Συµβουλίου της Επικρατείας: 1078/2003, Τµήµα Α Πηγή: Ε..Κ.Α ΜΕ/03 σελ. 434

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµβουλίου της Επικρατείας: 1078/2003, Τµήµα Α Πηγή: Ε..Κ.Α ΜΕ/03 σελ. 434"

Transcript

1 Συµβουλίου της Επικρατείας: 1078/2003, Τµήµα Α Πηγή: Ε..Κ.Α ΜΕ/03 σελ. 434 Σύνταξη ανικανότητας από το ΝΑΤ λόγω ναυτικού ατυχήµατος που επήλθε κατά την εκτέλεση ή εξαφορµής της ναυτικής εργασίας. Ως ναυτικό ατύχηµα κατά την εκτέλεση ή εξαφορµής της ναυτικής εργασίας θεωρείται και η νόσος που προκλήθηκε ή αν προϋπήρχε εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε συνεπεία βιαίου συµβάντος ή λόγω της εκτέλεσης της ναυτικής εργασίας υπό συνθήκες µη κανονικές και εξαιρετικές, οι οποίες υπήρξαν η κύρια αφορµή για την εκδήλωση ή επιδείνωση της νόσου. Τέτοιες συνθήκες υφίστανται και στην περίπτωση κατά την οποία δεν παρασχέθηκε στον ναυτικό που ασθένησε κατά τον πλου, η δυνατότητα πλήρους περίθαλψης, τόσο από την άποψη της έγκαιρης και επακριβούς διάγνωσης της νόσου, όσο και από την άποψη της άµεσης έναρξης της προσήκουσας θεραπευτικής αγωγής, εξακολούθησε δε αυτός να εργάζεται µε αποτέλεσµα την επιδείνωση της υγείας του ή το θάνατο. Αποκλειστική αρµοδιότητα υγειονοµικών επιτροπών του ηµοσίου ή του Ι.Κ.Α. να αποφαίνονται περί της ικανότητας για εργασία και της υπάρξεως αιτιώδους συνάφειας µεταξύ της διαπιστωθείσας ανικανότητας και του ατυχήµατος. Οι γνωµατεύσεις, των Υγειον. Επιτροπών δεσµεύουν τα δικαστήρια, εφόσον είναι πλήρως αιτιολογηµένες. Όταν τα ιοικ. ικαστήρια υποχρεώνουν µε προδικαστική απόφαση τις Υγειον. Επιτροπές να αποφανθούν, αυτές όµως παραλείπουν την υποχρέωση αυτή, εµµένοντας στην προηγούµενη ελλιπώς αιτιολογηµένη γνωµάτευση, τα ιοικ. ικαστήρια έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν κρίση επί των ιατρικής φύσεως θεµάτων, χρησιµοποιώντας κάθε πρόσφορο αποδεικτικό µέσο. εν υπερέβει την εξουσία του το δικάσαν ιοικ. Εφετείο κρίνοντας ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της εκδήλωσης της πάθησης του ασφαλισµένου και των εξαιρετικά δυσµενών συνθηκών εργασίας, δεδοµένου ότι η ευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή, παρά την προδικαστική απόφαση, δεν έδωσε µε την δεύτερη γνωµάτευσή της αιτιολογηµένη, απάντηση, αναφορικά µε το ερώτηµα που της τέθηκε µε την απόφαση αυτή, αλλά επέµεινε στην κριθείσα ως αναιτιολόγητη αρχική γνωµάτευσή της. Πρόεδρος: Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Εισηγήτρια: ΕΙΡ. ΣΑΡΠ ικηγόρος: Γ. Κατσαντώνης 1. Επειδή, µε την κρινόµενη αίτηση, η οποία ασκείται, κατά το νόµο, ατελώς και άνευ καταβολής παραβόλου, ζητείται η αναίρεση της 1667/2001 αποφάσεως του ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς, µε την οποία απορρίφθηκε έφεση του ήδη αναιρεσείοντος Ναυτικού Αποµαχικού Ταµείου (Ν.Α.Τ.), κατά της 1225/2000 αποφάσεως του ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς. Με την τελευταία αυτή απόφαση έγινε δεκτή προσφυγή του αναιρεσιβλήτου, ασφαλισµένου του ανωτέρω Ταµείου, ακυρώθηκε η 2214/1998 απόφαση του ιευθυντή Παροχών του εν λόγω Ταµείου και κρίθηκε ότι ο αναιρεσίβλητος έχει καταστεί ανίκανος συνεπεία ναυτικού ατυχήµατος και, ως εκ τούτου, δικαιούται συντάξεως. 2. Επειδή, µε το άρθρο µόνο του π.δ/τος 913/1978 (ΦΕΚ Α` 220) κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείµενο νόµου, µε αριθµό 792/1978, οι διατάξεις περί του αναιρεσείοντος Ταµείου Ν.Α.Τ.). Ο κωδικοποιηµένος αυτός νόµος ορίζει στο άρθρο 1 ότι, κατά την έννοια των διατάξεων αυτού, απολύτως ανίκανος είναι «ο ισοβίως ανίκανος προς άσκησιν οιουδήποτε επαγγέλµατος» και σχετικώς ανίκανος είναι «ο ισοβίως ανίκανος προς άσκησιν µόνον του ναυτικού επαγγέλµατος» και στο άρθρο 14 παρ. 4 ότι «Χορηγείται σύνταξις ατυχήµατος: Α) Εις ναυτικόν καθιστάµενον απολύτως ή σχετικώς ανίκανον συνεπεία ατυχήµατος επελθόντος εν τη ναυτική εργασία ή προκληθέντος εξ αφορµής ταύτης...». Περαιτέρω, το άρθρο 27 του εν λόγω νοµοθετήµατος, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 1711/1987 (ΦΕΚ Α 109), προβλέπει ότι: «Για την ανικανότητα του ασφαλισµένου ή µέλους της οικογενείας του γνωµατεύουν οι πρωτοβάθµιες υγειονοµικές επιτροπές του ηµοσίου ή του Ι.Κ.Α.. Για κάθε αµφισβήτηση που αφορά γνωµάτευση πρωτοβάθµιας υγειονοµικής επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή από τον ενδιαφερόµενο και το ΝΑΤ στην οικεία

2 δευτεροβάθµια υγειονοµική επιτροπή µέσα σε 30 ηµέρες από την επίδοσή της σε αυτόν...». Κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, χορηγείται σύνταξη σε ναυτικό που καθίσταται απολύτως ή σχετικώς ανίκανος συνεπεία ατυχήµατος το οποίο επήλθε κατά την εκτέλεση ή εξ αφορµής της ναυτικής εργασίας. Ως τέτοιο ατύχηµα θεωρείται και η νόσος που προκλήθηκε ή, αν προϋπήρχε, εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε συνεπεία βιαίου συµβάντος ή λόγω της εκτελέσεως της ναυτικής εργασίας υπό συνθήκες µη κανονικές και εξαιρετικές, οι οποίες υπήρξαν η κύρια αφορµή για την εκδήλωση ή ανάπτυξη της νόσου ή την επιδείνωσή της. Τέτοιες δε συνθήκες υφίστανται και στην περίπτωση κατά την οποία δεν παρασχέθηκε στον ασθενήσαντα κατά τον πλου ναυτικό η δυνατότητα πλήρους περιθάλψεως, τόσο από την άποψη της έγκαιρης και επακριβούς διαγνώσεως της νόσου, όσο και από την άποψη της άµεσης ενάρξεως της προσήκουσας θεραπευτικής αγωγής, εξακολούθησε δε αυτός να εργάζεται, µε αποτέλεσµα την επιδείνωση της καταστάσεως της υγείας του ή το θάνατό του. Εξάλλου, οι προαναφερθείσες υγειονοµικές επιτροπές είναι αποκλειστικώς αρµόδιες να αποφαίνονται από ιατρική άποψη περί της ικανότητας του ασφαλισµένου να εργασθεί, καθώς και περί της υπάρξεως ή µη αιτιώδους συνδέσµου µεταξύ της ανικανότητας που διαπιστώθηκε και του ατυχήµατος υπό την ανωτέρω έννοια. Ειδικότερα, οι επιτροπές αυτές αποφαίνονται περί του αν εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε προϋπάρχουσα νόσος συνεπεία του βιαίου συµβάντος ή των συνθηκών της ναυτικής εργασίας, οι οποίες κρίθηκαν στη συγκεκριµένη περίπτωση ως ασυνήθεις ή εξαιρετικές από τα ασφαλιστικά όργανα του Ταµείου ή τα επιλαµβανόµενα της υποθέσεως, µετά την άσκηση προσφυγής, τακτικά διοικητικά δικαστήρια. Οι γνωµατεύσεις των εν λόγω επιτροπών, εφόσον είναι πλήρως αιτιολογηµένες, δεσµεύουν τα αρµόδια για την απονοµή της συντάξεως ασφαλιστικά όργανα του Ν.Α.Τ., καθώς και τα ως άνω δικαστήρια. Τέλος, αν τα δικαστήρια αυτά κρίνουν ότι η κρίση των υγειονοµικών επιτροπών, ως προς τα προαναφερθέντα ιατρικής φύσεως ζητήµατα, είναι πληµµελής, ασαφής ή ελλιπής, έχουν τη δυνατότητα είτε να ακυρώσουν τη σχετική απόφαση του αρµόδιου ασφαλιστικού οργάνου του Ν.Α.Τ., έτσι ώστε η υπόθεση να καταστεί εκ νέου εκκρεµής ενώπιόν του, είτε να ζητήσουν την έκδοση νέας αιτιολογηµένης γνωµατεύσεως από την αρµόδια υγειονοµική επιτροπή, αναπέµποντας την υπόθεση σ` αυτήν (πρβλ. Σ.τ.Ε. 4406/2001, 3823/2000, 5025/1997 κ.ά.). Ειδικώς, όταν τα διοικητικά δικαστήρια, επιλαµβανόµενα αιτήµατος συνταξιοδοτήσεως λόγω ανικανότητος, υποχρεώνουν µε προδικαστική απόφαση τα υγειονοµικά όργανα να αποφανθούν επί των ανωτέρω ιατρικής φύσεως ζητηµάτων, τα τελευταία όµως παραλείπουν την υποχρέωση αυτή εµµένοντας στη προηγούµενη ελλιπώς αιτιολογηµένη γνωµάτευση, τα ως άνω δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα είτε να αναπέµψουν για µια ακόµη φορά την υπόθεση ενώπιον των αρµοδίων υγειονοµικών οργάνων, είτε να κρίνουν επί του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, αφού προηγουµένως εκφέρουν κρίση επί των ως άνω ιατρικής φύσεως θεµάτων, χρησιµοποιώντας τα πρόσφορα προς τούτο αποδεικτικά µέσα. Και τούτο, διότι η παράλειψη των αρµοδίων υγειονοµικών επιτροπών να γνωµατεύσουν, κατόπιν µάλιστα εκδόσεως σχετικής προδικαστικής αποφάσεως από το δικαστήριο της ουσίας, δεν είναι δυνατό να αποβεί τελικώς εις βάρος του ασφαλισµένου ή συνταξιούχου (πρβλ. Σ.τ.Ε. 1594/1994, 3823/2000, 3833/2001). 3. Επειδή, στην κρινόµενη υπόθεση µε την προσβαλλόµενη απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής : Ο αναιρεσίβλητος, ο οποίος γεννήθηκε το 1952, απεγράφη ως ναυτικός την και είναι κάτοχος πτυχίου ικανότητος πλοιάρχου Α, προσελήφθητον Μάρτιο του 1995 από την εταιρία... ως επιθεωρητής πλοίαρχος του υπό κατασκευήν πλοίου «.Λ.Κ.», το οποίο παρέµεινε στο ναυπηγείο µέχρι τις Κατά το διάστηµα τούτο ο αναιρεσίβλητος επέβλεψε, µεταξύ άλλων, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ηλεκτρονικών οργάνων του πλοίου (ραντάρ, πυξίδες, SATELLITE), καθώς και τις εργασίες στις δεξαµενές του πλοίου (σφυροκοπανισµούς, χρωµατισµούς, κλπ.). Μετά το πέρας των εργασιών τούτων το πλοίο εξετέλεσε τουριστικούς πλόες στα νησιά του Αιγαίου και λιµένες της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο πλοίο ο αναιρεσίβλητος ασθένησε από λευχαιµία τριχωτών κυττάρων και στις απελύθη από την ανωτέρω ναυτιλιακή εταιρεία, έλαβε δε σύνταξη λόγω αναπηρίας (µε ποσοστό 67%) από το αναιρεσείον Ν.Α.Τ. για το χρονικό διάστηµα από έως Στις ο αναιρεσίβλητος ζήτησε να

3 συνταξιοδοτηθεί από το εν λόγω Ταµείο λόγω εργατικού ατυχήµατος, ισχυριζόµενος ότι η ασθένειά του ήταν απότοκος της εργασίας του. Ειδικώτερα ο αναιρεσίβλητος ισχυρίσθηκε ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακατασκευής του πλοίου δεν ελήφθησαν από την πλοιοκτήτρια εταιρία τα θεµελιώδη µέτρα προστασίας που ορίζονται από τους διεθνείς κανόνες α) κατά την εγκατάσταση των δύο ισχυρότατων ραντάρ, µε αποτέλεσµα να εκτεθεί απροστάτευτος σε ακτινοβολία Χ, και β) κατά τους χρωµατισµούς στη δεξαµενή του πλοίου µε ψεκασµό, µε αποτέλεσµα να εκτεθεί στις διαλυτικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για το χρωµατισµό. Ισχυρίσθηκε επίσης ότι, κατά την εκτέλεση των πλόων, αναγκάσθηκε να εργάζεται σε άσχηµες καιρικές και εργασιακές συνθήκες επί ώρες το εικοσιτετράωρο κάτω από αφόρητη ψυχολογική πίεση, προκειµένου να πραγµατοποιηθούν τα προγραµµατισµένα τουριστικά δροµολόγια. Η ευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή Επαγγελµατικών Νοσηµάτων, µε την 22/1998 γνωµάτευσή της, απεφάνθη ότι δεν τεκµηριώνεται αιτιώδης συνάφεια µεταξύ της παθήσεως του αναιρεσιβλήτου (λευχαιµία των τριχωτών κυττάρων) και της εργασίας του στο πλοίο, δεδοµένου ότι δεν εξετέθη για ικανό χρονικό διάστηµα (τουλάχιστον δύο έτη) στους βλαπτικούς παράγοντες, που, κατά τα διεθνή επιστηµονικά δεδοµένα, µπορούν να προκαλέσουν τη συγκεκριµένη νόσο (βενζόλιο, ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία). Επί τη βάσει της γνωµατεύσεως αυτής ο ιευθυντής Παροχών του αναιρεσείοντος Ν.Α.Τ. απέρριψε, µε την 2214/1998 απόφασή του, το περί συνταξιοδοτήσεως, συνεπεία εργατικού ατυχήµατος, αίτηµα του αναιρεσιβλήτου. Κατά της αποφάσεως αυτής ο αναιρεσίβλητος άσκησε προσφυγή ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου. Το δικαστήριο αυτό έλαβε υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν προσκοµισθεί και συγκεκριµένα τις 2973 και 2974/ ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον συµβολαιογράφου Ι.Γ. εργάτη) και Ε.Θ. ναύκληρου) και την από µαρτυρική κατάθεση του α Μηχανικού Γ.Κ. ενώπιον του συντάξαντος την από πορισµατική έκθεση ένορκης προανακρίσεως του πλοιάρχου του Λιµενικού Σώµατος Κ.Κ. από τις οποίες προέκυπτε, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόµενη απόφαση, ότι ο αναιρεσίβλητος αναγκάσθηκε να καταβάλει υπέρµετρη προσπάθεια, προκειµένου να ανταποκριθεί σε ασυνήθεις όρους εργασίας και επί ορισµένο χρόνο υπό εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες, όπως η παντελής έλλειψη προστατευτικών µέτρων κατά την εγκατάσταση, επισκευή και λειτουργία των δύο ραντάρ του πλοίου, η έκθεσή του στα διαλυτικά των χρωµάτων, που χρησιµοποιήθηκαν κατά τον ψεκασµό των δεξαµενών του πλοίου και εξαιτίας των οποίων έµεινε µια φορά αναίσθητος επί µισή ώρα στις αρχές Σεπτεµβρίου 1995 (και όχι του έτους 1999, όπως, προφανώς από παραδροµή, αναφέρεται στην προσβαλλόµενη απόφαση), και η ψυχολογική πίεση να εργάζεται επί πολλές ώρες, είκοσι ώρες το εικοσιτετράωρο, υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες, προκειµένου να µη χαθεί ο ναύλος, διότι το πλοίο ήταν χρονοναυλωµένο σε τουρίστες. Το πρωτοβάθµιο δικαστήριο έλαβε επίσης υπόψη τα αναγραφόµενα στα ιατρικά βιβλία «Αιµατολογία - Βασικές αρχές» των ειδικών γιατρών R.H., E.B. S.S., H.C., και F.S., σχετικά µε την αιτιολογία και την παθογένεση της νόσου, και τον «Ιατρικό Οδηγό πρώτων βοηθειών» της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού και ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας, σε συνδυασµό και προς το 472/ πιστοποιητικό του ιευθυντή του Αιµατολογικού Τµήµατος του Γενικού Περιφερειακού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιώς «ΜΕΤΑΞΑ» επίκουρου καθηγητή Β.Σ.. Με βάση τα στοιχεία αυτά, µε την 2074/1999 προδικαστική απόφαση, το πρωτοβάθµιο δικαστήριο ανέπεµψε την υπόθεση στην ευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή, προκειµένου αυτή να διευκρινίσει εάν εξαιτίας των εξαιρετικά δυσµενών συνθηκών, υπό τις οποίες αναγκάσθηκε να εργασθεί ο αναιρεσίβλητος, πιθανολογείται ότι προκλήθηκε ή εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε ή ευνοήθηκε η τυχόν προδιάθεση του οργανισµού του να εκδηλώσει την ασθένεια αυτή, παρά τον βραχύ χρόνο εκθέσεώς του στους ανωτέρω βλαπτικούς παράγοντες. Σε εκτέλεση της προδικαστικής αυτής αποφάσεως εκδόθηκε η 67/1999 απόφαση της ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο, µε την 1225/2000 οριστική απόφασή του, δέχθηκε ότι µε την ανωτέρω γνωµάτευση η Υγειονοµική Επιτροπή επαναλαµβάνει ό,τι και στην αρχική γνωµάτευσή της, χωρίς να αποφαίνεται επί των τεθέντων µε την προδικαστική απόφαση ερωτηµάτων και χωρίς να συνεκτιµώνται οι εξαιρετικά δυσµενείς και ασυνήθεις συνθήκες, υπό τις οποίες ο αναιρεσίβλητος αναγκάσθηκε να παρέχει τη ναυτική εργασία του. Κατόπιν τούτου, το πρωτοβάθµιο δικαστήριο έκρινε αναιτιολόγητη

4 την ανωτέρω γνωµάτευση και έλαβε υπόψη το 2976/ πιστοποιητικό του ιευθυντή του Αιµατολογικού Τµήµατος του Γενικού Περιφερειακού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιώς «ΜΕΤΑΞΑ», στο οποίο αναφέρεται ότι : «Η αιτιολογία της νόσου παραµένει όχι απολύτως ευκρινής. Ενοχοποιούνται κατά την άποψη των ερευνητών η ιονίζουσα ακτινοβολία και διάφορα χηµικά αντιδραστήρια. Στο ερώτηµα αν και κατά πόσο µπορεί να επηρεασθεί δυσµενώς η υγεία ενός ασθενούς που πάσχει από το νόσηµα αυτό - το οποίο όµως δεν έχει διαγνωσθεί - και εξακολουθεί να εργάζεται ως ναυτικός έστω για µικρό χρονικό διάστηµα, η απάντηση είναι καταφατική». Με τα δεδοµένα αυτά, το διοικητικό πρωτοδικείο έκρινε ότι η νόσος του αναιρεσιβλήτου, έστω και αν δεν προκλήθηκε, πάντως µετά βεβαιότητος εκδηλώθηκε και επιδεινώθηκε εξ αιτίας της υπέρµετρης προσπάθειας που κατέβαλε υπό εξαιρετικά δυσµενείς και ασυνήθεις συνθήκες παροχής της ναυτικής εργασίας του στο πλοίο «Λ.Κ.» και ότι, ως εκ τούτου, ενόψει και του ποσοστού αναπηρίας του 67%, δικαιούται συντάξεως λόγω ναυτικού ατυχήµατος. Κατά της πρωτόδικης αποφάσεως άσκησε έφεση το αναιρεσείον Ταµείο, η οποία απερρίφθη µε την προσβαλλόµενη απόφαση. 4. Επειδή, µε την απόφαση αυτή το ιοικητικό Εφετείο έκρινε ότι, εφόσον µε την εκδοθείσα µετά την προδικαστική απόφαση του πρωτοβαθµίου δικαστηρίου γνωµάτευση της ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής δεν δόθηκε απάντηση στο τεθέν µε την απόφαση αυτή ερώτηµα, η γνωµάτευση αυτή ήταν αναιτιολόγητη και, ως εκ τούτου, µη δεσµευτική. Συνεπώς, έκρινε περαιτέρω το διοικητικό εφετείο, νοµίµως το πρωτοβάθµιο δικαστήριο εξέφερε την ανωτέρω κρίση του επί τη βάσει των λοιπών πρόσφορων αποδεικτικών στοιχείων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και το προαναφερθέν 2976/ πιστοποιητικό του ιευθυντή του Αιµατολογικού Τµήµατος του Γενικού Περιφερειακού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιώς - του οποίου η γνώµη, λόγω της ειδικότητός του ως αιµατολόγου, του επιστηµονικού του επιπέδου ως επίκουρου καθηγητή και της ιδιότητός του ως ιευθυντή του ειδικού για την ασθένεια του αναιρεσιβλήτου τµήµατος κρατικού νοσοκοµείου, στο οποίο µάλιστα ο αναιρεσίβλητος νοσηλεύθηκε, παρίσταται έγκυρη, συνάδει δε και προς τα αναφερόµενα στα µνηµονευόµενα στην πρωτόδικη απόφαση ιατρικά βιβλία σχετικά µε την παθογένεση της επίµαχης νόσου. Κατόπιν τούτου, το διοικητικό εφετείο, συνεκτιµώντας και αυτό τα ίδια στοιχεία, έκρινε τελικώς ότι η υπέρµετρη προσπάθεια που κατέβαλε ο αναιρεσίβλητος, υπό τις προεκτεθείσες εξαιρετικά δυσµενείς και ασυνήθεις συνθήκες παροχής της ναυτικής εργασίας κατά το χρονικό διάστηµα από έως , «µετά βεβαιότητος συνέβαλε στην εκδήλωση τον Οκτώβριο του έτους 1995 της ασθενείας του, η οποία είτε προϋπήρχε, χωρίς να έχει διαγνωσθεί, είτε ευνοήθηκε λόγω της σχετικής προδιάθεσης του οργανισµού του». Περαιτέρω, το δικάσαν δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιµο τον ισχυρισµό του αναιρεσείοντος Ταµείου ότι κανένας άλλος εκ των εργασθέντων κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα στο πλοίο δεν ασθένησε, µε τη σκέψη ότι στηρίζεται στην αναπόδεικτη προϋπόθεση ότι οι λοιποί εργασθέντες κατέβαλαν την ίδια µε τον αναιρεσίβλητο υπέρµετρη προσπάθεια και είχαν ακριβώς την ίδια γενετική προδιάθεση στην επίµαχη ασθένεια. 5. Επειδή, η ανωτέρω κρίση του ιοικητικού Εφετείου, σύµφωνα µε την οποία η υπέρµετρη προσπάθεια που κατέβαλε ο αναιρεσίβλητος κατά την εκτέλεση της ναυτικής εργασίας του υπό εξαιρετικά δυσµενείς και ασυνήθεις συνθήκες συνέβαλε στην εκδήλωση της ασθενείας του, συναχθείσα κατ εκτίµηση των προαναφερθέντων στοιχείων, είναι κατ αρχήν νοµίµως και επαρκώς αιτιολογηµένη. Κρίνοντας δε επί του θέµατος αυτού, το οποίο είναι ιατρικής φύσεως και ανήκει, κατ` αρχήν, στην αποκλειστική αρµοδιότητα των υγειονοµικών επιτροπών, το δικάσαν Εφετείο δεν υπερέβη την εξουσία του, εφόσον η ευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή παρά την προδικαστική απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου, δεν έδωσε µε την δεύτερη γνωµάτευσή της, όπως όφειλε, αιτιολογηµένη απάντηση στο τεθέν µε την απόφαση αυτή ερώτηµα, αλλά επέµεινε στην κριθείσα ως αναιτιολόγητη αρχική γνωµάτευσή της ότι η διαπιστωθείσα υπ αυτής πάθηση του αναιρεσιβλήτου δεν έχει σχέση µε τις συνθήκες εργασίας του. Συνεπώς, τα περί του αντιθέτου προβαλλόµενα µε την κρινόµενη αίτηση είναι απορριπτέα ως αβάσιµα. Εξάλλου, ο λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο αµφισβητείται η ουσιαστική εκτίµηση από το ιοικητικό Εφετείο των προαναφερθέντων αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και η αποδεικτική δύναµη αυτών είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος. Περαιτέρω, ο λόγος αναιρέσεως, µε τον οποίο προβάλλεται ότι µη νοµίµως το

5 ιοικητικό Εφετείο έλαβε υπόψη πιστοποιητικά ιδιωτών ιατρών και ιδιωτικών κλινικών, είναι απορριπτέος ως ερειδόµενος επί εσφαλµένης προϋποθέσεως, διότι το δικάσαν δικαστήριο έλαβε υπόψη, κατά τα προεκτεθέντα, µόνο το πιστοποιητικό του ιευθυντή του Αιµατολογικού Τµήµατος του Γενικού Περιφερειακού Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Πειραιώς «ΜΕΤΑΞΑ». Απορριπτέος επίσης ως ερειδόµενος επί εσφαλµένης προϋποθέσεως είναι και ο λόγος αναιρέσεως ότι το δικάσαν δικαστήριο έλαβε υπόψη ενόρκους βεβαιώσεις, διότι τέτοιες βεβαιώσεις έλαβε υπόψη το ιοικητικό Πρωτοδικείο για να καταλήξει στην κρίση του ότι ο αναιρεσίβλητος παρέσχε την εργασία του υπό συνθήκες εξαιρετικά δυσµενείς, ζήτηµα, ως προς το οποίο δεν προεβλήθη ειδικός λόγος µε την έφεση του αναιρεσείοντος Ταµείου και περί του οποίου, ως εκ τούτου, δεν έκρινε και το δευτεροβάθµιο δικαστήριο. Ο λόγος αναιρέσεως ότι το δικάσαν δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τα δηµόσια έγγραφα που προσκόµισε το αναιρεσείον Ταµείο είναι απορριπτέος ως αόριστος, διότι ούτε τα έγγραφα αυτά προσδιορίζονται ούτε το δικόγραφο µε το οποίο ετέθησαν υπόψη του εν λόγω δικαστηρίου. Τέλος, ο λόγος αναιρέσεως ότι η προσβαλλόµενη απόφαση µη νοµίµως έλαβε υπόψη γνωµάτευση της ευτεροβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής, η οποία είναι πλέον αναρµόδια, είναι απορριπτέος προεχόντως διότι προβάλλεται το πρώτον κατ αναίρεση, εφόσον το αναιρεσείον Ταµείο µε την έφεσή του είχε παραπονεθεί για τη µη λήψη υπόψη από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο των γνωµατεύσεων της εν λόγω Επιτροπής. 6. Επειδή, οι λόγοι αναιρέσεως, οι οποίοι στρέφονται κατά της πρωτόδικης αποφάσεως και της ενσωµατωθείσης σ αυτήν προδικαστικής και µε τους οποίους προβάλλεται ότι µη νοµίµως αναπέµφθηκε η υπόθεση µε την προδικαστική απόφαση του ιοικητικού Πρωτοδικείου στην ευτεροβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή και ότι το εν λόγω δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τους διατυπωθέντες µε τις 73637/3837/ και 45978/ εκθέσεις των απόψεων του αναιρεσείοντος Ταµείου ισχυρισµούς και τα προσκοµισθέντα υπ αυτού στοιχεία, ενώ έλαβε υπόψη τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόµισε ο αναιρεσίβλητος, είναι απορριπτέοι ως απαράδεκτοι. 7. Επειδή, σύµφωνα µε όσα έχουν εκτεθεί, η κρινόµενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί. ΣΧΟΛΙΟ Κατά πάγια νοµολογία, νατυικό εργατικό ατύχηµα θεωρείται και η νόσος που προκλήθηκε ή,α αν προϋπήρχει εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε συνεπεία βιαίου συµβάντος ή λόγω της εκτέλεσης της ναυτικής εργασίας υπό συνθήκες µη κανονικές και εξαιρετικές, οι οποίες υπήρξαν η κύρια αφορµή για την εκδήλωση ή ανάπτυξη της νόσου ή την επιδείνωσή της (βλ. Σ.τ.Ε. 5025/97, Ε..Κ.Α. 2000, 274, Σ.τ.Ε. 292/1996 Ε..Κ.Α. 1997, 553). «Μη κανονικές και εξαιρετικές» συνθήκες έχει κριθεί ότι υφίστανται και στις περιπτώσεις: α) µη παροχής στον ασθενήσαντα κατά τον πλου ναυτικό δυνατότητας πλήρους περίθα.ψης, τόσο από την άποψη της έγκαιρης και επακριβούς διάγνωσης της νόσου, όσο και από την άποψη της άµεσης έναρξης της προσήκουσας θεραπευτικής αγωγής, και ειδικότερα είτε αυτός εξακολούθησε να εργάζεται, µε αποτέλεσµα την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του ή το θάνατό του (βλ. σχολιαζόµενη απόφαση) είτε εγκαταλείφθηκε σε λιµάνι της αλλοδαπής χωρίς την παροχή της παραπάνω βοήθειας (βλ. Σ.τ.Ε. 400/92 Ε..Κ.Α. 1993, 244) β) σφοδρής θαλασσοταραχής (τυφώνα), συνεπεία της οποίας το πλοίο κινδύνευσε να βυθιστεί και ο νατυικός υπέστη ισχυρό κλονισµό, που επιτάχυνε την εκδήλωση της σχιζοφρένειάς του (Σ.τ.Ε. 292/1996 ό.π.). αντίθετα έχει κριθεί ότι η υγρασία, τα ξενύχτια κλπ. δεν αποτελούν «µη κανονικές και εξαιρετικές», αλλά «συνήθεις δυσµενείς» συνθήκες παροχής του ναυτικού επαγγέλµατος, που δεν αρκούν για τη σοιχειοθέτηση του εργαστικού ατυχήµατος (Σ.τ.Ε. 5025/97, ό.π.). Περί του ότι η παράλειψη των υγειονοµικών οργάνων να γνωµατεύσει κατόπιν έκδοσης σχετικής προδικαστικής απόφασης δεν είναι δυνατόν να αποβεί σε βάρος του ασφαλισµένου ή συνταξιούχου και τα.. έχουν τη δυνατότητα είτε αναποµπής της υπόθεσης σ αυτήν είτε κρίσης επί του αιτήµατος του ενδιαφεροµένου µε χρήση των πρόσφορων αποδεικτικών µέσων, βλ. Σ.Ε. 2161/01 Ε..Κ.Α. 2001, 824, Σ.Ε. 544/95 Ε..Κ.Α. 1996, 618, Σ.Ε (7µελ.) Ε..Κ.Α. 1995, 18, Σ.Ε. 1773/93 Ε..Κ.Α. 1994, 28,.Ε.ΑΘ. 1411/01, Ε. Κ.Α. 2002, 510, Τ..Π.Πειρ. 443/93 Ε..Κ.Α. 1993, 747, Τ..Π.Πατρ. 840/91, Ε..Κ.Α. 1992, 331

6 Τ..Π.Μυτ. 183/86 Ε..Κ.Α. 1987, 296 και µελέτη Όλγας Ζήκου, Ο δικαστικός έλεγχος γνωµοδοτήσεων των Υγειον. Επιτροπών Ο.Κ.Α., Ε..Κ.Α. 1994, 10.

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244

Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Συµβούλιο της Επικρατείας: 4003/1992 (τµ. Α ) Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΕ' 1993, σ. 244 Περίληψη: Ναυτικό ατύχηµα θεωρείται και η νόσος που προήλθε ή εκδηλώθηκε ή επιδεινώθηκε από βίαιο συµβάν κάτω από µη κανονικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063

Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063 Συµβούλιο της Επικρατείας: 5847/1995 (Τµ.Α') Πηγή: Ε.Ε.. 55/96, σ. 883,.Ε.Ν. 53/97,σ. 1410, Νο.Β. 45/97, σ. 1063 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα υπάρχει όχι µόνο όταν ο θάνατος ή η ανικανότητα προς εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102

Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Συµβουλίου της Επικρατείας: 2663/1992 (τµ. Α') Πηγή: Ε ΚΑ ΛΕ' 1993, σελ. 102 Περίληψη: Επί αναπηρίας εκ περισσοτέρων αιτίων, αυτή χαρακτηρίζεται, ενόψει των ποσοστών υγειονοµικής ανικανότητας, αναλόγως

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238

Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Άρειος Πάγος: 1486/1995 (Τµ. Β') Πηγή: ΕΕ 4 (1996) σελ. 415, Ε.Ε..56/97, σ.325,.ε.ν. 52/96, σ. 238 Περίληψη: Εργατικό ατύχηµα. Πταίσµα Εργοδότη. Θάνατος Μισθωτού. Ως ατύχηµα από βίαιο συµβάν που επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ικαστηρίου. Πρόεδρος: κ. ΠΑΝ. ΧΑΜΑΚΟΣ Εισηγητής: κ. ΕΛ. ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ικηγόροι: κ.κ. Παν. Παπαδόπουλος, Χαράλαµπος Μπρισκόλας

Απόφαση ικαστηρίου. Πρόεδρος: κ. ΠΑΝ. ΧΑΜΑΚΟΣ Εισηγητής: κ. ΕΛ. ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ ικηγόροι: κ.κ. Παν. Παπαδόπουλος, Χαράλαµπος Μπρισκόλας Τριµ. ιοικ. Πρωτ. Αθηνών 413/1993 Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΖ' 1995, σ. 619 Περίληψη: Η υγειονοµική επιτροπή έχει δικαίωµα να παραγγέλλει κάθε είδους κλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις. Ο ασφαλισµένος δεν έχει το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α K.I. Αριθµός 993/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεµβρίου 2002, µε την εξής σύνθεση: Γ. Ανεµογιάννης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α' Τµήµατος,. Μπριόλας,

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου

ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δ.Ν. Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Ειδικοί Επιστήμονες: Γιάννης Κωστής, Έλενα Σταμπουλή, Τασούλα Τοπαλίδου ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Αθήνα 21 Ιουνίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: 18811/2004 Η ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Η ΤΗΣ ΠΑΘΗΣΗΣ, ΣΕ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 2180/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Δεκεμβρίου 2012, με την εξής σύνθεση: Ν.

Αριθμός 2180/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Δεκεμβρίου 2012, με την εξής σύνθεση: Ν. Αριθμός 2180/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Δεκεμβρίου 2012, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α Τμήματος, Δ. Μαρινάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ Φ. 4285/Κ ΑΤΕΛΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ΚΑΤΑ 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... Συζητήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης.

-2- σωματικά και πνευματικά υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 4 εδάφ. α,β και παρ. 5 εδάφια α,β,γ,δ,ε,στ,ζ, και η του Ν. 1902 90 σχετικά με τις προϋπόθεσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και οδηγίες για τους προέδρους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4271/03-08-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 92/2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη 28.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-07-2014 2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3073-4/30-07- Α Π Ο Φ Α Σ Η 92 /2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7500/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Φ. Ντζίμα.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Φ. Ντζίμα. Δ.Μ. Αριθμός 1918/2016 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Ιουνίου 2015, με την εξής σύνθεση: Δ. Σκαλτσούνης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/ Αθήνα, 03-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2999-1/03-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-7 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - Πώληση αγαθών - Παροχή υπηρεσιών ικαστήριο: Συµβούλιο της Επικρατείας Αριθµός απόφασης: 837 Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα

Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα Εικονικά τιμολόγια. Η εφορία πρέπει να αποδείξει την εικονικότητα ΣτΕ 533/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Δεκεμβρίου 2009 με την εξής σύνθεση: Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 59 /2015 Αθήνα, 03-06-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2959-1/03-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Β Αριθμός απόφασης 1944/2012 Περίληψη Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια και το ειδικό επίδομα για την ταχύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 24/2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1 Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Εμμανουήλ Δαμάσκο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος του Αντιπροέδρου), Χρήστο Παληοκώστα, Λουκά Λυμπερόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ.

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. * * * * * Δημόσιο Έργο Διαγωνισμός Προσωρινή Δικαστική Προστασία Ν. 3886/2010 Έννομο συμφέρον Η δεκαήμερη προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Π08/2 Εγκύκλιος I.K.A.: Αρ. 22/2.3.2004 ΘΕΜΑ: «Εργατικό Ατύχημα»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7648/05-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 180/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016 Αθήνα, 16-06-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/3027-2/16-06-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2016

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009

Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Συμβούλιο της Επικρατείας Τμήμα Α Αριθμός αποφάσεως 4343/2009 Περίληψη: Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται ενώπιον των δικαστηρίων και από τους δύο γονείς, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 7 Δεκεμβρίου 2010, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 52/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/ Περίληψη: Η απαλλαγή του εργοδότη όταν ο παθών είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, καλύπτει και την περίπτωση της "ειδικής αμελείας", δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 97/82 Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ. (ΦΕΚ 14/Α/11-2-82) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα. ΣΤΕ 3325/2015 ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ, ΚΑΦΕΔΕΣ, Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περίληψη Δαπάνες για αγορά ειδών καθαριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 09/11/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4373 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3311-1/27.09.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 118/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-09-2011 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2656-1/28-09-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Αριθμός απόφασης: 2886/2015 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Τμήμα Ε' Με μέλη τους : Περικλή Γκότση, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων Λαδοπούλου Θεοφανώ και Αλεβιζοπούλου Δήμητρα,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002)

Θέµα εργασίας. Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας (Εφετείο Λάρισας408/2002) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-06-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3726/06-06-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 70/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2718/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43/2012

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2718/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43/2012 Αθήνα, 11-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2718/11-04-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ) ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την διαδικασία αντιμετώπισης: Α. Κατ'οίκον περιστατικών Β. Διαδικασία διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν εξέτασης από BY.Ε. σε ΚΕ.Π.Α. που δεν λειτουργεί BYE Γ. Δικαστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 11ης/ 08-03-2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 74/2013 Περίληψη: «Λήψη απόφασης για την

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 Αθήνα, 05-02-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/762/05-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 29.12.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4867 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5583/14-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7490/11-11-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 145/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 218/2016 Α2 Τμ. ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Δεν είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής για απαίτηση, η οποία προέρχεται από διαφορά δημοσίου δικαίου, όπως είναι και οι διαφορές από την εξωσυμβατική ευθύνη του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

(ΣτΕ ΕπΑναστ /2008)

(ΣτΕ ΕπΑναστ /2008) Απαράδεκτη η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων κατά τη διενέργεια προµήθειας µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης (ΣτΕ ΕπΑναστ 515-516/2008) Του Προκόπη ηµητριάδη, ικηγόρου, LL.M. (Cambridge), Μ Ε Αστικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1860/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 38/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/90-1/09-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 18/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ074691ΩΓ-ΣΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ074691ΩΓ-ΣΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ταχ.Δ/νση : Αγ.Κων/νου 8 (102 41) Αθήνα Πληροφορίες: Χ. Θεοδωράκη Αριθ.Τηλέφ. : 210

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, $$202$$ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2165-2/17-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 62/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ο.Α.Ε.Ε. 1. Λόγω Ασθένειας (Με προηγούμενη διακοπή επαγγέλματος) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 3. Για επιδείνωση της υγείας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 15/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 798 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 4ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 434/2009

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 4ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 434/2009 Διοικητικό Εφετείο Αθηνών Τμήμα 4ο Τριμελές Αριθμός απόφασης 434/2009 Περίληψη Κάθε παροχή που καταβάλλεται στο μισθωτό με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κ.λπ.) και προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης

Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Ενημερωτικό των αιρετών στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή & Χρήστου Φιρτινίδη εκλεγμένων με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων Θέμα: Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών Λύση Υπαλληλικής Σχέσης Συναδέλφισσες,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2051-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 55 /2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2051-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 55 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2051-2/17-04-2013 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Κα ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ ΑΚΗ ΠΡΟΕ ΡΟ ΕΦΕΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ Του.Σ. της Οµοσπονδίας ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο..Υ.Ε.), όπως νόµιµα εκπροσωπείται.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ

ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ( ΕΟΠΥΥ) ΠΡΩΗΝ ΣΕΥΠΙΚΑ ΤΗΛ: 2310228406 ΦΑΞ: 2310228970 ΑΓΓΕΛΑΚΗ 37 5ος ΟΡΟΦΟΣ ΤΚ:54621 Website: www.seypika-thes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 894/2016 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕίΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 1 Τριμελές Αποτελούμενο από τους: Δέσποινα Βήχου-Τάταρη, Πρόεδρο Εφετών, Δ.Δ., Παναγιώτη Ζερβέα και Κωνσταντίνο Γιαννάκο (εισηγητή), Εφέτες Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-07-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3378-2/14-07-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 56 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-12-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8093/22-12-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 187/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής

Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής Αριθμός 62/2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Οκτωβρίου 2014, με την εξής σύνθεση: Ν. Μαρκουλάκης, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, σε αναπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ

Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Αριθμός 178/2013 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Στ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Ιανουαρίου 2010, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του ΣΤ Τμήματος, Δ. Αλεξανδρής,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε γίνει δεκτή προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά της από 4.12.

του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε γίνει δεκτή προσφυγή του αναιρεσείοντος κατά της από 4.12. ΣτΕ 1580/2010 (Ολ.) Δικαστική απόφαση : ΣτΕ 1580/2010 (Ολ.) Δικηγόροι : Χ. Παπαδόπουλος - Π.Βαρελάς (Ν.Σ.Κ.) Πρόεδρος : Μιχαήλ Βροντάκης Δικαστές : Ε. Γαλανού, Γ. Παπαμεντζελόπουλος, Α. Θεοφιλοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο,

του Δήμου Μυκόνου Νομού Κυκλάδων, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπυρίδωνα Λάβδα (Α.Μ. 61 Δ.Σ. Σύρου), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Λιμενικά Ταμεία. Η παρ. 3 του άρθρου 244 του ΔΚΚ ορίζει τα της συγκρότησης του δ.σ. μόνον των διαδημοτικών λιμενικών Ταμείων, ενώ αν η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του λιμενικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση σταθμός Εφετείου κατά ΟΑΕΕ βάζει τέλος στις χρεώσεις για εισφορές σε αδρανείς επιχειρήσεις.

Απόφαση σταθμός Εφετείου κατά ΟΑΕΕ βάζει τέλος στις χρεώσεις για εισφορές σε αδρανείς επιχειρήσεις. Απόφαση σταθμός Εφετείου κατά ΟΑΕΕ βάζει τέλος στις χρεώσεις για εισφορές σε αδρανείς επιχειρήσεις. Με την 2425/2015 απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς βάζει τέλος στο πρόβλημα πολλών ασφαλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Αρείου Πάγου: 1481/2006, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 66/07, σελ. 606 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Εργατικό ατύχημα. Όταν ο παθών εξ αυτού, υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., τότε ο εργοδότης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25-01-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/114-1/25-01-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2014 Αθήνα, 13-05-2014 ΑΠ: Γ/ΕΞ/1467-2/13-05-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 53/2014

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007

Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Άρειος Πάγος Δ Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 1745/2007 Περίληψη: Εμπορική μίσθωση - Νόμιμη ελάχιστη διάρκεια - H δωδεκαετής (νόμιμη) διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης δεσμεύει τόσο τον εκμισθωτή όσο και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ

Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Νομολογία 3280/2003 ΣτΕ Υπόθεση Μουσείου Ακρόπολης Σχολιασμός:Νικολαϊδου Ελένη Αριθμός 3280/2003 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ «Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα