ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ E-POSTERS ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ABSTRACTS"

Transcript

1

2 E-POSTERS

3 01 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΝΘΕΣΗ ΒΑΛΒΙΔΟΣ EX-PRESS. Η DS-XPRESS ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Κοζομπόλης Β., Κωνσταντινίδης Ά., Αρβανίτης Μ., Λαμπίρης Γ. Παν/κή Οφθαλμολογική Κλινική Π.Ν. Έβρου & Κέντρο Γλαυκώματος & Laser Αθηνών ΣΚΟΠΟΣ Να αξιολογηθεί μια νέα αντιγλαυκωματική χειρουργική επέμβαση συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της εν τω βάθει σκληρεκτομής και της τοποθέτησης της βαλβίδας EX- PRESS (P-50) ΜΕΘΟΔΟΣ Εικοσι πέντε ασθενείς υποβληθηκαν σε επέμβαση DS / EX-PRESS από τον ίδιο χειρουργό (Β.Κ.) μεταξύ Η εν τω βάθει σκληρεκτομή πραγματοποιήθηκε μέχρι το στάδιο της δημιουργίας του παραθαλάμου χωρίς την διήθηση του υδατοειδούς υγρού από τον πρόσθιο θάλαμο. Στην συνέχεια τοποθετήθηκε η βαλβίδα EX-PRESS ενώ η είσοδος στον πρόσθιο θάλαμο πραγματοποιήθηκε με βελόνα 25 gauge. Ως πλήρης επιτυχία της επέμβασης θεωρήθηκε όταν η ΕΟΠ κυμάνθηκε μεταξύ 5 και 18 mmhg χωρίς θεραπεία και ως «σχετική επιτυχία» όταν η ΕΟΠ κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με ή χωρίς θεραπεία. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εικοσιπέντε ασθενείς υπεβλήθησαν στην παραπάνω επέμβαση. Η μέση ΕΟΠ μειώθηκε από ± 5.62 mm Hg προεγχειρητικά σε ± 2.35 mm Hg. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 21 ± 4.8 μήνες. Τα ποσοστά πλήρους και σχετικής επιτυχίας κυμάνθηκαν από 82% and 87% το τέλος του 1ου έτους έως 70% and 76% στο τέλος της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Η φαρμακευτική αγωγή μειώθηκε από 2.95 ± 1 σε 0.70 ± 0.75 φάρμακα. Ως επιπλοκές καταγράφηκαν: υποτονία, ύφαιμα. Απαιτήθηκε needling σε 7 οφθαλμούς. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η νέα αντιγλαυκωματική χειρουργική πρόταση DS / EX-PRESS μειώνει την ΕΟΠ σε συγκρίσιμο βαθμό με την τραμπεκουλεκτομή με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα και με λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές. MODIFIED EX-PRESS IMPLANTATION. THE DS-XPRESS ANTIGLAUCOMA SURGICAL PROCEDURE Vassilios Kozobolis, Aris Konstantiniidis, Arvanitis Michael, George Labiris Department of Ophthalmology, University Hospital of Alexandroupolis, Democritus University and Glaucoma Laser Eye Center of Athens PURPOSE: To evaluate a new surgical procedure using the EX-PRESS shunt P-50) implanted on the scleral bed created as in Deep Sclerectomy and under the superficial scleral flap. METHODS:

4 Twenty five (25) consecutive glaucoma patients (eyes) underwent Deep Sclerectomy / EX- PRESS implantations under a superficial scleral flap between 2011 and The operations were performed by the same surgeon (V.K.). The Deep Sclerectomy surgical technique was followed until the creation of the scleral lake (parathalamus) without the aqueous percolation. After that the EX-PRESS shunt was implanted on the scleral bed while the needling in the anterior chamber was performed with a 25 gauge needle. Complete success was defined as postop intraocular pressure (IOP) between 5 mm Hg and18 mm Hg without antiglaucoma medications. Qualified success was defined when IOP was at the same level with or without antiglaucoma medications. RESULTS: Twenty five (25) consecutive glaucoma patients (eyes) were included. The mean IOP was reduced from ± 5.62 mm Hg preoperatively to ± 2.35 mm Hg. The mean follow-up was 21 ± 4.8 months. During the first postop year the complete and qualified success were 82% and 87% and 70% and 76% at the end of the follow-up period respectively. The antiglaucoma medication was reduced from 2.95 ± 1 drugs to 0.70 ± 0.75 drugs. Complications recorded were: hypotony, anterior chamber hyphema. Needling was needed in 7 patients. CONCLUSIONS: This new combine antiglaucoma surgical procedure DS / EX-PRESS decreases the IOP over time in a comparative way to trabeculectomy literature data with less postop complications.

5 02 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΗΘΟΥΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ - ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ Καραστατήρας Γ. 1, 2, Bates R. 1, Bindra M. 1, Manucheri K. 1, James B. 1 1 Stoke Mandeville Hospital, Buckinghamshire Healthcare, NHS Trust, Aylesbury, UK 2 Οφθαλμολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, Αθήνα Σκοπός: O σκοπός της εργασίας είναι να αναφερθεί η εμπειρία του Buckinghamshire Healthcare NHS Trust, στην αντιμετώπιση του κακοήθους γλαυκώματος σε φακικούς ασθενείς, ακολουθώντας την μέθοδο της υαλοειδεκτομής φακοθρυψίας - υαλοειδεκτομής, που είναι μια διαδοχικής χειρουργική προσέγγιση 3 σταδίων. Υλικό & Μέθοδος: Συγκριτική αναδρομική μελέτη σειράς ασθενών που παρουσιάστηκαν σε ένα ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης μέλος του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την περίοδο 01/01/2012 έως 01/03/2014. Η χειρουργική επέμβαση περιλάμβανε 3 στάδια: Στάδιο 1: Προκαταρκτική υαλοειδεκτομή που περιλάμβανε περιορισμένη υαλοειδεκτομή του κεντρικού υαλοειδούς (core vitrectomy) για «αποσυμφόρηση» του υαλοειδούς και μαλάκωμα του οφθαλμού. Στάδιο 2: Φακοθρυψία που εκτελέστηκε με την στάνταρ τεχνική. Στάδιο 3 Εναπομένουσα υαλοειδεκτομή. Περιφερική ιριδεκτομή (αν δεν προϋπήρχε ήδη) +/- ζονυλο- υαλοδεικτομή που διεξήχθη για να δημιουργήσει μία ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ του οπισθίου και του προσθίου τμήματος. Αποτελέσματα: Δεδομένα μαζεύτηκαν από 11 οφθαλμούς 6 ασθενών με μέση ηλικία 74 έτη (εύρος έτη) με κακοήθη υπέρταση. 4 ασθενείς προσήλθαν με οξύ κακοήθες γλαύκωμα και 2 ασθενείς προσήλθαν για εγχείρηση καταρράκτη έχοντας περάσει κακοήθες γλαύκωμα στον έτερο οφθαλμό. Τα κύρια αποτελέσματα που μετρήθηκαν ήταν η καλύτερα διορθούμενη οπτική οξύτητα, η ενδοφθάλμια πίεση, το βιομικροσκοπικό βάθος του προσθίου θαλάμου και οι επιπλοκές που σημειώθηκαν. Όλοι οι οφθαλμοί με κακοήθες γλαύκωμα είχαν εξάλειψη του κακοήθους γλαυκώματος μετεγχειρητικά με βάθυνση του προσθίου θαλάμου και ομαλοποίηση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Στη μελέτη μας δεν εμφανίστηκαν διεγχειρητικές και μετεγχειρητικές επιπλοκές. Συμπεράσματα: Το κακοήθες γλαύκωμα είναι μία σπάνια πάθηση που είναι δύσκολο να θεραπευτεί αποτελεσματικά. Η προσέγγιση με υαλοειδεκτομή φακοθρυψία υαλοειδεκτομή έχει ήδη περιγράφει σε μικρό αριθμό ασθενών. Η σειρά μας συμβάλλει στο να αποδείξει ότι αυτή η προσέγγιση είναι μία αποτελεσματική και οριστική θεραπεία σε φακικούς ασθενείς.

6 ΜANAGEMENT OF MALIGNANT GLAUCOMA USING COMBINED VITRECTOMY- PHACOEMULSIFICATION-VITRECTOMY. Karastatiras G. 1, 2, Bates R. 1, Bindra M. 1, Manucheri K. 1, James B. 1 1 Stoke Mandeville Hospital, Buckinghamshire Healthcare, NHS Trust, Aylesbury, UK 2 Eye Clinic, Athens Naval Hospital, Athens, Greece Purpose: To report our experience performing vitrectomy-phacoemulsification-vitrectomy, a sequential 3-step surgical approach, in the management of malignant glaucoma/aqueous misdirection syndrome in phakic eyes. Setting & methods: Retrospective, non-comparative, interventional case series of patients who presented to a single hospital eye service from 01/01/2012 till 01/03/2014. The operation performed had three steps. Step 1: Preliminary vitrectomy involved limited core vitrectomy to "debulk" the vitreous and soften the eye. Step 2: Phacoemulsification was performed in a standard manner. Step 3: Residual vitrectomy. Peripheral iridectomy (if not already present) +/- zonulohyaloidectomy was performed to create a free communication between the posterior and anterior segments. Results: Data was collected on 11 eyes of 6 patients with mean age of 74 years (range, 59-89) with aqueous misdirection syndrome. 4 patients presented with acute malignant glaucoma and 2 patients presented for cataract extraction, having previously had malignant glaucoma in the fellow eye. The main outcome measures were intraocular pressure, visual acuity, biomicroscopic anterior chamber depth, and complications. The time interval between the onset of malignant glaucoma and surgery ranged from one week to 3 months. All eleven eyes with aqueous misdirection syndrome had relief of the aqueous misdirection postoperatively with anterior chamber deepening and normalization of intraocular pressure. In our study there were not any intra of post-operative complications noted. Conclusions: Malignant glaucoma is a rare condition which can be difficult to treat effectively. The vitrectomy-phacoemulsification-vitrectomy approach has been described in a small number of patients. Our case series adds to the evidence that this approach is an effective definitive treatment in phakic eyes.

7 03 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ TOY ΤΟNΟΜΕΤΡΟΥ CORVIS ΣΕ ΥΓΙΕΙΣ, ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΥΠΕΡΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΩΜΑ Χατζηαγγελίδης Ι, Ζέλου Ο, Γκινάλας Π, Κανδαράκης Α, Πατσέα Ε, Σκουριώτης Σ, Μακρής Ν, Χαλκιαδάκης Ι. Οφθαλμιατρείο Αθηνών Σκοπός: Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του τονομέτρου μη επαφής Corvis (Corvis ST, OCULUS, Wetzlar, Germany) στην μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς (ΠΚΚ) και της ενδοφθαλμίου πιέσεως (ΕΟΠ) με το τονομετρο Goldmann και την οπτική παχυμετρία (Haag Streit OLCR Optical Low Coherence Reflectometry Bern, Switzerland) σε υγιείς, ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία και ασθενείς με γλαύκωμα. Μέθοδος: Υγιείς, ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία και ασθενείς με γλαύκωμα περιελήφθησαν στην προοπτική αυτή μελέτη. Σε κάθε συμμετέχοντα η ΕΟΠ και το ΠΚΚ μετρήθηκαν με τις δύο μεθόδους και έγινε στατιστική ανάλυση της συσχέτισης των αποτελεσμάτων. Αποτελέσματα: Ογδόντα εφτά δεξιοί οφθαλμοί 87 συνεχόμενων συμμετεχόντων (30 με γλαύκωμα, 30 μ οφθαλμική υπερτονία και 27 φυσιολογικών ) περιελήφθησαν στην μελέτη. Η μεση ΕΟΠ κατά Goldmann ήταν 17.3±4.2.mm Hg και η Corvis-ΕΟΠ 17.5±5.0 mm Hg (Pearson's r=0.834, p<0.0001). Το μέσο ΠΚΚ με την οπτική παχυμετρία ήταν ±40.0 µm συγκρινόμενο με το Corvis-ΠΚΚ 555.2±41.6 µm (Pearson's r=0.99,p<0.0001). Οι αναλύσεις Bland-Altman κατέδειξαν καλή συμφωνία των δύο μεθόδων μέτρησης ΕΟΠ και ΠΚΚ. Συμπέρασμα : Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ΕΟΠ και του ΠΚΚ με το τονόμετρο μη επαφής Corvis έχουν μεγάλη ακρίβεια και συμφωνούν με τα αποτελέσματα του τονόμετρου Goldmann και της οπτικής παχυμετρίας σε υγιείς ασθενεις με γλαύκωμα και ασθενείς με οφθαλμική υπερτονία. ESTIMATIION OF INTRAOCULAR PRESSURE IN GLAUCOMA PATIENTS AFTER AUTOMATED VISUAL FIELD TESTING. EVALUATION OF CORVIS TONOMETER IN HEALTHY SUBJECTS AND PATIENTS WITH OCULAR HYPERTENSION AND GLAUCOMA Hatziaggelidis I, Zelou O, Ginalas P, Kamdarakis A, Patsea E, Skouriotis S, Makris N, Halkiadakis I Ophthalmiatrion Athinon Αim : To evaluate the agreement of intraocular pressure (IOP) and central corneal thickness (CCT) measurements obtained with the non-contact tonometer Corvis Scheimpflug Technology (Corvis ST, OCULUS, Wetzlar, Germany) versus Goldmann applanation tonometry (GAT) and optical -based corneal pachymetry (OB-CCT). Methods: Eye healthy participants, patients with ocular hypertension (OHT) and patients with open-angle glaucoma were included in this prospective study. In each participant, GAT, OB-CCT and measurements with Corvis ST were obtained correlation analyses,. RESULTS: A consecutive series of 87 right study eyes of 87 participants (30 eyes with glaucoma, 30 eyes with OHT and 27 control eyes) were included in this

8 prospective study. The mean GAT of all included was 17.3±4.2.mm Hg compared with mean Corvis-IOP of 17.5±5.0mm Hg (Pearson's r=0.834, p<0.0001). Mean OB-CCT was ±40.0 µm compared with Corvis-CCT of 555.2±41.6 µm (Pearson's r=0.99,p<0.0001). Bland-Altman plots of all included eyes revealed good agreement of the IOP and CCT measurement techniques. CONCLUSIONS: Obtaining CCT and measuring IOP with the Corvis ST reveals good accuracy in healthy subjects and patients with OHT and glaucoma when compared with standardised optical pachymetry or GAT.

9 04 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ Χατζηαγγελιδης Ι, Γκιναλας Π, Κανδαρακης Α,,Πατσεα Ε, Σκουριωτης Σ, Μακρης Ν, Χαλκιαδκης Ι Οφθαλμιατρείο Αθηνών Σκοπός: Να εξεταστεί η μεταβολή της ενδοφθλμιας πιεσης μετά απτό την εκτέλεση οπτικών πεδίων. Μέθοδος: Προοπτική μελέτη 60 ασθενών με γλαύκωμα, οφθαλμική υπερτονία, η υπόπτων για γλαύκωμα που υπεβλήθησαν σε εξέταση οπτικών πεδίων με τον αλγόριθμο SITA Standard. Η ενδοφθάλμια πίεση μετρήθηκε πριν την εκτέλεση των οπτικών πεδίων άμεσα και μια ώρα μετά. Ο δεξιός οφθαλμός χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Αποτελέσματα: Τριάντα ασθενείς λάμβαναν αγωγή. Η μέση ενδαοφθαλμια πίεση πριν τα οπτικά πεδία ήταν 15.2± 3.2 mmhg άμεσα μετά 14.7± 3.5mmHg και μία ώρα μετά 15.± 4.24 mmhg (p=0.76). Τριάντα ασθενείς δεν λάμβαναν αγωγή. Οι αντίστοιχες τιμές ήταν 17.4± 3.8mmHg πριν, άμεσα μετά 17.0 ± 3.9 mmhg και μία ώρα μετά 17.4± 3.6mmHg (p=0.9). Συμπέρασμα. Δεν διαπιστωθηκαν κλινικά σημαντικές διαφορές στην ΕΟΠ μετά απο την εκτέλεση των οπτικών πεδίων. ESTIMATIION OF INTRAOCULAR PRESSURE IN GLAUCOMA PATIENTS AFTER AUTOMATED VISUAL FIELD TESTING Hatziiaggelidis I, Ginalas P, Kandarakis A, Patsea E, Skouriotis S, Makris N, Halkiadakis I Ophthalmiatrion Athinon Purpose : To examine whether automated visual field (VF) testing may exert a short-term influence on subsequent intraocular pressure (IOP) measurement Methods : Prospective study of 60 patients with glaucoma ocular hypertension or at risk for glaucoma who underwent visula field tesyting with Sita standard algorithm. IOP obtained before immediately after and 60 minutes after VF testing. The right eye was used for the analysis of the results. Results : Thirty patients were receiving treatment.the average IOP measured before VF testing was 15.2± 3.2 mmhg immediately after 14.7± 3.5mmHg and one hour after 15.± 4.24 mmhg (p=0.76).thirty patients did not receive treatment. The average IOP measured before VF testing was 17.4± 3.8mmHg immediately after 17.0 ± 3.9 mmhg and one hour after 17.4± 3.6mmHg (p=0.9). Conclusion : This prospective study suggests that patients with primary open-angle glaucoma do not experience increase in IOP after VF testing

10 05 ND:YAG LASER ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΤΟΜΗ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΥΠΕΡΤΟΝΙΑ Χόντος Ν 1., Γκιούσας Κ 2., Μπρουζούκης Χ 3., Γκιούσας Γ 2., Χόντος Θ 1. Ιδιωτικό ιατρείο Αγία Παρασκευή Αττικής Ιδιωτικό ιατρείο Χαλκίδα Ιατρική Ε.Π.Ε. Καρδίτσας Σκοπός: Η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της ενδοφθάλμιας πίεσης μετά από Nd:YAG LASER οπίσθια περιφακιοτομή. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε μια αναδρομική μελέτη 1000 οφθαλμών (756 ασθενών) που υποβλήθηκαν σε Nd:YAG laser οπίσθια περιφακιοτομή για δευτερογενή καταρράκτη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 10 ετών. Όλοι οι ασθενείς είχαν μια ελάχιστη περίοδο παρακολούθησης 6 μηνών και μέσο όρο παρακολούθησης 2,5 έτη. Ταξινομήθηκαν σε 4 ομάδες: ομάδα Α χωρίς ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, ομάδα Β χωρίς ατομικό αλλά με οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος, ομάδα Γ με γλαύκωμα υπό αγωγή πριν τη επέμβαση του καταρράκτη αλλά με διακοπή αγωγής στην συνέχεια, ομάδα Δ με γλαύκωμα υπό αγωγή πριν και μετά την επέμβαση του καταρράκτη με και χωρίς προσωρινή διακοπή της αντιγλαυκωματικής αγωγής. Στις ομάδες ορίσαμε και υποομάδες αριθμού βολών, συνολικής ενέργειας, χορήγησης αντιγλαυκωματικής αγωγής μετά την πρώτη ημέρα. Αποτελέσματα: Στις ομάδα Α και Β, στην υποομάδα με χαμηλή δόση ενέργειας και στις 2 υποκατηγορίες δεν εμφανίστηκε αύξηση της ΕΟΠ. Στις ίδιες ομάδες με υψηλότερο ποσό βολών και ενέργειας η αύξηση της ΕΟΠ ήταν έως 2,1mmHg. Τόσο στην ομάδα Γ αλλά κυρίως στην ομάδα Δ, το ποσοστό των οφθαλμών με αύξηση ΕΟΠ πάνω από 5mmHg ήταν ανησυχητικά υψηλό. Συμπεράσματα: Η σταδιακή αύξηση της ΕΟΠ σε γλαυκωματικούς ασθενείς μετά από LASER οπίσθια περιφακιοτομή είναι δεδομένη. Σε κάποιες κατηγορίες ασθενών αντιγλαυκωματική αγωγή μετά την πρώτη ημέρα, δεν είναι απαραίτητη. INTRAOCULAR PRESSURE CONTROL AFTER ND:YAG LASER POSTERIOR CAPSULOTOMY Chontos N 1., Gkiousas K 2., Mprouzoukis C 3., Gkiousas G 2., Chontos T Aghia Paraskevi Attikis 2. Chalkida 3. Karditsa Purpose: To evaluate the long-term IOP control following Nd:YAG laser capsulotomy. Materials and methods: We performed a retrospective study of 1000 eyes (756 patients), who underwent an Nd:YAG laser posterior capsulotomy over a 10 year period, following cataract extraction. All patients had a minimum follow-up period of at least 6 months and a median follow-up period of 2.5 years. Were classified into 4 groups: group A without personal or family history of glaucoma, group B without individual but with a family history of glaucoma, group C with glaucoma treated before, but then stopping treatment a few months after cataract surgery, group D with glaucoma treated before and after the cataract

11 surgery with and without interruption of anti-glaucomatous treatment. In groups we defined subgroups and the number of shots, total energy, and administration of anti-glaucomatous treatment after the first day. Results: In group A and B, in the subgroup with low energy dose in both two subcategories, did not show increased IOP. In the same groups with the highest amount of shots and energy IOP was 0 to 2,1mmHg higher. Both in Group C but mainly in Group D, the percentage of eyes with IOP increase over 5mmHg was alarmingly high. Conclusion: The gradual increase in IOP in glaucoma patients after LASER posterior capsulotomy is certain. In some categories of patients antiglaucomatous treatment after the first day, is not necessary.

12 06 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΡΑΜΜΑΤΑ Μάλλιας Ι., Τασσιοπούλου Α. Ιδιωτικό ιατρείο, Αθήνα Σκοπός: Να παρουσιαστεί η χειρουργική τεχνική της τραμπεκουλεκτομής με ρυθμιζόμενα ράμματα, καθώς επίσης τα αποτελέσματα και οι χειρουργικές επιπλοκές της τεχνικής αυτής. Υλικό & Μέθοδος: 10 ασθενείς (10 οφθαλμοί) υπεβλήθησαν σε τραμπεκουλεκτομή με ρυθμιζόμενα ράμματα. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης γινόταν συρραφή του σκληρικού κρημνού με ρυθμιζόμενα ράμματα, τα οποία διεκβάλλονταν διαμέσου του σκληροκερατοειδούς ορίου στον περιφερικό κερατοειδή χιτώνα, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεσή τους εύκολα μετεγχειρητικά. Η αφαίρεση των ρυθμιζόμενων ραμμάτων γινότανε μεταξύ 10 ης και 15 ης ημέρας διεγχειρητικά. Tα υπόλοιπα στάδια της τραμπεκουλεκτομής γίνονταν με τη συνήθη χειρουργική τεχνική. Σε όλους τους ασθενείς χρησιμοποιήθηκε μιτομυκίνη 0,02% για 3 λεπτά. Αποτελέσματα: Σε κανέναν ασθενή δεν παρατηρήθηκε παρατεταμένη υποτονία τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες. Σε όλους τους ασθενείς επετεύχθη καλή ρύθμιση της ενδοφθαλμίου πιέσεως μέχρι και έξη μήνες μετά την επέμβαση. Συμπεράσματα: Η χρήση ρυθμιζόμενων ραμμάτων στην τραμπεκουλεκτομή περιορίζει την πιθανότητα μεγάλης υποτονίας τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες και έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να γίνει αφαίρεση των ραμμάτων, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον χειρουργό, χωρίς να χρειαστεί η λύση των ραμμάτων με το Argon laser. POSTOPERATIVE RESULTS OF TRABECULECTOMY WITH RELEASABLE SUTURES Mallias I., Tassiopoulou A. Private Practice, Athens Purpose: To report the surgical technique of trabeculectomy with releasable sutures, the post operative results and surgical complications of this technique. Patients & Methods: 10 patients (10 eyes) underwent trabeculectomy with releasable sutures. During the operation the scleral flap was sutured with releasable sutures with 4 throws. The releasable sutures were passed through the corneoscleral limbus on the peripheral cornea in order to be able to be removed post operatively. The releasable sutures were removed between the 10 th and 15 th postoperative day. The rest surgical steps of trabeculectomy were the same as the usual technique. In all patients mitomycin was used 0,02% for 3 minutes. Results: None of the eyes had hypotony during the first postoperative days. All patients had good control of the intraocular pressure for the first 6 months after surgery. Conclusions: Using releasable sutures in trabeculectomy prevents hypotony during the first postoperative days and has the advantage of removing the sutures at the slit lamp without the need of Argon suture lysis.

13 07 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ «LIVECITY». ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αλωνιστιώτης Δ., Καραχάλιος Ν., Κόντου Ε., Ξανθοπούλου Π., Παπακωνσταντίνου Σ., Τσιλιμπώκου Ν., Κούβαρη Μ. Στουγγιώτη Σ., Θεοδοσιάδης Π. Β Οφθαλμολογική Κλινική Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα Σκοπός: Η παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων τηλε-παρακολούθησης γλαυκωματικών ασθενών από το σπίτι τους, με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και διαδικτύου (video to video v2v), μέσω της συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Live City e-health. Υλικό & Μέθοδος: Πιλοτικό πρόγραμμα. 9 ασθενείς του τμήματος Γλαυκώματος του Νοσοκομείου «Αττικόν» διασυνδέθηκαν μέσω laptop και γραμμές 4G με τους Ιατρούς του τμήματος για 6 μήνες. Η παρακολούθηση περιελάμβανε επίδειξη και υπενθύμιση της εφαρμογής της θεραπείας, εμπιστευτική τακτική επικοινωνία, παρακολούθηση μετεγχειρητικής πορείας. Ο εξοπλισμός παρείχε κάμερα υψηλής ευκρίνειας με ήχο και δυνατότητα λήψης φωτογραφίας οφθαλμού. Αποτελέσματα:. Συνολικά καταγράφησαν 19 επικοινωνίες με τους 9 ασθενείς του προγράμματος. Η εφαρμογή παρείχε την δυνατότητα μετεγχειρητικής παρακολούθησης ασθενούς μετά από φακοθρυψία από το σπίτι, χωρίς ανάγκη προσέλευσης στο Νοσοκομείο. Μία ασθενής απέφυγε προγραμματισμένη αντιγλαυκωματική επέμβαση λόγω καλύτερης συμμόρφωσης. Σε άλλους 2 ασθενείς ετέθη διάγνωση βλεφαρίτιδας από το σπίτι, με την λήψη αντίστοιχων φωτογραφιών. Με βάση την εφαρμογή, μπόρεσαν επίσης να τεθούν διαγνώσεις όπως πτερύγιο, θήλωμα, υπερτροφία και υπέρχρωση βλεφαρίδων από την χρήση προσταγλανδίνης. Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη στην τεχνολογία φωτογράφισης και ψηφιακής μεταφοράς εικόνων αγγίζει την δημιουργία φορητής κάμερας με δυνατότητες σχισμοειδούς λυχνίας και δυνατότητας διάγνωσης από απόσταση. Η μελλοντική χρήση του διαδικτύου και η δημιουργία «έξυπνων πόλεων» θα βοηθήσει στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες. CONCLUSION OF THE GLAUCOMA PATIENTS TELEMONITORING PROGRAM LIVECITY. FINAL RESULTS Alonistiotis D., Karachalios N., Kontou E., Xanthopoulou P., Papakonstantinou S., Tsilimpokou N., Kouvari M., Stougioti S., Theodossiadis P. 2nd Department of Ophthalmology, University of Athens, Attikon Hospital, Athens, GREECE Purpose: To present the final results of tele-monitoring glaucoma patients from their home, with advanced video to video (v2v) internet technology, through participation in the European program Live City e-health. Material & Methods: Pilot program. 9 patients of the Glaucoma Department of Attikon Hospital connected through laptops and 4G internet lines with the doctors of the

14 department for 6 months. Follow up included reminding and regarding of eye drop instillation, regular and confidential communication and postoperative follow up. High definition cameras with sound and snapshot ability were used. Results: There were totally 19 recorded communications with the 9 patients of the program. The Livecity platform offered the opportunity of remote postoperative follow up after phacoemulsification, without the need for Hospital transportation. One patient managed to postpone antiglaucoma surgery due to improved compliance to therapy. Two patients were diagnosed for blepharitis at home, after snapshot and photo processing. Additionally, with the use of the platform, diagnoses of pterygium, squamous cell papilloma and eyelash hypertrophy and hyperpigmentation from the use of prostaglandin were possible. Conclusions: Improvement of photographic technology and digital data transfer has reached the development of portable camera with slit lamp capability and the ability of remote diagnosis. Future internet and smart cities are creating a promising paradigm for providing advanced Health services to citizens.

15 08 Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΡΙΚΟΥ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΣΦΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ (BFTEF) ΩΣ ΣΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ. Λαμπίρης Γ. 1,2, Γιαρμουκάκης Α. 1, Κούτρας Α. 1, Χρυσόχου Τ. 1, Σιδερούδη Χ. 1,Πατσιαμανίδη Μ. 2, Κοζομπόλης Β 1,2. 1. Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Θεραπέιας Οφθαλμικών Παθήσεων (ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ο.Π), Αλεξανδρούπολη 2. Οφθαλμολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη ΣΚΟΠΟΣ: Να αποτιμηθεί η επαναληψιμότητα του τορικού ελλειψοειδούς σε εκτασίες κερατοειδούς και σε κερατοειδείς μετά απο διασύνδεση κολλαγόνου. ΜΕΘΟΔΟΣ: Ελήφθησαν οι υψομετρικοί χάρτες της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς με τη χρήση της Pentacam, από δύο χρήστες σε δύο συνεδρίες. Η επαναληψιμότητα των μετρήσεων αποτιμήθηκε με τη βοήθεια της στατιστικής ανάλυσης Bland-Altman και του ενδοταξικού συντελεστή συσχέτισης (ICC) Αποτελέσματα: Η μέση διαφορά μεταξύ των δύο χρηστών για τη τιμή της υψομετρικής διαφοράς του κεντρικού σημείου (e1) στην ομάδα του κερατόκωνου υπολογίστηκε -1.7μm (95% limits of agreement [LoA], 21.7 to μm). Στην ομάδα CXL, η αντίστοιχη μέση διαφορά υπολογίστηκε -0,6μm (95% LoA, 24 to μm). Οι περισσότερες τιμές της υψομετρικής διαφοράς παρουσίασαν ικανοποιητική ενδοταξική αναπαραγωγικότητα και για τους δύο χειριστές και στις δύο ομάδες. Παρόλαυτά η διαταξική και η μεταξύ χειριστών επαναληψιμότητα ήταν ελλιπής (ICC<0.90). Από τα 19 σημεία που μελετήθηκαν μόνο 2 (στο κροταφικό ημισφαίριο) παρουσίασαν ικανοποιητική ενδοταξική, διαταξική και μεταξύ χειριστών αναπαραγωγικότητα (ICC>0.90). Όσο αφορά στην ενδοταξική επαναληψιμότητα, μια πιο προσεκτική ματιά αποκάλυψε ελλιπή επαναληψιμότητα των παραμέτρων τόσο στο άνω όσο και στο κάτω ημισφαίριο του κερατοειδούς σε όλες τις ομάδες. Συμπεράσματα: Η επαναληψιμότητα των υψομετρικών χαρτών με σώμα αναφοράς τορικο ελλειψοειδές με ασφαιρικότητα 0.4 βρέθηκε ανεπαρκής σε εκτασίες κερατοειδούς και σε κερατοειδείς μετά από διασύνδεση κολλαγόνου. Έτσι, προτείνεται να λαμβάνεται υπόψιν με επιφύλαξη τουλάχιστον στην διάγνωση και την παρακολούθηση του κερατόκωνου. Clinical usefulness of BFTEF reference body in ectatic and cross-linked corneas Labiris G., 1,2 Giarmoukakis A. 1,Koutras A. 1, Chrysochou T. 1, Sideroudi H. 1, Patsiamanidi M. 2, Kozobolis V. 1,2. 1: Eye Institute of Thrace, Alexandroupolis, Greece. 2: Democritus University of Thrace, Department of Opthalmology, Greece. Purpose: To evaluates the usefulness of BFTEF reference body in ectatic and cross-linked corneas by assessing the repeatability of its measurements. Methods: Two operators in 2 sessions obtained posterior elevation measurements using the Pentacam Scheimpflug system. Variability in measurements was assessed using Bland Altman analysis and intraclass correlation coefficients (ICCs).

16 Results: Mean interobserver difference for the central elevation point (e1) in the keratoconus group was -1.7 μm (95% limits of agreement [LoA], 21.7 to μm). In the CXL group, the mean difference was -0.6μm (95% LoA, 24 to μm). Most of elevation points presented acceptable intrasession reproducibility for both operators in both groups. However interobserver and intersession repeatability were poor, with most of ICCs ranging below In fact, from the 19 elevation points, only two parameters (both in the temporal hemisphere) presented sufficient overall reproducibility, with all intrasession, interobserver and intersession ICCs being above the limit of Regarding intrasession reproducibility, a more thorough assessment of our results revealed that insufficient repeatability was encountered for a series of elevation points both in the upper and lower corneal hemispheres for all study groups. Conclusion: BFTEF-derived posterior elevation measurements present inadequate repeatability in keratoconus and cross-linked eyes. Thus, it should be applied with caution, at least in the follow-up of KC and / or cross-linked corneas.

17 09 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ In-Vitro και In-Vivo ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ Σιδερούδη Χ. 1, Λαμπίρης Γ. 1, Soto-Beobide A. 2, Perente I. 3, Βογιατζής Γ. 2, Χρυσσανθόπουλος Α. 2, Cakir H. 3, Κοζομπόλης Β. 1 1.Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Θεραπέιας Οφθαλμικών Παθήσεων, Αλεξανδρούπολη. 2.Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), Πάτρα. 3. Turkiye Hospital, Istanbul, Turkey Σκοπός: Να μελετηθουν οι ιδιότητες του υλικού των ενδοκερατοειδικών δακτυλίων (ICRS) μετά απο τη θεραπέια διαδσύνδεσης του κολλαγόνου (CXL). Υλικό και Mέθοδος: Προετοιμάστηκαν και μελετήθηκαν τέσσερα δείγματα ενδοκερατοειδικών δακτυλίων. 1) μετά απο ενστάλλαξη διαλύματος Ριβοφλαβίνης (Ι-R), 2) μετά απο ακτινοβόληση (I-UV) 3) μετά απο ενστάλλαξη διαλύματος Ριβοφλαβίνης και ταυτόχρονη ακτινοβόληση (I-RUV) και 4) μετά την εξαγωγή απο κερατοειδή ασθενούς, 3 μήνες μετά την εισαγωγή του και την επακόλουθη θεραπέια διασύνδεσης κολλαγόνου (S1). Όλα τα δείγματα συγκρίθηκαν με δείγμα αναφοράς (Ι-0) το οποίο δεν είχε υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία. Σε όλα τα πειράματα εφαρμόστηκε το βασικό προτόκολλο θεραπέιας διασύνδεσης του κολλαγόνου (UV-A ακτινοβολία στα 365nm και διάλυμα ριβοφλαβίνης). Η μελέτη των δειγμάτων έγινε με φασματοσκοπικές μεθόδους απορρόφησης στο υπεριώδες, στο ορατό και στο υπέρυθρο (UV-VIS, FT-IR) Αποτελέσματα: Μετά την ενστάλαξη του διαλύματος Ριβοφλαβίνης παρατηρήθηκε ενα μόνιμο κίτρινιο χρώμα στα δείγματα Ι-R και I-RUV. Η φασματοσκοπία απορρόφησης στο ορατό (UV-VIS) επιβεβαίωσε την απορρόφηση διαλύματος ριβοφλαβίνης μόνο σε αυτά τα δείγματα. Η φασματοσκοπία απορρόφησης στο υπέρυθρο (FT-IR) κατέδειξε μεταβολές στο φάσμα των δείγμάτων Ι-RUV και S1, που εντοπίζονται κυρίως στη φασματική περιοχή 2800 με 3200cm -1. Συγκεκριμένα μεταβλήθηκε ο λόγος των κορυφών 2965/2950 cm -1 που αποδίδονται σε δονησεις των μορίων CH 2/CH 3 αντίστοιχα. Συμπεράσμτα: Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το υλικό των ενδοκερατοειδικών δακτυλίων φωτοπολυμερίζεται μετά την διαδικασία διασύνδεσης του κολλαγονού. Αυτό θα πρέπει να λαμβανέται υπόψην κατα την θεραπεία διασύνδεσης του κολλαγόνου που ακολουθεί την ένθεση ενδοκερατοειδικών δακτυλίων. THE EFFECT OF IN-VITRO AND IN-VIVO COLLAGEN CROSS-LINKING PROCEDURE ON THE MATERIAL OF INTRACORNEAL RING SEGMENTS Haris Sideroudi 1, Georgios Labiris 1, Amaia Soto-Beobide 2, İrfan Perente 3, Georgios Voyiatzis 2, Athanassios Chrissanthopoulos 2, Hanefi Cakir 3, Vassilios Kozobolis 1 1. Eye Institute of Thrace, Democritus University, Alexandroupolis, Greece 2. Foundation for Research and Technology Hellas / Institute of Chemical Engineering Sciences (FORTH/ICE-HT), Patras, Greece 3. Turkiye Hospital, İstanbul, Turkey Purpose: To assess the potential impact of Corneal Crosslinking treatment (365nm UVA irradiation with Riboflavin) on the material properties of Intracorneal Rings Segments (ICRS).

18 Method: Material properties were studied using UV-Vis spectroscopy and FT-IR spectroscopy. ICRS were examined: 1) after installation of Riboflavin solution (I-R), 2) after irradiation with UV-A light (I-UV), 3) after instillation of Riboflavin solution followed by instillation and coeval irradiation (I-RUV) and 4) after extraction from patient s cornea, 3 months after insertion followed by CXL treatment (S1). Moreover, untreated ICRS material was used as reference (I-0). Result: After instillation of Riboflavin solution, a permanent intense yellow staining of the samples I-R and I-RUV was observed which was confirmed with UV-Vis spectroscopy. However UV-VIS spectroscopy didn t identify any change in the specimen S1. FT-IR spectroscopic analysis showed alterations in the spectra of samples I-RUV and S1, mainly at the 2800 to 3200 cm -1 spectral region [modification in band intensities of CH 2 (2980 cm -1 and 2925 cm -1 ) and CH 3 (2950cm -1 )]. Conclusion: Our results suggest crosslinking reaction in the ICRS material even after in-vitro and in-vivo CXL treatment. This should be taken into consideration prior to any CXL treatment of post ICRS implanted cornea.

19 10 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ Καρακώστα Ε. 1, Βαχτσεβάνος Θ. 1, ΚαζαντίδηςΛ. 1, Τοπαλίδης Χ. 1, ΤσακπίνηςΔ. 1, Καλδή Ε. 1 1 Οφθαλμολογική κλινική ΓΝΘ «Ο Άγιος Δημήτριος», Θεσσαλονίκη Σκοπός: Η αιτιολογική ταξινόμηση και εργαστηριακή επιβεβαίωση καθως και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της χορηγηθείσας θεραπευτικής αγωγής σε ασθενείς που διαγνώστηκαν με βακτηριακό έλκος κερατοειδούς. Υλικό & Μέθοδος: Σε 26 ασθενείς που προσήλθαν στο τμήμα επειγόντων της κλινικής μας, πάσχοντες από έλκος κερατοειδούς, ελήφθη υλικό κερατοειδούς και έκκριμα επιπεφυκότα με αποστειρωμένο βαμβακοφόρο στειλεό και εστάλη στο μικροβιολογικό εργαστήριο για καλλιέργεια. Χορηγήθηκε άμεσα τοπική αντιβιοτική αγωγή, η οποία συνίστατο σε χρήση σταγόνων φλουοροκινολόνης και τομπραμυκίνης. Σε εννέα περιπτώσεις οι ασθενείς ήταν χρήστες φακών επαφής. Αποτελέσματα: Από την καλλιέργεια των ληφθέντων εκκριμάτων επιπεφυκότα εντοπίστηκαν κατά σειρά συχνότητας τα ακόλουθα βακτήρια: Staphylococcus aureus (30.8%), Staphylococcus epidermidis ( 11.5%), Streptococcus viridans (15.4%), Streptococcus pneumoniae (15.4%), Acinetobacter baumannii (7.7%), Corynebacterium diphtheriae (7.7%), Escherichia coli (7.7%). Σε μία περίπτωση (3.8%) η καλλιέργεια ήταν στείρα. Το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αγωγής ήταν η επούλωση του έλκους σε όλες τις περιπτώσεις, πλην μίας η οποία κατέληξε σε άτονο έλκος. Συμπεράσματα: Η ταχύτερη έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναστολή της εξέλιξης των ελκών και η μετέπειτα χορήγηση της ενδεδειγμένης αντιβιοτικής αγωγής, κατόπιν του αντιβιογράμματος, εμφανίζει πολύ υψηλό ποσοστό αποτελεσματικότητας (96%) στην επούλωσή των βακτηριακών κερατοειδικών ελκών. Η χρήση φακών επαφής αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την εκδήλωση ελκών του κερατοειδούς. Οι φλουροκινολόνες αποδεικνύονται σύμφωνα με το αντιβιόγράμα ως θεραπέια εκλογής. CLASSIFICATION AND LABORATORY CONFIRMATION OF PREDISPOSING FACTORS IN BACTERIAL CORNEAL ULCERS Karakosta E. 1, Vachtsevanos T. 1, L. Kazantzidis 1, Topalidis T. 1, Tsakpinis D. 1, KALDI E. 1 1 Eye clinic, «O Agios Dimitrios», General Hospital of Thessaloniki PURPOSE: Classification and laboratory confirmation of predisposing factors in bacterial corneal ulcers and of presentation of the outcomes of the administered treatment. MATERIAL & METHODS: In 26 patients of presumed microbial keratitis where corneal and conjuctival scrapings have been subjected to microbiological examination were included. Risk factor data and laboratory outcome were recorded. Antimicrobial regimens used to treat each patient were documented. Topical antibiotic treatment consisted of fluoroquinolone and tobramycin eye drops. In nine cases the patients were contact lens wearers.

20 RESULTS: From the obtained cultures from corneal and conjunctival scrapings were detected in order of frequency the following bacteria: Staphylococcus aureus (30.8%), Staphylococcus epidermidis (11.5%), Streptococcus viridans (15.4%), Streptococcus pneumoniae (15.4%), Acinetobacter baumannii (7.7%), Corynebacterium diphtheriae (7.7%), Escherichia coli (7.7%). In one case (3.8%) the culture was sterile. The outcome of the treatment achived healing in almost all cases but one which resulted in poor visual outcome. CONCLUSIONS: The rapid onset of empirical antibiotic treatment plays a role in the healing of the ulcer and the subsequent administration of the appropriate antibiotic treatment proposed from our laboratory shows very high effectiveness rate (96%) in the healing of bacterial corneal ulcers. Contact lenses are a predisposing factor for corneal ulcers. Fluoroquinolones appear to be the therapy of choice for bacterial keratitis.

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ERA ΕΠΕ Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690 E-mail: info@era.gr Site: www.era.gr

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ERA ΕΠΕ Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 36 34 944, Fax: 210 36 31 690 E-mail: info@era.gr Site: www.era.gr ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ ERA ΕΠΕ Ασκληπιού 7, 06 80 Αθήνα Τηλ.: 0 36 34 944, Fax: 0 36 3 690 E-mail: info@era.gr Site: www.era.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ορµινίου 5, 5 8 Ιλίσια ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)

Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ» Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS

Grigoris VENETIS, Ekaterini-Pinelopi TRIANTAFYLLIDOU, Chrisa PAPADELI, Nikolaos LAZARIDIS Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 1, 15-24 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 1, 15-24 15 H χειρουργική αντιμετώπιση στη δυσλειτουργία της κροταφογναθικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΕΚΤΟΜΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΓΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ζουλινάκης Γεώργιος Διπλ/χος Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ηράκλειο 2013

Ζουλινάκης Γεώργιος Διπλ/χος Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ηράκλειο 2013 Πανεπιστήμιο Κρήτης University of Crete Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική και Όραση» Αξιολόγηση και πρόβλεψη ποιότητας όρασης με χρήση ray tracing wavefront analysis μετά από ένθεση ενδοκερατοειδικού

Διαβάστε περισσότερα

23rd International Meeting Cardiology Today

23rd International Meeting Cardiology Today 23rd International Meeting Cardiology Today 10-11 March 2012 Four Seasons Hotel Limassol - Cyprus Final Program & Abstracts Book Under the Patronage of: H.E. The President of the Republic of Cyprus, Mr.

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 1 Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών «Επισκόπηση Μελετών που σχετίζονται με τις ΑΠΕ, Εξοικονόμηση Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγή στην Κύπρο» Review of existing studies related with RES, Energy Efficiency and Climate Change in Cyprus Photo:

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

" Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση."

 Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με χαμηλή όραση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: " Αξιολόγηση της αναγνωρισιμότητας διαφορετικών οπτότυπων σε φυσιολογικό πληθυσμό και σε ασθενείς με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Περιεχόμενα Χαιρετισμός της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής 2 Διοικητικό Συμβούλιο I.V.S.A Θεσσαλονίκης Επιτροπές 3 Γενικές Πληροφορίες 4 Επιστημονικό Πρόγραμμα 7 Τόμος Περιλήψεων 11 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD

3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD 3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Βιβλίο περιλήψεων Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD ΑΘΗΝΑ, 8-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 3 ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Αθήνα 8,9 Νοεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΙΡΕΙΣ ΣΤΟΜΤΙΚΗΣ ΚΙ ΓΝΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 8, Τεύχος 3, Ιούλιος -Σεπτέμβριος 2007 Τριμηνιαίο Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ Μεταβολές του μετρούμενου αξονικού μήκους του οφθαλμού σε παθήσεις της ωχράς κηλίδας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Κ. ΙΩΑΝΝΑ ΦΥΣΙΚΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. 18 ο. Πανελληνιο Συνεδριο Νοσηματων Θωρακοσ. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Ξενοδοχειο MAKEDONIA PALACE. Cited in Εmbase. and Google Scholar

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. 18 ο. Πανελληνιο Συνεδριο Νοσηματων Θωρακοσ. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Ξενοδοχειο MAKEDONIA PALACE. Cited in Εmbase. and Google Scholar ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ/SUPPLEMENT No 2 2009 PNEUMON VOL. 22 SUPPLEMENT No 2 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 2 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών

3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης. Περιλήψεις Εργασιών 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Νέοι μηχανικοί στην κοινωνία της γνώσης Περιλήψεις Εργασιών Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2009 1 [περιεχόμενα] 4 Χαιρετισμός Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται]

[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] [Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται] 37 ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών Βόλος 21-23 Μαΐου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές

Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές Περιοχές Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, Ι, τεύχ. 3 2007 Tech. Chron. Sci. J. TCG, I, No 3 11 Αξιολόγηση Επιπτώσεων στο Ακουστικό Περιβάλλον και τον Συγκοινωνιακό Θόρυβο από την Εφαρμογή Μειωτών Ταχύτητας σε Αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρ γ ά ν ω σ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ. Ορμινίου 5, 115 28 Αθήνα Tηλ.-Fax: 210 7257823 e-mail: info@gvrs.gr www.gvrs.

Ο ρ γ ά ν ω σ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ. Ορμινίου 5, 115 28 Αθήνα Tηλ.-Fax: 210 7257823 e-mail: info@gvrs.gr www.gvrs. CMYK Ο ρ γ ά ν ω σ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΛΟΕΙΔΟΥΣ - ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ Ορμινίου 5, 5 8 Αθήνα Tηλ.-Fax: 0 75783 e-mail: info@gvrs.gr www.gvrs.gr Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ε Ι Α Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Υ ERA ΕΠΕ Ασκληπιού 7 06

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΩΝ. PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ PNEUMON VOL. 22 No 4 OCTOBER-DECEMBER 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΟΜΟΣ 22 ΤΕΥΧΟΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΝΕΥΜΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ PNEUMON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS

ΠΝΕΥΜΩΝ PNEUMON. www.pneumon.org ΑΘΗΝΑ. Cited in: SCOPUS Εmbase Copernicus Index Google Scholar doaj ISSN 1105-848X. e-issn 1791-4914 ATHENS ΠΝΕΥΜΩΝ/PNEUMON ΤΟΜΟΣ/VOL. 25 ΤΕΥΧΟΣ/No 1 ΙΑΝΟΥΑρΙΟΣ/JANUARY - ΜΑΡΤΙΟΣ/MARCH 2012 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο ΚΕΜΠ Αθηνών Αριθμός Άδειας 4/2007 ôåχíïãñáììámed Λ. Μεσογείων 380-15341 Áãßá ÐáñáóêåõÞ AÖÌ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 16/04/2008 Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Concise Program of the 16th International Congress of Physical Education & Sport ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY 10:00-11:30 12:00-13:30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ KARPENISSI

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ KARPENISSI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 32 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 32 nd ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS Το 32 ο Επιστηµονικό Συνέδριο αφιερώνεται στη µνήµη του

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis

Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξ. Δερέκα: Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας 1 Συσχέτιση μεταξύ οστεοπόρωσης και περιοδοντίτιδας Association between osteoporosis and periodontitis Ξανθίππη E. Δερέκα Λέκτορας, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic REVIEWS ORIGINAL ARTICLES CASE REPORTS. Aetiological Factors of Testicular Cancer Ocular side - effects of urological medications

Hellenic REVIEWS ORIGINAL ARTICLES CASE REPORTS. Aetiological Factors of Testicular Cancer Ocular side - effects of urological medications Hellenic JULY AUGUST SEPTEMBER 2014 Quarterly Publication by the Hellenic Urological Association ISSN 2241-9136 REVIEWS Aetiological Factors of Testicular Cancer Ocular side - effects of urological medications

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS

ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 21 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 21 st PANHELLENIC MEETING ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 28 31 ΜΑΪΟΥ 1999 MAY 28 31, 1999 ΓΑΛΗΣΣΑΣ - ΣΥΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12 Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη Κωδικός μελέτης: MBC1/12 Έκδοση πρωτοκόλλου: 1.0 Ημερομηνία: 20/9/2012 Φάση μελέτης: ΙV (Παρατήρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ. ελαστοµετρίας. Δούκα Χρυσούλα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ. ελαστοµετρίας. Δούκα Χρυσούλα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Έ λ ε γ χο ς α ξ ι οπ ι σ τ ί α ς και επαναληψιµότητας σ υ σ κ ε υ ή ς µ η ε π ε µ β α τ ι κ ή ς ελαστοµετρίας Δούκα Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα