IP/09/142. Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IP/09/142. Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2009"

Transcript

1 IP/09/142 Βρυξέλλες, 28 Ιανουαρίου 2009 Η Επιτροπή προτείνει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ στους τοµείς της ενέργειας και των ευρυζωνικών υποδοµών ιαδικτύου το , για τη στήριξη του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας Στο πλαίσιο της εφαρµογής του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το εκέµβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήµερα προτάσεις για την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε καίριας σηµασίας έργα στους τοµείς της ενέργειας και των ευρυζωνικών υποδοµών ιαδικτύου. Οι επενδύσεις αυτές θα προσφέρουν τα κίνητρα που είναι τόσο απαραίτητα για την οικονοµία της ΕΕ βραχυπρόθεσµα, ενώ συγχρόνως θα εξυπηρετούν στρατηγικούς στόχους όπως η ενεργειακή ασφάλεια. Όλα τα κράτη µέλη θα επωφεληθούν από αυτή τη δέσµη µέτρων. Ο πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Το σχέδιο ανάκαµψης της ΕΕ στηρίζεται στις λεγόµενες «έξυπνες επενδύσεις», που προσφέρουν βραχυπρόθεσµα κίνητρα για µακροπρόθεσµους στόχους. Αυτό ακριβώς αποφάσισε σήµερα η Επιτροπή: ένα κατάλογο συγκεκριµένων έργων για τα οποία θα διατεθούν 5 δισεκατοµµύρια ευρώ µη δαπανηθέντων πόρων του προϋπολογισµού της ΕΕ, για να οικοδοµήσουµε µια ισχυρότερη Ευρώπη µακροπρόθεσµα. Πρέπει να αντλήσουµε διδάγµατα από την πρόσφατη κρίση για το φυσικό αέριο και να πραγµατοποιήσουµε µεγάλες επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας. Πρέπει επίσης να δώσουµε κίνητρα στην ευρωπαϊκή οικονοµία δηµιουργώντας λεωφόρους της πληροφορίας σε αγροτικές κοινότητες. Η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να συνεργαστεί µε τα κράτη µέλη, που όλα τους θα επωφεληθούν από τα µέτρα που προτείνουµε, έτσι ώστε να αναζωογονηθεί η οικονοµία της ΕΕ µε επενδύσεις σε αυτούς τους καίριους τοµείς.» Η δέσµη µέτρων που παρουσιάστηκε σήµερα περιλαµβάνει: - σύντοµη ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται το πλαίσιο και οι στόχοι της πρωτοβουλίας - για τα σχέδια στον τοµέα της ενέργειας: µια πρόταση κανονισµού για την χορήγηση κοινοτικής συνδροµής σε στρατηγικά σχέδια στον τοµέα της ενέργειας. Προτείνεται συνολικό ποσό ύψους 3,5 δισεκατ. ευρώ για επενδύσεις σε έργα δέσµευσης και αποθήκευσης άνθρακα (χρηµατοδοτικό κονδύλιο: εκατ. ευρώ), έργα υπεράκτιων αιολικών σταθµών (500 εκατ. ευρώ), και έργα διασύνδεσης για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια (1.750 εκατ. ευρώ).

2 - για ευρυζωνικές υποδοµές: η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 1 δισεκατ. ευρώ για την επέκταση και την αναβάθµιση της διαδικτυακής υποδοµής υψηλής ταχύτητας σε αγροτικές κοινότητες. Το ποσό αυτό θα διατεθεί µέσω του υφιστάµενου Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΕ για την κάλυψη των «λευκών κηλίδων» στον ευρυζωνικό χάρτη της ΕΕ (το 30% του πληθυσµού σε αγροτικές περιοχές που δεν έχει ευρυζωνική πρόσβαση) - και για την αντιµετώπιση των νέων προκλήσεων που εντοπίστηκαν στο «τσεκ απ» της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ): µε τη χρησιµοποίηση των υφιστάµενων µηχανισµών αγροτικής ανάπτυξης, θα διατεθούν 0,5 δισεκατ. ευρώ για την έναρξη εργασιών µε σκοπό την αντιµετώπιση των «νέων προκλήσεων» που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του «τσεκ απ» της ΚΓΠ. Οι νέες αυτές προκλήσεις είναι: η αλλαγή του κλίµατος, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η διαχείριση των υδάτων, η βιοποικιλότητα και η αναδιάρθρωση του γαλακτοκοµικού τοµέα. Τόσο τα ενεργειακά όσο και τα ευρυζωνικά δίκτυα έχουν καίρια σηµασία για το µέλλον της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η πρόκληση της ενεργειακής ασφάλειας τονίστηκε στη δεύτερη ανασκόπηση της ενεργειακής στρατηγικής της Επιτροπής του Νοεµβρίου Η σηµασία της καθίσταται ακόµη προφανέστερη µετά την πρόσφατη κρίση στον τοµέα του φυσικού αερίου. Με το σηµερινό οικονοµικό και χρηµατοπιστωτικό κλίµα, αντιµετωπίζονται ιδιαίτερες δυσχέρειες όσον αφορά την πρόσβαση έργων σε χρηµατοδότηση. Η στήριξη της ΕΕ θα επιτρέψει και πάλι την υλοποίηση τους: τα έργα αυτά θα συµβάλουν στην κάλυψη των ελλείψεων στις ενεργειακές διασυνδέσεις της ΕΕ, καθώς και στη διατήρηση της απαραίτητης ώθησης για τη χρησιµοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας όσο το δυνατό αποτελεσµατικότερα. Τα έργα αυτά επικεντρώνονται στις διασυνοριακές ανάγκες και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που είναι απαραίτητες για τις µελλοντικές ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης. Η επέκταση και η αναβάθµιση της διαδικτυακής υποδοµής υψηλής ταχύτητας αποτελεί οικονοµική και κοινωνική επιταγή. Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας έθεσε ως στόχο την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων έτσι ώστε να επιτευχθεί % κάλυψη µε διαδικτυακή υποδοµή υψηλής ταχύτητας µέχρι το Ωστόσο, στις αγροτικές περιοχές αντιµετωπίζονται πάντα πρόσθετες δυσχέρειες στην ευρυζωνική σύνδεση. Καθώς οι επενδύσεις επιβραδύνονται σηµαντικά, τα προβλήµατα αυτά αυξάνονται, πράγµα το οποίο έχει άµεσες κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η δράση αυτή πρέπει να επικεντρωθεί σε αγροτικές περιοχές ενώ η αξιοποίηση των µέσων αγροτικής ανάπτυξης θα επιτρέψει να αναληφθούν γρήγορα οι επιτόπιες ενέργειες. Στο παράρτηµα παρατίθεται πλήρης κατάλογος των έργων ενεργειακών υποδοµών που προωθούνται από την Επιτροπή. Ιστορικό Τον Νοέµβριο του 2008, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας, η Επιτροπή πρότεινε την κινητοποίηση το 2009 και 2010 πρόσθετου ποσού ύψους 5 δισεκατ. ευρώ µη δαπανηθέντων πόρων από τον προϋπολογισµό της ΕΕ για επενδύσεις σε ενεργειακές και ευρυζωνικές υποδοµές. Σκοπός ήταν να επιταχυνθούν οι αναγκαίες επενδύσεις, να µετριαστούν οι επιπτώσεις της οικονοµικής ύφεσης στον κατασκευαστικό τοµέα και να αυξηθεί το µακροπρόθεσµο δυναµικό βιώσιµης ανάπτυξης της Ευρώπης µε την παροχή στοχευµένων κινήτρων στην οικονοµία της ΕΕ. Οι πόροι που διατίθενται συντελούν σηµαντικά στην εφαρµογή της συµφωνηθείσας δέσµευσης για την παροχή κινήτρων που αντιστοιχούν σε 1,5% του ΑΕΠ, µε δράσεις τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 2

3 Την πρόταση παρουσίασε σήµερα ο Πρόεδρος Barroso από κοινού µε τους Επιτρόπους Piebalgs, Fischer-Boel και Reding. Με τις προτάσεις αυτές, η Επιτροπή θέτει σε εφαρµογή την εντολή που της ανατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τον εκέµβριο του 2008 να παρουσιάσει γρήγορα κατάλογο συγκεκριµένων έργων, µεριµνώντας παράλληλα για την εξασφάλιση µιας κατάλληλης γεωγραφικής ισορροπίας. Για να µεγιστοποιηθούν γρήγορα τα αποτελέσµατα για τη γενικότερη οικονοµία, δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη έναρξης των χρηµατοδοτήσεων το 2009 και Για να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις θα έχουν αποτελέσµατα το συντοµότερο δυνατό, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προχωρήσουν µε ταχύ ρυθµό στη συζήτηση και την έγκριση των νοµοθετικών µέτρων. Συνεπώς, η Επιτροπή ελπίζει ότι θα µπορέσουν να επισπευστούν οι κανονικές διαδικασίες στα άλλα θεσµικά όργανα έτσι ώστε να υλοποιηθεί η δέσµη αυτή. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο MEMO/09/36 σχετικά µε τα προτεινόµενα έργα στον τοµέα της ενέργειας και στο MEMO/09/35 σχετικά µε τις ευρυζωνικές υποδοµές ιαδικτύου. 3

4 A. INTERCONNECTORS ANNEX Eligible projects 1. Gas interconnectors Project Southern Gas Corridor NABUCCO 1 ITGI Poseidon Baltic interconnection Location of projects supported Austria, Hungary, Bulgaria, Germany, Romania Italy, Greece ( million) 250 Skanled Poland, Denmark, Sweden LNG network Liquefied Natural Gas terminal at Polish coast at port of Świnoujście Central and South East Europe Poland 80 Slovakia-Hungary Interconnector (Velky Krtis Balassaqyarmat) Gas transmission system in Slovenia between the Austrian Border to Ljubljana (excluding the section Rogatec-Kidričevo) Interconnection Bulgaria-Greece (Haskovo-Komotini) Romania-Hungary gas interconnector Expansion of Gas Storage Capacity in the Czech hub Infrastructure and equipment to permit west-east gas flow in the event of short term supply disruption Mediterreanean Reinforcement of FR gas network on the Africa-Spain-France axis North Sea area Germany-Belgium-United Kingdom pipeline France-Belgium connection Slovakia-Hungary Slovenia Bulgaria, Greece Romania, Hungary Czech Republic All Member States France Belgium France, Belgium TOTAL This support may be channelled alongside European Investment Bank support 4

5 2. Electricity interconnectors Project Baltic interconnection Estlink-2 Interconnection Sweden- Baltic States, and strengthening of the grid in Baltic States Central and South East Europe Location of projects supported Estonia, Finland Sweden, Latvia, Lithuania (EUR million) 175 Halle/Saale Schweinfurt Germany 50 Mediterreanean Portugal-Spain interconnection reinforcement Interconnection France-Spain (Baixas Sta Llogaia) New 380 kv AC submarine cable between Sicily- Continental Italy (Sorgente Rizziconi) North Sea area Portugal France, Spain Italy 30 Interconnection Republic of Ireland Ireland, UK Wales TOTAL Small island projects Small isolated island initiatives Cyprus, Malta 20 5

6 B. OFFSHORE WIND PROJECTS Project Capacity Location of projects supported 1) Grid integration of offshore wind energy 1.1.Baltic I and II - Kriegers Flak I, II, III Building on projects under development. Financing aimed at ensuring extra cost for securing a joint interconnection solution North sea grid Modular development of offshore grid, demonstration of virtual offshore power plant 1.5 GW Denmark, Sweden, Germany, Poland 1 GW United Kingdom, The Netherlands, Germany, Ireland, Denmark, (EUR million) 2) New turbines, structures and components, optimisation of manufacturing capacities 2.1 Alpha Ventus/Bard Offshore 1 Building on projects presently under development. New generation of 6-7 size turbines and innovative structures, situated far from shore (up to km) in deeper waters (up to 40 m). 0.5 GW Germany, Poland 2.2 Aberdeen offshore wind farm (European testing centre) Building on project presently under development -Testing of multi- turbines. Development of innovative structures and substructures including optimisation of manufacturing capacities of offshore wind energy production equipment. An increase in size of can be envisaged. 2.3 Thornton Bank Building on project presently under development. Learning from the Downvind project (co financed through FP6); Upscaling the Downvind installations turbines (5 size) in deep waters ( up to 30 m) with low visual impact (up to 30 km) GW UK Belgium 10 TOTAL 500 6

7 C. CARBON CAPTURE AND STORAGE PROJECTS Project Name/ Fuel Location (EUR million) Capacity Capture Technique Storage Concept Huerth Germany 250 Coal 450 IGCC Saline Jaenschwalde Coal 500 Oxyfuel Oil/Gas Eemshaven Netherlands 250 Coal 1200 IGCC Oil/Gas Rotterdam Coal 1080 PC Oil/Gas Rotterdam Coal 800 PC Oil/Gas Belchatow Poland 250 Coal 858 PC Saline Compostella Spain (with {Portugal) 250 Coal 500 Oxyfuel Saline Kingsnorth UK 250 Coal 800 PC Oil/Gas Longannet Coal 3390 PC Saline Tilbury Coal 1600 PC Oil/Gas Hatfield (Yorkshire) Coal 900 IGCC Oil/Gas TOTAL