Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου 2013."

Transcript

1 Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 11 ης Μαρτίου Στη Μύρινα, σήμερα στις 11 του μήνα Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου του Δήμου Λήμνου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3973/ πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Δημήτριος Μπουλώτης Βογδάνου Κωνστάντιου Δέσποινα 2. Λυριστής Παράσχος 3. Σακαρίκος Γεώργιος 4. Μοσχάκης Νικόλαος Κατσανέρη Δέσποινα 5. Αγάπιος Κωνσταντίνος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 11/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για λήψη απόφασης κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Ιωάννης», της τοπικής κοινότητας Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής, την υπ αριθμ. πρωτ. 2187/ εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης, του Δήμου Λήμνου, η οποία έχει, ως ακολούθως: «ΘΕΜΑ: Εισήγηση για λήψη απόφασης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων. ΣΧΕΤ.: Η από αίτηση των Ιπποκράτη Γουδέλλη, Αναστασίας Βαμβακά και Δέσποινας Παπαδοπούλου. Το ιστορικό της νομοθεσίας για τα «τυφλά» οικόπεδα στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων έχει ως εξής: Στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων και βάσει των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 181Δ), μπορούσε ο ιδιοκτήτης γηπέδου - αγροτεμαχίου να παραχωρήσει σε κοινή χρήση τμήμα εδαφικής λωρίδας για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (δρόμο). Έτσι ακίνητα που είχαν πρόσωπο 4 μέτρων τουλάχιστον σε δημοτικές οδούς ή σε δρόμους που δημιουργήθηκαν με παραχώρηση σε κοινή χρήση, μπορούσαν να οικοδομηθούν. Με τις εγκυκλίους 1/ και 3/ , το ΥΠΕΚΑ κατέστησε τα«τυφλά» οικόπεδα μη οικοδομήσιμα και απαγορεύτηκε η δόμηση στις περιπτώσεις παραχώρησης λωρίδας σε κοινή χρήση.

2 Με το Νόμο όμως περί βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011, ΦΕΚ Α60/ ) και συγκεκριμένα στο άρθρο 35 δίνεται η δυνατότητα να ξεπεραστούν τα προβλήματα που ανέκυψαν στους οικισμούς αυτούς, με την λεγόμενη κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων. Επίσης με την αριθμ / απόφαση (ΦΕΚ 2200Β/ ) εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των μελετών που απαιτούνται για να κυρωθεί το δίκτυο κοινοχρήστων χώρων σε ολόκληρο ή σε τμήμα οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων. Σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ η υλοποίηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου, ενώ η έκδοση της τελικής απόφασης γίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επισημαίνεται ότι η κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011, αποτελεί διαπιστωτική διοικητική πράξη και όχι ρύθμιση πολεοδομικού σχεδιασμού (δηλαδή δεν είναι έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου). Η επίσπευση της παραπάνω διαδικασίας μπορεί να γίνει και μετά από αίτημα οποιουδήποτε προσώπου έχει έννομο συμφέρον, με την προσκόμιση των αναγκαίων στοιχείων για την συμπλήρωση του φακέλου. Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Οι ιδιοκτήτες Γουδέλλης Ιπποκράτης, Βαμβακά Αναστασία και Παπαδοπούλου Δέσποινα κατέχουν τα οικόπεδα με στοιχεία (1,2,3,4,5,6) [Β] εντός των ορίων του οικισμού «Άγιος Ιωάννης» και τα οποία έχουν πρόσωπο σε λωρίδα που παραχωρήθηκε στο Δήμο σε κοινή χρήση, με συμβολαιογραφική πράξη. Με την παραπάνω σχετική αίτηση, οι ιδιοκτήτες αιτούνται «την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων» σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Ιωάννης» της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα του Δήμου Λήμνου. Ο οικισμός δεν διαθέτει ρυμοτομικό σχέδιο και σύμφωνα με το Ν. 3937/3011(ΦΕΚ 60/Α/ ) καθώς και την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2200/Β/ ) απόφαση του ΥΠΕΚΑ, η έναρξη της διαδικασίας «κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων» γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι απαιτείται λήψη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. Η παραπάνω Επιτροπή θα πρέπει να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων του αιτούμενου τμήματος οικισμού «Άγιος Ιωάννης» της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα Δήμου Λήμνου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3937/2011». Η Συντάξασα Ουρανία Παρδάλη Πολιτικών Δομικών Έργων» Ο πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε ότι με την αριθ. 7/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίστηκε η αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος, κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Ιωάννης», της τοπικής κοινότητας Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου (σχετική αίτηση των ιδιοκτητών: Γουδέλλη Ιπποκράτη, Βαμβακά Αναστασίας και Παπαδοπούλου Δέσποινας), προκειμένου να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης, στην τοπική κοινότητα Κάσπακα, για να διατυπώσει γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3852/2010.

3 Η Τοπική Κοινότητα Κάσπακα με την αριθ. 2/2013 απόφασή της, γνωμοδότησε θετικά, επί της σχετικής αιτήσεως, των ιδιοκτητών: Γουδέλλη Ιπποκράτη, Βαμβακά Αναστασίας και Παπαδοπούλου Δέσποινας, για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Ιωάννης», της τοπικής κοινότητας Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου. Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. Τα άρθρα 73 και 84 του Ν. 3852/ το άρθρο 35 του Ν. 3937/ την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 4. την υπ αριθμ. πρωτ. 2187/ εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης, του Δήμου Λήμνου 5. Την αριθ. 2/2013 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης δικτύων κοινοχρήστων χώρων των ιδιοκτητών: Γουδέλλη Ιπποκράτη, Βαμβακά Αναστασίας και Παπαδοπούλου Δέσποινας, (με στοιχεία 1,2,3,4,5,6 [Β] του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού Κώστα Πινάκου), σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Ιωάννης», της τοπικής κοινότητας Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2013 Αριθμός Απόφασης 12/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για λήψη απόφασης κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Ιωάννης», της τοπικής κοινότητας Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής, την υπ αριθμ. πρωτ. 2187/ εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης, του Δήμου Λήμνου, η οποία έχει, ως ακολούθως: «ΘΕΜΑ: Εισήγηση για λήψη απόφασης κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων ΣΧΕΤ.: Η από αίτηση της Ελένης Δεληγιάννη Το ιστορικό της νομοθεσίας για τα «τυφλά» οικόπεδα στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων έχει ως εξής: Στους οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων και βάσει των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 24/ (ΦΕΚ 181Δ), μπορούσε ο ιδιοκτήτης γηπέδου - αγροτεμαχίου να παραχωρήσει σε κοινή χρήση τμήμα εδαφικής λωρίδας για δημιουργία κοινόχρηστου χώρου (δρόμο). Έτσι ακίνητα που είχαν πρόσωπο 4 μέτρων τουλάχιστον σε δημοτικές οδούς ή σε δρόμους που δημιουργήθηκαν με παραχώρηση σε κοινή χρήση, μπορούσαν να οικοδομηθούν. Με τις εγκυκλίους 1/ και 3/ , το ΥΠΕΚΑ κατέστησε τα«τυφλά» οικόπεδα μη οικοδομήσιμα και απαγορεύτηκε η δόμηση στις περιπτώσεις παραχώρησης λωρίδας σε κοινή χρήση. Με το Νόμο όμως περί βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011, ΦΕΚ Α60/ ) και συγκεκριμένα στο άρθρο 35 δίνεται η δυνατότητα να ξεπεραστούν τα προβλήματα που ανέκυψαν στους οικισμούς αυτούς, με την λεγόμενη κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων.

4 Επίσης με την αριθμ.39608/ απόφαση (ΦΕΚ 2200Β/ ) εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των μελετών που απαιτούνται για να κυρωθεί το δίκτυο κοινοχρήστων χώρων σε ολόκληρο ή σε τμήμα οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων. Σύμφωνα με το ανωτέρω ΦΕΚ η υλοποίηση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου, ενώ η έκδοση της τελικής απόφασης γίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επισημαίνεται ότι η κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.3937/2011, αποτελεί διαπιστωτική διοικητική πράξη και όχι ρύθμιση πολεοδομικού σχεδιασμού (δηλαδή δεν είναι έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου). Η επίσπευση της παραπάνω διαδικασίας μπορεί να γίνει και μετά από αίτημα οποιουδήποτε προσώπου έχει έννομο συμφέρον, με την προσκόμιση των αναγκαίων στοιχείων για την συμπλήρωση του φακέλου. Η έναρξη της διαδικασίας γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Η ιδιοκτήτρια Ελένη Δεληγιάννη κατέχει τα οικόπεδα με στοιχεία (1,2,3,4,5,6,7) [Α] εντός των ορίων του οικισμού «Άγιος Ιωάννης» και τα οποία έχουν πρόσωπο σε λωρίδα που παραχωρήθηκε στο Δήμο σε κοινή χρήση, με συμβολαιογραφική πράξη. Με την παραπάνω σχετική αίτηση, η ιδιοκτήτρια αιτείται «την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων» σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Ιωάννης» της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα του Δήμου Λήμνου. Ο οικισμός δεν διαθέτει ρυμοτομικό σχέδιο και σύμφωνα με το Ν. 3937/3011(ΦΕΚ 60/Α/ ) καθώς και την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 2200/Β/ ) απόφαση του ΥΠΕΚΑ, η έναρξη της διαδικασίας «κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων» γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε ότι απαιτείται λήψη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010. Η παραπάνω Επιτροπή θα πρέπει να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη της σχετικής απόφασης, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κύρωσης δικτύου κοινoχρήστων χώρων του αιτούμενου τμήματος οικισμού «Άγιος Ιωάννης» της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα Δήμου Λήμνου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3937/2011». Η Συντάξασα Ουρανία Παρδάλη Πολιτικών Δομικών Έργων» Ο πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε ότι με την αριθ. 8/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίστηκε η αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος, κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Ιωάννης», της τοπικής κοινότητας Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου (σχετική αίτηση της ιδιοκτήτριας: Ελένης Δεληγιάννη), προκειμένου να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης, στην τοπική κοινότητα Κάσπακα, για να διατυπώσει γνώμη, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν. 3852/2010. Η Τοπική Κοινότητα Κάσπακα με την αριθ. 2/2013 απόφασή της, γνωμοδότησε θετικά, επί της σχετικής αιτήσεως, της ιδιοκτήτριας Ελένης Δεληγιάννη, για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Ιωάννης», της τοπικής κοινότητας Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου. Καλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

5 1. Τα άρθρα 73 και 84 του Ν. 3852/ το άρθρο 35 του Ν. 3937/ την αριθ / απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. 4. την υπ αριθμ. πρωτ. 2187/ εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης, του Δήμου Λήμνου 5. Την αριθ. 2/2013 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Κάσπακα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης δικτύων κοινοχρήστων χώρων της ιδιοκτήτριας Ελένης Δεληγιάννη, (με στοιχεία 1,2,3,4,5,6,7 [Α] του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού Κώστα Πινάκου), σε τμήμα του οικισμού «Άγιος Ιωάννης», της τοπικής κοινότητας Κάσπακα, του Δήμου Λήμνου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2013 Αριθμός Απόφασης 13/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο, για την έγκριση του «Πλαισίου Κανονισμού Παραχώρησης της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού παραλίας», στο Δήμο Λήμνου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Β. περ. ν του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας με τις οποίες: α) θέτουν κανόνες: α1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από ξηράς από πηγές και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση. α2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές, κατά την τουριστική περίοδο. στ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρμόδιοι, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της δασικής νομοθεσίας, για την πυροπροστασία για τους αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού πολεοδομικού σχεδίου, του οικοδομικού κανονισμού και τους γενικούς όρους που προβλέπονται από τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, το συντομότερο δυνατό διάστημα από την έναρξη της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου. Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λήμνου, συνέταξε το σχέδιο του «Πλαισίου Κανονισμού Παραχώρησης της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού παραλίας», του Δήμου, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του για διαβούλευση.

6 Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έκανε στη συνέχεια διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/ τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Ν. 3463/ την εισήγηση του Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το «Πλαισίο Κανονισμού Παραχώρησης της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού παραλίας», του Δήμου Λήμνου, το οποίο έχει, ως ακολούθως: ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ...σελ. 1 ΟΡΙΣΜΟΙ...σελ. 2 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ...σελ. 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...σελ. 4 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...σελ. 12 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ...σελ. 14

7 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/ τ.α ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 13, 15 και 31 αυτού, ως ισχύουν. 2. Οι διατάξεις του άρθρου 30 και επομένων του Δ/τος της 11/ (Φ.Ε.Κ. 399/ τ.α ) «Περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων». 3. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 23/ (Φ.Ε.Κ. 18/ τ.α ). 4. Η Αριθμ /2439/Β0010 / απόφαση των υφυπουργών Εσωτερικών-Οικονομίας και Οικονομικών «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α Βαθμού. 5. Το άρθρο 42 της Α.1.Β8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και η υπ αριθμ. Α1Β/8777/87.1εγκύκλιο Υ.Υ.Π & Κ.Α 6. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του Ν. 1416/ Η αρίθμ /03/99 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 20 «Ταχύπλοα (ταχυκίνητα ) σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής». ΦΕΚ 444/Β/ Οι διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία του Περιβάλλοντος» αρθρ. 28,29,30 (ΦΕΚ 160/τ.Α/1986) όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 24/Α/2012) 9. Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας «Προστασία των ακτών» (άρθ.3, 24 Ν. 1337/83 ΦΕΚ 33/Α/83, ΠΔ-236/84 ΦΕΚ 95/Α/ ) 10. Απόφαση υπ αριθμ. Η.Π /1807/Ε.103, (ΦΕΚ 1495/Β/2010) «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών» 11.Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ60/Α/2011) 12.Γενικός Κανονισμός Λιμένα, άρθρο 230 παρ 2ζ 13.Ν 392/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 199/Α/1976) και η ρυθμιστική παρέμβαση του ν. 779/1978 (ΦΕΚ 89/Α/1978), καθώς και του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» άρθ.4 παρ.12, και ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) «Ενιαίος Φορέας Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» 14. Νόµος 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων» ΟΡΙΣΜΟΙ Τα κοινής χρήσεως ή Κοινόχρηστα πράγματα εφόσον δεν ανήκουν στον Δήμο ή Κοινότητα ή ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, ανήκουν στο Δημόσιο (δημόσια κτήση). α) Αιγιαλός

8 Αιγιαλός είναι η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της. Ο αιγιαλός είναι πράγμα κοινόχρηστο, ανήκει, διαχειρίζεται και προστατεύεται από το Δημόσιο. β) Παραλία Παραλία είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε πλάτος μέχρι και (50) μέτρα από την οριογραμμή του αιγιαλού (άρθρο 1 περ. 2 Ν ). γ) Παλαιός Αιγιαλός Είναι η ζώνη της ξηράς που προέκυψε από την μετακίνηση της ακτογραμμής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραμμή του αιγιαλού και το όριο του παλαιοτέρα υφιστάμενου αιγιαλού (άρθρο 1 περ. 3 του Ν.2971/01). δ) Ως απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας νοείται κάθε χρήση, εφόσον απ' αυτή δεν παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινοχρήστων πραγμάτων και δεν επέρχεται αλλοίωση στη φυσική μορφολογία τους και τα βιοτικά στοιχεία τους (άρθρο 13 παρ.1 του Ν.2971/01). ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ Η παραλία, όπως και ο αιγιαλός, ανήκει στην κατηγορία των κοινοχρήστων πραγμάτων και τελούν υπό το αυτό νομικό καθεστώς με μόνη διαφορά ότι η παραλία δεν είναι δημιούργημα της φύσης, όπως ο αιγιαλός, αλλά προϊόν πολιτειακής πράξης. Δημιουργείται με διοικητική πράξη σε περιπτώσεις επέκτασης ανεπαρκούς αιγιαλού. Τούτο σημαίνει ότι για να αποκτήσει η παραλία τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της και να περιέλθει στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, είναι απαραίτητη η κίνηση και ολοκλήρωση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας. Η απαλλοτρίωση είναι αναγκαία, γιατί δεν δικαιολογείται αφαίρεση ιδιοκτησίας χωρίς την καταβολή ή παρακατάθεση αποζημίωσης υπέρ των δικαιούχων (άρθρα 17 και21 του Συντάγματος). Η αναγκαιότητα ενιαίας, πειθαρχημένης και αποτελεσματικής διαχείρισης των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού και της παραλίας που ανήκουν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησής τους, μας οδηγεί στην σύνταξη ενός πλαισίου κανονισμού παραχώρησης απλής χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού παραλίας. Η γνώση της διαχρονικής αξίας και των λειτουργιών της εκάστοτε περιοχής, καθώς και η κατανόηση του παρόντος κανονισμού από τους ενδιαφερόμενους, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τις περαιτέρω διαδικασίες. Ο κανονισμός αυτός, ο οποίος προωθεί το δημόσιο συμφέρον και αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, έχει ως εξής:

9 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του Ν. 1416/1984, η παραχώρηση της εκμετάλλευσης του αιγιαλού στους Ο.Τ.Α., σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί το κοινόχρηστο του χαρακτήρα του, ούτε μεταβάλλει τη νομική του φύση, πολύ δε περισσότερο δεν αποτελεί μεταβίβαση κυριότητος του αιγιαλού στους Οργανισμούς αυτούς. Συνεπώς, η περαιτέρω παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού από τον Δήμο σε ιδιώτες θα γίνεται υποχρεωτικά με βάση τις διατάξεις, που διέπουν την διαχείριση των δημοσίων κτημάτων και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παραβιάζεται από οποιονδήποτε ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την παραχώρηση εκμετάλλευσης παραλίας, εφ όσον κρίνει ότι έχουν γίνει καταστροφές, αλλοιώσεις ή παράνομες επεμβάσεις στον συγκεκριμένο χώρο. Άρθρο 2 Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει το τοπίο, τους γεωμορφολογικούς σχηματισμούς και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού και παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η καθοιονδήποτε τρόπο περίφραξη του χώρου, η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή η τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λπ.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών, η διέλευση και στάθμευση τροχόσπιτων και αυτοκινήτων (πλην μηχανημάτων του Δήμου). Η τοποθέτηση σχετικών ενημερωτικών πινακίδων επιβάλλεται να γίνεται εκτός των κοινοχρήστων χώρων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση πινακίδων, επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα τέντες κ.λ.π.). Επιτρέπεται η χρήση υλικών και χρωματισμών εναρμονιζομένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα). Άρθρο 3 Επιτρέπεται η χωρίς Δημοπρασία παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, (απ ευθείας παραχώρηση) για ένα (1) χρόνο σε αυτούς που έχουν όμορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (όπως εκμίσθωσης

10 θαλάσσιων μέσων αναψυχής, καθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου κινητής καντίνας κ.λ.π.). Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού σε αυτούς που έχουν όμορες ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις, κάμπινγκ ή κέντρα αναψυχής προς τον αιγιαλό ιδιοκτησίες, θεωρείται υποχρεωτική εφόσον έχει έγκαιρα υποβληθεί απ αυτούς η σχετική αίτηση προς το Δήμο. Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση του εν λόγω τμήματος του αιγιαλού σε τρίτους ακόμα και στην περίπτωση που η όμορη ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν έχει κάνει αίτηση. Άρθρο 4 Σε κάθε άλλη περίπτωση, εκτός των παραπάνω, η παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού γίνεται με Δημοπρασία. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού από τον Δήμο, ή η παραχώρηση της χωρίς δημοπρασία στις περιπτώσεις που επιβάλλεται από τον νόμο, ή η άρνηση παραχώρησης του χώρου αυτού χωρίς ιδιαίτερο σοβαρό λόγο. Επαγγελματίες για τους οποίους έχουν διατυπωθεί έγγραφα ή προφορικά παράπονα από λουόμενος ή οργανώσεις και σωματεία στην Δημοτική Αρχή, μπορεί να αποκλειστούν από τον διαγωνισμό. Άρθρο 5 Ο Δήμος στον οποίο έχει γίνει η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας μπορεί να ενοικιάζει προς τρίτους αιγιαλό παραλία που βρίσκεται στη δικαιοδοσία του, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, με τις εξής προϋποθέσεις: 1. Να μην υφίστανται στον προς μεταβίβαση κοινόχρηστο χώρο οι αρνητικές προϋποθέσεις παραχώρησης που θα αναφέρονται στην εκάστοτε ΚΥΑ των υφυπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Οικονομικών. 2. Οι έχοντες το δικαίωμα της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας (όμοροι) να ασκούν αυτό κατά προτίμηση έναντι οποιουδήποτε άλλου ακόμα και της επιχείρησης του Ο.Τ.Α. στον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο. Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που ορίζεται από τις δύο νοητές παράλληλες γραμμές που εκκινούν από τις πλάγιες πλευρές της επιχείρησης και καταλήγουν στην ακτή. 3. Προκειμένου ο Δήμος να διασφαλίσει τα έσοδά του και με δεδομένο ότι οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες κατά παράδοση παραχωρούνται δωρεάν στη Λήμνο, οι συμμετέχοντες σε δημοπρασία οφείλουν να αποδείξουν ότι η δραστηριότητα τους στην παραλία είναι συμπληρωματική της κύριας δραστηριότητας τους (π.χ. θαλάσσια σπορ, εκμετάλλευση καντίνας κλπ).

11 4. Να μην τίθεται θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα. 5. Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας. 6. Η μέγιστη κάλυψη χρήσης να μην υπερβαίνει το 50% του μεταβιβαζόμενου χώρου, ώστε να υπάρχουν οριζόντιοι και κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον ενός (1) μέτρου για την ελεύθερη κίνηση των λουομένων και την αποφυγή ατυχημάτων. 7. Αν παραχωρηθεί η χρήση αιγιαλού για την εκμίσθωση καθισμάτων και ομπρελών η έκταση αιγιαλού κάθε παραχώρησης δεν δύναται να υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα. 8. Εάν στον ίδιο αιγιαλό υπάρχουν περισσότερες παραχωρήσεις για την εκμίσθωση ομπρελών και καθισμάτων, πρέπει μεταξύ των διάφορων χώρων του αιγιαλού που έχουν παραχωρηθεί να υφίσταται ενδιάμεση απόσταση ελεύθερης ζώνης μήκους τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων (ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τις περιπτώσεις που η απλή χρήση ασκείται από τους ίδιους τους Ο.Τ.Α. ή τις προβλεπόμενες επιχειρήσεις του). 9. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται, εάν πρόκειται να παραχωρηθεί αιγιαλός για να εκμισθωθούν καθίσματα και ομπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το χώρο εμπρός από τα καταστήματά τους (άρθρου 13 του ν. 2971/2001). 10.Σε περίπτωση που το πλάτος του αιγιαλού είναι μεγαλύτερο των 30 μέτρων θα πρέπει να μένει ελεύθερη μια λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων για την κίνηση των λουομένων σε όλο το μήκος της ακτής σε επαφή με την θάλασσα. Όταν ο αιγιαλός είναι πλάτους μικρότερου των 30 μέτρων, η λωρίδα θα περιορίζεται στα 6 μέτρα τουλάχιστον. 11.Στις περιπτώσεις παραλιών εντός οικισμού, στις οποίες έχει παραχωρηθεί η χρήση του αιγιαλού σε συνεχόμενες όμορες επιχειρήσεις, με συνέπεια να δυσχεραίνεται η ελεύθερη κίνηση των λουομένων, επιβάλλεται η ύπαρξη διαδρόμων τουλάχιστον 3 μέτρων ανάμεσα στις επιχειρήσεις. 12.Δεν παραχωρείται η απλή χρήση όταν το εύρος του αιγιαλού είναι μικρότερο των έξι (6) μέτρων και δεν δημοπρατούνται χώροι σε παραλίες που το μήκος της ακτογραμμής είναι μικρότερο των διακοσίων (200) μέτρων. 13.Δεν επιτρέπεται η κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ή η τοποθέτηση παιχνιδιών στην παραλία ή στον θαλάσσιο χώρο χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου και της Λιμενικής Αρχής. 14.Απαγορεύεται η εγκατάσταση οποιασδήποτε μορφής αποχέτευσης (π.χ. στεγανές δεξαμενές) στους υπό παραχώρηση χώρους. Η χρήση χημικών ή βιολογικών τουαλετών επιτρέπεται, εφόσον αποδεικνύεται (με συμβόλαιο συντήρησης) η ορθή διαχείριση των αποβλήτων. Άρθρο 6 Απαγορεύεται η ενοικίαση παραλιών που η διαχείριση τους ανήκει σε άλλους φορείς (όπως αρχαιολογικούς χώρους, φυσικού κάλλους, εντός χερσαίας ζώνης λιμένα κλπ).

12 Για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρων αιγιαλού και παραλίας που τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας (κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, προστατευόμενες περιοχές, ευπαθή οικοσυστήματα, ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και πολιτιστικού ενδιαφέροντος κ.λ.π.) πρέπει να εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών. Άρθρο 7 ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται υπό την επιφύλαξη νεώτερης Υγειονομικής Νομοθεσίας Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων τροχήλατων καντινών, μόνον όταν αυτές φέρουν αριθμό κυκλοφορίας, έχουν μέγιστο πλάτος που δεν υπερβαίνει τα δυόμιση (2,5) μέτρα, μέγιστο μήκος που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) μέτρα, πληρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές, δεν συνδέονται στέρεα μετά του εδάφους, έχουν τη δυνατότητα άμεσης μετακίνησής τους σε κάθε χρονική στιγμή και γενικά έχουν όλες τις νόμιμες αδειοδοτήσεις. Τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας επιτρέπεται μόνο εφόσον ο χώρος τοποθέτησής της απέχει τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κ.λπ.). Η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης σε εκμεταλλευτές αυτοκινούμενων τροχήλατων καντινών θα εξετάζεται πάντοτε με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού ή προστριβών με τους πολίτες ή προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας. Η τοποθέτηση καντινών θα γίνεται σε θέσεις που θα επιλέγει ο Δήμος (η παραχώρηση θα προχωρεί με τη διαδικασία της Δημοπρασίας) χωρίς να αναπτύσσουν καθίσματα στους χώρους εγκατάστασής τους είτε αυτοί είναι ιδιωτικοί είτε τους έχουν παραχωρηθεί (ως προς την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων από τις καντίνες αυτή απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 42 της Α.1.Β8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και την υπ αριθμ. Α1Β/8777/87.1 εγκύκλιο Υ.Υ.Π & Κ.Α). Συμφωνείται απερίφραστα, ότι ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για πιθανές καταστροφές που θα προκαλέσει ισχυρή κυματαγωγή ή άλλο φυσικό φαινόμενο στην περιουσία του μισθωτή. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά το πέρας της περιόδου χρήσης, να προχωρήσει στην απομάκρυνση της καντίνας καθώς και οποιουδήποτε στοιχείου που έχει εγκατασταθεί από την περιοχή που του έχει παραχωρηθεί και να παραδώσει το σημείο τουλάχιστον στην κατάσταση που το παρέλαβε.

13 Άρθρο 8 Απαγορεύεται η χρήση ή η ενθάρρυνση της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ (Ν.2160/93). Άρθρο 9 Βασική προϋπόθεση για κάθε περίπτωση παραχώρησης από το Δήμο προς τους ιδιώτες της απλής χρήσης του κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού παραλίας και που ευρίσκονται εντός των διοικητικών του ορίων, είναι η τήρηση των όρων, των προϋποθέσεων και των δεσμεύσεων που προκύπτουν από σχετικές εγκυκλίους του Υπ. Οικονομικών και τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Άρθρο 10 Ο επιχειρηματίας, στον οποίο με οποιονδήποτε τρόπο έχει παραχωρηθεί η απλή χρήση τμήματος αιγιαλού παραλίας: 1. Είναι υπεύθυνος, για τη διατήρηση της καθαριότητας του χώρου που του έχει παραχωρηθεί. Η τοποθέτηση και εξυπηρέτηση ειδικού κάδου γιά ανακυκλώσιμα υλικά είναι υποχρεωτική. 2. Θα πρέπει υποχρεωτικά να αντιστοιχεί τουλάχιστον ένα αποδυτήριο για κάθε ενοικιαζόμενο χώρο. Το αποδυτήριο μπορεί να βρίσκεται εντός της όμορης επιχείρησης είτε να κατασκευάζεται από τον εκμισθωτή. Στην περίπτωση αυτή το αποδυτήριο θα πρέπει να είναι ξύλινο ή μεταλλικό ή με πανί, διαστάσεων 1m Χ 1m, με μέγιστο ύψος έως 2 m.) 3. Τόσο ο ίδιος ο επιχειρηματίας όσο και το προσωπικό που τυχόν απασχολεί, υποχρεούνται να είναι κατάλληλα ενδεδυμένοι και θα πρέπει να συμπεριφέρονται ευγενικά στους πελάτες χρήστες ομπρελών και γενικά τους λουόμενους. 4. Υποχρεούται να στηρίζει σταθερά τις ομπρέλες και να παίρνει κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας των λουομένων, όπως και να προειδοποιεί αυτούς για τους θαλάσσιους κινδύνους. Επίσης πρέπει να διατηρεί σε άριστη κατάσταση και εμφάνιση τα προσφερόμενα στοιχεία (ομπρέλες, ξαπλώστρες κ.λ.π.). 5. Οφείλει να διαθέτει πρόχειρο φαρμακείο για την παροχή πρώτων βοηθειών στους λουόμενους της περιοχής και στοιχειώδη σωστικά μέσα (κυλινδρικό σωσίβιο). 6. Οφείλει να διατηρεί ευδιάκριτη πινακίδα με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης καθώς και να προωθεί σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια που θα εκδίδει ή θα προωθεί ο Δήμος και να διαθέτει κουτί παραπόνων σε κοινή θέα ή ευδιάκριτη επιγραφή σε 3 γλώσσες της Ε.Ε με την οποία να παραπέμπει τους έχοντες παράπονα σε τηλέφωνο του Δήμου. 7. Αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά το πέρας της κατ έτος περιόδου χρήσης, να προχωρήσει στη συλλογή καρεκλών, ομπρελών, ποδηλάτων θαλάσσης, υπολειμμάτων και στοιχείων αυτών κλπ. από τους χώρους του αιγιαλού παραλίας που του έχουν παραχωρηθεί.

14 8. Οι μισθωτές έχουν την ευθύνη για τον από κοινού καθαρισμό των μεταξύ τους χώρων. Άρθρο 11 Απαγορεύεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας είτε με δημοπρασία είτε με απευθείας ανάθεση σε όσους οφείλουν χρέη προς τον Δήμο από οποιαδήποτε πηγή τελών του. Ως εκ τούτου για τη συμμετοχή σε δημοπρασία ή υπογραφή σύμβασης σε απευθείας παραχώρηση, είναι απαραίτητη η έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας. Άρθρο 12 Ο επιχειρηματίας, στον οποίο έχει παραχωρηθεί κατόπιν δημοπρασίας η απλή χρήση τμήματος αιγιαλού οφείλει να λειτουργήσει την επιχείρησή του. Η μη λειτουργία της επιχείρησης αποτελεί λόγω λύσης της σύμβασης από την πλευρά του Δήμου. Ως περίοδος υποχρεωτικής λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων ορίζεται το διάστημα από 15 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, από το πρωί έως μια ώρα μετά τη δύση του ηλίου. Άρθρο 13 Ορισμός διαδικασίας και όρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης προς τρίτους: Η συμβατική σχέση μίσθωσης γίνεται με μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο συντάσσεται σε (4) τέσσερα αντίγραφα, που υπογράφονται, από τα συμβαλλόμενα μέρη, αφού καταβληθεί εφ άπαξ από το μισθωτή τουλάχιστον το ήμισυ του προβλεπόμενου ετησίου μισθώματος. Το υπόλοιπο του μισθώματος καταβάλλεται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα της 31 ης Αυγούστου. Τα αντίγραφα των μισθωτηρίων υποβάλλονται, με ευθύνη του Ο.Τ.Α. στην οικεία Δ.Ο.Υ. για καταχώρηση και θεώρηση και στη συνέχεια ένα εκ των θεωρηθέντων υποβάλλεται με ευθύνη της Δ.Ο.Υ. στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο δεν φέρει θεώρηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. θεωρείται άκυρο από την Κτηματική Υπηρεσία. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία του μισθωτή, η διάρκεια της μίσθωσης, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου, που παραχωρείται, η ιδιότητά του (αιγιαλός, παραλία κ.λπ.), το είδος της χρήσης και το καταβληθέν αντάλλαγμα. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, το μισθωτικό αντάλλαγμα προσδιορίζεται με βάση τις μισθωτικές συνθήκες της περιοχής ή προς το καθοριζόμενο βάσει του άρθρου 22 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151/1994 τ.α ).

15 Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του ανταλλάγματος με την οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από τον μισθωτή προς τον Δήμο. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται αποκλειστικά και μόνο εντός των χρονικών ορίων ισχύος της εκάστοτε ΚΥΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού. Απαγορεύεται η καθοιονδήποτε τρόπο περαιτέρω υπεκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων από τους μισθωτές. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης, καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη αυτής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επί των ανωτέρω το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα της λήψης μέτρων κατά του μισθωτού. Άρθρο 14 Σε κάθε μορφή παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας, η έκταση που ενοικιάζεται προκαθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο και οριοθετείται και φωτογραφίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, αναφέρεται δε μεταξύ των άλλων όρων στα μισθωτήρια και στις άδειες παραχώρησης χρήσης. Η Επιτροπή Διαχείρισης Παραλίας, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η προστασία του κοινόχρηστου χαρακτήρα της παραλίας και η προστασία φυσικών μνημείων ή του εν γένει τοπίου, περιορίζει την προς παραχώρηση έκταση, με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου και προχωρεί σε σαφή οριοθέτηση του χώρου. Αυτό ισχύει τόσο σε περιπτώσεις απευθείας παραχώρησης σε όμορες επιχειρήσεις όσο και σε παραχωρήσεις κατόπιν δημοπρασίας. Ο προς παραχώρηση χώρος οριοθετείται από το Δήμο με ξύλινους πασσάλους ή πλαστικούς σημαντήρες, κόκκινου ή πορτοκαλί χρώματος, διαμέτρου 30 εκ., αγκυρωμένους σε βάθος ενός μέτρου. Άρθρο 15 Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία με τους τρόπους που προβλέπει ο νόμος, των χώρων του αιγιαλού και της παραλίας (ΠΔΑ κτλ.). Επίσης για την έκδοση πρωτοκόλλων καθορισμού αποζημίωσης στα κτίσματα και λοιπές κατασκευές που βρίσκονται εντός των παραπάνω χώρων ή τυχόν κατασκευασθούν στο μέλλον. Ο Δήμος υποχρεούται σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ότι γίνεται καταπάτηση ή αυθαίρετη κατάληψη του χώρου του αιγιαλού και της παραλίας να ενημερώνει την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία και εκείνη προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων.

16 Σε όσους χρήστες λειτουργούν χωρίς την άδεια του Δήμου βεβαιώνεται το τριπλάσιο του τιμολογίου που θα τους αντιστοιχούσε και συνεργείο του Δήμου απομακρύνει τον εξοπλισμό χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση. Σε όσους επιχειρηματίες δεν συμμορφώνονται με τους όρους και τις διατάξεις του Κανονισμού, ανακαλείται η άδεια χρήσης χώρου και η πράξη αυτή κοινοποιείται στη Κτηματική Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στο Λιμεναρχείο και αρμόδιες φορολογικές αρχές (Δ.Ο.Υ. κ.λ.π.). Επίσης, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμά του για αποκλεισμό της συμμετοχής σε δημοπρασία ή της απευθείας παραχώρησης παραλίας στον ίδιο ενδιαφερόμενο παραβάτη κατά την επόμενη θερινή περίοδο, εφόσον αυτό δεν αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία. Ο έλεγχος για την τήρηση των τετραγωνικών στα υπό μίσθωση τμήματα του αιγιαλού και των κοινόχρηστων χώρων θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, είτε επιτόπου με την παρουσία του ενδιαφερομένου είτε άνευ αυτής, αν ο ενδιαφερόμενος έχει ειδοποιηθεί και αναίτια δεν παραστεί, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Άρθρο 16 Η παραχώρηση υπόκειται, πάντοτε σε μονομερή ανάκληση από το Δημόσιο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων, του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας, αλλά και για λόγους κατασκευής υδατοδρομίων και λιμενικών έργων. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ή η επιχείρηση του υποχρεούται άμεσα να εγκαταλείψει τη χρήση. Η τυχόν ανάκληση της παραχώρησης προς τον Δήμο συνεπάγεται αυτοδικαίως και την ανάκληση όλων των παραχωρήσεων, που έχουν συντελεστεί βάσει αυτής. Άρθρο 17 Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου κάθε αιγιαλού παραλίας, καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Για να διαμορφωθεί το εν λόγω τέλος που θα καθορίζει τόσο την τιμή εκκίνησης στους υπό δημοπράτηση χώρους όσο και την απευθείας μίσθωση, οι παραλίες του Δήμου χωρίζονται σε ζώνες. Α Ζώνη ( /τ.μ.): Παραλίες Αη Γιάννη & Πρασσά Λιμάνι Κάσπακα, Ρηχά Νερά, Ρωμέικος Γυαλός, Τούρκικος Γυάλος Μύρινας, Παραλία Πλατύ, Παραλία Θάνους. Β Ζώνη ( /τ.μ.): Παραλίες Αυλώνα Μύρινας, Εβγάτης Θάνους / Κοντιά, Μικρό Φαναράκι, Μεγάλο Φαναράκι Μούδρου. Γ Ζώνη ( /τ.μ.): Χαβούλη Μούδρου, Κότσινα Βάρους / Ρεπανιδίου, Κέρους Καλλιόπης. Δ Ζώνη ( /τ.μ.): Όλες οι υπόλοιπες προς μίσθωση παραλίες.

17 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Άρθρο 1 Σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης τμήματος αιγιαλού παραλίας με οποιονδήποτε τρόπο, ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Κτηματική Υπηρεσία η οποία προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες. Ως αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού παραλίας θεωρείται η ανάπτυξη επιπλέον μέσων θαλάσσιας αναψυχής εκτός του οριοθετημένου τμήματος ή πέραν της έκτασης που αναγράφεται στο μισθωτήριο ή στην άδεια παραχώρησης χρήσης. Απαγορεύεται η κατάληψη τμήματος παραλίας από ομάδα που συμπεριφέρεται σαν οργανωμένη δραστηριότητα θαλάσσιων αθλημάτων χωρίς να διαθέτει τις απαραίτητες άδειες. Άρθρο 2 Γιά την εκμίσθωση χώρων ανάπτυξης ήπιων θαλάσσιων μέσων αναψυχής, απαραίτητη είναι η ύπαρξη της αντίστοιχης εθνικής ή διεθνούς άδειας δεξιότητας και διδασκαλίας, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται από τους αντίστοιχους νόμους. Οι εκμισθωτές θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπου αυτό επιτρέπεται, θα χρησιμοποιούν κατάλληλα σηματοδοτημένο δίαυλο μέσα στη θάλασσα για την διακίνηση των μισθωμένων μέσων (ποδήλατα θαλάσσης, Wind-surf, kite surf, κανό, κ.λ.π.), που το πλάτος του θα είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα λιμενικό κανονισμό. Απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας και ησυχίας των λουομένων η κυκλοφορία των μισθωμένων μέσων αναψυχής σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες. Για τον καθορισμό και την τήρηση των όρων των δραστηριοτήτων αυτών μέσα στη θάλασσα, αρμόδια είναι η κατά τόπο Λιμενική Αρχή. Β. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Άρθρο 1

18 Όσοι ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις και εκμεταλλεύονται τμήματα αιγιαλών παραλιών οφείλουν να αναπτύσσουν σ αυτά ό,τι εκ του νόμου επιτρέπεται και πάντοτε μέσα στην έκταση (τετραγωνικά μέτρα) του συγκεκριμένου χώρου, που αναγράφεται στην άδεια παραχώρησης ή το μισθωτήριο. Για οποιαδήποτε καταπάτηση ή αυθαίρετη κατάληψη πέραν του οριοθετημένου, ο Δήμος ενημερώνει την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, η οποία δικαιούται να επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις. Άρθρο 2 Ειδικότερα για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις το τίμημα για την παραχώρηση απλής χρήσης του προ αυτών τμήματος του αιγιαλού έχει καθοριστεί με απόφαση του Υπ. Οικονομικών. Η παραχώρηση της χρήσης του προ αυτών τμήματος του αιγιαλού γίνεται για την εκπλήρωση όλων των πρόσθετων υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι επιχείρησεις έναντι των πελατών της (ομπρέλες, κανό, σέρφινγκ, σκι κλπ.) και δεν καταβάλλεται ιδιαίτερο τίμημα για κάθε περίπτωση. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο κανονισμός αυτός ισχύει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και μπορεί να τροποποιηθεί ή/και να συμπληρωθεί με νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την τήρηση του παρόντος κανονισμού συστήνεται με απόφαση του Δημάρχου Επιτροπή Διαχείρισης Παραλίας αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους, Αρμόδιους Υπαλλήλους του Δήμου και Υπαλλήλους Συναρμόδιων Υπηρεσιών. Είναι δυνατή η τροποποίηση του παρόντος Κανονιστικού Πλαισίου (Γενικών και Ειδικών διατάξεων), όταν συντρέχουν λόγοι, όπως τροποποίηση Νομοθετικού Πλαισίου ή δημιουργία νέων λειτουργικών αναγκών (ιδιαιτερότητες τουρισμού, παροχής υπηρεσιών κλπ.), πάντοτε κατόπιν εγκρίσεως από το Δημοτικό Συμβούλιο. Προηγούμενοι αντίστοιχοι Κανονισμοί των τέως Δήμων, από την συνένωση των οποίων προήλθε ο Δήμος Λήμνου, καταργούνται.

19 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Σελ. 1, μετά το άρθρο 14: Προστίθεται η φράση: «Οι προαναφερθέντες Νόμοι και Διατάξεις υπερισχύουν του παρόντος Κανονισμού, όπου τυχόν υπάρχει διαφορά.» Σελ. 5, στο τέλος του άρθρου 3: Ως περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 15 Μαΐου εκάστου έτους. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Σελ. 5, αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 5: Προκειμένου ο Δήμος να διασφαλίσει τα έσοδά του και με δεδομένο ότι οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες κατά παράδοση παραχωρούνται δωρεάν στη Λήμνο, οι συμμετέχοντες σε δημοπρασία καλούνται να αποδείξουν ότι η δραστηριότητα τους στην παραλία είναι συμπληρωματική της κύριας δραστηριότητας τους (π.χ. θαλάσσια σπορ, εκμετάλλευση καντίνας κλπ). Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των συμμετεχόντων ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την εκμετάλλευση (ενοικίαση) των ομπρελών και ξαπλωστρών και εφόσον πλειοδοτήσουν, οφείλουν πριν την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης, να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους πενταπλάσιου του τελικού ετήσιου μισθώματος. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλίας ή άλλος εντεταλμένος υπάλληλος του Δήμου, διαπιστώσει την ύπαρξη μη αδειοδοτημένων δραστηριοτήτων εκ μέρους του εν λόγω πλειοδότη, τότε λύεται άμεσα η σύμβαση μίσθωσης και το ποσό της εγγυητικής επιστολής εκπίπτει υπέρ του Δήμου. Σελ 8, διαγράφεται από τη παράγραφο 3 του άρθρου 10 η φράση «να είναι κατάλληλα ενδεδυμένοι» λόγω ασάφειας. Σελ. 10, άρθρο 13: Με νεώτερη εγκύκλιο αρμόδια για τη θεώρηση των συμβάσεων είναι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, το σημείο προσαρμόζεται ανάλογα. Σελ. 11, άρθρο 15, τρίτη παράγραφος: Αρμόδια για τη βεβαίωση προστίμου υπέρβασης είναι μόνο η Κτηματική Υπηρεσία, όπως αναφέρεται και στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου. Παραμένει η δυνατότητα του Δήμου να απομακρύνει τον εξοπλισμό χωρίς άλλη ειδοποίηση. Σελ. 13, μέρος Β, μετά τον τίτλο, η φράση «ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ» διαγράφεται γιατί εννοείται. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2013 Αριθμός Απόφασης 14/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημα «Καφενείο - Ψητοπωλείο» με τον διακριτικό τίτλο «Γαλήνη», της Δεσπότη Ιωάννας, στην τοπική κοινότητα Κοντιά. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

20 Σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου περιέλθουν στην επιτροπή όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και στοιχεία. Με αίτησή της μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, η Δεσπότη Ιωάννα του Νικολάου, ζητά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για το κατάστημά της, που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Κοντιά, του Δήμου Λήμνου, ως «Καφενείο - Ψητοπωλείο», με το διακριτικό τίτλο «Γαλήνη». Στο άρθρο 3 της Αστ. Διάταξης 3/96 ορίζονται τα εξής: «1. Απαγορεύεται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 37, 38 και 39 της Αιβ 8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης (Β 526), καθώς και στις αμιγείς αίθουσες διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, η λειτουργία κάθε είδους μουσικών οργάνων, καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Επίσης στα ανωτέρω καταστήματα απαγορεύονται τα τραγούδια, οι απαγγελίες και άλλες θορυβώδεις εκδηλώσεις, καθώς και η χρήση ραδιόφωνων και τηλεοράσεων, εφόσον προκαλείται διατάραξη της ησυχίας των περιοίκων. 2. Άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων χορηγείται εφόσον δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. Στην άδεια αναγράφεται η διάρκεια, το είδος και ο αριθμός των μουσικών οργάνων, η θέση τοποθέτησης αυτών και κάθε άλλος περιοριστικός όρος που καθορίζεται από την υγειονομική Υπηρεσία. 3. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την ώρα τη χειμερινή περίοδο και την ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι την ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η ένταση των μουσικών οργάνων πρέπει να είναι χαμηλή, ανάλογα με το χώρο, ώστε να δημιουργείται ευχάριστη ατμόσφαιρα στο κατάστημα. 5. Η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων μπορεί να αφαιρείται προσωρινά με απόφαση της αρχής που την εξέδωσε, εφόσον διαπιστώνεται παραβίαση των όρων αυτής ή οριστικά σε περίπτωση υποτροπής. 6. Επιτρέπεται στα καταστήματα πώλησης ειδών μουσικής η λειτουργία μουσικών οργάνων στο βάθος του καταστήματος και σε χαμηλή ένταση κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών.» Το συγκεκριμένο κατάστημα δεν έχει δημιουργήσει υγειονομικά προβλήματα ηχορύπανσης και κάλεσε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. την παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 2. την παρ.1α του άρθρου 73 του Ν.3852/10, 3. το άρθρο 3 της υπ αριθ. 3/96 Αστυνομικής Διάταξης. 4. το άρθρο 5 της ΚΥΑ 10551/ το άρθρο 5 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ) 6. την Υ.Δ Α5/3010/85 (ΦΕΚ 4/85 τεύχος Α ) 7. Την σχετική αίτηση της Δεσπότη Ιωάννας του Νικολάου, με την οποία ζητάει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής, για το κατάστημά της

21 που λειτουργεί νόμιμα, ως «Καφενείο - Ψητοπωλείο», στην Τοπική Κοινότητα Κοντιά, του Δήμου Λήμνου, σύμφωνα με την Αριθμ. Πρωτ. 665/150/ απόφαση του Αντιδημάρχου Νέας Κούταλης. 8. Το αριθμ. πρωτ. 401/ έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 9. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε το παράβολο 75,00 ευρώ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Χορηγεί στη Δεσπότη Ιωάννα του Νικολάου, άδεια λειτουργίας μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα χαμηλής ισχύος στο κατάστημά της, που λειτουργεί, στην Τοπική Κοινότητα Κοντιά, του Δήμου Λήμνου, ως «Καφενείο - Ψητοπωλείο», με το διακριτικό τίτλο «Γαλήνη», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 665/150/ απόφαση του Αντιδημάρχου Νέας Κούταλης. Η μουσική θα λειτουργεί καθημερινά μέχρι την ώρα τη χειμερινή περίοδο και μέχρι την ώρα τη θερινή περίοδο, με δικαίωμα παράτασης μέχρι την 24:00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας, με τους παρακάτω όρους: 1. Απαγορεύεται η λειτουργία της μουσικής κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. 2. Το στερεοφωνικό μηχάνημα θα είναι χαμηλής ισχύος και θα λειτουργεί με κλειστές πόρτες και τα παράθυρα και με κατάλληλα (αθόρυβο) σύστημα εξαερισμού της αίθουσας και κλιματισμού ώστε να μην δημιουργείται ηχορύπανση στον περιβάλλοντα χώρο. 3. Δεν θα τοποθετηθούν ηχεία ή τηλεόραση ή οποιαδήποτε άλλη πηγή εκπομπής μουσικής έξω από το κατάστημα. 4. Η ένταση της μουσικής μέσα στο κατάστημα δεν θα ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τα 80db(A). 5. Η άδεια αυτή ισχύει μέχρι την 31/12/2013. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2013 Αριθμός Απόφασης 15/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «Παντοπωλείου», του Γρηγορίου Μακρέλλη, στην τοπική κοινότητα Κορνού. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1α Ν. 3852/2010 τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων διενεργεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

22 Στην εγκ. 59/74896/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνεται ότι η αρμοδιότητα για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων καθώς και η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής περιλαμβάνονται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Στην εγκύκλιο 51/66174/ ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι στα θέματα αισθητικής, φυσιογνωμίας και εν γένει λειτουργιών της πόλης εξετάζεται, για κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του Π.Δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον σχολείου, εκκλησίας, νοσοκομείου κλπ. Επίσης, κατά τον προέλεγχο εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες. Η προέγκριση ίδρυσης συνίσταται στη δυνατότητα ίδρυσης από τον ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος, ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ) για την ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου το είδος του καταστήματος και, επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. Σύμφωνα επίσης με την παρ.4 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/ (ΦΕΚ 2496/ τεύχος Β ), δεν απαιτείται η χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο Δήμο για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: α) Από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ότι η άδεια ίδρυσης ή εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη. Στο Δήμο μας υποβλήθηκε αίτηση του Μακρέλλη Γρηγορίου, του Παναγιώτη με την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος «Παντοπωλείου», που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κορνού, του Δήμου Λήμνου. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής, δημοτική ενημερότητα και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου. Επί της αιτήσεως αυτής διενεργήθηκε προέλεγχος από τις δημοτικές υπηρεσίες, από τον οποίο διαπιστώθηκε: α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τ.α ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014.

Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Πρακτικό 5/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 6 ης Μαΐου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 6 η του µήνα Μαΐου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, όπως τροποποιήθηκε με την

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014.

Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Πρακτικό 4/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 8 ης Απριλίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 8 η του µήνα Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014.

Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Πρακτικό 2/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 20 ης Φεβρουαρίου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 20 η του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Proslipsis.gr. Proslipsis.gr

Proslipsis.gr. Proslipsis.gr A Π Ο Φ Α Σ Η Αριθµ. 1038460/2439/Β0010 (1) Απευθείας παραχώρηση, µε αντάλλαγµα, του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, στους Οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ.Αποφ 5/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πρέβεζας ΘΕΜΑ: Έγκριση Τοπικής Κανονιστικής Διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 43/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 8 / 0 5-0 6-2 0 1 3 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΟ-ΛΗ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΟ-ΛΗ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 12/04/2013 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 112 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες: 1) Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης, 2) Αναστάσιος Τσίτσης 3) Αγαθονίκη Σπανίδου, 4) Λημνιώτης Σωτήριος,5)Μποζίκης Άγγελος

Παρόντες: 1) Αριστείδης Κωνσταντής Σκουλικαρίτης, 2) Αναστάσιος Τσίτσης 3) Αγαθονίκη Σπανίδου, 4) Λημνιώτης Σωτήριος,5)Μποζίκης Άγγελος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αγίων

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 38/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 12 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 10-8-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Αµυνταίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Αµυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Απόφ. 20/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Αµυνταίου Θ Ε Μ Α : Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ 2(Καστρί Λουτρό)

ΘΕΣΗ 2(Καστρί Λουτρό) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 25-05-2015 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 5161 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 270/1981

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 08/06/2016. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12384

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 08/06/2016. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12384 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 08/06/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 12384 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα: ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ 80,00 τ.μ.

Ιδιότητα: ΟΜΠΡΕΛΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΜΒΑΔΟΝ 80,00 τ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μακρυχώρι 16-06-2016 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Αριθ. πρωτ. 4871 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Τεμπών έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις των άρθρων του Π.Δ. 270/1981

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 24-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014.

Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Πρακτικό 9/2014 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του ήµου Λήµνου, της 13 ης Αυγούστου 2014. Στη Μύρινα, σήµερα την 13 η του µήνα Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX

Ελληνική ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΛ. ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ FAX Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ -------------------- Αριθµός απόφασης : 146/ 2013 Από το µε αριθµό 8/ 2013 πρακτικό συνεδρίασης Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 5 / 18-04-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ελαφόνησος 6-6-2013 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ 700 Ταχ.Δ/νση: Ελαφόνησος Λακ. Τ.Κ 23053 Πληροφορίες Τηλ. 27340-61238 Fax. 61338 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης :66 /2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αριθ. Απόφασης :66 /2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 30-12-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 26141 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αριθμός Απόφασης : 112/2016 Αριθμός πρωτοκόλλου: 1416/1.11.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10634 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 8 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10: 00 π.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 7 /

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 7 / Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Π ρ ά ξ η α ρ ι θ μ. 7 / 1 8-0 6-2 0 1 3 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα: 12/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 9794 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σουλίου 3 Ταχ. Κώδικας : 46100 Ηγουμενίτσα Πληρ :Θ. Θεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 09/12.06.15 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 119/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 10-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 15-10-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα 20/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Π 105650 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σουλίου 3 Ταχ. Κώδικας : 46100 Ηγουμενίτσα Πληρ :Θ. Θεοδώρου Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 17-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας. Η.Δ.: Απόφαση Επιτροπής σχετικά με σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Α π ό σ π α σ μ α Από το πρακτικό της με αριθ:6/2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας Αριθ.απόφασης:66/2012 Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα στις 22 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας, θαλάσσιων µέσων αναψυχής Κινητές καντίνες.»

ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας, θαλάσσιων µέσων αναψυχής Κινητές καντίνες.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ ΩΝ Πληρ.: Μπέζαρη Κωνσταντίνα /νση: Μ.Αλεξάνδρου 2, Περαία Ταχ.Κώδ.:57019 Τηλ.: 2392330013 Περαία,26-4-2012 ΘΕΜΑ: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ λειτουργίας Αιγιαλού, Παραλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός Απόφασης 16

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθμός Απόφασης 16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 3-2-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ. Σωτήριος κλάδου.ε 1 ιοικητικού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 1 ης /27-1-2015 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 1-12-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 20881 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 28/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8904

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 28/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8904 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 28/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8904 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 12/2016 πρακτικό συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 12/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 12/2016 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 24 του μήνα Μαΐου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 19/05/2014 Αρ. Πρωτ.: 7306 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Περαία, 25/5/2016 Αρ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. Περαία, 25/5/2016 Αρ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Περαία, 25/5/2016 Αρ.Πρωτ. 9522 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 3 / 26-02-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10635 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΗΩ9Ω-ΙΛΖ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΙΦΗΩ9Ω-ΙΛΖ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θεσ/νίκης Τ.Κ. 570 14 : 2397-330234 fax. 23970-65600 ΑΠ 11070/02-05-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5η Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ της 05-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Απόφασης 10/2014 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 ΤΚ 14569 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5ης Συνεδρίασης την 05-03-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ9Ω-Ω75. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩ9Ω-Ω75. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 22 Ιουλίου 2013 Αριθ. Πρωτ. : 21.571 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θεσ/νίκης Τ.Κ. 570 14 : 2397-330234 fax. 23970-65600 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α ), ορίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α ), ορίζονται τα εξής: ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩΕΟ-ΡΓΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 20 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 133 η Ιθάκη, σήμερα 8 Ιουνίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ / ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-11-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 23416/29-11-2016 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ. : ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ. : ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κυπαρισσία 17-6-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. πρωτ. : 11122 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016. ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 20/05/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 10627 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 29 ης Ιανουαρίου 2013.

Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 29 ης Ιανουαρίου 2013. Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 29 ης Ιανουαρίου 2013. Στη Μύρινα, σήμερα στις 29 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Αριθ. Απόφασης :11/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 28/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8907

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 28/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ηγουμενίτσα: 28/04/2016 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8907 ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Κώδικας: 461 00 Ηγουμενίτσα

Διαβάστε περισσότερα

5 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μαρτίου 2014

5 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Μαρτίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 5 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 21 ης Μαρτίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 073/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 12/8/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρ.οικ.ΣΥΡ 1508 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 28-4-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 8643 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 14.05.2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. πρωτ. 6499 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης, τμημάτων των αιγιαλών - παραλίων εντός των διοικητικών ορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α ), ορίζονται τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2971/01 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/03 τεύχος Α ), ορίζονται τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 12 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 96 η Ιθάκη, σήμερα 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες 10. ΘΕΜΑ 8ο: Παραχώρηση με αντάλλαγμα δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλιών νήσου Σύρου.

Απόντες 10. ΘΕΜΑ 8ο: Παραχώρηση με αντάλλαγμα δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλιών νήσου Σύρου. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 22/5/2017 με αριθμ. 13 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 191 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ : 2 ον ΑΠΟΦΑΣΗ : 181/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 12-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Συμβουλίου Δημ. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας Νέα Χαλκηδόνα 05-12-2013 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα 12 /05/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Π 9859 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σουλίου 3 Ταχ. Κώδικας : 46100 Ηγουμενίτσα Πληρ : Θ.Τάγγας Τηλ :

Διαβάστε περισσότερα

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου

της Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ του Δήμου Παγγαίου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 1 / 17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 01-8-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 10209 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηγουμενίτσα 20/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Π. 10566 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Σουλίου 3 Ταχ. Κώδικας : 46100 Ηγουμενίτσα Πληρ : Θ. Τάγγας Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης 4. Αντωνία Μικρούλη 2. Σταύρος Γαγάνης 5. Νεκτάριος Κλουβάτος 3.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Αλέξανδρος Παπαλεξάκης 4. Αντωνία Μικρούλη 2. Σταύρος Γαγάνης 5. Νεκτάριος Κλουβάτος 3. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2016 Πρακτικό συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 09/08/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ στο Κοινοτικό κατάστημα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β (Αιγιαλού - Παραλίας) Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 21/08/2013 Αρ. πρωτ.: 11342 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαλαξίδι 27-5-2016 ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Αριθ.Πρωτ. 12458 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τσαλαγκίρα 4 Ταχ. Κώδ. : 330 52 Γαλαξίδι ΤΗΛ: 22653-51213 FAX: 2265041319 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 15-01 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 547 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι :

Ο πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε το 7ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει εκθέσει ότι : Αριθ Απόφασης : 7/0 ΘΕΜΑ:«Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την μίσθωση Δημοτικών αγροτεμαχίων στην Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας» Ο πρόεδρος της ΟΕ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 48/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 48/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 48/2012 Ημέρ. Απόφασης : 21/3/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ :

2. Ενδιαφερόμενος ΣΧΕΤ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 14-09 - 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 14488 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης Προκόπης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 02/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας. Αριθ. Απόφασης : 02/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Από το πρακτικό της αριθ. 02/2017 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας. Αριθ. Απόφασης : 02/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 28-02-2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4283 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 95/2012 Ημέρ. Απόφασης : 18/5/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί κατάρτισης και έγκρισης των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Περί κατάρτισης και έγκρισης των όρων διακήρυξης πλειοδοτικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 20002 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 255/2015 Από το Πρακτικό της 20ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 49/2011 Ημέρ. Απόφασης : 8/4/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών.

ΣΧΕΔΙΟ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Μ. κ. Παπουτσά Μαργαρίτα για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 36/2011 Ημέρ. Απόφασης : 8/4/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 15 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 14 ης Αυγούστου 2015 Αριθ. απόφασης 175 Περίληψη Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση τριών ακινήτων στην ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της τακτικής συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOMOΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ν.Π... ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αριθµός Απόφασης : 84/2015 Αριθµός πρωτοκόλλου: 1231/05.11.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 13/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 13/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο 13/6/2017 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.13113 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων/νου 34 Τ. Κ. : 21100 Τηλ : 2752360941

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ. Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Π Α Γ Γ Α Ι Ο Υ Πράξη αριθμ. 4 / 21-03-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:215/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014. Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:215/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 25/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Επιτροπής Γραφείο : Επιτροπής Ποιότητας Ποιότητας Ζωής Ζωής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:220/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Αλεξ/πολη 30.05.2016 Αριθμ. Πρωτ: 23143 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (285Α) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 4 Ο : Περί της αιτήσεως του κου Ζορμπά Απόστολου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Θέμα 4 Ο : Περί της αιτήσεως του κου Ζορμπά Απόστολου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 164/2014 Ημέρ. Απόφασης : 11/12/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2016 Της από 28-6-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28 η Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 π.μ., έχει

Διαβάστε περισσότερα