ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ"

Transcript

1 ΕΑΓΑΛΛΑ Φ. ΜΟΤΛΔΥ ΔΝΓΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ ΓΙΓΑΚΣΩΡ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΖ-ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ, 2015

2 2 ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ Γελλήζεθα ζηε Βεζιεέµ Παιαηζηίλεο ην Σν 1973 απνθνίηεζα από ην Λύθεην ηεο ρώξαο µνπ θαη έιαβα ππνηξνθία από ην θξάηνο ηεο Ινξδαλίαο γηα ζπνπδέο ζηελ Ιαηξηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεµίνπ Θεζζαινλίθεο. Σν 1975 απνθνίηεζα από ηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ ΑΠΘ µεηά από εμεηάζεηο ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Σελ ίδηα ρξνληά γξάθηεθα ζηε Ιαηξηθή ρνιή ηνπ ΑΠΘ. Σν 1980 πήξα ην πηπρίν ηεο Ιαηξηθήο. Από ην 1980 έσο ην 1981 εξγάζζεθα ζην Κξαηηθό Ννζνθνµείν ηεο Βεζιεέµ σο εζσηεξηθόο βνεζόο. Από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1981 έσο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1983 έθαλα ηα δύν πξνθαηαξθηηθά ρξόληα ηεο Παζνινγίαο ζηελ A Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Π. Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ. Δηδηθεύηεθα ζηελ Δλδνθξηλνινγία ζηελ ίδηα θιηληθή από ην εθέµβξην ηνπ 1983 έσο ην Ννέµβξην ηνπ Σν 1987 απέθηεζα ηελ ειιεληθή ππεθνόηεηα θαη ππεξέηεζα ηε ζεηεία µνπ ζηνλ ειιεληθό ζηξαηό. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1988 έιαβα ηελ άδεηα εμάζθεζεο ηαηξηθνύ επαγγέιµαηνο. Από ην 1989 έσο ζήµεξα εξγάδνµαη ζην Ι.Κ.Α. Θεζζαινλίθεο, Τπνθαηάζηεµα 25 εο Μαξηίνπ σο Δλδνθξηλνιόγνο. Από ην 1990 έσο ζήµεξα είµαη επηζηεµνληθόο ζπλεξγάηεο ζηελ Α Παζνινγηθή Κιηληθή ηνπ Γ.Π. Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ ζην Σµήµα Δλδνθξηλνινγίαο & Μεηαβνιηζµνύ θαη ζπµµεηέρσ σο εθπαηδεπηήο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάµµαηα ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ εηδηθεπνµέλσλ ηαηξώλ ηεο θιηληθήο. Σν 1993 νινθιήξσζα ηε δηδαθηνξηθή µνπ δηαηξηβή µε ζέµα «Μεηαβνιέο ησλ ελδνγελώλ νπηνεηδώλ πεπηηδίσλ ζε αζζελείο µε λνζήµαηα ηνπ ζπξενεηδνύο» µε βαζµό «Άξηζηα» θαη ην 1994 αλαγνξεύηεθα ηδάθησξ ηνπ ΑΠΘ. Μέρξη ζήµεξα, έρσ ζπγγξάςεη πάλσ απν 50 εξγαζίεο ζε ειιεληθά θαη μέλα πεξηνδηθά, 1 βηβιίν θαζώο θαη θεθάιαηα ζε άιια 6. Παξάιιεια έρσ αλαθνηλώζεη πεξίπνπ 80 εξγαζίεο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη έρσ πξαγµαηνπνηήζεη πεξηζζόηεξεο απν 160 νµηιίεο. Δίµαη µέινο επηζηεµνληθώλ εηαηξεηώλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό θαη έρσ ζπµµεηάζρεη ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή πνιιώλ ηαηξηθώλ ζπλεδξίσλ. Σνλ Μάξηην ηνπ 2008 εθιέρζεθα Αληηπξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιόγσλ. Σα βαζηθά εξεπλεηηθά µνπ ελδηαθέξνληα είλαη ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο θαη πην ζπγθεθξηµέλα νη αληιίεο ζπλερνύο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ε ζπλερήο θαηαγξαθή θαη νη δηαθπµάλζεηο γιπθόδεο, ην ηερλεηό πάγθξεαο θαη ην θαηλόµελν ηλθξεηίλεο. Δπίζεο, ε λεπξνελδνθξηληθή ξύζµηζε ηεο όξεμεο θαη ν ξόινο ησλ νξµνλώλ ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ.

3 3 Ολνµαηεπώλπµν: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΖΜΔΙΩΜΑ Εαδάιια Μνύζιερ Ζµεξνµελία γελλήζεσο: Δζληθόηεηα: Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Διιεληθή Έγγαµνο (3 παηδηά) ηεύζπλζε: Αγ.νθίαο 28 Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: Ηαηξείνπ: (2310) Οηθίαο: (2310) Κηλεηφ: ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΖ ΘΖΣΔΙΑ Ιαλνπάξηνο Ινύιηνο 1988: Απνιχζεθα απν ην 424 Γ..Ν.E. µε ην βαζµφ ηνπ Αλζππνινραγνχ Τγεηνλνµηθνχ ΒΑΙΚΔ ΠΟΤ Δ 1. Πηπρίν Ηαηξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήµην Θεζζαινλίθεο (1980) Ωο θνηηεηήο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.πξνηάζεθα γηα ιήςε ππνηξνθίαο 3 θνξέο: Ηνχιηνο 1975: Μάζεµα: Γεληθή Βηνινγία, θαζ. Α. Γξαλίηζαο Οθηψβξηνο 1978: Μάζεµα: Ηζηνινγία θαη Δµβξπνινγία, θαζ.. Σζνχξαο Μάζεµα: Αλαηζζεζηνινγία, θαζ. Γ. Λνγαξάο ΠΡΑΚΣΙΚΖ ΑΚΖΖ: Αθαδ. Δηνο :Αλαηζζεζηνινγηθφ Σµήµα, Γ.Π.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ, Α.Π.Θ. 2. ηδάθησξ Ηαηξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήµην Θεζζαινλίθεο (1994) (Βαζµφο: Αξηζηα) ΓΛΩΔ 1. Αξαβηθά: Μεηξηθή Γιψζα 2. Διιεληθά: Αξηζηα 3. Αγγιηθά: Αξηζηα

4 4 Διιάδα ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΔΙ 1. Α Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Π.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ, Ηαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηελ Παζνινγία ( ) 2. Α Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Π.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ, Ηαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηελ Δλδνθξηλνινγία ( ) 3. Μεηεθπαηδεπηηθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ µε ζέµα: «χγρξνλε Δλδνθξηλνινγία», 1-2 Ννεµβξίνπ 1986, Πήιην 4. Μεηεθπαηδεπηηθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ, Οθησβξίνπ 1987, Αζήλα 5. 9 ε Μεηεθπαηδεπηηθή πλάληεζε ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ, 9 Οθησβξίνπ 1994, Αζήλα 6. 2 nd Lipid Disorders Training Course held by the AHA Lipid Disorders Training program and the Hellenic Society of Lipidiology, April 1997, Athens, Greece 7. Μεηεθπαηδεπηηθφ Πξφγξαµµα «Statistical Thinking for Clinical Trials», S-Cubed PAREXEL, Ννέµβξηνο 1997, Διιάδα 8. Φζηλνπσξηλφ Μεηεθπαηδεπηηθφ εµηλάξην Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ, 7-8 Ννεµβξίνπ 1997, Αζήλα 9. 3 νο Κχθινο Δληαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δλδνθξηλνινγία µε ζέµα: «αθραξψδεο ηαβήηεο ηαηαξαρέο Ληπηδίσλ», Φεβξνπαξίνπ 2000, Αζήλα 10. Δληαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δλδνθξηλνινγία γηα ηε Βφξεηα Διιάδα µε ζέµα: «αθραξψδεο ηαβήηεο», 9-10 εθεµβξίνπ 2000, Θεζζαινλίθε 11. Δληαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δλδνθξηλνινγία γηα ηε Βφξεηα Διιάδα µε ζέµα: «Παρπζαξθία», 1-2 εθεµβξίνπ 2001, Αζήλα 12. Μεηεθπαηδεπηηθή εµεξίδα ηεο.δ.β.δ. µε δηεζλή ζπµµεηνρή µε ζέµα: «ηαβεηηθά έιθε ζηα θάησ άθξα. Αθξσηεξηαζµνί: είλαη αλαπφθεπθηνη;», 26 Μαίνπ 2001, Θεζζαινλίθε 13. Δληαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δλδνθξηλνινγία µε ζέµα «Γνλάδεο», 8-10 Φεβξνπαξίνπ 2002, Αζήλα 14. Δληαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δλδνθξηλνινγία γηα ηελ Βφξεηα Διιάδα µε ζέµα «Γνλάδεο», 30 Ννεµβξίνπ 1 εθεµβξίνπ 2002, Θεζζαινλίθε νο Κχθινο Δληαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δλδνθξηλνινγία µε ζέµα «Νεπξνελδνθξηλνινγία», Φεβξνπαξίνπ 2003, Αζήλα 16. Παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ηαηξείνπ Δξγαζίαο ηνπ Γ.Π.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ, 1 Μαίνπ- 30 Ηνπληνπ 2003, Θεζζαινλίθε 17. Δληαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δλδνθξηλνινγία µε ζέµα «Θπξενεηδήο», 6-8 Φεβξνπαξίνπ 2004, Αζήλα ν Δθπαηδεπηηθφ εµηλάξην γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο αληιίαο ζπλερνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο Deltec Cozmo, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Δ.ΚΔ. Η., 4 Μαίνπ 2004, Αζήλα

5 νο Κχθινο Δληαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δλδνθξηλνινγία µε ζέµα «Ληπίδηα Μεηαβνιηθφ χλδξνµν», Φεβξνπαξίνπ 2006, Αζήλα 20. Μεηεθπαηδεπηηθφ Πξφγξαµµα πλερφµελεο Ηαηξηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 4 νπ ηεζλνχο πλεδξίνπ «Παξάγνληεο Κηλδχλνπ θαη Πνηφηεηα Εσήο ζηε Υξφληα Νεθξηθή Νφζν», 9-11 Μαξηίνπ 2006, Θεζζαινλίθε 21. Κιηληθφ θξνληηζηήξην «ηαβήηεο θαη Eγθπµνζχλε», 29 επηεµβξίνπ 2007, Θεζζαινλίθε νο θχθινο Δληαηηθήο Δθπαίδεπζεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ µε ζέµα «Παηδηαηξηθή Δλδνθξηλνινγία», Φεβξνπαξίνπ 2008, Αζήλα ν Δαξηλφ Φξνληηζηήξην Δλδνθξηλνινγίαο µε ζέµα: «Απεηθνληζηηθέο µέζνδνη ζηελ ελδνθξηλνινγηθή πξάμε», 31 Μαίνπ 2008, Αζήλα 24. εµηλάξην Βαζηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα Μεηαβνιηθά Ννζήµαηα ησλ Οζηψλ, 30 Μαίνπ- 1 Ηνπλίνπ 2008, Αιεμαλδξνχπνιε 25. Μεηεθπαηδεπηηθφ εµηλάξην ηεο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο Βνξείνπ Διιάδνο µε ζέµα: «Νεφηεξα δεδνµέλα ζηελ αληηµεηψπηζε αζζελψλ µε ζπιαρληθή παρπζαξθία θαη θαξδηνµεηαβνιηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ» 11 Οθησβξίνπ 2008, Καζηνξηά ε Φζηλνπσξηλή Μεηεθπαηδεπηηθή πλάληεζε Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ, Ννεµβξίνπ 2008, Πήιην ε Δπηζηεκνληθή Γηεκεξίδα θαη 5 ν Κιηληθφ Φξνληηζηήξην «Παρπζαξθία: Έλα παγθφζκην πξφβιεκα πγείαο», Φεβξνπαξίνπ 2009, Αζήλα ν Δαξηλφ Φξνληηζηήξην ΔΔΔ-ΠΔΔ κε ζέκα: «Δηδηθά Θέκαηα», 23 Μαίνπ 2009, Αζήλα νο Κχθινο Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ ηεο δηαβεηνινγηθήο εηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο νο Κχθινο Δληαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Δλδνθξηλνινγία κε ζέκα «Γνλάδεο», 5-7 Φεβξνπαξίνπ 2010, Αζήλα νο Κχθινο Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ ηεο Γηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο, 24 Ννεκβξίνπ 2010, Θεζζαινλίθε νο ο Κχθινο Πηζηνπνηεκέλεο Δθπαίδεπζεο κε ζέκα «Φπρνεθπαίδεπζε ζηελ Γηπνιηθή Γηαηαξαρή», 8-10 Απξηιίνπ 2011, Θεζζαινλίθε νο Κχθινο Μεηεθπαηδεπηηθψλ Μαζεκάησλ Αθαδεκαηθφ Έηνο ε Μεηεθπαηδεπηηθή πλάληεζε, Ννεκβξίνπ 2012, Βφινο 35. Δληαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ ελδνθξηλνινγία κεηεθπαηδεπηηθά καζήκαηα, 16 νο Κχθινο Ννζήκαηα Μεηαβνιηζκνχ κε ζέκα «αθραξψδεο δηαβήηεο- Ληπίδηα-Παρπζαξθία», Φεβξνπαξίνπ 2013, Αζήλα

6 6 Δμσηεξηθό 27. Workshop on Growth No 5, Growth Disorders and GH releasing peptides, evaluation of GH therapy in children and adults, September 1992, Copenhagen, Denmark 28. Clinical Course held by Steno Diabetes Center entitled: Practical Diabetology, 28 February 1 March 1996, Getonfte, Denmark. 29. Christ Hospital, 8-24 Απγνχζηνπ 1996, Christ Hospital, Ηιιηλφηο, ΖΠΑ 30. ηαβεηνινγηθφ Κέληξν λνζνθνµείνπ Withington, Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεµίνπ Manchester, Οθηψβξηνο 1996, Αγγιία. Μεηεθπαίδεπζε ζηελ Κιηληθή Αληηµεηψπηζε ηνπ αθραξψδε ηαβήηε θαη ησλ Δπηπινθψλ ηνπ 31. Diabetes Care Global Medical Conference, Ηνπλίνπ 1997, Boston, Massachusetts, ΖΠΑ 32. Diabetes Care Global Medical Conference, Ηνπλίνπ 1997, Indianapolis, Indiana, ΖΠΑ 33. Μεηεθπαηδεπηηθφ ζεµηλάξην (PPS) µε ζέµα: «Improving Glycemic Control in Type II Diabetes: A New Therapeutic Approach Targeting Insulin Resistance. Physicians World Communication Group (PW), 23 Ηνπλίνπ 1997, Boston, Massachusetts, ΖΠΑ 34. HMP Communications, New Directions in vascular protection in Diabetes, category AACME, 23 June 2001, Philadelphia, USA 35. CME program: Insulin Resistance: Impllcations for Metabolic and Cardiovascular Diseases, 25 June 2001, Philadelphia, USA th Advanced Course on Continuous Subcuatneous Insulin Infusin (CSI), 5-6 December 2002, Insel Hospital, Berne, Switzerland 37. Μεηεθπαηδεπηηθφ ζεµηλάξην CozMore Experience, Insulin Technology Systems, 3 February 2005, St. Paul, Minessota, USA 38. Μεηεθπαηδεπηηθφ ζεµηλάξην 65 th Scientific Sessions, ACCME, Ηνπλίνπ 2005, San Diego, California,ΖΠΑ 39. Μεηεθπαηδεπηηθφ Πξφγξαµµα ζηα πιαίζηα ηνπ 8 νπ Δπξσπατθνχ πλέδξηνπ Δλδνθξηλνινγίαο, category EACCME, 1-5 Απξηιίνπ 2006, Glasgow, Ζλσµέλν Βαζίιεην 40. CME program: AACE 15 th Annaul Meeting and Clinical Congress, April 2006, Chicago, USA 41. Vidagliptin Clinical Evaluation Summit: Master Class Hormones in the Pathophysiology of Type 2 diabetes: Cahllenges and opportunities. Insulin, glucagons and incretins: Impact on Pathophysiology and therapy, November 2006, Rome, Italy 42. American Academy of Continuous Medical Education, Orthopaedics Congress category AACME, January 2007, Dubai 43. The Glycemic variability: the full picture from physiopathology to clinical practice, February, 2008, Milan, Italy 44. Μεηεθπαηδεπηηθφ Πξφγξαµµα (EACCME Program) ζηα πιαίζηα ηνπ 10 νπ Δπξσπαηθνχ πλεδξίνπ Δλδνθξηλνινγίαο, category EACCME, 3-7 May 2008, Berlin, Germany nd International conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes Heid February 2009, Athens 80. The way forward launch of a new medical education programme for type 2 Diabetes June 2009, Munich,Germany 81. Scientific Incretin Update October 2009, Berlin Germany rd International Conference on Andvanced Technologies & Treatments for Diabetes February 2010, Basel Switzerland 83. Latest Developments in Incretin Science Stand Alone Scientific Symposium March 2010,

7 Paris France 84. The 12 th European Congress of Endocrinology CECF April 2010, Praga 85. International Osteoporosis Foundation World Congress On Osteoporosis. 5-8 May 2010, Florence, Italy th European Congress on Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis. 5-8 May 2010, Florence, Italy 87. Accu-chek Combo HCP EVENT. 5 July 2010, Burgdorf, Switzerland 88. Structured Testing and Therapy Support for Personalized Diabetes Management. 20 September 2010, Stocholmi, Sweden th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes September 2010, Stocholmi, Sweden 90. ASBMR 2010 Annual Meeting October 2010, Toronto, Canada th International Workshop Highlights in Basic & Clinical Neuroendrocrinology. 4 December 2010, Athens, Greece st Edition of the Heart, Vessels and Diabetes European Conference. 9 December 2010, Lisbon, Portugal th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes February 2011, London, U.K 94. Childhood Obesity Conference: CHILDHOOD OBESITY: A WHOLE-SYSTEM,STRATEGIC APPROACH. 28 February- 1 March 2011, Abu Dhabi, UAE th International Symposium on DIABETES and PREGNANCY March 2011, Salzburg, Austria th European Congress of Endocrinology CECE April- 4 May 2011, Rotterdam, Netherlands th Annual Scientific Meeting of the American Society of Hypertension Inc May 2011, New York, USA st Annual Joint Conference of the Hellenic Association for the Study of the Diabetes Foot and Multidisciplinary European Endovascular Therapy July 2011, Porto Cheli, Greece 99. Congress on Women s Health & Disease. 1-3 September 2011, Kos, Greece th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes September 2011, Lisbon, Portugal th International Pituitary Meeting. 5-8 October 2011, Santorini, Greece th Highlights in Basic and clinical Neuroendocrinology. 5-8 October 2011, Santorini, Greece th International Conference on Advanced Technologies& Treatments for Diabetes February 2012, Barcelona, Spain th International Conference on Advanced in Diabetes and Insulin Therapy (ADIT) March 2012, Riga,Latvia 105. (EACCME) Innovations and Insights in Diabetes Management April 2012 Amsterdam, Netherlands nd European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection April 2012 London, UK th Annual Meeting & Expo of the Endocrine Society at the George R. Brown Convention Center in Houston June 2012 Houston Texas, USA th International Congress of Endocrinology and 14 th European Congress of Endocrinology. 5-9 May 2012 Florence, Italy th Congress of the European Neuroendocrine Association September 2012 Vienna, Switzerland th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes. 1-5 October 2012 Berlin, Germany th ESE Postgraduate Course in Clinical Endocrinology October 2012 Atalya, Turkey th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes. 27 February- 2 March 2013 Paris, France 113. European Congress of Endocrinology (ECE) April-1 May 2013 Copenhagen, Denmark 114. The current and future Landscape of Diabetes Therapy. 7-8 June 2013 Warsaw th Annual Meeting & Expo of the Endocrine Society at the Moscone Center in San Francisco June 2013 San Francisco, USA

8 rd scientific sessions June 2013 Chichago, USA th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes September 2013 Barcelona, Spain th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) October 2013 Gkentermpogk, Sweden

9 7 ΜΔΛΟ ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ (1982- έσο ζήµεξα) : Μέινο ηεο επηηξνπήο ηνπ Σµήµαηνο Παρπζαξθίαο : Μέινο ηεο επηηξνπήο ηνπ Σµήµαηνο αθραξψδνπο ηαβήηε 2. Μέινο ηνπ ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ ( ) 3. Δηδηθφο Γξαµµαηέαο ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ ( ) 4. Αληηπξφεδξνο ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ (ΔΔΔ-ΠΔΔ) (Μάξηηνο ) 5. Μέινο ηεο Διιεληθήο ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο (E..E.) 6. Μέινο Διιεληθήο ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο (.Δ.Β.Δ.) 7. Μέινο ηνηθεηηθνχ πµβνπιίνπ ηεο Διιεληθήο ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο ( ) 8. Μέινο ηεο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο Βνξείνπ Διιάδνο (Δ.Α.Β.Δ.) 9. Μέινο ηεο Διιεληθήο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο Παρπζαξθίαο (Δ.Η.Δ.Π.) 10. Μέινο ηεο Οµάδαο Δξγαζίαο Βνξείνπ Διιάδνο ηεο Διιεληθήο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο Παρπζαξθίαο ( ) 11. Μέινο ηεο Μεζνγεηαθήο Οµάδαο Μειέηεο ηνπ αθραξψδε ηαβήηε (MGSD) (1997- έσο ζήµεξα) 12. Μέινο ηεο DESG/Servier Partnership (1997- έσο ζήµεξα) 13. Μέινο ηνπ Δπξσπαηθνχ Οξγαληζµνχ γηα ηε Μειέηε ηνπ ηαβήηε (EASD) 14. Μέινο ηεο Αµεξηθαληθήο ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο (ADA) 15. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο Μεηαβνιηζκνχ θαη Αλάπηπμεο & Γηαηξνθήο (2009) 16. Μέινο ηεο Δπηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ 3 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Καξδηνκεηαβνιηθψλ Παξαγφλησλ Κηλδχλνπ(2010) 17. Πξφεδξνο ζηελ Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα ηνπ πιιφγνπ Γηαβεηηθψλ Ν. Γξάκαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Δλδνθξηλνινγηθή Δηαηξεία-Παλειιήληα Έλσζε Δλδνθξηλνιφγσλ (2012)

10 8 ΚΡΙΣΖ Δ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ : Μέινο ηεο πληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ «Γιπθηά Εσή» :Μέινο ηεο Δπηζηεµνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ «Γιπθηά Εσή» : Μέινο ηεο πληαθηηθήο θαη Δπηζηεµνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ «ηαβεηνινγηθά Υξνληθά» : Μέινο ηεο πληαθηηθήο θαη Δπηζηεµνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ «αθραξψδεο ηαβήηεο, Φξνληίδα γηα φινπο» : Μέινο ηεο πληαθηηθήο θαη Δπηζηεµνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ πεξηνδηθνχ «Διιεληθά ηαβεηνινγηθά Υξνληθά»

11 9 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ Δζσηεξηθφο βνεζφο ζην Κξαηηθφ Ννζνθνµείν Βεζιεέµ 8/1981-8/1983 Δζσηεξηθφο γηαηξφο (εηδηθεπφµελνο ζηελ Παζνινγία), Α Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Π.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ, ΑΠΘ 12/ /1987 Δζσηεξηθφο γηαηξφο (εηδηθεπφµελνο ζηελ Δλδνθξηλνινγία), Α Παζνινγηθή Κιηληθή, Σµήµα Δλδνθξηλνινγίαο & Μεηαβνιηζµνχ, Γ.Π.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ, ΑΠΘ 01/1988 Λήτη Αδειαρ Δξάζκηζηρ Ηαηπικήρ Διδικόηηηαρ Δνδοκπινολογίαρ 02/1988 Λήτη Αδειαρ Δξάζκηζηρ Ηαηπικού Δπαγγέλµαηορ 05/1988 Γήλυζη Δναπξηρ Δπαγγελµαηικήρ Γπαζηηπιόηηηαρ µε Ανηικείµενο ηην Ηαηπική Διδικόηηηα Δνδοκπινολογίαρ 04/ /1988 Δλδνθξηλνιφγνο, Παζνινγηθή Κιηληθή, 424 Γ..Ν.Δ. (Γεληθφ ηξαηησηηθφ Ννζνθνµείν Δθπαίδεπζεο) 05/ έσο ζήµεξα Δλδνθξηλνιφγνο, Η.Κ.Α. Θεζζαινλίθεο (Τπνθαηάζηεµα 25 εο Μαξηίνπ) Καηά ηελ πεξίνδν 11/ /1992, εξγάζηεθα µε απφζπαζε 2 θνξέο ηελ εβδνµάδα ζην ππνθαηάζηεµα ηεο Καηεξίλεο έσο ζήµεξα Αµηζζνο Δπηζηεµνληθφο πλεξγάηεο, Σµήµα Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζµνχ, ηαβεηνινγηθφ Κέληξν, Α Παζνινγηθή Κιηληθή, Γ.Π.Ν.Θ. ΑΥΔΠΑ, Α.Π.Θ. πµµεηνρή σο εθπαηδεπηήο ζηα µεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάµµαηα ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ εηδηθεπνµέλσλ ηαηξψλ ηεο θιηληθήο πµµεηνρή σο ηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ ζην ρνιείν Διιήλσλ Πνληίσλ Πξνζθχγσλ απφ ηελ η. νβηεηηθή Έλσζε 09/ /2008 Ηαηξφο εξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο «ΒΗΟΣΔΚ Δ.Π.Δ.»

12 10 ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΓΖΜΟΙΔΤΔΙ Διιεληθέο δεµνζηεύζεηο 1. ηδαθηνξηθή ηαηξηβή µε ζέµα «Μεηαβνιέο ησλ ελδνγελώλ νπηνεηδώλ πεπηηδίσλ ζε αζζελείο µε λνζήµαηα ηνπ ζπξενεηδνύο», Θεζζαινλίθε, 1993 Αξζξα 2. Ζ ζεµαζία ηνπ ζπηλζεξνγξαθήµαηνο ηνπ ήπαηνο ζηε δηάγλσζε ηεο επαηνθπηηαξηθήο αλεπάξθεηαο. Φξαµµαηηθόο Φ, Μεηδάλε Μ, Μνπζιερ Ε, Σνπξθαληώλεο Α. Materia Medica Greca, 12(3); , ύλδξνµν Berardinelli-Seip (πγγελήο γεληθεπµέλε ιηπνδπζηξνθία). Πεξηγξαθή µίαο πεξηπηώζεσο. Γηώβνο Η., Μεδίζθνπ Π., Μνύζιερ Ε., Κινλάξε Ε., Καξθαβέιαο Γ., Φαξµαθηώηεο Α. Ηαηξηθή 54; , Δπίδξαζε ηεο ελδνξηληθήο ρνξήγεζεο θαιζηηνλίλεο ζνινµνύ ζηνλ νζηηθό µεηαβνιηζµό ζε γπλαίθεο µε εγθαηεζηεµέλε νζηενπόξσζε. Μηα ηαραηνπνηεµέλε ηπθιή µειέηε. Γηώβνο Η., Βαθεηάδνπ Δ., Μνύζιερ Ε., Κηνύξαο., Πνληίθεο Χ.. ΟΣΟΤΝ (έθδνζε ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο Μεηαβνιηζµνχ ησλ Οζηψλ) 6; 4:323, Αληηµεηώπηζε ζπλδξόµσλ πνπ νθείινληαη ζε γελεηηθή ββιάβε ηνπ µνξίνπ ηεο ηλζνπιίλεο. Μνύζιερ Ε. Διιεληθά ηαβεηνινγηθά Νέα 9;1: 31-35, ηαηαξαγµέλε αλνρή ζηε γιπθόδε ( ΑΓ). Μνύζιερ Ε. Δθεµεξίδα πιιφγνπ Γηαηξψλ ΔΤ ησλ Κέληξσλ Τγείαο ηεο Μαθεδνλίαο «Ζ ΤΓΔΗΑ ζηα Κέληξα Τγείαο ηεο Μαθεδνλίαο» Νν3; 2, Ννέµβξηνο εθέµβξηνο Ο δηαβεηηθόο αζζελήο ζηελ εξγαζία ηνπ. Καδάθνο Κ., Μνύζιερ Ε. Διιεληθά ηαβεηνινγηθά Υξνληθά, 9, 2: , ηαηαξαρή αλνρήο ζηε γιπθόδε ( ΑΓ). Γηώβνο Η., Μνύζιερ Ε, πµεωλίδεο Γ., Καδάθνο Κ. Διιεληθά ηαβεηνινγηθά Υξνληθά 11; 1: 15-31, ύγθξηζε µεζόδσλ πξνζδηνξηζµνύ ηεο γιπθνδπιησµέλεο αηµνζθαηξίλεο (HbA1). νπιίνπ Δ., πµεωλίδεο Γ., Μνύζιερ Ε, Αξραληωηάθε Μ., ίδα Δ., Κπξηαδνπνύινπ Β. Διιεληθά ηαβεηνινγηθά Υξνληθά 11; 1: 67-73, αθραξώδεο δηαβήηεο θαη θεληξηθό λεπξηθό ζύζηεµα. Γηώβνο Η., Μνύζιερ Ε., Καδάθνο Κ., Ληµελόπνπινο Β. Διιεληθά ηαβεηνινγηθά Υξνληθά 11; 2: , Τπεξπαξαζπξενεηδηζµόο (ΤΠΘ) θαη λόζνο Paget: Σπραία ζπλύπαξμε ή αιιεινεμάξηεζε; πηµαιίδνπ Μ., Μνύζιερ Ε., Πνιπδνύιεο Γ., Κώηζα Κ., Βαθεηάδνπ Δ., Γηώβνο Γ. ΟΣΟΤΝ 12; 1:72, Τπεξβάιινλ βάξνο & δηαβήηεο. Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή 30; 6, Μάξηηνο Απξίιηνο, 2001

13 Οη δηαηαξαρέο ησλ ιηπηδίσλ ζην ζαθραξώδε δηαβήηε. Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή 33;10-12, επηέµβξηνο-οθηψβξηνο, Παηδηθή παρπζαξθία, Α µέξνο. Μνύζιερ Ε. Ζ Σεξπλή 44; 14-15, Μάξηηνο-Απξίιηνο, Παηδηθή παρπζαξθία, Β µέξνο. Μνύζιερ Ε. Ζ Σεξπλή 45; 20-21, Μάηνο-Ηνχληνο, Παηδηθή παρπζαξθία, Γ µέξνο. Μνύζιερ Ε. Ζ Σεξπλή 46; 20, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο, Ζ επίδξαζε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ζηελ αλδξηθή γνληµόηεηα. Παλίδεο., Κνύξηεο Α., Μνπζιερ Ε. Π.Δ.Ν. Η. 19; 8-12, Ηνχιηνο-επηέµβξηνο, Ζ επίδξαζε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ζηε γπλαηθεία γνληµόηεηα. Παλίδεο., Κνύξηεο Α., Μνπζιερ Ε. Π.Δ.Ν. Η. 20; 8-10, Οθηψβξηνο- εθέµβξηνο, Μπνξεί λα πξνιεθζεί ν ηαβήηεο Σύπνπ 2; Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή 46; Ννέµβξηνο- εθέµβξηνο, Γιπθαηµηθόο είθηεο. Μνύζιερ Ε., Καηζαλίθα Δ., Μεηηαλνύδε Μ. Γιπθηά Εσή, 48; 4-9, Μάξηηνο-Απξίιηνο, Πηώζε ησλ επηπέδσλ ηεο αηµνζθαηξίλεο από ξνζηγιηηαδόλε: νθείιεηαη ζε θαηαθξάηεζε ύδαηνο; αξαθίδεο Π., Λαδαξίδεο Α., Χίηνγινπ-Μαθέδνπ Α., Μνύζιερ Ε, Καδάθνο Κ., Γηώβνο Η., Παπαιεμαλδξή Α., Σνπξθαληώλεο Α. Ννζνθνµεηαθά Υξνληθά 66; 32, Δπίπεδα γθξειίλεο ζε γπλαίθεο µε ην ζύλδξνµν ησλ πνιπθηζηηθώλ σνζεθώλ. Μνύζιερ Ε. Ηαηξηθή θαη Φαξµαθεπηηθή 2; 2:8-19, Δξγαζηεξηαθή δηεξεύλεζε ηεο παρπζαξθίαο. Μνύζιερ Ε. 2 ν θιηληθφ θξνλζηηζηήξην «ηεξεχλζε θαη αληηµεηψπηζε ηνπ παρχζαξθνπ αζζελνχο» Δθδνζε Διιεληθήο Δηαηξείαο Παρπζαξθίαο, 16-18, Ση είλαη ε µεηθνξµίλε; Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή, 59; 23, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο, Πόζεο θνξέο πξέπεη λα µεηξάµε ην δάραξν θάζε εµέξα; Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή, 59; 24, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο, Ζ παηδηθή παρπζαξθία νδεγεί ζην δηαβήηε; Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή, 60; 25-26, Μάξηηνο- Απξίιηνο, Ση είλαη ε εηζπλεόµελε ηλζνπιίλε θαη ζε πνηνπο πξννξίδεηαη; Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή, 62; 26, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο, Βνεζάλε νη αληιίεο ζπλερνύο έγρπζεο ηλζνπιίλεο ζηελ επηηπρή έθβαζε ηεο εγθπµνζύλεο; Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή 63; 28-29, επηέµβξηνο Οθηψβξηνο, Πνηέο είλαη νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρώξν ηνπ δηαβήηε. Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή, 65; 22-23, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο, 2007

14 Απαληήζεηο ζε ζπρλέο εξσηήζεηο Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή 68; 24-26, Μάξηηνο-Απξίιηνο, Δίλαη ρξήζηµν ζε έλα άηνµν µε δηαβήηε λα παξαθνινπζεί ζπλέδξηα γηα δηαβήηε; ε ηη νθείιεηαη; Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή 69; 22, επηέµβξηνο-οθηψβξηνο, Αληιίεο ηλζνπιίλεο. Πιενλεθηήµαηα, µεηνλεθηήµαηα, ζεξαπεία. Μνύζιερ Ε. Αξµνλία θαη Zσή 34; 4, Ννέµβξηνο- εθέµβξηνο, Πσο δηαβάδνπµε θαη πσο αμηνπνηνύµε πξνο όθεινο µαο ηελ θάζε ζπληαγή µαγεηξηθήο; Μνύζιερ Ε. Γιπθηά Εσή 71; 21, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο, ηαηαξαρέο γνληµόηεηαο θαη παρπζαξθία. Μνύζιερ Ε. Congress News In Press, 7 ν Παλειιήλην Ηαηξηθφ πλέδξην Παρπζαξθίαο; 2, Απξίιηνο, Δληαηηθνπνηεµέλα ζρήµαηα ηλζνπιηλoζεξαπείαο. Τπνινγηζµόο γεπµαηηθήο θαη δηνξζσηηθήο ηλζνπιίλεο. Μνύζιερ Ε. αθραξψδεο ηαβήηεο, Φξνληίδα γηα φινπο. 2;, Μάξηηνο-Απξίιηνο, Ζ µεδνύξα πξνιαµβάλεη ην έµθξαγµα: Ζ ζεµαζία ηεο ελδνθνηιηαθήο παρπζαξθίαο ζηελ εμέιημε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε. Μνύζιερ Ε. Αξµνλία θαη Zσή 38; 10, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο Φαξµαθεπηηθή αληηµεηώπηζε ηεο παρπζαξθίαο. Μνύζιερ Ε. ηαβεηνινγηθά Υξνληθά 21;2: , Δπίπησζε ηεο παρπζαξθίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ άμνλα ζηνλ άλδξα. Μνύζιερ Ε. εθηφ πξνο δεµνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ ΑΝΖΡ, Δπίπησζε ηνπ ζπλδπαζµνύ ηεο παρπζαξθίαο θαη ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε ζηελ αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηνπ άλδξα. Μνύζιερ Ε. εθηφ πξνο δεµνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ ηαβεηνινγηθά Υξνληθά, Δπίπησζε ηεο παρπζαξθίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ άμνλα ζηνλ άλδξα. Μνύζιερ Ε. ΑΝΖΡ ηφκνο 11 νο Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο Ζ ζεκαζία ην απηνειέγρνπ θαη ηεο ζσζηήο δηαρείξεζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζαθραξώδνπο δηαβήηε. Μνύζιερ Ε. αθραξψδεο Γηαβήηεο, Φξνληίδα γηα φινπο, Μάξηηνο- Απξίιηνο Καινθαίξη θαη Τπνγιπθαηκίεο. Μνύζιερ Ε. Γιπθεηά Εσή, ηεχρνο 79, Μάηνο- Ηνχληνο Ζ ελδνλθξηλήο δξάζε ηνπ ιηπώδνπο ηζηνύ. Μνύζιερ Ε. αθραξψδεο Γηαβήηεο, Ηνχληνο Βηιηαγιηπηίλε:Πσο ηα απνηειέζκαηα ησλ θιηληθώλ κειεηώλ κεηαθξάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Μνύζιερ Ε. Ηαηξηθέο Δμειίμεηο, 23 ν Δηήζην πλέδξην ηεο Γηαβεηνινγηθήο Δηαηξείεο Βνξείνπ Διιάδνο, Ννέκβξηνο Σαμηλόκεζε θαη Γηάγλσζε ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε. Μνύζιερ Ε. Γιπθεηά Εσή, ηεχρνο 84, Μάξηηνο- Απξίιηνο Πόζν επηθίλδπλε είλαη ε ππνγιπθαηκία γηα κέλα πνπ έρσ ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ2 Μνύζιερ Ε. αθραξψδεο Γηαβήηεο, θξνληίδα γηα φινπο, ηεχρνο 16, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο Τπνγιπθαηκία θαη απμνκεηώζεηο ηνπ ζαθράξνπ(δείθηεο MAGE). Μνύζιερ Ε. Γιπθεηά Εσή, ηεχρνο 87, επηέκβξηνο-οθηψβξηνο ν Παλειιήλην πλέδξην ελδνθξηλνινγίαο θαη κεηαβνιηζκνύ. Μνύζιερ Ε. Γιπθεηά Εσή, Μάξηηνο-Απξίιηνο 2011

15 49. Αο κηιήζνπκε γηα ηνλ δηαβήηε ηύπνπ 1. Μνύζιερ Ε. Γιπθεία Εσή, Μάηνο-Ηνχληνο Παγθόζκηα εκέξα δηαβήηε Σώξα πνπ θάλεη θξύν...5 βήκαηα λα κελ θξπώζσ,ζπκβνπιέο γηα παηδηά κε δηαβήηε θαη ην ζρνιείν. Μνύζιερ Ε. Γιπθεηά Εσή, επηέκβηνο- Οθησβξηνο Γηαβεηηθό πόδη. Σν ηνπίν αιιάδεη; θνύηαο Γ., Παπαληωλίνπ., Μνύζιερ Ε., Φινπξαξάο Η., Ρεγάδε Δ., Καηζάλνο Η., Γηαλδηθίδεο., Μηθνύδε Κ., Νηθνιαίδεο Α., Μαλέο Χ., Γηαβεηνινγηθά ρξνληθά, ηφκνο 24-ηεχρνο 3, Γηαβεηηθό ρσξηό. Μαζηνξάθνο Γ., ώκαιε Μ., Μνύζιερ Ε., Γιπθεηά Εσή, Ννέκβξηνο- Γεθέκβξηνο αθραξώδεο δηαβήηεο. Μνύζιερ Ε., νπβαηδόγινπ Μ.,Δλδφξακα 11, Ηαλνπάξηνο Ζ θξαγή κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό ξίζθν ζηελ ζεξαπεία κε αληιία ηλζνπιίλεο. Μνύζιερ Ε., Γιπθεηά Εσή, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο Ζ θξαγή κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθό ξίζθν ζηελ ζεξαπεία κε αληιία ηλζνπιίλεο. Μνύζιερ Ε., αθραξψδεο δηαβήηεο-θξνληίδα γηα φινπο, Ηαλνπάξηνο- Φεβξνπάξηνο Γξαζηεξηόηεηεο ηεο Διιεληθήο ελδνθξηλνινγηθήο εηαηξείαο- Παλειιήληαο έλσζεο ελδνθξηλνιόγσλ. Μνύζιερ Ε., αθραξψδεο δηαβήηεο- θξνληίδα γηα φινπο, Μάξηηνο- Απξίιηνο αθραξώδεο δηαβήηεο θαη δηαβεηηθό πόδη- ν δηαβήηεο θαη ηα κάηηα καο. Μνύζιερ Ε., Γιπθεηά Εσή, Μάηνο- Ηνχληνο ύγρξνλε αληηκεηώπηζε ηνπ Γ-παξόλ θαη κέιινλ. Μνύζιερ Ε., Γιπθεηά Εσή, Ννέκβξηνο- Γεθέκβξηνο Λνίκσμε ζην δηαβεηηθό πόδη. Κιηληθά θαη κηθξνβηνινγηθά ραξαζηεξηζηηθά ηεο νζηενκπειίηηδνο. θνύηαο Γ., Μπιόπνπινο Χ., Γηαλδηθίδεο η., Φινπδάξαο Η., Νηθνιαίδεο Αζ., Λνπθάο Λ., Μνύδα Δ., Μνύζιερ Ε., Μάλεο Χ., Διιιεληθά δηαβεηνινγηθά ρξνληθά, ηφκνο 25- ηεχρνο 3, Ζ επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε ζαθραξώδε δηαβήηε (Γ). Μνύζιερ Ε., ώκαιε Μ., Γαξακίιαο Χ., Γιπθεηά Εσή, Μάξηηνο-Απξίιηνο Ζ επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε ζαθραξώδε δηαβήηε (Γ). Μνύζιερ Ε., ώκαιε Μ., Γαξακίιαο Χ., Μαζηνξάθνο Γ., αθραξψδεο δηαβήηεοθξνληίδα γηα φινπο Απξίιηνο- Μάηνο 2013 Κεθαιαηα ζε βηβιία πγγξάµαηα γηα ην θνηλό 49. Οδεγόο ηνπ δηαβεηηθνύ αζζελή. Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ελεµεξσηηθνχ εληχπνπ ηεο ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο, 1998, Θεζζαινλίθε 50. Παηδηθή παρπζαξθία. Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ελεµεξσηηθνχ εληχπνπ ηεο Διιεληθήο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο Παρπζαξθίαο, 2005, Αζήλα

16 Τγηεηλνδηαηηεηηθή αγσγή ζηε ζεξαπεία ηεο ππεξιηπηδαηµίαο. εηξά Δληαηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Δλδνθξηλνινγία, 9 νο θχθινο, «Ληπίδηα Μεηαβνιηθφ χλδξνµν», Αζήλα, Φεβξνπαξίνπ, Αληιίεο ζπλερνύο εγρπζεο ηλζνπιίλεο θαη εγθπµνζύλε. Βηβιίν «Δλδνθξηληθά & Μεηαβνιηθά Ννζήµαηα ζηελ Δγθπµνζχλε». Δθδφζεηο Γξάµµα, Θεζζαινλίθε, Ο ξόινο ηεο παρπζαξθίαο ζηηο δηαηαξαρέο ηεο εµµήλνπ ξύζεσο θαη ηεο ππνγνληµόηεηαο. Βηβιίν ηεο Β Μαηεπηηθήο & Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. µε ηίηιν «ηαηαξαρέο ηεο αλσνζπιαθηνξξεμίαο θαη ηεο εµµήλνπ ξχζεσο. Αίηηα, δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θαη ζεξαπεπηηθή αληηµεηψπηζε», Θεσξίεο γηα ηελ εξµελεία ηεο αλσνζπιαθηνξξεμίαο.. Παλίδεο, Ζ. Καηζίθεο, Α. Πηνύθα, Ε. Μνύζιερ. Βηβιίν ηεο Β Μαηεπηηθήο & Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. µε ηίηιν «ηαηαξαρέο ηεο αλσνζπιαθηνξξεμίαο θαη ηεο εµµήλνπ ξχζεσο. Αίηηα, δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε θαη ζεξαπεπηηθή αληηµεηψπηζε», 2008 πγγξαθή βηβιίσλ 47. Ιλζνπιηλνζεξαπεία θαη µεζνγεηαθή δηαηξνθή ζηελ θαζεµεξηλή πξάμε. Μνπζιερ Σ., Δπζηξαηίνπ Δ. Δθδφζεηο Γξάµµα, Θεζζαινλίθε, Τπό πξνεηνηµαζία: Σν παξαπάλσ ζχγγξαµα µεηαθξάδεηαη ζηα αγγιηθά µε ηίηιν: Insulin therapy and Mediterranean diet in everyday practice πγγξάµαηα γηα ην θνηλό 51. Οδεγόο ηνπ δηαβεηηθνύ αζζελή. Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ελεµεξσηηθνχ εληχπνπ ηεο ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο, 1998, Θεζζαινλίθε 52. Παηδηθή παρπζαξθία. Μέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ελεµεξσηηθνχ εληχπνπ ηεο Διιεληθήο Ηαηξηθήο Δηαηξείαο Παρπζαξθίαο, 2005, Αζήλα

17 14 Ξελόγισζζεο δεµνζηεύζεηο Γεµνζηεπµέλεο 51. Zinc and calcium metabolism in hemodialysis patients on treatment with 1,25 (OH)2D3. Grekas D., Savatis S., Mouslech Z., Tourkantonis A. Trace Elements In Medicine 1; 1:21-23, Psychiatry Morbidity and Metabolic Controll in Diabetic Patients. Mouslech Z., Iakovides A., Yovos J., Fountoulakis K., Kazakos K., Karagianni M., Vlakhogiannis A., Kaprinis G., Ierodiakonou C. German Journal of Psychiatry, 3; 1:1-13, Serum Adiponectin Levels in Woman with Polycystic Ovary Syndrome. Panidis D., Kourtis A., Farmakiotis D., Mouslech Z., Rousso D., Koliakos G. Human Reproduction 18; 9: , Serum Resistin Levels in Woman with Polycystic Ovary Syndrome. Panidis D., Koliakos G., Kourtis A., Farmakiotis D., Mouslech Z., Rousso D. Fertility and Sterility 81; 2: , The effect of rosiglitazone on novel atherosclerotic risk factors in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension: An open-label observational study. Sarafidis P, Lasaridis A, Nilsson P, Mouslech Z. et al. Metabolism: Clinical and Experimental 54; 9: , Oligo-ovulation or anovulation and hyperandrogenemia contribute to the decreased serum adiponectin levels in normal weight women with PCOs, besides obesity and insulin resistance. Katsikis I, Georgopoulos N, Mouslech T, Kourtis A, Panidis D. Fertility and Sterility, e-letters to the Editors, November 3 rd, Microvascular complications and risk factors coexistence their role in the pathogenesis and the severity of diabetic foot. D.Skoutas, N. Papanas, Z. Mouslech, N. Papazoglou, M. Lazaridis, Ch. Manes, Assessment of group education on glucemic control in patients with type 1 DIABETES. Z. Mouslech, C. Derderakis, C. Daramilas, C. Manes, C. Sampanis, D. Skoutas, th European Congress of Endocrinology Diabetes Awareness in the general popylation of Northern Greece. M. Somali, C. Daramilas, G. Mastorakos, Z. Mouslech, In fection of the diabetic foot: Does osteomyelitis always Lead to Amputation? Skoutas D., Katsanos I., Ntasiopoulou C., Mylopoulos C., Georga S., Nikolaidis A., Doukas L., Mouza E., Mouslech Z., Tsitouridis I., Manes C., A journal of the American Diabetes Association, volume Τπό δεµνζίεπζε 57. Endocannabinoid System: An overview of its potential in current medical practice. Mouslech Z. Sent for publication

18 Τπν πξνεηνηµαζία 58. Insulin-pump use in Greek everyday medical practice: an analysis of efficacy and safety data of 140 diabetic patients.

19 15 ΔΠΙΣΖΜΟΝΙΚΔ ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ Δ ΤΝΔΓΡΙΑ Διιεληθά πλέδξηα 1. Ζ πξαθηηθή ζεµαζία ηνπ ζπηλζεξνγξαθήµαηνο ζηε δηάγλσζε ηεο επαηνθπηηαξηθήο αλεπάξθεηαο. Γξαµµαηηθόο Φ., Μεϊδάλε-Σνπµπνπξά Μ., Μνύζιερ Z. Σνπξθαληώλεο Α. πλέδξην Ηαηξηθήο Δηαηξείαο Θεζζαινλίθεο, 17 Ηνπλίνπ 1982, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ηεχρε Α,Β, ζει Μεηαβνιέο πεξηθεξηθώλ επηπέδσλ γιπθόδεο θαη ηλζνπιίλεο µεηά ελδεγθεθαιν θνηιηαθή (ΔΔΚ) έγρπζε ζσµαηνζηαηίλεο ((SRIF) ζε ζθπιηά. Γηώβνο Η.Γ., O Dorisio T.M., Φαξµαθηώηεο Α., Μεδίζθνπ Π., Σζάθαινο Ν., Μνύζιερ Z. θαη πειηόπνπινο Α.. 12 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ, εθέµβξηνο 1984, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει ηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήµαηα από ηελ αµηνδαξόλε ζηνλ ππεξζπξενεηδηζµό. Φαξµαθηώηεο Α., Μεδίζθνπ Π., Παπαδόπνπινο Κ., Γηώβνο Η., Μνύζιερ Z., πειηόπνπινο Α. 12 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ, εθέµβξηνο 1984, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Ζ επίδξαζε ηεο θεηνθνλαδόιεο ζηα επίπεδα ηεζηνζηεξόλεο, DHEA-S θαη SHBG ζε άηνµα πάζρνληα από ηδηνπαζή ππεξηξίρσζε. νμαλίδεο Δ., Γηώβνο Η., Μεδίζθνπ Π., Μνύζιερ Z., πειηόπνπινο Α.θαη Φαξµαθηώηεο Α. 13 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ, 5-6 Απξηιίνπ 1986, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει. ζει Δπηδξάζεηο ηεο ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο δεμαµεζαδόλεο ζηα επίπεδα θνξηηδόιεο, β- ιηπνηξνπίλεο θαη β-ελδνξθίλεο ηνπ πιάζµαηνο ζε αξξώζηνπο µε ζύλδξνµν Cushing θαη παρπζαξθία. Γηώβνο Η., Μνύζιερ Ε., Μεδίζθνπ Π., Μπόηζηνο., πειηόπνπινο Α., Φαξµαθηώηεο Α., Σνπξθαληώλεο Α. 14 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο εηαηξείαο-παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ, 8-10 Απξηιίνπ 1987, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει.18, Ρ37 6. Οη µεηαβνιέο ησλ ελδνγελώλ νπηνεηδώλ πεπηηδίσλ (ΔΟΠ) ηνπ πιάζµαηνο ζε αζζελείο µε ππεξζπξενεηδηζµό. Μνύζιερ Ε., Γηώβνο Η., Μεδίζθνπ Π., Πνληίθεο Χ., Σνπξθαληώλεο Α.. ζην 20 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ µε ηε ζπµµεηνρή ηεο Διιεληθήο Αλδξνινγηθήο Δηαηξείαο, 2-4 Απξηιίνπ 1993, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Οη µεηαβνιέο ησλ επηπέδσλ ηνπ 3α-γιπθνπξνληδίνπ ηεο αλδξνζηαλεδηόιεο (3α diol-g) µεηά ρνξήγεζε θινπηαµίδεο ζε γπλαίθεο. Γηώβνο Η., Κηνύξαο., Πνληίθεο Χ., Βαθεηάδνπ Δ., Μνύζιερ Ε., Σνπξθαληώλεο Α. 21 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο- Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ µε ηε ζπµµέηνρε ηεο Διιεληθήο Αλδξνινγηθήο Δηαηξείαο, Απξηιίνπ 1994, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Ζ µεηαβνιέο ησλ επηπέδσλ ηνπ 3a-γιπθνπξνληδίνπ ηεο αλδξνζηαλεδηόιεο (3a-diol-G) µεηά ρνξήγεζε ζπηξνλνιαθηόλεο ζε γπλαίθεο µε δαζπηξηρηζµό. Γηώβνο Η., Κηνύξαο., Πνληίθεο Χ., Μνύζιερ Ε., Βαθεηάδνπ Δ., Σνπξθαληώηεο Α. 22 ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δλδνθξηλνινγηθήο Δηαηξείαο-Παλειιήληαο Δλσζεο Δλδνθξηλνιφγσλ µε ηε

20 16 ζπµµεηνρή ηεο Διιεληθήο Αλδξνινγηθήο Δηαηξείαο, 6-9 Απξηιίνπ 1995, Ρην, Παηξα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Ζ δνθηµαζία γινπθαγόλνπ-γιπθόδεο ζηελ εθηίµεζε ηεο εθεδξείαο ησλ β-θπηηάξσλ ζε αζζελείο µε ζαθραξώδε δηαβήηε. Καδάθνο Κ., Μνύζιερ Ε, Σίγθα Δ., Κνπθνπξίθνπ Μ., Γεωξγηάδεο Ζ., αµαξηδίδεο Κ., Καλάθεο Α, Γηώβνο Η 9 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννεµβξίνπ, 1995, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Δπίδξαζε ηεο ελδνξηληθήο ρνξήγεζεο θαιζηηνλίλεο ζνινµνύ ζηνλ νζηηθό µεηαβνιηζµό ζε γπλαίθεο µε εγθαηεζηεµέλε νζηενπόξσζε. Μηα ηαραηνπνηεµέλε ηπθιή µειέηε. Γηώβνο Η., Βαθεηάδνπ Δ., Μνύζιερ Ε., Κηνύξαο., Πνληίθεο Χ.. 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Μεηαβνιηθψλ Ννζεµάησλ ησλ Οζηψλ, 7-9 εθεµβξίνπ, 1995, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Οη µεηαβνιέο ησλ ζπξενεηδηθώλ νξµνλώλ µεηά ελδεγθεθαινθνηιηαθή (ΔΔΚ) ρνξήγεζε β- ελδνξθίλεο ζε ζθύινπο. Γθνπηδηαµάλεο Γ., Γηώβνο Η., Γαµβξόο Ο., Μνύζιερ Ε., Βαθεηάδνπ Δ., Αεδνλόπνπινο Α. ν 23 ν Παλειιήλην Δλδνθξηλνινγηθφ πλέδξην, Μαξηίνπ 1996, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει. 82, Ρ ύγθξηζε µεζόδσλ πξνζδηνξηζµνύ ηεο γιπθνδπιησµέλεο αηµνζθαηξίλεο (HbA1C). νύιηνπ Δ., πµεωλίδεο Γ., Μνύζιερ Ε., Αξραληωηάθε Μ., ίδα Δ., Κπξηαδνπνύινπ Β. 17 ν Δζληθφ πλέδξην Μηθξνβηνινγίαο, Απξηιίνπ, 1996, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Ζ ζπµµεηνρή ηεο παρπζαξθίαο θαη ηεο ππέξηαζεο ζηε δηαµόξθσζε ησλ παξαµέηξσλ ιηπηδαηµίαο ζε αζζελείο µε µε-ηλζνπιηλεμαξηώµελν ζαθραξώδε δηαβήηε (ΜΙΔ ). Ληµελόπνπινο Β., Δπηβαηηαλνύ-Σδηώγα Φ., Αµνύηδηαο., Θενδωξίδνπ., Μνύζιερ Z., Καδάθνο Κ., Σίγθα Δ., Γηώβνο Η. 10 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννέµβξηνο 1996, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Ζ ζεµαζία ηεο µέηξεζεο ηνπ ηίηινπ ησλ αληηζπξνεηδηθώλ αληηζσµάησλ ζε αζζελείο µε IDDM. Μνύζιερ Z., Καδάθνο Κ., Ληµελόπνπινο Β., Σίγθα Δ., πηµαιίδνπ Μ., Κώηζα Κ., Γηώβνο Η. 5 ν ηαβεηνινγηθφ πλέδξην, Μάξηηνο 1997, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει. 22Ρ 15. Ο ηύπνο πιήξσζεο ηεο δεμηάο θνηιίαο ζε αζζελείο µε ηλζνπιηλεμαξηώµελν ζαθραξώδε δηαβήηε. Παξραξίδεο Γ., Γθεµηηδήο Κ., Καξβνύλεο Χ., Κεηίθνγινπ., αββόπνπινο Γ., Μνύζιερ Z., Ληµελόπνπινο Β., ηπιηάδεο Η., Λνπξίδαο Γ. 12ν Βνξεηνειιαδηθφ πλέδξην, Απξηιίνπ 1997, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά πλεδξίνπ: Διιεληθή Ηαηξηθή 63; 1:50, 1997, Ρ Serum thyroid hormone changes after intracerebroventricular (ICV) administration of Met- and Leu-enkephalin in dogs. Goutzamanis G., Yovos J., Gamvros O., Mouslech Z., Kotsa K., Sitmalidou M., Aidonopoulos A. 24 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζµνχ, 7-11 Μαΐνπ 1997, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει. 37, Ρ Έθηνπνο γισζζηθόο ζπξενεηδήο: δηάγλσζε θαη ζεξαπεία. Ψεθίδεο Α., Μνύζιερ Z., Γηώβνο Η., αληειίδεο Η. 9 ν Παλειιήλην πλέδξην Ωηνξηλνιαξπγγνινγίαο Υεηξνπξγηθήο Κεθαιήο & Σξαρήινπ, Οθησβξίνπ 1997, Ρφδνο. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει. 48

21 Ζ επίδξαζε ηεο ελδνεγθεθαινθνηιηαθήο έγρπζεο λεπξνπεπηηδίνπ Τ ζηελ ελδνθξηληθή ιεηηνπξγία ηνπ παγθξέαηνο. Κώηζα Κ., πηµαιίδνπ Μ., Βαθεηάδνπ Δ., Μνύζιερ Ε., Καδάθνο Κ., Κεζζίζνγινπ Η., Γηώβνο Η. 25 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο & Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ, 1998, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει ύµπιεγµα Carney. πηµαιίδνπ Μ. Κώηζα Κ., Μνύζιερ Z., Βαθεηάδνπ Δ., Γηώβνο Η. 25 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο & Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ, 1998, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει. 110 Ρ Ζ θηλεηηθόηεηα ησλ αξζξώζεσλ ζε αζζελείο µε µε-ηλζνπιηλεμαξηώµελν ζαθραξώδε δηαβήηε. Καδάθνο Κ., Κνπζίδεο Χ., Γηωηάθνο Κ., πηµαιίδνπ Μ., Μνύζιερ Z., Γηώβνο Η. 12 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, 13-14, Ννεµβξίνπ, 1998, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Ζ επίδξαζε ηεο ελδνεγθεθαινθνηιηαθήο έγρπζεο λεπξνπεπηηδίνπ Τ ζηελ έθθξηζε ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηνπ γινπθαγόλνπ. Κεζζίζνγινπ Η., Γηώβνο Η., Γαµβξό Ο., Νηνθµεηδίνγινπ Η., Κώηζα Κ., Μνύζιερ Z., απαιίδε Κ. 21 ν Παλειιήλην πλέδξην Υεηξνπξγηθήο, Ννεµβξίνπ 1998, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ Ρ179A. (ΔΛΑΒΔ ΣΙΜΖΣΙΚΖ ΙΑΚΡΙΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ) 22. Σν θαηλόµελν ηεο ηλθξεηίλεο ζε µε-ηλζνπιηλεμαξηώµελνπο δηαβεηηθνύο αζζελείο. Καδάθνο Κ., Μνύζιερ Z., Γηώβνο Η., Κνπζίδεο Χ. 26 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο & Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ, 1999, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει ύλδξνµν 46ΥΥ Άξξελνο. πηµαιίδνπ Μ., Βαθεηάδνπ Δ., Μνύζιερ Ε, Κώηζα Κ., Βνγηαηδήο Ν., Γηώβνο Η. 26 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο & Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ, Αζήλα, Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Μεηαβνιέο ησλ επηπέδσλ ηνπ GIP ζηε δηαβεηηθή απηόλνµε λεπξνπάζεηα. Καδάθνο Κ., Μνύζιερ Z., Γηώβνο Η., Κνπζίδεο Χ. 6 ν Παλειιήλην ηαβεηνινγηθφ πλέδξην, 2-4 Απξηιίνπ, Αζήλα, Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Σν θαηλόµελν ηεο ηλγθξεηίλεο ζε µε-ηλζνπιηλνεμαξηώµελνπο δηαβεηηθνύο αζζελείο µε λεπξνπάζεηα ηνπ ΑΝ. Καδάθνο Κ., Μνύζιερ Z., Γηώβνο Η. Διεχζεξε αλαθνίλσζε. 13 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, 5-6 Ννεµβξίνπ, 1999, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει ηαηαξαγµέλε αλνρή ζηε γιπθόδε θαη θαξδηαγγεηαθή λόζνο. Μνύζιερ Z. 13 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, 5-6 Ννεµβξίνπ, 1999, Θεζζαινλίθε. (Βξαρεία εηζήγεζε) 27. Θεξαπεπηηθή αληηµεηώπηζε ζπξενηξόθνπ αδελώµαηνο µε αλάινγν ζσµαηνζηαηίλεο. Κώηζα Κ., πηµαιίδνπ Μ., Βαθεηάδνπ Δ., Μνύζιερ Ε., Γηώβνο Η. 27 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο & Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ 2000, Λεπθσζία, Κχπξνο. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Τπεξπαξαζπξενεηδηζµόο (ΤΠΘ) θαη λόζνο Paget: Σπραία ζπλύπαξμε ή αιιεινεμάξηεζε; πηµαιίδνπ Μ., Μνύζιερ Ε., Πνιπδνύιεο Γ., Κώηζα Κ., Βαθεηάδνπ Δ., Γηώβνο Γ. 9 ν πλέδξην

22 18 Διιεληθήο Δηαηξείαο Μειέηεο Μεηαβνιηζµνχ ησλ νζηψλ (Δ.Δ.Μ.Μ.Ο.). 7-9 εθεµβξίνπ Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Οηθνγελήο µνξθή ζειώδνπο θαξθίλνπ ηνπ ζπξενεηδνύο, µηα λέα θιηληθή νληόηεηα. Βαθεηάδνπ Δ., Σζηρινξνδίδνπ Σ., Κνινθνηξώλε., Γηώβνο Η., Μνύζιερ Ε., Πνιπδνύιεο Γ. 28 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο & Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ 2001, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ Ρ Δπίδξαζε ηεο ηλζνπιηλνζεξαπείαο ζε ζπλήζεηο παξαµέηξνπο εθηίµεζεο ηνπ ζαθραξώδε δηαβήηε. Καδάθνο Κ., νπίηζεο Π., Καξαγθνύλεο., Μνύζιερ Z., Γηώβνο Η. 15 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννεµβξίνπ, 2001, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Γλώζε-Απηνέιεγρνο-Ρύζµηζε ζαθραξώδε δηαβήηε: νη αιιειεπηδξάζεηο. Καδάθνο Κ., νπίηζεο Π., Καξαγθνύλεο., Μνύζιερ Z., Γηώβνο Η. 15 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννεµβξίνπ, 2001, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει πνξαδηθή µνξθή θπινζύλδεηεο ππνθσζθαηαηµηθήο νζηενµαιαθίαο ζπλνδεπόµελεο µε γιπθνδνπξία θαη γιπθηλνπξία. Σζηιρνξνδίδνπ Σ., Βαθεηάδνπ Δ., Γηώβνο Η., Πνιπδνύιεο Γ., Μνύζιερ Z. 29 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο & Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ 2002, Ησάλληλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ Ρ50Α 33. Ο ξόινο ηεο ελεµέξσζεο θαη ηεο ζπµµόξθσζεο ησλ αηόµσλ µε 2 ζηε ξύζµηζε ηνπ. νιηαλίηεο Κ., Καδάθνο Κ., Μπέλεο Α., Καξαγθνύλεο., Κώζηα Κ., Μνύζιερ Z., Γηώβνο Η. 17 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννεµβξίνπ, 2003, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει πζρέηηζε αλζξσπνµεηξηθώλ θαη νξµνληθώλ παξαµέηξσλ µε ηηο δηαηαξαρέο νµνηόζηαζεο ηεο γιπθόδεο ζε γπλαίθεο µε ζύλδξνµν ησλ πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ. Παλίδεο., Φαξµαθηώηεο., Κνύξηεο Α., Μνύζιερ Ε., Καηζίθεο Ζ., Γθνπηδηνύιεο Φ., Ενπξλαηδή Β., Ρνύζζνο. 17 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννεµβξίνπ, 2003, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Αμηνιόγεζε ησλ ηηµώλ ηεο γιπθόδεο λεζηείαο θαη ηεο γιπθόδεο δηώξνπ, ύζηεξα από OGTT, ζηε δηάγλσζε ησλ δηαηαξαρώλ ηεο νµνηνζηαζίαο ηεο γιπθόδεο ζε γπλαίθεο µε ην ζύλδξνµν ησλ πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ. Παλίδεο., Κνύξηεο Α., Μνύζιερ Ε., Μπαιάξεο ρ., παλόο Ν., Μαπξνµαηίδεο Γ., Μαθέδνπ Κ., Ρνύζζνο. 17 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννεµβξίνπ, 2003, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει αθραξώδεο δηαβήηεο θαη αξζξώζεηο. Καδάθνο Κ., Μπέλεο Α., νιηαλίηεο Κ., Μνύζιερ Z., Κώζηα Κ., Γηώβνο Η. 17 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννεµβξίνπ, 2003, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Κάπληζµα θαη λεπξνπάζεηα ζην 2. Μπέλεο Α., Καδάθνο Κ., νιηαλίηεο Κ., Μνύζιερ Z., Κώζηα Κ. Γηώβνο Η. 17 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννεµβξίνπ, 2003, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει.77.

23 Ζ ζπλερήο ππνδόξηα έγρπζε ηλζνπιίλεο µε αληιία ζε αζζελείο µε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 1 ζηε Βόξεηα Διιάδα. Πνιπθεληξηθή µειέηε. ηδάγγεινο Σ., Μάιιηαο Η., Μνύζιερ Z., Μαλέο Χ., Βιαρνγηάλλεο Α., εµηηζίθνγινπ Ν., Μαξίλνο Δ., άηζνγινπ Α., Καδάθνο Κ., Καξαηζίδνπ Κ., Κώηζα Κ., Γηώβνο Η., Πάγθαινο Δ., Καξαµήηζνο. 17 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννεµβξίνπ, 2003, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Ζ θόξηηζε µε γιπθόδε από ην ζηόµα απνηειεί απαξαίηεηε δνθηµαζία γηα ηελ εθηίµεζε ησλ δηαηαξαρώλ ηεο νµνηνζηαζίαο ηεο γιπθόδεο ζε γπλαίθεο µε ην ζύλδξνµν ησλ πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ. Παλίδεο. Μνύζιερ Ε., Φαξµαθηώηεο., Μπαιάξεο Χ., Κνύξηεο Α., Καηζίθεο Ζ., πάλνο Ν., Ρνύζζνο. 31 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ, 2004, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ P Πηώζε ησλ επηπέδσλ ηεο αηµνζθαηξίλεο από ξνζηγιηηαδόλε: νθείιεηαη ζε θαηαθξάηεζε ύδαηνο. αξαθίδεο Π., Λαδαξίδεο Α., Χίηνγινπ-Μαθέδνπ Α., Μνύζιερ Z., Καδάθνο Κ., Γηώβνο Η., Παπαιεμαλδξή Α., Σνπξθαληώλεο Α. 10 ν Παλειιήλην πλέδξην Παζνινγίαο, 4-9 Οθησβξίνπ, 2004, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει 41. Ζ επίδξαζε ηεο ξνζηγιηηαδόλεο ζηνπο παξάγνληεο αζθάιεηαο αζζελώλ µε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 θαη αξηεξηαθή ππέξηαζε. αξαθίδεο Π., Λαδαξίδεο Α., Χίηνγινπ-Μαθέδνπ Α., Καδάθνο Κ., Μνύζιερ Z., Χαηδεζηαπξή Λ., Σνπξθαληώλεο Α. 18 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννεµβξίνπ, 2004, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Υαµειή δόζε αζπηξίλεο θαη αξηεξηαθή πίεζε ζε αζζελείο µε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2. Κνπηζίδεο Π., Καδάθνο Κ., Γηώβνο Η., Ρωµαλίδνπ Α., Μηηζηάλεο Α., Κώηζα Κ., Μνύζιερ Ε 18 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, Ννεµβξίνπ 2005, Θεζζαινλίθε, Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ: Διιεληθά ηαβεηνινγηθά Υξνληθά 18; 2: 117, Ζ ξνζηγιηηαδόλε µεηώλεη ηα επίπεδα ησλ απνιηπνπξσηετλσλ Α1 θαη Β θαη απμάλεη ην ιόγν LDL/απνιηπνπξσηετλε Β ζε αζζελείο µε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 θαη αξηεξηαθή ππέξηαζε. αξαθίδεο Π.Α., Λαδαξίδεο Α., Γηώβνο Η., Μνύζιερ Z., Καδάθνο Κ., Χίηνγινπ-Μαθέδνπ Α., Πιηάθνο Χ., ηαθπιάο Π., Σνπξθαληώλεο Α. 9 ν Παλειιήλην ηαβεηνινγηθφ πλέδξην Διιεληθήο ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο, Μαξηίνπ 2005, Ρφδνο. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει 72, Ρ Ζ επίδξαζε ηεο ξνζηγιηηαδόλεο ζηα επίπεδα ηεο ιηπνπξσηετλεο (α) θαη ηεο νµνθπζηείλεο αζζελώλ µε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 θαη αξηεξηαθή ππέξηαζε. αξαθίδεο Π.Α., Λαδαξίδεο Α., Γηώβνο Η., Μνύζιερ Z., Καδάθνο Κ., Χίηνγινπ-Μαθέδνπ Α., Πιηάθνο Χ., ηαθπιάο Π., Σνπξθαληώλεο Α. 9 ν Παλειιήλην ηαβεηνινγηθφ πλέδξην Διιεληθήο ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο, Μαξηίνπ 2005, Ρφδνο. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπζει 73, Ρ είθηεο επαηζζεζίαο ζηελ ηλζνπιίλε θαη επίπεδα πξντλζνπιίλεο νξνύ ζε γπλαίθεο µε ην ζύλδξνµν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ. Παλίδεο δ., Φαξµαθηώηεο., Καηζίθεο Ζ., Κνύξηεο Α., πάλνο Ν., Πηνύθα Α., Ενπξλαηδή-Κνηνπ Β., Μνύζιερ Ε., Ρνύζζνο. 32 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζµνχ, 31 Μαξηίνπ 2 Απξηιίνπ 2005, Πάηξα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει 50

24 Δπίπεδα γθξειίλεο ζε γπλαίθεο µε ην ζύλδξνµν ησλ πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ. Παλίδεο δ., Κνιηάθνο Γ., Ρνύζζνο., Κνύξηεο Α., Καηζίθεο Ζ., Αζηεξηάδεο Χ., Πηνύθα Α., Φαξµαθηώηεο., Μνύζιερ Ε., ηαµάληε-καλδαξάθε Δ. 32 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζµνχ, 31 Μαξηίνπ 2 Απξηιίνπ 2005, Πάηξα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Θεξαπεπηηθή ρνξήγεζε 131 I ζε αζζελείο µε πνιπνδώδε ηνμηθή βξνγρνθήιε: αλαδξνµηθή µειέηε. ηδεξόπνπινο Η, Πνιπδνύιεο Γ, Σδνπβάξα Χ, Μνύζιερ Ε, Βαθεηάδνπ Δ, Κώηζα Κ, Πνληίθεο Χ, Γηώβνο Η. 32 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζµνχ, 31 Μαξηίνπ 2 Απξηιίνπ 2005, Πάηξα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Ζ επίδξαζε ελόο PPARγ-αγσληζηή ζηε ζσµαηηθή ζύζηαζε αζζελώλ µε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 θαη αξηεξηαθή ππέξηαζε. αξαθίδεο Π, Λαδαξίδεο Α., Nilsson P., Μνύζιερ Ε., Καδάθνο Κ., Γηώβνο Η., Πάγθαινο Δ., ηδεξνπνύινπ Μ., ηαθπιάο Π., Σνπξθαληώλεο Α. 5 ν ηεζλέο πλέδξην Παρπζαξθίαο Οθησβξίνπ 2005, Κέξθπξα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Υαµειή δόζε αζπηξίλεο θαη αξηεξηαθή πίεζε ζε αζζελείο µε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2. Κνπηζίδεο Π., Καδάθνο Κ., Γηώβνο Η., Ρωµαλίδνπ Α., Μηηζηάλεο Α., Κώηζα Κ., Μνύζιερ Z. 19 ν πλέδξην ΔΒΔ, Ννεµβξίνπ, 2005, Θεζζαινλίθε. Πξαθηηθά πλεδξίνπ: Διιεληθά ηαβεηνινγηθά Υξνληθά 18; 2: 117, Ζ επίδξαζε ηεο νξιηζηάηεο ζηελ νξµνληθή θαη µεηαβνιηθή εηθόλα παρύζαξθσλ γπλαηθώλ µε ην ζύλδξνµν ησλ πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ. Παλίδεο., Φαξµαθηώηεο., Ρνύζνο., Κνύξηεο Α., Καηζίθεο Ζ., Μνύζιερ Z., Κξαζζάο Γ. 33 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο & Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ 2006, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Ζ ζπρλόηεηα ησλ ππέξβαξσλ θαη παρύζαξθσλ παηδηώλ θαη εθήβσλ ζε δείγµα εµηαζηηθνύ θαη αγξνηηθνύ πιεζπζµνύ Ν. Θεζζαινλίθεο. Μνύζιερ Ε., νιηαλίηεο Κ., Χαηδεµηραήι Δ., Βιαράθε Θ., άληζε Φ., Γηώβνο Η. 33 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο & Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ 2006, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει πµµόξθσζε ησλ αζζελώλ ζηελ ηλζνπιηλνζεξαπεία θαη γιπθαηµηθή ξύζµηζε. Περιηβαλίδεο Α., Καδάθνο Κ., Μνύζιερ Ε., Γηαβξνπνύινπ Μ., Γηώβνο Η. 20 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, 9-11 Ννεµβξίνπ 2006, Θεζζαιινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ: Διιεληθά ηαβεηνινγηθά Υξνληθά 19;3: 217, 2006, Ρ Ζ βειηίσζε ηεο γιπθαηµηθήο ξύζµηζεο µεηά από ηελ ηνπνζέηεζε αληιίαο ηλζνπιίλεο: εµπεηξία 51 πεξηπηώζεσλ. Περιηβαλίδεο Α., Μνύζιερ Ε., Γηώβνο Η, Καδάθνο Κ, Ρωµαλίδνπ Α., Σδνπβάξα Χ. 20 ν Δηήζην πλέδξην ηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βφξεηαο Διιάδαο, 9-11 Ννεµβξίνπ 2006, Θεζζαιινλίθε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ: Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ: Διιεληθά ηαβεηνινγηθά Υξνληθά 19;3: 225, 2006, Ρ Δθηίµεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ δείθηε McAULEY σο µέηξν ηεο επαηζζεζίαο ζηελ ηλζνπιίλε ζε αζζελείο µε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 2 θαη αξηεξηαθή πίεζε. αξαθίδεο Π, Πνηθηιίδνπ Μ, Καδάθνο Κ, Μνύζιερ Ε, Γηώβνο Η, Λαδαξίδεο Α. 10 ν Παλειιήλην ηαβεηνινγηθφ πλέδξην, 28 Φεβξνπαξίνπ-4 Μαξηίνπ 2007, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει 32

25 Μπνηνληθή δπζηξνθία θαη ππνγνλαδηζµόο. Παξνπζίαζε πεξηπηώζεσλ. Γηαβξνπνύινπ Μ., Σδνπβάξα Χ., ξπµνλίηεο Α., Βαθεηάδνπ Δ., Μνύζιερ Ε., Γηώβνο Η. 34 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ 2007, Κξήηε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει Οηθνγελήο θαινήζεο ππαζβεζηηνπξηθή ππεξαζβεζηηαηµία. Πξνβιήµαηα ζηε δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε. ξπµνλίηεο Α., Γηαβξνπνύινπ Μ., Σδνπβάξα Χ., Βαθεηάδνπ Δ., Μνύζιερ Ε., Γηώβνο Η. 34 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ 2007, Κξήηε. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει ύγθξηζε αλζξσπνµεηξηθώλ, µεηαβνιηθώλ, νξµνληθώλ θαη ππεξερνγξαθηθώλ επξεµάησλ αλάµεζα ζηηο θιαζζηθέο µνξθέο ηνπ PCOS θαη ζηε µνξθή µε αλσνζπιαθηνξξεμία θαη πνιπθπζηηθή µνξθνινγία. Παλίδεο, Μηζηρξόλεο Γ, Κνύξηεο Α, Καηζίθεο Ζ, Σζνύξδε Δ, Μνύζιερ Ε. 35 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζµνχ, Μαξηίνπ 2008, Αζήλα. Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ ζει 47, Ρ Βηιηαγιηπηίλε : Πσο ηα απνηειέζκαηα ησλ θιηληθώλ κειεηώλ κεηαθξάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή πξάμε. Μνχζιερ Ε. 23 ν Δηήζην πλέδξην ηεο Γηαβεηνινγηθήο Δηαηξείαο Βνξείνπ Διιάδνο, Ννέκβξηνο 2009, Θεζζαινλίθε 59. Ο ξόινο θαη ε βαξύηεηα ηνπ δείθηε λεπξηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζηελ πξόγλσζε εκθάληζεο Γηαβεηηθνύ έιθνπο. θνύηαο Γ., Μνύζιερ Ε., ώκαιε Μ., Σδνίηνπ Μ., Σζνιάθεο Γ., Φώιαο Γ., Ακαζιίδεο Α., Μαλέο Χ. Δπηζηεκηζηεκνληθή Πνιπζεκαηηθή Γηεκεξίδα 2 νπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ Θεζζαινλίθεο ΠΑΝΑΓΗΑ, Ηαλνπαξίνπ Ζ ζπρλόηεηα εμέηαζεο δηαβεηηθώλ αζζελώλ ζην πνιπαηξείν ΙΚΑ Αλάιεςεο Θεζζαινλίθεο. Μνύζιερ Ε., Χαηδειακπξηλνπ η., Μειόπνπινο Χ., Χξηζηνθνξίδεο Η.,Ληνύηαο Α., Παπαξάθε Α., Γεκεηξηάδεο Κ. Δπηζηεκνληθή Πνιπζεκαηηθή Γηεκεξίδα 2 νπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ Θεζζαινλίθεο ΠΑΝΑΓΗΑ, Ηαλνπξαξίνπ Ζ επώδπλε δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πεξηθεξηθή δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα θαη ην λεπξνπαζεηηθό έιθνο. θνύηαο Γ., Μνύζιερ Ε., ώκαιε Μ., Σδνίηνπ Μ., Σζνιάθεο Γ., Φώιαο Γ., Ακαζιίδεο Α., Μαλέο Χ. Δπηζηεκνληθή Πνιπζεκαηηθή Γηεκεξίδα 2 νπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ Θεζζαινλίθεο ΠΑΝΑΓΗΑ, Ηαλνπαξίνπ 2011 (ΔΛΑΒΔ ΣΙΜΖΣΙΚΖ ΓΙΑΚΡΙΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΡΓΑΝΧΝΙΚΖ ΔΠΙΣΡΟΠΖ) 62. Μειέηε ζύγθξηζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο αληιίαο ζπλερνύο έγρπζεο ηλζνπιίλεο ζε ζρέζε κε ην εληαηηθνπνηεκέλν ζρήκα ηλζνπιηλνζεξαπεηαο ζηελ θύεζε ζε γπλαίθεο κε ζαθραξώδε δηαβήηε ηύπνπ 1. Μνύζιερ Ε., ακπάλεο Χ., ώκαιε Μ., Μπνπγνπιηά Μ. Δπηζηεκνληθή Πνιπζεκαηηθή Γηεκεξίδα 2 νπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ΗΚΑ ΔΣΑΜ Θεζζαινλίθεο ΠΑΝΑΓΗΑ, Ηαλνπαξίνπ Ζ ζπρλόηεηα πξνζέιεπζεο ησλ δηαβεηηθώλ αζζελώλ ζε πνιπαηξείν ηνπ ΙΚΑ ζηε Βόξεηα Διιάδα ζηα πιαίζηα πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. Μνύζιερ Ε., Χαηδειακπξηλνύ η., Μειόπνπινο Χ., Χξηζηνθνξίδεο Η., Ληνύηαο Α., Παπαξάθε Α., Γεκεηξηάδεο Κ. 38 ν Παλειιήλην πλέδξην Δλδνθξηλνινγίαο θαη Μεηαβνιηζκνχ, 6-9 Απξηιίνπ 2011, Θεζζαινλίθε 64. Ζ επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ αζζελώλ κε ζαθραξώδε δηαβήηε. Μνύζιερ Ε., ώκαιε Μ., Γαξακίιαο Χ., θνύηαο Γ., Μαζηνξάθνο Γ. 13 ν Παλειιήλην Γηαβεηνινγηθφ πλέδξην, Μαξηίνπ 2013, Αζήλα 65. Δπίπεδν ελεκέξσζεο θαη επαγξύπλεζεο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ γηα ηνλ ζαθραξώδε

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου

Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου // // Βιογραφικό σημείωμα του Κύρου Σιώμου Ειδικού Παθολόγου Διαβητολόγου Γεννήθηκε στην Γουμένισσα, αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου και την στρατιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση

Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις. συνάντηση Ομιλίες σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια-επιστημονικές συναντήσεις Τίτλος Reverse white coat effect Clinic and ambulatory blood pressure in acute stroke Αρτηριακή υπέρταση και νόσος των καρωτίδων Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό

Γιεσθ. καηοικίας: Αγίοσ Γεφργίοσ 38, Σπάηα, 190 04 Τηλέθφνο : 210-9968816, 6977-200852 Ηλεκηρονικό 1. Προζφπικά ζηοιτεία Όνομα: Μαρία Δπίθεηο: Κρεκούκια Ημερομηνία Γέννηζης: 2 Φεβροσαρίοσ 1970 Τόπος Γέννηζης: Κσπαριζζία Μεζζηνίας Όνομα παηέρα: Ιφάννης Όνομα μηηέρας: Αναζηαζία Οικογενειακή καηάζηαζη:

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο

Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Οη ζηαηίλεο ζηνπο ρακεινύ θηλδύλνπ αζζελείο Κσλζηαληίλνο Τδηόκαινο Επίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Α Πξνπαηδεπηηθή Παζνινγηθή Κιηληθή ΑΠΘ, Ννζνθνκείν ΑΧΕΠΑ LDL-C : κείδσλ παξάγνληαο θαξδηαγγεηαθνύ θηλδύλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ημερίδες

Εκπαιδευτικές Ημερίδες Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών (ΕΛ.Ο.Ε.) Hellenic Stroke Organization Εκπαιδευτικές Ημερίδες Εγκεφαλικών Επεισοδίων Divani Caravel, Αθήνα 2015-2016 19 Δεκέμβριου 2015 16 Ιανουαρίου 2016 20 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας

Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας Καινοτόμα Προγράμματα της Έδρας UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής και Εφηβικής Παχυσαρκίας UNESCO Chair in Adolescent Medicine and Health Care Φλώρα Μπακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο

Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Η εγθπκνζύλε είλαη κία πεξίνδνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθέο θπζηνινγηθέο ελδνθξηληθέο κεηαβνιέο Οη πξνζαξκνγέο ηεο κέιινπζαο κεηέξαο Η αλάπηπμε ηεο εκβξπνπιαθνπληηαθήο κνλάδαο Παξαγωγή νξκνλώλ από ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ

3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ 3 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ «ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΡΙΔΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΔΙΑ» 13 15 ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ 2015 DIVANI CARAVEL HOTEL, ΑΘΗΝΑ Παξαζθεπή, 13 Ννεκβξίνπ 2015 09.00 11.00 ηξνγγπιό Σξαπέδη : Δπηρεηξήζεηο ζηνλ ηνκέα Τγείαο Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα

ΙΔΡΥΜΑ. Θεσσαλονίκη, ύλα ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΔ ΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

«Αυτοκτονικότητα και χρόνια σωματική νόσος στην εποχή της κρίσης»

«Αυτοκτονικότητα και χρόνια σωματική νόσος στην εποχή της κρίσης» «Αυτοκτονικότητα και χρόνια σωματική νόσος στην εποχή της κρίσης» Ελισάβετ Ντουντουλάκη MSc Psychology, Διδακτορική Ερευνήτρια Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Δείγμα Συνολικό δείγμα συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Ι. ΜΑΤΣΑΓΚΑ Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μιλτιάδης Ιωάννου Ματσάγκας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα

Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα Παξάγνληεο life style θαη πξόιεςε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηελ Διιάδα ζήκεξα ΒΑΓΙΑ ΣΙΑΜΑΝΤΑ Μορηαθή Βηοιόγος, Msc. Δπηζηεκοληθός Σσλεργάηες Γ Μαηεσηηθής Γσλαηθοιογηθής Κιηληθής Α.Π.Θ. Νοζοθοκείο «Ιπποθράηεηο»

Διαβάστε περισσότερα

Παλαγηώηεο Σαββνπιίδεο 1, Γεώξγηνο Σππξνκήηξνο 1, Καιιηόπε Μηθνύδε 2, Κωλζηαληίλνο Σπαζνύιαο 1

Παλαγηώηεο Σαββνπιίδεο 1, Γεώξγηνο Σππξνκήηξνο 1, Καιιηόπε Μηθνύδε 2, Κωλζηαληίλνο Σπαζνύιαο 1 Παλαγηώηεο Σαββνπιίδεο 1, Γεώξγηνο Σππξνκήηξνο 1, Καιιηόπε Μηθνύδε 2, Κωλζηαληίλνο Σπαζνύιαο 1 1 Καξδηνινγηθή θιηληθή Γ.Ν.Καηεξίλεο 2 Παζνινγηθήο θιηληθή Γ.Ν.Καηεξίλεο Δπηπνιαζκόο ζαθραξώδνπο δηαβήηε Ο

Διαβάστε περισσότερα

5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα

5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα Congresses & Events 5ο Πανελλήνιο υνέδριο Οφθαλμικών Υλεγμονών και Λοιμώξεων Θεςςαλονίκη, Μakedonia Palace, 10 12 Οκτωβρίου 2008 ςυμμετοχή 400 άτομα Υθινοπωρινέσ Ημέρεσ Ρευματολογίασ, ΕΡΕ Ελληνική Ρευματολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - εκέµβριος 2016 Reference Period: January - December 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 17/01/2017 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Νοέµβριος 2016 Reference Period: January - November 2016 Τελευταία Ενηµέρωση: 19/12/2016 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ ΒΑΙΚΟ ΠΣΤΥΙΟ ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: Email : Γελλαηά Μηθειάηνπ Δπζπκία ηνπ Νηθνιάνπ : mikelatouefi@gmail.com ΠΟΤΓΔ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΓΧΝ Ιαηξηθήο ρνιήο Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Απξίιηνο 2009 Θέκα: «Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις

Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Προσαρµογές και οφέλη από την εφαρµογή προγραµµάτων άσκησης σε άτοµα µε χρόνιες παθήσεις Εισαγωγή Στις µέρες µας έχει αναγνωριστεί η ιδιαίτερη αξία της άσκησης και η συµβολή της στην προάσπιση της υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις

Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 58 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 3, (1):58-63, 2006 Προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις 36o ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΣΕΜΙΝΑΡΙO ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤOΧΕΙΡOΥΡΓΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΛΙΠOΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤOΣ ΚΑΙ ΠΡOΣΩΠOΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ

ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΠΑΘΗΔΙ ΣΩΝ ΟΣΩΝ Prince MJA 2004 Current Definition of Osteoporosis Osteoporosis is defined as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing a person to an increased

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός

Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Μεταβολικό Σύνδροµο (NCEP) -2ος ορισµός Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. JAMA. 21;285:2486-2497. 2497. Σ ή Σάκχαρο >11 >11 mg% Τριγλυκερίδια >15

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΟΦΔΛΗ, ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γειεόγινπ Χξηζηίλα Παλαγνπνύινπ Θεξεζία Πέηζαο Γεκήηξεο 8/10/2008 17 ν Παλειιήλην Σπλέδξην Αθαδεκατθώλ Βηβιηνζεθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πέκπηε, 26Ινπλίνπ2014

Πέκπηε, 26Ινπλίνπ2014 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέκπηε, 26Ινπλίνπ2014 15:00 15:45 Πξνζέιεπζε Δγγξαθέο 15:45 16:00 Καισζόξηζκα από ηνπο Σπληνληζηέο ηνπ Θεξηλνύ Σρνιείνπ Δ. Λπκπεξόπνπινο, Κ. Σδηόκαινο Χαηξεηηζκόο Πξνέδξνπ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Προσεχή Συνέδρια. Update in Rheumatology: Highlights

Προσεχή Συνέδρια. Update in Rheumatology: Highlights EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Προσεχή Συνέδρια Πρωτοπαθείς Ανοσοανεπάρκειες και Παιδιατρική Ανοσολογία 4-6 Δεκεμβρίου 2009 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας σε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα