ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 1316 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 59/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί τοϋ Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. Αριθμός 59 τοϋ 1976 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΘΕΜΑΤΩΝ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί του Δικαιώματος Συνοπτικός Πνευματικής 'Ιδιοκτησίας 'Νόμος του τίτλος. 2. (1) Έν τω παρόντι 'Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη εκ του Ερμηνεία, κειμένου «άδεια» σημαίνει τήν νομίμως χορηγουμένην άδειαν, ήτις επιτρέπει τήν διενέργειαν πράξεως τίνος ελεγχομένης 6πό του δικαιώματος ΐπνευματυκής ιδιοκτησίας «αναμ'ετάδοσις» σηιμαίνει τήν όπό τίνος ραδιοφωνικής αρχής ταυτόχρονον ή έκ των υστέρων μετάδοσιν τής εκπομπής ετέρας ραδιοφωνικής αρχής 'ευρισκομένης είτε 'έν τη Δημοκρατία εϊτε έν τη αλλοδαπή, περιλαμβάνει δε και την "ένσύρματον μετάδοσιν τής τοιαύτης εκπομπής, ό δε δρος «αναμεταδίδειν» θα έρμηνεύηται αναλόγως* «αναπαραγωγή» σημαίνει τήν παραγωγήν ενός ή πλειόνων αντιτύπων επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή 'καλλιτεχνικού τίνος 'έργου, κινηματογραφικής ταινίας ή ήχογραφήσεως' «άντίτυπον» σημαίνει το ύπό μορφήν έγγραφου, ήχογραφήσεως, κινηματογραφικής ταινίας ή όφ' οιανδήποτε έτέραν υλικήν μορφήν άναπαραγόμενον, αλλ' ούτως ώστε εν αντικείμενο ν να μή θεωρήται ώς άντίτυπον αρχιτεκτονικού τίνος έργου εκτός έάν τό άντικείμενον είναι ο'ϊικσδσμή ή πρόπλασμα' «ασύρματος τηλεγραφία» έχει τήν ε'ις τον δρον τούτον άπσδιδομένην 'εννοιαν ύίπό του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου' Κεφ. 307 (933)

2 59/ «δημιουργός», προκειμένου περί κινηματογραφικής ταινίας ή ήχογραφήσεως, σημαίνει το πρόσωπον όπερ ανέλαβε τάς διευθετήσεις δια την παραγωγήν της ταινίας ή της ήχογραφήσεως η, προκειμένου περί εκπομπής μεταδιδόμενης.έ<κ χώρας τινός, σημαίνει το πρόσωπον δπερ ανέλαβε τάς διευθετήσεις δια την πραγματοποίηση/ της μεταδόσεως Φκ της χώρας ταύτης και προκειμένου περί φωτογραφίας οηιμαίνει το πρόσωπον δπερ κατά τον χρόνον της λήιρεως της φωτογραφίας, ή το ιδιοκτήτης του υλικού* έφ' οδ αυτή 'ελήφθη 'και περιλαμβάνει έν πάση άλλη περιπτώσει τον συγγραφέα, μουσικοσυνθέτην, ζωγράφον, σχεδιογράφον, γλύπτη ν, τορνευτή ν καΐ χάράκτην «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημσκρατίαν" «δικαίωμα ιδιοκτησίας» σημαίνει τό ύπό του παρόντος Νόμου προβλεπόμενον δικαίωμα Ιδιοκτησίας «εκπομπή» σημαίνει τήν διά τηλεγράφου ασυρμάτου.ίή τηλεγραφίας ή τήν δι' αμφοτέρων τούτων έκπσμπήν ήχων ή εικόνων, περιλαμβάνει δέ και τήν άναμετάδοσιν' «ίέπιστημσνικόν έργον» περιλαμβάνει πάσης επιστημονικής φύσεως ε"ργον ανεξαρτήτως της επιστημονικής ποιότητος τούτου" «έργον» περιλαμβάνει μεταφράσεις, προσαρμογάς, νέας αποδόσεις ή διασκευάς προϋφισταμένων έργων, ώς επίσης καΐ ανθολογίας, συλλογάς ή έργα άτινα, λόγω της επιλογής ι και διασκευής του περιεχομένου αυτών, εμφανίζουν πρωτότυπόν τίνα χαρακτήρα" «έργον κοινής δημιουργίας» σηιμαίνει τό κατόπιν συνεργασίας δύο ή πλειόνων δημιουργών παραγόμ'ενον έργον εν τω όποίω ή συμβολή εκάστου δημιουργού είναι αδιαίρετος προς τήν του έτερου δημιουργού ή έτερων δημιουργών συμβολήν «ήχογράφησις» σημαίνει την άρχικήν >και σταθεράν συναρμολόγησα αλληλουχίας ήχων δυναμένων νά συλλαμβάνωνται διά τής ακοής >καί νά άναπαράγωνται, δεν περιλαμβάνει δμως τήν συνδεδεμένην προς τήν κινηματογραφική ν ταινίαν ήχητικήν αύλακα" «καλλιτεχνικόν έργον» σηιμαίνει, ανεξαρτήτως καλλιτεχνικής ποιότητος, οιονδήποτε τών ικάτωθι ή παρομοίων προς αυτά Ιργων, ήτοι (α) ζωγραφιάς, 'ιχνογραφίας, μεταλλογραφίας, λιθογραφίας, ξυλογραφίας, έργα χαρακτικής και τυπογραφίας" (β) γεωγραφικούς χάρτας, σχέδια καΐ γραφικάς παραστάσεις" (γ) έργα γλυπτικής* (δ) φωτογραφίας μή περιλαμβανόμενος είς κινηματογραφικήν ταινίαν' (ε) έργα αρχιτεκτονικής υπό μορφήν οικοδομών ή προπλασμάτων" (στ) έργα καλλιτεχνικής δεξιότητος μή εμπίπτοντα είς οίανδήποτε τών προηγουμένων παραγράφων, τηρούμενης δέ, τής διατάξεως του εδαφίου (3) του άρθρου 3, περιλαμβάνει υφάσματα μεθ' υφαντών παραστάσεων και αντικείμενα έφηρμοσμένης χειροτεχνίας και βιομηχανικής τέχνης" «κινηματογραφική ταινία» σημαίνει τήν άρχικήν και σταθεράν συναρμολόγηοιν αλληλουχίας όπτιίκών παραστάσεων δυναμένων νά προβάλλονται ύπό μορφήν κινούμενης εικόνος καΐ νά αποτελούν τό άντικείμενον αναπαραγωγής, περιλαμβάνει δέ, τήν συνδεδεμένην προς τήν κινημοττογραφικήν ταινίαν ήχητικήν αύλακα" «μετάδοσις προς τό κοινόν» περιλαμβάνει, επιπροσθέτως οιασδήποτε ζωντανής παραστάσεως η εκτελέσεως, πάσαν μέθόδον οπτικής ή ακουστικής παρουσιάσεως, συμπεριλαμβανομένης τής παρουσία

3 935 Ν. 59/76 σεως τή βοήθεια συσκευής λήψεως εκπομπών, δέν περιλαμβάνει <5μως Ιέ'κπομπήν, ο δέ δρος «μετάδίδειν 'προς το κοινόν» θα έρμηνεύηται αναλόγως' 1 «μουσικόν έργον» σημαίνει παν, ανεξαρτήτως μουσικής ποιότητος, μουσικόν έργον «οικοδομή» περιλαμβάνει πασαν κατασκευήν «προσαρμογή» περιλαμβάνει οιονδήποτε των κάτωθι (α) εν σχέσει προς φιλολογικόν έργον (i) προκειμένου περί μη δραματικού έργου, άπόδοσιν τούτου (είτε 'εν τη αρχική τούτου εϊτε Ιέν διαφόρω τινί γλώσση), δι' ής τούτο (μετατρέπεται ε'ίς δραματικόν έργον* (ii) προκειμένου περί δραματικού ίεργου, άπόδοσιν τούτου (είτε εν τη αρχική τούτου είτε εν διαφόρω τινί γλώσση), δι' ής τούτο \μετατρέπεται εις μή δραματικόν έργον' (iii) μετάφρασιν του έργου* (iv) άπόδοσιν του έργου, δι' ής ή πλοκή και ή δράσις εκφράζονται εξ ολοκλήρου ή κυρίως δι* ε'ϊικόνων ύπό μορφήν πρόσφορον δι' άναπαραγωγήν εις βιβλίον, εφημερίδα, περιοδικόν ή Έ'ίς παρομόίαν περιοδικήν εκδοσιν' και (Ρ) ιέν σχέσει προς μουσικόν έργον, διασκευήν ή μεταγραφήν του έργου' «ραδιοφωνική αρχή» σημαίνει το Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα Κύπρου, ώς.και παν έτερον πρόσωπον έξουσιοδοτούμενον δυνάμει του περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου να διατηρή εν λειτουργία σταθ Κεφ μόν μεταδόσεως εκπομπών επί του εδάφους τής Δημοκρατίας' «τηλέγραφος» Ιεχει τήν ε'ίς τον ορσν τούτον αποδιδομένη ν εννοιαν ύπό του άρθρου 2 του περί Τηλεγράφων 'Νόμου' κ εφ / ^» ι c\/», r ι \ r-> > 62τοΰ1962. «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργον Εμπορίου και Βιομηχανίας «φιλολογικόν έργον» σημαίνει, ανεξαρτήτως φιλολογικής ποιότητος, οιονδήποτε τών κάτωθι ή παρομοίων προς αυτά έργων, ήτοι (α) μυθιστορήματα, διηγήματα και ποιητικά έργα' (β) θεατρικά έργα, σκηνικάς οδηγίας, κινηματογραφικά σενάρια και κείμενα δι' έκπομπάς' (γ) εγχειρίδια, πραγματείας, ίοτορικά έργα, βιογραφίας, δοκίμια και άρθρα' (δ) εγκυκλοπαίδειας ικαί λεξικά' (ε) έπιστολάς, εκθέσεις 'και υπομνήματα* (στ) διαλέξεις, ομιλίας και 'κηρύγματα μή περιλαμβανομένων τών ιάπό άμβωνος ομιλιών ι καί τών έν τή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων, τοις συνέδριοις και Δικοοστηρίοις αγορεύσεων* «φωτογραφία» σημαίνει το προϊόν τής φωτογραφικής ή οιασδήποτε ετέρας μεθόδου προσομοιαζούσης προς τήν φωτογραφικήν. το όποιον δέν αποτελεί μέρος κινηματογραφικής ταινίας. (2) Διά τους άκοπους του παρόντος Νόμου, έν σχέσει προς τήν δημοσίευσιν, εφαρμόζονται αϊ ακόλουθοι διατάξεις : (α) εν έργον θεωρείται δημοσιευθέν έάν εν ή πλείονα αντίτυπα τούτου κατέστησαν διαθέσιμα, τή συναινέσει του δημιουργού αυτών, κατά τρόπον επαρκή προς ίκανοποίησιν τών ευλόγων απαιτήσεων του κοινού" (β) οσάκις αρχικώς εν μέρος μόνον του έργου δημοσιεύηται, τό μέρος τούτο λογίζεται διά τους σκοπούς τοο παρόντος Νόμου ώς χωριστόν ργον (γ) ή εν τινι χώρα, γενομένη δημοσίευσις ουδόλως θεωρείται ώς διάφορος τής πρώτης δημοσιεύσεως ένεκα μόνον τοο λόγου τής προγενεστέρας άλλαχου δημοσιεύσεως, έφ* δσον αϊ δύο δημοσιεύσεις ελαβον χώραν εντός χρονικοο διαστήματος ουχί μεγαλυτέρου τών τριάκοντα ήμερων.

4 Ν. 59/ "Εργα προστάτευα ιμα ύπό δικαιώματος ιδιοκτησίας. Δικαίωμα ιδιοκτησίας δυνάμει ιθαγενείας ή διαμονής. 3. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, προστατεύσιμα ύπό δικαιώματος Ιδιοκτησίας είναι τα επόμενα έργα (α) επιστημονικά έργα" (β) φιλολογικά έργα" (γ) μουσικά έργα' (δ) καλλιτεχνικά έργα' (ε) κινηματογραφικά! ταινία ι' (στ) φωτογραφίαι' (ζ) ηχογραφήσεις' (η) έκπομπαί. (2) Δεν εΐναι προστατεύσιμον υπό δικαιώματος ιδιοκτησίας το φιλολογικόν, μουσικόν ή καλλιτεχνικόν έργον, δπερ δεν είναι πρωτότυπον και 'δεν έχει διατυπωθή γραπτώς, ήχογραφηθή ή άλλως πως (έμφανισθή ύπό ύλικήν τίνα μορφήν. (3) Δεν εΐναι ΐτροστοπεύσιμον ύπό δικαιώματος ττνευματικής Ιδιοκτησίας το έπιστη μονϋκόν ή καλλιτεχνικόν έργον 6περ κατά τον χρόνον τής δημιουργίας του, σκοπεΐται ύπό του δημιουργού δπως χρησιμοποιηθή.ώς πρόττλασμα ή πρότυπον π:ροοριζόμενον νά πολλαπλασιασθή δι* οιασδήποτε βιομηχανικής μεθόδου. (4) Δεν στερείται τής δυνατότητος προστασίας ύπό δικαιώματος ιδιοκτησίας το έργον ένεκα μόνον του λόγου δτι ή δημιουργία τούτου, ή ή διενέργεια οιασδήποτε σχετικής προς αυτό πράξεως, ενέχει πρόσβσλήν τίνα του δικαιώματος ιτνευμοπικής ιδιοκτησίας επί ετέρου τινός έργου. 4. (1) Δικαίωμα Ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται κατά το παρόν άρθρον ιέπΐ παντός προστατευσίμου δυνάμει του παρόντος Νόμου έργου, ό δημιουργός του οποίου ή, προκειμένου περί έργου κοινής δημιουργίας, οιοσδήποτε τών δημιουργών του εΐναι, κατά τόν χρόνον τής δηιμιουργίας του έργου ή, προκειμένου περί εκπομπής, κατά τόν χρόνον τής πραγματοποιήσεως τής εκπομπής, προσοντουχον πρόσωπον, ήτοι (α) άτσμον δπερ εΐναι πολίτης τής Δημοκρατίας ή έχει τήν συνήθη διαμονή ν αύτου έν τή Δημοκρατία" ή* (β) οργανισμός έν τή Δημοκρατία δστις συνίσταται και κέκτηται νο'μικήν προσωπικότητα δυνάμει τών νόμων τής Δημοκρατίας. (2) Ή διάρκεια προστασίας του κατά τό παρόν άρθρον αναγνωριζομένου δικαιώματος Ιδιοκτησίας υπολογίζεται σομφώνως προς τόν κάτωθι πίνακα Εκπνοή του ιδι'καιώματος Είδος "Εργου (i) 'Επιστημονικά, φιλολογικά, μουσικά ή καλλιτεχνικά έργα πλην φωτογραφιών. (ii) Κινηματογραφικοί ταινίαι και φωτογραφίαι. (iii) 'Ηχογραφήσεις. (iv) Έκπομπαί. Πνευματικής * Ιδιοκτησίας. Πεντήκοντα έτη αρχόμενα άπό του τέλους του έτους καθ' δ αποθνήσκει ό δημιουργός. Πεντήκοντα έτη αρχόμενα άπό του τέλους του έτους καθ^ δ τό πρώτον έδημοσιεύθη τό έργον. Εΐκοσιν έτη αρχόμενα άπό του τέλους του έτους καθ' δ έγένετο ή ήχογράφησις. Εΐκοσιν έτη αρχόμενα άπό του τέλους του έτους καθ δ έπραγματοποιήθη ή εκπομπή.

5 937 Ν. 59/76 (3) Έν περιπτώσει ανωνύμων ή ψευδωνύμων επιστημονικών, φιλολογικών, μουσικών ή καλλιτεχνικών έργων, το έπ' αυτών δυκαίωμα ιδιοκτησίας.εκπνέει μετά πεντηκονταετίαν άρχομένην από του τέλους του έτους καθ' δ το πρώτον έδημασιεύθη το έργον, αλλ' ε ν πάση περιπτώσει ουχί αργότερο ν του τέλους του έτους καθ' δ ευλόγως τεκμαίρεται δτι 'συνεπληρώθη πεντηκονταετία από του θανάτου του δημιουργού : Νοείται δτι έν ή περιπτώσει ή ταυτότης του δημιουργού καθίσταται γνωστή, ή διάρκεια προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας υπολογίζεται συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 4(2) (i). (4) Έν περιπτώσει έργου κοινής δημιουργίας, ή έν τω πινάκι του εδαφίου (2) αναφορά εις τον θάνατον του δημιουργού δέον δπως έκλαμβάνηται ώς αναφερομένη εις εκείνον έκ τών δημιουργών δστις αποθνήσκει τελευταίος, ανεξαρτήτως εάν είναι προσοντουχον πρόσωπον ή μή. 5. (1) Δικαίωμα ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται κατά τό παρόν άρθρον επί παντός προστατευσίμου έργου, έτερου ή εκπομπής, δπερ (α) είναι έπιστη μονικόν, φιλολογίκόν, μουσικόν ή καλλιτεχνικόν έργον δημοσιευθέν ή κινηματογραφική ταινία δημοσιευθείσα τό πρώτον ιέ ν τή Δημοκρατία' (β) είναι έργον άρχιτεκτονυκής άνεγερθέν έν τή Δημοκρατία ή εΐναι έτερον καλλιτεχνικόν έργον ένσωματωθέν εις τίνα οΐικοδομήν 'κειμένην έν τή Δημοκρατία" και (γ) είναι ήχογράφησις γενομένη έν τή Δημοκρατία, και δπερ δέν έχει καταστή άντικείμενον του κατά τό άρθρον 4 αναγνωριζομένου δικαιώματος 'ιδιοκτησίας. (2) Τό κατά τό παρόν άρθρον αναγνωριζόμενο ν δυκαίωμα ιδιοκτησίας έπί έργου έχει την αυτήν διάρκειαν προστασίας οία προβλέπεται έν άρθρω 4 άναφορικώς προς τό αυτό είδος έργου. 6. (1) Δικαίωμα ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται κατά τό παρόν άρθρον έπί παντός προστατευσίμου δυνάμει του παρόντος Νόμου έργου, τό όποιον δημιουργείται ύπό ή ύπό τήν διεύθυνσιν και τον έλεγχον τής Κυβερνήσεως ώς και τοιούτων διεθνών σωμάτων ή έτερων κυβερνητικών οργανισμών ώς οδτοι ήθελον καθορισθή, και τό όποιον δεν έχει καταστή άντικείμενον του κατά τά άρθρα 4 ή 5 αναγνωριζομένου δικαιώματος ιδιοκτησίας. (2) Τό κατά τό παρόν άρθρον άναγνωριζόμενον δικαίωμα ιδιοκτησίας έπί επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή καλλιτεχνικού τίνος έργου, ετέρου ή φωτογραφίας, εκπνέει μετά πεντη'κονταετίαν άρχομένην από του τέλους του έτους καθ' δ τό πρώτον έδημοσιεύθη τούτο. (3) Τό κατά τό παρόν άρθρον άναγνωριζόμενον δικαίωμα ιδιοκτησίας έπί κινηματογραφικής ταινίας, φωτογραφίας, ήχογραφήσεως ή εκπομπής κέκτηται τήν αυτήν διάρκειαν προστασίας οία προβλέπεται έν άρθρω 4 άναφορικώς προς τό αυτό είδος έργου. 7. (1) Τό δικαίωμα 'ιδιοκτησίας ίέπί επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή καλλιτεχνικού τίνος έργου ή έπί τίνος κινηματογραφικής ταινίας ή φωτογραφίας συνίσταται εις τό άποκλειστικόν δικαίωμα έλεγχου της έν τή Δημοκρατία διενεργείας οιασδήποτε τών ακολούθων πράξεων, ήτοι τής ύφ' οιανδήποτε μορ φήν αναπαραγωγής, μεταδόσεως προς τό κοινόν, εκπομπής, μεταφράσεως, διασκευής και ετέρας προσαρμογής ολοκλήρου του έργου ή ουσιώδους τμήματος τούτου : Νοείται δτι τό έφ' οιουδήποτε τοιούτου έργου δικαίωμα ιδιοκτησίας δέν περιλαμβάνει τό δικαίωμα έλεγχου Δικαίωμα Ιδιοκτησίας δι* αναφοράς είς τήν χώραν προελεύσεως. Δικαίωμα Ιδιοκτησίας έπί έργων Κυβερνητικών καΐ διεθνών σωμάτων. Φύσις τοϋ δικαιώματος ιδιοκτησίας έπί επιστημο VUKOOV, φιλολογικών, μουσικών ή καλλιτεχνικών Εργων καΐ κινηματογραφικών ταινιών.

6 Ν. 59/ (α) της τελέσεως οιασδήποτε των προειρημένων πράξεων εν πνεύματι καλής πίστεως προς τον σκοπόν έρεύνης, ατομικής χρήσεως, κριτικής άνασκοπήσεως ή αναφοράς ε'ις επίκαιρα γεγονότα, ύπό τόν δρον δτι, εάν ή τοιαύτη χρήσις γίνεται 'δημοσία, αυτή συνοδεύεται ύπό τίνος αναγνωρίσεως του * τίτλου και τής πατρότητος του έργου, εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ' ην τό έργον παρεμπιπτόντως συμπεριελήφθη εϊς τίνα έκπομπήν* (β) τής <είς κινηματογραφική ν ταινίαν ή έκπομπήν συμπεριλήψεως οιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου εγκατεστημένου εϊς μέρος ένθα τούτο δύναται να όραται ύπό του κοινού* (γ) τής αναπαραγωγής και διανομής αντιτύπων οιουδήποτε καλ % λιτεχνικού έργου μονίμως εγκατεστημένου είς μέρος ένθα τοΰτο δύναται να όραται ύπό του κοινού' (δ) τής παρεμπιπτούσης συμπεριλήψεως καλλιτεχνικού τίνος έργου >ε'ίς κινηματογραφική ν ταινίαν ή έκπομπήν' (ε) τής συμπεριλήψεως ενός έργου ε'ις έκπομπήν, μετάδοσιν προς τό κοινόν, ηχογράφηση/, κινηματογραφική ν ταινίαν ή είς συλλογήν έργων, έφ' δσον ή τοιαύτη συμπερίληψις γίνεται ύπό τύπον έπεξηγήσεως δια διδακτικούς σκοπούς και δεν άντιβαίνη προς τήν χρηστήν πρακτική ν και νοουμένου δτι γίνεται μνεία τής πηγής προελεύσεως και του ονόματος του δημιουργού τό όποιον εμφαίνεται επί του ούτω χρησιμοποιηθέντος έργου' (στ) τής παραθέσεως αποσπασμάτων εκ δημοσιευθέντων έργων, Ιέφ' όσον τούτο δεν αντιβαίνει προς τήν χρηστήν πρακτικήν και ιέ φ' δσον Ιή ιέκτασις αυτών 'δεν υπερβαίνει τήν έκ του σκοπού δικαιολογουμένην τοιαύτην, περιλαμβανομένης τής παραθέσεως αποσπασμάτων εξ άρθρων εφημερίδων και περιοδικών ύπό μορφή ν συνοψίσεως του τύπου, νοουμένου δτι γίνεται μνεία τής πηγής προελεύσεως και του ονόματος του δημιουργού τό όποιον εμφαίνεται επί του ούτω χρησιμοποιηθέντος έργου* (ζ) τής δια του τύπου αναπαραγωγής, ώς και τής συμπεριλήψεως εις τίνα έκπομπήν ή μετάδοσιν προς τό κοινόν, άρθρων δημοσιευθέντων είς εφημερίδας ή περιοδικά επί επικαίρων οικονομικών, πολιτικών ή θρησκευτικών θεμάτων, έφ' δσον ή τοιαύτη αναπαραγωγή ή συμπερίληψις δεν έχη ρητώς έπιφυλαχθή και νοουμένου δτι εμφαίνεται σαφώς ή πηγή προελεύσεως' (η) τής ήχογραφήσεως φιλολογικού ή μουσικού έργου, καθώς επίσης και τής αναπαραγωγής τής τοιαύτης ήχογραφήσεως ύπό του δημιουργού ή κατόπιν αδείας παραχωρηθείσης ύπ' αυτού, νοουμένου δτι τά αντίτυπα ταύτης προορίζονται διά λιανικήν πώλησιν έν τη Δημοκρατία και νοουμένου δτι τό εν λόγω έργον έχει ήδη προηγουμένως ήχογραφηθή, είτε εν τη Δημοκρατία είτε έν τη αλλοδαπή, κατόπιν αδείας παραχωρηθείσης ύπό του δικαιούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνεμματικής ιδιοκτησίας, ύπό τοιούτους δρους και κατόπιν καταβολής τοιαύτης ευλόγου αποζημιώσεως ώς ήθελε καθορισθή ύπό του Υπουργού' (θ) τής ύφ' ενός προσώπου αναγνώσεως ή απαγγελίας είς τό κοινόν ή εις έκπομπήν τίνα οιουδήποτε ευλόγου αποσπάσματος εκ τίνος δημοσιευθέντος φιλολογικού έργου, έφ' δσον συνοδεύεται ύπό τίνος 'επαρκούς 'αναγνωρίσεως' W Α ι

7 939 Ν. 59/76 (ι) οιασδήποτε χρήσεως ενός έργου γινομένης υπό τοιούτων δημοσίων βιβλιοθηκών, μη εμπορικών κέντρων συλλογής και διατηρήσεως στοιχείων και επιστημονικών ιδρυμάτων, ως > ήθελον καθορισθή, έφ' δσον ή τοιαύτη χρήσις γίνεται προς το δημόσιον συμφέρον, ουδεμία δε πρόσοδος αντλείται ιέκ ταύτης καΐ ουδέν τέλος εισόδου εισπράττεται διά την τυχόν προς το κοινόν μετάδοσιν του ούτω χρησιμοποιηθέντος έργου* (ία) της ύπό τίνος ραδιοφωνικής αρχής ή ύπό τήν διεύθυνσιν ή τον έλεγχον αυτής αναπαραγωγής έργου τινός έφ' δσον ή τοιαύτη αναπαραγωγή ή τά οιαδήποτε αντίτυπα αυτής προορίζωνται αποκλειστικώς διά νόμιμόν τίνα εκπσμπήν, κα ^, ταστρέφωνται δε προ του τέλους περιόδου εξ ημερολογιακών μηνών αρχομένων αμέσως μετά τήν πραγματοποίησιν τής αναπαραγωγής, ή τοιούτων 'μεγαλυτέρων περιόδων οΐαι ήθελον συμφωνηθή μεταξύ τής ραδιοφωνικής αρχής και του δικαιούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματι V κής ιδιοκτησίας επί του έργου : Νοείται δτι πάσα δυνάμει τής παρούσης παραγράφου αναπαραγωγή έργου τινός, έφ' δσον τούτο συνιστά εξαιρετικού χαράκτηρος άπεικόνισιν ή άποτύπωσιν αντικειμενικών γεγονότων (ντοκυμαντέρ), δύναται νά διατηρήται ε'ίς τά άρχεΐα τής ραδιοφωνικής αρχής, άτινα διά του παρόντος χαρακτηρίζονται ως επίσημα άρχεΐα διά τον ως άνω σκοπόν, ούχ ήττον δμως, τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, δεν δύναται νά χρησιμοποιήται δι' εκπομπάς ή δι' olovδήποτε έτερον σκοπόν άνευ τής συγκαταθέσεως του δικαι *' ούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος Ιδιοκτησίας έπι του έργου' (ίβ) τής εκπομπής δημοσιευθέντος έργου, διά τό όποιον ουδέν σώμα χορηγήσεως άδειων εκ τών έν άρθρω 15 αναφερομένων ενδιαφέρεται, ύπό τον δρον δτι, τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, δ δικαιούχος του δικαιώματος εκπομπής επί του έργου λαμβάνει εϋλογον άποζημίωσιν καθοριζσμένην, ελλείψει συμφωνίας, ύπό τής κατά τό άρθρον 15 διοριζόμενης αρμόδιας αρχής' (ίγ) οιασδήποτε χρήσεως ργου γινομένης διά τον σκοπόν δικαστικής διαδικασίας ή αναφοράς εις οιανδήποτε τοιαύτην δια * δικασίαν* (ϊδ) τής διά του τύπου αναπαραγωγής, τής εκπομπής, ώς και τής προς τό κοινόν μεταδόσεως δημοσία έκφωνουμένων διαλέξεων, αγορεύσεων, και ετέρων έργων τής αυτής φύσεως, Λ έφ' δσον ή τοιαύτη χρήσις δικαιολογείται ώς ιέκ του 'ενημερωτικού σκοπού αυτής. (2) Ή χρήσις έργου τινός δυνάμει τών διατάξεων τών παραγράφων (α), (ε), (στ), (ζ), (θ), (ι), (ίγ) και (ίδ) τής έν τω έδαφίω (1) επιφυλάξεως, περιλαμβάνει καΐ τήν χρήσιν τούτου ε'ίς οιανδήποτε τών γενικώς χρησιμοποιουμένων έν τη Δηιμοκρατία γλωσσών. (3) Τό διίκαίωμα 'ιδιοκτησίας επί αρχιτεκτονικού τίνος έργου περιλαμβάνει επίσης τό άπσκλειστικόν δικαίωμα έλεγχου της ανεγέρσεως οίασδήττοτε οίκοδσμής, ήτις αναπαράγει όλόκληρον ή ούσιαστικόν μέρος του έργου είτε ύπό τήν πρωτότυπον τούτου μορφήν είτε 6φ' οιανδήποτε μορφήν ελκουσαν τήν καταγωγήν ανεγνωρισμένους 'εκ του πρωτοτύπου : Νοείται δτι τό δικαίωμα Ιδιοκτησίας έφ* οιουδήποτε τοιούτου Μργου δέν περιλαμβάνει τό δικαίωμα έλεγχου τής άνακαινίσεως, εις τον αυτόν ρύθμόν οίος ό του πρωτοτύπου, οικοδομής μεθ* ής σχετίζεται τό έν λόγω δικαίωμα Ιδιοκτησίας.

8 Ν. 59/ (4) Το 'δικαίωμα ιδιοκτησίας έττί επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή 'καλλιτεχνικού έργου, έπί κινηματογραφικής ταινίας ή φωτογραφίας περιλαμβάνει το δικαίωμα τοΰ δημιουργού, έφ' ίδρου ζωής αυτού, όπως διεκδι'κή πατρότητα του έργου και όπως αντιτίθεται εις πάσαν άλλοίωσιν, περικοπήν ή έτερον τροποποίησα; τούτου, αΐτινες θα εθιγον την τιμήν ή τήν φήμην αύτοΰ : Νοείται δτι ό δη'μιουργός, δστις επιτρέπει τήν χρήσιν τοΰ έργου του εις τίνα κινηματογραφικήν ταινίαν ή τηλεοπτικήν έκπομπήν, δεν δύναται νά παρεμποδίζη τροποποιήσεις αΐτινες είναι απολύτως άναγκαΐαι δια τεχνικούς λόγους ή προς τόν σκοπόν εμπορικής έκμεταλλεύ'σεως του έργου. 'Εκπομπή έργων περιληφθέντων είς κινηματογραφικήν ταινίαν. Φύσις τοΰ δικαιώματος 'ιδιοκτησίας έπί ηχογραφήσεων. Φύσις τοΰ δικαιώματος ιδιοκτησίας έπί εκπομπών. 8. /Οσάκις ό δικαιούχος του δυκαιώματος Ιδιοκτησίας έφ' οιουδήποτε φιλολογικού ή καλλιτεχνικού έργου έπιτρέπη είς πρόσωπον ή όργανι'σμόν δπως συμπεριλάβη τούτο εις κινηματογραφικήν ταινίαν, ή τοιαύτη έξουσιο'δότησις λογίζεται, ελλείψει ρητής περί του αντιθέτου συμφωνίας, ως εμπεριέχουσα έξουσίαν μεταδόσεως τής ταινίας προς το κοινόν, ως και έξουσίαν εκπομπής αυτής. Το παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται έπί μουσικών έργων περιληφθέντων είς κινηματογραφικήν ταινίαν. 9. Το δικαίωμα Ιδιοκτησίας έπί ηχογραφήσεων συνίσταται εις τό άποκλειστικόν δικαίωμα ελέγχου εν τή Δημοκρατία τής άμεσου ή εμμέσου αναπαραγωγής ολοκλήρου ή ουσιαστικού μέρους τής ήχογραφήσεως είτε ύπό τήν πρωτότυπον ταύτης μορφήν είτε κοπόπιν οιασδήποτε διασκευής είτε 6φ' οιανδήποτε μορφήν ελκουσαν τήν καταγωγήν άνεγνωρισμένως έκ του πρωτοτύπου : Νοείται δτι αϊ διατάξεις τών παραγράφων (α), (ε), (ι), (ία) και (ϊγ) τής έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 7 επιφυλάξεως θά έφαρμόζωνται έπί του δυκαιώματος ιδιοκτησίας έπί τίνος ήχογραφήσεως κατά τόν αυτόν τρόπον ως και έπί τοΰ δικαιώματος 'ιδιοκτησίας έπί τίνος φιλολογικού, ιμουσικοΰ ή καλλιτεχνικού έργου ή έπί τίνος κινηιματογραφικής ταινίας. 10. Τό δικαίωμα ιδιοκτησίας έπί εκπομπής 'συνίσταται είς τό άποκλειστικόν δικαίωμα έλεγχου τής έν τή Δημοκρατία τελέσεως οιασδήποτε τών ακολούθων πράξεων, ήτοι, τής έγγραφης και αναμεταδόσεως ολοκλήρου ή ουσιαστικού μέρους τής εκπομπής, ως και τής προς τό κοινόν μεταδόσεως, εις χώρους ένθα ή είσοδος επιτρέπεται έναντι πληρωμής εισιτηρίου, ολοκλήρου ή ουσιαστικού μέρους τηλεοπτικής τίνος έκποιμπής είτε ύπό τήν πρωτότυπον ταύτης μορφήν εϊτε κατόπιν οιασδήποτε διασκευής είτε ύφ οιανδήποτε μορφήν ελκουσαν τήν καταγωγήν άνεγνωρισμένως έκ τοΰ πρωτοτύπου : Νοείται δτι (α) αϊ διατάξεις τών παραγράφων (α), (ε), (ι) και (ίγ) τής έν τω έδαφίω (1) τοΰ άρθρου 7 επιφυλάξεως θά έφαρμόζωνται έπί τοΰ δικαιώματος ιδιοκτησίας έπί τίνος εκπομπής! κατά τόν αυτόν τρόπον ώς και έπί τοΰ δικαιώματος ιδιοκτησίας έπί φιλολογικού, μουσικού ή καλλιτεχνικού έργου ή έπί τίνος κινηματογραφικής ταινίας' (β) τό δικαίωμα ιδιοκτησίας έπί τηλεοπτικής εκπομπής περιλαμβάνει τό δικαίωμα έλεγχου τής λήψεως φωτογραφιών έκ τοιούτων εκπομπών.

9 941 Ν. 59/ (1) Το δυνάμει του παρόντος Νόμου άναγνωριζόμενον δικαί 'Αρχικός ωμα Ιδιοκτησίας αρχικώς ανήκει ε'ις τον δημιουργόν : τοΰ^^αιώ Νοεΐται ότι, ανεξαρτήτως τών διατάξεων του εδαφίου (5) του άρ ματος πνεύμα θρου 12, οσάκις ή δημιουργία ενός έργου τικής ίδιοκτη,,» >/ ι ~ σιας είναι ο (α) αναλαμβάνεται κατά παραγγελιοον προσώπου η οργανισμού δημιουργός, όστις δεν είναι ό εργοδότης του δημιουργού δυνάμει συμβάσεως περί παροχής υπηρεσιών ή μαθητείας' ή (β) μη έχουσα ούτως άναληφθή κατά παραγγελίαν, πραγματοποιήται 'κατά τήν διάρκειαν τής απασχολήσεως του δημιουργού, ως μέρος τών καθηκόντων αύτοΰ δυνάμει τής περί απασχολήσεως συμβάσεως αύτοΰ, το δικαίωμα Ιδιοκτησίας λογίζεται ώς μεταβιβασθέν είς το πρόσωπον ή τον όργοα/ισμόν δστις παρήγγειλε το έργον ή ε'ις τον έργοδότην του δημιουργού, επιφυλασσομένης οιασδήποτε μεταξύ τών μερών συμφωνίας άποκλειούσης ή περιοριζούσης τήν τοιαύτην μεταβίβασιν. (2) Το επί έργου τινός άναγεγραμμένον όνομα, όπερ σκοπεί νά είναι το του δημιουργού αύτου, θεωρείται ώς το τοιούτο μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου. (3) Έν περιπτώσει ανωνύμου ή ψευδωνύμου έργου το πρόσωπον ούτινος το όνομα αναγράφεται επί του 'έργου ώς έκδοτης λογίζεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ώς ό νόμιμος αντιπρόσωπος του ανωνύμου ή ψευδωνύμου δημιουργού, δικαιούται δε νά ένασκή και προασπίζη τά δικαιώματα άτινα ανήκουν είς τον δημιουργόν δυνάμει του παρόντος (Νόμου. (4) 'Έν περιπτώσει αδημοσίευτου έργου, οσάκις δεν είναι μέν γνωστή ή ταυτότης του δημιουργού υφίστανται όμως λόγοι ένισχύοντες.τήν άποψιν δτι ούτος εΐναι πολίτης τής Δημοκρατίας, τό άναγνωριζόμενον ύπό τοΰ παρόντος Νόμου δικαίωμα ιδιοκτησίας λογίζεται άνήικον ε! ίς τον Ύπουργόν Παιδείας. (5) Αϊ διατάξεις τών εδαφίων (3) και (4) παύουν νά έφαρμόζωνται ευθύς.ώς ή ταυτότης τοΰ δημιουργού καταστή γνωστή. 12. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, τό δι Εκχωρήσεις καίωμα ιδιοκτησίας είναι μεταβιβάσιμον είτε δι' έκχω καΐάδειαιέν >ος ρήσεως, εϊτε διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, ή Ι&κ τοΰ νόμου, δ^κ<^μ α ώς Κίνητή περιουσία. (2) Ή έκχώρησις ή ή διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως διάίδιοκττ ι σίί:χ ς θεσίς δικαιώματος ιδιοκτησίας δύναται νά περιορίζηται κατά τρόπον ώστε αυτή νά άφορα εις ώρισμένας μόνον εκ τών πράξεων άτινας αποκλειστικώς δικαιοΰται νά έλέγχη ό δικαιούχος αύτοΰ, ή είς μέρος μόνον τής διαρκείας προστασίας τοΰ δικαιώματος, ή είς ώρισμένην τινά χώραν ή έτέραν γεωγραφικήν περιοχήν. (3) Ουδεμία έκχώρησις δικαιώματος ιδιοκτησίας καΐ ουδεμία αποκλειστική άδεια προς διενέργειαν πράξεως τίνος ελεγχομένης ύπό δικαιώματος ιδιοκτησίας δύναται νά είναι έγκυρος, έκτος εάν γίνεται ή χορηγήται εγγράφως. (4) Ή μή αποκλειστική άδεια τελέσεως πράξεως τίνος ελεγχομένης ύπό δικαιώματος ιδιοκτησίας δύναται νά χορηγήται εϊτε εγγράφως, είτε προφορικώς, ή ετι αυτή νά συνάγηται εκ τής συμπεριφοράς. (5) Έν σχέσει προς μέλλον έργον, ή έν σχέσει προς ήδη υπάρχον έργον εφ' ού δμως δεν ύφίστοπται εισέτι δικαίωμα ιδιοκτησίας, εγκύρως δύναται νά χορηγήται άδεια ή νά γίνεται έκχώρησις ή διάθεσις διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως' τό δε έφ' οιουδήποτε τοιούτου έργου προσδοκώμενον δικαίωμα ιδιοκτησίας δύναται επίσης νά μεταβιβάζηται έ>κ τοΰ νόμου ώς κινητή περιουσία.

10 Ν, 59/ Προσβολαΐ. (6) Έκτος εάν ή διαθήκη προβλέπη άλλως, ή διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως διάθεσις της ϋλης έφ' ής τό έργον το πρώτον έγράφη ή άλλως πως άπετοπώθη λογίζεται περιλαμβάνουσα και παν ίάνή'κον ίς τον αποβιώσαντα δικαίωμα Ιδιοκτησίας έπι του έργου ίύφιστάμενον ή προσδοκώμενον. 13. (1) Τό δικαίωμα Ιδιοκτησίας προσβάλλεται 6πό παντός όστις προβαίνει, προκαλεί ή επιτρέπει εις έτερον πρόσωπον νά προ'βή, άνευ τής αδείας του δικαιούχου, εις τέλεσιν πράξεως τίνος ή τέλεσις τής οποίας ελέγχεται ύπό του δικαιώμοττος ιδιοκτησίας. (2) Τό δικαίωμα ιδιοκτησίας προσβάλλεται επίσης ν ύπό παντός όστις, άνευ τής άδειας του δικαιούχου, εισάγει εντός της Δημοκρατίας, άλλως ή δι' άτομικήν ή οίκιακήν χρήσιν, ή διανέμει εντός αυτής έμπορικώς ή εκθέτει δημοσίως, οιονδήποτε άντικείμενον τό όποιον συνιστά δυνάμει του εδαφίου (1) πρσσβολήν του δικαιώματος ιδιοκτησίας. y (3) Εις άγωγήν έπι προσβολή δικαιώματος πνευμονικής Ιδιοκτησίας (α) τό δικαίωμα 'ιδιοκτησίας θεωρείται ύφιστάμενον επί του έργου, εκτός εάν ό εναγόμενος έγείρη τούτο ως έπίδικον θέμα" (β) οσάκις ιή ϋπαρξις του δικαιώματος ιδιοκτησίας δεν ιέγείρηται ώς 'έπίδικον θέμα, ό ενάγων θεωρείται διικαιουχος του απαιτουμένου 'δικαιώματος, ιέκτός εάν ό (εναγόμενος έγείρη την Ιδισκτησίαν ώς Ιέπίδικον θέμα'ί (γ) μέχρις αποδείξεως του εναντίου τό μεν 'έργον θεωρείται οτι είναι πρωτότυπον, ή 'δε προβαλλόμενη 'ύπό του ενάγοντος, Ιέν περιπτώσει δημοσιεύσεως, ημερομηνία και τόπος αυτής τεκμαίρονται άληθεΐς. (4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αϊ πρσσβολαί κατά του δικαιώματος 'ιδιοκτησίας εΐναι αγώγιμοι κοττ' αΐτησιν του δικαιούχου τής ιδιοκτησίας' εις πασαν άγωγήν 'ό ενάγων δύνοοται (επί τοιαύτη προσβολή νά χρησιμοποίηση αικχντα. τά μέσα θεραπείας, υπό μορψήν αποζημιώσεως, απαγορευτικού διατάγματος, καταθέσεως λογαριασμών ή άλλως πως, άτινα θά έχρησιμοποίει εις πασαν άντίστοιχον 'διαδικασίαν έν σχέσει προς την προσβολήν ετέρων δικαιωμάτων. * (5) Όσάκις ε'ις άγωγήν έπι πρσοβολή δικαιώματος πνευμονικής ιδιοκτησίας άποδεικνύηται ή όμολογήται δτι (α) υπήρξε μεν προσβολή, άλλα (β) κατά τον χρόνον αυτής ό εναγόμενος δέν έγνώριζε, άλλ* ^ οϋτε καΐ είχε βάσιμους λόγους νά πιστεύη, δτι ύφίστατο δικαίωμα πνευμονικής 'ιδιοκτησίας επί του έργου ε'ίς τό όποιον άφορα ή αγωγή, ό ενάγων δέν δικαιούται δυνάμει του παρόντος άρθρου είς οιανδήποτε άποζημίωσιν παρά του εναγομένου λόγω τής προσβολής, άλλ' οδτος όμως δικαιούται νά τω παρασχεθή λογαριασμός κερδών προκυψάντων ιέ κ τής προσβολής, ανεξαρτήτως τής χορηγήσεως ή μη οιουδήποτε έτερου ιμέσου θεραπείας δυνάμει του παρόντος άρθρου. (6) 'Οσάκις, ε'ίς άγωγήν δυνάμει του παρόντος άρθρου, άποδεικνύηται ή γίνεται παραδεκτή ή προσβολή δικαιώματος * ιδιοκτησίας, τό δε Δικαστήριον, λαμβάνον ύπ* όψιν (επιπροσθέτως πάντων τών λοιπών ουσιωδών λόγων) * (α) τό κατάφωρον της προσβολής' καΐ (β) τό τυχόν δφελος δπερ αποδεδειγμένως έχει προσπορισθη ό εναγόμενος λόγω τής προσβολής,

11 943 Ν. 59/76 πείθηται δτι ό ενάγων δεν δύναται άλλως νά τύχη αποτελεσματικού μέσου θεραπείας, τούτο κέκτηται έξουσίαν, κατά τον ύπολογισμόν της άποζη'μιώσεως λόγω της προσβολής, νά επιδίκαση τοιαύτην έπιπρόσθετον άποζημίωσιν δυνάμει του παρόντος εδαφίου, οΐαν τό Δικαστήριον δύναται νά θεώρηση άρμόζουσαν 6πό τάς περιστάσεις. (7) Εις διαδικασίας επί προσβολή δικαιώματος ιδιοκτησίας ουδέν άπαγορευτικόν διάταγμα δύναται νά έκδίδηται, τό όποιον διατάττει την κατεδάφισιν συμπεπληρωμένης ή ήμικατεσκευασμένης οικοδομής ή τό ότιοΐον. απαγορεύει την συμπλήρωσιν ήμικατεσκευασμένης οικοδομής. (8) Έν τω παρόντι άρθρω «αγωγή» περιλαμβάνει άνταπαίτησιν, αϊ δε άναφοραι εις τόν ενάγοντα και τόν έναγόμενον έν τη αγωγή ερμηνεύονται αναλόγως «Δικαστήριον» σημαίνει τό άρμόδιον Δικαστήριον' «δικαιούχος ιδιοκτησίας» σημαίνει τόν άρχικόν δικαιουχον, τόν έκδοχέα ή τόν άποκλειστικόν άδειοΰχον, αναλόγως τής περιπτώσεως, του σχετικού μέρους του δικαιώματος ιδιοκτησίας. 14. (1) Πας δστις έν γνώσει Ποιναΐκαΐ (α) παράγει προς πώλησιν ή έκμίσθωσιν οιονδήποτε άντίτυπον ^f* " 1 ένέχον προσβολήν του έπί έργου τινός υφισταμένου δικαιώ έν σχέσει προς ματος Ιδιοκτησίας' ή πράξεις προσ (β) πωλεί, έκμισθοΐ, εκθέτει εμπορικώς ή προσφέρει προς πώ ^κ ύσ^ λησιν ή έκμίσθωσιν, οιονδήποτε τοιούτο άντίτυπον ή (γ) διανέμει τά τοιαύτα αντίτυπα είτε έπί σκοπώ εμπορίας είτε Ιδιοκτησίας, εις τοιαύτην έκτασιν ώστε νά έπηρεάζη έπιζημίως τόν δικαιουχον τής Ιδιοκτησίας' ή (δ) εκθέτει έμπορικώς και δη'μοσίως οιονδήποτε τοιούτον άντίτυπον ή (ε) εισάγει εντός τής Κύπρου προς πώλησιν ή έκμίσθωσιν οιονδήποτε τοιούτον άντίτυπον, διαπράττει αδίκημα καί, έν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς δύο λίρας δι' εκαστον άντίτυπον ή χρησιμοποίησες του οποίου έγένετο κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου, συνολικώς δε μη 'ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας έν σχέσει προς την αυτήν πράξιν εν ^περιπτώσει δε δευτέρας ή οιασδήποτε μεταγενεστέρας καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας η εις φυλάκισιν μή ύπερ'βαίνουσαν τους τρεις μήνας η ε'ίς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. (2) ιπάς όστις έν γνώσει κατασκευάζει ή έχει έν τη κατοχή αυτού οιανδήποτε πλάκα ιάποτυπώσεως έπί σκοπώ παραγωγής αντιτύπων ένεχόντων προσβολήν του ιέπί τίνος έργου υφισταμένου δικαιώματος Ιδιοκτησίας, διαπράττει αδίκημα καί, έν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερ'βαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας ή, έν περνπτώσει δευτέρας \ οιασδήποτε 'μεταγενεστέρας καταδίκης, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ιή εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. (3) ΙΠάς όστις έν γνώσει προβαίνει ή επιτρέπει την έκτέλεσιν δημοσία επιστημονικού, φιλολογικού, καλλιτεχνικού ή μουσικού έργου ένέχουσαν προσβολήν τοΰ έπί τοΰ.έργου τούτου υφισταμένου δικαιώματος ιδιοκτησίας διαπράττει αδίκημα και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται «ίς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί

12 Ν. 59/ νουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή εν περιπτώσει δευτέρας ή οιανδήποτε μεταγενεστέρας καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ή ε'ις φυλάκισα/ ιμή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας η εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. (4) Το Δικαστήριον 'ενώπιον του όποιου, διεξάγεται τοιαύτη διαδικασία δύναται, ανεξαρτήτως εάν ό φερόμενος ώς παραβάτης >καταδικασθη ή μή, νά διάταξη όπως άπαντα τά ιέν τη κατοχή αύτοΰ αντίτυπα του έργου ατι/να, ή απασαι αϊ εν τη κατοχή αύτοΰ πλάκες άποτυπώσεως αΐτινες, κατά την κρίσιν τοΰ δικαστηρίου αποτελούν αντίτυπα 'ένέχοντα πρσσβολήν τοΰ επί του έργου τούτου υφισταμένου δικαιώματος Ιδιοκτησίας, ή πλάκας έπι σκοπώ δημιουργίας αντιτύπων ιένεχόντων τοιαύτην προσβολήν, καταστραφοΰν η παραδοθούν εις τον δικαιοΰχον της ιδιοκτησίας Ι σπως τύχουν σίασδήποτε ετέρας μεταχειρίσεως ώς το Δικαστή ριον ή'θελε κρίνει πρόσφορον. (5) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου «Δικαστήριον» σημαίνει τον >κατά τόπον άρμόδιον ιπρόεδρον τοΰ Επαρχιακού Δικαστηρίου ή Άνώτερον Έπαρχιακόν Δικαστήν ίη Έπαρχιακόν Δικαστήν, όστις παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε ετέρου 'Νόμου κέκτηται διά τοΰ παρόντος αρμοδιότητα σπως έκδικάζη οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου και έπιβάλλη τάς ύπό τούτου καθοριζσμένας ποινάς. Διορισμός αρμοδίας αρχής καΐ καθήκοντα αυτής. 15. (1) Εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην ή αρμοδία αρχή θεωρεί δτι εν σώμα χορηγήσεως αδειών (α) παραλόγως αρνείται την χορήγησιν άδειας έν σχέσει προς δικαίωμα ιδιοκτησίας ή (β) επιβάλλει παραλόγους δρους κατά την χορήγησιν της τοιαύτης αδείας, αυτή δύναται, δσον άφορα εις την τέλεσιν οιασδήποτε πράξεως σχετιζόμενης προς έργον τι διά τό όποιον ενδιαφέρεται το σώμα χορηγήσεως αδειών, νά διάταξη ότι ή άδεια θά λογίζηται χορηγηθείσα ύπό τοΰ σώματος κατά τον χρόνον της τελέσεως της πράξεως, νοουμένου δτι καταβάλλονται ή προσφέρονται τά υπό της εν λόγω αρμοδίας αρχής καθοριζόμενα ανάλογα τέλη προ της λήξ ως τοιαύτης περιόδου ή τοιούτων περιόδων, άτινας αυτή δυνατόν νά καθορίζη, ώς καΐ δτι εκπληρούνται τοιούτοι έτεροι εύλογοι όροι, οΐτινες δυνατόν νά έπιβάλλωνται ύπ' αυτής. (2) Έν' τω παρόντι άρθρω «αρμοδία αρχή» σημαίνει τήν αρχήν τήν άποτελουμένην εξ ουχί πλειόνων των πέντε προσώπων διοριζομένων Οπό τοΰ Ύπουργοΰ έκ προσώπων εχόντων πεΐροα/ και γνώσιν 'εις θέματα ιδιοκτησίας εξ ών τρία τουλάχιστον δεν είναι μέλη τής δημοσίας 'υπηρεσίας προς άσκησιν δικαιοδοσίας, δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος ινόμου, οποτεδήποτε οιονδήποτε ζήτημα χρήζη νά άποφασισθή 'υπό τής έν λόγω αρχής' «σώμα χορηγήσεως άδειων» σημαίνει έταιρείαν τινά, οΐικον ή έτερον οργανισμόν, ών ό κύριος σκοπός η εΐς!έκ τών κυρίων σκοπών είναι ή διαπραγμάτευσις ή ή χορήγησις άδειων \έν σχέσει προς έργα προστατευόμενα ύπό δικαιώματος Ιδιοκτησίας, περιλαμβάνει δε και άτσμον άσκοΰν τήν αυτήν δραστηριότητα. (3) Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διορισθή δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου ώς αρμοδία αρχή, αλλ' ούτε καΐ οιονδήποτε οϋτω διορισθέν πρόσωπον δύναται νά ενεργή ώς τοιαύτη αρχή, έφ' δσον οδτος, ό συνεταίρος αύτοΰ, ό εργοδότης αύτοΰ ή οιονδήποτε σώμα (διά νόμου συσταθέν ή μή) τοΰ οποίου οδτος αποτελεί μέλος, εχη οιονδήποτε οΐκονσμικόν συμφέρον εφ' οιουδήποτε ζητήματος χρήζοντος καθορισμού ύπό τής έν λόγω αρχής.

13 945 Ν. 59/76 (4) Ό Υπουργός δύναται να έκδί'δη Κανονισμούς, δημοσιευόμενους εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, διέποντας την άκολουθητέαν ενώπιον της αρμοδίας αρχής διαδικασίαν, δύναται δε, άνευ επηρεασμού της γενικότητος των προαναφερθέντων, να έκδίδη Κανονισμούς (α) καθορίζοντας τον τρόπον καθ' δν δύναται να παραπεμφθη προς την άρμοδίαν αρχήν οιονδήποτε ζήτημα' (β) 'καθορίζοντας τήν διαδικασίαν ήτις δέον να υίοθετήται ύπό τής αρμοδίας αρχής δια τον χειρισμόν παντός παραπεμπομένου εις αυτήν ζητήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και τά αρχεία ατινα δέον νά τηρώνται 6π' αυτής* (γ) ικαθορίζσντας τον τρόπον καθ' δν δέον νά συγκαλήται ή αρμοδία αρχή, καθώς επίσης και τό μέρος ένθα αυτή δέον νά συνεδριάζη* (δ) 'καθορίζοντας τήν κλίμακα τελών και δικαιωμάτων* (ε) αφορώντας γενικώς εις τήν καλυτέραν διεκπεραίωσιν τών ύπό του παρόντος Νόμου ανατιθεμένων ε'ις τήν άρμοδίαν αρχήν αρμοδιοτήτων. 16. Τό Ύπουργί'κόν Συμ'βούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς, Κανονισμοί, δημοσιευόμενους εν τη 'έπισήμω 'έφημερίδι της Δημοκρατίας, διά τήν καλυτέραν εφαρμογή ν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου και διά τον 'καθορισμόν παντός ζητήματος, όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμοί). 17. Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπι τη 'βάσει του παρόντος Νόμου Κοπάθεσις κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά πά Κανονισμών ροδον τριάκοντα ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών β^λήν 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τώνάντιτούς οΰτω κατατεθέντας 'Κανονισμούς 'εν 6λω ή 'εν μέρει, τότε οδτοι προσώπων. αμέσως μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν <ολω ή ( έν μέρει υπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερί'δι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τρσποποιηθή ύπ* αυτής καί τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 18. Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται άναφορικώς προς έργα δημιουρ "Εκτασις γηθέντα προ της ενάρξεως τής Ισχύος αύτου κατά τον αυτόν τρόπον εφαρμογής του ώς οδτος εφαρμόζεται ΐάναφορικώς προς μεταγενεστέρως δημιουρ Νο^ου γούμενα έργα. Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται ωσαύτως έπι έργων άτινα δέον όπως τυγχάνουν προστασίας δυνάμει διεθνών συνθηκών ή διεθνών συμβάσεων αϊ όποΐαι δεσμεύουν τήν Δημσκρατίαν. 19. Ουδέν δικαίωμα 'ιδιοκτησίας ή οιονδήποτε παρόμοιον δικαίωμα δύναται νά υφίσταται άλλως ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή ετέρας σχετικής νομοθεσίας. 20. Πάσα σύμβασις συνομολογηθεΐσα δυνάμει οιουδήποτε έτερου νόμου καΐ τελούσα έν Ισχύϊ κατά τήν ήμερσμηνίαν ενάρξεως της 'ισχύος του παρόντος Νόμου διέπεται μέχρι τερματίσεως ή λήξεως αυτής, ύπό τής νομοθεσίας ήτις ίσχυε κατά τήν ήμερσμηνίαν τής συνομολογήσεως αυτής. Κατάργησις τών πηγαζόντων έκ τοΰ κοινοδικαίου (common law) δικαιωμάτων. 'Υφιστάμενα συμδόλαια.

14 Ν. 59/ Κατάργησις. 22. Ή ισχύς του παρόντος ινόμου άρχεται ε'ίς ήμερομηνίαν όρισθη σσμένην 6πό του Υπουργικού Συμβουλίου δια γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη έπισήμω έφημερί'δι της Δημο'κρατίας. Κεφ & 2 George 5c. 46. "Εναρξις ίσχύος. 21. Ό ττερί Πνευματικής 'Ιδιοκτησίας Νόμος καταργείται, αί δε δυνάμει τούτου ίσχύουσαι διατάξεις του περί Πνευματικής Ίδιοκτηοίας Νόμου του 1911 της 'Αγγλίας παύουν να ΐ'σχύωσι. Έτυπώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ 2002 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ της 3ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ της 3ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1316 της 3ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 59/76 Ο περί του ικαιώµατος Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµος του 1976 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965.

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965. 605 -* Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων. Πετρελαιοειδών Νόμος του.1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 94 του 1968

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Iδιοκτησία

Πνευματική Iδιοκτησία Πνευματική Iδιοκτησία Ο ρόλος της Αστυνομίας στην καταπολέμηση των αδικημάτων κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3382, 21/1/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3382, 21/1/2000 Ο περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ: L 139, 11.5.1998, σ.1. «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4481, 19.12.2014 Ν. 196(Ι)/2014 196(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 4) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 24 του 1980 60 του 1980 68 του 1980

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3965, 11/3/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 54. 21 του 1970 95(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εκρηκτικών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα

Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93: Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα Νόμος 2121/93 Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ'αρ. 771 της 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1970 Διοικητικά! Πράξεις και Γνωστοποιήσεις 'Αριθμός 39 Οι -περί Κατασκευής Φαρμακευτικών Σκευασμάτων Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, Ν. 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, Ν. 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4448, 20.6.2014 80(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Ν. 80(Ι)/2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 31 του 1962.

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1962 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3513, 13/7/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3513 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί της Ένδειξης της Κατανάλωσης Ενέργειας και Άλλων Βασικών Πόρων των Οικιακών Συσκευών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 101(Ι) του 2016 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4577, 14.10.2016 1088 Ν. 101(Ι)/2016 Ο περί της Επιστροφής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000)

ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) ΝΟΜΟΣ 2819/2000(ΦΕΚ 84 Α /15 Mαρτίου 2000) Άρθρο 7 Εναρμόνιση με την Οδηγία 96/9/ΕΟΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3818, 12/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 9 42 του 1978 86 του 1986 54(Ι) του 1994 94(Ι) του 1994. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) Οδηγία 2000/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92

703 Ν. 31(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2704,8.5.92 703 Ν. 31(Ι)/92 Ο περί Επιβαρυντικών Διαταγμάτων Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στη Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 το Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 124(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3739, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ. H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3739, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ. H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟ H Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 262 16 του 1986 32(Ι) του 1997. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συναλλαγματικών

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95

E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 E.E. Παρ. 1(1) 648 Ν. 25(Ι)/95 Αρ. 2962,17.3.95 Ο περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνά με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 372/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/116/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2894 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2894 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 54(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2894 της 15ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αποδείξεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, 1.12.72

E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, 1.12.72 E.E., Παρ. I, 901 Ν. 86/72 Άρ. 976, 1.12.72 Ό περί Μηχανοκινήτων Όχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις

Περιορισμοί και Εξαιρέσεις Πίνακας περιεχομένων Περιορισμοί και Εξαιρέσεις 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. του Δικαιώματος Πνευματικής Υλικό που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα