HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ανοίγουν το κεφάλαιο «ανταλλάξιµες περιουσίες» - ροµολογούν προσφυγή στο Ευρωπα κό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για το πρόβληµα µε τις αυθαίρετες κατοικίες των νεοπροσφύγων, από την πρώην Ε. Σ. Σ.. Óåë. 6 AÑ. ÖÕËËÏÕ 1914 Πέµπτη 22 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Αρχίζει η εκκαθάριση στο δήµο Αχαρνών Εναρκτήριο λάκτισµα µε το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων Χριστούγεννα στη Χαλυβουργία θα κάνουν οι εργαζόµενοι Óåë συλλήψεις και 87 προσαγωγές Ο µέσος καθηµερινός απολογισµός για την οµάδα ΙΑΣ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ Σåë 2-12 Άκαρπη η τριµερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας Καταδίκη πρώην Νοµάρχη υτικής Αττικής Την περίοδο ενέκρινε την ένταξη 18 γυναικών από τα Μέγαρα σε πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης Ασκήθηκε έφεση από τον πρώην Νοµάρχη που στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι αποδέχθηκε εισηγήσεις Νοµαρχιακών Υπηρεσιών Σοβαρές παραβιάσεις στην κατασκευή των ΧΥΤΑ στην Ελλάδα Πρόδηλα τα σφάλµατα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ΧΥΤΑ Γραµµατικού Σåë. 8 Óåë. 5 «Μετακοµίζει» στο δήµο ο Ξένιος Νέο καθεστώς για τους εργαζόµενους που µετατρέπονται σε δηµοτικούς υπαλλήλους ιεύθυνση ραδιοφωνίας στο δήµο µετά τη λύση της επιχείρησης Ένταξη δύο ακόµη έργων στο Περιφερειακό πρόγραµµα Αττικής ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ÔéìÞ: 0,10 åõñþ Óåë. 3-9 Ο ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ 2-1 ΤΟΝ ΑΤΤΑΛΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ Óåë. 3 Óåë ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Óåë. 2-4

2 2 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 22 εκεµβρίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Πέµπτη Καιρός: Βροχές και καταιγίδες κατά περιόδους ισχυρές. Άνεµοι: Νότιοι 6 µε 8 µποφόρ. Από το απόγευµα σταδιακά θα στραφούν σε βορείους. Θερµοκρασία: Από 07 έως 12 βαθµούς κελσίου. - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ΕΗ ΑΧΑΡΝΩΝ: , ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ Αναστασίας Φαρµακολύτριας, Χρυσογόνου ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, Ντίνος Ρούσσης Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Καταδίκη πρώην Νοµάρχη υτικής Αττικής Την περίοδο ενέκρινε την ένταξη 18 γυναικών από τα Μέγαρα σε πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης Ασκήθηκε έφεση από τον πρώην Νοµάρχη που στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι αποδέχθηκε εισηγήσεις Νοµαρχιακών Υπηρεσιών Ζηµία πολλών εκατοµµυρίων ευρώ, υπέστησαν τα κρατικά ταµεία, αφού από το κατέβαλαν πρόωρες α- γροτικές συντάξεις σε 18 γυναίκες από τα Μέγαρα, οι οποίες είχαν εγκριθεί από πρώην Νοµάρχη της υτικής Αττικής, χωρίς βέβαια οι «δικαιούχες» να πληρούν τις προ ποθέσεις του Ευρωπα κού Προγράµµατος- βάση του οποίου χορηγούνταν οι συντάξεις. Προ λίγων ηµερών υπήρξε καταδικαστική απόφαση- κάθειρξη έξι ετών- σε βάρος του πρώην Νο- µάρχη, από το Γ Τριµελές Εφετείο Κακουργηµάτων, διότι όπως έκρινε το δικαστήριο ενέκρινε παράνοµα την καταβολή της πρόωρης σύνταξης. Οι 18 σύµφωνα µε τη δικογραφία, εµφανίζονταν ψευδώς, ότι κατέχουν µεγάλο αριθµό αγροτικών εκτάσεων, που αποτελούσε προ πόθεση για την ένταξη στο εν λόγο Ευρωπα κό Πρόγραµµα. Αρνητικές εισηγήσεις των ελεγκτών της ΑΤΕ Επιπλέον, από την ανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι οι εισηγήσεις των ελεγκτών της Αγροτικής Τράπεζας για τη συνταξιοδότηση των 18 γυναικών από τα Μέγαρα υπήρξε αρνητική, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεκτιµηθεί αργότερα στην απόφαση του πρώην Νοµάρχη. Ωστόσο εκείνο που επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί, είναι ποιος έλεγχος ασκήθηκε από το αρµόδιο τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης της τότε Νοµαρχίας υτικής Αττικής και από τον πολιτικό προ στάµενο του τµήµατος. Την έγκριση του ισολογισµού έναρξης εκκαθάρισης της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας «Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων» ήµου Αχαρνών (Κ.ΥΠ.Ε.Κ.Ο.) έδωσε η πλειοψηφία του ηµοτικού Συµβουλίου Αχαρνών στην προχθεσινή συνεδρίαση. Την παρουσίαση των στοιχείων έκανε ορκωτός λογιστής, ορισµένος µε παλιότερη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου έχοντας στόχο να επιτελέσει το έργο της εκκαθάρισης, ο οποίος υποστήριξε ότι γίνεται µια προσπάθεια να είναι έγκυρα τα δεδοµένα και προς αυτή την κατεύθυνση προηγήθηκε πολύµηνη συνεννόηση µε την εκτελούσα χρέη προέδρου στην επιχείρηση κα Ε. Αβραµίδου. Το σύνολο του ενεργητικού, όπως πληροφόρησε το Σώµα ανέρχεται στις ευρώ και συνίσταται από πάγιο ενεργητικό, απαιτήσεις και χρηµατικά διαθέσιµα και το αντίστοιχο παθητικό συνίσταται από υποχρεώσεις προς προµηθευτές, τέλη προς το ελληνικό δηµόσιο και διάφορους πιστωτές. «Θα εξαντλήσουµε όλες τις δυνατότητες του δήµου να πληρώσει τις υποχρεώσεις του», τόνισε ο λογιστής, ο οποίος επισήµανε ωστόσο ότι αν ο δή- µος το επιθυµεί µπορεί να πει ότι δεν πληρώνει. φωτό αρχείου Σηµειώνεται ότι το ελάχιστο µέγεθος για ένταξη στο συγκεκριµένο πρόγραµµα ήταν τα 30 στρέµµατα ξερικής καλλιέργειας, 12 ποτιστικής καλλιέργειας, 12 καλλιεργειών δέντρων και 6 αµπελιών. Οι αποφάσεις βέβαια ελήφθησαν σε προεκλογική χρονιά αφού το 1998 και συγκεκριµένα στις 11 Οκτωβρίου, πραγ- µατοποιήθηκαν οι δηµοτικές και νοµαρχιακές εκλογές. Έγιναν οι προβλεπόµενοι έλεγχοι στις συγκεκριµένες περιπτώσεις αφού από την αρχή υπήρχε αρνητική εισήγηση των ελεγκτών της Α. Τ. Ε. ; Επιπλέον, σύµφωνα µε το πρόγραµµα θα έπρεπε να πραγµατοποιούνται δειγµατοληπτικοί έλεγχοι σε ποσοστό 5% επί του αριθµού των δικαιούχων µε ευθύνη του φορέα εφαρµογής του προγράµµατος και έχουν τον χαρακτήρα επιτόπιας ή λογιστικής εξέτασης στα επίπεδα αφενός του αποχωρούντος «πρόωρα» και αφετέρου του «διαδόχου». Σε περίπτωση που ο δικαιούχος της αποζηµίωσης δεν ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 4 Αρχίζει η εκκαθάριση στο δήµο Αχαρνών Εναρκτήριο λάκτισµα µε το Κέντρο Πληροφόρησης και Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων Νέος εκκαθαριστής στη.ε.τ.ε..α Ο κ. Χ. Γκίκας από την «Ενωτική Κίνηση Αχαρνών» επισήµανε ότι είναι σε εκκρεµότητα προς εκκαθάριση και άλλες εταιρείες, όπως η ηµοτική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων ήµου Αχαρνών (.Ε.Τ.Ε..Α) και όσο αυτή ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 12

3 Πέµπτη 22 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-3 «Μετακοµίζει» στο δήµο ο Ξένιος Νέο καθεστώς για τους εργαζόµενους που µετατρέπονται σε δηµοτικούς υπαλλήλους ιεύθυνση ραδιοφωνίας στο δήµο µετά τη λύση της επιχείρησης Εκτενής συζήτηση για τον Ξένιο, που άφησε µία ανασφάλεια να πλανάται στον αέρα για το αν θα εξελιχθούν όλα οµαλά έγινε την Τρίτη το µεσηµέρι στο ηµοτικό Συµβούλιο Φυλής. Πρόκειται για αποφάσεις λύσης εκκαθάρισης της ηµοτικής Επιχείρησης ήµου Άνω Λιοσίων (.Ε.Ρ.Α.Λ.), µεταφοράς των εργαζοµένων στο δήµο και δηµιουργία «ιεύθυνσης Ραδιοφωνίας και ιαδικτυακής Ενηµέρωσης» στο δήµο Φυλής. Ο δήµαρχος,. Μπουρα µης επικαλούµενος άρθρα του Συντάγµατος, όπως το 102, το οποίο θεσπίζει υπέρ των ΟΤΑ γενικό τεκµήριο αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών τους υποθέσεων, το Ν. 1650/89, που, όπως ανέφερε, το ενισχύει, το άρθρο 75 Ν.3463/06 για το εύρος και τη σπουδαιότητα των αρµοδιοτήτων των δήµων, το άρθρο 5, παρ. 2 για την προστασία της ζωής, το άρθρο 21, παρ. 3 για την υγεία, το άρθρο 17, παρ. 1 για την ιδιοκτησία, το άρθρο 24, παρ. 1 για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κατέληξε ότι οι ΟΤΑ συµµετέχουν ενεργά στις διαδικασίες ενηµέρωσης και διαµόρφωσης κοινής γνώµης στις τοπικές κοινωνίες και υπό την έννοια αυτή καθίστανται αυτοδικαίως φορείς της δηµόσιας λειτουργίας της ραδιοφωνίας και άρα µπορεί να συσταθεί τέτοια υπηρεσία στο δήµο. Για τη µεταφορά των εργαζοµένων, όπως επισήµανε, θα υπάρξουν κάποιες προ ποθέσεις, οι οποίες παρά το σχετικό ερώτηµα που τέθηκε για το περιεχόµενο αυτών, δε διευκρινίστηκαν. Τόνισε, πάντως ο δήµαρχος ότι η µεταφορά θα γίνει σε οργανικές και όχι προσωποπαγείς θέσεις, ενώ θα ακολουθήσει τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του δήµου, ώστε αυτοί να ενταχθούν στο προσωπικό του. Τοποθέτηση για το θέµα έκανε και ο κ. Ν. Λιόσης, ο οποίος αναφέρθηκε σε επικείµενη κατάθεση Νόµου από το Υπουργείο Οικονοµικών, που θα περιλαµβάνει διάταξη και από το Υπουργείο Εσωτερικών και σύµφωνα πάντα µε τον ίδιο θα περιέχει 2 σηµεία µε το εξής περιεχόµενο: α) «Σε περίπτωση λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από δήµο, µεταφέρεται το προσωπικό στην ίδια θέση και στο νέο φορέα», β) «Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς τρίτους µπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήµο». Ο κ. Λιόσης, καταλήγοντας ζήτησε να ευχηθούν όλοι ότι η απόπειρα που γίνεται για τον Ξένιο θα έχει επιτυχία. Η έκθεση για τον Ξένιο και η εργασιακή τύχη των εργαζοµένων στο επίκεντρο Τις επιφυλάξεις του εξέφρασε ο κ. Σ. Σάββας, δεδοµένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στις παρατάξεις η έκθεση του εξυγιαντή της επιχείρησης, ο οποίος διατύπωσε τις επιφυλάξεις του για τον αν οι εργαζό- µενοι θα µπουν στον Ο.Ε.Υ. του δήµου και αν θα µπο ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 9 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πέµπτη 22 εκεµβρίου 2011 Ελευσίνα Παπανικολάου Κοσµάς - Κοντούλη 1 τηλ. : Ασπρόπυργος Παπαχριστόπουλος Χρ. - Περικλέους1 τηλ.: Αχαρνές Γρηγορόπουλος Γεώργιος - Πάρνηθος 121 τηλ.: Μάνδρα Ασηµάκης Γρηγόριος - Νικ. Ρόκα 114 τηλ.: Άνω Λιόσια Ειρήνη Σταµοπούλου - Θεοφίλου 24 & Τσαρούχη τηλ.: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α Σοβαρές παραβιάσεις στην κατασκευή των ΧΥΤΑ στην Ελλάδα Πρόδηλα τα σφάλµατα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο ΧΥΤΑ Γραµµατικού Πλήθος Αναφορών Ελλήνων πολιτών, που αφορούν σε θέµατα χωροθέτησης και κατασκευής ΧΥΤΑ σε πολλά µέρη της Ελλάδος, συζητήθηκαν προχθές στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπα κού Κοινοβουλίου. Οι αναφορές κατήγγειλαν παραβιάσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον στην κατασκευή ΧΥΤΑ και αναδείκνυαν πρόδηλα σφάλµατα στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), που είναι πιθανό να οδηγήσουν σε περιβαλλοντική καταστροφή τις περιοχές που κατασκευάζονται τα έργα. Πιο συγκεκριµένα, οι αναφορές αφορούσαν στην κατασκευή ΧΥΤΑ Γραµµατικού, Καρβουναρίου, Λευκίµµης, Μεγαλόπολης και Ερµιόνης. Παρεµβαίνοντας ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, αφού τόνισε ότι η Κοµισιόν πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση όταν δέχεται καταγγελίες για πρόδηλα σφάλµατα σε µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ιδίως για τις περιπτώσεις που συγχρηµατοδοτεί η ΕΕ και «να µην κλείνει τα µάτια µπροστά σε εγκλήµατα κατά του περιβάλλοντος». Στη συνέχεια της τοποθέτησής του ο Ν. Χουντής αναφέρθηκε στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραµµατικού και συγκεκριµένα στην Αναφορά του Κ. Παπαδιγενόπουλου που συνυπογράφουν κάτοικοι, και τόνισε ότι έχει ε- πισκεφτεί τον χώρο στο Γραµ- µατικό, έχει ιδία άποψη και έχει συνεργαστεί µε τους συντάκτες της αναφοράς. Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στα πρόδηλα σφάλµατα και παραλείψεις της ΜΠΕ του Γραµµατικού: «δεν γίνεται αναφορά στα υπόγεια ρεύµατα, στη θαλάσσια ρύπανση, στη χωροθέτηση πάνω σε ενεργό σεισµικό ρήγµα, κ.α. εν έχουν γίνει υδρογεωλογικές µετρήσεις και κανείς δεν έχει µελετήσει αν υπάρχει σύνδεση των υπογείων ρευµάτων µε την λίµνη του Μαραθώνα που γειτονιάζει» τόνισε χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του, συντάχθηκε µε τα αιτήµατα της αναφοράς, και ζήτησε: Να σταµατήσει το έργο ως ότου εξεταστούν οι καταγγελίες και να επιτραπεί επιτέλους στους κατοίκους να κάνουν γεωτρήσεις ώστε να αποδειχτεί ή όχι αν το υπέδαφος είναι κατάλληλο. Καταλήγοντας ζήτησε, να έρθει αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών στην Ελλάδα και να δει στο πεδίο ό- λα τα περιγραφόµενα ζητήµατα τόσο για το Γραµµατικό όσο και για τις άλλες περιπτώσεις που καταγγέλλονται.

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 22 εκεµβρίου 2011 Στα 88 εκ. ευρώ οι εισπράξεις από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων Έχει δηλωθεί µόλις το 8,5% Περίπου 88 εκατοµµύρια ευρώ έχουν εισπραχθεί µέχρι σήµερα από την τακτοποίηση αυθαιρέτων, ενώ συνολικά οι εισπράξεις αποτιµώνται σε 1,1 δισ. ευρώ. Μέχρι στιγµής έχουν δηλωθεί αυθαίρετα. Αν ληφθεί υπόψη ότι σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας στη χώρα υπάρχουν νοικοκυριά, σε δηλώσεις αυθαιρέτων έχει προχωρήσει το 8,5% των ελληνικών νοικοκυριών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, ευρώ αναµένεται να καταβληθούν για ρυθµίσεις αυθαιρέτων, οι οποίες βρίσκονται σε επεξεργασία. Οι οφειλές από δηλώσεις που βρίσκονται σε αρχική υποβολή (δηλ. έχει εκδοθεί ή και πληρωθεί παράβολο) α- νέρχονται σε ευρώ και αφορούν α- υθαίρετα. Από αυτές έχουν, µέχρι στιγµής, εισπραχθεί ευρώ από παράβολα. Από τις δηλώσεις σε προσωρινή υπαγωγή (δηλ. έχει εκδοθεί ή και εισπραχθεί η πρώτη δόση) αναµένονται συνολικά ευρώ και αφορούν κτίσµατα. Μέχρι στιγµής, έχουν εισπραχθεί για πρώτη δόση. Τέλος, ευρώ έχουν εισπραχθεί για α- υθαίρετα κτίσµατα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Ψήφισµα για τους χαλυβουργούς Ο ΣΥΡΙΖΑ Ελευσίνας εκφράζει την αµέριστη συµπαράσταση και αλληλεγγύη του στο δίκαιο αγώνα των 400 εργατών της Ελληνικής Χαλυβουργίας που απεργούν για 50η ηµέρα και συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στις απολύσεις και ενάντια στην προσπάθεια της εργοδοσίας που, µε εκβιασµό τις θέσεις εργασίας, ε- πιχειρεί να εφαρµόσει 5ωρο µε µείωση 40% των µισθών τους, ε- λαστικές σχέσεις εργασίας, απλήρωτες υπερωρίες και κατάργηση των συλλογικών συβάσεων. Σήµερα η εργαζόµενη πλειοψηφία και τα λα κά στρώµατα της χώρας µας δέχονται µια πρωτοφανή και ανελέητα επίθεση, µε πρόσχηµα και άλλοθι τη σηµερινή κρίση, για να σωθούν οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι βιοµήχανοι και τα κέρδη τους, για να σωθεί το καθεστώς της κοινωνικής λεηλασίας, για να σωθεί η ε- υρωπα κή πολιτική και οικονοµική ελίτ. Τώρα είναι που οι εργαζόµενοι, δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, πρέπει να ξεσηκωθούν, να παλέψουν από κοινού για να µην περάσουν τα αντεργατικά- αντικοινωνικά σχέδια κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ- Ν - ΛΑΟΣ που επιβλήθηκε από ΕΕ- ΝΤ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ελευσίνας καλεί την εργοδοσία της Ελληνικής Χαλυβουργίας να σταµατήσει αµέσως τους εκβιασµούς απέναντι στους εργαζόµενους και να ξαναπροσλάβει τους απολυµένους. Απευθύνει θερµούς αγωνιστικούς χαιρετισµούς στους εργαζό- µενους που για 50 µέρες δεν σκύβουν το κεφάλι και συνεχίζουν τους αγώνες τους και εύχεται να είναι νικηφόρος ο δίκαιος αγώνας τους. Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΙΚΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ. ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ. m «Στη σχολική µας εκδροµή, Πάµε Ελλάδα» Νέο θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές: Μαθαίνω και ψυχαγωγούµαι Τ ο Υπουργείο Παιδείας - ύστερα από πρωτοβουλία της Υπουργού, Άννας ια- µαντοπούλου σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και τον Υφυπουργό, Γιώργο Νικητιάδη, και το Σύνδεσµο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (H.A.T.T.A.), δίνουν κίνητρα στους Έλληνες µαθητές να πραγµατοποιούν τις σχολικές εκδροµές τους στην Ελλάδα και παράλληλα προβάλλουν τη χώρα µας ως µαθητικό προορισµό για σχολεία του εξωτερικού. Σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε, την Τρίτη 20/12/2011, στο Υπουργείο Παιδείας, παρουσιάστηκαν οι ενέργειες που έγιναν για το σκοπό αυτό: - Νέο θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές: Μαθαίνω και ψυχαγωγούµαι (Απόφαση της Υφυπουργού, Εύης Χριστοφιλοπούλου). Στόχος η ασφαλής µετακίνηση των µαθητών και η ενίσχυση του παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα των σχολικών εκδροµών, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται απόκλιση από τους εκπαιδευτικούς σκοπούς. - Μνηµόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας µε το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού και το Σύνδεσµο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (H.A.T.T.A.). Αναδεικνύεται το µεγάλο πλεονέκτηµα της χώρας µας, που είναι ο τουρισµός, και διασφαλίζεται η ποιοτική και ασφαλής πραγµατοποίηση των εκδροµών, µε διαφάνεια στη διαπραγµάτευση και στη σύναψη των συµβάσεων. συνέχεια στη σελ. 2 αρχείο τηρούσε τις συµβατικές του υποχρεώσεις όπως αυτές ορίζονται στο παρόν ή παραπλάνησε την υπηρεσία ως προς τις προ ποθέσεις ένταξης του στο πρόγραµµα, τότε: α) ιακόπτεται κάθε περαιτέρω καταβολή της αποζηµίωσης β) Τυχόν καταβληθέντα ποσά αποζηµίωσης που έχουν ληφθεί, εισπράττονται, έντοκα και µε τη διαδικασία των διατάξεων του Ν.. 356/74 «περί κώδικος εισπράξεως ηµοσίων Εσόδων. 3. Σε περίπτωση αθέτησης καθ οιονδήποτε τρόπο των υποχρεώσεων από τους «διαδόχους» τότε: Αυτοί αποκλείονται από ό- λες τις ενισχύσεις και τα προγράµµατα του Υπουργείου Γεωργίας, για µία δεκαετία. Το ερώτηµα που τίθεται σε αυτό το σηµείο έχει να κάνει µε το εάν πραγµατοποιήθηκαν οι προβλεπό- µενοι έλεγχοι, στις 18 δικαιούχους από τα Μέγαρα και ποια ήταν τα αποτελέσµατα και φυσικά εάν επ αυτών έλαβε υπόψη η Νοµαρχία υτικής Αττικής, δεδοµένου ότι υπήρξε αρνητική εισήγηση των ελεγκτών της Α. Τ. Ε.. - Συνεργασία µε όλους τους Περιφερειάρχες και ηµάρχους της χώρας µε στόχο το συνδυασµό των σχολικών εκδροµών µε την τοπική ανάπτυξη. ιαµορφώνονται τοπικά στοχευµένα προγράµµατα σχολικών εκδροµών. - Καµπάνια «Και στη σχολική µας εκδροµή, Πά- µε Ελλάδα». Θα ενεργοποιηθούν η σχολική κοινότητα, η Αυτοδιοίκηση και οι φορείς του τουρισµού σε Ελλάδα και εξωτερικό, για την προβολή ελληνικών µαθητικών προορισµών, µέσω και της εκποµπής της κρατικής τηλεόρασης «Μένουµε Ελλάδα». Ήδη από τον περασµένο Φεβρουάριο δηµιουργήθηκε video για την υποστήριξη της πρωτοβουλίας της Υπουργού. Θα επιστραφούν τα ποσά; Εκείνο, πάντως που προξενεί έκπληξη, είναι το γεγονός ότι οι δικαιούχοι συνέχιζαν να παραλαµβάνουν τα ποσά, παρότι είχαν ασκηθεί διώξεις και έχουν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις που προσδιορίζουν αυτήν τη συναλλαγή ως παράνοµη. Πάντως στον κανονισµό 2079/92 του Υπουργείου Γεωργίας, στις κυρώσεις προς τους δικαιούχους προβλέπεται και η επιστροφή των ποσών που έχουν εισπραχθεί και εκείνο που προκύπτει ως ε- ρώτηµα είναι εάν στη συγκεκριµένη περίπτωση, έχει κινηθεί η συγκεκριµένη διαδικασία και από ποιον φορέα. Άσκησε έφεση ο πρώην Νοµάρχης Από την πλευρά του ο πρώην Νοµάρχης ανέφερε στην απολογία του ότι µόνο αποδέχθηκε σχετική εισήγηση των αρµόδιων νοµαρχιακών υπηρεσιών και δεν προχώρησε κατά τον ισχυρισµό του σε καµία παράνοµη ενέργεια. Ο πρώην Νοµάρχης άσκησε έφεση στην καταδικαστική απόφαση και αφέθηκε ελεύθερος. Περικλής Ι. Μαραγκός

5 Πέµπτη 22 εκεµβρίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 ΠΑΜΠΟΝΤΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Ανοίγουν το κεφάλαιο «ανταλλάξιµες περιουσίες» - ροµολογούν προσφυγή στο Ευρωπα κό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων και σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα για το πρόβληµα µε τις αυθαίρετες κατοικίες των νεοπροσφύγων από την πρώην Ε. Σ. Σ.. Την απόφασή τους, αφού απευθύνουν µια ύστατη έκκληση, προς την Ελληνική Πολιτεία, και τον πολιτικό κόσµο της χώρας, να δοθεί λύση στο ζήτηµα των κατοικιών εκτός σχεδίου πόλεως, των Ποντίων, από την πρώην Σοβιετική Ένωση, και σε περίπτωση µη ευόδωσης της προσπάθειας, να ακολουθήσουν την οδό της ικαιοσύνης, στην Ελλάδα και διεθνώς, γνωστοποίησαν εχθές, συνέντευξή τους, η «Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος» (Π.Ο.Ε), ο ήµος Ασπροπύργου, και η σχετική, «Πανελλαδική Επιτροπή Αγώνα». Στην τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος της Π.Ο.Ε., Καθηγητής Καρδιολογίας, στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ, Γεώργιος Παρχαρίδης, παρουσίασε συνοπτικά τη «σύγχρονη οδύσσεια» των Ελλήνων νεοπροσφύγων και υπογράµµισε την απόφασή τους, να απαντήσουν µε νοµικό αγώνα, στα εγχώρια και σε διεθνή όργανα απονοµής της δικαιοσύνης, στον επί δεκαετίες συνεχιζόµενο εµπαιγµό των οµογενών. Χαρακτηριστική ήταν ή α- ποστροφή της τοποθέτησής του για το ζήτηµα της «ανταλλάξιµης περιουσίας»: «Ζητούµε, επιτέλους, να εφαρµοστούν οι αποκαταστατικοί νόµοι, και κυρίως ο ν. 2790/2000. ηλαδή, καλούµε την Ελληνική Πολιτεία, να εξαιρέσει πάραυτα, τους νεοπρόσφυγες, απ τις διατάξεις του ν. 4014/2011. Σε διαφορετική περίπτωση, κι ε- πειδή έχουµε ολοκληρώσει τη σχετική προεργασία, δηλώνουµε ευθέως ότι, θα προσφύγουµε στην Ελληνική ικαιοσύνη, ζητώντας την εκπλήρωση των δεσµεύσεων που ανέλαβε η Πολιτεία. Έσχατο, νοµικό µας όπλο, το οποίο είµαστε προετοιµασµένοι να ασκήσουµε, θα είναι η προσφυγή µας, στο Ευρωπα κό ικαστήριο Ανθρωπίνων ικαιωµάτων, και στους λοιπούς διεθνείς δικαιοδοτικούς οργανισµούς, όπου θα διεκδικήσουµε ό,τι απορρέει από την υποχρέωση που α- νέλαβε η Ελλάδα, έναντι των νεοπροσφύγων, καθώς οτιδήποτε άπτεται της Συνθήκης της Λωζάννης, και αφορά στην ανταλλάξιµη περιουσία των συγκεκριµένων προσφύγων του 1923, οι οποίοι δικαιούνται αποκατάστασης. Υπενθυµίζουµε, από τώρα, πως η Συνθήκη αυτή, που είναι υπέρτερη οιουδήποτε εσωτερικού διατάγµατος, κι ε- πιβάλλει, τα υπόλοιπα της ανταλλάξιµης περιουσίας, περίπου ακίνητα, να χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση των νεοπροσφύγων, κι όχι να περιλαµβάνονται στη λίστα της -υπό ρευστοποίηση- δηµόσιας περιουσίας, προκειµένου να καλυφθεί τµήµα του δηµόσιου ελλείµµατος. Νίκος Μελετίου : «Πότε θα εφαρµοστούν οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις τις Πολιτείας προς τους νεοπρόσφυγες» Απ την πλευρά του, ο ήµαρχος Ασπροπύργου, µέλος του.σ. της Π.Ε.. Αττικής, Νικόλαος Μελετίου, στάθηκε ιδιαίτερα, στην ανεκπλήρωτη υπόσχεση της Πολιτείας, στους αλλεπάλληλους νόµους που δεν εφαρµόστηκαν, για την έγκριση των Σχεδίων Πόλης, σε περιοχές όπου διαµένουν νεοπρόσφυγες από την πρώην Ε.Σ.Σ.., σηµειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πώς είναι δυνατόν, η Πολιτεία, να ψηφίζει νόµο, που εντέλλεται την κατεπείγουσα έγκριση εκείνων των πολεοδοµικών σχεδίων των ήµων, που αφορούν περιοχές νεοπροσφύγων, και κάποιοι κορυφαίοι φορείς της, το αρµόδιο Υπουργείο, να τα κρατούν, σε εκκρεµότητα, για 8, 9 ή και 10 χρόνια;» Χαρακτηριστική του κλίµατος που επικρατεί, µεταξύ των νεοπροσφύγων, ήταν η αναφορά του κ. Μελετίου, στις α- πευθείας επαφές των κορυφαίων στελεχών των πολιτικών κοµµάτων, και των αρχηγών τους, στον τόπο του: «από την κεντρική πλατεία της Γκορυτσάς, που ονοµάζεται Φωτογραφικό στιγµιότυπο από τη Συνέντευξη: (από αριστερά προς τα δεξιά: Γ. Αβραµίδης, Γ. Παρχαρίδης, Ν. Μελετίου, Ηλ. Μετοικίδης, Γ. Βαρυθυµιάδης). «Πλατεία Γενοκτονίας», απευθύνθηκαν στους νεοπρόσφυγες, Πολιτικοί Αρχηγοί, καθώς και Βουλευτές ή Εκπρόσωποι όλων των Κοµµάτων. Όλοι τους, υπόσχονταν -προεκλογικά- λύση στο στεγαστικό πρόβληµα. Κανείς όµως, δεν ανέλαβε την πρωτοβουλία να τους λυτρώσει. Και φ- τάσαµε στο 2011, να τους ζητά το Κράτος, µε το νόµο 4014, να πληρώσουν πάνω από , κατά µέσο όρο, για πρόστιµα, για άδειες και εισφορές προς το ΙΚΑ, όχι για να νοµιµοποιήσουν άπαξ το σπίτι τους, αλλά για να το «τακτοποιήσουν», για 30 χρόνια!.». Το οξυµµένο κοινωνικό πρόβληµα στις περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, και των άλλων µεγάλων πόλεων της Χώρας, ανέλυσε ο πρόεδρος του Συντονιστικού των Ποντιακών Σωµατείων, Γεώργιος Βαρυθυµιάδης, ενώ ο δηµοσιογράφος µέλος του.σ. της Π.Ο.Ε., Γαβριήλ Αβραµίδης, συνόψισε τα αιτήµατα των νεοπροσφύγων και τα επόµενα βήµατα της πρωτοβουλίας, που ανοίγει, για πρώτη φορά, το ζήτηµα της «ανταλλάξιµης περιουσίας». Η απόφαση Η «Παµποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος», δια του Προέδρου της, Καθηγητή, κ. Γιώργου Παρχαρίδη, ο ήµος Ασπροπύργου δια του ηµάρχου του, κ. Νικόλαου Μελετίου, και η Πανελλαδική Επιτροπή Αγώνα, για τις κατοικίες εκτός σχεδίου, των νεοπροσφύγων, Ελλήνων µε καταγωγή από τον Πόντο, που ήρθαν στην Ελλάδα, µετά από πρόσκληση της Ελληνικής Πολιτείας, προερχόµενοι από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, καλούν την Κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Τόπου, να αναλάβουν νοµοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, προκειµένου: 1ον) Να εξαιρέσουν τους νεοπρόσφυγες, µε την προσήκουσα νοµική διαδικασία, από την υποχρέωση υπαγωγής στις διατάξεις του ν.4014/ ον)Να προβλέψουν, στη βάση της κείµενης νοµοθεσίας, την κατεπείγουσα έγκριση των Σχεδίων Πόλεως, για τις περιοχές στις οποίες έκτισαν πρώτη κατοικία, οι νεοπρόσφυγες, Έλληνες µε καταγωγή από τον Πόντο, οι προερχόµενοι από τη Σοβιετική Ένωση. 3ον) Να ενεργοποιήσουν τις διατάξεις του ν.2790/2000, για την ατελή έκδοση αδείας, για την πρώτη κατοικία νεοπροσφύγων, έως 120 τ.µ. 4ον) Να διαγράψουν, όλα τα πρόστιµα που καταλογίστηκαν για αυθαίρετες εκτός σχεδίου κατοικίες των νεοπροσφύγων, µε δεδοµένο ότι η µη τήρηση των δεσµεύσεων που ανέλαβε η Ελληνική Πολιτεία, για τη στεγαστική τους αποκατάσταση, ευθύνεται αποκλειστικά, για την επιλογή της αυθαίρετης δόµησης. 5ον) Να διαγραφούν, µε την απαραίτητη νοµική διαδικασία, οι απαιτήσεις περί ενσήµων, που αφορούν την πρώτη κατοικία νεοπροσφύγων, καθόσον αυτές χτίστηκαν κυρίως µε οµαδική εργασία και αλληλοβοήθεια, χωρίς την παραµικρή συνδροµή της Πολιτείας. 6ον) Μέχρι τη ρύθµιση των ανωτέρω να ανασταλεί κάθε διοικητικό ή άλλης φύσεως µέτρο, σε βάρος των νεοπροσφύγων ιδιοκτητών αυθαίρετων, εκτός σχεδίου κατοικιών. Σε περίπτωση που η Ελληνική Πολιτεία, δια των νοµίµων οργάνων της, αρνηθεί να υλοποιήσει τα προαναφερθέντα, δίκαια µέτρα, που υπαγορεύονται από τις δεσµεύσεις που η ίδια ανέλαβε, οι φορείς που είχαν την πρωτοβουλία της σηµερινής ενηµέρωσης, θα ενεργοποιήσουν όλες εκείνες τις νοµικές διαδικασίες, στα εγχώρια και τα διεθνή όργανα απονοµής δικαιοσύνης, στη βάση της Συνθήκης της Λωζάννης, µε αφετηρία τόσο το ζήτηµα της «ανταλλάξιµης περιουσίας», όσο και το γεγονός της τουλάχιστο αναποτελεσµατικής διάθεσης των πόρων που αντλήθηκαν από Ευρωπα κά Προγράµµατα, και προορίζονταν για τη στεγαστική αποκατάσταση των νεοπροσφύγων οµογενών. Τη συνέντευξη παρακολούθησαν οι Βουλευτές: Σάββας Αναστασιάδης(Ν..), Ηλίας Πολατίδης(ΛΑΟΣ), Βασίλης Οικονόµου και Παναγιώτης Κουρουπλής (ανεξάρτητοι), που δεσµεύτηκαν για την ανάληψη διακοµµατικής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, καθώς και εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κοµµάτων, και Ποντιακών Σωµατείων, που χαιρέτησαν την πρωτοβουλία και εξέφρασαν τη συµπαράστασή τους, στη νοµική µάχη, που ξεκινούν οι διοργανωτές της.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 22 εκεµβρίου 2011 Εκδήλωση προσφοράς πραγµατοποίησε ο Σύλλογος «ύναµη Ελπίδας» Αύριο η διανοµή σε οικογένειες µε ανάγκη 22 συλλήψεις και 87 προσαγωγές Ο µέσος καθηµερινός απολογισµός για την οµάδα ΙΑΣ Με επιτυχία έγινε την Παρασκευή η µουσική εκδήλωση που διοργάνωσε ο σύλλογος ΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙ ΑΣ, µε σκοπό τη συγκέντρωση χρηµάτων και ειδών για τη στήριξη οικογενειών στις οποίες οι σηµερινές κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες (ανεργία, περικοπές µισθών και συντάξεων κ.λπ.) έχουν προκαλέσει σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Οι δηµότες αγκάλιασαν την εκδήλωση και προσέφεραν είδη διατροφής και ελαφρώς µεταχειρισµένο ρουχισµό. Μέλη του συλλόγου µας, την Παρασκευή θα διανείµουν τα τρόφιµα σε αρκετές οικογένειες. Ευχαριστούµε αυτούς που µας τίµησαν και συνετέλεσαν στην επιτυχία του στόχου µας. Η προώθηση της αλληλεγγύης είναι ένας από τους βασικούς σκοπούς του συλλόγου µας. Κανένας µόνος του στη κρίση. Για το Σύλλογο ΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙ ΑΣ Η Πρόεδρος Χρυσούλα Κουράση Ακινητοποιηµένα σήµερα τα τρένα Είκοσι δύο συλλήψεις και 87 προσαγωγές κατά µέσο όρο την ηµέρα γίνονται από την οµάδα ΙΑΣ, σύµφωνα µε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΓΑ Α, α- παντώντας σε πρόσφατα δηµοσιεύµατα στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, σχετικά µε τη διαθεσιµότητα, την ε- πάρκεια, την επιχειρησιακή ανταπόκριση και την αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας. Στην ανακοίνωσή της η ΓΑ Α επισηµαίνει ότι η οµάδα ΙΑΣ «συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιόµαχο επιχειρησιακό σχηµατισµό, ενώ η δύναµη και ο αριθµός των οµάδων παραµένουν στα ίδια υψηλά επίπεδα». Τονίζει, επίσης, ότι «οι µικρές αυξοµειώσεις που, κατά καιρούς, παρουσιάζονται στον αριθµό των οµάδων στο Λεκανοπέδιο των Αθηνών σχετίζονται µε ανυπέρβλητες αιτίες ή διοικητικής φύσεως θέµατα (ασθένειες, ατυχήµατα, επισκευές µοτοσικλετών, άδειες του προσωπικού, µεταθέσεις, εκπαιδεύσεις κ.λπ.)». Σε ό,τι αφορά την παρουσία των οµάδων, αναφέρεται ενδεικτικά ότι την 31η επιχειρούσαν 344 οµάδες, την 5η οµάδες και 372 την 6η Εντός των επόµενων ηµερών, αναµένεται να ενταχθούν στις οµάδες ΙΑΣ εβδοµήντα αστυνοµικοί και ειδικοί φρουροί, που έχουν ήδη επιλεγεί. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επιλογής και άλλου προσωπικού για το επόµενο στάδιο στελέχωσης. Όσον αφορά τα αποτελέσµατα της οµάδας ΙΑΣ, στη φ- ετινή χρονιά, διαπιστώνονται αυξηµένα ποσοστά επιχειρησιακής ανταπόκρισης, σε όλους τους τοµείς και ειδικότερα: Από την 1η οι οµάδες πραγµατοποιούν κατά µέσο όρο 654 συλλήψεις το µήνα. Συνολικά, µέχρι τέλους Νοεµβρίου οι αστυνοµικοί της υπηρεσίας πραγµατοποίησαν συλλήψεις. Οι 222 περιπτώσεις αφορούν ληστείες και οι κλοπές και διαρρήξεις, ενώ για ναρκωτικά συνελήφθησαν 802 άτοµα, για όπλα 397. Ακόµα συνελήφθησαν, το ίδιο χρονικό διάστηµα, φυγόποινοι και µη νόµιµοι µετανάστες. Ακόµα, µέσα στο 11µηνο έχουν ελεγχθεί οχήµατα και άτοµα, µε µέσο όρο οχήµατα και άτοµα, κάθε ηµέρα. Επιπλέον, το προσωπικό της ΙΑΣ προσήγαγε σε α- στυνοµικές υπηρεσίες άτοµα και διαχειρίστηκε κλήσεις -σήµατα του κέντρου της Αµέσου ράσεως Αττικής, µε µέσο όρο 521 κλήσεις την ηµέρα. Ακινητοποιηµένα θα παραµείνουν τα τρένα σήµερα Πέµπτη από τις 12 το µεσηµέρι µέχρι τις λόγω προειδοποιητικής στάσης εργασίας που έχει κηρύξει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σιδηροδροµικών. Την ίδια µέρα, η Οµοσπονδία διοργανώνει επίσης συγκέντρωση διαµαρτυρίας στις έξω από το Υπουργείο Οικονοµικών. Οι σιδηροδροµικοί υπάλληλοι διαµαρτύρονται για τις νέες µειώσεις µισθών µέσω της µονοµερούς κατάργησης οικονοµικών όρων της υπογεγραµµένης Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας του ΓΑΜΟΣ Ο ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΛΓΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΑΥΡΙ Η ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΝΤΖΑΜΠΟΥΛ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΚΑΙ Η ΖΙΝΙΣΑ ΕΛΙΝΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΝΤΙΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΙΛΙΝΚΑΡΩΒΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΜΑΡΝΕΟΥΛΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΓΑΜΟΣ Ο BABAYAN VLADIMIR ΤΟΥ ΙΑΚΟV ΚΑΙ ΤΗΣ LIUDMILAS ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΒΑΒΑEVA ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΟΥΧΟΥΜΙ ΑΜΠΧΑΖΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ H ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙ ΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΣΛΑΝΙ Η ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΣΙΜΚΕΝΤ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΓΑΜΟ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. Αύξηση του τέλους Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας αποφάσισε το ΥΠΕΚΑ Η απόφαση για αύξηση του τέλους Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ελήφθη προκειµένου να διασφαλιστούν η βιωσιµότητα του µηχανισµού χρηµατοδότησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας το 2012 και η εύρυθµη λειτουργία ολόκληρης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρει το ΥΠΕΚΑ σε ανακοίνωσή του. Υπενθυµίζεται ότι πριν λίγες ηµέρες η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας αποφάσισε την αύξηση του τέλους ΑΠΕ που πληρώνουν οι καταναλωτές µέσω των λογαριασµών ρεύµατος από Το τέλος για τους οικιακούς καταναλωτές θα διαµορφωθεί συγκεκριµένα στα 5,99 ευρώ ανά µεγαβατώρα, από 1,95 ευρώ που ισχύει τώρα, ενώ η µέση επιβάρυνση για τα νοικοκυριά από την αύξηση αυτή θα είναι 1,5 ευρώ το µήνα. Το τέλος ΑΠΕ καλύπτει ένα µέρος του κόστους χρηµατοδότησης της α- νάπτυξης των "πράσινων" πηγών ε- νέργειας (αιολικά, φωτοβολτα κά κλπ.), οι οποίες εισπράττουν εγγυηµένες και αυξηµένες τιµές για την παραγωγή τους. Ωστόσο, οι τιµές που εισπράττουν οι ΑΠΕ από την α- γορά και τα έσοδα από το τέλος δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των υποχρεώσεων και το έλλειµ- µα του σχετικού λογαριασµού προβλέπεται να φθάσει στο τέλος του χρόνου κοντά στα 200 εκατ. ευρώ. Ένας από τους τρόπους αντι- µετώπισης του ελλείµµατος είναι η αύξηση του τέλους ΑΠΕ ενώ το ΥΠΕΚΑ αναγγέλει µε τη σηµερινή α- νακοίνωση ότι το 2012 θα ληφθούν και άλλα µέτρα, όπως: - Η επιβολή έκτακτου τέλους 2 ε- υρώ ανά µεγαβατώρα στη λιγνιτική παραγωγή. - Η µεταφορά µέρους των εσόδων από το τέλος ΕΡΤ στον λογαριασµό ΑΠΕ. - Η διάθεση στον ίδιο λογαριασµό των εσόδων από την εκποίηση δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του θερ- µοκηπίου, όπως έγινε και το Το 2012 προβλέπεται να πουληθούν δικαιώµατα που αντιστοιχούν σε εκποµπές 10 εκατ. τόνων. - Η µείωση των τιµών αγοράς της "πράσινης" ενέργειας, µέτρο που δεν θα έχει αναδροµική ισχύ. "Η βιωσιµότητα του µηχανισµού χρηµατοδότησης είναι προ πόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας των εγ κατεστηµένων µονάδων ΑΠΕ και την ανάπτυξη νέων, χωρίς να γίνεται σε βάρος του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, αλλά ούτε και εξ ολοκλήρου σε βάρος των καταναλωτών, που ήδη βρίσκονται σε δύσκολη οικονοµική κατάσταση", αναφέρει το υπουργείο. Σηµειώνεται τέλος ότι από το 2013 αλλάζουν τα δεδοµένα του προβλή- µατος καθώς από τη χρονιά αυτή θα αυξηθούν σηµαντικά τα έσοδα από την πώληση δικαιωµάτων εκποµπής λόγω της κατάργησης της δωρεάν κατανοµής δικαιωµάτων στους ηλεκτροπαραγωγούς. Αυτό σηµαίνει ότι οι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής, τόσο της ΕΗ όσο και των ιδιωτών θα αγοράζουν δικαιώµατα για το σύνολο των εκποµπών αερίων. Η επιβάρυνση από την εξέλιξη αυτή εκτιµάται σύµφωνα µε µελέτες του Πολυτεχνείου σε εκατοντάδες εκατ. ε- υρώ ετησίως και αναµένεται επίσης να µετακυλισθεί στην κατανάλωση.

7 Πέµπτη 22 εκεµβρίου 2011 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ Γράφει ο ΛΑΤΤΑΣ Εσείς που µε διαβάζετε, δειλά, δειλά θε να σας πω, σας αγαπώ, σας αγαπώ, πάλι σε σας θα απευθυνθώ και θα σας πω χρόνια πολλά, χωρίς καµία διάκριση, όλους πολύ σας αγαπώ. ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΕΣΑΣ στα εγγόνια, στα παιδιά σας, µε την καινούργια τη χρονιά, χίλια καλά να έχετε, κι αγάπη στην ΚΑΡ ΙΑ ΣΑΣ. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! «εν παγώνουν οι επιστροφές φόρου για µικρά ποσά» «εν πρόκειται να «παγώσουν» µικρά ποσά επιστροφής και συµψηφισµοί», δήλωσε ο γενικός γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών, Χάρης Θεοχάρης, επισηµαίνοντας ότι δε θα πρέπει να ανησυχούν όσοι φορολογούµενοι έχουν λάβει τα σχετικά ειδοποιητήρια. Ο κ. Θεοχάρης δεν διευκρίνισε ωστόσο τι εννοούσε όταν έλεγε «µικρά ποσά». Ο κ. Θεοχάρης ανακοίνωσε ακόµα ότι µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2012 θα έχουν σταλεί στους φορολογούµενους όλα τα σηµειώµατα (φόροι ακινήτων) για το 2009, 2010 και Πρόσθεσε ωστόσο ότι θα υπάρχει µέριµνα ώστε να µη σταλούν όλα τα ειδοποιητήρια ταυτόχρονα. Παράταση της προθεσµίας για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) Το πρόβληµα των παράνοµων καταυλισµών Ροµά στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής Γ. Σγουρός: «Αναγκαία η συνεργασία µε φορείς για ουσιαστική επέµβαση» Ηαντιµετώπιση του ζητήµατος των παράνοµων καταυλισµών των Ροµά, ε- ξετάστηκε στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής, κατά το οποίο ο Περιφερειάρχης Γιάννης Σγουρός πρότεινε την κωδικοποίηση και ανάλυση του συνόλου των προτάσεων όλων των ενδιαφερόµενων µερών, προκειµένου να ληφθεί απόφαση, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. Ειδικότερα, ο κ. Σγουρός υπογράµµισε ότι «θα πρέπει να συνεργαστούµε µε φορείς, προκειµένου να επέµβουµε ουσιαστικά και αποτελεσµατικά». Ενηµέρωσε, δε, ότι οι προτάσεις που κατατέθηκαν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, από τις παρατάξεις, τους περιφερειακούς συµβούλους, τους δηµάρχους και τους εκπροσώπους δήµων και φ- ορέων, θα εξεταστούν ενδελεχώς, προκειµένου να εκπονηθεί ολοκληρωµένη πρόταση για την επίλυση του προβλήµατος, στην ο- ποία θα µετέχουν και οι δήµοι της Αττικής. Επιπροσθέτως τόνισε ότι από το 2007, η τότε Νοµαρχία Αθηνών πραγ- µατοποιούσε κάθε χρόνο επιτόπιους ελέγχους στους καταυλισµούς των Ρο- µά και πρόσθεσε ότι «για όλη την Ελλάδα πρέπει να κινηθούµε µε σχέδιο και ο- ργάνωση, αλλά και στήριξη από την Κεντρική ιοίκηση». Η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Άννα Παπαδηµητρίου - Τσάτσου, υπογράµµισε, µεταξύ άλλων, ότι το πρόβληµα της εγκατάστασης αθίγγανων Ροµά σε παράνοµους καταυλισµούς του Λεκανοπεδίου έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Πρόσθεσε, δε, ότι η επίλυση του θέµατος έχει απασχολήσει επί σειρά ετών διάφορες υπηρεσίες και φορείς, χωρίς ποτέ να βρεθεί ουσιαστική και συνολική λύση στο πρόβληµα, «διαιωνίζοντας µία κατάσταση, η οποία έχει φτάσει σήµερα στο απροχώρητο». Η κ. Παπαδηµητρίου- Τσάτσου επισήµανε ότι στο σύνολο 18 οικισµών Ροµά στην Ελλάδα, οι πέντε βρίσκονται στην Αττική. Επικεντρώνοντας την οµιλία της στον ανεξέλεγκτο καταυλισµό Ροµά ÈÑÉÁÓÉÏ-7 στο Βοτανικό, η αντιπεριφερειάρχης επισήµανε ότι το πρώτο σηµαντικό πρόβληµα είναι υγειονο- µικό και ανθρωπιστικό, γιατί η περιοχή έχει µετατραπεί σε έναν τεράστιο σκουπιδότοπο, µε τη συνεπακόλουθη παρουσία τρωκτικών. Πρόσθεσε ότι οι Ροµά δεν έχουν πρόσβαση σε στοιχειώδεις παροχές, ό- πως η ηλεκτροδότηση, το αποχετευτικό δίκτυο, η ύδρευση, οι υπηρεσίες υγείας, η ιατροφαρµακευτική µέριµνα, αλλά και η εκπαίδευση. Χριστούγεννα στη Χαλυβουργία θα κάνουν οι εργαζόµενοι Άκαρπη η τριµερής συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας Έως την 31η Ιανουαρίου 2012 Παρατείνεται έως την 31η Ιανουαρίου 2012 η προθεσµία για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νοµικών προσώπων έτους 2011, καθώς και για τη διόρθωση στοιχείων της περιουσιακής κατάστασής τους. Επίσης, µε την ίδια απόφαση του υπουργού αναπληρωτή Οικονοµικών, Παντελή Οικονό- µου, παρατείνεται έως τις 15 Φεβρουαρίου 2012 η προθεσµία για την υποβολή µέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναµόρφωσης. Συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην οδό Πειραιώς, πραγµατοποίησαν χθες 300 περίπου εργαζόµενοι στην "Ελληνική Χαλυβουργία", οι οποίοι συνεχίζουν για 52η ηµέρα την απεργία τους. Ωστόσο, δίχως αποτέλεσµα ολοκληρώθηκε το απόγευµα η συνάντηση των εκπροσώπων των εργαζοµένων της εταιρείας µε τον υφυπουργό Εργασίας, Γιάννη Κουτσούκο και τους νοµικούς εκπροσώπους του εργοδότη τους, κ. Μάνεση. Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι οι εργαζόµενοι θα κάνουν... Χριστούγεννα στη Χαλυβουργία, συνεχίζοντας τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις. «Αγκάθι» στην επίτευξη συµφωνίας, όπως προκύπτει, είναι το γεγονός ότι οι απεργοί ζητούν την επαναπρόσληψη και των 50 απολυµένων συναδέλφων τους, ενώ ο εργοδότης τους αρνείται να ικανοποιήσει το αίτηµα αυτό. Με την ολοκλήρωση της τριµερούς συνάντησης, οι εργαζόµενοι στην Ελληνική Χαλυβουργία αποχώρησαν από το υπουργείο Εργασίας και η Πειραιώς παραδόθηκε στην κυκλοφορία.

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 22 εκεµβρίου 2011 Επιβραδύνθηκε ο όγκος παραγωγής της Ελληνικής Βιοµηχανίας ειδών διατροφής Επιβραδύνθηκε εφέτος, σε σχέση µε το 2010, η µείωση του όγκου παραγωγής της ελληνικής βιοµηχανίας ειδών διατροφής, σύµφωνα µε τα έως τώρα διαθέσιµα στοιχεία. Η συνολική παραγωγή τροφίµων στη χώρα µας το δεκάµηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2011 ήταν µειωµένη, σε σύγκριση µε το ίδιο χρονικό διάστηµα του 2010, κατά 3,1%, σε επίπεδα τα οποία είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 4%. Την ίδια περίοδο του 2010 είχε καταγραφεί µείωση της τάξεως του 4,1%, σε σχέση µε το Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεµβρίου 2011, τη µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση παραγωγής στο διάστηµα αυτό παρουσίασαν οι κατηγορίες: άλευρα σιταριού (-5,5%), σκόνες για το φούσκωµα της ζύµης παραγεµισµένες (-5,6%), επεξεργασµένο ρευστό γάλα (- 5,8%), χυµοί φρούτων και λαχανικών (-5,9%), λοιπά προ όντα αρτοποιίας µη νωπά (-6,6%), κατεψυγµένα λαχανικά (-7,1%), λαχανικά και φρούτα παρασκευασµένα ή συντηρηµένα µε ξύδι ή οξικό οξύ (-7,1%), γάλα και κρέµα γάλακτος µε πάνω από 6% λίπος µη συµπυκνωµένα ή ζαχαρούχα (-9,65%), σοκολάτες σε τεµάχια, σε πλακίδια ή σε ράβδους µη παραγεµισµένες (-11,5%), τεµάχια κοτόπουλου νωπού ή διατηρηµένου µε απλή ψύξη (-12,4%), γάλα και κρέµα γάλακτος συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλικών σε µορφές άλλες εκτός της στερεάς (-13,3%), βούτυρο και γαλακτοκοµικά για επάλειψη (-14,6%), ξηροί καρποί (-14,8%), τσίχλες (- 15,25%), µαρµελάδες και γλυκά κουταλιού (-16,6%), παγωτά (-16,9%), τοµατικά προ όντα (-18,35%), κρεατοσκευάσµατα εντοσθίων ή αίµατος (-19,5%) και εξευγενισµένα έλαια (-20,4%). Στον αντίποδα, σηµειώθηκε αύξηση 19,6% στην παραγωγή παρθένου ελαιολάδου και 20,3% στην παραγωγή ολόκληρων κατεψυγµένων κοτόπουλων. Η παραγωγή τυριού αυξήθηκε κατά 6,1% και η παραγωγή µακαρονιών σηµείωσε άνοδο 7,6%. Παραιτήσεις υπουργών και εκλογές ζητά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος Π «άγια θέση του επιχειρηµατικού κόσµου ήταν και παραµένει η ολοκλήρωση της θητείας όλων των κυβερνήσεων και κυρίως η αποφυγή πρόωρων εκλογών. Η παρούσα κατάσταση, όµως, αποτελεί εξαίρεση του κανόνα. Σήµερα δεν υπάρχει α- πολύτως κανένας άλλος δρόµος διαφυγής, παρά µόνο η ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών για αλλαγή κυβέρνησης». Aυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνας κ. Κ. Μίχαλος απαντώντας σε δηµοσιογράφους για τις τελευταίες εξελίξεις στην οικονοµία, αλλά και ειδικότερα για την τελευταία απόφαση για στάση πληρωµών του ηµοσίου προς τον ιδιωτικό τοµέα. Ο κ. Μίχαλος επεσήµανε ότι: «Η αγορά ζει αυτήν την εορταστική περίοδο τον χειρότερο εφιάλτη των τελευταίων δεκαετιών. Η πλήρης αφερεγγυότητα της κυβέρνησης, έχει στην κυριολεξία παγώσει κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα και η µοναδική πραγµατικότητα που βιώνει ο επιχειρηµατικός κόσµος είναι ένα τσουνάµι λουκέτων». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το ηµόσιο, µε την τελευταία «οδηγία» του υπουργείου Οικονο- µικών, αρνείται να εφαρµόσει τους νόµους του κράτους και να εξυπηρετήσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του προς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, καταλύοντας κάθε έννοια δικαίου. Την ίδια στιγµή, έχει εξαπολύσει ένα ανελέητο φοροκυνηγητό επί δικαίων και αδίκων. «Με έκπληξη ο επιχειρηµατικός κόσµος, αλλά και σύσσωµη η ελληνική κοινωνία, ακούει τις κυνικές οµολογίες του οικονοµικού επιτελείου, ότι απέτυχε η πολιτική του Μνηµονίου, ότι δεν έπρεπε η χώρα µας να ακολουθήσει αυτόν το δρόµο, ότι όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα ήταν λάθος. Και αυτοί που οµολογούν την αποτυχία τους - και δεν είναι µόνο οι οικονοµικοί υπουργοί, αλλά στο σύνολό της η κυβέρνηση - δεν έχουν τη στοιχειώδη ευθιξία να παραιτηθούν. εν έχουν τη στοιχειώδη ευθιξία να αφήσουν τις καρέκλες τους, να παραµερίσουν τα προσωπικά και τα µικροκοµµατικά τους οφέλη και να παραδεχθούν ότι πρέπει όλα να ξεκινήσουν από την αρχή. Η οικονοµία, η αγορά, η κοινωνία δεν αντέχουν άλλους πειραµατισµούς και άλλες ανέξοδες αυτοκριτικές» κατέληξε ο κ. Μίχαλος. Ένταξη δύο ακόµη έργων στο Περιφερειακό πρόγραµµα Αττικής Την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής, δύο ακόµη έργων που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών στα νησιά του Αργοσαρωνικού, προωθεί η Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριµένα, στη xθεσινή συνεδρίαση του, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε κατά πλειοψηφία την σκοπιµότητα για την εκτέλεση των παρακάτω έργων: 1.Βελτίωση Οδού Αιαντείου Μονής Αγίου Νικολάου Κανακίων Νήσου Σαλαµίνας, προ πολογισµού ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 2.Κατασκεύη Γέφυρας Μάκρωνα Νήσου Κυθήρων,προ πολογισµού ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Παράλληλα, το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε οµόφωνα, τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Αττικής του ήµου Ιλιού και του ήµου Αγίων Αναργύρων Καµατερού, για το έργο «ιάνοιξη Λεωφόρου Θηβών από την οδό Αγίου Νικολάου ως τη Λεωφόρο Φυλής», συνολικού προ πολογισµού ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός δήλωσε:«προωθούµε µε γρήγορους ρυθµούς την ένταξη ώριµων έργων υποδοµών, τα οποία θα αποφέρουν άµεσες απορροφήσεις των κονδυλίων του ΠΕΠ Αττικής, θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη, στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, σε µια τόσο δύσκολη οικονοµική και κοινωνική συγκυρία». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: FAX: Πληροφορίες:κα ΑΜΙΑΝΙ ΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 21/ 12 / 11 Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις που αναφέρονται στην υπ αριθ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκδόσεως του Ενιαίου κανονισµού Προµήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/ ) καθώς και την υπ αριθµ 166 / 2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ», προ πολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής στις 28 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στο ήµο Φυλής ( Πλατεία Ηρώων Άνω Λιόσια ), αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ µε έναρξη παραλαβής των προσφορών την 10η και ώρα λήξης την 11η π.µ. Η αποσφράγιση των οικονο- µικών προσφορών θα γίνει κατά την αξιολόγηση τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο ήµο τις εργάσιµες µέρες και ώρες, στην κ. ΑΜΙΑΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ. τηλ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑ ΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ Τηλ.: FAX: Πληροφορίες:κα ΑΜΙΑΝΙ ΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 21/ 12 / 11 Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη τις κείµενες διατάξεις που αναφέρονται στην υπ αριθ.11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί εκδόσεως του Ενιαίου κανονισµού Προµήθειας Ο.Τ.Α ( ΦΕΚ Β185/ ) καθώς και την υπ αριθµ 165 / 2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΩΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ», προ πολογισµού δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα γίνει ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής στις 28 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στο ήµο Φυλής ( Πλατεία Ηρώων Άνω Λιόσια ), αίθουσα ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ µε έναρξη παραλαβής των προσφορών την 11η και ώρα λήξης την 12η µ.µ. Η αποσφράγιση των οικονο- µικών προσφορών θα γίνει κατά την αξιολόγηση τους. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο ήµο τις εργάσιµες µέρες και ώρες, στην κ. ΑΜΙΑΝΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ. τηλ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΑ ΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρ- µογών Ταχ. /νση : Λ. ηµοκρατίας 18 Ταχ. Κωδ. : Πληρ. : Σκουρτιάς Γεώργιος Τηλέφωνο : Ασπρόπυργος / / 2011 Αρ. Πρωτ. :.. Θέµα: Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στην περιοχή «ΦΟΥΣΑ» Καλούνται οι κύριοι και νοµείς των ακινήτων στην περιοχή «ΦΟΥΣΑ» του ήµου Ασπροπύργου Αττικής να προσέλθουν στο ηµοτικό κατάστηµα τις εργάσι- µες ηµέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της υπ αριθµ. 448/2011 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτο- µικού σχεδίου στην περιοχή «ΦΟΥΣΑ» και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Τα έξοδα θα βαρύνουν το ήµο Ασπροπύργου. Ο Τµηµατάρχης Πολεοδοµικών Εφαρµογών Σκουρτιάς Γεώργιος Τοπογράφος Μηχανικός Ο /ντης Πολεοδοµίας & Τ.Υ. Παναγιώτης Π. Χονδροκούκης Πολιτικός Μηχανικός

9 Πέµπτη 22 εκεµβρίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9. Εκκρεµείς αποφάσεις διοικητικής απέλασης αλλοδαπών φιλοξενούµενων στον Ε.Χ.Π.Α. Αµυγδαλέζας Ο Χρήστος Παπουτσής απαντά σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού ελέγχου «Η εκτέλεση των συγκεκριµένων αποφάσεων δεν είναι άµεση µε κυριότερη αιτία την ανηλικότητα των ατόµων που φιλοξενούνται στον Ε.Χ.Π.Α. Αµυγδαλέζας. Επιπλέον, µεταξύ των δυσχερειών που αντιµετωπίζουν οι αρµόδιες υπηρεσίες είναι η ψευδής δήλωση από τους ανήλικους αλλοδαπούς των στοιχείων ταυτότητάς τους και της χώρας καταγωγής τους, µε συνέπεια να απαιτείται αρκετός χρόνος προκειµένου να διαπιστωθούν τα πραγµατικά στοιχεία τους, ενώ στο πλαίσιο αυτό, οι ανήλικοι οδηγούνται σε όλες τις Προξενικές Αρχές χωρών από τις οποίες πιθανώς κατάγονται. Επίσης, δυσκολίες υπάρχουν και κατά τη διαδικασία εντοπισµού των γονέων τους ή άλλων συγγενικών τους προσώπων» επισηµαίνεται σε απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή στην ερώτηση που κατέθεσαν, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, οι Βουλευτές του ΛΑ.Ο.Σ Α. Πλεύρης (Α Αθήνας) και Γ. Ανατολάκης (Β Πειραιώς). Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛ. 3 ρούν να εργάζονται. Σε ανάλογο κλίµα και ο κ.. Τσιουµπρής τόνισε ότι «θα φανεί ότι «κουκουλώσα- µε» ως ηµοτικό Συµβούλιο τα πράγµατα, αν δεν κοινοποιηθεί η έκθεση του εξυγιαντή», χαρακτηρίζοντας τον Ξένιο αµαρτωλή ιστορία. Στο ζήτηµα των προ ποθέσεων, που ίσως υποχρεώσουν τους εργαζόµενους να υποστούν τη διαδικασία του ΑΣΕΠ εστίασε και η κα Φ. Γιαννοπούλου, όπως και ο κ. Ε. Βάθης, ο οποίος έθεσε το ερώτηµα αν αύριο οι εν λόγω εργαζόµενοι θα έχουν εργασία. Ο κ. Κ. Βάβουλας εξέφρασε την ανησυχία του για τη διασφάλιση ή µη της συχνότητας του σταθµού, ρωτώντας κι αυτός µε τη σειρά του για την ύπαρξη πρόβλεψης ένταξης στον ΟΕΥ της εν λόγω υπηρεσίας, ενώ έθεσε προς απάντηση και το ερώτηµα αν χρειάζεται το ραδιόφωνο στην περιοχή, αφού είχε ξεκινήσει ως µέσο επίλυσης προβληµάτων της περιοχής, που στη συνέχεια όµως άλλαξε χαρακτήρα. Τέλος, επικαλούµενος το υπόµνηµα των εργαζοµένων του Ξένιου, επισήµανε ότι οι ίδιοι δεν επιθυµούν να είναι δηµοτικοί ή κρατικοί υπάλληλοι, άρα δε συµφωνούν πλήρως µε όσα τους προτείνονται από τη δηµοτική αρχή. Βασικά σηµεία του υποµνήµατος των εργαζοµένων Μετά τις παρατηρήσεις των δηµοτικών συµβούλων, η εκπρόσωπος των εργαζο- µένων κα Κ. Κιτσάκη ανάγνωσε το υπόµνηµα, όπου κυρίαρχα ήταν τα εξής σηµεία: - Εξόφληση των δεδουλευµένων σε 6 τουλάχιστον άµεσες δόσεις, µε παράλληλη καταβολή των τρεχουσών αποδοχών - Να µη θιγούν τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα - ε µπορούν και δεν πρέπει να είναι ούτε κρατικοί, ούτε δηµοτικοί υπάλληλοι - Να οριστεί διαπαραταξιακή διοίκηση στον ΞΕΝΙΟ 94,3 FM και να αναλάβουν από κοινού, όλες οι παρατάξεις του ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής, τις υποχρεώσεις του σταθµού Ο εκπρόσωπος των Τεχνικών κ. Μητσόπουλος επισήµανε ότι γίνεται πρόταση λύσης εκκαθάρισης χωρίς να έχει διαµορφωθεί οργανόγραµµα για να µεταφερθεί η άδεια στο δήµο, κάνοντας την εκτίµηση ότι δεν υπάρχει καµία κάλυψη, διότι νοµικά δεν ισχύει αυτό που προτείνει ο δήµαρχος.. Μπουρα µης: «Επιτακτική η δηµιουργία της υπηρεσίας ραδιοφωνίας στο δήµο, ώστε να διασφαλιστεί η ανταποδοτικότητα» Ο δήµαρχος, παίρνοντας το λόγο στη συνέχεια, σε ό,τι αφορά την έκθεση για την εξυγίανση του σταθ- µού, ανέφερε ότι δε δίνεται συγχωροχάρτι και το ποινικό ζήτηµα θα το βρουν άλλοι, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην έλλειψη εσόδων προς τον Ξένιο, ο οποίος χρειάζεται 1,8 εκ. ευρώ ετησίως µόνο για µισθοδοσία. Αυτό τον καθιστά µη βιώσιµο, τόνισε ο δήµαρχος, καθιστώντας επιτακτική τη δηµιουργία της υπηρεσίας ραδιοφωνίας στο δήµο, ώστε να διασφαλιστεί η ανταποδοτικότητα. Για τον ορισµό νέου ιοικητικού Συµβουλίου, είτε διαπαραταξιακού είτε µονοπαραταξιακού, επισήµανε ότι δε µπορεί να γίνει, ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΞΕΝΙΟΥ 94,3 FM Οι απλήρωτοι εργαζόµενοι του ΞΕΝΙΟΥ 94,3 FM απαιτούν την άµεση εξόφληση των οφειλοµένων µισθών, προκειµένου να λειτουργήσει ο σταθµός µε παράλληλη διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Οι νόµιµοι εργαζόµενοι θα επαναλειτουργήσουν το σταθµό και θα σταµατήσουν την επίσχεση εργασίας, στην περίπτωση που ικανοποιηθούν τα αιτήµατά τους και έχει προηγηθεί υπογραφή σχετικής συµφωνίας των σωµατείων µε τη ηµοτική Αρχή Φυλής. Σε ότι αφορά την καταβολή των οφειλοµένων (κατά µέσο όρο 12µήνες), προτείνουν την εξόφλησή τους σε 6 τουλάχιστον άµεσες δόσεις, µε παράλληλη καταβολή των τρεχουσών αποδοχών και φυσικά µε οµόφωνη δέσµευση του ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής. Οι εργαζόµενοι του σταθµού, πληρώνονται µε βάση Σ.Σ.Ε., που ισχύουν και έχουν την έγκριση της Πολιτείας. Οι εργαζόµενοι δεν θα πληρώσουν τις αµαρτίες άλλων. Από τις µισθοδοσίες των εργαζοµένων (όταν αυτές α- ποδίδονταν) έχουν παρακρατηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, ο Φ.Μ.Υ. και οι εισφορές στα σωµατεία. Κατά συνέπεια, η δικαιολογία της διοίκησης περί υψηλών χρεών, διότι θα υπάρξουν φορολογικές συνέπειες σε όσους αναλάβουν, λόγω κακού πρότερου βίου του σταθ- µού. Για το µέλλον της επιχείρησης τόνισε ότι η διοίκηση του σταθµού τόσο καιρό δεν έκανε καµία πρόταση, οπότε το θέµα ανέλαβε το ηµοτικό Συµβούλιο. «Αν δεν γίνει η απόφαση εκτελεστή», όπως επισήµανε ο δήµαρχος, «δε σηµαίνει ότι οι άνθρωποι θα πεταχτούν στο δρόµο». Χ. Παππούς: «Στηρίζουµε την απόφαση και πιστεύω ότι τώρα δίνουµε τέρµα σ αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να έρθει το προσωπικό στο δήµο» Ο κ. Χ. Παππούς τοποθετούµενος στην πρόταση του δηµάρχου τόνισε ότι µε βάση τα όσα διάβασε από την εισήγηση καλύπτεται, αφού υπενθύµισε ότι και το καλοκαίρι του 2009 πί δικής του θητείας, είχε ληφθεί η ίδια απόφαση. «Στηρίζουµε την απόφαση και πιστεύω ότι τώρα δίνουµε τέρµα σ αυτές τις επιχειρήσεις, ώστε να έρθει το προσωπικό στο δήµο», κατέληξε ο πρώην δήµαρχος.. Τσιουµπρής: «Είµαστε αντίθετοι στο ζήτηµα των προ ποθέσεων» Ο κ. Τσιουµπρής επισήµανε κάτι που παραδέχτηκε και η εκπρόσωπος των εργαζοµένων ότι κανείς δε γνωρίζει τον ακριβή αριθµό των εργαζοµένων στη ΕΡΑΛ, γεγονός που χαρακτήρισε ύποπτο. «Θα συµφωνήσουµε να µπουν στο δήµο και µετά να διαλυθεί η επιχείρηση», πρότεινε ο κ. Τσιουµπρής, ο οποίος συνέχισε την τοποθέτησή του, ζητώντας να καταβληθούν όλα τα δεδουλευµένα και να ενταχθεί στο δήµο το προσωπικό, αφού πρώτα διασφαλιστούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώµατα. Για την έγκριση της επιχειρηµατολογίας της εισήγησης ζήτησε να ληφθεί και η γνώµη της Νοµικής Υπηρεσίας, αλλά και να συµφωνήσουν τα σωµατεία, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του στο ζήτηµα των προ ποθέσεων, γι αυτό η παράταξή του ψήφισε λευκό. που δεν της επιτρέπουν τη λήψη ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, δεν µας αφορά. Οι αρµόδιες υπηρεσίες (ασφαλιστικά ταµεία-εφορία) προσφέρουν κατά καιρούς, τη δυνατότητα ρυθµίσεων. Σχετικά τώρα µε τα όποια σχέδια της ηµοτικής Αρχής Φυλής, περί µεταφοράς του ραδιοφωνικού σταθµού και λειτουργίας του ως υπηρεσία-διεύθυνση του ήµου, οι εργαζόµενοι δηλώνουν, (εφόσον φυσικά µία τέτοια ενέργεια είναι νόµιµη και υπάρχει σχετική έγκριση των σωµατείων και της Πολιτείας), θετικοί στην περίπτωση που δεν θα θίγονται τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα. Οι εργαζόµενοι στον ΞΕΝΙΟ 94,3 FM, όπως και στα υπόλοιπα δηµόσια µέσα µαζικής ενηµέρωσης, δε µπορούν και δεν πρέπει να είναι ούτε κρατικοί, ούτε δηµοτικοί υπάλληλοι. Καταλήγοντας, σε ότι αφορά το καθεστώς της µέχρι τώρα λειτουργίας του ραδιοφώνου, οι εργαζόµενοι προτείνουν, να οριστεί διαπαραταξιακή διοίκηση στον ΞΕΝΙΟ 94,3 FM και να αναλάβουν από κοινού, όλες οι παρατάξεις του ηµοτικού Συµβουλίου Φυλής, τις υποχρεώσεις του σταθµού. Ευελπιστούµε σε µία οριστική και καθαρή λύση. Με εκτίµηση, Οι εργαζόµενοι του ΞΕΝΙΟΥ 94,3 FM Σ. Σάββας: «Να λειτουργήσει το ραδιόφωνο διαπαραταξιακά µε µόνο σκοπό τη µετάδοση» Ο κ. Σάββας επισήµανε ότι σύµφωνα µε το καταστατικό του Ξένιου, η ραδιοφωνική του συχνότητα, που έχει δοθεί από το ΕΣΡ, δε δύναται να µεταφερθεί σε διεύθυνση ραδιοφωνίας, γι αυτό πρέπει να αλλάξει το καταστατικό. Συνοψίζοντας τις προτάσεις του, ανέφερε να γίνει άµεσος διακανονισµός στους ασφαλιστικούς φορείς και να λειτουργήσει το ραδιόφωνο διαπαραταξιακά µε µόνο σκοπό τη µετάδοση. Κ. Βάβουλας: «Ψηφίζω τις προεκλογικές σας δεσµεύσεις, οι οποίες ήταν τελείως διαφορετικές από αυτό που προτείνετε τώρα» Ο κ. Βάβουλας τόνισε ότι δεν ψηφίζει τα θέµατα και απευθυνόµενος στο δήµαρχο, του είπε ότι υπερασπίζεται τη θέση του χωρίς δεδοµένα, στηριζόµενος στην προοπτική να ψηφιστεί κάποιος νέος νόµος. Έφερε ως παράδειγµα το δήµο της Αθήνας, ο οποίος αν υπήρχε λύση, λογικά θα ήταν από τους πρώτους, που θα την έβρισκαν για να την εφαρµόσουν στο δηµοτικό ραδιόφωνο και κατέληξε ψηφίζοντας, όπως είπε τις προεκλογικές δεσµεύσεις του κ.. Μπουρα µη, οι οποίες ήταν τελείως διαφορετικές από αυτό που προτείνει τώρα. Κ. Σκαµαντζούρας: «Οι εργαζόµενοι στον Ξένιο είναι οι πιο εµπαιγµένοι» Ερωτήµατα έθεσε και ο κ. Κ. Σκαµαντζούρας, αφού αρχικά διατύπωσε την άποψη ότι οι εργαζόµενοι στον Ξένιο είναι οι πιο εµπαιγµένοι. Σε 2 ερωτή- µατα εστίασε: 1. Αν µπορούν να εγγυηθούν ότι οι εργαζόµενοι θα πάρουν τα δεδουλευµένα τους και 2. Πόσοι είναι αυτοί που πληρούν τις προ ποθέσεις, διότι αν είναι λίγοι, τι θα γίνει µε τους υπόλοιπους. Στο τελευταίο ο δήµαρχος απάντησε: «Αν περάσουν όλοι, µε γεια τους µε χαρά τους». Το θέµα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Γ. Κρυστάλλη

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ.

Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Κύκλος Σχέσεων Κράτους - Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δικαιούχους στον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: Αθήνα, 26 Ιουλίου 2000 1. Οµοσπονδία Ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ι Α Σ Υ Ζ Η Τ Η Σ Η Πύλος 10 εκεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Η Μ Ο Σ Π Υ Λ Ο Υ Ν Ε Σ Τ Ο Ρ Ο Σ Πλ. Νέστορος ΠΥΛΟΣ Τ.Κ. 240 01 Πληροφορίες: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας»

Θέµα: «ιευκρινήσεις µετά την δηµοσίευση του Ν. 4052/01-03-2012 (ΦΕΚ Α 41), προς τους Φορείς Υγεία και Πρόνοιας» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14.03.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 2269/19-3-2012 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ Αριθ. Πρακτ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κατερίνη, 13/1/2014 Αριθ. Πρωτ. 353/Φ.130 Συνήλθε στην Κατερίνη σήµερα Πέµπτη 2 Ιανουαρίου 2014 στις

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 10 18450 ΝΙΚΑΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 210-4278241,198,126

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 19 η Απόφαση υπ αριθ. 717/2015

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα.

Επικαιρότητα 14-16/9/2013. Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. Αθήνα 16-9-2013 Επικαιρότητα 14-16/9/2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την δειγματοληψία και τον χημικό- μικροβιολογικό έλεγχο νερού του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 16/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου

Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Πρόγραµµα Αποκατάστασης Οικονοµικής Λειτουργίας ήµου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Εισαγωγή Θεσµικό πλαίσιο - Ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονιάς και Ιθάκης που είχε συσταθεί το 1998 και μετατραπεί σε Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ανήκει στις εταιρείες του άρθρου 198 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4316/2014 (Α 270) επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/ministry/en cyclical/» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας ΠΡΟΣ Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας Χρηματοδότηση Ολοκλήρωσης Έργων Υποδομής σε περιοχή Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τα έργα υποδομής που δεν έχουν ολοκληρωθεί σε περιοχή που εντάχθηκε σε σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1103/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Εξέταση της υποβληθείσας ένστασης της εταιρείας, «SECURITY GROUP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1488/2012 ΘΕΜΑ: 116 ο Έγκριση Όρων ιακήρυξης και Τευχών ηµοπράτησης του έργου «Υ ΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση και απόδοση ευθυνών σε Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας».

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση και απόδοση ευθυνών σε Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λίμνη, 15 Δεκεμβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ Αρ.πρωτ.: 14371 ΜΑΝTΟΥΔΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λίμνη Εύβοιας Τ.Κ. : 340 05 - ΛΙΜΝΗ Πληροφορίες : Μαθά

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 36 η Απόφαση υπ αριθ. 1735/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015.

ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση και µετάδοση των αποτελεσµάτων του δηµοψηφίσµατος της 5 ης Ιουλίου 2015. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ. Εγκρίθηκε οµόφωνα. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. Παράταση προθεσµίας υποβολής της µελέτης µέχρι 21/8/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά 7 Ιουνίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 2012 ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Σε τακτική συνεδρίαση του δηµοτικού Συµβούλιου Αρχανών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 59 ΤΗΣ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 22 ας ΜΑΪΟΥ 2014 * * * * * Στην Καλλιθέα σήμερα, 22 Μαΐου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ιανουάριος 2013 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα εννέα (9) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) δηλαδή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ---------------------------------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 14ης ΚΑΙ 15ης ΕΝΤΟΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 8 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 202 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 8/202 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προς: ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο ΥΕ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Δ.Υ.Ε. Πρωτοδικείο Αθηνών Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 Τηλ: 210-8253646, 210-8253649, 210-8826464 Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 5ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-2-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 39273 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ντ. Πετούση

Πληροφορίες: Ντ. Πετούση Αρ. Πρ. Αναφοράς: 5881/26-03-09 Πληροφορίες: Ντ. Πετούση Αρ. Πρ. Επιστολής: 5881/09/2.13 Αθήνα, 18-09-2012 Προς το ήµαρχο Φυλής Κύριο ηµήτριο Μπουραίµη Πλατεία Ηρώων 13341 Ά. Λιόσια Τηλ. 210-2474067 Φαξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την δωρεάν παραχώρηση νωπών φρούτων βάσει των Κανονισμών της Ε.Ε. 543/11, 1308/13,1031/14 και 1369/15, όπως και των εφαρμοστικών Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, τα

Διαβάστε περισσότερα