Γεωβοτανικι. Τζανοσδάκης Δημήηριος Καθηγηηής ημήμαηος Βιολογίας Πανεπιζηημίοσ Πάηρας Τηλ. / Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωβοτανικι. Τζανοσδάκης Δημήηριος Καθηγηηής ημήμαηος Βιολογίας Πανεπιζηημίοσ Πάηρας Τηλ. / Fax: 2610997279 Email: tzanoyd@upatras."

Transcript

1 Γεωβοτανικι Τζανοσδάκης Δημήηριος Καθηγηηής ημήμαηος Βιολογίας Πανεπιζηημίοσ Πάηρας Τηλ. / Fax:

2 Θ Γεωβοτανικι ωσ κλάδοσ των βιολογικϊν επιςτθμϊν Από τθν εποχι του Δαρβίνου και ιδιαίτερα μετά τθν διατφπωςθ του βιολογικοφ οριςμοφ του είδουσ, θ βιολογία ωσ επιςτιμθ δεν περιορίηεται ςτθν περιγραφι των φαινομζνων αλλά προςπακεί να τα ερμθνεφςει. Ζνα από τα κφρια βιολογικά ερωτιματα ιταν και αυτό τθσ ερμθνείασ και κατανόθςθσ των προτφπων εξάπλωςθσ των ζμβιων όντων ςτον πλανιτθ μασ (Βιογεωγραφία). Γεωβοτανικι =Κλάδοσ τθσ Βιογεωγραφίασ που περιορίηεται ςτο κόςμο των φυτϊν

3 Θ βιογεωγραφία ωσ επιςτιμθ: Περιεχόμενο και ιδιαιτερότθτεσ Ωσ επιςτθμονικό πεδίο ξεκίνθςε από μια διαπίςτωςθ ενόσ ςυςτθματικοφ, του Buffon (1761), που παρατιρθςε ότι «Ο Νζοσ και ο παλαιόσ κόςμοσ δεν είχαν από κοινοφ κανζνα από τα γνωςτά είδθ κθλαςτικϊν». Θ παρατιρθςθ αυτι οδιγθςε ςτθ διατφπωςθ του ςχετικοφ νόμου «διαφορετικζσ περιοχζσ του πλανιτθ, παρόλο που ζχουν παρόμοιεσ ςυνκικεσ, κατοικοφνται από διαφορετικά είδθ ηώων και φυτών»

4 Ο παράδειςοσ του Λιναίου Λίγα χρόνια αργότερα ο Λιναίοσ(1781) διατφπωςε τθν υπόκεςθ του περί προζλευςθσ τθσ παγκόςμιασ Biota από τουσ κατοίκουσ μια ενιαίασ χερςαίασ μάηασ, τθσ μόνθσ που δεν κατακλφςτθκε ποτζ από τθ κάλαςςα (paradise) και από εκεί εξαπλϊκθκαν ςτισ νζεσ χερςαίεσ μάηεσ που εμφανίςτθκαν

5 Τα πρότυπα κατανομισ τω ειδϊν μπορεί να είναι τυχαία; Προφανϊσ όχι: Επομζνωσ πρζπει να τα ερμθνεφςουμε και αυτό είναι το αντικείμενο τθσ Βιογεωγραφίασ ωσ επιςτιμθσ. «Η μελζτθ και ερμθνεία τθσ γεωγραφικισ κατανομισ των ειδών (οργανιςμών)».

6 Θ βιογεωγραφία ωσ ιδιαίτερα ςφνκετο και πολφπλοκο επιςτθμονικό πεδίο Παντρεφει κλαςικά επιςτθμονικά πεδία όπωσ αυτά τθσ γεωγραφίασ, τθσ Γεωλογίασ και τθσ Βιολογίασ Ιςτορικά, θ βιογεωγραφία επικεντρϊνεται ςε μια ςειρά από διεργαςίεσ που ςχετίηονται με το χϊρο και το χρόνο

7 Θ βιογεωγραφία ωσ ιδιαίτερα ςφνκετο και πολφπλοκο επιςτθμονικό πεδίο Στο ζνα άκρο τθσ ςειράσ βρίςκεται θ οικολογικι βιογεωγραφία που επικεντρϊνεται ςε οικολογικζσ διεργαςίεσ μικρισ κλίμακασ ςε ςχζςθ με το χρόνο και το χϊρο. Στο άλλο άκρο είναι θ Ιςτορικι Βιογεωγραφία που αςχολείται με εξελικτικζσ διεργαςίεσ εκατομμυρίων ετϊν μιασ ευρείασ, ςυχνά πλανθτικισ, κλίμακασ Ανάμεςα ςτα δυο παραπάνω άκρα βρίςκεται μια άλλθ ςειρά διεργαςιϊν που ςχετίηονται με τθν περίοδο του πλειςτοκαίνου και το ρόλο που ζπαιξαν οι παγετϊδεισ και μεςοπαγετϊδεισ περίοδοι ςτα πρότυπα κατανομισ των ςθμερινϊν ειδϊν

8 Βιογεωγραφία: Επιςτθμονικζσ διενζξεισ και ιδιαιτερότθτεσ Οι ςθμερινοί βιογεωγράφοι, ςυνικωσ, προζρχονται από άλλα επιςτθμονικά πεδία (Βοτανικι, Ηωολογία, οικολογία κ.α.) γεγονόσ που δυςκολεφει τθ μεταξφ τουσ επικοινωνία και τθ ςφαιρικι κεϊρθςθ των επιςτθμονικϊν προβλθμάτων. Από τθν άλλθ όμωσ χωρίσ τθ ςυμβολι αυτϊν των επιςτθμϊν θ βιογεωγραφία δεν μπορεί να δϊςει ολοκλθρωμζνεσ προςεγγίςεισ /απαντιςεισ ςτθν ερμθνεία των προτφπων κατανομισ Ο βιογεωγράφοσ καλείται, όπωσ ο εξελικτιςτισ και ο οικολόγοσ να ςυνκζςει τα δεδομζνα άλλων βιολογικϊν και μθ επιςτθμϊν

9 Διεργαςίεσ που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ βιογεωγραφίασ (Αβιοτικζσ) Μεγάλθσ κλίμακασ Κινιςεισ λικοςφαιρικϊν πλακϊν Ευςτατικζσ κινιςεισ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ ωκεάνια ρεφματα Συνδυαςμοί αυτϊν Μικρισ κλίμακασ Πυρκαγιζσ Θφαιςτειακι δραςτθριότθτα Πλθμμφρεσ Τυφϊνεσ Συνδυαςμοί αυτϊν

10 Κινιςεισ λικοςφαιρικϊν πλακϊν

11 Κινιςεισ λικοςφαιρικϊν πλακϊν

12 Ωκεάνια ρεφματα

13 Γεωτεκτονικζσ ηϊνεσ τθσ Ελλάδοσ

14

15

16

17 Διεργαςίεσ που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ βιογεωγραφίασ (βιοτικζσ) Εξελικτικζσ Προςαρμογι Ειδογζνεςθ Εξαφάνιςθ Οικολογικζσ Συμβιϊςεισ Ανταγωνιςμοί Διαςπορά (ειδϊν ι/ και ατόμων) μικρισ ι και μεγάλθσ κλίμακασ Απαρχι: Θ ζμφυτθ τάςθ απομάκρυνςθσ των «παιδιϊν» από τουσ «γονείσ»

18 Τα πρότυπα κατανομισ Θ απογραφι των υπαρχόντων οργανιςμϊν (ειδϊν) και των γεωγραφικϊν τουσ εξαπλϊςεων είναι θ βάςθ για τθν επιςτιμθ τθσ βιογεωγραφίασ. Θ ερμθνεία των παραπάνω προτφπων εξάπλωςθσ κα μα βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ και τθν διατφπωςθ υποκζςεων για γενικότερα βιογεωγραφικά προβλιματα. Για κάκε υπόκεςθ πρζπει να δεχκοφμε κάποιεσ παραδοχζσ οι οποίεσ και διαφοροποιοφνται ελαφρά ανάλογα με τθν προςζγγιςθ (ιςτορικι βιογεωγραφία ι οικολογικι βιογεωγραφία)

19 Ιςτορικι βιογεωγραφία (ΙΒ) Ζχει ωσ ςτόχο τθν αναδόμθςθ τθσ αλλθλουχίασ γεγονότων όπωσ θ προζλευςθ, θ διαςπορά και εξαφάνιςθ ειδϊν και να εξθγιςει πωσ, γεωλογικά γεγονότα μεγάλθσ κλίμακασ (αποχωριςμόσ θπείρων, παγετϊνεσ κλπ), ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ των ςθμερνϊν ΓΠΕ. Μπορεί να διακρικεί ςε δυο ενότθτεσ τθν ΙΒ τθσ διαςποράσ(dispersal) και τθν ΙΒ τθσ αντιςτοιχίασ (Vicariance)

20 Ιςτορικι βιογεωγραφία (ΙΒ ΙΒ τθσ διαςποράσ (dispersal) Επικεντρϊνεται, κφρια, ςτθν διαςπορά των οργανιςμϊν με μετακινιςεισ αυτϊν των ίδιων και με τθν ικανότθτα τουσ να ξεπερνοφν προχπάρχοντα εμπόδια ΙΒ τθσ αντιςτοιχίασ (Vicariance) Επικεντρϊνεται, κφρια ςτα κοινά ςθμεία τα οποία παρατθροφνται ςτα πρότυπα εξάπλωςθσ μθ ςυγγενϊν ειδϊν, τα οποία και παραπζμπουν ςε ταυτόςθμεσ και ταυτόχρονεσ διεργαςίεσ. Βαςικό ςθμείο είναι θ παραδοχι ότι βαςικι ΒΙΟΤΑ, ζςπαςε με τθν εμφάνιςθ κάποιων εμποδίων

21 Οικολογικι Βιογεωγραφία Κακϊσ επικεντρϊνεται ςτα ςθμερινά είδθ Επιχειρεί να προςδιορίςει τα πρότυπα εξάπλωςθσ ςε ςχζςθ με τισ αλλθλεπιδράςεισ των οργανιςμϊν με το ςθμερινό και το ςχετικά πρόςφατο, βιοτικό και αβιοτικό τουσ περιβάλλον. Αναηθτά τισ διεργαςίεσ εκείνεσ που κζτουν τα όρια για τθν εξάπλωςθ των πλθκυςμϊν ενόσ είδουσ και τθ διατιρθςθ τθσ ποικιλομορφίασ των ειδϊν. Επιχειρεί επίςθσ να εξθγιςει φαινόμενα που ςχετίηονται με τθν αφκονία των ειδϊν ςε ςχζςθ με το γεωγραφικό πλάτοσ και τον εποικιςμό των νθςιωτικών περιοχών (Θ κεωρία τθσ νθςιωτικισ γεωγραφίασ και ςχετικζσ παρατθριςεισ ςυνζβαλαν ςτθ ςφνδεςθ των διεργαςιϊν (ειδογζνεςθ, εξαφάνιςθ, μετανάςτευςθ και των προτφπων (πλοφτοσ ειδϊν ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ τθσ περιοχισ και τθν απομόνωςθ)

22 Περιοχζσ Εξάπλωςθσ ( ΠΕ): Βαςικζσ παραδοχζσ Με τον όρο ΠΕ γίνεται πάντοτε αναφορά ςε ςυγκειμζνθ ταξινομικι μονάδα (είδοσ, Γζνοσ, οικογζνεια κλπ. Θ τάςθ διεφρυνςθσ των ΠΕ αποτελεί βαςικι ιδιότθτα ςτον ζμβιο κόςμο. Αποδεχόμαςτε τθν μονοφυλετικι (μονότοπθ) προζλευςθ των ειδϊν.

23 Σχιμα 1.1 (Σελ. 7)

24 Επιτυχισ διεφρυνςθ ΠΕ Στο κόςμο των φυτϊν θ ΠΕ ςχετίηεται άμεςα με τα μζςα και τουσ μθχανιςμοφσ διαςποράσ ( απομάκρυνςθ από τθν κζςθ αρχικισ δθμιουργίασ) που διακζτουν (Σπζρματα, ςπόρια, βλαςτθτικά όργανα κλπ Τθν δυνατότθτα εγκατάςταςθσ (Φφτρωςθ, ανάπτυξθ, δθμιουργία απογόνων), ςτθ νζα κζςθ.

25 Αυτόχωρα και Αλλόχωρα φυτά Αυτόχωρα ονομάηονται τα φυτικά είδθ τα οποία διακζτουν δικοφσ τουσ μθχανιςμοφσ για τθν διαςπορά π.χ. μθχανιςμόσ εκτόξευςθσ ςπερμάτων (Eqballium elaterium), ριηϊματα κλπ. Αλλόχωρα ονομάηονται τα φυτικά είδθ τα οποία για τθ διαςπορά τουσ διευκολφνονται κφρια από άλλουσ παράγοντεσ (Άνεμο, Νερό, Ηϊα, Άνκρωπο κλπ, Ανεμόχωρα, Υδρόχωρα, Ηωόχωρα, ανκρωπόχωρα, αντίςτοιχα, κλπ.) Κλαςικό παράδειγμα ό εποικιςμόσ νθςιϊν θ χλωρίδα των οποίων καταςτράφθκε από θφαιςτειακι δραςτθριότθτα (Κρακατάο, Νζα καμζνθ..) Συνδυαςμοί των παραπάνω, αφοφ προφανϊσ θ μορφολογία των διαςπόρων εμφανίηει ςχετικζσ προςαρμογζσ

26 Διαςπορά με ίδια μζςα(eqbalium elaterium)

27 Ανεμοχωρία (αχζνια)

28 Εγκατάςταςθ Οικολογικζσ απαιτιςεισ (βιοτικζσ και αβιοτικζσ, κλίμα ζδαφοσ, επικονιαςτζσ κλπ.) Ανταγωνιςμόσ ( οι οικολογικζσ ςυνκικεσ, μζςω τθσ μείωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, κζτουν τα όρια των ΠΕ για κάκε είδοσ) α. ανάμεςα ςε διαφορετικά είδθ β. ανάμεςα ςε άτομα του ίδιου είδουσ Προςαρμοςτικι ικανότθτα (γενετικό δυναμικό)

29 Μζγεκοσ (Δυναμικι) και Χάρτεσ ΠΕ Μεγάλο Μικρό Αυξανόμενθ (προοδευτικι, Fagus sylvatica ) Μειοφμενθ (οπιςκοδρομικι με δθμιουργία υπολειμματικϊν ειδϊν, πχ. Ginkgo biloba) Συνεχισ (με κφρια περιοχι και μεμονωμζνεσ εμφανίςεισ) διακεκομμζνθ

30 Ανκρωπογενείσ ΠΕ (Ανκρωπόφυτα) Αυτόχκονα είδθ (γεννικθκαν και κατοικοφν ςτον ίδιο τόπο). Αλλόχκονα είδθ. Κατοικοφν ςε τόπο διαφορετικό από εκείνον που γεννικθκαν. Στθ παρουςία των αλλοχκόνων ειδϊν ςθμαντικι είναι θ άμεςθ ι ζμμεςθ ςυμβολι του ανκρϊπου και των δραςτθριοτιτων του (μεταναςτεφςεισ, εμπόριο, γεωργία, κτθνοτροφία κλπ.) Διακρίνονται ςε Αρχαιόφυτα (πριν το 1500, βλ. Κριτθ) και Νεόφυτα (μετά το 1500).

31 Μορφζσ ΠΕ Συνεχισ (κλειςτι) ΠΕ: Τα ςθμεία εμφάνιςθσ των πλθκυςμϊν ενόσ είδουσ απζχουν τόςο μεταξφ τουσ ϊςτε τα ςχετικά κενά να μποροφν να ξεπεραςτοφν από τα ίδια μζςα εξάπλωςθσ του είδουσ. Διακεκομμζνθ: Δεν ςυμβαίνουν τα παραπάνω. Μποροφμε να διακρίνουμε υπό-περιοχζσ ιςομεγζκεισ ι, κφρια περιοχι εξάπλωςθσ και άλλεσ πολφ μικρότερεσ ( Leontice atlaicum?, νθςίδεσ, Πρόδρομοι). Αςυνεχισ: Παντελϊσ ακανόνιςτθ (κάποια υδροχαρι) Τα παραπάνω αφοροφν όχι μόνο τα είδθ αλλά και άλλα τάξα (Γζνθ, οικογζνειεσ κλπϋ.). Επίςθσ τα κριτιρια διάκριςθσ είναι ςε μεγάλο βακμό υποκειμενικά, ςε ςυνάρτθςθ με τισ γνϊςεισ μασ για τθν κατανομι των τάξα αλλά και τουσ μθχανιςμοφσ εξάπλωςθσ.

32 Ερμθνεία ΠΕ (προοδευτικό θ υπολειμματικό πρότυπο; Γεωιςτορικά αίτια: Κατακερματιςμόσ και απομόνωςθ ςτο παρελκόν ενιαίων περιοχϊν, ευςτατικζσ κινιςεισ τθσ καλάςςιασ ςτάκμθσ.( Περιοχι Αιγαίου, Allium longanum). Ζνα τάξον μπορεί να ζχει περιοριςμζνθ (μικρι και ταυτόχρονα υπολειμματικι ΠΕ) Αλματώδθσ μετανάςτευςθ: Μετακίνθςθ των μονάδων διαςποράσ (ανεμο-, ηωο-, ανκρωποχωρία). Θ τελευταία μπορεί να διακρικεί ςε ακοφςια, εκοφςια, άμεςθ ι ζμμεςθ. (Agave americana, Opuntia ficus- barbarica)

33 Αρχαιόφυτα και Νεόφυτα

34 Κζντρα ποικιλότθτασ (Αφοροφν, κυρίωσ, γζνθ & οικογζνειεσ) Μια περιοχι*, μζςα ςτθ ΠΕ ενόσ γζνουσ, ςτθν οποία παρατθρείται ςυγκζντρωςθ μεγάλου αρικμοφ ειδϊν ι /και μορφολογικϊν χαραχτιρων (γενετικι ποικιλότθτα) Verbascum, Ononis. Το Κζντρο ποικιλότθτασ δεν ταυτίηεται κατ ανάγκθ με το κζντρο εξάπλωςθσ και προζλευςθσ ενόσ γζνουσ (το γζνοσ Allium ςε Ελλάδα και Ευρϊπθ) Σε περιπτϊςεισ γενϊν με ευρεία ΠΕ μποροφν να παρατθροφνται πρωτογενι και δευτερογενι κζντρα ποικιλότθτασ * Μπορεί να είναι Χϊρα, Φυτογεωγραφικι περιοχι, ιπειροσ κλπ.

35 Κζντρα εξζλιξθσ (π.χ. Γζνουσ) Σχετίηονται με τθν εμφάνιςθ και ςυγκζντρωςθ, ςε μια περιοχι, πολλϊν ειδϊν με αρχζγονα χαρακτθριςτικά (πρωτογενι, είδθ Allium με φκινοπωρινι ανκοφορία), και περιοχϊν με αρκετά είδθ αλλά με περιςςότερο ομοιογενι χαρακτθριςτικά (δευτερογενι). Fritillaria

36 Μεγζκθ ΠΕ Προφανϊσ ζχουν να κάνουν με τισ αςάφειεσ που παρατθροφνται ςχετικά με το εφροσ των Τάξα (είδοσ, Γζνοσ κλπ.) Allium guttatum ςτθν Κριτθ; Αναφερόμαςτε πάντα ςτθν πραγματικι (ςθμεία εμφάνιςθσ / καταγραφισ) και όχι ςτθ δυνατι ( ικανοποιοφνται οι οικολογικζσ του απαιτιςεισ και οι ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ και ο παράγων χρόνοσ) ΠΕ Το μζγεκοσ των ΠΕ ποικίλει ευρφτατα ανάμεςα ςτα δυο άκρα τα «κοςμοπολίτικα» και τα «ενδθμικά»

37 Μζγεκοσ ΠΕ Κοςμοπολιτικά: Ωσ όροσ χαρακτθρίηει κυρίωσ τάξα πάνω από το είδοσ (γζνθ, οικογζνειεσ κλπ). Αναφζρεται ςε Τάξα που απαντοφν και ςτισ 4 θπείρουσ. Σε επίπεδο ειδϊν αφορά εκείνα που ζχουν μθχανιςμοφσ εφκολισ διαςποράσ, αλλά και «ευρφχωρα» οικολογικά (μικροοργανιςμοί, ςποριόφυτα, πλαγκτονικοί, λειχινεσ, βρυόφυτα πτεριδόφυτα (Pteridium aquilinum, Adiantum capillus-veneris))

38 Μζγεκοσ ΠΕ Ενδθμικά: Τάξα που καταλαμβάνουν κατά κανόνα μικρζσ και κλειςτζσ ΠΕ και απαντοφν μόνο ςε αυτζσ και πουκενά αλλοφ. Ο ενδθμιςμόσ και θ ερμθνεία του, κατά ςυνζπεια, είναι ζνα από τα πιο ενδιαφζροντα κζματα τθσ βιολογίασ και τθσ βιοποικιλότθτασ. Ωσ φαινόμενο, παρατθρικθκε από τον Δαρβίνο το οποίο όμωσ δεν προςπάκθςε να ερμθνεφςει διότι τότε τον απαςχολοφςε θ «κοινι καταγωγι» και όχι τόςο θ απόκλιςθ (ομοιότθτα ειδϊν των Καλάπαγκοσ με αυτά τθσ Λατινικισ Αμερικισ)

39 Ενδθμιςμόσ ωσ ζννοια Ζχει να κάνει, προφανϊσ, με το εφροσ και τον κακοριςμό ενόσ τάξον (είδοσ, γζνοσ κλπ). Με τθν γεωγραφικι περιοχι ςτθν οποία αναφερόμαςτε (Κριτθ, Ελλάδα, Βαλκάνια, Αιγαίο) Παραδείγματα: 1. Paeonia corsica, P. mascula subsp. russii, P. mascula 2. Allium chamespathum. Σε γενικζσ γραμμζσ όςο ανεβαίνουμε ταξινομικι μονάδα, μεγαλϊνει και θ γεωγραφικι περιοχι

40 Το γζνοσ Paeonia

41 Ενδθμιςμόσ (διαπιςτϊςεισ) Το ποςοςτό ενδθμικϊν είναι ςυνάρτθςθ Του βακμοφ γεωγραφικισ απομόνωςθσ μιασ περιοχισ (απόςταςθ από άλλεσ ξθρζσ (νθςιά), και του χρόνου και τθσ διάρκειασ, απομόνωςθσ. Του ρυκμοφ ειδογζνεςθσ 1.Μ. Βρετανία 0.5 % 2.Κριτθ 9.2 % 3.Κανάρια 36 % 4.Μαδαγαςκάρθ 66 % 5. Ν. Ηθλανδία 72 % 1( χρόνια) 2 (5 εκατ.) 4 (50 εκατ., 6 ενδθμικζσ οικογζνειεσ)

42 Ενδθμιςμόσ (αντικειμενικόσ οριςμόσ; Ζνα τάξον, π.χ. είδοσ, κεωρείται ενδθμικό όταν θ περιοχι εξάπλωςθσ του είναι εμφανϊσ μικρότερθ, από τθ μζςθ τιμι μεγζκουσ των ΠΕ των αντιςτοίχων τάξα του ςυγκεκριμζνου γζνουσ. Παραδείγματα. 1.Paeoniaceae, Paeonia arietina, p. parnassica, p. clusii. 2. Campanulaceae, Campanula, Symphyadra cretica. Ενδθμικζσ οικογζνειεσ: Carryaceae, ςτθν Β. Αμερικι ( κατά κανόνα μια οικογζνεια εξαπλϊνεται ςε περιςςότερεσ από μια Θπείρουσ.

43

44 Φκινοπωρινά είδθ Γνωςτά πριν το 1981: 1,4,5,9* : 2, 6*,7*,8*,10* και 11* 2001-ςιμερα: A. dirphianum*, A. raussii*, A.phitosianu m* A. brussalissii*

45 Allium platakissii (Βραχονθςίδα Ποντικονιςι (ανάμεςα ςε Δ. Κριτθ και Αντικφκθρα)

46 Το γζνοσ Paeonia

47 Το γζνοσ Paeonia

48 Paeonia peregrina Βαλκανικό είδοσ που ζφκαςε ςτθν Ελλάδα μετά τον κατακερματιςμό του Αιγαίου Τα διπλοειδι είναι βορειότερα των τετραπλοειδϊν

49 Paeonia parnasica Μπορεί να ζχει μια γεωγραφικι εξάπλωςθ ανάμεςα ςε δυο διαφορετικά είδθ αλλά πικανότατα αντιπροςωπεφει μια διαφορετικι ομάδα ειδϊν ςτθ περιοχι (arietina group).

50

51

52 Μορφζσ ριηωμάτων ςτθν ομάδα ειδϊν τθσ Paeonia arietina και P. mascula

53 Συμπεράςματα (Paeonia) Τα πρότυπα εξάπλωςθσ των ειδϊν αντανακλοφν τθ παλαιογεωγραφία τθσ περιοχισ και τα ςχετικά μεταναςτευτικά ρεφματα. Θ μορφολογία των φφλλων αποδεικνφεται ταξινομικό γνϊριςμα μικρισ αξίασ ςε ςχζςθ με τθ μορφι του ριηϊματοσ που δεν είχε εκτιμθκεί, επειδι απουςίαηε από τα δείγματα. Τα επίπεδα πολυπλοειδίασ επίςθσ δεν είναι ςτακερά μζςα ςτα είδθ όπωσ νομίηαμε παλιά.

54 Ενδθμικά (κατθγορίεσ) Παλαιοενδθμικά (Υπολειμματικά) : Οι ςθμερινζσ ΠΕ είναι ζνα μικρό υπόλειμμα μιασ, παλαιότερα πολφ μεγαλφτερθσ ΠΕ, π.χ.ginkgo biloba, Metasequoia spp, Gesneriaceae (Haberlea rhodopensis, Ramonda serbica, Jankaea heldeichii),petromarula κλπ., taxa, όχι μόνο με υπολειμματικι ΠΕ αλλά και ταξινομικά απομονωμζνα (χωρίσ ςτενοφσ ςυγγενείσ ςτισ ίδιεσ περιοχζσ. Συγγενείσ αυτϊν ηϊντεσ, ι ωσ απολικϊματα, παρουςιάηουν ςιμερα μια διαφορετικι ι ευρφτερθ ΠΕ Νεοενδθμικά: Τάξα με μικρζσ επίςθσ ΠΕ, αλλά με ςτενοφσ ςυγγενείσ ςτισ ίδιεσ ι γειτονικζσ περιοχζσ. Προϊόντα ςχετικά πρόςφατθσ ειδογζνεςθσ. Το Μζγεκοσ τθσ ΠΕ δεν αρκεί για τθν ερμθνεία

55 Κατθγορίεσ ενδθμικϊν με βάςθ τα κυτταρογενετικά χαρακτθριςτικά και τθν πορεία ειδογζνεςθσ τουσ Τα κυτταρογενετικά χαρακτθριςτικά, αρικμόσ (2χ, 4χ,..) και μορφολογία των χρωμοςωμάτων, ςε ςυνδυαςμό με άλλα μορφολογικά και χωρολογικά δεδομζνα βοθκοφν ςτθ διάκριςθ των ενδθμικϊν ςε κατθγορίεσ Παλαιοενδθμικά Σχιηοενδθμικά Πατροενδθμικά Αποενδθμικά

56 Παλαιοενδθμικά (είδθ) Όπωσ τα ορίςαμε και προθγουμζνωσ. «ταξινομικά απομονωμζνα (χωρίσ ςτενοφσ ςυγγενείσ ςτισ ίδιεσ περιοχζσ» και ο τόποσ καταγωγισ τουσ δεν ςυμπίπτει, κατ ανάγκθ με τθ ςθμερινι τουσ ΠΕ. Συνικωσ είναι διπλοειδι (2χ) μονοτυπικά γζνθ (Petromarula..), ι είδθ που είναι τα μοναδικά μιασ section (Allium chamemoly, Zelkova abelicea).καμιά φορά μπορεί να είναι και πολυπλοειδι(4χ, 5χ, παλαιοπολυπλοειδι, ).

57 Σχιηοενδθμικά (είδθ, υποείδθ) Τάξα ςυγγενικά μεταξφ τουσ τα οποία απαντοφν ςε γεωγραφικά απομονωμζνεσ περιοχζσ και ζχουν τον ίδιο χρωμοςωματικό αρικμό, τόςο μεταξφ των, όςο και με το μθτρικό τάξον από το οποίο και προζκυψαν με διαφοροποίθςθ (πριν ι μετά τθν απομόνωςθ). Τυπικι περίπτωςθ ενδθμιςμοφ ςε περιοχζσ με ζντονο κατακερματιςμό (νθςιά) και ποικιλία βιοτόπων, όπωσ θ Ελλάδα. Παραδείγματα: 1. Campanula constantinii C. cymea, C. sciathia, C. scopelia. 2. Allium thesalicum, A. calamarophilon, A. runemarkii 3. A. apergii, A. sp. nov.(σκφροσ) αμφότερα τετραπλοειδι (4Χ)

58 Το γζνοσ Allium ςτθν Ελλάδα ςιμερα, ςχετικά ποςοςτά ενδθμικϊν κακϊσ και ειδϊν που περιγράφθκαν ωσ νζα για τθν επιςτιμθ τα τελευταία χρόνια Section Species Endemics New descr. Rhizirideum Chamaeprason Arctoprasum Melanocrommyu m Molium Brevispatha Scorodon Codonoprasum Allium Total & % (50 %) 22 (25.5 %)

59 Εφβοια: Allium apergii, 4Χ=32

60 Πατροενδθμικά / Αποενδθμικά Πατροενδθμικά: Είναι τάξα τα οποία ζχουν δϊςει γζνεςθ μζςω διαφοροποίθςθσ που ςυνοδεφεται από πολυπλοειδιςμό, ςε ζνα, ι περιςςότερα τάξα που απαντοφν ςε παρακείμενεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ. Αποενδθμικά: Είναι τάξα τα οποία ζχουν προκφψει από τθν προθγοφμενθ διεργαςία. Παραδείγματα: Crepis sibthorpiana (2X = 8, Κριτθ) και C. heldreichiana (10X = 40, Πελοπόννθςοσ)

61 Crepis sibthorpiana & Cr. heldreichiana

62 Αντιςτοιχία (Αντίςτοιχα τάξα) Αντίςτοιχα είναι Τάξα ςυγγενικά μεταξφ τουσ (είδθ του ίδιου γζνουσ ι υποείδθ του ίδιου είδουσ) όταν το ζνα αποκλείει το άλλο από τθν περιοχι εξάπλωςθσ του. Σε γενικζσ γραμμζσ, το φαινόμενο ςχετίηεται με τουσ μθχανιςμοφσ διαφοροποίθςθσ (Γεωγραφικισ/ οικολογικισ) και ειδογζνεςθσ

63 Θ Χλωρίδα τθσ Ελλάδοσ

64 Γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ Ωσ όροσ, θ χλωρίδα πάντοτε ςυνοδεφετε από ζνα γεωγραφικό προςδιοριςμό( π.χ. Ελλάδοσ, Ευρϊπθσ, Κριτθσ, Παναχαϊκοφ, Ηακφνκου κλπ.). Τα ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ χλωρίδασ (του ςυνόλου των φυτικϊν ειδϊν) μιασ περιοχισ είναι ςυνάρτθςθ των γεωγραφικϊν χαρακτθριςτικϊν και ιδιαιτεροτιτων τθσ.

65 Γεωγραφικά χαρακτθριςτικά Παλαιογεωγραφία (Γεω-ιςτορία) Σθμερινι γεωγραφία( ζκταςθ, κατακερματιςμόσ, ανάγλυφο κλπ.) Γεωλογία Κλίμα Ανκρϊπινθ παρουςία και διαχειριςτικζσ πρακτικζσ

66 Μεκοδολογικζσ Προςεγγίςεισ Μελζτθ περιγραφι τθσ γεωγραφίασ τθσ υπό μελζτθ περιοχισ Συλλογι χλωριδικϊν ςτοιχείων Βιβλιογραφία προγενζςτερεσ ζρευνεσ αναηιτθςθ παλαιότερων ςχετικϊν ςυλλογϊν υλικοφ ςε μουςεία Ταξινόμθςθ ςε επίπεδο είδουσ, ςφνταξθ καταλόγου ειδϊν Ανάλυςθ (κατθγοριοποίθςθ) των δεδομζνων Ερμθνεία δεδομζνων ςυμπεράςματα

67 Βαςικοί τφποι χλωριδικϊν εξερευνιςεων και μελετϊν Μελζτθ (Καταγραφι) του ςυνόλου των φυτικϊν ειδϊν, μιασ ςχετικά περιοριςμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ π.χ. μιασ χϊρασ, ενόσ νθςιοφ, ενόσ βουνοφ κλπ. Τελειώνουμε με τθ καταγραφι ι αρχίηουμε; Μελζτθ μιασ ομάδασ ειδϊν, ςυνικωσ ςυγγενϊν, π.χ. των ειδϊν ενόσ γζνουσ, μιασ οικογζνειασ, ςε μια ςυγκεκριμζνθ γεωγραφικι περιοχι. Το μζγεκοσ τθσ περιοχισ, ςυνικωσ, είναι αντιςτρόφωσ ανάλογο του αρικμοφ των ειδϊν

68 Παραδείγματα χλωριδικϊν μελετϊν(διδακτορικϊν διατριβϊν) Θ χλωρίδα των Κυκιρων Συμβολι ςτθ μελζτθ του ενδθμιςμοφ τθσ χλωρίδασ τθσ Πελοποννιςου. Κυτταροταξινομικι μελζτθ του φυτικοφ γζνουσ Paeonia ςτθν Ελλάδα. Βιοςυςτθματικι μελζτθ τθσ ομάδασ Anthemis tomentosa (Asteraceae) ςτθν Ελλάδα.

69 + και των 2 παραπάνω τφπων μελετϊν Και οι δυο ςυμβάλουν ςτθ γνϊςθ τθσ βιοποικιλότθτασ ςε τοπικό και παγκόςμιο επίπεδο με τθν καταγραφι τουσ («το 90% των γνωςτϊν ειδϊν δεν ζχουν περιλθφκεί ποτζ ςε μια χλωριδικι ι πανιδικι λίςτα..»). Με τθ πρϊτθ μακαίνουμε λίγα πράγματα για πολλά είδθ ενϊ με τθ δεφτερθ περιςςότερα αλλά για ςχετικά λίγα είδθ. Το ηθτοφμενο είναι να τα μάκουμε όλα για όλα τα είδθ αλλά χωρίσ τθ βαςικι απογραφι δεν μποροφμε να προχωριςουμε ςτθ λεπτομερι μελζτθ

70 Ελλθνικι χλωρίδα: Διάςθμοι εξερευνθτζσ και διάςθμα φυτικά είδθ Ζργο μοναδικισ επιςτθμονικισ και καλλιτεχνικισ αξίασ. Το ακριβότερο ςυλλεκτικό κομμάτι(ια) ςτο χϊρο των Βιβλίων. Περιλαμβάνει περίπου 800 ςχζδια (πίνακεσ) φυτικϊν ειδϊν)

71 Φυτικά είδθ που με τα ονόματα (επίκετα) τουσ παραπζμπουν ςε μεγάλουσ εξερευνθτζσ του Ελλθνικοφ χϊρου Paeonia clusii (Clusius 15 th cent.) Crepis sibthorpiana. Crocus sieberi Centaurea orphanidea ( ) Centaurea rechingeri (! ) Asperula turnefaurtii ( ) Tulipa goulimyi Campanula pinatsii Allium runemarkii Stenbergia greuterii

72 Διάςθμα φυτικά είδθ Ενδθμικό (Ν. Πελοπόννθςο, Κφκθρα, Αντικφκθρα, Δ. Κριτθ). Φυτογεωγραφικό ενδιαφζρον. Παραπζμπει ςτον Μεγάλο εξερευνθτι Γουλιμι (εραςιτζχνθ). Στο μουςείο Γουλανδρι φυςικισ Ιςτορίασ). Στα όμορφα φυτά

73 Οι 13 φυτογεωγραφικζσ περιοχζσ του ελλθνικοφ χϊρου

74 Νότιο Αιγαίο (Κριτθ- Κάρπακοσ) 1. Θ παλαιογεωγραφία τθσ Περιοχισ (Γζφυρεσ ξθράσ, Νότιο αιγιακό τόξο) ). 2. Θ ζντονθ και μακρόχρονθ απομόνωςθ 3. Θ παρουςία ςτοιχείων με Αφρικανικι- Μεςογειακι-Ιρανονο-Τουρανικι προζλευςθ 4. Υψθλό ποςοςτό ενδθμικϊν

75 Νότιο Αιγαίο Περίπου 1750 Είδθ Τα περιςςότερα μεςογειακισ προζλευςθσ 140, περίπου, ζχουν ειςαχκεί από τον άνκρωπο Είναι το νοτιότερο όριο εξάπλωςθσ κάποιων Ευρωπαϊκϊν / Βαλκανικϊν ειδϊν ( Athananta macedonica, Ferulago nodosum) το δυτικότερο κάποιων Αςιατικϊν (Cupressus sempervirens, Cotoneaster nummmularia, Daphne gnidioides) Απαντοφν ενδθμικά είδθ τα που ανικουν ςε γζνθ με κζντρο εξάπλωςθσ τθν Αςία (Ebenus cretica, Ricotia cretica, Zelcova abelicea) Το υψθλότερο ποςοςτό ενδθμιςμοφ από τισ υπόλοιπεσ περιοχζσ του Αιγαίου

76 Periploca angustifolia

77 Zygophylum album

78 Limoniastrum monopetalum & Lucium schweinfurthii

79 Lucium schweinfurthii

80 Limoniastrum monopetalum

81 Limoniastrum monopetalum

82 Juniperus macrocarpa

83 Silene succulenta

84 Κεντρικό Αιγαίο (Κυκλάδεσ) Περιλαμβάνει περίπου 1450 είδθ, είναι δθλαδι εμφανϊσ φτωχότερθ από τισ παρακείμενεσ φυτογεωγραφικζσ περιοχζσ (Νότιο Αιγαίο 1750, Ανατολικά Αιγαίο 2.300). Είδθ κοινά ςτισ παρακείμενεσ περιοχζσ απουςιάηουν από τισ Κυκλάδεσ (Inula candida). Πολλά επίςθσ κοινά είδθ εμφανίηουν ακανόνιςτθ εξάπλωςθ εντόσ τθσ περιοχισ (Phlomis fruticosa) Με βάςθ τα κοινά ενδθμικά, εμφανίηουν περιςςότερθ ςυγγζνεια με τθ περιοχι του Ν. Αιγαίου (Staechelina fruticosa, Campanula laciniata,..)

85 Ανατολικό Αιγαίο Λόγω τθσ ςχετικά πρόςφατθσ απομόνωςθσ τθσ από τθν Μικρά Αςία ( χρ.), εμφανίηει χλωριδικζσ ςυγγζνειεσ με τθν περιοχι αυτι (Aristolochia hirta, Centaurea urvillei, Fritillaria bithynica). Φυτογεωγραφικι ιδιαιτερότθτα τθσ Ικαρίασ (ενδιάμεςθ κζςθ μεταξφ Αν. και Κεντρ. Αιγαίου)

86 Ιόνια Νθςιά Πρόςφατθ απομόνωςθ και ςτενι φυτογεωγραφικι ςχζςθ με τθν Δ. Στερεά (Χερςόνθςο Ακαρνανίασ). Κοινά χλωριδικά ςτοιχεία επίςθσ, με τισ Δαλματικζσ αλλά και τισ Αδριατικζσ ακτζσ τθσ Ιταλίασ (Gargano). Περίπου 1650 είδθ με χαμθλό ποςοςτό ενδθμιςμοφ, κκρίωσ ςε επίπεδο υποειδϊν με ςτενά ςυγγενικά ςτισ γειτονικζσ περιοχζσ ( Limonium spp., Lomelosia crenata, Campanula garganica)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Χωρολογία των φυτών Εξελικτική ή ιστορική φυτογεωγραφία Φυτοκοινωνιολογία Οικολογική φυτογεωγραφία Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 1) Η ερμηνεία της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ.

Ιδιότθτεσ πεδίων Γενικζσ. Οι ιδιότθτεσ των πεδίων διαφζρουν ανάλογα με τον τφπο δεδομζνων που επιλζγουμε. Ορίηονται ςτο κάτω μζροσ του παρακφρου ςχεδίαςθσ του πίνακα, ςτθν καρτζλα Γενικζσ. Ιδιότθτα: Μζγεκοσ πεδίου (Field size)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1) Τίτλοσ τθσ ζρευνασ: «Ποια είναι θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτθ διαλυτότθτα των ςτερεϊν ςτο νερό;» 2) Περιγραφι του ςκοποφ τθσ ζρευνασ: Η ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 4: Μετατροπή ςχήματοσ Ο/Σ ςε ςχεςιακό Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Ρλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά

Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ Μνιμθ Μάκθςθ -Συμπεριφορά Οδθγίεσ Προτείνεται να γίνει ςαφισ ο ρόλοσ κάκε τμιματοσ του ΚΝΣ και να αναδειχκεί θ ςχζςθ που ζχουν τα μζρθ αυτά με τισ ανϊτερεσ πνευματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών

Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών Η ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΑΟΠΟΝΙΑ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Γρ. Ανδρέας Υρίζηοσ Ανώηερος σνηηρηηής Γαζών Σμήμα Γαζών ΓΔΝΙΚΑ Οικοςφςτθμα: Σφςτθμα ςε μια περιοχι ςτθν οποία ςυνυπάρχουν ςε ιςορροπία/αρμονία οι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον

Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Δ ιαγώνιςμα ς το μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών ςε Προγ ραμματιςτικό Περιβάλ λον Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο : _ Θ Ε Μ Α 1 ο Α. Ν α χ α ρ α κ τ θ ρ ι ς τ ο φ ν ο ι α κ ό λ ο υ κ ε σ π ρ ο τ ά ς ε ι σ μ ε τ ο

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πετρίδου Μαρία Καλλιςτϊ 1/11/2011

Πετρίδου Μαρία Καλλιςτϊ 1/11/2011 2011 Απόψεισ τησ ΜΚΟ Καλλιςτϊ επί τησ ΜΠΕ του ζργου «Μεταλλευτικζσ Μεταλλουργικζσ εγκαταςτάςεισ Μεταλλείων Καςςάνδρασ τησ εταιρείασ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΤΟ Α.Ε.». Σο τςακάλι (Canis aureus) και ο λφκοσ (Canis lupus)

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 15: Εξόρυξη Δεδομζνων (Data Mining) Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ

Εκνικι Τράπεηα. Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ. Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ Σε αναηιτθςθ εναλλακτικών διεξόδων ρευςτότθτασ για τισ ΜΜΕ Νοζμβριοσ 2012 Ανδρζασ Ακαναςόπουλοσ Γενικόσ Διευκυντισ Λιανικισ Τραπεηικισ 0 1 Σφνοψθ ζρευνασ ςυγκυρίασ για ΜΜΕ από ΕΤΕ 2 Τα 5 Ε και 1 Α για

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f.

ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΤΝΑΡΣΗΗ. f y x y f A αντιςτοιχίηεται ςτο μοναδικό x A για το οποίο. Παρατθριςεισ Ιδιότθτεσ τθσ αντίςτροφθσ ςυνάρτθςθσ 1. Η. f A τθσ f. .. Αντίςτροφθ ςυνάρτθςθ Ζςτω θ ςυνάρτθςθ : A θ οποία είναι " ". Τότε ορίηεται μια νζα ςυνάρτθςθ, θ μζςω τθσ οποίασ το κάκε ιςχφει y. : A με Η νζα αυτι ςυνάρτθςθ λζγεται αντίςτροφθ τθσ. y y A αντιςτοιχίηεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Αφόρμθςθ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΦΥΤΑ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΡΟΤΑΣΗΣ Δείκτθσ Επιτυχίασ: Να διατυπϊνουν παρατθριςεισ για διάφορεσ εμφανείσ ιδιότθτεσ των ηωντανϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ. Ενότθτα 2: Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ και Συλλογιςμόσ. Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ

Τεχνθτι Νοθμοςφνθ. Ενότθτα 2: Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ και Συλλογιςμόσ. Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ Τεχνθτι Νοθμοςφνθ Ιωάννθσ Χατηθλυγεροφδθσ Πολυτεχνικι Σχολι Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Πλθροφορικισ Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ και Συλλογιςμόσ Αναπαράςταςθ Γνϊςθσ (1) Οριςμόσ Πϊσ μπορεί καλφτερα και αποδοτικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων

Δζντρα. Δομζσ Δεδομζνων Δζντρα Δομζσ Δεδομζνων Περιεχόμενα Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Κόμβοσ ενόσ δζντρου Δυαδικά δζντρα αναηιτθςθσ Αναηιτθςθ Κόμβου Ειςαγωγι ι δθμιουργία κόμβου Δζντρα Γενικζσ ζννοιεσ Οι προθγοφμενεσ δομζσ που εξετάςτθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323. Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE09NAT/GR/000323. Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Demonstration of the Biodiversity Action Planning approach, to benefit local biodiversity on an Aegean island, Skyros Επιδεικτικι εφαρμογι τθσ προςζγγιςθσ «χζδιο Δράςθσ για τθ Βιοποικιλότθτα» για τθ διατιρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Πειραιάσ, 30 Δεκεμβρίου 2016 ΑΦΙΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΤΚΣΕΡΕΤΕΙ ΣΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΤΝΣΟΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ: ΕΣΟΤ 2014, 2015 και Α' εξάμθνο 2016 (προςωρινά ςτοιχεία) φμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι Σθλεςκόπιο Σο τθλεςκόπιο είναι ζνα όργανο ςχεδιαςμζνο για τθν παρατιρθςθ μακρινϊν αντικειμζνων μζςω τθσ ςυλλογισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Σα πρϊτα γνωςτά ςχεδόν λειτουργικά τθλεςκόπια ανακαλφφκθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν:

Ένα πρόβλθμα γραμμικοφ προγραμματιςμοφ βρίςκεται ςτθν κανονικι μορφι όταν: Μζθοδος Simplex Η πλζον γνωςτι και περιςςότερο χρθςιμοποιουμζνθ μζκοδοσ για τθν επίλυςθ ενόσ γενικοφ προβλιματοσ γραμμικοφ προγραμματιςμοφ, είναι θ μζκοδοσ Simplex θ οποία αναπτφχκθκε από τον George Dantzig.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ.

9 Η ηιτθςθ των αγακϊν από τα άτομα δεν ζχει ςχζςθ με τθν προςπάκεια ικανοποίθςθσ των αναγκϊν τουσ. Αρχζσ Οικονομικισ Θεωρίασ - Κεφάλαιο Πρώτο: Βαςικζσ Οικονομικζσ Έννοιεσ Εκπαιδευτικόσ, Παναγιώτθσ Φουτςιτηισ, Οικονομολόγοσ. Όλα τα αντικείμενα επζχουν κζςθ χριματοσ, δθλαδι όλα τα αντικείμενα είναι χριματα,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project

Δίκτυα Υπολογιςτϊν 2-Rooftop Networking Project Ονοματεπώνυμα και Α.Μ. μελών ομάδασ Κοφινάσ Νίκοσ ΑΜ:2007030111 Πζρροσ Ιωακείμ ΑΜ:2007030085 Site survey Τα κτιρια τθσ επιλογισ μασ αποτελοφν το κτιριο επιςτθμϊν και το κτιριο ςτο οποίο ςτεγάηεται θ λζςχθ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Καρβέλης Φώτης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Mendeleev(1869): Ο πρώτοσ που ζκανε ταξινόμθςθ των ςτοιχείων Meyer(1870): Κατάταξθ των ςτοιχείων με βάςθ τθ ςχετικι ατομικι μάηα ΤΜΠΕΡΑΜΑ Οι ιδιότητεσ των

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1

Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Τμήμα Μησανικών Πληποφοπικήρ, Τ.Ε.Ι. Ηπείπος Ακαδημαϊκό Έτορ 2016-2017, 6 ο Εξάμηνο Τυπικζσ Γλϊςςεσ Περιγραφισ Υλικοφ Εργαςτιριο 1 Διδάςκων Τςιακμάκθσ Κυριάκοσ, Phd MSc in Electronic Physics (Radioelectrology)

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΡΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ρροςταςία Λογιςμικοφ - Ιοί Ρρόγραμμα-ιόσ (virus), Αντιϊικό πρόγραμμα (antivirus), Αντίγραφα αςφαλείασ (backup), Χάκερ (hacker) Είναι οι αποκθκευμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Στο εργαςτιριο αυτό κα δοφμε πωσ μποροφμε να προςομοιϊςουμε μια κίνθςθ χωρίσ τθ χριςθ εξειδικευμζνων εργαλείων, παρά μόνο μζςω ενόσ προγράμματοσ λογιςτικϊν φφλλων, όπωσ είναι το Calc και το Excel. Τα δφο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ

Εισαγωγικές έννοιες. Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Εισαγωγικές έννοιες Αντώνησ Κ Μαώργιώτησ Έννοιεσ που πρϋπει να επιβεβαιώςουμε ότι τισ ξϋρουμε (1) - αναζότηςη Ιςτοςελίδα Αρχείο που περιζχει πλθροφορίεσ προοριςμζνεσ για δθμοςίευςθ ςτο Παγκόςμιο Ιςτό (www).

Διαβάστε περισσότερα

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ

3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 3 θ διάλεξθ Επανάλθψθ, Επιςκόπθςθ των βαςικϊν γνϊςεων τθσ Ψθφιακισ Σχεδίαςθσ 1 2 3 4 5 6 7 Παραπάνω φαίνεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ μετάβαςθσ δυναμικοφ (voltage transfer characteristic) για ζναν αντιςτροφζα,

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι

Στατιςτικζσ δοκιμζσ. Συνεχι δεδομζνα. Γεωργία Σαλαντι Στατιςτικζσ δοκιμζσ Συνεχι δεδομζνα Γεωργία Σαλαντι Τι κζλουμε να ςυγκρίνουμε; Δφο δείγματα Μζςθ αρτθριακι πίεςθ ςε δφο ομάδεσ Πικανότθτα κανάτου με δφο διαφορετικά είδθ αντικατακλιπτικϊν Τθν μζςθ τιμι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Έρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 10 η : Ακζραιοσ Προγραμματιςμόσ Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο

Fair Trade Δίκαιο Εμπόριο. Σο Fair Trade ςτον κόςμο Δίκαιο Εμπόριο Ερωτιςεισ για τθν αρχι: 1) Ποια προϊόντα ειςάγουμε από τον Τρίτο Κόςμο; 2) Όταν αγοράηετε αυτά τα προϊόντα, ςκεφτόςαςτε ποια είναι θ ιςτορία τουσ; Δθλαδι, από ποφ προζρχονται, ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ

Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ελλθνικι Δθμοκρατία Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Ψθφιακι Επεξεργαςία ιματοσ Ενότθτα 3 : Παρακφρωςθ Δεδομζνων Κωνςταντίνοσ Αγγζλθσ Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ςτο ΤΕΙ Ηπείρου Σμιμα Μθχανικών

Διαβάστε περισσότερα