Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Προϋπολογισμός: ,05 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα Προαίρεσης: ,95 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 8/5/2013 Κωδικός ΟΠΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στο Τεύχος ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στις Ελληνικές Εφημερίδες 13/3/2013 6/3/ /3/2013 Σελίδα 1 από 42

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 10 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης 12 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 14 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 16 C3.1 Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών 16 C3.2 Συγκοινωνιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Κυκλοφοριακών Δεδομένων - Εποπτείας και Πρόβλεψης Κυκλοφοριακών Συνθηκών 20 C3.3 Διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης κοινού και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής23 C3.4 Εφαρμογή ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής 25 C3.5 Εφαρμογή πληροφόρησης για κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω SMS και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής 26 C3.6 Εφαρμογή πληροφόρησης για κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω έξυπνων φορητών συσκευών και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής 26 C3.7 Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών (VMS) (με εγκατάσταση) 27 C3.8 Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών για διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης 28 C3.9 Ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων 30 C3.10 Τηλεματικός εξοπλισμός οχήματος με οθόνη οδηγού 31 C3.11 Aνιχνευτές κυκλοφοριακού φόρτου και εγχειρίδια χρήσης εξοπλισμού με εγκατάσταση 35 C3.12 Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου 35 C3.13 Βάση δεδομένων για διαδικτυακή χρήση 36 C3.14 Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών 37 Σελίδα 2 από 42

3 C3.15 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 38 C3.16 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης και δράσεις δημοσιότητας 39 C3.17 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας και δοκιμές ελέγχου 39 C3.18 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» 39 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 40 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 40 C4.1.1 Εξοπλισμός 40 C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό 40 C4.1.3 Εφαρμογή/ές 41 C4.1.4 Υπηρεσίες 41 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 41 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 41 C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης 42 Σελίδα 3 από 42

4 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Καλαμάτας Αριστομένους 28, 24100, Καλαμάτα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} Σελίδα 4 από 42

5 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 42

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Καλαμάτας Αριστομένους 28, 24100, Καλαμάτα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 42

7 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 42

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Καλαμάτας Αριστομένους 28, 24100, Καλαμάτα Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή)... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Σελίδα 8 από 42

9 Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 42

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Καλαμάτας Αριστομένους 28, 24100, Καλαμάτα Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 10 από 42

11 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 42

12 C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Καλαμάτας Αριστομένους 28, 24100, Καλαμάτα Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της Αναθέτουσας Αρχή. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σελίδα 12 από 42

13 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 13 από 42

14 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / - 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senir cnsultant, cnsultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 14 από 42

15 / / / / - / / / / - / / Σελίδα 15 από 42

16 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών Θα επιτρέπει τον έλεγχο και προγραμματισμό δρομολογίων. Θα υπάρχουν τουλάχιστον δυνατότητες για: Την διαχείριση των αναχωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και μη προγραμματισμένων. Την έκδοση εντολών σχετικών με τις ανταποκρίσεις Προσθήκη ή αφαίρεση δρομολογίου Δρομολόγηση διορθωτικών λεωφορείων Μεταβολή των παραμέτρων ενός δρομολογίου Σύγκριση της πραγματικής κατάστασης ενός οχήματος με τη θεωρητική και έλεγχος συμμόρφωσης με τους πίνακες αναχωρήσεων Εικόνα δικτύου: Θα απεικονίζει τη γενική κατάσταση του δικτύου που θα μπορεί να απεικονίζεται σε πίνακα και σε ψηφιακό χάρτη. Κατ ελάχιστο θα απεικονίζεται η παρακάτω πληροφορία: O αριθμός γραμμής. Αριθμός των οχημάτων που δρομολογήθηκαν στη γραμμή από τα αμαξοστάσια ή ενδιάμεσα εντάχθηκαν σ αυτή. O αριθμός των εντοπισμένων οχημάτων. Η κατεύθυνση των εντοπισμένων οχημάτων Γραφική απεικόνιση του ίχνους Σελίδα 16 από 42

17 των οχημάτων. Εικόνα οχήματος: Θα παρακολουθεί τα οχήματα και τα στοιχεία αυτών σε πραγματικό χρόνο. Θα παρέχεται: Αδιάλειπτη πληροφόρηση για τη θέση όλων των οχημάτων. Ο χρόνος ανανέωσης της πληροφορίας εντοπισμού της θέσης του οχήματος θα πρέπει να είναι μικρότερος των 60 sec. Σε περίπτωση ανωμαλίας στον εντοπισμό της θέσης ενός οχήματος, τούτο θα πρέπει να σηματοδοτείται κατάλληλα στο διαχειριστή εφαρμογών του κέντρου. Για κάθε όχημα θα απεικονίζονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: Ο αριθμός του. Ο αριθμός δρομολογίου του. Ο προγραμματισμένος χρόνος αναχώρησης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αλλαγές. Ο τερματικός σταθμός εκκίνησης (αφετηρία) και ο τερματικός σταθμός προορισμού (τέρμα). Η θέση του οχήματος και τυχόν απόκλιση από τον προγραμματισμένο χρόνο διαδρομής του. Η ταχύτητα του οχήματος Η χρονική απόσταση του οχήματος από τα προηγούμενα ή ακολουθούντα, στην προγραμματισμένη σειρά οχήματα. Οι εντολές που δόθηκαν στον οδηγό. Σηματοδοσία τυχόν ανωμαλιών Θα πρέπει να υποστηρίζεται η αυτονομία του οχήματος σε περίπτωση μη κανονικών συνθηκών, ενώ θα πρέπει να υπάρχει : Δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον 15 οχημάτων με δυνατότητα αύξησης σε 70 Σελίδα 17 από 42

18 Δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον 20 πινακίδων με δυνατότητα αύξησης σε 100 Εικόνα γραμμής: Γραφική παρουσίαση των γραμμών. Τα βασικά χαρακτηριστικά της εικόνας αυτής είναι τα εξής: Η γραφική εικόνα γραμμής σε διάγραμμα της συγκεκριμένης γραμμής, και σε ψηφιακό χάρτη. Οι δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας θα αποτυπώνονται χωριστά. Μία γραμμή μπορεί να περιέχει κλάδους και πολλαπλές διαδρομές κατά την ίδια κατεύθυνση κυκλοφορίας, από ένα τερματικό σταθμό προς έναν άλλο, καθώς επίσης και δευτερεύοντες τερματικούς σταθμούς. Οι σχετικές θέσεις των οχημάτων στην δεδομένη γραμμή. Η θέση κάθε οχήματος στη γραμμή θα παρίσταται από κατάλληλο γραφικό σύμβολο, ώστε να επιδεικνύεται η κατεύθυνση κίνησης του οχήματος. Το σύμβολο θα χρωματίζεται ανάλογα με τη βραδυπορία ή προπορεία του οχήματος, με βάση όρια κατωφλίου. Ο αριθμός του οχήματος (αριθμός παρμπρίζ ή / και πινακίδας), του δρομολογίου του (blck), η τυχόν απόκλισή του από τον προγραμματισμένο χρόνο θα μπορούν εμφαίνονται σ αυτό το σύμβολο. Ο χειριστής θα μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα οχήματα και να εστιάσει την οθόνη του σε ένα τμήμα της εικόνας (zm). Δυνατότητα δρομολόγησης διορθωτικών λεωφορείων και μεταβολή των παραμέτρων ενός δρομολογίου Υπολογισμός χρόνου άφιξης οχημάτων σε στάσεις μέσω αλγορίθμων Αποστόλη εκτιμώμενων χρόνων άφιξης οχημάτων σε στάσεις προς τις Σελίδα 18 από 42

19 συσχετιζόμενες πινακίδες Δυνατότητα αποθήκευσης ιστορικών δεδομένων τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Οι πληροφορίες που πρέπει να αποθηκεύονται στο Κέντρο Συλλογής αφορούν στα ακόλουθα: Τους χρόνους άφιξης των οχημάτων στους τερματικούς σταθμούς και όλες τις στάσεις για όλες τις γραμμές. Τις σηματοδοτήσεις ανωμαλιών. Τις εντολές χειριστών του Κέντρου Διαχείρισης. Τις ημερήσιες ώρες λειτουργίας και διανυθέντα χιλιόμετρα (δρομολόγια και νεκρές διαδρομές) ανά υπηρεσία οχήματος. Χρόνοι άφιξης οχημάτων σε σημεία χρονομέτρησης (οριζόμενα από τον Διαχειριστή Εφαρμογής του κέντρου). Δημιουργία και αποστολή πληροφοριακών πακέτων προς τις πινακίδες VMS και το Web Prtal Εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο σε ιστορική βάση όσο και σε πραγματικό χρόνο. Οι ελάχιστες αναφορές που πρέπει να διαθέτει είναι οι παρακάτω: Οι πραγματικοί χρόνοι των διαδρομών και οι αποκλίσεις αυτών από τους προγραμματισμένους. Ο μέσος χρόνος διαδρομής Οι συγκεντρωτικές ημερήσιες αναφορές για μία χρονική περίοδο αρκετών ημερών, κατ επιλογή του διαχειριστή εφαρμογών και οι συνολικές ώρες και χιλιόμετρα, ανά υπηρεσία οχήματος. Θα πρέπει να μπορεί να γίνει σύγκριση όλων των καταγεγραμμένων στατιστικών στοιχείων με τα θεωρητικά Διαχείριση τηλεματικών στάσεων: Θα πρέπει να υποστηρίζονται τα Σελίδα 19 από 42

20 ακόλουθα: Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με τις πινακίδες. Απεικόνιση των πινακίδων σε χαρτογραφικό υπόβαθρο, μετά την αρχική εισαγωγή των συντεταγμένων τους στο σύστημα. Δυνατότητα προβολής της κατάστασης λειτουργίας (status) των πινακίδων, προσδιορίζοντας κωδικοποιημένα το είδος της βλάβης, αν υπάρχει. Δημιουργία προβλέψεων άφιξης οχημάτων σε στάσεις και αποστολής σχετικών μηνυμάτων προς τις κατάλληλες πινακίδες Δυνατότητα να προστίθενται, να αφαιρούνται ή να μετακινούνται στάσεις με αυτοματοποιημένο τρόπο και αυτόματος υπολογισμός (με συγκεκριμένη αυτοματοποιημένη διαδικασία) των παραμέτρων του συστήματος για τη νέα κατάσταση. Δυνατότητα αποστολής χειροκίνητων μηνυμάτων επιλεκτικά, σε συγκεκριμένη στάση, σε ομάδα στάσεων, σε συγκεκριμένες ομάδες ή σε όλες τις στάσεις για την ενημέρωση των επιβατών. Να υποστηρίζει την επικοινωνία με τον τηλεματικό εξοπλισμό οχήματος και όλες τις δυνατότητες που αναφέρονται στον πίνακα της ενότητας C3.10 C3.2 Συγκοινωνιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Κυκλοφοριακών Δεδομένων - Εποπτείας και Πρόβλεψης Κυκλοφοριακών Συνθηκών Σελίδα 20 από 42

21 Ο χειριστής θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει και να παρακολουθεί τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε «πραγματικό» χρόνο μέσω γραφημάτων και πινακοποιημένων εκθέσεων, τη λειτουργική κατάσταση του πινακίδων ενημέρωσης μεταβλητών μηνυμάτων καθώς και να εισάγει χειροκίνητα τα οδικά συμβάντα που λαμβάνει από διάφορες άλλες πηγές/φορείς. Η συγκοινωνιακή πλατφόρμα θα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των δεδομένων από το πεδίο και βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης κυκλοφοριακών συνθηκών για το δίκτυο επιρροής/παρακολούθησης του Φορέα. Το σύστημα θα πρέπει να παραθέτει το οδικό δίκτυο με μορφή ψηφιακού χάρτη και να απεικονίζει με σαφώς καθορισμένους και καταγεγραμμένους χρωματικούς κωδικούς όλα τα στοιχεία που απεικονίζονται στο χάρτη καθώς και τις διαβαθμίσεις του ίδιου στοιχείου Θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διαβάθμισης του επιπέδου ασφαλείας των χρηστών της συγκοινωνιακής πλατφόρμας ανάλογα με τα δικαιώματα του εκάστοτε χρήστη. Ψηφιακή αποτύπωση του δικτύου με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού (πλάτος, αριθμός λωρίδων κ.λ.π.) και των κόμβων, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οδού (μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα μετακίνησης, χρόνος και ταχύτητα ελεύθερης ροής) και τις χιλιομετρικές αποστάσεις μεταξύ κόμβων. Η ανάπτυξη του Μητρώου Μετακινήσεων Προέλευσης Προορισμού (π.χ. καθορισμός ζωνικού συστήματος) θα πρέπει να επικαιροποιείται διαρκώς με τις μετρήσεις που προέρχονται από το πεδίο. Διεπαφή Σύνδεσης του συστήματος με τα κυκλοφοριακά δεδομένα που λαμβάνονται από το πεδίο σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα. Η ανανέωση των κυκλοφοριακών δεδομένων που λαμβάνονται από το πεδίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5) λεπτά. Σελίδα 21 από 42

22 Ανάπτυξη του αλγορίθμου για το δυναμικό καταμερισμό των μετακινήσεων στο δίκτυο με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται από το πεδίο και τη διαδικασία διαρκούς επικαιροποίησης του Μητρώου Μετακινήσεων Προέλευσης- Προορισμού. Πρόβλεψη κυκλοφοριακών δεδομένων σε «πραγματικό» χρόνο σχετικά με τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τους χρόνους διαδρομής, το επίπεδο κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού, τη μέση ταχύτητα μετακίνησης. Πρόβλεψη σε «πραγματικό» χρόνο θεωρείται η πρόβλεψη για τις κυκλοφοριακές συνθήκες σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά από τη στιγμή λήψης της πληροφορίας από το πεδίο. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε γραφικό περιβάλλον (GIS) στο οποίο θα παρουσιάζονται τα εξαγώμενα αποτελέσματα του συγκοινωνιακού προτύπου και θα είναι εφικτή η απεικόνιση της θέσης των μετρητών κυκλοφοριακών δεδομένων και των VMS πινακίδων. Χειροκίνητη εισαγωγή συμβάντων στο δίκτυο και δυνατότητα απεικόνισης του συμβάντος στο δίκτυο. Επίσης, θα πρέπει να είναι εφικτός ο δυναμικός καταμερισμός της κυκλοφορίας στις περιπτώσεις εισαγωγής συμβάντος, δηλαδή θα πρέπει οι χρόνοι διαδρομής να αναπροσαρμόζονται με βάση το συμβάν που έχει εισαχθεί στο σύστημα. Παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης των VMS πινακίδων. Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων στις VMS πινακίδες. Το είδος των μηνυμάτων θα πρέπει να εξάγεται είτε από αυτόματα από τις προβλέψεις του συστήματος ή από και χειροκίνητα από τους χειριστές του Κ.Ε. Σελίδα 22 από 42

23 Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με το διαδικτυακό τόπο (Web Prtal) που θα αναπτυχθεί έτσι ώστε να τροφοδοτείται ο δια-δικτυακός τόπος με πληροφορία για τις κυκλοφοριακές συνθήκες και τους χρόνους μετακίνησης. Επίσης μέσω του web prtal θα παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα να κάνει σχεδιασμό ταξιδιού και dr-t-dr δρομολόγηση σε «πραγματικό» χρόνο. T σύστημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί με βάση το διεθνές πρωτόκολλο DATEX ΙΙ. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι του Έργου θα πρέπει να τεκμηριώσουν υποχρεωτικά το τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώντας τους μόνιμους σταθμούς μέτρησης κυκλοφοριακών δεδομένων και τους αλγορίθμους του συγκοινωνιακού προτύπου υπολογίζονται οι χρόνοι διαδρομής. Συγκέντρωση πληροφορίας για την κατάσταση του δικτύου με δημιουργία ιστορικού αρχείου για έξι (6) τουλάχιστον μήνες. C3.3 Διαδικτυακός τόπος ενημέρωσης κοινού και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής Η εφαρμογή θα πρέπει να συλλέγει μέσω κατάλληλων διεπαφών όλα τα απαραίτητα δεδομένα από τις υπόλοιπες εφαρμογές της πλατφόρμας και να τα εμφανίζει σε «πραγματικό» χρόνο με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών. Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις γραμμές των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Φορέα - (γεωγραφική κάλυψη, σημεία στάσεων, δρομολόγια κ.α.) σε μορφή πινάκων και ψηφιακών χαρτών. Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο διέλευσης των Σελίδα 23 από 42

24 οχημάτων από στάσεις Η εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα εύρεσης διαδρομών, με δυνατότητα μετεπιβίβασης και αλλαγή υπηρεσίας. Η εύρεση διαδρομής θα πρέπει να γίνεται κάνοντας χρήση κατάλληλου αλγόριθμου εύρεσης διαδρομής, τον οποίο ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά. Σε περίπτωση που στο μέλλον προστεθεί καινούργιο μέσο ΜΜΜ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Οι πολίτες να μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις στάθμευσης, οι οποίες θα παρουσιάζονται τόσο σε πινακοποιημένη μορφή όσο και επί του ψηφιακού υποβάθρου. Η διαδικτυακή εφαρμογή θα πρέπει να παρέχει όλες τις υπηρεσίες απεικόνισης δεδομένων μέσω διαδραστικών ψηφιακών χαρτών. θα παρέχεται διεπαφή στους χρήστες η οποία θα δίνει τη δυνατότητα για σχεδιασμό ταξιδιού και δρομολόγηση Cntent Management System: Αποτελεί υποσύστημα του web prtal που θα παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες: Δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας, μορφοποίησης, απόδοσης μετα-πληροφορίας και απόδοσης κατηγοριών στο πληροφοριακό υλικό Διαδικασία έγκρισης και δημοσίευσης του πληροφοριακού υλικού Διακριτούς ρόλους διαχειριστών περιεχομένου Δυνατότητα αυθεντικοποίησης και παραμετροποιημένης πρόσβασης (Persnalizatin) των χρηστών της εφαρμογής. Καταγραφή δραστηριότητας διαχειριστών και χρηστών (lgging) Παρουσίαση του συνόλου του συνόλου του περιεχομένου σε δύο Σελίδα 24 από 42

25 τουλάχιστον γλώσσες Δυνατότητα μορφοποίησης του περιεχομένου μέσα από ενσωματωμένο HTML WYSIWYG editr (What Yu See Is What Yu Get) που θα υποστηρίζει cde view (εμφάνιση του κώδικα HTML) και design view (προεπισκόπηση της τελικής μορφής της ιστοσελίδας). Η μορφοποίηση του περιεχομένου θα υποστηρίζει διευρυμένες λειτουργίες (εισαγωγή εικόνων, πινάκων, στοιχείων φορμών κλπ). C3.4 Εφαρμογή ενημέρωσης για ελεύθερες θέσεις στάθμευσης και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής Γλώσσα διεπαφών: Ελληνικά Ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλούς χρήστες Να λαμβάνει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τα συστήματα καταμέτρησης εισόδου εξόδου των οχημάτων στους χώρους στάθμευσης Να υπολογίζει τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης, προσδιορίζοντας τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: συνολικές θέσεις στάθμευσης αριθμός κατειλημμένων θέσεων αριθμός θέσεων εκτός λειτουργίας αριθμός ειδικών θέσεων (π.χ. αναπήρων) αριθμός ελεύθερων ειδικών θέσεων Να αποθηκεύει τα στοιχεία που καταμετρούνται στους χώρους στάθμευσης δημιουργώντας ιστορικό αρχείο τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Δημιουργία μηνυμάτων διαθεσιμότητας και αποστολή τους στις ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης του κοινού για τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης Προβολή δεδομένων ηλεκτρονικών πινακίδων και πιθανών συμβάντων (π.χ. βλάβη) Σελίδα 25 από 42

26 Ρύθμιση παραμέτρων φωτεινότητας ηλεκτρονικών πινακίδων Να έχει δυνατότητα δημιουργίας αναφορών από τα δεδομένα διαθεσιμότητας, τουλάχιστον ανά ημέρα, εβδομάδα και μήνα Το λογισμικό να επιτρέπει την διασύνδεση με συστήματα ελέγχου χώρων στάθμευσης εκτός οδού. C3.5 Εφαρμογή πληροφόρησης για κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω SMS και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής Θα παρέχει δυνατότητες πληροφόρησης προς τους πολίτες με τη χρήση κινητών τηλεφώνων Η εφαρμογή θα συλλέγει την απαραίτητη πληροφορία, κάνοντας χρήση των διεπαφών διάχυσης πληροφορίας που θα προσφέρουν οι υπόλοιπες εφαρμογές της πλατφόρμας, και μέσω κατάλληλου SMS gateway θα αποστέλλει την πληροφορία στο κινητό του πολίτη Οι πληροφορίες που θα μπορούν να λαμβάνουν οι πολίτες μέσω της εφαρμογής SMS αφορούν: τις κυκλοφοριακές συνθήκες την εγγύτερη στάση ΜΜΜ το χρόνο άφιξης των λεωφορείων στις στάσεις τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος C3.6 Εφαρμογή πληροφόρησης για κυκλοφοριακές συνθήκες μέσω έξυπνων φορητών συσκευών και τεκμηρίωση χρήσης εφαρμογής Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα Σελίδα 26 από 42

27 ενσωματωθεί στις λειτουργίες του web prtal. Το web prtal θα αποκτήσει ειδικά διαμορφωμένη έκδοση για έξυπνες φορητές συσκευές (smart phnes), μέσω της οποίας οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που θα έχει και η κανονική του έκδοση. Η εφαρμογή θα εκτελείται μέσω του web brwser της έξυπνης συσκευής. Η εφαρμογή θα ακολουθεί τις καλές πρακτικές για έξυπνες συσκευές (π.χ. μορφοποίηση του κειμένου σε μία στήλη, διαφοροποίηση του τρόπου περιήγησης κατάλληλη για κείμενο μίας στήλης, ελαχιστοποίηση της εισαγωγής δεδομένων από το χρήστη με χρήση αποθηκευμένων προεπιλογών, σχεδιασμό και για χρήστες οθονών αφής και για χρήστες πληκτρολογίου, χρήση της ενσωματωμένης λειτουργικότητας (mbile apps) των φορητών συσκευών κλπ). C3.7 Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών (VMS) (με εγκατάσταση) Ποσότητα (τουλάχιστον) 1 VMS οθόνη αποτελούμενη από ένα τμήμα με δυνατότητα απεικόνισης τουλάχιστον 2 γραμμών κειμένου (Line Matrix) Διαστάσεις Πινακίδας περίπου 1,2μ Ύψος, 3,3μ Πλάτος και 0,25 μ βάθος Υλικό πλαισίου VMS: Να αναφερθεί το υλικό Προστασία Πλαισίου Η διαδικασία συντήρησης των ηλεκτρονικών πινακίδων να μπορεί να γίνει από την πίσω πλευρά της πινακίδας Γωνία Θέασης 30 ο Φωτεινότητα Οθόνης > cd/m2 Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας 16 κλίμακες IP55 Σελίδα 27 από 42

28 Χρόνος Ζωής LED μεγαλύτερος από ώρες λειτουργίας Ανάλυση Γραμμής : 128 x 16 pixels τουλάχιστον Xρώμα LED : amber (590nm) Τεχνολογία LED: 5mm Lamp AlInGap Pixel Pitch: 20mm LEDs/Pixel: 1 Oδήγηση LED στατική 1:1 Διεπαφές Επικοινωνίας Ethernet, RS232, RS485, GSM/GPRS. Να αναφερθούν οι επιπλέον διεπαφές που υπάρχουν. Διαστάσεις Ηλεκτρονικού Μέρους κάθε γραμμής τουλάχιστον 2560mm x 320mm Τροφοδοσία 230VAC / 50 Hz Να αναφερθεί η Μέγιστη Κατανάλωση Να αναφερθεί το Βάρος της Πινακίδας Θερμοκρασία Λειτουργίας -20 ο έως +60 ο C Υγρασία Λειτουργίας 0 έως 95% Οπτικά Χαρακτηριστικά Βάσει EN12966, L3, R2, C2, B4 (40.000lx περιβάλλον φωτισμού) Εγκατάσταση και παράδοση των πινακίδων σε πλήρη λειτουργία, σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Τα έξοδα εγκατάστασης, μεταφοράς και ρευματοδότησης βαρύνουν τον Ανάδοχο. H κατασκευή στήριξης της πινακίδας θα έχει αντοχή σε ανέμους τουλάχιστον 130Km/h Τρόπος στήριξης: Με ιστό τύπου «Γ» Εγγύηση εξοπλισμού τουλάχιστον 3 έτη C3.8 Ηλεκτρονικές πινακίδες ενημέρωσης οδηγών για διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης Ποσότητα (τουλάχιστον) 2 H πινακίδα θα είναι πληροφοριακή, τεχνολογίας LED με σταθερό φωτιζόμενο τμήμα το σήμα στάθμευσης και «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» στο πάνω μέρος της και μεταβλητό (με LED) την κατεύθυνση, το όνομα της οδού και τις διαθέσιμων θέσεις στάθμευσης. Σελίδα 28 από 42

29 Εξωτερικού χώρου, μονής όψης Τεχνολογίας LED Xρώμα LED: Amber 590nm, Τύπος LED AllnGaP 5mm val lamp, υψηλής φωτεινότητας Εξωτερικές Διαστάσεις (ΠxΥxB) περίπου 1850x 900 x 150 mm Διαστάσεις Ηλεκτρονικού Μέρους περίπου 1730 x 430mm Στην εμπρόσθια επιφάνεια του ηλεκτρονικού μέρους θα υπάρχουν σκίαστρα από άκαμπτο πλαστικό για προστασία των LED και καλύτερη ποιότητα εικόνας. Υλικό πλαισίου VMS: Να αναφερθεί το υλικό Προστασία Πλαισίου : IP54 Δυνατότητα Απεικόνισης ελεύθερων θέσεων στάθμευσης ταυτόχρονα για 3 διαφορετικές οδούς χώρους στάθμευσης. Δυνατότητα με εναλλαγή του κειμένου για άλλους 3 τουλάχιστον χώρους στάθμευσης Ανάλυση Ηλεκτρονικού Μέρους 96x24 pixels Pixel Pitch: 18mm LED S ανά pixel: 1 Στατική Οδήγηση LED 1:1 ΓΩΝΙΑ ΘΕΑΣΗΣ LED : 70ο (H) x 30ο (V) Φωτεινότητα Οθόνης > 8000cd/m2 Χρόνος Ζωής LED μεγαλύτερος από ώρες λειτουργίας Αυτόματη Ρύθμιση Φωτεινότητας Διεπαφές Επικοινωνίας: GSM/GPRS mdem Να αναφερθεί η μέγιστη κατανάλωση της πινακίδας Να αναφερθεί το βάρος της πινακίδας Θερμοκρασία Λειτουργίας -15 ο έως +60 ο C Μέγιστη Σχετική Υγρασία 95% Τροφοδοσία 230VAC / 50Hz CE Mark Η διαδικασία συντήρησης των ηλεκτρονικών πινακίδων να μπορεί να γίνει από ένα άτομο χωρίς να απαιτείται απεγκατάσταση της πινακίδας Εγκατάσταση και παράδοση των πινακίδων σε πλήρη λειτουργία, σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Τα έξοδα εγκατάστασης, μεταφοράς και ρευματοδότησης βαρύνουν τον Ανάδοχο Εγγύηση εξοπλισμού τουλάχιστον 3 Σελίδα 29 από 42

30 έτη C3.9 Ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων Ποσότητα (τουλάχιστον) 10 Εξωτερικού χώρου, μονής όψης Τεχνολογίας LED Xρώμα LED: Amber 592nm, Τύπος LED AllnGaP 5mm val lamp, υψηλής φωτεινότητας Ανάλυση γραμμής 128 x 7 (LEDs οριζόντια και κάθετα ανά γραμμή) τουλάχιστον Αριθμός γραμμών τουλάχιστον 2 Κάθε γραμμή να εμφανίζει ταυτόχρονα τουλάχιστον 20 χαρακτήρες Όψη 1 Να αναφερθεί η φωτεινότητα της πινακίδας Να αναφερθεί η γωνία αναγνωσιμότητας της πινακίδας Να αναφερθεί το ύψος των κεφαλαίων χαρακτήρων Οι πινακίδες να υποστηρίζουν τη δυνατότητα εμφάνισης κυλιόμενου μηνύματος Αισθητήρας αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας Ένδειξη ημερομηνίας, ώρας, θερμοκρασίας Ορατότητα σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων Διεπαφές επικοινωνίας: GPRS ενσωματωμένη εντός του περιβλήματος της οθόνης. Να αναφερθούν οι επιπλέον διεπαφές που υπάρχουν. Υλικό πλαισίου: Να αναφερθεί το υλικό του πλαισίου. Η συντήρηση της πινακίδας γίνεται από την πρόσοψη η οποία λειτουργεί ως θύρα. Η θύρα ασφαλίζεται με κλειδαριές ασφαλείας οι οποίες είναι τοποθετημένες στο κάτω μέρος του πλαισίου Προστασία πλαισίου: IP54 Υλικό πρόσοψης: Πολυκαρβονικό φύλλο κατάλληλου πάχους, αντιθαμβωτικό, αντιβανδαλιστικό και με προστασία UV Σελίδα 30 από 42

31 Σύστημα αερισμού το οποίο αποτελείται από ανεμιστήρες και ειδικά φίλτρα. Σύστημα θέρμανσης ελεγχόμενο από σύστημα παρακολούθησης της θερμοκρασίας για δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες Μέγιστη σχετική υγρασία 95% Θερμοκρασία λειτουργίας - 20 C έως +60 C Τροφοδοσία 230 VAC / 50 Hz Εγγύηση εξοπλισμού τουλάχιστον τρία (3) έτη CE mark C3.10 Τηλεματικός εξοπλισμός οχήματος με οθόνη οδηγού Ποσότητα 14 Η κεντρική υπολογιστική μονάδα επιβλέπει όλο τον εξοπλισμό του οχήματος. Ο υπολογιστής του οχήματος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα επέκτασης και λογισμικό διεπαφής Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην διάθεση της χρήσης του λογισμικού, μαζί με την απαραίτητη τεκμηρίωση και την μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας, για την συντήρησή του και την επέκτασή του. Ο υπολογιστής του οχήματος θα πρέπει να συμμορφώνεται στις οδηγίες μηχανικής αντοχής ETSI και ηλεκτρομαγνητικής αντοχής CE/99/05 Ο υπολογιστής του οχήματος θα πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία CE/95/54 και την ενημέρωση της 2004/104/CE για πτυχές σχετικές με την χρήση τηλεματικών συσκευών σε οχήματα. Η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των υπολογιστών οχήματος αποτελούν ευθύνη του Αναδόχου Η οθόνη και το χειριστήριο του οδηγού αποτελούν την κονσόλα επικοινωνίας. Ως κονσόλα ορίζονται οι διατάξεις που περιέχουν ανεξάρτητες μονάδες οθόνης και χειριστηρίου, διατάξεις οθονών αφής και χειριστηρίου σε Σελίδα 31 από 42

32 ενοποιημένο σχήμα (cmpact μονάδες). Η κονσόλα επικοινωνίας του οδηγού θα πρέπει να είναι εργονομικής δομής, ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας, με οθόνη και χειριστήριο. Η κονσόλα επικοινωνίας του οδηγού θα πρέπει: να είναι εφικτή η προσαρμογή της σε όλα τα οχήματα, μέσω κατάλληλων πλαισίων, σε θέση έτσι ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση ο χειριστής της το πληκτρολόγιο να είναι εργονομικό στη χρήση και να περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα πλήκτρα έτσι ώστε να υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες του συστήματος. η οθόνη του οδηγού να υποστηρίζει ευανάγνωστους, ελληνικούς αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και γραφικά, χωρητικότητας τουλάχιστον 10 γραμμών και 20 χαρακτήρων ανά γραμμή, αναγνώσιμους κάτω από όλες τις συνθήκες φωτισμού και για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η κονσόλα θα πρέπει να περιλαμβάνει ευδιάκριτες ενδείξεις σηματοδοσίας στην πρόσοψή της και κωδικοποιημένο ηχητικό σήμα ειδοποίησης του χειριστή Θα πρέπει απαραιτήτως να δοθεί αναλυτική περιγραφή των χειρισμών του τερματικού του οδηγού, του τρόπου αναγγελίας συμβάντων και καταστάσεων επί του οχήματος από τον οδηγό τους το κέντρο, με κωδικοποιημένα μηνύματα, όπως και αντίστροφα, δηλ. να δοθεί το πλήθος των κωδικοποιημένων μηνυμάτων από το ΚΕ τους το τερματικό του οδηγού, καθώς και από τον οδηγό προς τους επιβάτες. Το σύστημα εντοπισμού της θέσης των οχημάτων εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και συνεχή πληροφόρηση για την πραγματική θέση όλων των οχημάτων, με ακρίβεια 10 m στην ένδειξη που απεικονίζεται στο Κέντρο Ελέγχου και διάστημα εμπιστοσύνης 95% Θα πρέπει να δοθεί αναλυτική περιγραφή της χρησιμοποιούμενης Σελίδα 32 από 42

33 μεθόδου εντοπισμού της θέσης των οχημάτων και του τρόπου με τον οποίο διασφαλίζεται το αδιάλειπτο της πληροφόρησης. Θα πρέπει να δοθεί λεπτομερής περιγραφή του εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) που απαιτείται σε κάθε όχημα, για τον εντοπισμό της θέσης του και τη μετάδοση των στοιχείων στο κέντρο ελέγχου (ΚΕ) και να δοθεί διάγραμμα της τοπολογίας του συστήματος στο όχημα. Θα πρέπει να δοθεί λεπτομερής περιγραφή του εξοπλισμού (υλικό και λογισμικό) που απαιτείται στο ΚΕ, για τη συλλογή, απεικόνιση και διαχείριση των πληροφοριών, που αφορούν τη θέση όλων των οχημάτων και να δοθεί διάγραμμα της τοπολογίας του συστήματος στο ΚΕ. Το προτεινόμενο σύστημα εντοπισμού πρέπει να βασίζεται σε συνδυασμό συστήματος GPS (με χρήση D-GPS αν απαιτείται), και συσκευής στις θύρες, η οποία αξιοποιεί τις στάσεις του οχήματος για διόρθωση θέσης. Ο δορυφορικός δέκτης GPS, θα πρέπει: - Να έχει δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης (tracking) των δορυφόρων. - Το κατώφλι ευαισθησίας του να είναι καλύτερο των 140 dbm. - Να έχει την δυνατότητα ρυθμού ενημέρωσης, τουλάχιστον 1 Hz. - Να διαθέτει τουλάχιστον 12 διαύλους. Η Κεραία του GPS, θα πρέπει: - Να έχει την απαιτούμενη απολαβή για την ανίχνευση του ελάχιστου λαμβανόμενου σήματος. - Το κατάλληλο διάγραμμα ακτινοβολίας για τη λήψη των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. - Να πληροί τις προϋποθέσεις πλήρους προσαρμογής με τον δέκτη. Αναγνώστης κάρτας αναγνώρισης για τους οδηγούς Απαιτείται η διασφάλιση της διασύνδεσης του συστήματος αυτού με τον υπολογιστή του οχήματος, ώστε τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα στο ΚΕ, ανά πάσα χρονική στιγμή Ο αναγνώστης θα διαθέτει θύρα RS232 ή θύρες USB. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να διασφαλίζεται το πρότυπο ISO 7816 και 14443, τα οποία αναφέρονται στις φυσικές διαστάσεις Σελίδα 33 από 42

34 της κάρτας, καθώς και στα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας του ενσωματωμένου chip. Η εφαρμογή στο τερματικό του οδηγού θα πρέπει να παρέχει κατ ελάχιστο τις παρακάτω δυνατότητες: Γραφικό περιβάλλον, όπου θα εμφανίζονται τουλάχιστον οι παρακάτω πληροφορίες: Ημερομηνία και ώρα συστήματος, όπως διαβάζονται από το GPS Πληροφορίες σχετικά με το όχημα και το εκτελούμενο δρομολόγιο Πληροφορίες σχετικά με το όχημα που προπορεύεται και το όχημα που ακολουθεί Τρέχουσα κατάσταση σήματος GPS και τηλεπικοινωνιακού δικτύου Εντολές και μηνύματα που έχουν ληφθεί από το κέντρο ελέγχου Να παρέχει κουμπιά για αποστολή προκωδικοποιημένων μηνυμάτων προς το κέντρο ελέγχου Να εξασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία με το Λογισμικό Διαχείρισης και Παρακολούθησης Οχημάτων στο Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και Εξαγωγής Πληροφορίας για τη συλλογή δεδομένων υπηρεσιών και χρονοπρογραμμάτων, ανταλλαγή μηνυμάτων και αποστολή δεδομένων εκτέλεσης δρομολογίου (θέση, συμβάντα κλπ) Ικανότητα αυτόματης επικαιροποίησης της εκτελούμενης υπηρεσίας Να μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα καταγράφοντας δεδομένα σε περίπτωση που χαθεί η επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου. Τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί θα σταλούν στο κέντρο ελέγχου όταν η επικοινωνία επανέλθει. Δυνατότητα επικοινωνίας με άλλο υφιστάμενο ή μελλοντικό τηλεματικό εξοπλισμό στο όχημα, όπως πινακίδες ενημέρωσης, σύστημα ηχητικής αναγγελίας στάσης κ.α. Εγγύηση εξοπλισμού τουλάχιστον τρία Σελίδα 34 από 42

35 (3) έτη. C3.11 Aνιχνευτές κυκλοφοριακού φόρτου και εγχειρίδια χρήσης εξοπλισμού με εγκατάσταση Ποσότητα (τουλάχιστον) 2 Το σύστημα αφορά στη διεξαγωγή μετρήσεων κυκλοφοριακών δεδομένων σε διαρκή βάση (365 ημέρες το χρόνο) Να πραγματοποιούνται μετρήσεις ταχύτητας της κυκλοφορίας Να πραγματοποιείται καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου Συσκευή που να εξασφαλίζει τη συνεχή και ασύρματη (μέσω GPRS) μεταφορά των δεδομένων στο Κέντρο Ελέγχου σε «πραγματικό χρόνο» Να περιέχεται διασύνδεση της συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων με την εφαρμογή συγκοινωνιακής πλατφόρμας που θα εγκατασταθεί στο Κ.Ε. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα πρέπει να αποθηκεύει όλα τα δεδομένα που λαμβάνονται από το πεδίο και θα πρέπει να εξασφαλίζει τα αποτελέσματα που απαιτούνται σύμφωνα με το C3.2 όπως για παράδειγμα χρόνων ταξιδιού στα σημεία μέτρησης στο δίκτυο. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι η εφαρμογή είναι «ανοικτής» αρχιτεκτονικής έτσι ώστε να συνεργάζεται με τις υπόλοιπες εφαρμογές του έργου Περιγραφή τεχνολογίας του συστήματος μέτρησης Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης και ηλεκτροδότησης C3.12 Λογισμικό Εξυπηρετητή Διαδικτύου Να αναφερθεί το λογισμικό του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών που θα χρησιμοποιηθεί. Σελίδα 35 από 42

36 Να αναφερθούν τα Versin & release του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών Να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών. Το λογισμικό του Εξυπηρετητή Διαδικτυακών Εφαρμογών πρέπει να είναι συμβατό με το λειτουργικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί. Υποστήριξη HTTP 1.1 πρωτοκόλλου, HTTPS, SSL/TLS Υποστήριξη HTTP Authenticatin με access cntrl lists Εξυπηρέτηση στατικού, και δυναμικού περιεχομένου Υποστήριξη: ΧML Web Services CGI ή/και ASP ή/και PHP Παραμετροποιήσιμος μηχανισμός HTTP lgging Άδεια 1 C3.13 Βάση δεδομένων για διαδικτυακή χρήση Υποστήριξη σε όλα τα περιβάλλοντα (Windws, Linux, Unix) και υποστήριξη σε όλους τους τύπους hardware ώστε να είναι προσαρμόσιμη σε οποιαδήποτε πληροφοριακή υποδομή. Διαχείριση όλων των τύπων δεδομένων: Η Βάση Δεδομένων θα πρέπει να υποστηρίζει όλους τους καθιερωμένους τύπους σχεσιακών δεδομένων καθώς και την αποθήκευση δεδομένων σε μορφή XML, κειμένου, εγγράφων, εικόνας, ήχου και βίντεο. Θα πρέπει να προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την προστασία των δεδομένων. Θα πρέπει να είναι αναβαθμίσιμη. Υποστήριξη στην ανάπτυξη εφαρμογών: H ΒΔ θα πρέπει να συνεργάζεται με τις περισσότερες πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού Υψηλή διαθεσιμότητα που εξασφαλίζει την αδιάλειπτη (24Χ365) λειτουργία της Βάσης Δεδομένων και των σχετικών εφαρμογών, ελαχιστοποιώντας το dwntime που μπορεί να προέρχεται από ανθρώπινα λάθη, προβλήματα στο λογισμικό και το hardware, φυσικές Σελίδα 36 από 42

37 καταστροφές ή εργασίες περιοδικής συντήρησης. Αξιοπιστία, διασφαλίζοντας την ομαλή καθημερινή λειτουργία των εφαρμογών, με τη χρήση τεχνικών που εγγυώνται την ορθότητα των δεδομένων τα οποία διαχειρίζεται και διανέμει σε αυτόνομο ή σε κατανεμημένο περιβάλλον εργασίας. Προστασία των δεδομένων κατά την αποθήκευσή, πρόσβαση και επεξεργασία τους στη Βάση Δεδομένων, καθώς και εξελιγμένα χαρακτηριστικά διαχείρισης χρηστών και των δικαιωμάτων τους. Διαπίστευση χρηστών με τη χρήση username και passwrd τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν κρυπτογραφημένα μέσα στη Βάση Δεδομένων και κρυπτογράφηση passwrds κατά τη σύνδεση του χρήστη με διαφορετικό κλειδί για κάθε sessin. Άδεια 1 C3.14 Λογισμικό Εξυπηρετητή Εφαρμογών Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοσή του Να προσφερθεί στην τελευταία σταθερή έκδοσή του Πλήρης υποστήριξη του μοντέλου δικτύωσης TCP/IP Να υποστηρίζει ευκολία στη διαχείριση με ενσωματωμένο λογισμικό Υποστήριξη απομακρυσμένης διαχείρισης Υποστήριξη κρυπτογράφησης συστήματος αρχείων (file system) Υποστήριξη των πρωτοκόλλων IPv4, IPv6, DHCP,NTP, LDAP Να έχει ενσωματωμένο μηχανισμό αυτόματης ενημέρωσης μέσω internet Να έχει ενσωματωμένο λογισμικό προστασίας απομακρυσμένων συνδέσεων (firewall) Υποστήριξη ανταλλαγής αρχείων με άλλα λειτουργικά συστήματα. Να αναφερθούν Σελίδα 37 από 42

38 Υποστήριξη εγκατάστασης τους ως ιδεατή μηχανή (virtual machines). Να αναφερθούν οι τεχνολογίες virtualizatin που υποστηρίζει. Δυνατότητα δημιουργίας πολλών χρηστών Δυνατότητα διαχωρισμού των χρηστών σε διαχειριστές και απλούς χρήστες Άδεια 1 C3.15 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Τα εγχειρίδια χρήσης του συστήματος (εκπαιδευτικό υλικό) πρέπει να είναι διαθέσιμα πριν από την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος και τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης και να είναι γραμμένα στα Ελληνικά. Αριθμός αντιτύπων εγχειριδίων / υλικού της >=12 εκπαίδευσης, τα οποία θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε ψηφιακή (CD - ROM) και έντυπη μορφή Πιλοτική λειτουργία του συστήματος από ομάδα εκπαιδευομένων χρηστών Εκπαίδευση χρηστών ανά ομάδες Ώρες εκπαίδευσης (συνολικά) >=80 Αριθμός εκπαιδευόμενων χρηστών >=12 Η εκπαίδευση θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και σε εργάσιμες ώρες και ημέρες Δυνατότητα εκπαίδευσης στελεχών άλλων υπηρεσιών που θα χρησιμοποιήσουν είτε άμεσα είτε έμμεσα τις υποδομές εφ όσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Ο Ανάδοχος θα δεσμεύσει ειδικά καταρτισμένο μέλος της το οποίο θα διαθέσει στην Αναθέτουσα Αρχή για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κατά τη διάρκεια της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας Παροχή υπηρεσίας Άμεσης Βοήθειας (Help- Desk) μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης χρηστών κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διάρκεια τόσο της περιόδου πιλοτικής & παραγωγικής λειτουργίας όσο και της περιόδου συντήρησης εγγύησης που θα παρέχει ο Ανάδοχος. Σελίδα 38 από 42

39 C3.16 Υπηρεσίες Ευαισθητοποίησης και δράσεις δημοσιότητας Δημιουργία μίας ημερίδας για 100 άτομα και catering Καταχώρηση σε τοπικές εφημερίδες δελτίων τύπου Τουλάχιστον 5 δελτία τύπου Σχεδιασμός και εκτύπωση έγχρωμου φυλλαδίου πληροφόρησης για τον τρόπο χρήσης και τα πλεονεκτήματα του συστήματος Τουλάχιστον 300 φυλλάδια τα οποία θα είναι στα Ελληνικά και θα καλύπτουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: Τρίπτυχα ή τετράπτυχα Τετραχρωμία Διάσταση 15cm x 24cm Ποιότητας χάρτου illustratin ή velvet (βάρους τουλάχιστον 135 gr) C3.17 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας και δοκιμές ελέγχου Υποστήριξη της λειτουργικότητας που περιγράφεται στην παράγραφο Α3.4 του Μέρους Α C3.18 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Υποστήριξη της λειτουργικότητας που περιγράφεται στην παράγραφο Α3.5 του Μέρους Α Σελίδα 39 από 42

40 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς Σημείωση: Εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος προσφέρει Εγγύηση μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης, οι αντίστοιχες στήλες «Κόστους Συντήρησης» θα πρέπει να εμφανίζουν μηδενικά κόστη. C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Εξοπλισμός Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠ Α [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτ ος 2 ο έτ ος 3 ο έτ ος 4 ο έτ ος 5 ο έτ ος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠ Α [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτ ος 2 ο έτ ος 3 ο έτ ος 4 ο έτ ος 5 ο έτ ος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. Σελίδα 40 από 42

41 C4.1.3 Εφαρμογή/ές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΑΣ ΣΥΝΟ ΛΟ ΦΠ Α [ ] ΣΥΝΟ ΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] * ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] 1 ο έτ ος 2 ο έτ ος 3 ο έτ ος 4 ο έτ ος 5 ο έτ ος ΣΥΝΟΛΟ * Το ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ αφορά στα έτη μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης. C4.1.4 Υπηρεσίες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.2 Εκπαίδευση χρηστών Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΟ C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [ ] ΜΕ ΦΠΑ [ ] Σελίδα 41 από 42

42 1 Εξοπλισμός (Πίνακας C4.1.1) 2 Έτοιμο Λογισμικό (Πίνακας C4.1.2) 3 Εφαρμογή/ές (Πίνακας C4.1.3) 4 Υπηρεσίες (Πίνακας C4.1.4) ΣΥΝΟΛΟ C4.1 1 Εκπαίδευση χρηστών (Πίνακας C4.2) ΣΥΝΟΛΟ C4.2 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ C4.4 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Συντήρησης Σημείωση: Για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων δεν λαμβάνονται υπόψη τα έτη πέραν της ΠΕΣ ΕΤΟΣ* 1 ο 2 ο 3 ο 4 ο 5 ο ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [ ] ΦΠΑ [ ] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΦΠΑ) [ ] ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ** * ΕΤΟΣ: μετά την ελάχιστη ζητούμενη Περίοδο Εγγύησης ** Το ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (για την κάθε γραμμή του Πίνακα C.4.4) προκύπτει διαιρώντας το ποσό που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του ίδιου Πίνακα με το «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ» που αναγράφεται στη στήλη «ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)» του Πίνακα C.4.3. Σελίδα 42 από 42