(Από την ίδρυση του Θεσµού µέχρι σήµερα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Από την ίδρυση του Θεσµού µέχρι σήµερα)"

Transcript

1 ΙΙΩΑΝΝΗΣ Ε.. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΗΣ Α ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΣΗΣ (Από την ίδρυση του Θεσµού µέχρι σήµερα) Πρόλογος από τη ρ. Περιβαλλοντικής Αγωγής Ντίνα Σχίζα ΑΓΡΙΝΙΟ 2006

2

3 ΙΙΩΑΝΝΗΣ Ε.. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΗΣ Α ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΣΗΣ (Από την ίδρυση του Θεσµού µέχρι σήµερα) Πρόλογος από τη ρ. Περιβαλλοντικής Αγωγής Ντίνα Σχίζα ΑΓΡΙΙΝΙΟ Ι 2006

4 ΙΙΩΑΝΝΗΣ Ν ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΤΙΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΙ ΕΥΣΗΣ (Από την ίδρυση του Θεσµού µέχρι σήµερα) Πρόλογος από τη ρ. Περιβαλλοντικής Αγωγής Ντίνα Σχίζα Πρώτη Έκδοση Οκτώβριος 2006 Στο εξώφυλλο εικονίζεται φωτογραφία της Μαρίας Ι. Μπότσαρη από το αρχαίο θέατρο της ωδώνης. Η φωτογραφία αυτή θέλει να δείξει την αναπόδραστη σχέση µεταξύ φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και ταυτόχρονα ότι οι ρίζες της Π.Ε. πάνε βαθιά στην ιστορία. Επιµέλεια έκδοσης: Ιωάννης Μπότσαρης ιόρθωση κειµένων: Παναγιώτης Σαράντος Απαγορεύεται η µερική ή ολική αναδηµοσίευση του έργου αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του µε οποιοδήποτε άλλο µέσο χωρίς σχετική άδεια του συγγραφέα. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης του υλικού αυτού πρέπει ρητά να αναφέρεται η πηγή. Ιωάννης Μπότσαρης Τηλ.: Έκδοση Ι. Μπότσαρη Θέρµο Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ Τηλ.-Fax: ISBN

5 Σε αυτούς τους δάσκαλους που αγωνιούν και αγωνίζονται µαζί µε τα παιδιά τους για ένα καλύτερο περιβάλλον

6

7 ΠΙΝΑΚΑΣΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΣΥΝΤΤΟΜΟΓΓΡΑΦΙ ΙΕΣΣ ΠΡΟΛΟΓΓΟΣΣ ΕΙΣΣΑΓΓΩΓΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΤΟ ΝΟΟΜΟΟΙ Μ ΙΙ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΕΓΓΚΚΥΥΚΚΛΛΙ ΙΙΟΟΙ ΓΓΙ ΙΙΑΑ ΤΤΑΑ ΠΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ, Ρ, ΤΤΟΟΥΥΣΣ ΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΥΥΣΣ,, ΤΤΑΑ ΚΕΝΝΤΤΡΡΑΑ Ε ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΤΤΑΑ ΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΑΑ Ι ΙΙΚΚΤΤΥΥΑΑ ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ν. 1892/90, αρθρ. 111, 13 (Φ.Ε.Κ 101 τ.α'/90) Υ.Α. Γ1/308/ (Φ.Ε.Κ. 223 τ.β /91) Υ.Α. Γ1/1152/ Υ.Α. Γ2/4867/ (Φ.Ε.Κ. 629 τ.β / ) Υ.Α. Γ2/5548/ Υ.Α. ΙΒ/1255/ Υ.Α. Γ2/4976/ Υ.Α. Γ2/4995/ Υ.Α. Γ2/6799/ Υ.Α. Γ1/473/ Υ.Α. Γ2/4915/ Υ.Α. Γ2/5013/ Υ.Α. Γ2/4881/ Υ.Α. Γ2/4255/ Υ.Α. Γ2/5317/ Υ.Α. Γ2/96821/ Υ.Α. Γ7/106137/ Υ.Α. Γ7/89821/ Υ.Α. Γ7/105087/ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΙ ΤΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΣΣ Η Ο ΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΟΟΣΣ ΠΕΕΡΡΙ Υ.Α. Γ2/3026/ Υ.Α. Γ1/1124/ Υ.Α. Γ2/5108/ Υ.Α. Γ2/2619/ Υ.Α. Γ1/511/ Υ.Α. Γ2/6031/ Υ.Α. 2/38302/ Υ.Α. Γ2/57905/

8 ΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Υ.Α. Γ2/1242/ (Φ.Ε.Κ. 175 τ.β /93) Υ.Α. Γ2/2352/ (Φ.Ε.Κ. 306 τ.α'/93) Υ.Α. Γ2/2355/ (Φ.Ε.Κ. 306 τ.α /93) Υ.Α. Γ2/3219/ (Φ.Ε.Κ. 451 τ.β'/ ) Υ.Α. Γ2/6811/ Υ.Α. Γ2/3800/ (Φ.Ε.Κ. 529 τ.β'/ ) Υ.Α. Γ2/5861/ (Φ.Ε.Κ. 987 τ.β / ) Υ.Α. Γ2/4776/ Υ.Α. Γ2//6215/ Υ.Α. Γ2/72942/ Υ.Α. Γ2/57905/ Υ.Α. Γ7/111341/ ΣΣΥΥΝΝΤΟΟΝΝΙ Τ ΙΙΣΣΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Υ.Α. Γ7/65216/ Υ.Α. Γ7/66273/ ΘΕΜΜΑΑΤΤΙ Ε ΙΙΚΚΑΑ Ι ΙΙΚΚΤΤΥΥΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Υ.Α. Γ7/100496/ Υ.Α. Γ7/66272/ / Υ.Α. Γ7/115926/ Υ.Α. Γ7/39271/ Υ.Α. Γ7/39273/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΤΕΡΟ Π Ι ΙΙΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΕΝΝΙ ΙΙΑΑΙ ΙΙΟΟ ΠΛΛΑΑΙ ΙΙΣΣΙ ΙΙΟΟ ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΣΣΠΠΟΟΥΥ ΩΩΝΝ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΤΤΑΑ ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΤΤΗΗΣΣ ΕΥΥΕΕΛΛΙ ΙΙΚΚΤΤΗΗΣΣ ΖΖΩΩΝΝΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΚΑΑΙ ΙΙΝΝΟΟΤΤΟΟΜΜΩΩΝΝ ΡΡΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ Ι ΙΙΑΑΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙ ΙΙΚΚΟΟ ΕΝΝΙ ΙΙΑΑΙ ΙΙΟΟ ΠΛΛΑΑΙ ΙΙΣΣΙ ΙΙΟΟ ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΣΣΠΠΟΟΥΥ ΩΩΝΝ ΓΓΙ ΙΙΑΑ ΤΤΗΗΝΝ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗ ΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗ Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άξονες γνωστικού περιεχοµένου. Γενικοί στόχοι. Ενδεικτικές θεµελιώδεις έννοιες διαθεµατικής προσέγγισης Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στόχοι. Θεµατικές Ενότητες. ραστηριότητες Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Α. Σχέδιο Εργασίας Β. Επίλυση Προβλήµατος Γ. Μελέτη Πεδίου

9 Ενδεικτικό µεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης προγράµµατος Αξιολόγηση Υποστηρικτικό υλικό για τον Εκπαιδευτικό ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ ΕΥΥΕΕΛΛΙ ΙΙΚΚΤΤΗΗΣΣ ΖΖΩΩΝΝΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΖΖΩΩΝΝΗΗΣΣ ΚΑΑΙ ΙΙΝΝΟΟΤΤΟΟΜΜΩΩΝΝ ΡΡΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ Πλαίσιο εφαρµογής των προγραµµάτων της ευέλικτης ζώνης στην υποχρεωτική εκπαίδευση και των καινοτόµων δράσεων στο Γυµνάσιο Εφαρµογή των προγραµµάτων ευέλικτης ζώνης στην υποχρεωτική εκπαίδευση 1 Εισαγωγή 2 Εφαρµογή της ευέλικτης ζώνης 2.1 Εφαρµογή σχεδίων εργασίας στο νηπιαγωγείο 2.2 Καθιέρωση ευέλικτης ζώνης διαθεµατικών και δηµιουργικών δραστηριοτήτων 2.3 Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας δραστηριότητα 2.4 Σχέδια εργασίας στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης 2.5 Ενδεικτικό σχέδιο εργασίας για τις γιορτές στο πλαίσιο της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης Καθιέρωση «Ζώνης Καινοτόµων ράσεων» στο Γυµνάσιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤΡΙ ΙΤΤΟ ΕΠΠΙ ΙΙΣΣΚΚΕΕΨΨΕΕΙ ΙΙΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΕΕΚΚ ΡΡΟΟΜΜΕΕΣΣ ΣΣΤΤΑΑ ΠΠΛΛΑΑΙ ΙΙΣΣΙ ΙΙΑΑ ΤΤΩΩΝΝ ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΤΤΙ Ν ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙ ΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ε ΕΙ ΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ. ΕΓΓΚΚΥΥΚΚΛΛΙ ΙΙΟΟΙ Υ.Α. Γ2/4832/ Ζ1/1007/ Υ.Α. Γ2/6657/ Υ.Α. Γ1/866/ (Φ.Ε.Κ. 954 τ.β'/98) Ζ1/3466/ Π.. 161(Φ.Ε.Κ.145 τ.α / ) Υ.Α. Γ2/5959/ Υ.Α. ΙΑ/80153? Υ.Α. Γ2/129375/ Υ.Α. Γ7/107632/ ΠΑΡΑΡΤΤΗΜΑΤΤΑ Μ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Συνταγµατικά Άρθρα, Νοµοθεσία της Εκπαίδευσης που σχετίζεται µε την Π.Ε. 1. Σύνταγµα της Ελλάδας

10 Άρθρο Σύνταγµα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 3. οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Νόµος 1566/85 (Φ.Ε.Κ. 167 τ.α / ) 4. Κανονισµός λειτουργίας των µαθητικών κοινοτήτων Υ.Α. Γ2/4094/ (Φ.Ε.Κ. 619 τ.β') ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ψηφίσµατα και Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας σχετικά µε την περιβαλλοντική αγωγή 1. Ψήφισµα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας σχετικά µε την περιβαλλοντική αγωγή (88/C 177/03) 2. Συµπεράσµατα του Συµβουλίου και των Υπουργών Παιδείας για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής αγωγής (92/C 151/02) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Στο παράρτηµα αυτό παρουσιάζονται οι εγκύκλιοι οι οποίες είχαν εκδοθεί για τις πολυήµερες εκδροµές στα πλαίσια υλοποίησης προγράµµατος Π.Ε. Οι εγκύκλιοι αυτές παρουσιάζονται αφ ενός µεν γιατί παρουσιάζεται η συλλογιστική του πλαισίου που πρέπει να υπάρχει για µια εκδροµή-επίσκεψη περιβαλλοντικού περιεχοµένου και αφ εταίρου για την ιστοριογραφία µε την καταγραφή τους για τον αυριανό µελετητή, του πλέγµατος των νόµων και των εγκυκλίων στην εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 1. Η έκθεση της τελικής πράξης του θερινού Πανεπιστηµίου της Τουλούζης (11-17 Σεπτεµβρίου 1994) 2. Άξονες εργασίας και Συµπεράσµατα της πράξης 3. Παραρτήµατα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ιευθύνσεις Υπευθύνων Π.Ε. 1. Υπεύθυνοι Α/θµιας Εκπαίδευσης 2. Υπεύθυνοι Β/θµιας Εκπαίδευσης 3. ιευθύνσεις Κέντρων Π.Ε. 4. Ηλεκτρονικές ιευθύνσεις σχετικές µε την Π.Ε. στον Ελληνικό Χώρο ΒΙΒΛΙΟΓΓΡΑΦΙ ΙΑ

11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Α/θµια ή Π/θµια= Πρωτοβάθµια Β/θµια ή ευ/θµια= ευτεροβάθµια.ε.π.π.σ.= ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών Ε.Ι.Ν.= Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας Ε.Κ.Φ.Ε.= Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.= Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ε.Π.Λ.= Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Κ.Α.Ε.= Κωδικός Αριθµός Εξόδων Κ.Ε.Ε.= Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ΚΕ.ΣΥ.Π.= Κέντρο Συµβουλευτικής & Προσανατολισµού Κ.Π.Ε.= Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κ.Π.Σ.= Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Ο.Ε..Β.= Οργανισµός Εκδόσεων ιδακτικών Βιβλίων Π..= Προεδρικό ιάταγµα Π.Ε.= Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Π.Ι.= Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Π.Ε.Κ.= Περιφερειακά Εκπαιδευτικά Κέντρα Π.Υ.Σ..Ε.= Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε.= Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.= Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Σ.Ε.Π.Π.Ε.= Σχολεία Εφαρµογής Πειραµατικών Προγραµµάτων Εκπαίδευσης Σ.Ε.Π.Ε.. ( ιεύθυνση)=σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ραστηριοτήτων Τ.Ε.Ε.= Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια Τ.Ε.Λ.= Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια Τ.Ε.Σ.= Τεχνικές Επαγγελµατικές Σχολές Υ.Α.= Υπουργική Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ.= Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων ΥΠ.ΠΟ.= Υπουργείο Πολιτισµού ΥΠ.ΧΩ..Ε.= Υπουργείο Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων Φ.Ε.Κ.= Φύλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως

12 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η «Νοµοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», έργο του πολύ καλού φίλου και συναδέλφου Γιάννη Μπότσαρη, δεν εµφανίστηκε τυχαία στη βιβλιογραφία. Αντίθετα, υπαγορεύτηκε από τη συστηµατική ένταξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Εκπαιδευτικό µας Σύστηµα, η οποία συµπορεύτηκε µε τη θέσπιση ρυθµίσεων, κριτηρίων και κανόνων για τα τεκταινόµενα. Ο ιδιαίτερος τρόπος µε τον οποίο συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί που κάνουν πρόγραµµα µε τους µαθητές τους µέσα και έξω από τη σχολική τάξη, το άνοιγµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην ευρύτερη κοινότητα και τους φορείς της και η ίδρυση και λειτουργία πολυάριθµων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τους µαθητές, έπρεπε να προωθηθούν συστηµατικά στην εκπαιδευτική κοινότητα. Όπως έπρεπε να διευκρινιστούν και τα όποια προβλήµατα θα ανέκυπταν στο πεδίο της πράξης. Έτσι, εµφανίστηκαν ο Νόµος, οι πρώτες Υπουργικές Αποφάσεις και οι Εγκύκλιοι για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Με το πέρασµα των χρόνων, νέες δράσεις αναδύονταν και καλούσαν εκπαιδευτικούς και µαθητές να συµµετάσχουν, τα δίκτυα και τα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Νέοι προβληµατισµοί για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση διατυπώνονταν σε ιακηρύξεις και Προτάσεις ( ιάσκεψη Θεσσαλονίκης, 1997) διευρύνοντας τους ήδη υπάρχοντες ( ιάσκεψη Τιφλίδας, 1977). Νέα ζητήµατα ανέκυπταν που απαιτούσαν διορθωτικές παρεµβάσεις και προσαρµογές. Έτσι, οι Υπουργικές Αποφάσεις και οι Εγκύκλιοι πολλαπλασιάστηκαν, ενώ, ταυτόχρονα και επαναδροµικά µια θεσµική δοµή αναδείχθηκε και διαρθρώθηκε λειτουργικά µε όλα τα επίπεδα του Εκπαιδευτικού µας Συστήµατος. Στη «Νοµοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» ο Γιάννης ο Μπότσαρης παρουσιάζει στον αναγνώστη σε ενότητες 1) το Νόµο, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους για τα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που πραγµατοποιούνται στις σχολικές µονάδες 2) το Νόµο, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους για τον «Υπεύθυνο» Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 3) το Νόµο, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κεφάλαιο Πρώτο). Παρουσιάζει, επίσης, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους για το ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και για το Πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης και της Ζώνης Καινοτόµων ράσεων (Κεφάλαιο εύτερο). Παρουσιάζει, τέλος, τις Υπουργικές Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους για τις «περιβαλλοντικές» εξορµήσεις, επισκέψεις και εκδροµές (Κεφάλαιο Τρίτο). Ενώ, σε παραρτήµατα παρουσιάζει Συνταγµατικά Άρθρα, Κανονισµούς, Ψηφίσµατα και Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Υπουργών Παιδείας καθώς και η Τελική πράξη του θερινού πανεπιστηµίου της Τουλούζης Σεπτεµβρίου 1994 µε συστάσεις επί

13 θεµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εγκυκλίους για τις πολυήµερες εκδροµές καθώς και χρήσιµες διευθύνσεις. «Ποιος» µπορεί να είναι, άραγε, ο αναγνώστης αυτού του πονήµατος; «Ποιον» είχε κατά νου ο Γιάννης ο Μπότσαρης, όταν συγκέντρωνε, ταξινοµούσε και οργάνωνε το υλικό του; Και «ποια», εντέλει, είναι η σηµασία της «Νοµοθεσίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» για τα τεκταινόµενα στο χώρο της Αγωγής; Να µια ερώτηση που χρειάζεται να απαντηθεί. Στη «Νοµοθεσίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» µπορεί να στραφεί κάθε εκπαιδευτικός που πραγµατοποιεί προγράµµατα προκειµένου να διαλευκάνει ζητήµατα όχι µόνο διοικητικά αλλά και διδακτικά, αφού οι Υπουργικές Αποφάσεις και οι Εγκύκλιοι που εκπορεύονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ µπορεί να αλλάζουν αλλά και να διατηρούν στοιχεία που αφορούν και στα δυο επίπεδα, το θεσµικό και το παιδαγωγικό. Κάθε εκπαιδευτικός που πραγµατοποιεί προγράµµατα µπορεί, για παράδειγµα, να διαλευκάνει το «πώς» θα προσαρµόσει το διδακτικό του σχεδιασµό για να ανταποκριθεί στη διακήρυξη και τις προτάσεις της ιεθνούς ιάσκεψης της Θεσσαλονίκης (Υπουργική Απόφαση Γ2/5013/ , σελ. 53), όπως και να πληροφορηθεί για άλλα προγράµµατα (Σωκράτης, Comenius, Leonardo) ή για ίκτυα, εθνικά και διεθνή, που εµφανίζονται και απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα (Υπουργική Απόφαση Γ2/4915/ ). Στη «Νοµοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» µπορεί να στραφεί, όµως, και κάποιος εκπαιδευτικός που σκέφτεται να εµπλακεί µε τη νέα παιδαγωγική διαδικασία, προκειµένου να σχηµατίσει µια εικόνα για το συνολικό πεδίο και τις προοπτικές που ανοίγει στους µαθητές και τη σχολική ζωή. Η «Νοµοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» αποτελεί βασική βιβλιογραφική πηγή για έρευνες, µεταπτυχιακές σπουδές αλλά και ιδακτορικές ιατριβές, αφού στις Υπουργικές Αποφάσεις και τις Εγκυκλίους ενσωµατώνονται όλα τα ζητήµατα που αφορούν στη φυσιογνωµία του θεσµού, διοικητική και παιδαγωγική, στο βέλος του χρόνου. Από τη «Νοµοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» θα αντλήσουν χρήσιµες πληροφορίες οι ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων, οι Σχολικοί Σύµβουλοι, οι διοικητικοί υπάλληλοι των ιευθύνσεων Εκπαίδευσης αλλά και όλοι όσοι εµπλέκονται µε το θεσµό, τη στήριξη, την προώθηση και την προοπτική του: Πανεπιστηµιακοί άσκαλοι, Στελέχη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Στελέχη Οµοσπονδιών της Εκπαίδευσης, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις κ.α. Η «Νοµοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» θα µπορούσε, ωστόσο, να αποτελέσει την αφετηρία και για έναν βαθύτερο και ουσιαστικότερο προβληµατισµό. Θα µπορούσε να µας αποκαλύψει «πώς» µια καινοτοµία που ήρθε να ανατρέψει την οµοιοµορφία του παιδαγωγικού τοπίου της Σχολικής Αγωγής και Μόρφωσης,

14 επηρεάστηκε σταδιακά από το Εκπαιδευτικό Σύστηµα και τείνει να ενσωµατώσει τον κώδικα που το διέπει. Μελετώντας τη «Νοµοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», ο αναγνώστης, δεν µπορεί παρά να σκεφτεί ότι τα τεκταινόµενα στο χώρο διοικούνται από ένα πολύπλοκο δίκτυο θεσµικών οργάνων που διατρέχει όλα τα πεδία που συνθέτουν την Εκπαίδευση-Κοινωνικό Θεσµό και µε αυτήν την έννοια χαρακτηρίζεται από «συγκεντρωτισµό». Θα µπορούσε, ταυτόχρονα, να σκεφτεί ότι τα «Σχέδια Υποβολής» των προγραµµάτων δηµιουργούν «Πρότυπα Αναφοράς» τα οποία οδηγούν τη νέα παιδαγωγική διαδικασία στην «τυποποίηση». Και, µε µια προσεκτικότερη ανάγνωση θα µπορούσε να σκεφτεί ότι εκείνο που επιδιώκεται είναι ο πολλαπλασιασµός των προγραµµάτων, γεγονός που παραπέµπει στη «µεγιστοποίηση». Αν, δε, ανατρέξει στο εύτερο Κεφάλαιο, θα µπορούσε να σκεφτεί ότι µε το ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών και µε τη γενίκευση του Προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης και της Ζώνης Καινοτόµων ράσεων για το σύνολο των σχολικών µονάδων της χώρας, επιχειρείται ο «συγχρονισµός» και η «συγκέντρωση», αφού όλοι οι µαθητές θα εµπλέκονται στην καινοτόµο δράση ταυτόχρονα και σύµφωνα µε την κλασική, κατά τάξεις, εσωτερική σχολική διαφοροποίηση. Ως προς την «εξειδίκευση», επιστέγασµα του κώδικα που διέπει το Εκπαιδευτικό µας Σύστηµα, θα µπορούσε κάποιος να την ανιχνεύσει ως «τάση» στη θεµατολογία των προγραµµάτων που προτείνουν οι Εγκύκλιοι, στα θεµατικά ίκτυα που έχουν δηµιουργηθεί, στο περιεχόµενο της επιµόρφωσης στελεχών ή εκπαιδευτικών, όπου το περιβάλλον ως διδακτικό-µαθησιακό αντικείµενο περιχαρακώνεται σε ό,τι θα αποκαλούσαµε «φυσικά συστήµατα» και «φυσικές συνθήκες» µε έµφαση στις µετρήσιµες διαταραχές τους. Μελετώντας τη «Νοµοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», δεν µπορεί παρά να αναρωτηθούµε: τι απέγινε η «καινοτοµία» που τόσο αγαπήθηκε; «που» πήγαν οι τοµές που προετοίµαζε στην «εργοστασιακού» τύπου οργάνωση της εκπαίδευσης; που χάθηκε ο κοινωνικά κριτικός της χαρακτήρας; Και, εντέλει, είναι άραγε εφικτές οι παιδαγωγικές τοµές σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα άρρηκτα δεµένο µε τις εξωπαιδαγωγικές δυνάµεις µε τις οποίες συνυπάρχει και συνεξελίσσεται στο κοινωνικό πεδίο; Και, εµείς οι εκπαιδευτικοί, µπορούµε να κάνουµε κάτι ή όχι; Αν αυτός ο προβληµατισµός γεννηθεί στον αναγνώστη τότε, θα λέγαµε, ότι η «Νοµοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» θα έχει επιτελέσει ένα έργο εξαιρετικά σηµαντικό. Θα έχει ενεργοποιήσει τον εκπαιδευτικό-δρων υποκείµενο και φορέα της Ανθρώπινης Κοινωνικής ράσης-«εκπαίδευση». ρ. Ντίνα Σχίζα

15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ιστορική διαδροµή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης α Η ανάγκη για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Οι ρίζες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) µπορεί να εντοπιστούν στην δεκαετία του '60 όταν η Παγκόσµια Κοινότητα άρχισε να ανησυχεί για την κατάσταση του περιβάλλοντος. Σε αυτή την περίοδο ιδρύθηκαν οι πρώτες οργανώσεις για το περιβάλλον και έγιναν οι πρώτες εκκλήσεις νια την αντιµετώπιση των προβληµάτων του πλανήτη, αρχίζοντας να συνειδητοποιούν την παγκοσµιότητα που έχουν τα προβλήµατα του περιβάλλοντος. Το πρώτο µεγάλο βήµα έγινε το 1972 οπότε, κατά την πρώτη διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον στη Στοκχόλµη (Stockholm). Στην ιάσκεψη αυτή έλαβαν µέρος 132 κράτη-µέλη και συντάχθηκε και υπεγράφη η "Σύσταση αρ. 96" που περιέχει και τα κυριότερα σηµεία δράσης που θα ακολουθούσαν. Με βάση αυτή την Σύσταση, καλείται η εκπαιδευτική κοινότητα να συµβάλει στο να συνειδητοποιήσουν α νέοι την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι η UNESCO δηµιούργησε τµήµα Π.Ε. το οποίο συνεργάστηκε µε το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών (UNEP) στη διαµόρφωση ενός διεθνούς προγράµµατος Π.Ε.. Στο ιεθνές Εργαστήριο του Βελιγραδίου (Beograd) το 1975 και στην Τυφλίδα (Tiblisi) το 1977 καθορίσθηκαν οι στρατηγικές ανάπτυξης, η φιλοσοφία, οι στόχοι και κατευθυντήριες αρχές της Π.Ε.. Σύµφωνα µε αυτό το πρόγραµµα η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε πρώτη φάση έπρεπε να προωθηθεί στα πλαίσια των αναλυτικών και των ωρολογίων προγραµµάτων και σε δεύτερη φάση να ενσωµατωθεί σαν κανονικό τµήµα στα προγράµµατα αυτά. Η δεύτερη διεθνής διάσκεψη για το περιβάλλον, που έγινε στο Ρίο ντε Ζανέϊρο (Rio de Janeiro) τον Ιούνιο του 1992 επιβεβαίωσε την σηµασία της Π.Ε. για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και έδωσε µεγάλη έµφαση στην διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας (Βιοποικιλότητας). Το κείµενο αυτό της ιεθνούς Σύµβασης για την Βιοποικιλότητα επικυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον N.2204/94. έκα χρόνια µετά στο Γιοχάνεσµπουρκ (Johannesburg) συνήλθαν τα κράτη για να καθορίσουν τις πολιτικές εκείνες που θα οδηγήσουν τον πλανήτη προς τη Βιωσιµότητα. Όλα αυτά δείχνουν προς το περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί κεντρικό µέρος των στην προβληµατική ενός κράτους. 15

16 ΕΙ ΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ β. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα Στην Ελλάδα η πρώτη φάση ξεκίνησε το 1977 και την ευθύνη προώθησης είχε το Κ.Ε.Μ.Ε. (σηµερινό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο). Η πρώτη φάση χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια κατάρτισης στελεχών και επιµόρφωσης καθηγητών, καθώς και την εφαρµογή πειραµατικών προγραµµάτων σε επιλεγέντα σχολεία. Η δεύτερη φάση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) εντάχθηκε στις σχολικές δραστηριότητες στην δεκαετία του 90 µε τον Ν.1892/90. Από την σχολική χρονιά η Π.Ε. ενσωµατώνεται στα σχολικά προγράµµατα. Την προώθηση των προγραµµάτων αναλαµβάνουν οι υπεύθυνοι Π.Ε. σε κάθε νοµό. Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), το Συντονιστικό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι θεσµοί που αν και έχουν. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) συνειδητοποιώντας τη σηµασία τη Π.Ε. είχε αναθέσει στην Πάρεδρο της Βιολογίας κ. Βασιλική Περάκη την εποπτεία της Π.Ε., µέχρι το 1996 όπου προκήρυξε τη θέση του Παρέδρου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση την οποία κατέλαβε η κ. ήµητρα Σπυροπούλου. Η Π.Ε. σαν καινοτόµος εκπαιδευτική δραστηριότητα κατέκτησε αµέσως το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, βλέποντας σε αυτό µια διέξοδο των µαθητών για δραστηριότητες που θα έδιναν την δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό, τεχνητό, ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον του. Το περιβάλλον σαν υψηλή και πολύπλοκη σύνθεση των προαναφερθέντων συνιστωσών, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για τη διεπιστηµονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Ο µεγάλος αριθµός των προγραµµάτων τα οποία εκπονούνται σε πανελλήνιο επίπεδο που έφθασαν να υπερβαίνουν τα 1600 ετησίως δείχνει µε τον πιο ανάγλυφο τρόπο την σηµασία αυτού του γεγονότος. Όπως καταγράφεται από έρευνες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι νέοι αµέσως µετά την ειρήνη, θεωρούν το περιβάλλον, το αγαθό για το οποίο είναι διατεθειµένοι να αγωνιστούν. Αυτό σηµατοδοτεί και την σηµασία που έχει η εµπλοκή όλων των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε προγράµµατα Π.Ε.. 16

17 ΕΙ ΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ 2. Η νοµοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης α. Το νοµοθετικό Πλαίσιο Το νοµοθετικό πλαίσιο επίσηµα ξεκίνησε µε τον νόµο Ν. 1892/90. Βέβαια και πριν, και συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια του 1976, υπήρχε ένα δίωρο κάθε Σάββατο που οι µαθητές µπορούσαν να ασχοληθούν µε διάφορες δραστηριότητες κυρίως βέβαια αθλητικές. Όµως µερικοί εκπαιδευτικοί µε ανησυχίες, µέσα σε αυτά τα ασφυκτικά περιθώρια έβρισκαν τρόπους να υπερβαίνουν τις δυσκολίες αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες που τους οδηγούσαν σε σύγκρουση µε τις παγιωµένες αντιλήψεις και βάζοντας πολλές φορές σε κίνδυνο την προσωπικότητά τους. Σε αυτό το περιβάλλον αναπτύχθηκαν και τα πρώτα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, µε τη νοστιµιά του άγουρου φρούτου. Η νοµοθεσία που παρήχθη όλα αυτά τα χρόνια συλλέχθηκε µε αρκετό κόπο και υποµονή, παρουσιάζεται µερικώς ασχολίαστη. Αυτό γίνεται συνειδητά για το λόγο ότι αφήνεται το γεγονός του σχολιασµού και των συµπερασµάτων σε άλλους ερευνητές που θα ήθελαν µέσα από τη νοµοθεσία που παρατίθεται να παρακολουθήσουν την εξελικτική πορεία την Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. β. Μικρή τιµή σε όσους εργάσθηκαν για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Για να φτάσει βέβαια η Π.Ε. µέχρι εδώ εργάσθηκαν πολλοί αφανείς εκπαιδευτικοί. Σε αυτούς λοιπόν τους εκπαιδευτικούς ανήκει ένας ελάχιστος φόρος τιµής. Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε όλο αυτό το έργο που έχει γίνει µέχρι σήµερα. Μετά από χρόνια ο ερευνητής-µελετητής των κειµένων της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα πρέπει να ξέρει ότι πίσω από τα κείµενα υπάρχει η ψυχή των εκπαιδευτικών που τα συνέταξαν, η αγωνία τους να τα δουν να εφαρµόζονται και η χαρά της υλοποίησής τους. Χωρίς τον ιδρώτα αυτών των εκπαιδευτικών δεν θα υπήρχε αυτό το δένδρο που γνωρίζουµε σαν Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Τα ονόµατα αυτών των εκπαιδευτικών θα µπορούσες να τα γνωρίσεις µόνο από τις εγκυκλίους που έφθαναν στα σχολεία. Το πρώτο γραφείο Π.Ε. που δηµιουργήθηκε στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. στελεχώθηκε από την κα. Αλεξοπούλου η οποία εργάσθηκε µε αυταπάρνηση σε συνεργασία µε τον ιευθυντή Εκπαίδευσης.Ε. κ. Γκλαβά. Μεγάλο µέρος των βάσεων του νοµοθετικού πλαισίου της Π.Ε. οφείλεται σε αυτούς τους δύο άοκνους εργάτες για να στηθεί το οικοδόµηµα της Π.Ε.. 17

18 ΕΙ ΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ Από τότε µέχρι σήµερα ένα πλήθος εκπαιδευτικών που σε χρονικά διαστήµατα στελέχωσαν το γραφείο Π.Ε. συνέβαλαν ώστε να κτισθεί το οικοδόµηµα αυτό. Στο αρχείο µου έχω σχεδόν όλες τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί από το γραφείο Π.Ε. και στις οποίες φαίνονται τα ονόµατα των εκπαιδευτικών που απασχολήθηκαν συγκεκριµένες χρονικές περιόδους. Θέλοντας να τιµήσω όλους αυτούς τους συντελεστές, και επειδή είναι πολλοί και πιθανό κατά την αναφορά να µου διέφευγαν ορισµένοι, θεωρώ υποχρέωση µου και δέσµευση µου ταυτόχρονα, να τους αναφέρω σε ξεχωριστό άρθρο που θα εκδοθεί σύντοµα. 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΙ ΙΙ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΕΓΓΚΚΥΥΚΛΛΙ Κ ΙΙΟΙ ΓΓΙ ΙΙ ΑΑ ΤΤΗΗΝΝ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙ ΒΒΑΑΛΛΛΛΟΝΝΤΤΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗ ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙ ΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ν. 1892/90, αρθρ. 111, 13 (Φ.Ε.Κ 101 τ.α /90) 13. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν, µε ειδικά προγράµµατα, ώστε να συµβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισης τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα πλαίσια και ο τρόπος εφαρµογής και χρηµατοδότησης ειδικών προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σε κάθε ιεύθυνση ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µπορεί να αποσπάται για τρία (3) χρόνια ένας εκπαιδευτικός µε απόφαση του οικείου νοµάρχη, ως υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τα καθήκοντα και οι αρµοδιότητες των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να ιδρύονται Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε) και να καθορίζονται οι στόχοι τους, καθώς και ο τρόπος στελέχωσης και λειτουργίας τους. Οι δαπάνες των χώρων λειτουργίας των Κ.Π.Ε αντιµετωπίζονται από τις οικείες νοµαρχίες, οι οποίες µπορεί να επιχορηγούνται µε πιστώσεις που εγγράφονται γι' αυτόν το σκοπό στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. Για τη στέγαση των Κ.Π.Ε µπορεί να διατίθενται σχολικά κτίρια που δε χρησιµοποιούνται για στέγαση δηµόσιων σχολείων µε απόφαση του οικείου νοµάρχη, ύστερα από πρόταση της οικείας δηµοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας. Ο νόµος αυτός είναι σταθµός, καθώς θεσµοθετεί την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αναγνωρίζοντάς την µέρος της παιδαγωγικής διαδικασίας. Έτσι ευοδώθηκαν µακροχρόνιες προσπάθειες πρωτοπόρων εκπαιδευτικών που προσπαθούσαν να Με βάση τον Ν.2986/2002 η απόσπαση αυτή γίνεται µετά από απόφαση του Περιφερειακού ιευθυντή Εκπαίδευσης που βασίζεται σε εισήγηση του αρµόδιου ΠΥΣ Ε. 19

20 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι δείξουν την πολλαπλή σηµασία που έχει για τον σηµερινό µαθητή, τον αυριανό πολίτη η ευαισθητοποίησή του σε θέµατα περιβάλλοντος. Με τον νόµο αυτό καθορίζεται ο σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και θεσµοθετούνται ο υπεύθυνος Π.Ε. και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.). Ο σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπως προκύπτει από τη διατύπωση του σχετικού άρθρου είναι: Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του Να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό Να δραστηριοποιηθούν, µε ειδικά προγράµµατα, ώστε να συµβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισης τους Στην παρούσα εγκύκλιο είναι ενσωµατωµένη η φιλοσοφία της Π.Ε. όπως αυτή έχει διατυπωθεί στη διάσκεψη της UNESCO στο Βελιγράδι και την Τιφλίδα. Υ.Α. Φ.16/102/Γ /308/ (Φ.Ε.Κ. 223 τ.β /91) Έχοντας υπόψη: 1. Tiς διατάξεις της 13, του άρθρου 111, του Νόµου 1892/ (Φ.Ε.Κ. 101 τ.α ) 2. Την ανάγκη επέκτασης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Αποφασίζουµε οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται αναλόγως και στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί µε νόµο. Με αυτή την Υπουργική Απόφαση η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επεκτείνεται και στα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Η έλλειψη που υπήρχε στον νόµο, ήρθε να την καλύψει η παραπάνω Υ.Α. συναισθανόµενοι την σηµασία που έχει για την διαµόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στους µικρούς µαθητές. Με αυτή επίσης την εγκύκλιο καθορίζεται επαγωγικά και ο υπεύθυνος Π.Ε. και για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η απόφαση αυτή κυρώθηκε µε τον Νόµο 1964/91 (Φ.Ε.Κ 69 τ.α /91) 20

21 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι Υ.Α. Γ1/1152/ Θέµα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η εφαρµογή των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, εντάσσεται στα πλαίσια της σχετικής επιταγής των Νόµων: 1) 1566/85, που ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που έχει σαν στόχο της να αναπτύξουν οι µαθητές την κριτική σκέψη και την αντίληψη για συλλογική προσπάθεια και συνεργασία, ώστε να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και µε την υπεύθυνη συµµετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. 2) 1892/90, άρθρο 111, την Υπουργική Απόφαση Φ.16/102/Γ1/308, που αναγνωρίζει την Π.Ε. ως τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης προκειµένου οι µαθητές, όχι µόνο να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλά και να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µ' αυτό, ώστε να δραστηριοποιηθούν και να συµβάλλουν - µέσα από ειδικά προγράµµατα - στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισης τους. Εποµένως το ΥΠ.Ε.Π.Θ., όχι µόνον επικροτεί τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών που έχουν εκπονήσει προγράµµατα Π.Ε., αλλά και καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν πεισθεί για την αναγκαιότητα εφαρµογής της Π.Ε. και επιθυµούν να εµπλακούν στις διαδικασίες σχεδιασµού και υλοποίησης ενός προγράµµατος να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες που αναφέρονται στη συνέχεια της εγκυκλίου και συνοπτικά καταγράφονται στον πίνακα που επισυνάπτεται. Α. Με τα προγράµµατα Π.Ε. επιδιώκεται ειδικότερα όπως οι µαθητές: - αποκτήσουν γνώση και ευαισθησία για το συνολικό περιβάλλον. - αναπτύξουν µία βασική αντίληψη για το συνολικό περιβάλλον και τις αλληλοεπιδράσεις ανθρώπου - φυσικού περιβάλλοντος. - αναπτύξουν τις αναγκαίες δραστηριότητες ικανότητες και δεξιότητες για να προσδιορίσουν ένα πρόβληµα, να το κατανοήσουν και το επιλύσουν. - προσεγγίσουν κριτικά το περιβάλλον και τα προβλήµατα του, βασιζόµενοι σε οικολογικούς, πολιτικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς και αισθητικούς συντελεστές. - αποκτήσουν κοινωνικές αξίες και αισθήµατα ευθύνης για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, διαµορφώνοντας µία σχετική ηθική και έναν κώδικα συµπεριφοράς. Β. Η Π.Ε. δεν είναι ένα ιδιαίτερο µάθηµα, ένας ιδιαίτερος επιστηµονικός κλάδος (µε δικό του γνωστικό αντικείµενο δικές τους µεθόδους έρευνας και δικούς του εκπαιδευτικούς). Είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία, στην οποία η διάρκεια, ο χρόνος, τα όρια και οι διαδικασίες δεν είναι αυστηρά καθορισµένα. Περιλαµβάνει απλές και 21

22 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι σύνθετες δραστηριότητες, δε δεσµεύεται από το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραµµα (χωρίς να το καταργεί ή να το παραβιάζει), απαιτεί την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών (ατοµική, εταιρική, οµαδική εργασία), σχεδιάζεται από οµάδα εκπαιδευτικών και προσανατολίζεται, στην έρευνα και λύση ενός περιβαλλοντικού προβλήµατος, λαµβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των µαθητών, τις σχετικές εµπειρίες και γνώσεις, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρονται για έρευνα µέσα και έξω από το σχολείο. Γ. Τα προβλήµατα που συνιστούν το αντικείµενο έρευνας σ ένα πρόγραµµα Π.Ε. πρέπει να προκύπτουν από το άµεσο περιβάλλον των µαθητών και στη συνέχεια - όσο είναι δυνατόν - να ανάγονται σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.. Επειδή το περιβάλλον και οι παράµετροι του δεν είναι αντικείµενο κανενός από τα µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο απαιτείται η συνεργασία όσο το δυνατόν περισσοτέρων εκπαιδευτικών, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προσέγγιση των προβληµάτων τα οποία είναι σύνθετα και οφείλονται σε αλληλοεπιδρούσες αιτίες. Σηµείο εκκίνησης µπορεί να είναι η ύλη των µαθη- µάτων της Μελέτης του Περιβάλλοντος, της Γεωγραφίας, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των Θρησκευτικών και της Ελληνικής Γλώσσας. Το ζητούµενο είναι: 1) η αξιοποίηση των σχετικών µε το θέµα κεφαλαίων των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων και 2) η σύζευξη τους ώστε η προσφερόµενη σχετική κατακερµατισµένη γνώση να συνδεθεί λογικά µε άξονα ένα πρόγραµµα δουλειάς, που προτείνεται για συλλογική επεξεργασία από µαθητές και εκπαιδευτικούς. Προβλέπεται επίσης η έκδοση Βιβλίου - Οδηγού για τους υπεύθυνους Π.Ε., το οποίο θα δίνει περισσότερες οδηγίες για την ανάπτυξη και καλύτερη εφαρµογή τη Π.Ε. Ε. Η Π.Ε. στα σχολεία Α/θµιας Εκπαίδευσης µπορεί να λειτουργήσει σε δύο επίπεδα: α) Παράλληλα µε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα κάθε τάξης σε ώρες που καθορίζονται από τις δυνατότητες -σε σχέση µε το ωρολόγιο πρόγραµµα- κάθε τάξης και το ωρολόγιο πρόγραµµα των εκπαιδευτικών. β) Στα πλαίσια των Σχολικών ραστηριοτήτων που προτείνονται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ύστερα από τη θετική απήχηση που είχε σε µαθητές και εκπαιδευτικούς το σχετικό ερωτηµατολόγιο. Συγκεκριµένα προτείνεται να χρησιµοποιούνται µία (1) ώρα την εβδοµάδα ή δύο (2) ανά δεκαπενθήµερο για ποικίλες δραστηριότητες (Πολιτιστικές, Θεατρική παιδεία, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Σχολικές βιβλιοθήκες), οπότε ένα πρόγραµµα συλλογικής δουλειάς µπορεί να καταρτισθεί από µαθητές διαφόρων τάξεων και εκπαιδευτικούς, για την υλοποίηση του οποίου, συναντώνται εντός ή εκτός σχολείου σε χώρους σχετικούς µε το αντικείµενο µελέτης ή τη 22

23 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι δραστηριότητα και συνεργάζονται µαθητές και εκπαιδευτικοί, επιτυγχάνοντας έτσι τη µελέτη ενός θέµατος σε διαφορετικό επίπεδο, αλλά και µέσα ή σε σχέση µε τα γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος. Ένα τέτοιο πρόγραµµα µπορεί να καλύπτει αποκλειστικά θέµατα της Π.Ε., όπως επειδή στην Π.Ε. το περιβάλλον νοείται στην πλατειά του έννοια (βλ. σχετικό πίνακα που επισυνάπτεται) µπορούν µέσα από ένα πρόγραµµα Π.Ε. να υλοποιηθούν στόχοι και των άλλων δραστηριοτήτων. ΣΤ. Ο σχεδιασµός ενός προγράµµατος Π.Ε. είναι έργο της οµάδας των εκπαιδευτικών που θα συµµετάσχουν και στις διαδικασίες υλοποίησης του προγράµµατος. Σχετικές ενέργειες καταγράφονται στον σχετικό πίνακα που επισυνάπτεται. Παράλληλα θα πρέπει να επισηµανθεί ότι θεωρείται ως δεδοµένη η συµπαράσταση του ιευθυντή του σχολείου και του συλλόγου των διδασκόντων. Ενώ η συµπαράσταση και σύµφωνη γνώµη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων θα πρέπει να επιδιωχθεί, όχι µόνον για ηθική και υλική στήριξη του προγράµµατος, αλλά και προκειµένου να ενηµερωθούν αυτοί για τις δραστηριότητες των µαθητών εκτός Σχολείου. Για περισσότερες πληροφορίες, προβλήµατα και σχετική συνεργασία οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί µπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή µε αλληλογραφία µε τον υπεύθυνο κατά νοµό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να ενηµερώσουν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής αρµοδιότητας τους σε θέµατα επικοινωνίας και συνεργασίας, µε παράλληλη κοινοποίηση της σχετικής ή άλλης µελλοντικής αλληλογραφίας στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. ιεύθυνση Σπουδών Α/θµιας Εκπαίδευσης Τµήµα Α' Ερµού Αθήνα. Τα προγράµµατα εγκρίνονται από τον Προϊστάµενο της οικείας ιεύθυνσης Α/θµιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώµη του υπεύθυνου Π.Ε. και αντίγραφα τους κοινοποιούνται στη ιεύθυνση Σπουδών Α/θµιας Εκπαίδευσης. Για τα παραπάνω παρακαλούµε να ενηµερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί των ηµοτικών Σχολείων και να αποτελέσει η Π.Ε. µέσα στο Σεπτέµβρη ή Οκτώβρη αντικείµενο Ειδικής Παιδαγωγικής Συνεδρίας. Με την εγκύκλιο αυτή: προσδιορίζονται οι σκοποί και οι στόχοι ενός προγράµµατος Π.Ε. τονίζεται ότι η Π.Ε. δεν είναι ιδιαίτερο µάθηµα αλλά εκπαιδευτική διαδικασία µε δραστηριότητες και δεν δεσµεύεται από το ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραµµα προσδιορίζει ότι τα προγράµµατα Π.Ε. πρέπει να προκύπτουν από το «άµεσο περιβάλλον των µαθητών» και να ανάγονται σε περιφερειακό, εθνικό 23

24 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι και διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για την αρχή «ράσε τοπικά - Σκέψου παγκόσµια» καθορίζεται ο διαθεµατικός χαρακτήρας της Π.Ε. εντάσσει την Π.Ε. στις σχολικές δραστηριότητες εµπλέκει, για την σωστή υλοποίηση των προγραµµάτων, όλους τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας από τον ιευθυντή, τον Σύλλογο ιδασκόντων, τον σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. Γ2/4867/ (Φ.Ε.Κ. 629 τ.β / ) Θέµα: Σχολικές ραστηριότητες Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 47, παραγρ. 2 και 3 του Ν. 1566/ Το άρθρο 111, παρ. 13 του Ν. 1892/90, αποφασίζουµε: Κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό Γυµνάσιο, Λύκειο ή Σχολή µπορεί να πραγµατοποιεί είτε να συµµετέχει, µε τους µαθητές του ή σε συνεργασία µε µαθητές άλλου σχολείου και τοπικούς φορείς, στην πραγµατοποίηση, εντός και εκτός του σχολικού χώρου, δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πνευµατική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δηµιουργική έκφραση των µαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα που αφορούν το στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον τους. Τα αντικείµενα των δραστηριοτήτων αυτών είναι: 1) Πολιτιστικά, επιστηµονικά θέµατα: Μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, θεατρικό εργαστήρι, παραδοσιακοί χοροί, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, τοπική ιστορία και λαογραφία, λέσχη φωτογραφίας, εκθέσεις ζωγραφικής, εκδόσεις εφηµερίδων-περιοδικών, ραδιοφωνικές εκποµπές - Τ.V., κινηµατογράφος, θέµατα επιστήµης, λειτουργία βιβλιοθηκών, εκθέσεις βιβλίου, εκθέσεις χαλκογραφίας, εκθέσεις χειροτεχνήµατος κ.λ.π. 2) Περιβαλλοντική εκπαίδευση: α) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙΩΝΟΝΤΑΙ (στοιχεία φυσικής οικολογίας, ανθρωπογενούς οικολογίας) β) ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ (τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, εξέλιξη της ανθρώπινης δραστηριότητας, πόλεµοι, θεοµηνίες, χηµική-βιολογική ρύπανση ατµόσφαιρας, νερού, εδάφους) 3) Αγωγή Υγείας: - Ναρκωτικά, κάπνισµα, αλκοόλ - Πρόληψη καρκίνου 24

25 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι - ΑΙDS - Πρόληψη ατυχηµάτων (κυκλοφοριακή αγωγή, ατυχήµατα στα εργαστήρια ή κατά την άθληση και γενικά στους χώρους του σχολείου). Κατά την πραγµατοποίηση των κατά περίπτωση δραστηριοτήτων προτείνεται η συνεργασία µε Μουσεία, Αρχαιολογική Υπηρεσία, ιστορικά αρχεία, δηµοτικές βιβλιοθήκες, φυσιολατρικές λέσχες, ασική Υπηρεσία, Επιµελητήρια, Επιστηµονικούς συλλόγους, κέντρα νεότητας, δηµόσιους οργανισµούς, εκθεσιακούς χώρους, εργαστήρια, /νσεις Νοµαρχιών κ.λ.π. Οι δραστηριότητες αυτές πραγµατοποιούνται στο χώρο του σχολείου σε τακτική βάση, αλλά και σε άλλους χώρους ανάλογα µε το αντικείµενο ενασχόλησης (Μουσεία, βιβλιοθήκες, εκθεσιακοί χώροι, θέατρα επιµελητήρια, χώροι άλλων δηµοσίων φορέων, εργοστάσια, εργαστήρια κ.λ.π.). Στο πλαίσιο της οργάνωσης των δραστηριοτήτων αυτών µπορούν να ενταχθούν και άλλες εκδηλώσεις, όπως η λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών, η διοργάνωση εκδροµών µε βάση «πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό πρόγραµµα», η λειτουργία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης κ.λ.π. Επίσης µπορούν να λειτουργούν και µονιµότερες µορφές έκφρασης όπως: έκδοση µαθητικού λογοτεχνικού περιοδικού, έκδοση µαθητικού κόµικς κ.ά. Η έκδοση µπορεί να γίνεται ύστερα από γνωµοδότηση της προβλεπόµενης από αυτήν την απόφαση Επιτροπής και τελική έγκριση από τον Προϊστάµενο της οικείας ιεύθυνσης ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Είναι δυνατή και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο σχετικών προγραµµάτων όπως: CODIESEE, CORDEE και «Συνεργαζοµένων Σχολείων» της UNESCO, καθώς και η αξιοποίηση δυνατοτήτων που παρέχονται από τα κοινοτικά προγράµµατα. Τα προγράµµατα των σχολικών δραστηριοτήτων πραγµατοποιούνται παράλληλα µε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα κάθε τάξης σε ώρες που καθορίζονται ανάλογα µε τις δυνατότητες κάθε σχολείου, όσον αφορά το ωρολόγιο πρόγραµµα κάθε τάξης και το ωρολόγιο πρόγραµµα των καθηγητών. Για τα προγράµµατα αυτά µπορούν να διατίθενται δύο (2) ώρες την εβδοµάδα ή τέσσερις (4) ανά δεκαπενθήµερο κατά τάξη ή τµήµα εντός ή εκτός ωρολογίου προγράµµατος ως εξής: για παράδειγµα τάξη ή τµήµα που συµµετέχει σε πρόγραµµα σχολικών δραστηριοτήτων και έχει εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα 30 ωρών, το πρόγραµµα αυτό µπορεί να διαµορφωθεί σε 32 ώρες και ούτω καθ' εξής. Για τους καθηγητές, που συµµετέχουν στα προγράµµατα (µέχρι δύο το πολύ κατά τάξη ή τµήµα), µειώνεται το εβδοµαδιαίο διδακτικό ωράριο τους κατά δύο (2) ώρες. Όταν έχουν συµπληρώσει το διδακτικό ωράριο τους µε αντικείµενα διδασκαλίας, 25

26 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι µπορούν να απασχολούνται µε αντίστοιχη υπερωριακή αποζηµίωση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Η συµµετοχή στα προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων είναι προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς και η συµµετοχή των µαθητών πρέπει να είναι ενεργητική, δηµιουργική και όχι παθητική. Προγράµµατα µπορούν να αναπτύσσονται και σε συνεργασία τάξεων και τµηµάτων ή και οµάδας σχολείων. Η διαδικασία ανάπτυξης σχολικών δραστηριοτήτων έχει ως εξής: µε την έναρξη του σχολικού έτους ο ιευθυντής του σχολείου ενηµερώνει τους εκπαιδευτικούς για τις δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρµογής προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια οι καθηγητές του σχολείου, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συµµετοχή, αφού ενηµερώσουν τους µαθητές, συζητούν µαζί τους, αποφασίζουν για τη διοργάνωση και πραγµατοποίηση σχολικών δραστηριοτήτων και από κοινού καταρτίζουν συγκεκριµένα προγράµµατα. Το θέµα και ο στόχος κάθε προγράµµατος καθώς και οι συγκεκριµένες ώρες, που θα διατίθενται, υποβάλλονται από τον καθηγητή ή τους καθηγητές που το κατάρτισαν, προς έγκριση αρχικά στο Σύλλογο των διδασκόντων. Αντίγραφο των προγραµµάτων αυτών στέλνεται στον προϊστάµενο της οικείας ιεύθυνσης ή του Γραφείου, ο οποίος και είναι αρµόδιος για την προώθηση του στην Επιτροπή και την τελική έγκριση αφού λάβει υπόψη του: α) τη γνώµη της Επιτροπής για την έγκριση και το ύψος της οικονοµικής επιχορήγησης, β) τους στόχους των προγραµµάτων και γ) τις δυνατότητες του σχολείου σε ώρες και διδακτικό προσωπικό. Σε επίπεδο ιεύθυνσης ευ/θµιας Εκπαίδευσης - ύστερα από εισήγηση του Προϊσταµένου και µετά από απόφαση του οικείου Νοµάρχη - λειτουργεί επιτροπή στην οποία συµµετέχουν: 1) ένας Σχολικός Σύµβουλος κλάδου ΠΕ2 ως Πρόεδρος, 2) δύο ιευθυντές σχολείων (ένας Γυµνασίου και ένας Λυκείου), 3) ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 4) ο υπεύθυνος Σ.Ε.Π. για τα σχολεία της ιεύθυνσης, 5) ένας εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί στη ιεύθυνση ή στο Γραφείο ευ/θµιας Εκπαίδευσης, που ορίζεται από τον οικείο προϊστάµενο, 6) ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του πολυπληθέστερου σχολείου της έδρας της ιεύθυνσης ή του Γραφείου ευ/θµιας Εκπαίδευσης. 1 1 Στην επιτροπή αυτή συµµετέχει σαν 7 ο µέλος και ο Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας σύµφωνα µε την Γ2/8976/

27 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι Ο ρόλος της Επιτροπής αυτής, που ορίζεται για ένα σχολικό έτος, είναι: - Να γνωµοδοτεί για την τελική έγκριση και το ύψος της οικονοµικής επιχορήγησης των προγραµµάτων-δραστηριοτήτων που υποβάλλονται από τα σχολεία. - Να διευκολύνει την εφαρµογή προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων µε την προώθηση σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων. - Να συντονίζει την προσπάθεια δύο ή περισσοτέρων σχολείων για την ανάπτυξη κοινών προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων. - Να προγραµµατίζει και να οργανώνει τα προβλεπόµενα πολιτιστικά διήµερα και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μπορεί να δηµιουργείται επίσης σε επίπεδο σχολείου γνωµοδοτική οµάδα µε υποβοηθητικό και συµβουλευτικό χαρακτήρα, αποτελούµενη από τον ιευθυντή του σχολείου, τους συµµετέχοντες στο πρόγραµµα εκπαιδευτικούς, εκπρόσωπο των µαθητών και εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. Οι δαπάνες πραγµατοποίησης των εκδηλώσεων αυτών σε επίπεδο νοµού βαρύνουν τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των οικείων Νοµαρχιών (ειδικός φορέας 193 και Κ.Α.Ε. 5184), στους οποίους θα εγγράφονται κατ' έτος οι αναγκαίες πιστώσεις. Οι δραστηριότητες αυτές µπορούν να στηρίζονται οικονοµικά και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων, τα έσοδα των µαθητικών κοινοτήτων και τους διάφορους φορείς και χορηγούς. Κατά τη λήξη των µαθηµάτων θα πραγµατοποιείται πολιτιστικό διήµερο (διήµερο σχολικών δραστηριοτήτων), κατά το οποίο θα παρουσιάζεται η όλη εργασία που συντελέσθηκε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Τέτοιες εκδηλώσεις µπορούν να πραγµατοποιούνται και έπ ευκαιρία εθνικών, θρησκευτικών κ.ά. εορτών (28 Οκτωβρίου, 25 Μαρτίου, 23 εκεµβρίου, 30 Ιανουαρίου, Παρασκευή των Απόκρεω, ηµέρα του περιβάλλοντος, ηµέρα των δικαιωµάτων του παιδιού κ.ά.). Οι ιευθύνσεις ή τα Γραφεία ευ/θµιας Εκπαίδευσης υποβάλλουν πίνακα µε όλα τα προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στα σχολεία της περιφέρειας τους στο ΥΠ.Ε.Π.Θ.. ιεύθυνση Σπουδών ευ/θµιας Εκπαίδευσης, Τµήµα Γ', Ερµού 15, Αθήνα. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η σηµαντική αυτή εγκύκλιος καθορίζει τις σχολικές δραστηριότητες τις προεκτείνει και δίνει απαντήσεις στον τόπο συµµετοχής των εκπαιδευτικών, τον τόπο έγκρισης και υλοποίησης των προγραµµάτων αυτών. 27

28 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι *Γ2/8976/ Θέµα: Καθορισµός καθηκόντων και υποχρεώσεων Υπευθύνων Αγωγής Υγείας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις µε αρ. Γ2/3806/ και Γ2/6076/ και Γ2/8070/ Υπουργικές Αποφάσεις 2. Την ανάγκη εφαρµογής προγραµµάτων Αγωγής Υγείας 3. Την πειραµατική εφαρµογή του θεσµού Υπευθύνων Αγωγής Υγείας σε 13 ιευθύνσεις ευ/θµιας Εκπαίδευσης της χώρας. Αποφασίζουµε Καθορίζουµε τα Καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας ως εξής: Οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας: 1. Παρακολουθούν και συντονίζουν τα προγράµµατα Αγωγής Υγείας που εφαρµόζονται στα σχολεία αρµοδιότητας τους Και παρέχουν κάθε δυνατή.βοήθεια για την καλύτερη εφαρµογή τους. 2. Παροτρύνουν και δηµιουργούν, όπου είναι δυνατόν, προϋποθέσεις για την εφαρµογή όλο και περισσοτέρων προγραµµάτων. 3. Οργανώνουν σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση ευ/θµιας Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύουν και τη ιεύθυνση Σπουδών ευ/θµιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ενηµερωτικές συναντήσεις σε θέµατα Αγωγής Υγείας για τους καθηγητές των σχολείων αρµοδιότητας τους. 4. Συνεργάζονται µε τις ηµόσιες Υπηρεσίες που εδρεύουν στον Νοµό τους, µε κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς φορείς, γιατί η συµβολή τους θεωρείται αναγκαία για τη στήριξη των προγραµµάτων. 5. Αποτελούν το συνδετικό κρίκο µεταξύ του Νοµού και της ιεύθυνσης Σπουδών ευ/θµιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Ε.Π.Θ.. 6. Αναλαµβάνουν την ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα Αγωγής Υγείας, σε σεµινάρια νεοδιόριστων καθηγητών. 7. Παρακολουθούν τα σεµινάρια που οργανώνει η ιεύθυνση Σπουδών ευ/θµιας Εκπαίδευσης για την παραπέρα ενηµέρωση τους. 8. Συντάσσουν και αποστέλλουν εκθέσεις πεπραγµένων στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς µε παρατηρήσεις τους σχετικά µε την πορεία των προγραµµάτων. 9. Συνεργάζονται µε τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού. *10. Συµµετέχουν στην επιτροπή που ορίζει η Γ2/4867/ Υπουργική Απόφαση. 28

29 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι 11. 0ι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας έχουν ως έδρα τους τη ιεύθυνση ευ/θµιας Εκπαίδευσης του Νοµού, όπου διατίθεται, απαλλασσόµενοι των διδακτικών τους καθηκόντων. 12. Σχετικά µε την απασχόληση τους ισχύει η µε αρ. Γ2/5108/ Υπουργική Απόφαση. 29

30 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι Υ.Α. Γ2/5548/ Θέµα: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Η εφαρµογή των προγραµµάτων Π.Ε. στα σχολεία ευ/θµιας Εκπαίδευσης λειτουργεί στα πλαίσια: 1. Της υλοποίησης των σκοπών και στόχων των άρθρων 1 και 5 του Νόµου 1566/85 µε τους οποίους επιδιώκεται η ικανοποίηση των αναγκών για: - σύνδεση του σχολείου µε το ευρύτερο περιβάλλον του παροχή γνώσεων σχετικών µε τους σύγχρονους κοινωνικούς πpoβληµατισµoύς µε τα επαγγέλµατα και την παραγωγική διαδικασία - διεύρυνση του συστήµατος αξιών των µαθητών - προσαρµογή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις ατοµικές διαφορές των µαθητών (ανάπτυξη κλίσεων, ενδιαφερόντων, σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων) - για βελτίωση και ανάπτυξη των σχέσεων του ατόµου µε το στενότερο και ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον (π.χ. ανάπτυξη υπευθυνότητας, συµµετοχή σε κοινούς προβληµατισµούς και αναζήτηση λύσεων, συλλογική προσπάθεια, ανάπτυξη πρωτοβουλιών κ.λ.π.) 2. Του σχετικού Νόµου 1892/90, άρθρο 111 παρ. 13 που αναγνωρίζει την Π.Ε. ως τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, προκειµένου οι µαθητές όχι µόνον να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µ' αυτό, ώστε να δραστηριοποιηθούν και να συµβάλλουν - µέσα από ειδικά προγράµµατα - στη γενικότερη προ-απάθεια αντιµετώπισης τους. 3. Της αριθµ. Γ2/4867/ Υπουργικής Απόφασης που αφορά τις Σχολικές ραστηριότητες µε την οποία ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών στα προγράµµατα-δραστηριότητες της Π.Ε. µε τις δυνατότητες ανάπτυξης των προγραµµάτων στα πλαίσια του ωρολογίου και αναλυτικού προγράµµατος των διαφόρων τάξεων, αλλά και µε τη διαδικασία έγκρισης και χρηµατοδότησης τους. 4. Της ικανοποίησης της απαίτησης για διαρκή ανανέωση των αναλυτικών προγραµµάτων µε ειδικά πειραµατικά προγράµµατα δραστηριοτήτων, τα οποία παρακολουθούν τους σύγχρονους κοινωνικούς προβληµατισµούς, αλλά και παρέχουν το αναγκαίο υλικό τόσο για κάθε µελλοντική αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων (µε πρόσθετους στόχους και ύλη) όσο και για την γόνιµη και λειτουργική ένταξη των προγραµµάτων αυτών στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα. Κατά συνεπεία το ΥΠ.Ε.Π.Θ. όχι µόνον επικροτεί τις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί κατά το παρελθόν, αλλά και καλεί τους εκπαιδευτικούς που 30

31 ΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ ΠΕΕΡΡΙ ΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΕΚΚΠΠΑΑΙΙ ΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ Ι πιστεύουν στην αναγκαιότητα ανάπτυξης της Π.Ε. στα σχολεία µας αλλά και θέλουν να εµπλακούν στις διαδικασίες σχεδιασµού και υλοποίησης ενός προγράµµατος Π.Ε.: 1) να λάβουν υπόψη τους τα όσα αναφέρονται στο συνηµµένο παράρτηµα σχετικά µε την Π.Ε. και τις διαδικασίες σχεδιασµού και εφαρµογής των προγραµµάτων Π.Ε. 2) να επικοινωνήσουν µε τον υπεύθυνο Π.Ε. της περιοχής τους για περισσότερες σχετικές πληροφορίες αλλά και για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν προκειµένου να σχεδιάσουν και εφαρµόσουν ένα πρόγραµµα Π.Ε. και 3) να συµπληρώσουν το συνηµµένο σχέδιο προγράµµατος το οποίο θα υποβάλλουν σύµφωνα µε τη Γ2/4867/ Υπουργική Απόφαση «Περί Σχολικών ραστηριοτήτων» στον προϊστάµενο της ιεύθυνσης ή του Γραφείου στο οποίο ανήκει, το σχολείο για έγκριση. Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούµε να ενηµερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι καθηγητές των σχολείων ευ/θµιας Εκπαίδευσης της περιοχής αρµοδιότητας σας και η Π.Ε. να αποτελέσει αντικείµενο ειδικής Παιδαγωγικής Συνεδρίας, αφού ληφθούν υπόψη και τα όσα αναφέρονται στην Γ2/4867/ Yπ. Aπ. σχετικά µε τις προϋποθέσεις υλοποίησης ενός προγράµµατος Π.Ε. στο σχολείο. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Με τα προγράµµατα Π.Ε. επιδιώκεται : Η εκπαίδευση για το περιβάλλον Η γνώση των στοιχείων που συνιστούν τα οικοσυστήµατα, η κατανόηση των σχέσεων που κρατούν τα αλληλεξαρτηµένα όντα σε µια συχνά λεπτή όσο και δυναµικά εξελισσόµενη ισορροπία αλλά και η ευαισθητοποίηση για ό,τι συµβαίνει γύρω µας. Η εκπαίδευση µέσα από το περιβάλλον Ανάπτυξη νοητικών και θυµικών ικανοτήτων και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων µε τη χρησιµοποίηση του περιβάλλοντος ως πεδίου έρευνας και µάθησης Η εκπαίδευση για την προστασία του περιβάλλοντος Βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος (και συνεπώς της ποιότητας ζωής) µε εφαρµογή κατάλληλης περιβαλλοντικής πρακτικής. Β. Τα θέµατα που καλύπτει η Π.Ε. και συνιστούν αντικείµενα των προγραµµάτων Π.Ε. αναφέρονται στα προβλήµατα του αµέσου περιβάλλοντος των µαθητών που προκύπτουν από τις αλληλοεπιδράσεις που δηµιουργούνται, στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. (Ενδεικτικά αντικείµενα µελέτης των προγραµµάτων Π.Ε. καταχώρησης στο έντυπο "Σχολείο και Περιβάλλον", έκδοση του Ο.Ε..Β. που εστάλη το 1989 στα σχολεία). Γ. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν είναι ένα ιδιαίτερο µάθηµα (µε δικό του γνωστικό αντικείµενο, ειδικούς καθηγητές και εγχειρίδιο). Είναι µια εκπαιδευτική διαδικασία που 31

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2000 12 Η συγγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015

Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 Ετήσιος Προγραμματισμός 2014-2015 1 ) Διαδικασία Ετήσιου Προγραμματισμού 1.1 Χρονικό διάστημα υλοποίησης : Από - Έως (2 ημερομηνίες της μορφής (ηη/μμ/εεεε) χωρισμένες με (-) πχ: 01/09/2013-10/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΠ ΓΕΛ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Σεπτέμβριος 2014 ΕΤΗΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) EΣΠΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

1.1 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για την οικολογική κρίση και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πλανήτης µας. Το περιβάλλον ζωτικός χώρος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2008-2009. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Α. Κόπτσης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακα Αποδεκτών ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακα Αποδεκτών ΠΡΟΣ : ΘΕΜΑ: Οργάνωση Εκδηλώσεων με θέμα «Ημέρες Σταδιοδρομίας» στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΓΡΑΦΕΙO ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ΣΕΠ ) Ερμού 15 101 85 Αθήνα Tηλέφωνο : 3230332

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιµορφωνόµενων - Επιµορφωτών για την Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού έτους 2010-2011.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιµορφωνόµενων - Επιµορφωτών για την Εισαγωγικής Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού έτους 2010-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ) ιεύθυνση: Αρκαδίου 8 Πόλη : Λαµία T.K : 35100 Πληροφορίες: κ..κοτρώτσου Τηλέφωνο: 22310

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 28 7-2006 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τα ωρολόγια προγράμματα και το ωράριο εργασίας των Διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων διαμορφώνονται ως ακολούθως : 1. Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ για το σχολικό έτος 2008-2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Νικολόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2

Κυκλοφοριακή Αγωγή ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Κυκλοφοριακή Αγωγή Πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιαθεµατική προσέγγιση ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 1) Γενικά Στοιχεία άσκαλοι:

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΡΑΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ ΓΟΝΕΙΙΣ.. Αποδέκττεςς ~500 γονείίςς = 1000 παιδιιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ MΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2015 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Παρατηρητήριο Πρόληψης Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΑ9-9Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΔΑ: 4ΑΛΑ9-9Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον»

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών. Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών- Ρούβα- Γουβών Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» Ίδρυση Δικτύου «Τουρισμός και περιβάλλον» Με την απόφαση 3927/17/17-4-2006

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2010-2011

ΘΕΜΑ: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2010-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας

3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας Πίνακας 2 Περιεχομένων Το Σχολείο μας 3 Εισδοχή Οι Νηπιαγωγοί μας 4 Σχολικό Έτος και Αργίες Ωράριο 6 Οι καθημερινές μας Οι Δραστηριότητες 7 εργασίες μας 9 Κατ οίκον Εργασία Οι Αξιολόγηση 10 Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπιαγωγείου και Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία.

Σηµειώνουµε ότι το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο για τις σχολικές εκδροµές είναι εναρµονισµένο µε την ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ 280/2013 Προς: Ι. Περιφερειακή ιεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακό ιευθυντή Εκπαίδευσης κ. Γεώργιο Καρατάσιο ΙΙ...Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας..Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2015 Σύμφωνα με τη με αριθμ. Φ.52/63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ.β ), (ΑΔΑ: Β4439- ΩΞ1)

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: 40χρονα Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου - Ευριπίδου Διευθύντρια Π.Ι. Δημοσιογραφική Διάσκεψη 9 Μαΐου 2013 Δομή της παρουσίασης Ρόλος και Δράση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (ΠΙΚ) Εμφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ Α.Π. Ηµερ... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΟ ΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟ Άνδρας Γυναίκα ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εκπαιδευτικός ΠΕ6 Αγγλικών με οργανική θέση στο 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ειρήνη Αγγελή-Παπανδρέου Διεύθυνση: Αγίου Θωμά 7, Αμπελόκηποι, 11527 Αθήνα Τηλέφωνο: 2107794853, 2105153318, 6977946874 Tόπος Γεννήσεως: Αθήνα Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου

Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου Σχεδιαγράμματα Εκθέσεων Β! Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Φιλία Προϋποθέσεις ορθής φιλίας: Σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου. Ειλικρίνεια και τιμιότητα. Κατανόηση προβλημάτων. Αλληλοβοήθεια. Κοινά ενδιαφέροντα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ¹ Μ. Σαµπάνης, ²Π. Σαµπάνης, ³Π. Σταµάτης, ³Μ. Κόνσολας ¹ Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών-Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο.

ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. 1 ηµόσιες-κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: Το νοµικό πλαίσιο. Ελένη Τζινιέρη-Τζανετάκου ιευθύντρια της ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης Όταν το 2000 οι ηµόσιες Κεντρικές Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ Νάξος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Π.Δ. 47/2006 - ΦΕΚ 48/Α/2.3.2006 Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Η κοινωνία εµπιστεύεται το σχολείο ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ Α Η πολιτεία εµπιστεύεται τον εκπαιδευτικό ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 1/2 ΤΟΜΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 6 Μαΐου 2015

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 6 Μαΐου 2015 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6 Μαΐου 2015 Εκσυγχρονισμός της δομής του σχολικού προγράμματος (Ωρολόγια Προγράμματα) Το Πρόβλημα (εντοπίζεται κυρίως στο Ενιαίο Λύκειο): Πληθώρα επιλογών που προκαλούν σύγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Ι ΕΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΤΣΙΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (MSc) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ (Ρ/Η) Η εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και η επαγγελµατική κατάρτισή τους έχει πολλά χαρακτηριστικά αλλά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15

Επιλέγω. Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ. σχολικό έτος 2014-15 Επιλέγω Saint-Paul ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΔΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Τμήματα Εμπέδωσης σχολικό έτος 2014-15 Η πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία των εκπαιδευτηρίων Saint-Paul έχει επενδύσει στη διάπλαση μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011

ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 ΠΡΑΞΗ 22/ 20-09-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα την ευτέρα 18 Απριλίου 2005. ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αιγαίου Πελάγους 1-3, 4 ος όροφος 153 41 Αγία Παρασκευή Τηλ: 210 6015985, Fax: 210 6015985 e-mail: press@pi-schools.gr ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγία Παρασκευή 3 Ιουνίου 2005 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 73 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Έρευνας: Μαρίνα Αϊβαζίδη (σχολικό έτος 2003-2004) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διδασκαλία της 2 ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Α. Σύντοµη ιστορική διαδροµή Η ελληνική προσχολική εκπαίδευση γεννιέται και αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγίες για Προγραμματισμό Εκπαιδευτικού Έργου»

Θέμα: «Οδηγίες για Προγραμματισμό Εκπαιδευτικού Έργου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 3 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΟΤ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛ ΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα