Ε Ρ Γ Ο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Ρ Γ Ο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 Ε Ρ Γ Ο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2013 καθώς και τους όρους προµήθειας των σωλήνων και λοιπών υλικών του δικτύου και των φρεατίων. Εδώ αναπτύσσονται οι υποχρεώσεις του Αναδόχου που εργασίες της Εργολαβίας αυτής. αφορούν ειδικά τις Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαµβάνουν: α) Tην εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας με τη συνεργασία ή όχι των μηχανικών μέσων και του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Λάρισας και μόνο μετά από εντολή της υπηρεσίας στην οποία και θα καθορίζεται ο χρόνος απόκρισης του εργολήπτη για την εκτέλεσή τους. Επίσης υπάρχει υποχρέωση καθαρισμού, επισκευών και ελέγχων αγωγών καθώς και καθαρισμού και επισκευής φρεατίων. Ως εκ της φύσεως της εργολαβίας, είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Επίσης ως εκ της φύσεως των έργων η ανάγκη των οποίων θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της εργολαβίας και τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται αμέσως, δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση εργασιών. Οι επεμβάσεις και τα έργα αυτά θα καθορίζονται από την επίβλεψη της εργολαβίας η οποία θα καθορίζει τις προθεσμίες εκτελέσεως (ακόμη και άμεσα οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου) και θα δίνει τις οδηγίες κατασκευής και επεμβάσεων. β) Προµήθεια, παραλαβή και µεταφορά στις αποθήκες του εργοταξίου των απαιτούµενων σωλήνων και λοιπών υλικών και εξαρτηµάτων του δικτύου, όπως προβλέπεται στο Τιμολόγιο Μελέτης γ) Καθαιρέσεις οδοστρωµάτων, εκσκαφές τάφρων κλπ. για την τοποθέτηση των αγωγών του δικτύου και την κατασκευή των διαφόρων φρεατίων. δ) Μεταφορά υλικών και εφοδίων από τις αποθήκες στις θέσεις τοποθέτησης. ε) Τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων και λοιπών υλικών του δικτύου.

3 στ) οκιµές στεγανότητας. ζ) Επαναπλήρωση τάφρων και πλήρης αποκατάσταση οδοστρωµάτων και άλλων έργων που έχουν καθαιρεθεί. η) Κατασκευή των τεχνικών έργων του δικτύου (φρεατίων επίσκεψης των αγωγών του δικτύου, φρεατίων παροχών ύδρευσης κλπ). Άρθρο 2ο Υπογραφή Σύµβασης Η Σύµβαση συνάπτεται µεταξύ αναδόχου και εργοδότη µε την υπογραφή Συµφωνητικού που πρωτοκολλείται αυθηµερόν στο πρωτόκολλο του Εργοδότη. Το Συµφωνητικό κοινοποιείται οπωσδήποτε στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία µέσα σε πέντε ηµέρες από την υπογραφή του από τον Εργοδότη. Ο διευθυντής της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας ορίζει αµέσως έπειτα απ' αυτό τον Επιβλέποντα Μηχανικό του έργου. Άρθρο 3o Έναρξη εργασιών Χρόνος εκτέλεσης των έργων Από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης αρχίζουν οι συμβατικές προθεσμίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 48 του Ν. 3669/08. Ο χρόνος εκτέλεσης των έργων ορίζεται συνολικά σε ( 12 ) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει ολοκληρωθεί το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης στο συμβατικό χρονικό διάστημα, υπάρχει η δυνατότητα με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. να λήξει η σύμβαση, ανεξάρτητα του ολοκληρωμένου οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας, χωρίς να υπάρχει το δικαίωμα οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης του αναδόχου. Άρθρο 3ο Aνακοινώσεις προς τον Ανάδοχο ή τον αντίκλητό του. Μέσα σε πέντε ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση με αναφορά του προς την Επιβλέπουσα Υπηρεσία να ορίσει με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τον αντιπρόσωπο και αντίκλητό του στη Λάρισα προς τον οποίο θα κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα του Εργοδότη και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Κάθε αλλαγή του πληρεξούσιου αντιπροσώπου ή αντίκλητου, καθώς και κάθε μεταβολή της διεύθυνσής του ή της διεύθυνσης του αναδόχου κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, πρέπει να αναφέρεται αμέσως

4 στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα παραπάνω καθώς και όταν αναζητούμενος δεν ανευρίσκεται, κάθε κοινοποίηση εγγράφου θα γίνεται προς την Αστυνομική Αρχή Λάρισας, θεωρείται δε ότι έγινε προς τον Ανάδοχο και είναι έγκυρη, από την ημέρα της κοινοποίησής της προς την Αστυνομική Αρχή. Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση αυτή, το έγγραφο στέλνεται ταυτόχρονα ταχυδρομικά στον Ανάδοχο, εφόσον είναι γνωστή η διεύθυνσή του. Άρθρο 5ο Πρόοδος εργασιών - Ποινικές ρήτρες Ο Ανάδοχος θα τηρεί ημερολόγιο του έργου που θα συμπληρώνεται καθημερινά σύμφωνα με τα αναφερόμενα διατάξεις του άρθρου 33 του Π.. 609/85 καθώς και του αρ. 47 του Ν3669/08. Θα συντάσσει επίσης διάγραμμα που θα δείχνει την συντελούμενη πρόοδο των εργασιών στο τέλος κάθε τριμήνου ή σε διαστήματα που θα ορίζονται από την επιβλέπουσα Υπηρεσία και θα παραδίδει σ' αυτήν τρία αντίγραφα. Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιµοποιεί κάθε φορά επαρκή συνεργασία τεχνιτών και εργατών και µηχανικά µέσα κατασκευής ή να εργαστεί υπερωριακά και τις αργίες και γιορτές και να απασχολεί νυκτερινά συνεργεία, χωρίς να έχει δικαίωµα για το λόγο αυτό σε πρόσθετη αποζηµίωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις διακοπών νερού ύδρευσης ή περιπτώσεις ρύπανσης από υπερχειλίσεις λυμάτων. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αν κρίνει ότι ο ρυθµός προόδου των έργων δεν είναι ικανοποιητικός, µπορεί να απαιτήσει από τον Ανάδοχο να αυξήσει τον αριθµό των συνεργείων του, τις υπερωρίες, τις εργάσιµες ηµέρες και τον αριθµό των µηχανηµάτων και γενικά να πάρει όλα τα µέτρα που επιβάλλονται για την επιτάχυνση της πορείας των έργων. Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται προς τις σχετικές εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση. Η µη συµµόρφωση του Αναδόχου προς τις παραπάνω εντολές και η αποδεδειγµένα αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων συντήρησης, δίνει στον Εργοδότη το δικαίωµα να καταγγείλει τη Σύµβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο από την Εργολαβία, σ' εφαρµογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 47 του Π.. 609/85 και του άρθρου 61 του Ν. 3669/08. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωµάτων του Εργοδότη κατά του Αναδόχου, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από οποιαδήποτε υποχρέωση που προκύπτει από τη Σύµβαση. O Aνάδοχος οφείλει να τηρεί λεπτοµερές ηµερολόγιο εργασίας και καιρικών συνθηκών µε υπόδειξη της Επίβλεψης, που θα υπογράφεται καθηµερινά από αυτόν και εκπρόσωπο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα και µε τις

5 διατάξεις του άρθρου 33 του Π.. 609/85 και αρ. 47 του Ν3669/08 Αν ο Ανάδοχος εκτελεί τις εργασίες µε αργό ρυθµό που δεν ανταποκρίνεται στο χρόνο απόκρισης που ορίζεται από την Υπηρεσία µε συνέπεια πολύωρη διακοπή υδροδότησης ή υπερχείλιση λυμάτων αγωγών, υπόκειται σε ποινική ρήτρα που καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 47 παραγρ. ΙΙ του Π.. 609/85 και του άρθρου 49 του Ν. 3669/08.Οι ποινικές αυτές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Άρθρο 6ο Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών - Εφαρµοστέες αναλύσεις τιµών Για τον καθορισμό τιμών μονάδας νέων εργασιών ισχύουν οι διατάξεις της υπ αριθμ. Δ17α/02/101/ΦΝ437/ απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την «Έγκριση πρότυπων τευχών διακήρυξης δημοσίων έργων και εντύπου οικονομικής προσφοράς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Δ17α/05/116/ΦΝ437/ «Έγκριση 5 ης βελτίωσης πρότυπων τευχών διακήρυξης δημοσίων έργων» απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Άρθρο 7ο Επίβλεψη του έργου Ο Ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που εκπροσωπείται από τον Επιβλέποντα µηχανικό. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιτρέπει στον Επιβλέποντα µηχανικό και σε όλους τους εντεταλµένους για την επίβλεψη του έργου υπάλληλους του Εργοδότη να επισκέπτονται τα εργοτάξια, λατοµεία, αποθήκες κλπ. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συµµορφώνεται προς τις έγγραφες εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας που δίνονται µέσα στα συµβατικά πλαίσια για την κανονική και έντεχνη εκτέλεση των έργων. Το ότι η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει την ευθύνη επίβλεψης του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε ευθύνη που τυχόν θα προκύψει από τις συµβατικές του υποχρεώσεις, ή τους ισχύοντες Νόµους. Άρθρο 8ο Τεχνική διεύθυνση του έργου - Προσωπικό του Αναδόχου Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τις εργασίες αυτοπροσώπως ή µε τον πληρεξούσιο που έχει ορίσει, ευρισκόµενος καθηµερινά επί τόπου του έργου. Οι επιστάτες και εργοδηγοί του Αναδόχου πρέπει να είναι ικανοί να τον βοηθούν και εν ανάγκη να τον αντικαθιστούν στην εκτέλεση των έργων, τις επιµετρήσεις

6 κλπ. Οι εργατοτεχνίτες πρέπει να έχουν την απαιτούµενη εµπειρία στα έργα, στην κατασκευή των οποίων συµµετέχουν. Η Επιβλέπουσα Υπηρεσία έχει δικαίωµα να διατάξει την αντικατάσταση ή άµεση αποποµπή των απειθών, ανίκανων ή µη τίµιων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτών ή οποιουδήποτε άλλου από το προσωπικό του Αναδόχου. Για τις από δόλο ή αµέλεια πράξεις τους κατά την εκτέλεση του έργου, την πλήρη ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος. Άρθρο 9ο Θέσεις λήψης - απόθεσης υλικών Οι θέσεις λήψης των διαφόρων υλικών όπως άµµου, σκύρων, αµµοχάλικου κλπ. θα καθοριστούν από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου, ύστερα από πρόταση του Αναδόχου. Αλλαγή των θέσεων που προϋποτίθενται ως αφετηρίες για την κοστολόγηση στο Τιµολόγιο και την Ανάλυση Τιµών, δεν δηµιουργεί δικαίωµα στον Ανάδοχο για αλλαγή των τιµών του Τιµολογίου. Οι θέσεις απόθεσης των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών πάσης φύσεως, είναι στην ευθύνη του αναδόχου και θα είναι σε χώρο που επιτρέπεται απο την ισχύουσα Νομοθεσία. Άρθρο 10ο Κατάληψη χώρων Εργοτάξια Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση µετά την εγκατάστασή του επί τόπου του έργου να προβεί στην αναζήτηση και τυχόν διευθέτηση των κατάλληλων χώρων στην άµεση περιοχή του έργου για την εγκατάσταση των εργοταξίων και λοιπών καταυλισµών και να ειδοποιήσει σχετικά την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Επίσης έχει την υποχρέωση να εκτελέσει µε δικές του δαπάνες όλα τα έργα που θα απαιτηθούν τόσο για τη διαµόρφωση του χώρου του εργοταξίου και των καταυλισµών όσο και τις τυχόν προσπελάσεις προς αυτούς, µόλις ο εργοδότης τους θέσει στη διάθεσή του. Μετά το τέλος των εργασιών της εργολαβίας αυτής, ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την άµεση και µε δική του δαπάνη αποξήλωση και αποµάκρυνση των παραπάνω βοηθητικών κατασκευών του εργοταξίου και των καταυλισµών. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει τον παραπάνω χώρο καθαρό και ελεύθερο στον Εργοδότη, εκτός από τυχόν τµήµατα ιδιοκτησίας του. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να µεριµνήσει για τη φύλαξη κάθε υλικού, µηχανήµατος εργαλείου κλπ. που ανήκει σ' αυτόν ή σε τρίτους και βρίσκεται στο χώρο του εργοταξίου και να λαµβάνει όλα τα ενδεικνυόµενα µέτρα ασφάλειας, καθώς και να προσλαµβάνει το κατάλληλο για το σκοπό αυτό προσωπικό. Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς, βλάβης, καταστροφής υλικού ή µηχανήµατος κλπ. που ανήκει σ' αυτόν είτε σε τρίτους, ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για κάθε αποζηµίωση ή αντικατάστασή του, χωρίς να δικαιούται

7 να προβάλει οποιαδήποτε δικαιολογία για οποιαδήποτε ζηµιά από τις παραπάνω αιτίες, ούτε αξίωση για αποζηµίωσή του. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης ή παράτασης της προθεσµίας περάτωσης του έργου, λόγω ανεπάρκειας των χώρων του εργοταξίου, γιατί µε την υποβολή της προσφοράς του, έχει αποδεχθεί ότι έλαβε πλήρη γνώση των τοπικών συνθηκών. Αν οι τοπικές ή τοπογραφικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την απόθεση υλικών, εφοδίων ή µηχανηµάτων σε κατάλληλους, κοντά στο σηµείο που εκτελούνται οι εργασίες, χώρους, ο Ανάδοχος θα φροντίζει για την αναζήτηση και εν ανάγκη διαµόρφωση παρακείµενων χώρων, χωρίς για τον λόγο αυτό να γεννάται το δικαίωµα αποζηµίωσης για πρόσθετες συµπληρωµατικές εργασίες, φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές υλικών και εφοδίων, δεδοµένου ότι οι δαπάνες αυτές θεωρείται ότι έχουν συµπεριληφθεί στις τιµές προσφοράς του. Άρθρο 11ο Υλικά, µηχανήµατα και εργαλεία Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει µε δική του δαπάνη όλα τα υλικά και όλα τα εργαλεία και µηχανήµατα που είναι αναγκαία για την κατασκευή και διάστρωση των σκυροδεµάτων, τη µεταφορά του κάθε είδους υλικού από τα λατοµεία και τις λοιπές πηγές και γενικά για την εκτέλεση όλων των έργων που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας. Οφείλει επίσης ο Ανάδοχος να επισκευάζει, να συντηρεί και να ασφαλίζει µε δικές του δαπάνες τα µηχανήµατα και εργαλεία για κάθε κίνδυνο. Aρθρο 12ο Τρόπος εκτέλεσης των έργων Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται η εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους μικροεπεμβάσεων, ανακατασκευών, επισκευών και αποκαταστάσεων βλαβών που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή επιχειρησιακής δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας με τη συνεργασία ή όχι των μηχανικών μέσων και του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας και μόνο μετά από εντολή της υπηρεσίας στην οποία και θα καθορίζεται ο χρόνος απόκρισης του εργολήπτη για την εκτέλεσή τους. Επίσης υπάρχει υποχρέωση καθαρισμού, επισκευών και ελέγχων αγωγών καθώς και καθαρισμού και επισκευής φρεατίων. Ως εκ της φύσεως της εργολαβίας, είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν, αντιθέτως, διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές στον ανάδοχο. Επίσης ως εκ της φύσεως των έργων η ανάγκη των οποίων θα γίνεται γνωστή κατά τη διάρκεια της εργολαβίας και τα οποία θα πρέπει να κατασκευάζονται αμέσως, δεν είναι δυνατόν να συνταχθεί εκ των προτέρων προμέτρηση εργασιών. Οι επεμβάσεις και τα έργα αυτά θα καθορίζονται από την επίβλεψη της εργολαβίας η οποία θα καθορίζει τις προθεσμίες εκτελέσεως (ακόμη και άμεσα οποιαδήποτε ημέρα και οποιαδήποτε ώρα του εικοσιτετραώρου) και θα δίνει τις οδηγίες κατασκευής και επεμβάσεων.

8 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνει αμέσως μετά την λήψη της εντολής επέμβασης από την επίβλεψη για την εκτέλεση των εργασιών ώστε να αποκλείονται περιπτώσεις διακοπών υδροδότησης ή περιπτώσεις ρύπανσης από υπερχειλίσεις λυμάτων. Τα υδραυλικά εξαρτήματα και υλικά, θα προμηθεύονται από τον ανάδοχο σύμφωνα με το Τιμολόγιο μελέτης, κατόπιν έγκρισης της επιβλέπουσας Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ. Ο ανάδοχος εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει άμεσα ετοιμοπαράδοτα σε Stock τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, τα απαιτούμενα υδραυλικά εξαρτήματα δεν διατίθενται άμεσα ή / και δεν επαρκούν, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης των υλικών αυτών από την αποθήκη της ΔΕΥΑΛ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην αποθήκη της ΔΕΥΑΛ τα αντίστοιχα εγκεκριμένα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία υλικά και εξαρτήματα, πριν από την έγκριση της επόμενης πιστοποίησης από τη ΔΕΥΑΛ. Σε περίπτωση που πριν από την έγκριση της πιστοποίησης δεν έχει επιστρέψει ο Ανάδοχος τα αντίστοιχα υλικά στην αποθήκη της ΔΕΥΑΛ, θα υπάρχει οικονομικός καταλογισμός σε βάρος του. Άρθρο 13ο Ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Για όλες τις εργασίες, που θα εκτελεστούν βάσει της σύμβασης, ισχύουν οι Τεχνικές Προδιαγραφές της απόφασης ΔΙΠΑΔ/οικ/273/ (ΦΕΚ 2221 Β ) με θέμα «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) και της εγκυκλίου 26, ΔΙΠΑΔ/οικ/356/ καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές της εγκεκριμένης μελέτης. Άρθρο 14ο Χρόνος εγγύησης και συντήρησης των έργων Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος κατά τον οποίο, µετά τη βεβαιωµένη περάτωση του έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να διατηρεί τα έργα σε καλή κατάσταση, συντηρώντας τα και επανορθώνοντας µε δαπάνη του βλάβες ή φθορές από συνηθισµένη χρήση, καθορίζεται σε (15) δέκα πέντε µήνες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 74 Ν. 3669/08. Άρθρο 15ο Ευθύνη για ζηµιές και ατυχήµατα στο έργο Οποιαδήποτε ζηµιά στο έργο, είτε στα µηχανήµατα είτε στις εγκαταστάσεις, που προέρχεται από οποιαδήποτε αιτία ή δολιοφθορά κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, πλην ανώτερης βίας, βαρύνει τον Ανάδοχο ο οποίος είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει µε δική του οικονοµική επιβάρυνση. Οποιασδήποτε φύσεως ατυχήµατα στο προσωπικό του ή σε τρίτους καθώς

9 και ζηµιές σε περιουσίες τρίτων που αποδεδειγµένα οφείλονται σε αµέλεια ή και υπαιτιότητα του προσωπικού του, βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των έργων όλα τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας, που επιβάλλονται από τα Π.. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/ ), Π.. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/ ) και Π /81 (ΦΕΚ 260 Α/ ).Επίσης υποχρεούται να εφαρµόσει τα τυχόν προτεινόµενα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία των έργων πρόσθετα µέτρα ασφαλείας. Άρθρο 16ο Ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους Επιβαρύνσεις Το ποσοστό γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους καθορίζεται σε 18 % για την εργολαβία αυτή, σύμφωνα με το Ν. 3669/08 (άρθρο 17, παρ. 7), δεδομένου ότι το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο της ΔΕΥΑΛ. Αντίστοιχα οι πληρωμές του Αναδόχου υπόκεινται σε όλες τις προβλεπόμενες για τα έργα που χρηματοδοτούνται από την παραπάνω πηγή κρατήσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και στην καταβολή του φόρου εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας κλπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου 18 % δεν περιλαμβάνεται στις τιμές μονάδας του τιμολογίου, αλλά υπολογίζεται στο άθροισμα των τιμών προσφοράς και μπαίνει σαν ιδιαίτερο κονδύλιο στον προϋπολογισμό προσφοράς και στους λογαριασμούς πληρωμής του Αναδόχου. Κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στην έννοια του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους του Αναδόχου, που καταβάλλεται πάνω στην αξία των εκτελούμενων εργασιών με τις ισχύουσες ή τις νέες τιμές μονάδας, περιλαμβάνονται και οι δαπάνες σχεδίασης των σχεδίων εφαρμογής με προσαρμογή των σχεδίων της μελέτης στις μετρήσεις που έγιναν στο έδαφος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προς το εργατοτεχνικό προσωπικό των καθοριζόμενων (με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις) από το Υπουργείο Εργασίας δώρων λόγω εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και αποζημιώσεων ημερών υποχρεωτικής αργίας, στη χορήγηση άδειας με αποδοχές και αποζημιώσεων, λόγω απόλυσης, καθώς και στην καταβολή των νόμιμων εισφορών του υπέρ των ασφαλιστικών και επικουρικών Οργανισμών ή Ταμείων, όπως το ΙΚΑ κλπ. Η καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση των πρωτοτύπων των αποδείξεων πριν από την πληρωμή των λογαριασμών, όπως ο Νόμος ορίζει. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. και από τον Ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 επί των εισαγόμενων από το εξωτερικό πάσης φύσεως υλικών, εφοδίων κλπ. και από τους φόρους κλπ. που αναφέρονται

10 αναλυτικότερα στα Ν.Δ. 4486/66 (ΦΕΚ 131/Α) και 453/66 (ΦΕΚ 16/Α) περί τροποποιήσεως. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τους δασμούς και από κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημόσιου για καύσιμα και λιπαντικά, σύμφωνα προς το Ν.2366/53 (ΦΕΚ 83Α/ ) και προς το Ν.10781/71 (ΦΕΚ 273Α/ )κλπ. Άρθρο 17ο Αναθεώρηση τιµών µονάδας Για την αναθεώρηση τιμών μονάδας ισχύουν όσα καθορίζονται στο άρθρο 54 του Ν.3669/08. Αρθρο 18o Πρόγρα µµα Ποιότητας Εργου Δεν απαιτείται σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου. Αρθρο 19ο Τήρηση Κανόν ων Ασφαλείας και Υγείας στο έργο Ο ανάδοχος του έργου έχει την υποχρέωση και την αποκλειστική ευθύνη να τηρεί τους θεσπισθέντες Κανόνες Ασφαλείας και Υγείας στα Έργα και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα τόσο για την προστασία και την πρόληψη ατυχημάτων του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, που απασχολείται στην κατασκευή του έργου, όσο και την προστασία της υγείας αυτού και την παροχή των πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με βάση και τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, που καθορίζονται από: 1. Το Π.Δ. 305/1996 <<Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας, που πρέπει να εφαρμόζονται τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ>>, 2. Το Π.Δ. 17/96 <<Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ>>, 3. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας αριθ / <<Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος>>, 4. Το Π.Δ. 396/1994 <<Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρήση από τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656 /ΕΟΚ>>,

11 5. Το Π.Δ. 395/1994 <<Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ>>, 6. Το Π.Δ. 85/1991 <<Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους στο θόρυβο κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ>>, 7. Το Π.Δ. 70α/1998 <<Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία>>, 8. Το Π.Δ. 1073/1981 <<Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών είς εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού>>, 9. Το Π.Δ. 778/1980 <<Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών>> και 10. Το Π.Δ. 95/1978 <<Περί μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των απασχολουμένων είς εργασίας συγκολλήσεων>>. Επίσης, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συντάξει και υποβάλει στην Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία για έγκριση, μαζί με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και τον Φάκελο Ασφάλειας (Φ.Α.Υ.), που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 305/96 άρθρο 3 παρ. 5,6 και 7. Το Σ.Α.Υ. και ο Φ.Α.Υ., θα συνταχθούν με βάση τα υποδείγματα, που εκπόνησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις προμνησθείσες διατάξεις. Η δαπάνη σύνταξης αυτών περιλαμβάνεται ανοιγμένως στην τιμές μονάδος της προσφοράς του. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση : - Να τηρεί στο εργοτάξιο το Σ.Α.Υ. και τον Φ.Α.Υ. μέχρι την αποπεράτωση του έργου, μετά την οποία θα παραδοθούν για φύλαξη στον κύριο αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/1996, - Να ορίσει στο έργο, με δαπάνες του, Συντονιστή για θέματα Ασφαλείας και Υγείας, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96. - Να ορίσει το έργο, με δαπάνες του, τεχνικό ασφαλείας και γιατρό εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 17/1996, που προαναφέρθηκε και σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 294/88 <<Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας, επίπεδο γνώσεων κλπ>>. Αρθρο 20ο Μελέτη των συνθηκ ών κατασκευής του έργου

12 Η συµµετοχή στη δηµοπρασία, µε την υποβολή της προσφοράς, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι οι διαγωνιζόµενοι έχουν επισκεφθεί και έχουν ελέγξει πλήρως τη φύση και την τοποθεσία του έργου και έχουν πλήρη γνώση των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του, κυρίως σε ότι αφορά τις κάθε είδους πηγές λήψης υλικών, τις θέσεις της προσωρινής και οριστικής απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής, τις µεταφορές, τη διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, τη δυνατότητα εξασφάλισης εργατοτεχνικού προσωπικού γενικά, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος και οδών προσπέλασης, τις συνήθως επικρατούσες µετεωρολογικές συνθήκες, τις διάφορες διακυµάνσεις της στάθµης των υδάτων των ποταµών, των χειµάρρων, της παλίρροιας και άλλες παρόµοιες φυσικές συνθήκες στην περιοχή των έργων. Επίσης εξυπακούεται, ότι έχουν πλήρη γνώση της διαµόρφωσης και της κατάστασης του εδάφους, του είδους και της ποιότητας των κατάλληλων και εκµεταλλεύσιµων υλικών που βρίσκονται στην περιοχή, των µέσων (Μηχανηµάτων, υλικών και υπηρεσιών), που θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την εκτέλεση των εργασιών και όλων των άλλων παραγόντων που είναι δυνατό να επηρεάσουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εργασίες, την πρόοδο, ή το κόστος τους. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι έχει µελετήσει τα συµβατικά στοιχεία της εργολαβίας που περιλαµβάνονται στο φάκελο της δηµοπρασίας και αποτελούν µαζί µε τη ιακήρυξη, τη βάση της προσφοράς του, καθώς και ότι αναλαµβάνει ανεπιφύλακτα να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις παραπάνω συνθήκες και όρους. Η παράληψη του Αναδόχου να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά τους όρους της Σύµβασης, δεν τον απαλλάσσει από τις ευθύνες του για πλήρη συµµόρφωση προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις.

13 ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 21ο Τεχνικές Προδιαγραφές σωλήνων κλπ. Α) Σωλήνες ύδρευσης από πολυαιθυλένιο Οι σωλήνες θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 3ης γενιάς (HD-PE100 MRS 10),χρώματος μπλε και η κατασκευή τους θα είναι βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ EN Οι σωλήνες θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για υπόγεια τοποθέτηση και για μεταφορά πόσιμου νερού, να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις των υγειονομικών διατάξεων, ούτως ώστε να μην προσδίδουν στο νερό γεύση, οσμή ή χρώμα, ούτε πόρους, φυσαλίδες ή ραγάδες. Οι σωλήνες κατά την εγκατάστασή τους, θα πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, έχοντας ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, για την αποφυγή χάραξής τους από αιχμηρά αντικείμενα ή πληγώματος των σωλήνων κατά την μεταφορά τους. Τα μήκη των σωλήνων θα είναι σε ρολά των 100 μ. Στην εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα υπάρχει σήμανση με ευδιάκριτα γράμματα ύψους 10 χιλιοστών με τη μέθοδο ink jet και όχι με θερμική χάραξη. Η σήμανση επί των σωλήνων θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: α) Εμπορική επωνυμία του προϊόντος β) Διάμετρος σωλήνα γ) Πάχος τοιχωμάτων σωλήνα δ) Πίεση λειτουργίας ε) Είδος πρώτης ύλης ( HD - PE100 MRS10 3 ης γενιάς) στ) Εταιρεία παραγωγής ζ) Προδιαγραφές παραγωγής η) Ημερομηνία και γραμμή παραγωγής

14 Άρθρο 22ο Εξαρτήµατα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Α Τα χυτοσιδηρά τεµάχια θα είναι επιµεληµένης κατασκευής, από υλικά αρίστης ποιότητας και θα ανταποκρίνονται στους παρακάτω όρους: α) Πίεση λειτουργίας για τα υδραυλικά χυτοσιδηρά τεµάχια PN 16 bar β) Το µέταλλο κατασκευής θα είναι ανθεκτικό, συµπαγές και οµοιογενές. γ) Τα χυτοσιδηρά είδη πρέπει να έχουν λεία επιφάνεια και να είναι απαλλαγµένα από λέπια, φουσκάλες, κοιλότητες, άµµο χυτηρίων καθώς και οποιασδήποτε φύσης κακοτεχνίες ή ελαττώµατα. Επίσης απαγορεύεται η µετέπειτα πιθανή πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων µε ξένη ύλη. δ) Κάθε είδος θα φέρει ανάγλυφο το σήµα του εργοστασίου κατασκευής, την ονοµαστική διάµετρο και την κλάση του,(en545/2002). ε) Υποχρεωτική προσκόµιση πιστοποίησης της σειράς ISO 9001 για το εργοστάσιο κατασκευής. ζ) Όλα τα χυτοσιδηρά είδη θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα διανοµής πόσιµου νερού. θ) Ειδικά τεµάχια, πώµατα, περιλαίµια ζιµπώ κ.λ.π. που είναι σύνθετα, θα παραδίδονται πλήρη µε τις αντίστοιχες βίδες και λάστιχα. ΑΡΘΡΟ 23o ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ Υ ΡΟΣΤΟΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Υδροστόµια πυρκαγιάς για υπόγεια εγκατάσταση DN80 PN 16 bar (µε 8 οπές)µε έξοδο υδροληψίας µε ταχυσύνδεσµο. Επίσης η διακοπή παροχής πρέπει να γίνεται εντός του εδάφους (υπόγεια) και να υπάρχει επίσης και αντιπαγετική προστασία. Τα παραπάνω πρέπει να φαίνονται σε αναλυτικά σχέδια.

15 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ Tα υδροστόµια θα είναι κατασκευασµένα σε χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 24 ο Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ - ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΑ ΕΙ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 1) Τα χυτοσιδηρά υδραυλικά ειδικά τεμάχια θα απολήγουν σε ωτίδες τύπου STANDARD ή σε απλά άκρα με εξωτερικό πάχος κατάλληλο για τη σύνδεσή τους με τους σωλήνες από αμιαντοτσιμέντο, χυτοσίδηρο, PVC ή χάλυβα. 2) Τα χυτοσιδηρά τμήματα των συνδέσμων ΖΙΜΠΏ πρέπει να ακολουθούν τους γερμανικούς κανονισμούς DIN 19800/1956 για πίεση λειτουργίας PN 16 bar, οι κοχλίες και τα περικόχλια να είναι σύμφωνα με το Βρετανικό πρότυπο 1976/1961 και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας να ανταποκρίνονται στα Βρετανικά πρότυπα B.S. 2494/1955 Κλάση C. 3) Βαφή ι) Τα υδραυλικά χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια ποιότητας χυτοσίδηρου τουλάχιστοggg40, θα είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με τουλάχιστον δυο στρώσεις αντιδιαβρωτικής βαφής υψηλής αντοχής κατάλληλου πάχους (τουλάχιστο 200mic), με συνθετικό επίχρισμα υψηλής αντοχής σε κρούση, διάβρωση, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και κατάλληλο για χρήση με πόσιμο νερό και υπόγεια τοποθέτηση.πριν την επικάλυψη θα πρέπει να έχει γίνει αμμοβολή. ιι) Τα υδραυλικά χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια ποιότητας χυτοσίδηρου GG25, θα είναι βαμμένα εσωτερικά και εξωτερικά με αντιδιαβρωτική βαφή, υψηλής αντοχής σε διάβρωση, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες και κατάλληλα για χρήση με πόσιμο νερό και υπόγεια τοποθέτηση. Το συνολικό πάχος βαφής θα είναι τουλάχιστο 150 mic. Πριν την επικάλυψη θα πρέπει να έχει γίνει αμμοβολή. 4) Τα ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ θα είναι δυο διαφορετικών τύπων : ι)τα ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ για υδροληψία από σωλήνα PVC θα είναι βαμμένα όπως περιγράφεται παραπάνω. Το υλικό τους θα είναι ελατός χυτοσίδηρος. Η συνδεσμολογία των δύο τμημάτων του, επάνω στο σωλήνα απ όπου θα γίνεται η υδροληψία θα εξασφαλίζεται με τέσσερις κοχλίες σύνδεσης με τα αντίστοιχα περικόχλια, ενώ θα υπάρχει επίσης ειδικό λάστιχο κατάλληλου πάχους, που θα αποκλείει την επαφή χυτοσιδηρού υλικού και σωλήνα. Η έξοδος υδροληψίας θα είναι θηλυκό σπείρωμα Φ 1 ½. Τέλος η πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar.

16 ιι)τα ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ για υδροληψία από σωλήνα αμιάντου ή από χυτοσίδηρο σωλήνα, θα αποτελούνται από δυο τμήματα, που θα συνδέονται μεταξύ τους με κοχλίες σύνδεσης, με τα αντίστοιχα περικόχλια. Το ένα τμήμα θα έχει και την έξοδο υδροληψίας και θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο. Το δεύτερο τμήμα που θα αγκαλιάζει τον αγωγό, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 316L. Το τμήμα από ελατό χυτοσίδηρο θα παραδίδεται βαμμένο, όπως περιγράφεται παραπάνω. Η έξοδος υδροληψίας θα είναι θηλυκό σπείρωμα Φ 1 ½. Τέλος η πίεση λειτουργίας θα είναι 16 bar. Στο σημείο υδροληψίας, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη στεγανοποίηση, η οποία θα εξασφαλίζεται με ειδικό λάστιχο κατάλληλου πάχους και σκληρότητας, το οποίο θα βρίσκεται σε ειδική υποδοχή (πατούρα), ώστε να αποκλείεται η μετακίνησή του. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι διατομές χυτοσιδηρών σωλήνων αλλά και σωλήνων αμιάντου (εξωτερικές διαστάσεις) προκειμένου να υπάρχει ακρίβεια μέσα στα ανεκτά όρια στις διαστάσεις των υλικών: Διατομή και υλικό σωλήνα Φ 40 ΧΥΤ Φ 60 ΧΥΤ Φ 80 ΧΥΤ Φ 125 ΧΥΤ Φ 150 ΧΥΤ Φ 200 ΧΥΤ Φ80 Α Φ100 Α Φ150 Α Φ 200 Α Φ300 Α Εξωτερ. Διαστ. (cm) (6,0 cm) (8,1 cm) (9,9 cm) (14,5~14,8 cm) (16,7 cm) (22,4 cm) (10,0~10,6 cm) (12,6~13,4 cm) (18,2~18,8 cm) (24,5~25,3 cm) (35,4~35,8 cm) 5. ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΕΣ ΒΑΝΕΣ Οι βάνες θα είναι χυτοσιδηρές, πεπλατυσμένες (κατά EN 558 (DIN 3202) τύπου F-4), με ή χωρίς ωτίδες, με σύρτη, με φλάντζες και με ελαστική έμφραξη και με χειροκίνητο τροχό για το χειρισμό τους(μόνον εφόσον ειδικά ζητείται), με προέλευση από χώρα της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

17 i. Οι βάνες προορίζονται για πόσιμο νερό και μέχρι διαμέτρου DN 500 για τοποθέτηση εντός εδάφους, με χειρισμό με ειδικό κλειδί μέσω φρεατίου βάνας ή για τοποθέτηση εντός φρεατίου με χειρισμό τροχού. Οι βάνες θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο ISO ή με το πρότυπο ISO 7259/88, κατηγορία Α με ελαστική έμφραξη. ii. Το σώμα και το κάλυμμα των βανών θα είναι κατασκευασμένα από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τουλάχιστον GGG40 κατά DIN 1693 ή κατά ISO για PN 16. Τα σώματα και καλύμματα των βανών μετά τη χύτευση, πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, κοιλότητες από την άμμο και οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα, ή αστοχίες χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. Δεν θα γίνει εξωτερική επάλειψη των βανών αν δεν προηγηθεί καθαρισμός και απαλλαγή από σκουριά καθώς και αν δεν έχει γίνει επιθεώρηση από τους εκπροσώπους της ΔΕΥΑΛ εφόσον ζητηθεί. Τα σώματα των βανών μετά από αμμοβολή SAE2 θα επιστρωθούν εσωτερικά και εξωτερικά με υπόστρωμα (PRIMER) ψευδαργύρου πάχους 50μm. Κατόπιν θα βαφούν με στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής για υπόγεια χρήση π.χ. εποξειδική βαφή, πολυουρεθάνη, λιθανθρακόπισσα εποξειδικής βάσεως, RILSAN NYLON 11, ή ισοδύναμο υλικό. Οι κατασκευαστές υποχρεούνται να παραδώσουν πιστοποιητικό για την καταλληλότητα της βαφής για πόσιμο νερό. Οι κοχλίες περικόχλια και ροδέλες που θα χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μέρος της βάννας θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης περιεκτικότητας σε χρώμιο 11,5% Μεταξύ των φλαντζών σώματος και καλύμματος θα υπάρχει ελαστικό παρέμβυσμα τουλάχιστο από NITRILE RUBBER GRADE T κατά BS 2494 ή ισοδύναμο υλικό. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κατάλληλης εξωτερικής διαμόρφωσης της καμπάνας (καλύμματος) για τοποθέτηση οδηγού προστατευτικόυ σωλήνος (PROTECTION TUBE). Επίσης στις βάνες θα πρέπει να είναι έτοιμη η κατάλληλη υποδοχή στο βάκτρο με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, για να συνδεθεί η ντίζα χειρισμού της βάνας, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση της τιμής της βάνας. iii. Οι βάνες θα είναι μη ανυψούμενου βάκτρου. Το βάκτρο θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα με ελάχιστη περιεκτικότητα σε χρώμιο 11,5 %. Η βάννα θα κλείνει όταν το βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα. Η στεγανοποίηση του βάκτρου θα επιτυγχάνεται με δακτυλίους ORINGS υψηλής αντοχής σε διάβρωση και κατάλληλους για στεγανότητα σε θερμοκρασίες μέχρι 60 βαθμών Κελσίου ή άλλο

18 ισοδύναμο τρόπο στεγανοποίησης που θα εγκριθεί από τη ΔΕΥΑΛ, με την προυπόθεση ότι δεν θα απαιτείται σύσφιγξη για την επίτευξη στεγάνωσης. Η κατασκευή του βάκτρου θα εξασφαλίζει απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και διάταξη στεγάνωσης Το περικόχλιο του βάκτρου (stem nut) θα είναι κατασκευασμένο από κράμμα χαλκού υψηλής αντοχής (π.χ. φωσφορούχο ορείχαλκο) ή ανοξείδωτο χάλυβα. Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη στερέωσης του περικόχλιου στο σύρτη, ώστε μετά την αφαίρεση του βάκτρου να παραμένει στη θέση του και τα διάκενα μεταξύ σύρτου και περικόχλιου, να είναι τα ελάχιστα δυνατά. iv. Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτου τουλάχιστον GGG 40 κατά DIN 1693 ή κατά ISO , για ΡΝ 16, θα είναι αδιαίρετος και θα είναι επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής, τουλάχιστο NITRILE GRADE T κατά ΒS 2494 ή ισοδύναμο, κατάλληλο για πόσιμο νερό, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική έμφραξη (RESTILLIENT SEATING) Η κίνηση του σύρτου θα πρέπει να γίνεται μέσα σε πλευρικούς οδηγούς στο σώμα της βάννας. v. Το μήκος των βαννών θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 5752, σειρά 14 (μικρού μήκους) και τους πίνακες 2 και 3 του προτύπου ISO vi. Tο σώμα των βαννών θα έχει και στα δυο άκρα φλάντζες διαστάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του προτύπου ISO ή πρότυπο DIN εκτός εάν ζητηθεί χωρίς φλάντζες. vii. Το σώμα της βάννας θα έχει υποχρεωτικά ενδείξεις σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5209 για την ονομαστική διάμετρο ( DN) και πίεση (PN), ένδειξη για το υλικό του σώματος, σήμα ή επωνυμία κατασκευαστού και αριθμό παραγωγής της βάννας. Ο αριθμός παραγωγής της βάννας μπορεί να είναι γραμμένος σε πρόσθετη κατάλληλη μεταλλική πινακίδα, σταθερά στερεωμένη στο σώμα της βάννας. viii. Οι βάννες όταν είναι ανοικτές θα πρέπει να ελευθερώνουν πλήρως διατομή που αντιστοιχεί στην ονομαστική τους διαμάμετρο και να έχουν εσωτερικά κατάλληλη διαμόρφωση, απηλλαγμένη εγκοπών κλπ, στο κάτω μέρος ώστε να αποτρέπεται ενδεχόμενη επικάθηση φερτών (π.χ. χαλίκι) που θα καθιστά προβληματική τη στεγανότητα κατά το κλείσιμο της βάννας. ix. Οι βάννες θα είναι κατάλληλης κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης επισκευής, το κυρίως μέρος της βάννας δεν θα αποσυνδέεται από τη σωλήνωση και θα επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω τμήματος (σύρτη, βάκτρου κλπ)

19 5) Τα κανονικά βάρη, για μεν τα χυτοσιδηρά τεμάχια που ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι αυτά που αναφέρουν οι προδιαγραφές, ενώ για τα μη τυποποιημένα είναι εκείνα που περιλαμβάνονται στις προσφορές των προμηθευτών, υπολογισμένα για ειδικό βάρος χυτοσίδηρου 7,15 τον/μ3. Οι επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις είναι οι ακόλουθες: Τύπος χυτού υλικού Ανοχές Σύνδεσμοι ΖΙΜΠΩ και ειδικά τεμάχια τυποποιημένα -8% Καμπύλες, ειδικά τεμάχια με περισσότερες από μία διακλάδωση και μη τυποποιημένα ειδικά τεμάχια -12% 6) Όλα τα είδη της προμήθειας θα κατασκευαστούν με ακρίβεια και η εμφάνισή τους θα είναι άριστη. Απλή μηχανουργική εργασία θα υποστούν εκείνα τα μέρη των ειδικών τεμαχίων για τα οποία προβλέπεται τέτοια εργασία, δηλ. οι ωτίδες, τα εξωτερικά άκρα και όλο το μήκος των ειδικών τεμαχίων που προορίζονται για αμιαντοτσιμεντοσωλήνες κ.λ.π. Αναφέρεται εδώ ότι σε όλες τις ωτίδες θα κατασκευαστούν σε μικρή εσοχή ομόκεντροι κύκλοι με μηχανουργική κατεργασία σε τόρνο. 7) Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έχει δικαίωμα να κάνει εργαστηριακές δοκιμές σε υδραυλική πίεση ή / και ελέγχους όπως μεταλλογραφικό, ακτινογραφικό, ραδιογραφικό και χημικές αναλύσεις, σε αρμόδια πιστοποιημένα εργαστήρια. Οι δοκιμές αυτές, στη φάση της παραλαβής, αφορούν δείγματα, μέχρι ένα τεμάχιο ανά είδος, μετά από τυχαία δειγματοληψία από την παραλαμβανόμενη ποσότητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές ή / και μη επαλήθευση των δηλωμένων στις προσφορές χαρακτηριστικών λαμβάνεται εκ νέου με τυχαία δειγματοληψία δείγμα δύο τεμαχίων που υποβάλλονται σε αντίστοιχες δοκιμές. Εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση ακόμη και του ενός από τα δύο τεμάχια του δείγματος, αυτό σημαίνει αυτόματα επιστροφή ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα των δοκιμών βαρύνουν τον προμηθευτή και θα παρακρατηθούν από το λογαριασμό του Β) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΦΛΑΝΤΖΩΤΩΝ ΑΓΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ. Πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω γενικά για χυτοσιδηρά υδραυλικά ειδικά τεµάχια, ισχύουν επιπλέον τα παρακάτω για τους φλαντζωτούς αγκυρωτικούς συνδέσµους: Οι σύνδεσµοι πρέπει να είναι κατάλληλοι για σύνδεση ευθύγραµµων τµηµάτων αγωγών κατασκευασµένων από αµιαντοτσιµέντο (A/C), αλλά και για κάθε άλλο είδος αγωγού όπως χάλυβα, φαιό χυτοσίδηρο, ελατό χυτοσίδηρο, PVC, PE, κλπ. από την µία πλευρά ενώ από

20 την άλλη πλευρά θα φέρουν φλάντζα αντίστοιχης διαµέτρου ώστε να συνδέονται φλαντζωτά εξαρτήµατα όπως βάνες, παροχόµετρα κλπ. (φλαντζωτοί σύνδεσµοι- φλαντζοζιµπώ). Επίσης οι σύνδεσµοι θα εξασφαλίζουν εκτός από την υδατοστεγανότητα των συνδέσεων και την αγκύρωση των συνδεόµενων αγωγών ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους, µέσω ειδικών αγκυρωτικών µεταλλικών ελασµάτων (κατά προτίµηση από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316) που θα φέρουν, τα οποία θα είναι τοποθετηµένα εντός του δακτυλίου στεγάνωσης του συνδέσµου. Σε κάθε εξάρτηµα πρέπει να είναι γραµµένη η κατηγορία του υλικού, η ονοµαστική του εσωτερική διάµετρος, η ηµεροµηνία κατασκευής του και το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή. ΑΡΘΡΟ 25ο ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι άριστης κατασκευής από καθαρές πρώτες ύλες και θα πληρούν τους παρακάτω όρους : Το µέταλλο της κατασκευής θα είναι ανθεκτικό χωρίς πόρους και υπολείµµατα άνθρακος, συµπαγές και οµοιόµορφο, απαλλαγµένο από κάθε πρόσµιξη σκουριάς ή και άλλου υλικού εκτός από τις προδιαγραφές. Επίσης πρέπει να έχουν λεία επιφάνεια κι να είναι άρτια επεξεργασµένα. Η ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 16 BAR. ΑΡΘΡΟ 26ο Για τους σωλήνες, τα υδραυλικά υλικά και εξαρτήματα που θα κάνει χρήση ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει προς την Υπηρεσία πρόταση για έγκριση χρήσης τους, µέσα σε ένα µήνα από την υπογραφή της σύµβασης, για την εκλογή του εργοστασίου κατασκευής τους. Απαραίτητα θα πρέπει να προσκομίζονται τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας των υλικών για πόσιμο νερό, καθώς και τα πιστοποιητικά κατά ΕΝ ISO9001 του εργοστασίου κατασκευής τους. Εάν µεταξύ της πρότασης του αναδόχου και της Υπηρεσίας δεν επέλθει συµφωνία, τότε η Υπηρεσία θα προτείνει δύο εργοστάσια κατασκευής, εκ των οποίων ο ανάδοχος θα επιλέξει το ένα. Άρθρο 27ο Ποιοτικός έλεγχος και παραλαβή Ο ποιοτικός έλεγχος και η παραλαβή των σωλήνων, υδραυλικών υλικών και εξαρτηµάτων από τον Εργοδότη, πραγματοποιούνται με την προϋπόθεση εκπλήρωσης του άρθρου 26 και όσων αναπτύσσονται διεξοδικά στα άρθρα 21 έως και 25 της Ε.Σ.Υ. Λάρισα Ο συντάξας

21 ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΑΒΒΟΡΓΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει μέσα σε ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης πρόταση για την εκλογή του εργοστασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου : 8/15

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ε Ρ Γ Ο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Ρ Γ Ο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 3o Έναρξη εργασιών - Προθεσμία αποπεράτωσης των έργων

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Άρθρο 3o Έναρξη εργασιών - Προθεσμία αποπεράτωσης των έργων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου : 1/14

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2012 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ε Ρ Γ Ο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2012 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ε Ρ Γ Ο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2012 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου 6/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου 12/17

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΛΑΡΙΣΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017 Σελίδα 1 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Για την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του έργου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων : -Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΡΟΥΝΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (βάνες, κρουνοί, βανάκια)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΡΟΥΝΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (βάνες, κρουνοί, βανάκια) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΡΟΥΝΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (βάνες, κρουνοί, βανάκια) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ Α. ΒΑΝΕΣ. 1. Οι βάνες θα είναι χυτοσιδηρές, σύρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΟ: 8/17 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ ΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 905.000,00 Ευρώ Β ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας ΕΡΓΟ: 13/16 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.115.000 πλέον ΦΠΑ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΛΑΡΙΣΑ, NOEMBΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3o Έναρξη εργασιών - Προθεσμία αποπεράτωσης των έργων

Άρθρο 3o Έναρξη εργασιών - Προθεσμία αποπεράτωσης των έργων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου : 3/14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΡΟΥΝΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (βάνες, κρουνοί, βανάκια)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΡΟΥΝΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (βάνες, κρουνοί, βανάκια) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ, ΚΡΟΥΝΩΝ, ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ (βάνες, κρουνοί, βανάκια) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΩΝ Α. ΒΑΝΕΣ. 1. Οι βάνες θα είναι χυτοσιδηρές, σύρτου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3o Έναρξη εργασιών - Προθεσμία αποπεράτωσης των έργων

Άρθρο 3o Έναρξη εργασιών - Προθεσμία αποπεράτωσης των έργων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου : 5/15

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΩΝ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,10 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΛΟΙΠΩΝ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,10 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΣΠΑΡΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 14/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΣ I Αρ. Μελ. 14/2014 ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ PE, PVC Για ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ και ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ I. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC ή PE 1. Όλα τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α. 14097/757/2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Τ.Υ.Δ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΝΩΝ ΤΑΦ ΑΚΡΑΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαµβάνει τους όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου : 4-15

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελ.: 12/2017 ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείμενο της εργολαβίας Η εργολαβία αυτή αφορά την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου : 13/14

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΘΡΟ 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα χυτοσιδηρά τεμάχια θα είναι επιμελημένης κατασκευής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ Δ9246 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε 0.0.2 Κοζάνη 10-10-2017 Αρ. πρωτ. : 28604 Tαχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τμήμα/Γραφείο Συντάκτης/Πληροφορίες Τηλ. Fax Email : 2 ο ΧΙΛ. Κοζάνης-Θεσ/κης : 50100 Κοζάνη : Προμηθειών : Πεσλή Β. : 24610 51540 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.883,00 (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΣΙΚΑΣΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΤΕΙ ΑΜΘ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός: Στεγανοποίηση Δωμάτων Γ και Ζ στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Η Δ.Ε.Υ.Α.Λιβαδειάς, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα μέ το Π.Δ. 270/30-03-1981, για την «Μίσθωση μηχανήματος έργου ( JCB ) για το 2016» με συνολικό προϋπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΗ0-ΨΡ7. Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Προμήθεια σωλήνων» και διάθεση πίστωσης.

ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΗ0-ΨΡ7. Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας «Προμήθεια σωλήνων» και διάθεση πίστωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 7584/04-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης/30-03-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) αρ. μελ. 23/2017 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ιστορικό Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΠΑΛΗ - ΖΑΙΜΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών. από πυρκαγιά στην Τ.Κ Κρυών»

«Προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών. από πυρκαγιά στην Τ.Κ Κρυών» Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ «Προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στην Τ.Κ Κρυών» Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 25-7135.011 Προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στην Τ.Κ Κρυών Κωδικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. 2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τεύχη Δημοπράτησης. 2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 (Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ) ΚΔΕ 2017ΕΠ00610000 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑ Λάρισας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:10369 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ 4 /10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: Κ. ΛΕΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής Αυτή η ΓΣΥ αφορά το έργο «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κοζάνη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κοζάνη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : 400 06 Συκούριο Αρ. Μελ. 1/2017 Πληροφορίες : Σαΐτης Νικόλαος. Τηλ. : 24953 50520 Τελεφαχ : 24950 52130 Ε-mail : deya@dimostempon.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε 0.0.2 Κοζάνη 10-10-2017 Αρ. πρωτ. : 28602 Tαχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τμήμα/Γραφείο Συντάκτης/Πληροφορίες Τηλ. Fax Email : 2 ο ΧΙΛ. Κοζάνης-Θεσ/κης : 50100 Κοζάνη : Προμηθειών : Πεσλή Β. : 24610 51540 :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6651.1 ΑΡΘΡΟ 13.03 Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/ 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/ 2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13/ 2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΑΡΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: Φ.Π.Α. 24% : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 8.063,45 ΕΥΡΩ 1.935,23 ΕΥΡΩ 9.998,68 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης)

(ειδικών τεμαχίων & εξαρτημάτων σωλήνων ύδρευσης και άρδρευσης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ ) Κ.Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ ) Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Συντήρησης Έργων και Πρασίνου Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Πινακίδων κυκλοφορίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.998,72 ΕΥΡΩ (

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Θεσσαλονίκη 20/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 19643 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείµενο Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Ορισµοί Το τεύχος αυτό της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.) αφορά τους γενικούς όρους, µε βάση τους οποίους και σε συνδυασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/12 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Εργασίες μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου 6 ου Λυκείου Βόλου» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 3o Έναρξη εργασιών - Προθεσμία αποπεράτωσης των έργων

Άρθρο 3o Έναρξη εργασιών - Προθεσμία αποπεράτωσης των έργων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ι. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείμενο Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους όρους που διέπουν την κατασκευή του έργου : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προυπ 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 18 / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο : «Εργασίες αποκατάστασης τμημάτων του δημοτικού οδικού δικτύου στην Τ.Κ. Λιμνών του Δήμου Άργους - Μυκηνών» Προϋπολογισμός: 299.912,05 (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 13 /15 Κ.Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 13 /15 Κ.Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 13 /15 Κ.Α.45.7336.03 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ:ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΛΠ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση Δικτύου Δ.Ε.Υ.Α.Λ. έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Β ΓΕΦΥΡΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΔΕΥΑΛ) ΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 ΚAΕ 2016ΕΠ00610009 ΣΑΕΠ 006/1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ 26 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΟΛΘ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ 26 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΟΛΘ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑ 26 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΟΛΘ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ ΥΓΓΡΑΦΗ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΣΟΣ : 505.000,00 (ΜΕ Φ.Π.Α.23%) ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Α. : 30.7323.35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση

ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή και εγκατάσταση νέων ταπήτων γηπέδων μπάσκετ, βόλευ κ.λ.π. σε σχολεία και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις ΑΡ. ΜΕΛ. 08 /13 Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α

ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2012 ΑΡ.ΜΕΛ. 49/2012 Κ.Α. 30.7331.01 Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τίτλος : ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 73.000,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Έργο: Επάνδρωση ναυαγοσωστικών πύργων Δήμου Αποκορώνου Προϋπολογισμός: 96.194,00 (+Φ.Π.Α.) Πόροι: Ο.Τ.Α. Χρήση: 2013 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΤΟΠΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την προμήθεια υλικών - εξαρτημάτων από ελατό χυτοσίδηρο 1 Θεσσαλονίκη 23/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 33841 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Τσελεγκαρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο εργολαβίας A. Με την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων προβλέπεται η προµήθεια καρεκλών πλαστικών λευκών καθώς επίσης και καθισµάτων σπαστών µεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.)

ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 2 : ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Γ.Σ.Υ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της ΓΣΥ...3 ΑΡΘΡΟ 2: Συμβατικά τεύχη...3 ΑΡΘΡΟ 3:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση του ικτύου Ύδρευσης σε Κρηπιδώματα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Αριθμός Μελέτης: 278/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Ορειχάλκινων Υδρευσης Δ.Ε. Πεταλούδων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Ορειχάλκινων Υδρευσης Δ.Ε. Πεταλούδων Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 15/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΕΡΓΟ : "Αποξήλωση δώματος κτιρίου ελέγχου ΥΣ Πολυφύτου" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο περιλαμβάνει την αποξήλωση

Διαβάστε περισσότερα

1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ

1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6651.1 ΑΡΘΡΟ 13.03 1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN1074-1, EN1074-2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ» ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ» Α.Μ: 61/16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.999,99 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 2.999,99 (με Φ.Π.Α. 24%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προ ϋπ. : 73.265,00 µε ΦΠΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Χρήση 2015 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών και ελαστικών δαπέδων ασφαλείας ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ 35/2014 Κ.Α. 25.7312.13 Γ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Διατομές: Από DN50 έως DN250 Πιέσεις λειτουργίας: Από 0 atm m έως 16 atm Θερμοκρασία λειτουργίας: -10. C έως +80 o C Πρότυπα κατασκευής: EN

Διατομές: Από DN50 έως DN250 Πιέσεις λειτουργίας: Από 0 atm m έως 16 atm Θερμοκρασία λειτουργίας: -10. C έως +80 o C Πρότυπα κατασκευής: EN ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Διατομές: Από DN50 έως DN250 Πιέσεις λειτουργίας: Από 0 atm m έως 16 atm Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 C έως +80 o C Πρότυπα κατασκευής: EN 1074-1, EN 1074-4 Διάτρηση Φλάντζας : ΕΝ1092-2

Διαβάστε περισσότερα