ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Διευθυντής κ. Σ. Αναστασιάδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Διευθυντής κ. Σ. Αναστασιάδης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΛΕΪΖΕΡ Ταχ. Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα Ηράκλειο Κρήτης Πληροφ: Mαρίνα Τζανακάκη Τηλ fax ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. πρωτ. 329 Ηράκλειο 17/03/15 Θέμα: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο: «παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του συνεδρίου European Conference on Silicon Carbide & Related Materials 2016» (ECSCRM 2016) Έχοντας υπόψη τα παρακάτω: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Διευθυντής κ. Σ. Αναστασιάδης 1. Τους Νόμους 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», 1514/1985 «Ανάπτυξη Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» και 2919/2001 «Σύνδεση Έρευνας & Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις». 2. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό» για τον έλεγχο των δαπανών βάσει του Προϋπολογισμού του ΙΤΕ. 3. Το Π.Δ.432/87 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ». 4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β 1584/ ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Β 2193/ ). 5. Τον Κανονισμό Προμηθειών του ΙΤΕ (ΦΕΚ Β 897/ ). 6. Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον διορισμό του Σπύρου Αναστασιάδη ως Δ/ντή του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ/ΙΤΕ, με αριθμό 9681/ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 426/ ). 7. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. 8. ΔΣ/ΙΤΕ 296/20-5/ , 297/20-5/ , 305/20-5/ Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εγκρίνεται η διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού σε ευρώ για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Συνεδρίου European Conference on Silicon Carbide & Related Materials 2016» (ECSCRM 2016), με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ζεκεντέ. Για την ως άνω δαπάνη δεσμεύεται η σχετική πίστωση στα πλαίσια εκτέλεσης του προγράμματος «ΣΥΝ00049» (η δαπάνη καλύπτεται από τα έσοδα (συμμετοχές συμμετεχόντων, χορηγίες) του Συνεδρίου). Ο προβλεπόμενος συνολικός προϋπολογισμός είναι ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού συστήνονται οι ακόλουθες επιτροπές: Μέλη επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών Κωνσταντίνος Ζεκεντές Ελευθέριος Ηλιόπουλος Γεώργιος Κωνσταντινίδης

2 Αναπληρωματικά μέλη επιτροπής για την αξιολόγηση προσφορών Αλέξανδρος Γεωργακίλας Νικόλαος Πελεκάνος Παύλος Σαββίδης Μέλη ενστάσεων Ηλίας Απεραθίτης Σταύρος Πισσαδάκης Ζαχαρίας Χατζόπουλος Η διενέργεια του Διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τον κανονισμό του Ι.Τ.Ε. Ακολουθεί η αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού. Ο Διευθυντής ΙΗΔΛ Σπύρος Αναστασιάδης

3 Α.Π.: 329/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του συνεδρίου European Conference on Silicon Carbide & Related Materials 2016» (ECSCRM 2016) 1. Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα, Τηλ.: , FAX: , 2. Προϋπολογισμός έργου: Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 3. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και στις κτιριακές εγκαταστάσεις της οδού Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Κρήτης 4. Δικαίωμα συμμετοχής Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επαγγελματική απασχόληση κατά τα τελευταία έξι (6) έτη με την διοργάνωση συνεδρίων μεγαλύτερων των 400 ατόμων και με πρότερη εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων στο Πόρτο Καρράς. 5. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνον για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη. 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 7. Διάρκεια της σύμβασης: εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 8. Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: α. την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και συγκεκριμένα από την ηλεκτρονική διεύθυνση: στον σύνδεσμο και β. από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Κρήτης Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Γραμματεία ΙΗΔΛ, γραφείο Γ270, τις ώρες όλες τις εργάσιμες ημέρες. 9. Οι προσφορές υποβάλλονται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Κρήτης, είτε με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) μέχρι τη 31/03/2015 Ώρα: 12: Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Τρίτη 31/03/2015 Ώρα:14:00 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ν. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα. 11. Βασικοί τρόποι πληρωμής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 12. Κατ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυπώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέρονται στη διακήρυξη. 13. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του 2 μήνες. 14. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 15. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 16. Ημερομηνία Ανάρτησης της προκήρυξης site ΙΤΕ: 17/03/ Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες. Ο Διευθυντής του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ Σπύρος Αναστασιάδης

4 IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Laser Ν. Πλαστήρα 100, BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Ζεκεντές Τηλ.: Fax: A.Π.: 329/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Tο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Laser του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του συνεδρίου European Conference on Silicon Carbide & Related Materials 2016» (ECSCRM 2016) προϋπολογισμού δαπάνης ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το συνέδριο θα διεξαχθεί μετά από απόφαση της διαρκούς διεθνούς επιτροπής του (steering committee) στο ξενοδοχείο Πόρτο-Καρράς στην Χαλκιδική από 25 Σεπτεμβρίου έως 29 Σεπτεμβρίου Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο αναφέρονται στο Παράρτημα Α Αναλυτικές Προδιαγραφές. 1.Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 31/3/2015 και ώρα 14:00 στο ΙΤΕ στην Γραμματεία του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Laser Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στην γραμματεία του Ινστιτούτου 31/3/2015 και ώρα 12:00 στη διεύθυνση : Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο T.K Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Laser Υπόψη : κ. Κωνσταντίνου Ζεκεντέ Τηλ. : Fax : μέχρι τη 2.Δικαίωμα Συμμετοχής Στο διαγωνισμό δικαιούται να συμμετέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με επαγγελματική απασχόληση κατά τα τελευταία έξι (6) έτη με την διοργάνωση συνεδρίων μεγαλύτερων των 400 ατόμων και με πρότερη εμπειρία στη διοργάνωση συνεδρίων στο Πόρτο Καρράς.

5 3.Προσφορές Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο ή ενιαίο περίβλημα, μέχρι την ημερομηνία και την ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής στην ως άνω διεύθυνση. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Laser για το έργο «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του συνεδρίου ECSCRM 2016». Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς για το σύνολο του έργου περιέχει τους εξής σφραγισμένους υπο-φακέλους: 1. Φάκελο Α Δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος περιέχει : α. Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, στην οποία : α.να δηλώνεται ότι: i. δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα κατωτέρω αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ii. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, iii. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από αδικήματα τα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, iv. δεν τελούν υπό πτώχευση, η υπό άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλης ανάλογης κατάστασης δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, v. είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου,

6 vi. είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, ή για τα αλλοδαπά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, vii. δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι και δεν έχουν τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, viii. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές, ix. αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του παρόντος x. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει πλήρως το έργο της παρούσας, xi. συνέταξαν την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων έλαβαν γνώση και τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, xii. θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του και αποτελούν κατά δήλωση των συντακτών εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. γ. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, συναφών με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία, με ένδειξη τίτλο συνεδρίου, ημερομηνία διοργάνωσης, στοιχεία προέδρου(ων) οργανωτικής επιτροπής και αριθμό συμμετεχόντων. δ. Αναλυτικά floor plans με διαρρύθμιση κατά τη διάρκεια του ως άνω συνεδρίου της αίθουσας συνεδριάσεων OLYMPIC Hall 1, της αίθουσας OLYMPIC Hall 2 (εκθετών, παρουσιάσεων poster, και διεξαγωγής coffee breaks) και της αίθουσας OLYMPIC Hall 3/παρακείμενης ταβέρνας όπου θα παρατίθεται το καθημερινό γεύμα. Προς αυτό το σκοπό να θεωρηθεί ότι θα συμμετάσχουν 25 εκθέτες με χώρο 6τμ και άλλοι 25 με χώρο 4 τμ όπως επίσης ότι τα πάνελς για τα posters θα είναι 60 και τέλος ότι οι συμμετέχοντες στο καθημερινό γεύμα είναι 550. Για τα νομικά πρόσωπα την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα υποβάλλουν : α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε., β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε., γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποι του. 2. Φάκελο Β Τεχνικής Προσφοράς ο οποίος περιέχει την Τεχνική προσφορά, οι οποία θα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στα παραρτήματα της παρούσης. 3. Φάκελο Γ Οικονομικής προσφοράς ο οποίος περιέχει την οικονομική προσφορά. Οι τιμές που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία ή είδος θα δίνονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία ή είδος. Προσφερόμενη υπηρεσία που αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Οι υπο-φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7 Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες του Πρωτοτύπου θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο Προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά και εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 4.Εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος του έργου δεν γίνονται δεκτές. 5. Kριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η συμφερότερη προσφορά. Για τον χαρακτηρισμό μιας προσφοράς ως συμφερότερης θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια : Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 1. Συμφωνία προσφοράς με τις Προδιαγραφές της πρόσκλησης 50 % 2. Ποιότητα των προσφερομένων. 35% 3. Ύπαρξη γραφείου και συνεργατών στη Θεσσαλονίκη σε μόνιμη βάση 15% Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές. Αυξάνεται σε 110 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της πρόσκλησης. Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Τέλος, η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς, προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των επί μέρους κριτηρίων. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διαγωνισμού θα συντάξει ένα Συγκριτικό Πίνακα και θα κατατάξει τις προσφορές κατά αύξουσα σειρά του τελικού: Β = ΒΚ / ΒΤ όπου: ΒΚ = το κόστος της προσφοράς σε Ευρώ, και ΒΤ= ο βαθμός αξιολόγησης των προδιαγραφών. Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά για το έργο θα θεωρηθεί εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο βαθμό Β. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό αξιολόγησης των προδιαγραφών ΒΤ (λαμβάνεται υπόψη και το τρίτο δεκαδικό ψηφίο).

8 6. Δικαιολογητικά κατακύρωσης Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση του έργου καλείται εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης, να υποβάλλει, επί ποινή αποκλεισμού, σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και για τον πρόεδρο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), ii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση (ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή διαδικασίας). iii. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό αναστολή εργασιών (ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού (ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία). iv Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου,, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση ειδική εκκαθάριση, διαδικασία αναδιοργάνωσης, υπαγωγή στην διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης, ειδικής εκκαθάρισης, αναδιοργάνωσης, εξυγίανσης (ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία). v. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. vi. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. vii. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να πιστοποιείται αφενός ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε Επιμελητήριο, καθώς και το ειδικό επάγγελμα του. 7. Ματαίωση του διαγωνισμού Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα α) να ματαιώσει τον διαγωνισμό β) να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να τον επαναλάβει με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης γ) να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ι.Τ.Ε. 8. Υπογραφή Σύμβασης Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση. Η Σύμβαση περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.

9 9.Εγγυητική Ευθύνη Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι θα πληροί όσα προβλέπονται από αυτήν και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Προμηθειών του ΙΤΕ. Ηράκλειο 17/03/2015 Για το ΙΗΔΛ / ITE Ο Διευθυντής

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης του συνεδρίου European Conference on Silicon Carbide & Related Materials 2016 (ECSCRM 2016) Μετά από απόφαση της διαρκούς επιτροπής (steering committee) συνεδρίου European Conference on Silicon Carbide & Related Materials το συνέδριο για το έτος 2016 ECSCRM 16 θα πραγματοποιηθεί από 25 Σεπτεμβρίου έως 29 Σεπτεμβρίου 2016 ξενοδοχείο Πόρτο-Καρράς με υπευθύνους διοργάνωσης τον Δρ. Κων/νο Ζεκεντέ (ερευνητή ΙΤΕ) και τον καθ. Ευστάθιο Πολυχρονιάδη (ομότιμο Καθηγητή ΑΠΘ). Το ΙΤΕ ανέλαβε την ευθύνη διοργάνωσης του συνεδρίου με την υπ. Αριθμ. 296/20-5/ και με την υπ. Αριθμ. 297/20-5/ Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του. Το συνέδριο θα ξεκινήσει την Κυριακή 25/9/2016, το απόγευμα (registration-welcome reception) και θα τελειώσει την Πέμπτη 29/9/2016, στις 16:00. Oι καθημερινές συνεδρίες (προφορικές και poster) θα ξεκινούν από 8:00 και θα διαρκούν μέχρι 19:00 (εκτός Πέμπτης) με διακοπή για γεύμα. Ο αριθμός συμμετεχόντων με βάση τα στοιχεία από προηγούμενα συνέδρια θα κυμανθεί από 350 έως 450 άτομα εκ των οποίων το 25% περίπου είναι φοιτητές. Το έργο περιλαμβάνει την παροχή των κάτωθι υπηρεσιών : 1. Αλληλογραφία με συνέδρους από την ημερομηνία ανάθεσης της διοργάνωσης μέχρι και 6 μήνες μετά το πέρας του συνεδρίου 2. Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου: (i) με 4 άτομα τουλάχιστον τις ημέρες των εγγραφών (Κυριακή και Δευτέρα) και 3 άτομα τουλάχιστον στην υπόλοιπη διάρκεια του συνεδρίου εκ των οποίων το ένα να έχει τη κατάλληλη τεχνική κατάρτιση για να επιβλέπει/συντονίζει/επεμβαίνει σε ότι αφορά τα θέματα δικτύου internet/ιστοσελίδας, (ii) δυνατότητα εκτύπωσης ή τηλεομοιοτυπίας μικρού αριθμού αντιγράφων για τις ανάγκες των συνέδρων, (iii) Πλάνο και υλοποίηση σήμανσης χώρων συνεδρίου: banners, σήμανση-πινακίδες αιθουσών, ανάρτηση καθημερινού επιστημονικού προγράμματος στις αντίστοιχες αίθουσες, ευρύτερη σήμανση χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου, (iv) λειτουργία πίνακα ανακοινώσεων, (v) συντονισμός ανάρτησης posters, (vi) παροχή στατιστικών στοιχείων, (vii) εκτύπωση και παράδοση βεβαιωτικών συμμετοχής, (viii) αποστολή ευχαριστηρίων επιστολών. 3. Πλήρη οικονομική διαχείριση: (i) πληρωμή παρόχων υπηρεσιών (ξενοδοχείο, μεταφορά συνέδρων, τσάντες συνεδρίου, έκδοση πρακτικών κλπ), (ii) είσπραξη τελών συμμετοχής (fees) (iii) Χρηματοδότηση δαπανών πριν από την εισροή εσόδων, (iv) Οικονομικός απολογισμός συνεδρίου, (v) Σχεδιασμός και υλοποίηση προτεινόμενων συνεργασιών με θεσμικούς, τοπικούς και εκπαιδευτικούς φορείς (πχ. Υπουργεία, Ιδρύματα Εκπαιδευτικά, Κοινωφελή Ιδρύματα κα), σχετική επικοινωνία και διαχείριση αυτών, (vi) συμψηφισμός ΦΠΑ μεταξύ τελών συμμετοχής (registration fees) και τιμολογίων προμηθευτών. 4. Αλληλογραφία με πιθανούς χορηγούς (sponsors) και εκθέτες (exhibitors) και σχετική διαπραγμάτευση σε συντονισμό με την οργανωτική επιτροπή. 5. Υπηρεσίες γραφίστα για δημιουργία λογοτύπου, διαφημιστικού τριπτύχου, υποστήριξης website, letterhead 6. Δημιουργία και λειτουργία τυπικής ιστοσελίδας συνεδρίου (να χρησιμοποιηθούν σαν πρότυπα ιστοσελίδες προηγούμενων συνεδρίων ECSCRM/ΙCSCRM) η οποία να περιλαμβάνει επιπλέον τις ακόλουθες δυνατότητες (i) κράτησης δωματίου με σύνδεση είτε στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου είτε σε ιστοσελίδα της εταιρείας διοργάνωσης, (ii) πληρωμής των τελών συμμετοχής (fees), (iii) κράτησης μεταφορικού μέσου από/προς αεροδρόμιο και αντίστροφα, (iv) υποβολής και διαχείρισης περιλήψεων (abstracts περίπου 400) όσον αφορά στην αξιολόγηση τους. Η ιστοσελίδα θα πρέπει να αρχίσει σε μια αρχική μορφή ένα μήνα μετά την ανάληψη της διοργάνωσης από το γραφείο και θα πρέπει να είναι προσβάσιμη έως και 5 χρόνια μετά το τέλος του συνεδρίου. 7. Εκτύπωση book of abstracts 500 ασπρόμαυρων Α4 σελίδων με έγχρωμο εξώφυλλο. Ο αριθμός των αντιτύπων θα είναι 10% μεγαλύτερος από αυτόν των εγγραφών μια εβδομάδα πριν την έναρξη του συνεδρίου. 8. Διάθεση USB stick με περιεχόμενο το book of abstracts. Ο αριθμός των αντιτύπων θα είναι 10% μεγαλύτερος από αυτόν των εγγραφών μια εβδομάδα πριν την έναρξη του συνεδρίου. 9. Εκτύπωση 1000 αντιτύπων έγχρωμου τριπτύχου flyer Α4

11 10. Εκτύπωση 20σέλιδου Α5 προγράμματος συνεδρίου με έγχρωμο εξώφυλλο. Ο αριθμός των αντιτύπων θα είναι 10% μεγαλύτερος από αυτόν των εγγραφών μια εβδομάδα πριν την έναρξη του συνεδρίου. 11. Ντοσιέ με πιάστρα (με εκτύπωση εξωτερική του ντοσιέ μονόχρωμη, μπλοκ σημειώσεων Α4 30 φύλλων με οπισθόφυλλο χαρτόνι και τετράχρωμη εκτύπωση, στυλό πλαστικό καλής ποιότητας με εκτύπωση του σήματος του συνεδρίου). 12. Κονκάρδα για συμμετέχοντες και συνοδά μέλη. 13. Μπλοκ σημειώσεων και ένα στυλό. 14. Ενοικίαση της αίθουσας Olympic Hall 1 ως αίθουσας συνεδριάσεων για όλη τη διάρκεια του συνεδρίου με δυνατότητα επιλογής από τους οργανωτές διαρρύθμισης καθισμάτων είτε σχολικού τύπου ή θεάτρου ή ανάμικτα. 15. Ενοικίαση αίθουσας Olympic Hall 2 σαν χώρος συνεδριών poster και παράθεσης coffee breaks αλλά ταυτόχρονα και χώρου εκθετών με πλήρη εξοπλισμό: Ο χώρος εκθετών θα πρέπει να διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή (παροχή ρεύματος, τραπέζι, 2 καρέκλες και ένα πάνελ διπλής όψεως) για ένα αριθμό 50 εκθετών. Ο χώρος συνεδριών poster θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 60 πάνελ διπλής όψεως διαστάσεων 2,50μ x 1,00μ με ωφέλιμη διάσταση για poster 1,50μ x 1μ τουλάχιστον 16. Δυνατότητα εκτύπωσης/αντιγράφων/fax για τους συνέδρους 17. Γραφείο έκδοσης πρακτικών 20τμ τουλάχιστον για όλες τις ημέρες του συνεδρίου. 18. Χώρος/γραφείο για την οργανωτική επιτροπή και μικρός αποθηκευτικός χώρος για όλες τις ημέρες του συνεδρίου. 19. Αίθουσα για πραγματοποίηση 2 συναντήσεων διάρκειας 3 ωρών για 30 άτομα καθήμενα σε διάταξη Π με ύπαρξη βιντεοπροβολέα και οθόνης. 20. Laptops και πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισμό κατάλληλο για ένα μεγάλο συνέδριο (π.χ. τηλεχειριζόμενος προβολέας οροφής data projector > 3000 lumens, οθόνη ύψους ¼ του βάθους της αίθουσας) /2 μικρόφωνα πέτου/4 μικρόφωνα ασύρματα/μεγαφωνική εγκατάσταση/συμπληρωματικές οθόνες αν υπάρχουν τυφλά σημεία στην αίθουσα/προβολέας έκτακτης ανάγκης/2 ισχυρά laser pointers) για τη διεξαγωγή του συνεδρίου στη περίπτωση που το ξενοδοχείο δεν διαθέτει τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Τεχνική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Ο εξοπλισμός θα λειτουργεί υπό την επίβλεψη/συντονισμό/συμμετοχή τεχνικού υπευθύνου ο οποίος πρέπει να είναι παρών καθ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. 21. Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος wi-fi στη περίπτωση που το υπάρχον σύστημα του συνεδριακού χώρου/ξενοδοχείου δεν ικανοποιεί τις ανάγκες ταυτόχρονης σύνδεσης 350 συνέδρων πέραν των υπόλοιπων πελατών ξενοδοχείου. Να δοθεί πλήρης τεχνική περιγραφή του συστήματος που αντιστοιχεί στη προσφερόμενη τιμή 22. Welcome reception σύμφωνα με τη περιγραφή που δίδεται στο παράρτημα Gala dinner σύμφωνα με τη περιγραφή που δίδεται στο παράρτημα Τέσσερα γεύματα σύμφωνα με τη περιγραφή που δίδεται στο παράρτημα 2 τα οποία θα σερβιριστούν στην αίθουσα Olympic Hall 3 και σε περίπτωση μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων (>450) και στη παραπλήσια του συνεδριακού κέντρου ταβέρνα. 25. Επτά coffee-breaks. σύμφωνα με τη περιγραφή που δίδεται στο παράρτημα Εξατομικευμένη on-line διαχείριση και μεταφορά κάθε συνέδρου από/προς αεροδρόμιο σε/από χώρο συνεδρίου. Αυτό προϋποθέτει δυνατότητα μεταφοράς οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου και όχι μεγαλύτερη αναμονή από 1 ώρα από την ώρα άφιξης πτήσης στο αεροδρόμιο όπως και άφιξη στο αεροδρόμιο 2 ώρες πριν την ώρα αναχώρησης. 27. Εναλλακτικά με τη παραπάνω λύση, μεταφορά συνέδρων από/προς αεροδρόμιο σε/από χώρο συνεδρίου με λεωφορεία σε προκαθορισμένες ώρες. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ομάδα υποδοχής στο αεροδρόμιο. 28. Μονόκλινου δωματίου σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες (φθηνό για φοιτητές, τυπικό, πολυτελείας). Να τονισθεί ότι ένας σημαντικός παράγοντας επιλογής μιας προσφοράς θα είναι και η ανταγωνιστική τιμή που θα προσφερθούν τα δωμάτια. 29. Δίκλινου δωματίου σε τρείς διαφορετικές κατηγορίες (φθηνό για φοιτητές, τυπικό, πολυτελείας). 30. Κόστος συνάντησης επιτροπής προγράμματος. Μεταφορά από/προς αεροδρόμιο, διαμονή δύο βραδιών, ενός γεύματος και δύο δείπνων για 22 άτομα το μήνα Μάϊο. 31. Πρόγραμμα εκδρομών για τα συνοδεύοντα τους συνέδρους πρόσωπα (accompanying persons), σύμφωνα με τη περιγραφή που δίδεται στο παράρτημα Δέκα (10) δωρεάν δωμάτια προσωπικού για φοιτητές. 33. Ένα (1) δωρεάν δωμάτιο για κάθε 50 δωμάτια ενοικιασμένα από συνέδρους. 34. Λήψης φωτογραφιών καθ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου οι οποίες θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

12 35. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που θα αναμεταδίδει τις ομιλίες στο χώρο των εκθετών και στην γραμματεία του συνεδρίου. 36. Αναλυτικά floor plans με διαρρύθμιση κατά τη διάρκεια του ως άνω συνεδρίου της αίθουσας συνεδριάσεων OLYMPIC Hall 1, της αίθουσας OLYMPIC Hall 2 (εκθετών, παρουσιάσεων poster, και διεξαγωγής coffee breaks) και της αίθουσας OLYMPIC Hall 3/παρακείμενης ταβέρνας όπου θα παρατίθεται το καθημερινό γεύμα. Προς αυτό το σκοπό να θεωρηθεί ότι θα συμμετάσχουν 25 εκθέτες με χώρο 6τμ και άλλοι 25 με χώρο 4 τμ όπως επίσης ότι τα πάνελς για τα posters θα είναι 60 και τέλος ότι οι συμμετέχοντες στο καθημερινό γεύμα είναι 550. Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία για τη διαδικασία πληρωμών. 1) Η είσπραξη των τελών συμμετοχής (fees) θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία. 2) Η είσπραξη των χορηγιών και του αντιτίμου ενοικίασης των χώρων των εκθετών θα γίνει από το ΙΤΕ. 3) Κατά το πέρας του συνέδριου η εταιρεία θα εκδώσει το ανάλογο συγκεντρωτικό παραστατικό όλων των παραπάνω υπηρεσιών όπως περιγράφονται παραπάνω και θα πραγματοποιήσει τον οικονομικό απολογισμό λαμβάνοντας υπόψη σαν έσοδα μόνο τα τέλη συμμετοχής (fees). Στη περίπτωση θετικού απολογισμού θα αποδώσει το πλεόνασμα στο ΙΤΕ μετά από την παραλαβή από το τελευταίο ισόποσου τιμολογίου. Στη περίπτωση αρνητικού απολογισμού το ΙΤΕ θα καλύψει τη διαφορά μετά τη παραλαβή ισόποσου τιμολογίου από την εταιρεία. 4) Οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν με νέες μετά από σύμφωνη γνώμη της οργανωτικής επιτροπής και της εταιρείας διοργάνωσης.

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 1. Welcome reception Διάρκεια 2 ωρών όπου όλα τα παρακάτω θα ανανεώνονται μέχρι το τέλος. Λευκό κρασί Blanc des Blancs και κόκκινο κρασί Άμπελος από το Κτήμα Πόρτο Καρράς, ούζο, μπύρα, αναψυκτικά μαζί με Ντολμαδάκια, κεφτεδάκια, μικρά σουβλάκια, μικρός κρητικός ντάκος με φέτα, φλογέρες μελιτζάνας, τυροπιτάκια, χορτοπιτάκια, ελιές γεμιστές, πλατώ 4-5 ελληνικών τυριών, πλατώ ωμών λαχανικών, διάφορα ψωμάκια-κριτσίνια. 2. Gala Dinner σερβιρισμένο στο χώρο Lagoons του ξενοδοχείου ΜΕΛΙΤΩΝ Από την αρχή και σε όλη τη διάρκεια του Gala θα υπάρχουν στο κάθε τραπέζι αναψυκτικά/χυμοί/εμφιαλωμένο νερό που θα ανανεώνονται. Επίσης θα δίνεται η δυνατότητα προσφοράς μπύρας αντί κρασιού εφόσον ζητηθεί από συμμετέχοντα. (i)έναρξη Ούζο για όλους συνοδευόμενο με αλίπαστα ελληνικά, μελιτζανοσαλάτα, τζατζίκι, ταραμοσαλάτα, γεμιστές ελιές, πολύσπορα κριτσίνια, πιατέλες λαχανικών (ii) 1ο πιάτο μυδοπίλαφο με γαρίδες Συνοδευόμενο από Λευκό κρασί Blanc des Blancs-Κτήμα Καρρά (iii)σορμπέ (iv) 2ο πιάτο Ψητό αρνί μπουτί ρολό σε κληματόφυλλα γεμισμένο με φέτα και λιαστή ντομάτα συνοδευόμενο με πατάτες φούρνου Πράσινη σαλάτα διάφορων φρέσκων λαχανικών Συνοδευόμενα από Κόκκινο κρασί Λημνιό-Κτήμα Καρρά (v) Επιδόρπιο Σάμαλι + παγωτό μαστίχα Συνοδευόμενο από σφηνάκι ρακί. (vi) Καφές φίλτρου (vii) Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα Ζωντανή Ελληνική μουσική υπόκρουση για την πρώτη ώρα του dinner Χορευτικό συγκρότημα λαϊκών και παραδοσιακών χωρών για την επόμενη ώρα του dinner Διεθνής χορευτική μουσική υπόκρουση από DJ για τις επόμενες 2 ώρες του dinner. (viii) Μενού για χορτοφάγους Να υπάρχει η σχετική δυνατότητα (πχ. Μανιτάρια στιφάδο για 1 ο πιάτο και λαζάνια φούρνου με λαχανικά και σάλτσα ντομάτας για κυρίως πιάτο) 3. Coffee breaks Καφές φίλτρου Ποικιλίες τσαγιού

14 Φρέσκοι χυμοί από φρούτα εποχής Ποικιλία από σπιτικά κέικ, βουτήματα και παστέλι Εμφιαλωμένο νερό 4. Μεσημεριανά γεύματα Στον ακόλουθο κατάλογο περιλαμβάνεται και η επιλογή για χορτοφάγους των οποίων ο αριθμός θα έχει δηλωθεί πριν την έναρξη του συνεδρίου. Θα σερβίρονται επίσης τα εξής ποτά: χυμοί, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό και καφές στο τέλος του γεύματος 1η μέρα Μπριάμ (χορτοφάγοι) / Μοσχάρι γιουβέτσι χωριάτικη ανά 2 άτομα γαλακτομπούρεκο 2η μέρα Φασολάκια φρέσκα (χορτοφάγοι) / τσιπούρα λαδορίγανη συνοδευόμενη από βραστά λαχανικά Φάβα με ποικιλία ελιών ανά 2 άτομα καρυδόπιτα 3η μέρα Γεμιστά γιαλαντζί (χορτοφάγοι) / Μουσακάς (κλασικός) Πράσινη σαλάτα διάφορων φρέσκων λαχανικών ανά 2 άτομα χαλβάς σιμιγδαλένιος+παγωτό καϊμάκι 4η μέρα Παπουτσάκια με μανιτάρια (χορτοφάγοι) /Κοτόπουλο κοκκινιστό με ταλιατέλες χωριάτικη ανά 2 άτομα Ψητό κυδώνι με crème anglaise ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΔΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1. Επίσκεψη Θεσσαλονίκης Οδικά με συνοδεία ξεναγού καθ όλη την διάρκεια της εκδρομής. Βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (αγορά Μοδιάνο, Ρωμαϊκή αγορά, τα ανάκτορα του Γαλερίου, Ροτόντα κλπ) με ιδιαίτερη έμφαση στα βυζαντινά μνημεία (Άγιος Δημήτριος με κατακόμβες, Όσιος Δαβίδ, Άγιος Νικόλαος Ορφανός, Μονή Βλατάδων κλπ). Επίσκεψη Αρχαιολογικό μουσείο και Λευκό Πύργο (με την ιστορία της Θεσσαλονίκης). Γεύμα σε μια από τις αγορές ή σε ταβέρνα στα Κάστρα με θέα την πόλη. 2. Περίπλους Αγ. Όρους Συνοδεία ξεναγού καθ όλη την διάρκεια της εκδρομής. Γεύμα είτε στην Ουρανούπολη ή πρόχειρο επί του σκάφους.

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο :

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ για την επιλογή αναδόχου για το έργο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 71003, Ηράκλειο Πληροφορίες : Θεόδωρος Κωστέας Τηλέφωνο : 2810 391072 FAX : 2810 391101 Email : kosteas@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ERC-03 ITSSUED Α.Π. 5927/16-5-12.

ERC-03 ITSSUED Α.Π. 5927/16-5-12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΜΗΣ & ΛΕΪΖΕΡ Ταχ. ιεύθυνση: Ν. Πλαστήρα

Διαβάστε περισσότερα

Aριθ. Πρωτ.Διακήρυξης: Ηράκλειο..././2015. Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε Eυρώ

Aριθ. Πρωτ.Διακήρυξης: Ηράκλειο..././2015. Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός σε Eυρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 2610965300 FAX : +30 2610990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ 39220000-0 68.274,91 83.978,14 1.365,50 39711123-7 10.000,00 12.300,00 200,00 44112300-1 3.025,90 3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 260965300 FAX : +30 260990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003033091 2015-09-09

15PROC003033091 2015-09-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ITE/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04, Πάτρα Πληροφορίες : Σωτήρης Σιώκας Τηλέφωνο : +30 260965300 FAX : +30 260990987 Email : siokas@iceht.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Σύστημα. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. είναι. επικοινωνίας. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Σύστημα. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. είναι. επικοινωνίας. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948853 2015-07-31

15PROC002948853 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Χαρκουτσάκη Τηλέφωνο : +30

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003121831 2015-10-05

15PROC003121831 2015-10-05 VASILEIOS DOUGALI S Digitally signed by VASILEIOS DOUGALIS DN: o=hellenic Public Administration Certification Services, serialnumber=ermis-52964743, ou=idryma TECHNOLOGIAS & EREVNAS, ou=foundation OF RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ14469ΗΚΥ-ΜΔΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ. Για την ανάθεση των υπηρεσιών: Έκδοση βιβλίου. Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ Χανιά, 30/5/2008 Αρ. Πρωτ.: 152 Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σε ευρώ Για την ανάθεση των υπηρεσιών:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr.

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr. Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου 22, 106 72 - Αθήνα, Τηλ.: 210 3609 689,, Fax: 210 3644 996 E-mail: archetai@otenet.gr Έργο Γ ΚΠΣ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002956676 2015-08-05

15PROC002956676 2015-08-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15PROC002956676 2015-08-05 VASILEIOS DOUGALI S Digitally signed by VASILEIOS DOUGALIS DN: o=hellenic Public Administration

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371414 2014-10-30

14PROC002371414 2014-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Γκαγκαουδάκη Τηλέφωνο : +30 2810 391500 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης.

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. ΥΠΟΕΡΓΟ 8. σης. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δημιουργία Θεραπευτικής Μονάδας Αποκατάστασης και εκπαίδευσης Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ- ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα