Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ"

Transcript

1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2 Στάδια Διαδικασίας Συναλλαγών 1. Λήψη και διαβίβασή της εντολής του πελάτηεπενδυτή από εξουσιοδοτημένο άτομο για την εκτέλεσή της. 2. Την εκκαθάριση και το διακανονισμό 3. Η καταχώρηση της ιδιοκτησίας και η θεματοφυλακή των τίτλων

3 Κατηγορίες Επενδυτικών Υπηρεσιών Κύριες Παρεπόμενες

4 Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες 1. Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών σε: Κινητές αξίες Μέσα της χρηματαγοράς Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων Προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου. (credit derivatives) Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences)

5 Κύριες Επενδυτικές Υπηρεσίες 2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών 3. Διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό. 4. Διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών 5. Παροχή επενδυτικών συμβουλών 6. Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης 7. Τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης. 8. Λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)

6 Παρεπόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες 1. Φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών 2. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή 3. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις 4. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 5. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση 6. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή 7. Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων.

7 Απαίτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Πιστοποιητικό α1: λήψη και διαβίβαση εντολών (υπ αριθ. 1 κύρια επενδυτική υπηρεσία) στις τρεις πρώτες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων. Κινητές αξίες Μέσα της χρηματαγοράς Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

8 Απαίτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Πιστοποιητικό α2: λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. Προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου. (credit derivatives) Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences)

9 Απαίτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Πιστοποιητικό β1: παροχή επενδυτικών συμβουλών (υπ αριθ. 5 κύρια επενδυτική υπηρεσία), εάν οι συμβουλές αφορούν πρωτογενή δηλαδή: Κινητές αξίες Μέσα της χρηματαγοράς Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

10 Απαίτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Πιστοποιητικό β: παροχή επενδυτικών συμβουλών (υπ αριθ. 5 κύρια επενδυτική υπηρεσία), εάν οι συμβουλές αφορούν πρωτογενή και εάν αφορούν παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα. δηλαδή: Κινητές αξίες Μέσα της χρηματαγοράς Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων Προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) Συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου. (credit derivatives) Χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences)

11 Απαίτηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας Πιστοποιητικό γ: διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών (υπ αριθ. 4 κύρια επενδυτική υπηρεσία) Πιστοποιητικό δ: για την έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση (υπ αριθ. 5 παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία),

12 Λήψη και διαβίβαση εντολών επί πρωτογενών χρηματοπιστωτικών μέσων Η λήψη και διαβίβαση εντολών ειδικότερα επί πρωτογενών χρηματοπιστωτικών μέσων, αφορά τις εξής κατηγορίες αξιογράφων: Μετοχές Χρεωστικούς τίτλους Μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου) Τίτλους της χρηματαγοράς Όλες οι κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί στο ΧΑ έχουν ως μονάδα διαπραγμάτευσης το ένα τεμάχιο.

13 Κατηγορίες Μετοχών Εισηγμένων στο Χ.Α. Κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» Στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ανήκουν οι εταιρείες που έχουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ευρώ, καθώς και ελάχιστη κερδοφορία τριετίας ευρώ και όχι λιγότερα από ευρώ ανά έτος. Τέλος θα πρέπει να υπάρχει διασπορά τουλάχιστον 25% του συνόλου των μετοχών, οι οποίες θα πρέπει να κατανέμονται σε τουλάχιστον πρόσωπα, από τα οποία κανένα δεν θα διαθέτει ποσοστό μεγαλύτερο του 2% των συνολικών μετοχών.

14 Κατηγορίες Μετοχών Εισηγμένων στο Χ.Α. Κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής κεφαλαιοποίησης» Στην κατηγορία Μεσαίας και μικρής Κεφαλαιοποίησης ανήκουν οι εταιρείες που έχουν ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ευρώ, καθώς και ελάχιστη κερδοφορία τριετίας ευρώ και όχι λιγότερο από ευρώ ανά έτος. Επίσης θα πρέπει να ισχύουν οι περιορισμοί όσον αφορά τη διασπορά, που αναφέρθηκαν και στις μετοχές της κατηγορίας της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης..

15 Κατηγορίες Μετοχών Εισηγμένων στο Χ.Α. Κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών» Στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών ανήκουν οι εταιρείες που η διασπορά των μετοχών τους είναι μικρότερη του 15%, ή τα συνολικά έσοδά τους είναι μικρότερα από ευρώ, ή η τιμή κλεισίματος της μετοχής για 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις είναι μικρότερη των 0,30 ευρώ.

16 Κατηγορίες Μετοχών Εισηγμένων στο Χ.Α. Κατηγορία «Επιτήρησης» Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εταιρείες οι οποίες έχουν αρνητική καθαρή θέση, ή οι ζημίες χρήσης είναι μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης.

17 Προσυνεδρίαση Περίοδοι Διαπραγμάτευσης Κατά την περίοδο αυτή συγκεντρώνονται οι εντολές οι οποίες, όπως θα δούμε στο επόμενο τμήμα, με τη μέθοδο της δημοπρασίας προσδιορίζουν την τιμή ανοίγματος του χρηματοπιστωτικού μέσου. Συνεδρίαση Κατά την περίοδο αυτή καταρτίζονται συνεχώς συναλλαγές με τη μέθοδο της πολυμερούς ή διμερούς (πακέτα ή εντολές με ειδικούς όρους) ταύτισης των εντολών.

18 Περίοδοι Διαπραγμάτευσης Δημοπρασία κλεισίματος Με τρόπο αντίστοιχο προς αυτόν της προσυνεδρίασης, προσδιορίζεται η τιμή κλεισίματος. Συναλλαγές στο κλείσιμο Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, καταρτίζονται συναλλαγές στην τιμή κλεισίματος, η οποία έχει προσδιοριστεί κατά την προηγούμενη περίοδο.

19 Περίοδοι της Συνεδρίασης Μετοχές της κατηγορίας «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης συνεχώς από 10:30 μέχρι 17:00, Μετοχές της κατηγορίας «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» από 10:30 έως 12:00 και από 14:00 έως 17:00 Μετοχές «Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας, Ειδικών Χαρακτηριστικών και Επιτήρησης» από 12:30 έως 13:30. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια διαπραγματεύονται από 10:30 έως 17:00, Μετοχές της Εναλλακτικής Αγοράς από 12:30 έως 13:30 Ομόλογα από 10:30 έως 17:00. Η αγορά Εκποίησης λειτουργεί από 10:01 έως 10:28.

20 Στοιχεία των εντολών Τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σε μια εντολή για συναλλαγή επί κινητών αξιών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 1. Υποχρεωτικά 2. Προαιρετικά στοιχεία.

21 Υποχρεωτικά Στοιχεία των Εντολών Θέση/Είδος εντολής: Οι τιμές που μπορεί να λάβει είναι Α αν πρόκειται για αγορά και Π αν πρόκειται για πώληση. Χρηματοπιστωτικό μέσο: Προσδιορίζεται το χρηματοπιστωτικό μέσο στο οποίο αναφέρεται η εντολή. Κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο εισηγμένο στο σύστημα, έχει μία μοναδική κωδικοποιημένη ονομασία που ονομάζεται σύμβολο του χρηματοπιστωτικού μέσου.

22 Υποχρεωτικά Στοιχεία των Εντολών Τεμάχια/Ανακοινώσιμα: Προσδιορίζεται ο ανακοινώσιμος αριθμός των προσφερόμενων ή ζητούμενων τεμαχίων του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού μέσου. Αποδεκτοί είναι μόνο ακέραιοι αριθμοί. Τιμή: προσδιορίζεται η τιμή της εντολής. Λογαριασμός Πελάτη: Προσδιορίζεται μέσω ενός αλφαριθμητικού κωδικού η ταυτότητα του εντολέα-πελάτη του μέλους. Ο κωδικός αυτός είναι υποχρεωτικός και χρησιμοποιείται για την εκκαθάριση των συναλλαγών.

23 Υποχρεωτικά Στοιχεία των Εντολών Κωδικός Μέλους: Προσδιορίζεται μέσω ενός κωδικού η ταυτότητα του μέλους που εισάγει την εντολή και του υπεύθυνου για την εκκαθάριση των συναλλαγών. Αξία: Προκύπτει αυτόματα από το σύστημα. Μη Ανακοινώσιμα: Προσδιορίζεται η συνολική ποσότητα πέρα από τον ανακοινώσιμο αριθμό των προσφερόμενων ή ζητούμενων τεμαχίων

24 Προαιρετικά Στοιχεία των Εντολών Συγκεντρωτική εκτέλεση: Προσδιορίζεται ο τύπος λογαριασμού ως Ο (Ομάδα επενδυτών). Εσωτερικός Κωδικός Πελάτη: Προσδιορίζεται μέσω ενός αλφαριθμητικού κωδικού η εσωτερική ταυτότητα του εντολέαπελάτη στο μέλος. Περιορισμός: Προσδιορισμός της συνθήκης της εντολής. Σύμβολο STOP: Εάν υπάρχει συνθήκη STOP, πρέπει να οριστεί το συγκεκριμένο σύμβολο.

25 Προαιρετικά Στοιχεία των Εντολών Τιμή STOP: Εάν υπάρχει συνθήκη STOP, πρέπει να οριστεί συγκεκριμένη τιμή για το STOP σύμβολο. Διάρκεια: Καθορισμός διάρκειας της εντολής. Αν δεν οριστεί κάτι, θεωρείται ότι η εντολή είναι με ημερήσια διάρκεια. Εάν η τιμή μιας εντολής διάρκειας με την πάροδο των συνεδριάσεων βρεθεί εκτός των ορίων της επιτρεπόμενης ημερήσιας διακύμανσης της κινητής αξίας, η εντολή καθίσταται ανενεργή.

26 Προαιρετικά Στοιχεία των Εντολών Σχόλια: Χώρος για προαιρετική χρήση από το μέλος. Ανενεργή Εντολή: Προσδιορίζει αν η εντολή θα καταχωρηθεί στο σύστημα ως ανενεργή. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης της εντολής σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Οι ανενεργές εντολές παίρνουν χρονική σήμανση (time stamp) μόλις ενεργοποιηθούν.

27 Κανόνες Προτεραιότητας των Εντολών Οι εντολές που εισάγονται, κατατάσσονται με βάση τον κανόνα προτεραιότητας τιμής εντολής-χρόνος εισαγωγής. Με βάση αυτόν, κατά την ιεράρχηση των εντολών αγοράς, προηγούνται οι εντολές με την υψηλότερη τιμή, ενώ κατά την ιεράρχηση των εντολών πώλησης προηγούνται οι εντολές με τη μικρότερη τιμή. Εντολές με την ίδια τιμή κατατάσσονται με βάση τη χρονική τους προτεραιότητα.

28 Πίνακες διαπραγμάτευσης Βασικός Πίνακας (Main Board) Στο Βασικό Πίνακα μπορούν να οριστούν οι εξής μέθοδοι διαπραγμάτευσης: Μέθοδος 1 (Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών), Μέθοδος 2 (Αυτόματη και Στιγμιαία Κατάρτιση Συναλλαγών) και Μέθοδος 3 (Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση Συναλλαγών με τιμή στο Κλείσιμο).

29 Πίνακες διαπραγμάτευσης Πίνακας Ειδικών Όρων (Special Terms Board) Στον Πίνακα Ειδικών Όρων μπορεί να οριστεί η Μέθοδος 4 (Μέθοδος Διαπραγμάτευσης Επιλεκτικής Κατάρτισης). Πίνακας Εκποιήσεων (Forced Sales Board) Στον πίνακα Εκποιήσεων μπορούν να οριστούν η Μέθοδος 4 (Μέθοδος Διαπραγμάτευσης Επιλεκτικής Κατάρτισης) και η Μέθοδος 5 (Εκποιήσεις).

30 Πίνακες διαπραγμάτευσης Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών (Pre-agreed Trading Board) Στον Πίνακα Προσυμφωνημένων Συναλλαγών μπορεί να οριστεί η Μέθοδος 6 (Μέθοδος προσυμφωνημένων συναλλαγών πακέτα).

31 Είδη κατάρτισης συναλλαγών και μέθοδοι διαπραγμάτευσης Αυτόματη κατάρτιση Αυτόματη κατάρτιση ονομάζεται η κατάρτιση συναλλαγής που πραγματοποιείται λόγω ταύτισης αντίθετων συναλλαγών που υπάρχουν στο σύστημα διαπραγμάτευσης. Για παράδειγμα: Στο σύστημα υπάρχει μια εντολή αγοράς μετοχών του ΟΠΑΠ στην τιμή 4,30 και μια εντολή πώλησης επίσης στην τιμή 4,30. Στην περίπτωση αυτή καταρτίζεται αυτόματα συναλλαγή. Η αυτόματη κατάρτιση μπορεί να είναι στιγμιαία ή συνεχής, η επιλεκτική πάντοτε συνεχής και η προσυμφωνημένη πάντοτε στιγμιαία.

32 Είδη κατάρτισης συναλλαγών και μέθοδοι διαπραγμάτευσης Επιλεκτική κατάρτιση Επιλεκτική κατάρτιση ονομάζεται η συναλλαγή που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία συμμετέχοντα, ο οποίος αποδέχεται υφιστάμενη στο βιβλίο εντολών αντίθετη συναλλαγή. Προσυμφωνημένη συναλλαγή Προσυμφωνημένη ονομάζεται η συναλλαγή που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του αγοραστή και του πωλητή.

33 Μέθοδοι Συναλλαγών Μέθοδος 1: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών Μέθοδος 2: Αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών Δημοπρασία (Call Auction) Μέθοδος 3: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση στο Κλείσιμο («Συνεχής στο Κλείσιμο») Μέθοδος 4: Επιλεκτική κατάρτιση (Hit and Take) Μέθοδος 5: Εκποιήσεις Μέθοδος 6: Προσυμφωνημένες συναλλαγές (Πακέτα) στην Αγορά Αξιών

34 Μέθοδος 1: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών Η μέθοδος αυτή είναι η βασική μέθοδος διαπραγμάτευσης κατά την περίοδο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Κατά τη διάρκεια της μεθόδου αυτής γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές που είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Εντολών. Καταρτίζονται άμεσα οι εντολές που καλύπτονται από το κριτήριο της ταύτισης.

35 Μέθοδος 1: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών Εάν δεν καλύπτεται το κριτήριο ταύτισης, οι εντολές κατατάσσονται στον πίνακα με βάση: Την τιμή τους. Για μεν τις εντολές αγοράς η κατάταξη είναι φθίνουσα, δηλαδή προηγούνται οι εντολές με τη μεγαλύτερη τιμή, για δε τις εντολές πώλησης η κατάταξη είναι αύξουσα, δηλαδή προηγούνται οι εντολές με τη μικρότερη τιμή. Το χρόνο εισαγωγής κάθε εντολής στο σύστημα συναλλαγών, αν πρόκειται για εντολές με ίδια τιμή.

36 Μέθοδος 1: Αυτόματη και συνεχής κατάρτιση συναλλαγών Οι «ελεύθερες» εντολές (market), αν δεν υπάρχει αντίθετη υφιστάμενη εντολή, ώστε να ταυτιστούν, τουλάχιστον μερικώς τη στιγμή της εισαγωγής τους, ακυρώνονται. Σε περίπτωση κάλυψης του κριτηρίου ταύτισης με αντίθετη υφιστάμενη εντολή στο σύστημα, καταρτίζεται και καταχωρείται συναλλαγή. Η τιμή συναλλαγής προσδιορίζεται πάντα από τη τιμή της υφιστάμενης εντολής.

37 Μέθοδος 2: Αυτόματη και στιγμιαία κατάρτιση συναλλαγών Δημοπρασία (Call Auction) Η μέθοδος αυτή συναλλαγών αφορά τις δημοπρασίες οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τις περιόδους της προσυνεδρίασης και της δημοπρασίας κλεισίματος. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή ως τιμή δημοπρασίας (τιμή ανοίγματος και τιμή κλεισίματος αντιστοίχως) προσδιορίζεται η τιμή με βάση την οποία μεγιστοποιείται ο όγκος συναλλαγών. Κατά τη διάρκεια της μεθόδου αυτής γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι ενεργές εντολές που είναι καταχωρημένες στο Βιβλίο Εντολών.

38 Μέθοδος 3: Αυτόματη και Συνεχής Κατάρτιση στο Κλείσιμο («Συνεχής στο Κλείσιμο») Είναι μέθοδος με την οποία πραγματοποιούνται συναλλαγές μόνο στην τιμή κλεισίματος των κινητών αξιών. Οι συναλλαγές επί των εντολών με όριο που έχουν διαβιβαστεί στο σύστημα κατά τις περιόδους Συνεχούς ή Στιγμιαίας Διαπραγμάτευσης, καθώς και εκείνες επί εντολών με τιμή «στο Κλείσιμο» καταρτίζονται στην περίοδο κλεισίματος και μόνο στην «τιμή κλεισίματος». Κατά τη διάρκεια της μεθόδου Αυτόματης Συνεχούς Κατάρτισης στο Κλείσιμο επιτρέπεται η διαβίβαση στο σύστημα αποκλειστικά εντολών με τιμή «Στο Κλείσιμο».

39 Μέθοδος 4: Επιλεκτική κατάρτιση (Hit and Take) Η μέθοδος αυτή είναι μία ειδική μέθοδος, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο της συνεδρίασης. Κατά τη διάρκεια της μεθόδου αυτής, γίνονται δεκτές προς εκτέλεση από το σύστημα όλες οι εντολές του Πίνακα Ειδικών Όρων. Η εκτέλεση εντολών στον Πίνακα δεν διενεργείται αυτόματα από το σύστημα, αλλά με επιλογή τους από το συμμετέχοντα μιας υφιστάμενης στον Πίνακα αντίθετης εντολής (hit & take). Ο συμμετέχων, του οποίου η εντολή επελέγη από άλλο συμμετέχοντα προς κατάρτιση συναλλαγής, δεν δικαιούται να αρνηθεί την κατάρτιση της συναλλαγής.

40 Μέθοδος 4: Επιλεκτική κατάρτιση (Hit and Take) Στον Πίνακα Ειδικών Όρων το βάθος είναι απεριόριστο. Επίσης, στον Πίνακα Ειδικών Όρων το σύστημα δεν αθροίζει τα τεμάχια των εντολών που βρίσκονται στην ίδια τιμή, αλλά οι εντολές είναι διακριτές ανεξάρτητα από το αν έχουν ίδια τιμή ή όχι. Αυτή η μέθοδος διαπραγμάτευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταύτιση εντολών και στον Πίνακα Εκποιήσεων.

41 Μέθοδος 5: Εκποιήσεις Στο ΧΑ γνωστοποιείται, το αργότερο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα εκποίησης, η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για την εκποίηση ορισμένης ποσότητας κινητών αξιών οι οποίες βρίσκονται καταχωρημένες σε Λογαριασμό Μερίδας που έχει ανοιχθεί και τηρείται για το σκοπό αυτό στο ΣΑΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΣΑΤ..

42 Μέθοδος 5: Εκποιήσεις Το ΧΑ, παραλαμβάνοντας την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προβαίνει στις εξής ενέργειες: Ενημερώνει τα μέλη του, δημοσιεύει την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και ανακοινώνει μέσω των τερματικών των μελών τα στοιχεία της εκποίησης πριν από την έναρξη συνεδρίασης κατά την ημέρα της εκποίησης. Το μήνυμα περιλαμβάνει το σύμβολο της κινητής αξίας η οποία θα εκποιηθεί, τον αριθμό των τεμαχίων καθώς και το μέλος του Χα το οποίο έχει αναλάβει την εκποίηση.

43 Μέθοδος 5: Εκποιήσεις Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης ορίζεται από τον επισπεύδοντα ως ποσοστό απόκλισης από την τιμή εκκίνησης της κινητής αξίας κατά την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης. Η τιμή εκκίνησης της εκποίησης δεν μπορεί να διαφέρει από την τιμή εκκίνησης της κινητής αξίας περισσότερο από το ποσοστό που ορίζεται από το όριο ημερήσιας διακύμανσης που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη κινητή αξία. Ο επισπεύδων έχει το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτές τιμές κατώτερες από την τιμή εκκίνησης.

44 Μέθοδος 5: Εκποιήσεις Ειδικά σε περίπτωση αναγκαστικής εκποίησης δεσμευμένων κινητών αξιών, ο επισπεύδων τον πλειστηριασμό οφείλει να προσκομίσει στο ΧΑ έγγραφη δήλωση, στην οποία βεβαιώνει ότι το κοινό έχει ενημερωθεί με ανακοίνωση στο Ημερήσιο δελτίο τιμών, ότι οι κινητές αξίες που θα εκποιηθούν θα παραμείνουν δεσμευμένες και μετά την εκποίηση, καθώς και αντίγραφο της ανακοίνωσης αυτής..

45 Μέθοδος 6: Προσυμφωνημένες συναλλαγές (Πακέτα) στην Αγορά Αξιών Μέθοδος 6.1: Απλό πακέτο Μέθοδος 6.2: Πακέτο διακανονισμού Πακέτο διακανονισμού ονομάζεται η ειδική προσυμφωνημένη συναλλαγή με την οποία ένα μέλος, είτε της αγοράς αξιών, είτε της αγοράς παραγώγων, αγοράζει τίτλους, προκειμένου να καλύψει την υποχρέωση παράδοσης τίτλων στο σύστημα εκκαθάρισης.

46 Μέθοδος 6: Προσυμφωνημένες συναλλαγές (Πακέτα) στην Αγορά Αξιών Μέθοδος 6.3: Πακέτο αποκατάστασης Πακέτο αποκατάστασης ονομάζεται η ειδική προσυμφωνημένη συναλλαγή, με την οποία το μέλος που διακανόνισε, είτε μία συναλλαγή αγοράς με ίδια διαθέσιμα, είτε μια συναλλαγή πώλησης με τίτλους που αγόρασε με σύμφωνο επαναπώλησης μέσω της αγοράς παραγώγων, καταρτίζοντας συμβόλαιο επαναγοράς ειδικού τύπου (STRAs), πωλεί προς ή αγοράζει από τον επενδυτή τους τίτλους που αφορούσε η παραπάνω αρχική συναλλαγή αγοράς ή πώλησης.

47 Διακρίσεις εντολών ως προς την τιμή Ελεύθερη Εντολή (Market Order MKT) Οριακή Εντολή (Limit Order LMT) Εντολή στην Τιμή Ανοίγματος (At The Open ATO) Εντολή στο Κλείσιμο (At the Close ATC)

48 Ελεύθερη Εντολή (Market Order MKT) Ελεύθερη Εντολή (Market Order MKT) είναι εκείνη που εισάγεται χωρίς κάποια συγκεκριμένη τιμή και εκτελεί πράξη με τις αντίθετες εντολές οι οποίες έχουν την καλύτερη τιμή. Οι ελεύθερες εντολές είναι δυνατόν να κάνουν πράξεις σε τιμές περισσότερες της μιας, εάν ο όγκος της ελεύθερης εντολής είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο της αντίθετης εντολής, η οποία εκείνη τη στιγμή διαπραγματεύεται στην καλύτερη τιμή. Εφόσον υπάρχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ελεύθερης εντολής, τότε αυτό μετατρέπεται σε οριακή εντολή στην τιμή της τελευταίας πράξης που πραγματοποιήθηκε μέσω της συγκεκριμένης εντολής.

49 Οριακή Εντολή (Limit Order LMT) Οριακή Εντολή (Limit Order LMT) είναι η εντολή η οποία εισάγεται με μια συγκεκριμένη τιμή. Μια οριακή εντολή έχει προσαρτημένη μια συγκεκριμένη τιμή, η οποία είναι η μέγιστη στην οποία το μέλος είναι διατεθειμένο να αγοράσει, ή η ελάχιστη στην οποία το μέλος είναι διατεθειμένο να πουλήσει. Συνεπώς μια οριακή εντολή διαπραγματεύεται στη συγκεκριμένη τιμή που της έχει προσαρτηθεί ή σε καλύτερη από αυτή. Για τις οριακές εντολές αγοράς ως καλύτερη τιμή (best bid) για τον πωλητή θεωρείται η υψηλότερη τιμή αγοράς και αντίστοιχα, για μια οριακή εντολή πώλησης ως καλύτερη τιμή (best offer) για τον αγοραστή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή πώλησης.

50 Εντολή στην Τιμή Ανοίγματος (At The Open ATO) Εντολή στην Τιμή Ανοίγματος (At The Open ATO) είναι η εντολή η οποία εισάγεται χωρίς όριο τιμής και μόνο κατά τη διάρκεια της Μεθόδου 2 και αφορά συναλλαγές στην τιμή ανοίγματος. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εντολής ακυρώνεται ενώ και η προτεραιότητά της σε σχέση με την ελεύθερη εντολή καθορίζεται από την ώρα εισαγωγής της.

51 Εντολή στο Κλείσιμο (At the Close ATC) Εντολή στο Κλείσιμο (At the Close ATC) είναι η εντολή η οποία εισάγεται χωρίς όριο τιμής και αφορά συναλλαγές στην τιμή κλεισίματος όπου και αν διαμορφωθεί αυτή.

52 Διάρκεια Εντολής Η διάρκεια μιας εντολής δείχνει το χρονικό διάστημα για το οποίο η συγκεκριμένη εντολή είναι στο σύστημα και έχει δυνατότητα να διαπραγματευτεί.

53 Διακρίσεις εντολών ως προς τη διάρκεια Ημερήσια εντολή (Good For Day GFD) Εντολή έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί (Good Till Cancel GTC) Εντολή έγκυρη μέχρι ημερομηνία (Good Till Date GTD)

54 Ημερήσια εντολή (Good For Day GFD) Όλες οι εντολές έχουν ημερήσια διάρκεια εκτός εάν οριστεί διαφορετικά. Η Ημερήσια (Good For Day GFD) Εντολή έχει ημερήσια διάρκεια και παραμένει ενεργή μέχρις ότου ακυρωθεί ή να εκτελεστεί. Αν δεν συμβεί τίποτε από τα παραπάνω, μένει ενεργή μέχρι το τέλος της συνεδρίασης κατά την οποία εισήχθη. Στο τέλος της συνεδρίασης όλες οι εντολές με ημερήσια διάρκεια οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί, αυτομάτως ακυρώνονται και αποσύρονται από το σύστημα.

55 Ημερήσια εντολή (Good For Day GFD) Ημερήσιες είναι υποχρεωτικά οι εντολές: Που αφορούν τη διαπραγμάτευση των τίτλων σταθερού εισοδήματος Ομάδας Προσυμφωνημένων συναλλαγών Στην τιμή ανοίγματος Στην τιμή κλεισίματος Με τη Συνθήκη «Άμεση ή ακύρωση» Με τη Συνθήκη «Εκτέλεση ή ακύρωση».

56 Εντολή έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί (Good Till Cancel GTC) Η Εντολή έγκυρη μέχρι να ακυρωθεί (Good Till Cancel GTC) παραμένει στο σύστημα ως ενεργή μέχρι να εκτελεστεί ή να ακυρωθεί. Οι μη εκτελεσμένες και μη ακυρωμένες εντολές αυτής της κατηγορίες παραμένουν στο σύστημα για όσο διάστημα η τιμή τους παραμένει μέσα στο επιτρεπόμενο ανώτατο και κατώτατο όριο τιμής στο οποίο επιτρέπεται να διαπραγματεύεται η κινητή αξία, για την οποία έχει δοθεί η εντολή. Για όσο χρονικό διάστημα η εντολή παραμένει μέσα στα επιτρεπόμενα όρια τιμής διατηρείται ενεργή. Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης για τις εντολές αυτής της κατηγορίας.

57 Εντολή έγκυρη μέχρι ημερομηνία (Good Till Date GTD) Στις εντολές οι οποίες έχουν διάρκεια «έγκυρη μέχρι ημερομηνία» (Good Till Date GTD) προσδιορίζεται η ημερομηνία λήξης (ημέρα-μήνας-έτος). Σε όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία λήξης της εντολής αυτή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται. Παύει να υπάρχει στο σύστημα από την επομένη της ημερομηνίας λήξης.

58 Εντολές με συνθήκη Συνθήκη ονομάζεται ένα επιπρόσθετο στοιχείο της εντολής εκτός από την τιμή και τα τεμάχια, το οποίο πρέπει να γίνει αποδεκτό από το σύστημα προκειμένου να καταρτιστεί συναλλαγή. Κάθε πίνακας επιτρέπει τη θέση συγκεκριμένων συνθηκών. Η εισαγωγή συνθήκης είναι προαιρετική και δεν επιτρέπεται η εισαγωγή δεύτερης. Στον Πίνακα Προσυμφωνημένων Συναλλαγών καταχωρούνται αποκλειστικά εντολές χωρίς συνθήκες. Οι συνθήκες οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε μία εντολή είναι επτά ειδών και περιγράφονται στα επόμενα τμήματα.

59 Εντολές με συνθήκη Συνθήκη «ΣΤΟΠ» Συνθήκη «Άμεση ή Ακύρωση» (Immediate Or Cancel IOC) Συνθήκη «Εκτέλεση ή Ακύρωση» (Fill Or Kill FOK) Συνθήκη «Όλα ή Τίποτα» (All Or None AON) Συνθήκη «Εκτέλεση και Καταχώριση» (Fill and Store FAS) Συνθήκη «σε Πολλαπλάσιο» (Multiples Of MO) Συνθήκη «με Ελάχιστο Μέγεθος» (Minimum Fill MF)

60 Συνθήκη «ΣΤΟΠ» Η εντολή με τη συνθήκη «ΣΤΟΠ» ενεργοποιείται εάν εκπληρώνεται κάποιο κριτήριο. Κατά τον ορισμό της συνθήκης ορίζονται το ΣΤΟΠ σύμβολο που μπορεί να αφορά κινητή αξία ή δείκτη και η ΣΤΟΠ τιμή που μπορεί να είναι είτε Οριακή είτε Ελεύθερη. Η εντολή με συνθήκη ΣΤΟΠ σε σύμβολο είναι μια εντολή αγοράς ή πώλησης μιας κινητής αξίας, η οποία ενεργοποιείται με την ταύτιση του ΣΤΟΠ συμβόλου με την ορισμένη ΣΤΟΠ τιμή. Οι ΣΤΟΠ σε σύμβολο εντολές δρομολογούνται υποχρεωτικά στο Βασικό Πίνακα.

61 Συνθήκη «Άμεση ή Ακύρωση» (Immediate Or Cancel IOC) Οι εντολές με συνθήκη «Άμεση ή Ακύρωση» (Immediate Or Cancel IOC) εκτελούνται άμεσα εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της τιμής της εντολής, ενώ το τυχόν ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εντολής ακυρώνεται. Οι εντολές που έχουν συνθήκη «άμεση ή ακύρωση» μπορούν να εισαχθούν μόνο στο Βασικό Πίνακα κατά τη διάρκεια της συνεχούς μεθόδου διαπραγμάτευσης.

62 Συνθήκη «Εκτέλεση ή Ακύρωση» (Fill Or Kill FOK) Οι εντολές με συνθήκη «Εκτέλεση ή Ακύρωση» (Fill Or Kill FOK) εκτελούνται άμεσα εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της τιμής και τα τεμάχια της εντολής μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου, αλλιώς ακυρώνεται. Οι εντολές με συνθήκη «εκτέλεση ή ακύρωση» μπορούν να εισαχθούν και να διαπραγματευτούν μόνο στο Βασικό Πίνακα κατά τη διάρκεια της συνεχούς μεθόδου διαπραγμάτευσης.

63 Συνθήκη «Όλα ή Τίποτα» (All Or None AON) Οι εντολές «Όλα ή Τίποτα» (All Or None AON) παραμένουν ενεργές μέχρι να εκτελεστούν στο σύνολό τους από μια αντίθετη εντολή. Οι εντολές ΑΟΝ δεν επιδέχονται μερική εκτέλεση και δρομολογούνται υποχρεωτικά μόνο στον Πίνακα Ειδικών Όρων.

64 Συνθήκη «Εκτέλεση και Καταχώριση» (Fill and Store FAS) Οι εντολές αυτές εάν δεν εκτελεστούν, έστω και μερικά, καταχωρούνται στο σύστημα κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους. Είναι η βασική συνθήκη η οποία ισχύει για όλες τις εντολές, για τις οποίες δεν έχει δηλωθεί κάποια άλλη διαφορετική συνθήκη.

65 Συνθήκη «σε Πολλαπλάσιο» (Multiples Of MO) Οι εντολές με τη συνθήκη «σε Πολλαπλάσιο» (Multiples Of MO) παραμένουν ενεργές και εκτελούνται με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστούν σε πολλαπλάσια τεμάχια κάποιου συγκεκριμένου αριθμού. Εντολές με συνθήκη ΜΟ δρομολογούνται υποχρεωτικά μόνο στον Πίνακα Ειδικών Όρων.

66 Συνθήκη «με Ελάχιστο Μέγεθος» (Minimum Fill MF) Η Συνθήκη «με Ελάχιστο Μέγεθος» (Minimum Fill MF) προσδιορίζει ότι η εντολή παραμένει ενεργή και εκτελείται με την προϋπόθεση ότι θα εκτελεστεί ένας ελάχιστος συγκεκριμένος αριθμός τεμαχίων. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υπολειπόμενων τεμαχίων είναι μικρότερος του ελάχιστου μεγέθους τότε το ελάχιστο μέγεθος της αρχικής εντολής αλλάζει αυτόματα ώστε να ισούται με τον υπολειπόμενο αριθμό τεμαχίων. Εντολές με τη συνθήκη «με ελάχιστο μέγεθος» δρομολογούνται υποχρεωτικά μόνο στον Πίνακα Ειδικών Όρων.

67 Ανοικτές πωλήσεις Επιτρέπεται η πώληση από επενδυτή μετοχών τις οποίες δεν κατέχει. Η συγκεκριμένη συναλλαγή ονομάζεται σύμβαση ανοικτής πώλησης. Σύμβαση ανοικτής πώλησης μπορεί να συναφθεί επί μετοχών υψηλής ρευστότητας και διαπραγματεύσιμων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση αυτή προκύπτει για τον πωλητή αρνητική θέση (short position) επί του τίτλου.

68 Ανοικτές πωλήσεις Αρνητική θέση επί του τίτλου υφίσταται για τον πωλητή όταν το υπόλοιπο των διαθεσίμων του επί του τίτλου, συμπεριλαμβανομένων και των διαθεσίμων του από συμβάσεις επαναγοράς, είναι μικρότερο του υπολοίπου του «οφειλόμενες αξίες» επί του τίτλου. Η μέγιστη αρνητική θέση ανά επενδυτή για κάθε μετοχή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% του συνόλου των μετοχών που κατέχονται από επενδυτές, καθένας εκ των οποίων έχει ποσοστό μικρότερο από το 5% των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας (free-float).

69 Μέγιστα όρια διακύμανσης των τιμών των μετοχών «Μεγάλη Κεφαλαιοποίηση» το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±30%. «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής είναι +10% ή - 10% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς). Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές πώλησης στο κατώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές αγοράς ή πώλησης (Best Bid Offer BBO) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο ±20% αντίστοιχα.

70 Μέγιστα όρια διακύμανσης των τιμών των μετοχών Δικαιώματα επί μετοχών των ανωτέρω κατηγοριών κυμαίνονται απεριόριστα. «Χαμηλής Διασποράς, Εμπορευσιμότητας και Ειδικών Χαρακτηριστικών» και στην κατηγορία «Επιτήρησης» Το πρώτο όριο διακύμανσης της τιμής είναι ±10% επί της τιμής εκκίνησης της κινητής αξίας (τιμής αναφοράς). Εφόσον εντολές αγοράς στο ανώτατο όριο ή εντολές πώλησης στο κατώτατο όριο παραμείνουν ανεκτέλεστες στις καλύτερες τιμές της αγοράς ή πώλησης (Best Bid Offer BBO) επί δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας, το όριο ημερήσιας διακύμανσης επεκτείνεται στο ±20% αντίστοιχα.

71 Μέγιστα όρια διακύμανσης των τιμών των μετοχών Κατηγορία «Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος» τα ημερήσια όρια διακύμανσης τιμών είναι απεριόριστα. «Κατηγορία ΔΑΚ» (Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια) το μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης των τιμών τους ορίζεται σε ±30%.

72 ΑυτόματοςΜηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Ο Αυτόματος Μηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) είναι ο μηχανισμός ελέγχου που ενεργοποιείται αυτόματα από το σύστημα συναλλαγών, όταν ξεπεραστούν τα προβλεπόμενα όρια μέγιστης μεταβολής των τιμών κατά τη διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέσων. Εφαρμόζεται σε δύο κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων και συγκεκριμένα στις μετοχές κατηγορίας Μεγάλης κεφαλαιοποίησης και στα μερίδια της κατηγορίας Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ).

73 ΑυτόματοςΜηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Για την αποτροπή της μέγιστης επιτρεπόμενης μεταβολής, τίθενται δύο όρια: α) στατικό όριο 10% β) Δυναμικό όριο 2%

74 ΑυτόματοςΜηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας στατικό όριο 10% Ένα όριο ονομάζεται στατικό, όταν η υπέρβασή του ορίζεται με βάση, την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας. Συγκεκριμένα εάν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών η ελεγχόμενη προς εκτέλεση εντολή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης ημέρας κατά 10%, ενεργοποιείται ο ΑΜΕΜ.

75 ΑυτόματοςΜηχανισμός Ελέγχου Μεταβλητότητας Δυναμικό όριο 2% Ένα όριο ονομάζεται δυναμικό, όταν η υπέρβασή του προσδιορίζεται με βάση κάποια μεταβλητή τιμή. Συγκεκριμένα, το δυναμικό όριο εφαρμόζεται στην περίπτωση που η ελεγχόμενη προς εκτέλεση εντολή υπερβαίνει την τιμή της τελευταίας πριν την εκτέλεση της εντολής συναλλαγής σε ποσοστό 2%.

76 Ειδική Διαπραγμάτευση Κάθε εταιρεία, μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο ΧΑ, μπορεί να ορίσει Ειδικό Διαπραγματευτή για τις συναλλαγές των μετοχών της, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Η Ειδική Διαπραγμάτευση διενεργείται από τους Ειδικούς Διαπραγματευτές, μέλη του ΧΑ, οι οποίοι διαβιβάζουν σε συνεχή βάση για ίδιο λογαριασμό εντολές αγοράς και πώλησης για συγκεκριμένες ελάχιστες ποσότητες μετοχών υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

77 Ειδική Διαπραγμάτευση Τα μέλη του ΧΑ υποχρεούνται να ενεργούν ως Ειδικοί Διαπραγματευτές επί ένα τουλάχιστον έτος για κάθε μετοχή της οποίας έχουν αναλάβει την διαπραγμάτευση και οφείλουν να γνωστοποιούν στο ΧΑ την πρόθεσή τους να διακόψουν την Ειδική Διαπραγμάτευση τουλάχιστον 3 μήνες πριν από την ημερομηνία διακοπής. Ενα μέλος μπορεί να ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής σε περισσότερες από μια μετοχές, όπως επίσης επιτρέπεται η συμμετοχή στην ίδια συνεδρίαση περισσότερων του ενός Ειδικών Διαπραγματευτών στην ίδια μετοχή ή επί διαφόρων μετοχών.

78 Ειδική Διαπραγμάτευση Από την ημέρα έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης και σε κάθε συνεδρίαση του ΧΑ, ο Ειδικός διαπραγματευτής διαβιβάζει, για ίδιο λογαριασμό, σε συνεχή βάση, ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης που εισάγονται ταυτόχρονα για κάθε κινητή αξία επί της οποίας ασκεί Ειδική Διαπραγμάτευση.

79 Εξόφληση συναλλαγών και παροχή πιστώσεων Οι συναλλαγές εξοφλούνται τοις μετρητοίς ή με πίστωση. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης ολόκληρου του τιμήματος εκ μέρους του πελάτη μέσα στην προθεσμία 3 ημερών από την κατάρτιση των συναλλαγών και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί πίστωση, το μέλος προβαίνει την επόμενη εργάσιμη μέρα από τη λήξη του τριημέρου σε εκποίηση των μετοχών, για τις οποίες ο πελάτης δεν έχει καταβάλλει το τίμημα και μέχρι την ολική εξόφληση του. Δεν προβαίνει για λογαριασμό του πελάτη του σε οποιαδήποτε άλλη αγορά κινητών αξιών.

80 Εξόφληση συναλλαγών και παροχή πιστώσεων Η παροχή πίστωσης από μέλος του ΧΑ προς πελάτη, επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει συναφθεί εγγράφως σύμβαση για τη χορήγησή της μεταξύ του μέλους και του πελάτη του. Για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πιστώσεων για αγορά μετοχών, ο πελάτης παρέχει στο μέλος ως ασφάλεια κινητές αξίες και μετρητά, τα οποία απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας.

81 Εξόφληση συναλλαγών και παροχή πιστώσεων Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας πρέπει να απαρτίζεται από κινητές αξίες τουλάχιστον 3 εκδοτών και η αξία οποιουδήποτε στοιχείου του χαρτοφυλακίου πρέπει να μην υπερβαίνει το 40% της τρέχουσας αξίας του. Υπέρ του μέλους συνιστάται νόμιμο ενέχυρο στις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας.

82 Εξόφληση συναλλαγών και παροχή πιστώσεων Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Για κάθε αγορά μετοχών με πίστωση ο πελάτης καταθέτει κινητές αξίες ή καταβάλλει μετρητά στο μέλος, ώστε να προκύπτει αρχικό περιθώριο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και της οφειλής του πελάτη, η οποία προκύπτει από την αγορά μετοχών με Αρχικό περιθώριο = η διαφορά μεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών που καταβάλλονται προκειμένου να αποτελέσουν το πίστωση.

83 Εξόφληση συναλλαγών και παροχή πιστώσεων Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας Για κάθε αγορά μετοχών με πίστωση ο πελάτης καταθέτει κινητές αξίες ή καταβάλλει μετρητά στο μέλος, ώστε να προκύπτει αρχικό περιθώριο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας και της οφειλής του πελάτη, η οποία προκύπτει από την αγορά μετοχών με Αρχικό περιθώριο = η διαφορά μεταξύ της συνολικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών που καταβάλλονται προκειμένου να αποτελέσουν το πίστωση.

84 Εκκαθάριση και διακανονισμός Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των χρηματιστηριακών συναλλαγών γίνεται αποκλειστικά από την ΕΧΑΕ (όπως άλλωστε και η διαχείριση του ΣΑΤ). Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός διενεργούνται βάσει του κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Άυλων Αξιών, ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

85 Διαδικασία Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Κινητών Αξιών Κάθε χειριστής, δηλαδή μέλος του ΧΑ ή θεματοφύλακας τηρεί σε τράπεζα, που καλείται Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού, Χρηματικούς Λογαριασμούς, οι οποίοι διακρίνονται σε Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού επί μετοχών και Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού επί ομολόγων και χρησιμοποιούνται για το διακανονισμό των χρηματικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων του χειριστή. Κάθε ημέρα μετά τη λήξη της διαδικασίας των συναλλαγών γίνεται η εκκαθάρισή τους, δηλαδή οι κινητές αξίες κατανέμονται στους Λογαριασμούς Αξιών που διαθέτουν οι αγοραστέςεπενδυτές, ενώ το αντίτιμο για την αγορά τους κατατίθεται στους Χρηματικούς Λογαριασμούς των μελών που χειρίστηκαν τη συναλλαγή.

86 Στάδια Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Κινητών Αξιών 1 ο. Γνωστοποίηση των συναλλαγών που πρόκειται να εκκαθαριστούν από το ΧΑ προς την ΕΧΑΕ: μετά τη λήξη της συνεδρίασης το ΧΑ ενημερώνει ηλεκτρονικά την ΕΧΑΕ σχετικά με τις συναλλαγές της ημέρας αυτής, παρέχοντας αναλυτικά και συγκεντρωτικά στοιχεία. 2 ο Οριστικοποίηση των πράξεων: οι ποσοτικές και χρηματικές αξίες των πράξεων (πωλήσεων ή αγορών) αθροίζονται ανά επενδυτή, ανά μέλος, ανά αξία και ανά είδος πράξης και προσδιορίζεται η μέση χρηματική τιμή των αξιών των αθροιζόμενων πράξεων, διαιρώντας τη συνολική χρηματική αξία διά της ποσότητας των αξιών (σύμπτυξη πράξεων) και στη συνέχεια γίνεται η οριστικοποίησης των πράξεων.

87 Στάδια Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Κινητών Αξιών 3ο Γνωστοποίηση λογαριασμού χειριστή: Οι χειριστές οφείλουν να συνδέσουν με κάθε μια πράξη, το Λογαριασμό Αξιών του επενδυτή που έκανε την πράξη, προκειμένου να καταχωρηθούν σε αυτόν οι αξίες που αγοράστηκαν ή να αφαιρεθούν από αυτόν οι αξίες που πωλήθηκαν. Η γνωστοποίηση του λογαριασμού χειριστή πρέπει να γίνει: α) από το μέλος ΧΑ, το αργότερο μέχρι την έναρξη του τελευταίου κύκλου διακανονισμού, β) από τις τράπεζες/θεματοφύλακες, το αργότερο μέχρι την 13:30 της ημέρας διακανονισμού.

88 Στάδια Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Κινητών Αξιών 4ο Διακανονισμός των πράξεων: το τελευταίο στάδιο της εκκαθάρισης είναι ο διακανονισμός των πράξεων, όπου κατά το στάδιο αυτό το Αποθετήριο μεταφέρει τις αξίες από τους Λογαριασμούς Αξιών των πωλητών στους Λογαριασμούς Αξιών των αγοραστών επενδυτών και προβαίνει ταυτόχρονα σε αντίστοιχες χρεοπιστώσεις των χρηματικών λογαριασμών των χειριστών στην τράπεζα χρηματικής εκκαθάρισης

89 Στάδια Διαδικασίας Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Κινητών Αξιών 4ο Διακανονισμός των πράξεων: Ο διακανονισμός των πράξεων είναι πολυμερής. Ο πολυμερής διακανονισμός πραγματοποιείται από την ΕΧΑΕ μέχρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα (Τ + 3) μετά από κάθε ημέρα διαπραγμάτευσης (Τ). τα Πακέτα Διακανονισμού διακανονίζονται αυθημερόν. Ο διακανονισμός των πράξεων διενεργείται με τη μέθοδο «παράδοση επί πληρωμή» και θεωρείται οριστικός και μη αναστρέψιμος ως προς τα αποτελέσματα που επιφέρει στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών και τους χρηματικούς λογαριασμούς των χειριστών.

90 Επικουρικό Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Το Επικουρικό Κεφάλαιο είναι ένα ένα σύνολο περιουσίας χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχει ως σκοπό την άμεση κάλυψη οφειλών προς μέλη του ΧΑ, που προκύπτουν από τη μη εμπρόθεσμη εκκαθάριση των συναλλαγών, λόγω της μη παράδοσης των οφειλόμενων τίτλων ή μετρητών αντιστοίχως. Διαχειριστής και θεματοφύλακας του Επικουρικού Κεφαλαίου είναι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο.

91 Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που αποσκοπεί στην καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη, σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη ανατρέψιμης αδυναμίας ΕΠΕΥ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η συμμετοχή των μελών του ΧΑ στο Συνεγγυητικό είναι υποχρεωτική και συνιστά προϋπόθεση της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών τους. Χρηματοδοτείται από αρχικές εισφορές των μελών του ΧΑ και τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς. Επιπρόσθετες εισφορές των μελών πραγματοποιούνται με βάση την αξία των συναλλαγών των μελών.

92 Καταχώρηση Ιδιοκτησίας και Θεματοφυλακή Τίτλων Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) καταχωρούνται οι άυλες αξίες που διαπραγματεύονται στο ΧΑ και εγγράφονται οι μεταβιβάσεις των συναλλαγών στις αντίστοιχες μερίδες και στους αντίστοιχους λογαριασμούς αξιών που διαθέτουν οι επενδυτές. Η τήρηση των αξιών στο ΣΑΤ γίνεται με τη δημιουργία Μερίδων και Λογαριασμών σε αυτό. Η διαχείριση του ΣΑΤ γίνεται από την ΕΧΑΕ, ενώ η λειτουργία του διέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος θεσπίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

93 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Μερίδα επενδυτή: στη μερίδα αυτή τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. Ο κάθε επενδυτής (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) έχει μόνο μία μερίδα στο ΣΑΤ, στην οποία είναι καταχωρημένα τα στοιχεία του (π.χ. ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, ΑΦΜ, εθνικότητα κ.α.). η κάθε Μερίδα Επενδυτή λαμβάνει από την ΕΧΑΕ έναν Κωδικό Αριθμό Μερίδας, ο οποίος είναι μοναδικός στο ΣΑΤ και δεν μεταβάλλεται. Στο ΣΑΤ είναι επίσης δυνατό να δημιουργηθεί μια Μερίδα Συγκυριών, όταν υπάρχει συγκυριότητα σε αξίες. Στη Μερίδα Συγκυριών καταχωρούνται όλες οι αξίες που ανήκουν από κοινού στην ίδια ομάδα συγκυριών και το ποσοστό συγκυριότητας βάσει του οποίου δημιουργήθηκε αρχικά η μερίδα.

94 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Μερίδα Εκδότριας: στη μερίδα αυτή τηρούνται Λογαριασμός Αξιών, Ειδικός Λογαριασμός και Μεταβατικός Λογαριασμός. Κάθε εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες στο ΧΑ, καθώς και κάθε εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες πρόκειται να εισαχθούν στο ΧΑ τηρεί Μερίδα, στην οποία καταχωρούνται στοιχεία της (π.χ. επωνυμία, μετοχικό κεφάλαιο, κατηγορία αξίας, ονομαστική τιμή αξίας, κωδικός διαπραγμάτευσης στο ΧΑ κ.α.).

95 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Μερίδα μέλους, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων και Ειδικού Διαπραγματευτή Μεριδίων Δ.Α.Κ: στις μερίδες αυτές τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. Κάθε μέλος τηρεί στο ΣΑΤ Μερίδα Μέλους πέραν της Μερίδας Επενδυτή που τηρεί ως επενδυτής. Κάθε Ειδικός Διαπραγματευτής τηρεί επιπλέον μερίδα για κινητές αξίες ή συγκεκριμένα για παράγωγα. Οι λογαριασμοί αυτό θεωρούνται λογαριασμοί διακανονισμού σε αξίες και χρησιμοποιούνται από την ΕΧΑΕ για σκοπούς εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

96 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Ο Λογαριασμός Αξιών είναι το σύνολο των Λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε Μερίδα και δημιουργείται ύστερα από αίτηση του Χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από τον επενδυτή. Εάν ο επενδυτής έχει Μερίδα στο ΣΑΤ, τότε το ΣΑΤ δεν δημιουργεί Λογαριασμό Αξιών. Ο Λογαριασμός Χειριστή αφορά μόνο ένα χειριστή (μέλος ΧΑ ή θεματοφύλακα), ο οποίος και μόνο επιτρέπεται να έχει πρόσβαση σε αυτόν και να τον διαχειρίζεται και δημιουργείται ύστερα από αίτηση του χειριστή προς τον οποίο έχει δοθεί σχετική εντολή από τον επενδυτή. Κάθε αξία καταχωρείται στο ΣΑΤ σε Λογαριασμό Χειριστή.

97 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Ο Ειδικός Λογαριασμός είναι ο λογαριασμός που περιλαμβάνεται σε Μερίδα και στον οποίο καταχωρούνται αξίες, τις οποίες χειρίζεται η ΕΧΑΕ στις εξής περιπτώσεις(ενδεικτικά): δήλωση πρόσθετης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους, ενεχύρου ή επικαρπίας εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση εν ζωή μεταβίβαση αξιών με κληρονομική διαδοχή διόρθωση εσφαλμένων καταχωρίσεων

98 Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) Μερίδες και Λογαριασμοί Ο Μεταβατικός Λογαριασμός περιλαμβάνει προσωρινές καταχωρίσεις που αφορούν κινητές αξίες που έχουν ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από την εκδότρια εταιρεία. Η προσωρινή καταχώριση αίρεται εφόσον υπάρξει αντίστοιχη καταχώριση σε Λογαριασμό Μερίδας ή σε Λογαριασμό Χειριστή της εκδότριας εταιρείας. Καταχώριση κινητών αξιών στο Λογαριασμό αυτό γίνεται οποτεδήποτε από Χειριστή Λογαριασμού Χειριστή της ίδιας Μερίδας κατόπιν εντολής του δικαιούχου προς τον χειριστή αυτόν. Οι καταχωρήσεις στα αρχεία της ΕΧΑΕ που αφορούν κινητές αξίες είναι απόρρητες.

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ

ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ιαπραγµάτευση στο ΧΑ Τιµές Εντολές Μέθοδοι Οργανωµένες Αγορές του ΧΑ ΑγοράΑξιώντουΧ.Α.: µετοχές, δικαιώµαταεπίµετοχών, τίτλοισταθερούεισοδήµατος, ΕΛ.ΠΙΣ., τίτλοι παραστατικοί µετοχών, µερίδια.α.κ., Σ.Χ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης

1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1. Κατηγορίες, Πίνακες και Μέθοδοι Διαπραγμάτευσης 1.1 Κατηγορίες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης

1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης 1. Αγορές και Πίνακες Διαπραγμάτευσης Στο σύστημα ΟΑΣΗΣ ως Αγορά (Market) ορίζεται ένα σύνολο χρεογράφων τα οποία έχουν ταξινομηθεί στην ίδια ομάδα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Σε κάθε αγορά: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΔΠ 409/2006 ΚΔΠ 228/2007 ΚΔΠ 598/2007 ΚΔΠ 107/2008 ΚΔΠ 193/2008 ΚΔΠ 221/2008 1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel IOC Εκπλήρωση Ή Ακύρωση ΕΗΑ Fill or Kill. Όλα Ή Τίποτα

Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel IOC Εκπλήρωση Ή Ακύρωση ΕΗΑ Fill or Kill. Όλα Ή Τίποτα Τύποι Εντολών Τύπος Τιμής Συνθήκη Εντολής Διάρκεια εντολής Ελεύθερη Market Με Όριο Limit Στο Άνοιγμα At the Open Στο Κλείσιμο At the Close ΕΛ ΜΟ ΣΑ ΣΚ MKT LMT ATO ATC Άμεση H Ακύρωση ΑHA Immediate or Cancel

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση)

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ανεπίσημη Ενοποίηση) ΚΔΠ 409/2006 Ε.Ε. 27/10/06 ΚΔΠ 228/2007 Ε.Ε. 1/6/07 ΚΔΠ 598/2007 Ε.Ε. 27/12/07 ΚΔΠ 107/2008 Ε.Ε. 21/3/08 ΚΔΠ 193/2008 Ε.Ε. 23/5/08 ΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ.

Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΠΡΟΣ : ΑΠΟ : ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Τροποποιήσεις στους Κανόνες Συναλλαγών του ΧΑΚ. ΗΜΕΡ. : 16 Μαΐου, 2012 Αρ. ΕΓΚ. : 08-2012 Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

αναβαθμίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ETFs δημοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασμό

αναβαθμίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια ETFs δημοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασμό Αρ. έκδοσης: 1.7 Ημερομηνία: 27/10/2011 Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναβαθμίζει και εκσυγχρονίζει το πακέτο των χρηματοοικονομικών προϊόντων που προσφέρει στους επενδυτές δημιουργώντας μια νέα κατηγορία με

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 4/438/1.8.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ B/901/16.6.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 181/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 181/18.1.2000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και Λειτουργίας Συστήματος Αϋλων Τίτλων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016

Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας HOUSEMARKET A.E. 19 Σεπτεμβρίου 2016 Περιεχόμενα Χρονοδιάγραμμα Δημόσιας Προσφοράς Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό

αναβαθµίζει εκσυγχρονίζει νέα κατηγορία ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια ETFs δηµοφιλής επενδυτική επιλογή ευέλικτο συνδυασµό Αρ. έκδοσης: 1.7 Ηµεροµηνία: 27/10/2011 Το Χρηµατιστήριο Αθηνών αναβαθµίζει και εκσυγχρονίζει το πακέτο των χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που προσφέρει στους επενδυτές δηµιουργώντας µια νέα κατηγορία µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» ΑΠΟΦΑΣΗ 34 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 25-07-2016) Αφού έλαβε υπόψη: 1) Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο

Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Χρηματιστήριο Ενότητα 13: Ανάλυση Κλάδου Κυριαζόπουλος Γεώργιος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/687/3.7.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και την υπ αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ 900Β/16.6.04 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...15

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση 223/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «Καταχώρηση μη εισηγμένων τίτλων από την Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΕΣ ΒΑΘΟΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ MONOPOLY Μάρτιος 2009 Οδηγίες Χρήσης Monopoly για Σελίδα 1 από 8 1. Γενικά Το πλήρες βάθος εντολών είναι η νέα υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μέσω τις

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

100 X 20,00 = 2.000, X 0,04% = 0,80 συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί η ελάχιστη χρέωση των ( 30 + ΦΠΑ 19%) = ,70 = 40,70

100 X 20,00 = 2.000, X 0,04% = 0,80 συνεπώς θα πρέπει να καταβληθεί η ελάχιστη χρέωση των ( 30 + ΦΠΑ 19%) = ,70 = 40,70 Α. Σχετικά µε την Εταιρεία Η εταιρεία Ελληνικά Χρηµατιστήρια είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των λειτουργιών που έπονται των συναλλαγών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, καθώς και για τη διαχείριση του Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 1/644/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΦΑΣΗ 1/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά την υποβολή δημόσιας πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006. Έχοντας υπόψη: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων. Έκδοση 2.1 Έκδοση 2.1 Νοέμβριος 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την από 28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την εγκριτική

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/470/5.5.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ Β/901/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 22/611/28.2.2012 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Έκδοση : 3.0 01/12/2014 Ισχύει από 01/12/2014 Σελίδα 1 από 9 Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ATHEX 1 ΠΡΟΪΟΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ATHEX - ΕΠΙΠΕΔΟ 1 (1BBO) Η παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής

Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής Ανατομία ενός παραθύρου ταχείας συναλλαγής Η επιλογή ταχείας συναλλαγής σάς προσφέρει μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαπραγμάτευση της εντολής σας. FOREX CFD FOREX Ανατομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα