Επξωπαϊθό Πξόγξακκα Life+: PLANT-NET CY. ΠΑΡΟΤΘΑΗ Aλάπηπμε Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ Σνπξηζκνύ Φύζεο ηεο Κύπξνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επξωπαϊθό Πξόγξακκα Life+: PLANT-NET CY. ΠΑΡΟΤΘΑΗ Aλάπηπμε Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ Σνπξηζκνύ Φύζεο ηεο Κύπξνπ"

Transcript

1 Επξωπαϊθό Πξόγξακκα Life+: PLANT-NET CY «Σνπξηζηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο ζε πεξηνρέο Δηθηύνπ Natura 2000: Η πεξίπηωζε ηωλ Μηθξν-Απνζεκάηωλ Φπηώλ» 13 Θαλνπαξίνπ 2011 ΠΑΡΟΤΘΑΗ Aλάπηπμε Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ Σνπξηζκνύ Φύζεο ηεο Κύπξνπ ΜΑΡΩ ΚΑΖΕΠΗ Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ Website:

2 Τοσριζμός Υπαίθροσ

3 Δηδηθό Πξνϊόλ Χειήο Πξνηεξαηόηεηαο Κεληξηθνί άμνλεο Φχζε θαη Πνιηηηζκφο Αμηνπνίεζε πνιηηηζκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνηθηινκνξθίαο Σπκβνιή ζηελ επαλαηνπνζέηεζε ηεο Κύπξνπ ζηνλ ηνπξηζηηθό ράξηε ωο αεηθόξνπ, πνηνηηθνύ πξννξηζκνύ

4 Πξωηνβνπιία ΚΟΤ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Αγξνηνπξηζκνύ. Δπηρνξήγεζε 1= 1.7 εθαη. γηα έξγα ζε 50 ρωξηά ηεο ππαίζξνπ θαη εθαξκνγή Σρεδίνπ Γαλεηνδόηεζεο Παξαδνζηαθώλ Οηθνδνκώλ Η νινθιεξωκέλε αγξνηνπξηζηηθή εκπεηξία πεξηιακβάλεη Γηακνλή ζε παξαδνζηαθά αγξνηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, παξαδνζηαθή θνπδίλα, Τνπηθά Οηληθά θαη άιια Πξνϊόληα, δξαζηεξηόηεηεο εηδηθώλ ελδηαθεξόληωλ ζηελ Φύζε θ.ά.

5 Δηακνλή ζε Παξαδνζηαθά Αγξνηνπξηζηηθά Καηαιχκαηα 130 παξαδνζηαθά θαηαιύκαηα, 1,100 θιίλεο ζε 57 ρωξηά. Ξελνδνρεία + νξγαλωκέλα δηακεξίζκαηα. Δηακνλή ζε Σνπξηζηηθά Καηαιχκαηα Οξεηλψλ Θεξέηξσλ 31 ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα, 2000 θιίλεο ζε 9 ρωξηά. Ξελνδνρεία (4-1*) + 15 άιινπ ηύπνπ. Δηαηξνθή Πξόγξακκα «Βάθρηο» 10 βξαβεπκέλεο ηαβέξλεο ζε 7 ρωξηά.

6 Κππξηαθή Εηαηξεία Αγξνηνπξηζκνχ Ιδξύζεθε ην 1996 κε πξωηνβνπιία θαη ζηήξημε ηνπ ΚΟΤ Γηαζέηεη γξαθείν θαη ηζηνζειίδα κέιε 93 θαηαιύκαηα 46 ρωξηά

7 χλδεζκνο Εηδηθψλ Ελδηαθεξφλησλ θαη Πνιηηηζηηθνχ Σνπξηζκνχ Ιδξύζεθε ην 1996 κε πξωηνβνπιία θαη ζηήξημε ηνπ ΚΟΤ ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξωπαϊθνύ Πξνγξάκκαηνο «Cyprus Tourism Revitalisation Programme Πέξαλ ηωλ 60 κειώλ Ταμηδηωηηθά Γξαθεία Δηδηθώλ Δλδηαθεξόληωλ, Γηνξγαλωηώλ Σπλεδξίωλ θαη Κηλήηξωλ, Δθζέζεωλ θαη Δθδειώζεωλ Αγξνηνπξηζηηθά Καηαιύκαηα, Ξελνδνρεία Δξγαζηήξηα Κεξακηθήο, Υαινπξγίαο, Γιππηηθήο, Γθαιεξύ θ.ά. Πνιηηηζηηθά Κέληξα, Μνπζεία Οηλνπνηεία, Παξαγωγνί Τνπηθώλ Πξνϊόληωλ, Βνηάλωλ

8 Ο ΚΟΣ αμηνπνίεζε Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα Δηαξζξσηηθψλ Σακείσλ Θεκαηηθέο Δηαδξνκέο Γξόκνη Κξαζηνύ Βπδαληηλή Κύπξνο Πνδειαηηθέο Δηαδξνκέο ρέδην Πξνβνιήο Σνπξηζκνχ Τπαίζξνπ (δηαθεκηζηηθή θακπάληα, ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, εθδειώζεηο πξνβνιήο, παξαγωγή εληύπωλ, DVD, πξνγξάκκαηα θηινμελίαο Ο.Τ.& δεκνζηνγξάθωλ) πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 4,7 εθ. Επξψ

9 Σχέδιο Χορηγιών προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για Επενδύσεις σε Εναλλακτικές Οικονομικές Δραστηριότητες Αγροτουρισμού 20 εθαη. Πξνϋπνινγηζκόο Μέγηζηε ρνξεγία 50%, κέγηζην πνζό 180,000 = 308,000 Υνξεγίεο γηα επελδύζεηο ζε: Παξαδνζηαθέο Οηθνδνκέο Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα Σαβέξλεο, κηθξά θέληξα ζπλεδξίωλ Εκπινπηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1ε Φάζε: Τπνβιήζεθαλ 58 αηηήζεηο, Εγθξίζεθαλ 41 ζε 24 Κνηλόηεηεο 2ε Φάζε: Τπνβιήζεθαλ 85 αηηήζεηο, εγθξίζεθαλ 37 ζε 29 θνηλόηεηεο.

10 Σχέδιο Χορηγιών προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για Επενδύσεις σε Εναλλακτικές Οικονομικές Δραστηριότητες Αγροτουρισμού 15 εθαη. Πξνϋπνινγηζκόο % ρνξεγία [ΜΜΕ, ΜΕ] Αξρηθέο Επελδύζεηο Μέγηζην πνζό 300,000 ή 350, % ρνξεγία De Minimis Μέγηζην πνζό 200,000 Υνξεγίεο γηα επελδύζεηο ζε: Σνπξηζηηθά θαηαιύκαηα Σαβέξλεο, παξαδνζηαθά θαθελεία Εκπινπηηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 1ε Φάζε: Τπνβιήζεθαλ 24 αηηήζεηο, εγθξίζεθαλ 17 ζε 11 Κνηλόηεηεο 2ε Φάζε: Τπνβιήζεθαλ 24 αηηήζεηο, εγθξίζεθαλ 19 ζε 10 Κνηλόηεηεο 3 ε Φάζε : Πξνθήξπμε Τπνβνιήο Αηηήζεωλ

11 πκκεηνρή ΚΟΣ ζε Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα Leonardo da Vinci: «Cultural Heritage Tourism Network» Leonardo da Vinci: «Green Investments in Tourism Industry» Πξφγξακκα COST Action 33: «Forest Recreation & Nature Tourism» Πξφγξακκα LIFE: «Αεηθνξηθή Αλάπηπμε Κνηιάδωλ Αλαηνιηθήο Πάθνπ» Πξφγξακκα Interreg IIIB - Archimed: «Cyronmed Project

12 πκκεηνρή ΚΟΣ ζε Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα Interreg IIIA: Ειιάδα - Κχπξνο: Ε-Market Path E4: Δηαδξνκέο ζην Μνλνπάηη Ε4 (Ρέζπκλν Πάθνο Λάξλαθα) Αλάδεημε ηεο Υπαίζξνπ θαη Πξνβνιή Ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ Τνπξηζκνύ (Λεκεζόο Πάθνο Ιεξάπεηξα) Οινθιεξωκέλε Δξάζε γηα ηελ Αλάπηπμε, Ελίζρπζε θαη πξνβνιή ηνπ Θξεζθεπηηθνύ Τνπξηζκνύ (Κύπξνο Κξήηε Λέζβνο) Πξνώζεζε ηνπ Τνπξηζκνύ ζηε Δηαζπλνξηαθή Πεξηνρή Ρόδνπ Κύπξνπ Αλάπηπμε θαη Πξνβνιή ηνπ Τνπξηζκνύ Κξνπαδηέξαο (Κξήηε Κύπξνο)

13 πκκεηνρή ΚΟΣ ζε Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα European Destinations of Excellence (EDEN) EDEN I: Troodos Best Emerging Rural Destination EDEN II: Agros Tourism and Local Intangible Heritage EDEN III: Vouni Panagias Tourism and Protected Areas

14 πκκεηνρή ΚΟΣ ζε Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα European Destinations of Excellence (EDEN) Best Emerging Rural Destination Εζληθόο Δηαγωληζκόο Ελεκεξωηηθέο Ηκεξίδεο Λνγόηππν Ιζηνζειίδα Έληππν Πξνβνιήο Δηαθεκηζηηθά Φηικάθηα 3 & 12 Ελέξγεηεο Πξνβνιήο

15 πκκεηνρή ΚΟΣ ζε Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα EDEN I: Troodos Best Emerging Rural Destination

16 πκκεηνρή ΚΟΣ ζε Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα EDEN I: Troodos Best Emerging Rural Destination

17 πκκεηνρή ΚΟΣ ζε Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα European Destinations of Excellence (EDEN) EDEN I Exhibition & Award Ceremony European Tourism Forum 2007 Portugal

18

19 πκκεηνρή ΚΟΣ ζε Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα European Destinations of Excellence (EDEN) EDEN II: Agros Tourism and Local Intangible Heritage

20 EDEN II: Agros Tourism and Local Intangible Heritage

21 πκκεηνρή ΚΟΣ ζε Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα European Destinations of Excellence EDEN EDEN II Exhibition & Award Ceremony European Tourism Forum 2008 Bordeaux

22 EDEN II: Agros Tourism and Local Intangible Heritage

23 EDEN II: Agros Tourism and Local Intangible Heritage

24 EDEN II: Agros Tourism and Local Intangible Heritage

25 European Destinations of Excellence (EDEN) EDEN III: Vouni Panagias

26 EDEN III: Vouni Panagias

27 EDEN III: Vouni Panagias

28 EDEN III: Vouni Panagias

29 EDEN III: Vouni Panagias

30 πκκεηνρή ΚΟΣ ζε Επξσπατθά Πξνγξάκκαηα European Destinations of Excellence (EDEN) EDEN III Exhibition & Award Ceremony European Tourism Forum 2009 Belgium

31 Μνλνπάηηα ηεο Φύζεο Επξσπατθφ κνλνπάηη κεγάινπ κήθνπο Ε4. Εγθαίληα - Ννέκβξηνο 2005, παξνπζία εθπξνζψπσλ ηνπ European Ramblers Association ΚΟΣ, ελεξγφ κέινο ζηνλ Επξσπατθφ χλδεζκν European Ramblers Association Εθδήισζε Εuropean Walking Day Έθδνζε έληππνπ Επξσπατθφ Μνλνπάηη Ε4 θαη άιια Μνλνπάηηα Μειέηεο ηεο Φχζεο ζηα Ειιεληθά θαη αγγιηθά. Ε4 (539 ρικ) θαη 72 ζεκαηηθά κνλνπάηηα (322 ρικ). πλερήο εκπινπηηζκφο κε λέα κνλνπάηηα ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο

32 Τπάξρνπλ ςεθηαθνί ράξηεο ησλ κνλνπαηηψλ Κιίκαθεο 1:90,000 κέρξη 1:2000 Πιεξνθφξεζε γηα ην κνλνπάηη, δηακνλή, ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ηνπξηζηηθή πιεξνθφξεζε Μειινληηθά ζα ππάξρεη πιεξνθφξεζε γηα γαζηξνλνκία Μνλνπάηηα ηεο Φύζεο Ο ΚΟΣ έρεη ην Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ [G.I.S]ην νπνίν ζα πξνβάιιεη ηηο δηαδξνκέο κέζσ ηεο λέαο δηαδηθηπαθήο πχιεο portal ηνπ ΚΟΣ Είλαη ρξήζηκε ε δεκηνπξγία νπηηθν-αθνπζηηθνχ πιηθνχ [π.ρ. DVD, audio-guides θιπ]

33 Άιια Εηδηθά Ελδηαθέξνληα Σνπξηζκνύ Πεξηβαιινληηθό Κέληξν Τξνόδνπο Τνπξηζκόο Πεξηπέηεηαο Αλαξξηρήζεηο Κππξηαθή Φιωξίδα Κππξηαθή Παλίδα Παξαηήξεζε Πνπιηώλ Iππαζία

34 Έξγα Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ ΚΟΣ Σρέδην Πξνβνιήο Τνπξηζκνύ Υπαίζξνπ Θεκαηηθέο Γηαδξνκέο Γξόκνη ηνπ Κξαζηνύ Θξεζθεπηηθέο Γηαδξνκέο Πνδειαηηθέο Γηαδξνκέο Σπγρξεκαηνδνηνύκελα από ηα Γηαξζξωηηθά Τακεία ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο

35 ρέδην Πξνβνιήο Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ Έληππε θαη Ηιεθηξνληθή Δηαθήκηζε Μπξνζνύξεο (έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή) Γηαθήκηζε (έληππε θαη ειεθηξνληθή) Γεκηνπξγία Γηαδξαζηηθώλ Φαξηώλ Γεκηνπξγία DVD Επηθνηλσλία θαη Δεκφζηεο ρέζεηο Φηινμελία Ταμίδηα Δμνηθείωζεο Σπκκεηνρή ζε Δθζέζεηο ζην εμωηεξηθό Εηδηθέο Δξάζεηο Πξνβνιήο Γηνξγάλωζε Δηδηθώλ Δθδειώζεωλ Δθδειώζεηο γηα ηηο Γηαδξνκέο ηνπ Κξαζηνύ θαη Θξεζθεπηηθέο Γηαδξνκέο

36 ρέδην Πξνβνιήο Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ Λνγφηππν Σνπξηζκνχ Τπαίζξνπ

37 ρέδην Πξνβνιήο Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ ΔΙΑΦΗΜΙΗ Δηαθήκηζε: Δεκηνπξγία 4 ζεκαηηθψλ ζρεηηθά κε Σνπξηζκφ Τπαίζξνπ: ΠΕΡΠΑΣΗΜΑ ΠΟΔΗΛΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ

38 ρέδην Πξνβνιήο Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ ΠΕΡΠΑΣΗΜΑ

39 ρέδην Πξνβνιήο Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ ΠΟΔΗΛΑΘΑ

40 ρέδην Πξνβνιήο Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ ΠΟΛΘΣΘΜΟ

41 ρέδην Πξνβνιήο Σνπξηζκνύ Τπαίζξνπ ΓΑΣΡΟΝΟΜΘΑ

42 Οι Δρόμοι ηοσ Κραζιού

43 Οη Δξόκνη ηνπ Κξαζηνύ Τν έξγν ζπγρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ ΔΔ θαη ζηνρεύεη λα απνηειέζεη έλα λέν θαη πνιύ ελδηαθέξνλ ηνπξηζηηθό πξνϊόλ Έρνπλ νξηζηεί 7 δηαδξνκέο κέζα ζηελ Ύπαηζξν θαη πεξλνύλ κέζα από όιεο ηηο Οηλνπαξαγωγέο πεξηνρέο ελζωκαηώλνληαο ηαπηόρξνλα ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα

44 Οη Δξόκνη ηνπ Κξαζηνύ Κξαζνρώξηα Λεκεζνύ Κνπκαληαξία Λαόλα Αθάκαο Βνπλί Παλαγηάο Πηηζηιηά Κνηιάδα Γηαξύδνπ Οξεηλή Λάξλαθαο

45 Οη Δξόκνη ηνπ Κξαζηνύ Οινθιήξωζε ηεο πξώηεο θάζεο ηνπ Έξγνπ Σεκαηνδόηεζε ηωλ 6 δηαδξνκώλ - έληππα Δθηύπωζε Οδεγνύ ζε 3 γιώζζεο Παξαγωγή ραξηώλ θαη ηζηνζειίδαο Δθδειώζεηο

46 Οη Δξόκνη ηνπ Κξαζηνύ εκαηνδόηεζε ηωλ 6 δηαδξνκώλ Λαόνα - Ακάμας Αμπελίηης - Παναγιάς Κραζοτώρια Λεμεζού Κοσμανδαρία Πιηζιλιά Διάρσζος

47 Οη Δξόκνη ηνπ Κξαζηνύ Οη πεξηεγεηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αθνινπζήζνπλ κηα πξνθαζνξηζκέλε δηαδξνκή ε νπνία ζα δηαζρίδεη ηα πην αμηφινγα αμηνζέαηα κηαο ακπεινπξγηθήο δψλεο Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επηζθεθζεί επηιεγκέλεο ακπεινπξγηθέο κνλάδεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη ζε νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη εγγπψληαη πςειά επίπεδα πνηφηεηαο θαη θηινμελίαο Παξάιιεια φκσο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιαχζεη ζεκεία αξραηνινγηθνχ, ιανγξαθηθνχ. Πεξηβαιινληνινγηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο.

48 Θρηζκεσηικές Διαδρομές

49 Θξεζθεπηηθέο Δηαδξνκέο Οη Θξεζθεπηηθέο Γηαδξνκέο είλαη ν ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ πνιηηηζκνύ, ζξεζθεπηηθώλ πόξωλ θαη ηνπξηζκνύ

50 Θξεζθεπηηθέο Δηαδξνκέο Βαζηθά ζπλζεηηθά ζηνηρεία: Πνιηηηζηηθνί πόξνη ηεο Κύπξνπ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζξεζθεπηηθή παξάδνζε ηνπ λεζηνύ Δθθιεζίεο Μνλαζηήξηα Βπδαληηλά θηίζκαηα Μλεκεία Μνπζεία Ιεξά θεηκήιηα

51 Θξεζθεπηηθέο Δηαδξνκέο Πξνηάζεθαλ 30 πεξίπνπ ζεκαηηθέο δηαδξνκέο νη νπνίεο πξνβάιινληαη κέζω εμεηδηθεπκέλωλ εληύπωλ Θξεζθεπηηθόο Οδεγόο θαη Δληππν «Κύπξνο Πλεπκαηηθά θαη Πνιηηηζηηθά Ταμίδηα»

52 Θξεζθεπηηθέο Δηαδξνκέο Παξαδείγκαηα ζεκαηηθώλ δηαδξνκώλ: Tηκεηηθό πξνζθύλεκα ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ ζηελ Κύπξν Η Βπδαληηλή Τέρλε ζηελ Κύπξν Τα Κππξηαθά Μλεκεία ηεο UNESCO Ο Μνλαρηζκόο-Αζθεηηζκόο Η Πνιππνιηηηζκηθή Κύπξνο θαζώο θαη άιιεο ηνπηθέο δηαδξνκέο.

53 Ποδηλαηικές Διαδρομές

54 Πνδειαηηθέο Δηαδξνκέο Πξνπαξαζθεπαζηηθέο κειέηεο θαη ζρεδηαζκόο Γηθηύωλ Γεκηνπξγία δηθηύνπ πνδειαηηθώλ δηαδξνκώλ ζηελ ύπαηζξν Λεηηνπξγία Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο Δηδηθό Έληππν Πξόγξακκα ζπγρξεκαηνδνηνύκελν από ηα Γηαξζξωηηθά Τακεία (Δπξωπαϊθό Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαιύπηεη δηαδξνκέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Τξνόδνπο

55 Πνδειαηηθέο Δηαδξνκέο Οινθιεξώζεθε κειέηε θαη ζρεδηαζκόο ηνπ έξγνπ Δγθαηληάζηεθε ε 1 ε θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ Οθηώβξηνο 2008

56 Πνδειαηηθέο Δηαδξνκέο Πνδειαηηθέο Δηαδξνκέο Σξνφδνπο (57 ρικ) Πάλω Πιάηξεο Καξβνπλάο 16,2 ρικ. Καξβνπλάο Αγ.Νηθόιανο Πξόδξνκνο 22,7 ρικ Πξόδξνκνο Τξννδίηηζζα Πιάηξεο 18,2 ρικ

57 Πνδειαηηθέο Δηαδξνκέο Kάζεηεο θαη νξηδόληηεο ζεκάλζεηο Κηόζθηα ζε ζεκεία ζέαο Πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο ράξηεο Πνδειαηνζηάζηα ζε θνκβηθά ζεκεία Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη δεκνζηόηεηαο (έληππε πξνβνιή, δηαδξαζηηθνί ράξηεο)

58 Πνδειαηηθέο Δηαδξνκέο Πνδειαηηθέο Δηαδξνκέο 2 ε Φάζε (53 ρικ) Σρεδηαζκόο Γηαδξνκήο Αθεηεξία Πάλω Πιάηξεο Γηαδξνκή ζε πεξηθεξεηαθνύο δξόκνπο θνηλνηήηωλ ηεο πεξηθέξεηαο Λεκεζνύ

59 Απνιαύζηε ηελ Κππξηαθή Ύπαηζξν! Γηακνλή ζε Παξαδνζηαθά Καηαιύκαηα ή άιινπ ηύπνπ ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα Κππξηαθή Γαζηξνλνκία, Κξαζί, Τνπηθά Πξνϊόληα Δηδηθά Δλδηαθέξνληα Φύζεο Δηδηθά Δλδηαθέξνληα Πνιηηηζκνύ Τνπηθέο Δθδειώζεηο Αγξνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Απζεληηθή Φηινμελία

60 Κνπηάζηε ζηελ Κππξηαθή Τπαηζξν! Για πληροθορίες: Μάξω Καδέπε Σνπξηζηηθόο Λεηηνπξγόο Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Σνπξηζκνύ

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν

Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν 1 Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η π ε ρ ι η γ ή σ ε ω ν Ροζάκη Αγγελή 61, Τ.Κ. 351 00 Λαμία Τηλ/FAX +30 2231 038 007 e-mail: info@natureinaction.gr http://www.natureinaction.gr 61 Rozaki Aggeli str, 351 00 Lamia Greece

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα Παξνπζίαζεο

Πεξηερφκελα Παξνπζίαζεο Πεξηερφκελα Παξνπζίαζεο Γηαηί γαζηξνλνκία; Σθνπόο (θαιόο) θαη κεζνδνινγία (απιή) Γαζηξνλνκηθά πξντόληα ζηελ ηνπξηζηηθή αγνξά Αμηνιόγεζε γαζηξνλνκηθήο πξνζθνξάο Η γαζηξνλνκία ζην κάξθεηηλγθ ηνπ ειιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII ΣΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΔΓΓΙΗ LEADER ΣΗ ΟΜΑΓΑ ΣΟΠΙΚΗ ΓΡΑΗ (ΟΣΓ): «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΟΣΑ» ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ ΔΛΔΝΖ Α/Μ ΓΔΜΣ/0932 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΠΟΛΤΣΔΛΧΝ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ ΣΟ ΝΟΜΟ ΥΑΝΙΧΝ ΕΟΤΡΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Μεζνδνινγία Αλάπηπμεο Γαζηξνλνκηθνύ Υαξηνθπιαθίνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ελόο πξννξηζκνύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ

ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΡΟΧΝ ΑΞΙΑ ΣΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Δπιβλέπυν: Γπ. Ππόδπομορ Σζιαβόρ ποςδαζηήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνώζεζε Αεηθόξσλ Πξνηύπσλ Παξαγσγήο θαη Καηαλάισζεο κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Διαηνιάδνπ

Πξνώζεζε Αεηθόξσλ Πξνηύπσλ Παξαγσγήο θαη Καηαλάισζεο κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Διαηνιάδνπ The project is co-funded by the European Commission LIFE08 INF/GR/000581 Αζήλα, 01-06-2012 Πξνώζεζε Αεηθόξσλ Πξνηύπσλ Παξαγσγήο θαη Καηαλάισζεο κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο ηνπ Διαηνιάδνπ Ιλζηηηνύην Διηάο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009

Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με. Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ 25-29/03/2009 Κ.Π. LEADER+ - Γιαπεπιθεπειακή ςνεπγαζία: «Κοινέρ Γπάζειρ για ηη νηζιωηική Δλλάδα Νήζων Πεπίπλοςρ» Έκθεζη αποηελεζμάηων Γπάζηρ: «Ανηαλλαγή Καλών Ππακηικών με Δπαγγελμαηίερ Αγποηοςπιζμού» Ζπάκλειο Κπήηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014

ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 2014 Νίκης 20, 105 57 Αθήνα Τηλ. +30210 3224944, +30210 3314563 Fax 210 3225285 e-mail: info@eepf.gr www.eepf.gr ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 2015 ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΩΝ ΣΟΤ Γ.. ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΚΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014

AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 AΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ ΔΣΟΤ 2014 To 2014 ην ΚΔΠΑ επέδεημε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έξγν ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, παξέρνληαο γηα αθφκε κία ρξνληά ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο.

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε.

ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΗΛΙΟΤ Α.Ε. Κ. Π. LEADER + ΣΟΠΙΚΟ ΤΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ α) ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ β) ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ γ) ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ειίδα 1 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν ηνπηθφ πξφγξακκα Leader + απνηειεί ηελ επθαηξία θαη ηελ αθεηεξία γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα)

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΡΑΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) The touristic development

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK)

ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK) ΓΖΜΟ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ Δδξα: Παινχκπα ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΖΡΑΗΑ ΑΡΚΑΓΗΑ (THE ARCADIAN HERITAGE NETWORK) Παινχκπα 30-11-2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ)

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» ΔΡΩΣΗΔΙ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Β ΚΤΚΛΟ) 1. Μηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη επηιέμηκν ΚΑΓ ζηηο ππεξεζίεο εθκάζεζεο ζαιάζζησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΣΔΙ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο ρνιή δηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ Ιωάλλεο Γηζιίαο Θεόδωξνο Υαηδεκήηξνο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.»

ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΣΟΠΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ ΠΑΑ «ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER» ΣΖ «ΖΠΔΗΡΟ Α.Δ.» ΑΞΟΝΑ 4: ΠΡΟΔΓΓΗΖ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2007-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΦΤΛΛΑΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμοφ για το Ζργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμοφ για το Ζργο: Διακήρυξη διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «Ηπάκλειο, κάθε βήμα... ένα ηαξίδι ζηην ιζηοπία» Ηλεκηπονική Πεπιήγηζη ζηην παλιά πόλη Ηπακλείος Αναθζτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ

ΚΟΙΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΩΝ ΣΟΤ ΔΓΚΡΙΘΔΝΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΥΔΓΙΟΤ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ Σνπηθή Απαζρνιεζηκόηεηα (ΣΟΠ.ΑΠ.) Αγγειάθε 17 54621 Θεζζαινλίθε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ...

ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1 2 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΛΔΑ ΓΔΛΗΑ ΠΔ ΓΟΑΠΖ... 1. Ξνηνη είλαη νη ζηφρνη, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ξξνγξάκκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα