο θσληθνί Μηθηνί: Έρνπλ αξρηθά κηθξό κέγεζνο θαη δύζθνια μερσξίδνπλ από ηνπο μπινθόξνπο. Από ηέιε ρεηκώλα-αξρέο άλνημεο αξρίδνπλ λα θνπζθώλνπλ θαη είλαη κεγαιύηεξνη από ηνπο μπινθόξνπο ηελ ειηά ζε θάζε θόκβν ππάξρνπλ έλαο έσο δύν νθζαικνί

65 ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΛΙΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Ξπινθόξνο επάθξην ή πιάγην βιαζηό αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ Μηθηόο κηθξό πιάγην βιαζηό κε ή ρσξίο θύιια θαη ζηελ θνξπθή ηαμηαλζία κε πνιιά άλζε Από ηηο ηαμηθαξπίεο απηέο πξνέξρνληαη έλαο έσο πνιινί θαξπνί Μηθξόθαξπεο πνηθηιίεο θέξνπλ δύν ή πνιινύο θαξπνύο αλά ηαμηθαξπία (Κνξσλέτθε, Μαζηνεηδήο θ.ά.) Μεγαιόθαξπεο πνηθηιίεο θέξνπλ ζπλήζσο έλα θαξπό αλά ηαμηθαξπία Σξόπνο θαξπνθνξίαο Η ειηά θαξπνθνξεί ζε βιαζηό παξειζόληνο έηνπο, ζηα πιάγηα, από κηθηνύο νθζαικνύο

66 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΩΝ ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ (Καηά Swingle) Οηθνγέλεηα Γέλνο Δίδνο Κνηλή Ολνκαζία Rutaceae Citrus medica Κηηξηά Rutaceae Citrus limon Λεκνληά Rutaceae Citrus aurantifolia Ληκεηηία Rutaceae Citrus aurantium Νεξαηδηά Rutaceae Citrus sinensis Πνξηνθαιηά Rutaceae Citrus reticulate Μαληαξηληά Rutaceae Citrus grandis Φξάπα Rutaceae Citrus paradise Γθξέηπ Φξνπη

67 ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΩΝ Όπσο θαη ε ειηά ηα εζπεξηδνεηδή ζαλ αεηζαιή δέλδξα δηαηεξνύλ ηα θύιια ηνπο κέρξη κήλεο πάλσ ζην δέλδξν θαη ε θπιιόπησζε ζπκβαίλεη θπζηνινγηθά ηελ άλνημε Σα εζπεξηδνεηδή έρνπλ από 2-3 βιαζηήζεηο θάζε ρξόλν θαη ζπαλίσο θαη 4 (ιεκνληά) Η ιεκνληά κπνξεί λα δίλεη θαη 2-3 αλζνθνξίεο θαη θαξπνθνξίεο ην ρξόλν (δίθνξεο ή πνιύθνξεο πνηθηιίεο) Όια ηα εζπεξηδνεηδή έρνπλ εληαίν ηξόπν θαξπνθνξίαο κε πνιύ κηθξέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εηδώλ

68 ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΩΝ ΔΗΓΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΩΝ Ξπινθόξνη Μηθηνί Δπάθξηα πιάγηα πιάγηα επάθξηα (ζπάληα) Οη κηθηνί νθζαικνί δηαθνξνπνηνύληαη 2-3 εβδνκάδεο πξηλ ηελ άλζεζε Οη επάθξηνη μπινθόξνη νθζαικνί είλαη γπκλνί (ρσξίο πξζηαηεπηηθά ιέπηα) Οη νθζαικνί ζηα πιάγηα (κηθηνί ή μπινθόξνη) είλαη πνιιαπινί θαη απνηεινύληαη από νκάδεο κεξηζησκαηηθώλ θπηηάξσλ πνπ θαιύπηνληαη από πξνζηαηεπηηθά ιέπηα Ζ δηάθξηζε ησλ κηθηώλ από ηνπο μπινθόξνπο νθζαικνύο είλαη αδύλαηε καθξνζθνπηθά

69 ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΩΝ ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Ξπινθόξνο επάθξην ή πιάγην βιαζηό αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ Μηθηόο α) Βιαζηό κε ή ρσξίο θύιια θαη ζηελ θνξπθή ηαμηαλζία κε άλζε β) Φπιινθόξν βιαζηό κε άλζε ζηα πιάγηα (ζηηο καζράιεο ησλ θύιισλ γ) Μνλήξε άλζε δ) Σαμηαλζία κε πνιιά άλζε ρσξίο βιαζηό Σξόπνο θαξπνθνξίαο Σα εζπεξηδνεηδή θαξπνθνξνύλ ζε βιαζηό παξειζόληνο έηνπο ή πξνεγνύκελεο βιαζηηθήο πεξηόδνπ, πιάγηα ή επάθξηα, από κηθηνύο νθζαικνύο

70 ρεκαηηθή παξάζηαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ εμέιημεο ηνπ κηθηνύ νθζαικνύ ζηα εζπεξηδνεηδή

71 ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΩΝ ΓΗΑΚΡΗΖ ΓΔΝΓΡΩΝ ΚΤΡΗΟΣΔΡΩΝ ΔΗΓΩΝ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΩΝ (Υσξίο ηε ρξήζε ησλ θαξπώλ) Η δηάθξηζε γίλεηαη κε βάζε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θύιισλ θαη ησλ βιαζηώλ Φύιια Λακβάλεηαη ππόςε ην ζρήκα ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα Αγθάζηα Η ύπαξμε ή όρη αγθαζηώλ ζην βιαζηό θαη ην κέγεζόο ηνπο Πηεξύγηα Η ύπαξμε πηεξπγίσλ πάλσ ζην κίζρν θαη ην κέγεζνο ηνπο Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα 1.

72 Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά θύιισλ θαη βιαζηώλ γηα ηε δηάθξηζε ησλ εηδώλ ησλ Δζπεξηδνεηδώλ Είδος Μανταρινιά Πορτοκαλιά Γκρέϊπφροστ Νερατζιά Φράπα Λεμονιά Μέγεθος φύλλοσ Μικρό (1) Κανον. (2) Κανον. (3) Κανον. (3) Κανον. (4) Κανον. (3) Κιτριά Καν. (3-4) Στήμα φύλλοσ Χρώμα φύλλοσ Αγκάθια Λογχοειδές Σκούρο πραζ. Όχι Όχι Πτερύγια Λογχοειδές Σκούρο πραζ. Όχι ή μικρά Πολύ μικρά (1) Λογχοειδές Σκούρο πραζ. Όχι ή μικρά Μέηρια (2) Λογχοειδές Σκούρο πραζ. Μεγάλα Κανoν.-μεγάλο (3-4) Λογχοειδές Σκούρο πραζ. Όχι Μεγάλο (4) Λογχοειδές Ανοικηό πράς. Όχι ή μικρά Όχι Παραληλ/μ ο Ανοικηό πράς. Μεγάλα Όχι εκ. Οη αξηζκνί από 1-4 δειώλνπλ απμαλόκελν κέγεζνο

73 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΡΟΓΗΑ Φπιινβόιν δέλδξν Οθζαικνί: μπινθόξνη θαη κηθηνί, ΠΑΝΣΟΣΔ πιάγηα (επάθξηα θέξεη άθαλζα) ε θάζε θόκβν δύν νθζαικνί αληίζεηνη Δμέιημε νθζαικώλ Ξπινθόξνο: Βιάζηεζε κε επάθξηα άθαλζα θαη πιάγηα μπινθόξν ή κηθηό Λνγρνεηδή βιάζηεζε κε: Μηθηόο Δπάθξηα άθαλζα θαη πιάγηα μπινθόξν ή κηθηό Μόλν άθαλζα ρσξίο νθζαικνύο Βξαρεία βιάζηεζε (ζπλήζσο άθπιιε) κε 1 ή πεξηζζόηεξα άλζε Καξπνθνξεί επάθξηα ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε από κηθηό νθζαικό Αλαγλσξίδεηαη ιόγσ ησλ ιεπηώλ βιαζηώλ θαη ηεο παξνπζίαο επάθξηα άθαλζαο

74

75 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΞΤΛΟΚΔΡΑΣΗΑ Αεηζαιέο, πνιύγακν (δίνηθν δίθιηλν) δέλδξν Οθζαικνί: μπινθόξνη (επάθξηα θαη πιάγηα) θαη δίλνπλ βιάζηεζε Απινί αλζνθόξνη πιάγηα, ζα δώζνπλ Μνλνζηέιερε ηαμηαλζία ην θζηλόπσξν Πνιπζηέιερε ηαμηαλζία ην θζηλόπσξν αλ βξίζθνληαη ζε μύιν ειηθίαο άλσ ηνπ 1.5 έηνπο Καξπνθνξεί πιάγηα από απινύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο πιάγηα ζε μύιν ειηθίαο > 1.5 έηνπο Αλαγλσξίδεηαη ιόγσ ησλ αξηηόιεθησλ θύιισλ ηεο θαη ηπ ρξώκαηνο ηνπ μύινπ ηεο

76

77 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΛΩΣΟΤ Φπιινβόιν δέλδξν, δίνηθν Οθζαικνί: μπινθόξνη (επάθξηα θαη πιάγηα) θαη δίλνπλ βιάζηεζε Μηθηνί (επάθξηα θαη πιάγηα), ζα δώζνπλ βιάζηεζε πνπ ζηα πιάγηα ζα θέξεη άλζε Καξπνθνξεί ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε πιάγηα από κηθηνύο νθζαικνύο Παξαηεξνύκε πιάγηα θαη νπιέο θαξπώλ

78

79 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΕΗΕΤΦΗΑ Φπιινβόιν δέλδξν Οθζαικνί: μπινθόξνη (επάθξηα θαη πιάγηα) θαη δίλνπλ βιάζηεζε Μηθηνί (επάθξηα θαη πιάγηα), ζα δώζνπλ πξνζσξηλή βιάζηεζε κε θύιια, πνπ ζηε καζράιε ηνπο ζα θέξνπλ κνλήξε άλζε. Σν ρεηκώλα απηή ε βιάζηεζε πέθηεη θαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ δεκηνπξγνύληαη εμνγθώκαηα Καξπνθνξεί ζε πξνζσξηλή βιάζηεζε πιάγηα από κηθηνύο νθζαικνύο

80

81 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΗΑΠΩΝΗΚΖ ΜΟΤΜΟΤΛΗΑ Αεηζαιέο δέλδξν, πνπ αλζίδεη ην θζηλόπσξν Οθζαικνί: μπινθόξνη (επάθξηα θαη πιάγηα) θαη δίλνπλ βιάζηεζε. Σν θαινθαίξη θάπνηνο μπινθόξνο νθζαικόο ηεο θνξπθήο δηαθνξνπνηείηαη ζε αλζνθόξν, ν νπνίνο εθπηύζζεηαη θαη δίλεη βνηξπώδε ηαμηαλζία Απινί αλζνθόξνη (επάθξηα ~) Σν ρεηκώλα ν βιαζηόο επάθξηα ζα θέξεη είηε μπινθόξν νθζαικό είηε βνηξπώδε ηαμηαλζία Καξπνθνξεί ζε βιάζηεζε ηνπ έηνπο επάθξηα από απινύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο

82 Μνπζκνπιηά ε Γεξκαληθή (θπιινβόιν)

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ

ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ. Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα. Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ ΑΝΘΟ ΑΓΓΕΙΟΠΕΡΜΩΝ Μάξζα Λαδαξίδνπ Αζαλαζηάδνπ Καζεγήηξηα Εξγαζηήξην Μνξθνινγίαο θαη Φπζηνινγίαο Φπηώλ Σκήκα Δαζνπνλίαο ΔΦΠ, παξ/κα Δξάκαο, ΣΕΙ Καβάιαο, ΑΝΘΟ ΣΩΝ ΑΓΓΔΙΟΠΔΡΜΩΝ Η εγγελήο αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΧΝ ΓΔΝΧΝ ΣΧΝ ΑΝΘΔΧΝ ΣΑ ΦΤΣΑ Αλάινγα κε ηελ παξνπζία εγγελώλ αλαπαξαγσγηθώλ νξγάλσλ ζηα άλζε ησλ θπηώλ, κπνξνύκε λα ηα δηαθξίλνπκε ζε δύν θαηεγνξίεο: 1. Γηγελή ή εξκαθξόδηηα ή κνλόθιηλα άλζε,

Διαβάστε περισσότερα

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο

Σπθηά. Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Σπθηά Καιιηεξγεηηθή ηερληθή θαη ε ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ζπθηάο Η ζρεηηθά θαιή αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνύ Η κέηξηα αληνρή ζηελ αιαηόηεηα Η παξαγσγή λσπώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ Για τη συστηματική μελέτη του τρόπου καρποφορίας τα καρποφόρα δένδρα χωρίστηκαν σε διάφορες ομάδες: α) Σε αυτές που τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ.

Μέρος Α ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΦΤΣΧΝ Κευάλαιο 1 ο ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΑΠΑΡΣΗΕΟΝΣΑΗ ΣΑ ΦΤΣΑ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΦΤΣΩΝ Βαζηθά καζήκαηα κνξθνινγίαο θαη θπζηνινγίαο πεξκαηνθύησλ ΔΗΑΓΧΓΖ Σράπεζα θεμάτων Δισαγωγής 1. Πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ε δσή θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο? 2. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικοί πίνακες. Πνιιέο δνκέο δεδνκέλσλ πινπνηνύληαη κε ρξήζε πηλάθσλ. π.ρ. Σηνίβεο. α β γ δ. tail. head % N. Οπξέο Ν-1. θάησ όξην.

Δυναμικοί πίνακες. Πνιιέο δνκέο δεδνκέλσλ πινπνηνύληαη κε ρξήζε πηλάθσλ. π.ρ. Σηνίβεο. α β γ δ. tail. head % N. Οπξέο Ν-1. θάησ όξην. Πνιιέο δνκέο δεδνκέλσλ πινπνηνύληαη κε ρξήζε πηλάθσλ π.ρ. Σηνίβεο θάησ όξην α β γ δ ηξέρνπζα θνξπθή άλσ όξην Οπξέο 5 Ν- tail 2 head % N 4 3 Πνιιέο δνκέο δεδνκέλσλ πινπνηνύληαη κε ρξήζε πηλάθσλ π.ρ. Οπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα