14PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002474146 2014-12-12"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ Μυτιλήνη 12/12/2014 Αρ. Πρωτ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου λαμβάνοντας υπ όψη του την απόφαση 229/ του Πρύτανη του Ιδρύματος (ΑΔΑ ΩΡΣΔ469Β7Λ-8ΕΩ) γνωστοποιεί ότι θα προβεί στη προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Ο εξοπλισμός και οι απαιτούμενες προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α, της παρούσας προκήρυξης. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού η χαμηλότερη τιμή ανά είδος του εξοπλισμού. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1299 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος του οικονομικού έτους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Αντικείμενο του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαστηρίων ολοκληρωμένου βιομηχανικού σχεδιασμού και σχεδίασης διαδραστικών συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων στην Σύρο. Οι προδιαγραφές του επιθυμητού εξοπλισμού περιγράφονται στο παράρτημα. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το σύνολο του εξοπλισμού ή για μέρος αυτού. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στους προβλεπόμενους από τον νόμο ιστότοπους, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου (www.aegean.gr) & στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων. Επίσης θα αποσταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε εταιρείες με σχετικό αντικείμενο, καθώς και στο Επιμελητήριο Σύρου. 1

2 Τέλος η προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου & θα διατίθεται ηλεκτρονικά ή εγγράφως από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το νομικό πλαίσιο που διέπει τον συγκεκριμένο πρόχειρο διαγωνισμό είναι : 1. Το Π.Δ. 118/2007, «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σήμερα 2. Το Π.Δ. 113/2010, «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 3. Το Π.Δ. 60/2007, το οποίο αποτελεί προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Το Ν. 2286/1995,«Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 5. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε από το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 6. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου», όπως ισχύει σήμερα 7. Το Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» 8. Το N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 9. Το Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου», όπως ισχύει σήμερα 10. Την υπ' αρ. Φ /17/115922/Β2/ (ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011" 11. Την υπ' αριθμό 11/ Απόφαση Πρύτανη "Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου" (ΦΕΚ Β' 2458/ ), 12. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό πρωτ 10388/ ,(ΑΔΑ 7ΤΔΓ469B7Λ-ΙΕ8) 13. Την με αρ. 229/ απόφαση του Πρύτανη του Ιδρύματος με ΑΔΑ: ΩΡΣΔ469Β7Λ-8ΕΩ), με θέμα : Έγκριση διαδικασίας για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2

3 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα πρέπει, εφ όσον αποστέλλονται ταχυδρομικά, να έχουν παραληφθεί από το Πρωτόκολλο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου στην διεύθυνση πρώην Επιμελητήριο Κυκλάδων, Κωνσταντινουπόλεως 1, Ερμούπολη, Σύρος 84100, η να παραδίδονται αυτοπροσώπως, σε σφραγισμένο φάκελο, απ ευθείας στο Πρωτόκολλο, στην πιο πάνω διεύθυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα μέχρι την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014, και να φέρουν τα κάτωθι στοιχεία : ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ : Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του εξοπλισμού ή για μέρος αυτού. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και σφραγισμένος ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, η οποία πρέπει να είναι υπογεγραμμένη. Απαγορεύεται η κατάθεση ανοικτών ή εναλλακτικών προσφορών. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75)/άρθρο 8/ παράγραφος 4, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφεται ότι: ο υποψήφιος ανάδοχος έχει λάβει γνώση της προκήρυξης την οποία αποδέχεται πλήρως, είναι φορολογικά & ασφαλιστικά ενήμερος και δεν έχει αποκλειστεί από την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών (πρόχειρων, ανοικτών, διεθνών). Β) Τεχνική περιγραφή του προσφερομένου μηχανήματος και των προδιαγραφών του. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στην οικονομική προσφορά αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή, ανά είδος, (χωρίς ΦΠΑ), ο αναλογούν ΦΠΑ και η συνολική τιμή. Η προσφορά δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο μέχρι την κατακύρωση της προμήθειας. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ορισθείσα από το Ίδρυμα επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα προχωρήσει σε αποσφράγιση των προσφορών την, Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα μμ στην αίθουσα συνελεύσεων στα γραφεία της οικονομικής υπηρεσίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου και θα προχωρήσει στην ανακήρυξη του μειοδότη ή μειοδοτών, συντάσσοντας το απαιτούμενο πρακτικό, το οποίο θα διαβιβάσει στο αρμόδιο διοικητικό όργανο για την ανακήρυξη του ανάδοχου ή αναδόχων. Κριτήριο για την ανάδειξη μειοδότη ανά είδος η χαμηλότερη τιμή. Είναι 3

4 δυνατή η ανάθεση του συνόλου της προμήθειας ή μέρους αυτής ( ένα ή περισσότερα είδη). ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου ή αναδόχων θα υπογραφεί σύμβαση εφ όσον το ποσό της καταχωρηθείσας προμήθειας υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τον νόμο ποσό των ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ (2.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Υπόδειγμα της σύμβασης υπάρχει στο Παράρτημα Β. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Το συμφωνημένο τίμημα θα καταβληθεί σε ευρώ, μετά από την υπογραφή της σύμβασης, την έκδοση τιμολογίων του ιδίου και αφού προσκομισθούν στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύρου τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α150) δηλαδή : 1. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών, κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Αγαθών & Υπηρεσιών 2. Τιμολόγιο του αναδόχου θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ 3. Φορολογική & ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου Τον ανάδοχο βαρύνουν : 1. Παρακράτηση φόρου 4% επί της προ ΦΠΑ συμβατικής δαπάνης 2. Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ ύψους 3,072% επί της προ ΦΠΑ συμβατικής δαπάνης 3. Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η κράτηση υπολογίζεται στο σύνολο της προ ΦΠΑ συμβατικής δαπάνης και παρακρατείται στη πρώτη πληρωμή. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Ο κάθε συμμετέχων υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα προκήρυξη, τους όρους της προσφοράς του, καθώς και τις υποχρεώσεις της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του έργου. Στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν κυρώσεις, όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω : ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, αν αυτός δεν εκπληρώσει εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών, ή εκπληρώσει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης μετά από πρόταση της Επιτροπής Παραλαβής Αγαθών & Υπηρεσιών και απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Ο ανάδοχος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Μυτιλήνης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό. Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις, εφ όσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στην σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα 4

5 Δικαστήρια, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την Ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ανάδοχος μετά την ανάθεση της προμήθειας του εξοπλισμού που του κατακυρώθηκε δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο της προμήθειας υπεργολαβικά σε τρίτο, τον οποίο δεν έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, η απόδειξη της οποίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ο ανάδοχος επικαλούμενος αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του λόγω ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από της λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Α/ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Είδος Προδιαγραφές Ποσότη τα 1 Μηχανή Εφελκυσμού (Tensile testing machine) Capacity: 50N, 100N, 200N, 500N, 1KN, 2KN (can select double capacities preparation) Display: LCD electronic display Force Resolution: 1/120,000 Force Accuracy: ±0.5% Stroke Resolution: 0.005mm Control Mode: Display operation Test Stroke: 450mm Test Width: Ø140mm Test Speed: 50~600mm/min, can set on display, with up & downfast adjustment button of grips Force Unit Switch: Kgf, N, Ibf, g, ton, Mpa Προϋπολογισ μός με ΦΠΑ 16% 5

6 Stop Mode: Overload stop, emergency stop button, specimen damage automatic stop, upper & lower limit set automatic stop, automatic reset function Machine Drive: Brushless DC motor, synchronous wheel and precision ball screw drive Power 120W Power Supply: 220V 50-60HZ 10A Standard Device: - 1 set of grips - DIN kg (Capacity: 2-200kg, Load cell material: Stainless steel, Housing material: Die-cast aluminum, Safety factor: K5, Protection class: IP 5) - DIN kg (Capacity: 2-500kg, Load cell material: Stainless steel, Housing material: Die-cast aluminum, Safety factor: K5, Protection class: IP 5) 2 Μηχανουργικός τόρνος AL 700 x 280 Variable S Απόσταση μεταξύ κέντρων (mm) 700 Περιστροφή πάνω από το τραπέζι (mm): 280 Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών Διακόπτης αλλαγής φοράς περιστροφής Διακόπτης ασφαλείας άμεσης διακοπής λειτουργίας Διαμήκης πρόωση κοπτικού (0,075-0,2mm/r)

7 3 Συσκευή τρισδιάστατης απεικόνισης προσαρμοσμένη στο κεφάλι (Head Mounded Display) και καταγραφής κίνησης κεφαλιού με λογισμικό ανάπτυξης, Oculus Rift Development Kit 2 Απεικόνιση = στερεοσκοπική Ανάλυση = τουλάχιστον 960 x 1080 pixels ανά μάτι Πεδίο όρασης = τουλάχιστον 100o Συνδεσιμότητα = USB 2.0 Αισθητήρες = Γυροσκόπιο, Επιταχυνσιόμετρο, Μαγνητόμετρο Συνοδευτικό λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών (SDK) Tobii EyeX Dev Kit Tobii EyeX Controller the eye tracker hardware Eye tracking interaction samples Tobii EyeX runtime environment including Tobii EyeX Engine, APIs, documentation Connection: USB 3.0 Cable Operating distance (eye tracker to subject) 45 to 75 cm (17.7 to 29.5 ) Screen Size up to 24 inch 1 Camera Windows Leap motion Controller 3D interaction space of 8 cubic feet 2 CCD cameras 3 infrared LEDs precision 0.01mm USB

8 6 Raspberry Pi B Model B+ ΚΙΤ GPIO header40 pins MicroSD 512MB RAM 4 USB 2.0 ports KIT Components (Vary) (ussually include: 5V 1A power adapter, SD Card 4GB, USB TTL console cable, Breadboarding wire, 10 foot long Ethernet cable, 5 x 10K resistors for pullups on the buttons, 5 x 560 ohm resistors for the LEDs, 1 RED 10mm diffused LED, 1 GREEN 10mm diffused LED, 1 BLUE 10mm diffused LED, 3 tactile pushbuttons, Light-sensitive resistor photocell, 1uF capacitor) Arduino TinkerKit LAB Arduino Uno Board x10 o ATmega328 o 5V o 14 IO Pins o 6 Analog Input pins o 32KB Flash Mem o 2KB Sram o 1KB EEprom o 16KHz Speed Proto PCB x4 Kit Workshop Base Level Without Arduino Board x5 Ethernet Shield x2 Getting Started With

9 Arduino x1 Sensor Shield V.2 x10 Button Module x4 LDR Module x2 Tilt Module x2 Therm Module x2 Accelerometer Module x3 Hall Sensor x4 Rotary Potentiometer Module x5 Linear Potentiometer Module x4 Touch Sensor Module x5 Joystick Module x5 Relay Module x5 Mosfet Module x5 High Power Led Module x2 5mm Green Led Module x2 5mm Yellow Led Module x2 5mm Red Led Module x2 10mm Green Led Module x2 10mm Blue Led Module x2 10mm Yellow Led Module x2 10mm Red Led Module x2 20cm Cables x20 50cm Cable x10 100cm Cables x5 Usb Cables A/B x10 8 Intel Galileo microcontroller board based on the Intel Quark SoC X

10 Application Processor, a 32-bit Intel Pentiumclass system on a chip Digital I/O Pins: 14 Analog Input Channels: 6 PWM Channels: 6 DC Current for 3.3V Pin: 800mA 9 Κινητή Συσκευή Δίκτυο Σύνδεσης: 4G - LTE / 3G, Κάμερα: 13.0 MP, Οθόνη: 4-5.5", Πυρήνες Επεξεργαστή: 4, RAM: 2-4 GB, Εσωτερική Μνήμη Αποθήκευσης: 16GB-32GB, Λειτουργικό Σύστημα: Android, NFC Κινητή Συσκευή Tablet Δυνατότητες: Οθόνη: 7.02", 1920 x 1200 pixels, Ταχύτητα Επεξεργαστή: 1500 MHz, Πυρήνες Επεξεργαστή: 4, Λειτουργικό: Android, Μνήμη RAM: 2 GB, Δίκτυο Σύνδεσης: Ενσωματωμένο GPS, Media: Mic In / Έξοδος Ακουστικών / Audio / USB Τηλεκατευθυνόμενο αυτόνομο αεροσκάφος/ελικόπ τερο (Drone) Τέσσερις έλικες Τουλάχιστον μια Κάμερα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Μυτιλήνη, σήμερα,. Δεκεμβρίου 2014 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 10

11 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που έχει την έδρα του στη Μυτιλήνη, κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπoύλου αφενός και η εταιρεία που εδρεύει στην. και εκπροσωπείται νομίμως από τον αφετέρου, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με την Απόφαση / (ΑΔΑ ) του Πρύτανη του Ιδρύματος, αποφάσισε την κατακύρωση της προμήθειας μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό (αριθμός πρωτοκόλλου προκήρυξης / ΑΔΑ & ΑΔΑΜ ). Η προμήθεια ανατίθεται στον δεύτερο των συμβαλλομένων και περιγράφεται αναλυτικά ως εξής :. 1. Η παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει από τον δεύτερο των συμβαλλομένων στην έδρα της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου στην Ερμούπολη εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και το τίμημα ορίζεται στο ποσό των ( ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 2. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων θα καταθέσει τα δικαιολογητικά πληρωμής, εντός ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ από την παράδοσή του. 3. Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1299 και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται με έκδοση Χρηματικού Εντάλματος μετά την κατάθεση του σχετικού τιμολογίου, ή άλλου νόμιμου στοιχείου πληρωμής, και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην οικονομική υπηρεσία της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου εντός (ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ) ημερών. Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με τις παρακάτω κρατήσεις, που θα γίνονται επί της καθαρής αξίας του Τιμολογίου: 4% φόρο προμηθειών (θα δοθεί σχετική βεβαίωση για την απόδοση του φόρου από το Πανεπιστήμιο). 3% υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) 2%χαρτόσημο, επί του 3% 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του 2% 0,10% Τέλος ΕΑΑΔΣ 11

12 Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα, εκ των οποίων το ένα έλαβε ο β συμβαλλόμενος και το άλλο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Καθηγήτρια, Αμαλία Πολυδωροπούλου Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού & Υποδομών εκπρόσωπος αναδόχου 12

13 Αναπληρώτρια Πρύτανη Έρευνας, Ανάπτυξης, Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών Καθηγήτρια Αμαλία Πολυδωροπούλου 13