Ακτινοανατομία των αρθρώσεων με το μαγνητικό συντονισμό.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ακτινοανατομία των αρθρώσεων με το μαγνητικό συντονισμό."

Transcript

1 Α. Λευκόπουλος - Ακτινοανατομία των αρθρώσεων με το μαγνητικό συντονισμό 63 Ακτινοανατομία των αρθρώσεων με το μαγνητικό συντονισμό. Λευκόπουλος Α., Καλυβιάνου Β., Κελεμουρίδου Μ., Σάρλη Α., Κουσκουμβεκάκη ΑΜ., Δημητριάδου Α., Κοσκερίδης Θ., Αρχοντή Α. Α. Η άρθρωση του γόνατος Η άρθρωση του γόνατος είναι σύνθετη γωνιώδης διάρθρωση η οποία αποτελείται από δύο επιμέρους διαρθρώσεις, την κνημομηριαία και την επιγονατιδομηριαία. Και οι δύο περιβάλλονται από κοινό αρθρικό θύλακο. μικρό FOV.Οι μηνίσκοι εκτιμώνται καλύτερα σε οβελιαίες τομές και σε PD ακολουθίες, οι δε Τ2* ακολουθίες (κατά προτίμηση με καταστολή του λί- Η ΜΤ του γόνατος είναι η πιο συχνή εξέταση στην ακτινολογία του μυοσκελετικού συστήματος. Η ευαισθησία και η ειδικότητά της κυμαίνονται μεταξύ 90 και 95% για τις παθήσεις των μηνίσκων και σχεδόν 100% για τους χιαστούς συνδέσμους. Για την απεικόνιση της άρθρωσης του γόνατος χρησιμοποιούνται λεπτές τομές 4 χιλ και

2 64 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 πους) χρησιμεύουν για την εκτίμηση των οστικών δομών, των χόνδρων και των χιαστών συνδέσμων. Οι στεφανιαίες τομές αναδεικνύουν τους πλάγιους συνδέσμους αλλά και τους χιαστούς. 1.Οπίζθιορ σιαζηόρ 3.Έζω μηνίζκορ 5.Έζω κόνδςλορ ηηρ κνήμηρ 6.Κνημιαίο όγκωμα 7.Κεθαλή ηηρ πεπόνηρ 8.Φύμα ηος Gerdy 9.Έξω κόνδςλορ μηπιαίος οζηού 10.Έξω μηνίζκορ 11.Έξω πλάγιορ 12.Σένονηαρ ιγνςακού 16.Έζω γλήνη 17.Έξω γλήνη 20.Λοξόρ ιγνςακόρ 21.Σοξοειδήρ ιγνςακόρ 23.Τποεπιγοναηιδικό λιπώδερ ζώμα 24.Έζω καθεκηικόρ ηηρ 1.Οπίζθιορ σιαζηόρ 3.Έζω μηνίζκορ 3.Έζω μηνίζκορ 5.Έζω κόνδςλορ ηηρ κνήμηρ 6.Κνημιαίο όγκωμα 7.Κεθαλή ηηρ πεπόνηρ 8.Φύμα ηος Gerdy 9.Έξω κόνδςλορ μηπιαίος οζηού 10.Έξω μηνίζκορ 11.Έξω πλάγιορ 12.Σένονηαρ ιγνςακού 10.Έξω μηνίζκορ 16.Έζω γλήνη 17.Έξω γλήνη 20.Λοξόρ ιγνςακόρ 16.Έζω γλήνη 21.Σοξοειδήρ ιγνςακόρ 17.Έξω γλήνη 23.Τποεπιγοναηιδικό λιπώδερ ζώμα 24.Έζω καθεκηικόρ ηηρ 1.Οπίζθιορ σιαζηόρ 5.Έζω κόνδςλορ ηηρ κνήμηρ 6.Κνημιαίο όγκωμα 7.Κεθαλή ηηρ πεπόνηρ 8.Φύμα ηος Gerdy 9.Έξω κόνδςλορ μηπιαίος οζηού 26.Μηπιαίο οζηό 29.Σένονηαρ ηεηπακεθάλος μηπιαίος 30.Τπεπεπιγοναηιδικό λιπώδερ ζώμα 31.Απθπικόρ σόνδπορ 32.Απθπική κοιλόηηηα 33.Ιγνςακή απηηπία και θλέβα 34.Κνημιαίο νεύπο 35.Κοινό πεπονιαίο νεύπο 36.Σένονηαρ δικεθάλος μηπιαίος μςόρ 37.Σένονηαρ ημιϋμενώδοςρ μςόρ 38.Ημιηενονηώδηρ 39.Ιζσνόρ 40.Ραπηικόρ 41.Έζω πλαηύρ 42.Έξω πλαηύρ 43.Πελμαηικόρ 44.Έζω γαζηποκνήμιορ 45.Έξω γαζηποκνήμιορ 46.Ιγνςακόρ 47.Ππόζθιορ κνημιαίορ 48.Μακπόρ πεπονιαίορ 11.Έξω πλάγιορ 12.Σένονηαρ ιγνςακού 20.Λοξόρ ιγνςακόρ 21.Σοξοειδήρ ιγνςακόρ 23.Τποεπιγοναηιδικό λιπώδερ ζώμα 24.Έζω καθεκηικόρ ηηρ 49.Οπίζθιορ κνημιαίορ 50.Τποκνημίδιορ 51.Ππόζθιορ μηνιζκομηπιαίορ 52.Απθπικόρ θύλακορ 26.Μηπιαίο οζηό 29.Σένονηαρ ηεηπακεθάλος μηπιαίος 30.Τπεπεπιγοναηιδικό λιπώδερ ζώμα 31.Απθπικόρ σόνδπορ 32.Απθπική κοιλόηηηα 33.Ιγνςακή απηηπία και θλέβα 34.Κνημιαίο νεύπο 35.Κοινό πεπονιαίο νεύπο 36.Σένονηαρ δικεθάλος μηπιαίος μςόρ 37.Σένονηαρ ημιϋμενώδοςρ μςόρ 38.Ημιηενονηώδηρ 39.Ιζσνόρ 40.Ραπηικόρ 41.Έζω πλαηύρ 42.Έξω πλαηύρ 43.Πελμαηικόρ 44.Έζω γαζηποκνήμιορ 45.Έξω γαζηποκνήμιορ 46.Ιγνςακόρ 47.Ππόζθιορ κνημιαίορ 48.Μακπόρ πεπονιαίορ 49.Οπίζθιορ κνημιαίορ 50.Τποκνημίδιορ 51.Ππόζθιορ μηνιζκομηπιαίορ 52.Απθπικόρ θύλακορ 26.Μηπια 27.Επιγο 29.Σένονη 30.Τπεπε 31.Απθπι 32.Απθπι 33.Ιγνςακ 34.Κνημια 35.Κοινό 36.Σένονη 37.Σένονη 38.Ημιηεν 39.Ιζσνόρ 40.Ραπηι 41.Έζω π 42.Έξω π 43.Πελμα 44.Έζω γ 45.Έξω γ 46.Ιγνςακ 47.Ππόζθ 48.Μακπό 49.Οπίζθ 50.Τποκν 51.Ππόζθ 52.Απθπι

3 Α. Λευκόπουλος - Ακτινοανατομία των αρθρώσεων με το μαγνητικό συντονισμό 65 Posterior cruciate ligament Medial condyle of femur (articular surface) Medial meniscus3. Medial meniscus Tibial collateral ligament Medial condyle of tibia Tibial tuberosity Head of the fibula6. Tibial tuberosity Gerdy s tubercle7. Head of the fibula Lateral condyle of femur (articular surface) 8. Gerdy s tubercle.lateral meniscus.fibular collateral ligament.popliteus tendon10.lateral meniscus.anterior cruciate ligament.transverse ligament of knee.posterior meniscofemoral 12.Popliteus ligamentendon.superior articular surface of tibia (medial facet).superior articular surface of tibia (lateral facet).synovial membrane.patellar ligament.oblique popliteal ligament.arcuate popliteal ligament.iliotibial tract.infrapatellar fat pad.medial patellar retinaculum 19.Patellar ligament.lateral patellar retinaculum.femur face) rface) dial facet) ral facet) 1. Posterior cruciate ligament 2. Medial condyle of femur (articular surface) 4. Tibial collateral ligament 5. Medial condyle of tibia 27.Patella 28.Tibia 29.Quadriceps femoris tendon 30.Suprapatellar fat body 31.Articular cartilages 32.Articular cavity 33.Popliteal artery and vein 34.Tibial nerve 35.Common peroneal nerve 37.Semimembranosus tendon 38.Semitendinosus 39.Gracilis 40.Sartorius 41.Vastus medialis 42.Vastus lateralis 43.Plantaris 44.Medial head of gastrocnemius 45.Lateral head of gastrocnemius 46.Popliteus 47.Tibialis anterior 48.Peroneus longus 49.Posterior tibial 50.Soleus 51. Anterior meniscofemoral ligament (of Humphrey 9. Lateral condyle of femur (articular surface) 11.Fibular collateral ligament 13.Anterior cruciate ligament 14.Transverse ligament of knee 15.Posterior meniscofemoral ligament 16.Superior articular surface of tibia (medial facet) 17.Superior articular surface of tibia (lateral facet) 18.Synovial membrane 20.Oblique popliteal ligament 21.Arcuate popliteal ligament 22.Iliotibial tract 23.Infrapatellar fat pad 24.Medial patellar retinaculum 25.Lateral patellar retinaculum 26.Femur 27.Patella 28.Tibia 29.Quadriceps femoris tendon 30.Suprapatellar fat body 31.Articular cartilages 32.Articular cavity 33.Popliteal artery and vein 34.Tibial nerve 35.Common peroneal nerve 37.Semimembranosus tendon 38.Semitendinosus 39.Gracilis 40.Sartorius 41.Vastus medialis 42.Vastus lateralis 43.Plantaris 44.Medial head of gastrocnemius 45.Lateral head of gastrocnemius 46.Popliteus 47.Tibialis anterior 48.Peroneus longus 49.Posterior tibial 50.Soleus 51. Anterior meniscofemoral ligament (of Humphrey Β. Η άρθρωση του ώμου Τα οστά της ωμικής ζώνης, η κλείδα και η ωμοπλάτη, συνδέονται μεταξύ τους με τη κορακοκλει- 27.Patella 28.Tibia 29.Quadriceps δική συνδέσμωση femoris και tendon την ακρωμιοκλειδική διάρθρωση ενώ με fat το body βραχιόνιο οστό συνδέονται με 30.Suprapatellar 31.Articular την κατ ώμο cartilages διάρθρωση. Η τελευταία αποτελείται 32.Articular από την κεφαλή cavity του βραχιονίου και την ωμογλήνη 33.Popliteal artery and vein της ωμοπλάτης, στα χείλη της οποίας προσφύεται 34.Tibial nerve 35.Common ο επιχείλιος peroneal χόνδρος. nerve 37.Semimembranosus Για την απεικόνιση tendon της άρθρωσης του ώμου 38.Semitendinosus πραγματοποιούνται λεπτές τομές (3-4 χιλ.) με μικρό FOV σε τρία πλάνα: λοξές στεφανιαίες Τ2 με 39.Gracilis 40.Sartorius καταστολή του λίπους, εγκάρσιες Τ2 και PD με καταστολή του λίπους και λοξές στεφανιαίες Τ1 και 41.Vastus medialis 42.Vastus lateralis 43.Plantaris Τ2 με καταστολή του λίπους. 44.Medial head of gastrocnemius 45.Lateral head of gastrocnemius 46.Popliteus 47.Tibialis anterior 48.Peroneus longus 49.Posterior tibial 50.Soleus 51. Anterior meniscofemoral ligament (of Humphrey T1WI Λοξές στεφανιαίες τομές T1WI Λοξές στεφανιαίες τομές T1WI Λοξές στεφανιαίες τομές

4 66 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 T1WI Εγκάρσιες τομές Λοξές στεφανιαίες τομές σε GRE*T2 Εγκάρσιες τομές σε GRE*T2 Λοξές στεφανιαίες τομές σε FSE T2 T1WI Λοξές οβελιακές τομές 1. Αθξώκην 1. Αθξώκην 1. Acromion 1.Οπίζθιορ 2. σιαζηόρ Τπαθάλζηνο 2. Τπαθάλζηνο κπο κπο 26.Μηπιαίο οζηό 1. Posterior cruciate 2. ligament Infraspinatus 27.Patella 3. Δειηνεηδήο 3. Δειηνεηδήο κπο κπο 2. Medial condyle of 3.Έζω μηνίζκορ 3. femur (articular Deltoid surface) 28.Tibia 4. Κεθαιή 4. Κεθαιή βξαρηνλίνπ βξαρηνλίνπ 3. Medial meniscus 29.Quadriceps femoris tendon 29.Σένονηαρ ηεηπακεθάλος μηπιαίος 4. Head of of humerus 5.Έζω 5. κόνδςλορ Τπεξαθάλζηνο 5. ηηρ κνήμηρ Τπεξαθάλζηνο κπο κπο 4. Tibial collateral ligament 30.Suprapatellar fat body 30.Τπεπεπιγοναηιδικό λιπώδερ ζώμα 6.Κνημιαίο όγκωμα 6. Ωκνγιήλε 5. Medial condyle of 5. tibia Supraspinatus Ωκνγιήλε 31.Articular cartilages 31.Απθπικόρ σόνδπορ 6. Tibial tuberosity 6. Glenoid cavity cavity 32.Articular cavity 7.Κεθαλή ηηρ Αθξωκηαθό 7. πεπόνηρ Αθξωκηαθό άθξν θιείδαο άθξν θιείδαο 32.Απθπική κοιλόηηηα 7. Head of the fibula 7. Acromial end end of the of clavicle the 33.Popliteal clavicle artery and vein 8.Φύμα ηος Καηαθπηηθή Gerdy 8. Καηαθπηηθή κνίξα κνίξα ηέλνληα ηέλνληα 33.Ιγνςακή ππεξαθαλζίνπ απηηπία και κπόο 8. θλέβα Gerdy s tubercle 9.Έξω κόνδςλορ 9. μηπιαίος Μείδωλ οζηού βξαρηόλην όγθωκα 34.Κνημιαίο νεύπο tendon 34.Tibial nerve Μείδωλ βξαρηόλην όγθωκα 8. Supraspinatus tendon 9. Lateral condyle of femur (articular surface) 35.Common peroneal nerve 10.Έξω μηνίζκορ Τπαθξωκηαθό 10. Τπαθξωκηαθό ιίπνο ιίπνο 35.Κοινό πεπονιαίο νεύπο 9. Greater tubercle 10.Lateral meniscus 11.Έξω 11. πλάγιορ Σέλνληαο 11. Σέλνληαο ηεο καθξάο ηεο καθξάο θεθαιήο θεθαιήο 36.Σένονηαρ ηνπ ηνπ δηθεθάινπ δικεθάλος 11.Fibular μηπιαίος ζηελ μςόρ collateral 10. ligament Subacromial fat pad fat pad 37.Semimembranosus tendon 12.Σένονηαρ ιγνςακού 37.Σένονηαρ ημιϋμενώδοςρ μςόρ αύιαθα αύιαθα ηνπ βξαρηνλίνπ ηνπ βξαρηνλίνπ 12.Popliteus tendon 11. Biceps brachii tendon tendon 38.Semitendinosus (long (long head) head) in in 38.Ημιηενονηώδηρ 14.Εγκάπζιορ 12. Υόλδξνο 12. Υόλδξνο ωκνγιήλεο ηων μηνίζκων ωκνγιήλεο 13.Anterior cruciate ligament 39.Ιζσνόρ the the bicipital groove groove 39.Gracilis 15.Οπίζθιορ 13. Τπνπιάηηνο μηνιζκομηπιαίορ 13. Τπνπιάηηνο κπο κπο 14.Transverse ligament 40.Ραπηικόρ 12. of knee Cartilage 40.Sartorius 15.Posterior meniscofemoral ligament 41.Vastus medialis 16.Έζω 14. γλήνη Καηαθπηηθή 14. Καηαθπηηθή κνίξα κνίξα ηνπ ηέλνληα ηνπ 41.Έζω ηέλνληα ηνπ πλαηύρ ηνπ ππαθαλζίνπ 16.Superior articular 13. surface Subscapularis of tibia (medial facet) 42.Vastus lateralis 17.Έξω γλήνη κπόο κπόο 42.Έξω πλαηύρ 17.Superior articular 14. surface Infraspinatus of tibia (lateral facet) tendon tendon 43.Plantaris 18.Απθπικόρ 15. Οπίζζηνο ςμέναρ 15. Οπίζζηνο επηρείιηνο επηρείιηνο ρόλδξνο ρόλδξνο 43.Πελμαηικόρ 18.Synovial membrane 15. Posterior labrum labrum 44.Medial head of gastrocnemius 19.Επιγοναηιδικόρ 16. Πξόζζηνο 16. Πξόζζηνο επηρείιηνο επηρείιηνο ρόλδξνο ρόλδξνο 44.Έζω γαζηποκνήμιορ 19.Patellar ligament 20.Λοξόρ ιγνςακόρ 17. Κνξαθνεηδήο απόθπζε 45.Έξω γαζηποκνήμιορ 16. Anterior labrum 45.Lateral head of gastrocnemius 17. Κνξαθνεηδήο απόθπζε 20.Oblique popliteal ligament 46.Popliteus 21.Σοξοειδήρ ιγνςακόρ 46.Ιγνςακόρ 17. Coracoid process 18. Καηαθπηηθή 18. Καηαθπηηθή κνίξα κνίξα ηέλνληα ηέλνληα ππνπιαηίνπ κπόο 21.Arcuate popliteal ligament 47.Tibialis anterior 47.Ππόζθιορ κνημιαίορ tendon 23.Τποεπιγοναηιδικό 19. Καηαθπηηθή λιπώδερ ζώμακνίξα ηνπ ηέλνληα 48.Μακπόρ ηεο πεπονιαίορ 22.Iliotibial tract 18. Suscapularis tendon 19. Καηαθπηηθή κνίξα ηνπ ηέλνληα ηεο καθξάο 48.Peroneus longus tendon (long head) 24.Έζω καθεκηικόρ θεθαιήο ηηρ ηνπ δηθεθάινπ 49.Οπίζθιορ κπόο 23.Infrapatellar fat pad 19. Biceps brachii tendon 49.Posterior (long tibialhead) θεθαιήο ηνπ δηθεθάινπ κπόο κνημιαίορ 24.Medial patellar retinaculum 20. Κάηω επηρείιηνο ρόλδξνο 50.Soleus 20. Κάηω επηρείιηνο ρόλδξνο 20. Inferior labrum 50.Τποκνημίδιορ 25.Lateral patellar retinaculum 25.Έξω καθεκηικόρ 21. Άλω επηρείιηνο ηηρ ρόλδξνο 51.Ππόζθιορ μηνιζκομηπιαίορ labrum 51. Anterior meniscofemoral ligament (of Humphrey 21. Άλω επηρείιηνο ρόλδξνο 21. Superior labrum 26.Femur 22. Αθξωκηνθιεηδηθή 22. άξζξωζε άξζξωζε 52.Απθπικόρ θύλακορ 22. Acromioclavicular joint joint 23. Ειάζζωλ 23. Ειάζζωλ ζηξνγγύινο ζηξνγγύινο κπο κπο 23. Teres minor 24. Τπαθξωκηαθόο 24. Τπαθξωκηαθόο - Τπνδειηνεηδήο - ζύιαθνο 24. Subacromial- subdeltoid bursa bursa 25. Μαζραιηαίν 25. Μαζραιηαίν θόιπωκα θόιπωκα αξζξηθνύ ζπιάθνπ 25. Axillary recess

5 67 Α. Λευκόπουλος - Ακτινοανατομία των αρθρώσεων με το μαγνητικό συντονισμό Γ. Η άρθρωση του αγκώνα Η άρθρωση του αγκώνα είναι σύνθετη διάρθρωση και αποτελείται από τρία οστά: το βραχιόνιο οστό, την κερκίδα και την ωλένη που σχηματίζουν τρεις επιμέρους διαρθρώσεις, την βραχιονωλενική, τη βραχιονοκερκιδική και την άνω κερκιδωλενική διάρθρωση. Οι ως άνω διαρθρώσεις περιβάλλονται από κοινό αρθρικό θύλακο. Ο έλεγχος της άρθρωσης του αγκώνα με τη ΜΤ γίνεται με λεπτές τομές 3 χιλ., σε τρία επίπεδα. Οι εγκάρσιες τομές επιτρέπουν τον έλεγχο τενόντων, συνδέσμων, οστικών δομών αλλά και των αγγείων και των νεύρων. Οι στεφανιαίες τομές είναι κατάλληλες για την εκτίμηση της ακεραιότητας των πλαγίων συνδέσμων αλλά και των τενόντων του κοινού καμπτήρα και του κοινού εκτείνοντα. Ο τένοντας του δικεφάλου και του τρικέφαλου εκτιμώνται καλύτερα σε οβελιαίες τομές, το ίδιο και τα ελεύθερα οστικά τεμάχια. Οι Τ1 ακολουθίες αναδεικνύουν καλύτερα την ανατομία της περιοχής, ιδιαίτερα σε εγκάρσιες τομές. Οι Τ2 ακολουθίες, με καταστολή του λίπους, βοηθούν στην απεικόνιση παθολογικού υγρού. Επιπλέον οι Τ2* ακολουθίες είναι χρήσιμες για την ανίχνευση ελεύθερων οστικών τεμαχίων. Ωστόσο, είναι ακατάλληλες σε περίπτωση προηγηθείσας χειρουργικής επέμβασης στην περιοχή λόγω της παρουσίας artifacts. T1WI Οβελιακές τομές T1WI στεφανιαίες τομές Τ2*GRE οβελιακές τομές Τ2*GRE στεφανιαίες τομές Βιβλιογραφία T1WI Εγκάρσιες τομές 1.Helms, Major, Anderson, Kaplan, Dussault Musculoskeletal MRI 2.R.L.Drake, A.W.Vogl, A.W.M Mitchell Gray s anatomy for students 3.Μ.Κ Πολυζωνης Στοιχεία ανατομικής του ανθρώπου Κινητικό σύστημα

6 68 Ακτινολογικά Χρονικά, 1, 4 1. Βπασιόνιο οζηό 1.Οπίζθιορ 2. Κοπωνοειδήρ σιαζηόρ βόθπορ 2.Έζω 3. Παπαηποσίλια κόνδςλορ μηπιαίος απόθςζη οζηού 3.Έζω 4. Τποσιλία μηνίζκορ 4.Έζω 5. Ωλένη πλάγιορ 5.Έζω 6. Κεπκίδα κόνδςλορ ηηρ κνήμηρ 6.Κνημιαίο 7. Κόνδςλορ όγκωμα 7.Κεθαλή 8. Παπακονδύλια ηηρ πεπόνηρ απόθςζη 8.Φύμα 9. Κεπκιδικό ηος Gerdy βοθπίο 9.Έξω 10. Ωλεκπανικόρ κόνδςλορ μηπιαίος βόθπορ οζηού 10.Έξω 11. Αύλακα μηνίζκορ ωλενίος νεύπος 11.Έξω 12. Ωλέκπανο πλάγιορ Σένονηαρ Απθπικόρ ιγνςακού θύλακορ Ππόζθιορ Έξω πλάγιορ σιαζηόρ 15. Έζω πλάγιορ 16. Γακηςλιοειδήρ 17. Τένονηαρ δικεθάλος βπασιονίος μςόρ 16.Έζω γλήνη 18. Τένονηαρ πποζθίος βπασιονίος μςόρ 17.Έξω γλήνη 19. Ππόζθιορ 20. Τένονηαρ ηπικεθάλος βπασιονίος μςόρ 21. Οπογόνορ θύλακαρ αγκώνα 20.Λοξόρ ιγνςακόρ 22. Γικέθαλορ βπασιόνιορ 21.Σοξοειδήρ 23. Βπασιονοκεπκιδικόρ ιγνςακόρ 22.Λαγονοκνημιαία 24. Μακπύρ κεπκιδικόρ ηαινίαεκηείνων ηον καππό 23.Τποεπιγοναηιδικό λιπώδερ ζώμα 24.Έζω 25. Βπασύρ καθεκηικόρ κεπκιδικόρ εκηείνων ηηρ ηον καππό 1.Humerus 1. Posterior 2.Coronoid cruciate fossa ligament 2. Medial 3.Medial condyle epicondyle of femur (articular surface) 3. Medial 4.Trochlea meniscus 4. Tibial 5.Ulna collateral ligament 5. Medial 6.Radius condyle of tibia 6. Tibial 7.Capitulum tuberosity 7. Head8.Lateral of the fibula epicondyle 8. Gerdy s 9.Radial tubercle fossa 9. Lateral 10.Olecranon condyle of fossa femur (articular surface) 10.Lateral 11.Groove meniscus for ulnar nerve 11.Fibular 12.Olecranon collateral ligament 12.Popliteus 13.Joint tendon capsule 13.Anterior 14.Radial cruciate collateral ligament ligament 14.Transverse 15.Ulnar ligament collateral ofligament knee 15.Posterior 16.Anular meniscofemoral ligament radius ligament 16.Superior 17.Biceps articular brachii surface tendon of tibia (medial facet) 17.Superior 18.Insertion articular of surface brachialis of tibia (lateral facet) 18.Synovial 19.Anterior membrane ligament 19.Patellar 20.Triceps ligament brachii tendon 20.Oblique 21.Subcutaneous popliteal ligament olecranon bursa 21.Arcuate 22.Biceps popliteal brachii ligament 22.Iliotibial 23.Brachioradialis tract 23.Infrapatellar 24.Extensor fat pad carpi radialis longus 24.Medial 25. patellar Extensor retinaculum carpi radialis brevis 25.Lateral patellar retinaculum 26.Femur 26. Ππόζθιορ βπασιόνιορ 26.Μηπιαίο 27. Σηπογγςλόρ οζηό ππηνιζηήρ 28. Κεπκιδικόρ καμπηήπαρ ηος καππού 29. Μακπύρ παλαμικόρ 29.Σένονηαρ 30. Δπιπολήρ ηεηπακεθάλος καμπηήπαρ μηπιαίος ηων δακηύλων Τπεπεπιγοναηιδικό Ωλένιορ καμπηήπαρ λιπώδερ ηος καππού ζώμα Απθπικόρ Υπηιαζηήρ σόνδπορ 33. Ωλένιο νεύπο 32.Απθπική κοιλόηηηα 34. Μέζο νεύπο 33.Ιγνςακή απηηπία και θλέβα 35. Κεπκιδικό νεύπο 34.Κνημιαίο νεύπο 36. Βπασιόνιορ απηηπία 35.Κοινό πεπονιαίο νεύπο 37. Δν ηω βάθει καμπηήπαρ ηων δακηύλων 36.Σένονηαρ δικεθάλος μηπιαίος μςόρ 37.Σένονηαρ 38. Τπικέθαλορ ημιϋμενώδοςρ βπασιόνιορ μςόρ 38.Ημιηενονηώδηρ 39. Αγκωνιαίορ 39.Ιζσνόρ 40. Ωλένιορ εκηείνων ηον καππό 40.Ραπηικόρ 41. Κοινόρ εκηείνων ηοςρ δακηύλοςρ 41.Έζω 42. πλαηύρ Τεηπάγωνορ ππηνιζηήρ 42.Έξω 43. πλαηύρ Βαζιλική θλέβα 43.Πελμαηικόρ 44. Βπασιόνιορ θλέβα 44.Έζω 45. γαζηποκνήμιορ Κεθαλική θλέβα 45.Έξω 46. γαζηποκνήμιορ Κεπκιδική απηηπία 46.Ιγνςακόρ 47. Κεπκιδική θλέβα 47.Ππόζθιορ 48. Κοπωνοειδήρ κνημιαίορ απόθςζη 48.Μακπόρ 49. Ππόζθιο πεπονιαίορ λιπώδερ ζώμα 49.Οπίζθιορ 50. Οπίζθιο κνημιαίορ λιπώδερ ζώμα 50.Τποκνημίδιορ 51.Ππόζθιορ μηνιζκομηπιαίορ 52.Απθπικόρ θύλακορ 26.Brachialis 27.Patella 27.Pronator teres 28.Tibia 28.Flexor carpi radialis 29.Quadriceps 29.Palmaris femoris longustendon 30.Suprapatellar 30.Flexor digitorum fat body superficialis 31.Articular 31.Flexor cartilages carpi ulnaris 32.Articular 32.Supinator cavity 33.Popliteal 33.Ulnar artery nerveand vein 34.Tibial 34.Median nerve nerve 35.Common 35.Radial peroneal nerve nerve 36.Biceps 36.Brachial femoris artery tendon 37.Semimembranosus 37.Flexor digitorumtendon profundis 38.Semitendinosus 38.Triceps brachii 39.Gracilis 39.Anconeus 40.Sartorius 40.Extensor carpi ulnaris 41.Vastus 41.Extensor medialis digitorum 42.Vastus lateralis 42.Pronator quadratus 43.Plantaris 43.Basilic vein 44.Medial head of gastrocnemius 44.Brachial vein 45.Lateral head of gastrocnemius 45.Cephalic vein 46.Popliteus 46.Radial artery 47.Tibialis anterior 47.Radial vein 48.Peroneus longus 49.Posterior 48.Coronoid tibial process 50.Soleus 49.Anterior fat pad 51. Anterior 50.Posterior meniscofemoral fat pad ligament (of Humphrey