ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (Με βάση την απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)"

Transcript

1

2 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (Με βάση την απόφαση 7/372/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 1

3 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 3 2. Πληροφορίες για την Σύνταξη του Ετησίου Δελτίου και τους 10 Ελεγκτές 3. Πληροφορίες για την Εταιρία (άρθ.10 Ν.3401/2005) Πληροφόρηση Μετόχων Εταιρικές Ανακοινώσεις Διοικητικό Συμβούλιο και Διεύθυνση Εργασιών Συναλλαγές της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες Στοιχεία Μετοχής Χρηματιστηριακά Στοιχεία Λογιστική Αξία Οικονομικές Καταστάσεις 55 ο 2

4 1. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/ /12/2007 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2007 του Ομίλου και της μητρικής εταιρείας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. Γενική Ανασκόπηση Το 2007 ήταν για τον Όμιλο των Εταιρειών της Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. έτος δυναμικών παρεμβάσεων και αλλαγών στην δομή λειτουργίας της, οι αλλαγές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν θετικά τα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη της. Στο εργοστάσιο μας στο Ρούσσε της Βουλγαρίας παράγουμε σήμερα το 1/3 της συνολικής ζήτησης πέτρας. Το κόστος παραγωγής είναι πολύ ανταγωνιστικό και η ποιότητα των παραγομένων προϊόντων σε υψηλά επίπεδα. Η τοπική αγορά παρότι βρίσκεται στα αρχικά της στάδια παρουσιάζει σταθερή εξέλιξη. Η εμπορική μας εταιρεία στην Γερμανία συμβάλλει σημαντικά στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Η νέα διοικητική δομή και το νέο ενισχυμένο δυναμικό του τμήματος πωλήσεων είχε σαν αποτέλεσμα την παραγωγικότερη λειτουργία της εταιρείας, την αύξηση των πωλήσεων πέτρας και την βελτίωση των αποτελεσμάτων. Στη Γαλλία δημιουργήσαμε μέσω δικής μας παρουσίας και διανομής ένα νέο σημαντικό δίκτυο πωλήσεων, με στόχο την πλήρη κάλυψη της τοπικής αγοράς. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Η εξέλιξη της ισοτιμίας Δολαρίου και Ευρώ είχε αρνητική επίπτωση στις εξαγωγές μας και στις τιμές πώλησης στην αγορά της Αμερικής και στις χώρες εκείνες των οποίων το νόμισμα επηρεάζεται από το δολάριο. Η Μέση Ανατολή απετέλεσε για την εταιρεία μας ένα σημαντικό χώρο επέκτασης. Οι υψηλές πωλήσεις των χωρών αυτών υπερκάλυψαν την πίεση που δεχθήκαμε στις ανωτέρω αγορές. Η αναδιοργάνωση των τμημάτων πωλήσεων εσωτερικού είχε σαν αποτέλεσμα τη θετική εξέλιξη των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά κατά 10%. Ιδιαίτερη προσπάθεια δόθηκε στη περαιτέρω βελτίωση της μεθοδολογίας παραγωγής στο εργοστάσιο παραγωγής πέτρας του Ασπροπύργου και παραγωγής πυρίμαχων υλικών στο εργοστάσιο της Ριτσώνας με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας. Επίσης στο τέλος του 2007 ξεκίνησε με επιτυχία η παραγωγή πυρότουβλων στο εργοστάσιο μας στην Ριτσώνα. 3

5 Οικονομική Ανασκόπηση Αναλυτικά η πορεία του Ομίλου Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. αποτυπώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2007 όπου τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής : 1. Ο κύκλος εργασιών το 2007 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το έτος 2006, παρουσιάζοντας αύξηση 3,5%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε χιλ. από χιλ. το 2006, αυξημένος κατά 3,2%. 2. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των χιλ. από χιλ. το 2006, ενώ το περιθώριο μικτού κέρδους αυξήθηκε από 36,8% το 2006 σε 38,5% το Τα μικτά κέρδη της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε χιλ. έναντι χιλ. το 2006, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,3%. Το περιθώριο μικτού κέρδους της Εταιρίας ανήλθε σε 33,8% το 2007 από 32,8% την προηγούμενη χρονιά. 3. Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) ανήλθαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. το 2006, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 34,06%. Επιπλέον τα λειτουργικά κέρδη της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε χιλ.από χιλ. το 2006, αυξημένα κατά 32%. 4. Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό των 222 χιλ. έναντι -84 χιλ. το Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής διαμορφώθηκαν σε 304 χιλ. από 81 χιλ. το Τα καθαρά κέρδη (μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας) του Ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 47 χιλ. έναντι -169 χιλ. το Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 89 χιλ. από -71 χιλ. το Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές η μητρική εταιρία για τις χρήσεις και επιβλήθηκαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού 114 χιλ. 6. Οι καθαρές επενδύσεις του Ομίλου κατά το 2007 ανήλθαν σε χιλ. από χιλ το Επιπλέον, οι καθαρές επενδύσεις της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν σε χιλ. από χιλ.κατά την προηγούμενη χρήση. Οικονομική Θέση Η οικονομική κατάσταση του Ομίλου και της εταιρείας κατά την 31/12/2007 κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά την 31/12/2007 ανέρχονται σε ποσό χιλ. έναντι χιλ. της προηγούμενης χρήσεως. Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρίας κατά τη χρήση 2007 διαμορφώθηκαν στο ποσό των χιλ. έναντι χιλ. της προηγούμενης χρήσεως. Στις 14/12/2007 εκδόθηκε κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 5 εκ. ευρώ με σκοπό την μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, από το δάνειο αυτό ποσό 3,7 εκ. ευρώ εμφανίζεται προσωρινά στα χρηματικά διαθέσιμα του Ισολογισμού. Κατά τον υπολογισμό των παρακάτω χρηματοοικονομικών δεικτών έχει γίνει σχετική τακτοποίηση των στοιχείων του Ισολογισμού. 4

6 Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας για τις χρήσεις 2007 και 2006 είχαν την ακόλουθη εξέλιξη: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφ.Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 0,54 0,52 0,56 0,54 Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 0,46 0,48 0,44 0,46 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 0,84 0,89 0,87 0,99 Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Παθητικού 0,54 0,53 0,53 0,50 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παθητικού 0,46 0,47 0,47 0,50 Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο Ενεργητικό 0,99 0,99 1,05 1,08 Κυκλοφ.Ενεργητικό / Βραχυπρ.Υποχρεώσεις 1,57 1,09 1,75 1,18 Ίδια Κεφάλαια / Δανειακά 1,31 1,44 1,48 1,77 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας Κέρδη προ Φόρων & Χρημ./ Ίδια Κεφάλαια + Δανειακά 0,04 0,02 0,04 0,03 Καθαρά κέρδη / Ίδια Κεφάλαια 0,00-0,01 0,01-0,01 Μικτά Κέρδη / Κύκλο Εργασιών 0,39 0,37 0,34 0,33 Στόχοι και Προοπτικές Οι βασικοί μας στόχοι δε διαφοροποιούνται, θα επικεντρωθούμε στη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης που έχουμε, στη διείσδυση των προϊόντων μας στην εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς επίσης και στην συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας της εταιρείας μας. Η επίτευξη των στόχων μας θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαρκούς εσωτερικής οργάνωσης, της διατήρησης μέσα στην εταιρεία μας πνεύματος συναδελφικότητας και κοινού οράματος, την σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες, την διαρκή ανανέωση των προϊόντων μας και την προώθηση νέων πρωτοποριακών προϊόντων στην αγορά. Στις αρχές του 2008 η εταιρεία μας θα ολοκληρώσει τη παραγωγική διαδικασία των πυρότουβλων και δυναμικά θα προωθήσει στην μεγάλη και πολλά υποσχόμενη Ευρωπαϊκή αγορά τα νέα της προϊόντα, πυρότουβλα σήμερα παράγονται σχεδόν αποκλειστικά στην Κίνα και την Τσεχία. 5

7 Η επιτυχής διείσδυση των προϊόντων μας στην Αγορά της Γαλλίας δημιούργησε τις προϋποθέσεις μελλοντικής εγκατάστασης Γαλλικής θυγατρικής εταιρείας στα πρότυπα του Γερμανικού μοντέλου. Η εταιρεία αυτή θα αναλάβει την περαιτέρω προώθηση των προϊόντων μας στην Γαλλική αγορά. Στο τέλος του 2007 ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις που είχαμε με την Γερμανική τεχνική εταιρεία Alstom σχετικά με την ανάληψη της κατασκευής δύο μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Maritsa της Βουλγαρίας. Η οριστικοποίηση του συμβολαίου ανάθεσης, συνολικού ύψους 6 εκ. ευρώ, θα ολοκληρωθεί στις αρχές του Το έργο αυτό έχει στρατηγική σημασία για την εταιρεία και την επέκταση της σε τεχνικά έργα του εξωτερικού. Ρέντης 18 Μαρτίου 2008 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Της Μητρικής Εταιρίας Ιωάννης Κ.Μαθιός ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6

8 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 4.παρ.6 και 8 του Ν.3556/2007) α) Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Euro ,40 διαιρούμενο σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 0,62 η κάθε μία και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Η κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία της Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ, το οποίο δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόμος. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Η κατοχή του τίτλου της μετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριό της του Καταστατικού της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ και των νομίμων αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων. Το Καταστατικό της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ δεν παρέχει ειδικά δικαιώματα υπέρ συγκεκριμένων μετόχων ούτε και περιέχει όρους μεταβολής του κεφαλαίου και τροποποιήσεως των δικαιωμάτων των μετοχών οι οποίοι είναι περισσότερο περιοριστικοί από τις ρυθμίσεις του Νόμου. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη διοίκηση της Εταιρείας μέσω των Γενικών Συνελεύσεων. Κάθε μέτοχος δικαιούται να μετέχει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετέχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση οφείλει να δεσμεύσει το σύνολο ή μέρος των μετοχών του μέσω του Χειριστή του στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές του βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. Η βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρεία 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που θα γίνει η Γενική Συνέλευση και να δίνεται στο μέτοχο απόδειξη για την είσοδο του στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει 10 ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας. Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένουμετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας το διορισμό ενός ή περισσοτέρων ελεγκτών ειδικά για τον έλεγχο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 40ε του Ν. 2190/1920. Επίσης, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σε μια τέτοια περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός 30 ημερών από την κατάθεση της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι έχουν προνόμιο προτίμησης σε κάθε μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920. Το μέρισμα κάθε μετοχής πληρώνεται μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τόπος και τρόπος καταβολής ανακοινώνεται στους μετόχους δια του Τύπου. Τα μερίσματα διανέμονται από ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη και επομένως ο μέτοχος δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει. Τα μερίσματα που δεν έχουν ζητηθεί για μια πενταετία διαγράφονται υπέρ του Δημοσίου. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας αφ ενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ ετέρου υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. 7

9 β)περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας H μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος και ο Kανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών και, βάσει του καταστατικού της εταιρείας, δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση τους. γ)σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ.51/1992. Την 31/12/2007 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μέτοχοι Ποσοστό ΜΑΘΙΟΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 38,91% ΜΑΘΙΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ 14,03% ΜΑΘΙΟΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14,15% δ)κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. ε)περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Δεν προβλέπονται περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που να απορρέουν από τις μετοχές της Εταιρείας. στ)συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρείας Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. Η μετοχή είναι αδιαίρετη ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτήν. Εάν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχουν περισσότεροι συγκύριοι ή δικαιούχοι μίας μετοχής, αυτοί αντιπροσωπεύονται έναντι της εταιρείας από ένα πρόσωπο που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. ζ)κανόνες διορισμού και αντικατάστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης του Καταστατικού Η Εταιρεία για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση του Καταστατικού της ακολουθεί τα όσα υπαγορεύουν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. η)αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή μέσα σε πέντε έτη από λήψη σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, μετά από απόφαση του για την οποία 8

10 απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει τα μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσόν της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που είχε καταβληθεί αρχικά ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξης της σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα, με απόφαση της, λαμβανόμενη κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος Καταστατικού να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο, με έκδοση νέων μετόχων, μέχρι του τετραπλάσιου του αρχικά καταβλημένου κεφαλαίου του διπλάσιου από την έγκριση σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού. Εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα δέκατο(1/10) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος(άρθρο 29 παρ.3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του Κωδ.Νόμου 2190/1920 όπως ισχύουν). Οι αυξήσεις του κεφαλαίου αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου αυτού, και δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. θ)σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ Τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής. Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία. ι)συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού, που να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Της Μητρικής Εταιρίας Ιωάννης Κ.Μαθιός ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 9

11 2. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετησίου Δελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Υπεύθυνο Σχέσεων με τους επενδυτές κ. Παπαϊωάννου Θεόδωρο τηλ. (210) , , Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το περιεχόμενο του Δελτίου καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 7/372/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2007 διενήργησε ο ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Χαράλαμπος Γ. Αγγελογιάννης, του ΣΟΕΛ α.ε.ο.ε. (Α.Μ. ΣΟΕ 10021). Οι εκθέσεις ελέγχου συμπεριλαμβάνονται στο συνημμένο προσάρτημα της εταιρείας. Οι οικονομικές καταστάσεις και τα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών είναι καταχωρημένα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις (εισοδήματος, Κ.Β.Σ, τελών χαρτοσήμου, Φόρους Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, Φ.Μ.Υ., φόρου αμοιβών τρίτων) μέχρι και τη χρήση

12 3. Πληροφορίες για την Εταιρία και τις μετοχές της (άρθρο 10 του Ν 3401/2005) 3.1 Πληροφόρηση Μετόχων Μέτοχοι, επενδυτές και οικονομικοί αναλυτές μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Σχέσεων με τους επενδυτές που στεγάζεται στην Αθήνα, Επιδαύρου 5 Άγιος Ιωάννης Ρέντης τηλ Υπεύθυνος Επικοινωνίας ο κος Παπαϊωάννου Θεόδωρος. Στη διάθεση των μετόχων υπάρχουν και τα παρακάτω μέσα πληροφόρησης: - H ιστοσελίδα της εταιρίας - Οικονομικές καταστάσεις που εκδίδονται σε τριμηνιαία βάση και δημοσιεύονται στον Ελληνικό Τύπο. - Συνεντεύξεις και δελτία τύπου στην Ελλάδα. - Περιοδικές συναντήσεις με οικονομικούς αναλυτές και μετόχους στην Ελλάδα. 3.2 Εταιρικές Ανακοινώσεις Όλες οι εταιρικές ανακοινώσεις είναι αναρτημένες στο site του Χρηματιστηρίου ase.gr στις αντίστοιχες ημερομηνίες. Περιεχόμενο Ανακοίνωσης Ημερομηνία Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής 25/01/2007 Ο κ. Γιαννούλης Δημήτριος αναλαμβάνει Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας 06/02/2007 Γνωστοποίηση αγοράς μετοχών 20/03/2007 Διάθεση Ετήσιου Δελτίου 07/06/2007 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 25/06/2007 Καταβολή μερίσματος χρήσης /06/2007 Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α 28/06/2007 Ανακοίνωση βάσει του νόμου 3556 άρθρο 27 08/11/2007 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007 Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ 5 εκατ. Ευρώ 09/11/ /12/

13 o Θέμα: Μεταβολή Ποσοστού Συμμετοχής Η εταιρία γνωστοποιεί ότι, μετά από την αγορά η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24/01/2007, το ποσοστό του κ. Ιωάννη Κ. Μαθιού, Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρίας μας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., μετεβλήθη από 35,117% σε 37,226% ήτοι μετοχές από σε μετοχές. o Θέμα: Ο κ. Γιαννούλης Δημήτριος αναλαμβάνει Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας Ο κ. Γιαννούλης Δημήτριος αναλαμβάνει Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της εταιρείας. Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συνεδρίασε στις αναλαμβάνει Καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή στη εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ο κ. Γιαννούλης Δημήτριος του Θεοδώρου. o Θέμα: Γνωστοποίηση αγοράς μετοχών Η εταιρία ενημερώνει ότι ο κ. Ιωάννης Κ. Μαθιός, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Εκτελεστικό μέλος αγόρασε βάσει του Ν.3340 στις 16/03/ μετοχές συνολικής αξίας 2.573,98 ευρώ. o Θέμα: Διάθεση Ετήσιου Δελτίου Από την Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ανακοινώνεται ότι το ετήσιο δελτίο χρήσεως 2006 είναι αναρτημένο τόσο στο site του Χρηματιστηρίου Αθηνών όσον και στο site της εταιρείας Διατίθεται δε σε έγχαρτη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας Επιδαύρου 5 Αγ. Ιωάννη Ρέντη. o Θέμα: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Η Εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα ΑΕ ενημερώνει, σύμφωνα με το Άρθρο 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 25ης Ιουνίου 2007 παρευρέθησαν 6 μέτοχοι κατέχοντες συνολικά το 67,46% του συνόλου των μετοχών. Στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: Θέματα 1o - 3o: Έγκριση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006 (Εταιρικών και Ενοποιημένων), μετά από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, και έγκριση της προτεινόμενης διάθεσης των καθαρών κερδών της Χρήσεως Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσεως 2006 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και η διάθεση των καθαρών κερδών της Χρήσεως Αποφασίστηκε η καταβολή μερίσματος 0,01 ευρώ ανά μετοχή που θα αρχίσει να καταβάλλεται από την 23ην Αυγούστου 2007 μέσω των καταστημάτων της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας στην λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 13ης Αυγούστου Παρέστησαν: μέτοχοι με μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 67,46% του συνόλου των μετοχών. Ψήφισαν: Υπέρ (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0. Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές για την Χρήση 01/01-31/12/2006. Παρέστησαν: μέτοχοι με μετοχές και αντίστοιχο αριθμό 12

14 ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 67,46%. Ψήφισαν: Υπέρ (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0. Θέμα 4ο: Έγκριση σύμβασης εργασίας των μετόχων των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006, σύμφωνα με το Άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920, και προέγκριση ανωτάτου ορίου αμοιβών για τη χρήση του Ενεκρίθησαν οι καταβληθείσες το 2006 αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεινόμενες για το έτος 2007 αντίστοιχες αμοιβές. Παρέστησαν: μέτοχοι με μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 67,46%. Ψήφισαν: Υπέρ μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν μετοχές (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0. Θέμα 5ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση Ο έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσεως 2007, τόσο της μητρικής Εταιρείας όσο και των Ενοποιημένων, ανετέθη στην ελεγκτική εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΟΕΛ.125. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: ANAΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΜΣΟΕΛ: Παρέστησαν: μέτοχοι με μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 67,46%. Ψήφισαν: Υπέρ μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν μετοχές (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0. Θέμα 6ο-7ο: Την έκδοση βάσει των διατάξεων του ν.3156/2003 και του ν.2190/1920 ως ισχύει και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού εμπράγματος εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου. Αποφασίσθη η έκδοση, βάσει των διατάξεων του ν.3156/2003 και του ν.2190/1920 ως ισχύει και η διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού εμπράγματως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) μέχρι ποσού ευρώ Οκτώ Εκατομμυρίων Ευρώ (Euro ) και την ανάθεση, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιοδότητος, στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει τους όρους του ομολογιακού δανείου, επιλέξει και συμβληθεί με τους ομολογιούχους δανειστές, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογειακού δανείου, συμβάσεις, τις εξασφαλίσεις καθώς και τις ομολογίες. Παρέστησαν: μέτοχοι με μετοχές και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, ήτοι ποσοστό απαρτίας 67,46%. Ψήφισαν: Υπέρ μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν (100% των παρισταμένων), Κατά 0, Λευκά 0. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση. o Θέμα: Καταβολή μερίσματος χρήσης 2006 Η εταιρεία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25 Ιουνίου 2007, το μέρισμα για τη χρήση 2006 ανέρχεται σε 0,01 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 13 Αυγούστου Ημέρα αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 14η Αυγούστου Κατά συνέπεια από την ημέρα αυτή οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα είσπραξης μερίσματος. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου 2007 και μέχρι την 23 Αυγούστου 2008 από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ως ακολούθως: 1. Μέσω των χειριστών ΣΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 329 του Κανονισμού του ΧΑ και 39 του Κανονισμού του Κ.Α.Α. 2. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗ ΕΛΛΑΔΟΣ για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει εξαίρεση από το χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους. 3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για όσους δεν έχουν παράσχει ή έχουν ανακαλέσει τη σχετική εξουσιοδότηση στους χειριστές Σ.Α.Τ. (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος με σχετική επιστολή τους στο Κ.Α.Α.) ή για όσες μετοχές τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών, η πληρωμή θα γίνεται απευθείας στο μέτοχο ή στο νόμιμο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του με την προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, του ΑΦΜ και αντίγραφου με τα στοιχεία του στο Σ.Α.Τ. Μετά την 23 Αυγούστου 2008 για όσους από τους δικαιούχους μετόχους δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα χρήσης 2006 η πληρωμή θα γίνεται από το Κεντρικό Γραφείο της Εταιρείας, Επιδαύρου 5 Άγιος Ιωάννης Ρέντης. Για κάθε πληροφορία οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας τηλ ή κ. Θεόδωρος Παπαιωάννου. 13

15 o Θέμα: Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α. Σε απάντηση της από 26 Ιουνίου 2007 επιστολής σας σχετικά με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Capital Gr με τίτλο "Μαθιός Πυρίμαχα : Περαιτέρω επέκταση στη Δυτική Ευρώπη" σας ενημερώνουμε για τα εξής: Τα αναγραφέντα στο υπό συζήτηση έντυπο αντιπροσωπεύουν εκτιμήσεις του εν λόγω εντύπου, oι απόψεις της εταιρείας μας είναι αυτές που εκφράστηκαν κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και αποτυπώνονται στο Ετήσιο Δελτίο που διανεμήθηκε στους μετόχους μας. Αναλυτική περίληψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης σας διαβιβάσαμε την 25 Ιουνίου 2007 και επισυνάπτεται. Επιπρόσθετα σας παραθέτουμε τα παρακάτω σχόλια. Η γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. ως και η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της η οποία συντελείται κατά την τελευταία 8ετία αποτελεί στρατηγικό στόχο μας και είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας μας και των πραγματοποιούμενων επενδύσεων. Η ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μας αποτελεί κύριο παράγοντα βελτίωσης της παραγωγικότητά μας, μελετάμε λοιπόν μετά προσοχής την χωροταξική διευθέτηση όλων των εγκαταστάσεων μας. Η εταιρεία Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. είναι εξαγωγική εταιρεία και όντως το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγομένης κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού. Με την εταιρεία Mathios GmbH που ιδρύσαμε στο Bochum της Γερμανίας σκοπεύουμε να διεισδύσουμε περαιτέρω στις όμορες χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της Σκανδιναβίας. Οι αραβικές χώρες με την έντονη οικοδομική τους δραστηριότητα αποτελούν για την Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. πολλά υποσχόμενους εξαγωγικούς στόχους. Με την, στις αρχές του 2005, εξαγορά της Ιντεάλ Πυρίμαχα ΑΕ και τον εν συνεχεία εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του εργοστασίου εδώθη στην εταιρεία μας τη δυνατότητα να αυξήσει την παραγωγή της και να εμπλουτίσει την γκάμα των προϊόντων της. Με την υλοποίηση των ανωτέρω, αναμένεται θετική επίπτωση στα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας μας. o Θέμα: Ανακοίνωση βάσει του νόμου 3556 άρθρο 27 Με την παρούσα σας ενημερώνουμε βάσει του νόμου 3556 άρθρο 27 ότι οι κύριοι μέτοχοι, Ιωάννης Κ. Μαθιός (Πρόεδρος του ΔΣ), Ιωάννης Ν. Μαθιός (Αντιπρόεδρος του ΔΣ) και Δημήτριος Ν. Μαθιός (Διευθύνων Σύμβουλος) κατέχουν μετοχές της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. (ΜΑΘΙΟ). Ιωάννης Κ. Μαθιός μετοχές ποσοστό 38,639% Δημήτρης Ν. Μαθιός μετοχές ποσοστό 14,151% Ιωάννης Ν. Μαθιός μετοχές ποσοστό 14,031% Σύνολο μετοχών κυρίων μετόχων : μετοχές ποσοστό 66,81% Επί Συνόλου μετοχών της εταιρείας : μετοχές o Θέμα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/ Ορθή Επανάληψη Με την παρούσα σας ενημερώνουμε βάσει του νόμου 3556 άρθρο 27 ότι κατά την 30/09/2007 οι κύριοι μέτοχοι, Ιωάννης Κ. Μαθιός (Πρόεδρος του ΔΣ), Ιωάννης Ν. Μαθιός (Αντιπρόεδρος του ΔΣ) και Δημήτριος Ν. Μαθιός (Διευθύνων Σύμβουλος) κατέχουν μετοχές της εταιρείας Μαθιός Πυρίμαχα Α.Ε. (ΜΑΘΙΟ). Ιωάννης Κ. Μαθιός μετοχές ποσοστό 38,639% Δημήτρης Ν. Μαθιός μετοχές ποσοστό 14,151% Ιωάννης Ν. Μαθιός μετοχές ποσοστό 14,031% Σύνολο μετοχών κυρίων μετόχων : μετοχές ποσοστό 66,81% Επί Συνόλου μετοχών της εταιρείας : μετοχές 14

16 o Θέμα: Ανακοίνωση Αλλων Σημαντικών Γεγονότων Ομολογιακό Δάνειο 5 εκατ. Ευρώ Την έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. Ευρώ διάρκειας πέντε ετών υπέγραψε η εταιρία την 13/12/2007 με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως διοργανώτρια Τράπεζα. Το δάνειο καλύπτεται με ιδιωτική τοποθέτηση και το προϊόν της έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρίας. - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 10/01/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 08/01/ ,00 ΠΩΛΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 25/01/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ MAΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 24/01/ ,76 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 15

17 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 26/01/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ MAΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 25/01/ ,00 ΠΩΛΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 26/01/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 25/01/ ,00 ΠΩΛΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 05/02/

18 ΕΠΩΝΥΜΟ MAΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 31/01/ ,50 ΠΩΛΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 07/02/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 06/02/ ,01 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 12/02/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ MAΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 17

19 09/02/ ,05 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 14/02/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 13/02/ ,80 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 15/02/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 14/02/ ,20 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 18

20 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 23/02/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 20/02/ ,68 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 23/02/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 22/02/ ,02 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 26/02/

21 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 23/02/ ,85 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 26/02/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 23/02/ ,36 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 28/02/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 20

22 27/02/ ,99 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 28/02/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 27/02/ ,02 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 01/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 27/02/ ,88 21

23 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 01/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 28/02/ ,55 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 01/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 28/02/ ,44 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 03/02/

24 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 01/03/ ,37 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 03/02/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 01/03/ ,38 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 03/02/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Γεν.Διευθυντής ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 23

25 01/03/ ,75 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 05/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ BLACHETTA ΟΝΟΜΑ GEORG ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ BLACHETTA ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ PAUL MAX Άλλος Διευθυντής ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 02/03/ ,39 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 05/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 02/03/ ,98 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 24

26 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 05/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 02/03/ ,04 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 06/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 05/03/ ,89 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 06/03/

27 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 05/03/ ,06 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 07/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 06/03/ ,13 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 07/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 26

28 06/03/ ,07 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 08/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 07/03/ ,12 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 09/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 08/03/ ,07 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 27

29 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 12/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 09/03/ ,50 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 15/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 14/03/ ,79 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 20/03/

30 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 16/03/ ,98 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ -Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 21/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ.Σύμβουλος ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 20/03/ ,02 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 21/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 29

31 20/03/ ,58 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 26/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 26/03/ ,13 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 28/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 27/03/ ,92 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 30

32 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 29/03/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 28/03/ ,92 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 03/04/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 02/04/ ,77 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 04/04/

33 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 03/04/ ,32 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 11/04/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 10/04/ ,61 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27/04/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 32

34 26/04/ ,70 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 30/04/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 27/04/ ,81 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 02/05/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 30/04/ ,57 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 33

35 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 03/05/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 02/05/ ,10 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 04/05/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 03/05/ ,27 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 07/05/

36 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 04/05/ ,57 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 09/05/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 08/05/ ,00 ΠΩΛΗΣΗ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 18/05/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 35

37 17/05/ ,89 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 22/05/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 18/05/ ,21 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 22/05/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 21/05/ ,07 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 36

38 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 23/05/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 22/05/ ,52 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 24/05/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 23/05/ ,12 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 13/08/

39 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ 10/08/ ,70 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 14/08/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ 13/08/ ,66 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 20/08/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 38

40 16/08/ ,84 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 21/08/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 17/08/ ,55 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 23/08/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 21/08/ ,00 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 39

41 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 30/08/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 29/08/ ,96 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 30/08/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 29/08/ ,96 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 05/09/

42 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 04/09/ ,57 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 07/09/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 05/09/ ,22 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 12/09/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΕΛΟΣ ΔΣ 41

43 12/09/ ,94 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 13/09/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 11/09/ ,70 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 13/09/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 12/09/ ,10 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 42

44 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 14/09/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 12/09/ ,01 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 19/09/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΕΛΟΣ ΔΣ 18/09/ ,64 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 20/09/

45 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΕΛΟΣ ΔΣ 19/09/ ,49 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 12/10/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΕΛΟΣ ΔΣ 11/10/ ,13 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 25/10/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΕΛΟΣ ΔΣ 44

46 19/10/ ,94 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 20/11/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 19/11/ ,66 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 21/11/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 20/11/ ,07 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 45

47 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 22/11/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 21/11/ ,50 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 23/11/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 22/11/ ,86 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27/11/

48 ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών ΜΕΛΟΣ ΔΣ 22/11/ ,57 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 27/11/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 26/11/ ,80 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 28/11/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 47

49 27/11/ ,68 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 03/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 30/11/ ,41 - Θέμα: Γνωστοποίηση Συναλλαγών ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 05/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΩΝ. ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΘΙΟΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ 04/12/ ,83 ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ 48

50 4. Διοικητικό Συμβούλιο και Διεύθυνση Εργασιών Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕ «Μαθιός Πυρίμαχα» είναι 9μελές και εξελέγη με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/07/2005, η θητεία του είναι πενταετής ήτοι μέχρι της 30/6/2008, και η σύνθεσή του είναι η εξής : Εκτελεστικά Μέλη 1. Ιωάννης Κωνσταντίνου Μαθιός - Πρόεδρος Δ.Σ. (Φυσικός), κάτοικος Αθηνών, οδός Ρόδων 95 α Εκάλη - Επιχειρηματίας. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959 και έχει αριθμό Δελτίου ταυτότητας Τ / Δημήτριος Νικολάου Μαθιός - Διευθύνων Σύμβουλος (Αρχιτέκτων), κάτοικος Αθηνών, οδός Ρόδων 10 - Ζωγράφου - Επιχειρηματίας. Γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1954 και έχει αριθμό Δελτίου ταυτότητας Μ Μη Εκτελεστικά Μέλη 3. Ιωάννης Νικολάου Μαθιός - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Τεχνικός Πυριμάχων), κάτοικος Βούλας, οδός Ελευθερίας 15 - Επιχειρηματίας. Γεννήθηκε στον Πειραιά το έτος 1950 και έχει αριθμό Δελτίου ταυτότητας ΤΙ Νικόλαος Ιωάννου Μαθιός - Μέλος του Δ.Σ. (Μηχανικός κεραμικών), κάτοικος Βούλας, οδός Ελευθερίας 15. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1973 και έχει αριθμό Δελτίου ταυτότητας Π Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου Μέλος του Δ.Σ. (Μεταλλειολόγος Μηχανικός), κάτοικος Πειραιώς, οδός Βαλανίου 1. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1958 και έχει αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ξ205010/Α. 6. Σταυρόπουλος Σωτήριος του Σταύρου Μέλος του Δ.Σ. (Οικονομολόγος), κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Περιάνδρου 12. Γεννήθηκε στον Βουτσαρά Αρκαδίας το 1947 και έχει αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Κ Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη 1. Μακρίδης Αλέξανδρος του Νικολάου Μέλος του Δ.Σ. (Οικονομολόγος) κάτοικος Κηφισίας, οδός Γούναρη 2. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962 και έχει αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Φ Σταματάκης Ματθαίος Του Ιωάννου Μέλος του Δ.Σ. (Οικονομολόγος) κάτοικος Πειραιά, Ξανθοπούλου 19. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1956 και έχει αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Ν Μοσχόπουλος Γεώργιος του Αγγέλου Μέλος του Δ.Σ. (Οικονομολόγος) κάτοικος Καστρί. Αθανασίου Διάκου 8Β. Γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1959 και έχει αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Σ Παρατίθεται κατωτέρω το Οργανόγραμμα Διοίκησης της Εταιρείας 49