ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΝ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΚΑΘΔΣΩΣΟ ΣΩΝ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΑΡΥΗΓΔΙΩΝ ΣΩΝ ΔΓΚΑΘΙΓΡΤΟΜΔΝΩΝ ΤΜΦΩΝΩ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΝΘΗΚΗΝ ΣΟΤ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΣΛΑΝΣΙΚΟΤ Παρίσι, 28 Αυγούστου 1952 Τα Κξάηε-Μέιε ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ, ηεο ππνγξαθείζεο ελ Οπαζηγθηψλη ηελ 4ελ Απξηιίνπ ηνπ 1949, Λακβάλνληα ππ' φςηλ φηη δχλαληαη λα εγθαηαζηαζνχλ επί ησλ εδαθψλ ησλ Γηεζλή Σηξαηησηηθά Αξρεγεία δηα ρσξηζηψλ ζπκθσληψλ ζπλαπηνκέλσλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ Βνξεηναηιαληηθνχ Σπκθψλνπ θαη, Δπηζπκνχληα λα θαζνξίζσζη ην λνκηθφλ θαζεζηψο ησλ σο άλσ Αξρεγείσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ νζάθηο ηαχηα επξίζθνληαη εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο Βνξεηναηιαληηθήο Σπκκαρίαο, Σπλεθψλεζαλ ην παξφλ Πξφζζεηνλ Πξσηφθνιινλ εηο ηελ Σπκθσλίαλ ηελ ππνγξαθείζαλ ελ Λνλδίλσ ηελ 19ελ Ινπλίνπ 1951, ηελ αθνξψζαλ ην λνκηθφλ θαζεζηψο ησλ δπλάκεψλ ησλ. Άξζξνλ 1. Δλ ησ παξφληη Πξσηνθφιισ: α) «Σπκθσλία» ζεκαίλεη ηελ Σπκθσλίαλ ήηηο ππεγξάθε ελ Λνλδίλσ ηελ 19ελ Ινπλίνπ 1951 ππφ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ θαη ήηηο αθνξά ην λνκηθφλ θαζεζηψο ησλ δπλάκεψλ ησλ. β) «Αλψηαηνλ Αξρεγείνλ» ζεκαίλεη ην Αλψηαηνλ Αξρεγείνλ ησλ Σπκκαρηθψλ Γπλάκεσλ ελ Δπξψπε, ην Αλψηαηνλ Αξρεγείνλ ησλ Σπκκαρηθψλ Γπλάκεσλ Αηιαληηθνχ σο θαη νηνλδήπνηε ηζνδχλακνλ δηεζλέο ζηξαηησηηθφλ αξρεγείνλ φπεξ ήζειελ εγθαζηδξπζή ζπκθψλσο πξνο ηελ Σπλζήθελ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ. γ) «Σπκκαρηθφλ Αξρεγείνλ» ζεκαίλεη παλ Αλψηαηνλ Αξρεγείνλ θαη παλ Γηεζλέο Σηξαηησηηθφλ Αξρεγείνλ εγθαζηδξπφκελνλ δπλάκεη ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ θαη ππαγφκελνλ ακέζσο εηο ην Αλψηαηνλ Αξρεγείνλ.

2 -2- δ) «Σπκβνχιηνλ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ» ζεκαίλεη ην Σπκβνχιηνλ ην ζπζηαζέλ δηα ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ ή νηνλδήπνηε εθ ησλ βνεζεηηθψλ απηνχ νξγάλσλ φπεξ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνλ λα ελεξγή ελ νλφκαηη ηνπ Σπκβνπιίνπ. Άξζξνλ 2. Υπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ, ε Σπκθσλία ζα εθαξκφδεηαη επί ησλ Σπκκαρηθψλ Αξρεγείσλ ησλ επξηζθνκέλσλ επί ηνπ εδάθνπο ησλ Κξαηψλ ησλ ππνγξαςάλησλ ην παξφλ Πξσηφθνιινλ, εληφο ηεο πεξηνρήο ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ, επί ηνπ ζηξαηησηηθνχ θαη πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ απηψλ σο θαη ησλ εμαξησκέλσλ εθ ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζψπσλ, σο ηαχηα θαζνξίδνληαη εο ηα εδάθηα (α), (β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ νζάθηο ην πεξί νπ ν ιφγνο πξνζσπηθφλ επξίζθεηαη επί ησλ θαηά η' αλσηέξσ εδαθψλ πξνο εθηέιεζηλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ελ δε ηε πεξηπηψζεη ησλ εμαξησκέλσλ πξνζψπσλ, πξνο εθηέιεζηλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζπδχγνπ ή ηνπ γνλέσο απηψλ. Άξζξνλ Πξνθεηκέλνπ πεξί εθαξκνγήο ηεο Σπκθσλίαο επί ηίλνο Σπκκαρηθνχ Αξρεγείνπ αη εθθξάζεηο «δχλακηο», «πνιηηηθφλ πξνζσπηθφλ» θαη «εμαξηψκελνλ πξφζσπνλ», νζάθηο ζπλαληψληαη ελ ησ παξφληη έρνπλ ηελ θαησηέξσ ζεκαζίαλ: α) «Γχλακηο» ζεκαίλεη ην εηο ηα Σπκκαρηθά Αξρεγεία απνζπψκελνλ πξνζσπηθφλ φπεξ αλήθεη εηο ηαο θαηά μεξάλ, ζάιαζζαλ ή αέξα δπλάκεηο νηνπδήπνηε ησλ Κξαηψλ-Μεξψλ ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ. β) «Πνιηηηθφλ Πξνζσπηθφλ» ζεκαίλεη ην πνιηηηθφλ πξνζσπηθφλ ην νπνίνλ είηε (I) απνζπάηαη παξά ηνηο Σπκκαρηθνίο Αξρεγείνηο θαη ρξεζηκνπνηείηαη παξά ηίλνο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ νηνπδήπνηε Κξάηνπο- Μέινπο ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ είηε (II) αλήθεη εηο σξηζκέλαο θαηεγνξίαο πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ ππφ ηίλνο Σπκκαρηθνχ Σηξαηεγείνπ ζπκθψλσο πξνο ηαο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ. Δηο ην πξνζσπηθφλ ηνχην δελ πεξηιακβάλνληαη απάηξηδεο ή

3 -3- ππήθννη νηνπδήπνηε Κξάηνπο φπεξ δελ ηπγράλεη κέινο ηεο Σπλζήθεο νχηε ππήθννη ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο ή πξφζσπα έρνληα ελ απηψ ηελ κφληκνλ θαηνηθίαλ ησλ. γ) «Δμαξηψκελνλ πξφζσπνλ» ζεκαίλεη ηελ ζχδπγνλ ή ηνλ ζχδπγνλ κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, σο ηαχηα θαζσξίζζεζαλ εηο ηα εδάθηα (α) θαη (β) ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, ή ηα εμαξηψκελα εμ απηψλ ηέθλα. 2. Τα Γηεζλή Σηξαηεγεία ζα ζεσξψληαη «δχλακηο» δηα ηελ εθαξκνγήλ ηνπ άξζξνπ II, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ V, ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ VII, ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 4, 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ IX θαη ηνπ άξζξνπ XIII ηεο Σπκθσλίαο. Άξζξνλ 4. Καζ' φζνλ αθνξά ηα Σπκκαρηθά Αξρεγεία, ην πξνζσπηθφλ ησλ θαη ηα εμ απηνχ εμαξηψκελα πξφζσπα επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδεηαη ε Σπκθσλία ζπκθψλσο πξνο ην άξζξνλ 2 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ, ηα δηθαηψκαηα θαη αη ππνρξεψζεηο αίηηλεο παξέρνληαη ή επηβάιινληαη ππφ ηεο Σπκθσλίαο εηο ην Κξάηνο πξνειεχζεσο ή ηαο Αξράο απηνχ ελ ζρέζεη πξνο ηαο δπλάκεηο απηνχ, ην πνιηηηθφλ πξνζσπηθφλ ηνπ ή ηα εμ απηψλ εμαξηψκελα πξφζσπα αλαηίζεληαη ή κεηαβηβάδνληαη εηο ην αξκφδηνλ Αλψηαηνλ Σπκκαρηθφλ Αξρεγείνλ ή ηαο εμ απηνχ εμαξησκέλαο Αξράο, πιελ ησλ θαησηέξσ εμαηξέζεσλ: α) ην δηα ηνπ άξζξνπ 7 ηεο Σπκθσλίαο παξερφκελνλ δηθαίσκα εηο ηαο Σηξαηησηηθάο Αξράο ηνπ Κξάηνπο πξνειεχζεσο φπσο αζθνχλ πνηληθήλ θαη πεηζαξρηθήλ δηθαηνδνζίαλ κεηαβηβάδεηαη εηο ηαο Σηξαηησηηθάο Αξράο ηνπ Κξάηνπο εηο ηνπ νπνίνπ ηελ ζηξαηησηηθήλ λνκνζεζίαλ ππάγεηαη ν ελδηαθεξφκελνο β) αη ππνρξεψζεηο, αίηηλεο επηβάιινληαη επί ηνπ Κξάηνπο πξνειεχζεσο ή επί ησλ Αξρψλ απηνχ ππφ ηνπ άξζξνπ 2, ππφ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 3, ππφ ησλ παξαγξάθσλ 5 (α) θαη 6 (α) ηνπ άξζξνπ 7, ππφ ησλ παξαγξάθσλ 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 8 θαη ππφ ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Σπκθσλίαο, βαξχλνπλ ηαπηνρξφλσο ην Σπκκαρηθφλ Αξρεγείνλ θαη ην Κξάηνο, νχηηλνο αη έλνπινη δπλάκεηο σο θαη κέινο ή ππάιιεινο απηψλ ή εμ

4 -4- απηψλ εμαξηψκελνλ πξφζσπνλ είλαη νη ελδηαθεξφκελνη - γ) δηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ παξαγξάθσλ 2 (α) θαη 5 ηνπ άξζξνπ 3 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηεο Σπκθσλίαο, ελ ηε πεξηπηψζεη ησλ κειψλ δπλάκεψο ηίλνο ή εμ απηψλ εμαξησκέλσλ πξνζψπσλ, Κξάηνο πξνειεχζεσο είλαη ην Κξάηνο εηο ηαο ελφπινπο δπλάκεηο ηνπ νπνίνπ αλήθεη ην Μέινο. Δηο ηαο πεξηπηψζεηο κειψλ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ή εμ απηψλ εμαξησκέλσλ πξνζψπσλ, Κξάηνο πξνειεχζεσο είλαη ην Κξάηνο ππφ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην κέινο ηνχην. δ) αη ππνρξεψζεηο αίηηλεο επηβάιινληαη εηο ην Κξάηνο πξνειεχζεσο επί ηε βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Σπκθσλίαο, βαξχλνπλ ην Κξάηνο εθείλν εηο ηαο ελφπινπο δπλάκεηο ηνπ νπνίνπ αλήθεη ην πξφζσπνλ νχηηλνο ε πξάμηο ή ε παξάιεηςηο απεηέιεζαλ ηελ αηηίαλ ηεο αηηήζεσο απνδεκηψζεσο, ελ δε ηε πεξηπηψζεη κέινπο πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ην Κξάηνο εθείλν ππφ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ελ ιφγσ κέινο ή ειιείςεη ηνηνχηνπ Κξάηνπο ην Σπκκαρηθφλ Σηξαηεγείνλ εηο ην νπνίνλ αλήθεη ην ελ ιφγσ πξφζσπνλ. Γηα ηελ ππφδεημηλ δηαηηεηνχ, εηο εθηέιεζηλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 8, ηα δηθαηψκαηα ηνπ Κξάηνπο πξνειεχζεσο αζθνχληαη ηφζνλ ππφ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Σπκκαρηθνχ Σηξαηεγείνπ, φζνλ θαη ππφ ηνπ Κξάηνπο φπεξ βαξχλεηαη δηα ησλ ππφ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ θαζνξηδνκέλσλ ππνρξεψζεσλ. Άξζξνλ 5. Έθαζηνλ κέινο Σπκκαρηθνχ ηίλνο Αξρεγείνπ ζα έρε πξνζσπηθήλ ηαπηφηεηα εθδηδνκέλελ ππφ ηνπ Αξρεγείνπ ήηηο ζα αλαγξάθε ην νλνκαηεπψλπκνλ, ηελ εκεξνκελίαλ θαη ηνλ ηφπνλ γελλήζεσο, ηελ εζληθφηεηα, ηνλ βαζκφλ ή ηελ ηδηφηεηα, ηνλ αξηζκφλ κεηξψνπ (εάλ ππάξρε) ηελ δηάξθεηαλ ηζρχνο, ζα θέξε δε θαη θσηνγξαθίαλ. Η ηαπηφηεο δένλ λα επηδεηθλχεηαη εηο εθάζηελ δήηεζηλ. Άξζξνλ Η βάζεη ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Σπκθσλίαο επηβαιινκέλε εηο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξέσζηο παξαηηήζεσο απφ πάζεο αηηήζεσο

5 -5- απνδεκηψζεσο εθαξκφδεηαη ηφζνλ επί ησλ Σπκκαρηθψλ Σηξαηεγείσλ φζνλ θαη επί παληφο ελδηαθεξνκέλνπ Κξάηνπο-Μέξνπο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ. 2. Γηα ηελ εθαξκνγήλ ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Σπκθσλίαο: α) Θεσξνχληαη σο αλήθνληα εηο ηη ζπκβαιιφκελνλ Μέξνο θαη ρξεζηκνπνηνχκελα ππφ ησλ ελφπισλ απηνχ δπλάκεσλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα αλήθνληα εηο ηη Σπκκαρηθφλ Σηξαηεγείνλ ή φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Κξάηνπο-Μέξνπο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ ηα ρξεζηκνπνηνπκέλα ππφ ηίλνο Σπκκαρηθνχ Σηξαηεγείνπ. β) Θεσξείηαη σο δεκία πξνθιεζείζα ππφ κέινπο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ζπκβαιινκέλνπ ηηλφο Μέξνπο ή ππφ ππαιιήινπ ησλ απηψλ δπλάκεσλ, πάζα δεκία ήηηο πξνεθιήζε ππφ κέινπο δπλάκεσο ή πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ σο ηαχηα θαζνξίδνληαη εηο ηελ παξάγξαθνλ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ ή πθ' νηνπδήπνηε εηέξνπ ππαιιήινπ ζπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ. γ) Αη δηαηάμεηο ηεο παξάγξαθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Σπκθσλίαο, ζα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο θαη επί Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ, ζεσξνπκέλνπ σο «Σπκβαιινκέλνπ Μέξνπο», θαηά ηνπο φξνπο ηεο εηξεκέλεο παξαγξάθνπ. 3. Δηο ηαο αηηήζεηο απνδεκηψζεσο εθ' σλ εθαξκφδεηαη ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Σπκθσλίαο πεξηιακβάλνληαη θαη αη αηηήζεηο α- πνδεκηψζεσο (πιελ ησλ πξνθππηνπζψλ εθ ηεο εθαξκνγήο ζπκβάζεψο ηίλνο θαη εθείλσλ επί ησλ νπνίσλ εθαξκφδνληαη αη παξάγξαθνη 6 θαη 7 ηνπ σο άλσ άξζξνπ) αη πξνθχπηνπζαη εθ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ νηνπδήπνηε ππαιιήινπ Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ ή εμ νηαζδήπηνε άιιεο πξάμεσο, παξαιείςεσο ή ζπκβάληνο, σλ ηελ επζχλελ λνκηθψο θέξεη Σπκκαρηθφλ ηη Σηξαηεγείνλ θαη ζπλεπεία ησλ νπνίσλ πξνεθιήζε επί ηνπ εδάθνπο ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο δεκία εηο ηξίηνλ μέλνλ πξνο ηα Μέξε ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ.

6 -6- Άξζξνλ Η απφ ηεο θνξνινγίαο απαιιαγή, ε ρνξεγνπκέλε βάζεη ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Σπκθσλίαο εηο ηα κέιε δπλάκεσο ή πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαζ' φζνλ αθνξά ηνπο κηζζνχο ησλ θαη ηαο ελ γέλεη απνδνράο απηψλ, ελ ηε πεξηπηψζεη ηνπ πξνζσπηθνχ Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ, εκπίπηνληνο εηο ηαο θαηεγνξίαο ηαο θαζνξηζζείζαο δηα ησλ παξαγξάθσλ 1 (α) θαη (β) (I) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ, ηπγράλεη εθαξκνγήο επί ησλ κηζζψλ θαη ελ γέλεη απνδνρψλ αίηηλεο θαηαβάιινληαη απηνίο ππφ ηεο ελφπινπ δπλάκεσο εηο ελ αλήθνπλ ή ππφ ηεο νπνίαο ρξεζηκνπνηνχληαη. Η δηα ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ ρνξεγνπκέλε απαιιαγή δελ αθνξά θφξνλ επηβαιιφκελνλ επί κέινπο ελφπινπ δπλάκεσο ή ππαιιήινπ ππφ ηνπ Κξάηνπο νχηηλνο ηπγράλεη ππήθννο. 2. Οη ππάιιεινη Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ νη ππαγφκελνη εηο ηίλα ησλ θαηεγνξηψλ ησλ θαζνξηζζεηζψλ ππφ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ, απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο ησλ κηζζψλ θαη ελ γέλεη απνδνρψλ ησλ αίηηλεο θαηαβάιινληαη απηνίο ππφ ηνπ Σπκκαρηθνχ Σηξαηεγείνπ ελ ηε ηδηφηεηί ησλ σο ππαιιήισλ. Παλ Μέξνο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ δχλαηαη, πάλησο, λα ζπλάςε Σπκθσλίαλ κεηά ηνπ Σπκκαρηθνχ Σηξαηεγείνπ δπλάκεη ηεο νπνίαο ην Μέξνο ηνχην ζα πξνζιακβάλε θαη ζα ηνπνζεηή εηο ην Σπκκαρηθφλ Σηξαηεγείνλ ηδίνπο απηνχ ππεθφνπο (εμαηξνπκέλσλ, εθ' φζνλ ην Μέξνο επηζπκεί ηνχην, ησλ ππεθφσλ ηνπ ησλ κε ερφλησλ ηελ ζπλήζε απηψλ θαηνηθίαλ επί ηνπ εδάθνπο ηνπ σο άλσ Μέξνπο). Οη κηζζνί θαη ελ γέλεη αη απνδνραί ηνπ νχησ δηνξηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ζα θαηαβάιισληαη ππφ ηνπ δηνξίδνληνο Κξάηνπο εμ ηδίσλ πφξσλ θαη εηο θιίκαθα θαζνξηδνκέλελ ππ' απηνχ. Οη κηζζνί νχηνη θαη απνδνραί δχλαληαη λα θνξνινγνχληαη ππφ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ Μέξνπο αιιά ζα εμαηξνχληαη ηεο πθ' νηνπδήπνηε άιινπ Μέξνπο επηβαιινκέλεο θνξνινγίαο. Δάλ ζπλαθζή ηνηαχηεο θχζεσο ζπκθσλία πθ' νηνπδήπνηε Μέξνπο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ, αχηε δε ελ ζπλερεία ήζειε ηξνπνπνηεζή ή θαηαγγειζή, ηα Μέξε ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ δελ ζα είλαη πιένλ ππνρξεσκέλα, βάζεη ηεο πξψηεο δηαηάμεσο ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, λα εμαηξνχλ απφ θνξνινγίαλ ηνπο κηζζνχο θαη ηαο απνδνράο ηνπο θαηαβαιινκέλνπο εηο ηνπο

7 -7- ηδίνπο απηψλ ππεθφνπο. Άξζξνλ Πξνο ηνλ ζθνπφλ ηεο δηεπθνιχλζεσο ηεο εγθαηαζηάζεσο θαηαζθεπήο, ζπληεξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Σπκκαρηθψλ Σηξαηεγείσλ ηαχηα απαιιάζζνληαη ελ ησ κέηξσ ηνπ δπλαηνχ απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο θφξνπο ηνπο ζρεηηθνχο πξνο ηαο δαπάλαο εηο αο ππνβάιινληαη είηε πξνο ην θνηλφλ ακπληηθφλ ζπκθέξνλ ή πξνο επίζεκνλ θαη απνθιεηζηηθφλ απηψλ φθεινο. Έθαζηνλ Μέξνο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ ζα πξνβή εηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηά ησλ επί ηνπ εδάθνπο ηνπ ιεηηνπξγνχλησλ Σπκκαρηθψλ Σηξαηεγείσλ δηα ηελ ζχλαςηλ Σπκθσλίαο πξνο ηνλ ζθνπφλ απηφλ. 2. Τα Σπκκαρηθά Σηξαηεγεία απνιαχνπλ ησλ δηθαησκάησλ άηηλα παξέρνληαη εηο ηηλα δχλακηλ, ζπκθψλσο πξνο ην άξζξνλ XI ηεο Σπκθσλίαο ππφ ηνπο απηνχο πάληνηε φξνπο. 3. Αη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ XI ηεο Σπκθσλίαο δελ εθαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ πεξί ππεθφσλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, εθηφο εάλ νη σο άλσ ππήθννη αλήθνπλ εηο ηαο ελφπινπο δπλάκεηο Μέξνπο ηηλφο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ άιινπ πιελ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο. Η έθθξαζηο «δαζκνί θαη θφξνη» σο ρξεζηκνπνηείηαη εηο ην παξφλ άξζξνλ, δελ πεξηιακβάλεη ηνπο θφξνπο ηνπο εηζπξαηηνκέλνπο εηο αληακνηβήλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Άξζξνλ 9. Δμαηξέζεη αληηζέηνπ απνθάζεσο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ: α) Τα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα θηεζέληα δηα δηεζλψλ πφξσλ Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ εθ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εγθαηαζηάζεσο απηνχ, εθ' φζνλ παχνπλ λα αλαγθαηνχλ εηο ην Σηξαηεγείνλ, ζα δηαηίζεληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ ησλ εγθξηλνκέλσλ ππφ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ ή ζα θέξεηαη εηο πίζησζηλ απηψλ θαηά ην πνζνζηφλ ησλ ζπλεηζθνξψλ ησλ εηο ηαο δαπάλαο εγθαηαζηάζεσο ηνπ πεξί νπ ν ιφγνο Σηξαηεγείνπ. Τν Κξάηνο δηακνλήο ζα έρε πξνηεξαηφηεηα δηα ηελ απφθηεζηλ πάζεο νχησ δηαηηζεκέλεο επί ηνπ εδάθνπο ηνπ αθηλήηνπ πεξηνπζίαο ππφ ηελ

8 -8- πξνυπφζεζηλ φηη νη ππ' απηνχ πξνζθεξφκελνη φξνη δελ ζα είλαη νιηγψηεξνλ ζπκθέξνληεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ πθ' νηνπδήπνηε ηξίηνπ. β) Δθηάζεηο γεο, νηθήκαηα ή κφληκνη εγθαηαζηάζεηο, αίηηλεο ηίζεληαη εηο ηελ δηάζεζηλ Σπκκαρηθνχ Σηξαηεγείνπ ππφ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο άλεπ νπδεκηάο επηβαξχλζεσο δηα ην Σηξαηεγείνλ (πιελ ηεο νλνκαζηηθήο ηνηαχηεο) εθ' φζνλ παχνπλ λα αλαγθαηνχλ εηο ην Σηξαηεγείνλ ζα επηζηξέθσληαη εηο ην Κξάηνο δηακνλήο. Πάζα επί πιένλ ή επί έιαηηνλ αμία ησλ αθηλήησλ ησλ δηαηεζέλησλ ππφ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο, ήηηο ήζειε πξνθχςεη εθ ηεο ρξήζεψο ησλ ππφ ηνπ θαηά η' αλσηέξσ Σηξαηεγείνπ, ζα πξνζδηνξίδεηαη ππφ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ (φπεξ ζα ιακβάλε ππ' φςηλ πάληα ελ πξνθεηκέλσ εθαξκφζηκνλ λφκνλ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο θαη ζα θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο Σπλζήθεο ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ ή ζα θέξεηαη εηο πίζησζηλ ή ρξέσζηλ απηψλ θαηά ην πνζνζηφλ ησλ ζπλεηζθνξψλ ησλ εηο ηαο δαπάλαο εγθαηαζηάζεσο ηνπ Σηξαηεγείνπ. Άξζξνλ 10. Παλ ζπκκαρηθφλ Σηξαηεγείνλ έρεη ηθαλφηεηα δηθαίνπ. Έρεη σζαχησο δηθαηνπξαθηηθήλ ηθαλφηεηα σο θαη ηελ ηθαλφηεηα θηήζεσο θαη απαιινηξηψζεσο. Πάλησο ην Κξάηνο δηακνλήο δχλαηαη λα ππνβάιε ηελ άζθεζηλ ηεο ηνηαχηεο ηθαλφηεηνο εηο εηδηθάο ζπκθσλίαο ζπλαπηνκέλαο κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ Αλσηάηνπ Σπκκαρηθνχ Σηξαηεγείνπ ή παληφο ππνηεηαγκέλνπ Σηξαηεγείνπ ελεξγνχληνο ελ νλφκαηη ηνπ Αλσηάηνπ ηνηνχηνπ. Άξζξνλ Υπφ ηελ επηθχιαμηλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 8 ηεο Σπκθσλίαο ελ Αλψηαηνλ Σηξαηεγείνλ δχλαηαη λα παξίζηαηαη επί δηθαζηεξίσ σο ελάγσλ ή ελαγφκελνο. Πάλησο ην Κξάηνο δηακνλήο θαη ην Αλψηαηνλ Σηξαηεγείνλ ή νηνλδήπνηε εμνπζηνδνηεκέλνλ ππ' απηνχ ππνηεηαγκέλνλ Σηξαηεγείνλ δχλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ φηη ην Κξάηνο δηακνλήο ζα παξίζηαηαη ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηνπ ελ νλφκαηη ηνπ Αλσηάηνπ Σηξαηεγείνπ δη' νηαλδήπνηε δηαδηθαζηηθήλ ελέξγεηαλ δη' ελ ην Σηξαηεγείνλ είλαη ελδηαθεξφκελνο. 2 Οπδέλ κέηξνλ εθηειέζεσο σο επίζεο νπδέλ κέηξνλ

9 -9- θαηαζρέζεσο ή δεζκεχζεσο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή θεθαιαίσλ νηνπδήπνηε Σηξαηεγείνπ δχλαηαη λα ιεθζή θαη' απηνχ εμαηξέζεη ηεο πεξηπηψζεσο θαζ' ελ ηα κέηξα ηαχηα ήζεινλ εθαξκνζζή δηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 6 (α) ηνπ άξζξνπ 7 θαη ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Σπκθσλίαο. Άξζξνλ Γηα ηελ εθηέιεζηλ ηνπ δηεζλνχο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ παλ Σηξαηεγείνλ δχλαηαη λα θαηέρε νηαζδήπνηε θχζεσο λφκηζκα θαη λα έρε ινγαξηαζκνχο εηο νηνλδήπνηε λφκηζκα. 2. Τε αηηήζεη Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ ηα Μέξε ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ κεηαθνξάλ ησλ θεθαιαίσλ ησλ Σηξαηεγείσλ απφ ρψξαο εηο ρψξαλ θαη ηελ κεηαηξνπήλ νηνπδήπνηε λνκίζκαηνο, νζάθηο ηνχην ηπγράλε αλαγθαίνλ πξνο αληηκεηψπηζηλ ησλ αλαγθψλ ηνπ Σηξαηεγείνπ. Άξζξνλ 13. Τα αξρεία θαη ινηπά επίζεκα έγγξαθα Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ ηα θπιαζζφκελα εληφο ησλ νηθεκάησλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ππφ ηνπ Σηξαηεγείνπ ηνχηνπ ή ηα επξηζθφκελα εηο ρείξαο νηνπδήπνηε δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλνπ κέινπο ηνπ Σηξαηεγείνπ ζα είλαη απαξαβίαζηα, εμαηξέζεη ηεο πεξηπηψζεσο θαζ' ελ ην Σηξαηεγείνλ ήζειε παξαηηεζή ηεο ηνηαχηεο αζπιίαο. Τε αηηήζεη ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο θαη επί παξνπζία Αληηπξνζψπνπ απηνχ ην Σηξαηεγείνλ ζα ειέγρε ηελ θχζηλ ησλ εγγξάθσλ, έλα εμαθξηβψλε φηη ηαχηα θαιχπηνληαη ππφ ηεο δηα ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ θαζηεξνπκέλεο αζπιίαο. Άξζξνλ Τν φινλ ή κέξνο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ ή ηεο Σπκθσλίαο δχλαηαη, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ, λα εθαξκνζζή επί νηνπδήπνηε Γηεζλνχο Σηξαηησηηθνχ Αξρεγείνπ ή δηεζλνχο ζηξαηησηηθήο νξγαλψζεσο (κε εκπηπηφλησλ εηο ηαο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (β) θα (γ) ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ) εθ' φζνλ ηδξχνληαη εηο εθηέιεζηλ ηεο Βνξεηναηιαληηθήο Σπκκαρίαο.

10 Όηαλ ηδξπζή ε Δπξσπατθή Ακπληηθή Κνηλφηεο, ην παξφλ πξσηφθνιινλ ζα δχλαηαη λα εθαξκνζζή επί ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Δπξσπατθψλ Ακπληηθψλ Γπλάκεσλ ησλ απεζπαζκέλσλ εηο ηη Σπκκαρηθφλ Σηξαηεγείνλ σο θαη επί ησλ εμ απηψλ εμαξησκέλσλ πξνζψπσλ θαηά ηνλ ρξφλνλ θαη ππφ ηνπο φξνπο νπο ήζειε θαζνξίζεη ην Σπκβνχιηνλ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ. Άξζξνλ 15. Πάζα δηαθνξά κεηαμχ Μεξψλ ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ ή κεηαμχ Μέξνπο θαη Σπκκαρηθνχ ηίλνο Σηξαηεγείνπ ελ ζρέζεη πξνο ηελ εξκελείαλ ή ηελ εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο πξσηνθφιινπ ζα ξπζκίδεηαη δηα δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ Μεξψλ άλεπ πξνζθπγήο εηο νηαλδήπνηε εζσηεξηθήλ δηθαηνδνζίαλ. Δμαηξέζεη ησλ πεξηπηψζεσλ δη' αο έρεη γίλεη ξεηή πξφβιεςηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ ελ ησ παξφληη Πξσηνθφιισ ή ελ ηε Σπκθσλία, αη δηαθνξαί αίηηλεο δελ θαζίζηαηαη δπλαηφλ λα ξπζκηζζνχλ δη' απ' επζείαο δηαπξαγκαηεχζεσλ ζα παξαπέκπσληαη εηο ην Σπκβνχιηνλ ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ. Άξζξνλ Καζ' φζνλ αθνξά ην παξφλ Πξσηφθνιινλ, ηα άξζξα 15 θαη 17 έσο 20 ηεο Σπκθσλίαο ζα ηπγράλνπλ εθαξκνγήο σο εάλ απεηέινπλ κέξνο απηνχ, αιιά θαηά ηξφπνλ ψζηε ην Πξσηφθνιινλ λα δχλαηαη λ' αλαζηαιή, λ' αλαζεσξεζή, λα θπξσζή, λα ππνγξαθή, λα θαηαγγειζή ή λα επεθηαζή, ζπκθψλσο πξνο ηαο αλσηέξσ δηαηάμεηο, αλεμαξηήησο ηεο ζπκθσλίαο. 2. Τν παξφλ Πξσηφθνιινλ δχλαηαη λα ζπκπιεξνχηαη δηα δηκεξψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπ Κξάηνπο δηακνλήο θαη Αλσηάηνπ ηηλφο Σηξαηεγείνπ. Αη αξραί Κξάηνπο ηηλφο δηακνλήο θαη Σπκκαρηθφλ ηη Σηξαηεγείνλ δχλαληαη λα ζπκθσλήζνπλ φπσο ηεζνχλ ελ ηζρχη δηα δηνηθεηηθψλ κέηξσλ νηαηδήπνηε δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξσηνθφιινπ ή ηεο Σπκθσλίαο, σλ ην Κξάηνο δηακνλήο ήζειελ απνθαζίζεη ηελ εθαξκνγήλ, πξν ηεο θπξψζεσο ηνπ Πξσηνθφιινπ ή ηεο Σπκθσλίαο. Δηο Πίζησζηλ ησλ νπνίσλ νη θάησζη πιεξεμνχζηνη ππέγξαςαλ ην παξφλ Πξσηφθνιινλ.

11 -11- Δγέλεην ελ Παξηζίνηο ηελ 28ελ Απγνχζηνπ 1952, εηο ηελ Αγγιηθήλ θαη ηελ Γαιιηθήλ, ακθνηέξσλ ησλ θεηκέλσλ ερφλησλ ηελ απηήλ ηζρχλ, εηο ελ κφλνλ αληίηππνλ, φπεξ ζα θαηαηεζή εηο ηα Αξρεία ηεο Κπβεξλήζεσο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο. Η θπβέξλεζε ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο ζέιεη δηαβηβάζεη θεθπξσκέλα αληίγξαθα εηο φια ηα Κξάηε ηα ππνγξάςαληα ην Πξσηφθνιινλ ή ηα πξνζρσξνχληα εηο απηφ.

Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α')

Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α') Ν.139/75 (ΦΕΚ 176 Α') Θέμα : «Περί κσρώζεως ηης εν Νέα Υόρκη ηην 28 Σεπη. 1954 σπογραθείζης Διεθνούς Σσμβάζεως και ηοσ ζσνοδεύονηος ηαύηην παραρηήμαηος περί ηοσ καθεζηώηος ηων ανιθαγενών» 'Αξζξνλ πξψηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ APIΘ. 238/ΦΔΚ Α /25 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1923 ΠΔΡΗ ΚΤΡΧΔΧ ΣΖ ΔΝ ΛΧΕΑΝΖ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΔΗΖ ΤΝΘΖΚΖ

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ APIΘ. 238/ΦΔΚ Α /25 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1923 ΠΔΡΗ ΚΤΡΧΔΧ ΣΖ ΔΝ ΛΧΕΑΝΖ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΔΗΖ ΤΝΘΖΚΖ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ APIΘ. 238/ΦΔΚ Α /25 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 1923 ΠΔΡΗ ΚΤΡΧΔΧ ΣΖ ΔΝ ΛΧΕΑΝΖ ΤΝΟΜΟΛΟΓΖΘΔΗΖ ΤΝΘΖΚΖ ΠΔΡΗ ΔΗΡΖΝΖ Έρνληεο ππ φςεη ηελ παξάγξαθνλ Η ηεο απφ 15 επηεκβξίνπ 1922 απνθάζεσο ηεο Δπαλαζηαηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηζάκελνη νκνθώλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίζακελ:

Φεθηζάκελνη νκνθώλσο κεηά ηεο Βνπιήο, απνθαζίζακελ: ΝΟΜΟΣ ΥΠ APIΘ. 786/ΦΕΚ Α 101/21 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 Πεξί θπξώζεσο ηεο ελ Αζήλαηο ηελ 24ελ Μαΐνπ 1977 ππνγξαθείζεο πκθσλίαο, κεηαμύ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηεο Ιηαιηθήο Γεκνθξαηίαο, «πεξί ηεο νξηνζεηήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΤΙΚΟ ΓΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 423./ΦΔΚ Α/226/22 ΟΚΤ 1947

ΝΟΜΟΘΔΤΙΚΟ ΓΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 423./ΦΔΚ Α/226/22 ΟΚΤ 1947 ΝΟΜΟΘΔΤΙΚΟ ΓΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 423./ΦΔΚ Α/226/22 ΟΚΤ 1947 Πεξί θπξψζεσο ηεο κεηαμχ ησλ πκκάρσλ θαη ζπλεζπηζκέλσλ Γπλάκεσλ θαη ηεο Ηηαιίαο πλζήθεο Δηξήλεο ηεο 10εο Φεβξνπαξίνπ 1947. Π Α Τ Λ Ο ΒΑΗΛΔΤ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV. Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV. Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IV Life + Environment Policy and Governance LIFE 07ENV/GR/000271 Νφκνο 25 ηεο 16/21.4.1975: Πεξί ππνινγηζκνχ θαη ηξφπνπ εηζπξάμεσο δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2009 1 ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΗΚΟΤΡΖΔΩ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΑΡΘΡΟΝ 1νλ ύζηαζηο - θνπόο 1. Δπί ησ ζθνπψ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΩΝ ΗΝΩΜΔΝΩΝ ΠΟΛΙΣΔΙΩΝ ΣΗ ΑΜΔΡΙΚΗ.

ΤΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΩΝ ΗΝΩΜΔΝΩΝ ΠΟΛΙΣΔΙΩΝ ΣΗ ΑΜΔΡΙΚΗ. ΤΜΦΩΝΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΩΝ ΗΝΩΜΔΝΩΝ ΠΟΛΙΣΔΙΩΝ ΣΗ ΑΜΔΡΙΚΗ Αθήνα, 8 Ιουλίου 1990 Πξννίκην αλ έθθξαζε ηεο θνηλήο επηζπκίαο ηνπο γηα κηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΚΑΗ ΟΡΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΟΠΩ ΟΡΗΕΔΗ Ο ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 2009 Ν.128(Η) /2009 Ο Πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκνο εθαξκφδεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ παξέρνληαη είηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 47, 57 και 58 ηος ν. 4172/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 1 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΘΟΝ Ε ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΑΣΕΤΗ ΘΕΜΑ α Ποιηηηθή Επηζηράηεσζε-Παιιαϊθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012

O ΠΔΡΙ ΣΗ ΙΓΡΤΗ, ΣΩΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΩΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2012 661 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 204/2014 Απ. 4773, 15.4.2014 Απιθμόρ 204 Οι πεπί ηυν Ταμείυν Δπαγγελμαηικών Σςνηαξιοδοηικών Παποσών Κανονιζμοί ηος 2014, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25

ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25 ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΛΗΜΔΝΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΣΟΤ 1973 ΜΔΥΡΗ 2011 Καλνληζκνί κε βάζε ην άξζξν 25 (Δλνπνηεκέλνη Καλνληζκνί) Σν ζπλεκκέλν θείκελν απνηειεί ελνπνίεζε ησλ Καλνληζκψλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Αξρή Ληκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ

ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ ΣΑΜΔΗΟ ΑΛΛΖΛΟΒΟΖΘΔΗΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δππφιηδνο 8 Σε. 2103240.791 3245.256 ΑΘΖΝΑ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Δπηθνπξηθνχ Σακείνπ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΗΟΝΗΚΖ ΛΑΪΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΑΛΛΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

The European Union 1

The European Union 1 1 2 Ευρωπαϊκή ιθαγένεια - ΙΣΟΡΙΚΟ [πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (Ρψκε, 1957)] Γηθαίσκα ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ πξνζψπσλ ζην έδαθνο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο. Γηθαίσκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ:

ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ. ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: ΤΜΒΑΗ ΠΩΛΗΗ ηε.., ζήκεξα, ηελ ηνπ κήλα. ηνπ έηνπο 20. ΜΔΣΑΞΤ: Αθελφο ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία., κηαο εηαηξείαο εγγεγξακκέλεο ζχκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝ8Η-ΝΣ9 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΤΑΞΔΩΝ. α) Γιαηάξειρ ΚΔΓΔ

ΑΔΑ: ΒΕΝ8Η-ΝΣ9 ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΤΑΞΔΩΝ. α) Γιαηάξειρ ΚΔΓΔ ΚΔΙΜΔΝΟ ΓΙΑΤΑΞΔΩΝ α) Γιαηάξειρ ΚΔΓΔ Αξζξν 58 Αλαθνπή θαηά ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο 1. Αζθνπκέλεο Αλαθνπήο θαηά ηνπ πίλαθνο θαηαηάμεσο αξκφδηνλ Γηθαζηήξηνλ πξνο εθδίθαζηλ ηαχηεο εηο πάζαλ πεξίπησζηλ είλαη ην

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001

ΑΔΑ: Β4ΛΞΗ-5ΒΟ. ΠΟΛ.: 1142 Σ.Κ. : 101 84 ΑΘΖΝΑ Σειέθσλν : 210 3375316, 3375312 FAX : 210 3375001 ΕΞ. ΕΠΕΘΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΜΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΘΚΩΝ ΚΑΘ ΣΕΛΩΝΕΘΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Θ. ΓΕΝ. ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ

ΤΟΜΟΣ (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 (36 Α) ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 1 Πνιηηηθή Δπηζηξάηεπζε-Παιιατθή Άκπλα 36.Δ.α.1-2 ΚΕΦΑΛΑΘΟΝ Ε ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΑΣΕΤΗ ΘΕΜΑ α Ποιηηηθή Επηζηράηεσζε-Παιιαϊθή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 1 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση: ΓΔΑΦ Β 1084349 ΔΞ 2016 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΜΔΤΗ ΚΑΙ ΓΗΜΔΤΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ»

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΜΔΤΗ ΚΑΙ ΓΗΜΔΤΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ» ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΔΜΔΤΗ ΚΑΙ ΓΗΜΔΤΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΓΔΙΚΣΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ» ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΤΡΩΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΣΗ ΒΑΡΟΒΙΑ ΣΗ 16εο ΜΑΪΟΤ 2005, ΔΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ 42/2014/ΔΔ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα