ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ. 1316 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 59/76 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ' Άρ της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ό περί τοϋ Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμος τοϋ 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. Αριθμός 59 τοϋ 1976 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΘΕΜΑΤΩΝ Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί του Δικαιώματος Συνοπτικός Πνευματικής 'Ιδιοκτησίας 'Νόμος του τίτλος. 2. (1) Έν τω παρόντι 'Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη εκ του Ερμηνεία, κειμένου «άδεια» σημαίνει τήν νομίμως χορηγουμένην άδειαν, ήτις επιτρέπει τήν διενέργειαν πράξεως τίνος ελεγχομένης 6πό του δικαιώματος ΐπνευματυκής ιδιοκτησίας «αναμ'ετάδοσις» σηιμαίνει τήν όπό τίνος ραδιοφωνικής αρχής ταυτόχρονον ή έκ των υστέρων μετάδοσιν τής εκπομπής ετέρας ραδιοφωνικής αρχής 'ευρισκομένης είτε 'έν τη Δημοκρατία εϊτε έν τη αλλοδαπή, περιλαμβάνει δε και την "ένσύρματον μετάδοσιν τής τοιαύτης εκπομπής, ό δε δρος «αναμεταδίδειν» θα έρμηνεύηται αναλόγως* «αναπαραγωγή» σημαίνει τήν παραγωγήν ενός ή πλειόνων αντιτύπων επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή 'καλλιτεχνικού τίνος 'έργου, κινηματογραφικής ταινίας ή ήχογραφήσεως' «άντίτυπον» σημαίνει το ύπό μορφήν έγγραφου, ήχογραφήσεως, κινηματογραφικής ταινίας ή όφ' οιανδήποτε έτέραν υλικήν μορφήν άναπαραγόμενον, αλλ' ούτως ώστε εν αντικείμενο ν να μή θεωρήται ώς άντίτυπον αρχιτεκτονικού τίνος έργου εκτός έάν τό άντικείμενον είναι ο'ϊικσδσμή ή πρόπλασμα' «ασύρματος τηλεγραφία» έχει τήν ε'ις τον δρον τούτον άπσδιδομένην 'εννοιαν ύίπό του εδαφίου (1) του άρθρου 2 του περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου' Κεφ. 307 (933)

2 59/ «δημιουργός», προκειμένου περί κινηματογραφικής ταινίας ή ήχογραφήσεως, σημαίνει το πρόσωπον όπερ ανέλαβε τάς διευθετήσεις δια την παραγωγήν της ταινίας ή της ήχογραφήσεως η, προκειμένου περί εκπομπής μεταδιδόμενης.έ<κ χώρας τινός, σημαίνει το πρόσωπον δπερ ανέλαβε τάς διευθετήσεις δια την πραγματοποίηση/ της μεταδόσεως Φκ της χώρας ταύτης και προκειμένου περί φωτογραφίας οηιμαίνει το πρόσωπον δπερ κατά τον χρόνον της λήιρεως της φωτογραφίας, ή το ιδιοκτήτης του υλικού* έφ' οδ αυτή 'ελήφθη 'και περιλαμβάνει έν πάση άλλη περιπτώσει τον συγγραφέα, μουσικοσυνθέτην, ζωγράφον, σχεδιογράφον, γλύπτη ν, τορνευτή ν καΐ χάράκτην «Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημσκρατίαν" «δικαίωμα ιδιοκτησίας» σημαίνει τό ύπό του παρόντος Νόμου προβλεπόμενον δικαίωμα Ιδιοκτησίας «εκπομπή» σημαίνει τήν διά τηλεγράφου ασυρμάτου.ίή τηλεγραφίας ή τήν δι' αμφοτέρων τούτων έκπσμπήν ήχων ή εικόνων, περιλαμβάνει δέ και τήν άναμετάδοσιν' «ίέπιστημσνικόν έργον» περιλαμβάνει πάσης επιστημονικής φύσεως ε"ργον ανεξαρτήτως της επιστημονικής ποιότητος τούτου" «έργον» περιλαμβάνει μεταφράσεις, προσαρμογάς, νέας αποδόσεις ή διασκευάς προϋφισταμένων έργων, ώς επίσης καΐ ανθολογίας, συλλογάς ή έργα άτινα, λόγω της επιλογής ι και διασκευής του περιεχομένου αυτών, εμφανίζουν πρωτότυπόν τίνα χαρακτήρα" «έργον κοινής δημιουργίας» σηιμαίνει τό κατόπιν συνεργασίας δύο ή πλειόνων δημιουργών παραγόμ'ενον έργον εν τω όποίω ή συμβολή εκάστου δημιουργού είναι αδιαίρετος προς τήν του έτερου δημιουργού ή έτερων δημιουργών συμβολήν «ήχογράφησις» σημαίνει την άρχικήν >και σταθεράν συναρμολόγησα αλληλουχίας ήχων δυναμένων νά συλλαμβάνωνται διά τής ακοής >καί νά άναπαράγωνται, δεν περιλαμβάνει δμως τήν συνδεδεμένην προς τήν κινηματογραφική ν ταινίαν ήχητικήν αύλακα" «καλλιτεχνικόν έργον» σηιμαίνει, ανεξαρτήτως καλλιτεχνικής ποιότητος, οιονδήποτε τών ικάτωθι ή παρομοίων προς αυτά Ιργων, ήτοι (α) ζωγραφιάς, 'ιχνογραφίας, μεταλλογραφίας, λιθογραφίας, ξυλογραφίας, έργα χαρακτικής και τυπογραφίας" (β) γεωγραφικούς χάρτας, σχέδια καΐ γραφικάς παραστάσεις" (γ) έργα γλυπτικής* (δ) φωτογραφίας μή περιλαμβανόμενος είς κινηματογραφικήν ταινίαν' (ε) έργα αρχιτεκτονικής υπό μορφήν οικοδομών ή προπλασμάτων" (στ) έργα καλλιτεχνικής δεξιότητος μή εμπίπτοντα είς οίανδήποτε τών προηγουμένων παραγράφων, τηρούμενης δέ, τής διατάξεως του εδαφίου (3) του άρθρου 3, περιλαμβάνει υφάσματα μεθ' υφαντών παραστάσεων και αντικείμενα έφηρμοσμένης χειροτεχνίας και βιομηχανικής τέχνης" «κινηματογραφική ταινία» σημαίνει τήν άρχικήν και σταθεράν συναρμολόγηοιν αλληλουχίας όπτιίκών παραστάσεων δυναμένων νά προβάλλονται ύπό μορφήν κινούμενης εικόνος καΐ νά αποτελούν τό άντικείμενον αναπαραγωγής, περιλαμβάνει δέ, τήν συνδεδεμένην προς τήν κινημοττογραφικήν ταινίαν ήχητικήν αύλακα" «μετάδοσις προς τό κοινόν» περιλαμβάνει, επιπροσθέτως οιασδήποτε ζωντανής παραστάσεως η εκτελέσεως, πάσαν μέθόδον οπτικής ή ακουστικής παρουσιάσεως, συμπεριλαμβανομένης τής παρουσία

3 935 Ν. 59/76 σεως τή βοήθεια συσκευής λήψεως εκπομπών, δέν περιλαμβάνει <5μως Ιέ'κπομπήν, ο δέ δρος «μετάδίδειν 'προς το κοινόν» θα έρμηνεύηται αναλόγως' 1 «μουσικόν έργον» σημαίνει παν, ανεξαρτήτως μουσικής ποιότητος, μουσικόν έργον «οικοδομή» περιλαμβάνει πασαν κατασκευήν «προσαρμογή» περιλαμβάνει οιονδήποτε των κάτωθι (α) εν σχέσει προς φιλολογικόν έργον (i) προκειμένου περί μη δραματικού έργου, άπόδοσιν τούτου (είτε 'εν τη αρχική τούτου εϊτε Ιέν διαφόρω τινί γλώσση), δι' ής τούτο (μετατρέπεται ε'ίς δραματικόν έργον* (ii) προκειμένου περί δραματικού ίεργου, άπόδοσιν τούτου (είτε εν τη αρχική τούτου είτε εν διαφόρω τινί γλώσση), δι' ής τούτο \μετατρέπεται εις μή δραματικόν έργον' (iii) μετάφρασιν του έργου* (iv) άπόδοσιν του έργου, δι' ής ή πλοκή και ή δράσις εκφράζονται εξ ολοκλήρου ή κυρίως δι* ε'ϊικόνων ύπό μορφήν πρόσφορον δι' άναπαραγωγήν εις βιβλίον, εφημερίδα, περιοδικόν ή Έ'ίς παρομόίαν περιοδικήν εκδοσιν' και (Ρ) ιέν σχέσει προς μουσικόν έργον, διασκευήν ή μεταγραφήν του έργου' «ραδιοφωνική αρχή» σημαίνει το Ραδιοφωνικόν "Ιδρυμα Κύπρου, ώς.και παν έτερον πρόσωπον έξουσιοδοτούμενον δυνάμει του περί 'Ασυρμάτου Τηλεγραφίας Νόμου να διατηρή εν λειτουργία σταθ Κεφ μόν μεταδόσεως εκπομπών επί του εδάφους τής Δημοκρατίας' «τηλέγραφος» Ιεχει τήν ε'ίς τον ορσν τούτον αποδιδομένη ν εννοιαν ύπό του άρθρου 2 του περί Τηλεγράφων 'Νόμου' κ εφ / ^» ι c\/», r ι \ r-> > 62τοΰ1962. «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργον Εμπορίου και Βιομηχανίας «φιλολογικόν έργον» σημαίνει, ανεξαρτήτως φιλολογικής ποιότητος, οιονδήποτε τών κάτωθι ή παρομοίων προς αυτά έργων, ήτοι (α) μυθιστορήματα, διηγήματα και ποιητικά έργα' (β) θεατρικά έργα, σκηνικάς οδηγίας, κινηματογραφικά σενάρια και κείμενα δι' έκπομπάς' (γ) εγχειρίδια, πραγματείας, ίοτορικά έργα, βιογραφίας, δοκίμια και άρθρα' (δ) εγκυκλοπαίδειας ικαί λεξικά' (ε) έπιστολάς, εκθέσεις 'και υπομνήματα* (στ) διαλέξεις, ομιλίας και 'κηρύγματα μή περιλαμβανομένων τών ιάπό άμβωνος ομιλιών ι καί τών έν τή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων, τοις συνέδριοις και Δικοοστηρίοις αγορεύσεων* «φωτογραφία» σημαίνει το προϊόν τής φωτογραφικής ή οιασδήποτε ετέρας μεθόδου προσομοιαζούσης προς τήν φωτογραφικήν. το όποιον δέν αποτελεί μέρος κινηματογραφικής ταινίας. (2) Διά τους άκοπους του παρόντος Νόμου, έν σχέσει προς τήν δημοσίευσιν, εφαρμόζονται αϊ ακόλουθοι διατάξεις : (α) εν έργον θεωρείται δημοσιευθέν έάν εν ή πλείονα αντίτυπα τούτου κατέστησαν διαθέσιμα, τή συναινέσει του δημιουργού αυτών, κατά τρόπον επαρκή προς ίκανοποίησιν τών ευλόγων απαιτήσεων του κοινού" (β) οσάκις αρχικώς εν μέρος μόνον του έργου δημοσιεύηται, τό μέρος τούτο λογίζεται διά τους σκοπούς τοο παρόντος Νόμου ώς χωριστόν ργον (γ) ή εν τινι χώρα, γενομένη δημοσίευσις ουδόλως θεωρείται ώς διάφορος τής πρώτης δημοσιεύσεως ένεκα μόνον τοο λόγου τής προγενεστέρας άλλαχου δημοσιεύσεως, έφ* δσον αϊ δύο δημοσιεύσεις ελαβον χώραν εντός χρονικοο διαστήματος ουχί μεγαλυτέρου τών τριάκοντα ήμερων.

4 Ν. 59/ "Εργα προστάτευα ιμα ύπό δικαιώματος ιδιοκτησίας. Δικαίωμα ιδιοκτησίας δυνάμει ιθαγενείας ή διαμονής. 3. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, προστατεύσιμα ύπό δικαιώματος Ιδιοκτησίας είναι τα επόμενα έργα (α) επιστημονικά έργα" (β) φιλολογικά έργα" (γ) μουσικά έργα' (δ) καλλιτεχνικά έργα' (ε) κινηματογραφικά! ταινία ι' (στ) φωτογραφίαι' (ζ) ηχογραφήσεις' (η) έκπομπαί. (2) Δεν εΐναι προστατεύσιμον υπό δικαιώματος ιδιοκτησίας το φιλολογικόν, μουσικόν ή καλλιτεχνικόν έργον, δπερ δεν είναι πρωτότυπον και 'δεν έχει διατυπωθή γραπτώς, ήχογραφηθή ή άλλως πως (έμφανισθή ύπό ύλικήν τίνα μορφήν. (3) Δεν εΐναι ΐτροστοπεύσιμον ύπό δικαιώματος ττνευματικής Ιδιοκτησίας το έπιστη μονϋκόν ή καλλιτεχνικόν έργον 6περ κατά τον χρόνον τής δημιουργίας του, σκοπεΐται ύπό του δημιουργού δπως χρησιμοποιηθή.ώς πρόττλασμα ή πρότυπον π:ροοριζόμενον νά πολλαπλασιασθή δι* οιασδήποτε βιομηχανικής μεθόδου. (4) Δεν στερείται τής δυνατότητος προστασίας ύπό δικαιώματος ιδιοκτησίας το έργον ένεκα μόνον του λόγου δτι ή δημιουργία τούτου, ή ή διενέργεια οιασδήποτε σχετικής προς αυτό πράξεως, ενέχει πρόσβσλήν τίνα του δικαιώματος ιτνευμοπικής ιδιοκτησίας επί ετέρου τινός έργου. 4. (1) Δικαίωμα Ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται κατά το παρόν άρθρον ιέπΐ παντός προστατευσίμου δυνάμει του παρόντος Νόμου έργου, ό δημιουργός του οποίου ή, προκειμένου περί έργου κοινής δημιουργίας, οιοσδήποτε τών δημιουργών του εΐναι, κατά τόν χρόνον τής δηιμιουργίας του έργου ή, προκειμένου περί εκπομπής, κατά τόν χρόνον τής πραγματοποιήσεως τής εκπομπής, προσοντουχον πρόσωπον, ήτοι (α) άτσμον δπερ εΐναι πολίτης τής Δημοκρατίας ή έχει τήν συνήθη διαμονή ν αύτου έν τή Δημοκρατία" ή* (β) οργανισμός έν τή Δημοκρατία δστις συνίσταται και κέκτηται νο'μικήν προσωπικότητα δυνάμει τών νόμων τής Δημοκρατίας. (2) Ή διάρκεια προστασίας του κατά τό παρόν άρθρον αναγνωριζομένου δικαιώματος Ιδιοκτησίας υπολογίζεται σομφώνως προς τόν κάτωθι πίνακα Εκπνοή του ιδι'καιώματος Είδος "Εργου (i) 'Επιστημονικά, φιλολογικά, μουσικά ή καλλιτεχνικά έργα πλην φωτογραφιών. (ii) Κινηματογραφικοί ταινίαι και φωτογραφίαι. (iii) 'Ηχογραφήσεις. (iv) Έκπομπαί. Πνευματικής * Ιδιοκτησίας. Πεντήκοντα έτη αρχόμενα άπό του τέλους του έτους καθ' δ αποθνήσκει ό δημιουργός. Πεντήκοντα έτη αρχόμενα άπό του τέλους του έτους καθ^ δ τό πρώτον έδημοσιεύθη τό έργον. Εΐκοσιν έτη αρχόμενα άπό του τέλους του έτους καθ' δ έγένετο ή ήχογράφησις. Εΐκοσιν έτη αρχόμενα άπό του τέλους του έτους καθ δ έπραγματοποιήθη ή εκπομπή.

5 937 Ν. 59/76 (3) Έν περιπτώσει ανωνύμων ή ψευδωνύμων επιστημονικών, φιλολογικών, μουσικών ή καλλιτεχνικών έργων, το έπ' αυτών δυκαίωμα ιδιοκτησίας.εκπνέει μετά πεντηκονταετίαν άρχομένην από του τέλους του έτους καθ' δ το πρώτον έδημασιεύθη το έργον, αλλ' ε ν πάση περιπτώσει ουχί αργότερο ν του τέλους του έτους καθ' δ ευλόγως τεκμαίρεται δτι 'συνεπληρώθη πεντηκονταετία από του θανάτου του δημιουργού : Νοείται δτι έν ή περιπτώσει ή ταυτότης του δημιουργού καθίσταται γνωστή, ή διάρκεια προστασίας του δικαιώματος ιδιοκτησίας υπολογίζεται συμφώνως προς τάς διατάξεις του άρθρου 4(2) (i). (4) Έν περιπτώσει έργου κοινής δημιουργίας, ή έν τω πινάκι του εδαφίου (2) αναφορά εις τον θάνατον του δημιουργού δέον δπως έκλαμβάνηται ώς αναφερομένη εις εκείνον έκ τών δημιουργών δστις αποθνήσκει τελευταίος, ανεξαρτήτως εάν είναι προσοντουχον πρόσωπον ή μή. 5. (1) Δικαίωμα ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται κατά τό παρόν άρθρον επί παντός προστατευσίμου έργου, έτερου ή εκπομπής, δπερ (α) είναι έπιστη μονικόν, φιλολογίκόν, μουσικόν ή καλλιτεχνικόν έργον δημοσιευθέν ή κινηματογραφική ταινία δημοσιευθείσα τό πρώτον ιέ ν τή Δημοκρατία' (β) είναι έργον άρχιτεκτονυκής άνεγερθέν έν τή Δημοκρατία ή εΐναι έτερον καλλιτεχνικόν έργον ένσωματωθέν εις τίνα οΐικοδομήν 'κειμένην έν τή Δημοκρατία" και (γ) είναι ήχογράφησις γενομένη έν τή Δημοκρατία, και δπερ δέν έχει καταστή άντικείμενον του κατά τό άρθρον 4 αναγνωριζομένου δικαιώματος 'ιδιοκτησίας. (2) Τό κατά τό παρόν άρθρον αναγνωριζόμενο ν δυκαίωμα ιδιοκτησίας έπί έργου έχει την αυτήν διάρκειαν προστασίας οία προβλέπεται έν άρθρω 4 άναφορικώς προς τό αυτό είδος έργου. 6. (1) Δικαίωμα ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται κατά τό παρόν άρθρον έπί παντός προστατευσίμου δυνάμει του παρόντος Νόμου έργου, τό όποιον δημιουργείται ύπό ή ύπό τήν διεύθυνσιν και τον έλεγχον τής Κυβερνήσεως ώς και τοιούτων διεθνών σωμάτων ή έτερων κυβερνητικών οργανισμών ώς οδτοι ήθελον καθορισθή, και τό όποιον δεν έχει καταστή άντικείμενον του κατά τά άρθρα 4 ή 5 αναγνωριζομένου δικαιώματος ιδιοκτησίας. (2) Τό κατά τό παρόν άρθρον άναγνωριζόμενον δικαίωμα ιδιοκτησίας έπί επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή καλλιτεχνικού τίνος έργου, ετέρου ή φωτογραφίας, εκπνέει μετά πεντη'κονταετίαν άρχομένην από του τέλους του έτους καθ' δ τό πρώτον έδημοσιεύθη τούτο. (3) Τό κατά τό παρόν άρθρον άναγνωριζόμενον δικαίωμα ιδιοκτησίας έπί κινηματογραφικής ταινίας, φωτογραφίας, ήχογραφήσεως ή εκπομπής κέκτηται τήν αυτήν διάρκειαν προστασίας οία προβλέπεται έν άρθρω 4 άναφορικώς προς τό αυτό είδος έργου. 7. (1) Τό δικαίωμα 'ιδιοκτησίας ίέπί επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή καλλιτεχνικού τίνος έργου ή έπί τίνος κινηματογραφικής ταινίας ή φωτογραφίας συνίσταται εις τό άποκλειστικόν δικαίωμα έλεγχου της έν τή Δημοκρατία διενεργείας οιασδήποτε τών ακολούθων πράξεων, ήτοι τής ύφ' οιανδήποτε μορ φήν αναπαραγωγής, μεταδόσεως προς τό κοινόν, εκπομπής, μεταφράσεως, διασκευής και ετέρας προσαρμογής ολοκλήρου του έργου ή ουσιώδους τμήματος τούτου : Νοείται δτι τό έφ' οιουδήποτε τοιούτου έργου δικαίωμα ιδιοκτησίας δέν περιλαμβάνει τό δικαίωμα έλεγχου Δικαίωμα Ιδιοκτησίας δι* αναφοράς είς τήν χώραν προελεύσεως. Δικαίωμα Ιδιοκτησίας έπί έργων Κυβερνητικών καΐ διεθνών σωμάτων. Φύσις τοϋ δικαιώματος ιδιοκτησίας έπί επιστημο VUKOOV, φιλολογικών, μουσικών ή καλλιτεχνικών Εργων καΐ κινηματογραφικών ταινιών.

6 Ν. 59/ (α) της τελέσεως οιασδήποτε των προειρημένων πράξεων εν πνεύματι καλής πίστεως προς τον σκοπόν έρεύνης, ατομικής χρήσεως, κριτικής άνασκοπήσεως ή αναφοράς ε'ις επίκαιρα γεγονότα, ύπό τόν δρον δτι, εάν ή τοιαύτη χρήσις γίνεται 'δημοσία, αυτή συνοδεύεται ύπό τίνος αναγνωρίσεως του * τίτλου και τής πατρότητος του έργου, εξαιρέσει της περιπτώσεως καθ' ην τό έργον παρεμπιπτόντως συμπεριελήφθη εϊς τίνα έκπομπήν* (β) τής <είς κινηματογραφική ν ταινίαν ή έκπομπήν συμπεριλήψεως οιουδήποτε καλλιτεχνικού έργου εγκατεστημένου εϊς μέρος ένθα τούτο δύναται να όραται ύπό του κοινού* (γ) τής αναπαραγωγής και διανομής αντιτύπων οιουδήποτε καλ % λιτεχνικού έργου μονίμως εγκατεστημένου είς μέρος ένθα τοΰτο δύναται να όραται ύπό του κοινού' (δ) τής παρεμπιπτούσης συμπεριλήψεως καλλιτεχνικού τίνος έργου >ε'ίς κινηματογραφική ν ταινίαν ή έκπομπήν' (ε) τής συμπεριλήψεως ενός έργου ε'ις έκπομπήν, μετάδοσιν προς τό κοινόν, ηχογράφηση/, κινηματογραφική ν ταινίαν ή είς συλλογήν έργων, έφ' δσον ή τοιαύτη συμπερίληψις γίνεται ύπό τύπον έπεξηγήσεως δια διδακτικούς σκοπούς και δεν άντιβαίνη προς τήν χρηστήν πρακτική ν και νοουμένου δτι γίνεται μνεία τής πηγής προελεύσεως και του ονόματος του δημιουργού τό όποιον εμφαίνεται επί του ούτω χρησιμοποιηθέντος έργου' (στ) τής παραθέσεως αποσπασμάτων εκ δημοσιευθέντων έργων, Ιέφ' όσον τούτο δεν αντιβαίνει προς τήν χρηστήν πρακτικήν και ιέ φ' δσον Ιή ιέκτασις αυτών 'δεν υπερβαίνει τήν έκ του σκοπού δικαιολογουμένην τοιαύτην, περιλαμβανομένης τής παραθέσεως αποσπασμάτων εξ άρθρων εφημερίδων και περιοδικών ύπό μορφή ν συνοψίσεως του τύπου, νοουμένου δτι γίνεται μνεία τής πηγής προελεύσεως και του ονόματος του δημιουργού τό όποιον εμφαίνεται επί του ούτω χρησιμοποιηθέντος έργου* (ζ) τής δια του τύπου αναπαραγωγής, ώς και τής συμπεριλήψεως εις τίνα έκπομπήν ή μετάδοσιν προς τό κοινόν, άρθρων δημοσιευθέντων είς εφημερίδας ή περιοδικά επί επικαίρων οικονομικών, πολιτικών ή θρησκευτικών θεμάτων, έφ' δσον ή τοιαύτη αναπαραγωγή ή συμπερίληψις δεν έχη ρητώς έπιφυλαχθή και νοουμένου δτι εμφαίνεται σαφώς ή πηγή προελεύσεως' (η) τής ήχογραφήσεως φιλολογικού ή μουσικού έργου, καθώς επίσης και τής αναπαραγωγής τής τοιαύτης ήχογραφήσεως ύπό του δημιουργού ή κατόπιν αδείας παραχωρηθείσης ύπ' αυτού, νοουμένου δτι τά αντίτυπα ταύτης προορίζονται διά λιανικήν πώλησιν έν τη Δημοκρατία και νοουμένου δτι τό εν λόγω έργον έχει ήδη προηγουμένως ήχογραφηθή, είτε εν τη Δημοκρατία είτε έν τη αλλοδαπή, κατόπιν αδείας παραχωρηθείσης ύπό του δικαιούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνεμματικής ιδιοκτησίας, ύπό τοιούτους δρους και κατόπιν καταβολής τοιαύτης ευλόγου αποζημιώσεως ώς ήθελε καθορισθή ύπό του Υπουργού' (θ) τής ύφ' ενός προσώπου αναγνώσεως ή απαγγελίας είς τό κοινόν ή εις έκπομπήν τίνα οιουδήποτε ευλόγου αποσπάσματος εκ τίνος δημοσιευθέντος φιλολογικού έργου, έφ' δσον συνοδεύεται ύπό τίνος 'επαρκούς 'αναγνωρίσεως' W Α ι

7 939 Ν. 59/76 (ι) οιασδήποτε χρήσεως ενός έργου γινομένης υπό τοιούτων δημοσίων βιβλιοθηκών, μη εμπορικών κέντρων συλλογής και διατηρήσεως στοιχείων και επιστημονικών ιδρυμάτων, ως > ήθελον καθορισθή, έφ' δσον ή τοιαύτη χρήσις γίνεται προς το δημόσιον συμφέρον, ουδεμία δε πρόσοδος αντλείται ιέκ ταύτης καΐ ουδέν τέλος εισόδου εισπράττεται διά την τυχόν προς το κοινόν μετάδοσιν του ούτω χρησιμοποιηθέντος έργου* (ία) της ύπό τίνος ραδιοφωνικής αρχής ή ύπό τήν διεύθυνσιν ή τον έλεγχον αυτής αναπαραγωγής έργου τινός έφ' δσον ή τοιαύτη αναπαραγωγή ή τά οιαδήποτε αντίτυπα αυτής προορίζωνται αποκλειστικώς διά νόμιμόν τίνα εκπσμπήν, κα ^, ταστρέφωνται δε προ του τέλους περιόδου εξ ημερολογιακών μηνών αρχομένων αμέσως μετά τήν πραγματοποίησιν τής αναπαραγωγής, ή τοιούτων 'μεγαλυτέρων περιόδων οΐαι ήθελον συμφωνηθή μεταξύ τής ραδιοφωνικής αρχής και του δικαιούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος πνευματι V κής ιδιοκτησίας επί του έργου : Νοείται δτι πάσα δυνάμει τής παρούσης παραγράφου αναπαραγωγή έργου τινός, έφ' δσον τούτο συνιστά εξαιρετικού χαράκτηρος άπεικόνισιν ή άποτύπωσιν αντικειμενικών γεγονότων (ντοκυμαντέρ), δύναται νά διατηρήται ε'ίς τά άρχεΐα τής ραδιοφωνικής αρχής, άτινα διά του παρόντος χαρακτηρίζονται ως επίσημα άρχεΐα διά τον ως άνω σκοπόν, ούχ ήττον δμως, τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, δεν δύναται νά χρησιμοποιήται δι' εκπομπάς ή δι' olovδήποτε έτερον σκοπόν άνευ τής συγκαταθέσεως του δικαι *' ούχου του σχετικού μέρους του δικαιώματος Ιδιοκτησίας έπι του έργου' (ίβ) τής εκπομπής δημοσιευθέντος έργου, διά τό όποιον ουδέν σώμα χορηγήσεως άδειων εκ τών έν άρθρω 15 αναφερομένων ενδιαφέρεται, ύπό τον δρον δτι, τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, δ δικαιούχος του δικαιώματος εκπομπής επί του έργου λαμβάνει εϋλογον άποζημίωσιν καθοριζσμένην, ελλείψει συμφωνίας, ύπό τής κατά τό άρθρον 15 διοριζόμενης αρμόδιας αρχής' (ίγ) οιασδήποτε χρήσεως ργου γινομένης διά τον σκοπόν δικαστικής διαδικασίας ή αναφοράς εις οιανδήποτε τοιαύτην δια * δικασίαν* (ϊδ) τής διά του τύπου αναπαραγωγής, τής εκπομπής, ώς και τής προς τό κοινόν μεταδόσεως δημοσία έκφωνουμένων διαλέξεων, αγορεύσεων, και ετέρων έργων τής αυτής φύσεως, Λ έφ' δσον ή τοιαύτη χρήσις δικαιολογείται ώς ιέκ του 'ενημερωτικού σκοπού αυτής. (2) Ή χρήσις έργου τινός δυνάμει τών διατάξεων τών παραγράφων (α), (ε), (στ), (ζ), (θ), (ι), (ίγ) και (ίδ) τής έν τω έδαφίω (1) επιφυλάξεως, περιλαμβάνει καΐ τήν χρήσιν τούτου ε'ίς οιανδήποτε τών γενικώς χρησιμοποιουμένων έν τη Δηιμοκρατία γλωσσών. (3) Τό διίκαίωμα 'ιδιοκτησίας επί αρχιτεκτονικού τίνος έργου περιλαμβάνει επίσης τό άπσκλειστικόν δικαίωμα έλεγχου της ανεγέρσεως οίασδήττοτε οίκοδσμής, ήτις αναπαράγει όλόκληρον ή ούσιαστικόν μέρος του έργου είτε ύπό τήν πρωτότυπον τούτου μορφήν είτε 6φ' οιανδήποτε μορφήν ελκουσαν τήν καταγωγήν ανεγνωρισμένους 'εκ του πρωτοτύπου : Νοείται δτι τό δικαίωμα Ιδιοκτησίας έφ* οιουδήποτε τοιούτου Μργου δέν περιλαμβάνει τό δικαίωμα έλεγχου τής άνακαινίσεως, εις τον αυτόν ρύθμόν οίος ό του πρωτοτύπου, οικοδομής μεθ* ής σχετίζεται τό έν λόγω δικαίωμα Ιδιοκτησίας.

8 Ν. 59/ (4) Το 'δικαίωμα ιδιοκτησίας έττί επιστημονικού, φιλολογικού, μουσικού ή 'καλλιτεχνικού έργου, έπί κινηματογραφικής ταινίας ή φωτογραφίας περιλαμβάνει το δικαίωμα τοΰ δημιουργού, έφ' ίδρου ζωής αυτού, όπως διεκδι'κή πατρότητα του έργου και όπως αντιτίθεται εις πάσαν άλλοίωσιν, περικοπήν ή έτερον τροποποίησα; τούτου, αΐτινες θα εθιγον την τιμήν ή τήν φήμην αύτοΰ : Νοείται δτι ό δη'μιουργός, δστις επιτρέπει τήν χρήσιν τοΰ έργου του εις τίνα κινηματογραφικήν ταινίαν ή τηλεοπτικήν έκπομπήν, δεν δύναται νά παρεμποδίζη τροποποιήσεις αΐτινες είναι απολύτως άναγκαΐαι δια τεχνικούς λόγους ή προς τόν σκοπόν εμπορικής έκμεταλλεύ'σεως του έργου. 'Εκπομπή έργων περιληφθέντων είς κινηματογραφικήν ταινίαν. Φύσις τοΰ δικαιώματος 'ιδιοκτησίας έπί ηχογραφήσεων. Φύσις τοΰ δικαιώματος ιδιοκτησίας έπί εκπομπών. 8. /Οσάκις ό δικαιούχος του δυκαιώματος Ιδιοκτησίας έφ' οιουδήποτε φιλολογικού ή καλλιτεχνικού έργου έπιτρέπη είς πρόσωπον ή όργανι'σμόν δπως συμπεριλάβη τούτο εις κινηματογραφικήν ταινίαν, ή τοιαύτη έξουσιο'δότησις λογίζεται, ελλείψει ρητής περί του αντιθέτου συμφωνίας, ως εμπεριέχουσα έξουσίαν μεταδόσεως τής ταινίας προς το κοινόν, ως και έξουσίαν εκπομπής αυτής. Το παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται έπί μουσικών έργων περιληφθέντων είς κινηματογραφικήν ταινίαν. 9. Το δικαίωμα Ιδιοκτησίας έπί ηχογραφήσεων συνίσταται εις τό άποκλειστικόν δικαίωμα ελέγχου εν τή Δημοκρατία τής άμεσου ή εμμέσου αναπαραγωγής ολοκλήρου ή ουσιαστικού μέρους τής ήχογραφήσεως είτε ύπό τήν πρωτότυπον ταύτης μορφήν είτε κοπόπιν οιασδήποτε διασκευής είτε 6φ' οιανδήποτε μορφήν ελκουσαν τήν καταγωγήν άνεγνωρισμένως έκ του πρωτοτύπου : Νοείται δτι αϊ διατάξεις τών παραγράφων (α), (ε), (ι), (ία) και (ϊγ) τής έν τω έδαφίω (1) του άρθρου 7 επιφυλάξεως θά έφαρμόζωνται έπί του δυκαιώματος ιδιοκτησίας έπί τίνος ήχογραφήσεως κατά τόν αυτόν τρόπον ως και έπί τοΰ δικαιώματος 'ιδιοκτησίας έπί τίνος φιλολογικού, ιμουσικοΰ ή καλλιτεχνικού έργου ή έπί τίνος κινηιματογραφικής ταινίας. 10. Τό δικαίωμα ιδιοκτησίας έπί εκπομπής 'συνίσταται είς τό άποκλειστικόν δικαίωμα έλεγχου τής έν τή Δημοκρατία τελέσεως οιασδήποτε τών ακολούθων πράξεων, ήτοι, τής έγγραφης και αναμεταδόσεως ολοκλήρου ή ουσιαστικού μέρους τής εκπομπής, ως και τής προς τό κοινόν μεταδόσεως, εις χώρους ένθα ή είσοδος επιτρέπεται έναντι πληρωμής εισιτηρίου, ολοκλήρου ή ουσιαστικού μέρους τηλεοπτικής τίνος έκποιμπής είτε ύπό τήν πρωτότυπον ταύτης μορφήν εϊτε κατόπιν οιασδήποτε διασκευής είτε ύφ οιανδήποτε μορφήν ελκουσαν τήν καταγωγήν άνεγνωρισμένως έκ τοΰ πρωτοτύπου : Νοείται δτι (α) αϊ διατάξεις τών παραγράφων (α), (ε), (ι) και (ίγ) τής έν τω έδαφίω (1) τοΰ άρθρου 7 επιφυλάξεως θά έφαρμόζωνται έπί τοΰ δικαιώματος ιδιοκτησίας έπί τίνος εκπομπής! κατά τόν αυτόν τρόπον ώς και έπί τοΰ δικαιώματος ιδιοκτησίας έπί φιλολογικού, μουσικού ή καλλιτεχνικού έργου ή έπί τίνος κινηματογραφικής ταινίας' (β) τό δικαίωμα ιδιοκτησίας έπί τηλεοπτικής εκπομπής περιλαμβάνει τό δικαίωμα έλεγχου τής λήψεως φωτογραφιών έκ τοιούτων εκπομπών.

9 941 Ν. 59/ (1) Το δυνάμει του παρόντος Νόμου άναγνωριζόμενον δικαί 'Αρχικός ωμα Ιδιοκτησίας αρχικώς ανήκει ε'ις τον δημιουργόν : τοΰ^^αιώ Νοεΐται ότι, ανεξαρτήτως τών διατάξεων του εδαφίου (5) του άρ ματος πνεύμα θρου 12, οσάκις ή δημιουργία ενός έργου τικής ίδιοκτη,,» >/ ι ~ σιας είναι ο (α) αναλαμβάνεται κατά παραγγελιοον προσώπου η οργανισμού δημιουργός, όστις δεν είναι ό εργοδότης του δημιουργού δυνάμει συμβάσεως περί παροχής υπηρεσιών ή μαθητείας' ή (β) μη έχουσα ούτως άναληφθή κατά παραγγελίαν, πραγματοποιήται 'κατά τήν διάρκειαν τής απασχολήσεως του δημιουργού, ως μέρος τών καθηκόντων αύτοΰ δυνάμει τής περί απασχολήσεως συμβάσεως αύτοΰ, το δικαίωμα Ιδιοκτησίας λογίζεται ώς μεταβιβασθέν είς το πρόσωπον ή τον όργοα/ισμόν δστις παρήγγειλε το έργον ή ε'ις τον έργοδότην του δημιουργού, επιφυλασσομένης οιασδήποτε μεταξύ τών μερών συμφωνίας άποκλειούσης ή περιοριζούσης τήν τοιαύτην μεταβίβασιν. (2) Το επί έργου τινός άναγεγραμμένον όνομα, όπερ σκοπεί νά είναι το του δημιουργού αύτου, θεωρείται ώς το τοιούτο μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου. (3) Έν περιπτώσει ανωνύμου ή ψευδωνύμου έργου το πρόσωπον ούτινος το όνομα αναγράφεται επί του 'έργου ώς έκδοτης λογίζεται, μέχρις αποδείξεως του εναντίου, ώς ό νόμιμος αντιπρόσωπος του ανωνύμου ή ψευδωνύμου δημιουργού, δικαιούται δε νά ένασκή και προασπίζη τά δικαιώματα άτινα ανήκουν είς τον δημιουργόν δυνάμει του παρόντος (Νόμου. (4) 'Έν περιπτώσει αδημοσίευτου έργου, οσάκις δεν είναι μέν γνωστή ή ταυτότης του δημιουργού υφίστανται όμως λόγοι ένισχύοντες.τήν άποψιν δτι ούτος εΐναι πολίτης τής Δημοκρατίας, τό άναγνωριζόμενον ύπό τοΰ παρόντος Νόμου δικαίωμα ιδιοκτησίας λογίζεται άνήικον ε! ίς τον Ύπουργόν Παιδείας. (5) Αϊ διατάξεις τών εδαφίων (3) και (4) παύουν νά έφαρμόζωνται ευθύς.ώς ή ταυτότης τοΰ δημιουργού καταστή γνωστή. 12. (1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, τό δι Εκχωρήσεις καίωμα ιδιοκτησίας είναι μεταβιβάσιμον είτε δι' έκχω καΐάδειαιέν >ος ρήσεως, εϊτε διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, ή Ι&κ τοΰ νόμου, δ^κ<^μ α ώς Κίνητή περιουσία. (2) Ή έκχώρησις ή ή διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως διάίδιοκττ ι σίί:χ ς θεσίς δικαιώματος ιδιοκτησίας δύναται νά περιορίζηται κατά τρόπον ώστε αυτή νά άφορα εις ώρισμένας μόνον εκ τών πράξεων άτινας αποκλειστικώς δικαιοΰται νά έλέγχη ό δικαιούχος αύτοΰ, ή είς μέρος μόνον τής διαρκείας προστασίας τοΰ δικαιώματος, ή είς ώρισμένην τινά χώραν ή έτέραν γεωγραφικήν περιοχήν. (3) Ουδεμία έκχώρησις δικαιώματος ιδιοκτησίας καΐ ουδεμία αποκλειστική άδεια προς διενέργειαν πράξεως τίνος ελεγχομένης ύπό δικαιώματος ιδιοκτησίας δύναται νά είναι έγκυρος, έκτος εάν γίνεται ή χορηγήται εγγράφως. (4) Ή μή αποκλειστική άδεια τελέσεως πράξεως τίνος ελεγχομένης ύπό δικαιώματος ιδιοκτησίας δύναται νά χορηγήται εϊτε εγγράφως, είτε προφορικώς, ή ετι αυτή νά συνάγηται εκ τής συμπεριφοράς. (5) Έν σχέσει προς μέλλον έργον, ή έν σχέσει προς ήδη υπάρχον έργον εφ' ού δμως δεν ύφίστοπται εισέτι δικαίωμα ιδιοκτησίας, εγκύρως δύναται νά χορηγήται άδεια ή νά γίνεται έκχώρησις ή διάθεσις διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως' τό δε έφ' οιουδήποτε τοιούτου έργου προσδοκώμενον δικαίωμα ιδιοκτησίας δύναται επίσης νά μεταβιβάζηται έ>κ τοΰ νόμου ώς κινητή περιουσία.

10 Ν, 59/ Προσβολαΐ. (6) Έκτος εάν ή διαθήκη προβλέπη άλλως, ή διά διατάξεως τελευταίας βουλήσεως διάθεσις της ϋλης έφ' ής τό έργον το πρώτον έγράφη ή άλλως πως άπετοπώθη λογίζεται περιλαμβάνουσα και παν ίάνή'κον ίς τον αποβιώσαντα δικαίωμα Ιδιοκτησίας έπι του έργου ίύφιστάμενον ή προσδοκώμενον. 13. (1) Τό δικαίωμα Ιδιοκτησίας προσβάλλεται 6πό παντός όστις προβαίνει, προκαλεί ή επιτρέπει εις έτερον πρόσωπον νά προ'βή, άνευ τής αδείας του δικαιούχου, εις τέλεσιν πράξεως τίνος ή τέλεσις τής οποίας ελέγχεται ύπό του δικαιώμοττος ιδιοκτησίας. (2) Τό δικαίωμα ιδιοκτησίας προσβάλλεται επίσης ν ύπό παντός όστις, άνευ τής άδειας του δικαιούχου, εισάγει εντός της Δημοκρατίας, άλλως ή δι' άτομικήν ή οίκιακήν χρήσιν, ή διανέμει εντός αυτής έμπορικώς ή εκθέτει δημοσίως, οιονδήποτε άντικείμενον τό όποιον συνιστά δυνάμει του εδαφίου (1) πρσσβολήν του δικαιώματος ιδιοκτησίας. y (3) Εις άγωγήν έπι προσβολή δικαιώματος πνευμονικής Ιδιοκτησίας (α) τό δικαίωμα 'ιδιοκτησίας θεωρείται ύφιστάμενον επί του έργου, εκτός εάν ό εναγόμενος έγείρη τούτο ως έπίδικον θέμα" (β) οσάκις ιή ϋπαρξις του δικαιώματος ιδιοκτησίας δεν ιέγείρηται ώς 'έπίδικον θέμα, ό ενάγων θεωρείται διικαιουχος του απαιτουμένου 'δικαιώματος, ιέκτός εάν ό (εναγόμενος έγείρη την Ιδισκτησίαν ώς Ιέπίδικον θέμα'ί (γ) μέχρις αποδείξεως του εναντίου τό μεν 'έργον θεωρείται οτι είναι πρωτότυπον, ή 'δε προβαλλόμενη 'ύπό του ενάγοντος, Ιέν περιπτώσει δημοσιεύσεως, ημερομηνία και τόπος αυτής τεκμαίρονται άληθεΐς. (4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αϊ πρσσβολαί κατά του δικαιώματος 'ιδιοκτησίας εΐναι αγώγιμοι κοττ' αΐτησιν του δικαιούχου τής ιδιοκτησίας' εις πασαν άγωγήν 'ό ενάγων δύνοοται (επί τοιαύτη προσβολή νά χρησιμοποίηση αικχντα. τά μέσα θεραπείας, υπό μορψήν αποζημιώσεως, απαγορευτικού διατάγματος, καταθέσεως λογαριασμών ή άλλως πως, άτινα θά έχρησιμοποίει εις πασαν άντίστοιχον 'διαδικασίαν έν σχέσει προς την προσβολήν ετέρων δικαιωμάτων. * (5) Όσάκις ε'ις άγωγήν έπι πρσοβολή δικαιώματος πνευμονικής ιδιοκτησίας άποδεικνύηται ή όμολογήται δτι (α) υπήρξε μεν προσβολή, άλλα (β) κατά τον χρόνον αυτής ό εναγόμενος δέν έγνώριζε, άλλ* ^ οϋτε καΐ είχε βάσιμους λόγους νά πιστεύη, δτι ύφίστατο δικαίωμα πνευμονικής 'ιδιοκτησίας επί του έργου ε'ίς τό όποιον άφορα ή αγωγή, ό ενάγων δέν δικαιούται δυνάμει του παρόντος άρθρου είς οιανδήποτε άποζημίωσιν παρά του εναγομένου λόγω τής προσβολής, άλλ' οδτος όμως δικαιούται νά τω παρασχεθή λογαριασμός κερδών προκυψάντων ιέ κ τής προσβολής, ανεξαρτήτως τής χορηγήσεως ή μη οιουδήποτε έτερου ιμέσου θεραπείας δυνάμει του παρόντος άρθρου. (6) 'Οσάκις, ε'ίς άγωγήν δυνάμει του παρόντος άρθρου, άποδεικνύηται ή γίνεται παραδεκτή ή προσβολή δικαιώματος * ιδιοκτησίας, τό δε Δικαστήριον, λαμβάνον ύπ* όψιν (επιπροσθέτως πάντων τών λοιπών ουσιωδών λόγων) * (α) τό κατάφωρον της προσβολής' καΐ (β) τό τυχόν δφελος δπερ αποδεδειγμένως έχει προσπορισθη ό εναγόμενος λόγω τής προσβολής,

11 943 Ν. 59/76 πείθηται δτι ό ενάγων δεν δύναται άλλως νά τύχη αποτελεσματικού μέσου θεραπείας, τούτο κέκτηται έξουσίαν, κατά τον ύπολογισμόν της άποζη'μιώσεως λόγω της προσβολής, νά επιδίκαση τοιαύτην έπιπρόσθετον άποζημίωσιν δυνάμει του παρόντος εδαφίου, οΐαν τό Δικαστήριον δύναται νά θεώρηση άρμόζουσαν 6πό τάς περιστάσεις. (7) Εις διαδικασίας επί προσβολή δικαιώματος ιδιοκτησίας ουδέν άπαγορευτικόν διάταγμα δύναται νά έκδίδηται, τό όποιον διατάττει την κατεδάφισιν συμπεπληρωμένης ή ήμικατεσκευασμένης οικοδομής ή τό ότιοΐον. απαγορεύει την συμπλήρωσιν ήμικατεσκευασμένης οικοδομής. (8) Έν τω παρόντι άρθρω «αγωγή» περιλαμβάνει άνταπαίτησιν, αϊ δε άναφοραι εις τόν ενάγοντα και τόν έναγόμενον έν τη αγωγή ερμηνεύονται αναλόγως «Δικαστήριον» σημαίνει τό άρμόδιον Δικαστήριον' «δικαιούχος ιδιοκτησίας» σημαίνει τόν άρχικόν δικαιουχον, τόν έκδοχέα ή τόν άποκλειστικόν άδειοΰχον, αναλόγως τής περιπτώσεως, του σχετικού μέρους του δικαιώματος ιδιοκτησίας. 14. (1) Πας δστις έν γνώσει Ποιναΐκαΐ (α) παράγει προς πώλησιν ή έκμίσθωσιν οιονδήποτε άντίτυπον ^f* " 1 ένέχον προσβολήν του έπί έργου τινός υφισταμένου δικαιώ έν σχέσει προς ματος Ιδιοκτησίας' ή πράξεις προσ (β) πωλεί, έκμισθοΐ, εκθέτει εμπορικώς ή προσφέρει προς πώ ^κ ύσ^ λησιν ή έκμίσθωσιν, οιονδήποτε τοιούτο άντίτυπον ή (γ) διανέμει τά τοιαύτα αντίτυπα είτε έπί σκοπώ εμπορίας είτε Ιδιοκτησίας, εις τοιαύτην έκτασιν ώστε νά έπηρεάζη έπιζημίως τόν δικαιουχον τής Ιδιοκτησίας' ή (δ) εκθέτει έμπορικώς και δη'μοσίως οιονδήποτε τοιούτον άντίτυπον ή (ε) εισάγει εντός τής Κύπρου προς πώλησιν ή έκμίσθωσιν οιονδήποτε τοιούτον άντίτυπον, διαπράττει αδίκημα καί, έν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς δύο λίρας δι' εκαστον άντίτυπον ή χρησιμοποίησες του οποίου έγένετο κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου, συνολικώς δε μη 'ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας έν σχέσει προς την αυτήν πράξιν εν ^περιπτώσει δε δευτέρας ή οιασδήποτε μεταγενεστέρας καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας η εις φυλάκισιν μή ύπερ'βαίνουσαν τους τρεις μήνας η ε'ίς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. (2) ιπάς όστις έν γνώσει κατασκευάζει ή έχει έν τη κατοχή αυτού οιανδήποτε πλάκα ιάποτυπώσεως έπί σκοπώ παραγωγής αντιτύπων ένεχόντων προσβολήν του ιέπί τίνος έργου υφισταμένου δικαιώματος Ιδιοκτησίας, διαπράττει αδίκημα καί, έν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερ'βαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας ή, έν περνπτώσει δευτέρας \ οιασδήποτε 'μεταγενεστέρας καταδίκης, υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ιή εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. (3) ΙΠάς όστις έν γνώσει προβαίνει ή επιτρέπει την έκτέλεσιν δημοσία επιστημονικού, φιλολογικού, καλλιτεχνικού ή μουσικού έργου ένέχουσαν προσβολήν τοΰ έπί τοΰ.έργου τούτου υφισταμένου δικαιώματος ιδιοκτησίας διαπράττει αδίκημα και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται «ίς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί

12 Ν. 59/ νουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή εν περιπτώσει δευτέρας ή οιανδήποτε μεταγενεστέρας καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ή ε'ις φυλάκισα/ ιμή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας η εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. (4) Το Δικαστήριον 'ενώπιον του όποιου, διεξάγεται τοιαύτη διαδικασία δύναται, ανεξαρτήτως εάν ό φερόμενος ώς παραβάτης >καταδικασθη ή μή, νά διάταξη όπως άπαντα τά ιέν τη κατοχή αύτοΰ αντίτυπα του έργου ατι/να, ή απασαι αϊ εν τη κατοχή αύτοΰ πλάκες άποτυπώσεως αΐτινες, κατά την κρίσιν τοΰ δικαστηρίου αποτελούν αντίτυπα 'ένέχοντα πρσσβολήν τοΰ επί του έργου τούτου υφισταμένου δικαιώματος Ιδιοκτησίας, ή πλάκας έπι σκοπώ δημιουργίας αντιτύπων ιένεχόντων τοιαύτην προσβολήν, καταστραφοΰν η παραδοθούν εις τον δικαιοΰχον της ιδιοκτησίας Ι σπως τύχουν σίασδήποτε ετέρας μεταχειρίσεως ώς το Δικαστή ριον ή'θελε κρίνει πρόσφορον. (5) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου «Δικαστήριον» σημαίνει τον >κατά τόπον άρμόδιον ιπρόεδρον τοΰ Επαρχιακού Δικαστηρίου ή Άνώτερον Έπαρχιακόν Δικαστήν ίη Έπαρχιακόν Δικαστήν, όστις παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε ετέρου 'Νόμου κέκτηται διά τοΰ παρόντος αρμοδιότητα σπως έκδικάζη οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου και έπιβάλλη τάς ύπό τούτου καθοριζσμένας ποινάς. Διορισμός αρμοδίας αρχής καΐ καθήκοντα αυτής. 15. (1) Εις πάσαν περίπτωσιν καθ' ην ή αρμοδία αρχή θεωρεί δτι εν σώμα χορηγήσεως αδειών (α) παραλόγως αρνείται την χορήγησιν άδειας έν σχέσει προς δικαίωμα ιδιοκτησίας ή (β) επιβάλλει παραλόγους δρους κατά την χορήγησιν της τοιαύτης αδείας, αυτή δύναται, δσον άφορα εις την τέλεσιν οιασδήποτε πράξεως σχετιζόμενης προς έργον τι διά τό όποιον ενδιαφέρεται το σώμα χορηγήσεως αδειών, νά διάταξη ότι ή άδεια θά λογίζηται χορηγηθείσα ύπό τοΰ σώματος κατά τον χρόνον της τελέσεως της πράξεως, νοουμένου δτι καταβάλλονται ή προσφέρονται τά υπό της εν λόγω αρμοδίας αρχής καθοριζόμενα ανάλογα τέλη προ της λήξ ως τοιαύτης περιόδου ή τοιούτων περιόδων, άτινας αυτή δυνατόν νά καθορίζη, ώς καΐ δτι εκπληρούνται τοιούτοι έτεροι εύλογοι όροι, οΐτινες δυνατόν νά έπιβάλλωνται ύπ' αυτής. (2) Έν' τω παρόντι άρθρω «αρμοδία αρχή» σημαίνει τήν αρχήν τήν άποτελουμένην εξ ουχί πλειόνων των πέντε προσώπων διοριζομένων Οπό τοΰ Ύπουργοΰ έκ προσώπων εχόντων πεΐροα/ και γνώσιν 'εις θέματα ιδιοκτησίας εξ ών τρία τουλάχιστον δεν είναι μέλη τής δημοσίας 'υπηρεσίας προς άσκησιν δικαιοδοσίας, δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος ινόμου, οποτεδήποτε οιονδήποτε ζήτημα χρήζη νά άποφασισθή 'υπό τής έν λόγω αρχής' «σώμα χορηγήσεως άδειων» σημαίνει έταιρείαν τινά, οΐικον ή έτερον οργανισμόν, ών ό κύριος σκοπός η εΐς!έκ τών κυρίων σκοπών είναι ή διαπραγμάτευσις ή ή χορήγησις άδειων \έν σχέσει προς έργα προστατευόμενα ύπό δικαιώματος Ιδιοκτησίας, περιλαμβάνει δε και άτσμον άσκοΰν τήν αυτήν δραστηριότητα. (3) Ουδέν πρόσωπον δύναται νά διορισθή δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου ώς αρμοδία αρχή, αλλ' ούτε καΐ οιονδήποτε οϋτω διορισθέν πρόσωπον δύναται νά ενεργή ώς τοιαύτη αρχή, έφ' δσον οδτος, ό συνεταίρος αύτοΰ, ό εργοδότης αύτοΰ ή οιονδήποτε σώμα (διά νόμου συσταθέν ή μή) τοΰ οποίου οδτος αποτελεί μέλος, εχη οιονδήποτε οΐκονσμικόν συμφέρον εφ' οιουδήποτε ζητήματος χρήζοντος καθορισμού ύπό τής έν λόγω αρχής.

13 945 Ν. 59/76 (4) Ό Υπουργός δύναται να έκδί'δη Κανονισμούς, δημοσιευόμενους εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, διέποντας την άκολουθητέαν ενώπιον της αρμοδίας αρχής διαδικασίαν, δύναται δε, άνευ επηρεασμού της γενικότητος των προαναφερθέντων, να έκδίδη Κανονισμούς (α) καθορίζοντας τον τρόπον καθ' δν δύναται να παραπεμφθη προς την άρμοδίαν αρχήν οιονδήποτε ζήτημα' (β) 'καθορίζοντας τήν διαδικασίαν ήτις δέον να υίοθετήται ύπό τής αρμοδίας αρχής δια τον χειρισμόν παντός παραπεμπομένου εις αυτήν ζητήματος δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και τά αρχεία ατινα δέον νά τηρώνται 6π' αυτής* (γ) ικαθορίζσντας τον τρόπον καθ' δν δέον νά συγκαλήται ή αρμοδία αρχή, καθώς επίσης και τό μέρος ένθα αυτή δέον νά συνεδριάζη* (δ) 'καθορίζοντας τήν κλίμακα τελών και δικαιωμάτων* (ε) αφορώντας γενικώς εις τήν καλυτέραν διεκπεραίωσιν τών ύπό του παρόντος Νόμου ανατιθεμένων ε'ις τήν άρμοδίαν αρχήν αρμοδιοτήτων. 16. Τό Ύπουργί'κόν Συμ'βούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς, Κανονισμοί, δημοσιευόμενους εν τη 'έπισήμω 'έφημερίδι της Δημοκρατίας, διά τήν καλυτέραν εφαρμογή ν τών διατάξεων του παρόντος Νόμου και διά τον 'καθορισμόν παντός ζητήματος, όπερ δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμοί). 17. Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπι τη 'βάσει του παρόντος Νόμου Κοπάθεσις κατατίθενται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 'Εάν μετά πά Κανονισμών ροδον τριάκοντα ήμερων από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών β^λήν 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση τώνάντιτούς οΰτω κατατεθέντας 'Κανονισμούς 'εν 6λω ή 'εν μέρει, τότε οδτοι προσώπων. αμέσως μετά τήν πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν <ολω ή ( έν μέρει υπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερί'δι τής Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τρσποποιηθή ύπ* αυτής καί τίθενται έν Ίσχύϊ άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 18. Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται άναφορικώς προς έργα δημιουρ "Εκτασις γηθέντα προ της ενάρξεως τής Ισχύος αύτου κατά τον αυτόν τρόπον εφαρμογής του ώς οδτος εφαρμόζεται ΐάναφορικώς προς μεταγενεστέρως δημιουρ Νο^ου γούμενα έργα. Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται ωσαύτως έπι έργων άτινα δέον όπως τυγχάνουν προστασίας δυνάμει διεθνών συνθηκών ή διεθνών συμβάσεων αϊ όποΐαι δεσμεύουν τήν Δημσκρατίαν. 19. Ουδέν δικαίωμα 'ιδιοκτησίας ή οιονδήποτε παρόμοιον δικαίωμα δύναται νά υφίσταται άλλως ή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή ετέρας σχετικής νομοθεσίας. 20. Πάσα σύμβασις συνομολογηθεΐσα δυνάμει οιουδήποτε έτερου νόμου καΐ τελούσα έν Ισχύϊ κατά τήν ήμερσμηνίαν ενάρξεως της 'ισχύος του παρόντος Νόμου διέπεται μέχρι τερματίσεως ή λήξεως αυτής, ύπό τής νομοθεσίας ήτις ίσχυε κατά τήν ήμερσμηνίαν τής συνομολογήσεως αυτής. Κατάργησις τών πηγαζόντων έκ τοΰ κοινοδικαίου (common law) δικαιωμάτων. 'Υφιστάμενα συμδόλαια.

14 Ν. 59/ Κατάργησις. 22. Ή ισχύς του παρόντος ινόμου άρχεται ε'ίς ήμερομηνίαν όρισθη σσμένην 6πό του Υπουργικού Συμβουλίου δια γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη έπισήμω έφημερί'δι της Δημο'κρατίας. Κεφ & 2 George 5c. 46. "Εναρξις ίσχύος. 21. Ό ττερί Πνευματικής 'Ιδιοκτησίας Νόμος καταργείται, αί δε δυνάμει τούτου ίσχύουσαι διατάξεις του περί Πνευματικής Ίδιοκτηοίας Νόμου του 1911 της 'Αγγλίας παύουν να ΐ'σχύωσι. Έτυπώθη έν τφ Τυττογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 207(Ι)/2012 207(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ 2002 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ της 3ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ της 3ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1316 της 3ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 59/76 Ο περί του ικαιώµατος Πνευµατικής Ιδιοκτησίας Νόµος του 1976 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4089, 28/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 120/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2236 της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων) Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός E.E., Παρ. I, Άρ. 942, 9.6.72 509 Ν. 40/72 Ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Νόμος τοΰ 1972 εκδίδεται δια- δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Cm 'Αρ. 20 της 25t)S ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος ό υπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ψηφισθείς Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3623 της 19ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. -------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΣΧΕΤΑ ΑΠΟ ΦΥΛΕΤΙΚΗ Ή ΕΘΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ Δ.Π. 49/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΰπ Άρ. 921 της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1972 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικοί Πράξεις 'Αριθμός 49 (ΝΟΜΟΣ 97 ΤΟΥ 1970) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92

E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, Ν. 4/92 E.E., Παρ. I (I), Αρ. 2673, 24.1.92 15 Ν. 4/92 Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Δ.ΥΠΆΡ. 21/2007 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ: Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό ΑΠΟ: Αντρέα Χριστοφίδη Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών ΗΜΕΡ.: 21

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΣΤΙΒΑΔΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 286, 31.10.2009, σ. 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90

E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, Ν. 111/90 E.E., Παρ. I, Αρ. 2516, 29.6.90 1341 Ν. 111/90 Ο περί Εκτάκτου-Εισφοράς (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα»

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : Τροπο (α) Διά της διαγραφής της παραγράφου (β) του, δρου «θύμα» E.E., Παρ. I, 1051 Ν. 70/78 *Αρ. 1489, 22.12.78 Ό περί Ταμείου Συντάξεων και Εκτάκτων Επιδομάτων των έκ των Πεσόντων και των Θυμάτων τοϋ Αγώνος Εξαρτωμένων και των Αναπήρων αύτοϋ (Τροποποιητικός) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 159 Κ.Δ.Π. 36/77 Άρ. 1330, 11.2.77 Αριθμός 36 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ (ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1976 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 109(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον,

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη. με τίτλο «Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη. με τίτλο «Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4524, 17.7.2015 123(Ι)/2015 123(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1976 ΜΕΧΡΙ 2014 Προοίμιο. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ" Άρ. 643 της 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3413, 16/6/2000 Ο περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων (Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Αρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 78(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις Κ.Δ.Π. 173/75 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Άρ. 1220 της 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1975 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΑΞΕΙΣ Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 'Αριθμός 173 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ όπ Άρ. 690 της Ι ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχημάτων (Έκπαίδευσις 'Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 508 τής 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1966 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί 'Ελέγχου Ένοικιαγορας, Πωλήσεως έπί Πιστώσει και Μισθώσεως 'Ιδιοκτησίας Νόμος του 1966,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1236/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΓΙΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΣΚΛΗΡΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Iδιοκτησία

Πνευματική Iδιοκτησία Πνευματική Iδιοκτησία Ο ρόλος της Αστυνομίας στην καταπολέμηση των αδικημάτων κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Γραφείο Καταπολέμησης Αδικημάτων Κλοπής Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2598, 26.4.91 Ν. 139/91 Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 165(I) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 44(I) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3401, 7/4/2000 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84

919 Ν. 33/84. Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 Ε.Ε., Παρ. Ι, Αρ. 1945, 6.4.84 919 Ν. 33/84 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 1984 εκδίδεται δίά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

'Αριθμός Ι 17 - Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 185 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα από κοινοο μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως και τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησιν τούτων και την άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα' γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4102, 15/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) AΡΙΘ. 1435/2003 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 331 της 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1964 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ό περί Ύδατοπρομηθείας (ΕΙδικά Μέτρα) Νόμος του 1964, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967

'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 214 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1967 Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του άρθρου 35 Το Ύπουργικόν Συμβούλιον, ενασκούν τάς εξουσίας τάς χορηγούμενος είς αυτό, δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3414, 23/6/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3414 της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 600 Ό περί "Αρχής Κρατικών 'Εκθέσεων Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 93 τοο 1968 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 193/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2237 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 193 ; ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Οι περί Ρυθμίσεως Μαρίνων

Διαβάστε περισσότερα

603 Ν. 30/77. 'Αριθμός 30 του 1977

603 Ν. 30/77. 'Αριθμός 30 του 1977 Ε.Ε., Παρ. Ι, *Αρ. 1357, 10.6.77 603 Ν. 30/77 Ό περί Φορολογίας "Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Προσωρινοί Διατάξεις) Νόμος του 1977 εκδίδεται διό δημσσιεύοεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 199 του 1987 ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ 1987 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: E.E., Παρ. I, 1321 Ν. 199/87 Αρ. 2266, 16.10.87 Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3383, 28/1/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3383, 28/1/2000 Ο περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3496, 4/5/2001 Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 76(Ι) του 2001 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον

69 Δ.Π. 33/72. τον αναλόγως τής σκοπούμενης χρήσεως αύτης έκτιθέμενον Ε.Ε. Παρ. Π I (I) Αρ. 919, 4.2.72 69 Δ.Π. 33/72 'Αριθμός 33 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 96 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ 14 ΤΟΥ 1959, 67 ΤΟΥ 1963, 6 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 12 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ 1969) Γνωστοποίησις

Διαβάστε περισσότερα

693 Ν. 29(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2699,

693 Ν. 29(Ι)/92. E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2699, E.E. Παρ. I (I), Αρ. 2699, 23.4.92 693 Ν. 29(Ι)/92 Ο περί Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία

Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία Δεοντολογία Επαγγέλματος Πνευματική Ιδιοκτησία ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ. Οι προηγούμενες δυο διαλέξεις Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας στην Πληροφορική ACM - Association

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ TΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΕΕ: L 139, 11.5.1998, σ.1. «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 97/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2230 της 22ας ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρωπινής Προελεύσεως Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3623, 19/7/2002 Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 137(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4272, 4/3/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Εκλογική περιφέρεια ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3386, 4/2/2000. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3386 της 4ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Στατιστικής Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965.

8 τοο 1964. 3το01965 40το0 1965. 605 -* Ό περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων. Πετρελαιοειδών Νόμος του.1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. Αριθμός 94 του 1968

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170,

E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170, E.E. Παρ. 1(1) 1302 Ν. 75(Ι)/97 Αρ. 3170, 25.7.97 Ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 120 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα:

Αριθμός 120 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει τα ακόλουθα: E.E., Παρ. ϊ, 1399 Ν. 120/90 Αρ. 2521, 9.7.90 Ο περί Ραδιοφωνικών Σταθμών Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα