Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2 Στάδια Διαδικασίας Συναλλαγών 1. Λήψη και διαβίβασή της εντολής του πελάτηεπενδυτή από εξουσιοδοτημένο άτομο για την εκτέλεσή της. 2. Την εκκαθάριση και το διακανονισμό 3. Η καταχώρηση της ιδιοκτησίας και η θεματοφυλακή των τίτλων

3 Κατηγορίες Επενδυτικών Υπηρεσιών Κύριες Παρεπόμενες

4 Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες 1. Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών σε: Κινητές αξίες Μέσα της χρηματαγοράς Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων Προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου. (credit derivatives) Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences)

5 Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες 2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών 3. Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. 4. Διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών 5. Παροχή επενδυτικών συμβουλών 6. Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης 7. Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. 8. Λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)

6 Παρεπόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες 1. Φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών 2. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή 3. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις 4. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 5. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση 6. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή 7. Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων.

7 Απαίτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Πιστοποιητικό α1: λήψη και διαβίβαση εντολών (υπ αριθ. 1 κύρια επενδυτική υπηρεσία) στις τρεις πρώτες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων. Κινητές αξίες Μέσα της χρηματαγοράς Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

8 Απαίτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Πιστοποιητικό α2: λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου. (credit derivatives) Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences)

9 Απαίτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Πιστοποιητικό β1: παροχή επενδυτικών συμβουλών (υπ αριθ. 5 κύρια επενδυτική υπηρεσία), εάν οι συμβουλές αφορούν πρωτογενή δηλαδή: Κινητές αξίες Μέσα της χρηματαγοράς Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

10 Απαίτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Πιστοποιητικό β: παροχή επενδυτικών συμβουλών (υπ αριθ. 5 κύρια επενδυτική υπηρεσία), εάν οι συμβουλές αφορούν πρωτογενή και εάν αφορούν παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. δηλαδή: Κινητές αξίες Μέσα της χρηματαγοράς Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων Προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου. (credit derivatives) Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences)

11 Απαίτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Πιστοποιητικό γ: διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών (υπ αριθ. 4 κύρια επενδυτική υπηρεσία) Πιστοποιητικό δ: για την έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση (υπ αριθ. 5 παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία),

12 Λήψη και διαβίβαση εντολών επί πρωτογενών χρηματοπιστωτικών μέσων Η λήψη και διαβίβαση εντολών ειδικότερα επί πρωτογενών χρηματοπιστωτικών μέσων, αφορά τις εξής κατηγορίες αξιογράφων: Μετοχές Χρεωστικούς τίτλους Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου) Τίτλους της χρηματαγοράς Όλες οι κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί στο ΧΑ έχουν ως μονάδα διαπραγμάτευσης το ένα τεμάχιο.

13 Κατηγορίες Μετοχών Εισηγμένων στο Χ.Α. Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» Στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ανήκουν οι εταιρείες που έχουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ευρώ, καθώς και ελάχιστη κερδοφορία τριετίας ευρώ και όχι λιγότερα από ευρώ ανά έτος. Τέλος θα πρέπει να υπάρχει διασπορά τουλάχιστον 25% του συνόλου των μετοχών, οι οποίες θα πρέπει να κατανέμονται σε τουλάχιστον πρόσωπα, από τα οποία κανένα δεν θα διαθέτει ποσοστό μεγαλύτερο του 2% των συνολικών μετοχών.

14 Κατηγορίες Μετοχών Εισηγμένων στο Χ.Α. Κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής κεφαλαιοποίησης» Στην κατηγορία Μεσαίας και μικρής Κεφαλαιοποίησης ανήκουν οι εταιρείες που έχουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ευρώ, καθώς και ελάχιστη κερδοφορία τριετίας ευρώ και όχι λιγότερο από ευρώ ανά έτος. Επίσης θα πρέπει να ισχύουν οι περιορισμοί όσον αφορά τη διασπορά, που αναφέρθηκαν και στις μετοχές της κατηγορίας της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης..

15 Κατηγορίες Μετοχών Εισηγμένων στο Χ.Α. Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών» Στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών ανήκουν οι εταιρείες που η διασπορά των μετοχών τους είναι μικρότερη του 15%, ή τα συνολικά έσοδά τους είναι μικρότερα από ευρώ, ή η τιμή κλεισίματος της μετοχής για 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις είναι μικρότερη των 0,30 ευρώ.

16 Κατηγορίες Μετοχών Εισηγμένων στο Χ.Α. Κατηγορία «Επιτήρησης» Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες έχουν αρνητική καθαρή θέση, ή οι ζημίες χρήσης είναι μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης.

17 Προσυνεδρίαση Περίοδοι Διαπραγμάτευσης Κατά την περίοδο αυτή συγκεντρώνονται οι εντολές οι οποίες, όπως θα δούμε στο επόμενο τμήμα, με τη μέθοδο της δημοπρασίας προσδιορίζουν την τιμή ανοίγματος του χρηματοπιστωτικού μέσου. Συνεδρίαση Κατά την περίοδο αυτή καταρτίζονται συνεχώς συναλλαγές με τη μέθοδο της πολυμερούς ή διμερούς (πακέτα ή εντολές με ειδικούς όρους) ταύτισης των εντολών.

18 Περίοδοι Διαπραγμάτευσης Δημοπρασία κλεισίματος Με τρόπο αντίστοιχο προς αυτόν της προσυνεδρίασης, προσδιορίζεται η τιμή κλεισίματος. Συναλλαγές στο κλείσιμο Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, καταρτίζονται συναλλαγές στην τιμή κλεισίματος, η οποία έχει προσδιοριστεί κατά την προηγούμενη περίοδο.

19 Περίοδοι της Συνεδρίασης Μετοχές της κατηγορίας «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης συνεχώς από 10:30 μέχρι 17:00, Μετοχές της κατηγορίας «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» από 10:30 έως 12:00 και από 14:00 έως 17:00 Μετοχές «Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας, Ειδικών Χαρακτηριστικών και Επιτήρησης» από 12:30 έως 13:30. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια διαπραγματεύονται από 10:30 έως 17:00, Μετοχές της Εναλλακτικής Αγοράς από 12:30 έως 13:30 Ομόλογα από 10:30 έως 17:00. Η αγορά Εκποίησης λειτουργεί από 10:01 έως 10:28.

20 Στοιχεία των εντολών Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σε μια εντολή για συναλλαγή επί κινητών αξιών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 1. Υποχρεωτικά 2. Προαιρετικά στοιχεία.

21 Υποχρεωτικά Στοιχεία των Εντολών Θέση/Είδος εντολής: Οι τιμές που μπορεί να λάβει είναι Α αν πρόκειται για αγορά και Π αν πρόκειται για πώληση. Χρηματοπιστωτικό μέσο: Προσδιορίζεται το χρηματοπιστωτικό μέσο στο οποίο αναφέρεται η εντολή. Κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο εισηγμένο στο σύστημα, έχει μία μοναδική κωδικοποιημένη ονομασία που ονομάζεται σύμβολο του χρηματοπιστωτικού μέσου.

22 Υποχρεωτικά Στοιχεία των Εντολών Τεμάχια/Ανακοινώσιμα: Προσδιορίζεται ο ανακοινώσιμος αριθμός των προσφερόμενων ή ζητούμενων τεμαχίων του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου. Αποδεκτοί είναι μόνο ακέραιοι αριθμοί. Τιμή: προσδιορίζεται η τιμή της εντολής. Λογαριασμός Πελάτη: Προσδιορίζεται μέσω ενός αλφαριθμητικού κωδικού η ταυτότητα του εντολέα-πελάτη του μέλους. Ο κωδικός αυτός είναι υποχρεωτικός και χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση των συναλλαγών.

23 Υποχρεωτικά Στοιχεία των Εντολών Κωδικός Μέλους: Προσδιορίζεται μέσω ενός κωδικού η ταυτότητα του μέλους που εισάγει την εντολή και του υπεύθυνου για την εκκαθάριση των συναλλαγών. Αξία: Προκύπτει αυτόματα από το σύστημα. Μη Ανακοινώσιμα: Προσδιορίζεται η συνολική ποσότητα πέρα από τον ανακοινώσιμο αριθμό των προσφερόμενων ή ζητούμενων τεμαχίων

24 Προαιρετικά Στοιχεία των Εντολών Συγκεντρωτική εκτέλεση: Προσδιορίζεται ο τύπος λογαριασμού ως Ο (Ομάδα επενδυτών). Εσωτερικός Κωδικός Πελάτη: Προσδιορίζεται μέσω ενός αλφαριθμητικού κωδικού η εσωτερική ταυτότητα του εντολέαπελάτη στο μέλος. Περιορισμός: Προσδιορισμός της συνθήκης της εντολής. Σύμβολο STOP: Εάν υπάρχει συνθήκη STOP, πρέπει να οριστεί το συγκεκριμένο σύμβολο.

25 Προαιρετικά Στοιχεία των Εντολών Τιμή STOP: Εάν υπάρχει συνθήκη STOP, πρέπει να οριστεί συγκεκριμένη τιμή για το STOP σύμβολο. Διάρκεια: Καθορισμός διάρκειας της εντολής. Αν δεν οριστεί κάτι, θεωρείται ότι η εντολή είναι με ημερήσια διάρκεια. Εάν η τιμή μιας εντολής διάρκειας με την πάροδο των συνεδριάσεων βρεθεί εκτός των ορίων της επιτρεπόμενης ημερήσιας διακύμανσης της κινητής αξίας, η εντολή καθίσταται ανενεργή.

26 Προαιρετικά Στοιχεία των Εντολών Σχόλια: Χώρος για προαιρετική χρήση από το μέλος. Ανενεργή Εντολή: Προσδιορίζει αν η εντολή θα καταχωρηθεί στο σύστημα ως ανενεργή. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης της εντολής σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Οι ανενεργές εντολές παίρνουν χρονική σήμανση (time stamp) μόλις ενεργοποιηθούν.

27 Κανόνες Προτεραιότητας των Εντολών Οι εντολές που εισάγονται, κατατάσσονται με βάση τον κανόνα προτεραιότητας τιμής εντολής-χρόνος εισαγωγής. Με βάση αυτόν, κατά την ιεράρχηση των εντολών αγοράς, προηγούνται οι εντολές με την υψηλότερη τιμή, ενώ κατά την ιεράρχηση των εντολών πώλησης προηγούνται οι εντολές με τη μικρότερη τιμή. Εντολές με την ίδια τιμή κατατάσσονται με βάση τη χρονική τους προτεραιότητα.

28 Πίνακες διαπραγμάτευσης Βασικός Πίνακας (Main Board) Στο Βασικό Πίνακα μπορούν να οριστούν οι εξής μέθοδοι διαπραγμάτευσης: Μέθοδος 1 (Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών), Μέθοδος 2 (Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών) και Μέθοδος 3 (Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών με τιμή στο Κλείσιμο).

29 Πίνακες διαπραγμάτευσης Πίνακας Ειδικών Όρων (Special Terms Board) Στον Πίνακα Ειδικών Όρων μπορεί να οριστεί η Μέθοδος 4 (Μέθοδος Διαπραγμάτευσης Επιλεκτικής Κατάρτισης). Πίνακας Εκποιήσεων (Forced Sales Board) Στον πίνακα Εκποιήσεων μπορούν να οριστούν η Μέθοδος 4 (Μέθοδος Διαπραγμάτευσης Επιλεκτικής Κατάρτισης) και η Μέθοδος 5 (Εκποιήσεις).

30 Πίνακες διαπραγμάτευσης Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών (Pre-agreed Trading Board) Στον Πίνακα Προσυμφωνημένων Συναλλαγών μπορεί να οριστεί η Μέθοδος 6 (Μέθοδος προσυμφωνημένων συναλλαγών πακέτα).

31 Είδη κατάρτισης συναλλαγών και μέθοδοι διαπραγμάτευσης Αυτόματη κατάρτιση Αυτόματη κατάρτιση ονομάζεται η κατάρτιση συναλλαγής που πραγματοποιείται λόγω ταύτισης αντίθετων συναλλαγών που υπάρχουν στο σύστημα διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα: Στο σύστημα υπάρχει μια εντολή αγοράς μετοχών του ΟΠΑΠ στην τιμή 4,30 και μια εντολή πώλησης επίσης στην τιμή 4,30. Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται αυτόματα συναλλαγή. Η αυτόματη κατάρτιση μπορεί να είναι στιγμιαία ή συνεχής, η επιλεκτική πάντοτε συνεχής και η προσυμφωνημένη πάντοτε στιγμιαία.

32 Είδη κατάρτισης συναλλαγών και μέθοδοι διαπραγμάτευσης Επιλεκτική κατάρτιση Επιλεκτική κατάρτιση ονομάζεται η συναλλαγή που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία συμμετέχοντα, ο οποίος αποδέχεται υφιστάμενη στο βιβλίο εντολών αντίθετη συναλλαγή. Προσυμφωνημένη συναλλαγή Προσυμφωνημένη ονομάζεται η συναλλαγή που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αγοραστή και του πωλητή.

33 Μέθοδοι Συναλλαγών Μέθοδος 1: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών Μέθοδος 2: Αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών Δημοπρασία (Call Auction) Μέθοδος 3: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση στο Κλείσιμο («Συνεχής στο Κλείσιμο») Μέθοδος 4: Επιλεκτική κατάρτιση (Hit and Take) Μέθοδος 5: Εκποιήσεις Μέθοδος 6: Προσυμφωνημένες συναλλαγές (Πακέτα) στην Αγορά Αξιών

34 Μέθοδος 1: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών Η μέθοδος αυτή είναι η βασική μέθοδος διαπραγμάτευσης κατά την περίοδο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Κατά τη διάρκεια της μεθόδου αυτής γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές που είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Εντολών. Καταρτίζονται άμεσα οι εντολές που καλύπτονται από το κριτήριο της ταύτισης.

35 Μέθοδος 1: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών Εάν δεν καλύπτεται το κριτήριο ταύτισης, οι εντολές κατατάσσονται στον πίνακα με βάση: Την τιμή τους. Για μεν τις εντολές αγοράς η κατάταξη είναι φθίνουσα, δηλαδή προηγούνται οι εντολές με τη μεγαλύτερη τιμή, για δε τις εντολές πώλησης η κατάταξη είναι αύξουσα, δηλαδή προηγούνται οι εντολές με τη μικρότερη τιμή. Το χρόνο εισαγωγής κάθε εντολής στο σύστημα συναλλαγών, αν πρόκειται για εντολές με ίδια τιμή.

36 Μέθοδος 1: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών Οι «ελεύθερες» εντολές (market), αν δεν υπάρχει αντίθετη υφιστάμενη εντολή, ώστε να ταυτιστούν, τουλάχιστον μερικώς τη στιγμή της εισαγωγής τους, ακυρώνονται. Σε περίπτωση κάλυψης του κριτηρίου ταύτισης με αντίθετη υφιστάμενη εντολή στο σύστημα, καταρτίζεται και καταχωρείται συναλλαγή. Η τιμή συναλλαγής προσδιορίζεται πάντα από τη τιμή της υφιστάμενης εντολής.

37 Μέθοδος 2: Αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών Δημοπρασία (Call Auction) Η μέθοδος αυτή συναλλαγών αφορά τις δημοπρασίες οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τις περιόδους της προσυνεδρίασης και της δημοπρασίας κλεισίματος. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ως τιμή δημοπρασίας (τιμή ανοίγματος και τιμή κλεισίματος αντιστοίχως) προσδιορίζεται η τιμή με βάση την οποία μεγιστοποιείται ο όγκος συναλλαγών. Κατά τη διάρκεια της μεθόδου αυτής γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι ενεργές εντολές που είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Εντολών.

38 Μέθοδος 3: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση στο Κλείσιμο («Συνεχής στο Κλείσιμο») Είναι μέθοδος με την οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές μόνο στην τιμή κλεισίματος των κινητών αξιών. Οι συναλλαγές επί των εντολών με όριο που έχουν διαβιβαστεί στο σύστημα κατά τις περιόδους Συνεχούς ή Στιγμιαίας Διαπραγμάτευσης, καθώς και εκείνες επί εντολών με τιμή «στο Κλείσιμο» καταρτίζονται στην περίοδο κλεισίματος και μόνο στην «τιμή κλεισίματος». Κατά τη διάρκεια της μεθόδου Αυτόματης Συνεχούς Κατάρτισης στο Κλείσιμο επιτρέπεται η διαβίβαση στο σύστημα αποκλειστικά εντολών με τιμή «Στο Κλείσιμο».

39 Μέθοδος 4: Επιλεκτική κατάρτιση (Hit and Take) Η μέθοδος αυτή είναι μία ειδική μέθοδος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο της συνεδρίασης. Κατά τη διάρκεια της μεθόδου αυτής, γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων. Η εκτέλεση εντολών στον Πίνακα δεν διενεργείται αυτόματα από το σύστημα, αλλά με επιλογή τους από το συμμετέχοντα μιας υφιστάμενης στον Πίνακα αντίθετης εντολής (hit & take). Ο συμμετέχων, του οποίου η εντολή επελέγη από άλλο συμμετέχοντα προς κατάρτιση συναλλαγής, δεν δικαιούται να αρνηθεί την κατάρτιση της συναλλαγής.

40 Μέθοδος 4: Επιλεκτική κατάρτιση (Hit and Take) Στον Πίνακα Ειδικών Όρων το βάθος είναι απεριόριστο. Επίσης, στον Πίνακα Ειδικών Όρων το σύστημα δεν αθροίζει τα τεμάχια των εντολών που βρίσκονται στην ίδια τιμή, αλλά οι εντολές είναι διακριτές ανεξάρτητα από το αν έχουν ίδια τιμή ή όχι. Αυτή η μέθοδος διαπραγμάτευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταύτιση εντολών και στον Πίνακα Εκποιήσεων.

41 Μέθοδος 5: Εκποιήσεις Στο ΧΑ γνωστοποιείται, το αργότερο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα εκποίησης, η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την εκποίηση ορισμένης ποσότητας κινητών αξιών οι οποίες βρίσκονται καταχωρημένες σε Λογαριασμό Μερίδας που έχει ανοιχθεί και τηρείται για το σκοπό αυτό στο ΣΑΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΤ..

42 Μέθοδος 5: Εκποιήσεις Το ΧΑ, παραλαμβάνοντας την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προβαίνει στις εξής ενέργειες: Ενημερώνει τα μέλη του, δημοσιεύει την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και ανακοινώνει μέσω των τερματικών των μελών τα στοιχεία της εκποίησης πριν από την έναρξη συνεδρίασης κατά την ημέρα της εκποίησης. Το μήνυμα περιλαμβάνει το σύμβολο της κινητής αξίας η οποία θα εκποιηθεί, τον αριθμό των τεμαχίων καθώς και το μέλος του Χα το οποίο έχει αναλάβει την εκποίηση.

43 Μέθοδος 5: Εκποιήσεις Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης ορίζεται από τον επισπεύδοντα ως ποσοστό απόκλισης από την τιμή εκκίνησης της κινητής αξίας κατά την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης. Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης δεν μπορεί να διαφέρει από την τιμή εκκίνησης της κινητής αξίας περισσότερο από το ποσοστό που ορίζεται από το όριο ημερήσιας διακύμανσης που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη κινητή αξία. Ο επισπεύδων έχει το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτές τιμές κατώτερες από την τιμή εκκίνησης.

44 Μέθοδος 5: Εκποιήσεις Ειδικά σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης δεσμευμένων κινητών αξιών, ο επισπεύδων τον πλειστηριασμό οφείλει να προσκομίσει στο ΧΑ έγγραφη δήλωση, στην οποία βεβαιώνει ότι το κοινό έχει ενημερωθεί με ανακοίνωση στο Ημερήσιο δελτίο τιμών, ότι οι κινητές αξίες που θα εκποιηθούν θα παραμείνουν δεσμευμένες και μετά την εκποίηση, καθώς και αντίγραφο της ανακοίνωσης αυτής..

45 Μέθοδος 6: Προσυμφωνημένες συναλλαγές (Πακέτα) στην Αγορά Αξιών Μέθοδος 6.1: Απλό πακέτο Μέθοδος 6.2: Πακέτο διακανονισμού Πακέτο διακανονισμού ονομάζεται η ειδική προσυμφωνημένη συναλλαγή με την οποία ένα μέλος, είτε της αγοράς αξιών, είτε της αγοράς παραγώγων, αγοράζει τίτλους, προκειμένου να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης τίτλων στο σύστημα εκκαθάρισης.

46 Μέθοδος 6: Προσυμφωνημένες συναλλαγές (Πακέτα) στην Αγορά Αξιών Μέθοδος 6.3: Πακέτο αποκατάστασης Πακέτο αποκατάστασης ονομάζεται η ειδική προσυμφωνημένη συναλλαγή, με την οποία το μέλος που διακανόνισε, είτε μία συναλλαγή αγοράς με ίδια διαθέσιμα, είτε μια συναλλαγή πώλησης με τίτλους που αγόρασε με σύμφωνο επαναπώλησης μέσω της αγοράς παραγώγων, καταρτίζοντας συμβόλαιο επαναγοράς ειδικού τύπου (STRAs), πωλεί προς ή αγοράζει από τον επενδυτή τους τίτλους που αφορούσε η παραπάνω αρχική συναλλαγή αγοράς ή πώλησης.

47 Διακρίσεις εντολών ως προς την τιμή Ελεύθερη Εντολή (Market Order MKT) Οριακή Εντολή (Limit Order LMT) Εντολή στην Τιμή Ανοίγματος (At The Open ATO) Εντολή στο Κλείσιμο (At the Close ATC)

48 Ελεύθερη Εντολή (Market Order MKT) Ελεύθερη Εντολή (Market Order MKT) είναι εκείνη που εισάγεται χωρίς κάποια συγκεκριμένη τιμή και εκτελεί πράξη με τις αντίθετες εντολές οι οποίες έχουν την καλύτερη τιμή. Οι ελεύθερες εντολές είναι δυνατόν να κάνουν πράξεις σε τιμές περισσότερες της μιας, εάν ο όγκος της ελεύθερης εντολής είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της αντίθετης εντολής, η οποία εκείνη τη στιγμή διαπραγματεύεται στην καλύτερη τιμή. Εφόσον υπάρχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ελεύθερης εντολής, τότε αυτό μετατρέπεται σε οριακή εντολή στην τιμή της τελευταίας πράξης που πραγματοποιήθηκε μέσω της συγκεκριμένης εντολής.

49 Οριακή Εντολή (Limit Order LMT) Οριακή Εντολή (Limit Order LMT) είναι η εντολή η οποία εισάγεται με μια συγκεκριμένη τιμή. Μια οριακή εντολή έχει προσαρτημένη μια συγκεκριμένη τιμή, η οποία είναι η μέγιστη στην οποία το μέλος είναι διατεθειμένο να αγοράσει, ή η ελάχιστη στην οποία το μέλος είναι διατεθειμένο να πουλήσει. Συνεπώς μια οριακή εντολή διαπραγματεύεται στη συγκεκριμένη τιμή που της έχει προσαρτηθεί ή σε καλύτερη από αυτή. Για τις οριακές εντολές αγοράς ως καλύτερη τιμή (best bid) για τον πωλητή θεωρείται η υψηλότερη τιμή αγοράς και αντίστοιχα, για μια οριακή εντολή πώλησης ως καλύτερη τιμή (best offer) για τον αγοραστή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή πώλησης.

50 Εντολή στην Τιμή Ανοίγματος (At The Open ATO) Εντολή στην Τιμή Ανοίγματος (At The Open ATO) είναι η εντολή η οποία εισάγεται χωρίς όριο τιμής και μόνο κατά τη διάρκεια της Μεθόδου 2 και αφορά συναλλαγές στην τιμή ανοίγματος. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εντολής ακυρώνεται ενώ και η προτεραιότητά της σε σχέση με την ελεύθερη εντολή καθορίζεται από την ώρα εισαγωγής της.

51 Εντολή στο Κλείσιμο (At the Close ATC) Εντολή στο Κλείσιμο (At the Close ATC) είναι η εντολή η οποία εισάγεται χωρίς όριο τιμής και αφορά συναλλαγές στην τιμή κλεισίματος όπου και αν διαμορφωθεί αυτή.

52 Διάρκεια Εντολής Η διάρκεια μιας εντολής δείχνει το χρονικό διάστημα για το οποίο η συγκεκριμένη εντολή είναι στο σύστημα και έχει δυνατότητα να διαπραγματευτεί.

53 Διακρίσεις εντολών ως προς τη διάρκεια Ημερήσια εντολή (Good For Day GFD) Εντολή έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί (Good Till Cancel GTC) Εντολή έγκυρη μέχρι ημερομηνία (Good Till Date GTD)

54 Ημερήσια εντολή (Good For Day GFD) Όλες οι εντολές έχουν ημερήσια διάρκεια εκτός εάν οριστεί διαφορετικά. Η Ημερήσια (Good For Day GFD) Εντολή έχει ημερήσια διάρκεια και παραμένει ενεργή μέχρις ότου ακυρωθεί ή να εκτελεστεί. Αν δεν συμβεί τίποτε από τα παραπάνω, μένει ενεργή μέχρι το τέλος της συνεδρίασης κατά την οποία εισήχθη. Στο τέλος της συνεδρίασης όλες οι εντολές με ημερήσια διάρκεια οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί, αυτομάτως ακυρώνονται και αποσύρονται από το σύστημα.

55 Ημερήσια εντολή (Good For Day GFD) Ημερήσιες είναι υποχρεωτικά οι εντολές: Που αφορούν τη διαπραγμάτευση των τίτλων σταθερού εισοδήματος Ομάδας Προσυμφωνημένων συναλλαγών Στην τιμή ανοίγματος Στην τιμή κλεισίματος Με τη Συνθήκη «Άμεση ή ακύρωση» Με τη Συνθήκη «Εκτέλεση ή ακύρωση».

56 Εντολή έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί (Good Till Cancel GTC) Η Εντολή έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί (Good Till Cancel GTC) παραμένει στο σύστημα ως ενεργή μέχρι να εκτελεστεί ή να ακυρωθεί. Οι μη εκτελεσμένες και μη ακυρωμένες εντολές αυτής της κατηγορίες παραμένουν στο σύστημα για όσο διάστημα η τιμή τους παραμένει μέσα στο επιτρεπόμενο ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής στο οποίο επιτρέπεται να διαπραγματεύεται η κινητή αξία, για την οποία έχει δοθεί η εντολή. Για όσο χρονικό διάστημα η εντολή παραμένει μέσα στα επιτρεπόμενα όρια τιμής διατηρείται ενεργή. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης για τις εντολές αυτής της κατηγορίας.

57 Εντολή έγκυρη μέχρι ημερομηνία (Good Till Date GTD) Στις εντολές οι οποίες έχουν διάρκεια «έγκυρη μέχρι ημερομηνία» (Good Till Date GTD) προσδιορίζεται η ημερομηνία λήξης (ημέρα-μήνας-έτος). Σε όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξης της εντολής αυτή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται. Παύει να υπάρχει στο σύστημα από την επομένη της ημερομηνίας λήξης.

58 Εντολές με συνθήκη Συνθήκη ονομάζεται ένα επιπρόσθετο στοιχείο της εντολής εκτός από την τιμή και τα τεμάχια, το οποίο πρέπει να γίνει αποδεκτό από το σύστημα προκειμένου να καταρτιστεί συναλλαγή. Κάθε πίνακας επιτρέπει τη θέση συγκεκριμένων συνθηκών. Η εισαγωγή συνθήκης είναι προαιρετική και δεν επιτρέπεται η εισαγωγή δεύτερης. Στον Πίνακα Προσυμφωνημένων Συναλλαγών καταχωρούνται αποκλειστικά εντολές χωρίς συνθήκες. Οι συνθήκες οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε μία εντολή είναι επτά ειδών και περιγράφονται στα επόμενα τμήματα.

59 Εντολές με συνθήκη Συνθήκη «ΣΤΟΠ» Συνθήκη «Άμεση ή Ακύρωση» (Immediate Or Cancel IOC) Συνθήκη «Εκτέλεση ή Ακύρωση» (Fill Or Kill FOK) Συνθήκη «Όλα ή Τίποτα» (All Or None AON) Συνθήκη «Εκτέλεση και Καταχώριση» (Fill and Store FAS) Συνθήκη «σε Πολλαπλάσιο» (Multiples Of MO) Συνθήκη «με Ελάχιστο Μέγεθος» (Minimum Fill MF)

60 Συνθήκη «ΣΤΟΠ» Η εντολή με τη συνθήκη «ΣΤΟΠ» ενεργοποιείται εάν εκπληρώνεται κάποιο κριτήριο. Κατά τον ορισμό της συνθήκης ορίζονται το ΣΤΟΠ σύμβολο που μπορεί να αφορά κινητή αξία ή δείκτη και η ΣΤΟΠ τιμή που μπορεί να είναι είτε Οριακή είτε Ελεύθερη. Η εντολή με συνθήκη ΣΤΟΠ σε σύμβολο είναι μια εντολή αγοράς ή πώλησης μιας κινητής αξίας, η οποία ενεργοποιείται με την ταύτιση του ΣΤΟΠ συμβόλου με την ορισμένη ΣΤΟΠ τιμή. Οι ΣΤΟΠ σε σύμβολο εντολές δρομολογούνται υποχρεωτικά στο Βασικό Πίνακα.

61 Συνθήκη «Άμεση ή Ακύρωση» (Immediate Or Cancel IOC) Οι εντολές με συνθήκη «Άμεση ή Ακύρωση» (Immediate Or Cancel IOC) εκτελούνται άμεσα εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της τιμής της εντολής, ενώ το τυχόν ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εντολής ακυρώνεται. Οι εντολές που έχουν συνθήκη «άμεση ή ακύρωση» μπορούν να εισαχθούν μόνο στο Βασικό Πίνακα κατά τη διάρκεια της συνεχούς μεθόδου διαπραγμάτευσης.

62 Συνθήκη «Εκτέλεση ή Ακύρωση» (Fill Or Kill FOK) Οι εντολές με συνθήκη «Εκτέλεση ή Ακύρωση» (Fill Or Kill FOK) εκτελούνται άμεσα εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της τιμής και τα τεμάχια της εντολής μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου, αλλιώς ακυρώνεται. Οι εντολές με συνθήκη «εκτέλεση ή ακύρωση» μπορούν να εισαχθούν και να διαπραγματευτούν μόνο στο Βασικό Πίνακα κατά τη διάρκεια της συνεχούς μεθόδου διαπραγμάτευσης.

63 Συνθήκη «Όλα ή Τίποτα» (All Or None AON) Οι εντολές «Όλα ή Τίποτα» (All Or None AON) παραμένουν ενεργές μέχρι να εκτελεστούν στο σύνολό τους από μια αντίθετη εντολή. Οι εντολές ΑΟΝ δεν επιδέχονται μερική εκτέλεση και δρομολογούνται υποχρεωτικά μόνο στον Πίνακα Ειδικών Όρων.

64 Συνθήκη «Εκτέλεση και Καταχώριση» (Fill and Store FAS) Οι εντολές αυτές εάν δεν εκτελεστούν, έστω και μερικά, καταχωρούνται στο σύστημα κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους. Είναι η βασική συνθήκη η οποία ισχύει για όλες τις εντολές, για τις οποίες δεν έχει δηλωθεί κάποια άλλη διαφορετική συνθήκη.

65 Συνθήκη «σε Πολλαπλάσιο» (Multiples Of MO) Οι εντολές με τη συνθήκη «σε Πολλαπλάσιο» (Multiples Of MO) παραμένουν ενεργές και εκτελούνται με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστούν σε πολλαπλάσια τεμάχια κάποιου συγκεκριμένου αριθμού. Εντολές με συνθήκη ΜΟ δρομολογούνται υποχρεωτικά μόνο στον Πίνακα Ειδικών Όρων.

66 Συνθήκη «με Ελάχιστο Μέγεθος» (Minimum Fill MF) Η Συνθήκη «με Ελάχιστο Μέγεθος» (Minimum Fill MF) προσδιορίζει ότι η εντολή παραμένει ενεργή και εκτελείται με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστεί ένας ελάχιστος συγκεκριμένος αριθμός τεμαχίων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υπολειπόμενων τεμαχίων είναι μικρότερος του ελάχιστου μεγέθους τότε το ελάχιστο μέγεθος της αρχικής εντολής αλλάζει αυτόματα ώστε να ισούται με τον υπολειπόμενο αριθμό τεμαχίων. Εντολές με τη συνθήκη «με ελάχιστο μέγεθος» δρομολογούνται υποχρεωτικά μόνο στον Πίνακα Ειδικών Όρων.

67 Ανοικτές πωλήσεις Επιτρέπεται η πώληση από επενδυτή μετοχών τις οποίες δεν κατέχει. Η συγκεκριμένη συναλλαγή ονομάζεται σύμβαση ανοικτής πώλησης. Σύμβαση ανοικτής πώλησης μπορεί να συναφθεί επί μετοχών υψηλής ρευστότητας και διαπραγματεύσιμων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει για τον πωλητή αρνητική θέση (short position) επί του τίτλου.

68 Ανοικτές πωλήσεις Αρνητική θέση επί του τίτλου υφίσταται για τον πωλητή όταν το υπόλοιπο των διαθεσίμων του επί του τίτλου, συμπεριλαμβανομένων και των διαθεσίμων του από συμβάσεις επαναγοράς, είναι μικρότερο του υπολοίπου του «οφειλόμενες αξίες» επί του τίτλου. Η μέγιστη αρνητική θέση ανά επενδυτή για κάθε μετοχή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνόλου των μετοχών που κατέχονται από επενδυτές, καθένας εκ των οποίων έχει ποσοστό μικρότερο από το 5% των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας (free-float).

69 Μέγιστα όρια διακύμανσης των τιμών των μετοχών «Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση» το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±30%. «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής είναι +10% ή - 10% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς). Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές πώλησης στο κατώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς ή πώλησης (Best Bid Offer BBO) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο ±20% αντίστοιχα.

70 Μέγιστα όρια διακύμανσης των τιμών των μετοχών Δικαιώματα επί μετοχών των ανωτέρω κατηγοριών κυμαίνονται απεριόριστα. «Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών Χαρακτηριστικών» και στην κατηγορία «Επιτήρησης» Το πρώτο όριο διακύμανσης της τιμής είναι ±10% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς). Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές πώλησης στο κατώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές της αγοράς ή πώλησης (Best Bid Offer BBO) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο ±20% αντίστοιχα.

71 Μέγιστα όρια διακύμανσης των τιμών των μετοχών Κατηγορία «Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος» τα ημερήσια όρια διακύμανσης τιμών είναι απεριόριστα. «Κατηγορία ΔΑΚ» (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±30%.

72 ΑυτόματοςΜηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Ο Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) είναι ο μηχανισμός ελέγχου που ενεργοποιείται αυτόματα από το σύστημα συναλλαγών, όταν ξεπεραστούν τα προβλεπόμενα όρια μέγιστης μεταβολής των τιμών κατά τη διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων. Εφαρμόζεται σε δύο κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων και συγκεκριμένα στις μετοχές κατηγορίας Μεγάλης κεφαλαιοποίησης και στα μερίδια της κατηγορίας Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ).

73 ΑυτόματοςΜηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Για την αποτροπή της μέγιστης επιτρεπόμενης μεταβολής, τίθενται δύο όρια: α) στατικό όριο 10% β) Δυναμικό όριο 2%

74 ΑυτόματοςΜηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας στατικό όριο 10% Ένα όριο ονομάζεται στατικό, όταν η υπέρβασή του ορίζεται με βάση, την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Συγκεκριμένα εάν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών η ελεγχόμενη προς εκτέλεση εντολή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας κατά 10%, ενεργοποιείται ο ΑΜΕΜ.

75 ΑυτόματοςΜηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Δυναμικό όριο 2% Ένα όριο ονομάζεται δυναμικό, όταν η υπέρβασή του προσδιορίζεται με βάση κάποια μεταβλητή τιμή. Συγκεκριμένα, το δυναμικό όριο εφαρμόζεται στην περίπτωση που η ελεγχόμενη προς εκτέλεση εντολή υπερβαίνει την τιμή της τελευταίας πριν την εκτέλεση της εντολής συναλλαγής σε ποσοστό 2%.

76 Ειδική Διαπραγμάτευση Κάθε εταιρεία, μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο ΧΑ, μπορεί να ορίσει Ειδικό Διαπραγματευτή για τις συναλλαγές των μετοχών της, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Η Ειδική Διαπραγμάτευση διενεργείται από τους Ειδικούς Διαπραγματευτές, μέλη του ΧΑ, οι οποίοι διαβιβάζουν σε συνεχή βάση για ίδιο λογαριασμό εντολές αγοράς και πώλησης για συγκεκριμένες ελάχιστες ποσότητες μετοχών υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

77 Ειδική Διαπραγμάτευση Τα μέλη του ΧΑ υποχρεούνται να ενεργούν ως Ειδικοί Διαπραγματευτές επί ένα τουλάχιστον έτος για κάθε μετοχή της οποίας έχουν αναλάβει την διαπραγμάτευση και οφείλουν να γνωστοποιούν στο ΧΑ την πρόθεσή τους να διακόψουν την Ειδική Διαπραγμάτευση τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία διακοπής. Ενα μέλος μπορεί να ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής σε περισσότερες από μια μετοχές, όπως επίσης επιτρέπεται η συμμετοχή στην ίδια συνεδρίαση περισσότερων του ενός Ειδικών Διαπραγματευτών στην ίδια μετοχή ή επί διαφόρων μετοχών.

78 Ειδική Διαπραγμάτευση Από την ημέρα έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης και σε κάθε συνεδρίαση του ΧΑ, ο Ειδικός διαπραγματευτής διαβιβάζει, για ίδιο λογαριασμό, σε συνεχή βάση, ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης που εισάγονται ταυτόχρονα για κάθε κινητή αξία επί της οποίας ασκεί Ειδική Διαπραγμάτευση.

79 Εξόφληση συναλλαγών και παροχή πιστώσεων Οι συναλλαγές εξοφλούνται τοις μετρητοίς ή με πίστωση. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης ολόκληρου του τιμήματος εκ μέρους του πελάτη μέσα στην προθεσμία 3 ημερών από την κατάρτιση των συναλλαγών και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί πίστωση, το μέλος προβαίνει την επόμενη εργάσιμη μέρα από τη λήξη του τριημέρου σε εκποίηση των μετοχών, για τις οποίες ο πελάτης δεν έχει καταβάλλει το τίμημα και μέχρι την ολική εξόφληση του. Δεν προβαίνει για λογαριασμό του πελάτη του σε οποιαδήποτε άλλη αγορά κινητών αξιών.

80 Εξόφληση συναλλαγών και παροχή πιστώσεων Η παροχή πίστωσης από μέλος του ΧΑ προς πελάτη, επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει συναφθεί εγγράφως σύμβαση για τη χορήγησή της μεταξύ του μέλους και του πελάτη του. Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πιστώσεων για αγορά μετοχών, ο πελάτης παρέχει στο μέλος ως ασφάλεια κινητές αξίες και μετρητά, τα οποία απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας.

81 Εξόφληση συναλλαγών και παροχή πιστώσεων Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας πρέπει να απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον 3 εκδοτών και η αξία οποιουδήποτε στοιχείου του χαρτοφυλακίου πρέπει να μην υπερβαίνει το 40% της τρέχουσας αξίας του. Υπέρ του μέλους συνιστάται νόμιμο ενέχυρο στις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας.

82 Εξόφληση συναλλαγών και παροχή πιστώσεων Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Για κάθε αγορά μετοχών με πίστωση ο πελάτης καταθέτει κινητές αξίες ή καταβάλλει μετρητά στο μέλος, ώστε να προκύπτει αρχικό περιθώριο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και της οφειλής του πελάτη, η οποία προκύπτει από την αγορά μετοχών με Αρχικό περιθώριο = η διαφορά μεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών που καταβάλλονται προκειμένου να αποτελέσουν το πίστωση.

83 Εξόφληση συναλλαγών και παροχή πιστώσεων Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Για κάθε αγορά μετοχών με πίστωση ο πελάτης καταθέτει κινητές αξίες ή καταβάλλει μετρητά στο μέλος, ώστε να προκύπτει αρχικό περιθώριο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και της οφειλής του πελάτη, η οποία προκύπτει από την αγορά μετοχών με Αρχικό περιθώριο = η διαφορά μεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών που καταβάλλονται προκειμένου να αποτελέσουν το πίστωση.

84 Εκκαθάριση και διακανονισμός Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών γίνεται αποκλειστικά από την ΕΧΑΕ (όπως άλλωστε και η διαχείριση του ΣΑΤ). Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός διενεργούνται βάσει του κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών, ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

85 Διαδικασία Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Κινητών Αξιών Κάθε χειριστής, δηλαδή μέλος του ΧΑ ή θεματοφύλακας τηρεί σε τράπεζα, που καλείται Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού, Χρηματικούς Λογαριασμούς, οι οποίοι διακρίνονται σε Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού επί μετοχών και Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού επί ομολόγων και χρησιμοποιούνται για το διακανονισμό των χρηματικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων του χειριστή. Κάθε ημέρα μετά τη λήξη της διαδικασίας των συναλλαγών γίνεται η εκκαθάρισή τους, δηλαδή οι κινητές αξίες κατανέμονται στους Λογαριασμούς Αξιών που διαθέτουν οι αγοραστέςεπενδυτές, ενώ το αντίτιμο για την αγορά τους κατατίθεται στους Χρηματικούς Λογαριασμούς των μελών που χειρίστηκαν τη συναλλαγή.

86 Στάδια Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Κινητών Αξιών 1 ο. Γνωστοποίηση των συναλλαγών που πρόκειται να εκκαθαριστούν από το ΧΑ προς την ΕΧΑΕ: μετά τη λήξη της συνεδρίασης το ΧΑ ενημερώνει ηλεκτρονικά την ΕΧΑΕ σχετικά με τις συναλλαγές της ημέρας αυτής, παρέχοντας αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία. 2 ο Οριστικοποίηση των πράξεων: οι ποσοτικές και χρηματικές αξίες των πράξεων (πωλήσεων ή αγορών) αθροίζονται ανά επενδυτή, ανά μέλος, ανά αξία και ανά είδος πράξης και προσδιορίζεται η μέση χρηματική τιμή των αξιών των αθροιζόμενων πράξεων, διαιρώντας τη συνολική χρηματική αξία διά της ποσότητας των αξιών (σύμπτυξη πράξεων) και στη συνέχεια γίνεται η οριστικοποίησης των πράξεων.

87 Στάδια Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Κινητών Αξιών 3ο Γνωστοποίηση λογαριασμού χειριστή: Οι χειριστές οφείλουν να συνδέσουν με κάθε μια πράξη, το Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή που έκανε την πράξη, προκειμένου να καταχωρηθούν σε αυτόν οι αξίες που αγοράστηκαν ή να αφαιρεθούν από αυτόν οι αξίες που πωλήθηκαν. Η γνωστοποίηση του λογαριασμού χειριστή πρέπει να γίνει: α) από το μέλος ΧΑ, το αργότερο μέχρι την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού, β) από τις τράπεζες/θεματοφύλακες, το αργότερο μέχρι την 13:30 της ημέρας διακανονισμού.

88 Στάδια Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Κινητών Αξιών 4ο Διακανονισμός των πράξεων: το τελευταίο στάδιο της εκκαθάρισης είναι ο διακανονισμός των πράξεων, όπου κατά το στάδιο αυτό το Αποθετήριο μεταφέρει τις αξίες από τους Λογαριασμούς Αξιών των πωλητών στους Λογαριασμούς Αξιών των αγοραστών επενδυτών και προβαίνει ταυτόχρονα σε αντίστοιχες χρεοπιστώσεις των χρηματικών λογαριασμών των χειριστών στην τράπεζα χρηματικής εκκαθάρισης

89 Στάδια Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Κινητών Αξιών 4ο Διακανονισμός των πράξεων: Ο διακανονισμός των πράξεων είναι πολυμερής. Ο πολυμερής διακανονισμός πραγματοποιείται από την ΕΧΑΕ μέχρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ + 3) μετά από κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης (Τ). τα Πακέτα Διακανονισμού διακανονίζονται αυθημερόν. Ο διακανονισμός των πράξεων διενεργείται με τη μέθοδο «παράδοση επί πληρωμή» και θεωρείται οριστικός και μη αναστρέψιμος ως προς τα αποτελέσματα που επιφέρει στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών και τους χρηματικούς λογαριασμούς των χειριστών.

90 Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι ένα ένα σύνολο περιουσίας χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχει ως σκοπό την άμεση κάλυψη οφειλών προς μέλη του ΧΑ, που προκύπτουν από τη μη εμπρόθεσμη εκκαθάριση των συναλλαγών, λόγω της μη παράδοσης των οφειλόμενων τίτλων ή μετρητών αντιστοίχως. Διαχειριστής και θεματοφύλακας του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο.

91 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που αποσκοπεί στην καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη, σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη ανατρέψιμης αδυναμίας ΕΠΕΥ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η συμμετοχή των μελών του ΧΑ στο Συνεγγυητικό είναι υποχρεωτική και συνιστά προϋπόθεση της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών τους. Χρηματοδοτείται από αρχικές εισφορές των μελών του ΧΑ και τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Επιπρόσθετες εισφορές των μελών πραγματοποιούνται με βάση την αξία των συναλλαγών των μελών.

92 Καταχώρηση Ιδιοκτησίας και Θεματοφυλακή Τίτλων Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) καταχωρούνται οι άυλες αξίες που διαπραγματεύονται στο ΧΑ και εγγράφονται οι μεταβιβάσεις των συναλλαγών στις αντίστοιχες μερίδες και στους αντίστοιχους λογαριασμούς αξιών που διαθέτουν οι επενδυτές. Η τήρηση των αξιών στο ΣΑΤ γίνεται με τη δημιουργία Μερίδων και Λογαριασμών σε αυτό. Η διαχείριση του ΣΑΤ γίνεται από την ΕΧΑΕ, ενώ η λειτουργία του διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος θεσπίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

93 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Μερίδα επενδυτή: στη μερίδα αυτή τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. Ο κάθε επενδυτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει μόνο μία μερίδα στο ΣΑΤ, στην οποία είναι καταχωρημένα τα στοιχεία του (π.χ. ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, ΑΦΜ, εθνικότητα κ.α.). η κάθε Μερίδα Επενδυτή λαμβάνει από την ΕΧΑΕ έναν Κωδικό Αριθμό Μερίδας, ο οποίος είναι μοναδικός στο ΣΑΤ και δεν μεταβάλλεται. Στο ΣΑΤ είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθεί μια Μερίδα Συγκυριών, όταν υπάρχει συγκυριότητα σε αξίες. Στη Μερίδα Συγκυριών καταχωρούνται όλες οι αξίες που ανήκουν από κοινού στην ίδια ομάδα συγκυριών και το ποσοστό συγκυριότητας βάσει του οποίου δημιουργήθηκε αρχικά η μερίδα.

94 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Μερίδα Εκδότριας: στη μερίδα αυτή τηρούνται Λογαριασμός Αξιών, Ειδικός Λογαριασμός και Μεταβατικός Λογαριασμός. Κάθε εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες στο ΧΑ, καθώς και κάθε εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες πρόκειται να εισαχθούν στο ΧΑ τηρεί Μερίδα, στην οποία καταχωρούνται στοιχεία της (π.χ. επωνυμία, μετοχικό κεφάλαιο, κατηγορία αξίας, ονομαστική τιμή αξίας, κωδικός διαπραγμάτευσης στο ΧΑ κ.α.).

95 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Μερίδα μέλους, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων και Ειδικού Διαπραγματευτή Μεριδίων Δ.Α.Κ: στις μερίδες αυτές τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. Κάθε μέλος τηρεί στο ΣΑΤ Μερίδα Μέλους πέραν της Μερίδας Επενδυτή που τηρεί ως επενδυτής. Κάθε Ειδικός Διαπραγματευτής τηρεί επιπλέον μερίδα για κινητές αξίες ή συγκεκριμένα για παράγωγα. Οι λογαριασμοί αυτό θεωρούνται λογαριασμοί διακανονισμού σε αξίες και χρησιμοποιούνται από την ΕΧΑΕ για σκοπούς εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

96 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε Μερίδα και δημιουργείται ύστερα από αίτηση του Χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από τον επενδυτή. Εάν ο επενδυτής έχει Μερίδα στο ΣΑΤ, τότε το ΣΑΤ δεν δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών. Ο Λογαριασμός Χειριστή αφορά μόνο ένα χειριστή (μέλος ΧΑ ή θεματοφύλακα), ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται και δημιουργείται ύστερα από αίτηση του χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από τον επενδυτή. Κάθε αξία καταχωρείται στο ΣΑΤ σε Λογαριασμό Χειριστή.

97 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Ο Ειδικός Λογαριασμός είναι ο λογαριασμός που περιλαμβάνεται σε Μερίδα και στον οποίο καταχωρούνται αξίες, τις οποίες χειρίζεται η ΕΧΑΕ στις εξής περιπτώσεις(ενδεικτικά): δήλωση πρόσθετης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους, ενεχύρου ή επικαρπίας εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση εν ζωή μεταβίβαση αξιών με κληρονομική διαδοχή διόρθωση εσφαλμένων καταχωρίσεων

98 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Ο Μεταβατικός Λογαριασμός περιλαμβάνει προσωρινές καταχωρίσεις που αφορούν κινητές αξίες που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από την εκδότρια εταιρεία. Η προσωρινή καταχώριση αίρεται εφόσον υπάρξει αντίστοιχη καταχώριση σε Λογαριασμό Μερίδας ή σε Λογαριασμό Χειριστή της εκδότριας εταιρείας. Καταχώριση κινητών αξιών στο Λογαριασμό αυτό γίνεται οποτεδήποτε από Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή της ίδιας Μερίδας κατόπιν εντολής του δικαιούχου προς τον χειριστή αυτόν. Οι καταχωρήσεις στα αρχεία της ΕΧΑΕ που αφορούν κινητές αξίες είναι απόρρητες.

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Τιµές Εντολές Μέθοδοι Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ΑγοράΑξιώντουΧ.Α.: µετοχές, δικαιώµαταεπίµετοχών, τίτλοισταθερούεισοδήµατος, ΕΛ.ΠΙΣ., τίτλοι παραστατικοί µετοχών, µερίδια.α.κ., Σ.Χ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1.1 Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Βασικού Πίνακα. προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων.

προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Βασικού Πίνακα. προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων. Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) 1 δ Ποιο από τα κάτωθι είναι προαιρετικό στοιχείο σε μια εντολή για συναλλαγή επί α Ο λογαριασμός του πελάτη. β Η θέση/είδος εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου)

Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) Συναλλαγές (Διαδικασία και Μηχανισμοί συναλλαγών στις Αγορές κεφαλαίου) 1. Ποιο από τα κάτωθι είναι προαιρετικό στοιχείο σε μια εντολή για συναλλαγή επί κινητών αξιών; 1) Ο λογαριασμός του πελάτη. 2) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης 1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Σε κάθε αγορά: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Η απόδοση μιας αγοράς εξαρτάται από την απόδοση των επενδυτικών προϊόντων που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΔΠ 409/2006 ΚΔΠ 228/2007 ΚΔΠ 598/2007 ΚΔΠ 107/2008 ΚΔΠ 193/2008 ΚΔΠ 221/2008 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016, 25.11.2016 και 19.01.2017 αποφάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016, 25.11.2016, 19.01.2017 και 06.12.2017

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel IOC Εκπλήρωση Ή Ακύρωση ΕΗΑ Fill or Kill. Όλα Ή Τίποτα

Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel IOC Εκπλήρωση Ή Ακύρωση ΕΗΑ Fill or Kill. Όλα Ή Τίποτα Τύποι Εντολών Τύπος Τιμής Συνθήκη Εντολής Διάρκεια εντολής Ελεύθερη Market Με Όριο Limit Στο Άνοιγμα At the Open Στο Κλείσιμο At the Close ΕΛ ΜΟ ΣΑ ΣΚ MKT LMT ATO ATC Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΚΔΠ 409/2006 Ε.Ε. 27/10/06 ΚΔΠ 228/2007 Ε.Ε. 1/6/07 ΚΔΠ 598/2007 Ε.Ε. 27/12/07 ΚΔΠ 107/2008 Ε.Ε. 21/3/08 ΚΔΠ 193/2008 Ε.Ε. 23/5/08 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ 30 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤHΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 11/5-4-2006, 29/7.9.2006, 21.12.2006, 1/4.1.2007, 26.4.2007, 28.6.2007 και 20.9.2007 του

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015, 30.9.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ.

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟ : ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΗΜΕΡ. : 16 Μαΐου, 2012 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2012 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016 και 15.09.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015, 10.06.2016, 15.09.2016 και 25.11.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1 γ Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές; I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών. II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών

Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών Δευτερογενής Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση Συναλλαγών 1. Ποια από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ισχύουν για τις οργανωμένες αγορές: I. Αποτελούν πολυμερή συστήματα συναλλαγών II. Η λειτουργία τους διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, 6.10.2011 και 8-3-2012 1 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 24.11.2010 και 01.11.2012 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014, 18/5/2015 και 29/6/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014, 18/5/2015 και 29/6/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014, 18/5/2015 και 29/6/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.»

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 19.1.2017 και 6.12.2017 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 1 Σύμφωνα με την από 26.05.2004 απόφαση της 236 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 281/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 281/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 7 «Τεχνικά και διαδικαστικά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 7, 8 και 9 του ν. 4569/2018» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.Ε.Κ.) (Συνεδρίαση 48/20.9.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.Ε.Κ.) (Συνεδρίαση 48/20.9. ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8.11.2010, 18.4.2011, 27.6.2011, 5.3.2012, 18.9.2014, 18.5.2015, 29.6.2015 και 26.11.2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας

Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Αθήνα, Φεβρουάριος 2017 Λίστα Εκδόσεων Έκδοση Ημερομηνία Περιγραφή Έκδοσης 1.0 13/07/2012 Updated Web Version 2.0 24/02/2017 Updated Web Version Disclaimer The

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

ATHEXGroup. Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017

ATHEXGroup. Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017 ATHEXGroup Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) Φεβρουάριος 2017 Γενική Περιγραφή Η χρήση του ΑΜΕΜ περιορίζει την απότομη μεταβλητότητα των τιμών (market volatility), προκειμένου να εξασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης: με το Παράρτημα Ι της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 145, 30.4.2004, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016, 10.6.2016, 6.12.2017 και 5.10.2018 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 και 27.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών

Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών Πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο ταμείο αποζημίωσης επενδυτών I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Nuntius Χρηματιστηριακές Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (η "Εταιρεία) είναι μέλος του Συνεγγυητικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό Αρ. έκδοσης: 1.7 Ηµεροµηνία: 27/10/2011 Το Χρηµατιστήριο Αθηνών αναβαθµίζει και εκσυγχρονίζει το πακέτο των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που προσφέρει στους επενδυτές δηµιουργώντας µια νέα κατηγορία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Χρηματιστηρίου Αθηνών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Χρηματιστηρίου Αθηνών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και την υπ αριθμ. 4/358/8-11-2005 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ Β/1635/25.11.05 1 η Τροποποίηση σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 16 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-20», όπως τροποποιήθηκε με τις από 5.4.2006 και 21.12.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές

Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων σε οργανωμένες αγορές 1. Η διάρκεια της ειδικής διαπραγμάτευσης ανά χρηματοπιστωτικό μέσο είναι κατ ελάχιστο: α) Ετήσια και δεν δύναται να ανανεωθεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών

Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Δελτίο Τύπου 8 Δεκεμβρίου 2017 Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών αποφάσισε την Τροποποίηση του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις συνακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα