! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # % 0 #2 0 + % # # % % % # + %

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %"

Transcript

1

2 ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # % 0 #2 0 + % # # % % % # + % ! + 0 & % ) % 8

3 % % %# + 5 % 0 + % ( 0 %! 0 0 ( ) 0 0 % 0 # # ) % # %# : % ;<=<+! 0 0 > 0 0 # )? ;<<; 0 % 8 % :% %,) 0 :% + :% 0 & + :% :% ( > 0?? Α % # 0 % 5 0(% Β + # 0 Χ % 0 )? % 5 & + % # 0 80 : 0?

4 ! + Α +! 7! % # %# %# ( % % %# 0 % 0 + ;<< ( ) <Ε < ;<< + Α + Α +! 7! % # %# %# ( % % %# 0 % 0 ) ) Φ Γ + ;<=< + # %& () +,+ %#. /) + ), 0,1+ %#% 2%&3+ %#. 0+ % 0 % & + ;<=< + Α + Α +! 4 %,%,. &., 35%,. 1 % +.) + 0 Η 0 % 0 > 2 # % 5 & + ;<=<

5 % ( 9 ) + Ι,0 % ϑ

6 + % # % + # # ) / % ) ) Α % # % + % # 0 + % ( %!> % / > %# 0 % ( Χ Α % % ( 9 ) + Ι,0 % ϑ # 0 ) 0 %# / Κ % ( : 0 Α % + + # 0 1 &% 0 % 0 0 %# % % Α # % % %. 9 # Η Χ # # % ( # # 0? / % % 0, % # :8 # 0 + / % 0 % / %6.& %,. 1)+ &+) % 76.& % # 0 % 0 % % ( 0 # 0 Α +& 1 ),&4+ / % % # 0 # 0 % % ( ) ) 0 :% 0 Α 0 % % %,) %# Λ %.&)+),%+ / % 0 0 % # > 0! 0 # 0 0 % ( % Μ 3 % ΝΑ % % % 0 # Χ # 0 ) 0 # 0 Α + % + Κ %# # 0 # + # # 1 Κ! 0 + / 1 ( + %

7 Μ ) / # % 0 ( ( Ν Β Ο 5 Β Φ;<<Π+ # ΕΘΓ! +6.7+! 8 Ρ< ΣΘ ΣΘ

8 1+,&% 1+,&% %# / ) 1+,&% 8 0,#! 0 % / ΕΕ ΕΣ Ε

9 9 &:2 % # 0,#! 7 %# % &:2 % # 0,#! 7 1 &:2 % 8 # 0,#! 7 &:2 % ; # 0,#! 7 % &:2 % < # 0,#! 7 0 % ΣΤ ΣΤ ΣΠ ΣΠ ΣΕ

10 !!! 0 Χ % 0 :% 0 % %# (

11 =1&+,) 0 # # Χ % ;Τ =1&+ : 0 ;Σ =1&+ 8 Τ= =1&+ ; 5 7 # 0 =1&+ < 0,# 1! 0 =1&+ > %# ( % 1 ΤΠ ΤΣ Π =1&+? ) %# ( Ε< =1&+! > 7 =Υ 0,# & 1 % % # 0 =1&+ Α! > 7 ;Υ 0,# & ( 1 Κ =1&+! > 7 ΘΥ 0,# & % % =1&+! > 7 ΤΥ 0,# & ) % 0, =1&+! > 7 ΠΥ 0,# & 1 # % Ι 8 0 ) =1&+ 8! # 9 # Φ;<<<Γ 6 0,#! Ρ; Ρ; ΡΘ ΡΤ ΡΠ ΡΕ

12 Φ5 Γ % 1 0 % % % 0 % 0 0 %# ( % + Χ ( % 1 Η + % ) ) 0 % 0 %# ( & 0 % 0 Χ 0 % % % 0 / 1 % ) % + 1 # + 0 % : % Η + / ) 1 0 % # 0 # # 1 0 Α 0 + / ) 0 0 Α % % 1 %# ( 0 Η # Χ % # 0,# 1 0 Φ! Γ 0 ) % % / %# ) 0 :% 0 & + / + : % 5 % % # # 0 # / ) 0 % Χ ) 1 % > %# / Κ 0 0 # 0,#! + # # # 5 # & / # 0,#! # % / 5 # % % 0 / # % ) 0 ( % 1 0 % 0 # # 0 % # & / Κ # 0,#! + # + / %# + 0 ) / % # # 0 + # % %,) # 0,# 1 0 # 0 % % ) % # >) # 0 + / 0 % > &+ Β+0. %# ( Α 1 0 Α

13 5 ( Φ5 Γ ( 0 %% 0 ϑ % + ( # 1 % + ς ) ς ( # % ( ς ( % 0 % ( # # ς % % ϑ + 0 % % + ( + 0 ϑ ( % ϑ+ ς( 0( ( ( # % ϑ # ϑ ( 1 + ( 0 ( ( ( 1 ς ( ( % 1 %# ϑ ( # # ς ( ( # + 5 # 0 # ( 1 0 ϑ Φ! Γ 0 ϑ 0 %# ( ς ( ϑ ς & + % ς( 0(+ ( ( ) # ( 5 # # 0 % 0 % % ( 0( % % Β ϑ ( 0 %# ( 0 ( ) # 0 #! + # # ϑ ( 5 + Β ς ς( ( ( 5 # / 00 ( 0 #! ( ( ς ( ( 5 0 % % % ( # % 0 1 % % Χ 0 ( # 0 + ( ς ) # / 00 ( # 0 # (! + 0 ( 0 %# + 0 ( ( # ς % 0 % % + ( ) ) ( 0 0( # 0 # Β ( 1 0 ϑ 0 0 % ) % ( 0 % % + ς( 0( 0 ϑ 0 ϑ ( 5 Χ. Ε%&, % ϑ ϑ

14 9 ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ > = = %&#17+35%,% &%67.#+ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ =Σ = ; 6Γ. 0% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ = = = = Θ Η ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ;< Φ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ; = 7+).Γ+#.) % ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ;; ; ; &+ 4= + ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ;Τ ; Θ 7+).Γ+#.) % &+ 4= %ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Θ= ; Τ!+7+)., %&. +&, ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΘΤ Τ<! ΤΘ! # % & ΤΡ! ; Π.&.) +#.) %,%..#.)Β%,+ &=+) Ι+35%ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΠΤ ; Ε & 4& %,. ϑ.7/) +,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Ε; 8Φ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ >> Θ = %,.. Κ1 + ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΕΕ Θ ; % 17+35% +70%. +#% &+ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΕΡ Θ Θ ) &1#.) %,. %7. +,.,+,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΕΣ Θ Τ &+ +#.) %,%,+,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Ρ= ;Φ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ?? Τ = +&+.& Ι+35%,+ %&=+) Ι+3Λ. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΡΡ # ( ΡΡ ) +) ) Ρ, Σ< ) Σ= <Φ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ 8 Π =. 17 +,% %6,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΣΘ Π ; Μ & ) Ν % Ο &+,1Ι & +. &+ 4= +.#.&#% %.&+ %)+ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ΣΕ Π Θ Μ & ) Ν % Ο 7 )Β+& + %&=+) Ι+35% Π. &+ 4= + ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Σ Π Τ 8Μ & ) Ν % Ο &+) 2%&#+& +. &+ 4= +.# +&.2+,. %,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ = Π Π ;Μ & ) Ν % Ο %)0.&.& +. &+ 4= +.# &%. % %) Ν)1% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Θ Π Ε <Μ & ) Ν % Ο %6 7 Ι+& + #1,+)3+ %& #. %,+,.&+)3+ ϑ ΦΦΦΦΦΦΦ Ε Π Ρ ):7.,% &. 17 +,% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Σ >Φ Θ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ Ε =. %),.),% +% 6Γ. 0%.&+7ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ =<= Ε ; # +3Λ. ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ =<; Ε Θ 1=. Λ. +&+ &+6+7Β% 21 1&% ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ =<Θ ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ ; ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ

15 % ( %# 0 ) # 0 %# ) 0 > % 0 > 0 # /, > 0 ) 0 / % #Λ 0 8 % %# % % 0 0 ( % 1 0 # %# 0 ) % %# ( %# % 0 % ( 0 # / % % # 0 Χ ) % Χ + # 0 # %# 80 # 0 0 %# + # # + # # ) 1 0 > # 0 + # # 0 8 Φ9 Ι + ;<<ΕΓ 5 Ι % Φ;<< + # ΡΓ % / % 1 Η + # 8 % ( % 0 % % # 0 + % 0 % % /Ω % + / % # >) # ( % 1 + # % # 0 ) + # 0 % / % 0 0 % + # # 1 0 ) Φ# % ( % Γ+ % % 0 % # 0 % # 0 ( % / Χ % + / Χ ( ) 1 / % 0 % #,) 0 # ) 0 # 0 # >) ) % %. > 0 % # 0 # + % = <+ 9 # Φ;<<<Γ ) ) % Φ5 Γ # 0 % / % 1 # ) %# ( 1 0 % ) Ρ (> 0 0 % 0 0 / # % % / %# 0 % ) 0 3% 0 # + # % ( % 0 % Ι % ) Φ;<< Γ % / + % + 5 % % 0 % 0 ) % # % 0 % 0 + # % # ) % 0 %# ( + 0 %# % 0 % % ) / %# % %# ( + # % ) % )

16 %# % # / # # 0 ) # 0 # # 0 ) # % 9 # Φ= ΡΓ+ 1 % 0 + % % / % % 0 / 0 %# ( % # Η 8 0 ) / 1 % ) % + 1 # + 0 % : % Η + / ) 1 0 % # 0 # # 1 0 Α 0 + / ) % 0 Α % % 1 %# # # 0 5 # % Η # % 0 0 ) % + 0 % % % Χ % 0 0, 0 0 ( % 0 # 0 # 0 + # ) 1+ Χ ) 1 0 % 0 % %> 0 % # 0 0 ( + %# % # 0 # 0 % Η Κ 0 # ) 1 + # / + %+ ( % % 0 0 # ) ) Χ ) # # + 0 % %# ( + ) 0 0 Φ9 Ι + ;<<ΤΓ > %# ( ) 0 # / # %,) 0 % ) ) % 0Β Φ= Γ+ % % 1 / 0 > 8# 0 0 %# ( % ) % ) Η % % # # 0 0 # ) # 0 %+ & 0 > # / %# 0 % 0 # Χ ) % Χ + 0 % 0 # Χ % % 1 # # 0 0,) %# ( # ) / 0 1 % 0 % # 0 0, # 0 # ) %# % + 9 # Φ;<<<Γ % / %# %& 0 5 # % % # ( % % / + % 0 1 Κ # # % + % % /Ω: ) % 0 0 # 0,# 0 % + / 0( % % # 0,# 1 0

17 + 00( Φ;<<ΣΓ # # 0,# 0 # & % Μ 1 # Ν+ 1 % % # 0 Α ( 1 Κ Α % % Α 0 ) % # 0 0, Α % 1 % # % 8 0 ) # 0 ),) %# ) 0 :% 0 Φ Γ # 0,# 1 0 Φ! Γ+ # # # 9 # Φ;<<<Γ+ ) 0 8 # : 0 5 # > 0 # 0,#! % %# + / % # # 0 + # # # # % 0 # % 0 # + 0 ) % # # # % # 0 % 0 1 % %# 5 % % > Χ 0 # %, # %> + % + 0 % % %,,/ + 0 % %# + / 5 0 % % 0 + # 1 Η & # 0 % + 0 % > # 0 + % % + 0 % 0 Η 0 % / 2 % %# + / % % 5 + % > 0 > + 0 Χ # 0 # 0 # ) ) # Φ %&#17+35%,% &%67.#+ 1 Η # 0 ) / # ) ) % : 0 8 % + # % 0 %# ) + %# # 0 % 0 0 ) ς Φ;<<<Γ+ 0 0 # Η % % / Χ > 1 ) 0 % % ) % 0 %# ) % 0 & / + # %# ) 0 &0( ) %# : 0 + / 0 # 0 Κ # #,) + Χ + % 1 1 #

18 ) & # 0 ( 0 % # % :% % Κ 1 Η / # % % 0, ) %# ( + / %# % :% 0 # ) ) # > # Χ % 0 0 % 0 Λ 0 # # ) ( # / + # % % + % % % % % 1 + % % # 0,#! # 9 # Φ;<<<Γ + 0 & # 1 %,%! 4 &4 &.Κ1 % +&+ + +,. 5% +% & ) Ν %,+ Φ / % ) 0 8 # : 0 5 # > 0 # 0,#! 5 + % Ξ Φ;<<ΠΓ / Η 0 # 0,#! / % # / &,) % 0 > % Κ % Ψ &,) ( % 1 ) 0 ) # %# % % Ψ & ) %# ( ) % Ψ & # 0 # % % % # % Κ % Η 0 ) 0 > Ψ &,) % 1 Ι ) # 0 Ψ Φ 6Γ. 0%. 0,) %# % # 0,#! + ) 0 % 8 # : 0 5 # > 0 # 0,# + 0 % % 9 # Φ;<<<Γ+ # % 1 %,%! 4 &4 &.Κ1 % +&+ + +,. 5% +% & ) Ν %,+ Σ Γ 0 %# % + 8 : 0 # > 0 / # % # 0,#! % / Η 1 # Ξ Φ;<<ΠΓΑ

19 ! Α Γ. 0,) % # > 0 0 # 0,# 0Γ! 1 % > 0 %# ) 1 Η % % Κ # 0,#! Φ8 Η Η 0 0 % / %# 0 %# % 0 1 % 0 % 0 # :8 % % + / ) 8 0 %,) Φ0 % 0 ) 0 Γ + 1& 0 > 0 )Λ 0 # / Κ )Λ 0 0, 0 + # / 0 0 # 9 # Φ;<<<Γ % # / 1 % %# %& 0 / % 5 + ) % 0 0 # 0,# 0 % + / % % # Μ 0 0 # 0,# 1 0 Ν+ / 20 # ) )Λ 0 # > 0 + #, % 0 / 1 Η # % # % 0 > % 0 %# ) 9 # Φ;<<<Γ 0 % % % =<Ζ % 0 % 0> % :8 + / ) 1 / # 0 0 # 0 # % / 1 # > 0 # 0? 0 + % / 0 %# % 0 1 % Η 0 % 1 0 % % / 0 : 0 # 0 ( 0 / % ) ) % # 0 # % % 0 % / %# # Χ % % %# ( 0 %# ) + ( 0 # 1 Η % % ( % # > 0 % / 1 % / + 0 / % + # > Χ % (, 0 # ) + Χ % Η 0 % 0 + # > 0 ) # / 0

20 # %+ (> )Λ 0 0 / # # % ( %# ( 1 Η + # % 0 # > 0 / # % ), # / / # %# + # # % % 0 %# ) # ) # 1 + ) % 0 ( % # 8 %# # 0,#! 1 Η #2 0 # )

21 0 #, # % % + / ) ) % Λ% 0 # Χ % ,# 1! 0 %# ( 1 Η / % ) ) % > # / + % 0 % + 0 ( 0 % / Φ 7+).Γ+#.) % # 0 # Χ % 8 0 % # # % # %# / 0 % 0 # ) 0 > 0 ( 0 0 ( 0 0 % + %, % + % 0 >) % / # % # % ) 0 %# ) Χ % ) / 0 # ) % # % 0 / + ) # Χ % ( 0 ) % # ) % >0 / # % ) % + 0 > # Χ + 1 % % % / # Χ % 0( ) % Κ ) % :8 / # Χ Φ 5 [ + ;<<ΤΓ # Χ % 0 > / 0 0 / Χ ) ) % 0 Χ 0 Η # + + % % 0 Η / ) / % Η # % 0 %# 8 % %# # 0 0, 0 % # 0 # 0 %# 8 0 Κ Χ % 0 + # / % Χ % # 0 :% 0 0 Η ) 0 /Ω: 0 Φ Ξ + ;<<ΣΓ & / Χ ) # Χ % ) ) # % ) / # % % 0 %# 0 Η

22 0 Η # Η + 0 / 1 ) + 0 % % 1 Φ;<<ΤΓ+ 0 % ( 0 0, + 0 # 0 # >0 # % # Χ % # 0 % # Χ % / # / % # + % % % / ) % 0 >& + % 0 % 1:& Φ;<<ΣΓ %# ) % % % % / ) ) 1 Χ ) # Χ % # 0 % % % # 0 + Η % 0 ) & / 0 # 1 % # Χ % 0 % # ) + 0 % 0 # % # 8 %# + > #, % # 1 > 0 0 % 5+ 8 Χ + + ) % 0 + ) 0 + / # % %? # ) Β Φ;<<ΣΓ % / # Χ % ) ) ) # % # 0 0 > % % / % 0 0 % # # + %# # % % & & + % 0 0 # Χ % # 0 % # # 0 ) ) % 0 %# ) % Κ %# % % % # > 0 + Φ;<<ΤΓ 8 # 0 # Χ % % : # 0 + > 0 # 0 Φ! =Γ 7+).Γ+#.) %. &+ 4= % # 1 # 0 # 0 % % % / ) % # % % 8 + # # % > Ο Ο Φ! / 1 30 Γ 0 Ε<! 0 Η % 0 % / % 0 0 % ] ] / 1 % %# 0 % ] # ] % / 0 ) % 0 Φ 5 [ + ;<<ΤΓ > 2 3 # 0 Χ % 0 % % 0 Φ! +! / 1 + # % Γ % 0 %# ) ) ( ϑϑ Φ;<=<Γ %# # % % Κ > 8 % + 0 % 0 # 0 + %# (

23 # 1Η # ( # + / ) % 8 0 # 1 0 ) % 0 %# ) %# % % % 0 # ( ) % 0 %# ) ) 0 & / ) # Χ % % % 0 > # 0 / # / 1 ) # 0 % 0 : 0 % 0 Η + + # 0 Η + 0 # % + 0 # 0 # Η 1 % % 7+).Γ+#.) % : %Ρ ) ) #,) & % / # Χ # > 7+).Γ+#.) % %.&+ %) % ) % % Η 0 / ) % Χ ) 0 # > 0! = &,) 0 # # Χ %! + ;<<Τ Φ # Γ % 0 0 # + # 0 & / # Χ % 0 % # 0 ) / %# % 1 # 0 0 % + % 0 Η # & ) # ) ) # % %+ % ) 0 % ( / ) # % Φ &+ 4= + # 0 # Χ % + %# 0 % ) ) + % 0 % # % ) ( % # ) 0 %

24 0 + + % + # %# % + #, 0 + % + ) + 0 ) + % ) % 0 %# ) # Ο ( Φ;<<ΡΓ % / > 0 # / ) ) # % % Χ ) 1 0 % + % % + ( ) 0 1 % 8 Φ# 0 # % % ) > Γ+ 0 % % + % 0 % % %# 0 %# ) 5 +! ( Φ;<<ΣΓ % / Μ # 8 # ] %# + ) 0 & / ( Χ ( ) % ) # 0 % + ) 0 % # # % 0 %# Ν % Μ Ν ) % / 0! 1 # % % ) 0 # % % # ) 0 & % 0 66 Ρ (> % 0 Η 0 0 % + / ) ) # + Φ;<<ΕΓ 0 ) 0 % % # ) % % + # 0 %! / 1 % _ 0 _ 0 0 / + %# + / ) 0 Η + 0 % 0 : 0 0 % % %# # Χ % # Η 0 % % 0 % % # # % % % (, ( + # 0Β 0( Φ;<<ΘΓ % / 0 ( 0 (> % %# / (> % #,) # 0 ) 0 0 # 0 ) %# % %# + % # 0 0 ) 8 %# + # ) % 0 % 0 # 0 /Ω: 0 0 Φ# 8 %# Γ ) Φ;<< Γ # ) % 0 % % / % # # ( 0 + % Χ ) 0 % % 1 # # 0 Χ ) 0 %# % % / # 0 0 # % # 0 0 %# 8 % 0 Η ( %

25 0 0 1 / % 0 # # ) % ), 1 %+ ) & / 1 # # 0 % ( % % 0 ) ) % ) % 0 %# ) >) ) %# / # 0 8 % + 0 % # # Χ ) ) Κ % + / % % 1 % % ) % % 0 > > Η %# Φ. Ξ! + ;<<ΡΓ 00( Φ;<<Σ+ # ΤΓ % % # 0 % % # 0 0 ( % # 0 Η %# / % ) Χ ) # # Α % # 0 % / % 0 0 % 0 ) 0 %# ) % 0 Α % # 0 Η Η / # 0 % 1 % :% Χ ) 1:& Χ ) # 1 Α % # ) 0 Η Η + # Χ ) + / / # 0 Η % # % % % 8 ) % ( Κ 0 # ) + # 0 % # 0 % 0 + # % Η / # % # % ) ) % 0 %# ) # & 0 > % % % 8 0 Φ;<<=Γ % 0 Χ % 0 % > # 0 % 0 ( 0 + > 0 %# % 1 % % % / > + 0 / + % ) 1 + % # 1 Κ % % # 0 / 0 ( 0 %+ % / % % # / ) / Κ # > 0 % % # ) % 1 % ) Η # %, Φ Ι + ;<<;Γ 0 %# % % / ) % # + % % % % ) 0 0 / 0 % / # % % ( + # # / 0

26 Φ;<<ΣΓ 0 ) ) # 0 % #,0 % # # ) # 0 (> # + > 0 Η 0 / 0 % Η %# % + & / % ) % 0 %# ) %# 0 Η # ( ) % >) % % 0 #,) 0 0 % ) % 0 %# ) + Φ= ΣΕΓ+ 1 / 0 % % % 0 % %# 0 %# > % % ) Φ= Σ Γ 0 0 / ) % 0 %# ) >) # %# ( 0 % % % # 1 # # ) 0 %# ) / 0 % 0 % 0 # ) %& : / + 0 % ; # %. &+ 4= + %#. 0+,. 1 %+ / %# : 0 # ) + %# ) % # % % 1 0 % # # + : # / ) ) % 0 + % # % # 0 # ) # 0 % + ) 0 ) Φ= ΡΓ % % / + / # # 0 # + %# 0 % 8 > % 3 # 0 2 / / % % Χ Κ # % / # 0 0 %# 1 0 % / 0 Χ % / % % % 0 % %# 0 ) # 0 % 0 Κ # # #. &+ 4= + %#. 0+,., 2.&.) +35% 1 0 % / %# ) % # % % %+ 0 + : # / ) ) % + 0 ( % + # / % 0 + / % 0 0 # 0 % + ) 0 ) Φ= ΡΓ 0 # # 0 Κ %# % 0 % + % % % % / # % # % % / % # Φ + 0 # # % # % % # / 0 % / % ( Κ 0 Γ %+ % % % +

27 %# ) 0 0 % % + # ( 0 %# % % % + % ) 1 / 0 % 0 # 0 % % % 0 0, 0. &+ 4= + %#. 0+,. 2% +7 Ι+35% 0 0 ( % ) + / + # % %# # 0 1 > % 0( # 0, 0 + ) 0 ) Φ= ΡΓ % / / % / %# > 0 # 0 % ( +70%. &+ 4= % / / 0 0 / 0 % 2 % 2% % 2 ) 0 ) 0 % + % # % / %# % 0 % % 0 1% + # ) % Η # 0 + ( # + ) 0 + ) # 0, 0 # ) % # 0 % 8 % # 0! ; : 0! Φ= Σ Γ Χ (Χ Φ;<<ΡΓ 0 %# % / + 0 ( % 0 + %# ) # ) 1+ 0 ( % 0 + %# ) 2 0 % % % Η / % ) 1 # 0 %+ 0 ( % 0 + %# < ) 0 % # / % % 2 # # :& 0 0 / 0 % % # 0

28 ) % 0 %# ) + ) %# 1 % 0 ( > + > ( % ) % 0 %# ) % % + % %# / % # 0 % %# ( 8 % % 2 > Φ;<< Γ % / %# / # % # 0 %# % 0 %# / 0 % ) % % 0 # # 0 # # # % # # / % # % ( / % # 1 % + % # % 0 ) %+ %# 0 % %# % #, / / / Χ 0 %# ) / % ) 0 Φ;<<ΠΓ+ + / # #Η % : 0 + % # ) + % % 0 ( 0 % 8# : 0 + # Η : ( % 0 # 1 0 # # ( % / # %>/ / # % 0 Ρ ) # Η Φ;<<ΕΓ+ # / 0 # % 0 > / > 0 / % % / 1 # 1 0 % 0 & # # / + % 0 Χ 0 % ) + % % % 0 %# ) 1 % Κ 0 0 : 0 % 8 % # % % / 1 > % # % % 0 %# ) ) 9 # Φ;<<<Γ+ 0 % 0 % 0 Χ ) % / 1 > 80 Ρ 0 0 >) % 0 %# % % % % / # % % + ) # Η # 8 0 % # % 0 %# + 1 # + Χ (Χ Φ;<<ΡΓ 0 0 / % %# / ) ) % + ) %# 0 0 ) 0 % % % 0 ( 1 % % ) 0 %# ( % 0 0, + % / 1 Χ Χ ) # # 0( ) 0 # % ) ) ) % % 0 % # # ) 80 )

29 5 ( % Φ;<<ΤΓ / # 0 % ) 0 0 % %# Χ # Η # 1 Φ;<<=Γ 0 %# % / (> 0 0 %# % 0 %# ) + % ) 1 / + % ) + 8 % + # 0 8 % / > Ι + % ) % %# % Κ ) % 0 # Ρ 0 % % 0 %# ) 0 0 / % # / %# % % % # ) % 0 %+ %# 0 % % % + / # # 0 0 0, 0 ) # 1 # 0 + # 0 0 %# 1 0 (,0 % : % Η % / / # 0 / ) 1 % # 0 # % # %# # : / Η %# %& 0 / 0 ( % % # / # & % 0 % % ( # 0? ) ) % 0 # ( 0 8#,0 : % Η ΦΞ 9 + Ι Ι + ;<<ΕΓ 9 # Φ;<<<Γ % / % ) ) % 0 %# 0 # 1 # 1 ) 8 > & %# ( + # % 0 ) : 0 0 % 1 # 0 % 0 # % # 1 Η / 0 % % 0 0 %# ) % 0 % Η 0 % % ) %# 0 ) 1 % + ) %# % 0 0 # %+ 1 % > + %# :% % % ( # 0 % % 0 Φ5 5 + Ι + ;<<ΣΓ 00( Φ;<<ΣΓ / + 0 % + % # % 1 % 1 + %#,0 % > Η / 0 % % % % ( # %# % 0! ) Φ;<< Γ 0 0 % / % % # 0 %# >& # % # % % + Χ + # % % # # % % Α 0 % % % %

30 7 % Α %# 7 0 % ( Φ;<<ΣΓ % / # 0 % ) ) ) 0 0, 0 ) + 0 /,0 ) ) % % ) %# Η % Α 0 %, Α 0 1 Α #, %# Α % % Α ) 0 ) Α # 1 % %# % / % 0 %# 8 + / # % % % # % 0 % % 0 0 % 8 # 1 % ( + 1 Η # 0 % 8,) # 0 % Κ Η % 0 % % 1 % + ) 0 ) # % + Φ;<<ΣΓ % / % %# % # #Η % % 0 Χ ) 0, ) + / ) % % % 1 % 8 + ) Φ;<< Γ 0 0 % / (> % 0 % % / %# % + / 0 # 0 %+ & / % % Χ # 1 0 % + # 0 0>0 ( ) % 0 %# ( % 0 + # % # % > 0 # Μ / 1 ΝΦ Μ0 % 1 Ν ) 0 0 % + / # 0 ) ),) ( > / 0 + Ρ %Ρ 0 Χ ) + # % % # Χ % 0 Φ8 7+).Γ+#.) %. &+ 4= % 0 > % 0 Λ% 0 %# ),) + Χ> 8 % : 0 0 % >) + # Χ % 0 & % % / # 0 # / 1 Η 0 % Χ ) % 0 + % # 1 % % %& 0 %# )

31 ) 0( 0 % Φ;<<ΣΓ # Χ % 0 % % / 0 % % % 0 Η / ) ) % % % Χ + 0 Χ Χ ) # 0 # 0 # / 0 % 1 % + Φ;<<ΣΓ+ # Χ % 0 # >) # 0 %# 1 ) ) >) % 8 + # 0 # % # % 0 ) Φ;<<ΤΓ+ # Χ % 0 > 0 0 % % 0 Χ 0 Η % % # 8 0 ) # % / # Α + %# % 0 Η % ) >) + % / # 8 0 % : 0 %+ # Χ % 0 0 %# % 0 ) 1 # 0 ) ) 0 ( 0 % 8 / # % # ) %# % + # Χ % 0 % # 0 / 0 0 Χ ) # ) % 0 ) ) % > %> 0 # % # ) % % % % # 0 %# Η / ) % % 0 ) % Φ + 9. Ι 9 + ;<<ΣΓ! ( + ) Φ;<<ΣΓ % / # Χ % 0 % # 0 :% 0 + # % ) 0 Χ Χ ) Χ + 0 ) 1 % ># + %# % + ) 0 % % 8 # % 0 Η ) 5 Ι % Φ;<< Γ % % 0 0 # > 0 # Χ % 0 / 1 % / % % % ) / # 0 0 %# 1 + ( # ) #,) Η Κ Η %# 0 % / # ) % 0 0 % / Χ ) + # + %# 0 % % # Χ % 0 + Χ ) # % / %# # 0 + / # Χ % 0 % # 0 & / 1 / % ) ) % % # Χ % 0 % ) + % Χ ) / # 0 % % 0 %# ( % + 0 ) > 0 # 0

32 ! ( + ) Φ;<<ΣΓ # % / + 0 % 0 # & # 0 0 # > 0 + / ) # %# % % Χ ) 0 # > 0 % # >) 0 1 Η / / ) ) / # 0 Χ ) 0 % / / # # 0 # 0 # %# 0 Χ ) ) %& % / # 0 / # 0 / + / % % 0 / Χ ) 5 Ι % Φ;<< Γ % % / 0 % % %# ( # Χ % 0 ( Κ ) %# + & 1 > 0 # / Χ ) Χ % 0 0( 0 % Φ;<<ΣΓ % / # Χ % % / + % + % %# : 0 % % % + 0 ) + ) >) / % 0 # ) 8# : 0 # 0 >& # Χ % / + % / # > 0 %,# + 0 %,0 / 0 %# % # Χ % 0 % # > 0 / Λ 0 # # # 0 % >0 + % Λ% 0 % + % & 0 ) + % Η 0 # # ) # / Χ % 1 ) + 9 ) Β Φ;<<ΣΓ % / # Χ % Η 0 ) + % # ) % 0 0 % # Χ % # / 0 0 % %# # 0 1 ) % + 0 %# / # % + 0 > Η # / 0 ) # 0 0 % ( % # )>) % 0 % Η # 0 > 0 ( 0 # 9 # Φ;<<ΤΓ 0 % % / % 1 Η + % % Χ> % 0 = Ρ<+ # ) % 0 0 # % # % 0 Χ % 0 ) ) # 8 0 # % % % 0 % % 0 0 # %# # 0,# / #

33 % Λ% 0 ( Χ + % ># % ) Ρ % 1 Η 1 % % % % 1 Η 0 % ) # % # 0 % # 0 > 0 %+ ) ) % 5 # 0 % / % 1 # ) %# ( 1 0 % + 0 % # 0 # % / %# 0 % ) 0 3% 0 # Ι % ) Φ;<< Γ+ % % % 0 % 0 ) % # % 0 % 0 + # % # ) % 0 %# ( + 0 %# % 0 % % ) / %# % %# ( + # % ) % ) %# % # / # # 0 ) # 0 # # 0 ) # % Φ; <+ % ) # 0 0 %# % 0 %# ( % % % + # # 0 ) 0 + / # 0 # % 0 # + 0 % 0 %# ( / % # 0 # % / # # 0 ) / 5 # #Η % % ) % 0 0 ) 0 + # 0 + # 1?0 0 % % % %# ( 0 + # ) 1 ) % % % Κ ) Κ 1 Φ Ξ + Ι ΙΞ +;<< Γ ) 1 Η / # ) % %# ( % 5 + # % ) % ) ) % %# ( + 0 % 0 % 9 # Φ;<<<Γ # >) # # % % 0 / % # 1 % %# ( 0 #0 % % % % # + % % Η + % % %# % % 0 % ) / # % / 1 # # ) # 0 ) ) % 5 # % 0 % ( #! ) / % ) % 1 #

34 # % # Χ>) + % 0 % 1 0 ) # + Χ % Χ ) ) % ( # % % 0 # %# # 1 + ( % 0 0 % ( # 0, 5 ) ) 0 % / # # 0 ) ) # 1 + %& 0 0 # # 0 ) + / % % # Φ;<<<Γ+ 5 # ) % % 0 # %# % + / 8 0 ) # / %# % % 0 + / % 0 0 % / %# % %# ( Ξ Φ;<<ΠΓ 0 0 / + 0 > 0 ( 0 % + % 0 % # Η! 1& 0 > % 2 0 Ρ ) + # 1 5 0( + # 0Β 0( Φ;<<ΘΓ 0 %# % % / % % %# ( + # ) 0 ),) % _ _ % / 5 % # 0 ) 0 ) ),),) ) & / % 0 0, % ),) + % / # % ) % % % 1 # 0 / % % %# ( %+ ) # / 0 ) Φ;<<ΡΓ 0 0 > 0 % % 1 0 % % / # % %# ( 1 Η % 0 > 0 ) 0 0 % / # # 0 ) Φ # % # 1 %Γ # / %# 0 Χ ) %# % % / Χ ) ) + 0 % 0 0 Χ ) % % ( 0 ) 0 + % ( / # 1 0

35 ) ) % 5 + # + 0 & % # 0 # 1 0 %# 0 % % 0 %# ( % % Η + 0 # % 5 + % %# # % % 1 # 0 / Η Η %# + 0 % % 0 >) ) % % Η % 0 + / 8 % # 0 # / Κ 0 : 0 0 % 0 + / 8 0 ) > % 0 > ΦΞ 9 + Ι Ι + ;<<ΕΓ Φ;<< Γ % / + + % % 0 # 1 % + % ( Χ % % 0 # Χ %# / # 0 % ) % ) ( 0 %# : 0 + Φ;<< Γ 0 0 % / 5 0 # ) 0, 0 ) 0 # 0 > 8 0 ) %# / Χ % 0 # 1 Χ % % ) ) %# ( 0 # 1 + ) # # 0 ) 0 + ) 0 % ) ) # % %# ( 0 0 %# ) # % # % %# 0 0 ) ) 0 %# ) # 1 ) 0 0, 0 % Ρ / % 0 ) 0 % / % 0 %+ 1 Φ;<<ΘΓ 0 0 / + / Λ% 0 5 % 1 + / % 0 8 %# ? 0 + # % / 0 % 0 % 0 + 0! 0 Φ;<<ΕΓ % / 5 % % % % / Χ 1 & % Χ ) % >) 1 0 % % % 0 % & 0 # 0 Χ, 1 Η 0 % 0 0 ( % 0 Η # 0 ) %# % Φ;<<ΣΓ 0 0 % / % % 8 ) 0 # 0 # 0 0 %# ) + % % ) 0 Χ # % 0 %# % % / ),),)

36 % % % 0 # % %# ( 1 Η + 0 # 0 % + 0 Μ/ 0 / 0 Ν %+ & / % 0 1 ( 0 # % %# ( 1 % 0 + % # 1 % % Η 0 > Χ % % %# # ) % 0 + / # + %# + 0 / ) Φ;<<ΡΓ ) % / % ( 0 # % 0 0 % % % # 8 # 0 # Χ % 0 ) % # 0 ) % 0 %# ) % 0 /Ω: 0 + % % # 1 Η # 0 > # 0 %# ) Ξ Β + # Ι Φ;<<ΕΓ % Φ 0 Γ 1 /, Χ ) 0 # 1 + % 0 & : 0 : 0 + % # # 0 ) / % # 0 8 %# % % 0 % #, # % % + % % # 0 Φ Γ 5 0 ) 1 % # # % % 0 % % % 0 0 %# % % 0 %# ( 0 0 % Η %# + 0 % : 0 # # ( % + 0 # % # % % 0, 5 0 % %# ( Ξ Φ;<<ΠΓ+ ) % % ( % # # / 0 % # 0 % % % / 1 % %# % Χ ) + % + % 0 ) >0 % # # 0 # / + # 0 %# (,) 0 %# ) % %# % # Κ / Η =Γ % ) %# + / 0 %# ) Ψ ;Γ % 0 % : 0 + / 0 %# ( % %# Ψ ΘΓ 0 % 0 / ) / ) 0 % Ψ

37 ΤΓ / 0 ) % % % 0 0 % ) % # 1 Ψ 5 0 # / % Ξ Φ;<<ΠΓ+ % 0 1 % ) 1 Η % % %# ( Ρ / ) % # % % % 0 9 # Φ;<<ΕΓ 0 %# % % / / 1 Κ 0 % ) % + 1 # + 0 % : % Η = 7 ) 1 0 % # 0 # # 1 0 Α ; ) % Η ) % ( Κ Α Θ 1 7 %# ) % % 1 # % 0 % ) % % ) # > 0 + Φ;<<Ρ+ # ΣΓ % / 0 % 0 0 / # / 0 %# ( % %# ( ) % + > % % % # 1 # # 0 0 ) + Χ + # ) + # Χ # 0 + # % ( ) + ς ) Φ;<=<Γ % 5 %# # 0 % % % % Η 1 Χ ) 0 + % % % 0 % % % # # 0 % / # Η # % 0 % 0 1 % ( 0>0 5 + % % / % % # ) # 0 + ) ) + # # 0 & ( % % 0 # 0 ) ) / # % % Χ ) 0 0 / % 0 0 % Η % # 0 + / % 5 % 0 0 ) 1+ % # 0 5 Χ % 0 0 %# % 0 %# %# Λ % ) 1 / % Χ ) 0 + % 0 & ) + # # ) # ) Η / # % ) % % ),),)

38 Ι > % ) # / Χ ) # 1 + % ) 1 / # >) # ) ) ) # 0 ) ( 1 Φ= ΤΓ+ # 0 % + # 0 # ) + # 0 + % / 0 0 ( 0 / # 0 0 ( 0 %+ ) % / 0 # 0 # 0 0 # / % # % ) 0,) Χ (Χ Φ;<<ΡΓ 1 Η % ( %,0 % ( 0 ) # 5 0( ) 0 5 # % 0 %# % 0 + # # % % 1 Η # > + 1 Η 0 % / # % 5 % % + ) 5 > 0 %# % 1 +,) 0 %# % % 0 % % + % 0 % # 0 % #,) ) (! 0 Φ;<<ΡΓ 5 + % % % ) %# ( + % % % % 0 % % % ) + 0 % 0 0 % % + # Χ % Χ ) + / 0 # ) ) % % % # % % 0 %+ % 5 % ) ) ) # 0 ) %# Φ ) Η 0 Γ ) # %# % %# ) # / % % % % # % % # % Η & & %# # 1 %! Η ) % 1 Φ5 Ξ!+ 95 Ξ!!! + ;<<ΘΓ Χ ) + % + % 0 ) 0 % / # # 0 ) # # ) + 5 % ) 0 % % % 0 / ) % 0 0 %# Λ 0 # # 0 ) & 0 ) + ς ) Φ;<=<Γ # 0 % 0 0 % % Η 0 # % # Η 0 ) % 0 Η # %+ %# 0 Χ % %# % # 0 # % + # # % ) ) % ) % Κ

39 % # 0 >& ) % %# ) # ) ) % 0 % / Χ % 0 ) Χ # 0 ) ) % ) %# ( / % # Χ 0 % % 0 Η > % ) % ( 0 % ) % 0 %# ) Φα & Ξ + ;<<ΤΓ + Φ;<<ΣΓ % / (> 0, 0 ( 0 5 % ) # % 0 0 % / 8 % 0 0 # % / Χ #,) % / 5 Χ # # % % %# ( 0 / % % / 8 % 0 0 % % / 0 # % # 0 ) % # / + % %#, 0 / # 0 # > 0 0 Χ % 0 %# ( # 0 % % / %# % %# ( Χ ) % 5 ) % ) %# % Λ% + Χ ) % 0 1 % %# ( 1 0 / # # 0 ) # 0 # % Φ ΙΙ + ΙΙ + ;<< Γ Ξ Φ;<< Γ / # # 0 ) 0 #,) % 0, 0 # % 1 Η %,) 0 Γ ) 0 0 # % Α Γ % ( # 0 0 : 0 Α 0Γ 0 ) 0 Α Γ % 0 0 % % + ) 1 % 0 Χ / 0 %# ( + # % ) 8 0 % # % / # # 0 ) ) + 0 % Θ

40 ! # % & ( ) +,, ( ) + # ( ) +! Θ ! 9 # Φ= ΡΓ. # / & 0 1 ( ) + 5 ) % % % # % 0 + # % / # # 0 ) ) : # # 0 ) ) % 0 # 0 Φ0 # 0 + # 0 ( % Γ % 0 # 0 )! Φ;<<ΕΓ+ # # 0 ) # % # # > # 0 # Β Φ;<<ΤΓ % % 0 % # 1 % 1 0 % 0 0 % β # 0 β % # # 0 ) 0 β % 0 % # 1 % 0 0 % # + 0 % # 0 %# % # 0 # ) 1 ) % # # 0 ) 0 + % 0 % 0 # # 0 ) 0 % + 0 / % 0 ) # 1 0 3% 0 % Η Χ> 1 0 % 1 + %# % # % ( 0 Χ ) 0 ) % # / # # 0 ) 5 Φ + ;<<ΣΓ

41 5 Ι % Φ;<< Γ % 5 # % Χ ) 0 8#,0 + % # % Χ ) 0 0 % # # 0 ) % # # ) 0 0 % / % 0 + % # 0, & ) + / 0 % % & ) + 0 ΦΞ + ;<< Γ # # 0 ) > 0 # 0 # / %# ) % % Κ 8# 0 ) 0 ) : 0 % 0 0 % + % % > ) ) % 0 %# ( % 0 0 Κ Ρ 0 # 0 % Φ;<<ΣΓ # # 0 ) 0 5 # % / 8 0 ) ) / % % 0 % 0 / 1 ) 0 %# / # 0 ) % %# ( 0 > 0 0 % / % % 0, )> % > 0 0 0>0 % 0 % + + / + 0 ) # 0 # 0 % & ) > # # 0 ) # 0 % 0 % Χ ) # 0 # + # % : 0 # ) 0 % 0 8 : % Κ / 0 Κ # 0 0 Η % # 0 % Φ;<<ΣΓ % / + # # 0 ) # 0 0, 0 # 0 80 : 0 0 # # % / %# # # ) / % 0 % % & ) + 1 8# 0 ) % 0 # 0 / 0 % % %# 0 0 / % # 0 Χ ) 0 % % % ( # % + (&Ξ % (+ % ( % ϑ Φ;<=<Γ % % / # # 0 ) # ) # # % % %# ( 0 # # 0 ) + # + 0 ) # 0 0 % / %# % 80 : 0 # / # # 0 ) + # 1 % 0 0 % + % 0 % # 0 # ) / ) %# + ) 0 ( ) ) # >

42 # # 1 % 0 ) 0 ( 0 % ΦΞ + ;<<ΠΓ # # 0 ) % % + + % ( 0 > 0 0 % ) # 0, 0 Φ + ;<<ΣΓ +! ( Φ;<< Γ % % / # 0 ) ) # 1 0 & / %# ) # 0 0 % % ( % # 1 + # # 0 ) ) 0 # 1 %+ ) 0 ( 0 % %, 0 %# : 0 ) 0 ) % # # 0 ) (&Ξ % (+ % ( % ϑ Φ;<=<Γ+ # # 0 ) # % 1 0 ) / % 1 % % # + % # 0 % 1 0 # # 0 ) 0 %# 1 ) ) ) % % ( / %# # 0 1 # ) # # 0 ) # % ) ) ) 0 # 0 # 1 + % # # # 1 # 0 # % 0 % # 0 + % 0 > + % 0 %# 0 % %# ( %# + ) & / # # 0 ) > 0 Κ 0 # 0 0 > + % % ( % 1 0 # 0 0 # Κ % 0 0 # 0 #,) / 0 % ) %# % % + # # 0 ) ) 5 + # % 0 ( 0 % + ( % / 0 > # 0 Φ # % Γ+ # ) 0 # Φ# 0 Γ+ 0 ) # 0, 0 % 0 Φ0 Γ+ 0 % # % ) 0 Φ 0 Γ+ %+ # 0 1 # # 0 ) 5 % Φ Ξ +! + ;<<ΣΓ! + % 5 + % # 0 :% Χ ) # ) % Η 0 Χ ) 0 %# % % % %# >0 0 %# # %# + # 0 0 ) % % # 0 % )

43 1 ΦΞ + ;<<ΠΓ 5 1 % %# 0 0 ) % %# 0 ) ) % # % ) % Φ5 Ξ!+ 95 Ξ!!! + ;<<ΘΓ 0( 0 % Φ;<<ΣΓ+ % # 0 ) % 0 ) 1 ) Η 0 Χ ) & + %+ Η % ( # 8 %# % ( % %# 0 % + 1 % 0 # 0 % Χ ) 0 Μ 1 %# 0 % Ν+ 0 Χ ) Μ 1 0 # 0 Ν Ι + % # 0 % ) %# % 0 % 0 + / 0 / ) # %# ( >0 % Φ ΤΓ+ 0 ) + % + 0 % %# 0 > ) % # 1 + # 0 Η 0 # 0 %! Φ;<<ΕΓ+ % 0 0 & ) % % % ( %# ( %# + 0 ) ) % # Χ + % ) % 0 # 1 0 %# ) # 1

44 ,, 7 #., 6 #, 5!, +,, 3 ( 3 3 3, # 4,. 2! Τ 5 7 # 0! 9 # Φ;<<ΕΓ ( #. Χ ) # 0 0 Χ # % # # # 0 ) # # % 0 Φ 0 0 Χ ) 0 0 Γ Χ ) # % 0 # + % % + # % 2 % + % 0 Χ Η 0 0 Χ ) + ) 0 % # # 0 %# % # 0 ) Χ ) Φ + ;<=<Γ % # ) 0 % ),) # 0 0 ) # # + # % / # # 0 ) ) # # 0 ) 0 # 0,) # # 0 ) 0 ) # # 0 ) # 0 & ) ( % Η ( 0 % # # ) : # # 0 ) # 0 0 # 0 &0( ) / 8 0 % % % %# 0 %+ # # 0 ) # % 0 ) ),) % # 0 # # # 0 0 ) Φ9 Ι + ;<<ΤΓ

45 % % % / % # 0 + % ) / 1 + / ( Κ # # 0 ) = # 0 )! 0 7 / 0 & ) & 0 /, Η 0 # 1 0 % Χ ) # 1 + ) 0 % % # 0 ; # 0 ) & # # ) 0 & # 0,# / 1 ) 0 ) 0 + ) 1 0 & ) Θ # 0 ) & ) # % # 0 0 & # 0 0 % # 0 Τ # 0 ) # 1 0 % 7 ( % 0 ),) 7 0 # ( % + 0 # % 0 # 1 0 ) % # 0 Η 0 % # 0 % 0 % % ) ) 1 8 0,0 ) % # # % ) 0 ( 0 0 # > # 1 + # ) % 0 # 5 % / 0 % # 0 0 % + 5 % # 0 0 % 0 # / 0 %# ( %# + 0 % ) + # % / # # 0 ) % 0 Χ Χ ) 1 0 %# % + 5 % 0 % # 0 # Η Γ 0 % 0 1 Α Γ ( Η 0 % Χ ) 0 Α 0Γ % %# ( 1 0 ( Φ;<<ΣΓ+ + % / % # # % % 1 Η 1 % % 0 Χ % # 8 # 0 % # 0 Α 0 Μ 0, 0 0 Ν # 0 0 Χ ) 0 Α 0 0 Η,) # 0 % Χ ),) # Α % # # 1 Φ! ΓΑ > ) 0 0 Α % 0 Α % % 0 Α Μ# ( ΝΑ! 0Α

46 % 0 0 %# ( 0 Α % # 0 ) +! # %! %# % % % %# # ) : % 0 / 8 0 % % Κ % Φ9 Ι + ;<<<Γ % % & ) 0 / 0 % ( >) # / 1 Η 0 % 0 ) % # 1 # / 0 # 0 0 % 0 # / % % # 0 Χ ) # 0 # %# 80 % % % 0 % # # #,) ( 0 # 0 # ) ) + Χ + 0 ( % 0 % % % # 0 % # 0 ( % 0 / # # ) 1 # % ) 0 > # 0 + # # 0 8 Φ9 Ι + ;<<ΕΓ 5 Ι % Φ;<< Γ % / ) 1 Η + # 8 % ( % 0 % % # 0 + % 0 % % /Ω % + / (> # >) # ( % 1 + # % # 0 ) + # 0 % / % 0 0 % + # # 1 0 ) # % ( % + % % 0 % % / + # %# % + # 0 % # 0 ( % / Χ / Χ ( ) 1 / 0 % % # % / /,) 0 # 0 # >) ) 1 % 0,0 0.

47 % 8 % % 2) + ) : 0 # % # % # ) ( % 0 %# ( 1 0 % %# ΦΙ Ο + 5 α 5α + ;<<ΕΓ 00( Φ;<<ΣΓ 1 / ) % Φ9 # + ;<<ΤΓ # 0,# 0 # & Μ 1 # Ν+ 1 % % # 0 Α ( 1 Κ Α % % Α 0 ) % # 0 0, Α % 1 % # % 8 0 ) 0 0 / 1 # # #Η >) χ 0 δ δ # 0,# % ) % # / 1 # 9 # Φ;<<<Γ % %# % % 0 0, 0 0 % + # 0 # 1 Η + / ( % + / % % # 0,# Φ ΠΓ! # % & % % & ( +., 3 3 8# % # ( + 8# 6 6 ) # &,, % %, 8# # # & # & ( ( + 8#. 8#! Π 7 # 0,# 1 0! 9 # Φ;<<<Γ

48 Μ & ) % &+,1Ι & +. &+ 4= +.#.&#% %.&+ %)+ 9 # Φ;<<<Γ+ 5 0 % 0 # 0 ) 0 % 0 % 0 % % 0 # 1 %# % 0 % 0 ):& # % # 0,# % % % 0 0 % # 0 # % ) 0 %# % % 1 0 % %# % + 0 / + ( 0 ( 0 % + ) % 8 0 %,) 1 0 > / # % # % ) 0 %# % ) # % 0 % # 0 9 # Φ;<<<Γ 0 %# % % / #,) 8 0 % 0 %# :& (> 0 % 0 %# :& % # % 0 ):& # + % # % % 5 % # 0 1 ) # 0 % 0 % % 1 ) & ) 0 Η ) 0 ) + Χ> / # 0 ) 0 %# % %# ( + # 0 Χ ) 1 % % # 0 + Χ + ( % # 0 Φ Ξ +! + ;<<ΣΓ # ) ) ) ) % % % # 0 / 1 # 0 0 % 0 % ( 0 0 % 0 #, %& Χ ) 0 + % 0 / % # # 0 ) # 0 0 # % Ξ Φ;<<ΠΓ % # 0,# % : # =Γ 0 ) % % 0 % 0 % # 0 Α ;Γ 0 8# 0 Η 0 Χ ) 0 0 # # # 0 ) ) + % 0 % ),) % % % 0 Α ΘΓ 0 0 & 0 / # % 0 % # 0 0 ) %# + Φ;<< Γ % / 5 # 0 % 0 0 % % (, 0 + # %# % %&

49 0 + 1& 0 > 0 Χ ) % % / > ) % 0 ) # 5 0( + # 0Β 0( Φ;<<ΘΓ % / # 0 0 % 0 0 % 0 % % % 0 % # # 0 % 0 # % % # % + # %,) # 0 # / ) 1 % 0 > # # % / # 1 % 0 0 %# % % / % Κ % / 0 # 0 0 % % % # % ) % 0 %# ) + # / ( 0 % 0 % %# 0 8 %# ( 1 0 %+ 5 % 0 0 % % % # + # % ) % Μ & ) Ν % Ο 7 )Β+& + %&=+) Ι+35% Π. &+ 4= % 9 # Φ;<<<Γ+ ) % # Χ 1 0 %# 0 %#Η % ) + 0 # % # % 0 % # # ) ( +! 0(% Φ;<< Γ 0 0 ( % % / # # 0 % / %# % % + > 0 Χ % 0 %# ) % % > # 0 / 0 Η 0 + / > 0 0 %# % % %# 0 % 0 %,) ( > / 0 %# % / )> % + % # 0 ( % + # + % % Η + % 0 0 %# # ) 1 # # 0 ) ) + ς ) Φ;<=<Γ 0 ) % + ( % % 1 % % 0 % % 0 0 # ) 0 0 : 0 0 # ) % # # ) # %# / % % 0 Η / # % # Χ 0 # 0 + ( 1 Κ 8 + # # % ) + / %# ( Χ % / %# % %

50 # % 0 0 8Η 0 %,) > %# 0 % % 0 + / # % : 0 # 0,# 0 % 0 ( % 0 0 0( + Φ;<<ΣΓ+ # 0 > ) 0 % ) 0 / ( 1 % + % + # Χ ) # % ) + / 2 % % # # % 0 # 1 + # / ( Χ ( % Κ 1 % + %# 1 # % > # % # 8 %# Β + Ξ+! + ( + %# > % 0 ( 0 % + 0 % # # % + / Χ % Κ # 0 # % # 0 % # 0 / + # % ) + %+ Ξ Φ;<<ΠΓ # : / %# # 0 0 %# # ( 1 Κ =Γ 0 + > 0 ), Κ # ) Α ;Γ % ) ( 0 % 0 %# : 0 > 1 Α ΘΓ 1 % # 0 0 % % 0 % Μ & ) Ν % Ο &+) 2%&#+& +. &+ 4= +.# +&.2+,. %,% # 0,# / 1 Η # # 0 % / %# 0 %# % ) ) % 0 % 0 # 0 + # % 0 % 0 + % 0 /Ω % 5 % 0 Η 8 0 # # % > 0 0 ) ) % 1 % % # > 0 + # 0,# # % ) % ) ) %# >,) ) 0 % % #

51 ) 8 %# 0 # 9 # Φ;<<<Γ # % / # 0( # 0 % % Η 0 ( % % # 0 ) 0 + % + % + % ) %# # /Ω % + % % % % # % Η Ξ Φ;<<ΠΓ 0 0 / # / 1 # % % =Γ # / # # 0 # % 0 % ) 0 0 % 0 ;Γ 0 / # %# ) %# Α ΘΓ 0 ) # 1 0 Α ΤΓ. 0 % % 0 %# ) 1 0 ;Μ & ) Ν % Ο %)0.&.& +. &+ 4= +.# &%. % %) Ν)1% / 1 # 9 # Φ;<<<Γ # % / ΣΠΖ / # 0 0 % % % ( # %: 0 % + # / Χ % %# % + 0 / (> 0 % # 0 0 % ) 0 %# ( % 0 9 # Φ;<<<Γ % % / %# %& 0 / % 1 %# % % % # 0 & / 0( % % Μ# 0 # # Ν+ / 0 % > 0 Φ % + 0 ) Η % Γ 0 % 0 % % 2 0 # 0 # 0, & / 0 % 0 % % % ( # / 0 : 0 % 0 % Χ ) # 0 %# % % #,) 0 Η % ( 0 % # % # % 0 Λ 0 # # % + 0 ΤΥ # 0,#

52 0( + Φ;<<ΣΓ % % / # 0 0Β # 1 0 # # 0 Κ %# 0 # 0 # % # ) % # 0 0, Ξ Φ;<<ΠΓ 0 # / ) % 0 ) % # 0 0, =Γ % # Χ ) 0 ) 0 ;Γ ) # 0 % Φ% % Γ+ / # 0 # : 0 0 %# ) % Α ΘΓ % / % # 1 %,) 1 Α ΤΓ % % > / # % > 0 # ) %# ( <Μ & ) % Ο %6 7 Ι+& + #1,+)3+ %& #. %,+ 7,.&+)3+.ϑ % 0 # 0,# + 8 % 4 + / # % + ( % + 0, 0 0 # 0 ) ) % / 0 0 % Χ + % 1 ) # ) ) % Ι 8 0 ) + # % Η % ) / %# % %# ( # % 0 % > 9 # Φ;<<<Γ % / # % 0 %, 0 ) ) + % 0 0 > %# % % + # & # %# ( 8 > Ξ Φ;<<ΠΓ+ % 1 % # % Ι 8 0 ) / =Γ 1 0 ) % # 0 % 8 0 ) % + / %# ( > # #, % # 0 ;Γ ) % / # # >) # %# % 5 # / % 0 %, # 0 Α ΘΓ 1 / # 0 # / / % # # # 0 5 Α + ΤΓ ) ) % ) # % % % 0

53 ) & / % ),) ( % 0 + / # + 0 % + 0 Λ 0 # # Χ ) + % Η # Χ 0 % %# % % % # 0 0, + # % % 0 % % %# ( % # 0,# / # 1 /! 0 %# ) ( # ΒϑΒ( # ) Φ;<=<Γ % / % %# ( # % # # %# 0 # Χ ) 1 0 Φ< # 0 % 0 % % > % % 8 0,0 ( % ) 0 Κ 2 % 0 # 1 1 ) + % %+ : 0 % %# / 0 1 % % >) ( Φ;<<ΕΓ / 0 % % # % # > % # / # % % %# 0 # Χ % / # % %! # % % % # 1 Η % Η Η % %# 0 % 0 = ; 9 (% Φ;<=<Γ % % %# ( 0 %& # # > 0 0 %# Λ 0 % % % 0 % # 0 % 0 1 # ( % 0 + # % % % 0 Χ % 0 0 / # % 0 0 % % % %# ( % % # % % 0 # 0 1 # Κ ) 0 0 Λ 0 ( # ΒϑΒ( # ) Φ;<=<Γ 1 % / 1 8 # 1 % % Χ ) ) % 0 0 % # 1 + # 8 %# + Χ ) # 0 # % %# # 1 0 %>8 % + / Χ ) % 1 % 0 ) # % ) % # % ) 0 %# % % / # 0 0, + 1 ) 0 %# ( %# ( 0 % Χ ) # #

54 0 8 + Φ;<<ΡΓ % / % %# ( %# 0,) # / / 1 + # %# # / % % % 0 % ( 0 ( > / # ) ): % %# 0 0 % / # / %# ( # % 0 > Κ 1 % 0 Χ % % 0 ) #,) % Η # 0 + # + ) + + %# %+ % %# ( # 0 0 % / 1 ) 0 ( 0 + /,) 0 Χ ) # Χ Ι % ) Φ;<< Γ 0 %# % % / % 0 %# ( ) % 1 Η 8 0 > # ) ) % # Η % % % %# 8 Λ% % / % % %# ( :% 0 % # 0 # Χ ) 1 # % 1 % / % # %# 0 % % + # % ) + # % % 0 +! ( Φ;<< Γ # > 0 % %# ( # # % ) % % 1 + / Χ Η ) # 0 %# + 0 % 0 %# % # ) ) Φ 0 >,) Γ 0 % 0 % 1 Η 8 Φ Γ & / % %# ( % # 0 0 / % Η # % 0 %+ %# # # 0 / # % 0 % > % Κ % 0 + %# > 0 Η 0 %# ( 0 0 : 0 # 0 : Φ;<<ΣΓ 0 ) % / ) %# ( % % % # # % / / # 0 %# % % / + % Η # # # # % # # %# + # # % % 0 %# % 1 ( Φ;<<ΕΓ+ 0 % / % 0 % ),) + 8 % %# ( Φ Γ / 0 ) % ) 0 ( 0 % 0 ) (> + 1 Η :% 0 % 0 / 0 % 0 ) %

55 1 Η 8 % ) %# ( ) # 0 + / 0 # / + Χ ) % Χ % 0 % % 1 Φ + ;<<ΣΓ % + 0 % % 9 # Φ;<<<Γ # % / % %# ) 0 %# Φ% =<Ζ % 0 Γ 0 0, % / 0 # % %# / / % # / 0 % / / %# % 1 Η ) ) % 0 % 0>0 = ) 8 0 >) 0 / 1 0 0( % 0 / Κ ) # Α ; 0 Κ % # % + / # ), Α Θ 0 Κ 0 0 Α + Τ 0Β > % % 0 # 0 # & % 0 % 0 : 0 # 0 0 # 1 > Φ;<<ΠΓ / Μ % %# ) ) # # %# % + % % % # 0 ( Ν + # 0 / ) % Γ > 0 0 % # 0 0 %# Ψ Γ > 0 0 % # >) %# Ψ 0Γ > / Κ ) + Κ % + # # + Κ # 0 Χ ) %# Ψ Γ > / 0 8 #,) %# Ψ Γ > 0 0 % 0 / 8 0 ) Χ / Ψ Γ > 0 0 % %# 0 # / Χ ) + % Χ % 0 Ψ Γ > / Κ 8# 0 ) 8 : 0 # 0 # 8 0 ) %# Ψ + 5 ( % Φ;<<ΤΓ % / ) # + # %# % 0 )

56 %# % + Χ % + % # + % % ) # 0 # 0 % # # 5 ( % Φ;<<ΤΓ+ 0 # ) 8# Γ 0 : 0 Α Γ 0 : 0 8 Α 0Γ / 0 Α Γ ) Α Γ ( 1 %# + Γ 0 ) # / + % 1 0 % % %# ( Φ Γ # ) ) % %,) 1 Β Φ= ΠΓ 0 / 0 0 # 0 ) %# ( % 0 0 % # 0 % %? % Ξ> # 0 # 0 0, 0 # % 0 Φ/ + ) + + % Γ # # % 1 # % / ) / ) % / ) % 0> 0 % 0 #, 0 % / ) % # ) ) + % Χ ) / ) 0 % ( % #,) Φ +! ε Ι + ;<< Γ % % ) ) % 0 # # 0 # Η # 0 ) %# ( %# 0,) 8# % Η # # + % % / # % % 0 # ) 0 %# % 0 %#,0 8#,0 ( Φ;<<ΣΓ 0 0 % / # / % Χ ) %# + 0 > ) % % ) # % 0 # # % # 1 0 %# % ) / / 0 % % 1 / 0 % # 0 ) ) % # 0 % + / > 8 %# %# + 0 % %# # % % % % % & / ) 0Β Φ= Γ+ > %# ( ) % %# % ) / % % 0

57 % + %# ( ) 8 # % 0 % + %# /,) 0 %# : 0 / + 0 / # 0 / ( > # + % 0 % 0 ( 0 % 0 / ) % 5 Φ;<<ΠΓ (> # 0 0 % % %# ( % %# 0 %# ( 1 0 % 0 % ) ) + # % % 0 % > /, % % % 0 %# % 0 %# % % % 0 # %# ( + 0 ) % / % Η / 0 % 0 % 0 0 Χ % %# % # 0 / 0 Η / ) % %# ( %+ 0 %# % ( % + + # Η 0 1 % % % ) 0 0 %# % # %# 0 0 # # # %# 9 # Φ;<<<Γ % / % ) # % % ( # Η + % 0 + ) # ) 0 % # % % ( %# ( 0 Ξ 0 % 8 % ) % %# ( % = ΠΤ+ 0Β % # Χ ) Φ Γ+ + % % # ( 0 Η 0 %# % 0 0 % 0 > % = Ρ< % ) 0 % 0 % = Σ<+ 0( Χ % 0 0 % 1 Η ) % # 0 & % # 1 # 1 ( Φ;<<ΣΓ + ) % % 0 0 % 0 ) # 0 Η # / # % # % # 9 # % = ; ( Φ;<<ΕΓ 0 ) % %# ( Φ Γ 0 % % 0 Χ # 0 + # + % + % ) # 0 % % Η ) % Η %# ( + # > )>,) ( > / 0 % % Η + > # % ) %# ( / # + ) + # 0 # # %# + # % 0 Η 8 0 Η

58 ) % ( %# ( Φ # % Ι 9+ = ΠΑ ;<<<Α Ια+ 9 Ια+ ;<<;Γ 0 %# % / + # / % Χ 0 1 Χ Χ ) # # + %# ) % % ) 0 %# % 0 % % > 0 % # % ) # 1 / # % 0 0 / # 0 + % ) 1 + ) 0 % % 0 # %# % / 0 % # % ) % ) + ) & /, 0 0 % 8 + # 0 # % % 1 % % 0? / # ) ) % % / # 0 %# ( ) 0 0 % ) % 0 %# ) % Φ;<<ΤΓ / # / 0 % 1 Η # >) # 1 Χ ) 0 % % 0 > 0 # ) %# ( 0 : 0 / > ) # 1 0 0>0 / Κ 1 Χ ) % %# %# ) % % % %# ( Φ ΕΓ! Ε & %# ( % 1! # 8 % Φ;<<ΤΓ %# % 0 > 0 0 : 0 0>0 + 8 % Φ;<<ΤΓ # % / % ) % 0 + # 0 ) %# ( Φ ΡΓ

59 ! Ρ & ) %# (! # 8 % Φ;<<ΤΓ 5 Ι % Φ;<< Γ % / % % %# ( 0 # 1 # % ),0 ) Κ %# + 0 > / # % # Χ % 0 0 / Χ ( # Φ;<< Γ 0 %# % % / # 0 / ) % ) ) ) ) # % %# % %# % % / ) % 1 # 0 %# 8 # 0 / Χ ) + %# Λ 0 % Κ % 0 # %# + % 0 % 8# 0 ) 0 # %+ 0 % % # + 0 / 1 # % %# ( 1 ) % /Ω: ) %# 0 # ) ) % / %# 0 Χ ) 0 0 # 0 % 0 # + # 0 Χ ) / 1 % ) 1 Ι + ( Φ;<<ΘΓ % %# ( ) % % # 0 ) ) # # % ) %# ( %

60 % 0 + % % % % # 0 & 0 0 % / ) + # 0 # % 0 +! ( Φ;<< Γ 1 % / ) % 8# 0 % % % > %# ( ) ) % % 0 + / > Γ % # 0 0 % Α Γ 0 % 5 + # :% 0 % = ΣΡ+ # 0 ( 0 1 Η / # % % %# ( 80 : 0 + # ) + 0Γ :% #! 0 + % = = % % Χ> 0 + % % > %# ( / % 0 % Χ ) 8 %# 8 0 ) 0 + & Κ %# % + # :% 0 % 5 ) # % ) # % % ( # > 0 + % Χ % 0 %# ), # :% % % %# (, Φ ;<< Γ 0 % 5 ) # % 0 = Ι Α ; Χ % 0 Α Θ 0 : 0 0 % 0 Α Τ > % 0 ( 0 % Α Π 0 : 0 0 Α Ε # 0 Α Ρ 0 % 0 Φ ;<< Γ :% 0 % 0 80 : 0 % 1 % + / = # Α ;. :% 0 Α Θ Α Τ ) Α Π. Α Ε Ι 0 Λ 0 # # Α Ρ! 0 0 % 0 Α Σ # 0 Α % Α =<. 1 # Α == % # # 0 Α =; # Φ! + ;<< Γ! # :% 0 %# ( 0 % # 0 # / # % % ) >& 0 %# >& % Κ % + # Η + 0 # # 0 # 0 % % + 8# % : 0 0>0 # % # % % 0 Φ. Ξ! + ;<<ΡΤ + Ι Ξ Φ;<<ΣΓ % / % % 0 ( % 0, 0 0 %> 0 + ) % / 0 / ) %# ( + # # ) 0 0 % % # ) + % # # % %# ( 1 Η :% 0 0, 0 % 0 % % ) # # 0 # %

61 %,),) + / ) % Φ> 2 % 0 1 Η + # 0 # % 2 + ):% # # 0 ) % Η % % + / # ) % %? % % / % 0 %# ) + % 0 % % ( / # % % % # 1 Η > 80 : 0 7 / 7 :% 0 Φ. Ξ + ;<<ΡΓ :% 0 7 % %> 0 ) %# ( 1 0 %# #! 0 Φ! Γ+ / % 0 % % Μ# % ) # 0 80 : 0 1 Η 0 % % Η 0 0 ) Κ 0 0 # > 0 % 0 + # % :% 0 Ν Φ! + ;<<ΤΓ 5 + Ι % Φ;<<ΣΓ! 0 % 0 % 80 : 0 # ) > % + 0 / 0 % 0 % 1 Η 0 + % Μ Ν %> 0 ) 0 0 % / # 0, + % % + # 1 # # % % ) 8# : 0 % # 0 0 % # ) ) > Φ % Γ 0 % %# % & 0 % %, 0 0 / 0 %# # ) 0 0 % Η / :% 0 ) 1 Η / 0( % # + # 0 ) 0 %# : / 0 % > 0, 0 ) Φ# 8 % ΓΑ % > 0, 0 0 Φ % 0 Χ 0 % 8 % / # ) ΓΑ % ) Κ Η %# Φ + ;<<ΤΓ # 0 ) ) % ) ) 5 = ; : / 0 % 1 # %,) % # 80 : 0 %# ( % 0 %# ) %# #, Φ + ;<<ΤΓ

62 +Τ,.&+)3+ Ο Ι 1+ 0 % + % 80 : 0 Ι Λ 0 # + / # %# % %, 0 % ) # 0,# 1 0 % + 0 % % # 80 : 0 0 % 0 % % 1 0 / % # 1 % # # 0 % % 6Τ &+ 4= +. 7+)% 1+ # % % + % 80 : 0.! + # % % > % 8 # 0 %# / % 0 % 0 0 # 1 + % 0 % % # # 0 ) + # # 0 % # 1 ) 1 % # 0 0 # 0 >& + 0 % 0 %# % % # Τ 7.). > % 0 0 % % ( 0 % 0 % 0 + / # ) # 0 % 0 % % 0 %# ) % 0 > # % 0 ( 0 % % 0 % 0,Τ %.,+,. 0 > # 0 # % % # 0 + / # #Η 0 ( 0 % 0 % 0 0 % # 1 ) 1 # 0 # 0 0 ( 0 % # % % % # 0 % % # 0 # 1 % 0 0 % 0 % :% 0 + # %# Λ 0 % Η # : % 8 % Ι Λ 0 # % % + # %# Λ 0 # # 0 # 0 0 > ) ) % >) ) ) % >) ) ) % / 1 0 # % 0 %# % 0 # 0 Η 1 % # # 0 Φ + ;<<ΤΓ.Τ )2%&#+3Λ.. %)Β. #.) % % Η ( 0 % 1+ # % % + % 80 : 0 # 0 % Η + #

63 % % 0 Η 1 0 % % % Η > %# ( % 8 1 ) # % % / # % 0 % % Η 0 %# ) 0 ) >) + 0 % % Η + 8# % # 0 ),) % ) %# ) 80 : 0 φ Φ Γ 0 % 0 ( 0 % % % 0 # 0, 0 + % 0 : 0 %# Λ 0 % # 80 : 0 1 Η 2Τ. %+ > # 0 # % %. 1 + / 0 %# ( 1 0 % 0 # 0 + % ) %& ( + % 0 % 0 % % % # #,0 Κ # 0 # ) ) % / % % %. + % :% 0 # > % : % ( + # 0 ) ) % ) =Τ &%. % # 0 1 / % ) % % # 0 0 % + 0 # 0 / % ) % # 0 + # 0 # + # 0 0 % 0 % 0 # 0 0 3% 0 & 0 1 > % # 0 % Η + / 1 # 0 %# 0 % # % # 0 + & + % 0 : 0 + # %, 0 %# # 1 + # ) + ) %# ( %# % %> 0 ) Η % ( ΒΤ. 17 +,% Σ & & 0 # + # 0 80 : 0 + Κ # % % # 1 # % ),),) % # # % # > 0 1 Η ) % 0 / ) # # ) # % Η ) ) % 1

64 ) ( Φ;<<ΡΓ+ 1 Η % # 0 # + % # ) % ) % % + 80 : 0

65 8 % > 0 0 Χ ) %> % 0 % Χ ) + # 0 % ( + 0 Χ 0 Η 0 + # % 0 ( 0 % ΦΙ 9 + ;<<ΠΓ %+ 0 #, 0 ) % + # # # / + # # & ) % + 0 % / % / + / ) /Ω: 0 0 % 0 / = = 7 ( )! #! #! % & #! # 8Φ %,.. Κ1 + ) 5 ) Φ;<<;Γ / % % % % %# % 0, 0 Χ ) % ) %+ # ) Χ ) + ),) # 0,# 1 # ) ) %# 0 % 0 0! 1 % # / 0 ) + # % % 0 ) 5 ) Φ;<<;Γ # / 0 ) ) % % % # >& 0 0 % / # # / # % )> % + 0 ) Γ # / 0 % ) 0 % # 0 ) 0 %# + 0 % + : , 0 + Γ

66 0 + / + # Φ= Γ 0 ) 0 8 % / > % ) α Φ;<<=Γ 0 %# % / Μ 0 # % ) %#, 0 0 %# % % + 0 % 0 # Χ % + 0 > Ν % 0 + γ Φ= Γ 0 % / Μ 0 % # ) / ) ) ) ( % % Ν 0 + % % # / 0 % + ) 5 ) Φ;<<ΠΓ ) 0 % % 0 ) 0 %# 0 % + : , 0 # + % ) 0 %# # / + # % ( % % Η # Κ # / 8Φ % 17+35% +70%. +#% &+ 0( Φ= Γ / % # # % 0 Χ # %# / > ) # % Χ ) # 0, 0 % / (> 0 8 % % # # # ) >) % ( # # + # %# ) + 0 # / 0 # 0 # 0 % + Β Φ;<<;Γ+ % # 1 1 Η % # # % % 0 Χ % 0 # # % / % % 1& 0 > # / % # > 0 ) >) 0 ( % Η # # + # # Χ ) + ) & 1 Η ) 0 :% 0 Φ Γ 2 % : + / 0 %# ( + % ) 1 / ) 0 % %! % 80 : 0 / % % 80 : 0 + # / 1 Η ) % Φ! + ;<< Γ % Κ % + #, # %# ) % # / # #! # %, # Φ;<<ΤΓ+ / %

67 #, 0 > % 0 / 0 % # 0 Φ Γ 0 % / %# # % # 0 % # 0! # 1 #2 0 % 1 %# ) 0 %+ %# / # 0 # % # / 0 / ;+ Χ 0 & / % ;<<Σ # 1 Κ! % / % ;<< # 1 ( % ; 7 %# / ) # &. + %, 5? Φ Ι5 Γ 0 0 % > % 1 #! # / ;<<Ρ ;<<Ρ ;<<Ρ ;<<Σ 8Φ8 ) &1#.) %,. %7. +,.,+,% 0 % 1 0 > + / + 0( Φ= Γ+ % 0 > Χ> 8 % % 0 # % / ) + %+ 0 0 > # % # / > 0 % Φ # Γ 0 0 #: 0 0 % + # 0 + / Θ # % # 0,#! + 1 # Ξ Φ;<<ΠΓ 0 % / +! Φ;<=<Γ+ / # /

68 Θ 7 0,#! 0 % /.Κ1 %,% & ) %,+ = = %# 0 ) 1 0 % % 0 % 0 % # 0 Ψ = ; %# 0 8# 0 Η 0 Χ ) 0 0 # # # 0 ) ) + % 0 % ),) % % % 0 Ψ = Θ %# / # % 0 % # 0 0 ) %# Ψ ; = %# 0 + > 0 ), Κ # ) Ψ ; ; %# # % ) ( 0 % 0 %# : 0 > 1 Ψ ; Θ %# 1 % # 0 0 % % 0 % Ψ Θ = %# # / # # 0 # % 0 % ) 0 0 % 0 Ψ Θ ; Ξ> % 0 % # 0 / # %# ) %# Α Θ Θ %# ) # 1 0 Ψ Θ Τ Ξ> ), 0 % % 0 %# % ) 1 0 Ψ Μ & ) Ν % Ο &+,1Ι & +. &+ 4= +.#.&#% %.&+ %)+ Μ & ) Ν % Ο 7 )Β+#.) %,+ &=+) Ι+35% Π &+ 4= + 8Μ & ) Ν % Ο &+) 2%&#+& + &+ 4= +.# +&.2+,. %,% ;Μ & ) Ν % Ο %)0.&.& + &+ 4= +.# &%. % %) Ν)1%.Κ1 %,% Κ1. &. %),.# Π. Κ1 + % % # ) > 1 Ψ / % 0 ),) / % % ) # 0 Ψ % 0 # ) %# % Ψ % 0 ) # 0,# > η # % 80 : 0 η 0 ) # # Ψ % ) > 1 + / # + # ) ) # 0 % Ψ %. + 0,# , 0 0 % 0 Κ ( Ψ. 0 % #,) 1 % 0 % 0 # # ( Ψ % %# ( # ( 0 + % % % %# ( Ψ % % + 0 ( 0 % 0 ) % % 0 0 % %# ( 0 80 : 0 Ψ Τ = %# % # Χ ) % # 1 0 ) 0 Ψ ) % / # % # # Ψ Τ ; %# ) # 0 % Φ% % Γ+ 0 % 1 # ( % / # 0 # : 0 % Χ ) 1 0 %# ) % Α % ) 1 Ψ Τ Θ %# ) ) % / % ) %# ( # 0 0 % # 1 %,) 1 Ψ 1 + ) ) ) % >) Ψ Τ Τ %# ) ) % % > / % %# % # 1 1 Ψ 0 ) # % > 0 # ) # 0 # # > 0 # % # 1 %# ( Ψ % 0 %# ( %# % 0 Η 0 > %# ( 1 Ψ % 0 % 1 # ) 0 0 # % ) 1 0 % # Ψ <Μ & ) Ν % Ο %6 7 Ι+35%,+ 1,+)3+ %& #. %,+,.&+)3+ ϑ Π = 0 ) 1 5 % Φ ) Γ 0 % # 0 % 8 0 ) % + / %# ( > # #, % # 0 Ψ Π ; / # # >) # %# % 5 % % ) ) % % # % 0 %, # 0 Ψ Π Θ Ξ ) % 1 / # 0 # / / % # # # 0 5 Ψ Π Τ! ) ) % % ) # % % % 0 Ψ! # / % % # + 0 % 1 # :8 0 0 Χ ) 1 Ψ 0 # 0 # % % 1 ( # :8 0 0 Χ ) % 0 ) ) % 0 0 > # :8 Ψ % % % 0 % 1 0 ) >) Κ 0 ) + Κ ) Κ 80 : 0 %# ( Ψ % %# % ) 1 Ψ % / % # # 0 ) Φ! ;<< Γ

69 =Γ! % # 0 % % + # %# + # 0 % % /Ω: 0 + % 0 # > 0 / % # 0,#! Α ;Γ 0 %# 0 % 8# ) Α ΘΓ! ) & ) # > / Χ ( % 0 %# Α! Α ΤΓ ΠΓ 0 & % # # 0,#! ) 1 : 0 Α ΕΓ! % 0 0 % > # # 0 0 # 0,#! # # / %# % :% % ) 0 ( % 0 + / + : % 5 0 % % 0 % % # # + 0 & 0 % # # # Κ 4 % # 0 # # / 5 # & / # # 0,#! Ψ 0 # > 0 / # % # 0,#! + % 0 / 0 / ;+ % 8 # % % # #! # 0 ) Φ =Γ + ϑ+,. %) 1+35% <Ζ % = 7! 8. & 35% % ) 0 # > 0 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 % % ) # Κ / Η 0 0,#! 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 +.),.# + +7=1#+ / Η 0 0,#! 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 +.),.# + 0:& + / Η 0 0,#! 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 +.),.# + #+ %& + / Η 0 0,#! 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 +.),.# + Κ1+. ;<Ζ % Τ<Ζ Ε<Ζ 5 % Σ<Ζ ι % %,+ / Η 0 0,#! =<<Ζ 80! #! Φ;<=<Γ 0 Χ ) : 0 0 / # > 0 +.),.# + %,+ + / Η 0 0,#! 8Φ; &+ +#.) %,%,+,%

70 0 % % / &/ ) + 1 # % 80 # 1 Η 0> % 0 0 Φ = / ΘΓ 0 0 % ) 1 Φ;<<ΠΓ+ # / / ) 0 / (> % ) % Χ + + % ), 0 0 >) % Χ ) Χ ) Χ / # % % 2% # 0 > 0 # 0 # / / ) / % 0 0, 0 # / % 0 # 0,#! + # & / Η % # Ξ Φ;<<ΠΓ % 0 # 0,# + / % % % 0 % # % 0 > Φ Σ+ + =<+ == =;Γ 0 # % 0,) %# Λ 0 > # % # 0 ) / # 0,# + 0 % Ξ Φ;<<ΠΓ % )Λ 0 # / # 0 ) # 0,# 0 # Τ<Ζ % # 0,# 0 & # % % =<<Ζ # 0,# % / % 0 % )Λ 0 0 # Θ<Ζ % 0 % % % 0 # % % =<<Ζ % % / % 0,) )Λ 0 0 # # Κ / # 0,# + % # % % % 1 =<<Ζ

71 .Κ1 %,% Υ Ρ Τ 1. 5%,% & ) Ν %.&&.&%Υ <Τ & ) Ν %,+ Ο Χ+ 7+). %& %)Υ Τ + %&.,. +):7. &+,135%,..&&.&% Υ <Τ ς &+,1Ι & + &+ 4= +.#.&#%.&+ %)+ 1+7 % )Ν0.7,..).), #.) %,% 21) %):& %.# &.7+35% Π. &+ 4= + 2%&#17+,+Σ. % # %& () +,% 2+ %& +&+ +.),.& + Κ1. 5% Γ 0 % % # ) > 1 Ψ Γ / % 0 ),) / % % ) # 0 Ψ 0Γ 0 % 0 # ) %# % Ψ Γ 0 % 0 ) # 0,# > Κ # % 80 : 0 η 0 ) # # Ψ =Γ 0 ) % % 0 % 0 % # 0 ;Γ 0 8# 0 Η 0 Χ ) 0 0 # # # 0 ) ) + % 0 % ),) % % % 0 ΘΓ & 0 / # % 0 % # 0 0 ) %# Τ<Ζ Θ<Ζ Θ<Ζ.7+35%.Κ1 %,% Ω & ) Ν %,+! Σ 7! > 7 =Υ 0,# & 1 % % # 0! #! Φ;<=<Γ+ Ξ Φ;<<ΠΓ 9 # Φ;<<<Γ.Κ1 %,% Υ Ρ Τ 1. 5%,% & ) Ν %.&&.&%Υ <Τ & ) Ν %,+ ΟΧ+ 7+). %& %)Υ Τ + %&.,. +):7. &+,135%,..&&.&%Υ <Τ Μ & ) Ν % Ο 7 )Β+#.) %,+ &=+) Ι+35% Π &+ 4= % )Ν0.7,. +7 )Β+#.) %,+ %&=+) Ι+35% 0 +),% & +& ).&= + 0%7 +,+ +&+ + # 7.#.) +35%,+. &+ 4= + 2%&#17+,+Σ. % # %& () +,% 2+ %& +&+ +.),.& + Κ1. 5% 0Γ. 0 % #,) 1 Γ % ) > 1 + / # + # ) ) # 0 % Ψ 0Γ 0 % 1 # ( % % Χ ) 1 Γ %. + 0,# , 0 0 % 0 Κ ( Ψ =Γ %# 0 + > 0 ), Κ # ) Ψ ;Γ %# # % ) ( 0 % 0 %# : 0 > 1 Ψ ΘΓ %# 1 % # 0 0 % % 0 % Ψ Θ<Ζ Τ<Ζ Θ<Ζ.7+35%.Κ1 %,% Ω & ) Ν %,+! 7! > 7 ;Υ 0,# & ( 1 Κ! #! Φ;<=<Γ+ Ξ Φ;<<ΠΓ 9 # Φ;<<<Γ

72 .Κ1 %,% Υ Ρ Τ 1. 5%,% & ) Ν %.&&.&%Υ <Τ & ) Ν %,+ ΟΧ+ 7+). %& %)Υ Τ + %&.,. +):7. &+,135%,..&&.&%Υ <Τ 8Μ & ) Ν % Ο &+) 2%&#+& + &+ 4= +.# +&.2+,. %,% %,%,..#.)Β% ), 0, ,+.# ), +,%&.,.,%6&+,%,+. &+ 4= + %&=+) Ι+ %)+7Σ. % # %& () +,% 2+ %& +&+ +.),.& + Κ1. 5% Γ % 0 % 0 # # ( Ψ Γ % %# ( # ( 0 + % % % %# ( Ψ 0Γ % % + 0 ( 0 % 0 ) % % 0 0 % %# ( 0 80 : 0 Ψ =Γ %# # / # # 0 # % 0 % ) 0 0 % 0 Ψ ;Γ Ξ> % 0 % # 0 / # %# ) %# Α ΘΓ %# 0 0 ) # Ψ ΤΓ Ξ> ), 0 % % 0 %# % 0 0 ) 1 0 Ψ ;<Ζ ;<Ζ Θ<Ζ Θ<Ζ.7+35%.Κ1 %,% Ω & ) Ν %,+! =< 7! > 7 ΘΥ 0,# & % %! #! Φ;<=<Γ+ Ξ Φ;<<ΠΓ 9 # Φ;<<<Γ

73 .Κ1 %,% Υ Ρ Τ 1. 5%,% & ) Ν %.&&.&%Υ <Τ & ) Ν %,+ ΟΧ+ 7+). %& %)Υ Τ + %&.,. +):7. &+,135%,..&&.&%Υ <Τ ;Μ & ) Ν % Ο %)0.&.& + &+ 4= +.# &%. % %) Ν)1% &%. %.&#. % #%) %&+#.) %,% &%=&. %.# &.7+35% Π. &+ 4= + 2%&#17+,+. + +,%35%,. +3Λ. %&&. 0+ ).. :& + Σ. % # %& () +,% 2+ %& +&+ +.),.& + Κ1. 5% Γ % # 1 ) % / # % # # Ψ Γ % ) 1 Ψ 0Γ % ) %# ( # ) ) ) % >) Ψ Γ % %# % # 1 1 Ψ 0 ) # 0 # # > 0 # % # 1 Γ % 0 %# ( %# % 0 Η 0 > %# ( 1 Ψ Γ % 0 % 1 # ) 0 0 # % ) 1 0 % # Ψ =Γ %# % # Χ ) 0 ) 0 Ψ ;Γ %# ) # 0 % Φ% % Γ+ / # 0 # : 0 0 %# ) % Α ΘΓ %# ) ) % / % # 1 %,) 1 Ψ ΤΓ %# ) ) % % > / # % > 0 # ) %# ( Ψ ;<Ζ Τ<Ζ ;<Ζ ;<Ζ.7+35%.Κ1 %,% Ω & ) Ν %,+! == 7! > 7 ΤΥ 0,# & ) % 0,! #! Φ;<=<Γ+ Ξ Φ;<<ΠΓ 9 # Φ;<<<Γ

74 .Κ1 %,% Υ Ρ Τ 1. 5%,% & ) Ν %.&&.&%Υ <Τ & ) Ν %,+ ΟΧ+ 7+). %& %)Υ Τ + %&.,. +):7. &+,135%,..&&.&%Υ <Τ <Μ & ) Ν % Ο %6 7 Ι+35%,+ 1,+)3+ %& #. %,+,.&+)3+ ϑ % )Ν0.7,. #%6 7 Ι+35%,+,.&+)3+ 0%7 +,+ +&+ % 1. %,+. &+ 4= +Σ. % # %& () +,% 2+ %& +&+ +.),.& + Κ1. 5% Γ % % # + 0 % 1 # :8 0 0 Χ ) 1 Ψ Γ 0 # 0 # % % 1 ( # :8 0 0 Χ ) 0Γ % ) ) % 0 0 > # :8 Ψ Γ % % % 0 % 1 0 ) >) Κ0 ) + Κ ) Κ 80 : 0 %# ( Ψ Γ % %# % ) 1 Ψ =Γ 0 ) 1 5 % Φ ) Γ 0 % # 0 % 8 0 ) % + / %# ( > # #, % # 0 Ψ ;Γ / # # >) # %# % 5 % % ) ) % % # % 0 %, # 0 Ψ ΘΓ Ξ ) % 1 / # 0 # / / % # # # 0 5 Ψ ΘΓ! ) ) % % ) # % % % 0 Ψ ;<Ζ Θ<Ζ Θ<Ζ ;<Ζ.7+35%.Κ1 %,% Ω & ) Ν %,+! =; 7! > 7 ΠΥ 0,# & 1 # % Ι 8 0 )! #! Φ;<=<Γ+ Ξ Φ;<<ΠΓ 9 # Φ;<<<Γ % + # % > / % # 8 % + % % 0 # # 0 # 0,# + 0 %,) %# Λ 0 0 %+ % 9 # Φ;<<<Γ % / 8 % / / %# % 1 Η ) ) % 0 % :8 % 0 # 0,# 0 %, # 0 # Φ =ΘΓ %+ # 0,# % / 0 0 % # % ) # =Σ / :% 0 % 0 % 0 % # ;Θ+ % 1 =<<

75 ! # 9 # Φ;<<<Γ 0,#! 7 9 # Φ;<<<Γ 7 %# Λ 0 # 0,# =Γ ) 8 0 >) 0 / 1 0 0( % 0 / Κ ) # ;Γ 0 Κ % # % + / # ), ΘΓ 0 Κ 0 0 ΤΓ 0Β > % % 0 # 0 # & % 0 % 0 : 0 # 0 0 # 1 =ϕ & 1 % % # 0 ;Υ 0,# 7 ( 1 Κ ΘΥ 0,# 7 % % ΤΥ 0,# 7 ) % # 0 0, ΠΥ 0,# 7 % 1 # % Ι 8 0 ) =Σ ;Θ =Σ ;Θ =Σ % +7 =<<! =Θ 7! # 9 # Φ;<<<Γ 6 0,#!! # 9 # Φ;<<<Γ %! Φ =Γ % Ξ Φ Σ+ + =<+ == =;Γ+ 0, % # ( # 0 % Η Φ #: 0 Γ

76 ; % ( 0 %# %# / % + 0 #, # # 0 # # 0 # 0 + % Η + 8, # 0 ) # Κ! 0 # 0 :% 0 ;Φ +&+.& Ι+35%,+ &=+) Ι+3Λ. # ( 1 # + # % ;<<Σ+ % 0 3 % 0 # + # 1 + / (> ΣΤ ) # # 0 # ) % % = ;Τ % 1 % = Θ + 1 # 1 # # # 0 %# ΦΘ Ε<< # # # Γ = Π<+ 0 ) # 0 %# # Χ ) ) % # 0 0 # # # # # + / % % ) %# + # # # 5 % # / 0 0 > 5 ( # 1 % ;<<=+ 1 0 % ( # % 8# 0 1 # / % + # # # 0 > % % 5 ( % % 1 +. % % ) Φ5 Γ 0 % ) 0 % 0 % %# # 1 0 % % 0 + # # 0 # # %# % 0 ) + ) ) 0 % 0 0 # 0 # % % ( # # % ( + ) % # 0 # 0 8# 0 ) 0 0 ) 0 % + % # 0 + ) # / 0 0 : # ) + % % ) + % ( / # + % 0 + # 0 # ) + 0, % Η ( +

77 % # ) % > % + % ( 0,) # # Χ % Θ ΠΠΤ 0 Φ 1 ;<<ΡΓ 0 % 0 # Ι + / <+=Ζ + =ΘΖ :% # & &% + ; Ζ # 0 %# 0 %# + Π=+ΡΖ % 0 %# 0 %# + ΕΖ % 0 %# <+;Ζ % % 0 %# ;Θ > Π Θ<< 0 1 / % % ) + % + %# 1 0 ) + + % ) % 0 + ( Η 1 0 %# # ) % 0 # # 0 # % % # 0 0 : 0 % # # # 0 > 0 0 % 0 % + / 0 0 : # # % 0 0, 0 0 %% ) 0 % # Κ 8# % # 0 # 0 # / % 0 0 % 0 # + 0 %# Γ % % >) %# ;<=ΠΑ Γ ) ) # 0 % + # # % 0 0 # Α 0Γ 0 3% % Α Γ %# % 0 % 0 0 % 0! + 0 1Α Γ 1 % ( %# # ( % 0 ) 0 0 # # Κ 0 # = Π<+ 0 %# % % ( & ) ) % ) 0 0 # + ) ) % # # # + # % # # 0 0 ) % % + % 0 % # / ) % 0 0 % # % # # =<<Ζ # 1 % 0 0 % 0 0! # % 1 % =Τ<<<= + % = Π! # % %# % 0 0 ( 0 # % ;<<=

78 % 0 + # Χ % 0 %# % 5 ;<<Τ # ;<<Π 0 # %.5 Φ! Γ 0 0 Φ Χ % 0 Γ # % > + ) # % # # Φ;<<ΣΓ+ 0 % 0 0 # & %#,) 1 ) +) )6 7) Ι5 % %# % % > Χ 0 # %, # %> + % + 0 % % %,,/ + 0 % %, Φ0 % # 1 +ΡΖ + ΖΓ % ;;+Π Β % / ;<<Ε %# 0 # ΤΠ ΣΣΕ %,,/ + 0 # ΤΠΠ ΠΕ= %, + % 0 ( %# % % ) % % κ ; ΘΤ= Τ<< <<<+<< %, % 8 0 Χ # 1 # 0 Η % Ι ) 0 # 1 % 0 % : # 0 # % % % # ) / / 80 ) % # % 0 8 Φ ΠΖΓ %, 5? Φ Ι5 Γ+ # % ;<<Ρ+ % 0 %# ( 0 # 0( + % = ΣΠ+ % 0,# >+ % 0. & %# (. 0 ΦΠ=ΖΓ 7 7 ## % 1 % % Ι ΦΤ ΖΓ 0 0 %# Χ # +! + 0 % # %, # 5 Β 0 # + % ) # : + % # 0 # 0 0 % # %, 5 + % % 0 + >+ =;λ % % % % ( # Φ2 8Γ 0 0 % # 0 + # 0 # % % 0 # 0 # 0 %# 8# # + ) Φ ) Γ 0 + # % % Η + 1 # % 0!0! Η ) % % 0 / 0 & %

79 ( Ι5 0, = ΘΠΕ Φ%?;<<ΡΓ %# # Ι + / Θ+Ε;Ζ # & + =Θ+ΕΡΖ # + Ρ;+ ΡΖ % +ΡΤΖ % % %# 0 0 % ΣΘ< # ) ) ) % ) ) 0 # + % + %# 1 + % 0 # % # % % % % ) 1 % 0 0 % ΘΕ ( % % Χ Σ ( + 0 # ΠΤΖ ( %# 0 ( 0 0 % # / % / # 1+ # 0 # 0 # / # % # 0 # ) / # % % % / 1 % 13 Φ 8 Γ % # 0 0 Φ %, Γ+ ( + %& # # # + # % %# + %# + 0 ) # Κ 0 % ) 1 ( 0 0 / Η 0 <<<=+ =Τ<<=+ Ξ =Σ<<= Σ<<<+ # % / + % # 0 # 0 # 0 7 Χ % 0 %# % %# # Γ # = 7 # # % Η 0 > # ) % # ) % 0 % Φ 0 ) 0 0 > ΓΑ Γ # ; # (?5 + / 0 > # ) % + 8 ),) # % % 0 0 8# 0 ) # % 1 Ο Α 0Γ # Θ 7? ) % # 0 + Χ ) % % > 0 : 0 Χ ) + 1 % 0 % 0 # ) % 0 Γ # Τ 7 # # Χ % % %# 0 # ) Η & # &0( ) 0 % + 0 % 0 + > + 2 # 0 +

80 % + % % 0 Η 0 % 0 % = Ε< % %# % %# ( %# # 0 % + 0 # 0, 5 8 % % ) 0 % ;<<Ρ % ) # # ) ) # ) Η # # # %# 0 % # # ( % + 0 # 0 % ( + 0 ) # 0 0 % 0 # ) ) % %# ) 0 % 1 # ( % ( %# 0 %# # ΣΡ< %# =Τ< # ( 0 0 # # 8 0 % # Η + 0 %# % %+ 0 Χ 0 %# : / % 0 0 %# ) 0( ) # # % % # 0 0 ) 0 / ( # % 0 # & Κ 0 % 0 0 Η ) # 0 % # + %# # % Χ % % 80 : %# # > 0 ) # / Η ) 0 ( 0 % #2 0 # 0 Χ % 0 %# % + (> % Θ< + % 0 % + / % # 0 + / 0 %# # / # % 0 & Χ ) ( % + % % ) % % 0 % ;<<Θ % 0 0 % 5 % ;<<Π %# % % % %# % %# % % # 0 %# ( % ) 0 0 % > 1 # 0 % + / % 9. 0 > % # + / #

81 0 # # 0 %# % 0 0 % + / > Χ # / 0 % + ) 0 ;<<Ρ+ % / 0 % %# 0 # + 0 % = ΠΘ+ ) Ι ;<<Τ+ # 8 0 ) # 5 0 % %# % )> > + 0 %# 8# > # % ) # 0 % # >) # # % # ) % % % # Η 0 % %# + ) + %# Η 8# Η # ) % % % # ) ) # ( 0 % 0 %# # =< Π; %# + / # ;;Ζ % 0 + / ;<Π %# % : ) 0 % 7 # ) + ;<Π : ) 0 % 7 Ι, 0 + Θ=; : ) 0 % 7 + <; : ) 0 % 7 /,% 0! 1 + Θ;; : ) 0 % 7 Β % 0 1 Ε + 0 % + #, 0 1 / ) % # + 0 ( % + ) ) % ) # Κ 0 # # 0 0 % 0 0 # 0 % 0 % # # 0 Χ % 0 + / % 5 ;<<= # 0 # 0 % > 0 % % Η % 0 %# ) + 0 ) % # ) + % 0 % % %

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε

) 0 ) 2 & 2 & 0 + 6! ) & & & & & ), Γ , Γ 8 (?. Κ Ε 7 ) ) Μ & 7 Ν & & 0 7 & & Γ 7 & & 7 & Ν 2 & Γ Γ ( & & ) Η ++. Ε Ο 9 8 ) 8& & ) & Ε #! % & ( + ),./! +./+., ( ( 1 #23 + + ), 1 (453.+ 6.+ 6, 7 1 89 3.! :.! :, 1 (453.. / 2 ; ? Α 7 ; Β / / 4 > (? / / ) 8 Χ :/. ++.. +. : 6 : ) )4 ) ) ( 4 )Φ 7 % 6 : : +.. ++. ) & & & & ), Γ, Γ 8 (?.

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9,

! # % &! () +,./ % 0 1 % % % 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0 %,, 9 :,9, ! # &! () +,./ 0 1 2 3 3 4 5 / 6##7,+ 84,8, 0,, 9 :,9, ; ! # # & (#) #+#+, #,# +./, /,+0 ++,#1./ 2 3(4,#,#1 + (5+ + /,# 61(#)(! # & () +#,)#. /& #()012#3 42 5,6 7 89:+ 8) ;. ) 7? ) 4# = 8 Α#2 278&

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η

ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΟΡΙΣΙΚΟΝΠΙΝ Κ ΝΚ Σ Σ ΞΗΝΤΠΟΦΗΦΙΧΝΝ ΚΠ Ι ΤΣΧΝΝΣΗΝ8βςΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗΝΣΧΝΝΠ Ν ΡΜ ΙΟΝΝβ,ΝΣΟΝΠΛ ΙΙΟΝΣΗΝΠΡΟΚΛΗΗΝΜ Ν Ρ.ΝΠΡΧΣ.μΝΦ4Ν-Νβλθ7Ν/Ν0θ-0β-β01η ΠΡΟΟΥΗ: ο Π 4έγέι Φ α α π α α οπο αφ ο ο απ υπο φ ου πα υ ου

Διαβάστε περισσότερα

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3

! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ! !! # % &! ( )! % +,.! / 0 1 )2 3 ) 4 5! 5 ) 6 2 2 ) 2 3 #! 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333337 83 % ) 1

Διαβάστε περισσότερα

! # ## %% & % (() ((+

! # ## %% & % (() ((+ !! #! #!% ## %% & % (() ((+ ! # & ( ) +,./,0 ! # % & ( ) % ( # +,,,. /! ( 0) 0 # 0 1,,2,. 3, 00 4 # + 5 6 7. 1, 00 + 5 6 3 7 )7 8 7 7 0,, 7 )7 8 7 )7 8 7 0 + 7 )7 8 0 (( 7 7 )7 8 :5 1, # 7 )7 8 + 70

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 +

! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + !! # % &#% ( ) +, + + % %. +, + + / 0 % 1 # 1 + 2 ( 1 3 4 3 + 3 ) ( & + % + + 3 5675+ 859 + +! & # % +, + + % %., + + / 0 7+ ) 5+ 8+ % :+ % 9+ %; (

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7

8 9 Θ ] :! : ; Θ < + ###( ] < ( < ( 8: Β ( < ( < ( 8 : 5 6! 5 < 6 5 : ! 6 58< 6 Ψ 5 ; 6 5! < 6 5 & = Κ Ο Β ϑ Β > Χ 2 Β ϑβ Ι? ϑ = Α 7 ! # % & ( # ) ( +,,. # ( # / 0 1 2 4 5! 6 7 8 9 9 8 : ; 5 ? Α Β Χ 2Δ Β Β Φ Γ Β Η Ι? ϑ = Α? Χ Χ Ι? ϑ Β Χ Κ Χ 2 Λ Κ >? Λ Μ Λ Χ Φ Κ?Χ Φ 5+Χ Α2?2= 2 Β Η Ν Γ > ϑβ Ο?Β Β Φ Γ Π Λ > Κ? Λ Α? Χ?ΠΛ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 6 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

# % & % ( ) + ),, .//0

# % & % ( ) + ),, .//0 ! # % & % ( ) + ),,.//0 & 1 2 1 (, %, (, %, 3 4 ( 5 ( 6 (! ) 1 % % 1 (, %, 3 5.7, 4.//0 2 3 (, %, 6 8, ) %, 6 +!8!! 6 6, 9 ) 6 & : 6 + # ; 8 , %? 6 6 77Α, 5 9 Β

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 0 Σεπτεμβρίου 06 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αρμόδια : Σούτη Φωτεινή Δ/νση : Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 0, Πάτημα Χαλανδρίου Ταχ. Κωδ. : 8 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

13a Navarinou str, Athens, GR e_site: Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site:

13a Navarinou str, Athens, GR e_site:  Ναυαρίνου 13α, Αθήνα, e_site: University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 e_site: http://micro-kosmos.uoa.gr Director: Prof. George Kalkanis Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ. Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: Β

BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ. Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: Β BHMA 1+ ΛΥΣΕΙΣ Υλικό / Κόψε ένα κοµµάτι που δέχεται διπλή επίθεση: A 1) 1. Ιεxδ5 2) 1. Ιδ5xζ6 (1. Αβ2xζ6 γ6xδ5) 1.... η7xζ6 2. Αβ2xζ6 3) 1. Βζ3xβ7 4) 1. Ιε4xδ6 (1. Πδ1xδ6 ζ5xε4) 5) 1. Ιε4xζ6+ (1. Αβ2xζ6

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + >

+, + #. / & ##! 1! 1! & #, / !!! #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )! ):0 3 & #, /1 2 1! ):0 < = +, + > ! # % & ## ( ) +, + #. / & ##!! )!! (! 0!! 1! 1! 2 1 3 & #, / 2 4 5 1! )!!! ) 1 1! 1 1!!! 46 7 1 #%3 1! 89&3 %! 1 69! 1!! 0!!! ()! )!! 1 ):0 3 & #, /1 2 1! 1 46 1 1 ):0! 8; < < = +, + > 6 #. & ## 6 >!

Διαβάστε περισσότερα

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % &

! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # # % & () # + (,. # # %%% # & ( % & !! # %& ( ) % + +,../ 0 ! # 10230../4 & 5 / 6 6 00 ( 00 0 7 8 00 0 0 + 9! + 8 00 0 +! ( 8 0 0 :! ; 0< + + 9 0= ((!. 0 6 >!. 0 0? 6 >. 0 Α. 0 : + 6 > 0 0 : 0 + 0

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

! # % ) + +, #./ )

! # % ) + +, #./ ) ! # % & ( ) + +, #./0. 1 + 2 + 2 5 2 3 40. ) 6 1+ + + 7 ! # % (% ) + # #, %. / 0 # 1 2, 3 4 5 6 3 7 00 5 8, 6 8 3 9 0: 5.;, 6 #! #, 8, 3 04 5 6 < ; = >!? >, 3? 5! # % & ( Α! 1 6, 3 7 2 Α0 : 6 Β Χ Α :,

Διαβάστε περισσότερα

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %!

#4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + ) Χ : %! + Χ :,! + Χ, Ο 3,, + #! : ) 2! : + ( 4! Θ!! 4 ) /#! %! ! ## %& !! # % (! )! +,, / 0 %,2!, # 3 % # #4 5 ) 7 9!! : 3 ;# #! 3 % ;# # )!, =>=?!# +! ) %, #, + Β ; Χ 4 Ε >ΓΗΙ =>?Η! )# : #+ #! 4!, ϑ :, + 3!! Χ, # ΚΛ Χ ; Ν : : + 4 %, % #, Ε # ) Χ :, #, %#! 4 # :+

Διαβάστε περισσότερα

Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων

Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων Βήµα 1 - Λύσεις ασκήσεων Σκακιέρα / Ονόµασε τα τετράγωνα: Α 1) ζ3 α8 γ6 2) η8 ε7 γ3 3) η4 δ5 γ2 4) γ5 θ5 β2 5) ε3 δ6 β7 6) δ4 ζ5 γ2 7) ζ6 β1 δ5 8) δ8 η4 ε6 9) η5 β4 γ6 10) ζ4 ε6 β7 11) γ3 θ5 ε2 12) ζ7

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ»

εριφέρεια εσσαλίας αζδεϋμ πσζ δμ εαδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάηα α εαδ πλοοπ δεϋμ» Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς ΗΜ ΡΙ Αμ «Ο οηϋμ ημ τ λ ημ δμ Θ ζδεϋμ σζ δμ εδ οδεδ ηοτμ Πλοβζάη εδ λοο δεϋμ»,βγ βί1γ Η Η Η Ο ΑΤ Α εριφέρει εσσλίς «Κ φ ο Θ -Σ» η η ο ώ Πό ω Π ο ημ Γ ω Π ο, Πο ό Μηχή ό, MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ

ΠΟΛήΥΝ ΙΟΝ. Μ ΚήΝΙ ΝΤΝ 15054505 Λ ΥΟΤ ΙΛ ΙΟ ΙΧ Φ ΓΛΤΚ ΡΙ Μ Υ ΝΙΚΧΝΝΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ΝΣ..ΝΧΚ Λ ΨΝ Κ δ. Υπο ηφ. 1ο Γ Λ ο Πτο αΐ ας(λ0%) Επώ υ ο Ό ο α Ό. Πατ ό Ό. Μητ ό Σ ο Επιτυ α Ίδ υ α 15054502 ΚΡΙΣΙ ΟΤ Ρ Ψ ΛΙ Μ Λ ΓΡΟΝΟΜΧΝΝΤΝΣΟΠΟΓΡ ΦΧΝΝΜ Υ ΝΙΚΧΝΝΧΘ ΛΟΝΙΚ Ψ ΠΘ 15054478 Λ Ξ Ν ΡΙ ΟΤ ΙΛΙΚ ΙΛ ΙΟ Θ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ.

ΰεΪλ δα βζ ε λκηαΰθβ δεϊ ετηα α, α κπκέα ι εδθκτθ απσ ηέα φπ δθά πβΰά εαδ εδθκτθ αδ υγτΰλαηηα πλκμ σζ μ δμ εα υγτθ δμ. 1 Φ ΙΚΟ ΦΩ Σκ φπμ (σππμ Ϊζζπ κζσεζβλβ β βζ ε λκηΰθβ δεά ε δθκίκζέ) έθδ ΰεΪλ δ βζ ε λκηΰθβ δεϊ ετη, κπκέ ι εδθκτθ πσ ηέ φπ δθά πβΰά εδ εδθκτθ δ υγτΰληη πλκμ σζ μ δμ ε υγτθ δμ. Οδ υθάγ δμ φπ δθϋμ πβΰϋμ (π.ξ.

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ. Power Service σε τιμή πακέτου! Κ θ φί ω& ω ώ Α ί χ ηδ & π ω ηψ ύ ύ Έ χ φά ά δ Κ θ ω & ξ ω ά δ Δω ά άβ η ί χ ώ ζ ώ η Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Τηφω πωί η πίψη ί ηη χώ Κθ φίω & ωώ Αίχη δ & πωη ψύ ύ Έχ φά άδ Κθ ω & ξω άδ Δωά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556

! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2 ,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! # % #! # & (! )!! & # # &! # +,!& #. # # & / 0!& # / 12 2 # 3 # 2,!& 4556 ! ! # % &! ( ) &! # + #, ). / # %# # 0!. 1) 1 /,

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

αποδείξεις µερικών θεωρηµάτων της γεωµετρίας α λυκείου 1

αποδείξεις µερικών θεωρηµάτων της γεωµετρίας α λυκείου  1 απδείξεις µερικών θεωρηµάτων της γεωµετρίας α λυκείυ www.sonom.gr αν δύ χρδές ενός κύκλυ είναι ίσες τότε και τα απστήµατά τυς και αντιστρόφως αν τα απστήµατα δύ χρδών ενός κύκλυ τότε και ι χρδές είναι

Διαβάστε περισσότερα

# #! % # # & # (! )))

# #! % # # & # (! ))) # # % # # & # ( ))) # #%& #()& # %& &() +( + (,.//) ) 0)# + ) ( 12.//) ) 0)# + ) ( 3&4 %/)&56 27758908 :;5

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΕΗΣιΛ ΕΘΝικΗ ΕΦΗΜΕΕιΣ. Ξ Ι ιομμεε 5 ΤΕΤΑΡΤΗ 3' ιρ-`οιοιμι ΠΝι. 'οι ,ΗΞ ΠΠ) ΘΜΓΑΡΩΞ ΗΕΓ (08ΑΗΗΞ. _ ; ι ι~

ΗΜΕΕΗΣιΛ ΕΘΝικΗ ΕΦΗΜΕΕιΣ. Ξ Ι ιομμεε 5 ΤΕΤΑΡΤΗ 3' ιρ-`οιοιμι ΠΝι. 'οι ,ΗΞ ΠΠ) ΘΜΓΑΡΩΞ ΗΕΓ (08ΑΗΗΞ. _ ; ι ι~ ΣΥ ΕΣΩΤΕΚΥ ΛΩΤ ΕΩΤΕΚΥ ΕΩΣ Σ ΤΣ δ ΕΤΕ» χ ΕΣ 5 Σ»» ΕΚΣ ΥΣ ΕΕΣ Τ ΕΤΣ ΛΛ ΕΣ ΛΛ ΕΣ Κ Τ ΤΕ ΣΥΩ ΕΕΣΛ ΕΘ ΕΕΕΣ Τ ΤΤΤ» Ε Ε ( ΚΘΚΣ χ ΘΣ ΤΛΕΩΤ Ε 2ΚΕΣ 5 ΤΕΤΤ ΚΤΩΥ ΕΕ Ε 2 «Ε ) ΛΛ 5 ρθ ρσ Κ σσ ρ χ λλ δ λλ λ Ω 2 θ σ Ε

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΛΑΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) / 201 202 Γ Π ΓΓ- Γ ΨΦ Γ Π ΘΞ Γ Ζ Π (Π) ΓΖΦ 1549 260 108 700 22 151 2186 523 928 333 12 204 1098 28 35 41 13 769 209 42 11 15 12 43 1168 51 765 27 18 56 Π ΠΓ Γ Φ Ψ Γ ΒΓΖ Π Χ Ζ / ΠΠ Γ ΠΠΓ - ΒΓ Β 639 242

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr

Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Εγγραφή Ελλάδα www.youngbusinesstalents.com/gr Σελίδα 1 από 36 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Other DREAMATORS Π.Γ. DREAMETORS Π.Γ. DREMATORS Π.Γ. Σύνολο Ομάδων 3 ΑΣΤΡΟΣ, ΓΕΛ 'ΑΣΤΡΟΥΣ Δ.Θ.ΣΑΚΑΛΗ KNIGHT Ν.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L )

Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L ) Des données anatomiques à la simulation de la locomotion : application à l homme, au chimpanzé, et à Lucy (A.L. 288-1) Guillaume Nicolas To cite this version: Guillaume Nicolas. Des données anatomiques

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α

ΓΕΝΙκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡΟ ΑΣ ΔΙΞΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΣ Αλ Α Λ ε Ν ΛΛ Ν Η Δ ΡΑΑ γπ Γ ΓΑΣ Σ ΝΩ ΗΣ ΣΦ Λ ΣΗΣ ΠΡ Ν ΑΣ ΓΕΝκΗ Δ ΕΥΘΥΝΣ ΠΡ ΑΣ ΔΥΘΥΝΣΗ ΠΡΣ ΑΣΑΣ Αλ Α λ Η Α α Δ ν η Πε ρ ωδκα Πληρφ ρ ε Γηλ φων Λ πρ υ Ε η υ ρ πρλ λ α Φ Γ θ Π Σ ΠΝΑ ΑΣ Α Δ Ω Θ Α Νε κα ντκδ λα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ

Ι Θεωρ α πρ ξ επεξεργα α Ρ α τ δ φ ρε περ φερε ακ κε Η κ θε εργα α α ιιμετωπ ζετα ζ τ ι με απ Λ ι πφ τερα καθ κ α π πρ πε α Πηα ματ π θ λ κ θε καθ κλ Ι π οαγωβ Περ Λειτ ργικι Συ ι μ τι ι ε α Λε τ υργκ Σι αι μα α π λ γ α κ αε μα μπ ρε α θεα ρ θε τι απ τ ε τα απ ο λκ ο α πρ γρ μματα εφαρμ γ κ λ ργ ι μα λκ απ τελε τα απ τ λ τα ο κε π υ απαρτ ζ υ τ π λ

Διαβάστε περισσότερα

㤷則 Σ 㧗剧 Ε 㨇劇 Ρ 㧷劧 Κ 㥷勇 ΡΥ 㧧勧 㥷勇 1/16Μ/ 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㩧厗 ΕΚ 11 㧧勧 /1 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㩧厗 㧧勧 㧧勧 㧧勧 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ 㤗南 ΣΤ 㦗卷 Κ 㥷勇 Κ 㤗南 Τ 㤗南 ΣΤ 㤗南 Σ 㥷勇 Υ 㨇劇 㧷劧 Ψ 㥷勇 㩧厗 㦗卷 Ω 㧗剧 Κ 㤗南 Τ 㥷勇 㤷則 㧷劧 Ρ 㦗卷 㤗南 Σ ΤΕ 㤗南 / 㤗南 㧷劧 㧗剧 㧷劧 Μ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )!

! # % & ( ) & + #, +. ! # + / 0 / 1 ! 2 # ( # # !! ( # 5 6 ( 78 ( # ! /! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # ## : + 5 ; )! ! # % & ( ) + ! # % & ( ) & + #, +.! # + / 0 / 1! 2 # ( # 1 3 4 3 #!! ( # 5 6 ( 78 ( # 6 4 6 5 1! /! #! / 0, /!) 4 0!.! ) 7 2 ## 9 3 # 78 78 0 ## : + 5 ; )! 0 / )!! < # / ).

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6

Ν Κ Π 6Μ Θ 5 ϑ Μ % # =8 Α Α Φ ; ; 7 9 ; ; Ρ5 > ; Σ 1Τ Ιϑ. Υ Ι ς Ω Ι ϑτ 5 ϑ :Β > 0 1Φ ς1 : : Ξ Ρ ; 5 1 ΤΙ ϑ ΒΦΓ 0 1Φ ς1 : ΒΓ Υ Ι : Δ Φ Θ 5 ϑ Μ & Δ 6 6 # % & ( ) +, %. / % 0 1 / 1 4 5 6 7 8 # 9 # : ; < # = >? 1 :; < 8 > Α Β Χ 1 ; Δ 7 = 8 1 ( 9 Ε 1 # 1 ; > Ε. # ( Ε 8 8 > ; Ε 1 ; # 8 Φ? : ;? 8 # 1? 1? Α Β Γ > Η Ι Φ 1 ϑ Β#Γ Κ Λ Μ Μ Η Ι 5 ϑ Φ ΒΦΓ Ν Ε Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

. Ασκήσεις για εξάσκηση

. Ασκήσεις για εξάσκηση . Ασκήσεις για εξάσκηση Βασικές ασκήσεις Εφαρµογές 1.76 ίνεται ένα τρίγωνο ΑΒΓ µε AB= 8 και AΓ= 1. Ένας κύκλος διέρχεται από τα σηµεία Β και Γ και τέµνει τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ στα σηµεία και Ε αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9

α, 04-12 - 2015 φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr Σ λί α 1 από 9 Γ Φ & Γ Γ / α, 04-12 - 2015..: / /5776 α. / :. α 19 Φ.. φ 114 73 α. α,. α,. φ : 210-6454595, 210-6457402 210-6430589 Fax: 210-6463886 e-mail: ostratigaki@dmeo.gr ilimnioti@dmeo.gr ΔΧα α α υ Ε Γ Φ & Έ α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ.

ΒΕ Ζ είναι ισόπλευρο. ΔΕΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΩΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΜΑ 1 Θεωρούμε το ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και έστω ένα σημείο της πλευράς ΑΓ. Κατασκευάζουμε το παραλληλόγραμμο ΒΓΕ και έστω Ζ η τομή της Ε με την ΑB. Ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

VÄLKOMMEN! Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι ΕΝ ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ

VÄLKOMMEN! Ο ι ό οπος υπο ήριξης ης Volvo Cars (support.volvocars.com) π ριέχ ι γχ ιρί ι ΕΝ ΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Σ υ ό ο ο ηγό Quick Guide π ριγράφ ι ι ιρά πό ι ουργί ς που υπάρχου ο έο ς Volvo. Λ π ο ρέ ρ ς π ηροφορί ς γι ο ά οχο ί ι ι θέ ι ς ο υ ο ί η ο, η φ ρ ογή ι ο ι ι υ ό ι ό. Η ΕΝ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ

Γεωμετρία Β Λυκείου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 37 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ 38 39 40 41 ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ 4 43 44 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 45 46 47 48 49 50 51 5 53

Διαβάστε περισσότερα

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker,

Η Sigilda. β ίο 2013, Alfred Steinecker, Η Η ύ σ φή ω Θ ώ η έ ης θ ω η ς ησ σ β έ! έ φ ς ής σ ής ς θ ή ή 2013 έσ ς ς Sigilda. Η Sigilda ς θ ή σ ς σ ϊ 2013 ς σ β θ ύ έ ς θ ς σ σ! σ σ Α έ σ σ σ ή φή έ ς 9Ο ς σ ές ς έ ς. θ β 2013, Alfred Steinecker,

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγή και αναδρομή για συνεκτικά γραφήματα

Επαγωγή και αναδρομή για συνεκτικά γραφήματα ΘΕ4 Αναδρομή και Επαγωγή για Γραφήματα Επαγωγή και αναδρομή για συνεκτικά γραφήματα Επαγωγή για συνεκτικά γραφήματα (με αφαίρεση κορυφής) Η αρχή της επαγωγής, με αφαίρεση κορυφής, για δεδομένη προτασιακή

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Λύσειςάμεσηςψύξηςracks γιαservers υψηλήςπυκνότητας. ΣειράLogiCool. ΣειράΨυκτώνLogiCool 20kW / 40kW

Λύσειςάμεσηςψύξηςracks γιαservers υψηλήςπυκνότητας. ΣειράLogiCool. ΣειράΨυκτώνLogiCool 20kW / 40kW ΣάΨυώ 20kW / 40kW Σά Λύσάμσψύracks servers υψπυό Επάσμψύύωύώυμfreecooling πβάit σσμr410a ΤυπΕφμ > Δωμάυπσώdata centers >Τπω > Πβάσμωφμώ >ΣθμΜω > Κθάωμά >Βμψύ > Ιώσ >Εφμάσ 6p p Χ σ ά : Ηύσ άμσψύ Rack Οψύ

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Α/Α Υποσταθµός Κατηγορία Ονοµασία Τάση Κύκλος ιάρκεια Εργασίας Ηµεροµην ία Συντήρησ ης 1 ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αγγή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εγέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 17ς (Χ, (ό) Ω,) Εγέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 17ς (Χ, (ό)

Διαβάστε περισσότερα