ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ. 639/447/ Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών» Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ. 424/277/ Α.Υ.Ο. «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγ γεγραμμένου επιτηδευματία» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.811/416 (1) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ. 639/447/ Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 2960/2001 «Εθνι κός Τελωνειακός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. 265/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Φ. 639/447/ Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Απο θηκών» (Φ.Ε.Κ. 1109/Β / ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθμ. Φ.919/636/ (Φ.Ε.Κ. 1590/Β / ), Φ. 161/98/ (Φ.Ε.Κ. 229/Β / ) και Φ.293/197/ (Φ.Ε.Κ. 647/Β / ) Α.Υ.Ο.Ο. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2073/2004 της 16 ης Νοεμβρίου 2004 «για τη διοι κητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κα τανάλωσης» (EEL 359/ ) σχετικά με το σύστημα ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2006 για την ανταλλαγή δεδομένων για τους Ε.Φ.Κ. (System for the Exchange of Excise Data SEED). 4. Την ανάγκη τροποποίησης των Παραρτημάτων Ι και II της υπ αριθμ. Φ. 639/447/ Α.Υ.Ο.Ο., ως προς το περιεχόμενο της αίτησης και άδειας φορολογικής αποθήκης στα πλαίσια των αναγκαίων τροποποιήσεων που επέρχονται με την έναρξη εφαρμογής της έκδοσης 0 του Συστήματος για την ανταλλαγή δεδομένων για τους Ε.Φ.Κ. (System for the exchange of excise data SEEDvO) στα πλαίσια της ανάπτυξης του συστήματος μηχανοργάνωσης της διακίνησης και του ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (Excise movement and Control System EMCS). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παρ. 2 του κώδικα νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α / ). 6. Την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 204/Β / ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Αντικαθιστούμε τα Παραρτήματα Ι. Αίτηση Σύστασης και Λειτουργίας Φορολογικής Αποθήκης και II. Άδεια Φο ρολογικής Αποθήκης της υπ αριθμ. Φ. 639/447/ Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία Φορολογικών Αποθη κών» (Φ.Ε.Κ. 1109/Β / ), όπως ισχύει, με τα συνημ μένα στην παρούσα Παραρτήματα.

2 11470 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθε σης της αίτησης. 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Αναγράφεται ο αριθμός καταχώρησης της αίτησης στο Τελωνείο, σύμφωνα με την κατά αύξοντα αριθμό καταχώρηση της. 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αποθηκευτή (επωνυμία της εταιρίας), η πλήρης διεύθυν ση καθώς και ο Α.Φ.Μ. του. 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτω ση που ο Αποθηκευτής ορίζει διαχειριστή. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. του. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων που πρόκειται να παράγονται/ κατέχο νται στη φορολογική αποθήκη ανά κατηγορία καθώς και οι δείκτες είδους. Ο 1 ος δείκτης υποδηλώνει συνολικά την κατηγορία των προϊόντων που ο Αποθηκευτής πρόκειται να παράγει/ κατέχει κ.λπ. στη φορολογική αποθήκη. Ο κωδικός 1 στον 1 ο δείκτη ανανράφεται σε κάθε περίπτωση που ο Αποθηκευτής πρόκειται να παράγει/ κατέχει είτε όλα είτε ορισμένα από τα είδη της κατηγορίας. Στην πε ρίπτωση που ο Αποθηκευτής πρόκειται να παράγει/ κατέχει όλα τα είδη της κατηγορίας, τίθεται ο κωδικός 1 μόνο στον 1 ο δείκτη ενώ οι υπόλοιποι δείκτες μένουν κενοί. Στην περίπτωση δε που πρόκειται να παράγει/ κατέχει ορισμένα εξ αυτών, ο κωδικός 1 τίθεται τόσο στον 1 ο δείκτη όσο και στους αντίστοιχους δείκτες, όπως περιγράφονται παρακάτω, ενώ οι υπόλοιποι δεί κτες μένουν κενοί. Ι. ΚΑΠΝΙΚΑ (TOBACCO T): 1 ος δείκτης: Όλα τα καπνικά προϊόντα, εφόσον σημει ωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή καπνικά προϊόντα που καθορίζονται από τους παρακάτω δείκτες. 2 ος δείκτης: Τσιγάρα 3 ος δείκτης: Πούρα και σιγαρίλλος. 4 ος δείκτης: Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζε ται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσι γάρων. 5 ος δείκτης: Άλλα καπνά για κάπνισμα. II. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (ENERGY PRODUCTS E): 1 ος δείκτης: Όλα τα ενεργειακά προϊόντα, εφόσον ση μειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή ενεργειακά προϊόντα 2 ος δείκτης: Φυτικά και ζωικά λάδια που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο έως 1518, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων. 3 ος δείκτης: Πετρελαιοειδή που υπάγονται στους κω δικούς Σ.Ο , , και ος δείκτης: Μολυβδούχος βενζίνη των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Αμόλυβδη βενζίνη των κωδικών Σ.Ο , και ος δείκτης: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμο ποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρη σιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL Μαζούτ) των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Πετρελαιοειδή των κωδικών Σ.Ο , και για χύμα εμπορική κυκλο φορία. 12 ος δείκτης: Πετρελαιοειδή των κωδικών Σ.Ο έως και που δεν αναφέρονται ανωτέρω. 13 ος δείκτης: Υγραέρια και άλλοι αέριοι υδρογονάν θρακες (LPG) του κωδικού Σ.Ο. 2711, με εξαίρεση τους κωδικούς Σ.Ο , και ος δείκτης: Υδρογονάνθρακες άκυκλοι κορεσμένοι του κωδικού Σ.Ο ος δείκτης: Υδρογονάνθρακες κυκλικοί των κωδικών Σ.Ο , , , , και ος δείκτης: Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) του κωδι κού Σ.Ο , εφόσον δεν είναι συνθετικής προ έλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο θέρμανσης ή ως καύσιμο κινητήρων. 17 ος δείκτης: «Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων», «ΜΛΟ» («FAME», «Fatty acid methyl esters») του κωδικού Σ.Ο ος δείκτης: Άλλα προϊόντα του κωδικού Σ.Ο , εκτός των μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME). III. ΜΠΥΡΕΣ (BEER B): 1 ος δείκτης: Όλες οι μπύρες. IV. ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΖΥΜΩ ΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΜΠΥΡΑ (WΙNE W): 1 ος δείκτης: Όλα τα κρασιά και ποτά παρασκευαζό μενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα, εφόσον σημειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή κρασιά και ποτά πα ρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα 2 ος δείκτης: Απλά κρασιά και ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα. 3 ος δείκτης: Αφρώδη κρασιά και λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύ ρα. V. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (INTERMEDIATE PRODUCTS Ι): 1 ος δείκτης: Όλα τα ενδιάμεσα προϊόντα. VI. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ (ETHYL ALCOHOL & SPIRITS S): 1 ος δείκτης: Όλα τα αλκοολούχα προϊόντα, εφόσον ση μειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή αλκοολούχα προϊόντα 2 ος δείκτης: Αλκοολούχα ποτά. 3 ος δείκτης: Αιθυλική αλκοόλη. 4 ος δείκτης: Μερικώς μετουσιωμένη αλκοόλη. 5 ος δείκτης: Άλλα προϊόντα που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τα προϊ όντα που δεν υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο και 2208 αλλά σε άλλο κεφάλαιο Σ.Ο. και περιέχουν αιθυλική αλκοόλη (μη μετουσιωμένη). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: α) Αποθηκευτής επιθυμεί να παραλαμβάνει στη φορο λογική αποθήκη όλα τα είδη των καπνικών προϊόντων. Ο

4 11472 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χώρος 5 θα συμπληρωθεί ως εξής: στην κατηγορία «ΚΑ ΠΝΙΚΑ Τ» στον 1 ο δείκτη θα τεθεί ο κωδικός 1 και στους υπόλοιπους δείκτες δεν τίθεται τίποτα. Δηλαδή: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 1 β) Αποθηκευτής επιθυμεί να παραλαμβάνει στη φορο λογική αποθήκη μόνο πούρα και σιγαρίλλος. Ο χώρος 5 συμπληρώνεται ως εξής: στην κατηγορία «ΚΑΠΝΙΚΑ Τ» στον 1 ο και 3 ο δείκτη, θα τεθεί ο κωδικός 1, ενώ στους υπόλοιπους δείκτες δε τίθεται τίποτα. Δηλαδή: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΔΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: Αναγράφεται η επωνυμία της αποθήκης (π.χ. το όνομα της εταιρίας), η πλήρης διεύθυνση της αποθήκης ή των χώρων που την αποτε λούν, το είδος της (Γενική, Ατομική, Ειδική) καθώς και το πλήθος των αποθηκευτικών χώρων στην εξαιρετική περίπτωση που η φορολογική αποθήκη ζητείται να λει τουργεί σε περισσότερους χώρους (π.χ. δεξαμενές καυ σίμων). Επισημαίνεται ότι όταν οι αποθηκευτικοί χώροι έχουν ξεχωριστή λογιστική διαχείριση, τους χορηγείται διαφορετικός αριθμός αδείας φορολογικής αποθήκης. 7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Επιλέγεται η δραστηριότητα/ δραστηριότητες που ασκεί ο Αποθηκευτής μέσα στην αποθήκη μεταξύ των αναγραφομένων (παραγωγή, με ταποίηση, κατοχή, αποστολή, εξαγωγή, παραλαβή, εφο διασμός). 8. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Αναγράφονται τα προβλε πόμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση για την έκδοση της άδειας σύστασης και λει τουργίας της φορολογικής αποθήκης (π.χ. σχεδιάγραμ μα αποθήκης, τίτλος κυριότητας, συμβόλαιο μίσθωσης, κ.λ.π.). 9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Περιγράφεται περιληπτικά το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης (π.χ. βιβλίο αποθήκης, βιβλία Κ.Β.Σ., μηχανογραφικό σύ στημα, κ.λπ.). 10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αναγράφεται οποιοδήποτε στοι χείο θεωρεί απαραίτητο ο Αποθηκευτής για την υπο στήριξη της αίτησης του (π.χ. αίτημα για συναποθήκευ ση με προϊόντα που δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., κ.λπ.). 11. ΑΙΤΩΝ/ ΑΙΤΟΥΣΑ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντα/ της αιτούσας και τίθεται η ημερομηνία και η υπογραφή αυτού.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11473

6 11474 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11475

8 11476 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9 ΦΕΚ 814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΟΗΚΗΣ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Αποτελείται από 13 ψηφία, τα οποία συνίστανται στα ακόλουθα: Τα 2 πρώτα αποτελούν το κωδικό της χώρας μας (EL) και είναι σταθερά ψηφία σε όλες τις άδειες φορο λογικών αποθηκών. Το 3 ο ψηφίο αποτελεί τον τύπο της αδείας, ήτοι για την άδεια φορολογικής αποθήκης τίθεται ο αριθμός 3. Το 4 ο και 5 ο ψηφίο συμπληρώνονται με μηδενικά. Το 6 ο έως 9 ο ψηφίο αποτελούν τον κωδικό του Τελω νείου (Παράρτημα Ι της αριθμ. Τ. 3869/1214/ ΔΥΟ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το οποίο χορηγεί την άδεια στη φορολογική αποθήκη. Το 10 ο έως 13 ο ψηφίο αποτελούν τον αύξοντα αριθμό που χορηγεί το Τελωνείο στην αποθήκη. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Η πρώτη Άδεια του Τελωνείου Λάρισας έχει τον αριθμό: EL ΤΥΠΟΣ: Αναγράφεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στον τύπο της αδείας. Στην περίπτωση της φορολογι κής αποθήκης είναι ο αριθμός ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩ ΡΗΣΗΣ: Αναγράφεται η λέξη «Αρχική», εφόσον πρόκειται για την αρχική άδεια Φορολογικής Αποθήκης που εκδίδε ται από το Τελωνείο, ή αναγράφεται ο αριθμός της τρο ποποίησης, εφόσον πρόκειται για τροποποιητική άδεια. Επιπλέον, αναγράφεται η ημερομηνία καταχώρησης είτε της αρχικής είτε της εκάστοτε τροποποιητικής άδειας. 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Αποθηκευτή (επωνυμία της εταιρίας), η πλήρης διεύθυν ση καθώς και ο Α.Φ.Μ. του. 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ισχύει η άδεια λειτουργίας της φορο λογικής αποθήκης. 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας, στην περίπτωση που το Τελω νείο έχει ορίσει τέτοια ημερομηνία. Αν δεν έχει ορισθεί ημερομηνία λήξης, το πεδίο δεν συμπληρώνεται. 7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ανά κατηγορία καθώς και οι δείκτες είδους. Ο 1 ος δείκτης υποδηλώνει συνολικά την κατηγορία των προϊόντων που ο Αποθηκευτής παράγει/ κατέχει κ.λπ. στη φορολογική αποθήκη. Ο κωδικός 1 στον 1 ο δείκτη αναγράφεται σε κάθε περίπτωση που ο Αποθηκευτής παράγει/ κατέχει είτε όλα είτε ορισμένα από τα είδη της κατηνορίας. Στην περίπτωση που ο Αποθηκευτής παράγει/ κατέχει όλα τα είδη της κατηγορίας, τίθεται ο κωδικός 1 μόνο στον 1 δείκτη ενώ οι υπόλοιποι δείκτες μένουν κενοί. Στην περίπτωση δε που παράγει/ κατέ χει ορισμένα εξ αυτών, ο κωδικός 1 τίθεται τόσο στον 1ο δείκτη όσο και στους αντίστοιχους δείκτες, όπως περιγράφονται παρακάτω, ενώ οι υπόλοιποι δείκτες μένουν κενοί. Ι. ΚΑΠΝΙΚΑ (TOBACCO T): 1 ος δείκτης: Όλα τα καπνικά προϊόντα, εφόσον σημει ωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή καπνικά προϊόντα που καθορίζονται από τους παρακάτω δείκτες. 2 ος δείκτης: Τσιγάρα. 3 ος δείκτης: Πούρα και σιγαρίλλος. 4 ος δείκτης: Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων. 5 ος δείκτης: Αλλα καπνά για κάπνισμα. II. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (ENERGY PRODUCTS Ε): 1 ος δείκτης: Όλα τα ενεργειακά προϊόντα, εφόσον ση μειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή ενεργειακά προϊόντα 2 ος δείκτης: Φυτικά και ζωικά λάδια που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο έως 1518, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων. 3 ος δείκτης: Πετρελαιοειδή που υπάγονται στους κω δικούς Σ.Ο , , και ος δείκτης: Μολυβδούχος βενζίνη των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Αμόλυβδη βενζίνη των κωδικών Σ.Ο , και ος δείκτης: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμο ποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρη σιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL Μαζούτ) των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Πετρελαιοειδή των κωδικών Σ.Ο , και για χύμα εμπορική κυκλο φορία. 12 ος δείκτης: Πετρελαιοειδή των κωδικών Σ.Ο έως και που δεν αναφέρονται ανωτέρω. 13 ος δείκτης: Υγραέρια και άλλοι αέριοι υδρογονάν θρακες (LPG) του κωδικού Σ.Ο. 2711, με εξαίρεση τους κωδικούς Σ.Ο , και ος δείκτης: Υδρογονάνθρακες άκυκλοι κορεσμένοι του κωδικού Σ.Ο ος δείκτης: Υδρογονάνθρακες κυκλικοί των κωδικών Σ.Ο , , , , και ος δείκτης: Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) του κωδι κού Σ.Ο , εφόσον δεν είναι συνθετικής προ έλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο θέρμανσης ή ως καύσιμο κινητήρων. 17 ος δείκτης: «Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων», «ΜΛΟ» («FAME», «Fatty acid methyl esters») του κωδικού Σ.Ο ος δείκτης: Άλλα προϊόντα του κωδικού Σ.Ο , εκτός των μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME). IH. ΜΠΥΡΕΣ (BEER B): 1 ος δείκτης: Όλες οι μπύρες. IV. ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΖΥΜΩ ΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΜΠΥΡΑ (WINE W): 1 ος δείκτης: Όλα τα κρασιά και ποτά παρασκευαζό μενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα, εφόσον σημειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή κρασιά και ποτά πα ρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα 2 ος δείκτης: Απλά κρασιά και ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα.

10 11478 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ος δείκτης: Αφρώδη κρασιά και λοιπά αφρώδη ποτά πα ρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα. V. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (INTERMEDIATE PRODUCTS I): 1 ος δείκτης: Όλα τα ενδιάμεσα προϊόντα. VI. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ (ETHYL ALCOHOL & SPIRITS SΙ): 1 ος δείκτης: Όλα τα αλκοολούχα προϊόντα, εφόσον ση μειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή αλκοολούχα προϊόντα 2 ος δείκτης: Αλκοολούχα ποτά. 3 ος δείκτης: Αιθυλική αλκοόλη. 4 ος δείκτης: Μερικώς μετουσιωμένη αλκοόλη. 5 ος δείκτης: Άλλα προϊόντα που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τα προϊ όντα που δεν υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο και 2208 αλλά σε άλλο κεφάλαιο Σ.Ο. και περιέχουν αιθυλική αλκοόλη (μη μετουσιωμένη). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: α) Αποθηκευτής επιθυμεί να παραλαμβάνει στη φορο λογική αποθήκη όλα τα είδη των καπνικών προϊόντων. Ο χώρος 7 θα συμπληρωθεί ως εξής: στην κατηγορία «ΚΑ ΠΝΙΚΑ Τ» στον 1 ο δείκτη θα τεθεί ο κωδικός 1 και στους υπόλοιπους δείκτες δεν τίθεται τίποτα. Δηλαδή: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 1 β) Αποθηκευτής επιθυμεί να παραλαμβάνει στη φορο λογική αποθήκη μόνο πούρα και σιγαρίλλος. Ο χώρος 7 συμπληρώνεται ως εξής: στην κατηγορία «ΚΑΠΝΙΚΑ Τ» στον 1 ο και 3 ο δείκτη, θα τεθεί ο κωδικός 1, ενώ στους υπόλοιπους δείκτες δε τίθεται τίποτα. Δηλαδή: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 1 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο Αποθηκευτής ορίζει διαχειριστή. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η πλήρης διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. του. 9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Περιγράφεται περιληπτικά το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης (π.χ. βιβλίο αποθήκης, βιβλία Κ.Β.Σ., μηχανογραφικό σύ στημα, κ.λπ.). 10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ: Αναγράφεται η επωνυμία της αποθήκης (π.χ. το όνομα της εταιρείας), η πλήρης διεύθυνση της αποθήκης ή των χώρων που την αποτε λούν, το είδος της (Γενική, Ατομική, Ειδική) καθώς και το πλήθος των αποθηκευτικών χώρων στην εξαιρετική περίπτωση που η φορολογική αποθήκη ζητείται να λει τουργεί σε περισσότερους χώρους (π.χ. δεξαμενές καυ σίμων). Επισημαίνεται ότι όταν οι αποθηκευτικοί χώροι έχουν ξεχωριστή λογιστική διαχείριση, τους χορηγείται διαφορετικός αριθμός αδείας φορολογικής αποθήκης. 11. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Επιλέγεται η δραστηριότητα/ δρα στηριότητες που ασκεί ο Αποθηκευτής μέσα στην αποθή κη μεταξύ των αναγραφομένων (παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, αποστολή, εξαγωγή, παραλαβή, εφοδιασμός). 12. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αναγράφεται οποιοδήποτε στοι χείο σχετικά με την αποθήκη που θεωρείται απαραίτητο από το Τελωνείο. 13. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: Αναγράφεται ο κωδικός του Τελωνείου που χορηγεί την άδεια και ελέγχει τη φορολογική αποθήκη (Παράρτημα Ι της αριθμ. Τ. 3869/1214/ ΔΥΟ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ ει), η επωνυμία, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το FAX. 14. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ: Τίθεται σφραγίδα, υπογρα φή του αρμοδίου υπαλλήλου και αναγράφεται ο τόπος και η ημερομηνία. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ F Αριθμ. Φ.812/417 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ. Δ. 424/277/ Α.Υ.Ο. «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγε γραμμένου επιτηδευματία». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 113 του ν. 2960/2001 «Εθνι κός Τελωνειακός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. 265/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Δ. 424/277/ Α.Υ.Ο. «Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία» (Φ.Ε.Κ. 242/Β / ). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2073/04 της 16 ης Νοεμβρίου 2004 «για τη διοικη τική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατα νάλωσης» (EEL 359/ ) σχετικά με το σύστημα για την ανταλλαγή δεδομένων για τους Ε.Φ.Κ. (System for the Exchange of Excise Data SEED). 4. Την ανάγκη τροποποίησης των Παραρτημάτων Ι και II της υπ αριθμ. Δ. 424/277/ Α.Υ.Ο., ως προς το περιεχόμενο της αίτησης και άδειας εγγεγραμμένου επιτηδευματία στα πλαίσια των αναγκαίων τροποποιή σεων που επέρχονται με την έναρξη εφαρμογής της έκ δοσης 0 του Συστήματος για την ανταλλαγή δεδομένων για τους Ε.Φ.Κ. (System for the exchange of excise data SEEDvO) στα πλαίσια της ανάπτυξης του συστήματος μηχανοργάνωσης της διακίνησης και του ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. (Excise movement and Control System EMCS). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παρ. 2 του Κώδι κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητι κά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ Α / ). 6. Την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ 1264/ απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 204/Β / ). 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Αντικαθιστούμε τα Παραρτήματα Ι. Αίτηση Εγκεκρι μένου Αποθηκευτή/ Εγγεγραμμένου Επιτηδευματία και II. Άδεια Εγκεκριμένου Αποθηκευτή/ Εγγεγραμμένου Επι τηδευματία της αριθμ. Δ. 424/277/ Α.Υ.Ο. «Προϋ ποθέσεις χαρακτηρισμού προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία» (Φ.Ε.Κ. 242/Β / ), όπως ισχύει, με τα συνημμένα στην παρούσα Παραρτήματα.

12 11480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθε σης της αίτησης του επιτηδευματία. 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: Αναγράφεται ο αριθμός καταχώρησης της αίτησης στην Τελωνειακή Περιφέρεια, σύμφωνα με την κατά αύξοντα αριθμό καταχώρηση της. 3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του επιτηδευματία (επωνυμία της εταιρίας), η πλήρης διεύ θυνση καθώς και ο Α.Φ.Μ. του. 4. ΕΓΓΎΗΣΗ: Αναγράφεται το είδος της εγγύησης (Τραπεζική, Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κ.λπ.), ο υπόχρε ος της εγγύησης (π.χ. Εθνική Τράπεζα), ο αριθμός της εγγύησης (π.χ. αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου), η ημερομηνία λήξης της εγγύησης, αν υπάρχει, καθώς και το ποσό της εγγύησης που έχει κατατεθεί. 5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων που επιθυμεί να παραλαμβάνει ο επιτη δευματίας ανά κατηγορία καθώς και οι δείκτες είδους. Ο 1 ος δείκτης υποδηλώνει συνολικά την κατηγορία των προϊόντων που ο επιτηδευματίας επιθυμεί να παραλαμ βάνει κ.λ.π. Ο κωδικός 1 στον 1 ο δείκτη αναγράφεται σε κάθε περίπτωση που ο επιτηδευματίας επιθυμεί να παραλαμβάνει είτε όλα είτε ορισμένα από τα είδη της κατηγορίας. Στην περίπτωση που ο επιτηδευματίας επιθυμεί να παραλαμβάνει όλα τα είδη της κατηγο ρίας, τίθεται ο κωδικός 1 μόνο στον 1 ο δείκτη ενώ οι υπόλοιποι δείκτες μένουν κενοί. Στην περίπτωση δε που επιθυμεί να παραλαμβάνει ορισμένα εξ αυτών, ο κωδικός 1 τίθεται τόσο στον 1 ο δείκτη όσο και στους αντίστοιχους δείκτες, όπως περιγράφονται παρακάτω, ενώ οι υπόλοιποι δείκτες μένουν κενοί. Ι. ΚΑΠΝΙΚΑ (TOBACCO T): 1 ος δείκτης: Όλα τα καπνικά προϊόντα, εφόσον σημει ωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή καπνικά προϊόντα που καθορίζονται από τους παρακάτω δείκτες. 2 ος δείκτης: Τσιγάρα. 3 ος δείκτης: Πούρα και σιγαρίλλος. 4 ος δείκτης: Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων. 5 ος δείκτης: Άλλα καπνά για κάπνισμα. II. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (ENERGY PRODUCTS Ε): 1 ος δείκτης: Όλα τα ενεργειακά προϊόντα, εφόσον ση μειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή ενεργειακά προϊόντα 2 ος δείκτης: Φυτικά και ζωικά λάδια που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο έως 1518, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων. 3 ος δείκτης: Πετρελαιοειδή που υπάγονται στους κω δικούς Σ.Ο , , και ος δείκτης: Μόλυβδούχος βενζίνη των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Αμόλυβδη βενζίνη των κωδικών Σ.Ο , και ος δείκτης: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμο ποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρη σιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL Μαζούτ) των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Πετρελαιοειδή των κωδικών Σ.Ο , και για χύμα εμπορική κυκλο φορία. 12 ος δείκτης: Πετρελαιοειδή των κωδικών Σ.Ο έως και που δεν αναφέρονται ανωτέρω. 13 ος δείκτης: Υγραέρια και άλλοι αέριοι υδρογονάν θρακες (LPG) του κωδικού Σ.Ο. 2711, με εξαίρεση τους κωδικούς Σ.Ο , και ος δείκτης: Υδρογονάνθρακες άκυκλοι κορεσμένοι του κωδικού Σ.Ο ος δείκτης: Υδρογονάνθρακες κυκλικοί των κωδι κών Σ.Ο , , , , και ος δείκτης: Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) του κωδι κού Σ.Ο , εφόσον δεν είναι συνθετικής προ έλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο θέρμανσης ή ως καύσιμο κινητήρων. 17 ος δείκτης: «Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων», «ΜΛΟ» («FAME», «Fatty acid methyl esters») του κωδικού Σ.Ο ος δείκτης: Άλλα προϊόντα του κωδικού Σ.Ο , εκτός των μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME). III. ΜΠΥΡΕΣ (BEER B): 1 ος δείκτης: Όλες οι μπύρες. IV. ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΖΥΜΩ ΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΜΠΥΡΑ (WINE W): 1 ος δείκτης: Όλα τα κρασιά και ποτά παρασκευαζό μενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα, εφόσον σημειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή κρασιά και ποτά πα ρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα 2 ος δείκτης: Απλά κρασιά και ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα. 3 ος δείκτης: Αφρώδη κρασιά και λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύ ρα. V. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (INTERMEDIATE PRODUCTS Ι): 1 ος δείκτης: Όλα τα ενδιάμεσα προϊόντα. VI. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ (ETHYL ALCOHOL & SPIRITS S): 1 ος δείκτης: Όλα τα αλκοολούχα προϊόντα, εφόσον ση μειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή αλκοολούχα προϊόντα 2 ος δείκτης: Αλκοολούχα ποτά. 3 ος δείκτης: Αιθυλική αλκοόλη. 4 ος δείκτης: Μερικώς μετουσιωμένη αλκοόλη. 5 ος δείκτης: Άλλα προϊόντα που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τα προϊ όντα που δεν υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο και 2208 αλλά σε άλλο κεφάλαιο Σ.Ο. και περιέχουν αιθυλική αλκοόλη (μη μετουσιωμένη). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: α) Επιτηδευματίας επιθυμεί να παραλαμβάνει όλα τα είδη των καπνικών προϊόντων. Ο χώρος 5 θα συμπληρω θεί ως εξής: στην κατηγορία «ΚΑΠΝΙΚΑ Τ» στον 1 δείκτη

14 11482 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θα τεθεί ο κωδικός 1 και στους υπόλοιπους δείκτες δεν τίθεται τίποτα. Δηλαδή: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 1 β) Επιτηδευματίας επιθυμεί να παραλαμβάνει μόνο πούρα και σιγαρίλλος. Ο χώρος 5 συμπληρώνεται ως εξής: στην κατηγορία «ΚΑΠΝΙΚΑ Τ» στον 1 και 3 δεί κτη, θα τεθεί ο κωδικός 1, ενώ στους υπόλοιπους δεί κτες δε τίθεται τίποτα. Δηλαδή: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΔΟΥΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Αναγράφεται η διεύθυνση του χώρου ή των χώρων παραλαβής και ενα πόθεσης των προϊόντων. 7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αναγράφεται η δραστηριότητα που δύναται να ασκεί ο εγγεγραμμένος επιτηδευματίας, ήτοι η παραλαβή των προϊόντων. 8. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Αναγράφονται τα προβλε πόμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφθούν στην αίτηση για την έκδοση της άδειας εγγεγραμμένου επι τηδευματία (π.χ. έγγραφα για την απόδειξη της επαγ γελματικής δραστηριότητας του επιτηδευματία, κ.λπ.). 9. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Περιγράφεται περιληπτικά το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης (π.χ. βιβλίο αποθήκης, βιβλία Κ.Β.Σ., μηχανογραφικό σύ στημα, κ.λπ.). 10. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αναγράφεται οποιοδήποτε στοι χείο θεωρεί απαραίτητο ο επιτηδευματίας για την υπο στήριξη της αίτησης του. 11. ΑΙΤΩΝ/ ΑΙΤΟΥΣΑ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του αιτούντα/ της αιτούσας και τίθεται η ημερομηνία και η υπογραφή αυτού.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11483

16 11484 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) * *

17 ΦΕΚ 814 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11485

18 11486 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ: Αποτελείται από 13 ψηφία, τα οποία συνίστανται στα ακόλουθα: Τα 2 πρώτα αποτελούν το κωδικό της χώρας μας (EL) και είναι σταθερά ψηφία σε όλες τις άδειες εγγε γραμμένου επιτηδευματία. Το 3 ο ψηφίο αποτελεί τον τύπο της αδείας, ήτοι για την άδεια εγγεγραμμένου επιτηδευματία τίθεται ο αριθμός 2. Το 4 ο έως 7 ο ψηφίο συμπληρώνονται με μηδενικά. Το 8 ο και 9 ο ψηφίο αποτελούν τον κωδικό της Τελωνει ακής Περιφέρειας (Παράρτημα Ι της Τ.3869/1214/ ΔΥΟ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η οποία χορη γεί την άδεια στον επιτηδευματία. Το 10 ο έως 13 ο ψηφίο αποτελούν τον αύξοντα αριθμό που χορηγεί η Περιφέρεια στις άδειες των επιτηδευ ματιών. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Η πρώτη Άδεια της Τελωνειακής Περι φέρειας Αττικής έχει τον αριθμό: EL ΤΥΠΟΣ: Αναγράφεται ο αριθμός που αντιστοιχεί στον τύπο της αδείας. Στην περίπτωση του εγγεγραμ μένου επιτηδευματία είναι ο αριθμός ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩ ΡΗΣΗΣ: Αναγράφεται η λέξη «Αρχική», εφόσον πρόκειται για την αρχική άδεια Εγγεγραμμένου Επιτηδευματία που εκδίδεται από την Τελωνειακή Περιφέρεια, ή ανα γράφεται ο αριθμός της τροποποίησης, εφόσον πρό κειται για τροποποιητική άδεια. Επιπλέον, αναγράφεται η ημερομηνία καταχώρησης είτε της αρχικής είτε της εκάστοτε τροποποιητικής άδειας. 4. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Επιτηδευματία (επωνυμία της εταιρίας), η πλήρης διεύ θυνση καθώς και ο Α.Φ.Μ. του. 5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: Αναγράφεται η ημερομηνία από την οποία ισχύει η άδεια. 6. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης ισχύος της άδειας, στην περίπτωση που η Τε λωνειακή Περιφέρεια έχει ορίσει τέτοια ημερομηνία. Αν δεν έχει ορισθεί ημερομηνία λήξης, το πεδίο δεν συμπληρώνεται. 7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Αναγράφεται η περιγραφή των προϊόντων ανά κατηγορία καθώς και οι δείκτες είδους. Ο 1 ος δείκτης υποδηλώνει συνολικά την κατηγορία των προϊόντων που ο Επιτηδευματίας παραλαμβάνει κ.λπ. Ο κωδικός 1 στον 1 ο δείκτη αναγράφεται σε κάθε περίπτωση που ο Επιτηδευματίας παραλαμβάνει είτε όλα είτε ορισμένα από τα είδη της κατηγορίας. Στην περίπτωση που ο Επιτηδευματίας παραλαμβάνει όλα τα είδη της κατηγορίας, τίθεται ο κωδικός 1 μόνο στον 1 ο δείκτη ενώ οι υπόλοιποι δείκτες μένουν κενοί. Στην περίπτωση δε που παραλαμβάνει ορισμένα εξ αυτών, ο κωδικός 1 τίθεται τόσο στον 1 ο δείκτη όσο και στους αντίστοιχους δείκτες, όπως περιγράφονται παρακάτω, ενώ οι υπόλοιποι δείκτες μένουν κενοί. Ι. ΚΑΠΝΙΚΑ (TOBACCO T): 1 ος δείκτης: Όλα τα καπνικά προϊόντα, εφόσον σημει ωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή καπνικά προϊόντα που καθορίζονται από τους παρακάτω δείκτες. 2 ος δείκτης: Τσιγάρα. 3 ος δείκτης: Πούρα και σιγαρίλλος. 4 ος δείκτης: Λεπτοκομμένος καπνός που προορίζε ται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσι γάρων. 5 ος δείκτης: Άλλα καπνά για κάπνισμα. ΙΙ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ (ENERGY PRODUCTS Ε): 1 ος δείκτης: Όλα τα ενεργειακά προϊόντα, εφόσον ση μειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή ενεργειακά προϊόντα 2 ος δείκτης: Φυτικά και ζωικά λάδια που υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο έως 1518, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα θέρμανσης ή ως καύσιμα κινητήρων. 3 ος δείκτης: Πετρελαιοειδή που υπάγονται στους κω δικούς Σ.Ο , , και ος δείκτης: Μολυβδούχος βενζίνη των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Αμόλυβδη βενζίνη των κωδικών Σ.Ο , και ος δείκτης: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμο ποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρη σιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) ειδικά ιχνηθετημένο και χρωματισμένο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης των κωδικών Σ.Ο και ος δείκτης: Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL Μαζούτ) των κωδικών Σ.Ο έως ος δείκτης: Πετρελαιοειδή των κωδικών Σ.Ο , και για χύμα εμπορική κυκλο φορία. 12 ος δείκτης: Πετρελαιοειδή των κωδικών Σ.Ο έως και που δεν αναφέρονται ανωτέρω. 13 ος δείκτης: Υγραέρια και άλλοι αέριοι υδρογονάν θρακες (LPG) του κωδικού Σ.Ο. 2711, με εξαίρεση τους κωδικούς Σ.Ο , και ος δείκτης: Υδρογονάνθρακες άκυκλοι κορεσμένοι του κωδικού Σ.Ο ος δείκτης: Υδρογονάνθρακες κυκλικοί των κωδικών Σ.Ο , , , , και ος δείκτης: Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη) του κωδι κού Σ.Ο , εφόσον δεν είναι συνθετικής προ έλευσης και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο θέρμανσης ή ως καύσιμο κινητήρων. 17 ος δείκτης: «Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων», «ΜΛΟ» («FAME», «Fatty acid methyl esters») του κωδικού Σ.Ο ος δείκτης: Άλλα προϊόντα του κωδικού Σ.Ο , εκτός των μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων (FAME). III. ΜΠΥΡΕΣ (BEER B): 1 ος δείκτης: Όλες οι μπύρες. IV. ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΖΥΜΩ ΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΜΠΥΡΑ (WINE W): 1 ος δείκτης: Όλα τα κρασιά και ποτά παρασκευαζό μενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα, εφόσον σημειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή κρασιά και ποτά πα

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα 2 ος δείκτης: Απλά κρασιά και ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύρα. 3 ος δείκτης: Αφρώδη κρασιά και λοιπά αφρώδη ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση εκτός από κρασί και μπύ ρα. V. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (INTERMEDIATE PRODUCTS Ι): 1 ος δείκτης: Όλα τα ενδιάμεσα προϊόντα. VI. ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ (ETHYL ALCOHOL & SPIRITS S): 1 ος δείκτης: Όλα τα αλκοολούχα προϊόντα, εφόσον ση μειωθεί μόνο αυτός ο δείκτης ή αλκοολούχα προϊόντα 2 ος δείκτης: Αλκοολούχα ποτά. 3 ος δείκτης: Αιθυλική αλκοόλη. 4 ος δείκτης: Μερικώς μετουσιωμένη αλκοόλη. 5 ος δείκτης: Άλλα προϊόντα που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τα προϊ όντα που δεν υπάγονται στους κωδικούς Σ.Ο και 2208 αλλά σε άλλο κεφάλαιο Σ.Ο. και περιέχουν αιθυλική αλκοόλη (μη μετουσιωμένη). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: α) Επιτηδευματίας επιθυμεί να παραλαμβάνει όλα τα είδη των καπνικών προϊόντων. Ο χώρος 7 θα συμπληρω θεί ως εξής: στην κατηγορία «ΚΑΠΝΙΚΑ Τ» στον 1 δείκτη θα τεθεί ο κωδικός 1 και στους υπόλοιπους δείκτες δεν τίθεται τίποτα. Δηλαδή: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΔΟΥΣ 1 β) Επιτηδευματίας επιθυμεί να παραλαμβάνει μόνο πούρα και σιγαρίλλος. Ο χώρος 7 συμπληρώνεται ως εξής: στην κατηγορία «ΚΑΠΝΙΚΑ Τ» στον 1 και 3 δεί κτη, θα τεθεί ο κωδικός 1, ενώ στους υπόλοιπους δεί κτες δε τίθεται τίποτα. Δηλαδή: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Αναγράφεται η δραστηριότητα που δύναται να ασκεί ο εγγεγραμμένος επιτηδευματί ας, ήτοι η παραλαβή των προϊόντων. 9. ΕΓΓΥΗΣΗ: Αναγράφεται το είδος της εγγύησης (Τραπεζική, Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κ.λπ.), ο υπόχρε ος της εγγύησης (π.χ. Εθνική Τράπεζα), ο αριθμός της εγγύησης (π.χ. αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου), η ημερομηνία λήξης της εγγύησης, αν υπάρχει, καθώς και το ποσό της εγγύησης που έχει κατατεθεί. 10. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Περιγράφεται περιληπτικά το λογιστικό σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης (π.χ. βιβλίο αποθήκης, βιβλία Κ.Β.Σ., μηχανογραφικό σύ στημα, κ.λπ.). 11. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Αναγράφεται η διεύθυνση του χώρου ή των χώρων παραλαβής και εναπόθεσης των προϊόντων. 12. ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ: Αναγράφεται ο κωδικός του Τελωνείου που ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία της επιχείρησης του εγγεγραμμένου επιτηδευματία (Πα ράρτημα Ι της Τ.3869/1214/ ΔΥΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η επωνυμία, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το FAX. 13. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Αναγράφεται οποιοδήποτε στοι χείο θεωρείται απαραίτητο από την Τελωνειακή Περι φέρεια. 14. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αναγράφεται ο κωδι κός της Τελωνειακής Περιφέρειας (Παράρτημα Ι της Τ.3869/1214/ ΔΥΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η επωνυμία, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το FAX. 15. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ: Τίθεται σφραγίδα, υπογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου και ανα γράφεται ο τόπος και η ημερομηνία. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2006 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ

20 11488 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ * * ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: