! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # % 0 #2 0 + % # # % % % # + %

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %"

Transcript

1

2 ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # % 0 #2 0 + % # # % % % # + % ! + 0 & % ) % 8

3 % % %# + 5 % 0 + % ( 0 %! 0 0 ( ) 0 0 % 0 # # ) % # %# : % ;<=<+! 0 0 > 0 0 # )? ;<<; 0 % 8 % :% %,) 0 :% + :% 0 & + :% :% ( > 0?? Α % # 0 % 5 0(% Β + # 0 Χ % 0 )? % 5 & + % # 0 80 : 0?

4 ! + Α +! 7! % # %# %# ( % % %# 0 % 0 + ;<< ( ) <Ε < ;<< + Α + Α +! 7! % # %# %# ( % % %# 0 % 0 ) ) Φ Γ + ;<=< + # %& () +,+ %#. /) + ), 0,1+ %#% 2%&3+ %#. 0+ % 0 % & + ;<=< + Α + Α +! 4 %,%,. &., 35%,. 1 % +.) + 0 Η 0 % 0 > 2 # % 5 & + ;<=<

5 % ( 9 ) + Ι,0 % ϑ

6 + % # % + # # ) / % ) ) Α % # % + % # 0 + % ( %!> % / > %# 0 % ( Χ Α % % ( 9 ) + Ι,0 % ϑ # 0 ) 0 %# / Κ % ( : 0 Α % + + # 0 1 &% 0 % 0 0 %# % % Α # % % %. 9 # Η Χ # # % ( # # 0? / % % 0, % # :8 # 0 + / % 0 % / %6.& %,. 1)+ &+) % 76.& % # 0 % 0 % % ( 0 # 0 Α +& 1 ),&4+ / % % # 0 # 0 % % ( ) ) 0 :% 0 Α 0 % % %,) %# Λ %.&)+),%+ / % 0 0 % # > 0! 0 # 0 0 % ( % Μ 3 % ΝΑ % % % 0 # Χ # 0 ) 0 # 0 Α + % + Κ %# # 0 # + # # 1 Κ! 0 + / 1 ( + %

7 Μ ) / # % 0 ( ( Ν Β Ο 5 Β Φ;<<Π+ # ΕΘΓ! +6.7+! 8 Ρ< ΣΘ ΣΘ

8 1+,&% 1+,&% %# / ) 1+,&% 8 0,#! 0 % / ΕΕ ΕΣ Ε

9 9 &:2 % # 0,#! 7 %# % &:2 % # 0,#! 7 1 &:2 % 8 # 0,#! 7 &:2 % ; # 0,#! 7 % &:2 % < # 0,#! 7 0 % ΣΤ ΣΤ ΣΠ ΣΠ ΣΕ

10 !!! 0 Χ % 0 :% 0 % %# (

11 =1&+,) 0 # # Χ % ;Τ =1&+ : 0 ;Σ =1&+ 8 Τ= =1&+ ; 5 7 # 0 =1&+ < 0,# 1! 0 =1&+ > %# ( % 1 ΤΠ ΤΣ Π =1&+? ) %# ( Ε< =1&+! > 7 =Υ 0,# & 1 % % # 0 =1&+ Α! > 7 ;Υ 0,# & ( 1 Κ =1&+! > 7 ΘΥ 0,# & % % =1&+! > 7 ΤΥ 0,# & ) % 0, =1&+! > 7 ΠΥ 0,# & 1 # % Ι 8 0 ) =1&+ 8! # 9 # Φ;<<<Γ 6 0,#! Ρ; Ρ; ΡΘ ΡΤ ΡΠ ΡΕ

12 Φ5 Γ % 1 0 % % % 0 % 0 0 %# ( % + Χ ( % 1 Η + % ) ) 0 % 0 %# ( & 0 % 0 Χ 0 % % % 0 / 1 % ) % + 1 # + 0 % : % Η + / ) 1 0 % # 0 # # 1 0 Α 0 + / ) 0 0 Α % % 1 %# ( 0 Η # Χ % # 0,# 1 0 Φ! Γ 0 ) % % / %# ) 0 :% 0 & + / + : % 5 % % # # 0 # / ) 0 % Χ ) 1 % > %# / Κ 0 0 # 0,#! + # # # 5 # & / # 0,#! # % / 5 # % % 0 / # % ) 0 ( % 1 0 % 0 # # 0 % # & / Κ # 0,#! + # + / %# + 0 ) / % # # 0 + # % %,) # 0,# 1 0 # 0 % % ) % # >) # 0 + / 0 % > &+ Β+0. %# ( Α 1 0 Α

13 5 ( Φ5 Γ ( 0 %% 0 ϑ % + ( # 1 % + ς ) ς ( # % ( ς ( % 0 % ( # # ς % % ϑ + 0 % % + ( + 0 ϑ ( % ϑ+ ς( 0( ( ( # % ϑ # ϑ ( 1 + ( 0 ( ( ( 1 ς ( ( % 1 %# ϑ ( # # ς ( ( # + 5 # 0 # ( 1 0 ϑ Φ! Γ 0 ϑ 0 %# ( ς ( ϑ ς & + % ς( 0(+ ( ( ) # ( 5 # # 0 % 0 % % ( 0( % % Β ϑ ( 0 %# ( 0 ( ) # 0 #! + # # ϑ ( 5 + Β ς ς( ( ( 5 # / 00 ( 0 #! ( ( ς ( ( 5 0 % % % ( # % 0 1 % % Χ 0 ( # 0 + ( ς ) # / 00 ( # 0 # (! + 0 ( 0 %# + 0 ( ( # ς % 0 % % + ( ) ) ( 0 0( # 0 # Β ( 1 0 ϑ 0 0 % ) % ( 0 % % + ς( 0( 0 ϑ 0 ϑ ( 5 Χ. Ε%&, % ϑ ϑ

14 9 ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ > = = %&#17+35%,% &%67.#+ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ =Σ = ; 6Γ. 0% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ = = = = Θ Η ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ;< Φ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ; = 7+).Γ+#.) % ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ;; ; ; &+ 4= + ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ;Τ ; Θ 7+).Γ+#.) % &+ 4= %ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Θ= ; Τ!+7+)., %&. +&, ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΘΤ Τ<! ΤΘ! # % & ΤΡ! ; Π.&.) +#.) %,%..#.)Β%,+ &=+) Ι+35%ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΠΤ ; Ε & 4& %,. ϑ.7/) +,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Ε; 8Φ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ >> Θ = %,.. Κ1 + ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΕΕ Θ ; % 17+35% +70%. +#% &+ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΕΡ Θ Θ ) &1#.) %,. %7. +,.,+,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΕΣ Θ Τ &+ +#.) %,%,+,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Ρ= ;Φ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ?? Τ = +&+.& Ι+35%,+ %&=+) Ι+3Λ. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΡΡ # ( ΡΡ ) +) ) Ρ, Σ< ) Σ= <Φ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 8 Π =. 17 +,% %6,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΣΘ Π ; Μ & ) Ν % Ο &+,1Ι & +. &+ 4= +.#.&#% %.&+ %)+ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΣΕ Π Θ Μ & ) Ν % Ο 7 )Β+& + %&=+) Ι+35% Π. &+ 4= + ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Σ Π Τ 8Μ & ) Ν % Ο &+) 2%&#+& +. &+ 4= +.# +&.2+,. %,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ = Π Π ;Μ & ) Ν % Ο %)0.&.& +. &+ 4= +.# &%. % %) Ν)1% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Θ Π Ε <Μ & ) Ν % Ο %6 7 Ι+& + #1,+)3+ %& #. %,+,.&+)3+ ϑ ΦΦΦΦΦΦΦ Ε Π Ρ ):7.,% &. 17 +,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Σ >Φ Θ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Ε =. %),.),% +% 6Γ. 0%.&+7ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ =<= Ε ; # +3Λ. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ =<; Ε Θ 1=. Λ. +&+ &+6+7Β% 21 1&% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ =<Θ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ; ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

15 % ( %# 0 ) # 0 %# ) 0 > % 0 > 0 # /, > 0 ) 0 / % #Λ 0 8 % %# % % 0 0 ( % 1 0 # %# 0 ) % %# ( %# % 0 % ( 0 # / % % # 0 Χ ) % Χ + # 0 # %# 80 # 0 0 %# + # # + # # ) 1 0 > # 0 + # # 0 8 Φ9 Ι + ;<<ΕΓ 5 Ι % Φ;<< + # ΡΓ % / % 1 Η + # 8 % ( % 0 % % # 0 + % 0 % % /Ω % + / % # >) # ( % 1 + # % # 0 ) + # 0 % / % 0 0 % + # # 1 0 ) Φ# % ( % Γ+ % % 0 % # 0 % # 0 ( % / Χ % + / Χ ( ) 1 / % 0 % #,) 0 # ) 0 # 0 # >) ) % %. > 0 % # 0 # + % = <+ 9 # Φ;<<<Γ ) ) % Φ5 Γ # 0 % / % 1 # ) %# ( 1 0 % ) Ρ (> 0 0 % 0 0 / # % % / %# 0 % ) 0 3% 0 # + # % ( % 0 % Ι % ) Φ;<< Γ % / + % + 5 % % 0 % 0 ) % # % 0 % 0 + # % # ) % 0 %# ( + 0 %# % 0 % % ) / %# % %# ( + # % ) % )

16 %# % # / # # 0 ) # 0 # # 0 ) # % 9 # Φ= ΡΓ+ 1 % 0 + % % / % % 0 / 0 %# ( % # Η 8 0 ) / 1 % ) % + 1 # + 0 % : % Η + / ) 1 0 % # 0 # # 1 0 Α 0 + / ) % 0 Α % % 1 %# # # 0 5 # % Η # % 0 0 ) % + 0 % % % Χ % 0 0, 0 0 ( % 0 # 0 # 0 + # ) 1+ Χ ) 1 0 % 0 % %> 0 % # 0 0 ( + %# % # 0 # 0 % Η Κ 0 # ) 1 + # / + %+ ( % % 0 0 # ) ) Χ ) # # + 0 % %# ( + ) 0 0 Φ9 Ι + ;<<ΤΓ > %# ( ) 0 # / # %,) 0 % ) ) % 0Β Φ= Γ+ % % 1 / 0 > 8# 0 0 %# ( % ) % ) Η % % # # 0 0 # ) # 0 %+ & 0 > # / %# 0 % 0 # Χ ) % Χ + 0 % 0 # Χ % % 1 # # 0 0,) %# ( # ) / 0 1 % 0 % # 0 0, # 0 # ) %# % + 9 # Φ;<<<Γ % / %# %& 0 5 # % % # ( % % / + % 0 1 Κ # # % + % % /Ω: ) % 0 0 # 0,# 0 % + / 0( % % # 0,# 1 0

17 + 00( Φ;<<ΣΓ # # 0,# 0 # & % Μ 1 # Ν+ 1 % % # 0 Α ( 1 Κ Α % % Α 0 ) % # 0 0, Α % 1 % # % 8 0 ) # 0 ),) %# ) 0 :% 0 Φ Γ # 0,# 1 0 Φ! Γ+ # # # 9 # Φ;<<<Γ+ ) 0 8 # : 0 5 # > 0 # 0,#! % %# + / % # # 0 + # # # # % 0 # % 0 # + 0 ) % # # # % # 0 % 0 1 % %# 5 % % > Χ 0 # %, # %> + % + 0 % % %,,/ + 0 % %# + / 5 0 % % 0 + # 1 Η & # 0 % + 0 % > # 0 + % % + 0 % 0 Η 0 % / 2 % %# + / % % 5 + % > 0 > + 0 Χ # 0 # 0 # ) ) # Φ %&#17+35%,% &%67.#+ 1 Η # 0 ) / # ) ) % : 0 8 % + # % 0 %# ) + %# # 0 % 0 0 ) ς Φ;<<<Γ+ 0 0 # Η % % / Χ > 1 ) 0 % % ) % 0 %# ) % 0 & / + # %# ) 0 &0( ) %# : 0 + / 0 # 0 Κ # #,) + Χ + % 1 1 #

18 ) & # 0 ( 0 % # % :% % Κ 1 Η / # % % 0, ) %# ( + / %# % :% 0 # ) ) # > # Χ % 0 0 % 0 Λ 0 # # ) ( # / + # % % + % % % % % 1 + % % # 0,#! # 9 # Φ;<<<Γ + 0 & # 1 %,%! 4 &4 &.Κ1 % +&+ + +,. 5% +% & ) Ν %,+ Φ / % ) 0 8 # : 0 5 # > 0 # 0,#! 5 + % Ξ Φ;<<ΠΓ / Η 0 # 0,#! / % # / &,) % 0 > % Κ % Ψ &,) ( % 1 ) 0 ) # %# % % Ψ & ) %# ( ) % Ψ & # 0 # % % % # % Κ % Η 0 ) 0 > Ψ &,) % 1 Ι ) # 0 Ψ Φ 6Γ. 0%. 0,) %# % # 0,#! + ) 0 % 8 # : 0 5 # > 0 # 0,# + 0 % % 9 # Φ;<<<Γ+ # % 1 %,%! 4 &4 &.Κ1 % +&+ + +,. 5% +% & ) Ν %,+ Σ Γ 0 %# % + 8 : 0 # > 0 / # % # 0,#! % / Η 1 # Ξ Φ;<<ΠΓΑ

19 ! Α Γ. 0,) % # > 0 0 # 0,# 0Γ! 1 % > 0 %# ) 1 Η % % Κ # 0,#! Φ8 Η Η 0 0 % / %# 0 %# % 0 1 % 0 % 0 # :8 % % + / ) 8 0 %,) Φ0 % 0 ) 0 Γ + 1& 0 > 0 )Λ 0 # / Κ )Λ 0 0, 0 + # / 0 0 # 9 # Φ;<<<Γ % # / 1 % %# %& 0 / % 5 + ) % 0 0 # 0,# 0 % + / % % # Μ 0 0 # 0,# 1 0 Ν+ / 20 # ) )Λ 0 # > 0 + #, % 0 / 1 Η # % # % 0 > % 0 %# ) 9 # Φ;<<<Γ 0 % % % =<Ζ % 0 % 0> % :8 + / ) 1 / # 0 0 # 0 # % / 1 # > 0 # 0? 0 + % / 0 %# % 0 1 % Η 0 % 1 0 % % / 0 : 0 # 0 ( 0 / % ) ) % # 0 # % % 0 % / %# # Χ % % %# ( 0 %# ) + ( 0 # 1 Η % % ( % # > 0 % / 1 % / + 0 / % + # > Χ % (, 0 # ) + Χ % Η 0 % 0 + # > 0 ) # / 0

20 # %+ (> )Λ 0 0 / # # % ( %# ( 1 Η + # % 0 # > 0 / # % ), # / / # %# + # # % % 0 %# ) # ) # 1 + ) % 0 ( % # 8 %# # 0,#! 1 Η #2 0 # )

21 0 #, # % % + / ) ) % Λ% 0 # Χ % ,# 1! 0 %# ( 1 Η / % ) ) % > # / + % 0 % + 0 ( 0 % / Φ 7+).Γ+#.) % # 0 # Χ % 8 0 % # # % # %# / 0 % 0 # ) 0 > 0 ( 0 0 ( 0 0 % + %, % + % 0 >) % / # % # % ) 0 %# ) Χ % ) / 0 # ) % # % 0 / + ) # Χ % ( 0 ) % # ) % >0 / # % ) % + 0 > # Χ + 1 % % % / # Χ % 0( ) % Κ ) % :8 / # Χ Φ 5 [ + ;<<ΤΓ # Χ % 0 > / 0 0 / Χ ) ) % 0 Χ 0 Η # + + % % 0 Η / ) / % Η # % 0 %# 8 % %# # 0 0, 0 % # 0 # 0 %# 8 0 Κ Χ % 0 + # / % Χ % # 0 :% 0 0 Η ) 0 /Ω: 0 Φ Ξ + ;<<ΣΓ & / Χ ) # Χ % ) ) # % ) / # % % 0 %# 0 Η

22 0 Η # Η + 0 / 1 ) + 0 % % 1 Φ;<<ΤΓ+ 0 % ( 0 0, + 0 # 0 # >0 # % # Χ % # 0 % # Χ % / # / % # + % % % / ) % 0 >& + % 0 % 1:& Φ;<<ΣΓ %# ) % % % % / ) ) 1 Χ ) # Χ % # 0 % % % # 0 + Η % 0 ) & / 0 # 1 % # Χ % 0 % # ) + 0 % 0 # % # 8 %# + > #, % # 1 > 0 0 % 5+ 8 Χ + + ) % 0 + ) 0 + / # % %? # ) Β Φ;<<ΣΓ % / # Χ % ) ) ) # % # 0 0 > % % / % 0 0 % # # + %# # % % & & + % 0 0 # Χ % # 0 % # # 0 ) ) % 0 %# ) % Κ %# % % % # > 0 + Φ;<<ΤΓ 8 # 0 # Χ % % : # 0 + > 0 # 0 Φ! =Γ 7+).Γ+#.) %. &+ 4= % # 1 # 0 # 0 % % % / ) % # % % 8 + # # % > Ο Ο Φ! / 1 30 Γ 0 Ε<! 0 Η % 0 % / % 0 0 % ] ] / 1 % %# 0 % ] # ] % / 0 ) % 0 Φ 5 [ + ;<<ΤΓ > 2 3 # 0 Χ % 0 % % 0 Φ! +! / 1 + # % Γ % 0 %# ) ) ( ϑϑ Φ;<=<Γ %# # % % Κ > 8 % + 0 % 0 # 0 + %# (

23 # 1Η # ( # + / ) % 8 0 # 1 0 ) % 0 %# ) %# % % % 0 # ( ) % 0 %# ) ) 0 & / ) # Χ % % % 0 > # 0 / # / 1 ) # 0 % 0 : 0 % 0 Η + + # 0 Η + 0 # % + 0 # 0 # Η 1 % % 7+).Γ+#.) % : %Ρ ) ) #,) & % / # Χ # > 7+).Γ+#.) % %.&+ %) % ) % % Η 0 / ) % Χ ) 0 # > 0! = &,) 0 # # Χ %! + ;<<Τ Φ # Γ % 0 0 # + # 0 & / # Χ % 0 % # 0 ) / %# % 1 # 0 0 % + % 0 Η # & ) # ) ) # % %+ % ) 0 % ( / ) # % Φ &+ 4= + # 0 # Χ % + %# 0 % ) ) + % 0 % # % ) ( % # ) 0 %

24 0 + + % + # %# % + #, 0 + % + ) + 0 ) + % ) % 0 %# ) # Ο ( Φ;<<ΡΓ % / > 0 # / ) ) # % % Χ ) 1 0 % + % % + ( ) 0 1 % 8 Φ# 0 # % % ) > Γ+ 0 % % + % 0 % % %# 0 %# ) 5 +! ( Φ;<<ΣΓ % / Μ # 8 # ] %# + ) 0 & / ( Χ ( ) % ) # 0 % + ) 0 % # # % 0 %# Ν % Μ Ν ) % / 0! 1 # % % ) 0 # % % # ) 0 & % 0 66 Ρ (> % 0 Η 0 0 % + / ) ) # + Φ;<<ΕΓ 0 ) 0 % % # ) % % + # 0 %! / 1 % _ 0 _ 0 0 / + %# + / ) 0 Η + 0 % 0 : 0 0 % % %# # Χ % # Η 0 % % 0 % % # # % % % (, ( + # 0Β 0( Φ;<<ΘΓ % / 0 ( 0 (> % %# / (> % #,) # 0 ) 0 0 # 0 ) %# % %# + % # 0 0 ) 8 %# + # ) % 0 % 0 # 0 /Ω: 0 0 Φ# 8 %# Γ ) Φ;<< Γ # ) % 0 % % / % # # ( 0 + % Χ ) 0 % % 1 # # 0 Χ ) 0 %# % % / # 0 0 # % # 0 0 %# 8 % 0 Η ( %

25 0 0 1 / % 0 # # ) % ), 1 %+ ) & / 1 # # 0 % ( % % 0 ) ) % ) % 0 %# ) >) ) %# / # 0 8 % + 0 % # # Χ ) ) Κ % + / % % 1 % % ) % % 0 > > Η %# Φ. Ξ! + ;<<ΡΓ 00( Φ;<<Σ+ # ΤΓ % % # 0 % % # 0 0 ( % # 0 Η %# / % ) Χ ) # # Α % # 0 % / % 0 0 % 0 ) 0 %# ) % 0 Α % # 0 Η Η / # 0 % 1 % :% Χ ) 1:& Χ ) # 1 Α % # ) 0 Η Η + # Χ ) + / / # 0 Η % # % % % 8 ) % ( Κ 0 # ) + # 0 % # 0 % 0 + # % Η / # % # % ) ) % 0 %# ) # & 0 > % % % 8 0 Φ;<<=Γ % 0 Χ % 0 % > # 0 % 0 ( 0 + > 0 %# % 1 % % % / > + 0 / + % ) 1 + % # 1 Κ % % # 0 / 0 ( 0 %+ % / % % # / ) / Κ # > 0 % % # ) % 1 % ) Η # %, Φ Ι + ;<<;Γ 0 %# % % / ) % # + % % % % ) 0 0 / 0 % / # % % ( + # # / 0

26 Φ;<<ΣΓ 0 ) ) # 0 % #,0 % # # ) # 0 (> # + > 0 Η 0 / 0 % Η %# % + & / % ) % 0 %# ) %# 0 Η # ( ) % >) % % 0 #,) 0 0 % ) % 0 %# ) + Φ= ΣΕΓ+ 1 / 0 % % % 0 % %# 0 %# > % % ) Φ= Σ Γ 0 0 / ) % 0 %# ) >) # %# ( 0 % % % # 1 # # ) 0 %# ) / 0 % 0 % 0 # ) %& : / + 0 % ; # %. &+ 4= + %#. 0+,. 1 %+ / %# : 0 # ) + %# ) % # % % 1 0 % # # + : # / ) ) % 0 + % # % # 0 # ) # 0 % + ) 0 ) Φ= ΡΓ % % / + / # # 0 # + %# 0 % 8 > % 3 # 0 2 / / % % Χ Κ # % / # 0 0 %# 1 0 % / 0 Χ % / % % % 0 % %# 0 ) # 0 % 0 Κ # # #. &+ 4= + %#. 0+,., 2.&.) +35% 1 0 % / %# ) % # % % %+ 0 + : # / ) ) % + 0 ( % + # / % 0 + / % 0 0 # 0 % + ) 0 ) Φ= ΡΓ 0 # # 0 Κ %# % 0 % + % % % % / # % # % % / % # Φ + 0 # # % # % % # / 0 % / % ( Κ 0 Γ %+ % % % +

27 %# ) 0 0 % % + # ( 0 %# % % % + % ) 1 / 0 % 0 # 0 % % % 0 0, 0. &+ 4= + %#. 0+,. 2% +7 Ι+35% 0 0 ( % ) + / + # % %# # 0 1 > % 0( # 0, 0 + ) 0 ) Φ= ΡΓ % / / % / %# > 0 # 0 % ( +70%. &+ 4= % / / 0 0 / 0 % 2 % 2% % 2 ) 0 ) 0 % + % # % / %# % 0 % % 0 1% + # ) % Η # 0 + ( # + ) 0 + ) # 0, 0 # ) % # 0 % 8 % # 0! ; : 0! Φ= Σ Γ Χ (Χ Φ;<<ΡΓ 0 %# % / + 0 ( % 0 + %# ) # ) 1+ 0 ( % 0 + %# ) 2 0 % % % Η / % ) 1 # 0 %+ 0 ( % 0 + %# < ) 0 % # / % % 2 # # :& 0 0 / 0 % % # 0

28 ) % 0 %# ) + ) %# 1 % 0 ( > + > ( % ) % 0 %# ) % % + % %# / % # 0 % %# ( 8 % % 2 > Φ;<< Γ % / %# / # % # 0 %# % 0 %# / 0 % ) % % 0 # # 0 # # # % # # / % # % ( / % # 1 % + % # % 0 ) %+ %# 0 % %# % #, / / / Χ 0 %# ) / % ) 0 Φ;<<ΠΓ+ + / # #Η % : 0 + % # ) + % % 0 ( 0 % 8# : 0 + # Η : ( % 0 # 1 0 # # ( % / # %>/ / # % 0 Ρ ) # Η Φ;<<ΕΓ+ # / 0 # % 0 > / > 0 / % % / 1 # 1 0 % 0 & # # / + % 0 Χ 0 % ) + % % % 0 %# ) 1 % Κ 0 0 : 0 % 8 % # % % / 1 > % # % % 0 %# ) ) 9 # Φ;<<<Γ+ 0 % 0 % 0 Χ ) % / 1 > 80 Ρ 0 0 >) % 0 %# % % % % / # % % + ) # Η # 8 0 % # % 0 %# + 1 # + Χ (Χ Φ;<<ΡΓ 0 0 / % %# / ) ) % + ) %# 0 0 ) 0 % % % 0 ( 1 % % ) 0 %# ( % 0 0, + % / 1 Χ Χ ) # # 0( ) 0 # % ) ) ) % % 0 % # # ) 80 )

29 5 ( % Φ;<<ΤΓ / # 0 % ) 0 0 % %# Χ # Η # 1 Φ;<<=Γ 0 %# % / (> 0 0 %# % 0 %# ) + % ) 1 / + % ) + 8 % + # 0 8 % / > Ι + % ) % %# % Κ ) % 0 # Ρ 0 % % 0 %# ) 0 0 / % # / %# % % % # ) % 0 %+ %# 0 % % % + / # # 0 0 0, 0 ) # 1 # 0 + # 0 0 %# 1 0 (,0 % : % Η % / / # 0 / ) 1 % # 0 # % # %# # : / Η %# %& 0 / 0 ( % % # / # & % 0 % % ( # 0? ) ) % 0 # ( 0 8#,0 : % Η ΦΞ 9 + Ι Ι + ;<<ΕΓ 9 # Φ;<<<Γ % / % ) ) % 0 %# 0 # 1 # 1 ) 8 > & %# ( + # % 0 ) : 0 0 % 1 # 0 % 0 # % # 1 Η / 0 % % 0 0 %# ) % 0 % Η 0 % % ) %# 0 ) 1 % + ) %# % 0 0 # %+ 1 % > + %# :% % % ( # 0 % % 0 Φ5 5 + Ι + ;<<ΣΓ 00( Φ;<<ΣΓ / + 0 % + % # % 1 % 1 + %#,0 % > Η / 0 % % % % ( # %# % 0! ) Φ;<< Γ 0 0 % / % % # 0 %# >& # % # % % + Χ + # % % # # % % Α 0 % % % %

30 7 % Α %# 7 0 % ( Φ;<<ΣΓ % / # 0 % ) ) ) 0 0, 0 ) + 0 /,0 ) ) % % ) %# Η % Α 0 %, Α 0 1 Α #, %# Α % % Α ) 0 ) Α # 1 % %# % / % 0 %# 8 + / # % % % # % 0 % % 0 0 % 8 # 1 % ( + 1 Η # 0 % 8,) # 0 % Κ Η % 0 % % 1 % + ) 0 ) # % + Φ;<<ΣΓ % / % %# % # #Η % % 0 Χ ) 0, ) + / ) % % % 1 % 8 + ) Φ;<< Γ 0 0 % / (> % 0 % % / %# % + / 0 # 0 %+ & / % % Χ # 1 0 % + # 0 0>0 ( ) % 0 %# ( % 0 + # % # % > 0 # Μ / 1 ΝΦ Μ0 % 1 Ν ) 0 0 % + / # 0 ) ),) ( > / 0 + Ρ %Ρ 0 Χ ) + # % % # Χ % 0 Φ8 7+).Γ+#.) %. &+ 4= % 0 > % 0 Λ% 0 %# ),) + Χ> 8 % : 0 0 % >) + # Χ % 0 & % % / # 0 # / 1 Η 0 % Χ ) % 0 + % # 1 % % %& 0 %# )

31 ) 0( 0 % Φ;<<ΣΓ # Χ % 0 % % / 0 % % % 0 Η / ) ) % % % Χ + 0 Χ Χ ) # 0 # 0 # / 0 % 1 % + Φ;<<ΣΓ+ # Χ % 0 # >) # 0 %# 1 ) ) >) % 8 + # 0 # % # % 0 ) Φ;<<ΤΓ+ # Χ % 0 > 0 0 % % 0 Χ 0 Η % % # 8 0 ) # % / # Α + %# % 0 Η % ) >) + % / # 8 0 % : 0 %+ # Χ % 0 0 %# % 0 ) 1 # 0 ) ) 0 ( 0 % 8 / # % # ) %# % + # Χ % 0 % # 0 / 0 0 Χ ) # ) % 0 ) ) % > %> 0 # % # ) % % % % # 0 %# Η / ) % % 0 ) % Φ + 9. Ι 9 + ;<<ΣΓ! ( + ) Φ;<<ΣΓ % / # Χ % 0 % # 0 :% 0 + # % ) 0 Χ Χ ) Χ + 0 ) 1 % ># + %# % + ) 0 % % 8 # % 0 Η ) 5 Ι % Φ;<< Γ % % 0 0 # > 0 # Χ % 0 / 1 % / % % % ) / # 0 0 %# 1 + ( # ) #,) Η Κ Η %# 0 % / # ) % 0 0 % / Χ ) + # + %# 0 % % # Χ % 0 + Χ ) # % / %# # 0 + / # Χ % 0 % # 0 & / 1 / % ) ) % % # Χ % 0 % ) + % Χ ) / # 0 % % 0 %# ( % + 0 ) > 0 # 0

32 ! ( + ) Φ;<<ΣΓ # % / + 0 % 0 # & # 0 0 # > 0 + / ) # %# % % Χ ) 0 # > 0 % # >) 0 1 Η / / ) ) / # 0 Χ ) 0 % / / # # 0 # 0 # %# 0 Χ ) ) %& % / # 0 / # 0 / + / % % 0 / Χ ) 5 Ι % Φ;<< Γ % % / 0 % % %# ( # Χ % 0 ( Κ ) %# + & 1 > 0 # / Χ ) Χ % 0 0( 0 % Φ;<<ΣΓ % / # Χ % % / + % + % %# : 0 % % % + 0 ) + ) >) / % 0 # ) 8# : 0 # 0 >& # Χ % / + % / # > 0 %,# + 0 %,0 / 0 %# % # Χ % 0 % # > 0 / Λ 0 # # # 0 % >0 + % Λ% 0 % + % & 0 ) + % Η 0 # # ) # / Χ % 1 ) + 9 ) Β Φ;<<ΣΓ % / # Χ % Η 0 ) + % # ) % 0 0 % # Χ % # / 0 0 % %# # 0 1 ) % + 0 %# / # % + 0 > Η # / 0 ) # 0 0 % ( % # )>) % 0 % Η # 0 > 0 ( 0 # 9 # Φ;<<ΤΓ 0 % % / % 1 Η + % % Χ> % 0 = Ρ<+ # ) % 0 0 # % # % 0 Χ % 0 ) ) # 8 0 # % % % 0 % % 0 0 # %# # 0,# / #

33 % Λ% 0 ( Χ + % ># % ) Ρ % 1 Η 1 % % % % 1 Η 0 % ) # % # 0 % # 0 > 0 %+ ) ) % 5 # 0 % / % 1 # ) %# ( 1 0 % + 0 % # 0 # % / %# 0 % ) 0 3% 0 # Ι % ) Φ;<< Γ+ % % % 0 % 0 ) % # % 0 % 0 + # % # ) % 0 %# ( + 0 %# % 0 % % ) / %# % %# ( + # % ) % ) %# % # / # # 0 ) # 0 # # 0 ) # % Φ; <+ % ) # 0 0 %# % 0 %# ( % % % + # # 0 ) 0 + / # 0 # % 0 # + 0 % 0 %# ( / % # 0 # % / # # 0 ) / 5 # #Η % % ) % 0 0 ) 0 + # 0 + # 1?0 0 % % % %# ( 0 + # ) 1 ) % % % Κ ) Κ 1 Φ Ξ + Ι ΙΞ +;<< Γ ) 1 Η / # ) % %# ( % 5 + # % ) % ) ) % %# ( + 0 % 0 % 9 # Φ;<<<Γ # >) # # % % 0 / % # 1 % %# ( 0 #0 % % % % # + % % Η + % % %# % % 0 % ) / # % / 1 # # ) # 0 ) ) % 5 # % 0 % ( #! ) / % ) % 1 #

34 # % # Χ>) + % 0 % 1 0 ) # + Χ % Χ ) ) % ( # % % 0 # %# # 1 + ( % 0 0 % ( # 0, 5 ) ) 0 % / # # 0 ) ) # 1 + %& 0 0 # # 0 ) + / % % # Φ;<<<Γ+ 5 # ) % % 0 # %# % + / 8 0 ) # / %# % % 0 + / % 0 0 % / %# % %# ( Ξ Φ;<<ΠΓ 0 0 / + 0 > 0 ( 0 % + % 0 % # Η! 1& 0 > % 2 0 Ρ ) + # 1 5 0( + # 0Β 0( Φ;<<ΘΓ 0 %# % % / % % %# ( + # ) 0 ),) % _ _ % / 5 % # 0 ) 0 ) ),),) ) & / % 0 0, % ),) + % / # % ) % % % 1 # 0 / % % %# ( %+ ) # / 0 ) Φ;<<ΡΓ 0 0 > 0 % % 1 0 % % / # % %# ( 1 Η % 0 > 0 ) 0 0 % / # # 0 ) Φ # % # 1 %Γ # / %# 0 Χ ) %# % % / Χ ) ) + 0 % 0 0 Χ ) % % ( 0 ) 0 + % ( / # 1 0

35 ) ) % 5 + # + 0 & % # 0 # 1 0 %# 0 % % 0 %# ( % % Η + 0 # % 5 + % %# # % % 1 # 0 / Η Η %# + 0 % % 0 >) ) % % Η % 0 + / 8 % # 0 # / Κ 0 : 0 0 % 0 + / 8 0 ) > % 0 > ΦΞ 9 + Ι Ι + ;<<ΕΓ Φ;<< Γ % / + + % % 0 # 1 % + % ( Χ % % 0 # Χ %# / # 0 % ) % ) ( 0 %# : 0 + Φ;<< Γ 0 0 % / 5 0 # ) 0, 0 ) 0 # 0 > 8 0 ) %# / Χ % 0 # 1 Χ % % ) ) %# ( 0 # 1 + ) # # 0 ) 0 + ) 0 % ) ) # % %# ( 0 0 %# ) # % # % %# 0 0 ) ) 0 %# ) # 1 ) 0 0, 0 % Ρ / % 0 ) 0 % / % 0 %+ 1 Φ;<<ΘΓ 0 0 / + / Λ% 0 5 % 1 + / % 0 8 %# ? 0 + # % / 0 % 0 % 0 + 0! 0 Φ;<<ΕΓ % / 5 % % % % / Χ 1 & % Χ ) % >) 1 0 % % % 0 % & 0 # 0 Χ, 1 Η 0 % 0 0 ( % 0 Η # 0 ) %# % Φ;<<ΣΓ 0 0 % / % % 8 ) 0 # 0 # 0 0 %# ) + % % ) 0 Χ # % 0 %# % % / ),),)

36 % % % 0 # % %# ( 1 Η + 0 # 0 % + 0 Μ/ 0 / 0 Ν %+ & / % 0 1 ( 0 # % %# ( 1 % 0 + % # 1 % % Η 0 > Χ % % %# # ) % 0 + / # + %# + 0 / ) Φ;<<ΡΓ ) % / % ( 0 # % 0 0 % % % # 8 # 0 # Χ % 0 ) % # 0 ) % 0 %# ) % 0 /Ω: 0 + % % # 1 Η # 0 > # 0 %# ) Ξ Β + # Ι Φ;<<ΕΓ % Φ 0 Γ 1 /, Χ ) 0 # 1 + % 0 & : 0 : 0 + % # # 0 ) / % # 0 8 %# % % 0 % #, # % % + % % # 0 Φ Γ 5 0 ) 1 % # # % % 0 % % % 0 0 %# % % 0 %# ( 0 0 % Η %# + 0 % : 0 # # ( % + 0 # % # % % 0, 5 0 % %# ( Ξ Φ;<<ΠΓ+ ) % % ( % # # / 0 % # 0 % % % / 1 % %# % Χ ) + % + % 0 ) >0 % # # 0 # / + # 0 %# (,) 0 %# ) % %# % # Κ / Η =Γ % ) %# + / 0 %# ) Ψ ;Γ % 0 % : 0 + / 0 %# ( % %# Ψ ΘΓ 0 % 0 / ) / ) 0 % Ψ

37 ΤΓ / 0 ) % % % 0 0 % ) % # 1 Ψ 5 0 # / % Ξ Φ;<<ΠΓ+ % 0 1 % ) 1 Η % % %# ( Ρ / ) % # % % % 0 9 # Φ;<<ΕΓ 0 %# % % / / 1 Κ 0 % ) % + 1 # + 0 % : % Η = 7 ) 1 0 % # 0 # # 1 0 Α ; ) % Η ) % ( Κ Α Θ 1 7 %# ) % % 1 # % 0 % ) % % ) # > 0 + Φ;<<Ρ+ # ΣΓ % / 0 % 0 0 / # / 0 %# ( % %# ( ) % + > % % % # 1 # # 0 0 ) + Χ + # ) + # Χ # 0 + # % ( ) + ς ) Φ;<=<Γ % 5 %# # 0 % % % % Η 1 Χ ) 0 + % % % 0 % % % # # 0 % / # Η # % 0 % 0 1 % ( 0>0 5 + % % / % % # ) # 0 + ) ) + # # 0 & ( % % 0 # 0 ) ) / # % % Χ ) 0 0 / % 0 0 % Η % # 0 + / % 5 % 0 0 ) 1+ % # 0 5 Χ % 0 0 %# % 0 %# %# Λ % ) 1 / % Χ ) 0 + % 0 & ) + # # ) # ) Η / # % ) % % ),),)

38 Ι > % ) # / Χ ) # 1 + % ) 1 / # >) # ) ) ) # 0 ) ( 1 Φ= ΤΓ+ # 0 % + # 0 # ) + # 0 + % / 0 0 ( 0 / # 0 0 ( 0 %+ ) % / 0 # 0 # 0 0 # / % # % ) 0,) Χ (Χ Φ;<<ΡΓ 1 Η % ( %,0 % ( 0 ) # 5 0( ) 0 5 # % 0 %# % 0 + # # % % 1 Η # > + 1 Η 0 % / # % 5 % % + ) 5 > 0 %# % 1 +,) 0 %# % % 0 % % + % 0 % # 0 % #,) ) (! 0 Φ;<<ΡΓ 5 + % % % ) %# ( + % % % % 0 % % % ) + 0 % 0 0 % % + # Χ % Χ ) + / 0 # ) ) % % % # % % 0 %+ % 5 % ) ) ) # 0 ) %# Φ ) Η 0 Γ ) # %# % %# ) # / % % % % # % % # % Η & & %# # 1 %! Η ) % 1 Φ5 Ξ!+ 95 Ξ!!! + ;<<ΘΓ Χ ) + % + % 0 ) 0 % / # # 0 ) # # ) + 5 % ) 0 % % % 0 / ) % 0 0 %# Λ 0 # # 0 ) & 0 ) + ς ) Φ;<=<Γ # 0 % 0 0 % % Η 0 # % # Η 0 ) % 0 Η # %+ %# 0 Χ % %# % # 0 # % + # # % ) ) % ) % Κ

39 % # 0 >& ) % %# ) # ) ) % 0 % / Χ % 0 ) Χ # 0 ) ) % ) %# ( / % # Χ 0 % % 0 Η > % ) % ( 0 % ) % 0 %# ) Φα & Ξ + ;<<ΤΓ + Φ;<<ΣΓ % / (> 0, 0 ( 0 5 % ) # % 0 0 % / 8 % 0 0 # % / Χ #,) % / 5 Χ # # % % %# ( 0 / % % / 8 % 0 0 % % / 0 # % # 0 ) % # / + % %#, 0 / # 0 # > 0 0 Χ % 0 %# ( # 0 % % / %# % %# ( Χ ) % 5 ) % ) %# % Λ% + Χ ) % 0 1 % %# ( 1 0 / # # 0 ) # 0 # % Φ ΙΙ + ΙΙ + ;<< Γ Ξ Φ;<< Γ / # # 0 ) 0 #,) % 0, 0 # % 1 Η %,) 0 Γ ) 0 0 # % Α Γ % ( # 0 0 : 0 Α 0Γ 0 ) 0 Α Γ % 0 0 % % + ) 1 % 0 Χ / 0 %# ( + # % ) 8 0 % # % / # # 0 ) ) + 0 % Θ

40 ! # % & ( ) +,, ( ) + # ( ) +! Θ ! 9 # Φ= ΡΓ. # / & 0 1 ( ) + 5 ) % % % # % 0 + # % / # # 0 ) ) : # # 0 ) ) % 0 # 0 Φ0 # 0 + # 0 ( % Γ % 0 # 0 )! Φ;<<ΕΓ+ # # 0 ) # % # # > # 0 # Β Φ;<<ΤΓ % % 0 % # 1 % 1 0 % 0 0 % β # 0 β % # # 0 ) 0 β % 0 % # 1 % 0 0 % # + 0 % # 0 %# % # 0 # ) 1 ) % # # 0 ) 0 + % 0 % 0 # # 0 ) 0 % + 0 / % 0 ) # 1 0 3% 0 % Η Χ> 1 0 % 1 + %# % # % ( 0 Χ ) 0 ) % # / # # 0 ) 5 Φ + ;<<ΣΓ

41 5 Ι % Φ;<< Γ % 5 # % Χ ) 0 8#,0 + % # % Χ ) 0 0 % # # 0 ) % # # ) 0 0 % / % 0 + % # 0, & ) + / 0 % % & ) + 0 ΦΞ + ;<< Γ # # 0 ) > 0 # 0 # / %# ) % % Κ 8# 0 ) 0 ) : 0 % 0 0 % + % % > ) ) % 0 %# ( % 0 0 Κ Ρ 0 # 0 % Φ;<<ΣΓ # # 0 ) 0 5 # % / 8 0 ) ) / % % 0 % 0 / 1 ) 0 %# / # 0 ) % %# ( 0 > 0 0 % / % % 0, )> % > 0 0 0>0 % 0 % + + / + 0 ) # 0 # 0 % & ) > # # 0 ) # 0 % 0 % Χ ) # 0 # + # % : 0 # ) 0 % 0 8 : % Κ / 0 Κ # 0 0 Η % # 0 % Φ;<<ΣΓ % / + # # 0 ) # 0 0, 0 # 0 80 : 0 0 # # % / %# # # ) / % 0 % % & ) + 1 8# 0 ) % 0 # 0 / 0 % % %# 0 0 / % # 0 Χ ) 0 % % % ( # % + (&Ξ % (+ % ( % ϑ Φ;<=<Γ % % / # # 0 ) # ) # # % % %# ( 0 # # 0 ) + # + 0 ) # 0 0 % / %# % 80 : 0 # / # # 0 ) + # 1 % 0 0 % + % 0 % # 0 # ) / ) %# + ) 0 ( ) ) # >

42 # # 1 % 0 ) 0 ( 0 % ΦΞ + ;<<ΠΓ # # 0 ) % % + + % ( 0 > 0 0 % ) # 0, 0 Φ + ;<<ΣΓ +! ( Φ;<< Γ % % / # 0 ) ) # 1 0 & / %# ) # 0 0 % % ( % # 1 + # # 0 ) ) 0 # 1 %+ ) 0 ( 0 % %, 0 %# : 0 ) 0 ) % # # 0 ) (&Ξ % (+ % ( % ϑ Φ;<=<Γ+ # # 0 ) # % 1 0 ) / % 1 % % # + % # 0 % 1 0 # # 0 ) 0 %# 1 ) ) ) % % ( / %# # 0 1 # ) # # 0 ) # % ) ) ) 0 # 0 # 1 + % # # # 1 # 0 # % 0 % # 0 + % 0 > + % 0 %# 0 % %# ( %# + ) & / # # 0 ) > 0 Κ 0 # 0 0 > + % % ( % 1 0 # 0 0 # Κ % 0 0 # 0 #,) / 0 % ) %# % % + # # 0 ) ) 5 + # % 0 ( 0 % + ( % / 0 > # 0 Φ # % Γ+ # ) 0 # Φ# 0 Γ+ 0 ) # 0, 0 % 0 Φ0 Γ+ 0 % # % ) 0 Φ 0 Γ+ %+ # 0 1 # # 0 ) 5 % Φ Ξ +! + ;<<ΣΓ! + % 5 + % # 0 :% Χ ) # ) % Η 0 Χ ) 0 %# % % % %# >0 0 %# # %# + # 0 0 ) % % # 0 % )

43 1 ΦΞ + ;<<ΠΓ 5 1 % %# 0 0 ) % %# 0 ) ) % # % ) % Φ5 Ξ!+ 95 Ξ!!! + ;<<ΘΓ 0( 0 % Φ;<<ΣΓ+ % # 0 ) % 0 ) 1 ) Η 0 Χ ) & + %+ Η % ( # 8 %# % ( % %# 0 % + 1 % 0 # 0 % Χ ) 0 Μ 1 %# 0 % Ν+ 0 Χ ) Μ 1 0 # 0 Ν Ι + % # 0 % ) %# % 0 % 0 + / 0 / ) # %# ( >0 % Φ ΤΓ+ 0 ) + % + 0 % %# 0 > ) % # 1 + # 0 Η 0 # 0 %! Φ;<<ΕΓ+ % 0 0 & ) % % % ( %# ( %# + 0 ) ) % # Χ + % ) % 0 # 1 0 %# ) # 1

44 ,, 7 #., 6 #, 5!, +,, 3 ( 3 3 3, # 4,. 2! Τ 5 7 # 0! 9 # Φ;<<ΕΓ ( #. Χ ) # 0 0 Χ # % # # # 0 ) # # % 0 Φ 0 0 Χ ) 0 0 Γ Χ ) # % 0 # + % % + # % 2 % + % 0 Χ Η 0 0 Χ ) + ) 0 % # # 0 %# % # 0 ) Χ ) Φ + ;<=<Γ % # ) 0 % ),) # 0 0 ) # # + # % / # # 0 ) ) # # 0 ) 0 # 0,) # # 0 ) 0 ) # # 0 ) # 0 & ) ( % Η ( 0 % # # ) : # # 0 ) # 0 0 # 0 &0( ) / 8 0 % % % %# 0 %+ # # 0 ) # % 0 ) ),) % # 0 # # # 0 0 ) Φ9 Ι + ;<<ΤΓ

45 % % % / % # 0 + % ) / 1 + / ( Κ # # 0 ) = # 0 )! 0 7 / 0 & ) & 0 /, Η 0 # 1 0 % Χ ) # 1 + ) 0 % % # 0 ; # 0 ) & # # ) 0 & # 0,# / 1 ) 0 ) 0 + ) 1 0 & ) Θ # 0 ) & ) # % # 0 0 & # 0 0 % # 0 Τ # 0 ) # 1 0 % 7 ( % 0 ),) 7 0 # ( % + 0 # % 0 # 1 0 ) % # 0 Η 0 % # 0 % 0 % % ) ) 1 8 0,0 ) % # # % ) 0 ( 0 0 # > # 1 + # ) % 0 # 5 % / 0 % # 0 0 % + 5 % # 0 0 % 0 # / 0 %# ( %# + 0 % ) + # % / # # 0 ) % 0 Χ Χ ) 1 0 %# % + 5 % 0 % # 0 # Η Γ 0 % 0 1 Α Γ ( Η 0 % Χ ) 0 Α 0Γ % %# ( 1 0 ( Φ;<<ΣΓ+ + % / % # # % % 1 Η 1 % % 0 Χ % # 8 # 0 % # 0 Α 0 Μ 0, 0 0 Ν # 0 0 Χ ) 0 Α 0 0 Η,) # 0 % Χ ),) # Α % # # 1 Φ! ΓΑ > ) 0 0 Α % 0 Α % % 0 Α Μ# ( ΝΑ! 0Α

46 % 0 0 %# ( 0 Α % # 0 ) +! # %! %# % % % %# # ) : % 0 / 8 0 % % Κ % Φ9 Ι + ;<<<Γ % % & ) 0 / 0 % ( >) # / 1 Η 0 % 0 ) % # 1 # / 0 # 0 0 % 0 # / % % # 0 Χ ) # 0 # %# 80 % % % 0 % # # #,) ( 0 # 0 # ) ) + Χ + 0 ( % 0 % % % # 0 % # 0 ( % 0 / # # ) 1 # % ) 0 > # 0 + # # 0 8 Φ9 Ι + ;<<ΕΓ 5 Ι % Φ;<< Γ % / ) 1 Η + # 8 % ( % 0 % % # 0 + % 0 % % /Ω % + / (> # >) # ( % 1 + # % # 0 ) + # 0 % / % 0 0 % + # # 1 0 ) # % ( % + % % 0 % % / + # %# % + # 0 % # 0 ( % / Χ / Χ ( ) 1 / 0 % % # % / /,) 0 # 0 # >) ) 1 % 0,0 0.

47 % 8 % % 2) + ) : 0 # % # % # ) ( % 0 %# ( 1 0 % %# ΦΙ Ο + 5 α 5α + ;<<ΕΓ 00( Φ;<<ΣΓ 1 / ) % Φ9 # + ;<<ΤΓ # 0,# 0 # & Μ 1 # Ν+ 1 % % # 0 Α ( 1 Κ Α % % Α 0 ) % # 0 0, Α % 1 % # % 8 0 ) 0 0 / 1 # # #Η >) χ 0 δ δ # 0,# % ) % # / 1 # 9 # Φ;<<<Γ % %# % % 0 0, 0 0 % + # 0 # 1 Η + / ( % + / % % # 0,# Φ ΠΓ! # % & % % & ( +., 3 3 8# % # ( + 8# 6 6 ) # &,, % %, 8# # # & # & ( ( + 8#. 8#! Π 7 # 0,# 1 0! 9 # Φ;<<<Γ

48 Μ & ) % &+,1Ι & +. &+ 4= +.#.&#% %.&+ %)+ 9 # Φ;<<<Γ+ 5 0 % 0 # 0 ) 0 % 0 % 0 % % 0 # 1 %# % 0 % 0 ):& # % # 0,# % % % 0 0 % # 0 # % ) 0 %# % % 1 0 % %# % + 0 / + ( 0 ( 0 % + ) % 8 0 %,) 1 0 > / # % # % ) 0 %# % ) # % 0 % # 0 9 # Φ;<<<Γ 0 %# % % / #,) 8 0 % 0 %# :& (> 0 % 0 %# :& % # % 0 ):& # + % # % % 5 % # 0 1 ) # 0 % 0 % % 1 ) & ) 0 Η ) 0 ) + Χ> / # 0 ) 0 %# % %# ( + # 0 Χ ) 1 % % # 0 + Χ + ( % # 0 Φ Ξ +! + ;<<ΣΓ # ) ) ) ) % % % # 0 / 1 # 0 0 % 0 % ( 0 0 % 0 #, %& Χ ) 0 + % 0 / % # # 0 ) # 0 0 # % Ξ Φ;<<ΠΓ % # 0,# % : # =Γ 0 ) % % 0 % 0 % # 0 Α ;Γ 0 8# 0 Η 0 Χ ) 0 0 # # # 0 ) ) + % 0 % ),) % % % 0 Α ΘΓ 0 0 & 0 / # % 0 % # 0 0 ) %# + Φ;<< Γ % / 5 # 0 % 0 0 % % (, 0 + # %# % %&

49 0 + 1& 0 > 0 Χ ) % % / > ) % 0 ) # 5 0( + # 0Β 0( Φ;<<ΘΓ % / # 0 0 % 0 0 % 0 % % % 0 % # # 0 % 0 # % % # % + # %,) # 0 # / ) 1 % 0 > # # % / # 1 % 0 0 %# % % / % Κ % / 0 # 0 0 % % % # % ) % 0 %# ) + # / ( 0 % 0 % %# 0 8 %# ( 1 0 %+ 5 % 0 0 % % % # + # % ) % Μ & ) Ν % Ο 7 )Β+& + %&=+) Ι+35% Π. &+ 4= % 9 # Φ;<<<Γ+ ) % # Χ 1 0 %# 0 %#Η % ) + 0 # % # % 0 % # # ) ( +! 0(% Φ;<< Γ 0 0 ( % % / # # 0 % / %# % % + > 0 Χ % 0 %# ) % % > # 0 / 0 Η 0 + / > 0 0 %# % % %# 0 % 0 %,) ( > / 0 %# % / )> % + % # 0 ( % + # + % % Η + % 0 0 %# # ) 1 # # 0 ) ) + ς ) Φ;<=<Γ 0 ) % + ( % % 1 % % 0 % % 0 0 # ) 0 0 : 0 0 # ) % # # ) # %# / % % 0 Η / # % # Χ 0 # 0 + ( 1 Κ 8 + # # % ) + / %# ( Χ % / %# % %

50 # % 0 0 8Η 0 %,) > %# 0 % % 0 + / # % : 0 # 0,# 0 % 0 ( % 0 0 0( + Φ;<<ΣΓ+ # 0 > ) 0 % ) 0 / ( 1 % + % + # Χ ) # % ) + / 2 % % # # % 0 # 1 + # / ( Χ ( % Κ 1 % + %# 1 # % > # % # 8 %# Β + Ξ+! + ( + %# > % 0 ( 0 % + 0 % # # % + / Χ % Κ # 0 # % # 0 % # 0 / + # % ) + %+ Ξ Φ;<<ΠΓ # : / %# # 0 0 %# # ( 1 Κ =Γ 0 + > 0 ), Κ # ) Α ;Γ % ) ( 0 % 0 %# : 0 > 1 Α ΘΓ 1 % # 0 0 % % 0 % Μ & ) Ν % Ο &+) 2%&#+& +. &+ 4= +.# +&.2+,. %,% # 0,# / 1 Η # # 0 % / %# 0 %# % ) ) % 0 % 0 # 0 + # % 0 % 0 + % 0 /Ω % 5 % 0 Η 8 0 # # % > 0 0 ) ) % 1 % % # > 0 + # 0,# # % ) % ) ) %# >,) ) 0 % % #

51 ) 8 %# 0 # 9 # Φ;<<<Γ # % / # 0( # 0 % % Η 0 ( % % # 0 ) 0 + % + % + % ) %# # /Ω % + % % % % # % Η Ξ Φ;<<ΠΓ 0 0 / # / 1 # % % =Γ # / # # 0 # % 0 % ) 0 0 % 0 ;Γ 0 / # %# ) %# Α ΘΓ 0 ) # 1 0 Α ΤΓ. 0 % % 0 %# ) 1 0 ;Μ & ) Ν % Ο %)0.&.& +. &+ 4= +.# &%. % %) Ν)1% / 1 # 9 # Φ;<<<Γ # % / ΣΠΖ / # 0 0 % % % ( # %: 0 % + # / Χ % %# % + 0 / (> 0 % # 0 0 % ) 0 %# ( % 0 9 # Φ;<<<Γ % % / %# %& 0 / % 1 %# % % % # 0 & / 0( % % Μ# 0 # # Ν+ / 0 % > 0 Φ % + 0 ) Η % Γ 0 % 0 % % 2 0 # 0 # 0, & / 0 % 0 % % % ( # / 0 : 0 % 0 % Χ ) # 0 %# % % #,) 0 Η % ( 0 % # % # % 0 Λ 0 # # % + 0 ΤΥ # 0,#

52 0( + Φ;<<ΣΓ % % / # 0 0Β # 1 0 # # 0 Κ %# 0 # 0 # % # ) % # 0 0, Ξ Φ;<<ΠΓ 0 # / ) % 0 ) % # 0 0, =Γ % # Χ ) 0 ) 0 ;Γ ) # 0 % Φ% % Γ+ / # 0 # : 0 0 %# ) % Α ΘΓ % / % # 1 %,) 1 Α ΤΓ % % > / # % > 0 # ) %# ( <Μ & ) % Ο %6 7 Ι+& + #1,+)3+ %& #. %,+ 7,.&+)3+.ϑ % 0 # 0,# + 8 % 4 + / # % + ( % + 0, 0 0 # 0 ) ) % / 0 0 % Χ + % 1 ) # ) ) % Ι 8 0 ) + # % Η % ) / %# % %# ( # % 0 % > 9 # Φ;<<<Γ % / # % 0 %, 0 ) ) + % 0 0 > %# % % + # & # %# ( 8 > Ξ Φ;<<ΠΓ+ % 1 % # % Ι 8 0 ) / =Γ 1 0 ) % # 0 % 8 0 ) % + / %# ( > # #, % # 0 ;Γ ) % / # # >) # %# % 5 # / % 0 %, # 0 Α ΘΓ 1 / # 0 # / / % # # # 0 5 Α + ΤΓ ) ) % ) # % % % 0

53 ) & / % ),) ( % 0 + / # + 0 % + 0 Λ 0 # # Χ ) + % Η # Χ 0 % %# % % % # 0 0, + # % % 0 % % %# ( % # 0,# / # 1 /! 0 %# ) ( # ΒϑΒ( # ) Φ;<=<Γ % / % %# ( # % # # %# 0 # Χ ) 1 0 Φ< # 0 % 0 % % > % % 8 0,0 ( % ) 0 Κ 2 % 0 # 1 1 ) + % %+ : 0 % %# / 0 1 % % >) ( Φ;<<ΕΓ / 0 % % # % # > % # / # % % %# 0 # Χ % / # % %! # % % % # 1 Η % Η Η % %# 0 % 0 = ; 9 (% Φ;<=<Γ % % %# ( 0 %& # # > 0 0 %# Λ 0 % % % 0 % # 0 % 0 1 # ( % 0 + # % % % 0 Χ % 0 0 / # % 0 0 % % % %# ( % % # % % 0 # 0 1 # Κ ) 0 0 Λ 0 ( # ΒϑΒ( # ) Φ;<=<Γ 1 % / 1 8 # 1 % % Χ ) ) % 0 0 % # 1 + # 8 %# + Χ ) # 0 # % %# # 1 0 %>8 % + / Χ ) % 1 % 0 ) # % ) % # % ) 0 %# % % / # 0 0, + 1 ) 0 %# ( %# ( 0 % Χ ) # #

54 0 8 + Φ;<<ΡΓ % / % %# ( %# 0,) # / / 1 + # %# # / % % % 0 % ( 0 ( > / # ) ): % %# 0 0 % / # / %# ( # % 0 > Κ 1 % 0 Χ % % 0 ) #,) % Η # 0 + # + ) + + %# %+ % %# ( # 0 0 % / 1 ) 0 ( 0 + /,) 0 Χ ) # Χ Ι % ) Φ;<< Γ 0 %# % % / % 0 %# ( ) % 1 Η 8 0 > # ) ) % # Η % % % %# 8 Λ% % / % % %# ( :% 0 % # 0 # Χ ) 1 # % 1 % / % # %# 0 % % + # % ) + # % % 0 +! ( Φ;<< Γ # > 0 % %# ( # # % ) % % 1 + / Χ Η ) # 0 %# + 0 % 0 %# % # ) ) Φ 0 >,) Γ 0 % 0 % 1 Η 8 Φ Γ & / % %# ( % # 0 0 / % Η # % 0 %+ %# # # 0 / # % 0 % > % Κ % 0 + %# > 0 Η 0 %# ( 0 0 : 0 # 0 : Φ;<<ΣΓ 0 ) % / ) %# ( % % % # # % / / # 0 %# % % / + % Η # # # # % # # %# + # # % % 0 %# % 1 ( Φ;<<ΕΓ+ 0 % / % 0 % ),) + 8 % %# ( Φ Γ / 0 ) % ) 0 ( 0 % 0 ) (> + 1 Η :% 0 % 0 / 0 % 0 ) %

55 1 Η 8 % ) %# ( ) # 0 + / 0 # / + Χ ) % Χ % 0 % % 1 Φ + ;<<ΣΓ % + 0 % % 9 # Φ;<<<Γ # % / % %# ) 0 %# Φ% =<Ζ % 0 Γ 0 0, % / 0 # % %# / / % # / 0 % / / %# % 1 Η ) ) % 0 % 0>0 = ) 8 0 >) 0 / 1 0 0( % 0 / Κ ) # Α ; 0 Κ % # % + / # ), Α Θ 0 Κ 0 0 Α + Τ 0Β > % % 0 # 0 # & % 0 % 0 : 0 # 0 0 # 1 > Φ;<<ΠΓ / Μ % %# ) ) # # %# % + % % % # 0 ( Ν + # 0 / ) % Γ > 0 0 % # 0 0 %# Ψ Γ > 0 0 % # >) %# Ψ 0Γ > / Κ ) + Κ % + # # + Κ # 0 Χ ) %# Ψ Γ > / 0 8 #,) %# Ψ Γ > 0 0 % 0 / 8 0 ) Χ / Ψ Γ > 0 0 % %# 0 # / Χ ) + % Χ % 0 Ψ Γ > / Κ 8# 0 ) 8 : 0 # 0 # 8 0 ) %# Ψ + 5 ( % Φ;<<ΤΓ % / ) # + # %# % 0 )

56 %# % + Χ % + % # + % % ) # 0 # 0 % # # 5 ( % Φ;<<ΤΓ+ 0 # ) 8# Γ 0 : 0 Α Γ 0 : 0 8 Α 0Γ / 0 Α Γ ) Α Γ ( 1 %# + Γ 0 ) # / + % 1 0 % % %# ( Φ Γ # ) ) % %,) 1 Β Φ= ΠΓ 0 / 0 0 # 0 ) %# ( % 0 0 % # 0 % %? % Ξ> # 0 # 0 0, 0 # % 0 Φ/ + ) + + % Γ # # % 1 # % / ) / ) % / ) % 0> 0 % 0 #, 0 % / ) % # ) ) + % Χ ) / ) 0 % ( % #,) Φ +! ε Ι + ;<< Γ % % ) ) % 0 # # 0 # Η # 0 ) %# ( %# 0,) 8# % Η # # + % % / # % % 0 # ) 0 %# % 0 %#,0 8#,0 ( Φ;<<ΣΓ 0 0 % / # / % Χ ) %# + 0 > ) % % ) # % 0 # # % # 1 0 %# % ) / / 0 % % 1 / 0 % # 0 ) ) % # 0 % + / > 8 %# %# + 0 % %# # % % % % % & / ) 0Β Φ= Γ+ > %# ( ) % %# % ) / % % 0

57 % + %# ( ) 8 # % 0 % + %# /,) 0 %# : 0 / + 0 / # 0 / ( > # + % 0 % 0 ( 0 % 0 / ) % 5 Φ;<<ΠΓ (> # 0 0 % % %# ( % %# 0 %# ( 1 0 % 0 % ) ) + # % % 0 % > /, % % % 0 %# % 0 %# % % % 0 # %# ( + 0 ) % / % Η / 0 % 0 % 0 0 Χ % %# % # 0 / 0 Η / ) % %# ( %+ 0 %# % ( % + + # Η 0 1 % % % ) 0 0 %# % # %# 0 0 # # # %# 9 # Φ;<<<Γ % / % ) # % % ( # Η + % 0 + ) # ) 0 % # % % ( %# ( 0 Ξ 0 % 8 % ) % %# ( % = ΠΤ+ 0Β % # Χ ) Φ Γ+ + % % # ( 0 Η 0 %# % 0 0 % 0 > % = Ρ< % ) 0 % 0 % = Σ<+ 0( Χ % 0 0 % 1 Η ) % # 0 & % # 1 # 1 ( Φ;<<ΣΓ + ) % % 0 0 % 0 ) # 0 Η # / # % # % # 9 # % = ; ( Φ;<<ΕΓ 0 ) % %# ( Φ Γ 0 % % 0 Χ # 0 + # + % + % ) # 0 % % Η ) % Η %# ( + # > )>,) ( > / 0 % % Η + > # % ) %# ( / # + ) + # 0 # # %# + # % 0 Η 8 0 Η

58 ) % ( %# ( Φ # % Ι 9+ = ΠΑ ;<<<Α Ια+ 9 Ια+ ;<<;Γ 0 %# % / + # / % Χ 0 1 Χ Χ ) # # + %# ) % % ) 0 %# % 0 % % > 0 % # % ) # 1 / # % 0 0 / # 0 + % ) 1 + ) 0 % % 0 # %# % / 0 % # % ) % ) + ) & /, 0 0 % 8 + # 0 # % % 1 % % 0? / # ) ) % % / # 0 %# ( ) 0 0 % ) % 0 %# ) % Φ;<<ΤΓ / # / 0 % 1 Η # >) # 1 Χ ) 0 % % 0 > 0 # ) %# ( 0 : 0 / > ) # 1 0 0>0 / Κ 1 Χ ) % %# %# ) % % % %# ( Φ ΕΓ! Ε & %# ( % 1! # 8 % Φ;<<ΤΓ %# % 0 > 0 0 : 0 0>0 + 8 % Φ;<<ΤΓ # % / % ) % 0 + # 0 ) %# ( Φ ΡΓ

59 ! Ρ & ) %# (! # 8 % Φ;<<ΤΓ 5 Ι % Φ;<< Γ % / % % %# ( 0 # 1 # % ),0 ) Κ %# + 0 > / # % # Χ % 0 0 / Χ ( # Φ;<< Γ 0 %# % % / # 0 / ) % ) ) ) ) # % %# % %# % % / ) % 1 # 0 %# 8 # 0 / Χ ) + %# Λ 0 % Κ % 0 # %# + % 0 % 8# 0 ) 0 # %+ 0 % % # + 0 / 1 # % %# ( 1 ) % /Ω: ) %# 0 # ) ) % / %# 0 Χ ) 0 0 # 0 % 0 # + # 0 Χ ) / 1 % ) 1 Ι + ( Φ;<<ΘΓ % %# ( ) % % # 0 ) ) # # % ) %# ( %

60 % 0 + % % % % # 0 & 0 0 % / ) + # 0 # % 0 +! ( Φ;<< Γ 1 % / ) % 8# 0 % % % > %# ( ) ) % % 0 + / > Γ % # 0 0 % Α Γ 0 % 5 + # :% 0 % = ΣΡ+ # 0 ( 0 1 Η / # % % %# ( 80 : 0 + # ) + 0Γ :% #! 0 + % = = % % Χ> 0 + % % > %# ( / % 0 % Χ ) 8 %# 8 0 ) 0 + & Κ %# % + # :% 0 % 5 ) # % ) # % % ( # > 0 + % Χ % 0 %# ), # :% % % %# (, Φ ;<< Γ 0 % 5 ) # % 0 = Ι Α ; Χ % 0 Α Θ 0 : 0 0 % 0 Α Τ > % 0 ( 0 % Α Π 0 : 0 0 Α Ε # 0 Α Ρ 0 % 0 Φ ;<< Γ :% 0 % 0 80 : 0 % 1 % + / = # Α ;. :% 0 Α Θ Α Τ ) Α Π. Α Ε Ι 0 Λ 0 # # Α Ρ! 0 0 % 0 Α Σ # 0 Α % Α =<. 1 # Α == % # # 0 Α =; # Φ! + ;<< Γ! # :% 0 %# ( 0 % # 0 # / # % % ) >& 0 %# >& % Κ % + # Η + 0 # # 0 # 0 % % + 8# % : 0 0>0 # % # % % 0 Φ. Ξ! + ;<<ΡΤ + Ι Ξ Φ;<<ΣΓ % / % % 0 ( % 0, 0 0 %> 0 + ) % / 0 / ) %# ( + # # ) 0 0 % % # ) + % # # % %# ( 1 Η :% 0 0, 0 % 0 % % ) # # 0 # %

61 %,),) + / ) % Φ> 2 % 0 1 Η + # 0 # % 2 + ):% # # 0 ) % Η % % + / # ) % %? % % / % 0 %# ) + % 0 % % ( / # % % % # 1 Η > 80 : 0 7 / 7 :% 0 Φ. Ξ + ;<<ΡΓ :% 0 7 % %> 0 ) %# ( 1 0 %# #! 0 Φ! Γ+ / % 0 % % Μ# % ) # 0 80 : 0 1 Η 0 % % Η 0 0 ) Κ 0 0 # > 0 % 0 + # % :% 0 Ν Φ! + ;<<ΤΓ 5 + Ι % Φ;<<ΣΓ! 0 % 0 % 80 : 0 # ) > % + 0 / 0 % 0 % 1 Η 0 + % Μ Ν %> 0 ) 0 0 % / # 0, + % % + # 1 # # % % ) 8# : 0 % # 0 0 % # ) ) > Φ % Γ 0 % %# % & 0 % %, 0 0 / 0 %# # ) 0 0 % Η / :% 0 ) 1 Η / 0( % # + # 0 ) 0 %# : / 0 % > 0, 0 ) Φ# 8 % ΓΑ % > 0, 0 0 Φ % 0 Χ 0 % 8 % / # ) ΓΑ % ) Κ Η %# Φ + ;<<ΤΓ # 0 ) ) % ) ) 5 = ; : / 0 % 1 # %,) % # 80 : 0 %# ( % 0 %# ) %# #, Φ + ;<<ΤΓ

62 +Τ,.&+)3+ Ο Ι 1+ 0 % + % 80 : 0 Ι Λ 0 # + / # %# % %, 0 % ) # 0,# 1 0 % + 0 % % # 80 : 0 0 % 0 % % 1 0 / % # 1 % # # 0 % % 6Τ &+ 4= +. 7+)% 1+ # % % + % 80 : 0.! + # % % > % 8 # 0 %# / % 0 % 0 0 # 1 + % 0 % % # # 0 ) + # # 0 % # 1 ) 1 % # 0 0 # 0 >& + 0 % 0 %# % % # Τ 7.). > % 0 0 % % ( 0 % 0 % 0 + / # ) # 0 % 0 % % 0 %# ) % 0 > # % 0 ( 0 % % 0 % 0,Τ %.,+,. 0 > # 0 # % % # 0 + / # #Η 0 ( 0 % 0 % 0 0 % # 1 ) 1 # 0 # 0 0 ( 0 % # % % % # 0 % % # 0 # 1 % 0 0 % 0 % :% 0 + # %# Λ 0 % Η # : % 8 % Ι Λ 0 # % % + # %# Λ 0 # # 0 # 0 0 > ) ) % >) ) ) % >) ) ) % / 1 0 # % 0 %# % 0 # 0 Η 1 % # # 0 Φ + ;<<ΤΓ.Τ )2%&#+3Λ.. %)Β. #.) % % Η ( 0 % 1+ # % % + % 80 : 0 # 0 % Η + #

63 % % 0 Η 1 0 % % % Η > %# ( % 8 1 ) # % % / # % 0 % % Η 0 %# ) 0 ) >) + 0 % % Η + 8# % # 0 ),) % ) %# ) 80 : 0 φ Φ Γ 0 % 0 ( 0 % % % 0 # 0, 0 + % 0 : 0 %# Λ 0 % # 80 : 0 1 Η 2Τ. %+ > # 0 # % %. 1 + / 0 %# ( 1 0 % 0 # 0 + % ) %& ( + % 0 % 0 % % % # #,0 Κ # 0 # ) ) % / % % %. + % :% 0 # > % : % ( + # 0 ) ) % ) =Τ &%. % # 0 1 / % ) % % # 0 0 % + 0 # 0 / % ) % # 0 + # 0 # + # 0 0 % 0 % 0 # 0 0 3% 0 & 0 1 > % # 0 % Η + / 1 # 0 %# 0 % # % # 0 + & + % 0 : 0 + # %, 0 %# # 1 + # ) + ) %# ( %# % %> 0 ) Η % ( ΒΤ. 17 +,% Σ & & 0 # + # 0 80 : 0 + Κ # % % # 1 # % ),),) % # # % # > 0 1 Η ) % 0 / ) # # ) # % Η ) ) % 1

64 ) ( Φ;<<ΡΓ+ 1 Η % # 0 # + % # ) % ) % % + 80 : 0

65 8 % > 0 0 Χ ) %> % 0 % Χ ) + # 0 % ( + 0 Χ 0 Η 0 + # % 0 ( 0 % ΦΙ 9 + ;<<ΠΓ %+ 0 #, 0 ) % + # # # / + # # & ) % + 0 % / % / + / ) /Ω: 0 0 % 0 / = = 7 ( )! #! #! % & #! # 8Φ %,.. Κ1 + ) 5 ) Φ;<<;Γ / % % % % %# % 0, 0 Χ ) % ) %+ # ) Χ ) + ),) # 0,# 1 # ) ) %# 0 % 0 0! 1 % # / 0 ) + # % % 0 ) 5 ) Φ;<<;Γ # / 0 ) ) % % % # >& 0 0 % / # # / # % )> % + 0 ) Γ # / 0 % ) 0 % # 0 ) 0 %# + 0 % + : , 0 + Γ

66 0 + / + # Φ= Γ 0 ) 0 8 % / > % ) α Φ;<<=Γ 0 %# % / Μ 0 # % ) %#, 0 0 %# % % + 0 % 0 # Χ % + 0 > Ν % 0 + γ Φ= Γ 0 % / Μ 0 % # ) / ) ) ) ( % % Ν 0 + % % # / 0 % + ) 5 ) Φ;<<ΠΓ ) 0 % % 0 ) 0 %# 0 % + : , 0 # + % ) 0 %# # / + # % ( % % Η # Κ # / 8Φ % 17+35% +70%. +#% &+ 0( Φ= Γ / % # # % 0 Χ # %# / > ) # % Χ ) # 0, 0 % / (> 0 8 % % # # # ) >) % ( # # + # %# ) + 0 # / 0 # 0 # 0 % + Β Φ;<<;Γ+ % # 1 1 Η % # # % % 0 Χ % 0 # # % / % % 1& 0 > # / % # > 0 ) >) 0 ( % Η # # + # # Χ ) + ) & 1 Η ) 0 :% 0 Φ Γ 2 % : + / 0 %# ( + % ) 1 / ) 0 % %! % 80 : 0 / % % 80 : 0 + # / 1 Η ) % Φ! + ;<< Γ % Κ % + #, # %# ) % # / # #! # %, # Φ;<<ΤΓ+ / %

67 #, 0 > % 0 / 0 % # 0 Φ Γ 0 % / %# # % # 0 % # 0! # 1 #2 0 % 1 %# ) 0 %+ %# / # 0 # % # / 0 / ;+ Χ 0 & / % ;<<Σ # 1 Κ! % / % ;<< # 1 ( % ; 7 %# / ) # &. + %, 5? Φ Ι5 Γ 0 0 % > % 1 #! # / ;<<Ρ ;<<Ρ ;<<Ρ ;<<Σ 8Φ8 ) &1#.) %,. %7. +,.,+,% 0 % 1 0 > + / + 0( Φ= Γ+ % 0 > Χ> 8 % % 0 # % / ) + %+ 0 0 > # % # / > 0 % Φ # Γ 0 0 #: 0 0 % + # 0 + / Θ # % # 0,#! + 1 # Ξ Φ;<<ΠΓ 0 % / +! Φ;<=<Γ+ / # /

68 Θ 7 0,#! 0 % /.Κ1 %,% & ) %,+ = = %# 0 ) 1 0 % % 0 % 0 % # 0 Ψ = ; %# 0 8# 0 Η 0 Χ ) 0 0 # # # 0 ) ) + % 0 % ),) % % % 0 Ψ = Θ %# / # % 0 % # 0 0 ) %# Ψ ; = %# 0 + > 0 ), Κ # ) Ψ ; ; %# # % ) ( 0 % 0 %# : 0 > 1 Ψ ; Θ %# 1 % # 0 0 % % 0 % Ψ Θ = %# # / # # 0 # % 0 % ) 0 0 % 0 Ψ Θ ; Ξ> % 0 % # 0 / # %# ) %# Α Θ Θ %# ) # 1 0 Ψ Θ Τ Ξ> ), 0 % % 0 %# % ) 1 0 Ψ Μ & ) Ν % Ο &+,1Ι & +. &+ 4= +.#.&#% %.&+ %)+ Μ & ) Ν % Ο 7 )Β+#.) %,+ &=+) Ι+35% Π &+ 4= + 8Μ & ) Ν % Ο &+) 2%&#+& + &+ 4= +.# +&.2+,. %,% ;Μ & ) Ν % Ο %)0.&.& + &+ 4= +.# &%. % %) Ν)1%.Κ1 %,% Κ1. &. %),.# Π. Κ1 + % % # ) > 1 Ψ / % 0 ),) / % % ) # 0 Ψ % 0 # ) %# % Ψ % 0 ) # 0,# > η # % 80 : 0 η 0 ) # # Ψ % ) > 1 + / # + # ) ) # 0 % Ψ %. + 0,# , 0 0 % 0 Κ ( Ψ. 0 % #,) 1 % 0 % 0 # # ( Ψ % %# ( # ( 0 + % % % %# ( Ψ % % + 0 ( 0 % 0 ) % % 0 0 % %# ( 0 80 : 0 Ψ Τ = %# % # Χ ) % # 1 0 ) 0 Ψ ) % / # % # # Ψ Τ ; %# ) # 0 % Φ% % Γ+ 0 % 1 # ( % / # 0 # : 0 % Χ ) 1 0 %# ) % Α % ) 1 Ψ Τ Θ %# ) ) % / % ) %# ( # 0 0 % # 1 %,) 1 Ψ 1 + ) ) ) % >) Ψ Τ Τ %# ) ) % % > / % %# % # 1 1 Ψ 0 ) # % > 0 # ) # 0 # # > 0 # % # 1 %# ( Ψ % 0 %# ( %# % 0 Η 0 > %# ( 1 Ψ % 0 % 1 # ) 0 0 # % ) 1 0 % # Ψ <Μ & ) Ν % Ο %6 7 Ι+35%,+ 1,+)3+ %& #. %,+,.&+)3+ ϑ Π = 0 ) 1 5 % Φ ) Γ 0 % # 0 % 8 0 ) % + / %# ( > # #, % # 0 Ψ Π ; / # # >) # %# % 5 % % ) ) % % # % 0 %, # 0 Ψ Π Θ Ξ ) % 1 / # 0 # / / % # # # 0 5 Ψ Π Τ! ) ) % % ) # % % % 0 Ψ! # / % % # + 0 % 1 # :8 0 0 Χ ) 1 Ψ 0 # 0 # % % 1 ( # :8 0 0 Χ ) % 0 ) ) % 0 0 > # :8 Ψ % % % 0 % 1 0 ) >) Κ 0 ) + Κ ) Κ 80 : 0 %# ( Ψ % %# % ) 1 Ψ % / % # # 0 ) Φ! ;<< Γ

69 =Γ! % # 0 % % + # %# + # 0 % % /Ω: 0 + % 0 # > 0 / % # 0,#! Α ;Γ 0 %# 0 % 8# ) Α ΘΓ! ) & ) # > / Χ ( % 0 %# Α! Α ΤΓ ΠΓ 0 & % # # 0,#! ) 1 : 0 Α ΕΓ! % 0 0 % > # # 0 0 # 0,#! # # / %# % :% % ) 0 ( % 0 + / + : % 5 0 % % 0 % % # # + 0 & 0 % # # # Κ 4 % # 0 # # / 5 # & / # # 0,#! Ψ 0 # > 0 / # % # 0,#! + % 0 / 0 / ;+ % 8 # % % # #! # 0 ) Φ =Γ + ϑ+,. %) 1+35% <Ζ % = 7! 8. & 35% % ) 0 # > 0 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 % % ) # Κ / Η 0 0,#! 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 +.),.# + +7=1#+ / Η 0 0,#! 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 +.),.# + 0:& + / Η 0 0,#! 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 +.),.# + #+ %& + / Η 0 0,#! 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 +.),.# + Κ1+. ;<Ζ % Τ<Ζ Ε<Ζ 5 % Σ<Ζ ι % %,+ / Η 0 0,#! =<<Ζ 80! #! Φ;<=<Γ 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 +.),.# + %,+ + / Η 0 0,#! 8Φ; &+ +#.) %,%,+,%

70 0 % % / &/ ) + 1 # % 80 # 1 Η 0> % 0 0 Φ = / ΘΓ 0 0 % ) 1 Φ;<<ΠΓ+ # / / ) 0 / (> % ) % Χ + + % ), 0 0 >) % Χ ) Χ ) Χ / # % % 2% # 0 > 0 # 0 # / / ) / % 0 0, 0 # / % 0 # 0,#! + # & / Η % # Ξ Φ;<<ΠΓ % 0 # 0,# + / % % % 0 % # % 0 > Φ Σ+ + =<+ == =;Γ 0 # % 0,) %# Λ 0 > # % # 0 ) / # 0,# + 0 % Ξ Φ;<<ΠΓ % )Λ 0 # / # 0 ) # 0,# 0 # Τ<Ζ % # 0,# 0 & # % % =<<Ζ # 0,# % / % 0 % )Λ 0 0 # Θ<Ζ % 0 % % % 0 # % % =<<Ζ % % / % 0,) )Λ 0 0 # # Κ / # 0,# + % # % % % 1 =<<Ζ

71 .Κ1 %,% Υ Ρ Τ 1. 5%,% & ) Ν %.&&.&%Υ <Τ & ) Ν %,+ Ο Χ+ 7+). %& %)Υ Τ + %&.,. +):7. &+,135%,..&&.&% Υ <Τ ς &+,1Ι & + &+ 4= +.#.&#%.&+ %)+ 1+7 % )Ν0.7,..).), #.) %,% 21) %):& %.# &.7+35% Π. &+ 4= + 2%&#17+,+Σ. % # %& () +,% 2+ %& +&+ +.),.& + Κ1. 5% Γ 0 % % # ) > 1 Ψ Γ / % 0 ),) / % % ) # 0 Ψ 0Γ 0 % 0 # ) %# % Ψ Γ 0 % 0 ) # 0,# > Κ # % 80 : 0 η 0 ) # # Ψ =Γ 0 ) % % 0 % 0 % # 0 ;Γ 0 8# 0 Η 0 Χ ) 0 0 # # # 0 ) ) + % 0 % ),) % % % 0 ΘΓ & 0 / # % 0 % # 0 0 ) %# Τ<Ζ Θ<Ζ Θ<Ζ.7+35%.Κ1 %,% Ω & ) Ν %,+! Σ 7! > 7 =Υ 0,# & 1 % % # 0! #! Φ;<=<Γ+ Ξ Φ;<<ΠΓ 9 # Φ;<<<Γ.Κ1 %,% Υ Ρ Τ 1. 5%,% & ) Ν %.&&.&%Υ <Τ & ) Ν %,+ ΟΧ+ 7+). %& %)Υ Τ + %&.,. +):7. &+,135%,..&&.&%Υ <Τ Μ & ) Ν % Ο 7 )Β+#.) %,+ &=+) Ι+35% Π &+ 4= % )Ν0.7,. +7 )Β+#.) %,+ %&=+) Ι+35% 0 +),% & +& ).&= + 0%7 +,+ +&+ + # 7.#.) +35%,+. &+ 4= + 2%&#17+,+Σ. % # %& () +,% 2+ %& +&+ +.),.& + Κ1. 5% 0Γ. 0 % #,) 1 Γ % ) > 1 + / # + # ) ) # 0 % Ψ 0Γ 0 % 1 # ( % % Χ ) 1 Γ %. + 0,# , 0 0 % 0 Κ ( Ψ =Γ %# 0 + > 0 ), Κ # ) Ψ ;Γ %# # % ) ( 0 % 0 %# : 0 > 1 Ψ ΘΓ %# 1 % # 0 0 % % 0 % Ψ Θ<Ζ Τ<Ζ Θ<Ζ.7+35%.Κ1 %,% Ω & ) Ν %,+! 7! > 7 ;Υ 0,# & ( 1 Κ! #! Φ;<=<Γ+ Ξ Φ;<<ΠΓ 9 # Φ;<<<Γ

72 .Κ1 %,% Υ Ρ Τ 1. 5%,% & ) Ν %.&&.&%Υ <Τ & ) Ν %,+ ΟΧ+ 7+). %& %)Υ Τ + %&.,. +):7. &+,135%,..&&.&%Υ <Τ 8Μ & ) Ν % Ο &+) 2%&#+& + &+ 4= +.# +&.2+,. %,% %,%,..#.)Β% ), 0, ,+.# ), +,%&.,.,%6&+,%,+. &+ 4= + %&=+) Ι+ %)+7Σ. % # %& () +,% 2+ %& +&+ +.),.& + Κ1. 5% Γ % 0 % 0 # # ( Ψ Γ % %# ( # ( 0 + % % % %# ( Ψ 0Γ % % + 0 ( 0 % 0 ) % % 0 0 % %# ( 0 80 : 0 Ψ =Γ %# # / # # 0 # % 0 % ) 0 0 % 0 Ψ ;Γ Ξ> % 0 % # 0 / # %# ) %# Α ΘΓ %# 0 0 ) # Ψ ΤΓ Ξ> ), 0 % % 0 %# % 0 0 ) 1 0 Ψ ;<Ζ ;<Ζ Θ<Ζ Θ<Ζ.7+35%.Κ1 %,% Ω & ) Ν %,+! =< 7! > 7 ΘΥ 0,# & % %! #! Φ;<=<Γ+ Ξ Φ;<<ΠΓ 9 # Φ;<<<Γ

73 .Κ1 %,% Υ Ρ Τ 1. 5%,% & ) Ν %.&&.&%Υ <Τ & ) Ν %,+ ΟΧ+ 7+). %& %)Υ Τ + %&.,. +):7. &+,135%,..&&.&%Υ <Τ ;Μ & ) Ν % Ο %)0.&.& + &+ 4= +.# &%. % %) Ν)1% &%. %.&#. % #%) %&+#.) %,% &%=&. %.# &.7+35% Π. &+ 4= + 2%&#17+,+. + +,%35%,. +3Λ. %&&. 0+ ).. :& + Σ. % # %& () +,% 2+ %& +&+ +.),.& + Κ1. 5% Γ % # 1 ) % / # % # # Ψ Γ % ) 1 Ψ 0Γ % ) %# ( # ) ) ) % >) Ψ Γ % %# % # 1 1 Ψ 0 ) # 0 # # > 0 # % # 1 Γ % 0 %# ( %# % 0 Η 0 > %# ( 1 Ψ Γ % 0 % 1 # ) 0 0 # % ) 1 0 % # Ψ =Γ %# % # Χ ) 0 ) 0 Ψ ;Γ %# ) # 0 % Φ% % Γ+ / # 0 # : 0 0 %# ) % Α ΘΓ %# ) ) % / % # 1 %,) 1 Ψ ΤΓ %# ) ) % % > / # % > 0 # ) %# ( Ψ ;<Ζ Τ<Ζ ;<Ζ ;<Ζ.7+35%.Κ1 %,% Ω & ) Ν %,+! == 7! > 7 ΤΥ 0,# & ) % 0,! #! Φ;<=<Γ+ Ξ Φ;<<ΠΓ 9 # Φ;<<<Γ

74 .Κ1 %,% Υ Ρ Τ 1. 5%,% & ) Ν %.&&.&%Υ <Τ & ) Ν %,+ ΟΧ+ 7+). %& %)Υ Τ + %&.,. +):7. &+,135%,..&&.&%Υ <Τ <Μ & ) Ν % Ο %6 7 Ι+35%,+ 1,+)3+ %& #. %,+,.&+)3+ ϑ % )Ν0.7,. #%6 7 Ι+35%,+,.&+)3+ 0%7 +,+ +&+ % 1. %,+. &+ 4= +Σ. % # %& () +,% 2+ %& +&+ +.),.& + Κ1. 5% Γ % % # + 0 % 1 # :8 0 0 Χ ) 1 Ψ Γ 0 # 0 # % % 1 ( # :8 0 0 Χ ) 0Γ % ) ) % 0 0 > # :8 Ψ Γ % % % 0 % 1 0 ) >) Κ0 ) + Κ ) Κ 80 : 0 %# ( Ψ Γ % %# % ) 1 Ψ =Γ 0 ) 1 5 % Φ ) Γ 0 % # 0 % 8 0 ) % + / %# ( > # #, % # 0 Ψ ;Γ / # # >) # %# % 5 % % ) ) % % # % 0 %, # 0 Ψ ΘΓ Ξ ) % 1 / # 0 # / / % # # # 0 5 Ψ ΘΓ! ) ) % % ) # % % % 0 Ψ ;<Ζ Θ<Ζ Θ<Ζ ;<Ζ.7+35%.Κ1 %,% Ω & ) Ν %,+! =; 7! > 7 ΠΥ 0,# & 1 # % Ι 8 0 )! #! Φ;<=<Γ+ Ξ Φ;<<ΠΓ 9 # Φ;<<<Γ % + # % > / % # 8 % + % % 0 # # 0 # 0,# + 0 %,) %# Λ 0 0 %+ % 9 # Φ;<<<Γ % / 8 % / / %# % 1 Η ) ) % 0 % :8 % 0 # 0,# 0 %, # 0 # Φ =ΘΓ %+ # 0,# % / 0 0 % # % ) # =Σ / :% 0 % 0 % 0 % # ;Θ+ % 1 =<<

75 ! # 9 # Φ;<<<Γ 0,#! 7 9 # Φ;<<<Γ 7 %# Λ 0 # 0,# =Γ ) 8 0 >) 0 / 1 0 0( % 0 / Κ ) # ;Γ 0 Κ % # % + / # ), ΘΓ 0 Κ 0 0 ΤΓ 0Β > % % 0 # 0 # & % 0 % 0 : 0 # 0 0 # 1 =ϕ & 1 % % # 0 ;Υ 0,# 7 ( 1 Κ ΘΥ 0,# 7 % % ΤΥ 0,# 7 ) % # 0 0, ΠΥ 0,# 7 % 1 # % Ι 8 0 ) =Σ ;Θ =Σ ;Θ =Σ % +7 =<<! =Θ 7! # 9 # Φ;<<<Γ 6 0,#!! # 9 # Φ;<<<Γ %! Φ =Γ % Ξ Φ Σ+ + =<+ == =;Γ+ 0, % # ( # 0 % Η Φ #: 0 Γ

76 ; % ( 0 %# %# / % + 0 #, # # 0 # # 0 # 0 + % Η + 8, # 0 ) # Κ! 0 # 0 :% 0 ;Φ +&+.& Ι+35%,+ &=+) Ι+3Λ. # ( 1 # + # % ;<<Σ+ % 0 3 % 0 # + # 1 + / (> ΣΤ ) # # 0 # ) % % = ;Τ % 1 % = Θ + 1 # 1 # # # 0 %# ΦΘ Ε<< # # # Γ = Π<+ 0 ) # 0 %# # Χ ) ) % # 0 0 # # # # # + / % % ) %# + # # # 5 % # / 0 0 > 5 ( # 1 % ;<<=+ 1 0 % ( # % 8# 0 1 # / % + # # # 0 > % % 5 ( % % 1 +. % % ) Φ5 Γ 0 % ) 0 % 0 % %# # 1 0 % % 0 + # # 0 # # %# % 0 ) + ) ) 0 % 0 0 # 0 # % % ( # # % ( + ) % # 0 # 0 8# 0 ) 0 0 ) 0 % + % # 0 + ) # / 0 0 : # ) + % % ) + % ( / # + % 0 + # 0 # ) + 0, % Η ( +

77 % # ) % > % + % ( 0,) # # Χ % Θ ΠΠΤ 0 Φ 1 ;<<ΡΓ 0 % 0 # Ι + / <+=Ζ + =ΘΖ :% # & &% + ; Ζ # 0 %# 0 %# + Π=+ΡΖ % 0 %# 0 %# + ΕΖ % 0 %# <+;Ζ % % 0 %# ;Θ > Π Θ<< 0 1 / % % ) + % + %# 1 0 ) + + % ) % 0 + ( Η 1 0 %# # ) % 0 # # 0 # % % # 0 0 : 0 % # # # 0 > 0 0 % 0 % + / 0 0 : # # % 0 0, 0 0 %% ) 0 % # Κ 8# % # 0 # 0 # / % 0 0 % 0 # + 0 %# Γ % % >) %# ;<=ΠΑ Γ ) ) # 0 % + # # % 0 0 # Α 0Γ 0 3% % Α Γ %# % 0 % 0 0 % 0! + 0 1Α Γ 1 % ( %# # ( % 0 ) 0 0 # # Κ 0 # = Π<+ 0 %# % % ( & ) ) % ) 0 0 # + ) ) % # # # + # % # # 0 0 ) % % + % 0 % # / ) % 0 0 % # % # # =<<Ζ # 1 % 0 0 % 0 0! # % 1 % =Τ<<<= + % = Π! # % %# % 0 0 ( 0 # % ;<<=

78 % 0 + # Χ % 0 %# % 5 ;<<Τ # ;<<Π 0 # %.5 Φ! Γ 0 0 Φ Χ % 0 Γ # % > + ) # % # # Φ;<<ΣΓ+ 0 % 0 0 # & %#,) 1 ) +) )6 7) Ι5 % %# % % > Χ 0 # %, # %> + % + 0 % % %,,/ + 0 % %, Φ0 % # 1 +ΡΖ + ΖΓ % ;;+Π Β % / ;<<Ε %# 0 # ΤΠ ΣΣΕ %,,/ + 0 # ΤΠΠ ΠΕ= %, + % 0 ( %# % % ) % % κ ; ΘΤ= Τ<< <<<+<< %, % 8 0 Χ # 1 # 0 Η % Ι ) 0 # 1 % 0 % : # 0 # % % % # ) / / 80 ) % # % 0 8 Φ ΠΖΓ %, 5? Φ Ι5 Γ+ # % ;<<Ρ+ % 0 %# ( 0 # 0( + % = ΣΠ+ % 0,# >+ % 0. & %# (. 0 ΦΠ=ΖΓ 7 7 ## % 1 % % Ι ΦΤ ΖΓ 0 0 %# Χ # +! + 0 % # %, # 5 Β 0 # + % ) # : + % # 0 # 0 0 % # %, 5 + % % 0 + >+ =;λ % % % % ( # Φ2 8Γ 0 0 % # 0 + # 0 # % % 0 # 0 # 0 %# 8# # + ) Φ ) Γ 0 + # % % Η + 1 # % 0!0! Η ) % % 0 / 0 & %

79 ( Ι5 0, = ΘΠΕ Φ%?;<<ΡΓ %# # Ι + / Θ+Ε;Ζ # & + =Θ+ΕΡΖ # + Ρ;+ ΡΖ % +ΡΤΖ % % %# 0 0 % ΣΘ< # ) ) ) % ) ) 0 # + % + %# 1 + % 0 # % # % % % % ) 1 % 0 0 % ΘΕ ( % % Χ Σ ( + 0 # ΠΤΖ ( %# 0 ( 0 0 % # / % / # 1+ # 0 # 0 # / # % # 0 # ) / # % % % / 1 % 13 Φ 8 Γ % # 0 0 Φ %, Γ+ ( + %& # # # + # % %# + %# + 0 ) # Κ 0 % ) 1 ( 0 0 / Η 0 <<<=+ =Τ<<=+ Ξ =Σ<<= Σ<<<+ # % / + % # 0 # 0 # 0 7 Χ % 0 %# % %# # Γ # = 7 # # % Η 0 > # ) % # ) % 0 % Φ 0 ) 0 0 > ΓΑ Γ # ; # (?5 + / 0 > # ) % + 8 ),) # % % 0 0 8# 0 ) # % 1 Ο Α 0Γ # Θ 7? ) % # 0 + Χ ) % % > 0 : 0 Χ ) + 1 % 0 % 0 # ) % 0 Γ # Τ 7 # # Χ % % %# 0 # ) Η & # &0( ) 0 % + 0 % 0 + > + 2 # 0 +

80 % + % % 0 Η 0 % 0 % = Ε< % %# % %# ( %# # 0 % + 0 # 0, 5 8 % % ) 0 % ;<<Ρ % ) # # ) ) # ) Η # # # %# 0 % # # ( % + 0 # 0 % ( + 0 ) # 0 0 % 0 # ) ) % %# ) 0 % 1 # ( % ( %# 0 %# # ΣΡ< %# =Τ< # ( 0 0 # # 8 0 % # Η + 0 %# % %+ 0 Χ 0 %# : / % 0 0 %# ) 0( ) # # % % # 0 0 ) 0 / ( # % 0 # & Κ 0 % 0 0 Η ) # 0 % # + %# # % Χ % % 80 : %# # > 0 ) # / Η ) 0 ( 0 % #2 0 # 0 Χ % 0 %# % + (> % Θ< + % 0 % + / % # 0 + / 0 %# # / # % 0 & Χ ) ( % + % % ) % % 0 % ;<<Θ % 0 0 % 5 % ;<<Π %# % % % %# % %# % % # 0 %# ( % ) 0 0 % > 1 # 0 % + / % 9. 0 > % # + / #

81 0 # # 0 %# % 0 0 % + / > Χ # / 0 % + ) 0 ;<<Ρ+ % / 0 % %# 0 # + 0 % = ΠΘ+ ) Ι ;<<Τ+ # 8 0 ) # 5 0 % %# % )> > + 0 %# 8# > # % ) # 0 % # >) # # % # ) % % % # Η 0 % %# + ) + %# Η 8# Η # ) % % % # ) ) # ( 0 % 0 %# # =< Π; %# + / # ;;Ζ % 0 + / ;<Π %# % : ) 0 % 7 # ) + ;<Π : ) 0 % 7 Ι, 0 + Θ=; : ) 0 % 7 + <; : ) 0 % 7 /,% 0! 1 + Θ;; : ) 0 % 7 Β % 0 1 Ε + 0 % + #, 0 1 / ) % # + 0 ( % + ) ) % ) # Κ 0 # # 0 0 % 0 0 # 0 % 0 % # # 0 Χ % 0 + / % 5 ;<<= # 0 # 0 % > 0 % % Η % 0 %# ) + 0 ) % # ) + % 0 % % %

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΠΡΟΟΥΗ: ο Π 4έγέι Φ α α π α α οπο αφ ο ο απ υπο φ ου πα υ ου

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α 15054502 ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ 15054478 Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Σελίδα 1 από 36 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Other DREAMATORS Π.Γ. DREAMETORS Π.Γ. DREMATORS Π.Γ. Σύνολο Ομάδων 3 ΑΣΤΡΟΣ, ΓΕΛ 'ΑΣΤΡΟΥΣ Δ.Θ.ΣΑΚΑΛΗ KNIGHT Ν.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ

Μπκλκτη ΝθαΝθδεά κυη Ν κνϋηφλαΰηα. π ηία δεσμνκαλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκαλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Μπκλκτη ΝθΝθδεά κυη Ν κνϋηφλΰη ΗΝ ηη έν ημνϋΰεδλημνθ δη υπδ ημ έζ δκμννένσπθσμ π ηί δεσμνκλ δκζσΰκμ,ν θέν δ υγυθ άμνγ'νκλ δκζκΰδεάμνκζδθδεάμ,ν υλπεζδθδεάμν γβθυθ,νστηίκυζκμν κυν ΛέΙέΚ Ρέ Απ π Γδ πκδκ ζσΰκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39

Εγγραφή Ελλάδα 2014/11/11 09:39 Εγγραφή Ελλάδα 1 27 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Other SUNERASER Β.Α. Ι.Σ. Δ.Β. Π.Κ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΣ, 3ο ΓΕΛ ΑΡΓΟΥΣ DADFFGE R.D. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Σύνολο Σχολείων 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ, 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 37 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 38 39 40 41 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ 4 43 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 45 46 47 48 49 50 51 5 53

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Α/Α Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Κύκλος ιάρκεια Εργασίας Ηµεροµην ία Συντήρησ ης 1 ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε

ΓτΡΦΣ Α Γ. με σκφ ιμ τητε Ψξ ι ξφκατ α αφη ξφ επαγγ λμε τφζ τφ κτε ΑΙ Ο ο Ιζ Ο Ι Ο Οο γ ξφ ξ ξ κγ Ι Γ ΤΝ Φ ε Φ Ι Σ ΓτΡΦΣ ΓΕΝ ζμ Λ γφ β Σ Τ Α ΝΗμ Ν ΦΕ Σ Γ Ν κ Φ θ Γ Φ γ ΦΗΣ Ψ Ι Α Γ ε Γ ιευφυ τα Αμ ατ ι μετα τητ η ιο η ταυ Φ ο Ε Φ ξφ Φ ηαη διατ ξεε τφυ θψ Φ Φι αθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 γ 㱷則 ε 㮗剧 ρ 㫷劇 δ 㮗剧 㯷劧 Χρ 㫧勇 σ 㱇勧 η 㦧刧 Ε 㩧則 Α 㦷剧 ΑΙ 㧷劇 V 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㱇勧 㤗厷 π 㯷劧 㮇受 㫧勇 κη 㧇刧 ε 㱇則 ά 㱧剧 ρ 㬗劇 σ 㭷劧 : Σ 㱇則 ε 㱧剧 㬗劇 㯗勗 ί 㬗劇 㧇刧 ε 㮷勷 έ 㮧北 㭷劧 Copyright by MICROS-FIDELIO

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν

ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΦΤΣ ΠΟΤ Κ ΛΛΙ ΡΓΟΤΝΣ Ι Σ Ν ΛΛ ΓΙ Σ Ν Π Ρ ΓΩΓ ΙΟ ΙΘ ΝΟΛ Κ Ι ΙΟΝΣ Λ ΚΟΠΟΝ ΡΓ Ι υ βηα δεά εαζζδϋλΰ δα πθ φυ υθ αυ υθ έθαδ ΰθπ ά εαδ πμ θ λΰ δαεά ΰ πλΰέα εαδ έθαδ Ϋθαμ κζκϋθα αθαπ υ ση θκμ κηϋαμ σ κ β ξυλα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1.

ναχω ή ι 23 & 30/12, 2/1. Ω 6 αχ 23/12. Ω - Γ - Χ - - - - - - - - Θ 1, Θ - Ω: α 7.30 π.. π π ΩΩ. α υ α αφ α πα α 104 (ετteδ REST) α φα αα. π φυ α Ω α υαυ α α πφ α α αα. α απ "PAδδADIτ", π πα, αυυ. 2, - - : π α π αφυα. α αφ A, α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ (Α: ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, Β: ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ) Τ: ΙΧΡΙ ΠΛΡΦΡΙΩ ΠΙ Κ ΘΕ ΤΕΠΩΥ ΙΚ ΤΙΤΛ ΠΥΩ Θ 1 ΤΥΠ ΚΩΤΤΙ ΠΛΡΦΡΙΚ/ΠΘ 9.4 7/20/2000 ΠΙΚΕ ΚΤΤΞ ΤΩ ΥΠΨΦΙΩ Θ (: Ε ΠΛΡ ΠΡΤ, : Ε ΕΛΛΙΠ ΠΡΤ) Όσοι υποψήφιοι δεν ανήκουν ούτε στον πίνακα ούτε στον πίνακα δεν έχουν

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ.: 17550

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ.: 17550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ Β4ΣΨ9-ΔΣΒ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 15/11/2012 Αρ. πρωτ. 17550 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Θ)**** 10.00-11.00 ΚΟΥΜΠΑΡΕΛΗΣ Α 4 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜ4 ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ* ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΠ) 12.00-13.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #.

Διαβάστε περισσότερα

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0

! # % & & ( ) ) +, &../ 0 1 2 3 & 4 ) ( & ( ) 3 2 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5 & 2 & 80 & % ) ) 5 : % ) ;7 ) & & ) 3 & +% ) ( & & & & 3 0 ! # %!! & ( & # ! # %& &( )) +, &../ 01 2 3 & 4 ) ( & ( ) 32 & ) 5 0 6 ) 7 8 9 3 2 5& 2 &80 & % ) ) 5 : % ) ;7) & & ) 3& +%) ( & & & & 3 0 2 ) /)5 # ) )&0 & 7 ) ) 0& ( ;7 0 )

Διαβάστε περισσότερα