Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ."

Transcript

1 ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΖΜΔΗΩΜΑΣΑ ΔΒΑΜΗΩΣAΣΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΠΖΛΟΤΗΟΤ κ.κ. ΔΗΡΖΝΑΗΟΤ ΣΑΛΑΜΒΔΚΟΤ (7 Ηανοςαπίος επηεμβπίος 2004) Ζ ΑΓΝΧΣΖ ΠΣΤΥΖ ΔΝΟ ΗΔΡΑΠΟΣΟΛΟΤ ΔΠΗΚΟΠΟΤ. ΤΠΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΗΟΤ ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΟΤ ΠΖΛΟΤΗΟΤ ΠΟΡΣ ΑΨΓ, ΑΗΓΤΠΣΟ

2 εβαζκηψηαηνο Μεηξνπνιίηεο Πεινπζίνπ θ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ. Δθδνζηο ππφ: εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Πεινπζίνπ θ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΟΝΟ. Γηεχζπλζηο: εβ/ηνο Μεηξνπνιίηεο Πεινπζίνπ θ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ P. O. Box 251 PORT SAΨD EGYPT Σει. θαη Φαμ: Κηλεηφ Αηγχπηνπ: Κηλεηφ Διιάδνο:

3 ΔΗΡΖΝΑΗΟΤ, ηνπ εβαζκησηάηνπ θαη Θενπξνβιήηνπ Μεηξνπνιίηνπ, ηεο Αγησηάηεο Μεηξνπφιεσο Πεινπζίνπ, Τπεξηίκνπ θαη Δμάξρνπ Πξψηεο Απγνπζηακληθήο, εκψλ δε Παηξφο θαη Πνηκελάξρνπ. ΑΗΧΝΗΑ Ζ ΜΝΖΜΖ! 3

4 εβαζκηψηαηε Μεηξνπνιίηα Πεινπζίνπ, ππέξηηκε θαη έμαξρε πξψηεο Απγνπζηακληθήο θαη Μεζεκβξίαο, ελ Υξηζηψ ησ Θεψ ιίαλ αγαπεηέ θαη πεξηπφζεηε αδειθέ θαη ζπιιεηηνπξγέ ηεο Ζκψλ Μεηξηφηεηνο, θχξηε Παληειεήκσλ, ράξηο είε ηε πκεηέξα ζεβαζκηφηεηη θαη εηξήλε παξά ηνπ σηήξνο Υξηζηνχ. Υαηξεηίδσ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ, βαζχηαηα ζπγθηλεκέλνο ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο θαη νθείισ λα θαηαζέζσ ηελ πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία γηα ηνλ κεγάιν ηεξάξρε, ηνλ θινγεξφ θη αθάκαην ηεξαπφζηνιν θαη αγσληζηή καθαξηζηφ Μεηξνπνιίηε Δηξελαίν Σαιακβέθν. Γλψξηζα ηνλ Δηξελαίν πξηλ θχγσ γηα ηελ καθξπλή Οδεζζφ θαη ελζπκνχκαη ηελ πεξηζζή αγάπε, επγέλεηα θαη θαισζχλε ηνπ, λα κε ελεκεξψζεη γηα φια ηα ζέκαηα, ζ έλαλ ηφπν φπνπ ππεξέηεζε ν ίδηνο επί έλδεθα νιφθιεξα ρξφληα θαη ζηνλ νπνίν ηφπν ζα δηαθνλνχζα θη εγψ γηα ηα επφκελα δέθα (10) έηε σο έμαξρνο ηνπ Θξφλνπ. Σνλ ελζπκνχκαη αθφκε γηά ηελ αγαζηή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ππεξεηνχζε σο Γεληθφο Παηξηαξρηθφο Δπίηξνπνο θαη εγψ σο Παηξηαξρηθφο Δπίηξνπνο Αιεμαλδξείαο. ην Κακεξνχλ ππήξμε ν αλακνξθσηήο, ν παηέξαο ησλ νξθαλψλ θαη ησλ πησρψλ, ν θξνληηζηήο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ησλ λέσλ. Ζ κεγάιε θαη πινχζηα θηιαλζξσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπ δξάζε ε νπνία αζφξπβα πέξαζε, ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα, ψζηε λα νκνινγνχκε φινη φηη φια, ηα πάληα πνπ έγηλαλ εθεί ζηελ Μεηξφπνιε Άθθξαο (ηφηε) θαη Γπηηθήο Αθξηθήο, νθείινληαη ζ απηφλ ηνλ αθάκαην θαη θινγεξφ ηεξαπφζηνιν ηεο αγάπεο θαη δπλακηθφ άλδξα ηνπ θαζήθνληνο. Ζ επγέλεηα ηνπ ραξαθηήξνο ηνπ, ε ιηπαξά ηνπ κφξθσζηο, ε θαηαμησκέλε πλεπκαηηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα, ην απζεληηθφ ηεο επηθνηλσλίαο, ραξαθηεξηζηηθά πνπ θνζκνχζαλ ηνπο παιαηνχο Αξρηεξείο, δηέθξηλαλ θαη ηνλ καθαξηζηφ Δηξελαίν θαζψο επίζεο θαη ε εθθιεζηζηηθή δενληνινγία θαη ε αξρνληηά, ε αμηνπξέπεηα, ην εθθιεζηαζηηθφ ήζνο θαη χθνο. Απηφο ήηαλ ν καθαξηζηφο Μεηξνπνιίηεο Πεινπζίνπ Δηξελαίνο Σαιακβέθνο. Δπρή θαη πξνζεπρή δηάππξε είλαη ε παξνχζα έθδνζε, πνπ επηκειήζεθε ν λπλ εβ. Μεηξνπνιίηεο Πεινπζίνπ θ. Παληειεήκσλ ηνλ νπνίν θαη επραξηζηνχκε, λα βνεζήζεη, ψζηε λα γλσξίζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνη ηνλ άλζξσπν πνπ αλακφξθσζε ηελ ηεξαπνζηνιή ζηελ Αθξηθή επί δεθαηέζζεξα (14) νιφθιεξα ρξφληα θαη πξφζθεξε ηνλ εαπηφ ηνπ ζηελ αγάπε ηνπ πιεζίνλ. Αο είλαη αησλία ε κλήκε ηνπ! Δλ ηε Μεγάιε Πφιεη ηεο Αιεμαλδξείαο ηε 1 ε Απξηιίνπ

5 ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ. «Άνθπωπορ ωρ σόπτορ αι ημέπαι αςτού ωσεί άνθορ τος αγπού ούτω εξανθήσει». Μ απηά ηα ςαικηθά ιφγηά μεθίλεζε πξηλ απφ ζαξάληα ρξφληα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1964, λα γξάθεη ηα βηνγξαθηθά ηνπ ζεκεηψκαηα ν πξνθάηνρνο κνπ ζηνλ αξρηεξαηηθφ ζξφλν ηεο ηζηνξηθήο θαη Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Πεινπζίνπ θπξφο Δηξελαίνο (θαηά θφζκν Κσλζηαληίλνο Σαιακβέθνο). χκθσλα κε ηελ ηδηφρεηξν ππνζεκείσζή ηνπ, πνπ αλαθέξεη ζηε δεχηεξε ζειίδα ηνπ ηεηξαδίνπ ηνπ γξάθεη ηα αθφινπζα: «εκ. Σηο ζχληνκεο απηέο βηνγξαθηθέο ζεκεηψζεηο άξρηζα λα ηηο γξάθσ ζηελ Ηεξνπζαιήκ απφ παιηέο ζεκεηψζεηο πνπ πάληα απφ πνιχ κηθξφο θξαηνχζα θαη ζεκείσλα ζην Ζκεξνιφγηφλ κνπ. Σηο αληέγξαςα δε πηζηά, φπσο ήηαλ αθξηβψο ζ απηφ ην βηβιίν ζηελ Οζπζζφ ηεο Ρσζζίαο απφ ηελ αξρή, γηά λα κε ράζσ ηηο θφιιεο φπνπ ήηαλ ζεκεησκέλν φιν ην εκεξνιφγηφλ κνπ. Οδεζζφο 1964, Οθηψβξηνο. +Αξρηκ. Δηξελαίνο.» Σα φζα αθνινπζνχλ είλαη ηδηφγξαθα ζεκεηψκαηα ηνπ αεηκλήζηνπ θπξνχ Δηξελαίνπ, Μεηξνπνιίηνπ Πεινπζίνπ θαη Γεληθνχ Παηξηαξρηθνχ Δπηηξφπνπ ηνπ Διιελνξζνδφμνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο θαη πάζεο Αθξηθήο. Μία κέξα πξηλ απφ ηελ δηθή κνπ ελζξφληζε σο Μεηξνπνιίηνπ Πεινπζίνπ (9 Ηαλνπαξίνπ 2005), ηπραίσο, βξέζεθαλ ζηα ρέξηα κνπ απηά ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα. Αξρηθά δελ έδσζα θαζφινπ ζεκαζία, κάιηζηα έξημα ην ηεηξάδην ησλ ζεκεηψζεσλ απηψλ, δηφηη, ην εζεψξεζα, φηη δελ είρε θακία αμία. Αιιά, κία εζσηεξηθή δχλακηο κε παξψηξπλε λα ην αλνίμσ θαη, αθνχ ην πήξα μαλά ζηα ρέξηα κνπ, δηαπίζησζα ηελ κεγάιε ζεκαζία ηνπ. Καηφπηλ βξήθα πνιιέο θσηνγξαθίεο ηνπ θ. Δηξελαίνπ απφ ηα παηδηθά ηνπ ρξφληα κέρξη πξφζθαηα, σο Μεηξνπνιίηεο Πεινπζίνπ. Λεο θαη ν ίδηνο ηα άθεζε εθεί, ψζηε λα βξσ φζα ρξεηαδφκνπλ γηα λα πξνβψ ζηε ζπγγξαθή θαη έθδνζή ηνπο. Μηά βαζηά ζπγθίλεζε κε θπξίεπζε θαη απνθάζηζα λα αλαθέξσ ηα πεξηζηαηηθά ζηνλ Μαθαξηψηαην Πάπα θαη Παηξηάξρε καο θ.θ. Θεφδσξν Β θαη λα δεηήζσ ηηο παηξηθέο θαη Παηξηαξρηθέο επρέο θαη επινγίεο Σνπ, ψζηε λα ζπγγξαθεί έλα κηθξφ βηβιίν ζηε κλήκε ηνπ θαηά πάληα αμηνζεβάζηνπ πξνθαηφρνπ κνπ θπξνχ Δηξελαίνπ. Σηο ζεκείσζεηο απηέο ηηο δεκνζηεχσ πξνο ζε έλδεημε ζεβαζκνχ πξνο ηελ κλήκε ηνπ πξνθαηφρνπ κνπ θαη πλεπκαηηθή σθέιεηα ησλ πηζηψλ. Σηο παξαζέησ φπσο αθξηβψο ηηο ζεκείσζε ν ίδηνο κε ειάρηζηεο δηνξζψζεηο, γηά ηελ θαιιαηζζεηηθή παξνπζίαζε ηνπ θεηκέλνπ. Σν βηβιίν απηφ δελ είλαη έλα επηζηεκνληθφ εγρεηξίδεην, αιιά εθδίδεηαη γηά λα γλσξίζεη ν Οξζφδνμνο ιαφο ηνπο αγψλεο θαη ζπζίεο ελφο ηεξαπνζηφινπ Δπηζθφπνπ, πνπ έδσζε ηα πάληα γηά ηελ αγάπε ηνπ Υξηζηνχ θαη ζπζηάζζεθε πξνζθέξνληαο απηήλ 5

6 ηελ δσή ηνπ, εθηειψληαο ην θαζήθνλ ηνπ. ια ηα θείκελα, ηα επίζεκα έγγξαθα, ην πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη νη ππνζεκεηψζεηο, πνπ πξνζζέζακε, καο παξνπζηάδνπλ κηά κηθξή πηπρή ελφο κεγάινπ ηεξαπνζηφινπ, πνπ ηφζν πνιχ αγάπεζε ηελ Οξζφδνμν Αιεμαλδξηλή Δθθιεζία θαη ηνπο ιανχο ηεο Αθξηθήο θαη πνπ ζηνλ πεξηζζφηεξν θφζκν έκεηλε άγλσζηε ε δξάζε, νη θφπνη, νη κφρζνη θαη νη αγσλίεο ηνπ. Ο ΜΖΣΡΟΠΟΛΗΣΖ ην Πνξη ατδ, 20 Μαξηίνπ, Κπξηαθή ηεο Οξζνδνμίαο. +Ο Πηλοςζίος ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ 6

7 ΣΟ ΞΔΚΗΝΖΜΑ , 7 Ηανοςαπίος. «έλα ηαπεηλφ ζπηηάθη ζηε Νίθαηα ηνπ Πεηξαηψο θαηνηθνχλ ν Γεκήηξηνο ηακ. Σαιακβέθνο κε ηε ζχδπγφ ηνπ καξάγδα θαη ηα 4 παηδηά ηνπο ηακάηηνλ, Διεπζεξίαλ, Σξχθσλα, Διέλελ. Δίλαη θαη νη δχν απφ ηνλ Πεηξαηά, αλ θαη ν παηέξαο θαηάγεηαη απφ ηελ λήζν άκνλ θαη ε κεηέξα απφ ηελ Αλ. Θξάθε, απφ ηελ Μάδπηνλ. Πεξλνχλ θαιά, ν παηέξαο εξγάδεηαη θαιά θαη είλαη επηπρηζκέλνη. απηφ ην πεξηβάιινλ, ηελ Κπξηαθή, 7 Ηαλνπαξίνπ 1934, γελλήζεθα θαη γσ θαη πξνζεηέζελ ζηα άιια ηέζζεξα παηδηά. Βαπηίζζεθα θαη κε σλφκαζαλ Κσλζηαληίλνλ.»Γελ ζπκάκαη ηίπνηε απφ απηήλ ηελ επνρήλ. Απφ φ,ηη αθνχσ ηψξα λα ιέλε, ήκνπλ πνιχ κηθξφο. ηε ραξαπγή ηεο δσήο κνπ εμεξξάγε ν δεχηεξνο παγθφζκηνο πφιεκνο. Ζ παηξίδα κνπ Διιάδα κπήθε ζ απηφ ηνλ ηξνκεξφ πφιεκν θαη ην 1941 θαη εμήο βπζίζηεθε ζην ζθνηάδη ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο. Ο θφζκνο ππνθέξεη, πεηλά, πεζαίλεη θάζε κέξα ζηνπο δξφκνπο. Θπκάκαη ηελ απαίζηα ιέμη «ΠΔΗΝΧ», πνπ αθνπγφηαλ ζπαξαθηηθά παληνχ. Θπκάκαη ηε λεαξή ηφηε κεηέξα κνπ πνπ αεηθίλεηε γχξηδε ψξεο ζηηο αγνξέο γηά λα βξεη θάηη λα θάκε. Έμη παηδηά κεηά απφ κέλα γελλήζεθε ε Βαξβάξα θη ήηαλ δχζθνιν γη απηήλ.»χ κεηέξα, απφ ηφηε ιαηξεχσ ηελ ηεξή κνξθή ζνπ ζαλ ηελ Παλαγία θαη ε αγάπε κνπ γηά ζέλα είλαη αγάπε πάλσ απφ ηηο αγάπεο ηνπ θφζκνπ! Χ κεηέξα κνπ, κεηέξα!» «Ο πφιεκνο εμαθνινπζεί.»σα παηδηά ραδεχνπκε θπηηάδνληαο ηνπο απαίζηνπο γεξκαλαξάδεο, ζηνλ νπξαλφ ηα αζεκέληα αεξνπιάλα, πνπ βνιηάξηδαλ ζηελ θαηαθηεκέλε παηξίδα. 7

8 »Απηφ ην έηνο γξάθηεθα ζην δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Καηίλαο Γηάλλνπνχινπ, πνπ είλαη θνληά ζην ζπίηη καο. Δίκαη πξψηνο καζεηήο θαη πξψηνο παληνχ. Οη κάλεο θνξνχλ καχξα γηαηί φια ηα ζπίηηα έρνπλ πέλζνο, θάπνηνλ έρνπλ ράζεη ζηνλ πφιεκνλ.»ηελ Σεηάξηε ηάμη γξάθηεθα ζην 3 νλ δεκνηηθφλ ζρνιείνλ Νηθαίαο. Δμαθνινπζψ λα είκαη άξηζηνο καζεηήο θαη απηφ δίλεη θνπξάγην ζηελ θησρή κνπ νηθνγέλεηα λα κε ζπνπδάζνπλ.» «Σειείσζα ην δεκνηηθφ ζρνιείν.»ο παηέξαο ζέιεη λα ζηακαηήζσ ηα γξάκκαηα δηά λα κάζσ κίαλ ηέρλελ. Δγψ ππνθέξσ ζηε ζθέςη φηη ζα εγθαηαιείςσ ην ζρνιείν. Αγαπψ πνιχ ηα γξάκκαηα, νη ηέρλεο δελ κε ελζνπζηάδνπλ. Νηθψ. Γξάθνκαη, χζηεξα απφ κεγάιε επηηπρία ζηαο εμεηάζεηο, ζην Γπκλάζηνλ Νηθαίαο. Γφμα ησ Θεψ.»Ζ δσή είλαη θαιιίηεξε ηψξα ζηνλ Πεηξαηά θαη ζηελ Αζήλα. Σα παηδηά έρνπκε δσληαλέςεη. Πεγαίλνπκε θνληηλέο εθδξνκέο. Δίκαη πξψηνο καζεηήο. Φέηνο κε ην ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, φπσο ζην εμήο θαη θάζε ρξφλν, παίξλσ ην πξψην βξαβείν ηνπ γπκλαζίνπ καο. Οη θαζεγεηαί κε αγαπνχλ, ηα παηδηά κε ιαηξεχνπλ. Δγψ αγαπψ φινπο. Πφζε ππεξεθάλεηα ληψζσ! Φέηνο ηα πξψηα ρεηξνθξνηήκαηα απφ ρίιηα πεληαθφζηα παηδηά, γηά ην πξψην βξαβείνλ! Δίκαη επηπρήο!»σν θαινθαίξη ην πεξλψ ζηελ θαηαζθήλσζη ζηνλ Πφξν. Δδψ είλαη πεξίθεκα. Δδψ έγξαςα ηα πξψηα κνπ δηεγήκαηα θαη ηα πξψηα κνπ πνηήκαηα! Ζ ζάιαζζα, ην δάζνο, ε λχθηα, ε κέξα, κέζα ζηε θχζη κε εκπλένπλ, κε ελζνπζηάδνπλ. Σα βξαδπλά θάλνπκε γηνξηέο, ηξαγνπδνχκε θαηαζθελσηηθά ηξαγνχδηα θαη δηαβάδνπκε δηθά καο δηεγεκαηάθηα ή πνηήκαηα. Αιεζκφλεηνο ν Πφξνο!»Φέηνο επίζεο γξάθηεθα θαη ζην Καηερεηηθφ ζρνιείν. ιν θαη πεξηζζφηεξνλ αξρίδσ λα αγαπψ ηελ Δθθιεζία θαη πξν παληφο ηελ απνζηνιή ηεο. Με ηα παηδηά ηνπ Καηερεηηθνχ πάκε εθδξνκέο, θάλνπκε επηζθέςεηο ζηα λνζνθνκεία, ζην Άζπιν, καδεχνπκε ιεπηά θαη βνεζνχκε ηνπο πησρνχο ζπκκαζεηάο. 8

9 »Ση ππέξνρε επνρή, ηη αγλέο πνπ είλαη νη ςπρέο καο! Χ Θεέ κνπ ζα κείλνπλ πάληα έηζη, άξαγε;»έπεηηα είλαη θαη ε Υ.Μ.Ο. (Υξηζηηαληθή Μαζεηηθή Οκάδα). Δδψ είλαη πηφ ζπγθξνηεκέλε ε δηδαζθαιία, ε δξάζηο ε ρξηζηηαληθή ζπληξνθηά. Οη ζπγθεληξψζεηο γίλνληαη ζην ζπίηη ηεο θ. Διέλεο Παζραιίδνπ, επιαβεζηάηεο ρήξαο απφ ηελ Καηζάξεηα. Δδψ ζπγθεληξσλψκαζηε, ζρεδφλ θάζε βξάδπ, καζεηαί, θνηηεηαί φισλ ησλ ζρνιψλ, εξγαδφκελα λεηάηα απ φισλ ησλ εηδψλ ηηο δνπιεηέο, ρξηζηηαλνί γνλείο θαη νη κέξεο θαη ηα ρξφληα πεξλνχλ επινγεκέλα, επσδηαζκέλα κε ην άξσκα ηνπ Υξηζηνχ. ια φκνξθα. ια ραξνχκελα. Σα νκαδφπνπια πξέπεη λα είλαη πξψηα παληνχ. Κη απηφ ην πηζηεχσ, ην δσ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Υξηζηνχ πάληα πξσηεχσ.»γφμα ζη φλνκά Σνπ η άγην θαη ηεξφ»»απφ ηνπο θίινπο κνπ ν θαιιίηεξνο θίινο ν Αιέθνο Βαθείδεο, απφ ηε Νίθαηα. Μαδή πιάζακε ηα πηφ φκνξθα φλεηξα γηά ην κέιινλ, καδή πιάζακε ηηο ςπρέο καο απφ «δχκε Υξηζηνχ». Μαδή επί ψξεο εξγαδφκαζηαλ ζηε Λέζρε γηά φινπο ηνπο ηνκείο θαη νη αδειθνί καο θακάξσλαλ θαη καο εκςχρσλαλ ζηνλ αγψλα.»χ Θεέ κνπ, πψο λα ιεζκνλήζσ απηά ηα αγλά θαη επινγεκέλα ρξφληα, ηα γεκάηα ελζνπζηαζκφ, πίζηη, δνπιεηά, αγάπε;»έηζη πεξλνχλ ηα ρξφληα. Σα θαινθαίξηα ηα πεξλψ ζηηο θαηαζθελψζεηο: ηνλ Πφξν, ζηε αιακίλα, ζην Ενχκπεξη, ζηελ Πεληέιε, ζην Γηφλπζν θαη ζηηο κεγάιεο ηάμεηο ηνπ γπκλαζίνπ ζηελ θαηαζθήλσζη ησλ Υ.Μ.Ο. ζηελ Αγία Παξαζθεπή. Απηή ε θαηαζθήλσζηο είλαη πξαγκαηηθά «θαηαζθήλσζηο Θενχ».»Οη ζρέζεηο, ε δσή καο ε ζπκπεξηθνξά καο, ηα έξγα καο, είλαη άγηά. Μηά νπξάληα ραξά γεκίδεη ηελ θαηαπξάζηλε θχζη, απφ ηνπο ςαικνχο καο, απφ ηηο πξνζεπρέο καο, απφ ηα ηξαγνχδηα καο.»σν πξφγξακκα είλαη ζαπκάζηνλ:»σν πξστ: Έγεξζηο Γπκλαζηηθή εκαία Πξνζεπρή Ρφθεκα Δξγαζία Παηρλίδη ή αλάγλσζη.»σν κεζεκέξη: Γεχκα Αλάπαπζηο.»Σν απφγεπκα: Πξφδεηπλν Παηγλίδη ή νκηιίεο απφ δηαθφξνπο θαζεγεηάο θαη ηεξσκέλνπο, ή εμνξκήζεηο ζε άιιεο θαηαζθελψζεηο, ζε ηδξχκαηα, ζηα βνπλά γηά παηγλίδη θαη πεξίπαην.»σν βξάδπ: Γείπλν Πξνζεπρή απνινγηζκφο εκέξαο Όπλνο.»Κάζε πξστ κεηά ηελ πξνζεπρή δηαβάδνπκε έλα θνκάηη απφ ηελ Αγία Γξαθή θαη παίξλνπκε «ην ζχλζεκα ηεο εκέξαο».»οη βξαδπλέο πξνζεπρέο είλαη άιιε κηά αθνξκή, ίζσο ε θαιιίηεξε, γηά ηνλ θαηαξηηζκφ ηεο ςπρήο. ηε ζηγαιηά ηεο λχθηαο, αλάκεζα ζηα πεχθα, κπξνζηά ζην ηαπεηλφ εηθνλνζηάζη, φινη νη θαηαζθελσηαί δνχζακε γηά ιίγα ιεπηά ζηνλ νπξαλφ! 9

10 Απηέο νη ζηηγκέο ηεο βξαδπλήο πξνζεπρήο ζην χπαηζξν κέλνπλ αλεμίηειεο κέζα ζηε ζθέςη κνπ θαη ζηελ ςπρή κνπ. «Πάληα πξνο νηθνδνκή γηλέζζσ» «Σν θαινθαίξη βξίζθνκαη ζηε άκν.»γηά πξψηε θνξά γλψξηζα ηνπο γνλείο ηνπ παηέξα κνπ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη εθεί. Πεξίθεκν θαινθαίξη! θαξθαιψλσ ζηα βνπλά, δηαζθεδάδσ ζηε ζάιαζζα ζην Καξιφβαζη, πεξπαηψ ψξεο νιφθιεξεο κε ηα πφδηα αλάκεζα ζε βνπλά, ιαγθάδηα θαη ξαρνχιεο πεγαίλνληαο κε ηε γηάγηά ζηα γεηηνληθά ρσξηά, ζηνπο ζπγγελείο ηεο. Γίλνκαη αληηθείκελν ιαηξείαο παληνχ. Ήηαλ ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ είδα ηνλ παππνχ κνπ.» Ηοςνίος. «θνηψζεθε ν πξεζβχηεξνο αδειθφο κνπ, ηακάηεο, ππεξεηψλ ηελ παηξίδα.»φαξκαθεξφ βέινο ζηελ θαξδηά ηεο κάλλαο κνπ, πνπ έρεη ήδε πξφσξα θαηαπέζεη.»κνπξάζηεθεο, εξστδα κάλλα, ηφζα ρξφληα κέζα ζηνπο πνιέκνπο γηά λα καο θξαηήζεο ζηε δσή, κε θηλδχλνπο, κε μελχρηηα, κε πείλα, ηξέρνληαο παληνχ θαη ζηελ Αζήλα, κε ηα πφδηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο γηά ηνλ παηέξα, πνπ βξίζθεηαη ζην Ννζνθνκείν. Δθείλνο αξγφηεξα ζα ζε πιεξψζε γηά ηηο ζπζίεο ζνπ κε ηελ πεξηθξφλεζη, ηελ θαθνκεηαρείξηζη θαη ηελ απηζηία!»χ Μάλα, πψο κπνξείο θαη ηα ππνκέλεηο φια απηά; Πψο λα κελ αξξσζηήζεο θαη λα κε γεξάζεο απφ ηα 40 ζνπ ρξφληα ;» 28 Οκηωβπίος «Σειεπηαίεο εκέξεο ζην Γπκλάζηνλ Νηθαίαο.»Δίλαη ενξηή ηεο εκαίαο. Απηή ηε κέξα ζην ηέινο κηάο εξστθήο γηνξηήο ν Γπκλαζηάξρεο δηέλεηκε ηα βξαβεία ζηνπο πξψηνπο καζεηάο. Πξψηνο αξηζηεχζαο ζηα 1,600 παηδηά, αγφξηα θαη θνξίηζηα: Κσλ/λνο Γεκεηξίνπ Σαιακβέθνο! Πιεζηάδσ θαη κε ηεξή ζπγθίλεζε παίξλσ ην βξαβείν κνπ, έλα κεγάιν δίπισκα. Σα κάηηα κνπ δαθξχδνπλ, δελ βιέπσ ηίπνηε. Οη θίινη κνπ κε αγθαιηάδνπλ θαη κε θηινχλ, έμαιινη απφ ραξά θαη ελζνπζηαζκφλ.»φειά, πάληα ςειά, φιν ςειφηεξα «ΑΗΔΝ ΑΡΗΣΔΤΔΗΝ»! 10

11 ΗΔΡΟΤΑΛΖΜ. 12 Νοεμβπίος «Οχηε θαη εγψ θαηάιαβα πψο ήξζαλ έηζη ηα πξάγκαηα μαθληθά λα εηνηκαζζψ γηά έλα καθξηλφ ηαμείδη. Πνηέ κνπ δελ είρα ζθεθζεί νχηε ζπδεηήζεη ηελ Ηεξνπζαιήκ. Καη λα πνπ ηψξα φια είλαη έηνηκα γηά ην κεγάιν απηφ θαη ηεξφ ηαμείδη.»απνραηξέηηζα ηνπο θίινπο, ηα θαηερεηηθά, ηηο νκάδεο, ηα πάληα, θίιεζα ηνπο δηθνχο κνπ θαη αλέβεθα ζην «ΚΟΡΗΝΘΗΑ» καδή κε έλα παηδί κεγαιχηεξφ κνπ, ηνλ Αλδξέα Θενραξάθε, πνπ πήγαηλε θαη απγηφο εθεί ζηελ Αγία Πφιη. 12 Ννεκβξίνπ 1952.»Ο θαηξφο είλαη ζαπκάζηνο, ε ζάιαζζα γαιήληα, ν νπξαλφο θαηαγάιαλνο. Σν «Κνξηλζία» πιέεη ζαλ γνξγνπφδαξν θαη γνξγφθηεξν δειθίλη ζηα γαιαλά λεξά ηνπ Αηγαίνπ, ηνπ ρηιηναγαπεκέλνπ θαη ρηιηνηξαγνπδηζκέλνπ. Μαδή ηνπ ηξέρεη θαη ε ζθέςη κνπ Σα κάηηα κνπ είλαη δαθξπζκέλα. Αγαπψ πνιχ ηελ Διιάδα κνπ, ηαξάδνκαη ζηε ζθέςη φηη ηελ εγθαηαιείπσ.»θεέ κνπ, πνπ πεγαίλσ; Πνηνί άλζξσπνη είλαη εθεί; Πψο αθήλσ κηά δσή επινγεκέλε, πάλαγλε, ηφζνπο θίινπο, ηφζεο ηεξέο αλακλήζεηο, ηφζα φλεηξα, ηφζεο ειπίδεο; Θεέ κνπ, κείλε καδή κνπ! Έρσ κεγάιε αλάγθε ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο παξεγνξηάο νπ!» 13 Νοεμβπίος

12 «ηελ Αιεμάλδξεηα. «ηελ θεκηζκέλε παλάξραηα ειιεληθή πφιη. Γπζηπρψο δελ καο επέηξεςαλ λα θαηέιζσκε ηνπ πινίνπ. Δγψ θαη ν Αλδξέαο Θενραξάθεο θξεκαζηήθακε ζηα πιατλά ηνπ πινίνπ θαη κηιάκε (!) κε ηνπο κηθξνπσιεηέο ηνπ ιηκαληνχ πνπ νη πεξηζζφηεξνη ηνπο είλαη κειαςνί, ζρεδφλ καχξνη. Έηζη λσρειηθά πεξλνχλ νη ψξεο.» 15 Νοεμβπίος «ηελ Βεξπηηφ.»Δδψ είλαη ην ηέινο ηνπ ζαιαζζηλνχ ηαμηδηνχ καο θαηαβαίλνπκε απφ ην πινίν, καο παξαιακβάλεη θάπνηνο ηαμηδησηηθφο πξάθηνξαο θαη καο νδεγεί ζην μελνδνρείν, φπνπ ζα πεξάζνπκε ην βξάδπ.»κνξθε ε Βεξπηηφο. Κφζκνο πνιχο. Ακέηξεηα απηνθίλεηα δηαζρίδνπλ ηνπο δξφκνπο. Δκείο άζθνπα θαη ραδά πεξπαηάκε ζηνπο δξφκνπο, ιίγν αζπλήζηζηνη ζε ηέηνηα θίλεζε. Σν βξάδπ ν Αλδξέαο δηάβαζε ηελ αθνινπζία ηνπ κηθξνχ απνδείπλνπ. Απηφο γλσξίδεη πνιιά γηά ηελ εθθιεζία, μεχξεη ηηο αθνινπζίεο φιεο. Δγψ έρσ κεζάλπθηα απφ αθνινπζίεο θαη βηβιία ησλ ςαιηψλ. Πάληα πήγαηλα ζηελ εθθιεζία, αιιά πνηέ κνπ ζην ηεξφ δελ μεχξσ θαλέλα ηεξέα πιελ ηνπ πλεπκαηηθνχ κνπ πνηέ κνπ ζηνπο ςάιηεο. Γελ γλσξίδσ λα ςάισ θαζφινπ. Γλσξίδσ πνιχ θαιά ηα επαγγέιηα, γηαηί απφ κηθξφο δηαβάδσ ηελ Καηλή θαη Παιαηά Γηαζήθε. Σελ Καηλή Γηαζήθε, πνπ ηελ έρσ πάληα επάλσ κνπ, ηελ ιαηξεχσ θπξηνιεθηηθά.» 16 Νοεμβπίος «Ηζηνξηθή εκέξα.»φηάζακε ζηελ Ηεξνπζαιήκ κε ην ηαμί. Ζ Ηεξνπζαιήκ, απ φζα κνπ είπε ζην δξφκν ν Αλδξέαο, άξρηζε λα γίλεηαη ζξχινο κέζα κνπ. Να ηελ ηψξα! Έλα ςειφ ηείρνο, καπξηζκέλν απφ ηα ρξφληα. Μηά κεγάιε πχιε, ε «Μπακπ ει κνπη», πνιχο θφζκνο, κε θέζηα, θειεκπίεο, κε γέλεηα, άιινη βξψκηθνη, άιινη πεληαθάζαξνη, πνιινί ρακάιεδεο, πνπ θνξηψλνληαη ηηο απνζθεπέο ησλ επηζθεπηψλ ηεο Αγίαο Πφιεσο. Μηά εηθφλα, ζαλ παξακχζη, ζαλ εηθφλα, ζαλ καθξηλή ηζηνξία»θεέ κνπ, πνπ βξίζθνκαη! Σάρσ ράζεη ηέιεηα.»πεξλάκε ηελ Πχιε. Πξνρσξνχκε. Γελ ππάξρνπλ δξφκνη. Μέζα ζηελ πφιε θπθινθνξνχλ κφλνλ άλζξσπνη θαη αζψα γατδνπξάθηα. ινη νη δξφκνη είλαη ζθαινπάηηα. Πνιινί δξφκνη βξσκνχλ. Εσληαλφ ην ρξψκα ηεο Αλαηνιήο εδψ. Αιήζεηα, δσ, νλεηξεχνκαη, δελ μεχξσ αλ ζα μππλήζσ απφ απηφ ην φλεηξν πνηέ Πξνζπαζψ λα ζπλδπάζσ ηα ηνπία κε ηελ ηζηνξία ηνπ Υξηζηνχ.»Χ, πψο ηαηξηάδνπλ φια! Ννκίδσ, φηη δσ ηελ επνρή ηνπ Υξηζηνχ! Ηεξνπζαιήκ, Ηεξνπζαιήκ! Παηξίδα ηνπ Υξηζηνχ κνπ, ραίξε, ραίξε ηψλ Αγία Μήηεξ ησλ Δθθιεζηψλ!»Ξαθληθά βξηζθφκαζηε ζε κηά κεγάιε ιηζφζηξσηε απιή κπξνζηά ζηνλ ηζηνξηθφ, ηνλ κεγαιφπξεπν, ηνλ κπζηεξηψδε, ηνλ παλάγηνλ Ναφλ ηεο Αλαζηάζεσο. 12

13 Δίκαζηε άθσλνη. Δδψ καξηχξεζε Δθείλνο, ν Μέγαο Θεφο, ν γιπθχηαηνο κνπ σηήξ. Δηζεξρφκεζα. Μπξνζηά καο ε Απνθαζήισζηο. Γεμηά κηά θιίκαθα νδεγεί ζην Γνιγνζά.»Χ Θεέ κνπ. Πάξε ηελ ςπρή κνπ απηήλ ηελ ζηηγκήλ. Σν ζψκα κνπ, Κχξηε, δελ εγλψξηζελ ακαξηίαλ θαη ε ςπρή κνπ κφλνλ Δζέλα αγαπά. Γηά έλα δσ, Κχξηε, θαη αλ απνζάλσ γηά έλα ζα απνζάλσ. Ζ πηφ αγία ζηηγκή είλαη ηνχηε: Σψξα πνπ βξίζθνκαη ζην θξηθηφ Γνιγνζά νπ. ε βιέπσ, Κχξηε, πάλσ ζην ηαπξφ. Να, ηα απνηππψκαηα ηεο ζαλήο νπ. Να, ην παλάγην Αίκα νπ»γνλαηίδσ, θιείλσ ηα κάηηα κνπ, δσ γηά ιίγεο ζηηγκέο ζηνλ νπξαλφ, ζηελ αλνηθηή αγθάιε ηνπ Δζηαπξσκέλνπ. Αο ήηαλ λα κελ μχπλαγα πνηέ κνπ πηά ζηνλ θφζκν Μα ζπλερίδνπκε ηελ πνξεία αλά ηα πξνζθπλήκαηα. Να ηψξα ζην θέληξν ηεο θσηεηλήο θαη πςειήο Ρνηφληαο ην ηεξφ Κνπβνχθιηνλ, ν Σάθνο, ν παλάγηνο ηνπ Ηεζνχ κνπ. Μαξκάξηλνο, γεκάηνο ειιεληθέο επηγξαθέο, νιφρξπζα θαλδήιηα κέζα θαη έμσ. Ο λνπο κνπ ζηακαηά. Γελ κπνξψ λα ζπλερίζσ. Γελ μεχξσ ηη λα γξάςσ. Δδψ φια είλαη άγηά, ηζηνξηθά. Έπεηηα ην Καζνιηθφ, ε Δχξεζηο ηνπ ηηκίνπ ηαπξνχ, ηα κλήκαηα Ησζήθ θαη Νηθνδήκνπ, ην «Με κνπ άπηνπ», ηα πνιιά θαη δηάθνξα παξεθθιήζηα»ια γξάθηεθαλ κε αλεμίηεια γξάκκαηα πάλσ ζηελ θαξδηά κνπ. Ση λα πσ, Κχξηε, ηη λα ιαιήζσ. επραξηζηψ, επραξηζηψ!»δγθαηαζηαζήθακε ζην Παιηφ Γπκλάζην. Έπεηηα πήγακε θαη θηιήζακε ην ρέξη ηνπ παιηνχ Πξνθαζεκέλνπ ηεο ησλίηηδνο Δθθιεζίαο θ. Σηκνζένπ (Θέκειε, εθ άκνπ). Ήηαλ θη άιινη Παηέξεο θη φινη ράξεθαλ γηά καο.»ζ άθημηο ελφο λένπ πάληα πξνμελεί ραξάλ ζ απηνχο ηνπο απνκνλσκέλνπο Αγίνπο ησλ Ηεξνζνιχκσλ. Δλ ζπλερεία γξάθηεθα ζην Γπκλάζην, ζηελ ηειεπηαία ηάμη. Δίκαζηε 12 καζεηαί εμ σλ 4 καζήηξηεο. Έηζη πεξλνχλ νη εκέξεο.» Γεκέμβπιορ «Μεηεθεξζήθακε ζην λέν Γπκλάζην. 13

14 »Δδψ είλαη πηφ φκνξθα. Μεγάιν θηίξην, κεγάιεο ηάμεηο, φκνξθνη θνηηψλεο. Έλα ηέιεην ζρνιείν. Ήξζαλ θαη αξθεηά παηδηά. Άξαβεο απηνί, απφ ηα δηάθνξα ρσξηά. Σνπο ζπνπδάδεη ην Παηξηαξρείνλ. Απηνί ζα γίλνπλ ηεξείο θαη δηδάζθαινη ησλ αξαβν-νξζνδφμσλ. Πεξλάκε πνιχ θαιά. Έρνπκε θαη έλα παξεθθιήζηνλ γηά ηηο αθνινπζίεο θαη εθεί καζαίλνπκε λα ςάιινπκε. Απηφ ην κήλα ήιζελ επίζεο απφ ηελ Νίθαηα ν θίινο κνπ Ησάλλεο Σζαθίξεο θαη αξγφηεξα ν Γξεγφξηνο Κνληνγηάλλεο. Έηζη ε παξέα καο κεγάισζε θαη ε δσή πεξλά φκνξθα. Πεγαίλνπκε ζηνλ Παλάγηνλ Σάθνλ, ζηα άιια πξνζθπλήκαηα θαη ζηνλ Άγηνλ Κσλζηαληίλν, φπνπ ιεηηνπξγνχληαη νη Παηέξεο. Μηά άιιε δσή εδψ, πνπ δελ ηελ θαληάζζεθα θαη δελ ηελ νλεηξεχηεθα.»δπινγεκέλν λα είλαη ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ, πάληνηε, λαη πάληνηε.» 23 Γεκεμβπίος «ια ηα παηδηά, φιε ε Αδειθφηεο κε απηνθίλεηα μεθηλνχκε γηά ηελ Αγία Βεζιεέκ, γηά ηαο ενξηάο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.»Πεξλνχκε απφ έξεκνπο ηφπνπο θαη θζάλνπκε ζην εξεκηθφ κνλαζηήξη ηνπ Πξνθήηνπ Ζιία. Δδψ ν εγνχκελνο καο πεξηπνηείηαη, ηξψκε φιε ε ζπλνδεία θαη κεηά απφ ιίγν θζάζακε ζηελ Βεζιεέκ. Απηή ε πφιηο κνπ ζπκίδεη ηα θαξη-πνζηάι.»να ηα αέξηλα ζπίηηα κε ηνπο κηθξνχο ηξνχινπο, νη δξφκνη, νη άλζξσπνη Να ν πεξίθεκνο θαη ηζηνξηθφο λαφο, ε Βαζηιηθή ηεο Γελλήζεσο. Μηά απέξαληε πιαηεία ιηζφζηξσηε, κηά κηθξή ρακειή πνξηνχια, ηχπνπ θξνπξίνπ θη χζηεξα ν κεγάινο λαφο κε ηηο ηέζζαξεο θηνλνζηνηρίεο, ηα ςεθηδσηά ζηνπο ηνίρνπο θαη ζην πάησκα θαη θάησ απφ ην κεγαιφπξεπν ηεξφ δχν ζθάιεο νδεγνχλ ζην πήιαην ηεο Γελλήζεσο. Με άθξν ζεβαζκφ θαηεβαίλνπκε. Καλείο δελ κηιά.»χ, ηη σξαία εδψ! Αηζζάλνκαη κηά ζεία δεζηαζηά λα κνπ γεκίδεη ην θνξκί κνπ. Ηεζνχ κνπ, εδψ θαηεδέρζεηο λα γελλεζείο; σηήξα κνπ»σα κάηηα κνπ γεκίδνπλ απφ δάθξπα. Να ε Φάηλε, ν ηζηνξηθφο αζηήξ θαη παληνχ θαλδήιηα, αθηεξψκαηα, αλάγιπθεο εηθφλεο. Γπξίδνπκε φιν ην ηεξάζηην κνλαζηήξη. Βγαίλνπκε ζηελ Πφιη. Πεγαίλνπκε κέρξη ην κλήκα ηεο Ραρήι. Δδψ ζα κείλνπκε ηξεηο εκέξεο.»σν βξάδπ ηα παηδηά ζθνξπίζακε ζηελ γξαθηθή πφιη. Δγψ κε ην Γηψξγν Κνπινχκπε θαηεθνξήζακε πξνο ην γεηηνληθφ ρσξηφ. Απηφο είλαη γελλεκέλνο ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη μέξεη φινπο ηνπο ηφπνπο. Πεξπαηνχκε θάησ απφ ηνλ αλέθειν νπξαλφ. Ο θαηξφο είλαη ζαπκάζηνο. Σα αζηέξηα ιάκπνπλ νινθψηεηλα ζηα χςε. Σν θσο ηνπο καο θσηίδεη ζην κηθξφ κνλνπάηη θαη ζηξαηνθφπνη εκείο, ζαλ ηνπο πνηκέλεο, ζαλ ηνπο αγγέινπο, ζπδεηάκε γηά ηνλ Αλακελφκελν σηήξα θαη ν Γηψξγνο κε ηε ζαπκάζηα θσλή ηνπ ςάιιεη δηάθνξα ηξνπάξηα. Ση αιεζκφλεηεο ζηηγκέο! Με ην 14

15 Γηψξγν είκαζηε ήδε αγαπεκέλνη θίινη. Πεξλνχλ νη γηνξηέο, αιεζκφλεηεο γηά ηελ νκνξθηά θαη κεγαινπξέπεηά ηνπο.»έγηλε κεγάιε δέεζηο ζην Μπεη-αρνχξ (ρσξηφ ησλ Πνηκέλσλ), επηζθεθζήθακε ηελ Μνλή ηνπ Αββά Θενδνζίνπ θαη γεκάηνη απφ ηεξή ραξά θαη ελζνπζηαζκφ γπξίζακε ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Ζ έξεκνο δσληάλεςε απφ ηνπο ρξηζηνπγελληάηηθνπο χκλνπο καο θαη δσεξέο θσλέο καο. Γεκάηνη δσή εκείο, ε ειπίδα ηεο Δθθιεζίαο, ε ειπίδα ηνπ θφζκνπ. Ζ Ηεξνπζαιήκ, είλαη βξάδπ, καο δέρηεθε ζησπειή. Απηή ε πφιηο ζθεπάδεηαη, ζαξξείο, απφ έλα πέπιν ζησπήο θαη κπζηεξίνπ φιεο ηηο κέξεο.» 22 Ηανοςαπίος «Γηνξηάδεη ν Παηξηάξρεο.»Απηή ηε κέξα, ηα κεγαιχηεξα παηδηά πήγακε ζηνλ Παηξηάξρε, καο επιφγεζε θαη καο θφξεζαλ ξάζα. Πψο κνπ θαίλεηαη! αλ άιινο άλζξσπνο. ηελνρσξνχκε ιίγν κέρξη λα ηα ζπλεζίζσ. θέπηνκαη κήπσο είλαη αθφκε λσξίο. Μήπσο αξγφηεξα Μα φρη, είλαη ηφζν κεγάιε ε αγάπε κνπ γηά ηελ Δθθιεζία, ηίπνηε δελ κπνξεί λα κε ρσξίζεη απφ απηήλ ηελ ηεξή αγάπε. Σίπνηε.» 20 Ηοςνίος «Σέινο ησλ γπκλαζηαθψλ ζπνπδψλ.»γνμαζκέλν ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ. Με ηελ ίδηα πάληα επηηπρία ηειείσζα ην Γπκλάζην. ε κηά ζεκλή ηειεηή καο κίιεζε ν ζνθφο γπκλαζηάξρεο Μνλαρφο Κιεφβνπινο Καξαζηπέξεο θαη καο έδσζε ηα δηπιψκαηα. Σέιεησζε ην επινγεκέλν γπκλάζην, κε ηνπο ηφζνπο αγψλαο, ηα ηφζα φλεηξα, ηηο ηφζεο αλακλήζεηο ηνπ. Δπινγεκέλα ρξφληα, αιεζκψλεηα, άγηά Ζ ηεξά χλνδνο ηεο Δθθιεζίαο Ηεξνζνιχκσλ ζπλεδήηεζε λα καο ρεηξνηνλήζνπλ εηο δηαθφλνπο. Δγψ αξλήζεθα. Δίλαη αθφκε λσξίο.» 18 Οκηωβπίος «Ζ εθθιεζία καο ρξεηάδεηαη λα ηελ ππεξεηήζνπκε.»δγψ δηά δεπηέξαλ θνξάλ αξλνχκαη λα ρεηξνηνλεζψ. πδεηνχλ φηη ζέισ λα θχγσ. Μα, φρη. Ζ αγσγή κνπ έρεη δεζεί αρψξηζηα κε ηελ Ηεξνπζαιήκ. Δίκαη ηφζν επραξηζηεκέλνο εδψ. Αλαπαχεηαη ηφζν πνιχ ε ςπρή κνπ ζηα πξνζθπλήκαηα. Έηζη έθακα ηελ πξνζεπρή κνπ θαη ζήκεξα ζε κηά ζεκλή ηειεηή ζηελ αίζνπζα ησλ Παηξηαξρείσλ έιαβνλ ηελ ξαζνεπρήλ ππφ ηνπ Παηξηάξρνπ Σηκνζένπ. Με σλφκαζε Δηξελαίνλ θαη ζπλαξηζκήζεθα ζηα κέιε ηνπ Ηεξνχ Κνηλνχ, ηεο Αγηνηαθηηηθήο Αδειθφηεηνο. Έγηλε ην πξψην βήκα. Απφ ζήκεξα αλήθσ ζηελ Δθθιεζία. Αξλνχκαη φια ηα ηνπ θφζκνπ 15

16 »Απφ ηνλ Ηνχιηνλ εξγάδνκαη σο γξακκαηεχο ζηελ Αξρηγξακκαηεία. Σν πξστ πεγαίλνπκαη ζηελ εθθιεζία ζηηο 4 ε ψξα. Έπεηηα ζην γξαθείν. Σν απφγεπκα καδί κε άιινπο αδειθνχο ζηα Πξνζθπλήκαηα, ζηε Βεζαλία, ζηε Βεζιεέκ, ζηε Μ. Γαιηιαία, ζηε Γεζζεκαλή, ζην φξνο ησλ Διαηψλ. Έηζη πεξλάεη ν θαηξφο.» 18 Ηανοςαπίος «Ο πξψηνο κεγάινο ζηαζκφο ηεο δσήο κνπ.»δίλαη λχθηα. Θεία γαιήλε απιψλεηαη ζηε ζειελφθσηε Ηεξνπζαιήκ. Υνξφο αγγέισλ ππεξίπηαληαη ζηνλ Παλάγην Ναφ ηεο Αλαζηάζεσο. Μηά νπξάληα αξκνλία γεκίδεη ην ζχκπαλ. Μεξηθέο ζθηέο ξαζνθφξσλ αγγέισλ θαηεβαίλνπλ ηελ θιίκαθα, πνπ νδεγεί ζην Ναφ. Μπξνζηά πεγαίλεη κηά ιεπηνθακσκέλε ζηινπέηα κε έλα θαλάξη ζην ρέξη. Αθνχγεηαη ην θηχπεκα απφ ηε ξάβδν ηνπ Καβάζε. Έλαο αξρηεξεχο, ηεξείο θαη δηάθνλνη, κνλαρνί θαη καζεηαί βαδίδνπλ ζησπεινί. Αλνίγεη ε κεγάιε πχιε ηνπ λανχ θαη ε ηεξή ζπλνδεία εηζέξρεηαη ζηα Άγηά ησλ Αγίσλ. Δγψ θνξψληαο θαιπκαχρηνλ ζησπειφο θαη ζπληεηξηκκέλνο εηζέξρνκαη.»κχξηε, δελ είκαη άμηνο λα εηζέιζεο ππφ ηελ ζηέγελ ηεο ηαπεηλήο κνπ ςπρήο! Γελ είκαη άμηνο λα εηζέιζσ εηο ηα άγηά ησλ αγίσλ νπ! Πψο ηνικψ, Κχξηε»Ζ ιεηηνπξγία ζπλερίδεηαη ζηνλ Παλάγην Σάθν. Ο Αξρηεπίζθνπνο Θαβσξίνπ θ. Βεζζαξίσλ κε ηε βξνληεξή θσλή ηνπ γεκίδεη ηνλ απέξαλην λαφ. Ο θφζκνο φινο ςάιιεη καδή κε ηε ρνξσδία ησλ παηδηψλ θαη ηελ ρνξσδία ησλ ξσζίδσλ κνλαρψλ.»χ λχθηα επινγεκέλε, σ λχθηα αγία, αιεζκφλεηε.»σα κάηηα κνπ δαθξχδνπλ ζπλερψο. Ζ ςπρή κνπ ςάιιεη ηελ σδήλ ηνπ Αγαπεκέλνπ. Καη μάθλνπ:»ζ ζεία Υάξηο πξνρεηξίδεηαη ηνλ επιαβέζηαηνλ Δηξελαίνλ εηο Γηάθνλνλ.»Σν κπζηήξηνλ ζπλεηειέζζε. Δγψ δσ ζηνπο νπξαλνχο. Δίκαη δηάθνλνο.»χ Ηεζνχ κνπ, πψο λα ε επραξηζηήζσ. Γελ έρσ ηίπνηε λα νπ πξνζθέξσ ζηε ζεκεξηλή γηνξηή. Πάξε ηελ ςπρή κνπ, Κχξηε, δψξν θαη πνηέ κελ επηηξέςεηο λα απνκαθξπλζή απφ θνληά νπ.» 16

17 2 Μαπηίος «Μηά κεγάιε νκάδα θίισλ κε επηθεθαιήο ηνλ θαζεγεηήλ ηνπ Γπκλαζίνπ Ηεξνζνιχκσλ θ. Κψλζηαλ μεθηλνχκε πνιχ πξστ γηά ηελ έξεκν ηνπ Ηνξδάλνπ.»Δίκαζηε φινη λένη θαη δσεξνί. Κη έρνπκε λα βαδίζνπκε πνιχ. Παίξλνπκε ην ιεσθνξείν ηεο Ηεξηρνχο. έλα νξηζκέλν ζεκείν θαηεβαίλνπκε. Παίξλνπκε ην κνλνπάηη θαη πεξπαηάκε γηά ηε Μνλή ηνπ Υνδεβά.»Δίλαη άλνημη. Υαξά Θενχ. Ζ θχζηο κνζρνβνιά. Γεκάην ινπινχδηα ηξηγχξσ. Καηαθφθθηλεο αλεκψλεο, ιεπθέο καξγαξίηεο, ρακνκήιηα, ρηιίσλ ινγηψλ θξηλάθηα. Υίιηα πνπιηά θειαεδνχλ ηηο ππεξθφζκηεο αξκνλίεο ηνπ. Ο ήιηνο ιάκπεη. Καη κεηο φιν πεγαίλνπκε. Καηεβήθακε ζε κηά ραξάδξα. Μηά κεγάιε πεγή θπιά ηα γάξγαξα λεξά ηεο θαη καο δξνζίδεη. Αθνινπζνχκε ην δηάβα ηεο. Φάιινπκε, ηξαγνπδνχκε, γειάκε θαη ζαλ δσεξά δαξθάδηα πεδάκε εδψ θαη θεη. Φηεξά έρνπλ ηα πφδηα καο θαη Πάζρα ε θαξδηά καο.»παίξλνπκε ην κηθξφ κνλνπάηη θαη αλεβαίλνπκε ζην κνλαζηήξη. Γαιήλε Θενχ απιψλεηαη παληνχ. Σν κνλαζηήξη είλαη ζθαξθαισκέλν ζηε ραξάδξα, ζην ρείκαξξν. Σν κηζφ κέζα ζην βνπλφ θαη ην κηζφ ζην ρείκαξξν. Άγηνη θαη ήζπρνη νη παηέξεο εδψ. Καλείο ζην δξφκν καο.»χ πφζν φκνξθν είλαη απηφ ην κνλαζηήξη! φιε ηελ παξέα αξέζεη. Μέλνπκε δχν κέξεο, εξεπλψληαο ηελ γχξσ πεξηνρή, παίδνληαο ζην δξνζεξφ θαλάιη ηνπ λεξνχ, αλαδεηψληαο ηηο πεγέο ησλ πδάησλ. Γίλνπκε δσή ζηελ αλνημηάηηθε θχζη, πνπ ηξαγνπδάεη θαη παίδεη καδί καο. Πξστ-πξστ μεθηλάκε γηά ην αξαληάξην. Ο δξφκνο είλαη πνιχο, κα φκνξθνο θαη καγεπηηθφο. Βαδίδνπκε ην κηθξφ κνλνπάηη ζην ρείκαξν. ιε ε θχζηο είλαη δηθή καο.»ζ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ καο βξήθε ζην αξαληάξην φξνο. Δδψ ν ρείκαξνο ζβχλεη ήξεκα. Δίκαζηε πνιχ ςειά. Κνληά καο ε Μνλή αξαληαξίνπ. Μπξνζηά καο ε αλζηζκέλε Ηεξηρψ, γεκάηε δέλδξα, γεκάηε νκνξθηά. ην βάζνο καθξηά απέξαληνο κπζηθφο θαζξέπηεο ε Νεθξά ζάιαζζα. Μαγεία! Παξακπζέληα εηθφλα!»γξνζηδφκαζηε ζηα λεξά κέζα ζηνλ θήπν ηνπ κνλαζηεξηνχ. Νεξφ δξνζεξφ, πνπ θπιά βξνληεξά, ππεξήθαλα. Λνπινχδηα θαη γηάζεκηά καο κεζνχλ κε ην άξσκά ηνπο.»αλαλεσκέλνη αλαβαίλνπκε ην κνλνπάηη ηνπ κνλαζηεξηνχ. Μαο δέρνληαη εγθάξδηα νη Παηέξεο. Σν κνλαζηήξη είλαη πινχζην, καο δίλεη λα θάκε απ φια ηα αγαζά ηνπ Θενχ. Σν κνλαζηήξη είλαη ζθαξθαισκέλν ζην βνπλφ. Μα, κπξνζηά ηνπ απιψλεηαη κηά ζεζπέζηα ζέα. 17

18 »Πφζν φκνξθα ηα έπιαζε φια ε ζνθία ηνπ Θενχ! θαιινλψλ! Ση πνηθηιία θπζηθψλ»παίδνπκε ζηνλ θήπν θάησ απφ ηηο κπαλαληέο, κέζα ζην δξνζεξφ λεξφ. Υαηξφκαζηε ηε θχζη, πνπ κνζρνβνιά κε αλζηζκέλεο ιεκνληέο θαη ηα γηάζεκηά ηεο. Μαδί καο παίδεη κηά νρηά, δσληαλεκέλε απφ ηα ηξαγνχδηα καο. Δπηπρψο θαη ηελ ζθφησζε έλαο κειαςφο θχιαθαο ηνπ θήπνπ.»γπξίδνπκε ηελ Ηεξηρψ. Γεκάηε θήπνπο, γεκάηε λεξά θαη πεγέο. ε κηά πεγή ακέηξεηεο θνπέιεο κε ηηο ηνπηθέο θνξεζηέο θαη ηηο ηδηφξξπζκεο ζηάκλεο παίξλνπλ λεξφ. Ση νκνξθηά! ην δξφκν παλχςεια, ζεφξαηα δέλδξα ζθεπάδνληαη απφ καβηέο θαη θφθθηλεο καγελφιηεο. Πεξλάκε απφ ηνλ εγνχκελν ηεο Ηεξηρνχο, θπηηάκε πεξίεξγα ηε ζπθνκνπξηά, πνπ αλέβεθε ν Εαθραίνο, εγθαηαιείπνπκε ηελ πφιη θαη αλνηγφκαζηε πνιχ κέζα ζηελ έξεκν. Δδψ δελ ππάξρνπλ ρείκαξξνη νχηε πεγέο, νχηε ινπινχδηα, έξεκνο ζεξκή θαη αηέιεησηε. ην δξφκν θφβνπκε αγθάζηα, πνπ κφιηο θχηξσζαλ θαη ηα ηξψκε. Αξέζνπλ πνιχ ζηνλ θχξην θαζεγεηή, πνπ θπξηνιεθηηθά έρεη μεκσξαζεί καδή καο. Δίλαη, φπσο θαη φινη καο, ελζνπζηαζκέλνο. Ηδξσκέλνη θηάλνκαη χζηεξα απφ κεγάιε πνξεία ζηνπο θήπνπο ηνπ Αβά Γεξαζίκνπ. Ξεθνπξαδφκαζηε θάησ απφ ην δάζνο ησλ θνηλίθσλ θαη ζαλ ηνπο πηζήθνπο ζθαξθαιψλνπκε ζηα παλχςεια δέλδξα.»πνχ βξίζθνπκε ηφζν θνπξάγην, αιήζεηα! Καλείο δελ θνπξάζηεθε, θαλείο δελ ζέιεη λα ηειεηψζε απηφ ην νδνηπνξηθφ παλεγχξη.»δδψ θνληά είλαη ην Μνλαζηήξη ηνπ Αβά Γεξαζίκνπ. ηε κέζε ηεο εξήκνπ. Φηάλνπκε. Σν κνλαζηήξη είλαη, ζαλ νρεηξσκέλν, καο αλνίγνπλ. κνξθν κνλαζηήξη. κνξθε ε εθθιεζία ηνπ. Κνπξαζηηθή φκσο ε έξεκνο, πνπ ην πεξηηξηγπξίδεη.»σν βξάδπ θνηκφκαζηε εδψ. Ζ λχθηα πεξλάεη ήζπρε. Δδψ δελ ππάξρνπλ δαηκφληα ζαλ ην αξαληάξην, φπνπ θαλείο δελ έθιεηζε κάηη, γηαηί θάλεθε ζε θάπνηνλ απφ καο, φηη άθνπζε δαηκφληα. Ση ήηαλ θαη θείλε ε λχθηα. Άιινη γεινχζαλ, άιινη θνβφληνπζαλ.»έια, Θεέ κνπ, πνχ λα βξεζνχλ ηα δαηκφληα, φηαλ εκείο βξηζθφκαζηε ζην Μνλαζηήξη!»Πξστ-πξστ μεθηλάκε γηά ηελ Νεθξά Θάιαζζα. Σν βξάδπ πξέπεη λα είκαζηε ζηνλ Ηνξδάλε. Ζ πνξεία είλαη κεγάιε θαη ε έξεκνο θνπξαζηηθή. Ζ ζάιαζζα φκσο καο μεθνπξάδεη έζησ θαη Νεθξά. Πεηάκε βφηζαια ζηα λεξά ηεο θαη ζακηάκίδηα, πνπ ςνθνχλ ζπαξηαξψληαο. Σίπνηε δελ δεη κέζα ζ απηήλ ηελ ζάιαζζα!»ξαλαγπξίδνπκε ζηελ Ηεξηρψ. Αιιαγή πξνγξάκκαηνο, ιφγσ αδηαζεζία ηνπ Γηψξγνπ Κνπινχκπε. Κνηκφκαζηε ζην κνλαζηήξη. Σν πξστ πξνηνχ θέμεη αλεβαίλνπκε ζηελ θνξπθή ηνπ αξαληαξίνπ. Απφ δσ ε ζέα είλαη καγεπηηθή. Απφ δσ έδεημε ν Πεηξαζκφο ζηνλ Κχξην ηαο βαζηιείαο, πνπ ήηαλ ηφηε εγθαηαζηεκέλεο ζηηο γχξσ πεξηνρέο. Τπάξρνπλ εξείπηα λανχ θαη έλαο ηεξάζηηνο ζηαπξφο. Δπηπρψο ν Γηψξγνο, ελ ησ κεηαμχ, ζπλήιζε θαη έηζη μεθηλήζακε κε ην απηνθίλεην γηά ηνλ Ηνξδάλε. 18

19 »Καηεβήθακε ζηε Μνλή ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ. Μηθξφ κνλαζηήξη, αιιά δξνζηά κέζα ζηελ απέξαληε έξεκν ηνπ Ηνξδάλνπ. Με ηα πφδηα θαηεβήθακε ζην Ηεξφ Πνηάκη, ηνλ παζίγλσζηνλ, Ηνξδάλε πνηακφ. Θνιά θαη ήξεκα θπινχλ ηα λεξά ηνπ. Φέξλνπκε ζηε κλήκε καο ηε βάπηηζε ηνπ Κπξίνπ καο, ηνλ αζθεηηθφ Πξφδξνκν Ησάλλε πνχ δνχζε, αιήζεηα, πψο δνχζε, ζ απηή ηελ πεξηνρή; Μπαίλνπκε ζηα αγηάζκέλα λεξά γηά λα πάξνπκε ηελ επινγία ηνπ Ηνξδάλνπ. Δδψ ηειείσζε ε πεξηπέηεηά καο ηφζεο κέξεο. Γεκάηνη ηεξέο αλακλήζεηο γηά φζα είδακε, φζα γλσξίζακε, γηά ηελ αγαπεκέλε ζπληξνθηά, κε ηελ επινγία ηνπ Θενχ γπξίζακε ζηελ Ηεξνπζαιήκ.» Μάπηιορ «Γησξίζζελ Ζγνχκελνο ηεο σξαηνηάηεο Μνλήο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ελ Ηεξνπζαιήκ, θαηφπηζζελ ησλ Παηξηαξρείσλ.» 22 Μαπηίος «Δηο Ναδαξέη, δηά ηαο ενξηάο ηνπ Δπαγγειηζκνχ.»πλνδεχνπκε ηνλ Αξρηεπίζθνπν εβαζηείαο θ. Αζελαγφξα. Δπηζθεπηφκαζηε ηελ Νέα Ηεξνπζαιήκ ηνπ Ηζξαήι. Άιινο θφζκνο εδψ. Μεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηκεκάησλ ηεο πφιεσο. Πεξλάκε ιίγε ψξα ζηε Μνλή ηνπ «Καηακφλαο». Δπηζθεπηφκεζα ηελ ηζηνξηθή Μνλή ηνπ ηαπξνχ κε ηελ πάιαη δηαιάκςαζαλ Θενινγηθήλ ρνιήλ ηεο. Δίλαη ζρεδφλ εξεηπσκέλε απφ ηνλ ηειεπηαίν πφιεκν Ηζξαήι-Ηνξδαλίαο.»ηε Ναδαξέη καο δέρηεθε ν ζαπκάζηνο Παηξηαξρηθφο Δπίηξνπνο Αξρηκ. Ηζίδσξνο Μπξζηάδεο, εθ άκνπ, κε άιινπο πνιινχο πξνχρνληαο θαη πιήζε θφζκνπ ελζνπζηαζκέλνπ θαη θξαπγάδνληνο. Αιεζκφλεηε ιεηηνπξγία. Γχν εκέξεο απφ ηηο σξαηφηεξεο κέρξη ηψξα. Αθνινχζεζε επίζεκν γεχκα. Σα παιεθάξηα γεκάηα δσή θαη νκνξθηά, γέκηζαλ ηε θχζη κε ηηο θξαπγέο ηνπο: «Μάξρα, Μάξρα» - δήησ, δήησ!»δγψ λενρεηξνηνλεκέλνο, παηδί κε ιίγεο ηξίρεο ζηνλ πψγσλα, έγηλα αληηθείκελνλ ιαηξείαο απφ φινπο. Πεξπαηάκε ιίγν κέζα ζηα αλζηζκέλα ρσξηάθηα κε ηα θαξπνθφξα δέλδξα. Να ν «Κξεκλφο», πνπ ζέιεζαλ νη Ναδαξελνί λα θξεκλίζνπλ ηνλ Ηεζνχλ θαη εμεθαλίζζε «εθ κέζνπ απηψλ». Δδψ φια φια είλαη απιά, παξζεληθά, φςηο ρσξηνχ, καγεπηηθή ε γχξσ πεξηνρή κε ην πςειφ Θαβψξηνλ ζην βάζνο.»χ, πφζνλ κνπ αξέζεη απηή ε κηθξή πφιηο! Έρεη ηελ απιφηεηα θαη ηελ νκνξθηά ηεο Αεηπαξζέλνπ. Παληνχ λνκίδσ φηη αθνχσ «ην Υαίξε» ηνπ Αξραγγέινπ, παληνχ λνκίδσ φηη βιέπσ ηελ ζθηάλ ηεο Μαξίαο, ηεο Θενηφθνπ. Χ, Παξζέλε, σ Ναδαξέη, ραίξε, ραίξε, ραίξε»φεχγνπκε πεξλψληαο απφ ηελ Καλά. Δδψ ππάξρνπλ επιαβηθά δείγκαηα ηνπ πξψηνπ ζαχκαηνο ηνπ Κπξίνπ. Μέλνπκε ιίγε ψξα ζην εγνπκελείνλ. Ζ Σηβεξηάδα καο κάγεπζε. Οη αθξνγηάιηέο ηεο κε ηηο βαξθνχιεο θαη ηα ςαξνθάτθα, ηνπο απινχο 19

20 βαξθάξεδεο ζπκίδνπλ επνρή Υξηζηνχ. Σψξα θαηαιαβαίλσ πηφ πνιχ, γηαηί ν Υξηζηφο δηάιεμε απηή ηελ αθξνγηαιηά γηά λα ςαξέςε ηνπο καζεηάο Σνπ.»Μεο ηε ζάιαζζα ζρεδφλ είλαη ην κνλαζηήξη καο ηεο Σηβεξηάδνο. Πηφ πάλσ ε πφιηο Σηβεξηάο γξαθηθή θαη θαζαξή.»αλεβαίλνπκε ην Καξκήιηνλ. Καηαπξάζηλν κε πνιπηειείο βίιεο θαη θαηλνχξγηεο ζαπκάζηεο πνιπθαηνηθίεο, πνπ πςψλνληαη ζην γαιαλφ νπξαλφ καδή κε ηα ςειά δέλδξα.»ση νκνξθηά, Θεέ κνπ!»απφ ην μελνδνρείν καο, πνπ είλαη ζηε θνξπθή βιέπνπκε ηε ζαπκάζηα ζέα ηεο γξαθηθήο Υάτθαο, ην κεγάιν ιηκάλη ηεο, ηνπο δξφκνπο, ηα σξαία ζπίηηα. Καζαξφο αέξαο απφ ην δάζνο θαη ηε γαιαλή ζάιαζζα γεκίδεη ηνλ νξγαληζκφλ κνπ. Χξαία ε Υάτθα, δσεξή, θαηαπξάζηλε. Αζχγθξηην ην πξνθεηηθφ βνπλφ.»μέλνπκε δπφ κέξεο ζην Σει-Αβίβ. Ζ πξσηεχνπζα ηνπ λενζχζηαηνπ Ηζξαήι, γεκάηε δσή, πνιηηηζκφ, πξφνδν. Οη δαηκφληνη Δβξαίνη πφζα δελ θαηνξζψλνπλ! Πεξλάκε απφ αλαδαζσκέλνπο ηφπνπο απφ δάζε, αλζηζκέλεο ιεκνληέο θαη πνξηνθαιηέο ηφζν πνιιέο θαη ηφζν φκνξθεο. Σν άξσκά ηνπο γεκίδεη ην ζχκπαλ. ρεδφλ καο εκπνδίδεη ηελ αλαπλνή. Λεκνλαλζνί! Πφζα δε ιέλε ζε κηά ιέθηεξε λεαληθή θαξδηά; Νηψζσ ηα δέθα ελλέα κνπ ρξφληα, λα δσληαλεχνπλ, λα επσδηάδνπλ.»θεέ κνπ, ηη αξκνλία ρξφλσλ θαη αλνίμεσο!»πεξλάκε απφ ηε Λχδδα, ηε Ρέκιε, γπξίδνπκε ηελ Οξεηλή, ηελ Νέα Ηεξνπζαιήκ θαη ηελ επνκέλε επηζηξέθνπκε ζηελ Παιαηά Πφιη. Δίκαη επηπρηζκέλνο.» Πάζσα «Γέκηζε ε πφιηο απφ θίλεζη, απφ πξνζθπλεηάο.»οη άγηεο εκέξεο πεξλνχλ γεκάηεο ηεξφηεηα, κεγαινπξέπεηα. Φέηνο, ζαλ Γηάθνλνο, ηα βιέπσ φια ζαπκάζηα, ηα δσ πξαγκαηηθά. Ζ Κπξηαθή ησλ Βατσλ, ν Νηπηήξ ζηελ Αγία απιή, ηα Άγηά Πάζε, ηα Δγθψκηά γχξσ απφ ηνλ Άγην Σάθν. ηελ ηειεηή ηνπ Αγίνπ Φσηφο είκαη δίπια ζην Κνπβνχθιην ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ. Νηψζσ άπεηξε ζπγθίλεζη. Ννκίδσ, φηη ηψξα ζα πεζάλσ, φηαλ αθνχσ μαθληθά ηηο θακπάλεο θαη ρηιηάδεο αλακέλα θεξηά λα θινγίδνπλ ηα πάληα. «Γεχηε ιάβεηε θσο εθ ηνπ αλεζπέξνπ Φσηφο, θαη δνμάζαηε Υξηζηφλ, ηνλ αλαζηάληα εθ λεθξψλ.»σε Γηαθαηλήζηκν Δβδνκάδα ζπλνδεχσ ηνλ Αξρηεπίζθνπν Διεπζεξνππφιεσο θ. Φηιφζενλ ζε πεξηνδεία ζηελ Τπεξηνξδαλία. 20

21 »Αθφκε θξαηάεη ε άλνημηο. Σα βνπλά είλαη γεκάηα ινπινχδηα. ε πνιιά ζεκεία ηνπ δξφκνπ καο ζηακαηνχλ ραξηησκέλα αξαβφπνπια πνπ πνπιφχλ ινπινχδηα. Ση γξαθηθφηεο! Πηφ πέξα ζηακαηάκε γηά λα ραηξεηίζνπκε ηε ζπλνδεία ηνπ λεαξνχ βαζηιέσο Υνπζετλ, πνπ καδεχνπλ ινπινχδηα. Ο βαζηιεχο καο πξνζθέξεη θξίλα ηνπ αγξνχ. Πνιχ ζπγθηλεηηθφ!»σελ Πεληεθνζηή βξηζθφκαζηε πάιη ζην Ηζξαήι ζηελ Αγία Σξηάδα, ηεο ξσζηθήο απνζηνιήο. Καζηεξσκέλν δηθαίσκα απηή ηε κέξα ζηνλ ενξηάδνληα λαφ ε ζ. ιεηηνπξγία λα γίλεηαη ειιεληζηί. Θαπκάζηα καο πεξηπνηήζεθαλ. Ξαλαείδα ηε κνλαρή Αληνχηα.» 15 Αςγούζηος «ηε Γεζζεκαλή.»Κάζε κέξα ζρεδφλ πεγαίλσ ζηε Γεζζεκαλή. Αιιά, απηή ηε κέξα θάζε ρξφλν ζηε Κνίκεζηλ ηεο Παλαγίαο γίλεηαη κεγάιν παλεγχξη. Υηιηάδεο θφζκνπ θαηαθιχδνπλ ηελ θνηιάδα ησλ Κέδξσλ γχξσ απφ ηνλ ππφγεην λαφ Σεο. Μέζα ζ απηφ ηνλ ππφγεηνλ λαφ, ηνλ ηεξάζηην, είλαη ην κλήκα ηεο Παλαγίαο θαη εδψ επιαβηθά ςάιινπκε ηα εγθψκηά εηο ηελ Μεγαιφραξε. Πφζν απιή θαη ζπγθηλεηηθή είλαη απηή ε αθνινπζία!»παλαγία κνπ, πξέζβεπε γηά καο, γηά φινπο!»ήκεξα νξγψλνπκε ηε γχξσ πεξηνρή. Να, ν ιαηηληθφο λαφο «Πάηεξ εκψλ», πηφ πάλσ ε ξσζηθή Μνλή ηεο Αγίαο Μαγδαιελήο. Απ ηελ απέλαληη πιεπξά ρηιηάδεο κλήκαηα εβξαίσλ θαη κπξνζηά ην καξηχξην ηνπ αγίνπ ηεθάλνπ, θαη πίζσ ζηα κλήκαηα, ην κλεκείνλ ηνπ Αβεζζαιψκ. Παίξλσ απηφλ ηνλ λεθξηθφ δξφκν θαη αθνινπζψληαο ην ηείρνο πεγαίλσ ζηελ θνιπκβήζξα ηνπ ηισάκ. Καηεβαίλσ ην ζπήιαην κε ηε κπζηηθή πεγή. Πιέλνκαη ζηα δξνζεξά λεξά.»κχξηε Ηεζνχ Υξηζηέ, πφζν δξνζηά είζαη ζηηο θινγεξέο λεαληθέο καο ςπρέο! Κχξηε, πφζν ζε αγαπά ε ςπρή κνπ, ην μέξεηο. Κξάηεζε κε πάληα θνληά ζνπ!»αιιά, γηαηί απηή ε κειαγρνιία ζήκεξα; Θέισ λα κείλσ ηειείσο κφλνο κνπ, λα πξνζεπρεζψ.»κη νδνηπφξνο ηεο δσήο εγψ, πεξλψ ηνπο γχξσ αγξνχο. Σν πεγάδη ηνπ Ηψβ θαη θζάλσ ζηελ ήξεκε πεξηνρή ηνπ Αγξνχ ηνπ Κεξακέσο. Ακέηξεηα κλήκαηα εδψ, ζθαιηζκέλα θαιιηηερληθά ζηνπο βξάρνπο. Απηφο ν αγξφο αγνξάζζεθε απφ ηελ ηηκή ηνπ Αίκαηνο ηνπ Ηεζνχ κνπ. Μπαίλσ ζην εξεηπσκέλν ήζπρν κνλαζηεξάθη ηνπ Αγίνπ Σξχθσλνο. Δδψ θάζνκαη ψξα πνιχ.»αγαπεκέλε Παηέξα, πνιιέο θνξέο ζε ελνριψ κε ηηο πάκπνιεο απαηηήζεηο κνπ. Αιιά, ζε πνηφλ άιινλ λα πξνζηξέμσ; π είζαη ν θηιφζηνξγνο Παηέξαο κνπ θαη κ απηφ ην ζάξξνο, ζαλ παηδί ζνπ, νπ εκπηζηεχνκαη φια ηα κπζηηθά κνπ, φινπο ηνπο πφζνπο κνπ, φια ηα ζρέδηα κνπ. Μαθξνζχκεζνλ, Παηέξα κνπ, αδειθέ κνπ, θίιε κνπ, Θεέ κνπ. ια φζα ζα έιεγνλ ζ απηνχο ηα ιέγσ ζε έλα, γηαηί φινπο ηνπο εζηεξήζελ γηά έλα. 21

22 »Απηή ηε ζηηγκή, φπσο θαη πνιιέο άιιεο, κηά αλεμήγεηε κειαγρνιία κε θπξηεχεη. Δγψ πνπ είκαη ηφζν δσεξφο, ηφζν ραξνχκελνο, έρσ ζηηγκέο πνπ δελ εμνπζηάδσ ηνλ εαπηφ κνπ. Γελ κε ηθαλνπνηεί απηή ε δσή ηνπ θφζκνπ.»κχξηε, σ Κχξηε, ν πφλνο θαη ε απειπηζία γεκίδεη πάιη ηελ ςπρήλ κνπ. Γηαηί, Κχξηε; Γηαηί;»ξα πνιχ κηιάσ καδή Σνπ, ν Κχξηνο κνπ κε αλαθνπθίδεη, ξίρλσ κηά ηειεπηαία καηηά ζην κεγαιφπξεπν ιφθν ηεο ηψλ θαη γαιελεκέλνο πεξλψ απφ ην καξηχξην ηνπ Ζζατα θαη γπξίδσ ζηελ παξέα κνπ, ζηελ Ηεξνπζαιήκ.» 4 Γεκεμβπίος «ηνλ Άγηνλ άββα.»έρσ έιζεη θαη άιιεο θνξέο ζην παλέξεκν απηφ κνλαζηήξη κε ηνπο αζθεηάο. ήκεξα, ζπλνδεχνπκε ηνλ Αξρηεπίζθνπν Γηνθαηζαξείαο θ. Δηξήλαξρνλ. Κάζε ρξφλν έλαο αξρηεξεχο κε κεγάιε ζπλνδεία έξρεηαη εδψ δηά ηαο ενξηάο ησλ Αγίσλ Βαξβάξαο, Ησάλλνπ Γακαζθελνχ, Αγίνπ άββα θαη Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σν κνλαζηήξη είλαη κέζα ζε κηά μεξή ραξάδξαλ, «ηνλ πχξηλν πνηακφ». Απειπηζηηθή ε αηκφζθαηξα. Μφλν κηάα ρνπξκαδηά ππάξρεη κέζα ζηε Μνλή. Έξεκνο παληνχ!»πψο δνπλ απηνί νη άλζξσπνη εδψ; Πψο δνχζαλ ρηιηάδεο αζθεηαί παιαηφηεξα; Γελ δχλακαη λα ελλνήζσ ην χςνο ηεο κνλαρηθήο θνζκνζεσξίαο!»μεηά ηε ιεηηνπξγία πήξα ηελ παξέα κνπ, αξρεγφο πάληα εγψ ζηηο εμνξκήζεηο γη απηφ ν Μέγαο Γέξσλ Γξαγνπκάλνο είπε θάπνηε ζηνλ Παηξηάξρε Σηκφζενλ: «Γελ έπξεπε, Μαθαξηψηαηε, λα ηνλ νλνκάζεηε Δηξελαίνλ, αιιά Σαξάζηνλ!» θαη ρπζήθακε κέζα ζηε κπζηεξηψδε ραξάδξα, φπνπ ππάξρνπλ ρηιηάδεο ζπήιαηα, θαηνηθεηήξηα άιινηε κεγάισλ αζθεηψλ θαη ηψξα ρηιηάδσλ αγλψλ πεξηζηεξψλ.»θαξθαιψλνπκε κε θφπν ζε απφθξεκλεο ζπειηέο, ρσλφκαζηε πεξίεξγνη θαη επιαβηθά ζηα άληξα ησλ νζίσλ.»οπνία θηινθαιία, άγηνη Παηέξεο κνπ, ζαο δηέθξηλε! ια φκνξθα, ηαθηνπνηεκέλα θαη αο πέξαζαλ εθαηνληάδεο ρξφληα. απφ απηά ηα εξεκεηήξηα;»ζ κηθξή ζηέξλα, ε ζθαιηζηή πέηξα γηά πξνζθεθάιη, ην εηθνλνζηάζη, ιίγεο θζαξκέλεο αγηνγξαθίεο ζηνπο ηνίρνπο, απνκεηλάξηα παξηεξηψλ γηά ινπινχδηα. Να, φινο ν βηφο ηνπ αζθεηή θη φινο ν θφζκνο ηνπ, απιφο θη αγλφο κέζα ζηε θχζη. Πφζεο κεγάιεο θαη ζνθέο θπζηνγλσκίεο δελ πέξαζαλ»θεέ κνπ, πψο δνχζαλ!»ηελ επηζηξνθή καο πξφιαβε ην θηχπεκα θακπάλαο. Υίιηεο θακπάλεο αληήρεζαλ παληνχ, γέκηζαλ ηε θχζη. Ο ήρνο ηνπο θαηέβεθε ζην ρείκαξξν, κπήθε 22

23 κέζα ζ φια ηα ζπήιαηα, κεγάισζε, ζέξηεςε, ηξέκεη ε ραξάδξα, ζθηξηνχλ ηα θφθαια ησλ αζθεηψλ, ραξνχκελα, λεθξηθά, αιιφθνηα αιιεινχτα, αιιεινχτα, αιιεινχτα. Ννκίδσ, φηη βιέπσ ρηιηάδεο θνθαιηαζκέλεο αζθεηηθέο κνξθέο λα μεπεηάγνληαη απφ ηα ζπήιαηα γηά λα παλ ζηνλ εζπεξηλφ»θεέ κνπ, ηη εμψθνζκα ζπλαηζζήκαηα κε θπξηεχνπλ! Σέηνηεο θακπάλεο δελ μαλάθνπζα.»αδειθέ, αλ δελ άθνπζεο ηηο θακπάλεο ηνπ Αγίνπ άββα, δελ μεχξεηο ηη ζεκαίλεη: Κηχπα θακπάλεο.» 10 Γεκεμβπίος «Απφ παηδί κνπ άξεζαλ νη νδνηπνξίεο.»θπκάκαη πφζεο θνξέο κε ηνπο θίινπο, φηαλ είρακε θαηξφ, κε ηα πφδηα πεγαίλακε ζην Γαθλί, ζηελ Αγία Διενχζα, Αγία Βαξβάξα, ζην Υατδάξη, ζην ρηζηφ, ζηελ Γεμακελή.»Να, ηψξα, καδή κε ην δηάθνλν Βαζίιεην Μπιάηζν μεθηλάκε κε ηα πφδηα γηά ηε Ρακάια. Ση φκνξθε ηξέιια! Ζ δηαδξνκή είλαη πεξίθεκε. Ο θαηξφο δξνζεξφο. Μεξηθά ζχλλεθα δσγξαθίδνληαη ζηνλ νπξαλφ. Καη κεηο πεγαίλνπκε, πεγαίλνπκε ζπδεηψληαο, γειψληαο. Με ηνλ Βαζίιεηνλ εξγαδφκεζα καδί ζηελ Αξρηγξακκαηεία. Πήγακε κέρξη ην αεξνδξφκην ηεο Ρακάιαο, θαζήζακε ιίγν θαη μεθνχξαζηνη πήξακε ην δξφκν ηεο επηζηξνθήο. Αιιά, ζε ιίγν, ηα δσγξαθηζηά ζχλλεθα έγηλαλ καχξα, βαξηά θαη κηά δπλαηή βξνρή καο έθαλε παπάθηα. Ζ βξνρή δελ ιέεη λα ζηακαηήζεη. Δκείο γειάκε θαη ηξέρνπκε. Γελ ζα ηελ μεράζσ θη απηή ηε κέξα» 23 Γεκεμβπίος «Πάιη ζηε Βεζιεέκ γηά ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.»Απηέο ηηο εκέξεο ηηο πεξηκέλνπκε φιν ην ρξφλν. Πεξάζακε ζαπκάζηα. Γπξίζακε ηελ θαηάθπηε απφ ειαηψλεο πεξηνρή ηεο Πεηζάιαο, ην Ραο.» 5 Ηανοςαπίος «Απηή ηε κέξα μεθηλάκε θάζε ρξφλν γηά ηνλ Ηνξδάλε.»ηακαηάκε ζηελ επσδηαζκέλε Ηεξηρψ θη χζηεξα ίζηα γηά ην κνλαζηήξη ηνπ Σηκίνπ Πξνδξφκνπ. Ο θαηξφο είλαη αλνημηάηηθνο. Οη δηάθνλνη βνεζνχκε ζηελ κεγάιε ηξάπεδα. Πιήζνο πηζηψλ απφ φιαο ηαο πεξηνράο ζα θάλε, ζήκεξα, ζηελ ηξάπεδα ηνπ κνλαζηεξηνχ, ζηελ απιή, ζηελ άκκν, ή φπνπ κπνξεί ν θαζέλαο. Έπεηηα, επηξπίδνκε ηελ εμέδξα, φπνπ ζα ςαιιεί ε αθνινπζία ηνπ Μεγάινπ Αγηάζκνχ ησλ Θενθαλείσλ. ην ηέινο ν αξρηεξεχο, νη δηάθνλνη, νη ςάιηαη κπαίλνπκε ζηε κεγάιε βάξθα. Οη πηζηνί είλαη ζθαξθαισκέλνη ζηηο φρζεο ηνπ ηεξνχ πνηακνχ. Γελ κηινχλ. Ζ ζηηγκή 23

24 είλαη ηεξή. Ο αξρηεξεχο βαπηίδεη ηνλ Σίκηνλ ηαπξφλ ζηα χδαηα ηνπ πνηακνχ θαη φινη καδί ςάιινπκε:»δλ Ηνξδάλε βαπηηδνκέλνπ ζνπ Κχξηε»»Θεέ κνπ, ηη θαηαλπθηηθέο ζηηγκέο! Ση αιεζκφλεηεο ηειεηέο! Πφζε πνηθηιία έρεη ε δσή καο εδψ!» 22 Μαπηίος «Ξεθηλάκε γηά ηελ αγία Ναδαξέη, γηά ηαο ενξηάο ηνπ Δπαγγειηζκνχ.»Γπξίδνπκε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο, φπσο θαη πέξπζη, θαη παληνχ κέλνπκε ελζνπζηαζκέλνη. ηελ επηζηξνθή επηζθεπηψκεζα ηελ Αγία ηψλ. Δδψ είλαη ην ππεξψνλ ηνπ Μπζηηθνχ Γείπλνπ θαη ηεο Πεληεθνζηήο. Σψξα, είλαη ζηε λεθξά δψλε θαη έγηλε Μνπζείν. Μηά ηεξάζηηα επηάθσηε ιπρλία βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ πεπθνθπηεπκέλνπ ιφθνπ. Να, ν ηάθνο ηνπ Γαβίδ θαη πιήζε θφζκνπ, πνπ θιαίλε επάλσ ηνπ θαη αλάβνπλ θεξηά.»σν θαηλνχξγην θηίξηνλ ηνπ κνλαζηεξηνχ καο ζηαγάδεη ην καθάβξην κνπζείνλ κε εθζέκαηα ηεο ζεξσδίαο ηνπ Υίηιεξ. απνχλη απφ αλζξψπνπο, ζηάκλεο κε ζηάρηε απφ ηηο ρηιηάδεο ησλ θακέλσλ Δβξαίσλ, θνκκάηηα απφ ηα ηεξά βηβιία ηνπ Ηζξαήι θαη άιια απνκεηλάξγηά ηνπ ηαιαηπσξεκέλνπ ιανχ ηνπ Θενχ.»Μεηά απφ έλα επίζεκν γεχκα, πνπ καο παξέζεζε ν Έιιελ Πξφμελνο ελ Ηεξνπζαιήκ, ζην πνιπηειέζηαην μελνδνρείνλ «Βαζηιεχο Γαβίδ», γπξίδνπκε ζην Παηξηαξρείν καο.» Πάζσα «Σν ηειεπηαίν Άγην Πάζρα ζηελ Αγία Πφιη.»Καηφπηλ απνθάζεσο ηεο Ηεξάο πλφδνπ εηνηκάδνκαη γηά ηελ Αζήλα, γηά αλψηεξεο ζπνπδέο ζην Παλεπηζηήκηνλ. Δίκαη ελζνπζηαζκέλνο γηαηί, έηζη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν κεγάινο κνπ πφζνο λα ζπνπδάζσ.»φέηνο ήιζαλ πνιινί πξνζθπλεηαί θαη ρξηζηηαληθνί ζχιινγνη απφ ηαο Αζήλαο. Δίλαη ην ηειεπηαίν Πάζρα κνπ ζηελ Ηεξνπζαιήκ, πνπ ηελ αγάπεζα θαη ηελ ειάηξεπζα. Λππνχκαη πνπ ζα ρσξηζζψ απφ απηήλ, γηαηί, ε εδψ δσή κνπ, ήηαλ δσή παξαδείζνπ.»πνιπήκεξεο εθδξνκέο ζηα Άγηά Πξνζθπλήκαηα, ζηαο εξήκνπο, ζηαο αζθεηηθάο Μνλάο, ζε δηάθνξεο απνζηνιέο, ζε ζπλέδξηα, ζε επίζεκεο επηζθέςεηο, αζχγθξηηεο, νπξάληεο, αγγειηθέο νη ηειεηέο θη νη πξνζεπρέο καο ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Μέζα κνπ παιεχνπλ ε αγάπε ηεο Ηεξνπζαιήκ κε ηελ αγάπε γηά ηελ κφξθσζη.»θεέ κνπ, πψο λα ρσξηζζψ απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ Δίλαη θάηη πάλσ απφ ηηο δπλάκεηο κνπ. Κη φκσο, ζα θχγσ θαη ζα μαλαγπξίζσ πάιη εδψ γηά λα κε ρσξηζζψ πνηέ απφ ηελ Αγία Πφιη. 24

25 »Με δάθξπα ζηα κάηηα ραηξεηψ ηελ Ηεξνπζαιήκ, ηνπο θίινπο, ηνπο παηέξαο. Υίιηεο επρέο θαη ρίιηα δαθξπζκέλα κάηηα κε ζπλνδεχνπλ, κε κπνπθέηα απφ αλνημηάηηθα ινπινχδηα θαη θξίλα ηεο Αγίαο Γεο.»Ο αξρεγφο ηεο αγαπεκέλεο παξέαο θεχγεη δαθξπζκέλνο, ακίιεηνο.»υαίξε ηψλ Αγία, ραίξε Ηεξνπζαιήκ, ραίξεηε θίινη αγαπεκέλνη.»μεξηθά παηδηά θη νη αγλέο θνπέιεο κνπ πεηνχλ ξνδνπέηαια ζην ηαμί καο. Ζ ηειεπηαία αλάκλεζη κηάο αιεζκφλεηεο, αγίαο δσήο!» Γαμαζκόρ. «Πεξίθεκε πφιηο.»αγνξάδνκε απφ ηα πινχζηα θαηαζηήκαηά ηεο δηάθνξα δψξα θαη κεηαμσηά πθάζκαηα.» Βηπςηηόρ. «Παιηά γλψξηκε.»απφ δσ πέξαζα πξηλ ηξία ρξφληα κε ηνλ Αλδξέα πεγαίλνληαο ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Καη δσ ηψξα καο πεξηκέλεη ην γλσζηφ κνπ πινίν «Κπθιάδεο» γηά ην γπξηζκφ ζηελ παηξίδα κνπ, ηνλ Πεηξαηά κνπ.» Κύππορ. «Ο πξψηνο ζηαζκφο καο.»γπξίδνπκε ηξεηο ψξεο ζηε Λεκεζζφ γηά λα ζπλέιζνπκε απφ ηηο δαιάδεο ηεο ηξηθπκηζκέλεο ζάιαζζαο. Ρόδορ.»Αρ, απηή ε ζάιαζζα, καο εθνχξαζε πνιχ ζήκεξα!» «Σέζζαξεο ψξεο ζην ινπινπδηαζκέλν λεζί ηεο παηξίδαο.»δπηζθεπηφκεζα ηελ πφιη, ην Μνπζείν, κηά ζαπκάζηα θαηαθφκβε κε φισλ ησλ εηδψλ ηα ςάξηα ζε εληνηρηζκέλεο γπάιεο, ην ιεηβάδη κε ηηο ακέηξεηεο πεηαινχδεο. ηελ αλαρψξεζί καο ζπλνδεχνπλ βαξθνχιεο κε λένπο θαη λέεο, πνπ ηξαγνπδνχλ θαη ξέλνπλ ηα λεξά ηνπ ρηιηνηξαγνπδηζκέλνπ Αηγαίνπ κε ινπινχδηα.»ση ξνκαληηθνί θαη θαιφθαξδνη νη λεζηψηεο κνπ!»σν θαξάβη καο, πάληα ζεκαηνζηνιηζκέλν θαη θσηαγσγεκέλν, πεξλά ηε λχθηα απφ ηα δηάθνξα λεζάθηα θαη γνξγφθηεξν ζαιαζζνπνχιη θηάλεη ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηψο. Ο Έμαξρνο ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ, πνιινί ηεξείο κε νιφρξπζεο θνξεζηέο, πιήζε θφζκνπ καο πεξηκέλνπλ ζηελ πξνθπκαία. Πεξηκέλνπλ ην Άγην Φσο θαη ηνλ πειψξην Σίκην ηαπξφ πνπ αγηάζακε ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο. Σν θαξάβη καο ζθπξίδεη ραξνχκελα: 25

26 »Υξηζηφο Αλέζηε! Υξηζηφο Αλέζηε!»ινη ζηαπξνθνπηνχληαη. Υαξά Θενχ!»Αιεζψο Αλέζηε ν Κχξηνο!» Μάϊορ ΑΘΖΝΑΗ. «ην Μεηφρη ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ ζηελ Πιάθα εγθαηεζηάζελ κεηά ηελ επηζηξνθή κνπ εμ Ηεξνπζαιήκ.»Ο Έμαξρνο, Αξρηκ. Τάθπλζνο Γηνιέηηεο, απφ ηελ άκν, είλαη ήζπρνο θαη θαιφο άλζξσπνο, λνηθνθχξεο θη αγαπά ηελ Ηεξνπζαιήκ. Σαπεηλφο εξγάδεηαη ζηνλ θήπν ηνπ Μεηνρίνπ θη φιν θάηη θηηάρλεη. Σνλ ζπλφδεπα πάληα θαη ηνλ βνεζά ε Δθάηε, κηά πνιχγισζζε θαη έμππλε γεξνληνθφξε, πνπ ζπκίδεη ηελ Δθάηε ηεο κπζνινγίαο. Ενπλ επίζεο εδψ νη Αξρηκαλδξίηαη Υξχζαλζνο θαη Γηφδσξνο, θνηηεηαί, ε θαιή καο νηθνλφκνο Γεσξγία Νηηζψηα θη ν κηθξφο Θεφδσξνο, αλεςηφο ηνπ Δμάξρνπ. Ενχκε αγαπεκέλα θαη αξκνληθά. Γφμα ησ Θεψ.» 12 Ηοςνίος «Γησξίζζεθα Γηάθνλνο ηνπ Ηεξνχ Νανχ Αγίνπ Ησάλλνπ Γαξγαξέηηαο.»Πεξίθεκνη νη άλζξσπνη εδψ. Με αγαπνχλ κε ιαηξεία θαη εγψ σζαχησο ηνπο αγαπψ.» Οκηώβπιορ «Πεξλψ κηά κεγάιε ζιίςε.»γπζηπρψο, δελ κε ελέγξαςαλ εηο ηελ Θενινγηθήλ ρνιήλ άλεπ εμεηάζεσλ θαη έηζη έραζα ηνλ ρξφλνλ απηφλ. Παξαθνινπζψ κέρξη ηέινπο ην έηνο ζηε Θενινγηθή.» 1 Ηανοςαπίος 1956, «ηελ Δμαξρία, ελ κέζσ πνιιψλ επηζήκσλ, θφβνπκε ηε βαζηιφπεηηα ηελ πξσηνρξνληά.»σελ ραξά καο δηαθφπηεη ε ηειεγξαθηθή είδεζηο ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Παηξφο εκψλ θαη Παηξηάξρνπ θ. Σηκνζένπ, ν νπνίνο καο ελέπλεε πάληα κε ηελ ζηνξγήλ θαη ηελ αγάπελ ηνπ.»αησλία νπ ε Μλήκε, ζεβαζηέ παηέξα θαη Παηξηάξρα!» 26

27 26 Αππιλίος Γησξίζζελ ππφ ηνπ λένπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ Γσξνζένπ, δηάθνλνο ηεο Εσνδφρνπ Πεγήο Αθαδεκίαο, αιιά επηζηξέθσ θαη πάιηλ ζηελ αγαπεκέλελ ελνξίαλ ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ, θαη απαίηεζηλ ησλ ελνξηηψλ.» Οκηώβπιορ «Δηζεηήξηνη εμεηάζεηο ζην Παλεπηζηήκηνλ.»Δπηηπγράλσ απφ ηνπο πξψηνπο θαη εγγξάθνκαη εηο ηελ Θενινγηθήλ ρνιήλ. Ο Θεφο κεηέηξεςε ηελ ζιίςηλ κνπ εηο ραξάλ θαη κεγάιελ επηηπρίαλ.»γφμα Απηψ εηο ηνπο αηψλαο!» 12 Ηανοςαπίος «Δπεζηξαηεχζελ.»Πφηε κεγαιψζακε, αιήζεηα! Νάκαζηε, ηψξα, θαληαξάθηα. Μαδή κνπ ν Γηάθνλνο έξγηνο ηγάιαο, ν Γηάθνλνο Θεφδσξνο Σδεδάθεο θαη ν Ηεξνκφλαρνο Ησαθείκ Σζαθίξεο. Δλ, δπφ, ελ δπφ γηά ην ζηξαηφπεδν ηεο Κνξίλζνπ»Καιή ε Κφξηλζνο. Σν ζηξαηφπεδν κεγάιν θαη νη λενζχιιεθηνη ακέηξεηνη. Όζηεξα απφ πνιιέο δηαηππψζεηο, εμεηάζεηο ηαηξηθέο θ.η.ι. παίξλνπκε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαληάξνπ. Σα παηδηά ληχζεθαλ ζην ραθί θη άβνια βνιεχηεθαλ ζηηο αλνηθνλφκεηεο ζηξαηησηηθέο ζηνιέο. Πήξαλ ηηο θαξαβάλεο ηνπο θαη φπσο-φπσο βνιεχηεθαλ ζηε γε λα θάλε. 27

28 »Πάληα δχζθνιε ε αξρή! Καη κεηο; Φάγακε ζηε Λέζρε Αμησκαηηθψλ θαη πήξακε ηελ άδεηα λα πάκε ζηελ Πφιη πξνο εμεχξεζηλ μελνδνρείνπ. Δπηπρψο θαη καο επέηξεςε ν θαιφο δηνηθεηήο καο.»ηελ πφιη είρακε κηά πεξηπέηεηα. Εεηήζακε μελνδνρείν θαη θάπνηνο αμηνπξεπήο θχξηνο καο σδήγεζε ζ έλα κεγάιν ζπίηη κε απιή θαη πνιιά δσκάηηα. Μαο ππνδέρζεθε κηά ρνλδξή θπξία, ηχπνπ «κακάο» θαη κηά ψξα καο πέλεπε ην μελνδνρείν ηεο. Δκείο ζαλ θνπηάβηα, άγλσζηνη ελ κέζσ αγλψζησλ θαη ηεξνκέλνη δελ πνιπθαηαιαβαίλνπκε. Κάλνπλ ηελ εκθάληζί ηνπο, ζε ιίγν, ηξεηο λεαξέο θαη ε θαιή καο «κακά» καο ιέγεη: «Ξεχξεηε, εδψ δελ ζα ζαο ιείςε θαη ε θαιή παξέα». Θεέ κνπ! Υσξίο ιέμη θεχγνπκε γηά αιινχ. «Οπ παληφο πιεηλ εο Κφξηλζνλ!»»Μέλνπκε έλα κήλα πεξίπνπ ζηελ Κφξηλζνλ. Πεξλάκε θαιά. Κάζε πξστ δίλνπκε ην «παξφλ» ζηνλ Γηνηθεηή καο θαη κεηά είκαζηε ειεχζεξνη. Μάζακε φιε ηελ πφιη. Δπηζθεθζήθακε ηελ ηεξαηηθή ζρνιή ηεο Κνξίλζνπ, θηηζκέλε ζηελ αθξνγηαιηά. απηφλ εδψ ηνλ κψινλ ζπρλά εξρφκαζηε θαη πεξπαηάκε ηα βξάδπα. Σαθηηθά πεγαίλνπκε ζην Λνπηξάθη. Δίλαη φκνξθε απηή ε παξαζαιάζζηα ινπηξφπνιηο.»ηελ γαιάδηα θαη ήζπρε ζάιαζζά ηεο θάζνκαη ζπρλά θαη ζηγνηξαγνπδψ ηα κεγαιεία ηνπ Θενχ. Ζ βαξθνχια κνπ θπιά ζηα αγαπεκέλα λεξά θαη πεγαίλσ ζηγά-ζηγά ρατδεχνληαο ζρεδφλ ηε ζάιαζζα κε ηα θνππηά. Απφ ηελ άιιε, παλχςεια ηα Γεξάληα φξε θη απάλσ ηνπο ζθαξθαισκέλε ε Μνλή ηνπ Οζίνπ Παηαπίνπ. Δπηζθεπηφκαζηε απηή ηε κηθξή Μνλή, πεγαίλνληαο κε ηα πφδηα, ζθαξθαιψληαο ζρεδφλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζην ςειφ βνπλφ. Πξνζθπλνχκε ην ζθήλνο ηνπ Οζίνπ θαη επραξηζηεκέλνη γπξίδνπκε ζην μελνδνρείν καο. Μαο ππνδέρνληαη φπσο πάληα νη δχν αδειθέο γεξνληνθφξεο, επνρήο Καπληθαξέαο! Σν ηη γέινηα θάλνπκε ζ απηφ ην μελνδνρείν δελ ιέγεηαη, κ απηέο ηηο γεξνληνθφξεο.»δπθξάλζεθε ε ςπρή κνπ ζηελ επίζθεςη ηεο Παιαηάο Κνξίλζνπ. Δδψ πιαληέηαη ζαξξείο ην πλεχκα ηνπ Μεγάινπ Απφζηφινπ ησλ Δζλψλ. Φάιινπκε ην ηξνπάξηφ ηνπ θαζηζκέλνη ζηα πε-ζκέλα απνκεηλάξηα κηάο παιηάο έλδνμεο ηζηνξίαο.»μεηά ηελ νξθνκσζία καο εξρφκαζηε ζηελ Αζήλα. ην ζψκα ησλ 28

29 ζηξαηησηηθψλ ηεξέσλ, ζηελ ΑΓΑΝ.»Δπηζθεπηφκαζηε ηηο δηάθνξεο κνλάδεο, θεξχηησ ζηνπο ζηξαηηψηεο. Δδψ γλψξηζα πνιχ επηηπρία θαη αγάπε. Οη νκηιίεο κνπ ελζνπζηάδνπλ φινπο.»πφζν θαινί είλαη φινη θαη πφζν αγαπνχλ ηνλ Υξηζηφ θαη ην θήξπγκά Σνπ, φηαλ εκείο θάλνπκε ην θαζήθνλ καο!»ην ΚΟΒΟΠ ζην Υατδάξη, πνπ είλαη ε κνλάδα κνπ, έξρνκαη ηαθηηθά θαη θεξχηησ ή θάζνκαη ζην γξαθείν ηεο ππεξεζίαο εηνηκάδνληαο ην πξφγξακκά κνπ γηά ηηο άιιεο κνλάδεο.» 7 Αππιλίος «Άλνημηο.»Χ άλνημη, σ λεφηεο!»υαξά Θενχ παληνχ ζην Υατδάξη. Σξηγχξσ κνζρνβνινχλ ηα θαηαπξάζηλα πεχθα θαη ζηνπο αλνηθηνχο ρψξνπο θαηαπξάζηλα ηα ζηάρπα ησλ ζηηαξηψλ πςψλνπλ πεξήθαλα ηα θνξκηά ηνπο γπξίδσ απφ ην ζηξαηφπεδν θαη πεξπαηψ αλάκεζα ζηα ζηάρπα. Πφζν ληψζεη ε ςπρή κνπ απηήλ ηελ επνρή! ηγνςάιισ. πλεπέξλνκαη απφ ηε θχζη, πεηψ ζηα χςε κε ηα μέλνηαζηα ζπνπξγηηάθηα. «ρεδφλ έπεζα επάλσ ζηνλ άββα θαη μχπλεζα απφ ην σξαίν κνπ φλεηξν.»ο άββαο! Πηφ ξνκαληηθφο απφ κέλα, πεξπαηά ζηα θαηαπξάζηλα ρσξάθηα, γπξίδνληαο απφ ην ΚΔΒΟΠ. Πεξπαηάκε καδή, ζηγνηξαγνπδνχκε, νη ςπρέο καο ειεχζεξεο ςάιινπλ ηελ άλνημί ηνπο, ηνλ έξσηα ησλ 22 ρξφλσλ κ φιε ηελ αγλφηεηα θαη ηελ λεαληθή αθέιεηά ηνπο.»άββα, αγαπεκέλε θίιε, πνηέ δελ ζα ιεζκνλήζσ ηε ζέξκε ηεο ςπρήο ζνπ, ηελ αγλφηεηα θαη ηελ αγγειηθή νκνξθηά ζνπ, ηελ απαιφηεηα ησλ ζθέςεσλ ζνπ!» 1957 Μαϊος 7. «Γπξίδσ απφ ηε ζηξαηησηηθή κνλάδα κεηαθνξψλ Ρνπθ.»ήκεξα, ε δηαινγηθή κνπ νκηιία ηέιεησζε κε ελζνπζηαζκφ θαη ρεηξνθξνηήκαηα. Απφ κηά νκηιία πνπ είρα ην κήλα εδψ, ηψξα θάλσ ηέζζαξεο. Σν δήηεζαλ νη ζπλάδειθνη ζηξαηηψηεο θαη εγψ, παξ φιν ην θνξησκέλν κνπ πξφγξακκα, δελ ηνπο ράιαζα ην ραηήξη. απηή ηε κνλάδα νη νκηιίεο κνπ γλψξηζαλ απέξαληε επηηπρία. 29

30 »Αλεβαίλσ ηα ζθαινπάηηα ηνπ δξφκνπ ηεο Πιάθαο θαη ζθέπηνκαη ηελ Ηεξνπζαιήκ. Πφζν άιιαμαλ φια! Ο λένο Παηξηάξρεο Βελέδηθηνο Παπαδφπνπινο θάλεη άζθνπεο ελέξγεηεο, πνπ δελ ζπκίδνπλ θαζφινπ αγάπε Υξηζηνχ θαη ηεξσκέλνπ! Άιιαμε ηνλ Έμαξρν θαη ζηε ζέζη ηνπ ήιζε ν Αξρηκ. Αλαηφιηνο Γεσξγηάδεο, βάξβαξνο Κχπξηνο. Σνλ είρα θαζεγεηή κνπ ιίγν θαηξφ ζην Γπκλάζην θαη φια ηα παηδηά ηνλ κηζνχζαλ γηά ηε βαξβαξφηεηά ηνπ.»ήιζε θαη ε ζεηξά κνπ! Έηζη, ζήκεξα, αθνινπζψ ηελ κνίξα ησλ άιισλ αδειθψλ κνπ ακίσλ θαη θεχγσ απφ ην Μεηφρη κε πνιχ πηθξία ζηελ ςπρή κνπ ζπλνδεπφκελνο απφ ηα δάθξπα ησλ ακεηξήησλ θίισλ θαη ηνπ παξαγθσληζκέλνπ Δμάξρνπ Ταθχλζνπ.»Θάξξνο, ςπρή κνπ, ν Υξηζηφο είλαη καδή ζνπ, ηη θνβάζαη; 17 Μαϊος «Γησξίζζελ δηάθνλνο ηνπ ηεξνχ λανχ Μεηακνξθψζεσο σηήξνο, Βχξσλνο.»Μφιηο έθπγα απφ ηελ Δμαξρία, πνιχ γλσζηφο ήδε δηά ηελ ζεκλφηεηα θαη ηε ρξηζηηαληθή δξάζη κνπ παληνχ, εθάθηζαλ ηελ ζηάζηλ ηνπ λένπ Παηξηάξρνπ θαη Δμάξρνπ ηνπ θαη κε δηψξηζαλ δηάθνλνλ ζηνλ Βχξσλα δελ ππήξρε άιιε ζέζηο δηφηη, απφ ηξηκήλνπ είρα παξαηηεζή απφ ηνλ Άγηνλ Ησάλλελ θαη ειεηηνχξγνπλ ελ ησ Μεηνρίσ, ιφγσ ησλ πνιιψλ κνπ αζρνιηψλ.» απηή ηε ζέζη, κε ηελ βνήζεηα ηνπ Θενχ πάληα, φια πάλε ζαπκάζηα. Με ηνλ αθνχξαζην ηεξνκφλαρν Υξχζαλζν αξεγηάλλε αξρίζακε ηε δνπιεηά ζ φινπο ηνπο ηνκείο γηά κηά θαιιίηεξε ελνξία. Ο Θεφο ππεξεπιφγεζε ηελ εξγαζία καο θαη ηνπο θφπνπο. 20 Μαϊος «Καηνηθψ θνληά ζην Αηγάιεσ καδή κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο αδειθήο κνπ, Διεπζεξίαο.»Έηζη, είκαη θνληά ζηε κνλάδα κνπ ζην Υατδάξη. Δίλαη ήζπρα εδψ, αηελίδσ απφ ην ινθίζθν κνπ ηελ απέξαληε Αζήλα θαη ηα βξάδπα κφλνο κνπ γνλαηίδσ θαη πξνζεχρνκαη ζηελ γαιήλεηα θχζη ή θάζνκαη ζηνπο βξάρνπο θαη κνλνινγψ γηά ηελ Ηεξνπζαιήκ, ηελ αγαπεκέλε, ηελ αιεζκφλεηε. Δίκαη πνιχ κειαγρνιηθφο απηφλ ηνλ θαηξφ.» 12 Αςγούζηος «Ήιζε απφ ηελ Ηεξνπζαιήκ ν Γηψξγνο Κνπινχκπεο, ν παιηφο θίινο θαη ζπκκαζεηήο κνπ.»σνλ θηινμελνχκε ζην ζπίηη φιν ην θαινθαίξη. Ο Γηψξγνο είλαη αγαπεηφο ζ φινπο, πξφζπκνο, αθνχξαζηνο, θάλεη ηα πάληα γηά λα κε δηαζθεδάζε θαη λα κε μεθνπξάζε. ινη νη δηθνί κνπ ηνλ αγαπνχλ θαιιίηεξα απφ παηδί. Ζ ςπρή ηνπ είλαη πξάγκαηη αγγειηθή. Ο Γηψξγνο αλέπαπζε θαη αλεθνχθηζε ηελ πνλεκέλε ςπρή κνπ θαη ε απέξαληε αγάπε ηνπ, ν ραξνχκελνο πάληα ραξαθηήξαο ηνπ, κε μεθνπξάδεη ζηε 30

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού.

Μαθησιακές Δυσκολίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μαθησιακές Δυσκολίες Τίτλος: Δοκιμασία εκτίμησης αναδυόμενου γραμματισμού Αγγελική Μουζάκη Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ

Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Έλα πξόγξακκα γηα λα κάζνπκε λα θπθινθνξνύκε κε αζθάιεηα. Β Γεκνηηθνύ 12 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Βόινπ Υπεύζπλνη πξνγξάκκαηνο : Θωκάο Σηκόπνπινο -Τξύθωλ Γθνπληέιηαο Δκέλα Αιίθε. Με ιέλε Αιέμε. Κη εκέλα Σηέθαλν.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή.

Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ. Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή. Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Τα δικαιώμαηα και οι ςποσπεώζειρ μαρ Ομαδική Δπγαζία Κοινωνική και Πολιηική Αγωγή Ση 2 2010-2011 Δπιμέλεια: κ. Μοςζούπη Άννα Οι πόλοι μαρ μέζα ζηην οικογένεια Γηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο

Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα. Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν θσο Χξήζηνο Κπιέηζαο Γύν ρξνληέο ηξαγνύδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηινο: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κνπζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίρνη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Ρειεπηαίν

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ;

13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; 19 Σεπηεμβρίοσ 25 Σεπηεμβρίοσ Σάββαηο απόγεσμα 13. ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΝΧΡΙΕΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟ ΣΟΤ ΟΛΟ Ο ΚΟΜΟ; ΔΓΑΦΙΟ ΜΝΖΜΖ: «Δηο δε ηνλ δπλάκελνλ λα ζαο ζηεξίμε θαηά ην επαγγέιηφλ κνπ θαη ην θήξπγκα ηνπ Ιεζνχ Υξηζηνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ

Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Η Αιγσπηιακή ενορία ηης Παναγίας και ηοσ αποζηόλοσ Μάρκοσ ηης Ελλάδας. ΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ Ο Αγηόηαηνο θαη Μαθαξηόηαηνο Πάπα θαη Παηξηάξρε ηεο Μεγαινύπνιεο Αιεμαλδξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν...

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ. Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη. Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, Γ Στον κόςμο τησ Κφπρου, Μνήμη και Αγάπη Κφπρον, οὗ μ ἐθέςπιςεν... * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Α * ΟΝΕΙΡΟ * ΛΕΠΣΟΜΕΡΕΙΕ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ * ΕΠΙΚΑΛΕΩ ΣOI ΣΗΝ ΘΕΟΝ * ΕΛΕΝΗ * ΑΓΙΑΝΑΠΑ Β * ΜΝΗΜΗ Α * Ο ΔΑΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Επίσκεψη στο Δημαρχείο Κερύνειας Μηα εληππσζηαθή επίζθεςε θάλακε ρζεο ζην δεκαξρείν Κεξύλεηαο, ζηε Λεπθσζία, θνληά ζην νδόθξαγκα ηνπ Λήδξα Πάιαο. Σηελ είζνδν ηνπ αλαπαιαησκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Ελόηεηα 11 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Γηα ηελ Εθθιεζία ε αλάζηαζε ηνπ αλζξώπνπ είλαη κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ Yπάξρεη κεγάιε ζχγρπζε θαη πνιχ αληηθξνπφκελεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο Παξάδνζεο θαη κε ην πνηά είλαη ε Παξάδνζε, φρη κφλν ζήκεξα, αιιά θαη απφ ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ Υξηζηηαληζκνχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς

Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα. Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο θφς Χρήζηος Κπιέηζας Γύο τροληές ηραγούδηα Κσκλοφορία: Δεκέμβρης 1995 ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ-007 (CD) Ρίηιος: Πηελ Ξάηξα θαη ζηε Παινλίθε Κοσζηθή: Νδπζζέαο Δηζαγγειέαο Πηίτοη: Γεκήηξεο Ρζαθαιίαο Νδσζζέας Δηζαγγειέας Ρειεσηαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ

Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Η Kνπηηθή Οξζόδνμε ελνξία ηεο Παξζέλνπ Μαξίαο θαη ηνπ απνζηόινπ Μάξθνπ ζηελ Διιάδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΚΑΣΖΥΖΣΖ Ο Μαθαξηζηφο ΠΪπαο θαη ΠαηξηΪξρεο ηεο κεγϊιεο πφιεσο ηεο Αιεμαλδξεέαο, Οζηψηαηνο ΑξρηεξΫαο ΑββΪο ελνχληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ

ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ ΠΟΘΗΜΑΣΑ ΓΘΑ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΘΟ 1050 τιλιόκσκλοι Κωζηούλα Μηηροπούλοσ Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, δελ ζνπ ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ

Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ Η ΠΡΑΞΗ ΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΙΟΤ ΟΡΘΟΓΟΞΔ ΟΜΙΛΙΔ ΓΔΠΟΣΙΚΧΝ, ΘΔΟΜΗΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΔΟΡΣΧΝ ΑΓΙΧΝ Τπό ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΟΝΟ ΛΑΜΠΑΓΑΡΙΟΤ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΣΙΝΟΗ (Δθεζπράδνληνο Μεηξνπνιίηνπ Παηξηαξρείνπ Αιεμαλδξείαο) Ιεξό Ηζπραζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα