3. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα."

Transcript

1 3. Η Εφοδιαστική Αλυσίδα.

2 3.1 Η ηλεκτρονική οργάνωση των επιχειρήσεων. 1 Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ανέκαθεν εβασίζετο στην υιοθέτηση και εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων οργάνωσης. Σήµερα ο τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλάζει δραµατικά µε την εφαρµογή νέων τεχνολογιών και σύγχρονων µεθόδων οργάνωσης. Η ορθολογική οργάνωση της διεύθυνσης Logistics µιας εταιρείας εξαρτάται από τη σωστή οργάνωση των επιµέρους κυκλωµάτων της τελευταίας που αφορούν στο κύκλωµα α).προµηθειών, β).αποθήκευσης, γ). ιαχείρισης Αποθεµάτων, δ). ιανοµής, και ε).εξυπηρέτησης πελατών. Αναµφίβολα το κοµβικό σηµείο ενός κυκλώµατος Logistics αποτελεί η αποθήκη καθώς από αυτή διέρχονται αναγκαστικά όλες οι ροές προϊόντων και πληροφοριών που αφορούν τόσο τις πρώτες ύλες όσο και τα έτοιµα προϊόντα. Είναι λοιπόν προφανές ότι στην αποθήκη πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε ό,τι αφορά την οργάνωση των λειτουργιών ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο της µε αποτελεσµατικότητα και µε τη µικρότερη δυνατή δαπάνη. Για τη χωρική οργάνωση των αποθηκών θα πρέπει να γίνει α) υπολογισµός των αποθηκευτικών αναγκών της εταιρείας και των βοηθητικών χώρων της αποθήκης, β) επιλογή των αποθηκευτικών συστηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, γ) διαµόρφωση της µορφής του κτιρίου, και δ) χωροθέτηση της αποθήκης στο οικόπεδο, αν πρόκειται για σχεδιασµό νέου κτιρίου. Τέλος, θα πρέπει να συνταχθούν οι προδιαγραφές εξοπλισµού αποθήκευσης και διακίνησης των πρώτων υλών και προϊόντων. Με την ολοκλήρωση της χωροταξικής της αποθήκης, σειρά έχει η λειτουργική, διοικητική και µηχανογραφική οργάνωση αυτής. Εδώ πρέπει να κωδικοποιηθούν οι θέσεις αποθήκευσης και να σχεδιαστούν οι διαδικασίες αποθήκευσης και διακίνησης (παραλαβή, αποθήκευση, τροφοδοσία θέσεων συλλογής, συλλογή ανατακτοποίηση, έλεγχος και πακετοποίηση παραγγελιών, φόρτωση, απογραφή, χειρισµός επιστροφών). Επίσης, να γίνει η σύνδεση των λειτουργιών µε τη χωροταξική και τη µηχανογραφική οργάνωση, να διαµορφωθούν τα έντυπα αποθήκης και οι δείκτες µέτρησης παραγωγικότητας και να περιγραφούν οι θέσεις εργασίας. Στη µηχανογραφική οργάνωση θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης της τεχνολογίας bar code και ασύρµατης επικοινωνίας (RF), και να γίνει αναλυτικός σχεδιασµός και καταγραφή των µηχανογραφικών προδιαγραφών του συστήµατος διαχείρησης αποθήκης 2 (WMS), µε βάση τη λειτουργική οργάνωση της αποθήκης. Εξ ίσου σηµαντικό ρόλο µε την οργάνωση των αποθηκών, για την ορθολογική οργάνωση των Logistics, παίζει και η οργάνωση του δικτύου διανοµής. Θα πρέπει να διαµορφωθούν οι απαιτήσεις του δικτύου διανοµής και να κοστολογηθούν οι δραστηριότητές του. Να γίνει κατάλληλη επιλογή µορφής συνεργατών (χονδρέµποροι, αντιπρόσωποι, παραγγελιολήπτες, ειδικοί συνεργάτες κ.λ.π.) και να συσχετιστεί το 1 Α.Τριανταφυλλακη,ΗΜΕΡΗΣΙΑ 5 ος 2000, Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν την λειτουργία των επιχειρήσεων. 2 Warehouse Management System

3 δίκτυο διανοµής µε το κύκλωµα πωλήσεων. Το κύκλωµα Logistics περιλαµβάνει επίσης και το κύκλωµα της εξυπηρέτησης πελατών. Ο εντοπισµός των απαιτήσεων του πελάτη και η κάλυψη των αναγκών του, από την παραγγελιοληψία και τον έλεγχο αξιοπιστίας (Gredit Control) έως τον χειρισµό παραπόνων και τις εισπράξεις, είναι σηµεία κλειδιά για την εύρυθµη λειτουργία µιας εταιρείας και θα πρέπει να ελεγχθούν και να σχεδιαστούν µε ιδιαίτερη προσοχή. Τέλος η οργάνωση των Logistics προϋποθέτει και την οργάνωση των διαδικασιών του κυκλώµατος διαχείρισης αποθεµάτων. Θα πρέπει να ελέγχετε το ύψος των αποθεµάτων και να γίνει οµαδοποίηση των αποθεµάτων βάση ABC ανάλυσης. Να επιλεχθεί το σύστηµα αναπλήρωσης και διαχείρισης αποθεµάτων και να διαµορφωθούν οι µηχανογραφικές απαιτήσεις του συστήµατος. Βασικός επίσης είναι και ο σχεδιασµός συστήµατος πρόβλεψης ζήτησης, µε σκοπό τη µείωση του κόστους αποθέµατος. Βεβαίως, η οργάνωση όλων των ανωτέρω κυκλωµάτων που απαρτίζουν το κύκλωµα Logistics θα πρέπει να βασιστεί σε µια διαδικασία αποτύπωσης (Audit) όλων των λειτουργιών του κυκλώµατος µε σκοπό τη διαµόρφωση κεντρικής στρατηγικής αναδιοργάνωσης αυτού, ώστε τα αποτελέσµατα να είναι τα βέλτιστα. Ο Τοµέας Οργάνωσης Επιχειρήσεων αναφέρεται σε όλο το φάσµα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όπως Logistics Management, Βιοµηχανική ιοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής, Τεχνολογίες Πληροφορικής, Εφαρµογή Προτύπων και Κανονισµών, ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Ελεγχος Κόστους και Υποστήριξη Αποφάσεων και Οργάνωση Πωλήσεων και Marketing. 3.2 Η ηλεκτρονική οργάνωση του Εµπορίου. Αυτό που ίσως θα πρέπει να επισηµανθεί, είναι ότι το πραγµατικό ηλεκτρονικό εµπόριο είναι κάτι περισσότερο από απλή πώληση προϊόντων στο web. Είναι ένας ολόκληρος επιχειρηµατικός άξονας, που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί ώριµα από την επιχείρηση, προκειµένου να οδηγήσει σε πραγµατικά ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Ειδικότερα στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου µπορεί να διακρίνει κανείς δύο βασικές κατηγορίες δραστηριοποίησης, οι οποίες αγγίζουν αντίστοιχα και διαφορετικές επιχειρηµατικές διαδικασίες. Το ηλεκτρονικό εµπόριο που απευθύνεται στον καταναλωτή απαιτεί στην απλούστερη µορφή του µία 1)παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης στο web, 2) ένα σύστηµα λήψης παραγγελιών και στοιχείων του αγοραστή, και 3) ένα σύστηµα online πληρωµής και εκτέλεσης της συναλλαγής. Αυτή θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η αρχική φάση του ηλεκτρονικού εµπορίου, η οποία δεν επιβάλλει ουσιαστικές παρεµβάσεις στον επιχειρηµατικό πυρήνα και η οποία επιτρέπει µεν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών µέσα στο ιαδίκτυο, αλλά δεν αξιοποιεί ακόµη το πραγµατικό ηλεκτρονικό επειχειρείν. Τα πράγµατα αποκτούν περισσότερο ενδιαφέρον - και η επιχείρηση πρόσθετη αξία - όταν η λύση ηλεκτρονικού εµπορίου αρχίζει να επεκτείνεται και να συνδέεται µε επιχειρηµατικούς πόρους και διαδικασίες - όπως 1) η αποθήκη, 2) το πελατολόγιο, 3) η τιµολόγηση για να φτάσει έως και 4) τις εφαρµογές διαχείρισης της σχέσης µε τον πελάτη, και

4 5) την υλοποίηση στρατηγικών marketing. Η άλλη µορφή ηλεκτρονικού εµπορίου - η οποία µπορεί βέβαια να προστεθεί στην πρώτη συνιστώντας µια πιο ολοκληρωµένη λύση - είναι το business - to - business e-commerce που αφορά στις συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων. Ένα τέτοιο κύκλωµα µπορεί µέσω ενός extranet να περιλάβει κατασκευαστές/ προµηθευτές, συνεργάτες και µεταπωλητές, µειώνοντας έτσι δραστικά τον κύκλο των διαδικασιών, τη γραφειοκρατία, το κόστος της αποθήκης και το χρόνο εξυπηρέτησης. Αυτό το περιβάλλον ηλεκτρονικού εµπορίου απαιτεί αλλαγές σε 1)διαδικασίες ή/ και οργανωτικές δοµές, 2) σε τοµείς και τµήµατα όπως αυτό των προµηθειών, του λογιστηρίου, της αποθήκης, των πωλήσεων, της τιµολόγησης, του marketing κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση αρχίζει να µετασχηµατίζεται από το «παραδοσιακό business» στο µοντέλο «e-business», συνεπώς η επιχειρηµατική αναδιάρθρωση είναι δεδοµένη Η µεταφορά της Εφοδιαστικής αλυσίδας στο Internet. Η ταχύτητα µε την οποία αναπτύσσεται το Internet, και κυρίως το πλήθος των εφαρµογών οι οποίες αναπτύσσονται πάνω σ αυτό, δικαιολογούν την πεποίθηση ότι πάρα πολύ σύντοµα θα αποτελέσει το κύριο όχηµα για την ανταλλαγή εταιρικών δεδοµένων και την διεκπεραίωση διεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων Οι επιχειρηµατικές Τάσεις 3 Οι τάσεις που επικρατούν διεθνώς µε την διαµόρφωση του Internet ως βασικής πλατφόρµας επικοινωνίας και συναλλαγής αφορούν γενικότερα σε: - ηµιουργία εταιρειών 4 th Party Logistics (Cybermediaries). Πρόκειται για εταιρείες, οι οποίες δρουν ως µεσάζοντες πληροφοριών για οποιαδήποτε εταιρεία, προσφέροντάς τους υλικά ή πληροφορίες στην καλύτερη σχέση τιµής προς απόδοση. Υπάρχουν ήδη εταιρείες που εφαρµόζουν διεξοδικά αυτά το σχήµατα. - Προϊοντική και τιµολογιακή διαφάνεια (Product/price transparency). Το «συγκριτικό πλεονέκτηµα» που απέρρεε από τη µια δυνατότητα εξυπηρετήσεως πολλών πελατών εξ αιτίας της αποστάσεως παύει σταδιακά να υφίσταται. Τούτο διότι η εξοικονόµηση κόστους των δυναµικών επιχειρήσεων εξ αιτίας της ενσωµατώσεως του Internet τους επιτρέπει και την προσέγγιση πελατών «ασύµφορων» παλαιότερα. - Ολική αντί µερικής βελτιστοποιήσεως (Collaborative instead single optimization). 3 Σ.Ανδριανόπουλος, Ηµερησία,5/2000,Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΈΡΧΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΎΟΥ.

5 Στόχος της βελτιστοποιήσεως και αναδιοργανώσεως επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων αποτελούσε µέχρι τώρα εν πολλοίς η µοναδιαία επιχείρηση. Η είσοδος του Internet αναγκάζει σε µεταστροφή στο σύνολο των κλαδικών επιχειρήσεων που εµπλέκονται σε µια διεργασία και την συνολική θεώρησή τους. - Μαζική πελατοποίηση (Mass customization) Σηµαίνει ικανότητα της επιχειρήσεως να ανταποκριθεί στις προσωπικές απαιτήσεις κάθε πελάτη. Το σηµείο αναφοράς εδώ είναι ο πρώτος κάθε κλάδου, ο οποίος έχει συνάψει τις πιο ευέλικτες και ταχείς διαδικασίες µέσα από το Internet. Η διαφάνεια που προαναφέραµε, δεν επιτρέπει στον ανταγωνισµό να αξιοποιήσει τα γεωγραφικά πλεονεκτήµατα που είχε στο παρελθόν. Τέλος οι απαραίτητες προϋποθέσεις προόδου για τις επιχειρήσεις στο προσεχές µέλλον είναι: α) η ωρίµανση της αντιλήψεως, ότι χωρίς προηγµένη τεχνολογία και την σωστή εφαρµογή της, δεν υπάρχει πρόοδος. (Change mind status). β)ότι µόνον µέσα από την διεταιρική συνεργασία και ποτέ αυτόνοµα επιτυγχάνεται το µέγιστο δυνατό συνολικό όφελος. γ) ότι πριν από οποιαδήποτε σοβαρή κίνηση απαιτείται ακριβής και βαθιά γνώση του σηµερινού γίγνεσθαι. Αυτή επιτυγχάνεται συχνά µέσα από τον ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (First know, then act). ) ότι οτιδήποτε και εάν είναι να συµβεί σύντοµα. Ο χρόνος αποδεικνύεται όλο και περισσότερο καταλύτης και ρυθµιστής των εξελίξεων. ιαπιστώνουµε, λοιπόν ότι η εφοδιαστική αλυσίδα επηρεάζεται σηµαντικά από την χρήση του Internet. Εχει καταλήξει το ηλεκτρονικό εµπόριο να θεωρείται έργο σχεδόν αποκλειστικά πληροφορικής, ενώ έχει πολύ µεγαλύτερη διάσταση, consulting π.χ. - σε θέµατα logistics, - σε θέµατα BPR για ανασχεδιασµό των εσωτερικών συστηµάτων και διαδικασιών, - σε θέµατα διαµορφοποίησης της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης, - εφαρµογή συστηµάτων CRM κ.λ.π Η εφοδιαστική αλυσίδα. 4 (supply chain) Είναι µια αλληλουχία ενεργειών τροφοδοσίας που ορίζεται από α) έναν κόµβο, β) τους προµηθευτές, και γ) τους πελάτες του, µεταξύ των οποίων διακινούνται υλικά ή και πληροφορίες. Το µήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι µεταβλητό, µπορεί δε να περιλαµβάνει : - ενδοεπιχειρησιακές δραστηριότητες, ή - αλυσίδα επιχειρήσεων. Στην πλήρη ανάπτυξή της, ξεκινά και καταλήγει στην «µάνα γη». Για παράδειγµα σε απλοποιηµένη ανάλυση η εφοδιαστική αλυσίδα µίας κονσέρβας κρέατος ξεκινά από µία φάρµα εκτροφής βοοειδών (για το κρέας), ένα µεταλλείο (για την εξαγωγή του µεταλλεύµατος του δοχείου), ένα δάσος (για την παραγωγή της ετικέτας και του χαρτοκιβωτίου) κ.ο.κ. και καταλήγει µέσω πολλών κόµβων επεξεργασίας, που άλλοι προσθέτουν αξία (added value) και άλλοι είναι κόµβοι εµπορίας, στον τελικό καταναλωτή και 4 Σ.Ανδριανόπουλος, Ηµερησία,5/2000,Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΈΡΧΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΎΟΥ.

6 κατ επέκταση πάλι στη «µάνα γη». Το ίδιο θα µπορούσε να ειπωθεί για ένα έπιπλο, ένα όπλο ή ένα κινητό τηλέφωνο. Οι βασικές διαστάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι 1. το πλήθος των κόµβων που την αποτελούν, και 2. ο λόγος του κόστους των κόµβων (added value) στο σύνολο της τιµής που καταλήγει το προϊόν στον τελικό κόµβο καταναλωτή. Συνήθως ο λόγος αυτός είναι κατώτερος του 30% φθάνοντας σε ορισµένες περιπτώσεις και σε τιµές κάτω του 5%. Άρα µεγάλα τα περιθώρια µείωσης του κόστους και η δηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Τα logistics προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν αυτό το λόγο ελαχιστοποιώντας τους κόµβους της όλης αλυσίδας. Ας σκεφτούµε π.χ. πόσοι κόµβοι καταργούνται όταν ένας Κρητικός καταναλωτής προµηθεύεται οικιακά σκεύη µέσω κουπονιών που προσφέρει µια αθηναϊκή εφηµερίδα. Καταργούνται: Α) το σηµείο λιανικής πώλησης, Β) ο αντιπρόσωπος της εταιρείας στην Κρήτη, και τυχόν Γ) ο αντιπρόσωπος του παραγωγού στην Ελλάδα, αν η εφηµερίδα ήρθε σε απευθείας επαφή µε τον παραγωγό. Καταργούνται τα αντίστοιχα: α) κόστη αποθήκευσης και διανοµής, β) το κόστος των χώρων των σηµείων πώλησης, γ) το κόστος των πωλητών και των αντίστοιχων διοικητικών υπαλλήλων. Άρα χαµηλότερη τιµή προϊόντος στον τελικό καταναλωτή, αλλά και επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. Αντίστοιχα επιπτώσεις έχουµε όταν οι «τηλεπωλήσεις» µειώνουν τους κόµβους της εφοδιαστικής αλυσίδας και κυρίως όταν οι πωλήσεις γίνονται µέσω Internet οπότε καταργούνται και διακρατικοί κόµβοι. Η µείωση του πλήθους των κόµβων της εφοδιαστικής αλυσίδας εκτός της µείωσης του κόστους, επιτρέπει στον παραγωγό να έχει 1. ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών του, 2. καλύτερο έλεγχο των καναλιών διανοµής, άρα δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου επιπέδου εξυπηρέτησης καταναλωτού (Customer Service), 3. δυνατότητα καλύτερης διείσδυσης στην αγορά, 4. ταχύτερη εφαρµογή νέων τεχνολογιών κ.ο.κ Η εφοδιαστική αλυσίδα στο Internet. 5 Η συνεχής προσπάθεια για µείωση των κόµβων της εφοδιαστικής αλυσίδας ήταν η γενεσιουργός αιτία για την εξαφάνιση των µικρών σηµείων πώλησης, τον γιγαντισµό του εµπορίου και τελικά την διεθνοποίηση των αγορών. Η διείσδυση της πληροφορικής και κυρίως η διάδοση του Internet επιτάχυνε τον παραπάνω γιγαντισµό και την διεθνοποίηση, αφού πλέον ο καταναλωτής µπορεί να έχει άµεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικά καταστήµατα. Η ταχύτητα µε την οποία αναπτύσσεται το Internet και κυρίως το πλήθος των εφαρµογών, οι οποίες αναπτύσσονται πάνω σ αυτό δικαιολογεί την πεποίθηση, ότι 5 Σ.Ανδριανόπουλος, Ηµερησία,5/2000,Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΈΡΧΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΎΟΥ.

7 παρά πολύ σύντοµα θα αποτελέσει το κύριο όχηµα για την ανταλλαγή εταιρικών δεδοµένων και την διεκπεραίωση διεπιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Οι ενδοεταιρικές εφαρµογές αποτελούν ακόµη την πλειοψηφία των εγκατεστηµένων εφαρµογών και δρουν εν µέρει αυτόνοµα ως νησίδα µέσα στην εταιρεία. Οι τάσεις ενσωµάτωσης της λειτουργικότητας Internet είναι όµως προφανής σε όλες τις εταιρείες πληροφορικής. Είτε πρόκειται για ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων (EDI), είτε για ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce) ή για εκτέλεση εφαρµογών πάνω στο Internet (Applets), η µη ενσωµάτωση της πλατφόρµας Internet φαίνεται αδιανόητη. 6 Στην Ελλάδα οι προσπάθειες για µείωση του κόστους της εφοδιαστικής αλυσίδας ξεκίνησαν νωρίς και σχετικά δοµηµένα, στα πλαίσια του ECR Hellas. Αφετηρία ήταν η συνεργασία των λιανεµπορικών αλυσίδων και των προµηθευτών τους. υστυχώς η προσπάθεια αυτή ατόνησε σχετικά τελευταία και κυρίως δεν βρήκε επέκταση (µιµητές) σε άλλους επιχειρηµατικούς χώρους όπως η αγορά των φαρµάκων, η αγορά των βιβλίων και των προϊόντων πληροφορικής. Η παγκοσµιότητα του Internet και η απανταχού αποδοχή του δηµιουργούν την προϋπόθεση προσέγγισης εξαιρετικά µεγάλου αριθµού πελατών µε συγκριτικά πολύ χαµηλό κόστος. Ενδεικτικά το συγκριτικό πλεονέκτηµα της µικρής εταιρείας αναφορικά µε την υψηλή ταχύτητα αντίδρασης ισχύει ξαφνικά και για την µεγάλη εταιρεία. Στον αντίποδα, επίσης ενδεικτικά η διάχυση της πληροφορίας, συχνά συνδεδεµένη µε υψηλό κόστος και αρκετό χρόνο ισχύει και για την µικρή εταιρεία. Το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που υπήρχε για τις µικρές και µεγάλες εταιρείες εξανεµίζεται και όλες συναγωνίζονται άµεσα και επί ίσοις όροις µεταξύ τους. Το γεγονός αυτό έχει δραµατικές επιπτώσεις στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η κεφαλαιακή διάρθρωση και η ρευστότητα δεν αποτελούν ξαφνικά τον ακρογωνιαίο λίθο της επιχειρηµατικής επιτυχίας, αλλά η ταχύτητα εναρµονίσεως των εταιρικών δραστηριοτήτων στο όχηµα Internet. Εφόσον δε η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί την αλληλουχία δηµιουργίας της προστιθέµενης αξίας στην επιχείρηση, δεν αποτελεί αυτή το πρώτο µέληµα για κάθε επιχειρηµατία αλλά η αναδιάρθρωση και ο προσανατολισµός της σε σχέση µε το Internet. «Η επιχειρηµατική επιτυχία του µέλλοντος θα προσδιορίζεται από την ικανότητα επιτυχούς ανταγωνισµού εν µέσω ενός µεγάλου πλήθους εταιρειών, των οποίων οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω Internet», το οποίο θα αποτελεί πλέον αναγκαιότητα. Το παγκόσµιο εµπόριο αναµένεται να ξεπεράσει το 2005 τα 11 τρισεκατοµµύρια ευρώ, ήτοι 30% του παγκόσµιου ΑΕΠ 7. Την ίδια στιγµή 2 δις.χρήστες και περίπου «95% των εταιρειών θα είναι µεταξύ τους δικτυωµένες». Το ερώτηµα που γεννάται συνεπώς είναι πως σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα θα µπορέσει µία εταιρεία να δηµιουργήσει το δικό της συγκριτικό πλεονέκτηµα στην εφοδιαστική της αλυσίδα. 3.4 Οι τεχνολογίες και το µέλλον του λιανικού εµπορίου 6 Βέβαια στην Ελλάδα η διάδοση του Internet είναι ακόµα µικρή άρα αντίστοιχα ασήµαντες είναι και οι εφαρµογές του ηλεκτρονικού εµπορίου. Υπολογίζεται ότι µόλις το 3% του πληθυσµού της χώρας κάνει χρήση του Internet όταν στη Φιλανδία το αντίστοιχο ποσό είναι 46%, στο Βέλγιο 37% κ.ο.κ. Και δυστυχώς η ανάπτυξη δεν αναµένεται ραγδαία. Οι πληροφορίες µιλούν για 6% το 2000 και 10% το 2001 που είναι και το κοµβικό σηµείο για την ανάπτυξη υγιών επιχειρηµατικών εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου. 7 Οι πληροφορίες µιλούν για 6% το 2002 και 10% το 2001 που είναι το κοµβικό σηµείο για την ανάπτυξη υγιών επιχειρηµατικών εφαρµογών ηλεκτρονικού εµπορίου.

8 Όπως όλα δείχνουν η έντονη διεθνοποίηση των αγορών, η κατάργηση των περιορισµών και των γραφειοκρατικών διατάξεων στην διακίνηση εµπορευµάτων, προσωπικού και χρηµάτων στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αλµατώδης ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής έχουν γκρεµίσει τα όποια τείχη είχαν χτιστεί γύρω από τις επιχειρήσεις. Αυτή η νέα πραγµατικότητα έχει κάνει συνείδηση το γεγονός ότι ο ανταγωνισµός είναι πλέον διεθνής και µόνο οι πραγµατικά αποτελεσµατικές επιχειρήσεις, που παρέχουν υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης στον πελάτη µε το µικρότερο κόστος και δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που παρέχουν, θα επιβιώσουν. Στο µέλλον το λιανικό εµπόριο θα βασίζεται σε προσωπικού επιπέδου στρατηγικές marketing (ακόµα και one to one), εν αντιθέσει µε το σηµερινό mass marketing που γίνεται. Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας που επιτρέπει τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων που αφορούν στις πωλήσεις στα σηµεία πώλησης και η δυνατότητα αυτά να συνδυασθούν µε το προφίλ των πελατών µέσω χρήσης καρτών πιστότητας 8 δίδουν πλέον τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αντλήσουν σηµαντικά συµπεράσµατα µέσω τεχνικών Data mining & OLAP. Ετσι υποβοηθείται σηµαντικά η λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων και επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα γνώσης και αξιοποίησης των αγοραστικών συνηθειών οµάδων ή και µεµονωµένων καταναλωτών. Η ανάγκη λοιπόν για α) ανάπτυξη των επιµέρους τοµέων του Λιανικού Εµπορίου β) τη σύγχρονη τεχνολογία βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, και γ) τη συνεχή µέτρηση του ελέγχου της αποδοτικότητάς της µε παράλληλη εφαρµογή όλων των απαιτούµενων διορθωτικών παρεµβάσεων, προβάλλει επιτακτική για όλες τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για όσες έχουν καθυστερήσει Η εφοδιαστική αλυσίδα και η διοίκησή της (Logistics). Με τον όρο logistics εννοούµε τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων. Μέχρι πρότινος δεν είχε γίνει αντιληπτός ο καταλυτικός ρόλος των Logistics στην κερδοφορία των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι να επικεντρώνουν την αύξηση της κερδοφορίας τους στην άνοδο του κύκλου εργασιών τους. Σήµερα, η ανάγκη για ένα υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης στον πελάτη µε το µικρότερο δυνατό κόστος, αποτελεί βασική προϋπόθεση, η οποία µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα από την αποτελεσµατική διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 9. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου προϋποθέτει την ύπαρξη µιας πολύ ισχυρής κουλτούρας logistics στην επιχείρηση, ενώ συχνά απαιτείται και η εφαρµογή δραστικών προγραµµάτων αναδιοργάνωσης 10 για την υποστήριξη νέων εταιρικών στόχων την απλοποίηση πολλών λειτουργιών, την µείωση του κόστους και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Για την πλειοψηφία των σηµερινών επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου η ταχύτητα προσαρµογής στα νέα δεδοµένα και η εφαρµογή των προτεινόµενων αλλαγών αποτελεί κανόνα επιβίωσης. Μέχρι στιγµής τα γεγονότα έχουν καταδείξει ότι η 8 customer loyalty cards 9 Supply Chain Management 10 Business Process Reengineering BPR

9 διαµόρφωση νέων πρακτικών αποτελεί συχνά τον καλύτερο και πιο οικονοµικό τρόπο για να επιτευχθούν σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι του ανταγωνισµού e-logistics 11. Αντιµετωπίζοντας το θέµα του e-business συνολικότερα, θα πρέπει από την αρχή να παραδεχτούµε ότι όταν το e-business αφορά προϊόντα, τότε το 99% του e-business είναι το e-logistics. Και αυτό, επειδή 2) ο προσδιορισµός του προϊόντος, 3) της ποσότητας, 4) του κόστους, 5) τρόπου, και 6) του µέσου µεταφοράς στον πελάτη θα καθοριστούν από το σύστηµα logistics. Εάν λοιπόν ρωτάµε κατά πόσο είναι η αγορά έτοιµη για την εφαρµογή συστηµάτων e-logistics, ουσιαστικά, ερωτούµε αναφορικά µε το πόσο είναι έτοιµη για εφαρµογή e-business. Και αυτό αποτελεί άποψη των περισσοτέρων εγκρίτων ειδικών logisticians. Για να εφαρµοστεί, όµως, ένα σύστηµα logistics και στη συνέχεια να προχωρήσει σε e-logistics, είναι απαραίτητο να δηµιουργηθεί υποδοµή, να ληφθούν αποφάσεις και να εφαρµοστούν κανόνες. Για παράδειγµα, να εφαρµοστούν πρότυπα στη συσκευασία και στη σήµανση των προϊόντων. Πρέπει να παραδεχτούµε ότι απέχουµε µακράν και από την εποχή που η αποθήκη θα είναι ένα κλειστό κουτί. Από την εποχή που θα µας απασχολεί µόνο η παραλαβή και η διανοµή και θα αφήνουµε όλη την εσωτερική διακίνηση και λειτουργία στο σύστηµα. Για να εφαρµόσουµε ένα σύστηµα logistics πρέπει να περάσουµε από τις εξής φάσεις : Φάση 1 η : Η ίδια η αποθήκη. Χωροταξική οργάνωση, έστι ώστε να είναι λειτουργική. Φάση 2 η : Εξοπλισµός. 0 κατάλληλος εξοπλισµός θα αυξήσει τους εκµεταλλεύσιµους χώρους. Φάση 3 η : Εφαρµογή κανόνων, στις διαδικασίες, στα προϊόντα, στους χώρους. Φάση 4 η : Μηχανοργάνωση Μηχανογράφηση. Παράλληλη µε τη ροή των πραγµατικών αντικειµένων, «τρέχουν» και τα «ηλεκτρονικά» αντικείµενα. Μία αποθηκευτική µονάδα η οποία µεταφέρεται «πραγµατικά» θα πρέπει να µεταφέρεται και «ηλεκτρονικά». Φάση 5 η : Εξωστρέφεια. Την εσωτερική µας οργάνωση την εµφανίζουµε και προς τα έξω. Ένας πελάτης µας από µακριά θα µπορεί να «παρακολουθεί» τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των προϊόντων. Φάση 6 η : Βελτιστοποίηση. Η εµπειρία δεν φτάνει. Χρειάζεται και αντικειµενικά µετρήσιµα µεγέθη, ώστε να εξαχθούν συµπεράσµατα και, εάν χρειαστεί, να ληφθούν αποφάσεις για αλλαγές. 11 Γ.Σαραντίτη, Ηµερησία, NetBusiness, , σελ.22.

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management

CRM. Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης. Customer Relationship Management CRM Σηµειώσεις για το σεµινάριο Αθανάσιος Ν. Σταµούλης Customer Relationship Management Το Customer Relationship Management ή Marketing είναι µια συνολική πελατοκεντρική προσέγγιση που επιτρέπει τον εντοπισµό,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Πέλλας - Πιερίας www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Αιτωλοακαρνανίας Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing Management Τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια

Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Οι Β2Β Ηλεκτρονικές Αγορές µε απλά λόγια Κουργιαντάκης Μάρκος Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Πανεπιστηµίου Κρήτης- Συνεργάτης του Επιµελητηρίου για τη δηµιουργία του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία

e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία e-market: Παρουσίαση του μοντέλου των Ηλεκτρονικών Αγορών B2B βήμα προς βήμα Σπανού Σοφία Internet & Επιχειρήσεις Internet & Επιχειρήσεις Παλαιότερα: Η αγορά αγαθών από την οθόνη του υπολογιστή έμοιαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό Εµπόριο e-commerce ανταλλαγή επιχειρηµατικής ή εµπορικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Mega Trend No7: 4PL & LLPs

Mega Trend No7: 4PL & LLPs Mega Trend No7: 4PL & LLPs 151 24, MAROUSSI, - GREECE 1 Οι εταιρείες Διεθνώς επιλέγουν συνεργασίες με 3PL εταιρείες Results Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction 6% 2014 Study Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού

Η εταιρία µας στελεχώνεται από: Μηχανικούς Πληροφορικής. ιδάκτορες Πληροφορικής. Επιµελητές κειµένων και Marketing υλικού ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ Η Silicontech ιδρύθηκε πρόσφατα (Νοέµβριο 2004) πραγµατοποιώντας το όραµα µιας ολοκληρωµένης οµάδας συνεργατών, ειδικευµένων στον τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Μετά από µια

Διαβάστε περισσότερα

Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται

Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται Πωλήσεις μέσω διαδικτύου στην Ελλάδα Στην ελληνική Φαρμακευτική Νομοθεσία υπάρχει αναφορά για την παρουσία φυσικών φαρμακείων στο διαδίκτυο. Από τη μια πλευρά δεν απαγορεύεται η παρουσία ενός φυσικού φαρμακείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας

Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Θέμα ομιλίας: Ευκαιρίες και Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και της Ψηφιακής Οικονομίας Εισηγητής: Γιάννης Νάνος Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΗΔΙΑΝΟΜΗ (distribution channels) Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ΜΚΤ και Διανομή Η διανομή αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν για να μεταβιβασθεί το προϊόν από τον αρχικό πωλητή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Εισαγωγικές Έννοιες Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2004 Ιστορική Αναδρομή 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που 1 Τα τελευταία χρόνια, έχουμε βιώσει ένα κλίμα αβεβαιότητας που όπως ξέρετε, είναι ό,τι χειρότερο για τις επιχειρήσεις. Το μόνο σταθερό δεδομένο που έχουμε, είναι ότι ζούμε σε μία εποχή μεγάλων αλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες. Τεκµηρίωση. Υποστήριξη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εφοδιαστική Αλυσίδα: Νέες Θέσεις Εργασίας Καλύτερες Υπηρεσίες Υποστήριξη Τεκµηρίωση // Ψηφιακή Οικονοµία Η εµβάθυνση της Ψηφιακής Οικονοµίας στον τοµέα της εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών.

1. Στρατηγικός Σχεδιασµός και Στόχοι για τον εκσυγχρονισµό των ιχθυοσκαλών. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Εισαγωγικό Σηµείωµα Ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ αµέσως µετά την ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

One stop, integrated logistics services

One stop, integrated logistics services One stop, integrated logistics services by Teleresponse Α.Ε. 1 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Teleresponse Α.Ε. Ιδρύθηκε το 1996 Ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση πελατών τρίτων Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μιας στάσης Κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc)

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης. Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη Μετάβαση σε ένα Δυναμικό Μοντέλο Διοίκησης Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (MSc) Partner ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε. Η θέση των επιχειρήσεων στη σημερινή οικονομική συγκυρία Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ mobile CRM ΔΩΣΤΕ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχείρηση μετά τα e

Η επιχείρηση μετά τα e ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η επιχείρηση μετά τα e Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο e-commerce Παρουσίαση στα πλαίσια των κύκλων εκπαίδευσης του ΕΒΕΘ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2006 Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού :

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Ανάλυση της Απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI

- ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI - ERP - SCM Logistics - LIS - CRM - PRM - BPR - BI.,.,. 2007 11. 15 1: 19 23 1.1 24 1.2. 30 1.3 :.. 34 1.4 :.. 37 1.5 ( ERP)... 49 1.6 ERP... 50 1.7 ERP... 53 1.8 ERP 55 1.9 ERP 58... 59... 60. 61.. 62

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της

Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Στην Ελλάδα σιωπούν για το τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµά της Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014 Ο Σπύρος Ολύµπιος είναι από τα πλέον καταξιωµένα στελέχη στον χώρο της Διοίκησης και της Βιοµηχανίας στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η σύγχρονη επιχείρηση απαιτεί ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών που να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων οργάνωσης, στρατηγικού σχεδιασμού, δικαίου εταιρειών, φορολογίας, λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ«ΙΔΕΑΣ» ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ / Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΜΟΣΧΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Η υπεροχή του σιδηρόδροµου σε ταχύτητα, οικονοµία, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια κλπ. έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα

Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα Προτάσεις για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα I. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Στο πλαίσιο των νομοθετημάτων της Πολιτείας ( ν. 3842/2010, ν. 3943/2011, ν. 4093/2012) και των Υπουργικών Αποφάσεων (ΑΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης

Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ενότητα 2: Διανομή Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα ERP Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήμερα, κάθε επιχείρηση, για να αναπτυχθεί, οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των διαδικασιών της, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να αυξήσει

Διαβάστε περισσότερα

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ

1 Καθ. Γ. ουκίδης, ELTRUN / ΟΠΑ . Η Στρατηγική Σηµασία του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν για την Ελλάδα της Κρίσης Καθ. Γεώργιος Ι. ουκίδης, ιευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1 Καθ. Γ. ουκίδης,

Διαβάστε περισσότερα

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 3. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΙΚΤΥΩΝ ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 4. Ο ΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 5. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης,

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, 300 Think Business Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήµερα, κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των business διαδικασιών, να µειώσει το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο

Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Επιχειρηματική Στρατηγική & Επιχειρηματικό Μοντέλο Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Ο σκοπός της επιχείρησης Παραγωγή αξίας Αξιοποιώντας πόρους (υλικούς και άυλους, εσωτερικούς και εξωτερικούς),

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R?

DO Y O Y U S PEAK K F U F TURE R? GALAXY είναι Τεχνολογία αιχμής που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τάσεις, συνδυάζοντας τo Microsoft.NET Framework 3.5 και τα εξελιγμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών της SingularLogic. Εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Η εφαρµογή Microsoft Business Solutions Navision σάς δίνει την ελευθερία να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας, παρέχοντάς σας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Total Banking Solution

Total Banking Solution Natech CSB2 Total Banking Solution Σχεδιάστε την τραπεζική σας στρατηγική Η NATECH EINAI Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Οι τράπεζες δε δύνανται πλέον να επαναπαύονται σε τραπεζικές εφαρμογές του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP

Στρατηγική xline ERP xline ERP xline ERP Στρατηγική Επιλογή Οι ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης απαιτούν την ύπαρξη στρατηγικών στόχων και επιλογών, τόσο σε επιχειρηματικό, όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο. Κινητήριος δύναμη και των δύο αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου

Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Πρόγραµµα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεµπορίου Το πρόγραµµα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, που ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή, ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε.

ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη. Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. ΤεχνολογίεςΕπικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ) Στην περιφερειακήανάπτυξη Ηλίας Κοντάκος, ΚτΠ Α.Ε. Περιεχόµενα Πλαίσιο της παρουσίασης ΤΠΕ στην αναπτυξιακή διαδικασία Οφέλη - παραδείγµατα Προϋποθέσεις Κόστος/Όφελος

Διαβάστε περισσότερα

τεχνογνωσία στην πληροφορική

τεχνογνωσία στην πληροφορική τεχνογνωσία στην πληροφορική οι υπηρεσίες Η SeCure καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής. Αποστολή μας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η εφαρμογή της έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα