Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α"

Transcript

1 1 Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝ ΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝ ΣΗΝ Ζ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, Απξηιίνπ 2015 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Πέκπηε 23 Απξηιίνπ 2015 ΠΑΛΑΗΟΥΡΗΣΗΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ: ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ ΓΛΤΠΣΗΚΖ Πξνεδξεύνπλ: Νηθόιανο Γθηνιέο θαη Πιάησλ Πεηξίδεο Έλαξμε ηνπ πκπνζίνπ / Υαηξεηηζκνί Γηώξγνο Γειεγηαλλάθεο: «Aὔξη [Σαπία], οἰκοδομοςμένη ὡρ πόλιρ». Ο παιαηνρξηζηηαληθόο νηθηζκόο Παιάηηα ηεο λήζνπ αξίαο: Νέα ζπκπεξάζκαηα Υξηζηίλα Σζηγσλάθε Νίθνο Γηγνπξηάθεο: Πξσηνβπδαληηλέο νρπξώζεηο ηεο Κξήηεο Άλλα Γ. Νίθα: πκβαηηθέο απεηθνλίζεηο «πεξί ηεο ηάμεσο ηνπ ρξόλνπ» ζε ςεθηδσηό δάπεδν από ηελ πξσηνρξηζηηαληθή Αζηππάιαηα. Ζ ζεκεησηηθή ησλ ζπκβόισλ Θσκάο Λ. πλνδηλόο: Παιαηνρξηζηηαληθέο ιαηξεπηηθέο ηξάπεδεο από ηελ Ακνξγό σηήξεο Βνγηαηδήο - Πέηξνο Καςνύδαο: Σν ηδακί ηνπ Αιιαεληίλ Κεϊκουμπάντ ςτο Ικόνιο και η ςυλλογή παλαιοχριςτιανικών ςπολίων του πδήηεζε Γηάιεηκκα

2 ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΠΗΝΑΚΗΓΩΝ: Παλαγηώηεο ηακ. Καηζαθάδνο: Βπδαληηλή Μάλε. Δθ λένπ αλάγλσζε αθηεξσκαηηθώλ επηγξαθώλ. Γσξεηέο θαη Αγηνγξάθνη. ηνηρεία γηα ηελ θνηλσλία ηεο Μέζα Μάλεο, ηέινο ηνπ 13 νπ - αξρέο 14 νπ αη. ΠΑΛΑΗΟΥΡΗΣΗΑΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ: ΚΔΡΑΜΗΚΖ ΤΑΛΟΤΡΓΗΑ MIKΡOTEXNIA Πξνεδξεύνπλ: Μάληα Μηραειίδνπ θαη Γηάλλεο Βαξαιήο Υαξίθιεηα Γηακαληή: Απεηθνλίζεηο απηνθξαηόξσλ θαη επηγξαθέο αμησκαηνύρσλ ζε ελζθξάγηζηνπο πξσηνβπδαληηλνύο ακθνξείο Αλαζηάζηνο Υ. Αλησλάξαο: Πεξί ηηκίσλ ιίζσλ θαη ὑελίων. Παιαηνρξηζηηαληθνί παιόιηζνη κεγάινπ κεγέζνπο από ηε βόξεην Διιάδα νπδάλα Μεηαμά: Κνζκήκαηα θαη εμαξηήκαηα έλδπζεο από ην πξσηνβπδαληηλό βόξεην λεθξνηαθείν ηνπ Άξγνπο πδήηεζε Λήμε ηεο απνγεπκαηηλήο πλεδξίαζεο Π α ξ α ζ θ ε π ή, 2 4 Α π ξ η ι ί ν π Πξσηλή πλεδξίαζε ΜΔΟΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟ: ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΓΛΤΠΣΗΚΖ ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΔΡΑΜΗΚΖ Πξνεδξεύνπλ: Βαζηιηθή Πέλλα θαη Κσλζηαληίλνο Σζνπξήο 9.15 Γεκήηξηνο Αζαλαζνύιεο: Από ηελ Σεγέα ζην Νίθιη. Νέα ζηνηρεία γηα ηελ πεινπνλλεζηαθή πξσηνβπδαληηλή πόιε θαη ην κεζαησληθό θάζηξν Υαξάιακπνο Μπνύξαο: Ψεπδν-νξζνκαξκαξώζεηο ζην θαζνιηθό ηνπ Οζίνπ Λνπθά.

3 Βαξβάξα Ν. Παπαδνπνύινπ: Άξηα. Έλαο άγλσζηνο κεζνβπδαληηλόο λαόο ζηελ πεξηνρή Σνπ Αιηί Γηνκήδεο Μπξηαλζεύο - Υξηζηόδνπινο Υαηδερξηζηνδνύινπ: Ο λαόο ηνπ Αγίνπ Απμεληίνπ ζηελ Κώκε Κεπήξ ηεο Κύπξνπ: Νέα ζηνηρεία γηα ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηα θεηκήιηά ηνπ Καηεξίλα Μαλνύζνπ-Νηέιια: Ζ βπδαληηλή νρύξσζε ηεο πόιεο ηεο Ρόδνπ ηαύξνο Η. Αξβαληηόπνπινο: Αλάγιπθε εηθόλα από ην θσδσλνζηάζην ηεο Αγίαο νθίαο ηνπ Μπζηξά πδήηεζε Γηάιεηκκα Πξνεδξεύνπλ: Αγγειηθή Καηζηώηε θαη Αλαζηαζία Γξαλδάθε Άλλα Λακπξνπνύινπ - Μαξία Γεξνιπκάηνπ: Ὁ ὅζιορ Θωμᾶρ ὁ ἐν Μαλεῷ: πποζεγγίζειρ ζηὸν Βίο καὶ ζηὴν λαηπεία ηος Δπζπκία Νηάθνπ - Αζαλάζηνο έκνγινπ: Ζ «Παλαγία ησλ Χαιθέσλ». Δπηζεκάλζεηο θαη εξσηήκαηα Υαξάιακπνο Μαραίξαο: Ζ ζηλατηηθή εηθόλα ηεο Οπξαλνδξόκνπ Κιίκαθνο θαη ο Ἅ(γιος) Ἀντώνιος Ἀρχιεπίσκοπος Αλαζηαζία Βαζηιείνπ: Πήιηλα απηνζεξκαηλόκελα ζθεύε από ηε κεζνβπδαληηλή Αξγνιίδα πδήηεζε Λήμε ηεο πξσηλήο ζπλεδξίαζεο Απνγεπκαηηλή πλεδξίαζε ΤΣΔΡΖ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΜΔΣΑΛΛΟΣΔΥΝΗΑ Πξνεδξεύνπλ: Αζαλάζηνο έκνγινπ θαη Βαζηιηθή Φσζθόινπ Γηάλλεο Α. Καξαηδόγινπ: Αγ. Γηάλλεο Παιηνπξίνπ Καξδίηζαο: πλνιηθή ζεώξεζε κε λέα ζηνηρεία.

4 Αζηέξηνο ηεθάλνπ: Παξαηεξήζεηο ζηελ αιιεινπρία ησλ νηθνδνκηθώλ θάζεσλ ηνπ νρπξνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ παιαηνύ Αξζαλά ηεο Η. Μ. Αγ. Παύινπ ηνπ Αγίνπ Όξνπο Έιιε Σδαβέιια: Σα Βαζηιηθά ηθπώλαο ζηνλ ύζηεξν κεζαίσλα: καξηπξίεο ηεο θεξακηθήο γηα ηε ζέζε ηνπ νηθηζκνύ θαη γηα εκπνξηθέο επαθέο Θαλάζεο Μαΐιεο: Σέκπια θαη tramezzi ζηηο εθθιεζίεο ηεο Κξήηεο ηεο ύζηεξεο κεζαησληθήο πεξηόδνπ Παζράιεο Αλδξνύδεο: Γύξσ από έλα άγλσζην δεύγνο «ζηεξηγκάησλ εηθόλσλ» ηεο παιαηνιόγεηαο πεξηόδνπ ζην θαζνιηθό ηεο κνλήο Χειαλδαξίνπ Αγίνπ Όξνπο πδήηεζε Γηάιεηκκα ΕΩΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔΣΑ THΝ ΑΛΩΖ Πξνεδξεύνπλ: Μαξία Βαζηιάθε θαη Αλαζηαζία Λαδαξίδνπ Αλδξνκάρε Καηζειάθε: Μεηαβπδαληηλέο ηνηρνγξαθίεο ζηελ Δύβνηα: Ζ Παλαγία Πεξίβιεπηνο ζηα Πνιηηηθά Μαξίδα Σζηάπαιε: Ζ επίδξαζε ηνπ «θαζηνξηαλνύ εξγαζηεξίνπ» ζε κλεκεία ηεο πεξηνρήο Γξεβελώλ θαη Κνδάλεο Αγγειηθή ηξαηή: Ζ δσγξαθηθή ηνπ Γαβίδ ηνπ ειεληηζηώηε ζην λαό ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Πξνδξόκνπ ζηελ Καζηνξηά Δηξήλε Μαγθαληώηε: Ο ηνηρνγξαθηθόο δηάθνζκνο ηνπ παξεθθιεζίνπ ηνπ Αγίνπ Ησάλλε Πξνδξόκνπ ηεο Ηεξάο Μνλήο Αγίσλ Πάλησλ ζην Βειεκάρη Σξηηαίαο Αραΐαο Μηιηηάδεο Γ. Πνιπβίνπ: Ο αλεηθνληθόο δηάθνζκνο δύν αγηνξεηηηθώλ κεηαβπδαληηλώλ ηξνύισλ Ησάλλεο Σζηνπξήο: Άγλσζηε θνξεηή εηθόλα αξραγγέινπ Μηραήι ζηελ Κέξθπξα πδήηεζε Λήμε ηεο απνγεπκαηηλήο πλεδξίαζεο

5 5 ά β β α η ν, 2 5 Α π ξ η ι ί ν π ΖΜΔΡΗΓΑ ME ΘΔΜΑ: Ζ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ ΚΑΗ Ζ ΑΜΔΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ: ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ. Πξσηλή πλεδξίαζε Πξνεδξεύνπλ: Ναλώ Υαηδεδάθε θαη Ησάλλα Μπίζα 9.00 Δπάγγεινο Υξπζόο: Σν Βπδάληην. Ζ απηνθξαηνξία ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο Γεκήηξηνο Υαηδειαδάξνπ: Ζ δηακόξθσζε ηνπ κλεκεηαθνύ θέληξνπ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο σο δπλακηθνύ πεδίνπ ζύλζεζεο ειιελνξσκατθώλ αζηηθώλ παξαδόζεσλ Βαζίιεηνο Μαξίλεο: Αξρηηεθηνληθή θαη ιεηηνπξγία ζηνπο λανύο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο: νη λέεο θαηεπζύλζεηο ηεο έξεπλαο Νίθνο Μειβάλη: Σα Μνλαζηήξηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαηά ηελ παιαηνιόγεηα πεξίνδν: ηζηνξία, ηέρλε, ηνπνγξαθία πδήηεζε Γηάιεηκκα Πξνεδξεύνπλ: ηαύξνο Μακαινύθνο θαη Δπγελία Γεξνύζε ηαύξνο Γνπινύιεο: Πνξθπξόο θίνλαο Κσλζηαληίλνπ (330), Ρνηόληα θαη Forum Απγνύζηνπ (έηνο 2 π.ρ.) Αλέζηεο Βαζηιαθέξεο: Κάπνηεο παξαηεξήζεηο ζην γλσζηό σο Μαξηύξην ησλ Αγίσλ Παπύινπ θαη Κάξπνπ ζηελ Πόιε Αλαζηαζία Πξσηνςάιηε: Σν θηεξηαθό ζπγθξόηεκα ηεο Αγίαο νθίαο. Ζ δηαδξνκή ηνπ απηνθξάηνξα κέζα από ην θείκελν ηνπ Περὶ βασιλείος τάξεωρ.

6 Διέλε Γεκεηξηάδνπ: Σέρλε θαη απηνθξαηνξηθέο πνκπέο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαηά ηε κέζε βπδαληηλή επνρή. Ζ πεξίπησζε ηνπ ςεθηδσηνύ ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηνπ Ηνπζηηληαλνύ ζηελ Αγία νθία Αλαζηάζηνο Σάληζεο: Χνξεγίεο ηεο αξηζηνθξαηίαο θαη ε λανδνκία ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαηά ηνλ 11 ν θαη ην 12 ν αηώλα Ivana Jevtic: Constantinople after 1261: Contextualizing the Restoration of the City Under Michael VIII Palaiologos Αιεμία Φσηεηλή ηακνύιε: Ζ εγθσκηαζηηθή πεξηγξαθή ηνπ λανύ ηεο Αγίαο νθίαο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε από ηνλ Νηθεθόξν Κάιιηζην Ξαλζόπνπιν Ησάλλα Μπίζα: Μηα γλσζηή άγλσζηε ακθίγξαπηε εηθόλα κε ηελ Παλαγία Οδεγήηξηα θαη ηνλ Άγην Θεόδσξν ηνλ Σήξσλα από ηε ζπιινγή ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ πδήηεζε Λήμε ηεο πξσηλήο ζπλεδξίαζεο Απνγεπκαηηλή πλεδξίαζε Πξνεδξεύνπλ: Γεκήηξηνο Αζαλαζνύιεο θαη Αλαζηαζία Σνύξηα Anna Muthesius: Being' in Constantinople as witnessed through the testimony of precious textiles (4 th -15 th centuries) Anne McCabe: The Corpus of Dated and Datable Inscriptions from Constantinople and its Hinterland Alessandra Ricci: Rediscovering Byzantium in contemporary Istanbul: assessing recent urban archaeology projects Φιώξα Καξαγηάλλε - Αηθαηεξίλε Γειιαπόξηα: Θαιάζζηεο πύιεο, ιηκάληα θαη ζθάιεο ηεο βπδαληηλήο Κσλζηαληηλνύπνιεο κέζα από ράξηεο θαη ραξαθηηθά πδήηεζε Γηάιεηκκα

7 7 Πξνεδξεύνπλ: Υαξάιακπνο Μπνύξαο θαη Αηθαηεξίλε Γειιαπόξηα Αlbrecht Berger: Ηζηνξηθή ηνπνγξαθία βάζεη γξαπηώλ πεγώλ: Ζ πεξίπησζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο Cemal Pulak: Excavations at Yenikapi, Istanbul-Turkey: The Shipwrecks of Portus Theodosiacus, the Byzantine Port of Constantinople (7th - 10th Centuries A.D.) πδήηεζε Παξνπζίαζε ηνπ ΛΣ ηόκνπ ηνπ Γειηίνπ ηεο XAE Απνλνκή βξαβείνπ ζηε κλήκε Μαξίαο Θενράξε Γεμίσζε Κπξηαθή, 26 Απξηιίνπ 2015 Πξσηλή πλεδξίαζε Ζ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ ΚΑΗ Ζ ΑΜΔΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΖ: ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΑ, ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ. (ζπλέρεηα) Πξνεδξεύνπλ: Μαξία Καδαλάθε θαη Όιγα Γθξάηδηνπ Νηθόιανο Μ. Μπνλόβαο; Νέα ζηνηρεία από ηνλ βίν θαη ηελ παξαγσγή ηνπ δσγξάθνπ Παληνιένληα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (π. 985-αξρέο 11νπ αηώλα) Jasmina S. Ćirić Rémi Terryn: Sea wall of the Philantropos monastery in Constantinople: Brickwork decoration and its meaning in Palaeologan art Asnu-Bilban Yalçin: Newly discovered sculpture from Istanbul: The contribution of recent excavations to the study of the development of Byzantine sculpture Zeki Boleken: The case of unknown Byzantine sculpture reused in Ottoman buildings in Istanbul: a different approach to the use of spolia in a new culture ηαύξνο Μακαινύθνο: Ζ κεζνβπδαληηλή θαη πζηεξνβπδαληηλή αξρηηεθηνληθή ζηελ άκεζε πεξηθέξεηα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο πδήηεζε

8 Γηάιεηκκα Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ησλ κειώλ ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθ ήο Δηαηξείαο Δθζέζεηο πεπξαγκέλσλ 2014: α) ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη β) ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Αξραηξεζίεο: Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ην δηάζηεκα Κπξηαθή 26 Απξηιίνπ 2015 Απνγεπκαηηλή πλεδξίαζε Ζ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΛΩΖ Πξνεδξεύνπλ: Μαξία Κσλζηαληνπδάθε θαη Μηιηηάδεο Πνιπβίνπ Έιελα Παπαζηαύξνπ: Χξπζνθέληεηα άκθηα θαη ε κεηαβπδαληηλή δσγξαθηθή ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε Γηαλλνύια Υαξ. αλδξαβέιε: «Δλ Κσλζηαληηλνππόιεη»: Σππνγξαθεία, έξγα θαη ραξάθηεο από ηε ζπιινγή ηνπ Βπδαληηλνύ θαη Χξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΛΩΖ Κιήκεο Αζιαλίδεο: Άγηνο Ολνύθξηνο θαη Αγία Άλλα ε Καζνιηθή ζηελ Όιπκπν Καξπάζνπ Αθξνδίηε Α. Παζαιή : Ο ζηαπξεπίζηεγνο λαόο ηεο Αγίαο Παξαζθεπήο ζηε Βξνζίλα Ησαλλίλσλ Γεώξγηνο Κσλ. Γηαλλίηζαξεο: Ο ηεξόο λαόο ηεο Παλαγίαο ηάλαο Αγξάθσλ Διέλε Γεσξγνύιε: Εεηήκαηα πνιενδνκίαο θαη αξρηηεθηνληθήο ηεο νζσκαληθήο Κνξίλζνπ Νεόηεξα ζηνηρεία πδήηεζε Γηάιεηκκα

9 9 ΑΡΥΔΗΑΚΔ ΜΑΡΣΤΡΗΔ, ΓΛΤΠΣΗΚΖ, KEΡAMIKH ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΛΩΖ Πξνεδξεύνπλ: Βηθησξία Κέπεηδε θαη Γεώξγηνο Πάιιεο Νάζα Παηαπίνπ: Αξρεηαθέο καξηπξίεο γηα ηε κνλή ηεο Παλαγίαο ηνπ Αλδξίνπ θαη ην λαό ηνπ Αγίνπ Λαδάξνπ Λάξλαθνο (16 νο αη.) Αλαζηαζία Καπαλδξίηε: Όςεηο ηεο επηαλεζηαθήο ιηζνγιππηηθήο (17 νο αη. 19 νο αη.): Ο κεπκςπαϊκόρ τύπορ τέμπλος Νηθόιανο Βαζηιάθεο: Κεξακηθή κεηαβπδαληηλώλ ρξόλσλ από ηελ Πάηξα πδήηεζε Λήμε ηνπ 35 νπ πκπνζίνπ Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Σέρλεο 2015.

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc (896 953 Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»!

Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc (896 953 Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»! X - RAYS @ Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc (896 953 Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»! εξγαηηθόηεηα θηιοθαιία εγθξάηεηα εσζπιατλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Xαξάιακπνο Μπνύξαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο / Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε Μεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαηνιήο δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Π Παξαζθεπή 14/1 Γεπηέξα 17/1 δηάιεμε Πέκπηε 20/1 Γεπηέξα 24/1 Σν απόγεπκα Δπίζθεςε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ξελάγεζε ζην Μνπζείν θαη παξαθνινύζεζε

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ι. ΜΔΤΑΘΔΣΔΙΣ Βνεζνί Γηεπζπληέο Αξ.Φαθ. Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Από Δηο 7237 Διηζάβεη Ηνξδάλνπ-Φπζεληδίδνπ Φηινινγηθώλ Γάιη Λεπθσζία εηδηθνί ιόγνη 9360 Νίθε Σξαθνζηή Φηινινγηθώλ Λεπθσζία Γάιη ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία.

Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία. Διιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην Καθεδνληθό. Κηα νύησο ή άιισο ρξήζηκε εξγαζία. 1. Αβέξσθ Δπάγγεινο : Ζ Πνιηηηθή Πιεπξά ηνπ Θνπηζνβιαρηθνύ Εεηήκαηνο. Αζήλαη 1948. 2. Αγγειόπνπινο Αζαλάζηνο : Α. Αη μέλαη πξνπαγάλδαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Αθξνδίηεο Α. Παζαιή Μάηνο 2015 ΣΔΗ Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ. Δ. ( Σξίθαια) - Σαρ. Θπξ. 34826 Tει. 2431023602, θηλ. 6932714215, e- mail

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU

ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU ÚKOL: VYTISKNOUT A VZÍT S SEBOU MΙΑ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ΣΙ ΔΛΛΗΝΟ ΣΔΧΙΚΔ ΧΔΔΙ Ζ πξώηε επίζεκε επαθή Διιήλσλ θαη Σζέρσλ αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ απνζηνιή ησλ αδειθώλ Κύξηιινπ (θαηά θόζκνλ Κσλζηαληίλνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2012 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ. Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Μεηαπηυχιακό Πρόγραμμα πουδών ζηην ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΜΔΟΓΔΙΑΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΑ ΔΩ ΣΗΝ ΤΣΔΡΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΟΝ *KOSMASSOS ΣΟ ΝΙΚΟΚΡΔΟΝΣΑ Η ΠΟΛΙΣΔΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΗ ΑΡΥΑΙΑ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 32 ΣΑΞΙΑΡΦΙΑ ΠΕΖΟΝΑΤΣΩΝ 1o ΕΠΙΣΕΛΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΔΗΓΟ ΝΕΟΣΟΠΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΣΕΛΕΦΩΝ 2009 ΑΓΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ α/α ελίδα 1 Πξνζθώλεζε Γθηνύ 32 ΣΑΞ Π/Ν 4 2 Έκβιεκα ηεο 32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 10 & 11 Μαϊος 2014 Αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ ηνπ Α.Π.Θ. (Αγίαο νθίαο 51 & Γεικνύδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό Γηεζλέο πλέδξην Σνπηθήο Ιζηνξίαο & Πνιηηηζκνύ Σξηρσλίαο θαη Ναππαθηίαο Μπέξδνο Αζαλάζηνο-Φνίβνο Δπί πηπρίσ θνηηεηήο Παλ/κίνπ Γπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13

Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Περιετόμενα: Λεμεσός Limassol 2 5 Λεσκωσία Nicosia 5 9 Λάρνακα Larnaca 9 11 Πάφος - Paphos 11 12 Παραλ. Paral. 12-13 Λεμεσός Limassol 9/8/10 Δευτέρα Κιενβνύινπ Κιεηώ πγγειίδνπ Άλλα Λνπθατδνπ Πεηξάθε Διεάλα

Διαβάστε περισσότερα