ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Παπάγου, 22 / 12 / 2006 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Βαθµός Προτ/τας ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 73771/15873 Αυθηµερόν-Προθεσµία Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8 / 06 Ταχ. Κώδικας : Παπάγου ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Πληροφορίες : Σ. Φαρµακάκης ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ Τηλέφωνο : Α ΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Fax : ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α. του ν. δ. 638 / 70 «Περί ιατρικής εξετάσεως των οδηγών αυτοκινήτων κλπ», άρθρο 2 ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους νόµους 771 / 78, 823 / 78, 1959 / 91, 2366 / 95, 2465 / 97, 2671 / 98, 2801 / 2000, 2898 / 2001 και 3371 / 2005 και ισχύει σήµερα ), β. του άρθρου 24 του ν / 94, σχετικά µε την «παρακράτηση φόρου εισοδήµατος από εµπορικές επιχειρήσεις», γ Του π.δ 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών, προς το Κοινοτικό δίκαιο» όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ 105/2000 και ισχύει σήµερα ( κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ), δ. του ν / 95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν / 95 «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 8 του ν / 99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» και ισχύει σήµερα, ε. του ν. 2362/95 «περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», στ. του π. δ. 394 / 96 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του ν / 2005 ( κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ), ζ. του ν / 97 «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.», η. του π.δ. 293 / 1999 «Οργανισµός του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών» όπως τροποποιήθηκε µε τα 100 / 2002, 59 / 2003 και 99 / 2005 και ισχύει σήµερα, θ. του π.δ. 166 / 2003 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις Εµπορικές συναλλαγές». ι. της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία µε την οδηγία 2004/75/ΕΚ και την οδηγία 2005/51/ΕΚ και ια. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π. δ. 63 / 2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2. Τις αποφάσεις µε αριθµούς : α. Π1/2396/ , Π1/2853/ & Π2/15779/ του Υπουργείου Ανάπτυξης µε τις οποίες εγκρίθηκε, τέθηκε σε εφαρµογή το Ε.Π.Π έτους 2006 και χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στο φορέα µας για τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού, σε ευρώ, για την υλοποίηση της προµήθειας «Εκτυπωτικές Εργασίες ιάφορες». β. 354 / 101 / µε την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός Εσόδων - Εξόδων, του ειδικού λογαριασµού Νο , έτους Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Προκηρύσσουµε ανοιχτό διαγωνισµό, σε ευρώ, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την προµήθεια και εκτύπωση των εντύπων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της απόφασης αυτής.

2 2 2. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ύστερα από κανονική προθεσµία πενήντα δύο ( 52 ) ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αναστάσεως 2 - Παπάγου 6 ος όροφος - Γραφείο 605 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ 22 Φεβρουαρίου 2007 ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ από π.µ έως π.µ Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηµόσια, µετά τη λήξη του χρόνου υποβολής τους, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 3. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν : Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Συνεταιρισµοί. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε : Τους «Συµπληρωµατικούς Γενικούς Όρους» που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Τις διατάξεις του Ν / 95 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα». Του π.δ 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί προµηθειών, προς το Κοινοτικό δίκαιο» όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ 105/2000 και ισχύει σήµερα ( κατά το µέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ). Τον Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου ( Π. 394 / 96 ). της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 5. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από πενταµελή επιτροπή, αποτελούµενη από τους εξής υπαλλήλους : Θεόδωρο Ζαχµάνογλου ήµητρα άγλα έσποινα Μπατζάκη Αργυρώ Νεαµονιτάκη Αναστασία Κωνσταντέλλου µε αναπληρωτές τους : Γεώργιο Τζενεβράκη Ανδρέα Λάτσινο Παναγιώτα Τάκη Μαρία Αρχοντάκη Βασίλειο ηµόπουλο Γραµµατέα της επιτροπής ορίζουµε την υπάλληλο Θωµούλα Θωµοπούλου µε αναπληρώτρια την υπάλληλο Σόνια Μάρη. Έργο της επιτροπής είναι : Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών και η γνωστοποίηση στη /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών (.Ο.Υ ) των προµηθευτών των οποίων θα ανοιχθεί και η οικονοµική προσφορά θα γίνει από την επιτροπή, µέσα σε τρείς ( 3 ) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Η υποβολή του πρακτικού µε τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού θα γίνει από την επιτροπή µέσα σε δύο ( 2 ) ηµέρες από το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών.

3 3 6. Η εξέταση και κρίση των ενστάσεων και των προσφυγών, που τυχόν θα υποβληθούν κατά της διακήρυξης, της νοµιµότητας της διενέργειας ή της συµµετοχής προµηθευτή στον διαγωνισµό ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α άρθρο 7 - ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ) εξετάζονται από πενταµελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τους εξής υπαλλήλους : Πολίτη Αγγελική, ως πρόεδρο Βέβε Αριστέα Κατσιάδα Θεοδώρα αριβιανάκη Μαρία Πουλή Αδαµαντία µε αναπληρωτές τους : Φασίτσα Ελένη ( αναπληρώτρια της προέδρου ) Γκουρβέλλου Ασπ. Μουνδρέα άφνη 7. Επισυνάπτονται τα παραρτήµατα : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τα παραρτήµατα αυτά θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 8. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές ζητηθούν έγκαιρα ( 10 ) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς, µέσα σε τέσσερις ( 4 ) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται έξι ( 6 ) τουλάχιστον ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις ( 4 ) εργάσιµες ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 9. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της διακήρυξης, παρέχονται από τη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών, τηλ Περίληψη της διακήρυξης αυτής να δηµοσιευθεί : α. στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως β. στις ηµερήσιες Οικονοµικές εφηµερίδες ΕΞΠΡΕΣ, ΚΕΡ ΟΣ, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Μ.Ε Η δαπάνη για τη δηµοσίευση θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού του Υ.Μ.Ε, στο φορέα 39/110 και ΚΑΕ Η δαπάνη προµήθειας και εκτύπωσης των εντύπων βαρύνει τις πιστώσεις του ειδικού λογαριασµού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Νο , ΚΑΕ Η συνολική προϋπολογισθείσα πίστωση, είναι εξακόσιες εξήντα χιλιάδες ( ,00 ) ευρώ.- Κοινοποίηση Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραµµατεία Εµπορίου /νση Πολιτικής Προµηθειών Κάννιγγος ΑΘΗΝΑ Εσωτερική ιανοµή 1. /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 2. /νση Επιβατικών Μεταφορών 3. Σ. Φαρµακάκη ( 20 ) 4. Αναφεροµένους υπαλλήλους ( 20 ) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙ ΟΥ

4 4 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8 / 06 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελλο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, µε αντίγραφο. 1.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό ( 100 ) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού, της δε εγγύησης συµµετοχής είναι εκατόν τριάντα ( 130 ) ηµερολογιακές ηµέρες τουλάχιστον. Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 1.3 Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται µε ευκρίνεια : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα. 1.4 Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής : Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 1.5 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές ως εξής : Για όλα τα ζητούµενα έντυπα Για κάθε κατηγορία εντύπου χωριστά, αλλά υποχρεωτικά για ολόκληρη τη ζητούµενη ποσότητα κατά κατηγορία. 1.6 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Οσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Ανακοίνωση των τιµών των προσφορών δεν γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Π. 394 / Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου υποβολής τους όπως ορίζεται στη πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία : Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των Τεχνικών προσφορών µονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται από την επιτροπή και παραµένουν σ αυτήν µε ευθύνη του Προέδρου της, προκειµένου να αποσφραγισθούν την ηµεροµηνία και ώρα που θα καθορισθεί από την Υπηρεσία Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών µε ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί, πρίν από την ηµεροµηνία που θα αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές.

5 Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται 1.8 Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά : Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για : α αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. β συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου. γ δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαϊου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου. δ απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ε νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Υπόχρεοι υποβολής Αποσπάσµατος Ποινικού Μητρώου είναι οι : φυσικά πρόσωπα, ατοµικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρίες, διαχειριστές ΕΠΕ, Πρόεδρος - ιευθύνων Σύµβουλος και µέλη ιοικητικού Συµβουλίου ΑΕ. Ειδικά για τις ΑΕ και ΕΠΕ το ανωτέρω απόσπασµα απαιτείται για τις περιπτώσεις β έως και ε Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρµόδια σύµφωνα µε την εσωτερική Νοµοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, ο συµµετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας στην οποία θα δηλώνεται : 1) Η αδυναµία έκδοσης από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ανάλογα µε την περίπτωση που αντιστοιχεί στη κατάσταση ή διαδικασία που θα πιστοποιούσε το µη εκδιδόµενο πιστοποιητικό. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (φορολογική ενηµερότητα), κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος ( συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών και των µελών του. Σ. ) και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ( Ι. Κ. Α. ). Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει µαζί µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού ή ισοδύναµης δια-επαγγελµατικής οργάνωσης Οι συνεταιρισµοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν µε την προσφορά τους και βεβαίωση εποπτευούσης αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Εάν σε κάποια χώρα, της ηµεδαπής συµπεριλαµβανοµένης, δεν εκδίδονται τα παραπάνω υπό στοιχεία (4), (5), (6) έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.

6 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας, β) εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό, γ) εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το ηµόσιο τοµέα και ε) εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία Οι συµµετέχοντες οφείλουν επίσης να καταθέσουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα ακόλουθα : α. ήλωση συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε τη µορφή επιστολής προς το Υπ. Μ. & Ε.) στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (ένωση / κοινοπραξία), που απαρτίζουν τον διαγωνιζόµενο και που υποβάλουν την Προσφορά. Στη ήλωση, η οποία θα υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου (ή σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας από τους νοµίµους εκπροσώπους όλων των συµµετεχόντων στη ένωση / κοινοπραξία), θα δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συµµετοχής κάθε συµµετέχοντος στην ένωση / κοινοπραξία, ο νόµιµος εκπρόσωπος και ο αντίκλητος ( µε πλήρη στοιχεία επικοινωνίας : ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) του διαγωνιζόµενου. β. Απόφαση του.σ. ή του δεσµεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε συµµετέχοντος στον διαγωνιζόµενο, για την έγκριση συµµετοχής του στο διαγωνισµό, για την έγκριση συµµετοχής στη συγκεκριµένη ένωση / κοινοπραξία (σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας), για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου του διαγωνιζόµενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συµµετεχόντων στην ένωση / κοινοπραξία (σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας), για το ποσοστό συµµετοχής του (σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας) και τον ορισµό Αντικλήτου. γ. Καταστατικό του νοµικού προσώπου ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου κάθε συµµετέχοντος στο διαγωνισµό και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης. δ. Πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόµιµα δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφ' όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους θα γίνεται δε ρητή µνεία στην προσφορά σχετικά µε αυτό Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. 1.9 Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα λάβουν γνώση των υποδειγµάτων και θα δηλώσουν στην τεχνική προσφορά τους ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν ως προς την κατασκευή και εκτύπωση των εντύπων. Επίσης θα δηλώνουν αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση των προσφεροµένων ειδών σε σχέση µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται Επισηµαίνεται ότι : Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7 7 ιευκρινίσεις δίδονται µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 2. Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ 2.1 Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας. Σε περίπτωση που συµµετέχων στο διαγωνισµό προσφέρει για ένα ή περισσότερα είδη, η εγγυητική επιστολή θα καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης των συγκεκριµένων ειδών. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα ( 1 ) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου προσφοράς που ορίζεται στη διακήρυξη. 2.2 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, οι προµηθευτές είναι υποχρεωµένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. 2.4 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.. ( Π / 96 ). 3. Τ Ι Μ Ε Σ 3.1 Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται υποχρεωτικά σε ΕΥΡΩ για παράδοση του εµπορεύµατος ελεύθερου στις Αποθήκες της Υπηρεσίας, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθµητικώς και θα περιλαµβάνουν : Τα έξοδα συσκευασίας Τη µεταφορά και τοποθέτηση των εντύπων µέσα στις αποθήκες της Υπηρεσίας. 3.2 Προσφορές που δεν δίνουν τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.3 Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίνεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την ποσότητα η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3.4 Οι τιµές δίδονται ως εξής : Τιµή µονάδας µε κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Προσφορά που θα δίνει τιµή χωρίς κρατήσεις, θα απορρίπτεται σαν απαράδεκτη Στις τιµές πρέπει να αναφέρονται διαχωρισµός του τιµήµατος σε ΕΥΡΩ και συνάλλαγµα, εφόσον απαιτείται. 3.5 Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και η Υπηρεσία διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση του κανονικού ή µη των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 4. ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 4.1 Τα έντυπα θα παραδοθούν στις αποθήκες της Υπηρεσίας στην Αθήνα, ως εξής : Οι Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων και οι Άδειες Κυκλοφορίας, σε εκατόν είκοσι ( 120 ) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης Τα υπόλοιπα έντυπα σε εξήντα ( 60 ) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης 4.2 Τµηµατικές παραδόσεις είναι επιτρεπτές. 4.3 Ο χρόνος παράδοσης µπορεί να παραταθεί µέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή µε επιβολή των προβλεποµένων κυρώσεων ( άρθρο 32 του ΚΠ ), το οποίο υποβάλλεται πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου. Επισηµαίνεται ότι, µετά τη λήξη του κανονικού χρόνου παράδοςης ή παράτασης εφ όσον δοθεί, θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 4.4 Ο µειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται πριν την τελική εκτύπωση και τη µαζική παραγωγή των εντύπων, να προσκοµίσει στις /νσεις Επιβατικών Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας & Περ/ντος του Υπ.Μ.Ε δείγµατα εντύπων ( δοκίµια ) για έγκριση. Ο χρόνος που τα δοκίµια θα παραµένουν στην Υπηρεσία για έλεγχο και έγκριση δεν θα συνυπολογίζεται στον παραπάνω συµβατικό χρόνο παράδοσης.

8 5. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΑΦΕΣ» ΠΛΗΡΩΜΗ 6.1 Η πληρωµή της αξίας των εντύπων θα γίνει µετά την παράδοσή τους, την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβής τους και αφού ο προµηθευτής υποβάλλει το τιµολόγιο και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 6.2 Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων σε ποσοστό 3,6352% στο χωρίς ΦΠΑ ποσό του τιµολογίου βαρύνουν τον προµηθευτή. 6.3 Κατά την εξόφληση θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4% στο χωρίς ΦΠΑ ποσό του τιµολογίου. 7. ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 7.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, εως και την κατακυρωτική απόφαση, εξετάζεται από την επιτροπή του άρθρου 8 της απόφασης αυτής, υποβάλλεται στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών - Τµήµα Προµηθειών του Υπ.Μ.Ε ως εξής : Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού. Μόνον από εκείνους που επιλέγησαν να υποβάλλουν προσφορά, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία αποστολής σ αυτούς της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Για τον καθορισµό της ηµεροµηνίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διενέργειας του διαγωνισµού. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε ( 5 ) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν. Μόνον από εκείνους που επιλέγησαν να υποβάλλουν προσφορά, κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµεροµηνία διενέργειάς του. Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στη ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία είναι αρµόδια για την προώθηση της κατακυρωτικής απόφασης και της απόφασης επί τη ένστασης. Η ένσταση κατά της συµµετοχής προµηθευτή, στο διαγωνισµό, κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάµενο σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Μέσα σε χρονικό διάστηµα τριών ( 3 ) εργασίµων ηµερών, από την ηµεροµηνία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. Η σχετική απόφαση εκδίδεται, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, µέσα σε δέκα ( 10 ) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής της ένστασης. 7.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους δεν γίνονται δεκτές. 7.3 Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε φροντίδα τους. 7.4 Οι προµηθευτές µπορούν, κατά την αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος τους, να υποβάλλουν προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα ( 30 ) ηµερών, από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Η απόφαση επί της προσφυγής δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 7.5 ιοικητικές προσφυγές υποβάλλονται και για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο του ν. 2522/97 «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ» ( ΦΕΚ 178/Α/97 ). 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 8.1 Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα ληφθεί υπόψη και η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε προµηθευτή. 8.2 Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος της υπό προµήθεια ποσότητας, όχι όµως λιγότερο του 50%. Επίσης έχει το δικαίωµα κατακύρωσης µεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα µέχρι ποσοστού 30%.

9 9 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8 / 06 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ... ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ... Πρός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηµεροµηνία έκδοσης... ΕΥΡΩ... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αριθµ... ΕΥΡΩ... Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι της ένστασης της διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ... υπέρ της Εταιρίας... /νση... δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της...για την προµήθεια...σύµφωνα µε την υπ αριθµ... ιακήρυξή σας Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρίας καθ όλο τον χρόνο της ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρείς ( 3 ) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει µέχρι και την... ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την Τράπεζα Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα ( 1 ) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ιακήρυξη Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί (στο ηµόσιο & ΝΠ ), συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.

10 10 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8 / 06 α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΙΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ( συµπεριλ. του Φ.Π.Α ) ΑΡΜΟ ΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων Τεµ ,00 2. ελτία Τεχνικού Ελέγχου Οχηµάτων Σετ , Κάρτες Εκπαίδευσης & Εξέτασης υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων Κάρτες Εκπαίδευσης & Εξέτασης υποψηφίων οδηγών µοτοσικλετών Τεµ , Τεµ ,00 /νση Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τηλ Άδειες Κυκλοφορίας Οχηµάτων Τεµ , Βιβλιάρια µεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτων & µοτοσικλετών Έντυπο Εξεταζόµενης Ύλης για την απόκτηση Ειδικής Άδειας Οδήγησης Ε Χ Αυτοκινήτων Τεµ , Βιβλία ,00 /νσεις ΕΜΠΟΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τηλ , 8506 ΣΥΝΟΛΟ ,00 Η ποσότητα των εντύπων µε α/α 1, 2, 3, 4 και 5, η οποία θα παραδοθεί από τον προµηθευτή, µπορεί να έχει απόκλιση σε ποσοστό ± 10% από την προκηρυχθείσα ποσότητα, µε ανάλογη αυξοµείωση της τελικής δαπάνης.

11 11 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 8 / ΚΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ( Κ.Ε.Κ ) 1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ τεµ. Επιβατηγών ± 10%. 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 Το χαρτί πρέπει να φέρει ενσωµατωµένη υδατογράφηση µε την ένδειξη κεφαλαίων γραµµάτων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» που να είναι ορατή µε το διερχόµενο από τό φώς. 2.2 Το βάρος του να είναι 150 gr/m² περίπου. 2.3 Στη µάζα του χαρτιού πρέπει να περιέχονται φθορίζουσες έγχρωµες ίνες δύο ή τριών χρωµατισµών (ερυθρές - µπλε - κίτρινες ) και σε ποσοστό τουλάχιστον 0,10% του συνολικού ποσού των ινών του χάρτου, ορατές µόνο µε υπεριώδεις ακτίνες, προκειµένου να ελέγχεται ή τυχόν πλαστογράφηση της κάρτας. 2.6 Το χρώµα µπέζ ανοικτό θα είναι στη µάζα του χαρτιού και όχι µε επίστρωση υλικού. 2.7 Η κατασκευή και η σύνθεση του υλικού του χαρτιού θα πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τις συνήθεις προδιαγραφές ασφαλείας. 2.8 Να είναι ευχερής ή αµφίπλευρη εκτύπωση επί της Κ.Ε.Κ., των διαφόρων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό πρέπει να έχει επιφάνεια µε µεγάλη απορροφητικότητα και να εξασφαλίζει τη συγκράτηση των εκτυπωτικών, όπως µελάνη γραφής, µελάνη διαρκείας, µελάνη σφραγίδων, µελανοταινία γραφοµηχανής, µελανοταινία εκτυπωτή Η/Υ κ.λ.π.. Η απορροφητικότητα να είναι τόσο βαθιά, ώστε για να σβηστεί το αναγραφέν στοιχείο, να χρειάζεται βαθιά και εποµένως ορατή ή ανιχνευόµενη απόξεση του υλικού. 2.9 Κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από δείγµα του προσφερόµενου χαρτιού, µε υδατογράφηση οποιουδήποτε περιεχοµένου είγµα Κ.Ε.Κ. θα παραδοθεί από την /νση Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αναστάσεως 2 Παπάγου. 3. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ 3.1 Το έντυπο της κάρτας θα είναι µονόφυλλο. 3.2 Οι διαστάσεις της Κ.Ε.Κ. είναι 148 x 106 ± 2mm. 3.3 Η πρώτη όψη της Κ.Ε.Κ., θα εκτυπωθεί µε δάπεδο ασφαλείας. 3.4 Η Κ.Ε.Κ. θα αριθµείται κατά την εκτύπωσή της, στη θέση «αριθµός κάρτας». Θα δοθούν δυο πεδία αρίθµησης έτσι ώστε ορισµένες κάρτες να έχουν αρίθµηση από το πρώτο πεδίο και οι υπόλοιπες από το δεύτερο. Τα πεδία αρίθµησης καθώς και το πλήθος των καρτών ανά πεδίο θα δοθούν στον προµηθευτή από την /νση Ο.Α.Π.,του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3.5 Η εκτύπωση θα γίνει µε ανεξίτηλο µελάνι άριστης ποιότητας. 3.6 Το περιεχόµενο και των δυο όψεων της Κ.Ε.Κ. ( επιβατηγών & φορτηγών ) φαίνεται στα δείγµατα. 3.7 Πριν από την εκτύπωση θα υποβληθεί δείγµα ή µακέτα σε φυσικό µέγεθος και δείγµα του χαρτιού, για έγκριση από την Υπηρεσία. Τα δείγµατα θα παραδοθούν για έγκριση στην /νση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Αναστάσεως 2, 4ος όροφος, Παπάγου, η οποία θα ολοκληρώσει τους ελέγχους µέσα σε τρεις εργάσιµες ηµέρες από την προσκόµιση των δειγµάτων. Για κάθε καθυστέρηση απάντησης, θα παρατείνεται ανάλογα και ο χρόνος παράδοσης των καρτών.

12 12 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4.1 Οι Κ.Ε.Κ. θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα των 1000 ή 500 καρτών. 4.2 Κάθε πακέτο θα περιέχει τον ίδιο αριθµό εντύπων και θα είναι τυλιγµένο µε χαρτί συσκευασίας πάνω στο οποίο θα υπάρχει ετικέτα η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: α) Τα στοιχεία του προµηθευτή β) Το είδος ( Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων ) γ) Τον αριθµό των καρτών που περιέχει και την περιοχή αρίθµησής τους. 5. ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Έλεγχοι 5.1 Μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής. 5.2 Εργαστηριακός έλεγχος θα γίνει από το Γενικό Χηµείο του κράτους. Η δαπάνη εξέτασης του χαρτιού από το Γ.Χ.Κ βαρύνει τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει όσες Κ.Ε.Κ. βρεθούν µε ελαττωµατική κατασκευή ή εκτύπωση κατά το στάδιο της παραλαβής. Σε περίπτωση που µετά την παραλαβή των Κ.Ε.Κ. και σε διάστηµα µέχρι δώδεκα ( 12 ) µήνες από τη λήξη της σύµβασης βρεθούν στο σύνολό τους ή µέρος από αυτές ακατάλληλες και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή εµποδίζουν την άνετη εκτέλεση της εργασίας ή καθυστερούν σοβαρά αυτή, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον προµηθευτή αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας µε ίση ποσότητα Κ.Ε.Κ. που θα πληρούν τους όρους. Στην περίπτωση µη αντικατάστασης της ακατάλληλης ποσότητας σε 15 ηµέρες από την ειδοποίηση, η Υπηρεσία θα προχωρήσει στην προµήθεια των παραπάνω εντύπων σε βάρος του προµηθευτή, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Χρόνος παράδοσης : 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Χρόνος παραλαβής : 15 εργάσιµες ηµέρες µετά την παράδοση. Τρόπος παραλαβής : Μετά από έλεγχο από επιτροπή παραλαβής και αποστολή δείγµατος στο Χηµείο του Κράτους.

13 2. ΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τεµ. ( 2 φύλλων ) ± 10% 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 Το έντυπο είναι διαστάσεων Α4 ( µε επακριβή τήρηση των προτύπων διαστάσεων Α4 λόγω µηχανογράφησης των δελτίων ) και αποτελείται από το πρωτότυπο φύλλο και το αντίγραφό του ( σύνολο 2 φύλλα ). 2.2 Το έντυπο προορίζεται για τη χρήση του ως ελτίο Τεχνικού Ελέγχου στα ηµόσια ΚΤΕ0. Η εγγραφή των αποτελεσµάτων ελέγχου στο έντυπο θα γίνεται µηχανογραφικά και µε το χέρι. 2.3 Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου του ΤΕ φέρει, τα πεδία, την εκτύπωση και τα στοιχεία που ορίζονται στο συνήµµένο δείγµα. Το φόντο του πεδίου των µετρήσεων θα είναι γαλάζιο Στο αντίγραφο θα είναι προτυπωµένη η λέξη αντίγραφο διαγωνίως µε κλήση 45 ο µε γράµµατα σειράς Οι διαστάσεις του πλαισίου είναι, 185 Χ 264 χιλιοστά. Το βάρος του χαρτιού του πρωτοτύπου θα είναι 80 γραµ. ανά τετρ. µέτρο µε ανοχές από 75 έως 85 γρ. ανά τετ. µέτρο, το βάρος του χαρτιού του αντιγράφου θα είναι 60 γρ. ανά µέτρο µε ανοχές 55 έως 65 γρ. ανά µέτρο. Το πλαίσιο θα ισαπέχει από τα άκρα της Α4 σελίδας στην οποία θα τυπωθεί το ΤΕ. Η αρίθµηση θα ξεκινά από Το πρωτότυπο φύλλο θα είναι χηµικό χαρτί για να αναγράφονται όλα τα στοιχεία που γράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο. 2.6 Κατά τη φωτοαντιγράφηση του πρωτοτύπου θα πρέπει στο φωτοαντίγραφο αυτού να εµφανίζαται η λέξη COPY ή VOID, 2.7 Πριν τη παραγωγή των εντύπων ο προµηθευτής θα προσκοµίσει δείγµατα που θα είναι κατασκευασµένα µε τον ίδιο τρόπο και τα ίδια υλικά και τυπωµένα στις ίδιες διαστάσεις µε το τελικό έντυπο. Σε περίπτωση που τα δοκίµια δεν εγκριθούν θα δοθεί στον ανάδοχο η δυνατότητα να προσκοµίσει και δεύτερη σειρά δοκιµίων. Τα δοκίµια θα παραδίδονται για έγκριση στην Υπηρεσία και τυχόν καθυστέρηση απάντησης της Υπηρεσίας δεν θα επιβαρύνει το χρόνο παράδοσης του αναδόχου. 3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3.1 Η συσκευασία των εντύπων θα είναι σε δεσµίδες των 1000 ΤΕ, εντός συρρικνούµενου πλαστικού σε χαρτοκιβώτια των 1000 ΤΕ. Εξωτερικά του κάθε χαρτοκιβωτίου θα υπάρχει ετικέτα η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία, Προµηθευτής, είδος ( ΤΕ), αριθµός εντύπων και αρίθµησή τους. 3.2 Κάθε πακέτο θα περιέχει τον ίδιο αριθµό εντύπων και θα είναι τυλιγµένο µε συρρικνούµενο πλαστικό πάνω στο οποίο θα υπάρχει ετικέτα η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: α) Τα στοιχεία του προµηθευτή β) Το είδος ( ελτίο Τεχνικού Ελέγχου ) γ) Τον αριθµό των ΤΕ που περιέχει και την περιοχή αρίθµησής τους. 4. ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 4.1 Μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει όσα ΤΕ βρεθούν ελαττωµατικά λόγω κατασκευής ή εκτύπωσης κατά το στάδιο της παραλαβής. Επίσης και σε περίπτωση που βρεθούν ελαττωµατικά ΤΕ µέσα σε χρονικό διάστηµα 12 µηνών µετά τη παραλαβή τους, υποχρεούται και πάλι να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά δελτία. Χρόνος παράδοσης : 60 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Χρόνος παραλαβής : 15 εργάσιµες ηµέρες µετά την παράδοση. Τρόπος παραλαβής : Μετά από έλεγχο από επιτροπή παραλαβής.

14 14 3. ΚΑΡΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Μονάδα µέτρησης και ποσότητα : τεµ. ± 10% Τεχνικές Προδιαγραφές : Ποιότητα - Βάρος : BRISTOL λευκό, 200 γραµ. ανα Μ2 Το κείµενο, ο τρόπος εκτύπωσης θα είναι απολύτως σύµφωνα µε το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. Το έντυπο είναι απόλυτης ακρίβειας, κατάλληλο προς χρήση από τους τερµατικούς εκτυπωτές που είναι εγκατεστηµένοι στις Υπηρεσίες Μεταφορών των Ν.Α. 4. ΚΑΡΤΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Μονάδα µέτρησης και ποσότητα : τεµ. ± 10% Τεχνικές Προδιαγραφές : Ποιότητα - Βάρος : BRISTOL λευκό, 200 γραµ. ανα Μ2 Το κείµενο, ο τρόπος εκτύπωσης θα είναι απολύτως σύµφωνα µε το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. Το έντυπο είναι απόλυτης ακρίβειας, κατάλληλο προς χρήση από τους τερµατικούς εκτυπωτές που είναι εγκατεστηµένοι στις Υπηρεσίες Μεταφορών των Ν.Α.

15 15 5. Α ΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: τεµάχια ± 10%. 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1 Οι εξωτερικές διαστάσεις του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας, είναι πριν διπλωθεί 240 Χ 142 χιλιοστά του µέτρου (mm) και όταν διπλωθεί έχει 80 Χ 142 χιλιοστά του µέτρου (mm). 2.2 Το έντυπο φέρει πίκµαση (τσάκισµα) ώστε να διπλώνει ευχερώς και να καταλήγει (µετά το δίπλωµα) σε σχήµα διαστάσεων 80 Χ 142 χιλιοστά του µέτρου (mm). 2.3 Κάθε έντυπο να φέρει αρίθµηση στο κάτω µέρος της σελίδας 3, µε τον αριθµό του εντύπου, αρχίζοντας από το , δηλαδή , κ.ο.κ. 2.4 Η άδεια κυκλοφορίας αποτελείται από δύο όψεις την Α και Β. Κάθε όψη αποτελείται από τρεις σελίδες την 1 η, την 2 η και την 3 η. Στην 3 η σελίδα της Α όψης, αναγράφονται ο τίτλος της εκδούσας Υπηρεσίας και ο αριθµός κυκλοφορίας, κωδικός (Α). 2.5 Χρώµα λαχανί. 2.6 Συνθετικό χαρτί υψηλής περιεκτικότητας σε συνθετικές ίνες και συνθετικά υλικά σύνδεσης, ώστε να είναι αναλλοίωτο και ανθεκτικό, κυρίως στις αναδιπλώσεις (στραπατσάρισµα). 2.7 Το συνολικό ποσό των ινών δεν πρέπει να είναι µικρότερο του 50% του βάρους του έτοιµου προϊόντος. 2.8 Να παρέχει τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια απέναντι σε οποιαδήποτε πλαστογράφηση. Για το σκοπό αυτό πρέπει: Να φέρει ενσωµατωµένη υδατογράφιση µε την ένδειξη κεφαλαίων γραµµάτων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», που να είναι ορατή µε το διερχόµενο απ αυτό φως Στη µάζα του χαρτιού να περιέχονται φθορίζουσες έγχρωµες ίνες, από δύο ή τρεις χρωµατισµούς (ερυθρές, µπλε και κίτρινες) και σε ποσοστό τουλάχιστον 0,10% του συνολικού ποσού των ινών του χαρτιού, ορατές µόνο µε υπεριώδεις ακτίνες Να είναι και από τις δύο πλευρές επιστρωµένες µε υλικό που να δίνει τον χαρακτήρα του µατ, χρώµατος λαχανί. 2.9 Να είναι ευχερής η αµφίπλευρη εκτύπωση σε αυτό των διαφόρων στοιχείων της άδειας κυκλοφορίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να έχει επιφάνεια µε µεγάλη απορροφητικότητα και να εξασφαλίζει τη συγκράτηση των εκτυπωτικών, όπως µελάνης γραφής, µελάνης διαρκείας, χρώµατα σφραγίδας, µελανοταινίας γραφοµηχανής, µελανοταινίας Υ.Η. κ.λ.π. Η απορροφητικότητα να είναι τόσο βαθιά ώστε, για να σβηστεί το αναγραφέν στοιχείο να χρειάζεται βαθιά και εποµένως ορατή απόξυση του υλικού Να αντέχει στην κακοµεταχείριση, όπως συνεχείς πτυχώσεις (στραπατσαρίσµατα), σχίσιµο, κ.λ.π. Γι αυτό πρέπει: Το βάρος του, µετρούµενο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 536 και 3039, να είναι 200 γρµ/μ2, µε επιτρεπτή απόκλιση ± 5γρµ/Μ Η αντοχή του σε εφελκυσµό κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1924 (2 ο µέρος) και ISO 3781, να µην είναι µικρότερη από 90Ν σε εφελκυσµό προς την κατεύθυνση της µηχανής και των 60Ν σε εφελκυσµό προς την εγκάρσια κατεύθυνση Η αντοχή στο σχίσιµο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1974, να µην είναι µικρότερη των 4000mΝ προς την κατεύθυνση της µηχανής και των 4500mΝ προς την εγκάρσια κατεύθυνση Η αντοχή του σε διάτρηση κατά ISO 2758, να µην είναι µικρότερη των 550 Κρα Η αντοχή του σε συνεχείς πτυχώσεις κατά ISO 5626να µην είναι µικρότερη των προς την κατεύθυνση της µηχανής και των προς την εγκάρσια κατεύθυνση Η επιµήκυνση σε θραύση προς την κατεύθυνση της µηχανής κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1924 (2 ο µέρος) και ISO 3781, να είναι 10% και προς την εγκάρσια κατεύθυνση 17% Οι ίνες κατά ISO ,2,3, να αποτελούνται από κυτταρίνη RAYON συνθετικές ίνες του τύπου «RES» ή «ΡΑ» Να είναι ποτισµένο µε ανθεκτικά στη γήρανση συνθετικά µέσα Την προσφορά πρέπει να συνοδεύει δείγµα του χαρτιού που θα προσφερθεί, µε µία υδατογράφιση (για την περίπτωση δείγµατος) οποιουδήποτε περιεχοµένου.

16 Η κατασκευή και η σύνθεση του υλικού του χαρτιού, πρέπει να γίνουν σύµφωνα µε τις συνήθεις προδιαγραφές ασφαλείας Οι γραµµές που διαχωρίζουν τους κωδικούς στην 1 η, 2 η και 3 η σελίδα της Α όψης και στην 1 η σελίδα της Β όψης θα πρέπει να γίνουν σε ποιο σκούρα απόχρωση του χρώµατος λαχανί. 3. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3.1 Οι άδειες θα είναι συσκευασµένες σε πακέτα των τεµ. 3.2 Κάθε πακέτο θα περιέχει τον ίδιο αριθµό εντύπων και θα είναι τυλιγµένο µε χαρτί συσκευασίας πάνω στο οποίο θα υπάρχει ετικέτα η οποία θα περιέχει τα εξής στοιχεία: α) Τα στοιχεία του προµηθευτή β) Το είδος ( Αδειες Κυκλοφορίας ) γ) Τον αριθµό των αδειών που περιέχει και την περιοχή αρίθµησής τους. 4. ΠΑΡΑ ΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ Έλεγχοι 4.1 Μακροσκοπικός έλεγχος θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής. 4.2 Εργαστηριακός έλεγχος θα γίνει από το Γενικό Χηµείο του κράτους. Η δαπάνη εξέτασης του χαρτιού από το Γ.Χ.Κ βαρύνει τον προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει όσες άδειες βρεθούν µε ελαττωµατική κατασκευή ή εκτύπωση κατά το στάδιο της παραλαβής. Σε περίπτωση που µετά την παραλαβή των αδειών και σε διάστηµα µέχρι δώδεκα ( 12 ) µήνες από τη λήξη της σύµβασης βρεθούν στο σύνολό τους ή µέρος από αυτές ακατάλληλες και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ή εµποδίζουν την άνετη εκτέλεση της εργασίας ή καθυστερούν σοβαρά αυτή, η Υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον προµηθευτή αντικατάσταση της ακατάλληλης ποσότητας µε ίση ποσότητα αδειών. που θα πληρούν τους όρους. Στην περίπτωση µη αντικατάστασης της ακατάλληλης ποσότητας σε 15 ηµέρες από την ειδοποίηση, η Υπηρεσία θα προχωρήσει στην προµήθεια των παραπάνω εντύπων σε βάρος του προµηθευτή, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Χρόνος παράδοσης : 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Χρόνος παραλαβής : 15 εργάσιµες ηµέρες µετά την παράδοση. Τρόπος παραλαβής : Μετά από έλεγχο από επιτροπή παραλαβής και αποστολή δείγµατος στο Χηµείο του Κράτους.

17 17

18 18

19 19 6. ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ & ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ αυτ/των & µοτ/τών Μονάδα µέτρησης και ποσότητα : βιβλιάρια Προορισµός ή σκοπός : Θα χορηγούνται από τις περιφεριακές Υπηρεσίες Συγκοινωνιών στους κατόχους φορτηγών αυτοκινήτων, λεωφορείων, επιβατικών.χ και τρικύκλων Φ..Χ καθώς και στους συµβολαιογράφους της χώρας για απογραφή και ταξινόµηση. Τεχνικές Προδιαγραφές : Οι διαστάσεις του βιβλιαρίου είναι 15 χ 21 εκατοστά του µέτρου. Το βιβλιάριο αποτελείται από 14 φύλλα ( 28 σελίδες ) εκτός των εξωφύλλων. Το εξώφυλλο θα είναι από χαρτί BRISTOL των 180 gr/m², χρώµατος πράσινο ανοιχτό και τα άλλα φύλλα από χαρτί γραφής ΣΑΤΙΝΕ λευκό 80 gr/m². Τα δύο ( 2 ) πρώτα φύλλα του βιβλιαρίου αποτελούν υπεύθυνη δήλωση ( σε 2 αντίγραφα ) από τα οποία το δεύτερο φύλλο ( δήλωση ) θα είναι διάτρητο για να αποκόπτεται. Το τρίτο φύλλο προορίζεται για την αναγραφή των στοιχείων. Τα επόµενα δέκα (10) φύλλα ( αριθµηµένα ) αποτελούν τα φύλλα διαδοχικών επικυρώσεων συµφωνιών µεταβίβασης. Το τελευταίο φύλλο προορίζεται για λοιπές καταχωρήσεις. Η εκτύπωση των βιβλιαρίων και η αναγραφή σ αυτά των στοιχείων και σχετικών ενδείξεων θα γίνει σύµφωνα µε το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. Συσκευασία : Σε δέµατα των 100 βιβλιαρίων. 7. ΕΝΤΥΠΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣ Ε Χ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Μονάδα µέτρησης και ποσότητα : τεµ Τεχνικές Προδιαγραφές : Οι διαστάσεις του βιβλίου είναι 21 χ 27,5 εκατοστά του µέτρου. Το βιβλίο αποτελείται από 20 φύλλα ( 40 σελίδες ) εκτός των εξωφύλλων. Τα εξώφυλλα θα είναι από χαρτί BRISTOL των 180 gr/m², χρώµατος πράσινου και τα άλλα φύλλα από χαρτί γραφής ΣΑΤΙΝΕ λευκό 80 gr/m². Η εκτύπωση των βιβλίων θα γίνει σύµφωνα µε το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας. Συσκευασία : Σε δέµατα των 100 βιβλίων.